PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4"

Transkript

1 CASUA spol. s r.o. Strana 1/

2 OBSAH: 1.ÚVOD GEOLOGICKÉ POMĚRY BOURACÍ PRÁCE ZÁKLADY A VÝKOPY SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOMÍNY VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ A VÝTAHOVÁ ŠACHTA KROV STŘECHA DĚLÍCÍ KONSTRUKCE - PŘÍČKY DRÁŽKY PRO INSTALACE A INSTALAČNÍ JÁDRA PODLAHY PODHLEDY SANACE ZDIVA IZOLACE PROTI VODĚ TEPELNÉ A AKUSTICKÉ IZOLACE ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE OSTATNÍ VÝROBKY NÁTĚRY VÝTAHY PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ POZNÁMKY ZÁVĚR PŘÍLOHA 1: TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŘÍLOHA 2: TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - DODATEK Č PŘÍLOHA 3: EXPERTIZNÍ ZPRÁVA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST...47 CASUA spol. s r.o. Strana 2/

3 1. ÚVOD Předmětem této dokumentace je pro provedení stavby na objekty 1-4 III. etapy rezidenční čtvrti Sladovny. Stavba se nachází na území v Praze 6 - Dejvicích. Jedná se o objekt sloužící v minulosti ke zpracování sladu. Na tento objekt navazovali další objekty, které byli v letech zdemolovány. Jedná se o rekonstrukci a dostavbu. Objekt má má jeden trakt, který je dělen příčnými stěnami na jednotlivé sekce, kterých je 14. Pět z nich slouží jako vertikální komunikace. Má jedno podzemní podlaží vystupující na severovýchodě z obrysu nadzemních podlaží. Objekt má v plné ploše pět nadzemních podlaží. Dvě sekce mají šest podlaží. V jižní části předposlední sekce se schodištěm má osm nadzemních podlaží (vč. podkroví). Dominantní na vzhledu objektu je pět komínů z režného zdiva tyčících na hřebeny střech. Součástí objektu je i dnes v nadzemní části samostatně stojící historický štít. K východní podélné fasádě bude přistavěn nový trakt, který bude tvořit ocelový skelet s vyzdívkami. Celkový vzhled západní fasády a členění střech (vč. komínů) zůstane zachován. 2. GEOLOGICKÉ POMĚRY Povrch skalního podkladu tvořeného převážně proterozoickými břidlicemi byl zastižen vrty a penetračními sondami od 5,6 do 17,5m pod terénem, tj. v úrovni 187,24 193,70. Povrch skalního podkladu poměrně prudce upadá směrem k východu, kde nebyl skalní podklad až do hloubky 18m zastižen. Pokryvný útvar je zde zastoupen kvartérními fluviálními, deluviálními a eolitickými sedimenty a recentními navážkami. Hladina podzemní vody se v provedených vrtech ustálila v hloubce 5,0 15,1m pod terénem. Na základě vyhodnocení v I. etapě průzkumu provedených analýz je kapalné prostředí ve vrtech charakterizováno jako středně až silně agresivní obsahem agresivního CO BOURACÍ PRÁCE Před zahájením prací je třeba odpojit veškerá přívodní a odvodní vedení, a to odborně se souhlasem objednatele a s odpovědnými správci za to, které vedení. Před zahájením prací bude provedena přejímka všech prostor v rámci přestavby. Z přejímky bude vystaven protokol, obsahující existující trhliny, škody na stavbě atd. Pomocné stavby, podpěrné konstrukce, lešení, ochrana proti prachu, odborné, řádné odstraňování odpadu, odvoz a deponie budou v souladu s příslušným zákonem. Veškeré demoliční práce je třeba provádět za použití všech nutných, resp. možných opatření k omezení prašnosti a hlučnosti. Materiál nutno naložit a odvézt na skládku. Přitom třeba dodržovat příslušné předpisy pro ochranu zaměstnanců. Vyskytnou-li se stížnosti sousedů na zbytečné obtěžování hlukem, je na zhotoviteli, aby si takové stížnosti projednal sám. Přilehlé součásti pozemku, jako ploty, keře, zdi atd. je třeba během výstavby chránit. Demolice částí konstrukcí bude prováděna postupným odbouráváním stavby shora dolů za použití pouze drobných mechanických prostředků. Stropní konstrukce CASUA spol. s r.o. Strana 3/

4 demolovaných objektů nesmí být přetěžovány vybouraným materiálem nebo rázy padajících částí. Před bouráním příček je nutné ověřit, zda nemají nosnou funkci. Vodorovné prvky musí být před uvázáním na zvedací prostředek zcela uvolněny od ostatní konstrukce. Zhotovitel musí pro každou bouranou část zpracovat v rámci dodavatelské dokumentace podrobný technologický postup, ve kterém bude posouzena stabilita konstrukce v každé fázi bourání a řešeno i případné nezbytné provizorní podepírání nebo stabilizování konstrukce bouraných částí objektu, nasazení mechanizace apod. Pokud se v průběhu bouracích prací objeví nové skutečnosti, stavba okamžitě uvědomí GP, statika a případně investora. Při pracích je nutno, aby jednotlivé kroky postupu stavby byly odsouhlaseny statikem. Budou demontovány všechny stávající výplně otvorů (okna, dveře, dvířka a vrata). Budou demontovány všechny zařizovací předměty a instalace v bouraných částech