PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ"

Transkript

1 195 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 3, s PREJAVY HYPERAKTIVITY U NADANÝCH DETÍ JOLANA LAZNIBATOVÁ JANA JURÁŠKOVÁ Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava MANIFESTATIONS OF HYPERACTIVITY IN GIFTED CHILDREN Abstract: On the sample of 36 boys and 15 girls pupils of 1 st degree of the School for Exceptionally Gifted Children and Grammar School in Bratislava, the study found the occurrence of hyperactivity, i.e. manifestations of hyperkinetic syndrome. The control group consisted of pupils of 1 st 4 th grades of regular elementary school (47 were boys and 40 girls). The research results showed the higher occurrence of manifestations of hyperactivity in intellectually gifted children than in children from the control group. While gifted boys manifested significantly higher occurrence of hyperactivity than gifted girls, there are no differences in the control group between boys and girls. Further, gifted pupils have different combinations of spontaneous manifestations of hyperactivity than children from the control group. Therefore, some modifications are necessary in education of gifted children. Simultaneously, additional more complex corrections and therapeutic interventions are necessary, as these could help solve gifted pupils problem with this specific behavior disorder. Key words: gifted children, attention deficit disorders, hyperactivity, hyperkinetic syndrome, ADHD Nadané deti prichádzajú do školy už ako čítajúce, píšuce a počítajúce, s mnohými vedomosťami, ktoré nie sú typické pre deti ich veku. Nadanie je však komplexný fenomén a netýka sa len výkonových charakteristík jedinca. Niektoré špecifické prejavy nadania uvádzajú vo svojich prácach viacerí autori. Sú to napríklad vysoká úroveň fyzickej energie, živosť, vitalita (Torrance, Caropreso, 2002), vysoká úroveň fyzickej a verbálnej aktivity (Porter, 1999), hyperaktivita a extrémna senzitivita k podnetom z okolitého prostredia (Baum, Olenchak, Owen, 1998), vysoká psychická dráždivosť Prišlo J.L., ŠpMNDaG, Teplická 12, Bratislava,

2 196 HYPERAKTIVITA nadaných detí, ktorá je predpokladom na výnimočné výkony (Dabrowski, Piechovski, 1977) a iní. Mohlo by sa zdať, že takéto deti budú bezproblémovo prosperovať v škole. U mnohých nadaných sa však manifestujú aj také prejavy správania, ktoré ich následne zaraďujú medzi problémových žiakov. Je to spôsobené aj tým, že nadanie býva prekryté špecifickými osobnostnými znakmi a črtami, ktoré môžu vystupovať ako dominantné. Nadané deti bývajú bežne označované ako živé, vitálne, aktívne. Problém začína vtedy, ak prirodzená, spontánna aktivita prerastá do hyperaktivity, resp. objavujú sa až príznaky ADHD. PROBLEMATIKA HYPERAKTIVITY A ADHD Syndróm ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je definovaný ako porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Syndróm ADD Attention Deficit Disorder znamená, že ide len o poruchu pozornosti. Obidva termíny sa často používajú ako synonymá na označenie poruchy správania. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že kým jedinci postihnutí ADHD majú problémy so sústredením, bývajú impulzívni a hyperaktívni, tí ktorí trpia syndrómom ADD nebývajú hyperaktívni, ale majú problémy spojené s impulzivitou a nedostatočným sústredením sa. Charakteristické pre nich však je to, že v obidvoch prípadoch sa príznaky vyskytujú v miere, ktorá je vo vzťahu k veku a intelektovým schopnostiam jedinca abnormálna (Munden, Arcelsus, 2002). Tieto poruchy s uvedenými skupinami príznakov bývajú často v lekárskej praxi označované ako hyperkinetická porucha hyperkinéza. Odborníci všeobecne udávajú, že ADHD je porucha, v pozadí ktorej je biologická príčina. Skúma sa, resp. je známa už 100 rokov. Prvýkrát bola opísaná začiatkom 20. storočia v roku 1902 ako abnormálny psychický stav (tamtiež). V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia prebehol intenzívny vedecký výskum zameraný najmä na explicitné diagnostické kritériá. Následkom toho sa ADHD stala najopisovanejšou a najcitovanejšou detskou poruchou v príručke Index Medicus (počet bibliografických odkazov na články v lekárskych časopisoch). Väčšinou je považovaná za neurologicky podmienený stav, súvisiaci zvlášť s chemickým a anatomickým zložením mozgu. Ako uvádzajú vo svojej práci A. Munden a J. Arcelsus (2002), kým v r je známa ešte len ako ADD, od r je už klasifikovaná ako ADHD s 3 základnými znakmi: porucha pozornosti, hyperaktivita, impulzivita alebo ich kombinácie. Podľa Diagnostického a štatistického manuálu APA (DSM-IV-TR) je ADHD diagnostikovaná vtedy, ak dieťa: prejavuje symptomatické správanie, ktoré je v nesúlade s jeho úrovňou vývinu, prejavuje aspoň šesť symptónov sústavne minimálne 6 mesiacov, má symptómy ešte pred siedmym rokom (veku) života, je postihnuté symptómami vo viac ako jednom prostredí napríklad v škole i doma.

3 NADANÝCH DETÍ 197 HYPERAKTIVITA Z HĽADISKA VÝVINU JEDINCA Mnohé malé deti sú hyperaktívne, majú prudké a rýchle reakcie, čo je spôsobené dozrievaním CNS. Hovoríme o tzv. flexibilite a plasticite nervovej sústavy. Úroveň pohybovej aktivity rastie u všetkých detí približne do 3 rokov života. Po tomto vekovom období sa začína pohybová aktivita znižovať. A. Munden a J. Arcelsus (2002) uvádzajú zistenú skutočnosť, že deti s ADHD boli veľmi aktívne už počas tehotenstva pred narodením. Na základe anamnestických údajov a pozorovaní sa potvrdzuje, že sú to často problémové deti, ktoré veľa plačú a zle spávajú. Je ťažké ich rozveseliť a navyše nemajú rady telesný kontakt. Počas predškolského obdobia dieťa s prejavmi ADHD nemusí mať závažnejšie problémy, pretože jeho zvýšená aktivita sa považuje za normálny prejav detského veku. Problémy ale okamžite vystupujú ako závažné vo chvíli, keď dieťa nastúpi do školy, kde sa od neho vyžaduje, aby sedelo ticho, aby sa zapojilo do rôznych činností a aby ich aj dokončilo. Tu sa začínajú deti s ADHD líšiť od ostatných detí. Podľa Diagnostického a štatistického manuálu mentálnych porúch APA DSM- -IV-TR (1994) sú prejavy ADHD nasledovné: pohrávanie sa s rukami alebo nohami, vrtenie sa na stoličke, neschopnosť obsedieť, ľahká vyrušiteľnosť externými podnetmi, problémy pri skupinových činnostiach a hrách, neschopnosť dieťaťa vyčkať, kým príde na rad, impulzívne vykrikovanie odpovede bez rozmyslu, problémy vnímať a sledovať inštrukcie, ťažkosti v udržaní pozornosti, prebiehanie z ešte nedokončenej činnosti do ďalšej, problémy hrať sa ticho, pokojne, nadmerné rozprávanie, prerušovanie ostatných v hrách a činnostiach, zdanlivá nepozornosť, nepočúvanie, keď k nim niekto hovorí, strácanie vecí, zábudlivosť, zúčastňovanie sa na nebezpečných aktivitách bez uvedomenia si možných dôsledkov. Výskumné štúdie z tejto problematiky opakovane potvrdzujú, že príznaky ADHD sú relatívne stabilné aj z hľadiska času a zostávajú v priebehu týždňov, mesiacov, rokov nezmenené a ich výskyt je rovnaký v rôznych etnikách a kultúrach (Webb, Latimer, 1993; Barkley, 1996 ). Dôležité je ale zistenie, že asi u polovice detí s ADHD sa tieto symptómy stratia pri dosiahnutí dospelosti. Celkove sa výskyt ADHD a to v celosvetovom meradle odhaduje na 1 až 5 percent obyvateľstva. Podľa zistení R. Taylora et al. (1991) trpí závažnejšou formou ADHD 1,7 percenta anglickej populácie.

