Tipy technické podpory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tipy technické podpory"

Transkript

1 18. Wonderware konference R/SR Tipy technické podpory asté dotazy, konfigurace, doporu en ené postupy aj. Tým technické podpory Pantek (CS)

2 Obsah prezentace Cyber Security a Wonderware Úrovn zabezpe ení Typy sít z hlediska ízení oprávn ní InTouch na webu Podporované verze opera ních systém a Microsoft SQL Serveru pro InTouch 2012 Utilita InTouch Window Properties WW FS Gateway jako DDE klient Nastavení a správa Microsoft SQL Serveru

3 Obsah prezentace (pokra.) Technické tipy pro Application Server a InTouch Tipy pro velké aplikace ArchestrA grafika WW Technical Support Info Tool

4 Tipy technické podpory 2012 Cyber Security a Wonderware D ležitá rozhodnutí pro zajišt ní sí ové bezpe nosti aplikací a dat Wonderware System Platform

5 Cyber Security Utajení DATA Integrita + Autenticita (Hodnov rnost) + Autorizace (Oprávn ní) + Evidence (Audit) Dostupnost CIA triangle (Confidentiality, Integrity, Availability)

6 Zabezpe ený systém musí poskytovat Ochranu dat p ed neautorizovaným p ístupem (utajení) Ochranu dat p ed neautorizovaným zásahem (integrita) Zajišt ní nep etržité dostupnosti dat (dostupnost) Spolehlivé ur ení identity komponent systému a uživatel (autenti nost) Oprávn ní uživatele vzhledem k systému na základ p ihlášení (autorizace) Nastavení zásad auditu pro sledování funkcí systému (evidence)

7 Zabezpe ený systém Zabezpe ení systému = hledání kompromisu Zabezpe ení Použitelnost

8 Úrovn zabezpe ení Zabezpe ení systému Ú ty, role, ActiveDirectory nebo místní zásady zabezpe ení Zabezpe ení aplikace P ihlášení (ArchestrA / OS) Zabezpe ený / verifikovaný zápis Antivirový systém Výjimky z kontroly viz. Readme.html Aktualizace software Wonderware Security Central

9 Úrovn zabezpe ení (pokra.) Architektura sít Odd lení sítí, brány firewall Wonderware Information Server Zabezpe ení sít NAT, Remote Desktop Gateway Brány firewall (OS, SW, HW) Zabezpe ený p enos dat, izolované sít SSL (HTTPS), VPN Kritický lánek lidé Vzd lávání, omezení práv

10 Wonderware Security Central Na technických stránkách wdn.wonderware.com Kompatibilita Wonderware produkt s bezpe nostními opravami firmy Microsoft Oficiální dokumenty Wonderware v nované bezpe nosti a zabezpe ení automatiza ních systém

11 Wonderware Security Central (pokra.) Bezpe nostní aktualizace: 15 pracovních dní od vydání aktualizace Microsoft pro produkty v hlavní podpo e (3 roky od vydání)

12 Architektura jak nastavit brány firewall?

13 Brána firewall Pomáhá zajistit bezpe nost sít Propustí pouze definovanou komunikaci (Port / Protokol) Typy bran firewall Microsoft Windows Firewall Jiný výrobce Softwarový / Hardwarový Nastavení OS firewallu Wonderware Configuration Utility Instalace softwaru od t etí strany nebo aplikace pravidel na domén mohou nastavení OS firewallu zm nit Tip: Znovu spustit Wonderware Configuration Utility Instala ní média ArchestrA System Platform 2012

14 Které porty musí být otev eny? Mezi kancelá skými aplikacemi a servery v podnikovém intranetu Do WAN / Internet

15 Které porty musí být otev eny? (pokra.) Mezi uzly ArchestrA System Platform Složité => lépe je ponechat neomezený provoz mezi uzly ASP a odd lit celou sí

16 Shrnutí doporu ení Odd lit sí ArchestrA System Platform (ASP) od podnikové sít a Internetu Ponechat pr chod pouze protokol m HTTP, HTTPS, p ípadn RDP (nutný pro klienty InTouch TS) U RDP v nujte pozornost konfiguraci zabezpe ení (sdílení lokálních disk atd.) M žete použít Antivirus / Anti-Malware programy Je NUTNÉ definovat výjimky z kontroly viz readme.htm Nepovolit p ístup z vn jší sít na portu 5413 Hrozí napadení SuiteLink typu Denial of Service Tech Alert 106 SuiteLink Security Vulnerability (hotfix)

17 Cyber Security a Wonderware Typy sít z hlediska ízení oprávn ní Doména nebo pracovní skupina pro ArchestrA System Platform?

