PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4"

Transkript

1 CASUA spol. s r.o. Strana 1/

2 OBSAH: 1.ÚVOD GEOLOGICKÉ POMĚRY BOURACÍ PRÁCE ZÁKLADY A VÝKOPY SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMÍNY VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ A VÝTAHOVÁ ŠACHTA KROV STŘECHA DĚLÍCÍ KONSTRUKCE - PŘÍČKY DRÁŽKY PRO INSTALACE A INSTALAČNÍ JÁDRA PODLAHY PODHLEDY SANACE ZDIVA IZOLACE PROTI VODĚ TEPELNÉ A AKUSTICKÉ IZOLACE ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ VÝROBKY NÁTĚRY VÝTAHY PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ POZNÁMKY ZÁVĚR PŘÍLOHA 1: TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŘÍLOHA 2: TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - DODATEK Č PŘÍLOHA 3: EXPERTIZNÍ ZPRÁVA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST...47 CASUA spol. s r.o. Strana 2/

3 1. ÚVOD Předmětem této dokumentace je pro provedení stavby na objekty 1-4 III. etapy rezidenční čtvrti Sladovny. Stavba se nachází na území v Praze 6 - Dejvicích. Jedná se o objekt sloužící v minulosti ke zpracování sladu. Na tento objekt navazovali další objekty, které byli v letech zdemolovány. Jedná se o rekonstrukci a dostavbu. Objekt má má jeden trakt, který je dělen příčnými stěnami na jednotlivé sekce, kterých je 14. Pět z nich slouží jako vertikální komunikace. Má jedno podzemní podlaží vystupující na severovýchodě z obrysu nadzemních podlaží. Objekt má v plné ploše pět nadzemních podlaží. Dvě sekce mají šest podlaží. V jižní části předposlední sekce se schodištěm má osm nadzemních podlaží (vč. podkroví). Dominantní na vzhledu objektu je pět komínů z režného zdiva tyčících na hřebeny střech. Součástí objektu je i dnes v nadzemní části samostatně stojící historický štít. K východní podélné fasádě bude přistavěn nový trakt, který bude tvořit ocelový skelet s vyzdívkami. Celkový vzhled západní fasády a členění střech (vč. komínů) zůstane zachován. 2. GEOLOGICKÉ POMĚRY Povrch skalního podkladu tvořeného převážně proterozoickými břidlicemi byl zastižen vrty a penetračními sondami od 5,6 do 17,5m pod terénem, tj. v úrovni 187,24 193,70. Povrch skalního podkladu poměrně prudce upadá směrem k východu, kde nebyl skalní podklad až do hloubky 18m zastižen. Pokryvný útvar je zde zastoupen kvartérními fluviálními, deluviálními a eolitickými sedimenty a recentními navážkami. Hladina podzemní vody se v provedených vrtech ustálila v hloubce 5,0 15,1m pod terénem. Na základě vyhodnocení v I. etapě průzkumu provedených analýz je kapalné prostředí ve vrtech charakterizováno jako středně až silně agresivní obsahem agresivního CO BOURACÍ PRÁCE Před zahájením prací je třeba odpojit veškerá přívodní a odvodní vedení, a to odborně se souhlasem objednatele a s odpovědnými správci za to, které vedení. Před zahájením prací bude provedena přejímka všech prostor v rámci přestavby. Z přejímky bude vystaven protokol, obsahující existující trhliny, škody na stavbě atd. Pomocné stavby, podpěrné konstrukce, lešení, ochrana proti prachu, odborné, řádné odstraňování odpadu, odvoz a deponie budou v souladu s příslušným zákonem. Veškeré demoliční práce je třeba provádět za použití všech nutných, resp. možných opatření k omezení prašnosti a hlučnosti. Materiál nutno naložit a odvézt na skládku. Přitom třeba dodržovat příslušné předpisy pro ochranu zaměstnanců. Vyskytnou-li se stížnosti sousedů na zbytečné obtěžování hlukem, je na zhotoviteli, aby si takové stížnosti projednal sám. Přilehlé součásti pozemku, jako ploty, keře, zdi atd. je třeba během výstavby chránit. Demolice částí konstrukcí bude prováděna postupným odbouráváním stavby shora dolů za použití pouze drobných mechanických prostředků. Stropní konstrukce CASUA spol. s r.o. Strana 3/

4 demolovaných objektů nesmí být přetěžovány vybouraným materiálem nebo rázy padajících částí. Před bouráním příček je nutné ověřit, zda nemají nosnou funkci. Vodorovné prvky musí být před uvázáním na zvedací prostředek zcela uvolněny od ostatní konstrukce. Zhotovitel musí pro každou bouranou část zpracovat v rámci dodavatelské dokumentace podrobný technologický postup, ve kterém bude posouzena stabilita konstrukce v každé fázi bourání a řešeno i případné nezbytné provizorní podepírání nebo stabilizování konstrukce bouraných částí objektu, nasazení mechanizace apod. Pokud se v průběhu bouracích prací objeví nové skutečnosti, stavba okamžitě uvědomí GP, statika a případně investora. Při pracích je nutno, aby jednotlivé kroky postupu stavby byly odsouhlaseny statikem. Budou demontovány všechny stávající výplně otvorů (okna, dveře, dvířka a vrata). Budou demontovány všechny zařizovací předměty a instalace v bouraných částech stěn. Dále budou odstraněny podlahy v nadzemních podlažích. Podlahy v 1.PP budou odstraněny a případně budou odkopány i podkladní vrstvy. Rozsah odkopání bude určen na stavbě dle skutečné výšky podlah a složení podkladních vrstev. Případné statické zajištění nosných stěn při odkopávání podlah určí statik. V celém rozsahu bude odstraněn střešní plášť a konstrukce krovu všech částí. Budou odkopán a vybourány všechny anglické dvorky a jiné konstrukce vystupující z obrysu objektu na úrovni 1.PP a 1.NP (při demolici zajistit navazující terén okolo bouraných konstrukcí). Všechny vnitřní nenosné stěny a příčky budou vybourány. Dále budou vybourány všechny horizontální konstrukce (stropy) včetně podpůrných konstrukcí jako např. sloupů, průvlaků atd (vyjma zachovávaných kleneb v 1.PP v severovýchodní části, vyjma všech komínů a kleneb je podporujících). Budou vybourána všechna vnitřní schodiště. Dále budou vybourány dvě klenby v objektu 1 nad 4.NP, které končí pod střechou. Budou vybourány všechny nosné stěny uvnitř sekí jako např. schodišťové stěny atd. Všechny nosné vnitřní stěny ve všech podlažích. Zachovány budou obvodové nosné stěny a příčné nosné stěny dělící objekt na jednotlivé sekce. Po odstranění střešního pláště a krovu budou ubourány stěny pod pozednicemi na úroveň nové stropní konstrukce (výška bude upřesněna na stavbě podle skutečnosti). Na výšku 1. a 2.NP mezi osami 7-11 a budou vybourány obvodové nosné stěny. Dále budou vybourány dvě příčné nosné stěny oddělující objekt na jednotlivé sekce poblíž os 9 a 14. Tyto stěny budou vybourány od úrovně nové podlahy 1.NP a po střechu. V severovýchodní části 1.PP, v místě stávajících kleneb, budou tři pole klenby vybourány (pole je vymezeno vzájemně kolmými klenbovými pasy) a částečně klenba ve třech polích. Rozsah bourání určí statik dle způsobu podchycení jednotlivých konstrukcí. Ve stěnách budou vybourány nové otvory pro okna a dveře. Při vybourávání nových otvorů budou zároveň dozdívány nevyužité otvory. Vzhledem k tomu, že úroveň stávajících podlah je jiná než navrhovaných, bude většina stávajících otvorů nepoužitelná (cca 90%). Ostění a meziokenní pilíře budou postupně přezdívány. Postup bouracích prací, přezdívání a dozdívání určí statik. Na západní fasádě, v místě budoucí prosklené fasády, bude vybourán v obvodové stěně otvor od 1.NP až do 3. NP (mezi osami 23-26). Do kleneb podpírající komíny budou vybourány otvory pro výtahové šachty, okna a dveře. Část železobetonové desky mezi nosnými žebry klenby v objektu 4 bude vybourána do výšky cca 2.7m nad úrovní nové čisté podlahy 5.NP (+14,010). Žebra a a zachovávaná část klenby budou začištěna, vyspravena a opatřena novou omítkou. V objektu 3 mezi osami bude panoramatický výtah jehož poslední stanice bude v komínovém tělese. Bude vybouráno dno komínu, dveře pro výstup z výtahu a CASUA spol. s r.o. Strana 4/