4 198 HYPERAKTIVITA Niektorí odborníci udávajú, že približne 3 až 7 percent (a najnovšie práce 2 až 18 percent) detskej školskej populácie trpí poruchou ADHD, v dospelosti pretrvávajú prejavy hyperaktívneho správania, resp. hyperkinetický syndróm asi u 4 percent jedincov (Barkley, 1998). Predstavuje to asi 60 percent jedincov s touto poruchou, u ktorých kontinuálne pokračujú symptómy do dospelého veku (Barkley, 1995; Šuba, 2003). NADANÍ JEDINCI A HYPERAKTIVITA Nadanie je asynchrónny vývin, v ktorom sa predčasne rozvinuté kognitívne schopnosti veľkej intenzity kombinujú a vytvárajú vnútorné skúsenosti a vedomie, ktoré je kvalitatívne odlišné od normy. Táto asynchrónnosť vzrastá s vyššou intelektuálnou kapacitou. Jedinečnosť nadaných ich robí obzvlášť zraniteľnými a vyžaduje modifikácie v rodičovskom prístupe, vzdelaní a poradenstve s cieľom ich optimálneho rozvíjania (Morelock, 1992; Unpublished..., 1991). Medzi základné znaky nadaných detí patrí to, že sa už od narodenia vyznačujú špecifickým akcelerovaným vývinom: väčšinou skôr sedia, stoja, skôr začínajú chodiť, skôr rozprávať, sú zvedavé a typické je pre ne objavovanie, experimentovanie a túžba poznávať nové. Tieto deti chcú všetko vedieť, sú neunaviteľné v činnostiach, ktoré ich zaujímajú, a potrebujú menej spánku než všetci ostatní členovia rodiny. Sú to prirodzené prejavy primárnej aktivity až hyperaktivity nadaných detí už od narodenia, pričom sú skôr hodnotené ako pozitívne. Paralelne popri tom zisťujeme aj ďalšie vývinové charakteristiky nadaných detí, a to: akcelerovaný vývin (zrýchlený vývin v intelektovej oblasti), skokovitosť vývinu (obdobie prudkých zmien strieda obdobie mierne, oddychové), disproporcie vo vývine (diferencie medzi intelektovým a fyzickým vývinom, medzi intelektovým a emocionálno-sociálnym vývinom a medzi intelektovým a osobnostným vývinom) (Laznibatová, 2003b). V rámci osobnostného vývinu sú pozorovateľné také znaky ako perfekcionizmus, supersenzitívnosť, precitlivelosť, problémy v sociálnych vzťahoch a ťažšia prispôsobivosť. Ako sme už spomenuli, jedným z častých prejavov, resp. pretrvávajúcich prejavov nadaných je hyperaktivita. Táto sa môže u nadaných detí prejavovať vo verbálnej alebo motorickej oblasti, alebo i v oboch zároveň. Viacerí autori zaoberajúci sa problematikou hyperaktivity, resp. syndrómom ADHD (napr. Baum, Olenchak, Owen, 1998; Porter, 1999; Leroux, Levitt-Perlman, 2000) upozorňujú na to, že existuje vysoká podobnosť medzi prejavmi syndrómu ADHD a nadania. Väčšinu prejavov ADHD (poruchy pozornosti a najmä hyperaktivitu) je možné pozorovať bežne aj u nadaných. Nadané deti so syndrómom ADHD sú akademicky podvýkonové a majú problémy so sociálnymi vzťahmi. Tieto problémy začínajú pri začatí školskej dochádzky, lebo dovtedy sú kompenzované ich (nadpriemernými) intelektovými schopnosťami a prob-

5 NADANÝCH DETÍ 199 lémy vystúpia do popredia vždy v situáciách, kde sa vyžaduje sebakontrola. Podľa R. A. Barkleya (1996) je ADHD, resp. hyperkinetická porucha charakterizovaná skorým začiatkom v prvých piatich rokoch života a kombináciou aktívneho a zle ovládaného správania. Prejavy hyperkinézy sa objavujú vo všetkých situáciách, sú trvalé a je pre ne charakteristické chýbanie vytrvalosti, sklon meniť činnosť bez dokončenia, zlá organizácia práce, zle regulovaná a nadmerná činnosť, nedbanlivosť a impulzivita. Na základe našich poznatkov a skúseností z praktickej práce s nadanými deťmi v škole možno hyperaktivitu nadaných detí rozdeliť takto: Hyperaktivita primárna vrodená je spontánna, súvisí s činnosťou CNS, funkciami a vybavením nadaného dieťaťa. Nadané dieťa je stále čulé, aktívne, je stále v pohybe, je zvedavé, objavujúce, zároveň potrebuje stále nové podnety, stimulujúce prostredie a neustály prísun nových informácií. Túto hyperaktivitu možno vo všeobecnosti považovať za pozitívnu. Hyperaktivita sekundárna získaná je taká, ktorá sa začína objavovať najmä v škole a vzniká vtedy, ak sa nadané dieťa v škole nudí, ak nemá dostatok zaujímavých podnetov, ak má problémy s komunikáciou a sociálnymi vzťahmi v triede, ak sa s nadaným dieťaťom nepracuje tak, že sú nasýtené, resp. uspokojené jeho špecifické výchovno-vzdelávacie potreby či už doma, ale najmä v škole. Prejavuje sa neustálou impulzivitou, vyrušovaním. Hyperaktivita sa stáva problémom, ak takéto dieťa ruší ostatných, alebo ak má samo zníženú koncentráciu pozornosti a následne aj výkonnosť v škole. Takúto hyperaktivitu možno považovať za problémovú, negatívnu (Laznibatová, 2003a). Niekedy sa prejavy hyperaktivity spájajú so šaškovaním, upútavaním pozornosti, rôznymi poznámkami, pripomienkami, prekrúcaním významov slov, chytaním za slovíčka a podobne, čo môže mať nakoniec za následok celkové rozbitie hodiny. Hyperaktivitu nadaných detí v škole však možno podľa našich skúseností (Laznibatová, 2003a) rozlišovať aj na ďalších dvoch úrovniach. Sú to: Hyperaktivita konštruktívna nadané deti potrebujú stále niečo robiť, len čo skončia jednu úlohu, už potrebujú ďalšiu, čím náročnejšie úlohy dostávajú, tým sú spokojnejšie a vydržia nad nimi dlho pracovať, samy sa zamestnávajú, spontánne vyhľadávajú činnosti, žiadajú si úlohy navyše, majú záujem len o robenie ťažkých, náročných úloh na hodine, sú neochotné robiť ľahké úlohy ako ostatné deti, neustále si vymýšľajú aktivity navyše (robenie a predaj časopisov, vypisovanie súťaží, zbieranie rozmanitých predmetov a ich výmeny). Hyperaktivita nekonštuktívna až deštruktívna dieťa je stále v pohybe, vykrikuje, má prejavy impulzívneho správania, je nepokojné a vyrušuje počas vyučovania. Charakteristické znaky sú:

