STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

2 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, Praha 9

3 OBSAH 1. ÚVOD Východiska Cíle studie PRŮBĚH ŘEŠENÍ PROJEKTU Východiska problematiky MSP Použité výzkumné metody Přehled plnění úkolů a aktivit projektu Časový průběh projektu STRUKTURA A VÝKONY PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Struktura a produkční charakteristiky v třídění podle klasifikace OKEČ Struktura a produkční charakteristiky v třídění podle klasifikace CZ-NACE Aktuální vývojové trendy ve struktuře a produkčních charakteristikách ANALÝZA SYSTÉMOVÝCH PROBLÉMŮ MSP V PRAZE Systémové problémy MSP v Praze Administrativní a legislativní rámec pro podnikání Finanční rámec pro podnikání Lidské zdroje Dopravní infrastruktura ANALÝZA FOREM PODPORY PODNIKÁNÍ V PRAZE Podpora podnikání v Praze z prostředků EU Podpora podnikání v Praze z národních prostředků Podpora podnikání v Praze z obecních prostředků Podpora podnikání v Praze z jiných prostředků TRENDY VÝVOJE PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Predikce vývoje výrobního sektoru (se zaměřením na MSP) Predikce vývoje sektoru služeb (se zaměřením na MSP) RÁMCOVÉ CÍLE SAMOSPRÁVY PRAHY V PODPOŘE PODNIKÁNÍ GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE PODPORY PODNIKÁNÍ V PRAZE SWOT analýza podnikání a podnikatelského prostředí Priority pro rozvoj podnikání a podnikatelského prostředí v Praze www. regiopartner.cz 3

4 9. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PODPORY PODNIKÁNÍ V PRAZE Návrh implementační struktury Příklad implementace grantovým schématem ZAMĚŘENÍ DALŠÍCH REALIZAČNÍCH KROKŮ Komplexnost a koncentrace rozvojových aktivit Identifikace zdrojů a kultivace prostředí ZÁVĚR SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM LITERATURY SEZNAM TABULEK www. regiopartner.cz 4

5 SEZNAM ZKRATEK AMSP Asociace malých a středních podniků AV ČR Akademie věd České republiky CMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka CR cestovní ruch CZ-NACE Klasifikace ekonomických činností ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad DPH daň z přidané hodnoty ES Evropské společenství EU Evropská unie EUR platební jednotka eurozóny HDP hrubý domácí produkt hl. m. hlavní město JPD2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 JPD3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 KZAM klasifikace zaměstnání MČ městská část mil. Kč miliónů Kč MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MSP malé a střední podniky NNO nestátní nezisková organizace OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností OPS obecně prospěšná společnost OP PK Operační program Praha Konkurenceschopnost OP PA Operační program Praha Adaptabilita OP ŽP Operační program Životní prostředí OP LZZ Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost OP PI Operačního programu Podnikání a Inovace OSVČ osoba samostatně výdělečně činná PPP Public Private Partnership RRA Regionální rozvojová agentura ŘO řídící orgán SF-EU Strukturální fondy Evropské unie VaV výzkum a vývoj VŠ vysoké školy ŽOP žádost o podporu ZS zprostředkující subjekt www. regiopartner.cz 5