18 Typy sít z hlediska ízení oprávn ní Pracovní skupina Workgroup Malé organizace Ú ty uživatel, jejich oprávn ní a profily jsou spravovány místn Sí peer-to-peer Doména St ední až velké organizace Správa uživatel, oprávn ní a profil probíhá centráln Domain Controller ( adi domény) ActiveDirectory pokro ilá správa pravidel

19 P ístup na sí ové zdroje Pracovní skupina Workgroup Každé PC má zaveden sv j seznam uživatel Pro p ístup na PC v síti musí být na tomto PC zaveden stejný ú et Doména Skupina uzl, které sdílí ú ty uživatel Ov ování a autorizaci uživatel vzhledem k sí ovým zdroj m definuje služba Active Directory

20 Ú et ArchestrA? Zajiš uje práva p ístupu ke zdroj m mezi uzly Archestra System Platform Sdílení soubor, nasazení aplikace, DCOM p ístup atd. Je zaveden na dvou místech! OS nebo doména Wonderware software (Change Network Account) Možnosti Lokální ú et Doménový ú et Výhody / nevýhody?

21 Výhody lokálního ú tu ArchestrA Nezávislost na domén Ú et bez expirace Ú et m že být zaveden automaticky p i instalaci Pokud je požadována zm na hesla Lze ji plánovat a provád t postupn Neaktualizované uzly mohou mezi sebou pokra ovat v innosti (Oproti tomu, je-li ArchestrA ú et v domén a bylo-li zm n no heslo, aplikace jsou nefunk ní, dokud nejsou zaktualizovány všechny stanice pomocí utility Change Network Account.)

22 Výhody doménového ú tu ArchestrA Poskytuje dokonalejší zabezpe ení Security Access Manager na domén poskytuje lepší ochranu hash uživatel (hash = nerekurzívn zakódovaná hesla) Ov ení neprobíhá v i lokálním registr m adi domény je lépe zabezpe en, nehrozí interaktivní aktivace back-door atd. Jednoduchá správa Group policies nap. umož ují nastavit centráln ArchestrA uživatele jako lokálního administrátora na všech PC skupiny Zm na hesla je transparentní (Oproti tomu v p ípad lokálního ú tu se t žko hledá uzel, na kterém n kdo heslo ArchestrA ú tu nezodpov dn zm nil.)

23 Doporu ení pro ArchestrA ú et Vyhrazený ú et pouze k pot ebám ArchestrA System Platform (ASP) Na všech uzlech stejný ú et Zachovat práva administrátora lokáln P ípadná zm na hesla Workgroup: Na všech uzlech ASP prost ednictvím utility Change Network Account (zm ní i heslo ve Windows) Doména: Na domén a poté na všech uzlech ASP prost ednictvím Change Network Account Tip: Zamezení možnosti p ihlášení pod ú tem ArchestrA Start/Settings/Control Panel/Administrative Tools/Local Security Policy/ Local Policies/User Rights Assignment P idat ú et k zásad Deny Logon Locally

24 Tipy technické podpory 2012 InTouch na webu Aplikac likace InTouch v sítích Internet / intranet

25 K dispozici již mnoho let 1. InTouch pro Terminálové služby (TS) v režimu služeb vzdálené plochy Windows Plná funk nost aplikace InTouch na místní síti, v intranetu i v internetu 2. Webový server Wonderware Information Server Obrazovky InTouch ( živá grafika ) p evedené pro webový prohlíže MS Internet Explorer Navíc reportní aplikace Navíc analytické aplikace

26 1. Služby vzdálené plochy a InTouch pro TS Protokol RDP (Remote Desktop Protocol) Brána vzdálené plochy (Remote Desktop Services Gateway) Vymezuje práva p ístupu uživatel do vnit ní sít Ov uje p istupující uživatele v i Active Directory P ekládá protokol RDP na HTTPS

27 Klientské stanice InTouch pro TS Standardní hardware (PC) m že být i zastaralý Tenký hardware (jakýkoliv OS nebo bez OS) Podmínka: podpora protokolu RDP Tenký HW od t etí strany Tenký HW od Wonderware Bez OS (ACP Enabled BIOS) Bez rota ních ástí, pr myslov odolný

