ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov Březůvky Ing. Marek Prachař starosta Ředitelka: Mgr. Jana Černá tel.: Vypracovala: Mgr. Irena Košárková vychovatelka Platnost dokumentu: od 1.září 2007 Aktualizace: 1.září 2014

2 Školní vzdělávací program školní družiny Motto: Hlavně nesmí býti smutno. Péče o volný čas žáků, tedy i čas strávený ve školní družině, je prevencí proti sociálně patologickým jevům. Prevenci je schopen zajišťovat ten, ke kterému má dítě vztah, který je citlivý pro dětské potřeby, starosti a touhy. Stát se žákům partnery ve hře, vytvářet v naší školní družině atmosféru vzájemné důvěry je prvořadou myšlenkou, která bude v příštím období prolínat veškerým našim děním. Cíle školní družiny Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící ne své okolí. Školní družina: - umožňuje odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a případně i přípravu na vyučování. - vytváří každému z žáků optimální podmínky pro rozvoj jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními. Pomáhá mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. - vede žáky ke zdravému životnímu stylu a průběžně obohacuje jejich zájmy o pozitivní aktivity, směřující k zachování zdraví. - pěstuje v žácích úctu k hodnotám života (k člověku, ke stáří, ). Obsahy a formy činnosti ve školní družině Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového charakteru. Příležitostné akce jsou významnější akce, které nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činnosti (např. besídky, výlety, slavnosti, ). Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, pobyt venku, spontánní hry. Odpočinkové činnosti jsou chápány nejen ve smyslu klidových činností (poslechové činnosti, individuální hry, klid po obědě), ale i jako aktivní odpočinek (např. závodivé hry při pobytu venku či v tělocvičně). Příprava na vyučování zahrnuje didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, které si žáci osvojili ve školním vyučování. Základním prostředkem činnosti ve školní družině je hra založená na zážitku a prožitku účastníků obohacující jejich sebepoznání, rozšiřující vědomosti a dovednosti a navozující kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času.

3 Požadavky pro volný čas: 1. Požadavek pedagogického ovlivňování volného času vychovatelka navozuje a motivuje činnosti. 2. Požadavek dobrovolnosti všechny činnosti by měly být přiměřené věku žáků a jejich momentálnímu stavu, děti by je měly vykonávat dobrovolně na základě vzbuzeného zájmu a motivace. 3. Požadavek zajímavosti a zájmovosti činnosti by měly být pro děti atraktivní, měly by využívat jiné postupy a náměty než ty, které znají ze školy nebo dokonce z mateřské školy. Realizované činnosti přes určitou pravidelnost danou týdenní skladbou zaměstnání by měly být pestré. 4. Požadavek aktivity činnosti volit tak, aby v nich mohly být přiměřeně úspěšné všechny děti. Aby se podílely na tvorbě týdenních plánů, na přípravě činnosti, realizaci i hodnocení. 5. Požadavek seberealizace žák nachází a objevuje sebe sám, zvláště, je-li kladně hodnocen a vytváří si žádoucí sociální kontakty. Životní kompetence Činnosti školní družiny prostřednictvím zájmového vzdělávání, ústí v získávání určitých kompetencí. Vzhledem ke komplexnímu působení neformujeme u jednotlivých činností konkrétní kompetence. Školní družina navazuje a dále u každého dítěte rozvíjí klíčové kompetence předškolního vzdělávání. Kompetence k učení: učí se s chutí, započatou práci dokončí, umí zhodnotit své výkony, učí se nejen spontánně, ale také vědomě, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, všímá si souvislostí mezi jevy, získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích. Kompetence k řešení problémů: všímá si dění i problémů a tato mu jsou motivací k řešení dalších problémů a situací, při řešení situací užívá logických, matematických a empirických postupů. Chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně vymýšlí nová řešení. Započaté činnosti dokončuje. Sociální a interpersonální kompetence: samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky. Projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, ve skupině spolupracuje, dokáže se zdravě prosadit i podřídit přijmout kompromis, je schopno respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. Kompetence k trávení volného času: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních činnostech, nevhodným nabídkám na využití volného času umí říci ne.

4 Materiální a ekonomické podmínky Školní družina má k dispozici samostatné prostory: výtvarnou místnost, která je vybavena novým nábytkem, odpočinkovou a hrací místnost, pomůckami, stolními hrami. K dispozici má prostory třídu ZŠ vybavenou počítači a interaktivní tabulí. Pro pobyt venku využívá prostoru školní zahrady. Na vycházky chodí žáci do okolní přírody a využívá prostor místního dětského a fotbalového hřiště. Pedagogičtí pracovníci sledují další možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména vybavení školní družiny pro výtvarné a sportovní činnosti. Personální podmínky Pedagogické působení zajišťuje jedna vychovatelka (dosažené vzdělání: bakalářské studium v oboru pedagogika volného času a magisterské studium obor učitelství pro první stupeň ZŠ). Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví Ve školní družině je snaha o vhodnou strukturu režimu žáků s dostatkem relaxace a aktivního pohybu. Je zajištěn pitný režim. Prostory jsou užívány ve zdravém prostředí (pravidelné větrání, teplo, čisté prostředí, ). Je zde dostupnost prostředků první pomoci. Je dbáno na ochranu žáků před úrazy. Psychosociální podmínky: klidné prostředí a příznivé sociální klima, respekt k potřebám jedince, respekt k individualitě žáka, ochrana žáků před násilím, šikanou, vytváření podmínek pro spoluúčast žáků na životě školy a školní družiny, informovanost žáků i jejich rodičů o činnosti školní družiny. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných V případě potřeby bude žákům se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na stupeň a charakter jejich znevýhodnění při začleňování se do volnočasových aktivit věnována průběžně zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní družina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. Vše bude probíhat v rámci možností školského zařízení.

