Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Bečov č. 17, tel , Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od Schváleno pedagogickou radou Mgr. Ing. Marcela Kynclová ředitelka školy

2 Identifikační údaje školní družiny Název zařízení : Školní družina ZŠ Bečov Sídlo : Bečov č. 17, IČ školy : IZO ŠD : Ředitelka školy : Mgr. Ing. Marcela Kynclová Ved. vychovatelka : Mgr. Jana Wolfová Vychovatelka Vychovatelka : Taťána Bouřilová : Soňa Kronychová Telefon školy : (368) školy Zřizovatel : : OÚ Bečov Sídlo zřizovatele : Bečov č. 126 Školní vzdělávací program pro ŠD zpracovala : Taťána Bouřilová Na zpracování se podílela : Soňa Kronychová Platnost školního vzdělávacího programu ŠD od Školní vzdělávací program pro školní družinu je k dispozici u vedení naší základní školy. 2

3 Obsah 1. Úvod 2. Požadavky na pedagogiku volného času 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle zájmového vzdělávání ŠD 6.1 Konkrétní cíle vzdělávání /klíčové kompetence/ 6.2 Délka vzdělávání 7. Formy zájmového vzdělávání 8. Evaluační plán 9. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 10. Časový plán 11. Obsah vzdělávacího plánu I. Místo kde žijeme a) Náš domov b) Škola c) Naše obec d) Tradice naší obce e) Za hranicemi II. Lidé kolem nás a) Rodina b) Kamarádi c) Osobnost člověka, jeho chování a komunikace d) Každoroční svátky, oslavy a tradice ve školní družině III. Lidé a čas a) Jak se mění věci, budovy, krajina b) Jak se mění lidé c) Náš denní režim 3

4 IV. Rozmanitost přírody a) Příroda kolem nás - rostliny a živočichové b) Roční období c) Chráníme životní prostředí V. Člověk a jeho zdraví a) Pečujeme o své zdraví b) Chodíme ven každý den Přílohy: 1. Vnitřní řád školní družiny 2. Zápisní lístek do školní družiny 3. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví 4

5 1. Úvod Povinné části vzdělávacího programu pro školní družinu jsou zpracovány podle požadavků zákona č. 561/2004 Sb., 5, odstavce 2 a Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 2. Požadavky na pedagogiku volného času Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků. Požadavek pedagogického ovlivňování volného času - vychovatelka navozuje a motivuje činností, hledá atraktivní náplň práce, přihlíží k přirozené zvědavosti žáků. Požadavek dobrovolnosti - vychovatelka volí činnosti s ohledem na věk dětí, důraz klade na dobrovolnost výběru dítěte (správná motivace, nikoli pokyn). Požadavek zajímavosti a zájmovosti - používají se jiné metody a postupy než ve škole, vybírá se pestrá činnost a respektuje se přání žáků. Požadavek aktivity - činnosti se volí tak, aby byli úspěšní všichni žáci, s žáky se plánuje a hodnotí náplň činností. Požadavek citlivosti a citovosti - činnosti by měly přinášet kladné emoce, naučit žáky překonávat překážky. Požadavek seberealizace - umožňuje se rozvoj zájmu žáka o problém, věc, činnost, nabízí se individuální náplň činnosti. 3. Materiální podmínky Vybavení školní družiny je přizpůsobeno potřebám mimoškolních aktivit. Zadní část obou oddělení slouží k odpočinkové činnosti, k pracovním aktivitám jsou využívány vpředu umístěné lavice, stoly a židle. Vybavení není nové, avšak jejich stav je velmi dobrý. Materiální podmínky jsou vyhovující. Školní družina využívá ke své činnosti audiovizuální techniku; např. televizor, počítače, DVD a CD přehrávač, videorekordér. 4. Personální podmínky Dvě vychovatelky školní družiny splňují ÚSO vzdělání pedagogického směru oboru vychovatelství. Každoročně se zúčastňují akreditovaných kurzů a programů dalšího vzdělávání. Využívají samostudium k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti pro školní družinu. 5

6 Vychovatelky školní družiny se každoročně podílejí na přípravě školních akcí. Vedou zájmový kroužek (výtvarné techniky). Každý rok s žáky pracují na projektu. V případě onemocnění jsou vychovatelky schopny zajistit potřebné zastoupení. Velice úzce spolupracují s učiteli a vedou žáky ke kladnému vztahu ke své obci (akce s místními organizacemi). 5. Ekonomické podmínky Financování školní družiny je pokryto z: a) provozních nákladů, které hradí zřizovatel školy (OÚ Bečov) b) přímých nákladů (státní finance). 6. Cíle zájmového vzdělávání ŠD Cíle vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy, jak formuluje školský zákon č. 561 Sb., 2, odstavec (2): a) rozvíjení osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získání informací a učení se v průběhu celého života b) získání všeobecného a odborného vzdělání c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost d) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého e) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví h) vychováváme ke smysluplnému využívání volného času a vybavujeme žáky dostatkem námětu pro naplňování volného času. 6