28 Výhody tenkého hardware Nezastará (aktualizuje se pouze server) Levný HW a žádná údržba Snadná centrální administrace (p ipojení, zabezpe ení) HW klí, antivir pouze na serveru Jakákoliv platforma (iphone, ipad, Android, zcela bez OS )

29 P ístup k aplikacím vzdálené plochy Webový p ístup k aplikacím vzdálené plochy (na základ p ihlášení se aktivují pouze povolené aplikace) P ístup z menu Windows

30 Další informace Prezentace P. Pr ši na Wonderware uživatelské konference R/SR Informa ní dokument Vysv tlení pojm P íklady architektur

31 2. Webový server WW Information Server (WIS) Protokol HTTP, HTTPS nebo oba protokoly Klientskou aplikací je MS Internet Explorer WIS m že být na procesní síti nebo ji m že p ímo odd lovat

32 WIS InTouch obrazovky v Internet Exploreru

33 Tipy technické podpory 2012 Opera ní systémy a MS SQL Server pro InTouch 2012

34 InTouch 2012 podporované opera ní systémy Podporované OS Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008

35 InTouch 2012 podporované verze Podporované OS Windows XP SP3 Professional (32 bit) Windows XP Tablet (bez ArchestrA IDE) Windows Vista SP2 32/64-bit, Business, Enterprise Ultimate Windows 7 - /SP1 32/64-bit, Profess., Enter., Ultimate Windows 7 Embedded (jen Run-time) Windows Server 2003 SP2/R2 SP2, 32 bit, Stand., Ent. Windows Server 2008 SP2, 32/64-bit, Stand., Ent. Windows Server 2008 R2, - (bez SP) /SP1, 64-bit, Standard, Enterprise

36 InTouch 2012 podporované databáze Podporované databáze pro ArchestrA IDE p i tvorb aplikací InTouch z IDE a jejich následné publikaci MS SQL Server 2008 SP1 32-bit Standard, Express, Enterprise MS SQL Server 2008 SP3 32-bit Standard, Express, Enterprise MS SQL Server 2008 R2 SP1 32-bit Standard, Express, Enterprise

37 InTouch 2012 podporované databáze Více podrobností o slu itelnosti OS a databází OS Compatibility matrix https://wdn.wonderware.com/sites/wdn/pages/tech_ Support/CompatibilityMatrix.aspx DB Compatibility matrix https://wdn.wonderware.com/sites/wdn/pages/tech_ Support/DBCompatibilityMatrix.aspx Soubor ReadMe.html

38 Compatibility Matrix wdn.wonderware.com Tech Support

39 Tipy technické podpory 2012 Utilita InTouch Window Properties

40 Utilita InTouch Window Properties Vytvo í seznam oken aplikace Seznam obsahuje podrobné vlastnosti oken Pro InTouch 10.0 a vyšší Tech note 873 V Tech note je i odkaz pro stažení této utility Použití Dokumentace aplikace Nalezení okna podle jména, popisu nebo jiných vlastností Nalezení oken OverLay, PopUp apod. Získání celkového p ehledu o oknech

41 Utilita InTouch Window Properties (pokra.)

42 Utilita InTouch Window Properties (pokra.)

43 Tipy technické podpory 2012 WW FS Gateway jako DDE klient

44 FS Gateway jako DDE klient Komunikace DDE je zastaralá a nefunguje po síti Pro sí ový p ístup k DDE Serveru lze použít protokolový konverter FS Gateway Nap. pro propojení dat aplikací InTouch nebo Application Server s aplikací Excel (nebo starými DDE I/O Servery) na jiných nódech Windows 7, Windows Server 2008 Služby (FS Gateway) se spouští v session 0 Aplikace (Excel) b ží v session 1 a vyšších PROBLÉM

45 ešení ve Windows 7, Windows Server 2008 Jak zprovoznit DDE komunikaci FS Gateway s Excelem ve Windows 7 nebo Windows Server 2008? Nespoušt t jako službu, nespoušt t z SMC, ale spustit p ímo program FSGateway.exe z adresá e C:\Program Files\Wonderware\DAServer\FSGateway\Bin C:\Program Files (x86)\wonderware\daserver\fsgateway\bin Excel a FS Gateway se spustí ve stejné session Popsáno v Tech Note 853 Spustit p ímo z exploreru