5 Časový plán Do školní družiny, která má jen jedno oddělení, docházejí žáci z 1. a 2. třídy ZŠ a MŠ Provodov a žáci z 3. a 4. třídy ZŠ a MŠ Březůvky. Časový plán obsahuje program činností na dobu jednoho školního roku. V rámci jednotlivých celků pojímaných jako témata, plánujeme ve školní družině činnosti ve třech možných úrovních: - průběžné každodenní působení vychovatelky, které se vztahuje k danému tématu - řízená organizovaná činnost, která zohledňuje týdenní skladbu zaměstnání - příležitostné akce, soustředěné k určitému vybranému tématu. Program sestavený pro daný vzdělávací cyklus nám umožňuje operativnost, možnost kreativně reagovat na možné změny podmínek a propojovat či přesouvat témata během celé docházky žáků do družiny. Tematické okruhy, formulace činnosti a jejich stručný popis 1. Místo, kde žijeme - náš domov (vyprávíme si o životě naší rodiny, vyprávíme, co se odehrálo, co se stalo v našem domě, v rodině, ) - škola (procházíme školou, povídáme si o funkcích jednotlivých prostor, zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje, seznamujeme se s historií školy, zdobíme školní družinu, chodby, ) - naše obec, náš region (čteme si pověsti z naší obce a okolí, hledáme zajímavosti obce a regionu, historické památky, učíme se v obci orientovat, najít cestu k danému místu, ) - tradice naší vesnice, blízkého okolí (jak bylo dříve naše historie, ukázka starých fotografií, tradiční místní slavnosti, zvyky, tradice, ) 2. Lidé kolem nás - rodina (besedujeme o rodičích, prarodičích, pantomimicky předvádíme a kreslíme povolání, vyrábíme dárek pro radost mamince, ) - kamarádi (čtení různých příběhů, které vypovídají o vlastnostech jiných kamarádů, povídáme si o kamarádském chování, předvádíme scénky s daným tématem, ) - svátky a oslavy (vyrábíme různé dárky a dárkové předměty, povídáme si o oslavách narozenin, svátků, v čase adventním vnímáme atmosféru přicházejících Vánoc, o Vánocích a Velikonocích si povídáme o zvycích a tradicích, ) - jak se správně chovat (výstavy, besedy, vyprávíme si o kouzlených slovech děkuji, prosím omlouvám se, ) - jiné národy (seznamujeme se s jinými národy zvyky, tradice, způsob života, )

6 3. Lidé a čas - náš denní režim (povídáme si, co všechno stihneme během dne, besedujeme o čase, odhadujeme čas, ) - jak se mění lidé (povídáme si o narození člověka, jeho životě a smrti, změny v životě, ) - jak se mění věci, budovy, obec (besedujeme na téma co se změnilo v naší obci, v našem regionu, srovnáváme staré a nové, ) 4. Rozmanitost přírody - příroda kolem nás (rostliny, živočichové, pozorování přírody, ) - roční období (besedujeme o ročních obdobích, sledujeme změny v přírodě, čteme si o přírodě, hledáme zajímavosti v encyklopediích i na internetu, malujeme a vyrábíme k ročním obdobím, ) - chráníme si své životní prostředí (besedujeme o ekologii, pozorujeme čistotu ve svém okolí, třídíme odpad, pomáháme se sběrem starého papíru a železa, ) 5. Člověk a jeho zdraví - pečujeme o své zdraví, co nám prospívá co nám škodí (vyprávíme si o zdravém životním stylu, ujasňujeme si hygienické zásady, dodržujeme bezpečnost, ) - sport, pobyt venku (chodíme rádi do přírody, hrajeme si venku, ) Příležitostné akce školní družiny: - zahajujeme školní rok a vítáme žáky první třídy - Provodovský jarmark (vystoupení, výroba drobných dárečků) - mikulášská nadílka - vánoční tvoření - masopustní karneval - velikonoční tvoření - diskotéka - návštěva místní knihovny - tematický den či týden - aktivní účast a pomoc při organizaci akcí pořádaných rodiči či obcí Příloha: 1. Vnitřní řád školní družiny. 2. Aktuální roční plán školní družiny. 3. Organizační řád školní družiny.

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA (se změnami provedenými k 1. 9. 2013) Základní škola a mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové Obsah 1 Základní údaje o

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 Adresa: Horníkova 1, 628 00 Brno Líšeň Telefon: + 420 517 541 811 e-mail: sekretariat@zshornikova.cz Ředitel školy: Mgr. Roman Burda Telefon:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Předkladatel ŠVP: Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ praktická Bochov Okružní

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Nádražní 4, 693 01 Hustopeče IČ: 71009868 www.zs-nadrazni.cz Ředitelka školy: Mgr. Ivana Matějíčková

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní vzdělávací program pro školní družinu Vypracovala: Kamila Mazálková, vychovatelka školní družiny Školská rada projednala dne: 25. 11. 2008

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem

Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. s názvem Školní vzdělávací program pro školní družinu s názvem ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611 373 72 Lišov telefon: 387994343 e-mail: zs@zslisov.cz Ředitel školy: Zástupkyně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ HRAVÁ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, MILÉNOVA 14 Obsah školního vzdělávacího programu Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zájmově vzdělávací zařízení školní druţiny Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 2.1 Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu Motto:,,Co nevím a neznám, to objevím. Platnost dokumentu od 1. září 2006 Obsah 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více