PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ"

Transkript

1 195 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 3, s PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava MANIFESTATIONS OF HYPERACTIVITY IN GIFTED CHILDREN Abstract: On the sample of 36 boys and 15 girls pupils of 1 st degree of the School for Exceptionally Gifted Children and Grammar School in Bratislava, the study found the occurrence of hyperactivity, i.e. manifestations of hyperkinetic syndrome. The control group consisted of pupils of 1 st 4 th grades of regular elementary school (47 were boys and 40 girls). The research results showed the higher occurrence of manifestations of hyperactivity in intellectually gifted children than in children from the control group. While gifted boys manifested significantly higher occurrence of hyperactivity than gifted girls, there are no differences in the control group between boys and girls. Further, gifted pupils have different combinations of spontaneous manifestations of hyperactivity than children from the control group. Therefore, some modifications are necessary in education of gifted children. Simultaneously, additional more complex corrections and therapeutic interventions are necessary, as these could help solve gifted pupils problem with this specific behavior disorder. Key words: gifted children, attention deficit disorders, hyperactivity, hyperkinetic syndrome, ADHD Nadané deti prichádzajú do školy už ako čítajúce, píšuce a počítajúce, s mnohými vedomosťami, ktoré nie sú typické pre deti ich veku. Nadanie je však komplexný fenomén a netýka sa len výkonových charakteristík jedinca. Niektoré špecifické prejavy nadania uvádzajú vo svojich prácach viacerí autori. Sú to napríklad vysoká úroveň fyzickej energie, živosť, vitalita (Torrance, Caropreso, 2002), vysoká úroveň fyzickej a verbálnej aktivity (Porter, 1999), hyperaktivita a extrémna senzitivita k podnetom z okolitého prostredia (Baum, Olenchak, Owen, 1998), vysoká psychická dráždivosť Prišlo J.L., ŠpMNDaG, Teplická 12, Bratislava,

2 196 HYPERAKTIVITA nadaných detí, ktorá je predpokladom na výnimočné výkony (Dabrowski, Piechovski, 1977) a iní. Mohlo by sa zdať, že takéto deti budú bezproblémovo prosperovať v škole. U mnohých nadaných sa však manifestujú aj také prejavy správania, ktoré ich následne zaraďujú medzi problémových žiakov. Je to spôsobené aj tým, že nadanie býva prekryté špecifickými osobnostnými znakmi a črtami, ktoré môžu vystupovať ako dominantné. Nadané deti bývajú bežne označované ako živé, vitálne, aktívne. Problém začína vtedy, ak prirodzená, spontánna aktivita prerastá do hyperaktivity, resp. objavujú sa až príznaky ADHD. PROBLEMATIKA HYPERAKTIVITY A ADHD Syndróm ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je definovaný ako porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Syndróm ADD Attention Deficit Disorder znamená, že ide len o poruchu pozornosti. Obidva termíny sa často používajú ako synonymá na označenie poruchy správania. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že kým jedinci postihnutí ADHD majú problémy so sústredením, bývajú impulzívni a hyperaktívni, tí ktorí trpia syndrómom ADD nebývajú hyperaktívni, ale majú problémy spojené s impulzivitou a nedostatočným sústredením sa. Charakteristické pre nich však je to, že v obidvoch prípadoch sa príznaky vyskytujú v miere, ktorá je vo vzťahu k veku a intelektovým schopnostiam jedinca abnormálna (Munden, Arcelsus, 2002). Tieto poruchy s uvedenými skupinami príznakov bývajú často v lekárskej praxi označované ako hyperkinetická porucha hyperkinéza. Odborníci všeobecne udávajú, že ADHD je porucha, v pozadí ktorej je biologická príčina. Skúma sa, resp. je známa už 100 rokov. Prvýkrát bola opísaná začiatkom 20. storočia v roku 1902 ako abnormálny psychický stav (tamtiež). V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia prebehol intenzívny vedecký výskum zameraný najmä na explicitné diagnostické kritériá. Následkom toho sa ADHD stala najopisovanejšou a najcitovanejšou detskou poruchou v príručke Index Medicus (počet bibliografických odkazov na články v lekárskych časopisoch). Väčšinou je považovaná za neurologicky podmienený stav, súvisiaci zvlášť s chemickým a anatomickým zložením mozgu. Ako uvádzajú vo svojej práci A. Munden a J. Arcelsus (2002), kým v r je známa ešte len ako ADD, od r je už klasifikovaná ako ADHD s 3 základnými znakmi: porucha pozornosti, hyperaktivita, impulzivita alebo ich kombinácie. Podľa Diagnostického a štatistického manuálu APA (DSM-IV-TR) je ADHD diagnostikovaná vtedy, ak dieťa: prejavuje symptomatické správanie, ktoré je v nesúlade s jeho úrovňou vývinu, prejavuje aspoň šesť symptónov sústavne minimálne 6 mesiacov, má symptómy ešte pred siedmym rokom (veku) života, je postihnuté symptómami vo viac ako jednom prostredí napríklad v škole i doma.

