STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

2 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, Praha 9

3 OBSAH 1. ÚVOD Východiska Cíle studie PRŮBĚH ŘEŠENÍ PROJEKTU Východiska problematiky MSP Použité výzkumné metody Přehled plnění úkolů a aktivit projektu Časový průběh projektu STRUKTURA A VÝKONY PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Struktura a produkční charakteristiky v třídění podle klasifikace OKEČ Struktura a produkční charakteristiky v třídění podle klasifikace CZ-NACE Aktuální vývojové trendy ve struktuře a produkčních charakteristikách ANALÝZA SYSTÉMOVÝCH PROBLÉMŮ MSP V PRAZE Systémové problémy MSP v Praze Administrativní a legislativní rámec pro podnikání Finanční rámec pro podnikání Lidské zdroje Dopravní infrastruktura ANALÝZA FOREM PODPORY PODNIKÁNÍ V PRAZE Podpora podnikání v Praze z prostředků EU Podpora podnikání v Praze z národních prostředků Podpora podnikání v Praze z obecních prostředků Podpora podnikání v Praze z jiných prostředků TRENDY VÝVOJE PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Predikce vývoje výrobního sektoru (se zaměřením na MSP) Predikce vývoje sektoru služeb (se zaměřením na MSP) RÁMCOVÉ CÍLE SAMOSPRÁVY PRAHY V PODPOŘE PODNIKÁNÍ GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE PODPORY PODNIKÁNÍ V PRAZE SWOT analýza podnikání a podnikatelského prostředí Priority pro rozvoj podnikání a podnikatelského prostředí v Praze www. regiopartner.cz 3

4 9. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PODPORY PODNIKÁNÍ V PRAZE Návrh implementační struktury Příklad implementace grantovým schématem ZAMĚŘENÍ DALŠÍCH REALIZAČNÍCH KROKŮ Komplexnost a koncentrace rozvojových aktivit Identifikace zdrojů a kultivace prostředí ZÁVĚR SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM LITERATURY SEZNAM TABULEK www. regiopartner.cz 4

5 SEZNAM ZKRATEK AMSP Asociace malých a středních podniků AV ČR Akademie věd České republiky CMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka CR cestovní ruch CZ-NACE Klasifikace ekonomických činností ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad DPH daň z přidané hodnoty ES Evropské společenství EU Evropská unie EUR platební jednotka eurozóny HDP hrubý domácí produkt hl. m. hlavní město JPD2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 JPD3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 KZAM klasifikace zaměstnání MČ městská část mil. Kč miliónů Kč MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MSP malé a střední podniky NNO nestátní nezisková organizace OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností OPS obecně prospěšná společnost OP PK Operační program Praha Konkurenceschopnost OP PA Operační program Praha Adaptabilita OP ŽP Operační program Životní prostředí OP LZZ Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost OP PI Operačního programu Podnikání a Inovace OSVČ osoba samostatně výdělečně činná PPP Public Private Partnership RRA Regionální rozvojová agentura ŘO řídící orgán SF-EU Strukturální fondy Evropské unie VaV výzkum a vývoj VŠ vysoké školy ŽOP žádost o podporu ZS zprostředkující subjekt www. regiopartner.cz 5

