Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Bečov č. 17, tel , Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od Schváleno pedagogickou radou Mgr. Ing. Marcela Kynclová ředitelka školy

2 Identifikační údaje školní družiny Název zařízení : Školní družina ZŠ Bečov Sídlo : Bečov č. 17, IČ školy : IZO ŠD : Ředitelka školy : Mgr. Ing. Marcela Kynclová Ved. vychovatelka : Mgr. Jana Wolfová Vychovatelka Vychovatelka : Taťána Bouřilová : Soňa Kronychová Telefon školy : (368) školy Zřizovatel : : OÚ Bečov Sídlo zřizovatele : Bečov č. 126 Školní vzdělávací program pro ŠD zpracovala : Taťána Bouřilová Na zpracování se podílela : Soňa Kronychová Platnost školního vzdělávacího programu ŠD od Školní vzdělávací program pro školní družinu je k dispozici u vedení naší základní školy. 2

3 Obsah 1. Úvod 2. Požadavky na pedagogiku volného času 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle zájmového vzdělávání ŠD 6.1 Konkrétní cíle vzdělávání /klíčové kompetence/ 6.2 Délka vzdělávání 7. Formy zájmového vzdělávání 8. Evaluační plán 9. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 10. Časový plán 11. Obsah vzdělávacího plánu I. Místo kde žijeme a) Náš domov b) Škola c) Naše obec d) Tradice naší obce e) Za hranicemi II. Lidé kolem nás a) Rodina b) Kamarádi c) Osobnost člověka, jeho chování a komunikace d) Každoroční svátky, oslavy a tradice ve školní družině III. Lidé a čas a) Jak se mění věci, budovy, krajina b) Jak se mění lidé c) Náš denní režim 3

4 IV. Rozmanitost přírody a) Příroda kolem nás - rostliny a živočichové b) Roční období c) Chráníme životní prostředí V. Člověk a jeho zdraví a) Pečujeme o své zdraví b) Chodíme ven každý den Přílohy: 1. Vnitřní řád školní družiny 2. Zápisní lístek do školní družiny 3. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví 4

5 1. Úvod Povinné části vzdělávacího programu pro školní družinu jsou zpracovány podle požadavků zákona č. 561/2004 Sb., 5, odstavce 2 a Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 2. Požadavky na pedagogiku volného času Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků. Požadavek pedagogického ovlivňování volného času - vychovatelka navozuje a motivuje činností, hledá atraktivní náplň práce, přihlíží k přirozené zvědavosti žáků. Požadavek dobrovolnosti - vychovatelka volí činnosti s ohledem na věk dětí, důraz klade na dobrovolnost výběru dítěte (správná motivace, nikoli pokyn). Požadavek zajímavosti a zájmovosti - používají se jiné metody a postupy než ve škole, vybírá se pestrá činnost a respektuje se přání žáků. Požadavek aktivity - činnosti se volí tak, aby byli úspěšní všichni žáci, s žáky se plánuje a hodnotí náplň činností. Požadavek citlivosti a citovosti - činnosti by měly přinášet kladné emoce, naučit žáky překonávat překážky. Požadavek seberealizace - umožňuje se rozvoj zájmu žáka o problém, věc, činnost, nabízí se individuální náplň činnosti. 3. Materiální podmínky Vybavení školní družiny je přizpůsobeno potřebám mimoškolních aktivit. Zadní část obou oddělení slouží k odpočinkové činnosti, k pracovním aktivitám jsou využívány vpředu umístěné lavice, stoly a židle. Vybavení není nové, avšak jejich stav je velmi dobrý. Materiální podmínky jsou vyhovující. Školní družina využívá ke své činnosti audiovizuální techniku; např. televizor, počítače, DVD a CD přehrávač, videorekordér. 4. Personální podmínky Dvě vychovatelky školní družiny splňují ÚSO vzdělání pedagogického směru oboru vychovatelství. Každoročně se zúčastňují akreditovaných kurzů a programů dalšího vzdělávání. Využívají samostudium k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti pro školní družinu. 5

6 Vychovatelky školní družiny se každoročně podílejí na přípravě školních akcí. Vedou zájmový kroužek (výtvarné techniky). Každý rok s žáky pracují na projektu. V případě onemocnění jsou vychovatelky schopny zajistit potřebné zastoupení. Velice úzce spolupracují s učiteli a vedou žáky ke kladnému vztahu ke své obci (akce s místními organizacemi). 5. Ekonomické podmínky Financování školní družiny je pokryto z: a) provozních nákladů, které hradí zřizovatel školy (OÚ Bečov) b) přímých nákladů (státní finance). 6. Cíle zájmového vzdělávání ŠD Cíle vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy, jak formuluje školský zákon č. 561 Sb., 2, odstavec (2): a) rozvíjení osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získání informací a učení se v průběhu celého života b) získání všeobecného a odborného vzdělání c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost d) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého e) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví h) vychováváme ke smysluplnému využívání volného času a vybavujeme žáky dostatkem námětu pro naplňování volného času. 6