3 NADANÝCH DETÍ 197 HYPERAKTIVITA Z HĽADISKA VÝVINU JEDINCA Mnohé malé deti sú hyperaktívne, majú prudké a rýchle reakcie, čo je spôsobené dozrievaním CNS. Hovoríme o tzv. flexibilite a plasticite nervovej sústavy. Úroveň pohybovej aktivity rastie u všetkých detí približne do 3 rokov života. Po tomto vekovom období sa začína pohybová aktivita znižovať. A. Munden a J. Arcelsus (2002) uvádzajú zistenú skutočnosť, že deti s ADHD boli veľmi aktívne už počas tehotenstva pred narodením. Na základe anamnestických údajov a pozorovaní sa potvrdzuje, že sú to často problémové deti, ktoré veľa plačú a zle spávajú. Je ťažké ich rozveseliť a navyše nemajú rady telesný kontakt. Počas predškolského obdobia dieťa s prejavmi ADHD nemusí mať závažnejšie problémy, pretože jeho zvýšená aktivita sa považuje za normálny prejav detského veku. Problémy ale okamžite vystupujú ako závažné vo chvíli, keď dieťa nastúpi do školy, kde sa od neho vyžaduje, aby sedelo ticho, aby sa zapojilo do rôznych činností a aby ich aj dokončilo. Tu sa začínajú deti s ADHD líšiť od ostatných detí. Podľa Diagnostického a štatistického manuálu mentálnych porúch APA DSM- -IV-TR (1994) sú prejavy ADHD nasledovné: pohrávanie sa s rukami alebo nohami, vrtenie sa na stoličke, neschopnosť obsedieť, ľahká vyrušiteľnosť externými podnetmi, problémy pri skupinových činnostiach a hrách, neschopnosť dieťaťa vyčkať, kým príde na rad, impulzívne vykrikovanie odpovede bez rozmyslu, problémy vnímať a sledovať inštrukcie, ťažkosti v udržaní pozornosti, prebiehanie z ešte nedokončenej činnosti do ďalšej, problémy hrať sa ticho, pokojne, nadmerné rozprávanie, prerušovanie ostatných v hrách a činnostiach, zdanlivá nepozornosť, nepočúvanie, keď k nim niekto hovorí, strácanie vecí, zábudlivosť, zúčastňovanie sa na nebezpečných aktivitách bez uvedomenia si možných dôsledkov. Výskumné štúdie z tejto problematiky opakovane potvrdzujú, že príznaky ADHD sú relatívne stabilné aj z hľadiska času a zostávajú v priebehu týždňov, mesiacov, rokov nezmenené a ich výskyt je rovnaký v rôznych etnikách a kultúrach (Webb, Latimer, 1993; Barkley, 1996 ). Dôležité je ale zistenie, že asi u polovice detí s ADHD sa tieto symptómy stratia pri dosiahnutí dospelosti. Celkove sa výskyt ADHD a to v celosvetovom meradle odhaduje na 1 až 5 percent obyvateľstva. Podľa zistení R. Taylora et al. (1991) trpí závažnejšou formou ADHD 1,7 percenta anglickej populácie.

4 198 HYPERAKTIVITA Niektorí odborníci udávajú, že približne 3 až 7 percent (a najnovšie práce 2 až 18 percent) detskej školskej populácie trpí poruchou ADHD, v dospelosti pretrvávajú prejavy hyperaktívneho správania, resp. hyperkinetický syndróm asi u 4 percent jedincov (Barkley, 1998). Predstavuje to asi 60 percent jedincov s touto poruchou, u ktorých kontinuálne pokračujú symptómy do dospelého veku (Barkley, 1995; Šuba, 2003). NADANÍ JEDINCI A HYPERAKTIVITA Nadanie je asynchrónny vývin, v ktorom sa predčasne rozvinuté kognitívne schopnosti veľkej intenzity kombinujú a vytvárajú vnútorné skúsenosti a vedomie, ktoré je kvalitatívne odlišné od normy. Táto asynchrónnosť vzrastá s vyššou intelektuálnou kapacitou. Jedinečnosť nadaných ich robí obzvlášť zraniteľnými a vyžaduje modifikácie v rodičovskom prístupe, vzdelaní a poradenstve s cieľom ich optimálneho rozvíjania (Morelock, 1992; Unpublished..., 1991). Medzi základné znaky nadaných detí patrí to, že sa už od narodenia vyznačujú špecifickým akcelerovaným vývinom: väčšinou skôr sedia, stoja, skôr začínajú chodiť, skôr rozprávať, sú zvedavé a typické je pre ne objavovanie, experimentovanie a túžba poznávať nové. Tieto deti chcú všetko vedieť, sú neunaviteľné v činnostiach, ktoré ich zaujímajú, a potrebujú menej spánku než všetci ostatní členovia rodiny. Sú to prirodzené prejavy primárnej aktivity až hyperaktivity nadaných detí už od narodenia, pričom sú skôr hodnotené ako pozitívne. Paralelne popri tom zisťujeme aj ďalšie vývinové charakteristiky nadaných detí, a to: akcelerovaný vývin (zrýchlený vývin v intelektovej oblasti), skokovitosť vývinu (obdobie prudkých zmien strieda obdobie mierne, oddychové), disproporcie vo vývine (diferencie medzi intelektovým a fyzickým vývinom, medzi intelektovým a emocionálno-sociálnym vývinom a medzi intelektovým a osobnostným vývinom) (Laznibatová, 2003b). V rámci osobnostného vývinu sú pozorovateľné také znaky ako perfekcionizmus, supersenzitívnosť, precitlivelosť, problémy v sociálnych vzťahoch a ťažšia prispôsobivosť. Ako sme už spomenuli, jedným z častých prejavov, resp. pretrvávajúcich prejavov nadaných je hyperaktivita. Táto sa môže u nadaných detí prejavovať vo verbálnej alebo motorickej oblasti, alebo i v oboch zároveň. Viacerí autori zaoberajúci sa problematikou hyperaktivity, resp. syndrómom ADHD (napr. Baum, Olenchak, Owen, 1998; Porter, 1999; Leroux, Levitt-Perlman, 2000) upozorňujú na to, že existuje vysoká podobnosť medzi prejavmi syndrómu ADHD a nadania. Väčšinu prejavov ADHD (poruchy pozornosti a najmä hyperaktivitu) je možné pozorovať bežne aj u nadaných. Nadané deti so syndrómom ADHD sú akademicky podvýkonové a majú problémy so sociálnymi vzťahmi. Tieto problémy začínajú pri začatí školskej dochádzky, lebo dovtedy sú kompenzované ich (nadpriemernými) intelektovými schopnosťami a prob-

