Tipy technické podpory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tipy technické podpory"

Transkript

1 18. Wonderware konference R/SR Tipy technické podpory asté dotazy, konfigurace, doporu en ené postupy aj. Tým technické podpory Pantek (CS)

2 Obsah prezentace Cyber Security a Wonderware Úrovn zabezpe ení Typy sít z hlediska ízení oprávn ní InTouch na webu Podporované verze opera ních systém a Microsoft SQL Serveru pro InTouch 2012 Utilita InTouch Window Properties WW FS Gateway jako DDE klient Nastavení a správa Microsoft SQL Serveru

3 Obsah prezentace (pokra.) Technické tipy pro Application Server a InTouch Tipy pro velké aplikace ArchestrA grafika WW Technical Support Info Tool

4 Tipy technické podpory 2012 Cyber Security a Wonderware D ležitá rozhodnutí pro zajišt ní sí ové bezpe nosti aplikací a dat Wonderware System Platform

5 Cyber Security Utajení DATA Integrita + Autenticita (Hodnov rnost) + Autorizace (Oprávn ní) + Evidence (Audit) Dostupnost CIA triangle (Confidentiality, Integrity, Availability)

6 Zabezpe ený systém musí poskytovat Ochranu dat p ed neautorizovaným p ístupem (utajení) Ochranu dat p ed neautorizovaným zásahem (integrita) Zajišt ní nep etržité dostupnosti dat (dostupnost) Spolehlivé ur ení identity komponent systému a uživatel (autenti nost) Oprávn ní uživatele vzhledem k systému na základ p ihlášení (autorizace) Nastavení zásad auditu pro sledování funkcí systému (evidence)

7 Zabezpe ený systém Zabezpe ení systému = hledání kompromisu Zabezpe ení Použitelnost

8 Úrovn zabezpe ení Zabezpe ení systému Ú ty, role, ActiveDirectory nebo místní zásady zabezpe ení Zabezpe ení aplikace P ihlášení (ArchestrA / OS) Zabezpe ený / verifikovaný zápis Antivirový systém Výjimky z kontroly viz. Readme.html Aktualizace software Wonderware Security Central

9 Úrovn zabezpe ení (pokra.) Architektura sít Odd lení sítí, brány firewall Wonderware Information Server Zabezpe ení sít NAT, Remote Desktop Gateway Brány firewall (OS, SW, HW) Zabezpe ený p enos dat, izolované sít SSL (HTTPS), VPN Kritický lánek lidé Vzd lávání, omezení práv

10 Wonderware Security Central Na technických stránkách wdn.wonderware.com Kompatibilita Wonderware produkt s bezpe nostními opravami firmy Microsoft Oficiální dokumenty Wonderware v nované bezpe nosti a zabezpe ení automatiza ních systém

11 Wonderware Security Central (pokra.) Bezpe nostní aktualizace: 15 pracovních dní od vydání aktualizace Microsoft pro produkty v hlavní podpo e (3 roky od vydání)

12 Architektura jak nastavit brány firewall?

13 Brána firewall Pomáhá zajistit bezpe nost sít Propustí pouze definovanou komunikaci (Port / Protokol) Typy bran firewall Microsoft Windows Firewall Jiný výrobce Softwarový / Hardwarový Nastavení OS firewallu Wonderware Configuration Utility Instalace softwaru od t etí strany nebo aplikace pravidel na domén mohou nastavení OS firewallu zm nit Tip: Znovu spustit Wonderware Configuration Utility Instala ní média ArchestrA System Platform 2012

14 Které porty musí být otev eny? Mezi kancelá skými aplikacemi a servery v podnikovém intranetu Do WAN / Internet

15 Které porty musí být otev eny? (pokra.) Mezi uzly ArchestrA System Platform Složité => lépe je ponechat neomezený provoz mezi uzly ASP a odd lit celou sí

16 Shrnutí doporu ení Odd lit sí ArchestrA System Platform (ASP) od podnikové sít a Internetu Ponechat pr chod pouze protokol m HTTP, HTTPS, p ípadn RDP (nutný pro klienty InTouch TS) U RDP v nujte pozornost konfiguraci zabezpe ení (sdílení lokálních disk atd.) M žete použít Antivirus / Anti-Malware programy Je NUTNÉ definovat výjimky z kontroly viz readme.htm Nepovolit p ístup z vn jší sít na portu 5413 Hrozí napadení SuiteLink typu Denial of Service Tech Alert 106 SuiteLink Security Vulnerability (hotfix)

17 Cyber Security a Wonderware Typy sít z hlediska ízení oprávn ní Doména nebo pracovní skupina pro ArchestrA System Platform?

