Tipy technické podpory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tipy technické podpory"

Transkript

1 18. Wonderware konference R/SR Tipy technické podpory asté dotazy, konfigurace, doporu en ené postupy aj. Tým technické podpory Pantek (CS)

2 Obsah prezentace Cyber Security a Wonderware Úrovn zabezpe ení Typy sít z hlediska ízení oprávn ní InTouch na webu Podporované verze opera ních systém a Microsoft SQL Serveru pro InTouch 2012 Utilita InTouch Window Properties WW FS Gateway jako DDE klient Nastavení a správa Microsoft SQL Serveru

3 Obsah prezentace (pokra.) Technické tipy pro Application Server a InTouch Tipy pro velké aplikace ArchestrA grafika WW Technical Support Info Tool

4 Tipy technické podpory 2012 Cyber Security a Wonderware D ležitá rozhodnutí pro zajišt ní sí ové bezpe nosti aplikací a dat Wonderware System Platform

5 Cyber Security Utajení DATA Integrita + Autenticita (Hodnov rnost) + Autorizace (Oprávn ní) + Evidence (Audit) Dostupnost CIA triangle (Confidentiality, Integrity, Availability)

6 Zabezpe ený systém musí poskytovat Ochranu dat p ed neautorizovaným p ístupem (utajení) Ochranu dat p ed neautorizovaným zásahem (integrita) Zajišt ní nep etržité dostupnosti dat (dostupnost) Spolehlivé ur ení identity komponent systému a uživatel (autenti nost) Oprávn ní uživatele vzhledem k systému na základ p ihlášení (autorizace) Nastavení zásad auditu pro sledování funkcí systému (evidence)

7 Zabezpe ený systém Zabezpe ení systému = hledání kompromisu Zabezpe ení Použitelnost

8 Úrovn zabezpe ení Zabezpe ení systému Ú ty, role, ActiveDirectory nebo místní zásady zabezpe ení Zabezpe ení aplikace P ihlášení (ArchestrA / OS) Zabezpe ený / verifikovaný zápis Antivirový systém Výjimky z kontroly viz. Readme.html Aktualizace software Wonderware Security Central

9 Úrovn zabezpe ení (pokra.) Architektura sít Odd lení sítí, brány firewall Wonderware Information Server Zabezpe ení sít NAT, Remote Desktop Gateway Brány firewall (OS, SW, HW) Zabezpe ený p enos dat, izolované sít SSL (HTTPS), VPN Kritický lánek lidé Vzd lávání, omezení práv

10 Wonderware Security Central Na technických stránkách wdn.wonderware.com Kompatibilita Wonderware produkt s bezpe nostními opravami firmy Microsoft Oficiální dokumenty Wonderware v nované bezpe nosti a zabezpe ení automatiza ních systém

11 Wonderware Security Central (pokra.) Bezpe nostní aktualizace: 15 pracovních dní od vydání aktualizace Microsoft pro produkty v hlavní podpo e (3 roky od vydání)

12 Architektura jak nastavit brány firewall?

13 Brána firewall Pomáhá zajistit bezpe nost sít Propustí pouze definovanou komunikaci (Port / Protokol) Typy bran firewall Microsoft Windows Firewall Jiný výrobce Softwarový / Hardwarový Nastavení OS firewallu Wonderware Configuration Utility Instalace softwaru od t etí strany nebo aplikace pravidel na domén mohou nastavení OS firewallu zm nit Tip: Znovu spustit Wonderware Configuration Utility Instala ní média ArchestrA System Platform 2012

14 Které porty musí být otev eny? Mezi kancelá skými aplikacemi a servery v podnikovém intranetu Do WAN / Internet

15 Které porty musí být otev eny? (pokra.) Mezi uzly ArchestrA System Platform Složité => lépe je ponechat neomezený provoz mezi uzly ASP a odd lit celou sí

16 Shrnutí doporu ení Odd lit sí ArchestrA System Platform (ASP) od podnikové sít a Internetu Ponechat pr chod pouze protokol m HTTP, HTTPS, p ípadn RDP (nutný pro klienty InTouch TS) U RDP v nujte pozornost konfiguraci zabezpe ení (sdílení lokálních disk atd.) M žete použít Antivirus / Anti-Malware programy Je NUTNÉ definovat výjimky z kontroly viz readme.htm Nepovolit p ístup z vn jší sít na portu 5413 Hrozí napadení SuiteLink typu Denial of Service Tech Alert 106 SuiteLink Security Vulnerability (hotfix)

17 Cyber Security a Wonderware Typy sít z hlediska ízení oprávn ní Doména nebo pracovní skupina pro ArchestrA System Platform?

18 Typy sít z hlediska ízení oprávn ní Pracovní skupina Workgroup Malé organizace Ú ty uživatel, jejich oprávn ní a profily jsou spravovány místn Sí peer-to-peer Doména St ední až velké organizace Správa uživatel, oprávn ní a profil probíhá centráln Domain Controller ( adi domény) ActiveDirectory pokro ilá správa pravidel

19 P ístup na sí ové zdroje Pracovní skupina Workgroup Každé PC má zaveden sv j seznam uživatel Pro p ístup na PC v síti musí být na tomto PC zaveden stejný ú et Doména Skupina uzl, které sdílí ú ty uživatel Ov ování a autorizaci uživatel vzhledem k sí ovým zdroj m definuje služba Active Directory

20 Ú et ArchestrA? Zajiš uje práva p ístupu ke zdroj m mezi uzly Archestra System Platform Sdílení soubor, nasazení aplikace, DCOM p ístup atd. Je zaveden na dvou místech! OS nebo doména Wonderware software (Change Network Account) Možnosti Lokální ú et Doménový ú et Výhody / nevýhody?

21 Výhody lokálního ú tu ArchestrA Nezávislost na domén Ú et bez expirace Ú et m že být zaveden automaticky p i instalaci Pokud je požadována zm na hesla Lze ji plánovat a provád t postupn Neaktualizované uzly mohou mezi sebou pokra ovat v innosti (Oproti tomu, je-li ArchestrA ú et v domén a bylo-li zm n no heslo, aplikace jsou nefunk ní, dokud nejsou zaktualizovány všechny stanice pomocí utility Change Network Account.)