7 Naplňování těchto cílů je vymezeno konkrétním posláním školní družiny ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 5, odstavec (5) a (6). Prioritní cíle zájmového vzdělávání ve školní družině na naší škole: dodržovat lidové tradice a zvyky seznámit s pranostikami v životě člověka sledovat významné dny naší země, zařazovat besedy dbát na správný rozvoj osobnosti žáka dodržovat základní pravidla slušného chování a vystupování vštěpovat morální hodnoty potlačovat negativní jevy u žáků dbát na zdravý životní styl celkově rozvíjet estetické vnímání skutečností a dovedností vypěstovat v žácích, aby se postupně naučili smysluplně a aktivně využívat svůj volný čas aby odolali negativním jevům od vrstevníků ze sociálně rizikových skupin. 6.1 Konkrétní cíle vzdělávání /klíčové kompetence/ Č. 1 Kompetence k učení - učí se s chutí, započatou práci dokončí, umí zhodnotit své výkony, učí se nejen spontánně, ale také vědomě, klade si otázky a hledá odpovědi, všímá si souvislostí mezi jevy, získané vědomosti dává do souvislostí, získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a dalším učení. Č. 2 Kompetence k řešení problémů - všímá si dění i problémů a tyto mu jsou motivací k řešení dalších problémů a situací. Při řešení situací užívá logických matematických postupů, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli. Rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně vymýšlí nová řešení. Započaté činnosti dokončuje. Č. 3 Kompetence komunikativní - ovládá řeč, vyjadřuje vhodně formulovanými větami myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, komunikuje bez ostychu 7

8 s vrstevníky i dospělými, dokáže vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky. Komunikace je kultivovaná. Č. 4 Kompetence sociální a interpersonální - samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky. Projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit a podřídit, přijmout kompromis, je schopen respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. Č. 5 Kompetence činnostní a občanské - učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně. Uvědomuje si svá práva i práva druhých, dbá na své osobní zdraví i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské). Č. 6 Kompetence k trávení volného času - orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních činnostech, umí říci "ne" nevhodným nabídkám na využití volného času. 6.2 Délka vzdělávání Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Školní družina vykonává činnost pro účastníky nebo pro jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna. Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání je poskytováno po dobu trvání školního roku. 8

9 7. Formy zájmového vzdělávání Školní družina podle vyhlášky 74/2005, 2, písm. a, b, f organizuje pravidelnou činnost oddělení a případně zájmových útvarů, pořádá příležitostné akce a nabízí spontánní aktivity. Družina umožňuje žákům i odpočinek a přípravu na vyučování. Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání, představuje zejména organizované aktivity zájmového a tělovýchovného charakteru. Příležitostné akce ve školní družině jsou významnější akce, které nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností (výlety, besídky ). Spontánní aktivity jsou každodenní průběžnou klidovou činností po obědě, při pobytu venku po organizované aktivitě. Role vychovatelky spočívá pouze v zajištění prostoru a bezpečnosti při hrách, podněcování a motivování k aktivitě. Příprava na vyučování - nespočívá pouze ve vypracování domácích úkolů, zahrnuje též didaktické hry, které upevňují a rozvíjejí poznatky získané ve škole. 8. Evaluační plán Vnitřní evaluace činností školní družiny spočívá v průběžném sebehodnocení práce vychovatelek. 1. Individuální - vychovatelka si průběžně hodnotí vlastní práci, snaží se o sebereflexi činností a evaluaci vzdělávacího procesu, která jí umožní i jeho případnou úpravu. 2. Vedení školy - výchovnou práci v družině hodnotí vedení školy, které zjišťuje svými vlastními prostředky (pozorování, hospitace a kontroly), jak jsou naplňovány vytčené cíle a jak družina plní svá celková poslání. 9. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní družina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. 9

10 10. Časový plán ŠVP je sestaven pro dobu jednoho vzdělávacího cyklu, na 5 let. Program umožňuje operativně reagovat na případné změny podmínek a přesouvat témata, nebo jejich části, během celé docházky žáků do družiny. V rámci jednotlivých celků pojímaných jako témata plánujeme činnost ve třech úrovních: a) průběžné každodenní působení vychovatelky, které se nevztahuje k danému tématu b) pravidelná činnost, která se řídí týdenní skladbou c) příležitostné akce k danému tématu. Žáci mohou na základě svých přání náplň a činnost měnit. Harmonogram činností je pouze orientační a vše přizpůsobujeme individuálním potřebám žáků. 11. Obsah vzdělávacího programu Vychovatelka je iniciátorem a průvodcem žáka při činnostech, které motivuje, propojuje oblasti poznávání a učení. Žák se považuje za jedinečnou osobnost, proto vychovatelka během celého pedagogického působení rozvíjí sociální kompetence důležité nejen pro učení, ale i pro další rozvoj žáků (zdravé sebevědomí, sebejistotu, být sám sebou), přizpůsobit se životu v sociální skupině a položit tak základy pro celoživotní učení a schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot. Tématický okruh U nás doma Náš dům Formulace činností a její stručný popis MÍSTO, KDE ŽIJEME a) Náš domov Vyprávíme si o životě naší rodiny (zejména první den po víkendu). Dáváme žákům prostor k vyjádření postřehů a pocitů. Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči společný volný čas. Popisujeme a vyprávíme, jak vypadá dům, byt, kde bydlíme, jejich zařízení a okolo domu (zahrádka, zvířata v domácnosti). Stavíme ze stavebnicových dílů, modelujeme, kreslíme domy a jejich zařízení. Číslo rozvíjené kompetence 3, 4, 5 4, 6 2, 3, 4 2, 3, 5 10