6 1. ÚVOD 1.1 VÝCHODISKA Projekt představuje projekt, jehož zadavatelem bylo hlavní město Praha, zastoupené Magistrátem hl. města Prahy, odborem strukturálních fondů. Řešitel projektu byl vybrán na základě výběrového řízení. Projekt byl zahájen podpisem Smlouvy o dílo. Řešitelem projektu je společnost RegioPartner s.r.o. 1.2 CÍLE STUDIE Cílem projektu bylo zpracování analytických podkladů o stavu malého a středního podnikání v Praze a zjištění názorového spektra zdejších malých a středních podnikatelů na současné a budoucí podmínky pro podnikání v Praze. Dílčí cíle byly v souladu se zadávací dokumentací stanoveny následovně: Stručná analýza struktury a výkonů podnikatelského sektoru v Praze Identifikace systémových problémů MSP (ve vztahu ke kompetencím, resp. možným zásahům ze strany územní správy, tj. správy hl. m. Prahy) Analýza stávajících forem podpory podnikání v Praze (SF EU, stát, město) Odhad trendů vývoje podnikatelského sektoru v Praze Globální (rámcové) cíle v oblasti podnikání a podnikatelského prostředí v koncepčních dokumentech přijatých samosprávním vedením města Specifické cíle programu, cílové skupiny MSP a návrh zaměření opatření k podpoře podnikání (se specifikou MSP) v Praze Příp. návrh institucionálního zajištění spolupráce s podnikatelskou sférou a podpory podnikání Obsah a zaměření dalších realizačních kroků vedoucích k plné identifikaci problému a doporučení základních směrů konkrétních aktivit (projektů, programů) Programu podpory MSP V této struktuře je koncipována Studie a kapitoly 3 až 10 kopírují zadání. Záměrem zpracovatele bylo koncipovat výstup projektu Studii tak, aby mohla být v maximální možné míře využita při zpracování Programu podpory malého a středního podnikání v Praze. www. regiopartner.cz 6

7 2. PRŮBĚH ŘEŠENÍ PROJEKTU 2.1 VÝCHODISKA PROBLEMATIKY MSP Malé a střední podniky (MSP) zaujímají v posledních 10 letech v české ekonomice významné místo jak svým zhruba 60 procentním podílem na celkové zaměstnanosti, tak také zhruba 52% podílem na výkonech, resp. na přidané hodnotě vytvořené v nefinanční sféře české ekonomiky. Také v rámci průmyslu mají malé a střední podniky významné místo a mají skoro třetinovou váhu v tvorbě přidané hodnoty. Malí a střední podnikatelé představují stabilizující prvek zejména z pohledu zaměstnanosti, kde si trvale udržují podíl těsně nad 60 % celkové zaměstnanosti s mírnou tendencí k růstu. Tito podnikatelé, nepochybně i v důsledku podpory, která jim byla poskytována, byli doposud schopni držet krok s vývojem efektivnosti a výkonnosti ve velkých podnicích. To prokazuje zachování jejich podílu na HDP a vývozu (okolo 35 %), výkonech i vyprodukované přidané hodnotě (nad 50 %), byť efektivnost jejich činnosti měřena těmito ukazateli je nižší než velkých podniků, což je mimo jiné dáno jejich vyšším podílem v oborech, kde dosahování nadprůměrné efektivnosti je obtížnější. Malí a střední podnikatelé výrazně převažují z hlediska podílu na zaměstnanosti i přidané hodnotě ve službách a ve stavebnictví, a to s podílem 80 % a více. V průmyslu a dopravě mají malí a střední podnikatelé přibližně třetinový podíl na zaměstnanosti a tvorbě přidané hodnoty. Význam uvedeného sektoru pro Českou republiku je tedy poměrně značný. Opatření k jeho stabilizaci zabezpečením plynulého cyklu vzniku, rozvoje a zániku podnikatelských subjektů a zejména k dalšímu zvyšování jeho přínosu pro celkový ekonomický rozvoj jsou současně opatřeními k posílení sociální soudržnosti, vyrovnávání regionálních disparit vzniklých v důsledku předchozího ekonomického vývoje a aktivní reakcí na zásadnější strukturální změny. Podpora pozice MSP v ekonomice České republiky nemá jen čistě ekonomické důvody. Je potřeba brát v úvahu i aspekt rozvoje podnikatelského prostředí, zejména úlohu MSP při zmírňování negativních vlivů strukturálních změn na zaměstnanost. Základní aspekty podnikatelského prostředí v Praze jsou rozvinuté, přesto existuje řada bariér, které ztěžují činnost podnikatelských subjektů, a to jak na celostátní úrovni, tak na úrovni města (např. informace pro nové investory, spolupráce uvnitř podnikatelského sektoru a součinnost s výzkumnou sférou). V mezinárodním měřítku jsou oceňovány některé důležité faktory podnikatelské atraktivity Prahy (cena pracovní síly, růst nabídky kancelářských a provozních ploch, podmínky zajišťované pro podnikatele z úrovně vlády aj.), které posunuly zřetelně Prahu v kontinentálním pořadí atraktivity pro podnikání. Byly také označeny některé méně příznivé faktory, jejichž negativní vliv nebyl doposud překonán (nedostatečné napojení města na evropské dopravní sítě, problémová orientace na regionálním trhu pro nově příchozí i zde již působící podnikatele, začínající nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v některých oborech). Proto zůstávají v rozhodujícím rozsahu v platnosti www. regiopartner.cz 7