5 revizní otvor nad budoucí stropní konstrukcí dojezdu výtahu pro zajištění přístupu do komínového tělesa. Dále bude vybourány otvory pro revizní dveře v komíně mezi osami a Budou odstraněny všechny omítky v interiéru a exteriéru. Dále v místech sanace zdiva budou proškrábnuty spáry do hloubky min. 20mm dle technického postupu sanace. Sanovány budou všechny stěny v 1.PP, stropní konstrukce kleneb a pasů v 1.PP a případně části stěn v nadzemních patrech a komínové klenby. Rozsah sanace bude určen na stavbě na základě posouzení odbornou firmou. Při bouracích pracích je nutno dodržet zásady bezpečnosti práce odpovídající platným zákonům a vyhláškám. Veškeré konstrukce, otvory atd. před započetím bouracích prací staticky zajistit. Postup bouracích prací a zajištění stávajících konstrukcí určí odborná firma provádějící bourací práce a chystaná řešení musí odsouhlasit statik. Při bouracích pracích by nemělo dojít k poškození zachovávaných částí a nesmí narušit jejich stabilitu. 4. ZÁKLADY A VÝKOPY NOVÉ ČÁSTI ( GRÁŽE) Před započetím stavby stavebních objektů budou na staveništi provedeny hrubé terénní úpravy, které nejsou součástí tohoto projektu. Výkopové práce stavebních objektů spočívají ve snížení pláně z úrovně HTÚ na úroveň spodní hrany podkladního betonu. (cca 200 mm). Dále bude proveden výkop pro dojezdy výtahů. Vzhledem k základovým poměrům, svažitosti terénu a výškové členitosti stavby budou nově stavěné domy III. etapy založeny na velkoprůměrových pilotách, které budou podporovat základovou desku tl. 300mm. V místě výtahových šachet bude deska snížena o 1,05 m a v místě vodní nádrže pro SHZ bude snížena o 3,00m. Základová deska bude dilatována na jednotlivé celky dle projektu statiky. Základová deska bude chráněna podkladním betonem a ochranným betonovým potěrem izolace z betonu B20. Do podkladního betonu se vloží KARI síť 6/100x6/100, nad pilotami ve dvou vrstvách, čtverec 3x3 m. ZACHOVÁVANÉ ČÁSTI Podloží je tvořeno dle inženýrskogeologického průzkumu sprašovými hlínami v poměrně mocné vrstvě 5-8 m. Mocnost sprašové vrstvy může být proměnná. Stávající ponechané objekty jsou pravděpodobně dle původní dokumentace alespoň v některých případech založeny hlouběji. Při hloubce založení 2-4 m pod úrovní suterénu mohlo být dosaženo pevnějšího podloží. Skutečnost však nebyla prověřena a hloubka založení v každém konkrétním případě bude prověřena nejpozději při zahájení stavby. Návrh předpokládá založit nové základy podepírající konstrukce navazující na stávající stěny na železobetonových a ocelových roznášecích roštech uložených na hlavy mikropilot v potřebném množství. Mikropiloty jsou předpokládány s kořenem ve skalním podloží a jejich délka tudíž bude na různých místech různá. Podružné a málo zatížené dílčí konstrukce jsou pak založeny běžným způsobem desky, pasy, patky. Původní cihelné stěny budou ztuženy lemujícím přikotveným železobetonovým pasem (pod podlahou) podepřeným mikropilotami a v horní úrovni rozepřeným betonovou deskou podlahy. Na základě prověření kopaných sond zhotovených před zahájením stavby může být založení jednotlivých stěn přiměřeně upraveno. CASUA spol. s r.o. Strana 5/

6 Původní litinové sloupy v severovýchodní části suterénu jsou uloženy na kamenném bloku z jednoho kusu arkozy. Pod ním je základ vyzděný z lomového kamene. Sloupy, které nebude z hlediska únosnosti potřeba vyměnit, budou z hlediska založení ponechány bez zásadních úprav. V případě špatně založených sloupů, ale únosností vyhovujících, bude posíleno založení mikropilotami. Nové sloupy nahrazující stávající sloupy s nedostatečnou únosností budou založeny na stávajících patkách a jejich založení bude posíleno mikropilotami. Extrémně zatížené sloupy rámů z velkých rozponů budou založeny na sdružených mikropilotách. U velkorozponových rámů stávajících stěn je založení řešeno roznesením do stávajících základů, podle potřeb posíleným mikropilotami. Železobetonové konstrukce, výtahové šachty, anglické dvorky, stěny a sloupy v suterénech jsou založeny na ztužených železobetonových deskách s žebry, podle potřeby podepřených mikropilotami. Základy pod stroji technických zařízení (např. VZT, CHL, SHZ, diesel agregát atd.) budou betonové vysoké 250mm,beton B30 + 2x kari síť 6x100x100, pružně uložené (na antivibračním separačním materiálu např. SYLOMER tl.25mm, druh dle zatížení) na podkladní betonové desce opatřené hydroizolací. Základy budou pružně odděleny od navazující podlahy (stejný materiál). Podél stávající severní, západní a jižní fasády bude odkopán pás zeminy do hloubky cca 2m pod úroveň budoucí podlahy 1.NP (1.NP=196.7m n.m.). Rozsah odkopání bude upřesněn na stavbě a bude ovlivněn skutečným stavem a zejména vybraným způsobem a rozsahem sanace obvodového zdiva pod úrovní terénu. Po odkopání bude stěna opatřena hydroizolací. Hydroizolace bude chráněna ochranou drenážní fólií s nopy, která bude opatřena systémovou ukončovací ochrannou lištou. Do výkopu bude vložena drenážní roura TR100 ochráněná geotextílií. Výkop bude zasypán hutněným štěrkem frakce Dále bude odkopána část terénu na východní stěny sklepa s klenbami v místě založení nového objektu. Základová spára nového objektu je o cca 700mm (191,5m n.m.) níž, než úroveň nové podlahy suterénu. Odhalená část suterénní stěny bude očištěna, vyspravena a vyrovnána. Stěna bude opatřena dodatečnou hydroizolací, ktará bude napojena na infuzní clonu. V místě átria bude hydroizolace chráněna ochranou drenážní fólií s nopy, která bude opatřena systémovou ukončovací ochrannou lištou. Átrium bude lemovat na úrovni základové spáry nového 1.PP drenážní roura TR100 ochráněná geotextílií a obsypána štěrkem f Pro násypy a zásypy nutno používat pouze zeminu hutnitelnou dle ČSN a vodopropustnou. Nelze použít jílovité, nebo nepropustné vrstvy. V případě, že bude při stavebních pracích odkopávání, vrtání pilot nalezena HSV uvědomí stavba projektanta a ten stanový potřebná opatření. 5. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Svislé nosné konstrukce staré části objektu tvoří převážně cihelné zdivo na vápennou maltu. Lokálně je použito zdivo smíšené nebo kamenné. Ve stěnách jsou větrací průduchy. Jejich rozsah není znám. V zachovávaném sklepě s klenbami tvoří vnitřní svislé nosné konstrukce litinové sloupy a po obvodě zděné stěny. Podrobnější informace o stávajících nosných konstrukcích viz. Statický průzkum. Případná statická zajištění stávajících nosných CASUA spol. s r.o. Strana 6/

7 stěn, které budou vyvolána poruchami ve zdivu nebo jejich přitížením, viz. Statická část. Ve stávajícím zdivu jsou vzduchotechnické kanály, které budou zazděny. Rovněž budou zazděny všechny otvory, prostupy atd., které nebudou dále využity. Ve stěnách budou provedeny nové otvory pro okna a dveře. Postup a způsob provedení přezdívání a bourání otvorů nových oken a dveří ve fasádách určí statik (včetně statického zajištění). V parapetu nových oken stávající fasády budou vynechány niky pro jednotky chlazení. Stávající stěny mění po výšce svou mocnost. Tím, že nové stropní konstrukce jsou v jiných výškách, tak vzniknou v některých podlažích zuby. Tyto uskočení budou na výšku patra dozděny nebo zakryty sádrokartonovými předstěnami. Dozdívky, přezdívky a vyzdívky budou provedeny z cihel plných CP P15 (pevnost upřesní statik), cihel nosných tl. 175mm P+D, pórobetonových tvárnic. V severovýchodní části suterénu jsou litinové sloupy podpírající valené klenby. Sloupy jsou uložené na kamenném bloku z jednoho kusu arkozy. Sloupy, které budou zatíženy do hodnoty únosnosti stanovené posudkem, budou ponechány bez zásadních úprav. Nevyhovující budou nahrazeny novými ocelovými (replikami) a jejich založení bude posíleno mikropilotami. V případě špatně založených sloupů, ale únosností vyhovujících, bude posíleno založení mikropilotam. Všechny zachovávané sloupy i s roznášecími deskami budou repasovány (otryskány a opatřeny 2x základním a 2x vrchním nátěrem). Nové repliky sloupů budou opatřeny 2x základním a 2x vrchním nátěrem. V objektu 2 na východní straně vystupuje z obvodové stěny 1.PP předsazený původní štít, který je památkově chráněný. V současnosti zajišťuje jeho stabilitu ocelový rám umístěný z venkovní strany, v místě budoucího suterénu. Před započetím stavebních prací na nových suterénech, je nutné změnit zajištění tak, aby nebránilo při stavbě do doby, než bude zajištěno na trvalo. Statické zajištění rámu viz. projekt Statická část. Štít bude vyspraven, dozděn a bude provedena komplexní sanace zdiva. Ke štítu doběhne nová část objetu. Štítové stěny v prostoru krovu jsou zeslabeny a vystupují z nich pilíře podpírající vodorovné nosné prvky stávajícího krovu. Stěny budou dozděny pórobetonovými tvárnicemi na plnou tloušťku zdiva pilířů. Severní štítová stěna ve stávající části objektu 1 bude od úrovně stropní konstrukce nad 4.NP nově přezděna z tepelněizolačních děrovaných cihel tl.440mm pero-drážka. Dále budou nově vyzděny pozednicové stěny od úrovně stropní konstrukce nad 4.NP po věnec z tepelněizolačních děrovaných cihel tl.440mm pero-drážka. Vrchol pozednicových stěn bude stažen železobetonovým věncem výšky 250mm z B20 a vyztužený 4xR12 s třmínky R6 po 200mm. Na věnec, před pozednici, bude provedena řada z věncových cihel 70x330x195mm (do úrovně podbití). Železobetonový věnec a věncovky budou z venkovní strany opatřeny minerální tepelnou izolací tl. 100mm a tenkovrstvou omítkou. Způsob zajištění pozednicových stěn viz. Statická část. Některé hřebeny střech budou zvýšeny. Štítové stěny a stěny pod pozednicemi budou dozděny pod nový krov (stěny 6.NP v objetu 1 mezi osami 2'-5 zvýšeny o cca 0.25m, stěny v objektu 4 v 8.NP mezi osami 30 až 34 zvýšeny o cca 0.30m a jižní štítová stěna objektu 4 zvýšena o cca 0.15m). Dozdívky stěn budou provedeny z cihel plných resp. z cihel děrovaných P+ na celou tloušťku stěn. NOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Svislou nosnou konstrukci nového suterénu 1.PP tvoří po obvodě železobetonové stěny tl. 250mm, vnitřní železobetonové stěny tl. 200mm a vnitřní železobetonové sloupy 250x1000mm a 250x400. Nosná konstrukce nového suterén bezprostředně navazuje z jedné strany na nosnou konstrukci suterénů sousedních objektů 5-11 a ze CASUA spol. s r.o. Strana 7/