7 Naplňování těchto cílů je vymezeno konkrétním posláním školní družiny ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 5, odstavec (5) a (6). Prioritní cíle zájmového vzdělávání ve školní družině na naší škole: dodržovat lidové tradice a zvyky seznámit s pranostikami v životě člověka sledovat významné dny naší země, zařazovat besedy dbát na správný rozvoj osobnosti žáka dodržovat základní pravidla slušného chování a vystupování vštěpovat morální hodnoty potlačovat negativní jevy u žáků dbát na zdravý životní styl celkově rozvíjet estetické vnímání skutečností a dovedností vypěstovat v žácích, aby se postupně naučili smysluplně a aktivně využívat svůj volný čas aby odolali negativním jevům od vrstevníků ze sociálně rizikových skupin. 6.1 Konkrétní cíle vzdělávání /klíčové kompetence/ Č. 1 Kompetence k učení - učí se s chutí, započatou práci dokončí, umí zhodnotit své výkony, učí se nejen spontánně, ale také vědomě, klade si otázky a hledá odpovědi, všímá si souvislostí mezi jevy, získané vědomosti dává do souvislostí, získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a dalším učení. Č. 2 Kompetence k řešení problémů - všímá si dění i problémů a tyto mu jsou motivací k řešení dalších problémů a situací. Při řešení situací užívá logických matematických postupů, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli. Rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně vymýšlí nová řešení. Započaté činnosti dokončuje. Č. 3 Kompetence komunikativní - ovládá řeč, vyjadřuje vhodně formulovanými větami myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, komunikuje bez ostychu 7

8 s vrstevníky i dospělými, dokáže vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky. Komunikace je kultivovaná. Č. 4 Kompetence sociální a interpersonální - samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky. Projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit a podřídit, přijmout kompromis, je schopen respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. Č. 5 Kompetence činnostní a občanské - učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně. Uvědomuje si svá práva i práva druhých, dbá na své osobní zdraví i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské). Č. 6 Kompetence k trávení volného času - orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních činnostech, umí říci "ne" nevhodným nabídkám na využití volného času. 6.2 Délka vzdělávání Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Školní družina vykonává činnost pro účastníky nebo pro jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna. Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání je poskytováno po dobu trvání školního roku. 8

9 7. Formy zájmového vzdělávání Školní družina podle vyhlášky 74/2005, 2, písm. a, b, f organizuje pravidelnou činnost oddělení a případně zájmových útvarů, pořádá příležitostné akce a nabízí spontánní aktivity. Družina umožňuje žákům i odpočinek a přípravu na vyučování. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání, představuje zejména organizované aktivity zájmového a tělovýchovného charakteru. Příležitostné akce ve školní družině jsou významnější akce, které nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností (výlety, besídky ). Spontánní aktivity jsou každodenní průběžnou klidovou činností po obědě, při pobytu venku po organizované aktivitě. Role vychovatelky spočívá pouze v zajištění prostoru a bezpečnosti při hrách, podněcování a motivování k aktivitě. Příprava na vyučování - nespočívá pouze ve vypracování domácích úkolů, zahrnuje též didaktické hry, které upevňují a rozvíjejí poznatky získané ve škole. 8. Evaluační plán Vnitřní evaluace činností školní družiny spočívá v průběžném sebehodnocení práce vychovatelek. 1. Individuální - vychovatelka si průběžně hodnotí vlastní práci, snaží se o sebereflexi činností a evaluaci vzdělávacího procesu, která jí umožní i jeho případnou úpravu. 2. Vedení školy - výchovnou práci v družině hodnotí vedení školy, které zjišťuje svými vlastními prostředky (pozorování, hospitace a kontroly), jak jsou naplňovány vytčené cíle a jak družina plní svá celková poslání. 9. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní družina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. 9

