Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Bečov č. 17, tel , Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od Schváleno pedagogickou radou Mgr. Ing. Marcela Kynclová ředitelka školy

2 Identifikační údaje školní družiny Název zařízení : Školní družina ZŠ Bečov Sídlo : Bečov č. 17, IČ školy : IZO ŠD : Ředitelka školy : Mgr. Ing. Marcela Kynclová Ved. vychovatelka : Mgr. Jana Wolfová Vychovatelka Vychovatelka : Taťána Bouřilová : Soňa Kronychová Telefon školy : (368) školy Zřizovatel : : OÚ Bečov Sídlo zřizovatele : Bečov č. 126 Školní vzdělávací program pro ŠD zpracovala : Taťána Bouřilová Na zpracování se podílela : Soňa Kronychová Platnost školního vzdělávacího programu ŠD od Školní vzdělávací program pro školní družinu je k dispozici u vedení naší základní školy. 2

3 Obsah 1. Úvod 2. Požadavky na pedagogiku volného času 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle zájmového vzdělávání ŠD 6.1 Konkrétní cíle vzdělávání /klíčové kompetence/ 6.2 Délka vzdělávání 7. Formy zájmového vzdělávání 8. Evaluační plán 9. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 10. Časový plán 11. Obsah vzdělávacího plánu I. Místo kde žijeme a) Náš domov b) Škola c) Naše obec d) Tradice naší obce e) Za hranicemi II. Lidé kolem nás a) Rodina b) Kamarádi c) Osobnost člověka, jeho chování a komunikace d) Každoroční svátky, oslavy a tradice ve školní družině III. Lidé a čas a) Jak se mění věci, budovy, krajina b) Jak se mění lidé c) Náš denní režim 3

4 IV. Rozmanitost přírody a) Příroda kolem nás - rostliny a živočichové b) Roční období c) Chráníme životní prostředí V. Člověk a jeho zdraví a) Pečujeme o své zdraví b) Chodíme ven každý den Přílohy: 1. Vnitřní řád školní družiny 2. Zápisní lístek do školní družiny 3. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví 4

5 1. Úvod Povinné části vzdělávacího programu pro školní družinu jsou zpracovány podle požadavků zákona č. 561/2004 Sb., 5, odstavce 2 a Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 2. Požadavky na pedagogiku volného času Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků. Požadavek pedagogického ovlivňování volného času - vychovatelka navozuje a motivuje činností, hledá atraktivní náplň práce, přihlíží k přirozené zvědavosti žáků. Požadavek dobrovolnosti - vychovatelka volí činnosti s ohledem na věk dětí, důraz klade na dobrovolnost výběru dítěte (správná motivace, nikoli pokyn). Požadavek zajímavosti a zájmovosti - používají se jiné metody a postupy než ve škole, vybírá se pestrá činnost a respektuje se přání žáků. Požadavek aktivity - činnosti se volí tak, aby byli úspěšní všichni žáci, s žáky se plánuje a hodnotí náplň činností. Požadavek citlivosti a citovosti - činnosti by měly přinášet kladné emoce, naučit žáky překonávat překážky. Požadavek seberealizace - umožňuje se rozvoj zájmu žáka o problém, věc, činnost, nabízí se individuální náplň činnosti. 3. Materiální podmínky Vybavení školní družiny je přizpůsobeno potřebám mimoškolních aktivit. Zadní část obou oddělení slouží k odpočinkové činnosti, k pracovním aktivitám jsou využívány vpředu umístěné lavice, stoly a židle. Vybavení není nové, avšak jejich stav je velmi dobrý. Materiální podmínky jsou vyhovující. Školní družina využívá ke své činnosti audiovizuální techniku; např. televizor, počítače, DVD a CD přehrávač, videorekordér. 4. Personální podmínky Dvě vychovatelky školní družiny splňují ÚSO vzdělání pedagogického směru oboru vychovatelství. Každoročně se zúčastňují akreditovaných kurzů a programů dalšího vzdělávání. Využívají samostudium k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti pro školní družinu. 5

6 Vychovatelky školní družiny se každoročně podílejí na přípravě školních akcí. Vedou zájmový kroužek (výtvarné techniky). Každý rok s žáky pracují na projektu. V případě onemocnění jsou vychovatelky schopny zajistit potřebné zastoupení. Velice úzce spolupracují s učiteli a vedou žáky ke kladnému vztahu ke své obci (akce s místními organizacemi). 5. Ekonomické podmínky Financování školní družiny je pokryto z: a) provozních nákladů, které hradí zřizovatel školy (OÚ Bečov) b) přímých nákladů (státní finance). 6. Cíle zájmového vzdělávání ŠD Cíle vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy, jak formuluje školský zákon č. 561 Sb., 2, odstavec (2): a) rozvíjení osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získání informací a učení se v průběhu celého života b) získání všeobecného a odborného vzdělání c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost d) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého e) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví h) vychováváme ke smysluplnému využívání volného času a vybavujeme žáky dostatkem námětu pro naplňování volného času. 6