18 Typy sít z hlediska ízení oprávn ní Pracovní skupina Workgroup Malé organizace Ú ty uživatel, jejich oprávn ní a profily jsou spravovány místn Sí peer-to-peer Doména St ední až velké organizace Správa uživatel, oprávn ní a profil probíhá centráln Domain Controller ( adi domény) ActiveDirectory pokro ilá správa pravidel

19 P ístup na sí ové zdroje Pracovní skupina Workgroup Každé PC má zaveden sv j seznam uživatel Pro p ístup na PC v síti musí být na tomto PC zaveden stejný ú et Doména Skupina uzl, které sdílí ú ty uživatel Ov ování a autorizaci uživatel vzhledem k sí ovým zdroj m definuje služba Active Directory

20 Ú et ArchestrA? Zajiš uje práva p ístupu ke zdroj m mezi uzly Archestra System Platform Sdílení soubor, nasazení aplikace, DCOM p ístup atd. Je zaveden na dvou místech! OS nebo doména Wonderware software (Change Network Account) Možnosti Lokální ú et Doménový ú et Výhody / nevýhody?

21 Výhody lokálního ú tu ArchestrA Nezávislost na domén Ú et bez expirace Ú et m že být zaveden automaticky p i instalaci Pokud je požadována zm na hesla Lze ji plánovat a provád t postupn Neaktualizované uzly mohou mezi sebou pokra ovat v innosti (Oproti tomu, je-li ArchestrA ú et v domén a bylo-li zm n no heslo, aplikace jsou nefunk ní, dokud nejsou zaktualizovány všechny stanice pomocí utility Change Network Account.)

22 Výhody doménového ú tu ArchestrA Poskytuje dokonalejší zabezpe ení Security Access Manager na domén poskytuje lepší ochranu hash uživatel (hash = nerekurzívn zakódovaná hesla) Ov ení neprobíhá v i lokálním registr m adi domény je lépe zabezpe en, nehrozí interaktivní aktivace back-door atd. Jednoduchá správa Group policies nap. umož ují nastavit centráln ArchestrA uživatele jako lokálního administrátora na všech PC skupiny Zm na hesla je transparentní (Oproti tomu v p ípad lokálního ú tu se t žko hledá uzel, na kterém n kdo heslo ArchestrA ú tu nezodpov dn zm nil.)

23 Doporu ení pro ArchestrA ú et Vyhrazený ú et pouze k pot ebám ArchestrA System Platform (ASP) Na všech uzlech stejný ú et Zachovat práva administrátora lokáln P ípadná zm na hesla Workgroup: Na všech uzlech ASP prost ednictvím utility Change Network Account (zm ní i heslo ve Windows) Doména: Na domén a poté na všech uzlech ASP prost ednictvím Change Network Account Tip: Zamezení možnosti p ihlášení pod ú tem ArchestrA Start/Settings/Control Panel/Administrative Tools/Local Security Policy/ Local Policies/User Rights Assignment P idat ú et k zásad Deny Logon Locally

24 Tipy technické podpory 2012 InTouch na webu Aplikac likace InTouch v sítích Internet / intranet

25 K dispozici již mnoho let 1. InTouch pro Terminálové služby (TS) v režimu služeb vzdálené plochy Windows Plná funk nost aplikace InTouch na místní síti, v intranetu i v internetu 2. Webový server Wonderware Information Server Obrazovky InTouch ( živá grafika ) p evedené pro webový prohlíže MS Internet Explorer Navíc reportní aplikace Navíc analytické aplikace

26 1. Služby vzdálené plochy a InTouch pro TS Protokol RDP (Remote Desktop Protocol) Brána vzdálené plochy (Remote Desktop Services Gateway) Vymezuje práva p ístupu uživatel do vnit ní sít Ov uje p istupující uživatele v i Active Directory P ekládá protokol RDP na HTTPS

27 Klientské stanice InTouch pro TS Standardní hardware (PC) m že být i zastaralý Tenký hardware (jakýkoliv OS nebo bez OS) Podmínka: podpora protokolu RDP Tenký HW od t etí strany Tenký HW od Wonderware Bez OS (ACP Enabled BIOS) Bez rota ních ástí, pr myslov odolný

28 Výhody tenkého hardware Nezastará (aktualizuje se pouze server) Levný HW a žádná údržba Snadná centrální administrace (p ipojení, zabezpe ení) HW klí, antivir pouze na serveru Jakákoliv platforma (iphone, ipad, Android, zcela bez OS )

29 P ístup k aplikacím vzdálené plochy Webový p ístup k aplikacím vzdálené plochy (na základ p ihlášení se aktivují pouze povolené aplikace) P ístup z menu Windows

30 Další informace Prezentace P. Pr ši na Wonderware uživatelské konference R/SR Informa ní dokument Vysv tlení pojm P íklady architektur

31 2. Webový server WW Information Server (WIS) Protokol HTTP, HTTPS nebo oba protokoly Klientskou aplikací je MS Internet Explorer WIS m že být na procesní síti nebo ji m že p ímo odd lovat