6 200 HYPERAKTIVITA manipulácia rukami, predmetmi, svojvoľný spontánny pohyb po celej triede i mimo triedy, kolísanie sa na stoličkách, obracanie sa dozadu, do boku, slabá sústredenosť, nekoncentrovanosť na plnenie úloh v škole, neúmyselné ubližovanie iným, kopanie, škrabanie, sácanie. Hyperaktivita sa môže u nadaných detí prejavovať v dvoch základných oblastiach, a to vo verbálnej oblasti, v motorickej oblasti, alebo i v oboch zároveň. Motorická forma hyperaktivity sa prejavuje nepokojným sedením, neustálymi rytmickými pohybmi, hraním sa s predmetmi, svojvoľným pohybom po triede. Pri verbálnej forme ide najčastejšie o vykrikovanie, skákanie do reči, prerušovanie iných, pričom nadané deti nemajú dostatok trpezlivosti čakať, kým niekto iný príde na rad, príde na riešenie úlohy, alebo kým nájde odpoveď. Toto sa najmä u mladších žiakov prejavuje tým, že napríklad na matematike vykrikujú výsledky a riešenie úloh, čo narušuje prácu ostatných detí (ostatné deti nemajú motiváciu riešiť úlohu, keď vedia konečný výsledok, nevidia dôvod ďalej pracovať a snažiť sa). Výrazne sa to prejavuje aj pri čítaní v prvej, druhej až tretej triede: ak deti čítajú text za sebou a niektorý spolužiak číta pomaly nedokážu ho rýchlo čítajúce hyperaktívne deti sledovať takým pomalým tempom, pretože ony už majú celý text článku prečítaný (Jurášková, 2003). Pri práci s nadanými deťmi jednoznačne platí zásada, že tieto deti treba primerane zaťažiť zaujímavými úlohami. Potom keďže sú zamestnané nevyrušujú. Na zaujímavé úlohy sa dokážu dobre koncentrovať. Paradoxne sa u nich môže vyskytovať chybovosť pri práci, a to z dôvodu nedostatočnej pozornosti pri príliš jednoduchých úlohách, resp. pri podceňovaní veľmi ľahkých úloh (Freeman, 1998). Nie vždy má nadané dieťa problémy v sústredení sa na vyučovaní. Práve naopak, mnohí nadaní dokážu robiť viac vecí súčasne: sú schopní písať si alebo niečo kresliť a zároveň sa okamžite orientovať v texte (podľa počutia), ktorý číta zvyšok triedy, a hneď naň nadviazať. Hyperaktivita nadaných detí môže ale súvisieť aj s únikom z nudy na vyučovaní, keď sa nedeje nič zaujímavé. Tieto deti si pri nedostatku stimulácie vytvárajú podnety samy, a to nielen hraním sa, ale aj testovaním pravidiel správania v škole. Jednoznačne to však spôsobuje mnoho problémových situácií pre žiaka samotného, kolektív triedy i učiteľa. CIEĽ A HYPOTÉZY VÝSKUMU Vychádzame zo skutočnosti, že aj v súčasnosti vieme málo o vývine nadaných detí v porovnaní s bežnou populáciou a vieme veľmi málo o individuálnych odlišnostiach jednotlivých detí v rámci populácie nadaných (Laznibatová, 2003b). Mnohé názory nielen laikov, ale i odborníkov o nadaní sa dnes pohybujú buď v úrovni podce-

7 NADANÝCH DETÍ 201 ňovania, alebo v istej mytologizovanej hladine. Všeobecne treba zdôrazniť, že vývin nadaných detí neprebieha vždy ukážkovo ideálne a optimálne, ale že sú tu prítomné špecifické faktory, zvláštnosti a charakteristiky, ktoré nadanie a jeho realizáciu skôr komplikujú ako podporujú. Jedným z takýchto faktorov je i výskyt hyperaktivity nadaných detí, ktorá môže dosiahnuť stupeň označovaný ako hyperkinetický syndróm. V roku 1993 boli otvorené prvé experimentálne triedy pre intelektovo nadané deti podľa Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané deti (Laznibatová, 1993). V roku 1998 bola zriadená samostatná Škola pre mimoriadne nadané deti v Bratislave. Dnes pracujú podľa tohto modelu triedy pre nadané deti v dvadsiatich štyroch základných školách na Slovensku. Všade tu sa výučba nadaných detí realizuje tak, že sa zohľadňuje pracovné tempo jednotlivých žiakov podľa individuálnej úrovne a ich aktuálnej výkonnosti. Zároveň sa rešpektujú ich vývinové a osobnostné zvláštnosti. Prakticky vo všetkých triedach pre nadané deti evidujeme pomer 70 percent chlapcov a 30 percent dievčat. Mnohé z týchto detí najmä chlapci sú hyperaktívne, čo spôsobuje špecifické problémy pri vyučovaní v škole. Keďže počet detí s prejavmi hyperaktivity akoby narastal, pokúsili sme sa zmapovať spontánne prejavy hyperaktivity nadaných detí a ich výskyt v triedach pre nadané deti. Zároveň sme chceli porovnať prejavy hyperaktivity nadaných detí s prejavmi žiakov bežnej školy. Vzhľadom na to sme si v rámci výskumu stanovili tieto hypotézy: 1. Nadané deti vykazujú viac prejavov hyperaktivity ako deti bežnej populácie; 2. V skupine nadaných detí existujú rozdiely vo výskyte prejavov hyperaktivity u chlapcov a u dievčat. Tieto rozdiely sa odlišujú od rozdielov v bežných triedach; 3. Existuje vzťah medzi vyšším počtom manifestovaných spontánnych prejavov hyperkativity nadaných detí a úrovňou ich intelektových schopností. METÓDY VÝSKUMU Vo výskume sme sa zamerali na zmapovanie rôznych prejavov hyperaktivity nadaných žiakov na vyučovaní a zároveň aj ich porovnanie s výskytom prejavov hyperaktivity u žiakov bežnej populácie. V predvýskume sme zaznamenali niekoľko opakovane sa manifestujúcich prejavov, ktoré sme rozdelili na motorické a verbálne prejavy (tab. 1). Keďže nebolo možné určiť počet prejavov, ktorý by sme už mohli pokladať za prejav hyperaktivity, zvolili sme si tzv. nulovú toleranciu. Zaznamenávali sme každý prejav žiakov, ktorý sa odchyľoval od pokojného sedenia a tichého sledovania diania na hodine, resp. riešenia učiteľom zadaných úloh na vyučovacej hodine. Ukázalo sa, že všetky prejavy žiakov v triede nebolo možné považovať za prejavy hyperaktivity. Medzi prejavy hyperaktivity sme zaradili všetky tie, ktoré s riadeným vyučovaním priamo nesúviseli, teda všetky vedľajšie motorické a verbálne aktivity