7 Naplňování těchto cílů je vymezeno konkrétním posláním školní družiny ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 5, odstavec (5) a (6). Prioritní cíle zájmového vzdělávání ve školní družině na naší škole: dodržovat lidové tradice a zvyky seznámit s pranostikami v životě člověka sledovat významné dny naší země, zařazovat besedy dbát na správný rozvoj osobnosti žáka dodržovat základní pravidla slušného chování a vystupování vštěpovat morální hodnoty potlačovat negativní jevy u žáků dbát na zdravý životní styl celkově rozvíjet estetické vnímání skutečností a dovedností vypěstovat v žácích, aby se postupně naučili smysluplně a aktivně využívat svůj volný čas aby odolali negativním jevům od vrstevníků ze sociálně rizikových skupin. 6.1 Konkrétní cíle vzdělávání /klíčové kompetence/ Č. 1 Kompetence k učení - učí se s chutí, započatou práci dokončí, umí zhodnotit své výkony, učí se nejen spontánně, ale také vědomě, klade si otázky a hledá odpovědi, všímá si souvislostí mezi jevy, získané vědomosti dává do souvislostí, získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a dalším učení. Č. 2 Kompetence k řešení problémů - všímá si dění i problémů a tyto mu jsou motivací k řešení dalších problémů a situací. Při řešení situací užívá logických matematických postupů, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli. Rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně vymýšlí nová řešení. Započaté činnosti dokončuje. Č. 3 Kompetence komunikativní - ovládá řeč, vyjadřuje vhodně formulovanými větami myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, komunikuje bez ostychu 7

8 s vrstevníky i dospělými, dokáže vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky. Komunikace je kultivovaná. Č. 4 Kompetence sociální a interpersonální - samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky. Projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit a podřídit, přijmout kompromis, je schopen respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. Č. 5 Kompetence činnostní a občanské - učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně. Uvědomuje si svá práva i práva druhých, dbá na své osobní zdraví i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské). Č. 6 Kompetence k trávení volného času - orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních činnostech, umí říci "ne" nevhodným nabídkám na využití volného času. 6.2 Délka vzdělávání Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Školní družina vykonává činnost pro účastníky nebo pro jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna. Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání je poskytováno po dobu trvání školního roku. 8

9 7. Formy zájmového vzdělávání Školní družina podle vyhlášky 74/2005, 2, písm. a, b, f organizuje pravidelnou činnost oddělení a případně zájmových útvarů, pořádá příležitostné akce a nabízí spontánní aktivity. Družina umožňuje žákům i odpočinek a přípravu na vyučování. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání, představuje zejména organizované aktivity zájmového a tělovýchovného charakteru. Příležitostné akce ve školní družině jsou významnější akce, které nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností (výlety, besídky ). Spontánní aktivity jsou každodenní průběžnou klidovou činností po obědě, při pobytu venku po organizované aktivitě. Role vychovatelky spočívá pouze v zajištění prostoru a bezpečnosti při hrách, podněcování a motivování k aktivitě. Příprava na vyučování - nespočívá pouze ve vypracování domácích úkolů, zahrnuje též didaktické hry, které upevňují a rozvíjejí poznatky získané ve škole. 8. Evaluační plán Vnitřní evaluace činností školní družiny spočívá v průběžném sebehodnocení práce vychovatelek. 1. Individuální - vychovatelka si průběžně hodnotí vlastní práci, snaží se o sebereflexi činností a evaluaci vzdělávacího procesu, která jí umožní i jeho případnou úpravu. 2. Vedení školy - výchovnou práci v družině hodnotí vedení školy, které zjišťuje svými vlastními prostředky (pozorování, hospitace a kontroly), jak jsou naplňovány vytčené cíle a jak družina plní svá celková poslání. 9. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní družina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. 9

10 10. Časový plán ŠVP je sestaven pro dobu jednoho vzdělávacího cyklu, na 5 let. Program umožňuje operativně reagovat na případné změny podmínek a přesouvat témata, nebo jejich části, během celé docházky žáků do družiny. V rámci jednotlivých celků pojímaných jako témata plánujeme činnost ve třech úrovních: a) průběžné každodenní působení vychovatelky, které se nevztahuje k danému tématu b) pravidelná činnost, která se řídí týdenní skladbou c) příležitostné akce k danému tématu. Žáci mohou na základě svých přání náplň a činnost měnit. Harmonogram činností je pouze orientační a vše přizpůsobujeme individuálním potřebám žáků. 11. Obsah vzdělávacího programu Vychovatelka je iniciátorem a průvodcem žáka při činnostech, které motivuje, propojuje oblasti poznávání a učení. Žák se považuje za jedinečnou osobnost, proto vychovatelka během celého pedagogického působení rozvíjí sociální kompetence důležité nejen pro učení, ale i pro další rozvoj žáků (zdravé sebevědomí, sebejistotu, být sám sebou), přizpůsobit se životu v sociální skupině a položit tak základy pro celoživotní učení a schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot. Tématický okruh U nás doma Náš dům Formulace činností a její stručný popis MÍSTO, KDE ŽIJEME a) Náš domov Vyprávíme si o životě naší rodiny (zejména první den po víkendu). Dáváme žákům prostor k vyjádření postřehů a pocitů. Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči společný volný čas. Popisujeme a vyprávíme, jak vypadá dům, byt, kde bydlíme, jejich zařízení a okolo domu (zahrádka, zvířata v domácnosti). Stavíme ze stavebnicových dílů, modelujeme, kreslíme domy a jejich zařízení. Číslo rozvíjené kompetence 3, 4, 5 4, 6 2, 3, 4 2, 3, 5 10