6 1. ÚVOD 1.1 VÝCHODISKA Projekt představuje projekt, jehož zadavatelem bylo hlavní město Praha, zastoupené Magistrátem hl. města Prahy, odborem strukturálních fondů. Řešitel projektu byl vybrán na základě výběrového řízení. Projekt byl zahájen podpisem Smlouvy o dílo. Řešitelem projektu je společnost RegioPartner s.r.o. 1.2 CÍLE STUDIE Cílem projektu bylo zpracování analytických podkladů o stavu malého a středního podnikání v Praze a zjištění názorového spektra zdejších malých a středních podnikatelů na současné a budoucí podmínky pro podnikání v Praze. Dílčí cíle byly v souladu se zadávací dokumentací stanoveny následovně: Stručná analýza struktury a výkonů podnikatelského sektoru v Praze Identifikace systémových problémů MSP (ve vztahu ke kompetencím, resp. možným zásahům ze strany územní správy, tj. správy hl. m. Prahy) Analýza stávajících forem podpory podnikání v Praze (SF EU, stát, město) Odhad trendů vývoje podnikatelského sektoru v Praze Globální (rámcové) cíle v oblasti podnikání a podnikatelského prostředí v koncepčních dokumentech přijatých samosprávním vedením města Specifické cíle programu, cílové skupiny MSP a návrh zaměření opatření k podpoře podnikání (se specifikou MSP) v Praze Příp. návrh institucionálního zajištění spolupráce s podnikatelskou sférou a podpory podnikání Obsah a zaměření dalších realizačních kroků vedoucích k plné identifikaci problému a doporučení základních směrů konkrétních aktivit (projektů, programů) Programu podpory MSP V této struktuře je koncipována Studie a kapitoly 3 až 10 kopírují zadání. Záměrem zpracovatele bylo koncipovat výstup projektu Studii tak, aby mohla být v maximální možné míře využita při zpracování Programu podpory malého a středního podnikání v Praze. www. regiopartner.cz 6

7 2. PRŮBĚH ŘEŠENÍ PROJEKTU 2.1 VÝCHODISKA PROBLEMATIKY MSP Malé a střední podniky (MSP) zaujímají v posledních 10 letech v české ekonomice významné místo jak svým zhruba 60 procentním podílem na celkové zaměstnanosti, tak také zhruba 52% podílem na výkonech, resp. na přidané hodnotě vytvořené v nefinanční sféře české ekonomiky. Také v rámci průmyslu mají malé a střední podniky významné místo a mají skoro třetinovou váhu v tvorbě přidané hodnoty. Malí a střední podnikatelé představují stabilizující prvek zejména z pohledu zaměstnanosti, kde si trvale udržují podíl těsně nad 60 % celkové zaměstnanosti s mírnou tendencí k růstu. Tito podnikatelé, nepochybně i v důsledku podpory, která jim byla poskytována, byli doposud schopni držet krok s vývojem efektivnosti a výkonnosti ve velkých podnicích. To prokazuje zachování jejich podílu na HDP a vývozu (okolo 35 %), výkonech i vyprodukované přidané hodnotě (nad 50 %), byť efektivnost jejich činnosti měřena těmito ukazateli je nižší než velkých podniků, což je mimo jiné dáno jejich vyšším podílem v oborech, kde dosahování nadprůměrné efektivnosti je obtížnější. Malí a střední podnikatelé výrazně převažují z hlediska podílu na zaměstnanosti i přidané hodnotě ve službách a ve stavebnictví, a to s podílem 80 % a více. V průmyslu a dopravě mají malí a střední podnikatelé přibližně třetinový podíl na zaměstnanosti a tvorbě přidané hodnoty. Význam uvedeného sektoru pro Českou republiku je tedy poměrně značný. Opatření k jeho stabilizaci zabezpečením plynulého cyklu vzniku, rozvoje a zániku podnikatelských subjektů a zejména k dalšímu zvyšování jeho přínosu pro celkový ekonomický rozvoj jsou současně opatřeními k posílení sociální soudržnosti, vyrovnávání regionálních disparit vzniklých v důsledku předchozího ekonomického vývoje a aktivní reakcí na zásadnější strukturální změny. Podpora pozice MSP v ekonomice České republiky nemá jen čistě ekonomické důvody. Je potřeba brát v úvahu i aspekt rozvoje podnikatelského prostředí, zejména úlohu MSP při zmírňování negativních vlivů strukturálních změn na zaměstnanost. Základní aspekty podnikatelského prostředí v Praze jsou rozvinuté, přesto existuje řada bariér, které ztěžují činnost podnikatelských subjektů, a to jak na celostátní úrovni, tak na úrovni města (např. informace pro nové investory, spolupráce uvnitř podnikatelského sektoru a součinnost s výzkumnou sférou). V mezinárodním měřítku jsou oceňovány některé důležité faktory podnikatelské atraktivity Prahy (cena pracovní síly, růst nabídky kancelářských a provozních ploch, podmínky zajišťované pro podnikatele z úrovně vlády aj.), které posunuly zřetelně Prahu v kontinentálním pořadí atraktivity pro podnikání. Byly také označeny některé méně příznivé faktory, jejichž negativní vliv nebyl doposud překonán (nedostatečné napojení města na evropské dopravní sítě, problémová orientace na regionálním trhu pro nově příchozí i zde již působící podnikatele, začínající nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v některých oborech). Proto zůstávají v rozhodujícím rozsahu v platnosti www. regiopartner.cz 7