8 i úkoly obsažené v regionálních koncepčních dokumentech vč. Strategického plánu hl. m. Prahy, směřující k odstranění jmenovaných limitů rozvoje. Vzhledem k významné pozici Prahy v rámci národní ekonomiky musí rozhodování o rozvoji její ekonomické základny důsledně reagovat na koncepční záměry Evropské unie zakotvené především v Lisabonské strategii a ve Strategii Evropa Oborová struktura ekonomiky Prahy prošla výraznou transformací. Konkurenceschopnost podniků se postupně zvyšuje díky pronikání do oborů s růstovým potenciálem, nákladové optimalizaci a rozvoji služeb pro podniky. Přesto i zde zůstávají rezervy, jejichž využití by se mohlo odrazit v podobě vyšší přidané hodnoty produkovaných výrobků a služeb. Vytváření legislativních, ekonomických, organizačních a dalších podmínek pro podnikání vč. specifických přístupů při aplikaci inovačních poznatků, musí respektovat mj. velikostní strukturu podnikatelských subjektů. Malé a střední podniky (MSP) do 250 zaměstnanců tvoří téměř 100 % podniků se sídlem v Praze a představují více než dvě třetiny zaměstnanosti pražského podnikatelského sektoru. Přesto je zřetelná tendence ke koncentraci (v posledních letech se zvýšil počet organizací s více než 250 zaměstnanci) a u firem s počtem zaměstnanců 1-49 v průběhu posledního roku sledování došlo ke snížení o více než 7 %. Intenzita podpory malého a středního podnikání (realizovaná zejména formou národních programů podpory, zajišťovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu) je v Praze dlouhodobě menší, než je celorepublikový průměr. Účast na této podpoře koresponduje z velké části pravděpodobně s příznivější situací pro podnikání v hlavním městě, kterou vytváří zejména velký objem poptávky na pražském trhu. Určitou roli sehrává i pasivita firem a ne zcela rozvinutý vnitřní informační a poradenský systém mezi podnikateli o možnostech podpory. 2.2 POUŽITÉ VÝZKUMNÉ METODY Zpracovatel používal v průběhu řešení projektu kombinaci několika metod, které, s ohledem na specifika tématu a časové možnosti, umožnily provést šetření do takové hloubky, aby bylo možno přijmout relevantní závěry a specifikovat konkrétní doporučení, která odráží reálný stav a možnosti zadavatele při podpoře MSP. Analýza Metoda analýzy sloužila jako základ pro celou realizaci zakázky. Typy analýz jsou dále konkretizovány v následujících bodech. analýza dokumentů analýza dokumentů tvořila klíčovou metodu získávání relevantních informací nutných pro vytvoření závěrů a doporučení. analýza dat byla prováděna na základě informací poskytnutých zadavatelem a dalšími subjekty. Podstatné informace pro analýzy dat byly získávány ze statistických zdrojů a publikací. www. regiopartner.cz 8