22 Výhody doménového ú tu ArchestrA Poskytuje dokonalejší zabezpe ení Security Access Manager na domén poskytuje lepší ochranu hash uživatel (hash = nerekurzívn zakódovaná hesla) Ov ení neprobíhá v i lokálním registr m adi domény je lépe zabezpe en, nehrozí interaktivní aktivace back-door atd. Jednoduchá správa Group policies nap. umož ují nastavit centráln ArchestrA uživatele jako lokálního administrátora na všech PC skupiny Zm na hesla je transparentní (Oproti tomu v p ípad lokálního ú tu se t žko hledá uzel, na kterém n kdo heslo ArchestrA ú tu nezodpov dn zm nil.)

23 Doporu ení pro ArchestrA ú et Vyhrazený ú et pouze k pot ebám ArchestrA System Platform (ASP) Na všech uzlech stejný ú et Zachovat práva administrátora lokáln P ípadná zm na hesla Workgroup: Na všech uzlech ASP prost ednictvím utility Change Network Account (zm ní i heslo ve Windows) Doména: Na domén a poté na všech uzlech ASP prost ednictvím Change Network Account Tip: Zamezení možnosti p ihlášení pod ú tem ArchestrA Start/Settings/Control Panel/Administrative Tools/Local Security Policy/ Local Policies/User Rights Assignment P idat ú et k zásad Deny Logon Locally

24 Tipy technické podpory 2012 InTouch na webu Aplikac likace InTouch v sítích Internet / intranet

25 K dispozici již mnoho let 1. InTouch pro Terminálové služby (TS) v režimu služeb vzdálené plochy Windows Plná funk nost aplikace InTouch na místní síti, v intranetu i v internetu 2. Webový server Wonderware Information Server Obrazovky InTouch ( živá grafika ) p evedené pro webový prohlíže MS Internet Explorer Navíc reportní aplikace Navíc analytické aplikace

26 1. Služby vzdálené plochy a InTouch pro TS Protokol RDP (Remote Desktop Protocol) Brána vzdálené plochy (Remote Desktop Services Gateway) Vymezuje práva p ístupu uživatel do vnit ní sít Ov uje p istupující uživatele v i Active Directory P ekládá protokol RDP na HTTPS

27 Klientské stanice InTouch pro TS Standardní hardware (PC) m že být i zastaralý Tenký hardware (jakýkoliv OS nebo bez OS) Podmínka: podpora protokolu RDP Tenký HW od t etí strany Tenký HW od Wonderware Bez OS (ACP Enabled BIOS) Bez rota ních ástí, pr myslov odolný

28 Výhody tenkého hardware Nezastará (aktualizuje se pouze server) Levný HW a žádná údržba Snadná centrální administrace (p ipojení, zabezpe ení) HW klí, antivir pouze na serveru Jakákoliv platforma (iphone, ipad, Android, zcela bez OS )

29 P ístup k aplikacím vzdálené plochy Webový p ístup k aplikacím vzdálené plochy (na základ p ihlášení se aktivují pouze povolené aplikace) P ístup z menu Windows

30 Další informace Prezentace P. Pr ši na Wonderware uživatelské konference R/SR Informa ní dokument Vysv tlení pojm P íklady architektur

31 2. Webový server WW Information Server (WIS) Protokol HTTP, HTTPS nebo oba protokoly Klientskou aplikací je MS Internet Explorer WIS m že být na procesní síti nebo ji m že p ímo odd lovat

32 WIS InTouch obrazovky v Internet Exploreru

33 Tipy technické podpory 2012 Opera ní systémy a MS SQL Server pro InTouch 2012

34 InTouch 2012 podporované opera ní systémy Podporované OS Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows Server 2003 Windows Server 2008

35 InTouch 2012 podporované verze Podporované OS Windows XP SP3 Professional (32 bit) Windows XP Tablet (bez ArchestrA IDE) Windows Vista SP2 32/64-bit, Business, Enterprise Ultimate Windows 7 - /SP1 32/64-bit, Profess., Enter., Ultimate Windows 7 Embedded (jen Run-time) Windows Server 2003 SP2/R2 SP2, 32 bit, Stand., Ent. Windows Server 2008 SP2, 32/64-bit, Stand., Ent. Windows Server 2008 R2, - (bez SP) /SP1, 64-bit, Standard, Enterprise

36 InTouch 2012 podporované databáze Podporované databáze pro ArchestrA IDE p i tvorb aplikací InTouch z IDE a jejich následné publikaci MS SQL Server 2008 SP1 32-bit Standard, Express, Enterprise MS SQL Server 2008 SP3 32-bit Standard, Express, Enterprise MS SQL Server 2008 R2 SP1 32-bit Standard, Express, Enterprise

37 InTouch 2012 podporované databáze Více podrobností o slu itelnosti OS a databází OS Compatibility matrix https://wdn.wonderware.com/sites/wdn/pages/tech_ Support/CompatibilityMatrix.aspx DB Compatibility matrix https://wdn.wonderware.com/sites/wdn/pages/tech_ Support/DBCompatibilityMatrix.aspx Soubor ReadMe.html

38 Compatibility Matrix wdn.wonderware.com Tech Support

39 Tipy technické podpory 2012 Utilita InTouch Window Properties

40 Utilita InTouch Window Properties Vytvo í seznam oken aplikace Seznam obsahuje podrobné vlastnosti oken Pro InTouch 10.0 a vyšší Tech note 873 V Tech note je i odkaz pro stažení této utility Použití Dokumentace aplikace Nalezení okna podle jména, popisu nebo jiných vlastností Nalezení oken OverLay, PopUp apod. Získání celkového p ehledu o oknech

41 Utilita InTouch Window Properties (pokra.)

42 Utilita InTouch Window Properties (pokra.)

43 Tipy technické podpory 2012 WW FS Gateway jako DDE klient

44 FS Gateway jako DDE klient Komunikace DDE je zastaralá a nefunguje po síti Pro sí ový p ístup k DDE Serveru lze použít protokolový konverter FS Gateway Nap. pro propojení dat aplikací InTouch nebo Application Server s aplikací Excel (nebo starými DDE I/O Servery) na jiných nódech Windows 7, Windows Server 2008 Služby (FS Gateway) se spouští v session 0 Aplikace (Excel) b ží v session 1 a vyšších PROBLÉM