32 WIS InTouch obrazovky v Internet Exploreru

33 Tipy technické podpory 2012 Opera ní systémy a MS SQL Server pro InTouch 2012

34 InTouch 2012 podporované opera ní systémy Podporované OS Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008

35 InTouch 2012 podporované verze Podporované OS Windows XP SP3 Professional (32 bit) Windows XP Tablet (bez ArchestrA IDE) Windows Vista SP2 32/64-bit, Business, Enterprise Ultimate Windows 7 - /SP1 32/64-bit, Profess., Enter., Ultimate Windows 7 Embedded (jen Run-time) Windows Server 2003 SP2/R2 SP2, 32 bit, Stand., Ent. Windows Server 2008 SP2, 32/64-bit, Stand., Ent. Windows Server 2008 R2, - (bez SP) /SP1, 64-bit, Standard, Enterprise

36 InTouch 2012 podporované databáze Podporované databáze pro ArchestrA IDE p i tvorb aplikací InTouch z IDE a jejich následné publikaci MS SQL Server 2008 SP1 32-bit Standard, Express, Enterprise MS SQL Server 2008 SP3 32-bit Standard, Express, Enterprise MS SQL Server 2008 R2 SP1 32-bit Standard, Express, Enterprise

37 InTouch 2012 podporované databáze Více podrobností o slu itelnosti OS a databází OS Compatibility matrix https://wdn.wonderware.com/sites/wdn/pages/tech_ Support/CompatibilityMatrix.aspx DB Compatibility matrix https://wdn.wonderware.com/sites/wdn/pages/tech_ Support/DBCompatibilityMatrix.aspx Soubor ReadMe.html

38 Compatibility Matrix wdn.wonderware.com Tech Support

39 Tipy technické podpory 2012 Utilita InTouch Window Properties

40 Utilita InTouch Window Properties Vytvo í seznam oken aplikace Seznam obsahuje podrobné vlastnosti oken Pro InTouch 10.0 a vyšší Tech note 873 V Tech note je i odkaz pro stažení této utility Použití Dokumentace aplikace Nalezení okna podle jména, popisu nebo jiných vlastností Nalezení oken OverLay, PopUp apod. Získání celkového p ehledu o oknech

41 Utilita InTouch Window Properties (pokra.)

42 Utilita InTouch Window Properties (pokra.)

43 Tipy technické podpory 2012 WW FS Gateway jako DDE klient

44 FS Gateway jako DDE klient Komunikace DDE je zastaralá a nefunguje po síti Pro sí ový p ístup k DDE Serveru lze použít protokolový konverter FS Gateway Nap. pro propojení dat aplikací InTouch nebo Application Server s aplikací Excel (nebo starými DDE I/O Servery) na jiných nódech Windows 7, Windows Server 2008 Služby (FS Gateway) se spouští v session 0 Aplikace (Excel) b ží v session 1 a vyšších PROBLÉM

45 ešení ve Windows 7, Windows Server 2008 Jak zprovoznit DDE komunikaci FS Gateway s Excelem ve Windows 7 nebo Windows Server 2008? Nespoušt t jako službu, nespoušt t z SMC, ale spustit p ímo program FSGateway.exe z adresá e C:\Program Files\Wonderware\DAServer\FSGateway\Bin C:\Program Files (x86)\wonderware\daserver\fsgateway\bin Excel a FS Gateway se spustí ve stejné session Popsáno v Tech Note 853 Spustit p ímo z exploreru

46 Tipy a triky technické podpory 2012 Nastavení a správa Microsoft SQL Serveru

47 MS SQL Server a Wonderware produkty Všechny produkty firmy Wonderware pracují s databází Microsoft SQL Server Je proto vhodné v novat mu zvýšenou pozornost a snažit se o jeho správné nastavení a správu

48 Nastavení a správa MS SQL Serveru Správná verze Obecná doporu ení Nastavení jednotlivých databází Plán údržby Zálohování databáze

49 Nastavení a správa MS SQL Serveru Správná verze Compatibility Matrix

50 Správná verze Nejprve je t eba zjistit, zda nainstalovaná verze MS SQL Serveru je podporována použitou verzí Wonderware softwaru Compatibility Matrix wdn.wonderware.com Tech Support

51 Nastavení a správa MS SQL Serveru Obecná doporu ení Antivirové výjimky a nastavení konfigura ního manažera SQL

52 Antivirové výjimky Je t eba zajistit, aby antivir neprozkoumával alespo následující adresá e, jinak by mohlo docházet ke zpomalování b hu Wonderware aplikace, chybovým hlášením apod. Windows\Temp Program Files\ArchestrA Program Files\Common Files\ArchestrA Program Files\Wonderware ProgramData\ArchestrA (p ípadn ve starších OS WinXP nebo Win 2003 Server) DocumentsAndSettings\All Users\ApplicationData\Archestra Historian\Data

