STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

2 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, Praha 9

3 OBSAH 1. ÚVOD Východiska Cíle studie PRŮBĚH ŘEŠENÍ PROJEKTU Východiska problematiky MSP Použité výzkumné metody Přehled plnění úkolů a aktivit projektu Časový průběh projektu STRUKTURA A VÝKONY PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Struktura a produkční charakteristiky v třídění podle klasifikace OKEČ Struktura a produkční charakteristiky v třídění podle klasifikace CZ-NACE Aktuální vývojové trendy ve struktuře a produkčních charakteristikách ANALÝZA SYSTÉMOVÝCH PROBLÉMŮ MSP V PRAZE Systémové problémy MSP v Praze Administrativní a legislativní rámec pro podnikání Finanční rámec pro podnikání Lidské zdroje Dopravní infrastruktura ANALÝZA FOREM PODPORY PODNIKÁNÍ V PRAZE Podpora podnikání v Praze z prostředků EU Podpora podnikání v Praze z národních prostředků Podpora podnikání v Praze z obecních prostředků Podpora podnikání v Praze z jiných prostředků TRENDY VÝVOJE PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Predikce vývoje výrobního sektoru (se zaměřením na MSP) Predikce vývoje sektoru služeb (se zaměřením na MSP) RÁMCOVÉ CÍLE SAMOSPRÁVY PRAHY V PODPOŘE PODNIKÁNÍ GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE PODPORY PODNIKÁNÍ V PRAZE SWOT analýza podnikání a podnikatelského prostředí Priority pro rozvoj podnikání a podnikatelského prostředí v Praze www. regiopartner.cz 3

4 9. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PODPORY PODNIKÁNÍ V PRAZE Návrh implementační struktury Příklad implementace grantovým schématem ZAMĚŘENÍ DALŠÍCH REALIZAČNÍCH KROKŮ Komplexnost a koncentrace rozvojových aktivit Identifikace zdrojů a kultivace prostředí ZÁVĚR SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM LITERATURY SEZNAM TABULEK www. regiopartner.cz 4

5 SEZNAM ZKRATEK AMSP Asociace malých a středních podniků AV ČR Akademie věd České republiky CMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka CR cestovní ruch CZ-NACE Klasifikace ekonomických činností ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad DPH daň z přidané hodnoty ES Evropské společenství EU Evropská unie EUR platební jednotka eurozóny HDP hrubý domácí produkt hl. m. hlavní město JPD2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 JPD3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 KZAM klasifikace zaměstnání MČ městská část mil. Kč miliónů Kč MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MSP malé a střední podniky NNO nestátní nezisková organizace OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností OPS obecně prospěšná společnost OP PK Operační program Praha Konkurenceschopnost OP PA Operační program Praha Adaptabilita OP ŽP Operační program Životní prostředí OP LZZ Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost OP PI Operačního programu Podnikání a Inovace OSVČ osoba samostatně výdělečně činná PPP Public Private Partnership RRA Regionální rozvojová agentura ŘO řídící orgán SF-EU Strukturální fondy Evropské unie VaV výzkum a vývoj VŠ vysoké školy ŽOP žádost o podporu ZS zprostředkující subjekt www. regiopartner.cz 5

6 1. ÚVOD 1.1 VÝCHODISKA Projekt představuje projekt, jehož zadavatelem bylo hlavní město Praha, zastoupené Magistrátem hl. města Prahy, odborem strukturálních fondů. Řešitel projektu byl vybrán na základě výběrového řízení. Projekt byl zahájen podpisem Smlouvy o dílo. Řešitelem projektu je společnost RegioPartner s.r.o. 1.2 CÍLE STUDIE Cílem projektu bylo zpracování analytických podkladů o stavu malého a středního podnikání v Praze a zjištění názorového spektra zdejších malých a středních podnikatelů na současné a budoucí podmínky pro podnikání v Praze. Dílčí cíle byly v souladu se zadávací dokumentací stanoveny následovně: Stručná analýza struktury a výkonů podnikatelského sektoru v Praze Identifikace systémových problémů MSP (ve vztahu ke kompetencím, resp. možným zásahům ze strany územní správy, tj. správy hl. m. Prahy) Analýza stávajících forem podpory podnikání v Praze (SF EU, stát, město) Odhad trendů vývoje podnikatelského sektoru v Praze Globální (rámcové) cíle v oblasti podnikání a podnikatelského prostředí v koncepčních dokumentech přijatých samosprávním vedením města Specifické cíle programu, cílové skupiny MSP a návrh zaměření opatření k podpoře podnikání (se specifikou MSP) v Praze Příp. návrh institucionálního zajištění spolupráce s podnikatelskou sférou a podpory podnikání Obsah a zaměření dalších realizačních kroků vedoucích k plné identifikaci problému a doporučení základních směrů konkrétních aktivit (projektů, programů) Programu podpory MSP V této struktuře je koncipována Studie a kapitoly 3 až 10 kopírují zadání. Záměrem zpracovatele bylo koncipovat výstup projektu Studii tak, aby mohla být v maximální možné míře využita při zpracování Programu podpory malého a středního podnikání v Praze. www. regiopartner.cz 6