stěn. Dále budou odstraněny podlahy v nadzemních podlažích. Podlahy v 1.PP budou odstraněny a případně budou odkopány i podkladní vrstvy. Rozsah odkopání bude určen na stavbě dle skutečné výšky podlah a složení podkladních vrstev. Případné statické zajištění nosných stěn při odkopávání podlah určí statik. V celém rozsahu bude odstraněn střešní plášť a konstrukce krovu všech částí. Budou odkopán a vybourány všechny anglické dvorky a jiné konstrukce vystupující z obrysu objektu na úrovni 1.PP a 1.NP (při demolici zajistit navazující terén okolo bouraných konstrukcí). Všechny vnitřní nenosné stěny a příčky budou vybourány. Dále budou vybourány všechny horizontální konstrukce (stropy) včetně podpůrných konstrukcí jako např. sloupů, průvlaků atd (vyjma zachovávaných kleneb v 1.PP v severovýchodní části, vyjma všech komínů a kleneb je podporujících). Budou vybourána všechna vnitřní schodiště. Dále budou vybourány dvě klenby v objektu 1 nad 4.NP, které končí pod střechou. Budou vybourány všechny nosné stěny uvnitř sekí jako např. schodišťové stěny atd. Všechny nosné vnitřní stěny ve všech podlažích. Zachovány budou obvodové nosné stěny a příčné nosné stěny dělící objekt na jednotlivé sekce. Po odstranění střešního pláště a krovu budou ubourány stěny pod pozednicemi na úroveň nové stropní konstrukce (výška bude upřesněna na stavbě podle skutečnosti). Na výšku 1. a 2.NP mezi osami 7-11 a budou vybourány obvodové nosné stěny. Dále budou vybourány dvě příčné nosné stěny oddělující objekt na jednotlivé sekce poblíž os 9 a 14. Tyto stěny budou vybourány od úrovně nové podlahy 1.NP a po střechu. V severovýchodní části 1.PP, v místě stávajících kleneb, budou tři pole klenby vybourány (pole je vymezeno vzájemně kolmými klenbovými pasy) a částečně klenba ve třech polích. Rozsah bourání určí statik dle způsobu podchycení jednotlivých konstrukcí. Ve stěnách budou vybourány nové otvory pro okna a dveře. Při vybourávání nových otvorů budou zároveň dozdívány nevyužité otvory. Vzhledem k tomu, že úroveň stávajících podlah je jiná než navrhovaných, bude většina stávajících otvorů nepoužitelná (cca 90%). Ostění a meziokenní pilíře budou postupně přezdívány. Postup bouracích prací, přezdívání a dozdívání určí statik. Na západní fasádě, v místě budoucí prosklené fasády, bude vybourán v obvodové stěně otvor od 1.NP až do 3. NP (mezi osami 23-26). Do kleneb podpírající komíny budou vybourány otvory pro výtahové šachty, okna a dveře. Část železobetonové desky mezi nosnými žebry klenby v objektu 4 bude vybourána do výšky cca 2.7m nad úrovní nové čisté podlahy 5.NP (+14,010). Žebra a a zachovávaná část klenby budou začištěna, vyspravena a opatřena novou omítkou. V objektu 3 mezi osami bude panoramatický výtah jehož poslední stanice bude v komínovém tělese. Bude vybouráno dno komínu, dveře pro výstup z výtahu a CASUA spol. s r.o. Strana 4/

5 revizní otvor nad budoucí stropní konstrukcí dojezdu výtahu pro zajištění přístupu do komínového tělesa. Dále bude vybourány otvory pro revizní dveře v komíně mezi osami a Budou odstraněny všechny omítky v interiéru a exteriéru. Dále v místech sanace zdiva budou proškrábnuty spáry do hloubky min. 20mm dle technického postupu sanace. Sanovány budou všechny stěny v 1.PP, stropní konstrukce kleneb a pasů v 1.PP a případně části stěn v nadzemních patrech a komínové klenby. Rozsah sanace bude určen na stavbě na základě posouzení odbornou firmou. Při bouracích pracích je nutno dodržet zásady bezpečnosti práce odpovídající platným zákonům a vyhláškám. Veškeré konstrukce, otvory atd. před započetím bouracích prací staticky zajistit. Postup bouracích prací a zajištění stávajících konstrukcí určí odborná firma provádějící bourací práce a chystaná řešení musí odsouhlasit statik. Při bouracích pracích by nemělo dojít k poškození zachovávaných částí a nesmí narušit jejich stabilitu. 4. ZÁKLADY A VÝKOPY NOVÉ ČÁSTI ( GRÁŽE) Před započetím stavby stavebních objektů budou na staveništi provedeny hrubé terénní úpravy, které nejsou součástí tohoto projektu. Výkopové práce stavebních objektů spočívají ve snížení pláně z úrovně HTÚ na úroveň spodní hrany podkladního betonu. (cca 200 mm). Dále bude proveden výkop pro dojezdy výtahů. Vzhledem k základovým poměrům, svažitosti terénu a výškové členitosti stavby budou nově stavěné domy III. etapy založeny na velkoprůměrových pilotách, které budou podporovat základovou desku tl. 300mm. V místě výtahových šachet bude deska snížena o 1,05 m a v místě vodní nádrže pro SHZ bude snížena o 3,00m. Základová deska bude dilatována na jednotlivé celky dle projektu statiky. Základová deska bude chráněna podkladním betonem a ochranným betonovým potěrem izolace z betonu