10 10. Časový plán ŠVP je sestaven pro dobu jednoho vzdělávacího cyklu, na 5 let. Program umožňuje operativně reagovat na případné změny podmínek a přesouvat témata, nebo jejich části, během celé docházky žáků do družiny. V rámci jednotlivých celků pojímaných jako témata plánujeme činnost ve třech úrovních: a) průběžné každodenní působení vychovatelky, které se nevztahuje k danému tématu b) pravidelná činnost, která se řídí týdenní skladbou c) příležitostné akce k danému tématu. Žáci mohou na základě svých přání náplň a činnost měnit. Harmonogram činností je pouze orientační a vše přizpůsobujeme individuálním potřebám žáků. 11. Obsah vzdělávacího programu Vychovatelka je iniciátorem a průvodcem žáka při činnostech, které motivuje, propojuje oblasti poznávání a učení. Žák se považuje za jedinečnou osobnost, proto vychovatelka během celého pedagogického působení rozvíjí sociální kompetence důležité nejen pro učení, ale i pro další rozvoj žáků (zdravé sebevědomí, sebejistotu, být sám sebou), přizpůsobit se životu v sociální skupině a položit tak základy pro celoživotní učení a schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot. Tématický okruh U nás doma Náš dům Formulace činností a její stručný popis MÍSTO, KDE ŽIJEME a) Náš domov Vyprávíme si o životě naší rodiny (zejména první den po víkendu). Dáváme žákům prostor k vyjádření postřehů a pocitů. Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči společný volný čas. Popisujeme a vyprávíme, jak vypadá dům, byt, kde bydlíme, jejich zařízení a okolo domu (zahrádka, zvířata v domácnosti). Stavíme ze stavebnicových dílů, modelujeme, kreslíme domy a jejich zařízení. Číslo rozvíjené kompetence 3, 4, 5 4, 6 2, 3, 4 2, 3, 5 10

11 Škola není bludiště Škola a vzdělávání Cesta do školy Čím jezdíme Obec, kde žijeme Zařizujeme si pokoj - skládanky a vystřihovánky nábytku. b) Škola 2, 3, 4, 6 Seznamujeme žáky s prostory naší školy: 1, 2, 6 "Orientuješ se ve škole?" (netradiční forma hry otázek a odpovědí). Pátráme, co skrývají odborné učebny a 1, 4 kabinety ve škole. Proč se zřizují specializované místnosti. Zamýšlíme se nad tím, co je na naší škole 1, 4, 6 hezké. Píšeme a kreslíme, co bychom změnili. Projektujeme si novou školní družinu, 1, 6 kreslíme a vymýšlíme nové vybavení do družiny. Zdobíme si školní družinu, abychom se zde 1, 6 cítili dobře. Čteme z časopisů, knížek, dovyprávíme 2, 3 konec příběhu, jak by mohl pokračovat. Vyhledáváme informace v encyklopediích. Počátek každého nového kalendářního 2, 3 měsíce začínáme básničkou, říkadly, pranostikami. Bezpečnost každého z nás rozhovory o 1, 2, 4 tom, co děláme pro bezpečnost při cestě do školy a zpět domů. Co nás ohrožuje. Zajímáme se o dopravní značky v našem 1, 2, 5, 6 okolí, v obci, kreslíme dopravní značky. Hrajeme si: "Jsme chodci a auta". 2, 3, 5 Soutěžíme v jízdě zručnosti na koloběžkách. 1, 6 Hrajeme dopravní hru v místnosti o dopravních předpisech a značkách. "Už mám kolo, než prvně vyjedu" - diskutujeme o povinné výbavě kola. Porovnáváme různé dopravní prostředky. Zjišťujeme druhy vozidel v naší obci. Orientace v jízdním řádu - učíme se hledat spoje a správnou zastávku autobusu. Kreslíme dopravní prostředky, sestavujeme ze stavebnice dopravní situace. Soutěžíme ve znalostech s dopravní tématikou - vědomostní soutěž. c) Naše obec Vypravujeme o místě, kde žijeme. Rozlišujeme pojmy: rodiště bydliště. Porovnáváme výhody a nevýhody bydlení na vesnici oproti městu. 2, 3, 5 1, 6 1, 2 2, 4, 6 1, 4 3, 4, 5 11