7 2. PRŮBĚH ŘEŠENÍ PROJEKTU 2.1 VÝCHODISKA PROBLEMATIKY MSP Malé a střední podniky (MSP) zaujímají v posledních 10 letech v české ekonomice významné místo jak svým zhruba 60 procentním podílem na celkové zaměstnanosti, tak také zhruba 52% podílem na výkonech, resp. na přidané hodnotě vytvořené v nefinanční sféře české ekonomiky. Také v rámci průmyslu mají malé a střední podniky významné místo a mají skoro třetinovou váhu v tvorbě přidané hodnoty. Malí a střední podnikatelé představují stabilizující prvek zejména z pohledu zaměstnanosti, kde si trvale udržují podíl těsně nad 60 % celkové zaměstnanosti s mírnou tendencí k růstu. Tito podnikatelé, nepochybně i v důsledku podpory, která jim byla poskytována, byli doposud schopni držet krok s vývojem efektivnosti a výkonnosti ve velkých podnicích. To prokazuje zachování jejich podílu na HDP a vývozu (okolo 35 %), výkonech i vyprodukované přidané hodnotě (nad 50 %), byť efektivnost jejich činnosti měřena těmito ukazateli je nižší než velkých podniků, což je mimo jiné dáno jejich vyšším podílem v oborech, kde dosahování nadprůměrné efektivnosti je obtížnější. Malí a střední podnikatelé výrazně převažují z hlediska podílu na zaměstnanosti i přidané hodnotě ve službách a ve stavebnictví, a to s podílem 80 % a více. V průmyslu a dopravě mají malí a střední podnikatelé přibližně třetinový podíl na zaměstnanosti a tvorbě přidané hodnoty. Význam uvedeného sektoru pro Českou republiku je tedy poměrně značný. Opatření k jeho stabilizaci zabezpečením plynulého cyklu vzniku, rozvoje a zániku podnikatelských subjektů a zejména k dalšímu zvyšování jeho přínosu pro celkový ekonomický rozvoj jsou současně opatřeními k posílení sociální soudržnosti, vyrovnávání regionálních disparit vzniklých v důsledku předchozího ekonomického vývoje a aktivní reakcí na zásadnější strukturální změny. Podpora pozice MSP v ekonomice České republiky nemá jen čistě ekonomické důvody. Je potřeba brát v úvahu i aspekt rozvoje podnikatelského prostředí, zejména úlohu MSP při zmírňování negativních vlivů strukturálních změn na zaměstnanost. Základní aspekty podnikatelského prostředí v Praze jsou rozvinuté, přesto existuje řada bariér, které ztěžují činnost podnikatelských subjektů, a to jak na celostátní úrovni, tak na úrovni města (např. informace pro nové investory, spolupráce uvnitř podnikatelského sektoru a součinnost s výzkumnou sférou). V mezinárodním měřítku jsou oceňovány některé důležité faktory podnikatelské atraktivity Prahy (cena pracovní síly, růst nabídky kancelářských a provozních ploch, podmínky zajišťované pro podnikatele z úrovně vlády aj.), které posunuly zřetelně Prahu v kontinentálním pořadí atraktivity pro podnikání. Byly také označeny některé méně příznivé faktory, jejichž negativní vliv nebyl doposud překonán (nedostatečné napojení města na evropské dopravní sítě, problémová orientace na regionálním trhu pro nově příchozí i zde již působící podnikatele, začínající nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v některých oborech). Proto zůstávají v rozhodujícím rozsahu v platnosti www. regiopartner.cz 7