9 srovnávací analýzy spočívaly v porovnání výsledků jednotlivých dílčích šetření či srovnání požadovaného stavu MSP v Praze s reálným stavem. Průzkumy Průzkumy posloužily zpracovateli především k získání názoru MSP na podmínky podnikání v Praze a seznámení se s konkrétními problémy či požadavky jednotlivých cílových skupin. Metody terénního šetření byly zvoleny s cílem získat co nejvíce informací a zároveň snahou co nejmenší časové náročnosti pro zainteresované strany. Průzkum proběhl ve dvou rovinách: a) dotazníkové šetření Dotazník byl koncipován tak, aby kromě kvantitativně zaměřených otázek byl v dotazníku ponechán respondentům prostor u vybraných otázek kvalitativního charakteru uvést další vysvětlující informace a komentáře, které mohou poskytnout náměty pro budoucí zaměření Programu podpory MSP v Praze. Dotazník byl ve formě internetové interaktivní aplikace, tzn., že respondenti pracovali pouze elektronicky. Respondenti byli osloveni prostřednictvím u, ve kterém byli informováni o účelu dotazníkového šetření a obdrželi takto odkaz na internetovou aplikaci dotazníku. em bylo osloveno celkem živnostníků a malých a středních podniků, přičemž doručen byl na adres. K datu ukončení šetření bylo vyplněno celkem 434 dotazníků. Celková návratnost tedy činila přibližně 8,5 %. Výstupy dotazníkového šetření jsou zpracovány ve formě přehledných tabulek a grafů, a to souhrnně i za jednotlivé otázky. Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření je Přílohou 1. b) Polostrukturované rozhovory Rozhovory jsou specifickou formou terénního šetření. Metoda rozhovoru je obecně používána v případě, kdy je potřeba zjistit specifické informace a získat komplexní pohled na problém. Zpracovatel realizoval polostrukturované rozhovory se zástupci Hospodářské komory hl. m. Prahy, Asociace malých a středních podniků a relevantními zástupci zadavatele. Stručné zápisy z uvedených rozhovorů jsou Přílohou 2. Syntéza Náplní syntézy bylo zobecnění získaných poznatků a propojení doposud provedených analýz a průzkumů. Na základě syntézy byly vytvořeny závěry, návrhy a doporučení týkající se podnikání a podnikatelského prostředí v Praze, následně shrnuté do výsledné Studie. www. regiopartner.cz 9

10 2.3 PŘEHLED PLNĚNÍ ÚKOLŮ A AKTIVIT PROJEKTU Souhrnný přehled aktivit realizovaných v průběhu projektu podává následující tabulka. K plnění těchto aktivit docházelo postupně, přičemž jednotlivé aktivity od sebe nelze oddělit, neboť se často věcně a časově překrývaly. PŘEHLED AKTIVIT PROJEKTU Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Aktivita 6 Aktivita 7 Aktivita 8 Analýza struktury a výkonů podnikatelského sektoru v Praze Aktivita 1.1 Aktivita 1.2 Aktivita 1.3 Struktura a produkční charakteristiky v třídění podle klasifikace OKEČ Struktura a produkční charakteristiky v třídění podle klasifikace CZ-NACE Aktuální vývojový trendy ve struktuře a produkčních charakteristikách Identifikace systémových problémů MSP Aktivita 2.1 Identifikace systémových problémů MSP Analýza stávajících forem podpory podnikání v Praze Aktivita 3.1 Aktivita 3.2 Aktivita 3.3 Podpora podnikání v Praze z prostředků SF EU Podpora podnikání v Praze z národních prostředků Podpora podnikání v Praze z obecních prostředků Odhad trendů vývoje podnikatelského sektoru v Praze Aktivita 4.1 Aktivita 4.2 Predikce vývoje výrobního sektoru (se zaměřením na MSP) Predikce vývoje sektoru služeb (se zaměřením na MSP) Analýza globálních cílů v oblasti podnikání a podnikatelského prostředí v koncepčních dokumentech města Aktivita 5.1 Analýza globálních cílů v oblasti podnikání a podnikatelského prostředí v koncepčních dokumentech města Definice specifických cílů programu, cílových skupin a oblastí podpory Aktivita 6.1 Aktivita 6.2 SWOT analýza podnikání a podnikatelského prostředí v Praze Priority pro rozvoj podnikání a podnikatelského prostředí v Praze Návrh institucionálního zajištění spolupráce s podnikatelskou sférou a podpory podnikání Aktivita 7.1 Návrh institucionálního zajištění spolupráce s podnikatelskou sférou a podpory podnikání Návrh dalších kroků k identifikaci potřeb MSP a doporučení konkrétních aktivit Programu podpory MSP Aktivita 8.1 Aktivita 8.2 Klíčové oblasti socioekonomické analýzy MSP pro programování podpory Základní vymezení priorit Programu podpory MSP v Praze www. regiopartner.cz 10