11 Škola není bludiště Škola a vzdělávání Cesta do školy Čím jezdíme Obec, kde žijeme Zařizujeme si pokoj - skládanky a vystřihovánky nábytku. b) Škola 2, 3, 4, 6 Seznamujeme žáky s prostory naší školy: 1, 2, 6 "Orientuješ se ve škole?" (netradiční forma hry otázek a odpovědí). Pátráme, co skrývají odborné učebny a 1, 4 kabinety ve škole. Proč se zřizují specializované místnosti. Zamýšlíme se nad tím, co je na naší škole 1, 4, 6 hezké. Píšeme a kreslíme, co bychom změnili. Projektujeme si novou školní družinu, 1, 6 kreslíme a vymýšlíme nové vybavení do družiny. Zdobíme si školní družinu, abychom se zde 1, 6 cítili dobře. Čteme z časopisů, knížek, dovyprávíme 2, 3 konec příběhu, jak by mohl pokračovat. Vyhledáváme informace v encyklopediích. Počátek každého nového kalendářního 2, 3 měsíce začínáme básničkou, říkadly, pranostikami. Bezpečnost každého z nás rozhovory o 1, 2, 4 tom, co děláme pro bezpečnost při cestě do školy a zpět domů. Co nás ohrožuje. Zajímáme se o dopravní značky v našem 1, 2, 5, 6 okolí, v obci, kreslíme dopravní značky. Hrajeme si: "Jsme chodci a auta". 2, 3, 5 Soutěžíme v jízdě zručnosti na koloběžkách. 1, 6 Hrajeme dopravní hru v místnosti o dopravních předpisech a značkách. "Už mám kolo, než prvně vyjedu" - diskutujeme o povinné výbavě kola. Porovnáváme různé dopravní prostředky. Zjišťujeme druhy vozidel v naší obci. Orientace v jízdním řádu - učíme se hledat spoje a správnou zastávku autobusu. Kreslíme dopravní prostředky, sestavujeme ze stavebnice dopravní situace. Soutěžíme ve znalostech s dopravní tématikou - vědomostní soutěž. c) Naše obec Vypravujeme o místě, kde žijeme. Rozlišujeme pojmy: rodiště bydliště. Porovnáváme výhody a nevýhody bydlení na vesnici oproti městu. 2, 3, 5 1, 6 1, 2 2, 4, 6 1, 4 3, 4, 5 11

12 Co najdeme ve městě Jak žijeme Co se dozvíme z knížek Co bych dělal kdyby Jak bylo dříve Tradiční místní slavnost Výlet do blízkého i vzdáleného světa Hledáme zajímavosti v obci (historické stavby, místní názvy, obchody, služby). Reálná kresba - naše obec. 4, 6 Seznamujeme se s posláním pošty,, 5 knihovny, lékárny, obchodů, městského úřadu a jiné vybavenosti ve městě. Hrajeme si na obchod, poštu 1, 2, 3 Kreslíme, čím chceme být. Povídáme si, jaké profese u nás v obci lidé vykonávají. Učíme se psát adresu - co nesmí chybět na dopisu, aby došel. Úprava obálky a povinné údaje, PSČ. Postavičky z pohádek modelujeme a sestavujeme koláž. Zakládáme knihovničku z oblíbených knih a časopisů. Diskutujeme o hrdinech, o nichž rádi čteme, přestavujeme a doporučujeme žákům zajímavé básničky, knihy. Přestavujeme si, že jsme ztratili peníze, zabloudili jsme, nevíme, kolik je hodin, že jsme našli peněženku, klíče Dramatizujeme navržené situace. d) Tradice naší obce Mapujeme historii v obci - památky, stavby, pomníky, kreslíme. Poznáváme znak obce, povídáme si o historii školy, jak se dříve žáci učili. Spolky a různé organizace. Co víš o spolcích, jaké v obci máme? Zpíváme a recitujeme u vánočního stromu v obci. e) Za hranicemi 1, 2, 6 1, 2, 6 3, 5, 6, 6, 5, 6 1, 2, 6 1, 2 Správně se orientujeme v obci. Hledáme 1, 2, 3 nejkratší a nejbezpečnější cestu na nádraží, na náměstí, na zastávku místní autobusové dopravy. Sestavujeme krajinku z přírodních materiálů. 2, 3, 5 Orientace na mapě - hledáme místo, kde bydlíme. Učíme se poznávat symboly na mapě. Cestujeme celý rok. Vyprávíme si v družině o cestách s rodiči. Vystavujeme obrázky z cest a seznamujeme kamarády se zajímavými místy. 2, 3, 6, 6 12