45 ešení ve Windows 7, Windows Server 2008 Jak zprovoznit DDE komunikaci FS Gateway s Excelem ve Windows 7 nebo Windows Server 2008? Nespoušt t jako službu, nespoušt t z SMC, ale spustit p ímo program FSGateway.exe z adresá e C:\Program Files\Wonderware\DAServer\FSGateway\Bin C:\Program Files (x86)\wonderware\daserver\fsgateway\bin Excel a FS Gateway se spustí ve stejné session Popsáno v Tech Note 853 Spustit p ímo z exploreru

46 Tipy a triky technické podpory 2012 Nastavení a správa Microsoft SQL Serveru

47 MS SQL Server a Wonderware produkty Všechny produkty firmy Wonderware pracují s databází Microsoft SQL Server Je proto vhodné v novat mu zvýšenou pozornost a snažit se o jeho správné nastavení a správu

48 Nastavení a správa MS SQL Serveru Správná verze Obecná doporu ení Nastavení jednotlivých databází Plán údržby Zálohování databáze

49 Nastavení a správa MS SQL Serveru Správná verze Compatibility Matrix

50 Správná verze Nejprve je t eba zjistit, zda nainstalovaná verze MS SQL Serveru je podporována použitou verzí Wonderware softwaru Compatibility Matrix wdn.wonderware.com Tech Support

51 Nastavení a správa MS SQL Serveru Obecná doporu ení Antivirové výjimky a nastavení konfigura ního manažera SQL

52 Antivirové výjimky Je t eba zajistit, aby antivir neprozkoumával alespo následující adresá e, jinak by mohlo docházet ke zpomalování b hu Wonderware aplikace, chybovým hlášením apod. Windows\Temp Program Files\ArchestrA Program Files\Common Files\ArchestrA Program Files\Wonderware ProgramData\ArchestrA (p ípadn ve starších OS WinXP nebo Win 2003 Server) DocumentsAndSettings\All Users\ApplicationData\Archestra Historian\Data

53 Antivirové výjimky (pokra.) Váš antivir by nem l prohledávat ani tyto databázové soubory P ípona *.mdf P ípona *.ldf

54 SQL Server Configuration Manager Nástroj instalovaný spolu s SQL Serverem SQL Server Network Configuration Protocols for MSSQLSERVER Je t eba mít nastaveno TCP/IP a Named Pipes na Enabled

55 Nastavení a správa MS SQL Serveru Nastavení jednotlivých databází Tipy pro nastavení serveru, systémových a uživatelských u databází

56 Hlavní nastavení Nastavení využívání pam ti Pro SQL Server 2008 nastavit maximální používanou pam alespo na 50 procent dostupné RAM nebo 512MB (podle toho jaká hodnota je vyšší) Pro SQL Server 2008 R2 je doporu eno nastavit alespo 1GB nebo 65% dostupné RAM! POZOR rozhodn nem nit na 0 (v domn ní, že se jedná o no limit)! Obecné nastavení SQL serveru Výchozí index fill factor nastavte z 0 na 80

57 Nastavení systémových databází Nastavení databáze Master je t eba zm nit velikost databázových soubor pro zmenšení fragmentace Nastavte základní velikost souboru na 100MB u databázového i transak ního logu Zvyšte zv tšování souboru na 200MB Nastavení databáze tempdb Platí stejné doporu ení jako u Master

58 Nastavení uživatelské databáze Galaxy Pro Vaši databázi nastavte následující Základní velikost souboru na 500 MB Automatický r st na 500 MB Snížíte tak fragmentaci Vašich dat

59 Nastavení a správa MS SQL Serveru Plán údržby

60 Plán údržby Maintenance Plan Wizard Nástroj SQL Serveru, který za Vás p i správném nastavení automaticky provádí b žnou údržbu databáze Pomocí Vámi vytvo eného kalendá e vždy v ur itý as provede úkony, které jsou mu p id leny Není vhodný pro databázi Runtime Je t eba mít spušt nou službu SQL Agent

61 Maintanance Plan Wizard Kde ho najdete? Jak ho nastavit? Jak vytvo it plánova?.

62 Nastavení a správa MS SQL Serveru Zálohování databáze

63 Zálohování databáze Pro zálohovat? Omezení rizika možné ztráty d ležitých dat Rychlá obnova dat po havárii Typy záloh Úplné P ír stkové Jak zálohovat?

64 Nastavení a správa MS SQL Serveru Další informace o tomto tématu jsou uvedeny v následujících dokumentech Technote 682 Technote 817 Technote 826

65 Tipy technické podpory 2012 Technické tipy pro Application Server a InTouch

66 Application Server souhrnný Tech Note 870 Tech Note 870: Wonderware Application Server Troubleshooting Tech Notes Rozcestník všech Troubleshooting Tech Notes vydaných pro Wonderware Application Server Tech Notes uspo ádány do skupin podle problematiky, nap. redundance, nasazení apod. Interaktivní pdf dokument s hypertextovými odkazy na jednotlivé Tech Notes ze stránek wdn.wonderware.com Vyžaduje Adobe Reader verze 9 nebo vyšší

67 Application Server souhrnný Tech Note 870 Kliknutím na odkaz se otev e Tech Note v prohlíže i

68 Application Server Redundance Tech Note 816: Tips for Troubleshooting AppEngine Redundancy Related Issues P í iny vzniku nestandardních stav redundantních aplika ních engin a tipy pro ešení Startup Failed Shutdown Failed Standby Not Ready Unknown Active Not Available

69 Application Server Redundance (pokra.) Tech Note 825: Industrial Application Server Redundancy Troubleshooting Guidelines Obecná doporu ení pro nastavení PC Vypnout UAC na všech po íta ích v Galaxy Stejná verze Microsoft.NET Framework asová synchronizace AOS a GR Viditelnost na síti jak pomocí IP adresy tak názvu PC Zkontrolovat hosts soubor C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts Vypnout protokol IPv6 pro lokální p ipojení

70 Další Tech Notes Tech Note 806: Introduction to Using Asynchronous Scripts in the Wonderware Application Server Odpov di na asto kladené dotazy na asynchronní skripty Tech Note 811: InTouch MultiMonitor Support on Windows Vista, Windows 7 and Windows 2008 Server Možnosti nastavení grafických karet a nastavení PC pro multimonitorovou aplikaci InTouch Tech Note 815: Using the ShowGraphic() Function with ArchestrA Graphics P íklady volání funkce ShowGraphic() ve skriptu

71 Další Tech Notes (pokra.) Tech Note 861: Wonderware System Platform FAQs for IT Professionals ( asto kladené dotazy) Jak nastavit firewall Výjimky pro antiviry Rozlišení jména po íta e DNS Server nebo soubor hosts asová synchronizace Které po íta e synchronizovat a jak Systémový ú et K emu slouží, jaká musí mít oprávn ní, atd.