11 Aktivita 9 Zpracování závěrečné studie Aktivita 9 Zpracování závěrečné studie Aktivita 10 Prezentace postupu projektu zadavateli Aktivita 10 Prezentace postupu projektu zadavateli 2.4 ČASOVÝ PRŮBĚH PROJEKTU K zahájení projektu došlo podepsáním Smlouvy o dílo dne V průběhu vlastní realizace projektu byla významná tato data: zahájení projektu zprovoznění internetové aplikace s dotazníkovým šetřením a oslovení respondentů ovým dopisem ukončení dotazníkového šetření polostrukturovaný rozhovor s generální ředitelkou Asociace MSP polostrukturované rozhovory s ředitelem sekce MSP a ředitelem sekce CR Hospodářské komory hl. m. Prahy průběžně konzultace se zadavatelem předání návrhu Studie zadavateli www. regiopartner.cz 11

12 3. STRUKTURA A VÝKONY PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Charakterizovat strukturu a výkony podnikatelského sektoru malých a středních podniků v Praze není jednoduché, protože statistická šetření, která jediná mohou poskytnout objektivní obraz zkoumaného vzorku, nejsou prováděna na úrovni nižší než kraj, resp. data za šetření o regionech menších než kraj nejsou běžně publikována. Přístup zvolený zpracovatelem proto využívá ověřenou technologii modelování regionálních dat. Tato technologie spočívá v desagregaci celkové regionální hodnoty zkoumaného ukazatele na menší územní jednotky. K tomu byl vytvořen model ekonomických subjektů v Praze, o nichž jsou k dispozici indicie, že jsou ekonomicky aktivní a že podnikají v oblasti, která je z hlediska regionálního rozvojového programu relevantní. Pokud vybereme odvětví, která jsou potenciálním cílem stimulace ekonomického rozvoje území, tedy ta, na něž je vhodné zaměřit rozvojová opatření, a sečteme jejich parciální podíly na hrubé přidané hodnotě v letech 2006 až 2008, dostaneme hodnoty nepatrně větší než 50 %. Znamená to, že u zbývající necelé poloviny odvětví buď nelze podporovat jejich růst, který se odvíjí na jiných principech, než jsou rozvojové programy (veřejná správa, zdravotnictví, sociální služby apod.), nebo není účelné podporovat samoúčelně jejich růst, neboť tento je determinován růstem jiných odvětví (energetika, obchod, finanční služby). Tabulka 3.1 Struktura hrubé přidané hodnoty odvětví zahrnutých do modelu Prahy OKEČ Hrubá přidaná hodnota celkem (mil. Kč) v tom podíl vybraných odvětví (%): A Zemědělství, myslivost, lesnictví 0,2 0,2 0,2 B Rybolov 0,0 0,0 0,0 D Zpracovatelský průmysl 9,3 8,7 8,4 F Stavebnictví 5,2 4,9 5,0 H Ubytování a stravování 2,8 2,4 2,5 I Doprava, skladování a spoje 12,9 12,8 12,5 K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti 21,1 22,9 23,5 Podíl vybraných odvětví 51,5 51,9 52,1 Zdroj: Český statistický úřad Vytvořený model je duální a zahrnuje relevantní ekonomické subjekty jak podle klasifikace OKEČ, tak podle klasifikace CZ-NACE. Celkem obsahuje živnostníků a malých a středních podniků, působících v Praze. V praxi se obě tyto klasifikace ve vybraných odvětvích z 98 % překrývají, avšak existují subjekty, které jsou mimo průnik obou klasifikací. Submodel podle OKEČ obsahuje subjektů. Submodel podle CZ-NACE obsahuje subjektů. www. regiopartner.cz 12