8 202 HYPERAKTIVITA Kategórie pozorovaných prejavov hyperaktivity A. prejavy motorického nepokoja B. rušivé verbálne prejavy AA. nepokojné sedenie AB. pohyb po triede AC. rytmické pohyby AA1. vstávanie (na zem alebo na stoličku) AA2. kľak na stoličke (pričom stehná nie sú v horizontálnej polohe) AA3. otáčanie sa (do triedy, k spolužiakom okrem situácií, keď žiak sleduje učiteľa alebo odpoveď spolužiaka) AA4. hojdanie sa na stoličke AA5. ležanie na lavici (položenie hlavy na lavicu, ležanie časťou tela na lavici) AB1. za istým účelom (požičanie pomôcok, strúhanie ceruzky a pod.) AB2. bez zrejmého účelu (žiak prejde okolo lavice, po triede bez toho, aby sa kontaktoval s okolím alebo vykonal nejakú činnosť súvisiacu s vyučovaním) AC1. hlavou AC2. hornými končatinami AC3. dolnými končatinami AC4. celým trupom AD. manipulácia (hranie sa s predmetmi, zväčša s ceruzkou, zošitom, vlastnými rukami) BA. vykrikovanie T a b u ľ k a 1 BA1. adekvátne (vykrikovanie odpovedí bez predchádzajúcej učiteľovej výzvy, vykrikovanie k veci ) BA2. neadekvátne (vykrikovanie rôznych poznámok, ktoré priamo nesúvisia s učebnou činnosťou, vykrikovanie od veci ) BA3. neartikulované zvuky BB. nežiaduca komunikácia medzi žiakmi (tzv. bavenie sa, vzájomné vyrušovanie) detí na vyučovaní. Ich výskyt sme po predvýskume rozdelili kvôli prehľadnosti do kategórií, ktoré uvádzame v tabuľke 1. Nosnou metódou tejto fázy výskumu bolo zámerné štruktúrované pozorovanie, pri ktorom sme do pozorovacieho hárku zaznamenávali početnosť jednotlivých vyskytujúcich sa spontánnych prejavov hyperaktivity pre každého žiaka zvlášť. Pozorovanie sme uskutočňovali v čase dopoludňajšieho vyučovania tak, aby boli rovnomerne zastúpené jednotlivé vyučovacie predmety. Deti z výskumnej vzorky sme pozorovali 32 vyučovacích hodín, deti z kontrolnej skupiny 30 vyučovacích hodín.

9 NADANÝCH DETÍ 203 T a b u ľ k a 2 Priemerné dosiahnuté hodnoty hyperaktívnych prejavov vo výskumnej a kontrolnej skupine na jednu vyučovaciu hodinu nadaní kontrolní Skupina chlapci N=36 dievčatá N=15 chlapci N=47 dievčatá N=40 Pozorované prejavy AA1 AA2 AA3 AA4 AA5 AB1 AB2 AC1 AC2 AC3 AC4 AD BA1 BA2 BA3 BB AM 0,73 1,15 0,37 0,86 0,54 0,66 0,14 0,03 0,20 1,22 0,20 0,89 0,62 1,40 0,28 0,30 SD 0,74 1,25 0,58 1,41 0,65 0,74 0,26 0,08 0,34 1,57 0,32 0,69 0,96 2,29 0,47 0,52 AM 0,39 0,74 0,54 0,46 0,72 0,55 0,05 0,02 0,15 0,50 0,00 0,68 0,51 0,71 0,17 0,16 SD 0,33 0,97 0,73 0,61 0,56 0,54 0,09 0,06 0,16 0,53 0,00 0,58 0,71 1,26 0,19 0,32 AM 0,21 0,14 0,35 0,32 0,13 0,33 0,04 0,01 0,03 0,12 0,04 0,55 0,09 0,03 0,03 0,22 SD 0,45 0,28 0,72 1,02 0,25 0,66 0,16 0,05 0,09 0,36 0,15 1,20 0,36 0,13 0,13 0,77 AM 0,57 0,29 0,59 0,69 0,10 0,29 0,01 0,01 0,03 0,37 0,07 0,49 0,07 0,01 0,01 0,30 SD 1,02 0,38 0,92 1,13 0,20 0,29 0,03 0,05 0,07 0,54 0,15 0,49 0,17 0,04 0,03 0,28 Vysvetlivky: Kategórie hyperkatívnych prejavov sú uvedené v tabuľke 1. Na zistenie úrovne rozumových schopností (keďže sme predpokladali vzťah medzi výskytom hyperaktivity a úrovňou intelektových schopností) sme v oboch skupinách aplikovali test PDW. VÝSKUMNÁ VZORKA Vzhľadom na údaje o vysokom výskyte hyperaktivity v detskom veku (Taylor et al., 1991; Porter, 1999; Munden, Arcelcsus, 2002; Šuba, 2003) sme sa zamerali na najnižšie vekové kategórie žiakov. Experimentálnou skupinou boli žiaci prvého až štvrtého ročníka Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Teplickej 7 v Bratislave (ďalej len ŠpMNDaG). Celkove išlo o 51 detí, z toho 36 chlapcov a 15 dievčat. Kontrolnú vzorku tvorilo 87 žiakov prvého až štvrtého ročníka bežných tried ZŠ A. Dubčeka v Bratislave. Súbor tvorilo 47 chlapcov a 40 dievčat. Nerovnomernosť počtov detí je spôsobená odlišnými počtami žiakov v triedach experimenálnej a kontrolnej skupiny, ktoré boli do výskumu zaradené. VÝSLEDKY VÝSKUMU Základné údaje z výskumného pozorovania spontánnych prejavov hyperaktivity, t.j. priemerné zistené hodnoty v experimentálnej i kontrolnej skupine sú uvedené v tabuľke 2. Uvádzame tu priemerný počet hyperkinetických prejavov za 1 vyučova-