13 Vyjmenováváme, co všechno potřebujeme při cestách do hor, k moři, do lesa ). 1, 5 Vizitka naší rodiny Mí kamarádi Učíme se toleranci Známe kouzelná slovíčka LIDÉ KOLEM NÁS a) Rodina Představujeme svoji rodinu, pojmenujeme jednotlivé členy. Ukazujeme si fotografie. Povídáme si o prarodičích, víme, kde bydlí. Vyrábíme přáníčka k narozeninám nebo k svátku, k různým příležitostem. Umíme pojmenovat další členy širší rodiny (bratranec, sestřenice ). Víme, jak se jmenují. Známe příbuzenské vztahy. Pokoušíme se sestavit rodokmen naší rodiny. b) Kamarádi Na začátku školního roku sestavujeme společně pravidla soužití v našem kolektivu. Namalujeme jednotlivé kamarády z družiny a vytváříme společný portrét oddělení. Cvičení k rozvoji smyslů - hra se zavázanýma očima, poznáváme kamarády po hmatu. Kamarád, přítel, spolužák - upřesňujeme v rozhovoru s žáky rozdíl mezi danými vztahovými pojmy. Učíme se vzájemné toleranci mezi sebou, navazujeme nová přátelství. Komunitní okruh - pokusíme se s žáky po týdnu vyhodnotit, co kdo udělal dobrého a co špatného, kdo by měl něco na sobě zlepšit či změnit. Národnostní menšiny zamýšlíme se nad mezilidskými vztahy. Pravidla pro zacházení se společným majetkem v družině. Přemýšlíme, proč nám někteří v kolektivu ničí společný majetek. Stanovujeme si pravidla zacházení s majetkem, učíme se šetřit a chránit věci. Estetické cítění a kreativita. Kriticky hodnotíme vzhled třídy, jak ji můžeme vylepšit. Žáci se pokusí formou služeb udržovat pořádek a čistotu. c) Osobnost člověka, jeho chování a komunikace Učíme se správně používat slova (děkuji, prosím, omlouvám se ). Poznáváme rozdíl 3, 4 3, 4, 6 3, 4, 6 2, 3, 4 2, 4, 5 3, 4, 6, 5, 4 4, 5, 6 2, 3, 4 2, 4, 6 2, 5, 6 2, 6 3, 4 13

14 Člověk mezi lidmi V naší jídelně I média nás ovládají Každý den má někdo svátek a narozeniny ve větách, když tato slova zapomeneme říci. Zahrajeme scénky: jak podat ruku, správně 1, 2, 3 zdravit, poděkovat. Zásady slušného chování. Hledáme 1, 2, 3, 4, 5 každodenní situace, řešíme způsoby chování v různých situacích: "Vím, jak se správně chovat" (v autobuse, před školou, na vycházce, v divadle ). Stolování - dodržujeme základní hygienické 2, 5 návyky a vzájemně hodnotíme naše chování u stolu. Před vstupem do jídelny odkládáme věci na určené místo (oblečení, tašky). Snažíme se i o kulturní stolování při odpoledních svačinách. Multimédia - povídáme si o médiích, 3, 6 doporučujeme zajímavé pořady. Diskutujeme s žáky na téma sledování nevhodných pořadů, vedeme diskuzi k uvědomění si důsledků sledování nevhodných filmů. Porovnáváme realitu s filmovým příběhem. 2, 3, 5 Připravíme si pro žáky vědomostní soutěž z oblasti filmu, televize, rádia. e) Každoroční svátky, oslavy a tradice ve školní družině Blahopřejeme spolužákům k svátku nebo k narozeninám. 1, 2, 6 1, 4, 5 Vyprávíme si o masopustních zvycích (postní, 5 Masopust doba). Vyrábíme karnevalové masky, vyzdobíme si 1, 2, 3, 4, 5, 6 družinu. Karneval Tančíme, plníme veselé úkoly. 1, 2, 6 O fotbalového krále Mezinárodní den neslyšících Den české státnosti Drakiáda Světový den zvířat V červnu prověříme, formou sportovního odpoledne, dovednosti s míčem. Zkoušíme se dorozumět pouhým odezíráním. Dorozumíváme se vlastní znakovou řečí. Poznáváme státní symboly. Seznamujeme se s osobností panovníka sv. Václava. Vyrábíme a kreslíme draky, uspořádáme výstavu. Vyhledáváme pohádky, kde vystupují draci, a vybrané čteme. Připravíme si vědomostní test "Dračí ocásek" z oblasti podzimní přírody. Společné pouštění draků. Besedujeme o zvířatech, která máme doma, jak se o ně staráme, čím je krmíme Domácí zvířátka ve školní družině - ukázka. 3, 4, 5 4, 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 6 14