11 Škola není bludiště Škola a vzdělávání Cesta do školy Čím jezdíme Obec, kde žijeme Zařizujeme si pokoj - skládanky a vystřihovánky nábytku. b) Škola 2, 3, 4, 6 Seznamujeme žáky s prostory naší školy: 1, 2, 6 "Orientuješ se ve škole?" (netradiční forma hry otázek a odpovědí). Pátráme, co skrývají odborné učebny a 1, 4 kabinety ve škole. Proč se zřizují specializované místnosti. Zamýšlíme se nad tím, co je na naší škole 1, 4, 6 hezké. Píšeme a kreslíme, co bychom změnili. Projektujeme si novou školní družinu, 1, 6 kreslíme a vymýšlíme nové vybavení do družiny. Zdobíme si školní družinu, abychom se zde 1, 6 cítili dobře. Čteme z časopisů, knížek, dovyprávíme 2, 3 konec příběhu, jak by mohl pokračovat. Vyhledáváme informace v encyklopediích. Počátek každého nového kalendářního 2, 3 měsíce začínáme básničkou, říkadly, pranostikami. Bezpečnost každého z nás rozhovory o 1, 2, 4 tom, co děláme pro bezpečnost při cestě do školy a zpět domů. Co nás ohrožuje. Zajímáme se o dopravní značky v našem 1, 2, 5, 6 okolí, v obci, kreslíme dopravní značky. Hrajeme si: "Jsme chodci a auta". 2, 3, 5 Soutěžíme v jízdě zručnosti na koloběžkách. 1, 6 Hrajeme dopravní hru v místnosti o dopravních předpisech a značkách. "Už mám kolo, než prvně vyjedu" - diskutujeme o povinné výbavě kola. Porovnáváme různé dopravní prostředky. Zjišťujeme druhy vozidel v naší obci. Orientace v jízdním řádu - učíme se hledat spoje a správnou zastávku autobusu. Kreslíme dopravní prostředky, sestavujeme ze stavebnice dopravní situace. Soutěžíme ve znalostech s dopravní tématikou - vědomostní soutěž. c) Naše obec Vypravujeme o místě, kde žijeme. Rozlišujeme pojmy: rodiště bydliště. Porovnáváme výhody a nevýhody bydlení na vesnici oproti městu. 2, 3, 5 1, 6 1, 2 2, 4, 6 1, 4 3, 4, 5 11

12 Co najdeme ve městě Jak žijeme Co se dozvíme z knížek Co bych dělal kdyby Jak bylo dříve Tradiční místní slavnost Výlet do blízkého i vzdáleného světa Hledáme zajímavosti v obci (historické stavby, místní názvy, obchody, služby). Reálná kresba - naše obec. 4, 6 Seznamujeme se s posláním pošty,, 5 knihovny, lékárny, obchodů, městského úřadu a jiné vybavenosti ve městě. Hrajeme si na obchod, poštu 1, 2, 3 Kreslíme, čím chceme být. Povídáme si, jaké profese u nás v obci lidé vykonávají. Učíme se psát adresu - co nesmí chybět na dopisu, aby došel. Úprava obálky a povinné údaje, PSČ. Postavičky z pohádek modelujeme a sestavujeme koláž. Zakládáme knihovničku z oblíbených knih a časopisů. Diskutujeme o hrdinech, o nichž rádi čteme, přestavujeme a doporučujeme žákům zajímavé básničky, knihy. Přestavujeme si, že jsme ztratili peníze, zabloudili jsme, nevíme, kolik je hodin, že jsme našli peněženku, klíče Dramatizujeme navržené situace. d) Tradice naší obce Mapujeme historii v obci - památky, stavby, pomníky, kreslíme. Poznáváme znak obce, povídáme si o historii školy, jak se dříve žáci učili. Spolky a různé organizace. Co víš o spolcích, jaké v obci máme? Zpíváme a recitujeme u vánočního stromu v obci. e) Za hranicemi 1, 2, 6 1, 2, 6 3, 5, 6, 6, 5, 6 1, 2, 6 1, 2 Správně se orientujeme v obci. Hledáme 1, 2, 3 nejkratší a nejbezpečnější cestu na nádraží, na náměstí, na zastávku místní autobusové dopravy. Sestavujeme krajinku z přírodních materiálů. 2, 3, 5 Orientace na mapě - hledáme místo, kde bydlíme. Učíme se poznávat symboly na mapě. Cestujeme celý rok. Vyprávíme si v družině o cestách s rodiči. Vystavujeme obrázky z cest a seznamujeme kamarády se zajímavými místy. 2, 3, 6, 6 12