8 i úkoly obsažené v regionálních koncepčních dokumentech vč. Strategického plánu hl. m. Prahy, směřující k odstranění jmenovaných limitů rozvoje. Vzhledem k významné pozici Prahy v rámci národní ekonomiky musí rozhodování o rozvoji její ekonomické základny důsledně reagovat na koncepční záměry Evropské unie zakotvené především v Lisabonské strategii a ve Strategii Evropa Oborová struktura ekonomiky Prahy prošla výraznou transformací. Konkurenceschopnost podniků se postupně zvyšuje díky pronikání do oborů s růstovým potenciálem, nákladové optimalizaci a rozvoji služeb pro podniky. Přesto i zde zůstávají rezervy, jejichž využití by se mohlo odrazit v podobě vyšší přidané hodnoty produkovaných výrobků a služeb. Vytváření legislativních, ekonomických, organizačních a dalších podmínek pro podnikání vč. specifických přístupů při aplikaci inovačních poznatků, musí respektovat mj. velikostní strukturu podnikatelských subjektů. Malé a střední podniky (MSP) do 250 zaměstnanců tvoří téměř 100 % podniků se sídlem v Praze a představují více než dvě třetiny zaměstnanosti pražského podnikatelského sektoru. Přesto je zřetelná tendence ke koncentraci (v posledních letech se zvýšil počet organizací s více než 250 zaměstnanci) a u firem s počtem zaměstnanců 1-49 v průběhu posledního roku sledování došlo ke snížení o více než 7 %. Intenzita podpory malého a středního podnikání (realizovaná zejména formou národních programů podpory, zajišťovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu) je v Praze dlouhodobě menší, než je celorepublikový průměr. Účast na této podpoře koresponduje z velké části pravděpodobně s příznivější situací pro podnikání v hlavním městě, kterou vytváří zejména velký objem poptávky na pražském trhu. Určitou roli sehrává i pasivita firem a ne zcela rozvinutý vnitřní informační a poradenský systém mezi podnikateli o možnostech podpory. 2.2 POUŽITÉ VÝZKUMNÉ METODY Zpracovatel používal v průběhu řešení projektu kombinaci několika metod, které, s ohledem na specifika tématu a časové možnosti, umožnily provést šetření do takové hloubky, aby bylo možno přijmout relevantní závěry a specifikovat konkrétní doporučení, která odráží reálný stav a možnosti zadavatele při podpoře MSP. Analýza Metoda analýzy sloužila jako základ pro celou realizaci zakázky. Typy analýz jsou dále konkretizovány v následujících bodech. analýza dokumentů analýza dokumentů tvořila klíčovou metodu získávání relevantních informací nutných pro vytvoření závěrů a doporučení. analýza dat byla prováděna na základě informací poskytnutých zadavatelem a dalšími subjekty. Podstatné informace pro analýzy dat byly získávány ze statistických zdrojů a publikací. www. regiopartner.cz 8