46 Tipy a triky technické podpory 2012 Nastavení a správa Microsoft SQL Serveru

47 MS SQL Server a Wonderware produkty Všechny produkty firmy Wonderware pracují s databází Microsoft SQL Server Je proto vhodné v novat mu zvýšenou pozornost a snažit se o jeho správné nastavení a správu

48 Nastavení a správa MS SQL Serveru Správná verze Obecná doporu ení Nastavení jednotlivých databází Plán údržby Zálohování databáze

49 Nastavení a správa MS SQL Serveru Správná verze Compatibility Matrix

50 Správná verze Nejprve je t eba zjistit, zda nainstalovaná verze MS SQL Serveru je podporována použitou verzí Wonderware softwaru Compatibility Matrix wdn.wonderware.com Tech Support

51 Nastavení a správa MS SQL Serveru Obecná doporu ení Antivirové výjimky a nastavení konfigura ního manažera SQL

52 Antivirové výjimky Je t eba zajistit, aby antivir neprozkoumával alespo následující adresá e, jinak by mohlo docházet ke zpomalování b hu Wonderware aplikace, chybovým hlášením apod. Windows\Temp Program Files\ArchestrA Program Files\Common Files\ArchestrA Program Files\Wonderware ProgramData\ArchestrA (p ípadn ve starších OS WinXP nebo Win 2003 Server) DocumentsAndSettings\All Users\ApplicationData\Archestra Historian\Data

53 Antivirové výjimky (pokra.) Váš antivir by nem l prohledávat ani tyto databázové soubory P ípona *.mdf P ípona *.ldf

54 SQL Server Configuration Manager Nástroj instalovaný spolu s SQL Serverem SQL Server Network Configuration Protocols for MSSQLSERVER Je t eba mít nastaveno TCP/IP a Named Pipes na Enabled

55 Nastavení a správa MS SQL Serveru Nastavení jednotlivých databází Tipy pro nastavení serveru, systémových a uživatelských u databází

56 Hlavní nastavení Nastavení využívání pam ti Pro SQL Server 2008 nastavit maximální používanou pam alespo na 50 procent dostupné RAM nebo 512MB (podle toho jaká hodnota je vyšší) Pro SQL Server 2008 R2 je doporu eno nastavit alespo 1GB nebo 65% dostupné RAM! POZOR rozhodn nem nit na 0 (v domn ní, že se jedná o no limit)! Obecné nastavení SQL serveru Výchozí index fill factor nastavte z 0 na 80

57 Nastavení systémových databází Nastavení databáze Master je t eba zm nit velikost databázových soubor pro zmenšení fragmentace Nastavte základní velikost souboru na 100MB u databázového i transak ního logu Zvyšte zv tšování souboru na 200MB Nastavení databáze tempdb Platí stejné doporu ení jako u Master

58 Nastavení uživatelské databáze Galaxy Pro Vaši databázi nastavte následující Základní velikost souboru na 500 MB Automatický r st na 500 MB Snížíte tak fragmentaci Vašich dat

59 Nastavení a správa MS SQL Serveru Plán údržby

60 Plán údržby Maintenance Plan Wizard Nástroj SQL Serveru, který za Vás p i správném nastavení automaticky provádí b žnou údržbu databáze Pomocí Vámi vytvo eného kalendá e vždy v ur itý as provede úkony, které jsou mu p id leny Není vhodný pro databázi Runtime Je t eba mít spušt nou službu SQL Agent

61 Maintanance Plan Wizard Kde ho najdete? Jak ho nastavit? Jak vytvo it plánova?.

62 Nastavení a správa MS SQL Serveru Zálohování databáze

63 Zálohování databáze Pro zálohovat? Omezení rizika možné ztráty d ležitých dat Rychlá obnova dat po havárii Typy záloh Úplné P ír stkové Jak zálohovat?