B20. Do podkladního betonu se vloží KARI síť 6/100x6/100, nad pilotami ve dvou vrstvách, čtverec 3x3 m. ZACHOVÁVANÉ ČÁSTI Podloží je tvořeno dle inženýrskogeologického průzkumu sprašovými hlínami v poměrně mocné vrstvě 5-8 m. Mocnost sprašové vrstvy může být proměnná. Stávající ponechané objekty jsou pravděpodobně dle původní dokumentace alespoň v některých případech založeny hlouběji. Při hloubce založení 2-4 m pod úrovní suterénu mohlo být dosaženo pevnějšího podloží. Skutečnost však nebyla prověřena a hloubka založení v každém konkrétním případě bude prověřena nejpozději při zahájení stavby. Návrh předpokládá založit nové základy podepírající konstrukce navazující na stávající stěny na železobetonových a ocelových roznášecích roštech uložených na hlavy mikropilot v potřebném množství. Mikropiloty jsou předpokládány s kořenem ve skalním podloží a jejich délka tudíž bude na různých místech různá. Podružné a málo zatížené dílčí konstrukce jsou pak založeny běžným způsobem desky, pasy, patky. Původní cihelné stěny budou ztuženy lemujícím přikotveným železobetonovým pasem (pod podlahou) podepřeným mikropilotami a v horní úrovni rozepřeným betonovou deskou podlahy. Na základě prověření kopaných sond zhotovených před zahájením stavby může být založení jednotlivých stěn přiměřeně upraveno. CASUA spol. s r.o. Strana 5/

6 Původní litinové sloupy v severovýchodní části suterénu jsou uloženy na kamenném bloku z jednoho kusu arkozy. Pod ním je základ vyzděný z lomového kamene. Sloupy, které nebude z hlediska únosnosti potřeba vyměnit, budou z hlediska založení ponechány bez zásadních úprav. V případě špatně založených sloupů, ale únosností vyhovujících, bude posíleno založení mikropilotami. Nové sloupy nahrazující stávající sloupy s nedostatečnou únosností budou založeny na stávajících patkách a jejich založení bude posíleno mikropilotami. Extrémně zatížené sloupy rámů z velkých rozponů budou založeny na sdružených mikropilotách. U velkorozponových rámů stávajících stěn je založení řešeno roznesením do stávajících základů, podle potřeb posíleným mikropilotami. Železobetonové konstrukce, výtahové šachty, anglické dvorky, stěny a sloupy v suterénech jsou založeny na ztužených železobetonových deskách s žebry, podle potřeby podepřených mikropilotami. Základy pod stroji technických zařízení (např. VZT, CHL, SHZ, diesel agregát atd.) budou betonové vysoké 250mm,beton B30 + 2x kari síť 6x100x100, pružně uložené (na antivibračním separačním materiálu např. SYLOMER tl.25mm, druh dle zatížení) na podkladní betonové desce opatřené hydroizolací. Základy budou pružně odděleny od navazující podlahy (stejný materiál). Podél stávající severní, západní a jižní fasády bude odkopán pás zeminy do hloubky cca 2m pod úroveň budoucí podlahy 1.NP (1.NP=196.7m n.m.). Rozsah odkopání bude upřesněn na stavbě a bude ovlivněn skutečným stavem a zejména vybraným způsobem a rozsahem sanace obvodového zdiva pod úrovní terénu. Po odkopání bude stěna opatřena hydroizolací. Hydroizolace bude chráněna ochranou drenážní fólií s nopy, která bude opatřena systémovou ukončovací ochrannou lištou. Do výkopu bude vložena drenážní roura TR100 ochráněná geotextílií. Výkop bude zasypán hutněným štěrkem frakce Dále bude odkopána část terénu na východní stěny sklepa s klenbami v místě založení nového objektu. Základová spára nového objektu je o cca 700mm (191,5m n.m.) níž, než úroveň nové podlahy suterénu. Odhalená část suterénní stěny bude očištěna, vyspravena a vyrovnána. Stěna bude opatřena dodatečnou hydroizolací, ktará bude napojena na infuzní clonu. V místě átria bude hydroizolace chráněna ochranou drenážní fólií s nopy, která bude opatřena systémovou ukončovací ochrannou lištou. Átrium bude lemovat na úrovni základové spáry nového 1.PP drenážní roura TR100 ochráněná geotextílií a obsypána štěrkem f Pro násypy a zásypy nutno používat pouze zeminu hutnitelnou dle ČSN a vodopropustnou. Nelze použít jílovité, nebo nepropustné vrstvy. V případě, že bude při stavebních pracích odkopávání, vrtání pilot nalezena HSV uvědomí stavba projektanta a ten stanový potřebná opatření. 5. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Svislé nosné konstrukce staré části objektu tvoří převážně cihelné zdivo na vápennou maltu. Lokálně je použito zdivo smíšené nebo kamenné. Ve stěnách jsou větrací průduchy. Jejich rozsah není znám. V zachovávaném sklepě s klenbami tvoří vnitřní svislé nosné konstrukce litinové sloupy a po obvodě zděné stěny. Podrobnější informace o stávajících nosných konstrukcích viz. Statický průzkum. Případná statická zajištění stávajících nosných CASUA spol. s r.o. Strana 6/