12 Co najdeme ve městě Jak žijeme Co se dozvíme z knížek Co bych dělal kdyby Jak bylo dříve Tradiční místní slavnost Výlet do blízkého i vzdáleného světa Hledáme zajímavosti v obci (historické stavby, místní názvy, obchody, služby). Reálná kresba - naše obec. 4, 6 Seznamujeme se s posláním pošty,, 5 knihovny, lékárny, obchodů, městského úřadu a jiné vybavenosti ve městě. Hrajeme si na obchod, poštu 1, 2, 3 Kreslíme, čím chceme být. Povídáme si, jaké profese u nás v obci lidé vykonávají. Učíme se psát adresu - co nesmí chybět na dopisu, aby došel. Úprava obálky a povinné údaje, PSČ. Postavičky z pohádek modelujeme a sestavujeme koláž. Zakládáme knihovničku z oblíbených knih a časopisů. Diskutujeme o hrdinech, o nichž rádi čteme, přestavujeme a doporučujeme žákům zajímavé básničky, knihy. Přestavujeme si, že jsme ztratili peníze, zabloudili jsme, nevíme, kolik je hodin, že jsme našli peněženku, klíče Dramatizujeme navržené situace. d) Tradice naší obce Mapujeme historii v obci - památky, stavby, pomníky, kreslíme. Poznáváme znak obce, povídáme si o historii školy, jak se dříve žáci učili. Spolky a různé organizace. Co víš o spolcích, jaké v obci máme? Zpíváme a recitujeme u vánočního stromu v obci. e) Za hranicemi 1, 2, 6 1, 2, 6 3, 5, 6, 6, 5, 6 1, 2, 6 1, 2 Správně se orientujeme v obci. Hledáme 1, 2, 3 nejkratší a nejbezpečnější cestu na nádraží, na náměstí, na zastávku místní autobusové dopravy. Sestavujeme krajinku z přírodních materiálů. 2, 3, 5 Orientace na mapě - hledáme místo, kde bydlíme. Učíme se poznávat symboly na mapě. Cestujeme celý rok. Vyprávíme si v družině o cestách s rodiči. Vystavujeme obrázky z cest a seznamujeme kamarády se zajímavými místy. 2, 3, 6, 6 12

13 Vyjmenováváme, co všechno potřebujeme při cestách do hor, k moři, do lesa ). 1, 5 Vizitka naší rodiny Mí kamarádi Učíme se toleranci Známe kouzelná slovíčka LIDÉ KOLEM NÁS a) Rodina Představujeme svoji rodinu, pojmenujeme jednotlivé členy. Ukazujeme si fotografie. Povídáme si o prarodičích, víme, kde bydlí. Vyrábíme přáníčka k narozeninám nebo k svátku, k různým příležitostem. Umíme pojmenovat další členy širší rodiny (bratranec, sestřenice ). Víme, jak se jmenují. Známe příbuzenské vztahy. Pokoušíme se sestavit rodokmen naší rodiny. b) Kamarádi Na začátku školního roku sestavujeme společně pravidla soužití v našem kolektivu. Namalujeme jednotlivé kamarády z družiny a vytváříme společný portrét oddělení. Cvičení k rozvoji smyslů - hra se zavázanýma očima, poznáváme kamarády po hmatu. Kamarád, přítel, spolužák - upřesňujeme v rozhovoru s žáky rozdíl mezi danými vztahovými pojmy. Učíme se vzájemné toleranci mezi sebou, navazujeme nová přátelství. Komunitní okruh - pokusíme se s žáky po týdnu vyhodnotit, co kdo udělal dobrého a co špatného, kdo by měl něco na sobě zlepšit či změnit. Národnostní menšiny zamýšlíme se nad mezilidskými vztahy. Pravidla pro zacházení se společným majetkem v družině. Přemýšlíme, proč nám někteří v kolektivu ničí společný majetek. Stanovujeme si pravidla zacházení s majetkem, učíme se šetřit a chránit věci. Estetické cítění a kreativita. Kriticky hodnotíme vzhled třídy, jak ji můžeme vylepšit. Žáci se pokusí formou služeb udržovat pořádek a čistotu. c) Osobnost člověka, jeho chování a komunikace Učíme se správně používat slova (děkuji, prosím, omlouvám se ). Poznáváme rozdíl 3, 4 3, 4, 6 3, 4, 6 2, 3, 4 2, 4, 5 3, 4, 6, 5, 4 4, 5, 6 2, 3, 4 2, 4, 6 2, 5, 6 2, 6 3, 4 13