8 i úkoly obsažené v regionálních koncepčních dokumentech vč. Strategického plánu hl. m. Prahy, směřující k odstranění jmenovaných limitů rozvoje. Vzhledem k významné pozici Prahy v rámci národní ekonomiky musí rozhodování o rozvoji její ekonomické základny důsledně reagovat na koncepční záměry Evropské unie zakotvené především v Lisabonské strategii a ve Strategii Evropa Oborová struktura ekonomiky Prahy prošla výraznou transformací. Konkurenceschopnost podniků se postupně zvyšuje díky pronikání do oborů s růstovým potenciálem, nákladové optimalizaci a rozvoji služeb pro podniky. Přesto i zde zůstávají rezervy, jejichž využití by se mohlo odrazit v podobě vyšší přidané hodnoty produkovaných výrobků a služeb. Vytváření legislativních, ekonomických, organizačních a dalších podmínek pro podnikání vč. specifických přístupů při aplikaci inovačních poznatků, musí respektovat mj. velikostní strukturu podnikatelských subjektů. Malé a střední podniky (MSP) do 250 zaměstnanců tvoří téměř 100 % podniků se sídlem v Praze a představují více než dvě třetiny zaměstnanosti pražského podnikatelského sektoru. Přesto je zřetelná tendence ke koncentraci (v posledních letech se zvýšil počet organizací s více než 250 zaměstnanci) a u firem s počtem zaměstnanců 1-49 v průběhu posledního roku sledování došlo ke snížení o více než 7 %. Intenzita podpory malého a středního podnikání (realizovaná zejména formou národních programů podpory, zajišťovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu) je v Praze dlouhodobě menší, než je celorepublikový průměr. Účast na této podpoře koresponduje z velké části pravděpodobně s příznivější situací pro podnikání v hlavním městě, kterou vytváří zejména velký objem poptávky na pražském trhu. Určitou roli sehrává i pasivita firem a ne zcela rozvinutý vnitřní informační a poradenský systém mezi podnikateli o možnostech podpory. 2.2 POUŽITÉ VÝZKUMNÉ METODY Zpracovatel používal v průběhu řešení projektu kombinaci několika metod, které, s ohledem na specifika tématu a časové možnosti, umožnily provést šetření do takové hloubky, aby bylo možno přijmout relevantní závěry a specifikovat konkrétní doporučení, která odráží reálný stav a možnosti zadavatele při podpoře MSP. Analýza Metoda analýzy sloužila jako základ pro celou realizaci zakázky. Typy analýz jsou dále konkretizovány v následujících bodech. analýza dokumentů analýza dokumentů tvořila klíčovou metodu získávání relevantních informací nutných pro vytvoření závěrů a doporučení. analýza dat byla prováděna na základě informací poskytnutých zadavatelem a dalšími subjekty. Podstatné informace pro analýzy dat byly získávány ze statistických zdrojů a publikací. www. regiopartner.cz 8