8 dvoustran na stávající suterény. Ve statické části bude řešeno napojení nové nosné konstrukce na sousední nosné konstrukce nových i stávajících objektů. Nová železobetonová konstrukce suterénu bude oddilatována od stávající části. Konstrukce bude rovněž oddilatována od nových suterénů objektu 5-11 (blíže viz. statická část). Dilatační spáry budou opatřeny systémovými lištami atd. Mezi osami 25 a 30 bude úroveň základové spáry snížena a pod podlahou bude provedena železobetonová konstrukce vodní nádrže SHZ včetně sací jímky. Nádrž bude zastropena žb. deskou v rovině okolní základové desky. Dále budou v 1.PP, staré části, svislé nosné stěny z železobetonu tl.200mm a tl. 250mm. Ve strojovně panoramatického výtahu budou pod nosníkem vynášející zatížení výtahu železobetonové pilíře. V objektu 4, v prostorách kartotéky, budou dvojice železobetonových sloupů. Nosnou konstrukce přistavované nadzemní části objektu tvoří ocelový skelet tvořený sloupy v rovině fasády spojenými průvlaky. Na průvlaky budou příčně uloženy nosníky stropu. Podle potřeby jsou sloupy umístěny i uvnitř objektu. Sloupy skeletu budou uloženy z části na železobetonové stropní konstrukci 1.PP a z části na stávajícím suterénu. Zatížení sloupů bude přenášeno do stávající konstrukce přes roznášecí prahy schované v podlaze 1.NP nad klenbami. Tři sloupy vynášející horní podlaží v místě pasáží objektu 2 budou končit v 1.PP, kde budou založeny. Nosná konstrukce fasády ve 4.NP ustupuje směrem ke starému objektu o cca 925mm. V 5. NP uskakuje nosná konstrukce o cca 2,6m proti 4.NP. Obvodová nosná konstrukce části směrem k zachovávanému východnímu štítu ustupuje na výšku 4.a 5NP směrem dovnitř. Nadzemní část ocelové konstrukce je rozdělena do 4 dilatačních celků. Polohy dilatací a jejich způsob provedení viz. statická část. Dilatační spáry budo provedeny tak, aby umožňovali pohyb a budou kryty typovými lištami. Dilatační celky nutno zohlednit při provádění skladeb podlah, vyzdívek obvodového pláště, v nosné podkonstrukci zavěšených plášťů i výplní otvorů. Na západní straně objektu budou anglické dvorky různých rozměrů a různé hloubky založení a různého účelu. Nejčastěji slouží pro přívod nebo odvod větracího vzduch. Dvorek u strojovny SHZ bude sloužit pro přístup požární zásahové jednotky. Dvorkem do technické místnosti v objektu 1 bude možné nastěhovat chladící jednotku (po demontáží přepážek). Vodorovnou část konstrukce budou tvořit příčné železobetonové nosníky PZD uložené na podélných ocelových profilech kotvených do stěn dvorku. Na hraně desky bude postavena dělící stěna z děrovaných cihle tl. 175mm zakončená železobetonovým věncem z B 20 vyztužený 4xR12 s třmínky R6 po 200mm. Stěna bude zakotvena k žb. stěně dvorku. Na PZD dílce bude proveden cementový potěr v min. spádu k odtoku. Stěny budou opatřeny omítkou a nátěrem. Mezistrop bude opatřen hydroizolační stěrkou vytaženou na stěny min. 250mm. Konstrukce bude provedena v koordinaci s postupem instalace tech. zařízení. Bude provedena tak, aby bylo možné v budoucnu tuto konstrukci rozebrat a to co možná nejméně destruktivně. Rozměry jednotlivých dvorků a otvorů budou upraveny podle potřeb jednotlivých zařízení! Anglické dvorky budou založeny na základových deskách zajištěných mikropilotami. Horní povrch desek bude do spádu směrem k odtokům. Stěny anglických dvorků budou železobetonové tl. 250mm. Ve dvorcích pro strojovnu chlazení v objektu 3 budou vybetonovány i dělící horizontální a vertikální desky pro oddělení sání a výdechu. Vnitřní povrch dna bude opatřen hydroizolační stěrkou vytaženou 250mm na stěny. Do prostoru haly objektu 3 (1.NP 4.NP) bude vestavěná lehká konstrukce tvořená sloupy a vodorovnými průvlaky v úrovni stropních konstrukcí. Na průvlaky bude položena konstrukce podlah. Konstrukci skeletu budou tvořit dřevěné prvky nebo ocelové prvky opláštěné dřevem. Tato konstrukce bude z části vystupovat před objekt. CASUA spol. s r.o. Strana 8/

9 Z části budou na nosnících uloženy podesty nadzemních pater. Konstrukce bude zajišťovat zavětrování výtahu. Sloup nad bazénem bude uložen na nerezové ocelové kotvě stažené svorníkem, uložené a přikotvené na železobetonové konstrukci bazénu. Pata sloupu bude 100mm nad vodní hladinou. Sloupy v exteriéru budou založeny na patkách a pilotách. Způsob založení viz. Statická část. Ocelové části budou opatřeny 2x základním a 2x vrchním nátěrem. Dřevěné části budou opatřeny 2x základním uzavíracím nátěrem zabraňujícím zamodrání dřeva a 2x krycím lakem do interiéru a exteriéru. POUŽITÉ CIHLY: Děrovaná cihla v provedení pero-drážka tl.240mm Tříd pevnosti v tlaku P10 Třída objemové hmotnosti 900kg/m 3. Cihla určená pro jednovrstvé obvodové zdivo, nosné i nenosné, tl. 440mm Třída pevnosti v tlaku P6 Třída objemové hmotnosti 650kg/m 3. Součinitel prostupu tepla vyzděné konstrukce s omítkou splňoval požadavek normy ČSN Z1 a byl max U=0,38W/m 2 K Dozdívky stávajícího zdiva budou z CP P15 (pevnost upřesní statik) Dozdívky štítových stěn v oblasti krovu (nenosné části) pórobetonové tvárnice pevnosti v tlaku 2-5MPa, třídy objemové hmotnosti kg/m 3 6. STÁVAJÍCÍ KOMÍNY Nad střechami objektů se tyčí pět komínů, které jsou památkově chráněny a budou zachovány. Komíny jsou z režného zdiva a jsou zakončeny plechovými hlavicemi chránícími komín před deštěm. Na čtyřech je zakrytí otočné a otáčí se po větru. Je nutné z důvodů údržby zajistit přístup do komínových těles a k hlavicím. Komíny mají pravděpodobně dna se vzduchovými průduchy v neznámě výšce a neznámé konstrukce (nepřístupné v době projektování). Komíny jsou podepřeny klenbami (cihelnými a v objektu 4 železobetonovou) a některé pravděpodobně příčnými nosníky. Po zpřístupnění bude proveden statický průzkum, na základě kterého budou určeny případná opatření pro zajištění jejich stability. Bude provedena komplexní revize komínů (systém sanace režného zdiva včetně ochranného transparentního hydrofobizačního nátěru) včetně repase hlavic. Dále statik určí způsob provedení revizních otvorů, otvoru pro dveře panoramatického výtahu a jejich statické zajištění. Komín v objektu 4 u osy 36 má revizní otvor v úrovni nad hřebenem střechy. Bude zachován a bude přístupný po střešní lávce ze 7.NP. Komín v objet 3 u osy 18 má revizní otvor pod střechou přístupný z 5.NP. Otvor bude zachován. Komín v objektu 2 zřejmě nemá revizní otvor. Revizní otvor bude nově vybourán pod úrovní střechy. Bude přístupný z technické místnosti. V komínech v objektu 3 u os 24 a 28 budou vybourány revizní otvory nad úrovní střechy a budou přístupné komínovými výlezy po střešních lávkách. V komíně s dojezdem výtahu (u osy 24) bude nutné odstranit dno komínu i s případnými technickými zařízeními (vzduchotechnické výustky apod. ), vybourat otvor pro dveře výstupu z výtahu a revizní otvor. Dna komínů vykazující dostatečnou únosnost a výškově vyhovujících budou zachována (pravděpodobně komín u osy 18 a 36). Dno bude vyčištěno a vyspraveno. Na dno bude položena nová střecha. V ostatních případech budou dna komínů nově CASUA spol. s r.o. Strana 9/

10 zastřešena. Ve výšce cca 30mm nad střešní rovinou komínů bude ve stěně vybourán otvor pro odtok případné srážkové vody. Pokud je dno nad úrovní okolních střech, tak bude do odtokového otvoru osazen chrlič z TiZn ø100mm, napojený na hydroizolaci a odvodněný na přilehlou střechu. V ostatních případech bude na dno komínu osazena střešní vpust, která bude napojena na domovní kanalizaci. Novou konstrukce střechy komínů budou tvořit dřevěné trámky kotvené přes hmoždinky do stěny komínu např. 120x160mm po 0,6mm (určí statik), dřevěné bednění, parozábrana, tepelná izolace, separační vrstva, betonová mazanina a stěrková hydroizolace vytažená na stěny (skladba viz Tabulka skladeb střechy). Spodní líc paty komínu bude zakryt zavěšeným sádrokartonovým podhledem na ocelové konstrukci s vloženou tepelnou izolací z minerální vlny tl.100mm a parozábranou napojenou na okolní konstrukce. V případě potřeby bude provedena pomocná nosná konstrukce z dřevěných trámků kotvených do stěn pro zavěšení podhledu. Střecha nad dojezdem výtahu (komín v ose 24) bude nesená ocelovými nosníky kotvenými hmoždinkami do stěny komínu. Na ocelové nosníky bude uložen VSŽ plech a vybetonována deska tl. 120mm vyztužena 2x KARI sítí 100x100x6. Na desku bude položena parozábrana, tepelná izolace, betonová mazanina a stěrková hydroizolace vytažená na stěny. Spodní líc stropní konstrukce bude ochráněn sádrokartonovým podhledem na ocelovém roštu s vloženou tepelnou izolací tl. 100mm a parozábranou. Z vnitřní strany budou tělesa komínů opatřeno kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální plsti tl.100mm opatřenou systémovou vyztuženou omítkou a fasádní barvou. Zateplení bude začínat v patě komínu a bude ukončena oplechováním 1m nad hřebenem přilehlé střechy (případně pod stření konstrukcí dna komínu). Řešení bude zastřešení a rozsahu zateplení bude upraveno na stavbě podle skutečného stavu.. Uvnitř komínů budou instalovány žebříky a pracovní plošiny ve vrcholech komínů. Výlez bude provozním svislým, ocelovým žebříkem. Žebříky budou umístěny naproti vstupu do komínu. Výstupní úroveň bude na plošině ve vrcholu komínu. Žebříky budou ocelové - tyčové vybavené ochranným košem. Na výstupu žebříků budou štěřiny ve sklonu 15. Žebříky budou kotvený do stěn komínů. 7. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Konstrukční výška v 1.PP je různá. Mění se podle stávajícího stavu, potřeb vyplývajících z nadzemních patrech a podle navazujících objektů (nová část). Mezi osami bude do suterénu vložené mezipatro na úrovni -3,00 propojené vnitřním schodištěm s úrovní 1.PP na -6,00 a přístupné z podesty schidiště. Konstrukční výška 1.NP je až na zvýšenou část (nad stávajícími klenbami) 3,81m. Konstrukční výška 2. a 3.NP je 3,3m. Konstrukční výška 4.NP v objektu 1 a 2 je 3,3m a v objektu 3 a 4 3,6m. Konstrukční výška v objektu 4 v 6. a 7. NP je 3,0m. Stropní konstrukce nad novou částí 1.PP bude tvořit železobetonová deska třikrát zalomená (horní hrana ve: , , ) tl. 250mm a 300mm. Mezi osami 19'-21' a nad C' bude montážní otvor pro nastěhování stroje náhradního zdroje o rozměrech 4500x1600mm. Zakrytí otvoru bude tvořit železobetonová prefabrikovaná deska. V případě potřeby bude střecha rozebrána, zakrytí vyzvednuto a stroj nastěhován. Stropní konstrukce ve stávajícím objektu nad 1.PP budou železobetonové bez průvlakové i s trámy podepřené do stěn, případně sloupy. CASUA spol. s r.o. Strana 10/