14 Člověk mezi lidmi V naší jídelně I média nás ovládají Každý den má někdo svátek a narozeniny ve větách, když tato slova zapomeneme říci. Zahrajeme scénky: jak podat ruku, správně 1, 2, 3 zdravit, poděkovat. Zásady slušného chování. Hledáme 1, 2, 3, 4, 5 každodenní situace, řešíme způsoby chování v různých situacích: "Vím, jak se správně chovat" (v autobuse, před školou, na vycházce, v divadle ). Stolování - dodržujeme základní hygienické 2, 5 návyky a vzájemně hodnotíme naše chování u stolu. Před vstupem do jídelny odkládáme věci na určené místo (oblečení, tašky). Snažíme se i o kulturní stolování při odpoledních svačinách. Multimédia - povídáme si o médiích, 3, 6 doporučujeme zajímavé pořady. Diskutujeme s žáky na téma sledování nevhodných pořadů, vedeme diskuzi k uvědomění si důsledků sledování nevhodných filmů. Porovnáváme realitu s filmovým příběhem. 2, 3, 5 Připravíme si pro žáky vědomostní soutěž z oblasti filmu, televize, rádia. e) Každoroční svátky, oslavy a tradice ve školní družině Blahopřejeme spolužákům k svátku nebo k narozeninám. 1, 2, 6 1, 4, 5 Vyprávíme si o masopustních zvycích (postní, 5 Masopust doba). Vyrábíme karnevalové masky, vyzdobíme si 1, 2, 3, 4, 5, 6 družinu. Karneval Tančíme, plníme veselé úkoly. 1, 2, 6 O fotbalového krále Mezinárodní den neslyšících Den české státnosti Drakiáda Světový den zvířat V červnu prověříme, formou sportovního odpoledne, dovednosti s míčem. Zkoušíme se dorozumět pouhým odezíráním. Dorozumíváme se vlastní znakovou řečí. Poznáváme státní symboly. Seznamujeme se s osobností panovníka sv. Václava. Vyrábíme a kreslíme draky, uspořádáme výstavu. Vyhledáváme pohádky, kde vystupují draci, a vybrané čteme. Připravíme si vědomostní test "Dračí ocásek" z oblasti podzimní přírody. Společné pouštění draků. Besedujeme o zvířatech, která máme doma, jak se o ně staráme, čím je krmíme Domácí zvířátka ve školní družině - ukázka. 3, 4, 5 4, 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 6 14

15 9.10. Světový den pošty sv. Martin Mezinárodní den nevidomých Adventní čas Vánoční čas MDŽ Světový den divadla Světový den poezie Světový den vody Čteme pohádky s tématy zvířat. Rozlišujeme 2, 3, 4, 6 zvířata domácí, volně žijící, cizokrajná. Kreslíme zvířata. Poznáváme, co všechno se děje na poště. 1, 6 Povídáme si, jak dopis a pohled cestují k adresátovi. Prohlížíme si poštovní známky naše i z 1, 6 ciziny. Seznamujeme žáky s pranostikami a 2, 3 pořekadly. Představujeme si pocity nevidomých. Projdi 3, 4, 5 trasu poslepu a kamarád ti bude napovídat. Poznej věci po hmatu. 2, 3, 4 Vnímáme začínající atmosféru Vánoc. 2, 3 Čteme si o zvycích a smyslu adventní doby. Vyrábíme adventní věnec, vánoční výzdobu 3, 4 do družiny. Přibližujeme žákům lidové zvyky: , 3, 6 Barbory, Mikuláše, Lucie. Kreslíme a vyrábíme čerty, Mikuláše, anděly. 3, 6 Připravujeme si masky. Přibližujeme význam a zvyky během celých Vánoc od do 6.1. Tří králů. Zpíváme vánoční koledy a recitujeme 1, 6 básničky. Všímáme si vánoční výzdoby ve městě, v 3, 4 obchodech. Vyrábíme vánoční ozdoby na stromeček, do 1, 2, 6 oken, na vánoční stůl z papíru, přírodních materiálů. Vyrábíme ze slaného těsta různé předměty a 1, 6 dárky. Vystřihujeme z papíru betlém. 1, 2, 5, 6 Učíme se vkusně balit dárky, vyrábíme 2, 6 jmenovky na dárky, na stůl. Vyrábíme přáníčka, zdobíme je různými 4, 6 technikami. Zdobíme ve škole vánoční strom. 1, 6 Připravujeme pro maminky drobné dárky a přáníčka. Seznamujeme žáky s různými druhy divadel. Hrajeme pohádku. Vyhledáváme v časopise zajímavé básničky, čteme si ukázky známých básníků pro děti - recitujeme. Pozorujeme, jak mění voda skupenství. Vyprávíme a besedujeme - jak putuje kapka vody. 3, 4, 6 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 15