10 204 HYPERAKTIVITA T a b u ľ k a 3 Rozdiely v jednotlivých prejavoch hyperaktivity medzi nadanými deťmi a kontrolnou skupinou Skupina Pozorované prejavy AA1 AA2 AA3 AA4 AA5 AB1 AB2 AC1 AC2 AC3 AC4 AD BA1 BA2 BA3 BB Nadaní N=51 AM 0,85 1,38 0,54 1,01 0,74 0,83 0,15 0,03 0,25 1,38 0,20 1,10 0,78 1,63 0,33 0,35 SD 0,70 1,23 0,62 1,27 0,59 0,70 0,23 0,07 0,30 1,45 0,29 0,70 0,90 2,11 0,42 0,48 Kontrola AM 0,48 0,28 0,62 0,64 0,18 0,46 0,04 0,02 0,04 0,30 0,07 0,78 0,13 0,03 0,03 0,36 N=87 SD 0,76 0,33 0,82 1,07 0,24 0,54 0,12 0,05 0,08 0,45 0,15 0,97 0,29 0,10 0,10 0,60 t-test 2,83 ** 6,29 *** 0,68 1,81 6,19 *** 3,24 ** 3,14 ** 1,44 4,81 *** 5,18 *** 2,93 ** 2,23 * 5,04 *** 5,35 *** 5,14 *** 0,09 Vysvetlivky: Kategórie hyperkatívnych prejavov sú uvedené v tabuľke 1. * p 0,05 * * p 0,01 * * * p 0,001 Platí aj pre nasledujúce tabuľky. ciu hodinu, pričom počet celkove pozorovaných vyučovacích hodín nebol u každého žiaka rovnaký (choroba, neprítomnosť v škole, atď). Diferencie vo výskyte prejavov hyperaktivity medzi skupinou nadaných detí a kontrolnou skupinou uvádzame v tabuľke 3. Z tejto tabuľky je vidieť zreteľnejšie rozdiely medzi oboma skupinami, pričom hodnoty významnosti t-testov pre jednotlivé sledované prejavy naznačujú, kde sa získali najvýraznejšie diferencie. Prakticky vo všetkých skúmaných kategóriách sme zistili štatisticky vysoko významné rozdiely vo výskyte prejavov hyperaktívneho správania medzi deťmi nadanými a deťmi z kontrolnej skupiny. Len v štyroch skúmaných prejavoch, a to: otáčanie sa, hojdanie sa na stoličke, rytmické pohyby hlavou a vyrušovanie sme evidovali prakticky rovnaké hodnoty pre obidve skupiny. Znamená to, že drobné formy hyperaktivity na vyučovacích hodinách sú bežné u detí v alternatívnej i klasickej škole. Rozdiely medzi oboma sledovanými skupinami sme prehľadne zobrazili na obrázku 1. Po rozdelení prejavov hyperaktívneho správania na verbálnu a motorickú hyperaktivitu sme zisťovali rozdiely vo výskyte rušivých hyperaktívnych prejavov na vyučovaní v oboch skupinách detí. Rozdiely medzi nadanými deťmi a deťmi bežnej populácie sú štatisticky vysoko významné vo všetkých troch prípadoch, a to vo verbálnej, motorickej i celkovej hyperaktivite, ako to dokumentuje tabuľka 4.

11 NADANÝCH DETÍ Aa1 Aa2 Aa3 Aa4 Aa5 Ab1 Ab2 Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 Ad Ba1 Ba2 Ba3 Bb Kategórie spontánnych prejavov nadaní kontrolná skupina Obr. 1 Porovnanie jednotlivých prejavov hyperaktivity (mediány výskytu na dieťa za vyučovaciu hodinu) v celej skupine nadaných detí a kontrolnej skupine Vysvetlivky označení kategórií obsahuje tabuľka 1 platí aj pre obr. 2 a 3. T a b u ľ k a 4 Porovnanie verbálnej, motorickej a celkovej hyperaktivity u nadaných detí a kontrolnej skupiny Skupina verbálne prejavy motorické prejavy všetky prejavy spolu Nadaní AM 3,10 8,46 11,56 N=51 SD 3,05 4,08 6,52 Kontrola AM 0,55 3,91 4,46 N=87 SD 0,57 2,23 2,42 t-test 5,69 *** 7,67 *** 8,11 *** Výrazné rozdiely vo výskyte spontánnych hyperaktívnych prejavov medzi nadanými deťmi zo ŠpMNDaG a deťmi kontrolnej skupiny z bežnej základnej školy sú spôsobené pravdepodobne i rozdielnymi prístupmi k žiakom v bežnej škole a k deťom v ŠpMNDaG s alternatívnym spôsobom vyučovania. Znížený výskyt hyperaktívnych