11 Ve sklepě v severovýchodní části budou zachovány stávající klenbové stropy. Konstrukce bude sanována. Lokálně budou pole nahrazena železobetonovou deskou. V konstrukci stropu budou schovány konstrukce roznášející zatížení nadzemních podlaží. Stropy nadzemních podlaží budou tvořit železobetonové desky do trapézových plechů spřažené i nespřažené. Výška vlny bude 50mm, celková tloušťka desky bude 170mm resp. 120mm. Desky budou podepřeny ocelovými nosníky v příčném směru po 1.6m. Na schodištích, chodbách, sociálních zařízeních a v objektu 4 v 5.-7.NP mezi osami budou z prostorových důvodu stropní desky zapuštěny mezi nosníky. Nosníky v přistavované části budou uloženy na jednom konci na podélné průvlaky a na druhém do kapes ve stávajícím zdivu. Část vystupující směrem k zachovávanému štítu bude uložena na průvlaky. Nosníky ve staré části budou uloženy do stěn, do předem osazených U nosníků zapuštěných ve stěně Stropy v části přiléhající objektu 11 budou vybetonovány částečně na ztracené bednění mezi nosníky. Nosníky budou na jedné straně objektu 1 uloženy na ocelové průvlaky. Na straně přiléhající k sousednímu objektu budou uloženy na patky kotvené k sousední železobetonové stěně. Stropy nad prolukou v 1. a 2.NP v objektu 1 budou železobetonové mezi nosníky. Nosníky budou uloženy na roznášecí rámy. Sloupy rámu v nové fasádě budou založeny v 1.PP. Anglické dvorky pro sání a výdech chladících zařízení v objektu 3 budou rozděleny stropem na ½ šířky. Na strop bude vybetonována dělící stěna až do koruny dvorků. Dvorkem do technické místnosti v objektu 1 bude možné nastěhovat chladící jednotku (po demontáží přepážek). Vodorovnou část konstrukce budou tvořit příčné železobetonové nosníky PZD uložené na podélných ocelových profilech kotvených do stěn dvorku. Balkony na západní stěně budou tvořit rámy svařené z ocelových profilů kotvené ve stávajícím zdivu tak, aby nedocházelo k tepelnému mostu. Lem bude tvořit L profil. Podlahu budou tvořit žárově zinkované poro-rošty kotvené k nosné podkonstrukci. Na konstrukci balkonů bude ze strany kotvené zábradlí. 8. OBVODOVÉ KONSTRUKCE Stěny v 1.PP jsou navrženy monolitické z železobetonu tl. 250mm a 200mm s dodatečným zateplením 100 mm XPS do úrovně cca 1m pod upravený terén. Dále bude cihelná přizdívka tl. 100mm pro ochranu hydroizolace. Na stávající západní fasáda a části severní a jižní bude odstraněna stará omítka, zdivo bude vyspraveno a opatřeno novou fasádní omítkou a barvou dle výběru architekta. Omítka bude minerální, barva odolná dešťové vodě a vysoce paropropustná. V místech zasažených dlouhodobým zatékáním, vyžadujícím sanaci, bude aplikován sanační systém pro fasády. V soklových partiích bude odstraněna omítka, spáry budou proškrábnuty do hloubky min. 20mm a poté bude aplikován sanační systém vhodný pro oblast soklu. Do stávající stěny budou vybourány nové okenní otvory, ostění a některé meziokenní sloupky budou přezděny (postup určí statik). V parapetu okna bude vynechána nika na celou výšku parapetu pro chladící/topící jednotku. Okolo oken budou nové dozdívky (vč. nadpraží) zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací tl.140mm z minerální vlny opatřené omítkou navazující na okolní omítku a fasádní barvou. Zároveň bude v zateplení provedena šambrána kolem oken. Vnitřní ostění a nadpraží oken bude šikmé, směrem do interiéru se rozevírající. V místech, kde není možné ze statických nebo dispozičních důvodů provést okno, CASUA spol. s r.o. Strana 11/

12 bude provedeno ve fasádě falešné (slepé) včetně lemující šambrány (např. objekt 3 4.np prostor haly, v objektu 4 v 7.NP. na východní fasádě na schodišti atd.). Případná další budou podle skutečností zjištěných v průběhu stavby určena projektantem a odsouhlaseny investorem. Stávající předsazený štít na východní straně bude vyspraven, porušená místa budou přezděna. Omítka bude odstraněna, spáry budou proškráblé a na fasádě bude aplikován systém venkovní resp. interiérové sanační omítky. Při opravě budou i obnoveny porušené šambrány, římsy a ostatní dekorativní prvky fasády. Stávající stěny vystupující nad rovinu střechy v 6. až 8.NP (v objektu 1,3 a 4), které přímo nenavazují na fasádu nižších podlaží (severní, východní a jižní) budou z důvodu nízké mocnosti zdiva opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální plsti tl.100mm opatřenou systémovou vyztuženou omítkou a fasádní barvou. Západní stěny těchto částí budou z interiérové strany opatřeny tepelně-izolační předstěnou ze sádrokartonu s vloženou tepelnou izolací a parozábranou. V objetu 3, na západní fasádě, bude do haly vybourán otvor v 1.NP s výškou do 3.NP. Výška bude upřesněna na stavbě podle skutečnosti. Otvor bude zakryt výplní z rastrového fasádního systému tvořeného sloupek-příčník bez vnějších přítlačných lišt a spárou mezi skly dotmelenou TPT (typová fasáda dle konkrétního dodavatele). Fasáda bude vystupuvat ostrým pravoúhlým rohem z obrysu objektu a směrem nahoru se bude rovnoměrně rozšiřovat až ve výšce cca +8,70 skončí prosklenou střechou (přesný tvar určí architekt). Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci včetně návazností na okolní konstrukce a detailů, kterou předloží k odsouhlasení. Základním prvkem členící novou fasádu je modul 800x825mm začínající na výškové kótě +0,805. Od této výšky začíná horizontální členění fasády po 825mm. Pod touto výškou to budou doměrky. V tomto modulovém rastru jsou členěny kazety obkladu fasády, okna a rastr strukturální fasády. Výškové modulové členění končí atikou v 5.NP na výškové kótě +14,830. Novou fasádu budou v 1. až 5.NP tvořit vyzdívky ocelové konstrukce - ostění a parapety vyzděné z děrovaných cihel 17.5 P+D tl. 175mm celých nebo půlených formátů, třída pevnosti v tlaku P10 na MVC 2,5 a z děrovaných cihel tl.240mm P+D,třída pevnosti v tlaku P10, třídy objemové hmotnosti 900kg/m 3.. Parapety budou vyzděny na železobetonovou stropní desku, vnější líc bude předsazen o 30mm (vnější líc bude 100mm před osou ocelové kce.). Parapety budou většinou tvořit půlené formáty cihel, na které budou vybetonovány železobetonové věnce na celou délku modulu nosné konstrukce (3,6m) s výztuží navařenou na ocelové sloupy nosné konstrukce. Jejich výška bude cca 220mm z B20 a budou vyztuženy 4xR12 s třmínky R6 po 200mm. Meziokenní pilíř bude tvořit ocelový sloup, ke kterému budou ze stran dozděny přepůlené cihly. Do každé třetí spáry bude vložena výztuž napojená na ocelový sloup. Ocelový sloup bude na šířku cihly zabetonován. Nadpraží oken bude tvořit ocelový průvlak. Nadpraží oken v objektu 1, 2 a 3 v 1. a 2.NP ve fasádě směrem do proluky bude nadpraží oken tvořené nosnými překlady např.porotherm 23,8. V místě, kde není dostatek místa pro uložení překladu, bude překlad uložen na ocelovou konzolku navařenou k nosnému sloupu (okna na ose 17) viz. Statická část. Severní, východní, část jižní fasádu a část fasády uvnitř proluky v obj.2 v 1. až 3.NP (na severní straně až do 5.NP) bude tvořit provětrávaný kazetový obklad. Kazety budou z měděného plechu se zelenou patinou a budou uchyceny na osazovací systémový Al rošt, který bude pomocí hmoždinek kotven k nosným částem stavebních konstrukcí. Základní modulový rozměr kazet je 800x825mm. Součástí je i obklad ostění, nadpraží a parapetů oken. Dále je součástí oplechování všech navazujících CASUA spol. s r.o. Strana 12/