16 23.3. Světový Učíme se názvosloví a značky v předpovědi 1, 2, 3, 4, 5, 6 meteorologický den počasí. Vystřihujeme z novin předpovědi počasí Den učitelů Připomínáme osobnost J. A. Komenského. Velikonoce 1.4. Mezinárodní den ptactva Světoví den letectví a kosmonautiky Den ochrany památek Den Země Slet čarodějnic 3.5. Den slunce 4.5. Den sv. Floriána - patrona hasičů Seznamujeme žáky se zvyky a tradicemi (postní neděle). Zdobíme družinu velikonočními dekoracemi 5, 6 (kreslíme, vystřihujeme). Učíme se říkadla a koledy. 3, 6 Zdobíme kraslice, vyrábíme pomlázky a 2, 6 proutěné ozdoby. Vyrábíme dekorační předměty na výzdobu 5, 6 stolu, okna. Pozorujeme druhy ptactva v okolí školy., 6 Vyhledáváme druhy ptáků, práce s atlasem a 1, 2 encyklopedií. Besedujeme o vesmíru a jeho objevech. Vyhledáváme v encyklopedii první letadla, rakety, srovnáváme je se současnou technikou. Malujeme obrázky s leteckou tématikou. 4, 6 Připomeneme si památky v našem nejbližším 1, 2, 6 okolí. Vystavujeme obrázky památek, které jsme navštívili. Jak jsme šetrní k přírodě? Poznáváme, který 1, 2, 6 odpad do přírody nepatří. Třídíme v družině odpad. Formou hry 1, 6 poznáváme, kam co patří. Uklízíme nejbližší okolí školy. 1, 6 Zjišťujeme, co se z odpadu vyrábí, jak se 1, 2, 3 zpracovává. Připravujeme si oblečení a masky čarodějnic. 4, 5 V družině objasňujeme zvyky a lidové tradice. Organizujeme zábavné odpoledne s opékáním vuřtů. Poznáváme planety, zjišťujeme, co by se 1, 2, 6 stalo na Zemi, kdyby přestalo svítit Slunce. Kreslíme a vyrábíme slunce z různých 4, 6 materiálů. Seznamujeme se s vybavením a prací 1, 2, 3 hasičů, kde nám pomáhají, jaké používají prostředky. Návštěva hasičské zbrojnice. Malujeme téma: požární ochrana. 2, 6 Sportujeme - překonáváme jako hasiči 5, 6 překážkovou dráhu. Den matek Besedujeme o tom, co maminka všechno, 4 16

17 1.6. Den dětí dělá, co pro nás znamená. Vyrábíme dárky a přáníčka pro maminky. 3, 4, 6 Diskutujeme, s čím bychom mamince mohli, 4 doma pomoci. Povídáme si o významu Dne dětí, kde se 1, 2, 3 všude slaví. Připomeneme si, že na některých místech planety děti nemají takové podmínky jako my a přece žijí. Zjišťujeme, které organizace dětem 1, 2, 3 pomáhají. "Jak můžeme pomoci i my děti? Nepotřebuje někdo v blízkém okolí mou pomoc?" Adopce na dálku. 1, 2, 3 Změna obce a okolí Škola se také mění Vybavení domácnosti Když jsme bývali malí LIDÉ A ČAS a) Jak se mění věci, budovy, krajina Prohlížíme si staré pohledy a fotografie, porovnáváme minulost se současností. Hledáme rozdíly na budovách, v krajině. Pátráme, jak se kdysi žilo na hradech a zámcích. Pokusíme se nakreslit, vymodelovat, postavit, co bychom v obci a v areálu školy postavili. Prohlížíme staré fotografie. Přibližujeme žákům dřívější školu a tu současnou. V čem se změnila. Seznámíme žáky se starými učebnicemi našich babiček a s kronikou školy. Porovnáváme vybavení domácnosti našich předků a dnes. Kde můžeme vidět výstavu starých věcí (muzeum, skanzen ). Vyprávíme si, jak a kde nám technika pomáhá i škodí. Připravujeme pro žáky kvízy na téma: kde jsme byli na výletě s rodiči a co jsme mohli vidět. b) Jak se mění lidé, 4 1, 2 1, 2, 3, 6 3, 5 1, 2, 3 1, 4, 6 2, 4, 5, 6 Prohlížíme si své fotografie a snímky rodiny., 4 Všímáme si časových změn v různém věkovém období. Poznáváme, co všechno se člověk během 1, 2, 3 života v různých obdobích naučí. Vyprávíme příhody, když jsme byli malí., 5 Vyrábíme dárky pro děti k zápisu do školy., 4, 5 17