13 Vyjmenováváme, co všechno potřebujeme při cestách do hor, k moři, do lesa ). 1, 5 Vizitka naší rodiny Mí kamarádi Učíme se toleranci Známe kouzelná slovíčka LIDÉ KOLEM NÁS a) Rodina Představujeme svoji rodinu, pojmenujeme jednotlivé členy. Ukazujeme si fotografie. Povídáme si o prarodičích, víme, kde bydlí. Vyrábíme přáníčka k narozeninám nebo k svátku, k různým příležitostem. Umíme pojmenovat další členy širší rodiny (bratranec, sestřenice ). Víme, jak se jmenují. Známe příbuzenské vztahy. Pokoušíme se sestavit rodokmen naší rodiny. b) Kamarádi Na začátku školního roku sestavujeme společně pravidla soužití v našem kolektivu. Namalujeme jednotlivé kamarády z družiny a vytváříme společný portrét oddělení. Cvičení k rozvoji smyslů - hra se zavázanýma očima, poznáváme kamarády po hmatu. Kamarád, přítel, spolužák - upřesňujeme v rozhovoru s žáky rozdíl mezi danými vztahovými pojmy. Učíme se vzájemné toleranci mezi sebou, navazujeme nová přátelství. Komunitní okruh - pokusíme se s žáky po týdnu vyhodnotit, co kdo udělal dobrého a co špatného, kdo by měl něco na sobě zlepšit či změnit. Národnostní menšiny zamýšlíme se nad mezilidskými vztahy. Pravidla pro zacházení se společným majetkem v družině. Přemýšlíme, proč nám někteří v kolektivu ničí společný majetek. Stanovujeme si pravidla zacházení s majetkem, učíme se šetřit a chránit věci. Estetické cítění a kreativita. Kriticky hodnotíme vzhled třídy, jak ji můžeme vylepšit. Žáci se pokusí formou služeb udržovat pořádek a čistotu. c) Osobnost člověka, jeho chování a komunikace Učíme se správně používat slova (děkuji, prosím, omlouvám se ). Poznáváme rozdíl 3, 4 3, 4, 6 3, 4, 6 2, 3, 4 2, 4, 5 3, 4, 6, 5, 4 4, 5, 6 2, 3, 4 2, 4, 6 2, 5, 6 2, 6 3, 4 13

14 Člověk mezi lidmi V naší jídelně I média nás ovládají Každý den má někdo svátek a narozeniny ve větách, když tato slova zapomeneme říci. Zahrajeme scénky: jak podat ruku, správně 1, 2, 3 zdravit, poděkovat. Zásady slušného chování. Hledáme 1, 2, 3, 4, 5 každodenní situace, řešíme způsoby chování v různých situacích: "Vím, jak se správně chovat" (v autobuse, před školou, na vycházce, v divadle ). Stolování - dodržujeme základní hygienické 2, 5 návyky a vzájemně hodnotíme naše chování u stolu. Před vstupem do jídelny odkládáme věci na určené místo (oblečení, tašky). Snažíme se i o kulturní stolování při odpoledních svačinách. Multimédia - povídáme si o médiích, 3, 6 doporučujeme zajímavé pořady. Diskutujeme s žáky na téma sledování nevhodných pořadů, vedeme diskuzi k uvědomění si důsledků sledování nevhodných filmů. Porovnáváme realitu s filmovým příběhem. 2, 3, 5 Připravíme si pro žáky vědomostní soutěž z oblasti filmu, televize, rádia. e) Každoroční svátky, oslavy a tradice ve školní družině Blahopřejeme spolužákům k svátku nebo k narozeninám. 1, 2, 6 1, 4, 5 Vyprávíme si o masopustních zvycích (postní, 5 Masopust doba). Vyrábíme karnevalové masky, vyzdobíme si 1, 2, 3, 4, 5, 6 družinu. Karneval Tančíme, plníme veselé úkoly. 1, 2, 6 O fotbalového krále Mezinárodní den neslyšících Den české státnosti Drakiáda Světový den zvířat V červnu prověříme, formou sportovního odpoledne, dovednosti s míčem. Zkoušíme se dorozumět pouhým odezíráním. Dorozumíváme se vlastní znakovou řečí. Poznáváme státní symboly. Seznamujeme se s osobností panovníka sv. Václava. Vyrábíme a kreslíme draky, uspořádáme výstavu. Vyhledáváme pohádky, kde vystupují draci, a vybrané čteme. Připravíme si vědomostní test "Dračí ocásek" z oblasti podzimní přírody. Společné pouštění draků. Besedujeme o zvířatech, která máme doma, jak se o ně staráme, čím je krmíme Domácí zvířátka ve školní družině - ukázka. 3, 4, 5 4, 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 6 14