13 Vypovídací schopnost obou modelů je prakticky totožná, pouze používají různá třídění ekonomických činností. Subjekty v obou modelech lze diferencovat podle právní formy. Pro zjednodušení a zmenšení počtu zkoumaných právních forem byly některé položky z číselníku ČSÚ agregovány. Celkově model pracuje s 15 druhy právní formy ekonomického subjektu. Tabulka 3.2 Struktura modelu podle právní formy podnikání PRAVNÍ FORMA MODEL CZ-NACE OKEC živnostník, rolník, OSVČ sdružení, nadace OPS, společenství vlastníků družstvo veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost státní podnik, přísp. organizace zahraniční osoba školská práv. osoba veřejná výzkumná instituce sdružení, spolek hospodářské zařízení, sdružení zahraniční agentura, spol. EU Celkový počet subjektů Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ 3.1 STRUKTURA A PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY V TŘÍDĚNÍ PODLE KLASIFIKACE OKEČ Vybraná odvětví v třídění OKEČ, jak jsou uvedena v tabulce 3.1, jsou soustředěna do 7 sekcí, v nichž je celkem 38 odvětví (kódů OKEČ2). Struktura malých a středních podniků v Praze v roce 2007 v absolutních hodnotách hlavních produkčních charakteristik a v relativních podílech vyplývá z následující tabulky 3.3. www. regiopartner.cz 13

14 Tabulka 3.3 Struktura MSP v Praze ve vybraných OKEČ a jejich relativní podíly Struktura MSP vybraných odvětví v Praze (osob; mil. Kč; Kč/osobu) OKEC počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota produktivita práce A,B ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL F STAVEBNICTVÍ H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI celkem MSP Praha Podíly MSP vybraných odvětví v Praze OKEC počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A,B ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV 0,32% 0,16% 0,17% 0,20% D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20,19% 20,88% 20,64% 18,07% F STAVEBNICTVÍ 14,84% 15,32% 16,27% 10,31% H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 10,59% 4,52% 4,66% 5,07% I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE 8,40% 14,51% 14,10% 10,99% K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 45,66% 44,60% 44,16% 55,36% celkem MSP Praha 100% 100% 100% 100% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ Na první pohled je zřejmá nevýhoda klasifikace OKEČ, kdy pod položku podnikatelské činnosti je soustředěna prakticky polovina zkoumaných ekonomických aktivit, resp. čtvrtina vytvořené hrubé přidané hodnoty v Praze. Druhou výstupní tabulkou zkonstruovaného modelu v třídění OKEČ je struktura všech podniků v Praze v absolutních hodnotách hlavních produkčních charakteristik a v relativní podíl malých a středních podniků na celkových datech za Prahu. Tabulka 3.4 Relativní podíly MSP na celkových hodnotách odvětví v Praze Podíly MSP vybraných odvětví v Praze celkem OKEC počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A,B ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV 43,01% 50,26% 49,35% 41,18% D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 71,12% 62,57% 62,44% 61,94% F STAVEBNICTVÍ 84,66% 71,14% 71,27% 74,60% H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 89,41% 86,30% 86,19% 80,90% I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE 34,59% 42,74% 41,01% 30,36% K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 83,04% 85,97% 86,09% 84,56% www. regiopartner.cz 14