7 stěn, které budou vyvolána poruchami ve zdivu nebo jejich přitížením, viz. Statická část. Ve stávajícím zdivu jsou vzduchotechnické kanály, které budou zazděny. Rovněž budou zazděny všechny otvory, prostupy atd., které nebudou dále využity. Ve stěnách budou provedeny nové otvory pro okna a dveře. Postup a způsob provedení přezdívání a bourání otvorů nových oken a dveří ve fasádách určí statik (včetně statického zajištění). V parapetu nových oken stávající fasády budou vynechány niky pro jednotky chlazení. Stávající stěny mění po výšce svou mocnost. Tím, že nové stropní konstrukce jsou v jiných výškách, tak vzniknou v některých podlažích zuby. Tyto uskočení budou na výšku patra dozděny nebo zakryty sádrokartonovými předstěnami. Dozdívky, přezdívky a vyzdívky budou provedeny z cihel plných CP P15 (pevnost upřesní statik), cihel nosných tl. 175mm P+D, pórobetonových tvárnic. V severovýchodní části suterénu jsou litinové sloupy podpírající valené klenby. Sloupy jsou uložené na kamenném bloku z jednoho kusu arkozy. Sloupy, které budou zatíženy do hodnoty únosnosti stanovené posudkem, budou ponechány bez zásadních úprav. Nevyhovující budou nahrazeny novými ocelovými (replikami) a jejich založení bude posíleno mikropilotami. V případě špatně založených sloupů, ale únosností vyhovujících, bude posíleno založení mikropilotam. Všechny zachovávané sloupy i s roznášecími deskami budou repasovány (otryskány a opatřeny 2x základním a 2x vrchním nátěrem). Nové repliky sloupů budou opatřeny 2x základním a 2x vrchním nátěrem. V objektu 2 na východní straně vystupuje z obvodové stěny 1.PP předsazený původní štít, který je památkově chráněný. V současnosti zajišťuje jeho stabilitu ocelový rám umístěný z venkovní strany, v místě budoucího suterénu. Před započetím stavebních prací na nových suterénech, je nutné změnit zajištění tak, aby nebránilo při stavbě do doby, než bude zajištěno na trvalo. Statické zajištění rámu viz. projekt Statická část. Štít bude vyspraven, dozděn a bude provedena komplexní sanace zdiva. Ke štítu doběhne nová část objetu. Štítové stěny v prostoru krovu jsou zeslabeny a vystupují z nich pilíře podpírající vodorovné nosné prvky stávajícího krovu. Stěny budou dozděny pórobetonovými tvárnicemi na plnou tloušťku zdiva pilířů. Severní štítová stěna ve stávající části objektu 1 bude od úrovně stropní konstrukce nad 4.NP nově přezděna z tepelněizolačních děrovaných cihel tl.440mm pero-drážka. Dále budou nově vyzděny pozednicové stěny od úrovně stropní konstrukce nad 4.NP po věnec z tepelněizolačních děrovaných cihel tl.440mm pero-drážka. Vrchol pozednicových stěn bude stažen železobetonovým věncem výšky 250mm z B20 a vyztužený 4xR12 s třmínky R6 po 200mm. Na věnec, před pozednici, bude provedena řada z věncových cihel 70x330x195mm (do úrovně podbití). Železobetonový věnec a věncovky budou z venkovní strany opatřeny minerální tepelnou izolací tl. 100mm a tenkovrstvou omítkou. Způsob zajištění pozednicových stěn viz. Statická část. Některé hřebeny střech budou zvýšeny. Štítové stěny a stěny pod pozednicemi budou dozděny pod nový krov (stěny 6.NP v objetu 1 mezi osami 2'-5 zvýšeny o cca 0.25m, stěny v objektu 4 v 8.NP mezi osami 30 až 34 zvýšeny o cca 0.30m a jižní štítová stěna objektu 4 zvýšena o cca 0.15m). Dozdívky stěn budou provedeny z cihel plných resp. z cihel děrovaných P+ na celou tloušťku stěn. NOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Svislou nosnou konstrukci nového suterénu 1.PP tvoří po obvodě železobetonové stěny tl. 250mm, vnitřní železobetonové stěny tl. 200mm a vnitřní železobetonové sloupy 250x1000mm a 250x400. Nosná konstrukce nového suterén bezprostředně navazuje z jedné strany na nosnou konstrukci suterénů sousedních objektů 5-11 a ze CASUA spol. s r.o. Strana 7/

8 dvoustran na stávající suterény. Ve statické části bude řešeno napojení nové nosné konstrukce na sousední nosné konstrukce nových i stávajících objektů. Nová železobetonová konstrukce suterénu bude oddilatována od stávající části. Konstrukce bude rovněž oddilatována od nových suterénů objektu 5-11 (blíže viz. statická část). Dilatační spáry budou opatřeny systémovými lištami atd. Mezi osami 25 a 30 bude úroveň základové spáry snížena a pod podlahou bude provedena železobetonová konstrukce vodní nádrže SHZ včetně sací jímky. Nádrž bude zastropena žb. deskou v rovině okolní základové desky. Dále budou v 1.PP, staré části, svislé nosné stěny z železobetonu tl.200mm a tl. 250mm. Ve strojovně panoramatického výtahu budou pod nosníkem vynášející zatížení výtahu železobetonové pilíře. V objektu 4, v prostorách kartotéky, budou dvojice železobetonových sloupů. Nosnou konstrukce přistavované nadzemní části objektu tvoří ocelový skelet tvořený sloupy v