15 9.10. Světový den pošty sv. Martin Mezinárodní den nevidomých Adventní čas Vánoční čas MDŽ Světový den divadla Světový den poezie Světový den vody Čteme pohádky s tématy zvířat. Rozlišujeme 2, 3, 4, 6 zvířata domácí, volně žijící, cizokrajná. Kreslíme zvířata. Poznáváme, co všechno se děje na poště. 1, 6 Povídáme si, jak dopis a pohled cestují k adresátovi. Prohlížíme si poštovní známky naše i z 1, 6 ciziny. Seznamujeme žáky s pranostikami a 2, 3 pořekadly. Představujeme si pocity nevidomých. Projdi 3, 4, 5 trasu poslepu a kamarád ti bude napovídat. Poznej věci po hmatu. 2, 3, 4 Vnímáme začínající atmosféru Vánoc. 2, 3 Čteme si o zvycích a smyslu adventní doby. Vyrábíme adventní věnec, vánoční výzdobu 3, 4 do družiny. Přibližujeme žákům lidové zvyky: , 3, 6 Barbory, Mikuláše, Lucie. Kreslíme a vyrábíme čerty, Mikuláše, anděly. 3, 6 Připravujeme si masky. Přibližujeme význam a zvyky během celých Vánoc od do 6.1. Tří králů. Zpíváme vánoční koledy a recitujeme 1, 6 básničky. Všímáme si vánoční výzdoby ve městě, v 3, 4 obchodech. Vyrábíme vánoční ozdoby na stromeček, do 1, 2, 6 oken, na vánoční stůl z papíru, přírodních materiálů. Vyrábíme ze slaného těsta různé předměty a 1, 6 dárky. Vystřihujeme z papíru betlém. 1, 2, 5, 6 Učíme se vkusně balit dárky, vyrábíme 2, 6 jmenovky na dárky, na stůl. Vyrábíme přáníčka, zdobíme je různými 4, 6 technikami. Zdobíme ve škole vánoční strom. 1, 6 Připravujeme pro maminky drobné dárky a přáníčka. Seznamujeme žáky s různými druhy divadel. Hrajeme pohádku. Vyhledáváme v časopise zajímavé básničky, čteme si ukázky známých básníků pro děti - recitujeme. Pozorujeme, jak mění voda skupenství. Vyprávíme a besedujeme - jak putuje kapka vody. 3, 4, 6 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 15

16 23.3. Světový Učíme se názvosloví a značky v předpovědi 1, 2, 3, 4, 5, 6 meteorologický den počasí. Vystřihujeme z novin předpovědi počasí Den učitelů Připomínáme osobnost J. A. Komenského. Velikonoce 1.4. Mezinárodní den ptactva Světoví den letectví a kosmonautiky Den ochrany památek Den Země Slet čarodějnic 3.5. Den slunce 4.5. Den sv. Floriána - patrona hasičů Seznamujeme žáky se zvyky a tradicemi (postní neděle). Zdobíme družinu velikonočními dekoracemi 5, 6 (kreslíme, vystřihujeme). Učíme se říkadla a koledy. 3, 6 Zdobíme kraslice, vyrábíme pomlázky a 2, 6 proutěné ozdoby. Vyrábíme dekorační předměty na výzdobu 5, 6 stolu, okna. Pozorujeme druhy ptactva v okolí školy., 6 Vyhledáváme druhy ptáků, práce s atlasem a 1, 2 encyklopedií. Besedujeme o vesmíru a jeho objevech. Vyhledáváme v encyklopedii první letadla, rakety, srovnáváme je se současnou technikou. Malujeme obrázky s leteckou tématikou. 4, 6 Připomeneme si památky v našem nejbližším 1, 2, 6 okolí. Vystavujeme obrázky památek, které jsme navštívili. Jak jsme šetrní k přírodě? Poznáváme, který 1, 2, 6 odpad do přírody nepatří. Třídíme v družině odpad. Formou hry 1, 6 poznáváme, kam co patří. Uklízíme nejbližší okolí školy. 1, 6 Zjišťujeme, co se z odpadu vyrábí, jak se 1, 2, 3 zpracovává. Připravujeme si oblečení a masky čarodějnic. 4, 5 V družině objasňujeme zvyky a lidové tradice. Organizujeme zábavné odpoledne s opékáním vuřtů. Poznáváme planety, zjišťujeme, co by se 1, 2, 6 stalo na Zemi, kdyby přestalo svítit Slunce. Kreslíme a vyrábíme slunce z různých 4, 6 materiálů. Seznamujeme se s vybavením a prací 1, 2, 3 hasičů, kde nám pomáhají, jaké používají prostředky. Návštěva hasičské zbrojnice. Malujeme téma: požární ochrana. 2, 6 Sportujeme - překonáváme jako hasiči 5, 6 překážkovou dráhu. Den matek Besedujeme o tom, co maminka všechno, 4 16