5 NADANÝCH DETÍ 199 lémy vystúpia do popredia vždy v situáciách, kde sa vyžaduje sebakontrola. Podľa R. A. Barkleya (1996) je ADHD, resp. hyperkinetická porucha charakterizovaná skorým začiatkom v prvých piatich rokoch života a kombináciou aktívneho a zle ovládaného správania. Prejavy hyperkinézy sa objavujú vo všetkých situáciách, sú trvalé a je pre ne charakteristické chýbanie vytrvalosti, sklon meniť činnosť bez dokončenia, zlá organizácia práce, zle regulovaná a nadmerná činnosť, nedbanlivosť a impulzivita. Na základe našich poznatkov a skúseností z praktickej práce s nadanými deťmi v škole možno hyperaktivitu nadaných detí rozdeliť takto: Hyperaktivita primárna vrodená je spontánna, súvisí s činnosťou CNS, funkciami a vybavením nadaného dieťaťa. Nadané dieťa je stále čulé, aktívne, je stále v pohybe, je zvedavé, objavujúce, zároveň potrebuje stále nové podnety, stimulujúce prostredie a neustály prísun nových informácií. Túto hyperaktivitu možno vo všeobecnosti považovať za pozitívnu. Hyperaktivita sekundárna získaná je taká, ktorá sa začína objavovať najmä v škole a vzniká vtedy, ak sa nadané dieťa v škole nudí, ak nemá dostatok zaujímavých podnetov, ak má problémy s komunikáciou a sociálnymi vzťahmi v triede, ak sa s nadaným dieťaťom nepracuje tak, že sú nasýtené, resp. uspokojené jeho špecifické výchovno-vzdelávacie potreby či už doma, ale najmä v škole. Prejavuje sa neustálou impulzivitou, vyrušovaním. Hyperaktivita sa stáva problémom, ak takéto dieťa ruší ostatných, alebo ak má samo zníženú koncentráciu pozornosti a následne aj výkonnosť v škole. Takúto hyperaktivitu možno považovať za problémovú, negatívnu (Laznibatová, 2003a). Niekedy sa prejavy hyperaktivity spájajú so šaškovaním, upútavaním pozornosti, rôznymi poznámkami, pripomienkami, prekrúcaním významov slov, chytaním za slovíčka a podobne, čo môže mať nakoniec za následok celkové rozbitie hodiny. Hyperaktivitu nadaných detí v škole však možno podľa našich skúseností (Laznibatová, 2003a) rozlišovať aj na ďalších dvoch úrovniach. Sú to: Hyperaktivita konštruktívna nadané deti potrebujú stále niečo robiť, len čo skončia jednu úlohu, už potrebujú ďalšiu, čím náročnejšie úlohy dostávajú, tým sú spokojnejšie a vydržia nad nimi dlho pracovať, samy sa zamestnávajú, spontánne vyhľadávajú činnosti, žiadajú si úlohy navyše, majú záujem len o robenie ťažkých, náročných úloh na hodine, sú neochotné robiť ľahké úlohy ako ostatné deti, neustále si vymýšľajú aktivity navyše (robenie a predaj časopisov, vypisovanie súťaží, zbieranie rozmanitých predmetov a ich výmeny). Hyperaktivita nekonštuktívna až deštruktívna dieťa je stále v pohybe, vykrikuje, má prejavy impulzívneho správania, je nepokojné a vyrušuje počas vyučovania. Charakteristické znaky sú:

6 200 HYPERAKTIVITA manipulácia rukami, predmetmi, svojvoľný spontánny pohyb po celej triede i mimo triedy, kolísanie sa na stoličkách, obracanie sa dozadu, do boku, slabá sústredenosť, nekoncentrovanosť na plnenie úloh v škole, neúmyselné ubližovanie iným, kopanie, škrabanie, sácanie. Hyperaktivita sa môže u nadaných detí prejavovať v dvoch základných oblastiach, a to vo verbálnej oblasti, v motorickej oblasti, alebo i v oboch zároveň. Motorická forma hyperaktivity sa prejavuje nepokojným sedením, neustálymi rytmickými pohybmi, hraním sa s predmetmi, svojvoľným pohybom po triede. Pri verbálnej forme ide najčastejšie o vykrikovanie, skákanie do reči, prerušovanie iných, pričom nadané deti nemajú dostatok trpezlivosti čakať, kým niekto iný príde na rad, príde na riešenie úlohy, alebo kým nájde odpoveď. Toto sa najmä u mladších žiakov prejavuje tým, že napríklad na matematike vykrikujú výsledky a riešenie úloh, čo narušuje prácu ostatných detí (ostatné deti nemajú motiváciu riešiť úlohu, keď vedia konečný výsledok, nevidia dôvod ďalej pracovať a snažiť sa). Výrazne sa to prejavuje aj pri čítaní v prvej, druhej až tretej triede: ak deti čítajú text za sebou a niektorý spolužiak číta pomaly nedokážu ho rýchlo čítajúce hyperaktívne deti sledovať takým pomalým tempom, pretože ony už majú celý text článku prečítaný (Jurášková, 2003). Pri práci s nadanými deťmi jednoznačne platí zásada, že tieto deti treba primerane zaťažiť zaujímavými úlohami. Potom keďže sú zamestnané nevyrušujú. Na zaujímavé úlohy sa dokážu dobre koncentrovať. Paradoxne sa u nich môže vyskytovať chybovosť pri práci, a to z dôvodu nedostatočnej pozornosti pri príliš jednoduchých úlohách, resp. pri podceňovaní veľmi ľahkých úloh (Freeman, 1998). Nie vždy má nadané dieťa problémy v sústredení sa na vyučovaní. Práve naopak, mnohí nadaní dokážu robiť viac vecí súčasne: sú schopní písať si alebo niečo kresliť a zároveň sa okamžite orientovať v texte (podľa počutia), ktorý číta zvyšok triedy, a hneď naň nadviazať. Hyperaktivita nadaných detí môže ale súvisieť aj s únikom z nudy na vyučovaní, keď sa nedeje nič zaujímavé. Tieto deti si pri nedostatku stimulácie vytvárajú podnety samy, a to nielen hraním sa, ale aj testovaním pravidiel správania v škole. Jednoznačne to však spôsobuje mnoho problémových situácií pre žiaka samotného, kolektív triedy i učiteľa. CIEĽ A HYPOTÉZY VÝSKUMU Vychádzame zo skutočnosti, že aj v súčasnosti vieme málo o vývine nadaných detí v porovnaní s bežnou populáciou a vieme veľmi málo o individuálnych odlišnostiach jednotlivých detí v rámci populácie nadaných (Laznibatová, 2003b). Mnohé názory nielen laikov, ale i odborníkov o nadaní sa dnes pohybujú buď v úrovni podce-