rovině fasády spojenými průvlaky. Na průvlaky budou příčně uloženy nosníky stropu. Podle potřeby jsou sloupy umístěny i uvnitř objektu. Sloupy skeletu budou uloženy z části na železobetonové stropní konstrukci 1.PP a z části na stávajícím suterénu. Zatížení sloupů bude přenášeno do stávající konstrukce přes roznášecí prahy schované v podlaze 1.NP nad klenbami. Tři sloupy vynášející horní podlaží v místě pasáží objektu 2 budou končit v 1.PP, kde budou založeny. Nosná konstrukce fasády ve 4.NP ustupuje směrem ke starému objektu o cca 925mm. V 5. NP uskakuje nosná konstrukce o cca 2,6m proti 4.NP. Obvodová nosná konstrukce části směrem k zachovávanému východnímu štítu ustupuje na výšku 4.a 5NP směrem dovnitř. Nadzemní část ocelové konstrukce je rozdělena do 4 dilatačních celků. Polohy dilatací a jejich způsob provedení viz. statická část. Dilatační spáry budo provedeny tak, aby umožňovali pohyb a budou kryty typovými lištami. Dilatační celky nutno zohlednit při provádění skladeb podlah, vyzdívek obvodového pláště, v nosné podkonstrukci zavěšených plášťů i výplní otvorů. Na západní straně objektu budou anglické dvorky různých rozměrů a různé hloubky založení a různého účelu. Nejčastěji slouží pro přívod nebo odvod větracího vzduch. Dvorek u strojovny SHZ bude sloužit pro přístup požární zásahové jednotky. Dvorkem do technické místnosti v objektu 1 bude možné nastěhovat chladící jednotku (po demontáží přepážek). Vodorovnou část konstrukce budou tvořit příčné železobetonové nosníky PZD uložené na podélných ocelových profilech kotvených do stěn dvorku. Na hraně desky bude postavena dělící stěna z děrovaných cihle tl. 175mm zakončená železobetonovým věncem z B 20 vyztužený 4xR12 s třmínky R6 po 200mm. Stěna bude zakotvena k žb. stěně dvorku. Na PZD dílce bude proveden cementový potěr v min. spádu k odtoku. Stěny budou opatřeny omítkou a nátěrem. Mezistrop bude opatřen hydroizolační stěrkou vytaženou na stěny min. 250mm. Konstrukce bude provedena v koordinaci s postupem instalace tech. zařízení. Bude provedena tak, aby bylo možné v budoucnu tuto konstrukci rozebrat a to co možná nejméně destruktivně. Rozměry jednotlivých dvorků a otvorů budou upraveny podle potřeb jednotlivých zařízení! Anglické dvorky budou založeny na základových deskách zajištěných mikropilotami. Horní povrch desek bude do spádu směrem k odtokům. Stěny anglických dvorků budou železobetonové tl. 250mm. Ve dvorcích pro strojovnu chlazení v objektu 3 budou vybetonovány i dělící horizontální a vertikální desky pro oddělení sání a výdechu. Vnitřní povrch dna bude opatřen hydroizolační stěrkou vytaženou 250mm na stěny. Do prostoru haly objektu 3 (1.NP 4.NP) bude vestavěná lehká konstrukce tvořená sloupy a vodorovnými průvlaky v úrovni stropních konstrukcí. Na průvlaky bude položena konstrukce podlah. Konstrukci skeletu budou tvořit dřevěné prvky nebo ocelové prvky opláštěné dřevem. Tato konstrukce bude z části vystupovat před objekt. CASUA spol. s r.o. Strana 8/

9 Z části budou na nosnících uloženy podesty nadzemních pater. Konstrukce bude zajišťovat zavětrování výtahu. Sloup nad bazénem bude uložen na nerezové ocelové kotvě stažené svorníkem, uložené a přikotvené na železobetonové konstrukci bazénu. Pata sloupu bude 100mm nad vodní hladinou. Sloupy v exteriéru budou založeny na patkách a pilotách. Způsob založení viz. Statická část. Ocelové části budou opatřeny 2x základním a 2x vrchním nátěrem. Dřevěné části budou opatřeny 2x základním uzavíracím nátěrem zabraňujícím zamodrání dřeva a 2x krycím lakem do interiéru a exteriéru. POUŽITÉ CIHLY: Děrovaná cihla v provedení pero-drážka tl.240mm Tříd pevnosti v tlaku P10 Třída objemové hmotnosti 900kg/m 3. Cihla určená pro jednovrstvé obvodové zdivo, nosné i nenosné, tl. 440mm Třída pevnosti v tlaku P6 Třída objemové hmotnosti 650kg/m 3. Součinitel prostupu tepla vyzděné konstrukce s omítkou splňoval požadavek normy ČSN Z1 a byl max U=0,38W/m 2 K Dozdívky stávajícího zdiva budou z CP P15 (pevnost upřesní statik) Dozdívky štítových stěn v oblasti krovu (nenosné části) pórobetonové tvárnice pevnosti v tlaku 2-5MPa, třídy objemové hmotnosti kg/m 3 6. STÁVAJÍCÍ KOMÍNY Nad střechami objektů se tyčí pět komínů, které jsou památkově chráněny a budou zachovány. Komíny jsou z režného zdiva a jsou zakončeny plechovými hlavicemi chránícími komín před deštěm. Na čtyřech je zakrytí otočné a otáčí se po větru. Je nutné z důvodů údržby zajistit přístup do komínových těles a k hlavicím. Komíny mají pravděpodobně dna se vzduchovými průduchy v neznámě výšce a neznámé konstrukce (nepřístupné v době projektování). Komíny jsou podepřeny klenbami (cihelnými a v objektu 4 železobetonovou) a některé pravděpodobně