15 9.10. Světový den pošty sv. Martin Mezinárodní den nevidomých Adventní čas Vánoční čas MDŽ Světový den divadla Světový den poezie Světový den vody Čteme pohádky s tématy zvířat. Rozlišujeme 2, 3, 4, 6 zvířata domácí, volně žijící, cizokrajná. Kreslíme zvířata. Poznáváme, co všechno se děje na poště. 1, 6 Povídáme si, jak dopis a pohled cestují k adresátovi. Prohlížíme si poštovní známky naše i z 1, 6 ciziny. Seznamujeme žáky s pranostikami a 2, 3 pořekadly. Představujeme si pocity nevidomých. Projdi 3, 4, 5 trasu poslepu a kamarád ti bude napovídat. Poznej věci po hmatu. 2, 3, 4 Vnímáme začínající atmosféru Vánoc. 2, 3 Čteme si o zvycích a smyslu adventní doby. Vyrábíme adventní věnec, vánoční výzdobu 3, 4 do družiny. Přibližujeme žákům lidové zvyky: , 3, 6 Barbory, Mikuláše, Lucie. Kreslíme a vyrábíme čerty, Mikuláše, anděly. 3, 6 Připravujeme si masky. Přibližujeme význam a zvyky během celých Vánoc od do 6.1. Tří králů. Zpíváme vánoční koledy a recitujeme 1, 6 básničky. Všímáme si vánoční výzdoby ve městě, v 3, 4 obchodech. Vyrábíme vánoční ozdoby na stromeček, do 1, 2, 6 oken, na vánoční stůl z papíru, přírodních materiálů. Vyrábíme ze slaného těsta různé předměty a 1, 6 dárky. Vystřihujeme z papíru betlém. 1, 2, 5, 6 Učíme se vkusně balit dárky, vyrábíme 2, 6 jmenovky na dárky, na stůl. Vyrábíme přáníčka, zdobíme je různými 4, 6 technikami. Zdobíme ve škole vánoční strom. 1, 6 Připravujeme pro maminky drobné dárky a přáníčka. Seznamujeme žáky s různými druhy divadel. Hrajeme pohádku. Vyhledáváme v časopise zajímavé básničky, čteme si ukázky známých básníků pro děti - recitujeme. Pozorujeme, jak mění voda skupenství. Vyprávíme a besedujeme - jak putuje kapka vody. 3, 4, 6 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 15

16 23.3. Světový Učíme se názvosloví a značky v předpovědi 1, 2, 3, 4, 5, 6 meteorologický den počasí. Vystřihujeme z novin předpovědi počasí Den učitelů Připomínáme osobnost J. A. Komenského. Velikonoce 1.4. Mezinárodní den ptactva Světoví den letectví a kosmonautiky Den ochrany památek Den Země Slet čarodějnic 3.5. Den slunce 4.5. Den sv. Floriána - patrona hasičů Seznamujeme žáky se zvyky a tradicemi (postní neděle). Zdobíme družinu velikonočními dekoracemi 5, 6 (kreslíme, vystřihujeme). Učíme se říkadla a koledy. 3, 6 Zdobíme kraslice, vyrábíme pomlázky a 2, 6 proutěné ozdoby. Vyrábíme dekorační předměty na výzdobu 5, 6 stolu, okna. Pozorujeme druhy ptactva v okolí školy., 6 Vyhledáváme druhy ptáků, práce s atlasem a 1, 2 encyklopedií. Besedujeme o vesmíru a jeho objevech. Vyhledáváme v encyklopedii první letadla, rakety, srovnáváme je se současnou technikou. Malujeme obrázky s leteckou tématikou. 4, 6 Připomeneme si památky v našem nejbližším 1, 2, 6 okolí. Vystavujeme obrázky památek, které jsme navštívili. Jak jsme šetrní k přírodě? Poznáváme, který 1, 2, 6 odpad do přírody nepatří. Třídíme v družině odpad. Formou hry 1, 6 poznáváme, kam co patří. Uklízíme nejbližší okolí školy. 1, 6 Zjišťujeme, co se z odpadu vyrábí, jak se 1, 2, 3 zpracovává. Připravujeme si oblečení a masky čarodějnic. 4, 5 V družině objasňujeme zvyky a lidové tradice. Organizujeme zábavné odpoledne s opékáním vuřtů. Poznáváme planety, zjišťujeme, co by se 1, 2, 6 stalo na Zemi, kdyby přestalo svítit Slunce. Kreslíme a vyrábíme slunce z různých 4, 6 materiálů. Seznamujeme se s vybavením a prací 1, 2, 3 hasičů, kde nám pomáhají, jaké používají prostředky. Návštěva hasičské zbrojnice. Malujeme téma: požární ochrana. 2, 6 Sportujeme - překonáváme jako hasiči 5, 6 překážkovou dráhu. Den matek Besedujeme o tom, co maminka všechno, 4 16