13 částí a konstrukcí např. atik. Nasazení rastru fasády a členění bude upřesněno na základě dodavatelem zpracované výrobní dokumentace a typových detailů za účasti architekta. Tepelnou izolaci budou tvořit desky z minerální plsti pro izolaci vnějších stěn suchým způsobem - pod obklad s netěsnými spárami (hydrofobizované) mechanicky kotvené tl.100mm. Provětrávaná vzduchová mezera bude min. tl.40mm. Ostění a nadpraží oken budou zateplena minerální plstí min. tl. 80mm. Vzhledem k návaznosti ploch a nutnosti dodržet modul fasády, je v některých případech mezera zvětšena na 60mm. Vnitřní líc dozdívek bude opatřen omítkou. Ocelové sloupy budou ze strany interiéru kryté kontaktním požárním obkladem,části průvlaků zasahující fo interiéru budou opatřeny požární SDK kapotáží. Obklady musí splnit požadavek na požární odolnost konstrukce REW 45D1 viz. Technická zpráva požární ochrany. Před okny budou zakapotované fancoily. Severní fasáda objektu 1 bude na celou výšku opatřená kazetovým obkladem z Cu. Obklad bude končit v úrovni nadpraží oken v 5.NP. Okraj střechy bude tvořit průběžná římsa atika se zaatikovým žlabem. Oplechování bude TiZn. Bude na dřevěném bednění a podkonstrukci s dutinou vyplněnou tepelnou izolací z minerální vlny. Oplechování bude napojené na zaatikový žlab a střešní krytinu. Výšková úroveň horní a spodní hrany bude stejná jako na ostatních fasádách. Nosná podkonstrukce atiky je součástí dodávky fasády a střechy. Ve fasádě jsou prosklené lodžie na jeden nebo na dva moduly nosné konstrukce (3,6m nebo 6,2m). Ostění, parapet i podhled lodžie tvoří obklad kazetami. Střední sloup lodžie přes dva moduly nosné kce. je obložen ze všech stran a zeteplen. Podhled lodžií bude tvořit opět předsazený fasádní systém s měděnými kazetami a zateplením. Část jižní fasády, části S, V a J fasády v 6.-8NP budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální plsti tl.100mm opatřenou systémovou vyztuženou omítkou a fasádní barva. Nosná konstrukce podlahy 3.NP nad prolukou v objektech 1, 2 a 3 bude zakryta ze spodní strany exteriérovým podhledem, který bude zateplený, neprovětrávaný s povrchovou úpravou fasádní omítka a barva. Stropní konstrukce bude tvořit železobetonová deska do bednění resp. na trapézový plech vybetonovaná mezi stropní ocelové nosníky (horní hrana betonu=horní pásnice). Na stropní konstrukci bude zavěšen nosná dřevěná podkonstrukce tvořené dřevěnými hranoly 80x80mm po 0,5m zavěšená kolmo na směr stropních nosníků. Hranoly budou zavěšeny na závěsech z ocelových profilů L50/50/4 v kroku nosníků cca 1,0m (objekt 1) a 1.6m (objekt2). Závěsy budou žárově zinkované. Dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Nosnou podkonstrukci možno nahradit systémem s hliníkovými nebo ocelovými pozinkovanými profily. Výška podhledu navazuje na modul fasády! Na nosnou konstrukci podhledu budou přikotveny cementotřískové desky např.cetris tl.14mm. Cementotřískové desky budou opatřeny před aplikací zateplovacího systému penetrací a boční hrany opatřeny ochranným nátěrem. Na desky bude aplikován kontaktní zateplovací systém eliminující objemové změny desek. Tepelnou izolaci budou tvořit fasádní desky z minerální vlny pro kontaktní zateplovací systém nalepené a přikotvené (talířové hmoždinky se samovrtnými vruty) k deskám (izolační desky lepit tak, aby byly překryty spáry mezi cetris deskami. Na tepelněizolační desky bude nanesena vyztužená tenkovrstvá omítka a fasádní barva. Dutinu mezi podhledem a stropní konstrukcí resp. nosníky bude na celou výšku vyplněna tepelnou izolací z minerální plsti! Pokud bude změně rozměr nosníků, rozteč nosníků, stropní deska nebo systém podhledu je nutné znovu posoudit konstrukci z hlediska tepelně technického (součinitel tepelného otvoru se zahrnutým vlivem tepelných mostů). Při provádění je nutné splnit prováděcí zásady výrobce desek a případně nosné podkonstrukce. CASUA spol. s r.o. Strana 13/

14 Vodorovné části ocelových rámů vynášející zatížení z horních podlaží nad prolukami v objektu 2 budou tvořit ocelové nosníky výšky 700mm až 1000mm vystupující pod rovinu podhledu. Ocelové rámy budou kapotovány stejným způsobem jako je zavěšený venkovní podhled ve stejném místě. Spodní hrana zakrytí nosníků bude sjednocena na hodnotu Šířka nosníků u východní fasády bude respektovat modul rastru fasády a bude široká 800mm. Nosnou podkonstrukci kapotáže budou tvořit dřevěné hranoly 80x80mm po 0,5m kotvené k ocelovým nosníkům. Nosnou podkonstrukci možno nahradit systéme s hliníkovými nebo ocelovými pozinkovanými profily. Na podkonstrukci budou připevněny cementotřískové desky např.cetris tl.14mm a kontaktní zateplovací systém s minerální plstí tl.30mm, vyztužená tenkovrstvá omítka a fasádní barva. Dutinu mezi nosníky a prostor okolo nosníků vyplnit tepelnou izolací z minerální plsti! Pokud bude změně rozměr nosníků, rozteč nosníků, stropní deska nebo systém podhledu je nutné znovu posoudit konstrukci z hlediska tepelně technického (součinitel tepelného otvoru se zahrnutým vlivem tepelných mostů). Při provádění je nutné splnit prováděcí zásady výrobce desek a případně nosné podkonstrukce. Ocelové sloupy podepírající rámy budou zazděny ve stávajícím zdivu. Středové sloupy budou opatřeny stejnou skladbou pláště na podkonstrukci jako opláštění ocelových nosníků. Tepelnou izolací budou vyplněn prostor mazi pásnicemi nosníku a celý nosník bude obalen tepelnou izolací min. tl.50mm. Ocelové sloupy budou uloženy na nosné stěně suterénu. Na stropní konstrukci suterénu bude bazén. V místě sloupů bude bazén přerušen a ukončen leme s oplechováním napojeným na plášť sloupu. Ve 4.NP východní a část jižní fasády ustupuje směrem dovnitř o cca 900mm a bude opatřená strukturální fasádou. V tomto podlaží bude vyzděný jen parapet (případně bude vybetonován) a nosné sloupy budou přiznané (sloupy budou mít požární obklad). Nad stropní deskou, která doběhne až do vnějšího líce vyzdívek, bude provedena atika krytá strukturální fasádou. Parapet bude průběžný s skrytými jednotkami CHL+ÚT. Atika bude ztužovat ve vrcholu železobetonový věnec vysoký 250mm z B20 vyztužený 4xR12 s třmínky R6 po 200mm. Sekce u sociálního zařízení v objektu 3 je vyzděna na celou výšku patra z cihel nosných tl. 175mm P+D. V objektu 1 půjde až do 5. NP železobetonová stěna šachty výtahu a VZT šachty. Rastrový fasádní systém bude tvořit sloupek-příčník bez vnějších přítlačných lišt a spárou mezi skly dotmelenou TPT (typová fasáda dle konkrétního dodavatele). Neprůhledná část fasády před vyzdívkami (atikou a stěnou u sociálnch zařízení) bude z tepelně-izolačních panelů. Do dutiny mezi panely a vyzdívku bude vložena na celou tloušťku mezery tepelná izolace desky z minerální plsti pro lehké příčky a předstěny. Nadpraží budou dotěsněna parozábranou napojenou na okolní konstrukce. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci včetně návazností na okolní konstrukce a detailů, kterou předloží k odsouhlasení. Fasádu v 5.NP bude tvořit obklad TiZn plechem položeným na dřevěném bednění. Obklad stěn bude končit nadpražím atikou kryjící okap. Oplechování bude napojeno na zaatikový žlab a střešní krytinu. Bednění z např. impregnovaných prken tl.24mm bude připevněno na ocelové nebo dřevěné podkonstrukci (součástí dodávky pláště), která bude kotvena do vyzdívaného pláště (viz. nižší podlaží). Na vyzdívky bude přikotvena tepelná izolace z desek z minerální plsti tl.100mm pro izolaci vnějších stěn suchým způsobem. Ostění a nadpraží oken budou zateplena minerální plstí min. tl. 80mm. Provětrávaná vzduchová mezera bude min. 40mm široká. Nasávací otvory budou v místě soklu, výdechové v místě okenních nadpraží. Větrací otvory budou opatřeny síťkou proti hmyzu. Součástí obkladu bude oplechování ostění a nadpraží oken. Venkovní části parapetů oken výstupů na terasu bude tvořit kamenná dlažba do CASUA spol. s r.o. Strana 14/