9 srovnávací analýzy spočívaly v porovnání výsledků jednotlivých dílčích šetření či srovnání požadovaného stavu MSP v Praze s reálným stavem. Průzkumy Průzkumy posloužily zpracovateli především k získání názoru MSP na podmínky podnikání v Praze a seznámení se s konkrétními problémy či požadavky jednotlivých cílových skupin. Metody terénního šetření byly zvoleny s cílem získat co nejvíce informací a zároveň snahou co nejmenší časové náročnosti pro zainteresované strany. Průzkum proběhl ve dvou rovinách: a) dotazníkové šetření Dotazník byl koncipován tak, aby kromě kvantitativně zaměřených otázek byl v dotazníku ponechán respondentům prostor u vybraných otázek kvalitativního charakteru uvést další vysvětlující informace a komentáře, které mohou poskytnout náměty pro budoucí zaměření Programu podpory MSP v Praze. Dotazník byl ve formě internetové interaktivní aplikace, tzn., že respondenti pracovali pouze elektronicky. Respondenti byli osloveni prostřednictvím u, ve kterém byli informováni o účelu dotazníkového šetření a obdrželi takto odkaz na internetovou aplikaci dotazníku. em bylo osloveno celkem živnostníků a malých a středních podniků, přičemž doručen byl na adres. K datu ukončení šetření bylo vyplněno celkem 434 dotazníků. Celková návratnost tedy činila přibližně 8,5 %. Výstupy dotazníkového šetření jsou zpracovány ve formě přehledných tabulek a grafů, a to souhrnně i za jednotlivé otázky. Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření je Přílohou 1. b) Polostrukturované rozhovory Rozhovory jsou specifickou formou terénního šetření. Metoda rozhovoru je obecně používána v případě, kdy je potřeba zjistit specifické informace a získat komplexní pohled na problém. Zpracovatel realizoval polostrukturované rozhovory se zástupci Hospodářské komory hl. m. Prahy, Asociace malých a středních podniků a relevantními zástupci zadavatele. Stručné zápisy z uvedených rozhovorů jsou Přílohou 2. Syntéza Náplní syntézy bylo zobecnění získaných poznatků a propojení doposud provedených analýz a průzkumů. Na základě syntézy byly vytvořeny závěry, návrhy a doporučení týkající se podnikání a podnikatelského prostředí v Praze, následně shrnuté do výsledné Studie. www. regiopartner.cz 9

10 2.3 PŘEHLED PLNĚNÍ ÚKOLŮ A AKTIVIT PROJEKTU Souhrnný přehled aktivit realizovaných v průběhu projektu podává následující tabulka. K plnění těchto aktivit docházelo postupně, přičemž jednotlivé aktivity od sebe nelze oddělit, neboť se často věcně a časově překrývaly. PŘEHLED AKTIVIT PROJEKTU Aktivita 1 Aktivita 2 Aktivita 3 Aktivita 4 Aktivita 5 Aktivita 6 Aktivita 7 Aktivita 8 Analýza struktury a výkonů podnikatelského sektoru v Praze Aktivita 1.1 Aktivita 1.2 Aktivita 1.3 Struktura a produkční charakteristiky v třídění podle klasifikace OKEČ Struktura a produkční charakteristiky v třídění podle klasifikace CZ-NACE Aktuální vývojový trendy ve struktuře a produkčních charakteristikách Identifikace systémových problémů MSP Aktivita 2.1 Identifikace systémových problémů MSP Analýza stávajících forem podpory podnikání v Praze Aktivita 3.1 Aktivita 3.2 Aktivita 3.3 Podpora podnikání v Praze z prostředků SF EU Podpora podnikání v Praze z národních prostředků Podpora podnikání v Praze z obecních prostředků Odhad trendů vývoje podnikatelského sektoru v Praze Aktivita 4.1 Aktivita 4.2 Predikce vývoje výrobního sektoru (se zaměřením na MSP) Predikce vývoje sektoru služeb (se zaměřením na MSP) Analýza globálních cílů v oblasti podnikání a podnikatelského prostředí v koncepčních dokumentech města Aktivita 5.1 Analýza globálních cílů v oblasti podnikání a podnikatelského prostředí v koncepčních dokumentech města Definice specifických cílů programu, cílových skupin a oblastí podpory Aktivita 6.1 Aktivita 6.2 SWOT analýza podnikání a podnikatelského prostředí v Praze Priority pro rozvoj podnikání a podnikatelského prostředí v Praze Návrh institucionálního zajištění spolupráce s podnikatelskou sférou a podpory podnikání Aktivita 7.1 Návrh institucionálního zajištění spolupráce s podnikatelskou sférou a podpory podnikání Návrh dalších kroků k identifikaci potřeb MSP a doporučení konkrétních aktivit Programu podpory MSP Aktivita 8.1 Aktivita 8.2 Klíčové oblasti socioekonomické analýzy MSP pro programování podpory Základní vymezení priorit Programu podpory MSP v Praze www. regiopartner.cz 10