17 1.6. Den dětí dělá, co pro nás znamená. Vyrábíme dárky a přáníčka pro maminky. 3, 4, 6 Diskutujeme, s čím bychom mamince mohli, 4 doma pomoci. Povídáme si o významu Dne dětí, kde se 1, 2, 3 všude slaví. Připomeneme si, že na některých místech planety děti nemají takové podmínky jako my a přece žijí. Zjišťujeme, které organizace dětem 1, 2, 3 pomáhají. "Jak můžeme pomoci i my děti? Nepotřebuje někdo v blízkém okolí mou pomoc?" Adopce na dálku. 1, 2, 3 Změna obce a okolí Škola se také mění Vybavení domácnosti Když jsme bývali malí LIDÉ A ČAS a) Jak se mění věci, budovy, krajina Prohlížíme si staré pohledy a fotografie, porovnáváme minulost se současností. Hledáme rozdíly na budovách, v krajině. Pátráme, jak se kdysi žilo na hradech a zámcích. Pokusíme se nakreslit, vymodelovat, postavit, co bychom v obci a v areálu školy postavili. Prohlížíme staré fotografie. Přibližujeme žákům dřívější školu a tu současnou. V čem se změnila. Seznámíme žáky se starými učebnicemi našich babiček a s kronikou školy. Porovnáváme vybavení domácnosti našich předků a dnes. Kde můžeme vidět výstavu starých věcí (muzeum, skanzen ). Vyprávíme si, jak a kde nám technika pomáhá i škodí. Připravujeme pro žáky kvízy na téma: kde jsme byli na výletě s rodiči a co jsme mohli vidět. b) Jak se mění lidé, 4 1, 2 1, 2, 3, 6 3, 5 1, 2, 3 1, 4, 6 2, 4, 5, 6 Prohlížíme si své fotografie a snímky rodiny., 4 Všímáme si časových změn v různém věkovém období. Poznáváme, co všechno se člověk během 1, 2, 3 života v různých obdobích naučí. Vyprávíme příhody, když jsme byli malí., 5 Vyrábíme dárky pro děti k zápisu do školy., 4, 5 17

18 Když člověk zestárne Co všechno stihneme během dne Besedujeme o tom, co dělají lidé v důchodu, jaké mají koníčky Vypravujeme si, co dělají prarodiče. Srovnáváme, co umíme my a co umí děti v mateřské škole. Nezapomínáme na starší generaci a víme, jak se k ní chovat. c) Náš denní režim Vyprávíme si o zásadách pravidelného denního režimu, rozlišujeme pojmy: povinnost, zábava. Pokoušíme se zjistit režim dne; délku a dobu jednotlivých činností v průběhu dne (učení, sledování televize, hry ). Zjišťujeme vhodné a nevhodné aktivity. Představujeme si, co bychom dělali a jak by to vypadalo, kdybychom neměli žádný volný čas. Pokoušíme se odhadnout správný čas (kolik uběhlo sekund). Společně s žáky sestavujeme týdenní plány, zařazujeme činnosti, které sami chtějí. 1, 2, 3 3, 4, 5 4, 5 1, 2, 3, 6 2, 5, 6 1, 2, 3, 5 2, 4, 6 Jak jsme prožili Zajímáme se, jak žáci strávili včerejší 2, 3, 4, 5, 6 včerejší den odpoledne, víkend. Malujeme své zážitky. Náš kalendář Tvoříme kalendář akcí v družině. 3, 4 Učení Měření času 1, 2 Volíme v odpoledních hodinách vhodný čas k 1, 2 přípravě na vyučování. Využíváme hry, při nichž cvičíme paměť, pozornost, postřeh, tvořivé myšlení, počítání. Povídáme si o oblíbených a neoblíbených předmětech ve škole. Zjišťujeme důvod neobliby. Vyhledáváme v encyklopedii měřiče času v, 5 historii lidstva. Poznáváme druhy hodin, kreslíme je. 1, 5 Učíme se hodiny a zápis času čas digitální 2, 3, 6 a analogový. Hledáme správné využití volného času, co 1, 2, 3, 4, 5, 6 nás o čas okrádá. Besedujeme, co všechno ovlivňuje čas. 5, 6 Ohlížíme se za prázdninami, vystavíme obrázky z výletů během prázdnin. 1, 2, 6 ROZMANITOST PŘÍRODY a) Příroda kolem vás - rostliny a živočichové 18