72 Tipy technické podpory 2012 Tipy pro velké aplikace

73 Tipy pro velké aplikace Zkušenosti z velkých aplikací Porsche: 150 sí ových uzl 120 HMI uzl 60 engin Application Serveru I/O Nestle: 60 sí ových uzl 40 HMI uzl 100 engin Application Serveru I/O Ke Galaxy m že sou asn p istupovat více vývojá

74 Sou asný vývoj aplikace Problém Sou asný import, export, nasazování, provád ní check-in, check-out zat žuje GR => m že zp sobit zpomalení odezvy aplikace InTouch v runtime, na ítání dat se zpožd ním ešení Odd lit Galaxy pro runtime a pro šablony Na vývojových stanicích s IDE lokální Galaxy

75 Sou asný vývoj aplikace (pokra.) Spolupráce více vývojá na jednom projektu je popsána v Tech Note 665

76 Nesprávné reference Problém Velký po et nesprávných referencí zp sobí velké zatížení Galaxy Repository (GR) => zpožd ní zobrazení (i správných referencí) v aplikaci InTouch ešení Vyhledat a opravit nesprávné reference V objektech Application Serveru V aplikaci InTouch

77 Nesprávné reference (pokra.) Zjišt ní po tu nesprávných referencí na GR Sledovat hodnotu atribut GR.BindCnt = po et nalezených referencí GR.BindFailCnt = po et nesprávných referencí Identifikace objekt s nesprávnými referencemi SMC konzole na GR Zvolit LogFlags Komponenta LMX ReferenceBinding

78 Nesprávné reference (pokra.) Nalezená reference Nesprávná reference (galaxy, platform, engine a object = 0)

79 Nesprávné reference (pokra.) Zjišt ní nesprávných referencí v ArchestrA grafice log ve SMC Jak nalézt ArchestrA symbol, který se odkazuje na nesprávnou referenci? => Tech Note 795: Locating References within ArchestrA Symbols

80 Exceed maximum heartbeats Problém V logu SMC je varovné hlášení Platform x exceed maximum heartbeats timeout...

81 Exceed maximum heartbeats (pokra.) ešení Zkontrolovat po adí sí ových spojení ve Windows Zm nit nastavení parametr komunikace v objektu Platformy Timeout = HeartbeatPeriod * (HeartbeatsMissedConsecMax + 1) Výchozí nastavení je 2000*(3 + 1) = 8000 ms

82 Tipy technické podpory 2012 ArchestrA grafika Tipy pro vytvá ení a diagnostiku ArchestrA grafiky

83 ArchestrA grafika ArchestrA Symboly Vektorová grafika Gradienty, pr hlednosti, stínování Vnit ní logika D di nost, zapouzd ení Tipy pro vytvá ení ArchestrA grafiky s cílem dosáhnout Rychlé na tení a zobrazení hodnot Rychlé vykreslení Nižší zatížení systémových zdroj CPU, RAM

84 Rychlé na tení oken z pam ti RAM Verze p ed InTouch 2012 Zrušit volbu Always load windows from disk InTouch 2012 ArchestrA grafika zabírá o 15% mén RAM High Priority Window Cache In-Memory Window Cache First in / First out a as expirace InTouch 2012 R2 Cache i pro ArchestrA grafiku zobrazovanou jako faceplate (ShowGraphic, ShowSymbol) InTouch 2012 R2

85 Výhoda p i použití SSD disku Z hlediska rychlosti tení z disku jsou SSD disky výkonn jší než klasické rota ní HDD

86 Zrychlení vykreslování ArchestrA grafiky Pozor na nadužívání gradientu (zejména ve zmenšených a mnohokrát použitých symbolech) Jednotlivé barvy se vypo ítávají za b hu a p i každé zm n, nap. v animacích Náhrada gradientu s animací za jednoduchou výpl sníží zatížení CPU Pr hlednost Stejná pravidla jako u gradient

87 Zrychlení vykreslování ArchestrA grafiky Nepoužívat velmi detailní a ZMENŠENÉ symboly => detaily nemají žádnou vypovídací hodnotu Symbol triangl (kontrolka): 500 základních grafických element 3 x r zný stav element Složený symbol (se 4 triangly) element

88 P íklad zpomalující ArchestrA grafiku Symbol pro analogové m ení složený ze zbyte n složitých díl ích symbol 20 t chto symbol v okn => 20 x = !!! zbyte ných grafických element Následky v runtime Pomalé na ítání oken Okno zabírá hodn místa v pam ti (stovky MB!) Následky v development Pomalé otevírání oken, pomalé reakce p i práci s okny, zamrzání PC apod.

89 Výsledky optimalizace (p edchozího p íkladu) Velikost ArchestrA symbolu na disku P ed optimalizací: 148 kb 81 kb = 67 kb Po optimalizaci: 84 kb 81 kb = 3 kb => Velikost vlastní definice grafiky zmenšena o 95%! Rychlost na tení celého InTouch okna P ed optimalizací: 12 sekund Po optimalizaci: 2 sekundy => Na tení okna urychleno o 83%! Velikost InTouch okna v pam ti RAM P ed optimalizací: 323 MB Po optimalizaci: 22 MB => Velikost okna v pam ti RAM zmenšena o 93%!