53 Antivirové výjimky (pokra.) Váš antivir by nem l prohledávat ani tyto databázové soubory P ípona *.mdf P ípona *.ldf

54 SQL Server Configuration Manager Nástroj instalovaný spolu s SQL Serverem SQL Server Network Configuration Protocols for MSSQLSERVER Je t eba mít nastaveno TCP/IP a Named Pipes na Enabled

55 Nastavení a správa MS SQL Serveru Nastavení jednotlivých databází Tipy pro nastavení serveru, systémových a uživatelských u databází

56 Hlavní nastavení Nastavení využívání pam ti Pro SQL Server 2008 nastavit maximální používanou pam alespo na 50 procent dostupné RAM nebo 512MB (podle toho jaká hodnota je vyšší) Pro SQL Server 2008 R2 je doporu eno nastavit alespo 1GB nebo 65% dostupné RAM! POZOR rozhodn nem nit na 0 (v domn ní, že se jedná o no limit)! Obecné nastavení SQL serveru Výchozí index fill factor nastavte z 0 na 80

57 Nastavení systémových databází Nastavení databáze Master je t eba zm nit velikost databázových soubor pro zmenšení fragmentace Nastavte základní velikost souboru na 100MB u databázového i transak ního logu Zvyšte zv tšování souboru na 200MB Nastavení databáze tempdb Platí stejné doporu ení jako u Master

58 Nastavení uživatelské databáze Galaxy Pro Vaši databázi nastavte následující Základní velikost souboru na 500 MB Automatický r st na 500 MB Snížíte tak fragmentaci Vašich dat

59 Nastavení a správa MS SQL Serveru Plán údržby

60 Plán údržby Maintenance Plan Wizard Nástroj SQL Serveru, který za Vás p i správném nastavení automaticky provádí b žnou údržbu databáze Pomocí Vámi vytvo eného kalendá e vždy v ur itý as provede úkony, které jsou mu p id leny Není vhodný pro databázi Runtime Je t eba mít spušt nou službu SQL Agent

61 Maintanance Plan Wizard Kde ho najdete? Jak ho nastavit? Jak vytvo it plánova?.

62 Nastavení a správa MS SQL Serveru Zálohování databáze

63 Zálohování databáze Pro zálohovat? Omezení rizika možné ztráty d ležitých dat Rychlá obnova dat po havárii Typy záloh Úplné P ír stkové Jak zálohovat?

64 Nastavení a správa MS SQL Serveru Další informace o tomto tématu jsou uvedeny v následujících dokumentech Technote 682 Technote 817 Technote 826

65 Tipy technické podpory 2012 Technické tipy pro Application Server a InTouch

66 Application Server souhrnný Tech Note 870 Tech Note 870: Wonderware Application Server Troubleshooting Tech Notes Rozcestník všech Troubleshooting Tech Notes vydaných pro Wonderware Application Server Tech Notes uspo ádány do skupin podle problematiky, nap. redundance, nasazení apod. Interaktivní pdf dokument s hypertextovými odkazy na jednotlivé Tech Notes ze stránek wdn.wonderware.com Vyžaduje Adobe Reader verze 9 nebo vyšší

67 Application Server souhrnný Tech Note 870 Kliknutím na odkaz se otev e Tech Note v prohlíže i

68 Application Server Redundance Tech Note 816: Tips for Troubleshooting AppEngine Redundancy Related Issues P í iny vzniku nestandardních stav redundantních aplika ních engin a tipy pro ešení Startup Failed Shutdown Failed Standby Not Ready Unknown Active Not Available

69 Application Server Redundance (pokra.) Tech Note 825: Industrial Application Server Redundancy Troubleshooting Guidelines Obecná doporu ení pro nastavení PC Vypnout UAC na všech po íta ích v Galaxy Stejná verze Microsoft.NET Framework asová synchronizace AOS a GR Viditelnost na síti jak pomocí IP adresy tak názvu PC Zkontrolovat hosts soubor C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts Vypnout protokol IPv6 pro lokální p ipojení

70 Další Tech Notes Tech Note 806: Introduction to Using Asynchronous Scripts in the Wonderware Application Server Odpov di na asto kladené dotazy na asynchronní skripty Tech Note 811: InTouch MultiMonitor Support on Windows Vista, Windows 7 and Windows 2008 Server Možnosti nastavení grafických karet a nastavení PC pro multimonitorovou aplikaci InTouch Tech Note 815: Using the ShowGraphic() Function with ArchestrA Graphics P íklady volání funkce ShowGraphic() ve skriptu

71 Další Tech Notes (pokra.) Tech Note 861: Wonderware System Platform FAQs for IT Professionals ( asto kladené dotazy) Jak nastavit firewall Výjimky pro antiviry Rozlišení jména po íta e DNS Server nebo soubor hosts asová synchronizace Které po íta e synchronizovat a jak Systémový ú et K emu slouží, jaká musí mít oprávn ní, atd.