11 Aktivita 9 Zpracování závěrečné studie Aktivita 9 Zpracování závěrečné studie Aktivita 10 Prezentace postupu projektu zadavateli Aktivita 10 Prezentace postupu projektu zadavateli 2.4 ČASOVÝ PRŮBĚH PROJEKTU K zahájení projektu došlo podepsáním Smlouvy o dílo dne V průběhu vlastní realizace projektu byla významná tato data: zahájení projektu zprovoznění internetové aplikace s dotazníkovým šetřením a oslovení respondentů ovým dopisem ukončení dotazníkového šetření polostrukturovaný rozhovor s generální ředitelkou Asociace MSP polostrukturované rozhovory s ředitelem sekce MSP a ředitelem sekce CR Hospodářské komory hl. m. Prahy průběžně konzultace se zadavatelem předání návrhu Studie zadavateli www. regiopartner.cz 11

12 3. STRUKTURA A VÝKONY PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Charakterizovat strukturu a výkony podnikatelského sektoru malých a středních podniků v Praze není jednoduché, protože statistická šetření, která jediná mohou poskytnout objektivní obraz zkoumaného vzorku, nejsou prováděna na úrovni nižší než kraj, resp. data za šetření o regionech menších než kraj nejsou běžně publikována. Přístup zvolený zpracovatelem proto využívá ověřenou technologii modelování regionálních dat. Tato technologie spočívá v desagregaci celkové regionální hodnoty zkoumaného ukazatele na menší územní jednotky. K tomu byl vytvořen model ekonomických subjektů v Praze, o nichž jsou k dispozici indicie, že jsou ekonomicky aktivní a že podnikají v oblasti, která je z hlediska regionálního rozvojového programu relevantní. Pokud vybereme odvětví, která jsou potenciálním cílem stimulace ekonomického rozvoje území, tedy ta, na něž je vhodné zaměřit rozvojová opatření, a sečteme jejich parciální podíly na hrubé přidané hodnotě v letech 2006 až 2008, dostaneme hodnoty nepatrně větší než 50 %. Znamená to, že u zbývající necelé poloviny odvětví buď nelze podporovat jejich růst, který se odvíjí na jiných principech, než jsou rozvojové programy (veřejná správa, zdravotnictví, sociální služby apod.), nebo není účelné podporovat samoúčelně jejich růst, neboť tento je determinován růstem jiných odvětví (energetika, obchod, finanční služby). Tabulka 3.1 Struktura hrubé přidané hodnoty odvětví zahrnutých do modelu Prahy OKEČ Hrubá přidaná hodnota celkem (mil. Kč) v tom podíl vybraných odvětví (%): A Zemědělství, myslivost, lesnictví 0,2 0,2 0,2 B Rybolov 0,0 0,0 0,0 D Zpracovatelský průmysl 9,3 8,7 8,4 F Stavebnictví 5,2 4,9 5,0 H Ubytování a stravování 2,8 2,4 2,5 I Doprava, skladování a spoje 12,9 12,8 12,5 K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti 21,1 22,9 23,5 Podíl vybraných odvětví 51,5 51,9 52,1 Zdroj: Český statistický úřad Vytvořený model je duální a zahrnuje relevantní ekonomické subjekty jak podle klasifikace OKEČ, tak podle klasifikace CZ-NACE. Celkem obsahuje živnostníků a malých a středních podniků, působících v Praze. V praxi se obě tyto klasifikace ve vybraných odvětvích z 98 % překrývají, avšak existují subjekty, které jsou mimo průnik obou klasifikací. Submodel podle OKEČ obsahuje subjektů. Submodel podle CZ-NACE obsahuje subjektů. www. regiopartner.cz 12