15 malty či lepidla na vytaženou hydroizolaci střechy, která bude ukončena a dotěsněna na okenním rámu (typový detail). Část objektu vybíhající směrem k zachovanému východnímu štítu bude ve 4. a 5.NP uskočená. Fasáda bude také tvořit obklad TiZn plechem položeným na dřevěném bednění. Pás nadpraží mezi okny ve 4. a 5.NP bude stejný jako v nižších patrech - provětrávaný kazetový obklad z předzvětralé mědi. Dilatace ocelové nosné konstrukce bude propsána i ve fasádě. Dilatační spára bude řešena systémově. BAREVNOST FASÁD URČÍ ARCHITEKT. BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA NA ZÁKLADĚ VZORKŮ PROVEDENÝCH STAVBOU NA MÍSTĚ. 9. SCHODIŠTĚ A VÝTAHOVÁ ŠACHTA Výtahové šachty osobních výtahů budou 1650x1750mm, budou železobetonové tl.200mm (5 šachet) se začištěným povrchem opatřeným malbou. Spodní dojezd výtahu bude 1050mm pod podlahou první stanice a horní dojezd výtahu bude 3390mm nad podlahou poslední stanice. Stavební otvor pro výtahové dveře bude 1040x2120mm. V poslední stanici budou v zadní stěně výtahu dvě kapsy pro osazení montážních trámů. Kapsy budou 100x120x100 a spodní hrana kapes bude na úrovni čisté podlahy +13,710 resp. +14,010. V každém stropě výtahové šachty bude osazeno pět pouzdro pro montážní háky vložené do bednění před betonáží (poloha a nosnost dle výrobní dokumentace dodavatele). V poslední stanici nebudou provedeny ostění šachty na výšku dveří na straně rozvaděče. Do otvoru bude osezen rozvaděč a bude zakapotován s požární odolností viz Technická zpráva požární ochrany. Ve stěně resp. Stropě šachet budou větrací otvory. Výtahová šachta v objektu 4 v 8.NP (přiléhá ke komerční jednotce) bude oddilatována od schodiště a bude opatřena ze strany schodiště akustickou sádrokartonovou předstěnou. Šachta bude končit pod rovinou střechy. Šachta bude nadezděna do roviny střechy z akustických cihel 17.5AKU resp. z plných cihel tl.150mm, a bude zateplena minerální plstí tl. 50mm nalepenou a přikotvenou. Na strop výtahové šachty bude tepelná izolace z minerální plsti tl.120mm. Prostor bude dále zateplen v rovině střechy izolací z minerální plsti tl.180mm vloženou mezi krokve. Na severní straně objektu bude přistavěn k objektu nákladní řetězový výtah do poklopu. Spodní stanice bude v 1.PP a výstup bude na chodníku na cca Výtah bude tvořit výtahová šachta s dojezdem a prostor vstupu do výtahu v 1.PP. Výtahová šachta bude zakončena chodníkovým poklopem. Bude založen ve dvou výškových úrovních (prohlubeň výtahu cca 1.4m pod nástupní stanicí) na základové desce podepřené mikropilotami. Stěny a strop budou železobetonové. Nad nástupním místem v 1.PP bude na lehké stropní kci. uložen stroj výtahu. Strop budou tvořit poro rošty oložené na ocelových nosnících kotvených do železobetonové konstrukce. Stavební připravenost včetně rozměrů šachty je pro řetězový výtah VÝTAH VOTO NR-D2 nosností 700kg. Pokud bude vybrán jiný typ výtahu nebo výrobce, je nutné přizpůsobit stavební připravenost danému výtahu včetně rozměrů šachty. V hale objektu 3 bude panoramatický lanový výtah LVO 1000/5-100NC1 dodaný f. OTIS. Výtah má 5 stanic (1.NP - 5.NP). Poslední stanice výtahu je ve spodní část komínu. Pro dojezd výtahu bude nutné vybourat dno komínu a dále vybourat otvor pro vstup do výtahu v tělese komínu (statické zajištění viz. Statická část). Nad dojezdem výtahu bude komín přestropen. Spodní dojezd výtahu bude 1500mm pod podlahou 1.Np a horní dojezd výtahu bude 3600mm. Spodní dojezd výtahu prohlubeň bude CASUA spol. s r.o. Strana 15/

16 provedena v zalomení železobetonové desky stropní konstrukce nad 1.PP. V horní hraně spodního dojezdu výtahu, v místě před výtahovými dveřmi, bude zářez široký 105mm, 100mm hluboký (poloha viz stavební připravenost výtahu). Zatížení od výtahu bude přenášeno do železobetonové desky spodního dojezdu. Nosnou konstrukci pláště budou tvořit ocelové sloupy kruhového průřezu uložené na stěně dojezdu, která bude vytvořena zalomením železobetonového stropu. Ocelová konstrukce bude v horizontálním směru zavětrována nosnou konstrukcí podest. Strojovna výtahu bude v 1.PP pod výtahovou šachtou. V rámci strojovny bude prohlubeň pro protizávaží. Její dno bude 2400mm pod podlahou strojovny. Ve dně dojezdu výtahu budou prostupy pro vodící lana 1x Ø200mm a 4x Ø100mm a prostup pro odtok Ø100mm. Hlavní schodiště v objektech budou mezi 1.PP a 1.NP monolitická železobetonová. V nadzemních podlažích budou ocelová schodnicová s nabetonovanými stupnicemi a betonovými podestami a mezipodestami. Schodiště budou oddilatována od nosných stěn a budou přikotvena přes dilatační prvky. Schodiště mezi 7. a 8.NP bude součástí komerční jednotky a slouží jako vnitřní schodiště. Spodní hrana schodiště, mezipodesty a podesty bude opatřena akustickým sádrokartonovým podhledem. Konstrukce schodiště viz Statická část. Vyrovnávací schody v 1.PP v objektu 4, které vedou ze schodiště do garáží, budou nabetonovány na základovou desku. Točitá schodiště spojující kartotéky v 1.PP s vloženým mezipatrem budou ocelová vřetenová. Viz Tabulky zámečnických výrobků. Schodiště vedoucí z 5.NP do 6.NP v objektu 1 a 3 budou ocelová schodnicová. Stupnice budou dřevěné z tvrdého dřeva uložené pružně na ocelové konstrukci. Konstrukce schodiště viz Statická část. V trafostanici v 1.PP bude ocelové vyrovnávací schodiště. Viz Tabulky zámečnických výrobků. V objektu v 1.NP budou vyrovnávací schodiště v objektu 1 mezi místnostmi s rozdílnou úrovní podlahy v rámci komerční jednotky a na vstupu do komerční jednotky v objektu 2 (vyžší úroveň podlahy je na zachovávaných stropech suterénu). Schodiště budou nabetonována na stropní desku. 10. KROV Objekt bude ukončeny sedlovým krovem s různou úrovní hřebene, pozednice atd. Střešní krytina bude lehká tvořené TiZn plechem na dřevěném bednění. Krov bude dřevěný vaznicový na ocelových sloupcích. Krokve budou 160x180mm max. po 1.0m. Pozednice budou 160x140mm. Vaznice budou z ocelových profilů podporovány ocelovými sloupy nebo rámy. Vodorovné síly z krokví jsou zachyceny přes pozednice do železobetonové věnce. Vikýře budou průběžné, společné pro jedno až čtyři okna. Konstrukce vikýřů bude dřevěná z rámů osazených na pozednice. Rám budou tvořit sloupky 100x100 společná vaznice 100x140. Krokev v místě vikýře skončí za střední vaznicí. Na krokev bude napojena krokev vikýře 120x160mm přes svorník s buldoky. Na druhé straně bude uložena na rámu vikýřů. Vikýře budou zakryty deskami OSB. Plastičnosti předního pohledu vikýřů bude dosaženo různým počtem desek. Kotvení krokví k vaznici bude provedeno ocelovými plechy a svorníky. Přesahující konce krovu mimo objekt budou pobity, opatřeny 2x základním ochranným nátěrem, 2x vrchním krycím lakm do exteriéru (barevnost určí architekt) a ze stran oplechovány. CASUA spol. s r.o. Strana 16/

17 11. STŘECHA Střechy nad objekty 1-4 jsou sedlové dvouplášťové provětrávané. Krytinou bude bude z titanzinkového plechu předzvětralého tl. 0.7mm (např. Rheinzink) a to v systémovém provedení všech detailů a použití předepsaných tloušťkách plechů. Konstrukce střechy je řešena jako větraná se systémovým odvětrávacím hřebenem. Průchody VZT a ZTI budou systémově lemovány. Na západní fasádě v 5.NP a v 6. a 8. NP bude podokapní žlaby. Jinde bude zaatikový žlab. Na západní straně budou vikýře. Vikýře budou pro jedno až čtyři okna průběžné. Čelo i boční části budou oplechovány. Voda z vikýřů bude svedena zaatikovým žlabem. Střešní krytina bude doplněna sněhovými zachytávači. V 5.NP budou terasy se zelenou střechou s extenzivní zelení. Jedná se o typovou skladbu včetně všech detailů. Podél fasády bude drenážní kanálek a betonový chodníček z dlažby 400x400x50mm kladený do pískového lože. Dlažba bude od zeleně oddělena betonovým obrubníkem. Vegetační vrstva bude 150 až 280mm vysoká (směrem k atice se bude zvedat). Součástí systému zelené střechy bude i zavlažovací a odvodňovací systém navržený a dodaný odbornou firmou. Střešní plášť bude tvořit vegetační vrstva, systémový filtr, drenážní a akumulační vrstva, akumulační a ochranná vrstva, hydroizolace (2x asfaltový modifikovaný pás), tepelná izolace XPS, parozábrana, spádová vrstva a stropní konstrukce. Střechy budou odvodněny dvouúrovňovými vyhřívanými vpustmi. Každá vpust bude vyvedena pod stropem ve 4.NP a odtud potrubí přejde k nejbližší stěně resp. instalačnímu jádru, bude svedeno do 1.PP, kde bude napojeno na kanalizaci. Část potrubí vedoucí pod stropem bude obalena tepelnou izolací tl.50mm a zakryta sádrokartonem. Na úroveň hydroizolace bude svedena dešťová voda ze střechy nad 5.NP. Střecha nad 4.NP objektu 1 bude plochá jednoplášťová s obráceným pořadím vrstev. Střecha bude nepochozí. Povrch bude tvořit praný říční kamenivo. Hydroizolace budou tvořit 2x asfaltový modifikovaný pás a jako tepelná izolace bude XPS. Střecha bude rozdělena na dvě části a spádování bude směrem ke dvěma dvouúrovňovým vyhřívanými vpustem. Vpusti budou napojeny na dešťovou odpadní rouru vedenou po fasádě a napojenou na kanalizaci. Ve 4.NP bude pás nepochozí střechy vymezený atikou a strukturální fasádou. Střešní plášť bude tvořit prané říční kamenivo, separační textílie, hydroizolace, tepelná izolace XPS, parozábrana a spádová vrstva. Na střeše bude instalováno zařízení pro čištění rastrové fasády. Čistící zařízení bude součástí dodávky rastrové fasády. Stavba je povinna zajistit stavební připravenost pro toto zařízen včetně úpravy zámečnických a klempířských výrobků dle výrobní dokumentace dodavatele systému. (Zařízením pro čištění fasády může být např. posuvný žebřík zavěšený na konzole zábradlí atiky v 5.NP a přístupný z terasy 5.NP. Zařízení bude muset být na každé oddělené části fasády tj. minimálně dva kusy). Na východní fasádě v 1. až 3.NP jsou lodžie se zelenou střechou - extenzivní zelení. Jedná se o typovou skladbu včetně všech detailů. Podél fasády bude okapový chodníček z praného říčního kameniva. Vegetační vrstva bude min. 80mm (v 1.NP 300mm). Lodžie budou odvodněny dvouúrovňovými vyhřívanými vpustmi. Vpust bude svedena odpadním potrubím pod pláštěm fasády a napojena na kanalizaci. Na zachovávaných klenbových stropech nad 1.PP budou odstraněny všechny vrstvy podlahy, zásyp až na horní hranu nosné konstrukce klenby. Klenby jsou cihelné, valené do pasů. Konstrukce bude sanována. Na klenby bude položena separační vrstva a povrch bude srovnán do roviny vyrovnávací vrstvou ve spádu na úrovni cca +0,020 např. z lehčeného betonu. Pod novými sloupy nadzemních podlaží budou na stropní konstrukci uloženy roznášecí nosníky (viz. Statická část). Horní hrana CASUA spol. s r.o. Strana 17/