příčnými nosníky. Po zpřístupnění bude proveden statický průzkum, na základě kterého budou určeny případná opatření pro zajištění jejich stability. Bude provedena komplexní revize komínů (systém sanace režného zdiva včetně ochranného transparentního hydrofobizačního nátěru) včetně repase hlavic. Dále statik určí způsob provedení revizních otvorů, otvoru pro dveře panoramatického výtahu a jejich statické zajištění. Komín v objektu 4 u osy 36 má revizní otvor v úrovni nad hřebenem střechy. Bude zachován a bude přístupný po střešní lávce ze 7.NP. Komín v objet 3 u osy 18 má revizní otvor pod střechou přístupný z 5.NP. Otvor bude zachován. Komín v objektu 2 zřejmě nemá revizní otvor. Revizní otvor bude nově vybourán pod úrovní střechy. Bude přístupný z technické místnosti. V komínech v objektu 3 u os 24 a 28 budou vybourány revizní otvory nad úrovní střechy a budou přístupné komínovými výlezy po střešních lávkách. V komíně s dojezdem výtahu (u osy 24) bude nutné odstranit dno komínu i s případnými technickými zařízeními (vzduchotechnické výustky apod. ), vybourat otvor pro dveře výstupu z výtahu a revizní otvor. Dna komínů vykazující dostatečnou únosnost a výškově vyhovujících budou zachována (pravděpodobně komín u osy 18 a 36). Dno bude vyčištěno a vyspraveno. Na dno bude položena nová střecha. V ostatních případech budou dna komínů nově CASUA spol. s r.o. Strana 9/

10 zastřešena. Ve výšce cca 30mm nad střešní rovinou komínů bude ve stěně vybourán otvor pro odtok případné srážkové vody. Pokud je dno nad úrovní okolních střech, tak bude do odtokového otvoru osazen chrlič z TiZn ø100mm, napojený na hydroizolaci a odvodněný na přilehlou střechu. V ostatních případech bude na dno komínu osazena střešní vpust, která bude napojena na domovní kanalizaci. Novou konstrukce střechy komínů budou tvořit dřevěné trámky kotvené přes hmoždinky do stěny komínu např. 120x160mm po 0,6mm (určí statik), dřevěné bednění, parozábrana, tepelná izolace, separační vrstva, betonová mazanina a stěrková hydroizolace vytažená na stěny (skladba viz Tabulka skladeb střechy). Spodní líc paty komínu bude zakryt zavěšeným sádrokartonovým podhledem na ocelové konstrukci s vloženou tepelnou izolací z minerální vlny tl.100mm a parozábranou napojenou na okolní konstrukce. V případě potřeby bude provedena pomocná nosná konstrukce z dřevěných trámků kotvených do stěn pro zavěšení podhledu. Střecha nad dojezdem výtahu (komín v ose 24) bude nesená ocelovými nosníky kotvenými hmoždinkami do stěny komínu. Na ocelové nosníky bude uložen VSŽ plech a vybetonována deska tl. 120mm vyztužena 2x KARI sítí 100x100x6. Na desku bude položena parozábrana, tepelná izolace, betonová mazanina a stěrková hydroizolace vytažená na stěny. Spodní líc stropní konstrukce bude ochráněn sádrokartonovým podhledem na ocelovém roštu s vloženou tepelnou izolací tl. 100mm a parozábranou. Z vnitřní strany budou tělesa komínů opatřeno kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální plsti tl.100mm opatřenou systémovou vyztuženou omítkou a fasádní barvou. Zateplení bude začínat v patě komínu a bude ukončena oplechováním 1m nad hřebenem přilehlé střechy (případně pod stření konstrukcí dna komínu). Řešení bude zastřešení a rozsahu zateplení bude upraveno na stavbě podle skutečného stavu.. Uvnitř komínů budou instalovány žebříky a pracovní plošiny ve vrcholech komínů. Výlez bude provozním svislým, ocelovým žebříkem. Žebříky budou umístěny naproti vstupu do komínu. Výstupní úroveň bude na plošině ve vrcholu komínu. Žebříky budou ocelové - tyčové vybavené ochranným košem. Na výstupu žebříků budou štěřiny ve sklonu 15. Žebříky budou kotvený do stěn komínů. 7. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Konstrukční výška v 1.PP je různá. Mění se podle stávajícího stavu, potřeb vyplývajících z nadzemních patrech a podle navazujících objektů (nová část). Mezi osami bude do suterénu vložené mezipatro na úrovni -3,00 propojené vnitřním schodištěm s úrovní 1.PP na -6,00 a přístupné z podesty schidiště. Konstrukční výška 1.NP je až na zvýšenou část (nad stávajícími klenbami) 3,81m. Konstrukční výška 2. a 3.NP je 3,3m. Konstrukční výška 4.NP v objektu 1 a 2 je 3,3m a v objektu 3 a 4 3,6m. Konstrukční výška v objektu 4 v 6. a 7. NP je 3,0m. Stropní konstrukce nad novou částí 1.PP bude tvořit železobetonová deska třikrát zalomená (horní hrana ve: , , ) tl. 250mm a 300mm. Mezi osami 19'-21' a nad C' bude montážní otvor pro nastěhování stroje náhradního zdroje o rozměrech 4500x1600mm. Zakrytí otvoru bude tvořit železobetonová prefabrikovaná deska. V případě potřeby bude střecha rozebrána, zakrytí vyzvednuto a stroj nastěhován. Stropní konstrukce ve stávajícím objektu nad 1.PP budou železobetonové bez průvlakové i s trámy podepřené do stěn, případně sloupy. CASUA spol. s r.o. Strana 10/