72 Tipy technické podpory 2012 Tipy pro velké aplikace

73 Tipy pro velké aplikace Zkušenosti z velkých aplikací Porsche: 150 sí ových uzl 120 HMI uzl 60 engin Application Serveru I/O Nestle: 60 sí ových uzl 40 HMI uzl 100 engin Application Serveru I/O Ke Galaxy m že sou asn p istupovat více vývojá

74 Sou asný vývoj aplikace Problém Sou asný import, export, nasazování, provád ní check-in, check-out zat žuje GR => m že zp sobit zpomalení odezvy aplikace InTouch v runtime, na ítání dat se zpožd ním ešení Odd lit Galaxy pro runtime a pro šablony Na vývojových stanicích s IDE lokální Galaxy

75 Sou asný vývoj aplikace (pokra.) Spolupráce více vývojá na jednom projektu je popsána v Tech Note 665

76 Nesprávné reference Problém Velký po et nesprávných referencí zp sobí velké zatížení Galaxy Repository (GR) => zpožd ní zobrazení (i správných referencí) v aplikaci InTouch ešení Vyhledat a opravit nesprávné reference V objektech Application Serveru V aplikaci InTouch

77 Nesprávné reference (pokra.) Zjišt ní po tu nesprávných referencí na GR Sledovat hodnotu atribut GR.BindCnt = po et nalezených referencí GR.BindFailCnt = po et nesprávných referencí Identifikace objekt s nesprávnými referencemi SMC konzole na GR Zvolit LogFlags Komponenta LMX ReferenceBinding

78 Nesprávné reference (pokra.) Nalezená reference Nesprávná reference (galaxy, platform, engine a object = 0)

79 Nesprávné reference (pokra.) Zjišt ní nesprávných referencí v ArchestrA grafice log ve SMC Jak nalézt ArchestrA symbol, který se odkazuje na nesprávnou referenci? => Tech Note 795: Locating References within ArchestrA Symbols

80 Exceed maximum heartbeats Problém V logu SMC je varovné hlášení Platform x exceed maximum heartbeats timeout...

81 Exceed maximum heartbeats (pokra.) ešení Zkontrolovat po adí sí ových spojení ve Windows Zm nit nastavení parametr komunikace v objektu Platformy Timeout = HeartbeatPeriod * (HeartbeatsMissedConsecMax + 1) Výchozí nastavení je 2000*(3 + 1) = 8000 ms

82 Tipy technické podpory 2012 ArchestrA grafika Tipy pro vytvá ení a diagnostiku ArchestrA grafiky

83 ArchestrA grafika ArchestrA Symboly Vektorová grafika Gradienty, pr hlednosti, stínování Vnit ní logika D di nost, zapouzd ení Tipy pro vytvá ení ArchestrA grafiky s cílem dosáhnout Rychlé na tení a zobrazení hodnot Rychlé vykreslení Nižší zatížení systémových zdroj CPU, RAM

84 Rychlé na tení oken z pam ti RAM Verze p ed InTouch 2012 Zrušit volbu Always load windows from disk InTouch 2012 ArchestrA grafika zabírá o 15% mén RAM High Priority Window Cache In-Memory Window Cache First in / First out a as expirace InTouch 2012 R2 Cache i pro ArchestrA grafiku zobrazovanou jako faceplate (ShowGraphic, ShowSymbol) InTouch 2012 R2

85 Výhoda p i použití SSD disku Z hlediska rychlosti tení z disku jsou SSD disky výkonn jší než klasické rota ní HDD

86 Zrychlení vykreslování ArchestrA grafiky Pozor na nadužívání gradientu (zejména ve zmenšených a mnohokrát použitých symbolech) Jednotlivé barvy se vypo ítávají za b hu a p i každé zm n, nap. v animacích Náhrada gradientu s animací za jednoduchou výpl sníží zatížení CPU Pr hlednost Stejná pravidla jako u gradient

87 Zrychlení vykreslování ArchestrA grafiky Nepoužívat velmi detailní a ZMENŠENÉ symboly => detaily nemají žádnou vypovídací hodnotu Symbol triangl (kontrolka): 500 základních grafických element 3 x r zný stav element Složený symbol (se 4 triangly) element

88 P íklad zpomalující ArchestrA grafiku Symbol pro analogové m ení složený ze zbyte n složitých díl ích symbol 20 t chto symbol v okn => 20 x = !!! zbyte ných grafických element Následky v runtime Pomalé na ítání oken Okno zabírá hodn místa v pam ti (stovky MB!) Následky v development Pomalé otevírání oken, pomalé reakce p i práci s okny, zamrzání PC apod.

89 Výsledky optimalizace (p edchozího p íkladu) Velikost ArchestrA symbolu na disku P ed optimalizací: 148 kb 81 kb = 67 kb Po optimalizaci: 84 kb 81 kb = 3 kb => Velikost vlastní definice grafiky zmenšena o 95%! Rychlost na tení celého InTouch okna P ed optimalizací: 12 sekund Po optimalizaci: 2 sekundy => Na tení okna urychleno o 83%! Velikost InTouch okna v pam ti RAM P ed optimalizací: 323 MB Po optimalizaci: 22 MB => Velikost okna v pam ti RAM zmenšena o 93%!