18 vyrovnávací vrstvy bude upravena na stavbě podle skutečného stavu. Dále bude provedena hydroizolace (např. 2x asfaltový modifikovaný pás), položena tepelná izolace z XPS a geotextilie. Další části skladeb budou podle místa použití (skladba pochozího chodníku, extenzivní zeleně nebo bazén). Připravenost pro bazén bude položená hydroizolace chráněná tepelnou izolací z XPS a separační vrstvou. Bazény budou tvořeny vanami z vodostavebního železobetonu opatřené hydroizolační stěrkou. Bazény budou součástí stavebního objektu DROBNÁ ARCHITEKTURA. V místech vybourané klenby, kde budou části klenbového pole nově zastropena železobetonovou deskou, bude výškový rozdíl horních hran nového a stávajícího stropu vyrovnán vrstvou lehčeného betonu tl. cca 150mm (mezi osami F až H a napravo od osy 10 a nalevo od osy 13. Část venkovních bazénů bude na novém železobetonovém stropě. Jeho výšková úroveň bude na úrovni vyrovnávací vrstvy nad stávajícím stropem. Výlez na střechu nad 4.NP v objektu 1 (přiléhající k objektu 1) bude oknem z chodby v 5.NP. Výlezy na střechy budou střešními výlezy z prostorů chodeb. V objektu 3 bude, u komínů na ose 24 a 28 budou střešní lávky pro přístup k revizním otvorům v komínech. V objektu 4 bude ze 7.NP vstup na střešní lávku, která jde nad hřebenem střechy k reviznímu otvoru v komíně. Dále povede z lávky stupadlovým, svislým, ocelovým žebříkem na střechu nad 8.NP. Žebřík bude umístěn nalevo od vstupního otvoru. Žebřík bude ocelový - tyčový s ochranným košem. Na výstupu žebříku budou štěříny ve sklonu 15. Při použití parozábrany pod tepelně izolační vrstvu musí být maximální objemová vlhkost tepelné izolace takto uzavřené ve skladbě střechy do 8 % hmotnostní vlhkosti. Spádové vrstvy plochých a zelených střech a podkladní vrstvy podlah budou provedeny z lehčeného čerpatelného betonu - polystyren beton o objemové hmotnosti max 500 kg/m3 a pevnosti v tlaku min 0,8 Mpa. Podkladní vrstva střech musí být soudržná o pevnosti v tlaku minimálně 150 kpa (při 10 % stlačení). Pokud je hodnota nižší, je potřeba zpevnit povrch cementovým potěrem o tloušťce minimálně 30 mm. Rovinnost podkladů - maximálně ±5 mm při měření 2 m rovnou latí. Plošná dilatace - maximální doporučená vzdálenost dilatačních spar 2 m v obou směrech, spáry bez výplně, šířka spar minimálně 3 mm (totéž platí i pro podklad z monolitického nelehčeného betonu, zde však není nutný cementový vyrovnávací potěr). Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny musí před uzavřením kontraktu projednat s projektantem. Konstrukce musí být vyprojektovány a vyrobeny podle směrnic výrobce systému. 12. DĚLÍCÍ KONSTRUKCE - PŘÍČKY ZDĚNÉ PŘÍČKY: Příčková cihla pálená tl. 65mm a 115mm P+D, třída pevnosti v tlaku P10 na MVC2.5, třída objemové hmotnosti 1000kg/m 3 resp. 1400kg/m 3, v 1.PP budou příčky ztuženy železobetonovými věnci v úrovni nadpraží. Dělící stěny a vyzdívky skeletu nadzemních podlaží - cihla nosná tl. 175mm P+D, třída pevnosti v tlaku P10 na MVC2.5, třída objemové hmotnosti 1000kg/m 3, v 1.PP budou stěny ztuženy železobetonovými věnci v úrovni nadpraží. Cihla nosná tl. 240mm P+D, třída pevnosti v tlaku P10 na MVC2.5, třída objemové hmotnosti 900kg/m 3 CASUA spol. s r.o. Strana 18/

19 Dozdívky stávajícího zdiva budou z CP P15 (pevnost upřesní statik) Dozdívky štítových stěn v oblasti krovu pórobetonové tvárnice pevnosti v tlaku 2-5MPa, třídy objemové hmotnosti kg/m 3 Dozdívky nad výtahovou šachtou v objektu 4 budou z akustických cihel 17.5AKU, třída pevnosti v tlaku P10 na MVC2.5, třída objemové hmotnosti 1400kg/m 3, PŘEKLADY VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH: V příčkách z cihel tl. 65mm a 125mm budou nadpraží z ocelových profilů L 35x35x4 uložených min. 150mm na každé straně V příčkách z cihel tl. 65mm a 125mm 1.PP budou nadpraží tvořit železobetonové průběžné věnce. Nadpraží ve stěnách tl. 250mm a tl. 450mm budou z nosných překladů např. POROTHERM 23,8 viz Tabulka překladů TABULKA PŘEKLADŮ OBJEKT 1-4 OZNAČENÍ POPIS POZNÁMKA ROZMĚRY POČET KUSŮ CELKEM NA VÝKR. (mm) 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP KUSŮ R1 2x překlad POROTHERM 23,8+EPS 40mm dl R2 3x překlad POROTHERM 23,8 dl R3 5x překlad POROTHERM 23,8+EPS 90mm dl Pozn.: R1 - překlady do zděné stěny tl. 250 mm (okna do proluky objekt 1,2 a 3) -v objektu 3 (na ose 17) budou překlady uloženy na jedné straně na ocelovou konzolku navařenou na ocelový kruhový sloup viz. Statická část R2 - překlady do zděné stěny tl. 250 mm (vstupní dveře ze schod. Prostoru do komerč.jednotky objekt 1) R3 - překlady do zděné stěny tl. 440 mm (okna na terasu objekt 4) Vzájemná napojení nových příček bude provedeno do kapes. Napojení nových příček ke stávajícím stěnám bude pomocí ocelových kotev kotvených do stávajících stěn a vložených do každé třetí spáry (dle výrobních předpisů zvoleného systému) případně do kapes ve stávajícím zdivu. Ukončení nových příček pod stropem musí být provedeno tak, aby bylo umožněn pohyb stropních konstrukcí vlivem dotvarování a jiných objemových změn, ale aby splňovalo případné požadavky požární ochrany. Omítka v místě styku nových stěn a stávajícího stropu bude vyztužena sklotextilní síťovinou tak, aby nedocházelo později ke vzniku tahových trhlin vlivem tvarových změn konstrukcí. Použitý cihlový materiál musí odpovídat technickým směrnicím pro značkové cihly s garantovanou pevností a nutno dodržet technologii zdění danou výrobcem. Cihly musí vykazovat odpovídající značení. Požadované pevnosti cihel jsou uvedeny u jednotlivých položek. Pevnosti malty musí být prokazovány ve smyslu Smluvních podmínek, zkušební kostky třeba předložit na požádání. U hran stěn nesmí být zazděny žádné lomové cihly. Požadavky na rovinnost a rozměrové tolerance budou vycházet z obecně platných norem. Prováděné konstrukce budou provedeny v souladu: ČSN Provádění zděných konstrukcí ČSN Navrhování zděných konstrukcí CASUA spol. s r.o. Strana 19/

20 PŘÍČKY SDK: Příčky v nadzemních oddělující kanceláře jedné komerční jednotky, na sociálních zařízeních atd. budou tl.100mm, 150mm s vloženou minerální vlnou určenou do lehkých příček a předstěn tl.50mm se součinitelem tepelné vodivosti max. λ=0,040w/mk. Pod obkladem budou 2x SDK deska nebo nebo budou zmenšeny rozteče stojin dle technolog. předpisu výrobce. SDK předstěny budou v místnostech soc. zařízení. Předstěny budou do výšky cca 1200mm, popř. do stropu dle dispozic. Dále budou předstěny v komerčních jednotkách, kde budou zakrývat elektro rozvaděče a rozvaděče topení-chlazení. Elektro rozvaděč bude kryt vlastními dvířky. Rozvaděče topení-chlazení budou kryty dvířky kovovými popř. dřevěnými s rozměry cca 600x600mm viz. Tabulka výrobků. Předstěny budou, pokud neurčí investor jinak, na celou výšku patra. Rozměry předstěn a nik pro zařízení upravit podle skutečných rozměrů zařízení. Stěny oddělující navzájem komerční jednotky nebo oddělující jednotky od veřejných částí objektu budou bezpečnostní, zařazené do třídy BT3. Budou systémové s ocelovou dvojitou nosnou konstrukcí opláštěné z obou stran SDK deskami 2x 12.5 a vloženým ocelovým plechem 2x 1mm, s vloženou minerální vlnou určenou do lehkých příček a předstěn tl. 2x50mm se součinitelem tepelné vodivosti max. λ=0,040w/mk. celkové tl.205mm, 210mm a 230mm. Požadovaná požární odolnost EI 45D1 resp. EI 30D1 viz. Technická zpráva požární ochrany. Dále budou na sociálních zařízeních zdvojené instalační stěny s kovovou konstrukcí opláštěné SDK deskami 2x 12.5 s vloženou minerální vlnou určenou do lehkých příček a předstěn tl.50mm a objemovou hmotností 45kg/m 3. Požadovaná požární odolnost EI 45D1 resp. EI 30D1 viz. Technická zpráva požární ochrany. V objektu 1 ve 3.a 4.NP bude akustická předsazená stěna - samostatně stojící před železobetonovou stěnou sousedního objektu 11. Pod SDK deskami bude parozábrana napojená na přilehlé stavební konstrukce. Do předstěny bude vložená tepelná izolace z minerální vlny určené do lehkých příček a předstěn tl.100mm se součinitelem tepelné vodivosti max. λ=0,040w/mk. Konstrukce bude doplněna parozábranou. V 5.NP bude předsazená SDK stěna tl. 50mm před pozednicovými stěnami. Do předstěny bude vložená minerální vlna určená do lehkých příček a předstěn tl.30mm se součinitelem tepelné vodivosti max. λ=0,040w/mk a parozábrana napojená na podhled šikmé části střechy. V 5. až 8. NP budou předsazené SDK stěny celkové tl. 115mm s vloženou tepelnou izolací z minerální vlny určenou do lehkých příček a předstěn tl.100mm se součinitelem tepelné vodivosti max. λ=0,040w/mk a vloženou parozábranou. V objektu 4, v 7. a 8NP, bude před výtahovou šachtou akustická sádrokartonová předstěna - samostatně stojící, pružně uložená, opatřené 2x 12.5 SDK deskou, vloženou akustickou izolací z minerální vlny tl. 120mm určené do lehkých příček a předstěn a parozábranou. Instalační šachty budou zakryty typovou konstrukcí stěny šachet na kovové podkonstrukci s vloženou izolací z minerální vlny určenou do lehkých příček a předstěn tl.100mm s objemovou hmotností 45kg/m 3 a vloženou parozábranou, opláštěné např. 2x deska RF12,5. Požadovaná požární odolnost viz. Technická zpráva požární ochrany. Svislé nosné konstrukce ocelové sloupy budou ochráněny požárním obkladem s přímým upevněním vykazující požární odolnost R 60D1/45D1 nebo 30D1 dle Technická zpráva požární ochrany. Kruhové ocelové sloupy v 1.PP ( R 60D1 ) např. kruhový požární obklad tl. 40mm PROMATUBE-FS. Obklad ocelových sloupů ve 4.NP s požární odolnost R 45D1 např. SDK obklad s přímým upevněním např. 1x 15GKF. Části ocelových průvlaků vystupujících ze stavební konstrukce bude zakryto požárním CASUA spol. s r.o. Strana 20/