15 Podíly MSP vybraných odvětví v Praze celkem počet celkové celkové přidaná OKEC pracovníků tržby výkony hodnota celkem MSP Praha 72,58% 68,35% 67,88% 66,04% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ Z tabulky 3.4 je zřejmé, že sektor MSP (ve zkoumaných odvětvích) zaměstnává přes 72,5 % pracovníků, ale vytváří pouze 66 % přidané hodnoty. To potvrzuje známý fakt o nižší produktivitě práce v MSP. Toto zjištění však neplatí pro sektor podnikatelských činností, kde zhruba 15 % objemu ve všech ukazatelích je tvořeno ve velkých podnicích, avšak za porovnatelných podmínek jako v podnicích malých a středních. Třetí výstupní tabulkou zkonstruovaného modelu v třídění OKEČ je relativní podíl malých a středních podniků v Praze na celkových datech odvětví za ČR. Porovnáním modelových hodnot za Prahu s celkovými údaji za ČR lze vyjádřit procentní pozici Prahy, jako ekonomického regionu. Tabulka 3.5 Relativní podíly MSP na celkových hodnotách odvětví v ČR Podíly MSP vybraných odvětví v Praze na ČR celkem OKEC počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A,B ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV 0,94% 0,88% 0,92% 1,07% D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 5,11% 4,30% 4,14% 4,71% F STAVEBNICTVÍ 13,01% 14,60% 14,62% 13,21% H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 23,50% 28,72% 29,41% 29,86% I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE 8,64% 15,32% 15,38% 11,08% K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 29,91% 41,34% 40,38% 38,52% celkem MSP Praha 11,94% 12,10% 11,84% 13,52% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ Z tabulky je zřejmé, že sektor MSP v Praze (ve zkoumaných odvětvích) se podílí na celkových ukazatelích za ČR přibližně z 12 % s výjimkou přidané hodnoty, kde je to 13,5 %. To by znamenalo, že sektor MSP v Praze dosahuje v průměru vyšší produktivitu práce, než malé a střední podniky působící mimo Prahu. www. regiopartner.cz 15

16 3.2 STRUKTURA A PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY V TŘÍDĚNÍ PODLE KLASIFIKACE CZ-NACE Vybraná odvětví v třídění CZ-NACE, zahrnující spektrum ekonomických činností, odpovídající tabulce 3.1, jsou soustředěna do 9 sekcí, v nichž je celkem 57 odvětví (kódů CZ-NACE2). Struktura malých a středních podniků v Praze v roce 2007 v absolutních hodnotách hlavních produkčních charakteristik a v relativních podílech vyplývá z následující tabulky 3.6. Tabulka 3.6 Struktura MSP v Praze ve vybraných CZ-NACE a jejich relativní podíly Struktura MSP vybraných odvětví v Praze (osob; mil. Kč; Kč/osobu) CZ-NACE počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota produktivita práce A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL F - STAVEBNICTVÍ H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ I - UBYTOVÁNÍ, STRAV. A POHOSTINSTVÍ J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČIN N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČIN celkem MSP Praha Podíly MSP vybraných odvětví v Praze CZ-NACE počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0,39% 0,20% 0,21% 0,22% C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 17,85% 18,53% 18,17% 15,99% F - STAVEBNICTVÍ 15,25% 17,20% 18,21% 11,58% H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 6,42% 9,43% 8,78% 7,60% I - UBYTOVÁNÍ, STRAV. A POHOSTINSTVÍ 10,76% 4,66% 4,80% 5,21% J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 9,98% 10,85% 10,60% 14,68% L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 6,57% 8,11% 8,48% 12,11% M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČIN. 22,92% 22,55% 22,00% 23,31% N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČIN. 9,87% 8,48% 8,75% 9,31% celkem MSP Praha 100% 100% 100% 100% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ www. regiopartner.cz 16