7 NADANÝCH DETÍ 201 ňovania, alebo v istej mytologizovanej hladine. Všeobecne treba zdôrazniť, že vývin nadaných detí neprebieha vždy ukážkovo ideálne a optimálne, ale že sú tu prítomné špecifické faktory, zvláštnosti a charakteristiky, ktoré nadanie a jeho realizáciu skôr komplikujú ako podporujú. Jedným z takýchto faktorov je i výskyt hyperaktivity nadaných detí, ktorá môže dosiahnuť stupeň označovaný ako hyperkinetický syndróm. V roku 1993 boli otvorené prvé experimentálne triedy pre intelektovo nadané deti podľa Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti (Laznibatová, 1993). V roku 1998 bola zriadená samostatná Škola pre mimoriadne nadané deti v Bratislave. Dnes pracujú podľa tohto modelu triedy pre nadané deti v dvadsiatich štyroch základných školách na Slovensku. Všade tu sa výučba nadaných detí realizuje tak, že sa zohľadňuje pracovné tempo jednotlivých žiakov podľa individuálnej úrovne a ich aktuálnej výkonnosti. Zároveň sa rešpektujú ich vývinové a osobnostné zvláštnosti. Prakticky vo všetkých triedach pre nadané deti evidujeme pomer 70 percent chlapcov a 30 percent dievčat. Mnohé z týchto detí najmä chlapci sú hyperaktívne, čo spôsobuje špecifické problémy pri vyučovaní v škole. Keďže počet detí s prejavmi hyperaktivity akoby narastal, pokúsili sme sa zmapovať spontánne prejavy hyperaktivity nadaných detí a ich výskyt v triedach pre nadané deti. Zároveň sme chceli porovnať prejavy hyperaktivity nadaných detí s prejavmi žiakov bežnej školy. Vzhľadom na to sme si v rámci výskumu stanovili tieto hypotézy: 1. Nadané deti vykazujú viac prejavov hyperaktivity ako deti bežnej populácie; 2. V skupine nadaných detí existujú rozdiely vo výskyte prejavov hyperaktivity u chlapcov a u dievčat. Tieto rozdiely sa odlišujú od rozdielov v bežných triedach; 3. Existuje vzťah medzi vyšším počtom manifestovaných spontánnych prejavov hyperkativity nadaných detí a úrovňou ich intelektových schopností. METÓDY VÝSKUMU Vo výskume sme sa zamerali na zmapovanie rôznych prejavov hyperaktivity nadaných žiakov na vyučovaní a zároveň aj ich porovnanie s výskytom prejavov hyperaktivity u žiakov bežnej populácie. V predvýskume sme zaznamenali niekoľko opakovane sa manifestujúcich prejavov, ktoré sme rozdelili na motorické a verbálne prejavy (tab. 1). Keďže nebolo možné určiť počet prejavov, ktorý by sme už mohli pokladať za prejav hyperaktivity, zvolili sme si tzv. nulovú toleranciu. Zaznamenávali sme každý prejav žiakov, ktorý sa odchyľoval od pokojného sedenia a tichého sledovania diania na hodine, resp. riešenia učiteľom zadaných úloh na vyučovacej hodine. Ukázalo sa, že všetky prejavy žiakov v triede nebolo možné považovať za prejavy hyperaktivity. Medzi prejavy hyperaktivity sme zaradili všetky tie, ktoré s riadeným vyučovaním priamo nesúviseli, teda všetky vedľajšie motorické a verbálne aktivity