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE

TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE TECHNOLOGIE STAVEB 11 SEMINÁRNÍ PRÁCE vypracoval: Michal Kalfeřt ČVUT Fsv A III.ročník 5/2005 název projektu : Novoplaza (společenské a obchodní centrum) místo realizace : Novodvorská 994, Praha 4 - Braník

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D.1.2 a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem.

Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem. FILIP KOUDELKA 2.S Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem. Prostup výtahu zděnou klenbou do

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P.Č. 73/24 KOBYLNICE BOURACÍ PRÁCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu 1. Všeobecné údaje

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. :

BUDOVA C A D SKLADBA KONSTRUKCÍ. Prosinec 2011 souprava čís. : vypracoval: Ing. Radek Maleček příloha čís. : STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI BÝVALÉHO AREÁLU AGADOS PRO POTŘEBY TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÉ MEZIŘÍČÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655

Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655 Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655 Stavba : Demolice víceúčelové haly v areálu stanice Liberec Stupeň : Dokumentace bouracích

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Czech Tourism Vinohradská

Czech Tourism Vinohradská Kuřácký koutek Kuřácký koutek je navržen podle skici arch. Hubičky, vypouští se zábradlí se skleněnou výplní a dvířky. Práce a výkony : Konstrukce markýzy je z trubek se závěsy z kulatiny a je kotvená

Více

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56 3436 4 3436 7 7679955 7 obezdění klinkrem v m původní komín nový komín v 4,5 m -8,6 Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker dl 9 mm pevnosti P 6 na MVC včetně spárování m3,675,45*,75*,675 Prefabrikovaná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 01 Budovy mateřské školky : 28.

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY Č.P. 10 V ULICI PRAŽSKÁ V MIMONI - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. Dokumentace pro vydání stavebního povolení

STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY Č.P. 10 V ULICI PRAŽSKÁ V MIMONI - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. Dokumentace pro vydání stavebního povolení Obsah: 1 Název akce 2 Identifikační údaje 2 1.Úvod 3 2.Posouzení a návrh konstrukce 3 3.Doporučení 6 4.Upozornění 7 5.Podklady 7 1/1 Název akce Stavební úpravy ubytovny č.p. 10 v ulici Pražská v Mimoni

Více

BD III ETAPA A _SO_BE OBSAH OBSAH...1

BD III ETAPA A _SO_BE OBSAH OBSAH...1 OBSAH OBSAH...1 A. STAVEBNÍ ČÁST - TECHNICKÁ ZPRÁVA...2 A.1. POPIS OBJEKTŮ...2 A.2. DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ...2 A.3. ZEMNÍ PRÁCE...2 A.4. NOSNÉ KONSTRUKCE...2 A.4.1. Založení budovy...2 A.4.2. Spodní

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

D1: SO Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1: SO Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DEMOLICE OBJEKTU

Více

Inštalácia nízkoemisného zdroja pre výrobu tepla v obci Detvianska Huta rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ. 6 - Stavební úpravy

Inštalácia nízkoemisného zdroja pre výrobu tepla v obci Detvianska Huta rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ. 6 - Stavební úpravy HEGAs, s.r.o. ul. Kaštanová 182 739 61 Třinec, 558 321 152 hegas@hegas.cz www.hegas.cz Název stavby: Inštalácia nízkoemisného zdroja pre výrobu tepla v obci Detvianska Huta rekonštrukcia kotolne v ZŠ a

Více

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ

FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ FASÁDNÍ PLÁŠTĚ KONTAKTNÍ A NEKONTAKTNÍ SKLÁDANÉ PLÁŠTĚ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III. Doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. Fakulta architektury ČVUT v Praze ČLENĚNÍ FASÁDNÍCH PLÁŠŤŮ JEDNOVRSTVÉ FUNKCE NOSNÁ FUNKCE

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV SPOLEČNOST SSG S.R.O. JE PROFESIONÁLNÍ, SPOLEHLIVÝ A DŮVĚRYHODNÝ PARTNER PRO REALIZACI VAŠICH ZÁMĚRŮ VE STAVEBNICTVÍ. Společnost SSG s.r.o. vznikla oddělením stavebních činností od společnosti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST ČESKÉ VYSKOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ PROJEKT 4 - C KATEDRA OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÁ ČÁST VOJTĚCH MARTINEK 2011/2012 1. Základní informace o stavbě: Navrhovaná

Více

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, 190 00 Praha 9 - Libeň ARCHITEKTONICKÁ STUDIE Ortenovo náměstí 1488/13 projekční činnost ve výstavbě, konzultační činnost, inženýring, zpracování architektonických návrhů,

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony.

S.01. Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova č.p. 407 a 408, Česká Lípa. Půdorys střechy - stávající stav. hliníkové šablony. +,00 3 9 0 4 0 4 00 0 sousední objekt falcovaný plech s asfaltovou suspenzí hliníkové šablony +,00 +,0 +,00 +,00 +,0 +,0 +3,00 +, +,0 +,00 +3,00 zaslepený komín +3,0 +3,0 výlez na střechu výlez na střechu

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm)

základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) SKLADBY, RD ŠTĚCHOVICE, 170729 ZÁKLADY základové pasy kombinace, dle úrovně nad terénem - beton prostý a ztracené bednění (š. 400mm, v. 250mm) základová deska 150mm, beton+kari, podsyp štěrkopískem 150mm

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Výukový objekt E3, Studentská 1292/4, 461 17 Liberec 1 Stupeň: Dokumentace pro provedení

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA R e k o n s t r u k c e M Š " U R y b i č e k " z a t e p l e n í o b j e k t u K o j e t i c k á 1 0 5 5, 277 11 N e r a t o v i c e Investor : Město N e r a t o v i c e, ul.

Více

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah P - VÝPIS PODLAH DLAŽBY P01 keramická dlažba - suchý provoz 150 anhydritový potěr - min. 20 MPa 38 P02 keramická dlažba - mokrý provoz 150 hydroizolace proti vodě stékající (MAPELASTIC) + skelná rohož

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice STAVBA: Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, 716 00 Ostrava - Radvanice DSP MÍSTO STAVBY: obec Vysočany, část obce Housko, parc. č. 9/15 STAV. OBJEKTY: SO.01,

Více

Použitá technologie pro výstavbu RD :

Použitá technologie pro výstavbu RD : Použitá technologie pro výstavbu RD : ZÁKLAKOVÁ KONSTRUKCE : - Z dvoustupňových pasu. Spodní stupen z monolitického betonu, betonovaný přímo do výkopu bez bednění ZDIVO : - Pasy ze ztraceného bednění FACE-BLOCK

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Vybudování venkovního výtahu TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní škola a Praktická škola, Opava D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01 tel.: +420

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu I. etapa Projektant: IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ PŘÍLOHA V. Stránka 1 OZNAČENÍ NA VÝKRESE - x/z POPIS ROZMĚR (mm) 1.NP 2.NP 3.NP STŘ. CELKEM POVRCH. ÚPRAVA ODSTÍN KATALOGOVÝ LIST POZNÁMKA 1 HLINÍKOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP, VČETNĚ

Více

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 1/4 OBSAH 1. ANOTACE... 2 2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ... 2 2.1 Krov... 2 2.2 Vodorovné konstrukce... 2 2.3 Svislé konstrukce... 2 2.4 Schodiště, rampy... 2 2.5 Základy... 3 3. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH

Více

BUDOVA OSEVY, ČESKÝ TĚŠÍN

BUDOVA OSEVY, ČESKÝ TĚŠÍN BUDOVA OSEVY, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA 1/1, 737 01

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem. F 1.2.1 - Technická zpráva Novostavba rodinného domu na parc.č. 436/41 - KÚ Opatovice nad Labem F 1/5 Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny.

ZAHRADNÍ SKLEP. Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. ZAHRADNÍ SKLEP Zahradní sklep rozdělen na část určený k uskladnění vína a posezení. Druhá část je určena pro uskladnění ovoce a zeleniny. Části jsou od sebe odděleny dveřmi a každá část má vlastní systém

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY A. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Architektonické řešení Objekt dílny je navržen jako jednopodlažní jednoduchého obdélníkového půdorysu o rozměrech 6,6 x 8,35

Více

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ min. 50mm min.100 ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD MI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ KONTRA 1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI MI : 160 mm 40mm 160 50 POZEDNICE 180140mm OKAPNIČKA HYDROIZOLACE

Více

D.0 Technická zpráva

D.0 Technická zpráva D.0 Technická zpráva Dokumentace stavebního objektu Projektová dokumentace pro stavební povolení Akce: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Zak. č.: 04 02 / 2014 Investor: Obec Peč Vypracovala: Ing. arch. Eva

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - SKLADBY Cílem navrhovaného řešení je odstranění příčiny zavlhání objektu a vytvoření dodatečných bezesparých izolací s ohledem na charakter objektu a způsob jeho budoucího využití.

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více