13 Vypovídací schopnost obou modelů je prakticky totožná, pouze používají různá třídění ekonomických činností. Subjekty v obou modelech lze diferencovat podle právní formy. Pro zjednodušení a zmenšení počtu zkoumaných právních forem byly některé položky z číselníku ČSÚ agregovány. Celkově model pracuje s 15 druhy právní formy ekonomického subjektu. Tabulka 3.2 Struktura modelu podle právní formy podnikání PRAVNÍ FORMA MODEL CZ-NACE OKEC živnostník, rolník, OSVČ sdružení, nadace OPS, společenství vlastníků družstvo veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost státní podnik, přísp. organizace zahraniční osoba školská práv. osoba veřejná výzkumná instituce sdružení, spolek hospodářské zařízení, sdružení zahraniční agentura, spol. EU Celkový počet subjektů Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ 3.1 STRUKTURA A PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY V TŘÍDĚNÍ PODLE KLASIFIKACE OKEČ Vybraná odvětví v třídění OKEČ, jak jsou uvedena v tabulce 3.1, jsou soustředěna do 7 sekcí, v nichž je celkem 38 odvětví (kódů OKEČ2). Struktura malých a středních podniků v Praze v roce 2007 v absolutních hodnotách hlavních produkčních charakteristik a v relativních podílech vyplývá z následující tabulky 3.3. www. regiopartner.cz 13

14 Tabulka 3.3 Struktura MSP v Praze ve vybraných OKEČ a jejich relativní podíly Struktura MSP vybraných odvětví v Praze (osob; mil. Kč; Kč/osobu) OKEC počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota produktivita práce A,B ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL F STAVEBNICTVÍ H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI celkem MSP Praha Podíly MSP vybraných odvětví v Praze OKEC počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A,B ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV 0,32% 0,16% 0,17% 0,20% D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20,19% 20,88% 20,64% 18,07% F STAVEBNICTVÍ 14,84% 15,32% 16,27% 10,31% H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 10,59% 4,52% 4,66% 5,07% I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE 8,40% 14,51% 14,10% 10,99% K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 45,66% 44,60% 44,16% 55,36% celkem MSP Praha 100% 100% 100% 100% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ Na první pohled je zřejmá nevýhoda klasifikace OKEČ, kdy pod položku podnikatelské činnosti je soustředěna prakticky polovina zkoumaných ekonomických aktivit, resp. čtvrtina vytvořené hrubé přidané hodnoty v Praze. Druhou výstupní tabulkou zkonstruovaného modelu v třídění OKEČ je struktura všech podniků v Praze v absolutních hodnotách hlavních produkčních charakteristik a v relativní podíl malých a středních podniků na celkových datech za Prahu. Tabulka 3.4 Relativní podíly MSP na celkových hodnotách odvětví v Praze Podíly MSP vybraných odvětví v Praze celkem OKEC počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A,B ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV 43,01% 50,26% 49,35% 41,18% D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 71,12% 62,57% 62,44% 61,94% F STAVEBNICTVÍ 84,66% 71,14% 71,27% 74,60% H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 89,41% 86,30% 86,19% 80,90% I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE 34,59% 42,74% 41,01% 30,36% K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 83,04% 85,97% 86,09% 84,56% www. regiopartner.cz 14

15 Podíly MSP vybraných odvětví v Praze celkem počet celkové celkové přidaná OKEC pracovníků tržby výkony hodnota celkem MSP Praha 72,58% 68,35% 67,88% 66,04% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ Z tabulky 3.4 je zřejmé, že sektor MSP (ve zkoumaných odvětvích) zaměstnává přes 72,5 % pracovníků, ale vytváří pouze 66 % přidané hodnoty. To potvrzuje známý fakt o nižší produktivitě práce v MSP. Toto zjištění však neplatí pro sektor podnikatelských činností, kde zhruba 15 % objemu ve všech ukazatelích je tvořeno ve velkých podnicích, avšak za porovnatelných podmínek jako v podnicích malých a středních. Třetí výstupní tabulkou zkonstruovaného modelu v třídění OKEČ je relativní podíl malých a středních podniků v Praze na celkových datech odvětví za ČR. Porovnáním modelových hodnot za Prahu s celkovými údaji za ČR lze vyjádřit procentní pozici Prahy, jako ekonomického regionu. Tabulka 3.5 Relativní podíly MSP na celkových hodnotách odvětví v ČR Podíly MSP vybraných odvětví v Praze na ČR celkem OKEC počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A,B ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV 0,94% 0,88% 0,92% 1,07% D ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 5,11% 4,30% 4,14% 4,71% F STAVEBNICTVÍ 13,01% 14,60% 14,62% 13,21% H UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 23,50% 28,72% 29,41% 29,86% I DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ A SPOJE 8,64% 15,32% 15,38% 11,08% K PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 29,91% 41,34% 40,38% 38,52% celkem MSP Praha 11,94% 12,10% 11,84% 13,52% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ Z tabulky je zřejmé, že sektor MSP v Praze (ve zkoumaných odvětvích) se podílí na celkových ukazatelích za ČR přibližně z 12 % s výjimkou přidané hodnoty, kde je to 13,5 %. To by znamenalo, že sektor MSP v Praze dosahuje v průměru vyšší produktivitu práce, než malé a střední podniky působící mimo Prahu. www. regiopartner.cz 15