64 Nastavení a správa MS SQL Serveru Další informace o tomto tématu jsou uvedeny v následujících dokumentech Technote 682 Technote 817 Technote 826

65 Tipy technické podpory 2012 Technické tipy pro Application Server a InTouch

66 Application Server souhrnný Tech Note 870 Tech Note 870: Wonderware Application Server Troubleshooting Tech Notes Rozcestník všech Troubleshooting Tech Notes vydaných pro Wonderware Application Server Tech Notes uspo ádány do skupin podle problematiky, nap. redundance, nasazení apod. Interaktivní pdf dokument s hypertextovými odkazy na jednotlivé Tech Notes ze stránek wdn.wonderware.com Vyžaduje Adobe Reader verze 9 nebo vyšší

67 Application Server souhrnný Tech Note 870 Kliknutím na odkaz se otev e Tech Note v prohlíže i

68 Application Server Redundance Tech Note 816: Tips for Troubleshooting AppEngine Redundancy Related Issues P í iny vzniku nestandardních stav redundantních aplika ních engin a tipy pro ešení Startup Failed Shutdown Failed Standby Not Ready Unknown Active Not Available

69 Application Server Redundance (pokra.) Tech Note 825: Industrial Application Server Redundancy Troubleshooting Guidelines Obecná doporu ení pro nastavení PC Vypnout UAC na všech po íta ích v Galaxy Stejná verze Microsoft.NET Framework asová synchronizace AOS a GR Viditelnost na síti jak pomocí IP adresy tak názvu PC Zkontrolovat hosts soubor C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts Vypnout protokol IPv6 pro lokální p ipojení

70 Další Tech Notes Tech Note 806: Introduction to Using Asynchronous Scripts in the Wonderware Application Server Odpov di na asto kladené dotazy na asynchronní skripty Tech Note 811: InTouch MultiMonitor Support on Windows Vista, Windows 7 and Windows 2008 Server Možnosti nastavení grafických karet a nastavení PC pro multimonitorovou aplikaci InTouch Tech Note 815: Using the ShowGraphic() Function with ArchestrA Graphics P íklady volání funkce ShowGraphic() ve skriptu

71 Další Tech Notes (pokra.) Tech Note 861: Wonderware System Platform FAQs for IT Professionals ( asto kladené dotazy) Jak nastavit firewall Výjimky pro antiviry Rozlišení jména po íta e DNS Server nebo soubor hosts asová synchronizace Které po íta e synchronizovat a jak Systémový ú et K emu slouží, jaká musí mít oprávn ní, atd.

72 Tipy technické podpory 2012 Tipy pro velké aplikace

73 Tipy pro velké aplikace Zkušenosti z velkých aplikací Porsche: 150 sí ových uzl 120 HMI uzl 60 engin Application Serveru I/O Nestle: 60 sí ových uzl 40 HMI uzl 100 engin Application Serveru I/O Ke Galaxy m že sou asn p istupovat více vývojá

74 Sou asný vývoj aplikace Problém Sou asný import, export, nasazování, provád ní check-in, check-out zat žuje GR => m že zp sobit zpomalení odezvy aplikace InTouch v runtime, na ítání dat se zpožd ním ešení Odd lit Galaxy pro runtime a pro šablony Na vývojových stanicích s IDE lokální Galaxy

75 Sou asný vývoj aplikace (pokra.) Spolupráce více vývojá na jednom projektu je popsána v Tech Note 665

76 Nesprávné reference Problém Velký po et nesprávných referencí zp sobí velké zatížení Galaxy Repository (GR) => zpožd ní zobrazení (i správných referencí) v aplikaci InTouch ešení Vyhledat a opravit nesprávné reference V objektech Application Serveru V aplikaci InTouch

77 Nesprávné reference (pokra.) Zjišt ní po tu nesprávných referencí na GR Sledovat hodnotu atribut GR.BindCnt = po et nalezených referencí GR.BindFailCnt = po et nesprávných referencí Identifikace objekt s nesprávnými referencemi SMC konzole na GR Zvolit LogFlags Komponenta LMX ReferenceBinding

78 Nesprávné reference (pokra.) Nalezená reference Nesprávná reference (galaxy, platform, engine a object = 0)

79 Nesprávné reference (pokra.) Zjišt ní nesprávných referencí v ArchestrA grafice log ve SMC Jak nalézt ArchestrA symbol, který se odkazuje na nesprávnou referenci? => Tech Note 795: Locating References within ArchestrA Symbols

80 Exceed maximum heartbeats Problém V logu SMC je varovné hlášení Platform x exceed maximum heartbeats timeout...

81 Exceed maximum heartbeats (pokra.) ešení Zkontrolovat po adí sí ových spojení ve Windows Zm nit nastavení parametr komunikace v objektu Platformy Timeout = HeartbeatPeriod * (HeartbeatsMissedConsecMax + 1) Výchozí nastavení je 2000*(3 + 1) = 8000 ms