8 202 HYPERAKTIVITA Kategórie pozorovaných prejavov hyperaktivity A. prejavy motorického nepokoja B. rušivé verbálne prejavy AA. nepokojné sedenie AB. pohyb po triede AC. rytmické pohyby AA1. vstávanie (na zem alebo na stoličku) AA2. kľak na stoličke (pričom stehná nie sú v horizontálnej polohe) AA3. otáčanie sa (do triedy, k spolužiakom okrem situácií, keď žiak sleduje učiteľa alebo odpoveď spolužiaka) AA4. hojdanie sa na stoličke AA5. ležanie na lavici (položenie hlavy na lavicu, ležanie časťou tela na lavici) AB1. za istým účelom (požičanie pomôcok, strúhanie ceruzky a pod.) AB2. bez zrejmého účelu (žiak prejde okolo lavice, po triede bez toho, aby sa kontaktoval s okolím alebo vykonal nejakú činnosť súvisiacu s vyučovaním) AC1. hlavou AC2. hornými končatinami AC3. dolnými končatinami AC4. celým trupom AD. manipulácia (hranie sa s predmetmi, zväčša s ceruzkou, zošitom, vlastnými rukami) BA. vykrikovanie T a b u ľ k a 1 BA1. adekvátne (vykrikovanie odpovedí bez predchádzajúcej učiteľovej výzvy, vykrikovanie k veci ) BA2. neadekvátne (vykrikovanie rôznych poznámok, ktoré priamo nesúvisia s učebnou činnosťou, vykrikovanie od veci ) BA3. neartikulované zvuky BB. nežiaduca komunikácia medzi žiakmi (tzv. bavenie sa, vzájomné vyrušovanie) detí na vyučovaní. Ich výskyt sme po predvýskume rozdelili kvôli prehľadnosti do kategórií, ktoré uvádzame v tabuľke 1. Nosnou metódou tejto fázy výskumu bolo zámerné štruktúrované pozorovanie, pri ktorom sme do pozorovacieho hárku zaznamenávali početnosť jednotlivých vyskytujúcich sa spontánnych prejavov hyperaktivity pre každého žiaka zvlášť. Pozorovanie sme uskutočňovali v čase dopoludňajšieho vyučovania tak, aby boli rovnomerne zastúpené jednotlivé vyučovacie predmety. Deti z výskumnej vzorky sme pozorovali 32 vyučovacích hodín, deti z kontrolnej skupiny 30 vyučovacích hodín.

9 NADANÝCH DETÍ 203 T a b u ľ k a 2 Priemerné dosiahnuté hodnoty hyperaktívnych prejavov vo výskumnej a kontrolnej skupine na jednu vyučovaciu hodinu nadaní kontrolní Skupina chlapci N=36 dievčatá N=15 chlapci N=47 dievčatá N=40 Pozorované prejavy AA1 AA2 AA3 AA4 AA5 AB1 AB2 AC1 AC2 AC3 AC4 AD BA1 BA2 BA3 BB AM 0,73 1,15 0,37 0,86 0,54 0,66 0,14 0,03 0,20 1,22 0,20 0,89 0,62 1,40 0,28 0,30 SD 0,74 1,25 0,58 1,41 0,65 0,74 0,26 0,08 0,34 1,57 0,32 0,69 0,96 2,29 0,47 0,52 AM 0,39 0,74 0,54 0,46 0,72 0,55 0,05 0,02 0,15 0,50 0,00 0,68 0,51 0,71 0,17 0,16 SD 0,33 0,97 0,73 0,61 0,56 0,54 0,09 0,06 0,16 0,53 0,00 0,58 0,71 1,26 0,19 0,32 AM 0,21 0,14 0,35 0,32 0,13 0,33 0,04 0,01 0,03 0,12 0,04 0,55 0,09 0,03 0,03 0,22 SD 0,45 0,28 0,72 1,02 0,25 0,66 0,16 0,05 0,09 0,36 0,15 1,20 0,36 0,13 0,13 0,77 AM 0,57 0,29 0,59 0,69 0,10 0,29 0,01 0,01 0,03 0,37 0,07 0,49 0,07 0,01 0,01 0,30 SD 1,02 0,38 0,92 1,13 0,20 0,29 0,03 0,05 0,07 0,54 0,15 0,49 0,17 0,04 0,03 0,28 Vysvetlivky: Kategórie hyperkatívnych prejavov sú uvedené v tabuľke 1. Na zistenie úrovne rozumových schopností (keďže sme predpokladali vzťah medzi výskytom hyperaktivity a úrovňou intelektových schopností) sme v oboch skupinách aplikovali test PDW. VÝSKUMNÁ VZORKA Vzhľadom na údaje o vysokom výskyte hyperaktivity v detskom veku (Taylor et al., 1991; Porter, 1999; Munden, Arcelcsus, 2002; Šuba, 2003) sme sa zamerali na najnižšie vekové kategórie žiakov. Experimentálnou skupinou boli žiaci prvého až štvrtého ročníka Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Teplickej 7 v Bratislave (ďalej len ŠpMNDaG). Celkove išlo o 51 detí, z toho 36 chlapcov a 15 dievčat. Kontrolnú vzorku tvorilo 87 žiakov prvého až štvrtého ročníka bežných tried ZŠ A. Dubčeka v Bratislave. Súbor tvorilo 47 chlapcov a 40 dievčat. Nerovnomernosť počtov detí je spôsobená odlišnými počtami žiakov v triedach experimenálnej a kontrolnej skupiny, ktoré boli do výskumu zaradené. VÝSLEDKY VÝSKUMU Základné údaje z výskumného pozorovania spontánnych prejavov hyperaktivity, t.j. priemerné zistené hodnoty v experimentálnej i kontrolnej skupine sú uvedené v tabuľke 2. Uvádzame tu priemerný počet hyperkinetických prejavov za 1 vyučova-