16 3.2 STRUKTURA A PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY V TŘÍDĚNÍ PODLE KLASIFIKACE CZ-NACE Vybraná odvětví v třídění CZ-NACE, zahrnující spektrum ekonomických činností, odpovídající tabulce 3.1, jsou soustředěna do 9 sekcí, v nichž je celkem 57 odvětví (kódů CZ-NACE2). Struktura malých a středních podniků v Praze v roce 2007 v absolutních hodnotách hlavních produkčních charakteristik a v relativních podílech vyplývá z následující tabulky 3.6. Tabulka 3.6 Struktura MSP v Praze ve vybraných CZ-NACE a jejich relativní podíly Struktura MSP vybraných odvětví v Praze (osob; mil. Kč; Kč/osobu) CZ-NACE počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota produktivita práce A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL F - STAVEBNICTVÍ H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ I - UBYTOVÁNÍ, STRAV. A POHOSTINSTVÍ J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČIN N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČIN celkem MSP Praha Podíly MSP vybraných odvětví v Praze CZ-NACE počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0,39% 0,20% 0,21% 0,22% C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 17,85% 18,53% 18,17% 15,99% F - STAVEBNICTVÍ 15,25% 17,20% 18,21% 11,58% H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 6,42% 9,43% 8,78% 7,60% I - UBYTOVÁNÍ, STRAV. A POHOSTINSTVÍ 10,76% 4,66% 4,80% 5,21% J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 9,98% 10,85% 10,60% 14,68% L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 6,57% 8,11% 8,48% 12,11% M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČIN. 22,92% 22,55% 22,00% 23,31% N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČIN. 9,87% 8,48% 8,75% 9,31% celkem MSP Praha 100% 100% 100% 100% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ www. regiopartner.cz 16

17 Vytvoření nové sekce informační a komunikační činnosti a rozdělení služeb do více sekcí zkvalitnilo analytickou informaci výstupů z modelu. Rovněž vyčíslená produktivita práce v jednotlivých sekcích je variabilnější a pro analýzy proto cennější. Pátou výstupní tabulkou zkonstruovaného modelu v třídění CZ-NACE je struktura všech podniků v Praze v absolutních hodnotách hlavních produkčních charakteristik a v relativní podíl malých a středních podniků na celkových datech za Prahu. Tabulka 3.7 Relativní podíly MSP na celkových hodnotách odvětví v Praze Podíly MSP vybraných odvětví v Praze celkem CZ-NACE počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 48,31% 55,66% 53,94% 44,67% C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 70,31% 61,55% 61,34% 61,71% F - STAVEBNICTVÍ 84,69% 73,27% 73,37% 76,15% H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 32,87% 46,82% 43,67% 44,06% I - UBYTOVÁNÍ, STRAV. A POHOSTINSTVÍ 88,52% 85,91% 85,77% 80,99% J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 63,21% 44,25% 43,46% 38,74% L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 91,32% 91,72% 91,60% 94,17% M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČIN. 91,48% 91,58% 91,10% 91,33% N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČIN. 65,53% 86,96% 86,54% 79,31% celkem MSP Praha 71,96% 67,93% 67,37% 65,23% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ Z tabulky je zřejmé, že sektor MSP (ve zkoumaných odvětvích) zaměstnává cca 72 % pracovníků, ale vytváří pouze 65 % přidané hodnoty. To potvrzuje zjištění ze submodelu v klasifikaci OKEČ. Rozdělení služeb na více sekcí poskytuje zajímavá zjištění. Např. v sekci informační a komunikační činnosti vykazují MSP výrazně nižší produktivitu práce než velké podniky (je to dáno charakterem poskytovaných služeb). Opačně je tomu v sekci administrativní a podpůrné činnosti. Šestou výstupní tabulkou zkonstruovaného modelu (v třídění CZ-NACE) je relativní podíl malých a středních podniků v Praze na celkových datech odvětví za ČR. Porovnáním modelových hodnot za Prahu s celkovými údaji za ČR lze vyjádřit procentní pozici Prahy, jako ekonomického regionu. www. regiopartner.cz 17