9 srovnávací analýzy spočívaly v porovnání výsledků jednotlivých dílčích šetření či srovnání požadovaného stavu MSP v Praze s reálným stavem. Průzkumy Průzkumy posloužily zpracovateli především k získání názoru MSP na podmínky podnikání v Praze a seznámení se s konkrétními problémy či požadavky jednotlivých cílových skupin. Metody terénního šetření byly zvoleny s cílem získat co nejvíce informací a zároveň snahou co nejmenší časové náročnosti pro zainteresované strany. Průzkum proběhl ve dvou rovinách: a) dotazníkové šetření Dotazník byl koncipován tak, aby kromě kvantitativně zaměřených otázek byl v dotazníku ponechán respondentům prostor u vybraných otázek kvalitativního charakteru uvést další vysvětlující informace a komentáře, které mohou poskytnout náměty pro budoucí zaměření Programu podpory MSP v Praze. Dotazník byl ve formě internetové interaktivní aplikace, tzn., že respondenti pracovali pouze elektronicky. Respondenti byli osloveni prostřednictvím u, ve kterém byli informováni o účelu dotazníkového šetření a obdrželi takto odkaz na internetovou aplikaci dotazníku. em bylo osloveno celkem živnostníků a malých a středních podniků, přičemž doručen byl na adres. K datu ukončení šetření bylo vyplněno celkem 434 dotazníků. Celková návratnost tedy činila přibližně 8,5 %. Výstupy dotazníkového šetření jsou zpracovány ve formě přehledných tabulek a grafů, a to souhrnně i za jednotlivé otázky. Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření je Přílohou 1. b) Polostrukturované rozhovory Rozhovory jsou specifickou formou terénního šetření. Metoda rozhovoru je obecně používána v případě, kdy je potřeba zjistit specifické informace a získat komplexní pohled na problém. Zpracovatel realizoval polostrukturované rozhovory se zástupci Hospodářské komory hl. m. Prahy, Asociace malých a středních podniků a relevantními zástupci zadavatele. Stručné zápisy z uvedených rozhovorů jsou Přílohou 2. Syntéza Náplní syntézy bylo zobecnění získaných poznatků a propojení doposud provedených analýz a průzkumů. Na základě syntézy byly vytvořeny závěry, návrhy a doporučení týkající se podnikání a podnikatelského prostředí v Praze, následně shrnuté do výsledné Studie. www. regiopartner.cz 9

10 2.3 PŘEHLED PLNĚNÍ ÚKOLŮ A AKTIVIT PROJEKTU Souhrnný přehled aktivit realizovaných v průběhu projektu podává následující tabulka. K plnění těchto aktivit docházelo postupně, přičemž jednotlivé aktivity od sebe nelze oddělit, neboť se často věcně a časově překrývaly. PŘEHLED AKTIVIT PROJEKTU Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Aktivita 6 Aktivita 7 Aktivita 8 Analýza struktury a výkonů podnikatelského sektoru v Praze Aktivita 1.1 Aktivita 1.2 Aktivita 1.3 Struktura a produkční charakteristiky v třídění podle klasifikace OKEČ Struktura a produkční charakteristiky v třídění podle klasifikace CZ-NACE Aktuální vývojový trendy ve struktuře a produkčních charakteristikách Identifikace systémových problémů MSP Aktivita 2.1 Identifikace systémových problémů MSP Analýza stávajících forem podpory podnikání v Praze Aktivita 3.1 Aktivita 3.2 Aktivita 3.3 Podpora podnikání v Praze z prostředků SF EU Podpora podnikání v Praze z národních prostředků Podpora podnikání v Praze z obecních prostředků Odhad trendů vývoje podnikatelského sektoru v Praze Aktivita 4.1 Aktivita 4.2 Predikce vývoje výrobního sektoru (se zaměřením na MSP) Predikce vývoje sektoru služeb (se zaměřením na MSP) Analýza globálních cílů v oblasti podnikání a podnikatelského prostředí v koncepčních dokumentech města Aktivita 5.1 Analýza globálních cílů v oblasti podnikání a podnikatelského prostředí v koncepčních dokumentech města Definice specifických cílů programu, cílových skupin a oblastí podpory Aktivita 6.1 Aktivita 6.2 SWOT analýza podnikání a podnikatelského prostředí v Praze Priority pro rozvoj podnikání a podnikatelského prostředí v Praze Návrh institucionálního zajištění spolupráce s podnikatelskou sférou a podpory podnikání Aktivita 7.1 Návrh institucionálního zajištění spolupráce s podnikatelskou sférou a podpory podnikání Návrh dalších kroků k identifikaci potřeb MSP a doporučení konkrétních aktivit Programu podpory MSP Aktivita 8.1 Aktivita 8.2 Klíčové oblasti socioekonomické analýzy MSP pro programování podpory Základní vymezení priorit Programu podpory MSP v Praze www. regiopartner.cz 10

11 Aktivita 9 Zpracování závěrečné studie Aktivita 9 Zpracování závěrečné studie Aktivita 10 Prezentace postupu projektu zadavateli Aktivita 10 Prezentace postupu projektu zadavateli 2.4 ČASOVÝ PRŮBĚH PROJEKTU K zahájení projektu došlo podepsáním Smlouvy o dílo dne V průběhu vlastní realizace projektu byla významná tato data: zahájení projektu zprovoznění internetové aplikace s dotazníkovým šetřením a oslovení respondentů ovým dopisem ukončení dotazníkového šetření polostrukturovaný rozhovor s generální ředitelkou Asociace MSP polostrukturované rozhovory s ředitelem sekce MSP a ředitelem sekce CR Hospodářské komory hl. m. Prahy průběžně konzultace se zadavatelem předání návrhu Studie zadavateli www. regiopartner.cz 11