17 1.6. Den dětí dělá, co pro nás znamená. Vyrábíme dárky a přáníčka pro maminky. 3, 4, 6 Diskutujeme, s čím bychom mamince mohli, 4 doma pomoci. Povídáme si o významu Dne dětí, kde se 1, 2, 3 všude slaví. Připomeneme si, že na některých místech planety děti nemají takové podmínky jako my a přece žijí. Zjišťujeme, které organizace dětem 1, 2, 3 pomáhají. "Jak můžeme pomoci i my děti? Nepotřebuje někdo v blízkém okolí mou pomoc?" Adopce na dálku. 1, 2, 3 Změna obce a okolí Škola se také mění Vybavení domácnosti Když jsme bývali malí LIDÉ A ČAS a) Jak se mění věci, budovy, krajina Prohlížíme si staré pohledy a fotografie, porovnáváme minulost se současností. Hledáme rozdíly na budovách, v krajině. Pátráme, jak se kdysi žilo na hradech a zámcích. Pokusíme se nakreslit, vymodelovat, postavit, co bychom v obci a v areálu školy postavili. Prohlížíme staré fotografie. Přibližujeme žákům dřívější školu a tu současnou. V čem se změnila. Seznámíme žáky se starými učebnicemi našich babiček a s kronikou školy. Porovnáváme vybavení domácnosti našich předků a dnes. Kde můžeme vidět výstavu starých věcí (muzeum, skanzen ). Vyprávíme si, jak a kde nám technika pomáhá i škodí. Připravujeme pro žáky kvízy na téma: kde jsme byli na výletě s rodiči a co jsme mohli vidět. b) Jak se mění lidé, 4 1, 2 1, 2, 3, 6 3, 5 1, 2, 3 1, 4, 6 2, 4, 5, 6 Prohlížíme si své fotografie a snímky rodiny., 4 Všímáme si časových změn v různém věkovém období. Poznáváme, co všechno se člověk během 1, 2, 3 života v různých obdobích naučí. Vyprávíme příhody, když jsme byli malí., 5 Vyrábíme dárky pro děti k zápisu do školy., 4, 5 17

18 Když člověk zestárne Co všechno stihneme během dne Besedujeme o tom, co dělají lidé v důchodu, jaké mají koníčky Vypravujeme si, co dělají prarodiče. Srovnáváme, co umíme my a co umí děti v mateřské škole. Nezapomínáme na starší generaci a víme, jak se k ní chovat. c) Náš denní režim Vyprávíme si o zásadách pravidelného denního režimu, rozlišujeme pojmy: povinnost, zábava. Pokoušíme se zjistit režim dne; délku a dobu jednotlivých činností v průběhu dne (učení, sledování televize, hry ). Zjišťujeme vhodné a nevhodné aktivity. Představujeme si, co bychom dělali a jak by to vypadalo, kdybychom neměli žádný volný čas. Pokoušíme se odhadnout správný čas (kolik uběhlo sekund). Společně s žáky sestavujeme týdenní plány, zařazujeme činnosti, které sami chtějí. 1, 2, 3 3, 4, 5 4, 5 1, 2, 3, 6 2, 5, 6 1, 2, 3, 5 2, 4, 6 Jak jsme prožili Zajímáme se, jak žáci strávili včerejší 2, 3, 4, 5, 6 včerejší den odpoledne, víkend. Malujeme své zážitky. Náš kalendář Tvoříme kalendář akcí v družině. 3, 4 Učení Měření času 1, 2 Volíme v odpoledních hodinách vhodný čas k 1, 2 přípravě na vyučování. Využíváme hry, při nichž cvičíme paměť, pozornost, postřeh, tvořivé myšlení, počítání. Povídáme si o oblíbených a neoblíbených předmětech ve škole. Zjišťujeme důvod neobliby. Vyhledáváme v encyklopedii měřiče času v, 5 historii lidstva. Poznáváme druhy hodin, kreslíme je. 1, 5 Učíme se hodiny a zápis času čas digitální 2, 3, 6 a analogový. Hledáme správné využití volného času, co 1, 2, 3, 4, 5, 6 nás o čas okrádá. Besedujeme, co všechno ovlivňuje čas. 5, 6 Ohlížíme se za prázdninami, vystavíme obrázky z výletů během prázdnin. 1, 2, 6 ROZMANITOST PŘÍRODY a) Příroda kolem vás - rostliny a živočichové 18