18 Tabulka 3.8 Relativní podíly MSP na celkových hodnotách odvětví v ČR Podíly MSP vybraných odvětví v Praze na ČR celkem CZ-NACE počet pracovníků celkové tržby celkové výkony přidaná hodnota A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 1,15% 1,07% 1,09% 1,22% C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 4,62% 3,87% 3,71% 4,26% F - STAVEBNICTVÍ 13,28% 16,01% 16,01% 14,52% H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 7,24% 13,35% 13,03% 11,80% I - UBYTOVÁNÍ, STRAV. A POHOSTINSTVÍ 23,45% 28,61% 29,26% 29,73% J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 32,04% 26,13% 25,57% 22,01% L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 39,38% 42,81% 42,81% 44,07% M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČIN. 31,95% 42,16% 40,37% 37,65% N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČIN. 20,57% 39,59% 39,61% 33,44% celkem MSP Praha 11,95% 12,10% 11,84% 13,53% Zdroj: vlastní dopočty a modelování z dat ČSÚ Z hodnot celkového podílu MSP vybraných odvětví v Praze na údajích za celou republiku je zřejmá ekvivalence obou submodelů OKEČ i CZ-NACE. Za povšimnutí stojí nadprůměrný podíl MSP v Praze na celorepublikových údajích prakticky v celém sektoru služeb. To by opravňovalo k domněnce, že právě v Praze jsou nejlepší podmínky a příležitosti pro rozvoj služeb a naopak, že zde dochází k zatlumení odvětví nakládajících s hmotnými statky. 3.3 AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY VE STRUKTUŘE A PRODUKČNÍCH CHARAKTERISTIKÁCH Aktuální vývojové trendy ve struktuře ekonomických aktivit v hl. m. Praze a ve vykazovaných produkčních charakteristikách potvrdí až oficiálně publikované výsledky statistického šetření. Z dat dostupných v současnosti lze porovnáním dynamiky sektoru malých a středních podniků s vykázanou dynamikou celé podnikatelské základny v posledním období však doložit prakticky ve všech odvětvích narůstající vliv, resp. podíl MSP. Druhou objektivní informací, vyplývající z dostupných dat, je narůstající ekonomická dominance Prahy. Uvážíme-li, že za nositele dynamiky v ekonomice jsou označovány malé a střední podniky, pak v případě Prahy lze označit tento sektor za nositele mimořádného potenciálu pro ekonomický rozvoj. O nejaktuálnější situaci v roce 2009 a na počátku roku 2010 není publikováno mnoho oficiálních údajů a prováděné analýzy se opírají pouze o předběžná data. Věc je navíc komplikována problematickou interpretací dopadů ekonomické krize na jednotlivá odvětví, na jednotlivé velikostní skupiny podniků, na podniky podle vlastnické struktury nebo regionální dislokace. www. regiopartner.cz 18

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

Sociální podnikání Michal Zháněl

Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání 1. Definice sociálního podnikání 2. Blindekuh jako příklad úspěšného podniku a časté chyby sociálních podnikatelů 3. Právní úprava 4. Srovnání právních

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR

Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR Seed fond MPO klíčový nástroj pro vznik nových inovativních firem v ČR Ing. Ondřej Ptáček odbor inovací a investic 22. května 2012, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 28. 5. 2014 Obsah 1. Cestovní ruch... 2 Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví 2 Zachování

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více