82 Tipy technické podpory 2012 ArchestrA grafika Tipy pro vytvá ení a diagnostiku ArchestrA grafiky

83 ArchestrA grafika ArchestrA Symboly Vektorová grafika Gradienty, pr hlednosti, stínování Vnit ní logika D di nost, zapouzd ení Tipy pro vytvá ení ArchestrA grafiky s cílem dosáhnout Rychlé na tení a zobrazení hodnot Rychlé vykreslení Nižší zatížení systémových zdroj CPU, RAM

84 Rychlé na tení oken z pam ti RAM Verze p ed InTouch 2012 Zrušit volbu Always load windows from disk InTouch 2012 ArchestrA grafika zabírá o 15% mén RAM High Priority Window Cache In-Memory Window Cache First in / First out a as expirace InTouch 2012 R2 Cache i pro ArchestrA grafiku zobrazovanou jako faceplate (ShowGraphic, ShowSymbol) InTouch 2012 R2

85 Výhoda p i použití SSD disku Z hlediska rychlosti tení z disku jsou SSD disky výkonn jší než klasické rota ní HDD

86 Zrychlení vykreslování ArchestrA grafiky Pozor na nadužívání gradientu (zejména ve zmenšených a mnohokrát použitých symbolech) Jednotlivé barvy se vypo ítávají za b hu a p i každé zm n, nap. v animacích Náhrada gradientu s animací za jednoduchou výpl sníží zatížení CPU Pr hlednost Stejná pravidla jako u gradient

87 Zrychlení vykreslování ArchestrA grafiky Nepoužívat velmi detailní a ZMENŠENÉ symboly => detaily nemají žádnou vypovídací hodnotu Symbol triangl (kontrolka): 500 základních grafických element 3 x r zný stav element Složený symbol (se 4 triangly) element

88 P íklad zpomalující ArchestrA grafiku Symbol pro analogové m ení složený ze zbyte n složitých díl ích symbol 20 t chto symbol v okn => 20 x = !!! zbyte ných grafických element Následky v runtime Pomalé na ítání oken Okno zabírá hodn místa v pam ti (stovky MB!) Následky v development Pomalé otevírání oken, pomalé reakce p i práci s okny, zamrzání PC apod.

89 Výsledky optimalizace (p edchozího p íkladu) Velikost ArchestrA symbolu na disku P ed optimalizací: 148 kb 81 kb = 67 kb Po optimalizaci: 84 kb 81 kb = 3 kb => Velikost vlastní definice grafiky zmenšena o 95%! Rychlost na tení celého InTouch okna P ed optimalizací: 12 sekund Po optimalizaci: 2 sekundy => Na tení okna urychleno o 83%! Velikost InTouch okna v pam ti RAM P ed optimalizací: 323 MB Po optimalizaci: 22 MB => Velikost okna v pam ti RAM zmenšena o 93%!

90 Optimalizace ArchestrA grafiky I. Komplexní symbol pro zobrazení stavu ventilu Kolik ventil bude ve všech oknech? Místo 6x složitý díl í vektorový grafický symbol je vhodn jší použít 6x komprimovaný obrázek (jpeg, png)

91 Optimalizace ArchestrA grafiky II. Vkládání obrázk používat komprimované formáty (jpeg, png) Rozm r obrázku zmenšený až v IDE zabere stejn pam ti jako p vodní v tší 10 MB 10 MB => Tip: Zmenšit rozm r obrázku nejprve v grafickém editoru a poté vložit obrázek ve finální velikosti do IDE

92 Optimalizace ArchestrA grafiky III. Custom Properties (CP) Pozor na velký po et CP (jsou všechny opravdu nutné?) u komplexních symbol => výsledkem vno ování symbol v n kolika úrovních mohou být i tisíce CP Pokud jsou symboly obsahující CP vno ené, tak CP propojovat uvnit ArchestrA symbol U vno ených symbol nastavit CP na Private Omezit výrazy v ArchestrA symbolu obsahující n kolik prom nných Nap.: Valve1.A > Valve1.B AND Valve1.C > Valve1.D Vhodn jší vyhodnotit na stran Application Serveru me.result = me.a > me.b AND me.c > me.d