90 Optimalizace ArchestrA grafiky I. Komplexní symbol pro zobrazení stavu ventilu Kolik ventil bude ve všech oknech? Místo 6x složitý díl í vektorový grafický symbol je vhodn jší použít 6x komprimovaný obrázek (jpeg, png)

91 Optimalizace ArchestrA grafiky II. Vkládání obrázk používat komprimované formáty (jpeg, png) Rozm r obrázku zmenšený až v IDE zabere stejn pam ti jako p vodní v tší 10 MB 10 MB => Tip: Zmenšit rozm r obrázku nejprve v grafickém editoru a poté vložit obrázek ve finální velikosti do IDE

92 Optimalizace ArchestrA grafiky III. Custom Properties (CP) Pozor na velký po et CP (jsou všechny opravdu nutné?) u komplexních symbol => výsledkem vno ování symbol v n kolika úrovních mohou být i tisíce CP Pokud jsou symboly obsahující CP vno ené, tak CP propojovat uvnit ArchestrA symbol U vno ených symbol nastavit CP na Private Omezit výrazy v ArchestrA symbolu obsahující n kolik prom nných Nap.: Valve1.A > Valve1.B AND Valve1.C > Valve1.D Vhodn jší vyhodnotit na stran Application Serveru me.result = me.a > me.b AND me.c > me.d

93 Optimalizace ArchestrA grafiky IV. Skripty v ArchestrA symbolech nám ty ke zvážení Souvisí skript s grafikou nebo s daty?... Nem že se skript vykonávat rad ji na stran serveru? Musí být cyklické? Zvážit Datachange skripty Jak asto se bude spoušt t, 50ms Je to nutné? Kolik skript bude v symbolu, kolik symbol bude vloženo v aplikaci? Každý skript vno eného symbolu bude sou ástí i výsledného symbolu

94 Optimalizace ArchestrA grafiky V. Seskupení neanimovaných element => otev e se o polovinu rychleji a má polovi ní statické zatížení CPU než symbol s neseskupenými elementy

95 Volba hardwaru pro vizualiza ní stanice Rychlé CPU 1 instance InTouch využije pouze jedno jádro, ale lze zvolit, které jádro to bude Rychlý DualCore je lepší než pomalejší QuadCore (pro vizualizaci!) 3 GB RAM pro každou relaci s InTouch Rychlý harddisk SolidState Drive je lepší než 7200 ot. rota ní

96 Debug ArchestrA grafiky nástroje Task Manager CPU, Memory, GDI Objects Process Explorer Diagnostické flagy v SMC Pro debug ArchestrA grafiky lze využít WW File Loading Performance Counter

97 Debug ArchestrA grafiky (pokra.)

98 Debug ArchestrA grafiky doba na tení graf. symbolu Skriptové funkce LogMessage a ShowGraphic

99 Tipy technické podpory 2012 WW Technical Support Info Tool Nástroj technické podpory pro zjišt ní d ležitých informací o po íta i

100 Wonderware Technical Support Info Tool Používá technická podpora Panteku Lze poskytnout i uživatel m Umožní na íst informace o po íta i a uložit je do souboru.xml Systémové informace (OS, CPU, RAM, GPU, HDD, nainstalované služby, antiviry...) Wonderware software název a verze Ostatní software název a verze Registry d ležité pro Wonderware ArchestrA ú et a aktuáln p ihlášený uživatel Záznamy z Wonderware a Windows logu Umožní porovnávat adresá e soubory a jejich verze

101 Info Tool na tení informací o po íta i

102 Info Tool porovnání adresá a verzí soubor Mezi r znými po íta i

103 Otázky (... a odpov di) di)

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky Siemenss.r.o.. All Rights Reserved. SIMATIC WinCC 7.3 novinky Instalace Podporované opera ní systémy Windows 7 SP1 32-Bit a 64-Bit (Business / Enterprise / Ultimate) Windows

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

WW System Platform a Geo SCADA

WW System Platform a Geo SCADA 18. Wonderware konference R/SR - 2012 WW System Platform a Geo SCADA Nasazení v geograficky rozsáhlých aplikacích Technické tipy pro použití v sítích WAN Jaroslav Jarka Obsah prezentace Co je Geo SCADA

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Wonderware InTouch 2012 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 Co je nového Wonderware InTouch 2012 Co je nového Tomáš Petříček, Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod V oblasti průmyslové automatizace dochází k neustálému

Více

Inteligentní ešení kamerového PC systému

Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní hybridní system IP kamer a analogových kamer Až 6 kamer na jednom PC H. 6 komprese Inteligentní ešení kamerového PC systému IVS IP + Analogové kamery