90 Optimalizace ArchestrA grafiky I. Komplexní symbol pro zobrazení stavu ventilu Kolik ventil bude ve všech oknech? Místo 6x složitý díl í vektorový grafický symbol je vhodn jší použít 6x komprimovaný obrázek (jpeg, png)

91 Optimalizace ArchestrA grafiky II. Vkládání obrázk používat komprimované formáty (jpeg, png) Rozm r obrázku zmenšený až v IDE zabere stejn pam ti jako p vodní v tší 10 MB 10 MB => Tip: Zmenšit rozm r obrázku nejprve v grafickém editoru a poté vložit obrázek ve finální velikosti do IDE

92 Optimalizace ArchestrA grafiky III. Custom Properties (CP) Pozor na velký po et CP (jsou všechny opravdu nutné?) u komplexních symbol => výsledkem vno ování symbol v n kolika úrovních mohou být i tisíce CP Pokud jsou symboly obsahující CP vno ené, tak CP propojovat uvnit ArchestrA symbol U vno ených symbol nastavit CP na Private Omezit výrazy v ArchestrA symbolu obsahující n kolik prom nných Nap.: Valve1.A > Valve1.B AND Valve1.C > Valve1.D Vhodn jší vyhodnotit na stran Application Serveru me.result = me.a > me.b AND me.c > me.d

93 Optimalizace ArchestrA grafiky IV. Skripty v ArchestrA symbolech nám ty ke zvážení Souvisí skript s grafikou nebo s daty?... Nem že se skript vykonávat rad ji na stran serveru? Musí být cyklické? Zvážit Datachange skripty Jak asto se bude spoušt t, 50ms Je to nutné? Kolik skript bude v symbolu, kolik symbol bude vloženo v aplikaci? Každý skript vno eného symbolu bude sou ástí i výsledného symbolu

94 Optimalizace ArchestrA grafiky V. Seskupení neanimovaných element => otev e se o polovinu rychleji a má polovi ní statické zatížení CPU než symbol s neseskupenými elementy

95 Volba hardwaru pro vizualiza ní stanice Rychlé CPU 1 instance InTouch využije pouze jedno jádro, ale lze zvolit, které jádro to bude Rychlý DualCore je lepší než pomalejší QuadCore (pro vizualizaci!) 3 GB RAM pro každou relaci s InTouch Rychlý harddisk SolidState Drive je lepší než 7200 ot. rota ní

96 Debug ArchestrA grafiky nástroje Task Manager CPU, Memory, GDI Objects Process Explorer Diagnostické flagy v SMC Pro debug ArchestrA grafiky lze využít WW File Loading Performance Counter

97 Debug ArchestrA grafiky (pokra.)

98 Debug ArchestrA grafiky doba na tení graf. symbolu Skriptové funkce LogMessage a ShowGraphic

99 Tipy technické podpory 2012 WW Technical Support Info Tool Nástroj technické podpory pro zjišt ní d ležitých informací o po íta i

100 Wonderware Technical Support Info Tool Používá technická podpora Panteku Lze poskytnout i uživatel m Umožní na íst informace o po íta i a uložit je do souboru.xml Systémové informace (OS, CPU, RAM, GPU, HDD, nainstalované služby, antiviry...) Wonderware software název a verze Ostatní software název a verze Registry d ležité pro Wonderware ArchestrA ú et a aktuáln p ihlášený uživatel Záznamy z Wonderware a Windows logu Umožní porovnávat adresá e soubory a jejich verze

101 Info Tool na tení informací o po íta i

102 Info Tool porovnání adresá a verzí soubor Mezi r znými po íta i

103 Otázky (... a odpov di) di)

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky Siemenss.r.o.. All Rights Reserved. SIMATIC WinCC 7.3 novinky Instalace Podporované opera ní systémy Windows 7 SP1 32-Bit a 64-Bit (Business / Enterprise / Ultimate) Windows

Více

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s.

Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Dálkové p enosy ze za ízení aktivní protikorozní ochrany Severomoravské plynárenské, a.s. Tomáš D dina, Lubomír Herman Severomoravská plynárenská, a.s. Hlavní d vody realizace Podmínkou bezpe nosti a spolehlivosti

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více

Obsah. Úvod 11. Kapitola 1 P ehled sledování výkonu 15

Obsah. Úvod 11. Kapitola 1 P ehled sledování výkonu 15 Stru ný obsah Úvod 11 Kapitola 1: P ehled sledování výkonu 15 Kapitola 2: Nástroje pro sledování výkonu 123 Kapitola 3: M ení výkonu serveru 227 Kapitola 4: Postupy p i sledování výkonu 299 Kapitola 5:

Více

WinCC V7.3. SIMATIC Logon. Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP

WinCC V7.3. SIMATIC Logon. Siemens, s.r.o., Digital Factory 2015 Všechnapráva vyhrazena. Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP WinCC V7.3 SIMATIC Logon Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP Sou ást Siemens industrial security konceptu Ochrana proti neautorizovanému p ístupu s využitím Windows mechanism Pro WinCC to znamená

Více

1. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRODUKTŮ VEMA... 7. 1.1 Klasifikace konfigurací z hlediska podpory... 7

1. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRODUKTŮ VEMA... 7. 1.1 Klasifikace konfigurací z hlediska podpory... 7 Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 17. února 2016 Obsah Obsah 1. TECHNICKÉ POŽADAVKY PRODUKTŮ VEMA... 7 1.1 Klasifikace konfigurací z hlediska podpory... 7 1.2 Technické požadavky

Více

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP

Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27. SSZ Registr IKP Odpov di na dotazy k ve ejné zakázce. 30/2014-53-27 SSZ Registr IKP 1. V dokumentu 4_Priloha_1_Specifikace-predmetu-technicke-pozadavky_Rozvoj-podpora-RIKP v kapitole 2.1 Popis architektury a vazeb v APV

Více

OPC komunikace a Wonderware software

OPC komunikace a Wonderware software 18. Wonderware konference R/SR - 2012 OPC komunikace a Wonderware software Technické tipy pro používání OPC s Wonderware produkty Jaroslav Jarka Obsah prezentace Co je OPC OPC a Wonderware produkty Nastavení

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Praktické úlohy- zaměření specializace

Praktické úlohy- zaměření specializace Praktické úlohy- zaměření specializace Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech specializace POS: Síťový OS, instalace, konfigurace a optimalizace podle zamýšleného použití; Inicializace

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

WW System Platform a Geo SCADA

WW System Platform a Geo SCADA 18. Wonderware konference R/SR - 2012 WW System Platform a Geo SCADA Nasazení v geograficky rozsáhlých aplikacích Technické tipy pro použití v sítích WAN Jaroslav Jarka Obsah prezentace Co je Geo SCADA