12 3. STRUKTURA A VÝKONY PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Charakterizovat strukturu a výkony podnikatelského sektoru malých a středních podniků v Praze není jednoduché, protože statistická šetření, která jediná mohou poskytnout objektivní obraz zkoumaného vzorku, nejsou prováděna na úrovni nižší než kraj, resp. data za šetření o regionech menších než kraj nejsou běžně publikována. Přístup zvolený zpracovatelem proto využívá ověřenou technologii modelování regionálních dat. Tato technologie spočívá v desagregaci celkové regionální hodnoty zkoumaného ukazatele na menší územní jednotky. K tomu byl vytvořen model ekonomických subjektů v Praze, o nichž jsou k dispozici indicie, že jsou ekonomicky aktivní a že podnikají v oblasti, která je z hlediska regionálního rozvojového programu relevantní. Pokud vybereme odvětví, která jsou potenciálním cílem stimulace ekonomického rozvoje území, tedy ta, na něž je vhodné zaměřit rozvojová opatření, a sečteme jejich parciální podíly na hrubé přidané hodnotě v letech 2006 až 2008, dostaneme hodnoty nepatrně větší než 50 %. Znamená to, že u zbývající necelé poloviny odvětví buď nelze podporovat jejich růst, který se odvíjí na jiných principech, než jsou rozvojové programy (veřejná správa, zdravotnictví, sociální služby apod.), nebo není účelné podporovat samoúčelně jejich růst, neboť tento je determinován růstem jiných odvětví (energetika, obchod, finanční služby). Tabulka 3.1 Struktura hrubé přidané hodnoty odvětví zahrnutých do modelu Prahy OKEČ Hrubá přidaná hodnota celkem (mil. Kč) v tom podíl vybraných odvětví (%): A Zemědělství, myslivost, lesnictví 0,2 0,2 0,2 B Rybolov 0,0 0,0 0,0 D Zpracovatelský průmysl 9,3 8,7 8,4 F Stavebnictví 5,2 4,9 5,0 H Ubytování a stravování 2,8 2,4 2,5 I Doprava, skladování a spoje 12,9 12,8 12,5 K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti 21,1 22,9 23,5 Podíl vybraných odvětví 51,5 51,9 52,1 Zdroj: Český statistický úřad Vytvořený model je duální a zahrnuje relevantní ekonomické subjekty jak podle klasifikace OKEČ, tak podle klasifikace CZ-NACE. Celkem obsahuje živnostníků a malých a středních podniků, působících v Praze. V praxi se obě tyto klasifikace ve vybraných odvětvích z 98 % překrývají, avšak existují subjekty, které jsou mimo průnik obou klasifikací. Submodel podle OKEČ obsahuje subjektů. Submodel podle CZ-NACE obsahuje subjektů. www. regiopartner.cz 12

13 Vypovídací schopnost obou modelů je prakticky totožná, pouze používají různá třídění ekonomických činností. Subjekty v obou modelech lze diferencovat podle právní formy. Pro zjednodušení a zmenšení počtu zkoumaných právních forem byly některé položky z číselníku ČSÚ agregovány. Celkově model pracuje s 15 druhy právní formy ekonomického subjektu. Tabulka 3.2 Struktura modelu podle právní formy podnikání PRAVNÍ FORMA MODEL CZ-NACE OKEC živnostník, rolník, OSVČ sdružení, nadace OPS, společenství vlastníků družstvo veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost státní podnik, přísp. organizace zahraniční osoba školská práv. osoba veřejná výzkumná instituce sdružení, spolek hospodářské zařízení, sdružení zahraniční agentura, spol. EU Celkový počet subjektů Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ 3.1 STRUKTURA A PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY V TŘÍDĚNÍ PODLE KLASIFIKACE OKEČ Vybraná odvětví v třídění OKEČ, jak jsou uvedena v tabulce 3.1, jsou soustředěna do 7 sekcí, v nichž je celkem 38 odvětví (kódů OKEČ2). Struktura malých a středních podniků v Praze v roce 2007 v absolutních hodnotách hlavních produkčních charakteristik a v relativních podílech vyplývá z následující tabulky 3.3. www. regiopartner.cz 13