12 206 HYPERAKTIVITA Rozdiely v hyperaktivite medzi chlapcami a dievčatami oboch skupín T a b u ľ k a 5 Nadaní žiaci Kontrolná skupina Prejavy chlapci dievčatá chlapci dievčatá hyperaktivity t-test t-test AM SD AM SD AM SD AM SD verbálne 2,83 3,89 1,54 2,06 2,19 ** 0,68 0,40 0,40 2,15 0,25 motorické 7,52 3,28 4,80 1,79 4,85 *** 4,18 0,68 3,50 0,36 1,20 spolu 10,35 6,17 6,34 3,62 4,36 *** 4,86 2,49 3,90 2,24 1,64 prejavov detí v bežných triedach je spôsobený aj zavedeným školským poriadkom a vyžadovaním dodržiavania pravidiel disciplíny na vyučovaní v tradičných školách. Čo sa týka skupiny nadaných detí, možno povedať, že škola, do ktorej chodia, je do istej miery uspôsobená na spontánne prejavy rôznych aktivít detí a pri tolerantnejšom prístupe sa zohľadňujú do určitej miery aj prejavy detí hyperaktívnych, resp. detí až s poruchami správania. Možno predpokladať, že uvedené zistenia ovplyvňuje i to, že v triedach pre nadané deti vládne iná pracovná atmosféra a spontánne reakcie, verbalizácie jednotlivých krokov pri riešení úloh, kladenie otázok učiteľovi, či neustále komentovanie a vyjadrovanie vlastného názoru sú súčasťou demokratického, tolerantnejšieho a kreatívnejšieho prístupu v ŠpMNDaG oproti bežným triedam. V ďalšom skúmaní hyperaktívneho správania sme zisťovali diferencie medzi chlapcami a dievčatami v oboch skupinách. Výsledky dokumentuje tabuľka 5, kde sú uvedené rozdiely vo výskyte hyperaktívneho správania chlapcov a dievčat osobitne v experimentálnej skupine nadaných detí a v kontrolnej skupine. Z tabuľky 5 je zrejmé, že hyperaktivita sa v podstatne vyššej miere vyskytuje u chlapcov, a to špeciálne u chlapcov nadaných. V tejto skupine sme zaznamenali najvyššie priemerné hodnoty vo všetkých kategóriách hyperaktívneho správania. Ukázalo sa, že v skupine nadaných detí sú rozdiely medzi chlapcami a dievčatami štatisticky vysoko významné, oproti tomu v kontrolnej skupine sú intersexuálne rozdiely minimálne. Rozdiely vo výskyte všetkých sledovaných hyperaktívnych prejavov medzi nadanými chlapcami a nadanými dievčatami sú znázornené na obrázku 2 a rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v kontrolnej skupine sú na obrázku 3. Zaujímavé je, že priemerný výskyt hyperaktívnych prejavov je u nadaných dievčat vyšší ako u chlapcov aj dievčat z kontrolnej skupiny, čo možno vyčítať aj z tabuľky 2. Vzhľadom na to, že sme zisťovali výskyt hyperaktívneho syndrómu u nadaných detí, zaujímal nás výskyt hyperaktívnych prejavov nadaných detí aj vo vzťahu k úrovni

13 NADANÝCH DETÍ Aa1 Aa2 Aa3 Aa4 Aa5 Ab1 Ab2 Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 Ad Ba1 Ba2 Ba3 Bb Kategórie spontánnych prejavov nadaní kontrolná skupina Obr. 2 Porovnanie jednotlivých prejavov hyperaktivity (mediány výskytu na dieťa za vyučovaciu hodinu) v skupinách nadaných a kontrolných chlapcov Aa1 Aa2 Aa3 Aa4 Aa5 Ab1 Ab2 Ac1 Ac2 Ac3 Ac4 Ad Ba1 Ba2 Ba3 Bb Kategórie spontánnych prejavov nadaní kontrolná skupina Obr. 3 Porovnanie jednotlivých prejavov hyperaktivity (mediány výskytu na dieťa za vyučovaciu hodinu) v skupinách nadaných a kontrolných dievčat

14 208 HYPERAKTIVITA IQ Zhluk Priemer všetkých prejavov hyperaktivity na jednu hodinu u jednotlivých detí Vysvetlivky: 1. zhluk nižšie IQ, nízka hyperaktivita 2. zhluk vysoké IQ, nízka hyperaktivita 3. zhluk rôzne IQ, vyššia hyperaktivita Obr. 4 Výsledky zhlukovej analýzy pre prejavy hyperaktivity a výšku IQ v skupine nadaných detí ich intelektových schopností, vyjadrenej IQ. Je treba uviesť, že kým v kontrolnej skupine bola celková priemerná hodnota IQ získaná pomocou vyšetrenia testom PDW 116, v skupine nadaných detí bolo celkové priemerné IQ 144. Vzhľadom na predmet výskumu sme analýzu robili len v skupine nadaných detí, kde sme predpokladali pozitívny vzťah medzi výškou IQ a výskytom hyperaktívnych prejavov. Hodnota Pearsonovho korelačného koeficientu, ktorý sme porovnávaním oboch premenných získali, bola veľmi nízka a nesignifikantná (r = 0,14). Preto sme urobili detailnejšiu analýzu pomocou zhlukovej analýzy, ktorá nám pomohla nazrieť hlbšie do štruktúry experimentálnej skupiny z hľadiska týchto dvoch premenných. Chceli sme overiť predpoklad, či zvyšujúca sa úroveň IQ sa prejavuje aj výskytom zvýšenej hyperaktivity nadaných detí. Získané výsledky ukazuje obrázok 4. Na základe Wardovej metódy (s euklidovskými vzdialenosťami) sa vytvorili tri výrazne odčlenené zhluky. V prvom zhluku sa nachádzajú subjekty s nízkym počtom manifestovaných prejavov hyperaktivity

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec Stredoškolská sexualita Mgr. Michal Chovanec Zber dát a metodiky 3. 11. mája 2010 Anonymné metodiky: A) dotazník sexuálneho správania sa, B) sémantický diferenciál, C) dotazník obsahujúci výroky zamerané

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

ŽÁCI GYMNÁZIA A MÍRA JEJICH ZÁVISLOSTI NA POČÍTAČOVÝCH HRÁCH

ŽÁCI GYMNÁZIA A MÍRA JEJICH ZÁVISLOSTI NA POČÍTAČOVÝCH HRÁCH DOI: 10.5507/tvv.2016.015 Trendy ve vzdělávání 2016 ŽÁCI GYMNÁZIA A MÍRA JEJICH ZÁVISLOSTI NA POČÍTAČOVÝCH HRÁCH CHRÁSKA Miroslav, CZ Resumé Příspěvek popisuje částečné výsledky výzkumu, který zkoumal

Více

Strach základní emoční výbava člověka nepříjemný prožitek vázaný na určitý objekt nebo situaci, které v jedinci vyvolávají obavu z ohrožení. Je tedy r

Strach základní emoční výbava člověka nepříjemný prožitek vázaný na určitý objekt nebo situaci, které v jedinci vyvolávají obavu z ohrožení. Je tedy r Strachy v životě člověka (nature vs. nurture) Radka Michalčáková Strach základní emoční výbava člověka nepříjemný prožitek vázaný na určitý objekt nebo situaci, které v jedinci vyvolávají obavu z ohrožení.

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Celkovo 46 583 maturantov sa zúčastnilo na riadnom i náhradnom termíne externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

JCDwin - prechod na EURO

JCDwin - prechod na EURO JCDwin - prechod na EURO Ver. 2 Posledná zmena 1. 1. 2009 www.davidplus.sk Strana:2 Program JCDwin a rok 2009/prechod na menu EUR Vážený užívateľ programu JCDwin. S nastávajúcim rokom 2009 si Vám dovoľujeme

Více

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE

HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE HODNOTENIE SPOKOJNOSTI CIEĽOVÝCH SKUPÍN S VYBRANÝMI SLUŽBAMI ORGANIZÁCIE ZA ROK 2013 organizácia predmetových olympiád a postupových súťaží (POPS); administrácia grantových programov a administrácia malých

Více

Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie.

Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie. Kritické otáčky točivých strojov prevádzka v oblasti rezonancie. V posledných rokoch sledujeme v priemysle nárast počtu točivých strojov, ktorých pohon elektromotor - má plynulú reguláciu otáčok. Reguláciou

Více

Dane, sociálne zabezpečenie a motivácia pracovať. Zuzana Siebertová, Matúš Senaj Norbert Švarda, Jana Valachyová.

Dane, sociálne zabezpečenie a motivácia pracovať. Zuzana Siebertová, Matúš Senaj Norbert Švarda, Jana Valachyová. Dane, sociálne zabezpečenie a motivácia pracovať Zuzana Siebertová, Matúš Senaj Norbert Švarda, Jana Valachyová Komentár 01/2014 21. február 2014 Dátum: 21. február 2014 Téma: Dane, sociálne zabezpečenie

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions Finančné a účtovnícke semináre určené pre európske regióny Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu Martin Vejačka

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2 Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie VET Cvičenie 1.2 Základné funkcie ekonómie ako vedy 1. poznávacia 2. praktická 3. metodologická Ekonómia má nielen svoj predmet skúmania, ale aj svoje

Více

Význam testovania porozumenia viet u pacientov s demenciou

Význam testovania porozumenia viet u pacientov s demenciou Význam testovania porozumenia viet u pacientov s demenciou Jana Marková Ústav psychologických a logopedických štúdií PdF UK Bratislava Kognitívno-lingvistické poruchy Jazykové deficity pri mozgových léziách

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Dotazník pre školu. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok

Dotazník pre školu. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok Identifikačný štítok Kód školy: Meno školy: Dotazník pre školu Štvrtý ročník Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 830 00 Bratislava International Association for

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu

Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Astronomická fotografia -- kuchárka pre digitálnu fotografiu Peter Delinčák, sekcia astronomickej fotografie SAS Úvodom S príchodom digitálnych fotoaparátov sa otvorili nové možnosti pre astronomickú fotografiu.

Více

Nadaní dospělí. Dalibor Špok! www.daliborspok.cz! Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha

Nadaní dospělí. Dalibor Špok! www.daliborspok.cz! Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha Nadaní dospělí Dalibor Špok www.daliborspok.cz Klinicko-psychologický den, 26.5.2014, Praha Nadaní dospělí (Gifted adults / gifted people - GP) Mýty v chápání nadání (nejen) u dospělých Typické charakteristiky

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Jak na vzdělávání nadaných dětí v předmětu matematika?

Jak na vzdělávání nadaných dětí v předmětu matematika? Jak na vzdělávání nadaných dětí v předmětu matematika? Veronika Homolková* a Irena Plevová Katedra psychologie a patopsychologie, Univerzita Palackého v Olomouci * Korespondenční autor: Veronika Homolková,

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

Pripravené prostredie. Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú?

Pripravené prostredie. Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú? Pripravené prostredie Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú? KAŽDÉ DIEŤA JE ORIGINÁL každé dieťa má individuálne smerovanie každé dieťa má individuálne vývinové tempo každé dieťa má senzitívne obdobia

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015

VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 VYHODNOTENIE ANONYMNÉHO DOTAZNÍKA ŽIAKOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI ZŠ s MŠ FRANCISCIHO V POPRADE ZA ŠK. ROK 2014/2015 V čase od 8.6.2015 do 20.6.2015 tak ako každý rok prebehli v každej triede tematické besedy

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

TESTOVANIE ASYMETRIE EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH RADOV MARIÁN VÁVRA ZACHARIAS PSARADAKIS NETECHNICKÉ

TESTOVANIE ASYMETRIE EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH RADOV MARIÁN VÁVRA ZACHARIAS PSARADAKIS NETECHNICKÉ TESTOVANIE ASYMETRIE EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH RADOV MARIÁN VÁVRA ZACHARIAS PSARADAKIS NETECHNICKÉ ZHRNUTIE 1/2013 Národná banka Slovenska www.nbs.sk Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava research@nbs.sk September

Více

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ

Začínam so zadaním z NEPOUŽÍVAME ROZSAH POKIAĽ HO MUSÍME PRESKOČIŤ Chcela som urobiť rozumný tútoriál, netuším či to niekomu pomože, pevne verím že aspoň jeden taký sa nájde pretože keď tomu rozumiem ja tak musí aj total magor tomu rozumieť! Začínam so zadaním z 9.11.2010

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová Diplomový projekt Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline 1.7.2014 Matilda Drozdová Pojem projekt Projekt je určitá časovo dlhšia práca, ktorej výsledkom je vyriešenie nejakej úlohy Kto rieši projekt?

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

DIAGNOSTIKA ÚROVNE STATICKEJ ROVNOVÁHY U 5-6 ROČNÝCH DETÍ

DIAGNOSTIKA ÚROVNE STATICKEJ ROVNOVÁHY U 5-6 ROČNÝCH DETÍ DIAGNOSTIKA ÚROVNE STATICKEJ ROVNOVÁHY U 5-6 ROČNÝCH DETÍ VICZAYOVÁ Ildikó 1 KONTRA József 2 KALINKA Peter 3 1 UKF Nitra - SR 2 Univerzita v Kaposvári - MR 3 SPU Nitra - SR V príspevku sa zaoberáme diagnostikou

Více

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v ZŠ Partizánska. v Bánovciach nad Bebravou

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v ZŠ Partizánska. v Bánovciach nad Bebravou Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v ZŠ Partizánska v Bánovciach nad Bebravou ZŠ Partizánska Bánovce nad Bebravou E-mail: zs4.bn@pbi.sk Webstránka: zs4bn.edupage.org Telefón: 0387603425 Naša škola vnaša škola

Více

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 1, Cannisterapie jako výchovný prostředek. 2, Spolupráce mezi školou a rodinou

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok: 2016/2017 Mgr. Hajnalka Lanczová Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie Školský rok : 2016/2017 Koordinátor prevencie: Mgr. Hajnalka

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE. Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii

BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE. Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii BEZPEČNOSŤ A KVALITA NA DIALÝZE Jana Híčiková SLS Sekcia sestier pracujúcich v nefrológii Bezpečnosť Stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov Spôsob ako je dosahovaná

Více

12. Štatistický projekt v analýze rizík

12. Štatistický projekt v analýze rizík 12. Štatistický projekt v analýze rizík Jednou zo základných úloh krízového manažmentu je analýza rizík. Na jej vykonanie využívame rôzne kvalitatívne a kvantitatívne metódy. Kvalitatívne metódy sú založené

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných.