10 204 HYPERAKTIVITA T a b u ľ k a 3 Rozdiely v jednotlivých prejavoch hyperaktivity medzi nadanými deťmi a kontrolnou skupinou Skupina Pozorované prejavy AA1 AA2 AA3 AA4 AA5 AB1 AB2 AC1 AC2 AC3 AC4 AD BA1 BA2 BA3 BB Nadaní N=51 AM 0,85 1,38 0,54 1,01 0,74 0,83 0,15 0,03 0,25 1,38 0,20 1,10 0,78 1,63 0,33 0,35 SD 0,70 1,23 0,62 1,27 0,59 0,70 0,23 0,07 0,30 1,45 0,29 0,70 0,90 2,11 0,42 0,48 Kontrola AM 0,48 0,28 0,62 0,64 0,18 0,46 0,04 0,02 0,04 0,30 0,07 0,78 0,13 0,03 0,03 0,36 N=87 SD 0,76 0,33 0,82 1,07 0,24 0,54 0,12 0,05 0,08 0,45 0,15 0,97 0,29 0,10 0,10 0,60 t-test 2,83 ** 6,29 *** 0,68 1,81 6,19 *** 3,24 ** 3,14 ** 1,44 4,81 *** 5,18 *** 2,93 ** 2,23 * 5,04 *** 5,35 *** 5,14 *** 0,09 Vysvetlivky: Kategórie hyperkatívnych prejavov sú uvedené v tabuľke 1. * p 0,05 * * p 0,01 * * * p 0,001 Platí aj pre nasledujúce tabuľky. ciu hodinu, pričom počet celkove pozorovaných vyučovacích hodín nebol u každého žiaka rovnaký (choroba, neprítomnosť v škole, atď). Diferencie vo výskyte prejavov hyperaktivity medzi skupinou nadaných detí a kontrolnou skupinou uvádzame v tabuľke 3. Z tejto tabuľky je vidieť zreteľnejšie rozdiely medzi oboma skupinami, pričom hodnoty významnosti t-testov pre jednotlivé sledované prejavy naznačujú, kde sa získali najvýraznejšie diferencie. Prakticky vo všetkých skúmaných kategóriách sme zistili štatisticky vysoko významné rozdiely vo výskyte prejavov hyperaktívneho správania medzi deťmi nadanými a deťmi z kontrolnej skupiny. Len v štyroch skúmaných prejavoch, a to: otáčanie sa, hojdanie sa na stoličke, rytmické pohyby hlavou a vyrušovanie sme evidovali prakticky rovnaké hodnoty pre obidve skupiny. Znamená to, že drobné formy hyperaktivity na vyučovacích hodinách sú bežné u detí v alternatívnej i klasickej škole. Rozdiely medzi oboma sledovanými skupinami sme prehľadne zobrazili na obrázku 1. Po rozdelení prejavov hyperaktívneho správania na verbálnu a motorickú hyperaktivitu sme zisťovali rozdiely vo výskyte rušivých hyperaktívnych prejavov na vyučovaní v oboch skupinách detí. Rozdiely medzi nadanými deťmi a deťmi bežnej populácie sú štatisticky vysoko významné vo všetkých troch prípadoch, a to vo verbálnej, motorickej i celkovej hyperaktivite, ako to dokumentuje tabuľka 4.

11 NADANÝCH DETÍ Aa1 Aa2 Aa3 Aa4 Aa5 Ab1 Ab2 Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 Ad Ba1 Ba2 Ba3 Bb Kategórie spontánnych prejavov nadaní kontrolná skupina Obr. 1 Porovnanie jednotlivých prejavov hyperaktivity (mediány výskytu na dieťa za vyučovaciu hodinu) v celej skupine nadaných detí a kontrolnej skupine Vysvetlivky označení kategórií obsahuje tabuľka 1 platí aj pre obr. 2 a 3. T a b u ľ k a 4 Porovnanie verbálnej, motorickej a celkovej hyperaktivity u nadaných detí a kontrolnej skupiny Skupina verbálne prejavy motorické prejavy všetky prejavy spolu Nadaní AM 3,10 8,46 11,56 N=51 SD 3,05 4,08 6,52 Kontrola AM 0,55 3,91 4,46 N=87 SD 0,57 2,23 2,42 t-test 5,69 *** 7,67 *** 8,11 *** Výrazné rozdiely vo výskyte spontánnych hyperaktívnych prejavov medzi nadanými deťmi zo ŠpMNDaG a deťmi kontrolnej skupiny z bežnej základnej školy sú spôsobené pravdepodobne i rozdielnymi prístupmi k žiakom v bežnej škole a k deťom v ŠpMNDaG s alternatívnym spôsobom vyučovania. Znížený výskyt hyperaktívnych

12 206 HYPERAKTIVITA Rozdiely v hyperaktivite medzi chlapcami a dievčatami oboch skupín T a b u ľ k a 5 Nadaní žiaci Kontrolná skupina Prejavy chlapci dievčatá chlapci dievčatá hyperaktivity t-test t-test AM SD AM SD AM SD AM SD verbálne 2,83 3,89 1,54 2,06 2,19 ** 0,68 0,40 0,40 2,15 0,25 motorické 7,52 3,28 4,80 1,79 4,85 *** 4,18 0,68 3,50 0,36 1,20 spolu 10,35 6,17 6,34 3,62 4,36 *** 4,86 2,49 3,90 2,24 1,64 prejavov detí v bežných triedach je spôsobený aj zavedeným školským poriadkom a vyžadovaním dodržiavania pravidiel disciplíny na vyučovaní v tradičných školách. Čo sa týka skupiny nadaných detí, možno povedať, že škola, do ktorej chodia, je do istej miery uspôsobená na spontánne prejavy rôznych aktivít detí a pri tolerantnejšom prístupe sa zohľadňujú do určitej miery aj prejavy detí hyperaktívnych, resp. detí až s poruchami správania. Možno predpokladať, že uvedené zistenia ovplyvňuje i to, že v triedach pre nadané deti vládne iná pracovná atmosféra a spontánne reakcie, verbalizácie jednotlivých krokov pri riešení úloh, kladenie otázok učiteľovi, či neustále komentovanie a vyjadrovanie vlastného názoru sú súčasťou demokratického, tolerantnejšieho a kreatívnejšieho prístupu v ŠpMNDaG oproti bežným triedam. V ďalšom skúmaní hyperaktívneho správania sme zisťovali diferencie medzi chlapcami a dievčatami v oboch skupinách. Výsledky dokumentuje tabuľka 5, kde sú uvedené rozdiely vo výskyte hyperaktívneho správania chlapcov a dievčat osobitne v experimentálnej skupine nadaných detí a v kontrolnej skupine. Z tabuľky 5 je zrejmé, že hyperaktivita sa v podstatne vyššej miere vyskytuje u chlapcov, a to špeciálne u chlapcov nadaných. V tejto skupine sme zaznamenali najvyššie priemerné hodnoty vo všetkých kategóriách hyperaktívneho správania. Ukázalo sa, že v skupine nadaných detí sú rozdiely medzi chlapcami a dievčatami štatisticky vysoko významné, oproti tomu v kontrolnej skupine sú intersexuálne rozdiely minimálne. Rozdiely vo výskyte všetkých sledovaných hyperaktívnych prejavov medzi nadanými chlapcami a nadanými dievčatami sú znázornené na obrázku 2 a rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v kontrolnej skupine sú na obrázku 3. Zaujímavé je, že priemerný výskyt hyperaktívnych prejavov je u nadaných dievčat vyšší ako u chlapcov aj dievčat z kontrolnej skupiny, čo možno vyčítať aj z tabuľky 2. Vzhľadom na to, že sme zisťovali výskyt hyperaktívneho syndrómu u nadaných detí, zaujímal nás výskyt hyperaktívnych prejavov nadaných detí aj vo vzťahu k úrovni

