Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor?"

Transkript

1 Lékařské ošetření v Evropě Na co musím dávat pozor?

2 Úvod Od doby, kdy byly zrušeny hranice a se zavedením Eura, jsou nám evropští sousedé 1 mnohem blíže než dříve. Více a více lidí z pohraničních oblastí jezdí nakupovat do sousední země. Kromě toho lze od rodiny, přátel a sousedů slyšet, že je možné podstoupit léčeni v zahraničí. Pokud chcete využít této příležitosti, pokládáte si asi nejdůležitější otázku: Co bych měl udělat? Odpověď na první otázku zjistíte v této brožuře. Tématem této brožury jsou vaše práva jako pacienta v Evropské unii. Jejím cílem je poskytnout vám informace o možnostech, jak v zahraničí získat lékařskou pomoc. Brožura je zaměřena především na pacienty v příhraničních regionech. Poskytne vám informace, co je třeba dodržovat v sousední zemi, aby bylo možné využít jejich zdravotní systém. Brožura popisuje obecně, jaké evropské předpisy pro podání žádosti, využití a úhrady zdravotních služeb v zahraničí existují. Máte zákonný nárok na to žádat u své zdravotní pojišťovny 2 konkrétní informace. Navíc existuje velké množství institucí, které pacientům zodpoví jejich dotazy. Místo: Leden 2011 Vezměte, prosím, na vědomí, že často dochází ke změnám ve znění právních předpisů. Neexistuje proto žádná záruka, že obsah této brožury nebude po určité době již neplatný. 1 Jsou-li v této brožuře uváděny výrazy jako sousední země, zahraničí aj., jsou tím myšleny pouze členské země Evropské unie. 2 Výraz zdravotní pojišťovna označuje jak zákonné, tak i soukromé zdravotní pojišťovny.

3 EVrOpské právo Co je evropské právo? V současnosti je 27 zemí, mimo jiné Rakousko a Česká republika, členy Evropské unie (EU). Když bylo v roce 1957 založeno Evropské společenství (ES) její předchůdce, uzavřely členské státy smlouvu (Smlouva o založení Evropského společenství), která vytvořila podmínky pro společný hospodářský trh. Jedním z cílů tady bylo a je harmonizovat národní právní předpisy v rámci Evropy. Jaký status má evropské právo? Smlouva o založení ES je nadřazena vnitrostátnímu právu. Země, které jsou členy EU, nesmějí mít ve svých právních řádech žádná ustanovení, která jsou v rozporu s ustanoveními Smlouvy o založení ES nebo s evropskými směrnicemi. Jinými slovy: ustanovení Evropských společenství má přednost před vnitrostátními právními předpisy. Příslušný soud Jednotná judikatura v rámci EZ přísluší Evropskému soudnímu dvoru (ESD). Ten je zodpovědný za výklad ustanovení Smlouvy o ES, práva Společenství. Také v oblasti zdravotnického práva vznesly národní soudy četné dotazy týkající se nároků na čerpání přeshraničních zdravotnických služeb. Vázanost členských států rozsudky Evropského soudního dvora Všechny země v EU, které podepsaly Smlouvu, jsou vázány na rozsudky Evropského soudního dvora. Pokud v dané zemi stále existuje právní ustanovení, které je v rozporu s rozsudkem Evropského soudního dvora, musí tato země změnit svůj zákon nebo přinejmenším tento zákon nemůže být v žádném případě aplikován.