14 Tabulka 3.3 Struktura MSP v Praze ve vybraných OKEČ a jejich relativní podíly Struktura MSP vybraných odvětví v Praze (osob; mil. Kč; Kč/osobu) OKEC počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota produktivita práce A,B ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL F STAVEBNICTVÍ H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI celkem MSP Praha Podíly MSP vybraných odvětví v Praze OKEC počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A,B ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV 0,32% 0,16% 0,17% 0,20% D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20,19% 20,88% 20,64% 18,07% F STAVEBNICTVÍ 14,84% 15,32% 16,27% 10,31% H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 10,59% 4,52% 4,66% 5,07% I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE 8,40% 14,51% 14,10% 10,99% K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 45,66% 44,60% 44,16% 55,36% celkem MSP Praha 100% 100% 100% 100% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ Na první pohled je zřejmá nevýhoda klasifikace OKEČ, kdy pod položku podnikatelské činnosti je soustředěna prakticky polovina zkoumaných ekonomických aktivit, resp. čtvrtina vytvořené hrubé přidané hodnoty v Praze. Druhou výstupní tabulkou zkonstruovaného modelu v třídění OKEČ je struktura všech podniků v Praze v absolutních hodnotách hlavních produkčních charakteristik a v relativní podíl malých a středních podniků na celkových datech za Prahu. Tabulka 3.4 Relativní podíly MSP na celkových hodnotách odvětví v Praze Podíly MSP vybraných odvětví v Praze celkem OKEC počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A,B ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV 43,01% 50,26% 49,35% 41,18% D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 71,12% 62,57% 62,44% 61,94% F STAVEBNICTVÍ 84,66% 71,14% 71,27% 74,60% H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 89,41% 86,30% 86,19% 80,90% I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE 34,59% 42,74% 41,01% 30,36% K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 83,04% 85,97% 86,09% 84,56% www. regiopartner.cz 14

15 Podíly MSP vybraných odvětví v Praze celkem počet celkové celkové přidaná OKEC pracovníků tržby výkony hodnota celkem MSP Praha 72,58% 68,35% 67,88% 66,04% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ Z tabulky 3.4 je zřejmé, že sektor MSP (ve zkoumaných odvětvích) zaměstnává přes 72,5 % pracovníků, ale vytváří pouze 66 % přidané hodnoty. To potvrzuje známý fakt o nižší produktivitě práce v MSP. Toto zjištění však neplatí pro sektor podnikatelských činností, kde zhruba 15 % objemu ve všech ukazatelích je tvořeno ve velkých podnicích, avšak za porovnatelných podmínek jako v podnicích malých a středních. Třetí výstupní tabulkou zkonstruovaného modelu v třídění OKEČ je relativní podíl malých a středních podniků v Praze na celkových datech odvětví za ČR. Porovnáním modelových hodnot za Prahu s celkovými údaji za ČR lze vyjádřit procentní pozici Prahy, jako ekonomického regionu. Tabulka 3.5 Relativní podíly MSP na celkových hodnotách odvětví v ČR Podíly MSP vybraných odvětví v Praze na ČR celkem OKEC počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A,B ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV 0,94% 0,88% 0,92% 1,07% D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 5,11% 4,30% 4,14% 4,71% F STAVEBNICTVÍ 13,01% 14,60% 14,62% 13,21% H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 23,50% 28,72% 29,41% 29,86% I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE 8,64% 15,32% 15,38% 11,08% K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 29,91% 41,34% 40,38% 38,52% celkem MSP Praha 11,94% 12,10% 11,84% 13,52% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ Z tabulky je zřejmé, že sektor MSP v Praze (ve zkoumaných odvětvích) se podílí na celkových ukazatelích za ČR přibližně z 12 % s výjimkou přidané hodnoty, kde je to 13,5 %. To by znamenalo, že sektor MSP v Praze dosahuje v průměru vyšší produktivitu práce, než malé a střední podniky působící mimo Prahu. www. regiopartner.cz 15