Více

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Team Engineering. New in V13. TIA Portal news. Restricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. Team TIA Portal news siemens.com/s7-1500 Teamengineering jak pracovat v týmu PLC proxy pro práce v týmu pro a PLC inženýry lze uplatnit také v prost edí Classic Kopie a slou ení projekt vzájemné sdílení

Více

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr Somogyi Sazba Petr Somogyi Počet stran 336 První vydání,

Více

PR VODCE NASTAVENÍM MODELU

PR VODCE NASTAVENÍM MODELU PR VODCE NASTAVENÍM MODELU Program SVIT simuluje a současně vizualizuje chování technologických zařízení typu nádoba se vstupy a výstupy, jako jsou nádrže, reaktory či výměníky tepla. Je implementován

Více

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota Technická specifikace Obnova školicího střediska OKRI PP ČR Virtualizace koncových stanic 20 ks Výrobce doplnit Název doplnit podpora stávající virtualizační platformy podpora technologie linkovaných klonů

Více

Tipy technické podpory 2015

Tipy technické podpory 2015 21. Wonderware konference ČR/SR - 2015 Tipy technické podpory 2015 Pavel Průša, Tomáš Mandys, Jaroslav Jarka Tipy technické podpory 2015 Manipulace s aplikacemi InTouch Vývoj, nasazení, provoz Manipulace

Více

Kapitola 1: Co je Delphi 19. Překlad projektu 23

Kapitola 1: Co je Delphi 19. Překlad projektu 23 Obsah Úvod 15 Pro koho je tato kniha 15 Obsah jednotlivých kapitol knihy 16 Typografické konvence 17 Použité ikony 17 Kontakt na autora 17 Poděkování 18 Kapitola 1: Co je Delphi 19 Verze Delphi 19 Co je

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

ČÁST 1. Instalace, spouštění a optimalizace 1

ČÁST 1. Instalace, spouštění a optimalizace 1 v ČÁST 1 Instalace, spouštění a optimalizace 1 KAPITOLA 1 Představení systému Windows XP 3 Novinky v systému Windows XP 4 Vyšší spolehlivost a zabezpečení 5 Nové uživatelské rozhraní 7 Usnadnění každodenních

Více

Informační Systém PINEL plus

Informační Systém PINEL plus Informační Systém PINEL plus Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce PINEL plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti HIPPO,

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Inteligentní ešení kamerového PC systému

Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní ešení kamerového PC systému Inteligentní hybridní system IP kamer a analogových kamer Až 6 kamer na jednom PC H. 6 komprese Inteligentní ešení kamerového PC systému IVS IP + Analogové kamery

Více

SAFETICA 7 DATA LOSS PREVENTION

SAFETICA 7 DATA LOSS PREVENTION SAFETICA 7 DATA LOSS PREVENTION Nejsou Vaše citlivá data u konkurence? Jsou náklady na IT efektivně vynaložené? Víte, kudy z Vaší firmy unikají důležité dokumenty? Firmy mají problém s tím, že zaměstnanci

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/ Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 25/2016-53-56 Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast D chodové dávky - II Jaká konkrétní dokumentace pro jednotlivé moduly

Více

InTouch a InTouch Access Anywhere 2014 R2 Service Pack 1

InTouch a InTouch Access Anywhere 2014 R2 Service Pack 1 InTouch a InTouch Access Anywhere 2014 R2 Service Pack 1 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Úvod Service Pack 1 pro InTouch 2014 R2 Service Pack 1 pro InTouch Access Anywhere 2014

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Úvod do programování a práce s počítačem

Úvod do programování a práce s počítačem Úvod do programování a práce s počítačem Základní pojmy hardware železo technické vybavení počítače souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven software programové vybavení

Více

Wonderware Application Server 2012 Co je nového

Wonderware Application Server 2012 Co je nového Wonderware Application Server 2012 Co je nového Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod základní charakteristika a pozice produktu Wonderware Application Server 2012 je výkonný aplikační server

Více

Windows Server 2003 Active Directory GPO Zásady zabezpečení

Windows Server 2003 Active Directory GPO Zásady zabezpečení Windows Server 2003 Active Directory GPO Zásady zabezpečení Zásady zabezpečení (Group Policy Objects) slouží k centrální správě uživatelů a počítačů. Lze pomocí nich aplikovat jednotné nastavení platné

Více

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000

1.Kontrola instalace MSDE SQL 2000 Návod je určen pro systémy Windows 2000, XP, Vista a 7 32-bit, kde postačí SQL server MSDE 2000. Postup instalace pro 64-bitové systémy naleznete v jiném příslušném návodu. Náhledy pro tento návod byly

Více

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD 1. Příprava k instalaci SQL Serveru 2. Instalace SQL Serveru 3. Základní konfigurace SQL Serveru Vychází ze Sybase SQL Server Verze Rok Název Codename 7.0 1998

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Technické podmínky Služby: II. Technické podmínky pro službu MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba a Expresní linka Plus Zpracovávané objemy dat

Technické podmínky Služby: II. Technické podmínky pro službu MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba a Expresní linka Plus Zpracovávané objemy dat I. Služby: Tyto technické podmínky se vztahují na tyto služby: MojeBanka, MojeBanka Business a MojePlatba pro nakupující, Přímý kanál - doplněk služby MojeBanka Business, Profibanka, Expresní linka Plus

Více

HP JetAdvantage Management. Oficiální zpráva o zabezpečení

HP JetAdvantage Management. Oficiální zpráva o zabezpečení HP JetAdvantage Management Oficiální zpráva o zabezpečení Copyright a licence 2015 Copyright HP Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány,

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

software Manual Net Configuration Tool

software Manual Net Configuration Tool software Manual Net Configuration Tool Rev. 3,01 http://www.bixolon.com Obsah 1. Manuální informace 3 2. Operační systém (OS) Prostředí 3 3. Instalace a odinstalace 4 Software 3-1 instalace 4 3-2 odinstalace

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 24.3.2009, verze 1.00 Konfigurace

Více

Využití mobilního klienta při správě inženýrských sítí. Petr Skála Pontech s.r.o.