18 Když člověk zestárne Co všechno stihneme během dne Besedujeme o tom, co dělají lidé v důchodu, jaké mají koníčky Vypravujeme si, co dělají prarodiče. Srovnáváme, co umíme my a co umí děti v mateřské škole. Nezapomínáme na starší generaci a víme, jak se k ní chovat. c) Náš denní režim Vyprávíme si o zásadách pravidelného denního režimu, rozlišujeme pojmy: povinnost, zábava. Pokoušíme se zjistit režim dne; délku a dobu jednotlivých činností v průběhu dne (učení, sledování televize, hry ). Zjišťujeme vhodné a nevhodné aktivity. Představujeme si, co bychom dělali a jak by to vypadalo, kdybychom neměli žádný volný čas. Pokoušíme se odhadnout správný čas (kolik uběhlo sekund). Společně s žáky sestavujeme týdenní plány, zařazujeme činnosti, které sami chtějí. 1, 2, 3 3, 4, 5 4, 5 1, 2, 3, 6 2, 5, 6 1, 2, 3, 5 2, 4, 6 Jak jsme prožili Zajímáme se, jak žáci strávili včerejší 2, 3, 4, 5, 6 včerejší den odpoledne, víkend. Malujeme své zážitky. Náš kalendář Tvoříme kalendář akcí v družině. 3, 4 Učení Měření času 1, 2 Volíme v odpoledních hodinách vhodný čas k 1, 2 přípravě na vyučování. Využíváme hry, při nichž cvičíme paměť, pozornost, postřeh, tvořivé myšlení, počítání. Povídáme si o oblíbených a neoblíbených předmětech ve škole. Zjišťujeme důvod neobliby. Vyhledáváme v encyklopedii měřiče času v, 5 historii lidstva. Poznáváme druhy hodin, kreslíme je. 1, 5 Učíme se hodiny a zápis času čas digitální 2, 3, 6 a analogový. Hledáme správné využití volného času, co 1, 2, 3, 4, 5, 6 nás o čas okrádá. Besedujeme, co všechno ovlivňuje čas. 5, 6 Ohlížíme se za prázdninami, vystavíme obrázky z výletů během prázdnin. 1, 2, 6 ROZMANITOST PŘÍRODY a) Příroda kolem vás - rostliny a živočichové 18

19 Jak se mění strom Využíváme přírodniny Hmyz S hlavou v oblacích Naše květiny Naše houby Zvířata Na vycházkách poznáváme stromy. 3, 5, 6 Pozorujeme, jak se mění v průběhu roku. Kreslíme stromy v různých ročních obdobích. 2, 6 Vyrábíme koláže. Využíváme přírodniny: 1, 2, 3 listy, plody, větvičky. Stavíme z přírodnin krajinky. 2, 5, 6 Pracujeme s listy: sušíme, lisujeme. 1, 2, 6 Poznáváme hmyz v naší krajině, 1, 2 vyhledáváme názvy v encyklopediích. Poznáváme život hmyzu v pohádkách, DVD 1, 6 Ferda Mravenec. Vyhledáváme v atlasu motýly- kreslíme je a, 6 vystřihujeme. Poznáváme ptáky podle vzhledu, po hlasu. 1, 2, 4 Pozorujeme změny v přírodě od jara do zimy 1, 2, 3, 5 ptáci, živočichové, rostliny. Vyrábíme hnízdo s mláďaty. Kreslíme a 1, 2, 6 tvoříme z různých materiálů. Pozorujeme ptáky v zimě, poznáváme, kteří 1, 2 u nás přezimují. Krmíme v zimě ptáky, kreslíme krmítko a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dolepujeme ptáky (koláž). Vytváříme z květin hezké prostředí v družině. 1, 2, 6 Poznáváme a pojmenováváme různé druhy 2, 3, 4 květin a rostlin. Třídíme je podle doby kvetení a podle prostředí (první jarní, co kvete v červnu, na podzim. Rostliny v zahradách, u vody, na rumištích). Učíme se vázat květinový věneček. 2, 6 Vytváříme obrázky s květinovými motivy. 6 Poznáváme podzimní houby. Rozlišujeme 1, 2, 3, 6 druhy jedlé, nejedlé a jedovaté. Hledáme houby v atlase, modelujeme je podle předlohy. Besedujeme o zpracování hub. 1, 4 Rozdělujeme zvířata podle toho, kde žijí. 2, 3, 5 Vycházíme z vlastní zkušenosti, jakou péči 2, 3, 5 potřebují domácí zvířata. Jak s nimi zacházet, o právu zvířat na důstojný život. Kreslíme zvířata, o kterých si čteme, 1, 6 vypravujeme. Hledáme zvířata v pohádkách; čteme o nich. 1, 2, 3 Vyprávíme příhody o tom, jak jsme se potkali v lese se zvířátky. Besedujeme o správném 1, 4, 5 19