13 NADANÝCH DETÍ Aa1 Aa2 Aa3 Aa4 Aa5 Ab1 Ab2 Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 Ad Ba1 Ba2 Ba3 Bb Kategórie spontánnych prejavov nadaní kontrolná skupina Obr. 2 Porovnanie jednotlivých prejavov hyperaktivity (mediány výskytu na dieťa za vyučovaciu hodinu) v skupinách nadaných a kontrolných chlapcov Aa1 Aa2 Aa3 Aa4 Aa5 Ab1 Ab2 Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 Ad Ba1 Ba2 Ba3 Bb Kategórie spontánnych prejavov nadaní kontrolná skupina Obr. 3 Porovnanie jednotlivých prejavov hyperaktivity (mediány výskytu na dieťa za vyučovaciu hodinu) v skupinách nadaných a kontrolných dievčat

14 208 HYPERAKTIVITA IQ Zhluk Priemer všetkých prejavov hyperaktivity na jednu hodinu u jednotlivých detí Vysvetlivky: 1. zhluk nižšie IQ, nízka hyperaktivita 2. zhluk vysoké IQ, nízka hyperaktivita 3. zhluk rôzne IQ, vyššia hyperaktivita Obr. 4 Výsledky zhlukovej analýzy pre prejavy hyperaktivity a výšku IQ v skupine nadaných detí ich intelektových schopností, vyjadrenej IQ. Je treba uviesť, že kým v kontrolnej skupine bola celková priemerná hodnota IQ získaná pomocou vyšetrenia testom PDW 116, v skupine nadaných detí bolo celkové priemerné IQ 144. Vzhľadom na predmet výskumu sme analýzu robili len v skupine nadaných detí, kde sme predpokladali pozitívny vzťah medzi výškou IQ a výskytom hyperaktívnych prejavov. Hodnota Pearsonovho korelačného koeficientu, ktorý sme porovnávaním oboch premenných získali, bola veľmi nízka a nesignifikantná (r = 0,14). Preto sme urobili detailnejšiu analýzu pomocou zhlukovej analýzy, ktorá nám pomohla nazrieť hlbšie do štruktúry experimentálnej skupiny z hľadiska týchto dvoch premenných. Chceli sme overiť predpoklad, či zvyšujúca sa úroveň IQ sa prejavuje aj výskytom zvýšenej hyperaktivity nadaných detí. Získané výsledky ukazuje obrázok 4. Na základe Wardovej metódy (s euklidovskými vzdialenosťami) sa vytvorili tri výrazne odčlenené zhluky. V prvom zhluku sa nachádzajú subjekty s nízkym počtom manifestovaných prejavov hyperaktivity

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

Nadaní dospělí. Dalibor Špok! www.daliborspok.cz! Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha

Nadaní dospělí. Dalibor Špok! www.daliborspok.cz! Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha Nadaní dospělí Dalibor Špok www.daliborspok.cz Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha Nadaní dospělí (Gifted adults / gifted people - GP) Mýty v chápání nadání (nejen) u dospělých Typické charakteristiky

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi. ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti

Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi. ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti ψ Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti Současné otázky psychologické podpory pro nadané děti a jejich rodiny důležitá správná

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

1 Projekt SIPVZ Tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím CABRI Geometrie

1 Projekt SIPVZ Tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím CABRI Geometrie 1 Projekt SIPVZ Tvorba a implementace softwarové podpory výuky matematiky na gymnáziu s využitím CABRI Geometrie 1.1 Úvod Mohutný rozvoj didaktické techniky v posledních letech vyvolává vznik zcela nových

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

PROMĚNY DĚTSKÉ HRY. The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré

PROMĚNY DĚTSKÉ HRY. The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré The society defines itself not always and entirely by how it works but also by how it plays. Carl Honoré PROMĚNY DĚTSKÉ HRY Mezinárodní studentské psychologické dny 12.03.2015 EVA STUPAVSKÁ K zamyšlení

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice, 12.