17 Vytvoření nové sekce informační a komunikační činnosti a rozdělení služeb do více sekcí zkvalitnilo analytickou informaci výstupů z modelu. Rovněž vyčíslená produktivita práce v jednotlivých sekcích je variabilnější a pro analýzy proto cennější. Pátou výstupní tabulkou zkonstruovaného modelu v třídění CZ-NACE je struktura všech podniků v Praze v absolutních hodnotách hlavních produkčních charakteristik a v relativní podíl malých a středních podniků na celkových datech za Prahu. Tabulka 3.7 Relativní podíly MSP na celkových hodnotách odvětví v Praze Podíly MSP vybraných odvětví v Praze celkem CZ-NACE počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 48,31% 55,66% 53,94% 44,67% C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 70,31% 61,55% 61,34% 61,71% F - STAVEBNICTVÍ 84,69% 73,27% 73,37% 76,15% H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 32,87% 46,82% 43,67% 44,06% I - UBYTOVÁNÍ, STRAV. A POHOSTINSTVÍ 88,52% 85,91% 85,77% 80,99% J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 63,21% 44,25% 43,46% 38,74% L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 91,32% 91,72% 91,60% 94,17% M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČIN. 91,48% 91,58% 91,10% 91,33% N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČIN. 65,53% 86,96% 86,54% 79,31% celkem MSP Praha 71,96% 67,93% 67,37% 65,23% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ Z tabulky je zřejmé, že sektor MSP (ve zkoumaných odvětvích) zaměstnává cca 72 % pracovníků, ale vytváří pouze 65 % přidané hodnoty. To potvrzuje zjištění ze submodelu v klasifikaci OKEČ. Rozdělení služeb na více sekcí poskytuje zajímavá zjištění. Např. v sekci informační a komunikační činnosti vykazují MSP výrazně nižší produktivitu práce než velké podniky (je to dáno charakterem poskytovaných služeb). Opačně je tomu v sekci administrativní a podpůrné činnosti. Šestou výstupní tabulkou zkonstruovaného modelu (v třídění CZ-NACE) je relativní podíl malých a středních podniků v Praze na celkových datech odvětví za ČR. Porovnáním modelových hodnot za Prahu s celkovými údaji za ČR lze vyjádřit procentní pozici Prahy, jako ekonomického regionu. www. regiopartner.cz 17

18 Tabulka 3.8 Relativní podíly MSP na celkových hodnotách odvětví v ČR Podíly MSP vybraných odvětví v Praze na ČR celkem CZ-NACE počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1,15% 1,07% 1,09% 1,22% C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 4,62% 3,87% 3,71% 4,26% F - STAVEBNICTVÍ 13,28% 16,01% 16,01% 14,52% H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 7,24% 13,35% 13,03% 11,80% I - UBYTOVÁNÍ, STRAV. A POHOSTINSTVÍ 23,45% 28,61% 29,26% 29,73% J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 32,04% 26,13% 25,57% 22,01% L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 39,38% 42,81% 42,81% 44,07% M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČIN. 31,95% 42,16% 40,37% 37,65% N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČIN. 20,57% 39,59% 39,61% 33,44% celkem MSP Praha 11,95% 12,10% 11,84% 13,53% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ Z hodnot celkového podílu MSP vybraných odvětví v Praze na údajích za celou republiku je zřejmá ekvivalence obou submodelů OKEČ i CZ-NACE. Za povšimnutí stojí nadprůměrný podíl MSP v Praze na celorepublikových údajích prakticky v celém sektoru služeb. To by opravňovalo k domněnce, že právě v Praze jsou nejlepší podmínky a příležitosti pro rozvoj služeb a naopak, že zde dochází k zatlumení odvětví nakládajících s hmotnými statky. 3.3 AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY VE STRUKTUŘE A PRODUKČNÍCH CHARAKTERISTIKÁCH Aktuální vývojové trendy ve struktuře ekonomických aktivit v hl. m. Praze a ve vykazovaných produkčních charakteristikách potvrdí až oficiálně publikované výsledky statistického šetření. Z dat dostupných v současnosti lze porovnáním dynamiky sektoru malých a středních podniků s vykázanou dynamikou celé podnikatelské základny v posledním období však doložit prakticky ve všech odvětvích narůstající vliv, resp. podíl MSP. Druhou objektivní informací, vyplývající z dostupných dat, je narůstající ekonomická dominance Prahy. Uvážíme-li, že za nositele dynamiky v ekonomice jsou označovány malé a střední podniky, pak v případě Prahy lze označit tento sektor za nositele mimořádného potenciálu pro ekonomický rozvoj. O nejaktuálnější situaci v roce 2009 a na počátku roku 2010 není publikováno mnoho oficiálních údajů a prováděné analýzy se opírají pouze o předběžná data. Věc je navíc komplikována problematickou interpretací dopadů ekonomické krize na jednotlivá odvětví, na jednotlivé velikostní skupiny podniků, na podniky podle vlastnické struktury nebo regionální dislokace. www. regiopartner.cz 18

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR pracovní verze 4.1 ze dne 03. 12. 2013 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více