4 Chtěli byste být léčeni v jiných evropských zemích na úkor své zdravotní pojišťovny. Je to možné? Ano, můžete být léčeni v zahraničí na úkor své zdravotní pojišťovny. Existují však určité výjimky. Zde je třeba rozlišovat mezi ambulantní léčbou a stavem, kdy je pacient přijat do nemocnice na dobu trvání jednoho či více dnů. (Ambulantní léčba je někdy označována jako den léčby, ambulantní či extramurální výkon. Hospitalizace je také známa jako klinická nebo intramurální léčba.) Ambulantní léčba Zdravotní pojišťovny musejí v zásadě uhradit náklady na ambulantní lékařskou péči bez ohledu na to, zda pacient již dříve získal souhlas pojišťovny. 3 V principu musí zdravotní pojišťovna náklady refundovat. 4 Pozor: Výše náhrady se však v jednotlivých zemích může lišit! Dojde-li k náhradě, bude hrazena maximálně taková částka, která odpovídá úhradovým sazbám země, ve které jste pojištěni. Může se tedy stát, že vám nebudou uhrazeny všechny náklady! Informujte se u vaší pojišťovny a zjistěte, jaké náklady byly skutečně zaplaceny. 3 r ozsudek Evropského soudního dvora ve věci Müller-Fauré a Van riet, 13. května 2003, věc: C-385/99. 4 To vyplývá z rozsudků ve věci kohll a Decker, 28. dubna 1998, věci C-120/95 a C-158/96.

5 Hospitalizace Pro hospitalizaci je nutné mít předchozí souhlas své zdravotní pojišťovny. 5 To znamená, že si žádost u své zdravotní pojišťovny musíte podat v předstihu, aby mohlo být lékařské ošetření schváleno. Zdravotní pojišťovna může odmítnout úhradu nákladů, ale pouze v případě, že finanční stabilita sociálního a zdravotního systému by byla ve vážném ohrožení, nebo pokud by mělo být chráněno vnitrostátní veřejné zdraví. 6 Schválení nicméně neznamená, že budou skutečně uhrazeny všechny náklady. Bude vám tak uhrazena pouze část nákladů za léčbu v zahraničí, plus rozdíl mezi různými úhradami ve vaší domovské zemi a členským státem EU, ve kterém jste skutečně léčeni. příklad 7 : Jste pojištěni v České republice a zvažujete operační zákrok v Rakousku. Souhlas u své zdravotní pojišťovny jste si vyžádali a získali jste jej. Náklady na lékařský zákrok v Rakousku činí celkem 5.000,00. Rakouskému občanovi by z toho bylo refundováno 4.000,00. Za stejný operační zákrok v České republice byste dostali zaplaceno pouze 3.000,00. Vám bude vzhledem k předchozímu schválení ze strany vaší zdravotní pojišťovny vráceno 4.000,00, tudíž právě tolik, kolik by za tento zákrok bylo vráceno rakouskému občanovi. Zbytek ve výši 1.000,00 však musíte uhradit vy sami. Změníme li vzorový příklad tak, že za normálních okolností by byly uhrazeny náklady na takový zákrok v České republice 4.500,00, za stejnou operaci v Rakousku by byly rovněž uhrazeny náklady ve výši 4.500,00. Sami byste tedy museli uhradit zbývající náklady ve výši pouze 500,00. Náklady, které vám nebo vaší doprovodné osobě 8 vzniknou v souvislosti s léčením v zahraničí, mohou být hrazeny ve stejném rozsahu jako v zemi, ve které jste pojištěni. 5 r ozsudek Evropského soudního dvora ve věci Müller-Fauré a Van riet, 13. května 2003, věc: C-385/99. 6 p orovnání rozsudků Evropského soudního dvora ve věci kohll a Decker a ve věci smits a peerbooms, 12. července 2001, věc: C-157/ r ozsudek Evropského soudního dvora ve věci Acereda Herrera, 15. června 2006, věc: C-446/04.