Více

Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services)

Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services) Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services) Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci a supervizní řízení technologických

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green 1 Úvod Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green Informační systém HELIOS Green používá víceúrovňovou architekturu, pro kterou je typické, že různé části systému pracují na různých počítačích s různými

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

Zabezpečení organizace v pohybu

Zabezpečení organizace v pohybu Zabezpečení organizace v pohybu Zdeněk Jiříček Microsoft Marian Henč Microsoft AFCEA seminář DMZ 19. března 2013 Útoky na DMZ od ekonomické krize Je to živnost Dříve pro svoje ego, nyní pro peníze Trh

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Tonda Beneš Aplikace bezpe nostních mechanism jaro 2011

Tonda Beneš Aplikace bezpe nostních mechanism jaro 2011 Dostupnost Pro? Hacke i, bezpe nostní slabiny Závady systému, disk,... Ztráty napájení Požáry Bou e Záplavy, voda Zem esení Teroristé Vandalismus, kriminální živly Extrémní teploty, vlhkost,... Ztráty

Více

Standard systémové konfigurace pracovní stanice

Standard systémové konfigurace pracovní stanice Standard systémové konfigurace pracovní stanice Verze 2.00 Zm ny: Datum vydání Verze Zm na proti p edchozí verzi Zm nil (jméno) 8.2.2005 0.80 První draft v rámci projektového týmu Milan Hruška 29.3.2005

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky Siemenss.r.o.. All Rights Reserved. Základní informace Strana2 SIMATIC WinCC 7.3 novinky Instalace Podporované opera ní systémy Windows 7 SP1 32-Bit a 64-Bit (Business / Enterprise

Více

WinCC Change Control & WinCC/Audit

WinCC Change Control & WinCC/Audit WinCC V7.3 WinCC Change Control & WinCC/Audit Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP Sledování operátorských zásah do výrobního procesu Sledování zm n WinCC projektu Strana2 2015-05 Ladislav Plachý

Více

Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě. Jan Pilař, MVP

Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě. Jan Pilař, MVP Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě Jan Pilař, MVP Obsah Nějak bylo Nějak bude 2 Jan Pilař, MVP NĚJAK BYLO 3 SBS 2011 Standard WSUS Další App Foundation Ochrana identit Zálohování

Více

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem

Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Tvorba PDF Práce s Adobe Acrobatem Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

Online komunikace a videokonference

Online komunikace a videokonference Online komunikace a videokonference Vít Rus ák PROJEKT nancovaný z Opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost ZVY OVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAM STNANC VYBRANÝCH FAKULT MU Registra ní íslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz

Pohledem managementu firmy. www.eset.cz www.eset.cz Ochrana koncových zařízení FUNKCE Vlastnost popis Antivirus / Antispyware Kontrola výměnných médií HIPS (Host based Intrusion Prevention System) Antispam Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Operační systémy Microsoft pro průmysl. Tomáš Chlopčík 31.10.2012

Operační systémy Microsoft pro průmysl. Tomáš Chlopčík 31.10.2012 Operační systémy Microsoft pro průmysl Tomáš Chlopčík 31.10.2012 Jaké jsou možnosti licencování Microsoft OS běžná licence (krabicová / OEM / OLP / Select / Enterprise) embedded licence plný OS komponentizovaný

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Název ve ejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovar Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Od vodn ní Efektivní pracovní plocha

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

SCADA WinCC V7.3 a jeho nadstavby

SCADA WinCC V7.3 a jeho nadstavby TIA na dosah SCADA WinCC V7.3 a jeho nadstavby Kv ten 2015 Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP Kontakt Ing. Ladislav Plachý Produktový manager HMI Siemens s.r.o. Siemensova 1, 155 00 Praha 13

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno

Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Petr Hron, S.ICZ a.s. 2014 1 Z internetu do nemocnice bezpečně a snadno Identifikace problému Co je k tomu potřeba Bezpečný vzdálený přístup Bezpečnostní architektura

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Úvod 11 1. Ovládáme základní nástroje 17

Úvod 11 1. Ovládáme základní nástroje 17 Obsah Úvod 11 1. Ovládáme základní nástroje 17 Příprava konzolí Microsoft Management Console (MMC) 17 Instalace potřebných komponent 17 Registrace komponenty 18 Sestavení vlastní konzoly 19 Přenos konzoly

Více

Bezpečnostn. nostní novinky v Microsoft Windows Server 2008. Jaroslav Maurenc Account Technology Specialist Microsoft Česká republika

Bezpečnostn. nostní novinky v Microsoft Windows Server 2008. Jaroslav Maurenc Account Technology Specialist Microsoft Česká republika Bezpečnostn nostní novinky v Microsoft Windows Server 2008 Jaroslav Maurenc Account Technology Specialist Microsoft Česká republika Dnešní program Read-Only Domain Controller (RODC) Bitlocker Windows Firewall