19 Jak se mění strom Využíváme přírodniny Hmyz S hlavou v oblacích Naše květiny Naše houby Zvířata Na vycházkách poznáváme stromy. 3, 5, 6 Pozorujeme, jak se mění v průběhu roku. Kreslíme stromy v různých ročních obdobích. 2, 6 Vyrábíme koláže. Využíváme přírodniny: 1, 2, 3 listy, plody, větvičky. Stavíme z přírodnin krajinky. 2, 5, 6 Pracujeme s listy: sušíme, lisujeme. 1, 2, 6 Poznáváme hmyz v naší krajině, 1, 2 vyhledáváme názvy v encyklopediích. Poznáváme život hmyzu v pohádkách, DVD 1, 6 Ferda Mravenec. Vyhledáváme v atlasu motýly- kreslíme je a, 6 vystřihujeme. Poznáváme ptáky podle vzhledu, po hlasu. 1, 2, 4 Pozorujeme změny v přírodě od jara do zimy 1, 2, 3, 5 ptáci, živočichové, rostliny. Vyrábíme hnízdo s mláďaty. Kreslíme a 1, 2, 6 tvoříme z různých materiálů. Pozorujeme ptáky v zimě, poznáváme, kteří 1, 2 u nás přezimují. Krmíme v zimě ptáky, kreslíme krmítko a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dolepujeme ptáky (koláž). Vytváříme z květin hezké prostředí v družině. 1, 2, 6 Poznáváme a pojmenováváme různé druhy 2, 3, 4 květin a rostlin. Třídíme je podle doby kvetení a podle prostředí (první jarní, co kvete v červnu, na podzim. Rostliny v zahradách, u vody, na rumištích). Učíme se vázat květinový věneček. 2, 6 Vytváříme obrázky s květinovými motivy. 6 Poznáváme podzimní houby. Rozlišujeme 1, 2, 3, 6 druhy jedlé, nejedlé a jedovaté. Hledáme houby v atlase, modelujeme je podle předlohy. Besedujeme o zpracování hub. 1, 4 Rozdělujeme zvířata podle toho, kde žijí. 2, 3, 5 Vycházíme z vlastní zkušenosti, jakou péči 2, 3, 5 potřebují domácí zvířata. Jak s nimi zacházet, o právu zvířat na důstojný život. Kreslíme zvířata, o kterých si čteme, 1, 6 vypravujeme. Hledáme zvířata v pohádkách; čteme o nich. 1, 2, 3 Vyprávíme příhody o tom, jak jsme se potkali v lese se zvířátky. Besedujeme o správném 1, 4, 5 19

20 Náměty pro roční období z přírody Podzim Zima Jaro Měsíce v roce Třídíme odpad Den Země chování v lese. Soutěžíme v poznávání zvířat a rostlin; na daná témata hrajeme pexeso, skládáme obrázky. b) Roční období 1, 2, 3, 4, 6 Pravidelně sledujeme a besedujeme o 1, 2 ročních obdobích sledujeme průběžně při každé příležitosti změny v přírodě. Čteme si o přírodě a o proměnách, sledujeme počasí v jednotlivých úsecích. Čteme příběhy, básničky a hádanky, 5 s přírodní tematikou. Dramatizace - krátké příběhy, ústřední téma zvířata. Procvičujeme celý rok své poznatky ve 1, 2 vědomostních testech, doplňovačkách a didaktických hrách. Vyrábíme z papíru podzimní dekorace do 1, 2, 6 oken. Pracujeme s modelínou a slaným těstem - 1, 2, 6 modelujeme ovoce a zeleninu. Vyrábíme draky. 2 Sbíráme a sušíme přírodniny pro výtvarné 6 využití. Pomáháme zvířátkům v okolí přežít zimu. 3, 6 Připravujeme jedlé dárečky pro ptáky. 1, 6 Pozorujeme jarní práce na zahradách, na polích. Kreslíme a malujeme jarní květy. 1, 6 Vyrábíme pomlázku a jarní dekorace z proutí. Pojmenováváme mláďata zvířat, která se rodí na jaře. Poznáváme charakter jednotlivých měsíců. Zahajujeme nový měsíc hádankou, pořekadlem, pranostikou, co významného se slaví, co se děje v přírodě. c) Chráníme životní prostředí Učíme se rozpoznávat druhy odpadu a dokážeme odpad třídit. Hledáme možnosti využití různých odpadů v družině (plasty, kartony z obalového materiálu ) Snažíme se celý rok udržovat okolí školy čisté a upravené. Besedy na téma: Jak se podílíme na úpravě estetického vzhledu 1, 2, 6 1, 2, 3, 4 1, 5, 6, 6, 5 20