16 3.2 STRUKTURA A PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY V TŘÍDĚNÍ PODLE KLASIFIKACE CZ-NACE Vybraná odvětví v třídění CZ-NACE, zahrnující spektrum ekonomických činností, odpovídající tabulce 3.1, jsou soustředěna do 9 sekcí, v nichž je celkem 57 odvětví (kódů CZ-NACE2). Struktura malých a středních podniků v Praze v roce 2007 v absolutních hodnotách hlavních produkčních charakteristik a v relativních podílech vyplývá z následující tabulky 3.6. Tabulka 3.6 Struktura MSP v Praze ve vybraných CZ-NACE a jejich relativní podíly Struktura MSP vybraných odvětví v Praze (osob; mil. Kč; Kč/osobu) CZ-NACE počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota produktivita práce A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL F - STAVEBNICTVÍ H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ I - UBYTOVÁNÍ, STRAV. A POHOSTINSTVÍ J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČIN N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČIN celkem MSP Praha Podíly MSP vybraných odvětví v Praze CZ-NACE počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0,39% 0,20% 0,21% 0,22% C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 17,85% 18,53% 18,17% 15,99% F - STAVEBNICTVÍ 15,25% 17,20% 18,21% 11,58% H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 6,42% 9,43% 8,78% 7,60% I - UBYTOVÁNÍ, STRAV. A POHOSTINSTVÍ 10,76% 4,66% 4,80% 5,21% J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 9,98% 10,85% 10,60% 14,68% L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 6,57% 8,11% 8,48% 12,11% M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČIN. 22,92% 22,55% 22,00% 23,31% N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČIN. 9,87% 8,48% 8,75% 9,31% celkem MSP Praha 100% 100% 100% 100% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ www. regiopartner.cz 16

17 Vytvoření nové sekce informační a komunikační činnosti a rozdělení služeb do více sekcí zkvalitnilo analytickou informaci výstupů z modelu. Rovněž vyčíslená produktivita práce v jednotlivých sekcích je variabilnější a pro analýzy proto cennější. Pátou výstupní tabulkou zkonstruovaného modelu v třídění CZ-NACE je struktura všech podniků v Praze v absolutních hodnotách hlavních produkčních charakteristik a v relativní podíl malých a středních podniků na celkových datech za Prahu. Tabulka 3.7 Relativní podíly MSP na celkových hodnotách odvětví v Praze Podíly MSP vybraných odvětví v Praze celkem CZ-NACE počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 48,31% 55,66% 53,94% 44,67% C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 70,31% 61,55% 61,34% 61,71% F - STAVEBNICTVÍ 84,69% 73,27% 73,37% 76,15% H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 32,87% 46,82% 43,67% 44,06% I - UBYTOVÁNÍ, STRAV. A POHOSTINSTVÍ 88,52% 85,91% 85,77% 80,99% J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 63,21% 44,25% 43,46% 38,74% L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 91,32% 91,72% 91,60% 94,17% M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČIN. 91,48% 91,58% 91,10% 91,33% N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČIN. 65,53% 86,96% 86,54% 79,31% celkem MSP Praha 71,96% 67,93% 67,37% 65,23% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ Z tabulky je zřejmé, že sektor MSP (ve zkoumaných odvětvích) zaměstnává cca 72 % pracovníků, ale vytváří pouze 65 % přidané hodnoty. To potvrzuje zjištění ze submodelu v klasifikaci OKEČ. Rozdělení služeb na více sekcí poskytuje zajímavá zjištění. Např. v sekci informační a komunikační činnosti vykazují MSP výrazně nižší produktivitu práce než velké podniky (je to dáno charakterem poskytovaných služeb). Opačně je tomu v sekci administrativní a podpůrné činnosti. Šestou výstupní tabulkou zkonstruovaného modelu (v třídění CZ-NACE) je relativní podíl malých a středních podniků v Praze na celkových datech odvětví za ČR. Porovnáním modelových hodnot za Prahu s celkovými údaji za ČR lze vyjádřit procentní pozici Prahy, jako ekonomického regionu. www. regiopartner.cz 17