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Office Synchronizer Poznámky k verzi. Verze 1.61

Office Synchronizer Poznámky k verzi. Verze 1.61 Office Synchronizer Poznámky k verzi Verze 1.61 Sídlo společnosti Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tel: +1-937-233-8921

Více

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01

Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet -> sériová linka ES01 KMB systems, s. r. o. Dr. M. Horákové 559, 460 06 Liberec 7, Czech Republic tel. +420 485 130 314, fax +420 482 736 896 E-mail: kmb@kmb.cz, Web: www.kmb.cz Nastavení vestav ného p evodníku Ethernet ->

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

Jak nainstalovat SQL Server 2005 Express Edition

Jak nainstalovat SQL Server 2005 Express Edition 1 z 13 9.3.2006 9:39 Jak nainstalovat SQL Server 2005 Express Edition Popis problému Instalace SQL Serveru 2005 Express Edition (dříve MSDE) Popis řešení 1. Systémové požadavky pro SQL Server 2005 Express

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více

IR-IS instalační příručka

IR-IS instalační příručka IR-IS instalační příručka Instalace systému IRIS není komplikovaná, vyžaduje však provedení několika kroků v přesném pořadí. Instalují se dvě hlavní součásti databázový server (úložiště dat) a klientská

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového

Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového Wonderware Historian 2014 R2 Co je nového Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o Strana 2 Úvod Neustálý vývoj modernějších, výkonnějších a inteligentnějších zařízení a jejich masivnější nasazení v oblasti

Více

Wonderware software. Seznam produktů

Wonderware software. Seznam produktů Wonderware software Seznam produktů Platnost od 15. prosince 2011 Strana 2 Obsah Wonderware software Strana Hlavní změny oproti předchozím seznamům... 3 Wonderware Development... 4 Wonderware System Platform...

Více

Kerio Outlook Connector (Offline Edition)

Kerio Outlook Connector (Offline Edition) Kerio Outlook Connector (Offline Edition) Návod pro snadnou implementaci Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 1. června 2010 Kerio Connect nabízí novou generaci doplňku Kerio

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials

Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials Migrace Windows Small Business 2011 do Windows Server 2012 Essentials 11. ročník největší odborné IT konference v ČR! Jan Pilař MCP MVP MCTS pilar@kpcs.cz Praha 2013 Co se dozvíte Migrační scénáře SBS

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software

Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Vítáme Vás Alcatel-Lucent VitalQIP DNS/DHCP & IP Management Software Pavel Moulis 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Co je IPAM definice, výzvy 2. VitalQIP

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Wonderware Průmyslové počítače

Wonderware Průmyslové počítače Wonderware Průmyslové počítače Průmyslové počítače rozšíření nabídky od Wonderware Značka Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) je známá zejména jako výrobce špičkového softwaru pro průmyslové

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

Hardware vybavení. Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb.

Hardware vybavení. Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Název ve ejné zakázky: Hardware vybavení Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb. Technická podmínka: Od vodn ní Pracovní stanice PC typ PC1: minimální požadavky

Více

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY

LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY LumiPlus TECHNOLOGIE LED DIODOVÝCH REFLEKTOR S VYSOKOU SVÍTIVOSTÍ - CO JSOU TO LED REFLEKTORY? JAK FUNGUJÍ? - PRO JE D LED LEŽITÉ ROZLIŠOVAT OVAT MEZI LED REFLEKTORY S VYSOKOU Ú INNOSTÍ A LEVNÝMI S NÍZKOUN

Více

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol Šifrování ve Windows EFS IPSec SSL PPTP - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol 18.11.2003 vjj 1 Bezpečnost? co chci chránit? systém

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Self Service Application. Instalační manuál

Self Service Application. Instalační manuál OBSAH 1 Úvod... 2 2 Jak začít... 2 2.1 Technické parametry... 2 2.2 Instalace Self Service Application... 2 3 Poradce při potížích... 3 4 Nastavení tiskáren... 4 1 z 5 1 ÚVOD Self Service Application dále

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Internet Information Services (IIS) 6.0

Internet Information Services (IIS) 6.0 Internet Information Services (IIS) 6.0 V operačním systému Windows Server 2003 je obsažena i služba IIS v 6.0. Služba IIS poskytuje jak www server tak i některé další služby (FTP, NNTP,...). Jedná se

Více

Tipy & triky technické podpory

Tipy & triky technické podpory 16. Wonderware konference ČR/SR - 2010 Tipy & triky technické podpory Často kladené dotazy na Wonderware software Michal Tauchman, Tomáš Petříček, Jaroslav Jarka, Pavel Průša, Jiří Nikl Obsah prezentace

Více

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman

Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman Představení společnosti a produktů ESET ESET software, spol. s r.o. Petr Heřman O společnosti ESET ESET vyvinul jeden z prvních antivirových produktů na světě Lídr v oblasti proaktivní detekce hrozeb 1987

Více