93 Optimalizace ArchestrA grafiky IV. Skripty v ArchestrA symbolech nám ty ke zvážení Souvisí skript s grafikou nebo s daty?... Nem že se skript vykonávat rad ji na stran serveru? Musí být cyklické? Zvážit Datachange skripty Jak asto se bude spoušt t, 50ms Je to nutné? Kolik skript bude v symbolu, kolik symbol bude vloženo v aplikaci? Každý skript vno eného symbolu bude sou ástí i výsledného symbolu

94 Optimalizace ArchestrA grafiky V. Seskupení neanimovaných element => otev e se o polovinu rychleji a má polovi ní statické zatížení CPU než symbol s neseskupenými elementy

95 Volba hardwaru pro vizualiza ní stanice Rychlé CPU 1 instance InTouch využije pouze jedno jádro, ale lze zvolit, které jádro to bude Rychlý DualCore je lepší než pomalejší QuadCore (pro vizualizaci!) 3 GB RAM pro každou relaci s InTouch Rychlý harddisk SolidState Drive je lepší než 7200 ot. rota ní

96 Debug ArchestrA grafiky nástroje Task Manager CPU, Memory, GDI Objects Process Explorer Diagnostické flagy v SMC Pro debug ArchestrA grafiky lze využít WW File Loading Performance Counter

97 Debug ArchestrA grafiky (pokra.)

98 Debug ArchestrA grafiky doba na tení graf. symbolu Skriptové funkce LogMessage a ShowGraphic

99 Tipy technické podpory 2012 WW Technical Support Info Tool Nástroj technické podpory pro zjišt ní d ležitých informací o po íta i

100 Wonderware Technical Support Info Tool Používá technická podpora Panteku Lze poskytnout i uživatel m Umožní na íst informace o po íta i a uložit je do souboru.xml Systémové informace (OS, CPU, RAM, GPU, HDD, nainstalované služby, antiviry...) Wonderware software název a verze Ostatní software název a verze Registry d ležité pro Wonderware ArchestrA ú et a aktuáln p ihlášený uživatel Záznamy z Wonderware a Windows logu Umožní porovnávat adresá e soubory a jejich verze

101 Info Tool na tení informací o po íta i

102 Info Tool porovnání adresá a verzí soubor Mezi r znými po íta i

103 Otázky (... a odpov di) di)

WW System Platform a Geo SCADA

WW System Platform a Geo SCADA 18. Wonderware konference R/SR - 2012 WW System Platform a Geo SCADA Nasazení v geograficky rozsáhlých aplikacích Technické tipy pro použití v sítích WAN Jaroslav Jarka Obsah prezentace Co je Geo SCADA

Více

Obsah Pod?kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Základy automatizace Windows Automatizace a bezpe:nost 43

Obsah Pod?kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Základy automatizace Windows Automatizace a bezpe:nost 43 Obsah Pod kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Kapitola 1 Základy automatizace Windows 37 1.1 Automatizace správy Windows 38 1.2 VBScript a nástroj Windows Script Host 39 WScript 39

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Luboš Souček Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Bakalářská práce 2012 Prohlášení

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o.

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o. Procesorový modul SAM9260 Linuxový manuál verze 00.15 Copyright (C) Elvoris s.r.o. Obsah 1 Úvod 4 2 Za ínáme 5 2.1 Vybavení modulu.................................... 5 2.1.1 Pam t......................................

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00

DB2 verze 9.5. Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows. Verze 9, vydání 5 GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze 9, vydání 5 Začínáme s instalací a administrací produktu DB2 v systémech Linux a Windows GC09-3800-00 DB2 verze 9.5 for Linux, UNIX, and Windows Verze

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP

Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Náš tým specialist na podporu rychle zahájí ešení problém všeho systému s cílem zajistit,

Více

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný v

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500 Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2015 þÿ R e g u l o v

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML?

Úvodem ISBN 80-86097-57-9. Internet a web 2 Některé základní pojmy 2 Některé pojmy ještě podrobněji... 5 WWW server 5 Co je HTML? Úvodem Předmětem této brožury je FrontPage 2000 a jejím cílem je praktické zvládnutí základů tvorby webových stránek. Nebudeme se detailně zabývat prostředím aplikace FrontPage nebo podrobnostmi jednotlivých

Více

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití Comet Database Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET Příručka pro použití Úvod Tento databázový systém je určen pro sběr a uchovávání dat ze zařízení firmy COMET. Umožňuje: - Plnění databáze

Více