19 Jak se mění strom Využíváme přírodniny Hmyz S hlavou v oblacích Naše květiny Naše houby Zvířata Na vycházkách poznáváme stromy. 3, 5, 6 Pozorujeme, jak se mění v průběhu roku. Kreslíme stromy v různých ročních obdobích. 2, 6 Vyrábíme koláže. Využíváme přírodniny: 1, 2, 3 listy, plody, větvičky. Stavíme z přírodnin krajinky. 2, 5, 6 Pracujeme s listy: sušíme, lisujeme. 1, 2, 6 Poznáváme hmyz v naší krajině, 1, 2 vyhledáváme názvy v encyklopediích. Poznáváme život hmyzu v pohádkách, DVD 1, 6 Ferda Mravenec. Vyhledáváme v atlasu motýly- kreslíme je a, 6 vystřihujeme. Poznáváme ptáky podle vzhledu, po hlasu. 1, 2, 4 Pozorujeme změny v přírodě od jara do zimy 1, 2, 3, 5 ptáci, živočichové, rostliny. Vyrábíme hnízdo s mláďaty. Kreslíme a 1, 2, 6 tvoříme z různých materiálů. Pozorujeme ptáky v zimě, poznáváme, kteří 1, 2 u nás přezimují. Krmíme v zimě ptáky, kreslíme krmítko a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dolepujeme ptáky (koláž). Vytváříme z květin hezké prostředí v družině. 1, 2, 6 Poznáváme a pojmenováváme různé druhy 2, 3, 4 květin a rostlin. Třídíme je podle doby kvetení a podle prostředí (první jarní, co kvete v červnu, na podzim. Rostliny v zahradách, u vody, na rumištích). Učíme se vázat květinový věneček. 2, 6 Vytváříme obrázky s květinovými motivy. 6 Poznáváme podzimní houby. Rozlišujeme 1, 2, 3, 6 druhy jedlé, nejedlé a jedovaté. Hledáme houby v atlase, modelujeme je podle předlohy. Besedujeme o zpracování hub. 1, 4 Rozdělujeme zvířata podle toho, kde žijí. 2, 3, 5 Vycházíme z vlastní zkušenosti, jakou péči 2, 3, 5 potřebují domácí zvířata. Jak s nimi zacházet, o právu zvířat na důstojný život. Kreslíme zvířata, o kterých si čteme, 1, 6 vypravujeme. Hledáme zvířata v pohádkách; čteme o nich. 1, 2, 3 Vyprávíme příhody o tom, jak jsme se potkali v lese se zvířátky. Besedujeme o správném 1, 4, 5 19

20 Náměty pro roční období z přírody Podzim Zima Jaro Měsíce v roce Třídíme odpad Den Země chování v lese. Soutěžíme v poznávání zvířat a rostlin; na daná témata hrajeme pexeso, skládáme obrázky. b) Roční období 1, 2, 3, 4, 6 Pravidelně sledujeme a besedujeme o 1, 2 ročních obdobích sledujeme průběžně při každé příležitosti změny v přírodě. Čteme si o přírodě a o proměnách, sledujeme počasí v jednotlivých úsecích. Čteme příběhy, básničky a hádanky, 5 s přírodní tematikou. Dramatizace - krátké příběhy, ústřední téma zvířata. Procvičujeme celý rok své poznatky ve 1, 2 vědomostních testech, doplňovačkách a didaktických hrách. Vyrábíme z papíru podzimní dekorace do 1, 2, 6 oken. Pracujeme s modelínou a slaným těstem - 1, 2, 6 modelujeme ovoce a zeleninu. Vyrábíme draky. 2 Sbíráme a sušíme přírodniny pro výtvarné 6 využití. Pomáháme zvířátkům v okolí přežít zimu. 3, 6 Připravujeme jedlé dárečky pro ptáky. 1, 6 Pozorujeme jarní práce na zahradách, na polích. Kreslíme a malujeme jarní květy. 1, 6 Vyrábíme pomlázku a jarní dekorace z proutí. Pojmenováváme mláďata zvířat, která se rodí na jaře. Poznáváme charakter jednotlivých měsíců. Zahajujeme nový měsíc hádankou, pořekadlem, pranostikou, co významného se slaví, co se děje v přírodě. c) Chráníme životní prostředí Učíme se rozpoznávat druhy odpadu a dokážeme odpad třídit. Hledáme možnosti využití různých odpadů v družině (plasty, kartony z obalového materiálu ) Snažíme se celý rok udržovat okolí školy čisté a upravené. Besedy na téma: Jak se podílíme na úpravě estetického vzhledu 1, 2, 6 1, 2, 3, 4 1, 5, 6, 6, 5 20

21 Oheň Výlet do pravěku školy. Besedujeme na téma: co do lesa nepatří. 1, 2, 5 Všímáme si věcí kolem sebe. Trvale udržitelný rozvoj - čím člověk poškozuje přírodu. Vyprávíme si o nebezpečí ohně ve volné přírodě, co všechno může způsobit. Hledáme v encyklopediích pradávná zvířata a rostliny. Porovnáváme rozdíly a potomky těchto živočichů. Kreslíme, vymalováváme a modelujeme pradávná zvířata podle vlastní fantazie. Besedujeme o filmu Cesta do pravěku. Prohlížíme si ilustrace knihy. 4, 6 1, 6, 6 1, 6 Naše tělo Čistota Abychom nemuseli k lékaři Co nás může ohrozit ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ a) Pečujeme o své zdraví Hrajeme s žáky pohybovou hru: Hlava, 1, 6 ramena Učíme se správně malovat proporce lidské 1, 6 postavy (aby měla krk, prsty ). Vystřihujeme a oblékáme papírové panenky. Vyprávíme si o tom, co přispívá ke 3, 5, 6 správnému životnímu stylu (pohyb, odpočinek, otužování ). Kontrolujeme běžnou denní hygienu (čistotu 3, 5, 6 rukou, oděv a jeho vhodnost, používání ručníků, kapesníků ). Učíme žáky základní hygienické návyky 1, 2, 3 (zásady při kýchání, rýmě, stolování, po použití WC ). Vyprávíme si o správném oblékání a obouvání při sportování. Besedujeme s žáky o pomoci při úrazech. 1, 4 Vyprávíme si o vlastních zkušenostech s úrazy, hrajeme krátké etudy na téma První pomoc. Víme, jak jezdit na kole, abychom se 1, 2 nezranili. Hovoříme s žáky o prevenci: Co dělat, 1, 4 abychom se nezranili. Nejčastější příčiny úrazů. Učíme žáky co dělat, jak se zachovat, když s nimi naváže kontakt cizí člověk. Besedujeme o neznámých zvířatech. 3, 4 Připomínáme nebezpečné situace, které mohou nastat na výletě, o prázdninách, u 1, 2, 3, 5 21