Využití mobilního klienta při správě inženýrských sítí. Petr Skála Pontech s.r.o. Využití mobilního klienta při správě inženýrských sítí Petr Skála Pontech s.r.o. Proč mít mobilní GIS? Mobilní GIS umožňuje práci s GIS daty v terénu: Mapy - orientace a navigace GIS data - sběr, pořizování

Více

Aplikace pro správu uživatelů

Aplikace pro správu uživatelů IQ MultiAccess Aplikace pro správu uživatelů IQ MultiAccess je moderní aplikace pro komfortní správu oprávnění uživatelů v integrovaných systémech technologie MB Series. Mimo primární funkci definice oprávnění,

Více

Programs and Updates Desktop. Verze 2016.04 (16.04.19.1) Insider Preview Uživatelská příručka

Programs and Updates Desktop. Verze 2016.04 (16.04.19.1) Insider Preview Uživatelská příručka Programs and Updates Desktop Verze 2016.04 (16.04.19.1) Insider Preview KONTAKT ZOBEC Consulting, Renneská třída 393/12, 63900 Brno, Česká Republika www.zobecconsulting.cz obchod@zobec.net Facebook Twitter

Více

GroupWise 6.5 for Linux

GroupWise 6.5 for Linux GroupWise 6.5 for Linux 29. března 2004 1.0 Základní informace 2.0 Pokyny k instalaci 3.0 Známé potíže 3.1 Potíže se správou 3.1.1 Systém NFS není podporován. 3.1.2 Nedostupné funkce 3.1.3 Aktualizovaný

Více

Strana 27-6. Strana 27-7

Strana 27-6. Strana 27-7 Strana -6 SOFTWARE PRO DOHLED A SPRÁVU ENERGETICKÝCH SÍTÍ Struktura a aplikace založená na relačním databázovém systému MS SQL Prohlížení dat prostřednictvím běžných internetových prohlížečů Vysoce univerzální

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Autodesk Inventor 2016

Autodesk Inventor 2016 Novinky Autodesk Inventor 2016 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Inventor PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Inventor 2016. Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE. www.diag4bike.cz. od verze SW 10.7

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE. www.diag4bike.cz. od verze SW 10.7 ZÁKLADNÍ INSTRUKCE od verze SW 10.7 základní instrukce basic instructions grundanweisungen instructions de base instrucciones básicas istruzioni fondamentali telepítési útmutató www.diag4bike.cz ATAL spol.

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Informační systém pro vysoké a vyšší odborné školy Technická specifikace Obecný popis systému Technická specifikace Obecný popis systému Computer Aided Technologies, s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace

Více

Wonderware InTouch 2012 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 Co je nového Wonderware InTouch 2012 Co je nového Tomáš Petříček, Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů

Více

Simatic PCS 7 V8.0 Novinky v software Operační systém Novinky Web klient Simatic PDM Asset management Procesní historian Virtualizace HW IEC 61850

Simatic PCS 7 V8.0 Novinky v software Operační systém Novinky Web klient Simatic PDM Asset management Procesní historian Virtualizace HW IEC 61850 Simatic PCS 7 V8.0 Novinky v software Operační systém Novinky Simatic PDM Procesní historian HW Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Podporované operační systémy Funkce pro ES,

Více

Inovované řešení VDT/VT

Inovované řešení VDT/VT Inovované řešení VDT/VT Spojujeme trhy a příležitosti Inovované řešení pro obchodování na vnitrodenním a vyrovnávacím trhu v ČR, vyvinuté společností OTE, a.s., umožní uživatelům rychlou reakci na aktuální

Více

Wonderware System Platform 2014 R2 Service Pack 1

Wonderware System Platform 2014 R2 Service Pack 1 Wonderware System Platform 2014 R2 Service Pack 1 Co je nového Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod základní charakteristika Wonderware System Platform Wonderware System Platform 2014 R2 Service

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele Název zakázky Ev. č. dle Věstníku veřejných

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

WinCC Change Control & WinCC/Audit

WinCC Change Control & WinCC/Audit WinCC V7.3 WinCC Change Control & WinCC/Audit Strana1 2015-05 Ladislav Plachý / RC-CZ DF SUP Sledování operátorských zásah do výrobního procesu Sledování zm n WinCC projektu Strana2 2015-05 Ladislav Plachý

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Desetiminutový úklid 4 Třicetiminutový úklid 4 Hodinový úklid: 4 Úklid ve třech hodinách 5 Půldenní úklid 5

Desetiminutový úklid 4 Třicetiminutový úklid 4 Hodinový úklid: 4 Úklid ve třech hodinách 5 Půldenní úklid 5 Tabulka rychlého vyčištění! 3 Program úklidu ve 12 krocích 3 Úklid při nedostatku času 3 Desetiminutový úklid 4 Třicetiminutový úklid 4 Hodinový úklid: 4 Úklid ve třech hodinách 5 Půldenní úklid 5 Příležitostný

Více

IW3 MS SQL SERVER 2014

IW3 MS SQL SERVER 2014 Instalace a konfigurace IW3 MS SQL SERVER 2014 Ing. Peter Solár, MCITP EA solar@pocitacoveskoleni.cz 1 OSNOVA 1. příprava instalace SQL serveru 2. instalace SQL serveru 3. základní konfigurace SQL serveru

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 20/ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení EDS, EXK a DAP

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 20/ Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení EDS, EXK a DAP Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 20/2016-53-27 Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení EDS, EXK a DAP edm tem zakázky je také vývoj a údržba aplika ního programového

Více

verze GORDIC spol. s r. o.

verze GORDIC spol. s r. o. Compatibility List verze 01.1 199-01 GORDIC spol. s r. o. Obsah 1 Obsah 1 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Webový aplikační server Kancelářský software Úložiště souborů

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Název Popis Lhůta. dne Odmítnuté platby Zobrazení, tisk a export seznamu odmítnutých plateb. Informace připraveny k vyzvednutí z bankovního

Název Popis Lhůta. dne Odmítnuté platby Zobrazení, tisk a export seznamu odmítnutých plateb. Informace připraveny k vyzvednutí z bankovního PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ A) PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ - ELTRANS 2000 Přehled pasivních služeb Eltrans 2000 Informace o zůstatcích Zobrazení, tisk a export Informací o zůstatcích

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

Zabezpečení organizace v pohybu

Zabezpečení organizace v pohybu Zabezpečení organizace v pohybu Zdeněk Jiříček Microsoft Marian Henč Microsoft AFCEA seminář DMZ 19. března 2013 Útoky na DMZ od ekonomické krize Je to živnost Dříve pro svoje ego, nyní pro peníze Trh

Více

PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Pravidla a postupy

PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Pravidla a postupy PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Pravidla a postupy OBSAH Rozsah dokumentu... 3 1 Implementace Smlouvy... 3 2 Popisy metod komunikace... 4 2.1 B2B GW (SI)... 4 2.2 WEB Interface (WI)...