20 Náměty pro roční období z přírody Podzim Zima Jaro Měsíce v roce Třídíme odpad Den Země chování v lese. Soutěžíme v poznávání zvířat a rostlin; na daná témata hrajeme pexeso, skládáme obrázky. b) Roční období 1, 2, 3, 4, 6 Pravidelně sledujeme a besedujeme o 1, 2 ročních obdobích sledujeme průběžně při každé příležitosti změny v přírodě. Čteme si o přírodě a o proměnách, sledujeme počasí v jednotlivých úsecích. Čteme příběhy, básničky a hádanky, 5 s přírodní tematikou. Dramatizace - krátké příběhy, ústřední téma zvířata. Procvičujeme celý rok své poznatky ve 1, 2 vědomostních testech, doplňovačkách a didaktických hrách. Vyrábíme z papíru podzimní dekorace do 1, 2, 6 oken. Pracujeme s modelínou a slaným těstem - 1, 2, 6 modelujeme ovoce a zeleninu. Vyrábíme draky. 2 Sbíráme a sušíme přírodniny pro výtvarné 6 využití. Pomáháme zvířátkům v okolí přežít zimu. 3, 6 Připravujeme jedlé dárečky pro ptáky. 1, 6 Pozorujeme jarní práce na zahradách, na polích. Kreslíme a malujeme jarní květy. 1, 6 Vyrábíme pomlázku a jarní dekorace z proutí. Pojmenováváme mláďata zvířat, která se rodí na jaře. Poznáváme charakter jednotlivých měsíců. Zahajujeme nový měsíc hádankou, pořekadlem, pranostikou, co významného se slaví, co se děje v přírodě. c) Chráníme životní prostředí Učíme se rozpoznávat druhy odpadu a dokážeme odpad třídit. Hledáme možnosti využití různých odpadů v družině (plasty, kartony z obalového materiálu ) Snažíme se celý rok udržovat okolí školy čisté a upravené. Besedy na téma: Jak se podílíme na úpravě estetického vzhledu 1, 2, 6 1, 2, 3, 4 1, 5, 6, 6, 5 20

21 Oheň Výlet do pravěku školy. Besedujeme na téma: co do lesa nepatří. 1, 2, 5 Všímáme si věcí kolem sebe. Trvale udržitelný rozvoj - čím člověk poškozuje přírodu. Vyprávíme si o nebezpečí ohně ve volné přírodě, co všechno může způsobit. Hledáme v encyklopediích pradávná zvířata a rostliny. Porovnáváme rozdíly a potomky těchto živočichů. Kreslíme, vymalováváme a modelujeme pradávná zvířata podle vlastní fantazie. Besedujeme o filmu Cesta do pravěku. Prohlížíme si ilustrace knihy. 4, 6 1, 6, 6 1, 6 Naše tělo Čistota Abychom nemuseli k lékaři Co nás může ohrozit ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ a) Pečujeme o své zdraví Hrajeme s žáky pohybovou hru: Hlava, 1, 6 ramena Učíme se správně malovat proporce lidské 1, 6 postavy (aby měla krk, prsty ). Vystřihujeme a oblékáme papírové panenky. Vyprávíme si o tom, co přispívá ke 3, 5, 6 správnému životnímu stylu (pohyb, odpočinek, otužování ). Kontrolujeme běžnou denní hygienu (čistotu 3, 5, 6 rukou, oděv a jeho vhodnost, používání ručníků, kapesníků ). Učíme žáky základní hygienické návyky 1, 2, 3 (zásady při kýchání, rýmě, stolování, po použití WC ). Vyprávíme si o správném oblékání a obouvání při sportování. Besedujeme s žáky o pomoci při úrazech. 1, 4 Vyprávíme si o vlastních zkušenostech s úrazy, hrajeme krátké etudy na téma První pomoc. Víme, jak jezdit na kole, abychom se 1, 2 nezranili. Hovoříme s žáky o prevenci: Co dělat, 1, 4 abychom se nezranili. Nejčastější příčiny úrazů. Učíme žáky co dělat, jak se zachovat, když s nimi naváže kontakt cizí člověk. Besedujeme o neznámých zvířatech. 3, 4 Připomínáme nebezpečné situace, které mohou nastat na výletě, o prázdninách, u 1, 2, 3, 5 21

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a ZUŠ Jabloňová LIBEREC 1. ÚVOD Školní družina je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více