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice, 12. PROČ POVAŽUJEME ZA DŮLEŽITÉ DLOUHODOBÉ PSYCHOLOGICKÉ SLEDOVÁNÍ NEDONOŠENÝCH DĚTÍ PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 732 31 75

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd

Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd Co je SOCIOKLIMA? komplexní online diagnostika školních tříd nástroj pro běţnou pedagogickou praxi online dotazníky: obrázkové, textové zdroj komplexních informací o ţákovi, školní třídě, škole, regionu,

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Vybrané mzdové charakteristiky v krajích ČR členěné podle věku a pohlaví v roce 2008

Vybrané mzdové charakteristiky v krajích ČR členěné podle věku a pohlaví v roce 2008 Vybrané mzdové charakteristiky v krajích ČR členěné podle věku a pohlaví v roce 2008 Luboš Marek, Michal Vrabec Souhrn: V tomto příspěvku jsme se zaměřili na zkoumání rozdílů u běžných charakteristik mzdových

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY

SAMOSTATNÁ STUDENTSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY SAMOSTATÁ STUDETSKÁ PRÁCE ZE STATISTIKY Váha studentů Kučerová Eliška, Pazdeříková Jana septima červen 005 Zadání: My dvě studentky jsme si vylosovaly zjistit statistickým šetřením v celém ročníku septim

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

6. Rodina nadaného dítěte a problémy nadaných dětí s příčinou v rodině. PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz snecek@centrum.

6. Rodina nadaného dítěte a problémy nadaných dětí s příčinou v rodině. PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz snecek@centrum. 6. Rodina nadaného dítěte a problémy nadaných dětí s příčinou v rodině PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz snecek@centrum.cz Prevence problémů nadaných dětí především v oblasti vrstevnických

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7.

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM Petr Hlaďo KNIHY P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. Nakladatelství Grada Publishing vydalo v minulém roce monografii nazvanou Andragogický

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

O informálním učení v České republice

O informálním učení v České republice O informálním učení v České republice Milada Rabušicov icová & Ladislav Rabušic Filozofická fakulta & Fakulta sociáln lních studií Masarykova univerzita Brno Východiska Celoživotní učení je v ideálním

Více

Funkcionální komunikace

Funkcionální komunikace Funkcionální komunikace Milena Košťálová Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno Výzkumná skupina aplikované neurovědy CEITEC MU, Brno Obsah přednášky Úvod - komunikace, funkcionální komunikace Dotazník

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Mgr. Nikola Brandová. Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent)

Mgr. Nikola Brandová. Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent) Zvládání chutí u abstinujících závislých Mgr. Nikola Brandová Doléčovací centrum Prevent (Adiktologická poradna Prevent) 2013 Teoretická východiska Uvědomění má podíl na zvyšování sebekontroly, poněvadž

Více

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství

A. Datová příloha k potřebám regionálního školství A. Datová příloha k potřebám regionálního školství 1 Významný počet žáků nedosahuje ani základní úrovně v klíčových kompetencích Graf ukazuje podíl žáků, kteří dosáhli nižší úrovně než 2 (tmavě modré)

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky:

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky: NVT-1093 ČESKÝ NÁVOD Digitální dětská chůvička Nuvita 1093 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Díky této DIGITÁLNÍ dětské chůvičce budete mít dokonalý přehled o dění v dětském pokoji i v

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Marie CHRÁSKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci, Česka Republika Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Úvod Zkoumání postojů bylo a

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy. Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF

Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy. Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školní třídy Testovací škola NUOV CKK, Ostrava třída 12. SEMDIF Celkový počet Počet vyplňených Návratnost dotazníků Počet žáků ve třídě 1 7 700 %

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace,

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, Struktura 2.bloku monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, doporučení/ analytické metody / analýza zdrojů, individuální výchovný plán výchovný plán

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova

Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Projekt inovácie obsahu a štruktúry výučby úpolov, bojových umení - športov a sebaobrany pre štúdium odboru telesná výchova Project of contents and structure inovation in process of education in martial

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

PROJEKT OP LZZ IMPLEMENTACE AGE MANAGEMENTU V ČR HODNOCENÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI ZAMĚSTNANCŮ POMOCÍ INDEXU WAI

PROJEKT OP LZZ IMPLEMENTACE AGE MANAGEMENTU V ČR HODNOCENÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI ZAMĚSTNANCŮ POMOCÍ INDEXU WAI PROJEKT OP LZZ IMPLEMENTACE AGE MANAGEMENTU V ČR HODNOCENÍ PRACOVNÍ SCHOPNOSTI ZAMĚSTNANCŮ POMOCÍ INDEXU WAI CZ.1.04/5.1.01/B2.00012 RNDr. Bohumil Pokorný, CSc. AIVD ČR, o.s. ZJIŠŤOVÁNÍ ÚROVNĚ PRACOVNÍ

Více

Národní výzkum dopravních nehod

Národní výzkum dopravních nehod Národní výzkum dopravních nehod Obsahem Národního výzkumu dopravních nehod je především jejich hloubková analýza (HADN). Ta je prováděna nejprve na místě nehody (podrobné zdokumentování) a posléze na pracovišti

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Psychologie práce a organizace v ČR

Psychologie práce a organizace v ČR Psychologie práce a organizace v ČR Vysoká škola ekonomická v Praze 20. 21. 9. 2012 TACITNÍ ZNALOSTÍ MANAŽERŮ A ÚSPĚŠNÉ ŘÍZENÍ doc. PhDr. ing. Aleš Gregar, CSc. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta

Více

Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta

Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Developing Interactive and Communicative Competences in Students of Health and Social Nonmedical Specializations at Tertiary Level with the Help of E-learning Mgr. Radka Šulistová, Ph.D. Jihočeská univerzita

Více

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém Vliv přímořské léčby na atopický ekzém The influence of thalassotherapy on atopic eczema JAROSLAVA ŠIMONÍČKOVÁ, GABRIELA POLÁKOVÁ, VÍT PETRŮ Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více