6 Může zdravotní pojišťovna stanovit podmínky pro náhradu nákladů? Ano, zdravotní pojišťovny si smí klást podmínky a také to činí. Často pro refundaci nákladu platí ustanovení pojistných podmínek, které byly základem vaší pojistné smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Jaké výkony budou hrazeny a v jaké výši tudíž závisí na tom, zda podle katalogu výkonů pojistných podmínek je či není požadovaný výkon hrazen. Pojišťovna může náhradu odmítnout nebo částečně krátit, pokud například není výkon z lékařského hlediska nutný nebo se nejedná o všeobecně uznávanou metodu ošetření, např. kvůli jejímu experimentálnímu charakteru. Zdravotní pojišťovna může odmítnout úhradu nákladů, ale pouze v případě, že finanční stabilita sociálního a zdravotního systému by byla ve vážném ohrožení, nebo pokud by mělo být chráněno vnitrostátní veřejné zdraví. 9 Mohu také jít do zahraničí, pokud je v mé vlastní zemi pro léčbu dlouhá čekací listina? Ano, je to možné, ale pouze za určitých předpokladů. 10 Za prvé v zemi, ve které žijete, musí být takové léčba možná. Za druhé lékařské ošetření, o které usilujete, nemůže být ve vší zemi (ve které žijete) uskutečněno v takovém časovém rámci, který je pro takové ošetření ve vaší zemi běžně požadovaný. Přitom se navíc dbá na váš aktuální zdravotní stav a očekávaný další průběh nemoci. Jinými slovy: Je ve vaší zemi příliš dlouhá čekací listina? Kdy přesně je listina příliš dlouhá, je třeba zvlášť stanovit v každém jednotlivém případě. Co můžete udělat, pokud vaše pojišťovna odmítne uhradit náklady? - Měli byste si důkladně pročíst pojistné smlouvy, včetně pojistných podmínek. Co je podle této smlouvy hrazeno? - Splňujete všechny podmínky, které si vaše pojišťovna stanovuje pro ošetření v zahraničí? - Získali jste předem souhlas pojišťovny? - Zjistěte, z jakých důvodů může být odmítnuta 9 p orovnání rozsudků Evropského soudního dvora ve věci kohll a Decker a ve věci smits a peerbooms, 12. července 2001, věc: C-157/ r ozsudek Evropského soudního dvora ve věci Watts, 16. května 2006, věc: C-372/04.

7 úhrada nákladů: např. nedostatečné lékařské náležitosti nebo obecně neuznávané lékařské ošetření? - Přečtěte si důkladně informační materiál, který jste získali v pojišťovně. - Existuje ve vaší pojišťovně zvláštní postup pro vyřizování stížností? - Je třeba dodržet určitou lhůtu, případně formu při podávání stížnosti a na koho je třeba se s takovou stížností obrátit? Pokud jste přesvědčeni, že odmítnutí úhrady nákladů není oprávněné, požádejte o radu! Obraťte se na organizaci zabývající se zájmy pacienty nebo na právníka, kterému důvěřujete. Lékařské ošetření v naléhavých případech Bez ohledu na to, zda bylo v této brožurce přistoupeno k uvedení bližších informací týkajících se zdravotní péče v naléhavých případech, máte nárok na náhradu nákladů za ošetření v naléhavých příkladech například při pobytu na dovolené v jiné zemi EU. Náklady na pohotovostní ošetření jsou zpravidla hrazeny bez jakýchkoli problémů. Důležité tipy: 1 Než začnete hledat léčbu v zahraničí, pozorně a pečlivě si pročtěte podmínky vašeho zdravotního pojištění a pojistného plnění. 2 Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny, které náklady vám budou uhrazeny, budete-li hospitalizováni a požádejte pro jistotu schválení potřebné léčby i písemnou formou. 3 Je-li vám souhlas odepřen, vždy požádejte o písemné vyjádření týkající se takového zamítnutí. Nenechte se odbýt pouhým telefonickým oznámením. 4 Některé pojišťovny uzavřely smlouvy s nemocničními ústavy v jiných zemích. Informujte se u vaší zdravotní pojišťovny, s kterými nemocnicemi uzavřela smlouvu a která ošetření jsou ve smlouvách zahrnuta. Potom budete vědět, která ošetření (částečně) budou hrazena a tak můžete v případě potřeby rychleji využít lékařskou pomoc v rámci států Evropské unie.