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. www.etwinning.sk ,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. Čo je etwinning?,,e skratka pre elektronický,,twinning znamená partnerstvo partnerstvá škôl v Európe portál, ktorý umožňuje spoluprácu školám

Více

Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov. P. Čerňanský PdF TU, Trnava

Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov. P. Čerňanský PdF TU, Trnava Úloha projektového vyučovania ako nástroja rozvoja zručnosti žiakov P. Čerňanský PdF TU, Trnava Motto: Povedz mi ja zabudnem, ukáž mi zapamätám si, nechaj ma urobiť to a ja sa naučím. Ostrava, 18. novembra

Více

Autor: Mgr. Mária Kopčová, ZŠ Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš

Autor: Mgr. Mária Kopčová, ZŠ Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš Autor: Mgr. Mária Kopčová, ZŠ Janka Kráľa, Žiarska 679/13, 031 04 Liptovský Mikuláš Cesta na kurikulum: PREDMET ROČNÍK TEMATICKÝ CELOK Matematika 6. ročník ZŠ Desatinné čísla Premieňanie jednotiek hmotnosti

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 :

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 : GJH-Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Súčet Test-13 Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 13 úloh a má 4 strany. Úlohy môžeš riešiť

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku Autorka frontispicu akad. mal.

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku Autorka frontispicu akad. mal. Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku 1992 Autorka frontispicu akad. mal. Viera Hložníková Slovenská liturgická komisia, 1992 Vytlačili Tlačiarne BB, š. p., Banská

Více

Úloha: Porovnaj rovnoramenné váhy na obr A s váhami, ktoré si dokážeš zhotoviť sám (obr B).

Úloha: Porovnaj rovnoramenné váhy na obr A s váhami, ktoré si dokážeš zhotoviť sám (obr B). Úloha (Lapitková et al., 2010, s. 46) Úloha: Porovnaj rovnoramenné váhy na obr. 1.8.1A s váhami, ktoré si dokážeš zhotoviť sám (obr. 1.8.1B). Obr. 1.8.1 Porovnanie váh Vypíš znaky, v ktorých sa váhy podobajú.

Více

CHARAKTERISTIKA JEDNOROZMERNÝCH ŠTATISTICKÝCH SÚBOROV

CHARAKTERISTIKA JEDNOROZMERNÝCH ŠTATISTICKÝCH SÚBOROV CHARAKTERISTIKA JEDNOROZMERNÝCH ŠTATISTICKÝCH SÚBOROV Táto časť sa venuje metódam štatistického výskumu súboru, pri ktorých sa zaoberáme jednotlivými štatistickými znakmi samostatne, bez toho, žeby sme

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry SKLADOVÁ INVENTÚRA Skladové inventúry umožňujú vyrovnanie evidovaného stavu zásob so skutočným fyzicky zisteným stavom. Pri inventúre vznikajú inventúrne rozdiely medzi fyzickým a evidenčným stavom: kladné

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA. MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA. MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S ASTHMOU BRONCHIALE V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA MUDr. Iveta Vaverková ambulancia praktického lekára Bratislava ASTHMA BRONCHIALE Chronická zápalová choroba dýchacích ciest

Více

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Program ZÁKLADY CHÉMIE Program EDUCHEM Program ANIMOVANÁ CHÉMIA Hlavné menu Program CHEMIE I Program ZÁKLADY CHÉMIE (Programm GRUNDLAGEN DER CHEMIE)

Více

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení MATURITA 2012 Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenských věd Téma Vývojová psychologie II. Pracovní list Ročník

Více

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( )

Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Spotreba tepla a náklady na ústredné kúrenie (ÚK) a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) v kwh a finančnom vyjadrení za posledných päť rokov ( ) Vývoj spotreby tepla na ÚK v kwh: V roku pre potreby ústredného

Více

Nadané dítě, nadaný žák. Vymezení, definice nadaného žáka Charakteristické projevy nadání (chování a projevy ve školním prostředí)

Nadané dítě, nadaný žák. Vymezení, definice nadaného žáka Charakteristické projevy nadání (chování a projevy ve školním prostředí) Nadané dítě, nadaný žák Vymezení, definice nadaného žáka Charakteristické projevy nadání (chování a projevy ve školním prostředí) Kdo jsou nadané děti? Definice nadaného žáka v české literatuře: Žák svými

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH

PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH PROJEKTOVANIE ENERGETICKY HOSPODÁRNYCH BUDOV A ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA V PRAXI Ing. Ján Ralbovský aut. ing. Slovenská komora stavebných inžinierov Mýtna 29, 810 05 Bratislava e-mail: sksi@sksi.sk Úvodné

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi. ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti

Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi. ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti ψ Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti Současné otázky psychologické podpory pro nadané děti a jejich rodiny důležitá správná

Více

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím?

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím? Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Občania sa zdravotným postihnutím majú rovnaké práva uchádzať sa o zamestnanie a zamestnať sa ako osoby bez zdravotného postihnutia.

Více

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA)

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania, ktorý navrhuje, aby mu bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov (FYZICKÁ OSOBA) (podľa 138 ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN MOŽNOSTI STANOVENIA JEDNOTKOVEJ CENY ZA PREPRAVU KUSOVÝCH ZÁSIELOK CESTNOU DOPRAVOU V SR Marta Dobrotková 1 Pri stanovení jednotkovej ceny je potrebné vychádzať z viacerých faktorov, ako len na základe

Více

Ak stlačíme OK, prebehne výpočet a v bunke B1 je výsledok.

Ak stlačíme OK, prebehne výpočet a v bunke B1 je výsledok. Hľadanie riešenia: ak poznáme očakávaný výsledok jednoduchého vzorca, ale vstupná hodnota, ktorú potrebujeme k určeniu výsledku je neznáma. Aplikácia Excel hľadá varianty hodnoty v určitej bunke, kým vzorec,

Více

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ponuka mobilných služieb bez viazanosti od 25. 10. 2013 užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ušetrite so Šikovnou voľbou ne Vďaka jasným pravidlám programu Šikovná voľba nikdy neminiete

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Prezentizmus Keď som v práci a nikomu to neprospieva

Prezentizmus Keď som v práci a nikomu to neprospieva Prezentizmus Keď som v práci a nikomu to neprospieva MUDr. Peter Lipovský Všeobecné lekárstvo UNsP Milosrdní Bratia Bratislava Medilip s.r.o. Miloslavov-Alžbetin Dvor Spracované pre poisťovňu Bratislava,

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava,

Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava, Faktory a ukazovatele kvality podnikateľského prostredia v Slovenskej republike Elena Šúbertová Ekonomická univerzita, Bratislava, subertov@euba.sk elena.subertova@euba.sk Počet podnikateľských subjektov

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

MATEMATIKA v reálnom živote. Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra

MATEMATIKA v reálnom živote. Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra MATEMATIKA v reálnom živote Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra Ciele a obsah predmetu...vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s

Více

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky Kritéria. Vzorový test písomných prijímacích skúšok. Systém hodnotenia. Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Prijímacie skúšky Kritéria Vzorový test písomných prijímacích skúšok Systém hodnotenia Mimoriadne vzdelávanievýsledky prijímacích skúšok Vzdelávací program Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací

Více