21 Oheň Výlet do pravěku školy. Besedujeme na téma: co do lesa nepatří. 1, 2, 5 Všímáme si věcí kolem sebe. Trvale udržitelný rozvoj - čím člověk poškozuje přírodu. Vyprávíme si o nebezpečí ohně ve volné přírodě, co všechno může způsobit. Hledáme v encyklopediích pradávná zvířata a rostliny. Porovnáváme rozdíly a potomky těchto živočichů. Kreslíme, vymalováváme a modelujeme pradávná zvířata podle vlastní fantazie. Besedujeme o filmu Cesta do pravěku. Prohlížíme si ilustrace knihy. 4, 6 1, 6, 6 1, 6 Naše tělo Čistota Abychom nemuseli k lékaři Co nás může ohrozit ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ a) Pečujeme o své zdraví Hrajeme s žáky pohybovou hru: Hlava, 1, 6 ramena Učíme se správně malovat proporce lidské 1, 6 postavy (aby měla krk, prsty ). Vystřihujeme a oblékáme papírové panenky. Vyprávíme si o tom, co přispívá ke 3, 5, 6 správnému životnímu stylu (pohyb, odpočinek, otužování ). Kontrolujeme běžnou denní hygienu (čistotu 3, 5, 6 rukou, oděv a jeho vhodnost, používání ručníků, kapesníků ). Učíme žáky základní hygienické návyky 1, 2, 3 (zásady při kýchání, rýmě, stolování, po použití WC ). Vyprávíme si o správném oblékání a obouvání při sportování. Besedujeme s žáky o pomoci při úrazech. 1, 4 Vyprávíme si o vlastních zkušenostech s úrazy, hrajeme krátké etudy na téma První pomoc. Víme, jak jezdit na kole, abychom se 1, 2 nezranili. Hovoříme s žáky o prevenci: Co dělat, 1, 4 abychom se nezranili. Nejčastější příčiny úrazů. Učíme žáky co dělat, jak se zachovat, když s nimi naváže kontakt cizí člověk. Besedujeme o neznámých zvířatech. 3, 4 Připomínáme nebezpečné situace, které mohou nastat na výletě, o prázdninách, u 1, 2, 3, 5 21

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V HRADCI KRÁLOVÉ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny

Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě. Plán práce školní družiny Školní družina při základní škole 1. máje v Havířově - Městě Plán práce školní družiny 2014/2015 Září Seznámení se školou Učíme se orientovat ve škole Prohlížíme si učebny a třídy školy Seznamuje se se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ T. G. MASARYKA BEZRUČOVA 346 MNICHOVICE Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl I.Identifikační údaje Adresa: Základní škola Radomyšl, okres Strakonice, Školní 187, Radomyšl, 387 31 IZO zařízení: 114 800 171 Kontakty: 383

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM Obsah školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Obsah: - Charakteristika Plánu práce činnosti

Více

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí 2010/2011 Letíme do Země Fantazie 2011/2012 Letíme pro Pohádkové klíče 2012/2013 Letíme za Ročním obdobím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SAZOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace PŘEDKLADATEL č.j. 47/2012 Adresa školy: Sazovice č. 78 763

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD Navazuje na ŠVP 1. stupně Rozpracovaní oblast : Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost přírody 5. Člověk a jeho zdraví Tématické

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ. 3 4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN 4 5. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ. 4 6. PODMÍNKY

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí. Pohodová školní družina. Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY.

Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí. Pohodová školní družina. Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY. B. ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí Pohodová školní družina Plán práce ŠD vychází a navazuje na ŠVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY. Platnost dokumentu: Od

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 3. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 113000235 IČ 70568146 Adresa školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa školy : Jungmannova základní škola Plzeňská 30 Beroun 2 01 IČO: 70975019 IZO: 002050579

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ KLUB Identifikační údaje název ŠVP: ŠVP školního klubu MZŠ Dymokury ŠVP MZŠ Dymokury, s motivačním

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KNĚŽMOST Platnost dokumentu od 1.9.2009 V Kněžmostě 31.8.2009 ředitelka školy Od 1. 8. 2013 Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy 1 Název

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání

ŠVP pro zájmové vzdělávání ŠVP pro zájmové vzdělávání Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel 3 2. Charakteristika školní družiny 3 3. Cíle vzdělávání 3 4. Délka a časový plán vzdělávání 4 5. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN 2 Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Jablůnka, okres Vsetín Obsah: 1. Cíle výchovně vzdělávací práce

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013

ŠKOLNÍ DRUŽINA. příloha ŠVP pro školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola

Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Bohutín 103, 789 62 Olšany Tel: 583 247 244, Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola V Bohutíně 1. 9. 2007 Obsah: 1.Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LETOKRUH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LETOKRUH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LETOKRUH číslo: datum podpis vypracoval: --- --- --- vydal: Mgr. Martina Raiserová, ředitelka Základní školy Letokruh 1.9.2014 schválil: školská rada, Mgr. Lenka

Více

,,Hrajeme si se skřítky

,,Hrajeme si se skřítky Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání,,hrajeme si se skřítky Školní družina Radnice Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Vzdělávání : a) cíle b) formy c) obsah

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Dubnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Školní družina při ZŠ a MŠ Dubnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina při ZŠ a MŠ Dubnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Obsah vzdělávání 5. Formy vzdělávání 6. Časový plán 7. Řízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Č.j.: 35-09-14 Účinnost od data: 1. 9. 2014 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: ŘEDITEL ZÁKLADNÍ

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola Sever, Luţická 1208, Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY.. Mgr. Milan Kučera ředitel ZŠ Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika ŠD 2.1 Co nabízí naše

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Úvod 3. Charakteristika zařízení 4. Personální podmínky 5. Materiální podmínky 6. Ekonomické podmínky 7. Podmínky pro přijímání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více