8 přeshraniční integrovaná zdravotní péče Dolní rakousko - Jihomoravský kraj NÖ Landeskliniken-Holding Weinviertel Management Jihomoravský kraj Regionální rozovojová agentura jižní Moravy Tento projekt je kofinancován z prostředků Evropské unie. Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR). epecs European Patients Empowerment for Customised Solutions Děkujeme EPECS za podporu. (www.epecs.eu)

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu) 5. října 2010 (*)

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu) 5. října 2010 (*) ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu) 5. října 2010 (*) Sociální zabezpečení Volný pohyb služeb Zdravotní pojištění Nemocniční péče poskytnutá v jiném členském státě Předchozí povolení Podmínky použití

Více

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby

Právo ROVNÉ ŠANCE. Možnost. a porodní asistence. informované volby Vydáno společností Porodní dům U čápa, o.p.s. v roce 2007 za finanční podpory Evropského sociálního fondu Tato brožura vznikla jako třetí publikace v rámci projektu Rovné šance možnost informované volby

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR

1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR březen 2010 Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský *** 1. Historie komerčního zdravotního pojištění pro cizince v ČR Velmi brzy po politických změnách

Více

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni Katedra ústavního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Otázka volného pohybu pacientů v právu Evropské unie Zpracoval: Ladislav Drha Vedoucí diplomové práce: JUDr. Monika

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Diplomová práce Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Vypracovala: Bc. Kristýna Mrvíková Vedoucí práce: JUDr. Rudolf Hrubý

Více

Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech

Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech Průvodce Zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech Centrum mezistátních úhrad OBSAH I. Úvod........................................

Více

Odškodňování pacientů v případech, kdy za způsobenou újmu zdravotnické zařízení neodpovídá. Systémové doporučení Ligy lidských práv č.

Odškodňování pacientů v případech, kdy za způsobenou újmu zdravotnické zařízení neodpovídá. Systémové doporučení Ligy lidských práv č. Odškodňování pacientů v případech, kdy za způsobenou újmu zdravotnické zařízení neodpovídá Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 9 Liga lidských práv je česká nevládní organizace. Liga pro zlepšení

Více

SLOVO ÚVODEM. Vážené spotřebitelky, vážení spotřebitelé, milí čtenáři,

SLOVO ÚVODEM. Vážené spotřebitelky, vážení spotřebitelé, milí čtenáři, SLOVO ÚVODEM Vážené spotřebitelky, vážení spotřebitelé, milí čtenáři, dostává se Vám do rukou brožura, která byla vytvořena poradci Sdružení obrany spotřebitelů Jihomoravského kraje zejména v návaznosti

Více

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22

OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 OBSAH ÚVOD 3 1. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 4 2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 10 3. PRACOVNÍ POMĚR 12 4. UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 22 5. PRÁVA ZAMĚSTNANCE A DOZOROVÉ ORGÁNY JAKO POMOCNÁ RUKA 26 ORGÁNY PRO OCHRANU OSOBNÍCH

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy

PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy PŘÍRUČKA PACIENTA Průvodce pacientskými právy Aktualizované vydání pro rok 2008 Úvodní slovo ředitele VZP ČR MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA Milí čtenáři, vážení pacienti, Všeobecná zdravotní pojišťovna

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

PUB = Public Procurement

PUB = Public Procurement PUB = Public Procurement Public Procurement in Upper Austria/AT, Bavaria/DE and Bohemia/CZ Öffentliche Auftragsvergabe in Oberösterreich/AT, Bayern/DE und Böhmen/CZ Veřejné zakázky v Horním Rakousku/AT,

Více

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění A. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže K věcnému záměru se vztahují zejména následující právní předpisy: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.,

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU

Vaše Evropa Vaše práva. Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Vaše Evropa Vaše práva Praktický průvodce občanů a podniků po právech a příležitostech na jednotném trhu EU Informujte se o svých právech a využívejte jich Na bezplatné telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2

Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Životní pojištění SLUNÍČKO Plus 2014 T. č. 7120 07/2015 KONS Obsah Předsmluvní informace verze ŽP-PI-SLUP-0002... str. 2 Informace o Programu Zdravý život a programu Návrat do života k Životnímu pojištění

Více

Informační list č. 4/2005

Informační list č. 4/2005 Informační list č. 4/2005 Veřejná podpora - definice Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství je za veřejnou podporu považována taková podpora, která je poskytována ze státních prostředků,

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více