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Chlumčany, okres Plzeň-jih Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou. Mgr. Ludmila Grafová ředitelka školy 1 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 TELEFON: 491 474 082 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. ÚVOD 2. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel ŠVP Základní škola Horní Jelení, okres Pardubice Kolářského 414, 533 74 Horní Jelení IČO 60157941 Ing. Pavla Nádeníková,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

povídáme si o cestě do školy a domů, jak dodržujeme bezpečnost

povídáme si o cestě do školy a domů, jak dodržujeme bezpečnost 1.Místo, kde žijeme Náš domov, náš dům: vyprávíme si o své rodině, co kdo dělá hra na rodinu kreslíme, malujeme, jak trávíme volný čas povídáme si o povoláních kresba, koláž popisujeme dům, byt, kde bydlíme

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 Školní vzdělávací program školní družiny zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Identifikační údaje Adresa školy: Moskevská

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2016/2017 ZÁŘÍ téma: Naše škola - vítáme se a seznamujeme se - seznámení s řádem ŠD - bezpečná cesta a orientace v okolí školy -

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti září - říjen Žák zná dobře prostředí školy a její zaměstnance. Umí výtvarně ztvárnit prostředí ŠD. Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy a role rodinných příslušníků. Žák si uvědomuje rozdíl mezi zábavou

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Škola hrou Základní škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikační údaje Název výchovného programu: Škola hrou školní vzdělávací program

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti

Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti Podzim Roční tematický plán školní družiny III. oddělení Svišti Školní rok 2015/2016 - Naše škola (orientace dětí ve škole a v okolí školy, základní pravidla silničního provozu) - V naší jídelně (dodržování

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Cíle zájmového vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní družina Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní družina Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Základní školy a Mateřské školy Benešov nad Ploučnicí Úprava od 1. 9. 2013 OBSAH DOKUMENTU ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY: Identifikační údaje Charakteristika školní družiny

Více

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI vyprávíme si o životě naší rodiny, rodičích, sourozencích, prarodičích a širší rodině

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI vyprávíme si o životě naší rodiny, rodičích, sourozencích, prarodičích a širší rodině tematický okruh: MÍSTO, KDE ŽIJEME vyprávíme si o životě naší rodiny, rodičích, sourozencích, prarodičích a širší rodině malujeme svoji rodinu, svůj dům, dětský pokoj popisujeme domy, kde bydlíme, stavíme

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA 1 O B S A H Školní vzdělávací

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V HRADCI KRÁLOVÉ

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě Plán práce školní družiny 2014/2015 Září Seznámení se školou Učíme se orientovat ve škole Prohlížíme si učebny a třídy školy Seznamuje se se

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Platnost dokumentu: od 01.09. 2015 Obsah ŠVP OBSAH ŠVP 1 ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY 3 1. PREZENTAČNÍ ČÁST 3 1.1 DOKUMENTY 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je součástí Základní školy Blansko, Erbenova 13, poskytuje zájmové vzdělávání žákům prvního stupně a zajišťuje ranní a odpolední provoz. Zájmové

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Vzdělávací program školní družiny

Vzdělávací program školní družiny Vzdělávací program školní družiny Obsah 1. Školní vzdělávací program ŠD str. 3 2. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání str. 3 3. Kompetence str. 3 4. Formy a metody práce ŠD str. 4 5. Materiální vybavení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima.

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Platnost od 1. 9. 2007 2. verze, platnost od 1. 9. 2009 Ředitelka ZŠ a MŠ Plesná Mgr. Alena Brabcová : Vychovatelka ŠD Jiřina Lorenzová : Obsah:

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM

RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM ŠKOLNÍ KLUB PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE KRČÍN NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.

Více

"V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi"

V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a mateřské škole v Ivani "V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi" Platnost ŠVP ŠD: od 1. 9. 2015 1.

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Dělám a rozumím. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m školní družina Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okr.

Dělám a rozumím. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m školní družina Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okr. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m školní družina Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okr. Chomutov Škola pochopení Motto: Slyším a zapomínám Vidím a pamatuji si Dělám a rozumím Název a

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu ŠD 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl I.Identifikační údaje Adresa: Základní škola Radomyšl, okres Strakonice, Školní 187, Radomyšl, 387 31 IZO zařízení: 114 800 171 Kontakty: 383

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více