Více

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green

Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green 1 Úvod Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green Informační systém HELIOS Green používá víceúrovňovou architekturu, pro kterou je typické, že různé části systému pracují na různých počítačích s různými

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 2/2015-53-28

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 2/2015-53-28 Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 2/2015-53-28 Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplika ního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny - II A. Z popisu modelového požadavku v

Více

Analýza nákladů na implementaci groupwarového řešení

Analýza nákladů na implementaci groupwarového řešení Analýza nákladů na implementaci groupwarového řešení pro typickou SMB společnost se 40 uživateli Groupware Na trhu groupwarových řešení jsou dva hlavní lídři Microsoft a IBM. Produkty od obou těchto společností

Více

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze

Manager AP. Uživatelská p íru ka programu. zá í 2012 preliminary verze Ing. Z.Královský Ing. Petr Štol Perk 457 Okrajová 1356 675 22 STA 674 01 T EBÍ vývoj a výroba m ící a ídící techniky Tel.: 568 870982 Tel.: 568 848179 SW pro vizualizaci, m ení a regulaci Fax: 568 870982

Více

Dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace informační systém dále jen (IS) musí splňovat níže uvedené technické parametry:

Dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace informační systém dále jen (IS) musí splňovat níže uvedené technické parametry: Část č. 4 Specifikace předmětu zakázky Dlouhodobý archiv zdravotnické dokumentace informační systém dále jen (IS) musí splňovat níže uvedené technické parametry: IS 1. řešení IS jako celku musí být plně

Více

HiPath ProCenter Office V1.0

HiPath ProCenter Office V1.0 HiPath ProCenter Office V1.0 HiPath ProCenter Office V1.0 je kompletní řešení pro vytváření center obsluhy volání (call centrum) a zpracovávání zpráv pro malé a střední podniky. Umožňuje dalekosáhlé využití

Více

Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika

Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika Michal Hroch Server Product Manager Microsoft Česká republika Proč by vás Platforma měla vůbec zajímat? záruka spolehlivosti potenciál pro nové příležitosti Performance Point server 6 Point of Sale Retail

Více

Rychlý průvodce instalací a základním nastavením systému MagikINFO 13.5

Rychlý průvodce instalací a základním nastavením systému MagikINFO 13.5 Rychlý průvodce instalací a základním nastavením systému MagikINFO 13.5 1. Instalace MagikINFO... 2 1.1. Před instalací systémové požadavky... 2 1.2. Spuštění instalace... 2 1.3. Průvodce dokončením instalace...

Více

Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services)

Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services) Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services) Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci a supervizní řízení technologických

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Tipy & triky technické podpory

Tipy & triky technické podpory 17. Wonderware konference ČR/SR - 2011 Tipy & triky technické podpory Často kladené dotazy na Wonderware software Pavel Průša, Tomáš Petříček, Jaroslav Jarka Obsah prezentace Co stojí za to zopakovat Jak

Více

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod V oblasti průmyslové automatizace dochází k neustálému

Více

Základy informatiky I

Základy informatiky I 1 Základy informatiky I Jste p ihlášeni jako Testovácí Student (Odhlásit se) Titulní stránka Moje kurzy Základy informatiky I ZI1 Základy informatiky I Novinky Osnova p edm tu Seznam použitých zkratek

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU CHEMOPETROL, a.s. Strana 1/7 INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU Schválil: Ing. Petr Cingr, generální ředitel a.s. Platnost od: 25.10.2004 Správce dokumentu: Zpracovatel: Odbor integrovaných systémů řízení Odbor

Více

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet

rozlišení obrazovky 1024 x 768 pixelů operační systém Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 1 volný sériový port (volitelný) přístup na internet 1. Úvod Tato příručka obsahuje všechny informace, které budete potřebovat k práci s programem OmegaDirect. Pomocí příkladů bude v této příručce vysvětleno: zadání objednávky, správa a evidence objednávek,

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zálohování dat Většina výkladových slovníků definuje zálohu jako kopii dat na samostatný datový nosič pro případ

Více

Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě. Jan Pilař, MVP

Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě. Jan Pilař, MVP Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě Jan Pilař, MVP Obsah Nějak bylo Nějak bude 2 Jan Pilař, MVP NĚJAK BYLO 3 SBS 2011 Standard WSUS Další App Foundation Ochrana identit Zálohování

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Wonderware System Platform 2014 R2 Co je nového

Wonderware System Platform 2014 R2 Co je nového Wonderware System Platform 2014 R2 Co je nového Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod základní charakteristika Wonderware System Platform Wonderware System Platform 2014 R2 (WSP 2014 R2) je nejnovější

Více

APS 400 nadministrator

APS 400 nadministrator APS 400 APS 400 nadministrator Balík programů pro správu systému APS 400 Instalační příručka 2004 2008,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Technik PC a periferií (kód: 26-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Technik PC a periférií Kvalifikační

Více

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Kurz umožní studentům připravit se k certifikaci 70-680. Ve školení se studenti seznámí Instalace Windows 7 - Instalace, upgrade a migrace Windows

Více

Operační systémy Microsoft pro průmysl. Tomáš Chlopčík 31.10.2012

Operační systémy Microsoft pro průmysl. Tomáš Chlopčík 31.10.2012 Operační systémy Microsoft pro průmysl Tomáš Chlopčík 31.10.2012 Jaké jsou možnosti licencování Microsoft OS běžná licence (krabicová / OEM / OLP / Select / Enterprise) embedded licence plný OS komponentizovaný

Více

Wonderware Historian Příklady architektur

Wonderware Historian Příklady architektur Historian Příklady architektur Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Komponenty architektur s produktem Historian Společné zásady pro všechny architektury Licenční pravidla Příklad

Více

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz

Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS. michal.slama@opava.cz Informa ní bezpe nost I Management bezpe nosti informa ních systém - ISMS michal.slama@opava.cz Obsah Úvod bezpe nost IS Analýza rizik P ípadová studie Bezpe nost Informa ních systém Ochrana informa ních

Více