18 Tabulka 3.8 Relativní podíly MSP na celkových hodnotách odvětví v ČR Podíly MSP vybraných odvětví v Praze na ČR celkem CZ-NACE počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1,15% 1,07% 1,09% 1,22% C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 4,62% 3,87% 3,71% 4,26% F - STAVEBNICTVÍ 13,28% 16,01% 16,01% 14,52% H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 7,24% 13,35% 13,03% 11,80% I - UBYTOVÁNÍ, STRAV. A POHOSTINSTVÍ 23,45% 28,61% 29,26% 29,73% J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 32,04% 26,13% 25,57% 22,01% L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 39,38% 42,81% 42,81% 44,07% M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČIN. 31,95% 42,16% 40,37% 37,65% N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČIN. 20,57% 39,59% 39,61% 33,44% celkem MSP Praha 11,95% 12,10% 11,84% 13,53% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ Z hodnot celkového podílu MSP vybraných odvětví v Praze na údajích za celou republiku je zřejmá ekvivalence obou submodelů OKEČ i CZ-NACE. Za povšimnutí stojí nadprůměrný podíl MSP v Praze na celorepublikových údajích prakticky v celém sektoru služeb. To by opravňovalo k domněnce, že právě v Praze jsou nejlepší podmínky a příležitosti pro rozvoj služeb a naopak, že zde dochází k zatlumení odvětví nakládajících s hmotnými statky. 3.3 AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY VE STRUKTUŘE A PRODUKČNÍCH CHARAKTERISTIKÁCH Aktuální vývojové trendy ve struktuře ekonomických aktivit v hl. m. Praze a ve vykazovaných produkčních charakteristikách potvrdí až oficiálně publikované výsledky statistického šetření. Z dat dostupných v současnosti lze porovnáním dynamiky sektoru malých a středních podniků s vykázanou dynamikou celé podnikatelské základny v posledním období však doložit prakticky ve všech odvětvích narůstající vliv, resp. podíl MSP. Druhou objektivní informací, vyplývající z dostupných dat, je narůstající ekonomická dominance Prahy. Uvážíme-li, že za nositele dynamiky v ekonomice jsou označovány malé a střední podniky, pak v případě Prahy lze označit tento sektor za nositele mimořádného potenciálu pro ekonomický rozvoj. O nejaktuálnější situaci v roce 2009 a na počátku roku 2010 není publikováno mnoho oficiálních údajů a prováděné analýzy se opírají pouze o předběžná data. Věc je navíc komplikována problematickou interpretací dopadů ekonomické krize na jednotlivá odvětví, na jednotlivé velikostní skupiny podniků, na podniky podle vlastnické struktury nebo regionální dislokace. www. regiopartner.cz 18

Praha, 23. října 2007

Praha, 23. října 2007 Praha, 23. října 2007 Alokace na obyvatele a rok 2004-2006 ČR bez Prahy Praha 47 + 27 33 + 27 Alokace na obyvatele a rok 2007-2013 ČR bez Prahy Praha 269 + 123 51 + 123 Rozdělen lení ESF : ERDF ERDF 68,5%

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Budoucnost kohezní politiky v letech

Budoucnost kohezní politiky v letech Budoucnost kohezní politiky v letech 2014 + Ing. Radek Pažout Hospodářská komora České republiky Osnova I. Pohled podnikatelů na stav SF II. Budoucí směřování kohezní politiky v letech 2014 + III. Požadavky

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Konference Evropské strukturální fondy Petra Bartáková

Konference Evropské strukturální fondy Petra Bartáková Konference Evropské strukturální fondy 2009-2014 Petra Bartáková Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP VK charakteristika programu OP VK je zaměřen na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev 3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev V další části AHM 2004, která byla vyplňována pouze za zaměstnance a členy produkčních družstev (ČPD) civilního sektoru národního hospodářství,

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Názory MSP na potřebu zjednodušení administrativní zátěže při využití fondů EU 2014-2020 Struktura prezentace: 1. Segment MSP 2. Přetrvávající problémy

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Sociální podnikání Michal Zháněl

Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání 1. Definice sociálního podnikání 2. Blindekuh jako příklad úspěšného podniku a časté chyby sociálních podnikatelů 3. Právní úprava 4. Srovnání právních

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU SRPEN

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Úspory energie. Informace o programu podpory Výzva II.

Úspory energie. Informace o programu podpory Výzva II. Úspory energie Informace o programu podpory Výzva II. Program Úspory energie Výzva II. Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více