11 Ve sklepě v severovýchodní části budou zachovány stávající klenbové stropy. Konstrukce bude sanována. Lokálně budou pole nahrazena železobetonovou deskou. V konstrukci stropu budou schovány konstrukce roznášející zatížení nadzemních podlaží. Stropy nadzemních podlaží budou tvořit železobetonové desky do trapézových plechů spřažené i nespřažené. Výška vlny bude 50mm, celková tloušťka desky bude 170mm resp. 120mm. Desky budou podepřeny ocelovými nosníky v příčném směru po 1.6m. Na schodištích, chodbách, sociálních zařízeních a v objektu 4 v 5.-7.NP mezi osami budou z prostorových důvodu stropní desky zapuštěny mezi nosníky. Nosníky v přistavované části budou uloženy na jednom konci na podélné průvlaky a na druhém do kapes ve stávajícím zdivu. Část vystupující směrem k zachovávanému štítu bude uložena na průvlaky. Nosníky ve staré části budou uloženy do stěn, do předem osazených U nosníků zapuštěných ve stěně Stropy v části přiléhající objektu 11 budou vybetonovány částečně na ztracené bednění mezi nosníky. Nosníky budou na jedné straně objektu 1 uloženy na ocelové průvlaky. Na straně přiléhající k sousednímu objektu budou uloženy na patky kotvené k sousední železobetonové stěně. Stropy nad prolukou v 1. a 2.NP v objektu 1 budou železobetonové mezi nosníky. Nosníky budou uloženy na roznášecí rámy. Sloupy rámu v nové fasádě budou založeny v 1.PP. Anglické dvorky pro sání a výdech chladících zařízení v objektu 3 budou rozděleny stropem na ½ šířky. Na strop bude vybetonována dělící stěna až do koruny dvorků. Dvorkem do technické místnosti v objektu 1 bude možné nastěhovat chladící jednotku (po demontáží přepážek). Vodorovnou část konstrukce budou tvořit příčné železobetonové nosníky PZD uložené na podélných ocelových profilech kotvených do stěn dvorku. Balkony na západní stěně budou tvořit rámy svařené z ocelových profilů kotvené ve stávajícím zdivu tak, aby nedocházelo k tepelnému mostu. Lem bude tvořit L profil. Podlahu budou tvořit žárově zinkované poro-rošty kotvené k nosné podkonstrukci. Na konstrukci balkonů bude ze strany kotvené zábradlí. 8. OBVODOVÉ KONSTRUKCE Stěny v 1.PP jsou navrženy monolitické z železobetonu tl. 250mm a 200mm s dodatečným zateplením 100 mm XPS do úrovně cca 1m pod upravený terén. Dále bude cihelná přizdívka tl. 100mm pro ochranu hydroizolace. Na stávající západní fasáda a části severní a jižní bude odstraněna stará omítka, zdivo bude vyspraveno a opatřeno novou fasádní omítkou a barvou dle výběru architekta. Omítka bude minerální, barva odolná dešťové vodě a vysoce paropropustná. V místech zasažených dlouhodobým zatékáním, vyžadujícím sanaci, bude aplikován sanační systém pro fasády. V soklových partiích bude odstraněna omítka, spáry budou proškrábnuty do hloubky min. 20mm a poté bude aplikován sanační systém vhodný pro oblast soklu. Do stávající stěny budou vybourány nové okenní otvory, ostění a některé meziokenní sloupky budou přezděny (postup určí statik). V parapetu okna bude vynechána nika na celou výšku parapetu pro chladící/topící jednotku. Okolo oken budou nové dozdívky (vč. nadpraží) zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací tl.140mm z minerální vlny opatřené omítkou navazující na okolní omítku a fasádní barvou. Zároveň bude v zateplení provedena šambrána kolem oken. Vnitřní ostění a nadpraží oken bude šikmé, směrem do interiéru se rozevírající. V místech, kde není možné ze statických nebo dispozičních důvodů provést okno, CASUA spol. s r.o. Strana 11/

12 bude provedeno ve fasádě falešné (slepé) včetně lemující šambrány (např. objekt 3 4.np prostor haly, v objektu 4 v 7.NP. na východní fasádě na schodišti atd.). Případná další budou podle skutečností zjištěných v průběhu stavby určena projektantem a odsouhlaseny investorem. Stávající předsazený štít na východní straně bude vyspraven, porušená místa budou přezděna. Omítka bude odstraněna, spáry budou proškráblé a na fasádě bude aplikován systém venkovní resp. interiérové sanační omítky. Při opravě budou i obnoveny porušené šambrány, římsy a ostatní dekorativní prvky fasády. Stávající stěny vystupující nad rovinu střechy v 6. až 8.NP (v objektu 1,3 a 4), které přímo nenavazují na fasádu nižších podlaží (severní, východní a jižní) budou z důvodu nízké mocnosti zdiva opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální plsti tl.100mm opatřenou systémovou vyztuženou omítkou a fasádní barvou. Západní stěny těchto částí budou z interiérové strany opatřeny tepelně-izolační předstěnou ze sádrokartonu s vloženou tepelnou izolací a parozábranou. V objetu 3, na západní fasádě, bude do haly vybourán otvor v 1.NP s výškou do 3.NP. Výška bude upřesněna na stavbě podle skutečnosti. Otvor bude zakryt výplní z rastrového fasádního systému tvořeného sloupek-příčník bez vnějších přítlačných lišt a spárou mezi skly dotmelenou TPT (typová fasáda dle konkrétního dodavatele). Fasáda bude vystupuvat ostrým pravoúhlým rohem z obrysu objektu a směrem nahoru se bude rovnoměrně rozšiřovat až ve výšce cca +8,70 skončí prosklenou střechou (přesný tvar určí architekt). Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci včetně návazností na okolní konstrukce a detailů, kterou předloží k odsouhlasení. Základním prvkem členící novou fasádu je modul 800x825mm začínající na výškové kótě +0,805. Od této výšky začíná horizontální členění fasády po 825mm. Pod touto výškou to budou doměrky. V tomto modulovém rastru jsou členěny kazety obkladu fasády, okna a rastr strukturální fasády. Výškové modulové členění končí atikou v 5.NP na výškové kótě +14,830. Novou fasádu budou v 1. až 5.NP tvořit vyzdívky ocelové konstrukce - ostění a parapety vyzděné z děrovaných cihel 17.5 P+D tl. 175mm celých nebo půlených formátů, třída pevnosti v tlaku P10 na MVC 2,5 a z děrovaných cihel tl.240mm P+D,třída pevnosti v tlaku P10, třídy objemové hmotnosti 900kg/m 3.. Parapety budou vyzděny na železobetonovou stropní desku, vnější líc bude předsazen o 30mm (vnější líc bude 100mm před osou ocelové kce.). Parapety budou většinou tvořit půlené formáty cihel, na které budou vybetonovány železobetonové věnce na celou délku modulu nosné konstrukce (3,6m) s výztuží navařenou na ocelové sloupy nosné konstrukce. Jejich výška bude cca 220mm z B20 a budou vyztuženy 4xR12 s třmínky R6 po 200mm. Meziokenní pilíř bude tvořit ocelový sloup, ke kterému budou ze stran dozděny přepůlené cihly. Do každé třetí spáry bude vložena výztuž napojená na ocelový sloup. Ocelový sloup bude na šířku cihly zabetonován. Nadpraží oken bude tvořit ocelový průvlak. Nadpraží oken v objektu 1, 2 a 3 v 1. a 2.NP ve fasádě směrem do proluky bude nadpraží oken tvořené nosnými překlady např.porotherm 23,8. V místě, kde není dostatek místa pro uložení překladu, bude překlad uložen na ocelovou konzolku navařenou k nosnému sloupu (okna na ose 17) viz. Statická část. Severní, východní, část jižní fasádu a část fasády uvnitř proluky v obj.2 v 1. až 3.NP (na severní straně až do 5.NP) bude tvořit provětrávaný kazetový obklad. Kazety budou z měděného plechu se zelenou patinou a budou uchyceny na osazovací systémový Al rošt, který bude pomocí hmoždinek kotven k nosným částem stavebních konstrukcí. Základní modulový rozměr kazet je 800x825mm. Součástí je i obklad ostění, nadpraží a parapetů oken. Dále je součástí oplechování všech navazujících CASUA spol. s r.o. Strana 12/

13 částí a konstrukcí např. atik. Nasazení rastru fasády a členění bude upřesněno na základě dodavatelem zpracované výrobní dokumentace a typových detailů za účasti architekta. Tepelnou izolaci budou tvořit desky z minerální plsti pro izolaci vnějších stěn suchým způsobem - pod obklad s netěsnými spárami (hydrofobizované) mechanicky kotvené tl.100mm. Provětrávaná vzduchová mezera bude min. tl.40mm. Ostění a nadpraží oken budou zateplena minerální plstí min. tl. 80mm. Vzhledem k návaznosti ploch a nutnosti dodržet modul fasády, je v některých případech mezera zvětšena na 60mm. Vnitřní líc dozdívek bude opatřen omítkou. Ocelové sloupy budou ze strany interiéru kryté kontaktním požárním obkladem,části průvlaků zasahující fo interiéru budou opatřeny požární SDK kapotáží. Obklady musí splnit požadavek na požární odolnost konstrukce REW 45D1 viz. Technická zpráva požární ochrany. Před okny budou zakapotované fancoily. Severní fasáda objektu 1 bude na celou výšku opatřená kazetovým obkladem z Cu. Obklad bude končit v úrovni nadpraží oken v 5.NP. Okraj střechy bude tvořit průběžná římsa atika se zaatikovým žlabem. Oplechování bude TiZn. Bude na dřevěném bednění a podkonstrukci s dutinou vyplněnou tepelnou izolací z minerální vlny. Oplechování bude napojené na zaatikový žlab a střešní krytinu. Výšková úroveň horní a spodní hrany bude stejná jako na ostatních fasádách. Nosná podkonstrukce atiky je součástí dodávky fasády a střechy. Ve fasádě jsou prosklené lodžie na jeden nebo na dva moduly nosné konstrukce (3,6m nebo 6,2m). Ostění, parapet i podhled lodžie tvoří obklad kazetami. Střední sloup lodžie přes dva moduly nosné kce. je obložen ze všech stran a zeteplen. Podhled lodžií bude tvořit opět předsazený fasádní systém s měděnými kazetami a zateplením. Část jižní fasády, části S, V a J fasády v 6.-8NP budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální plsti tl.100mm opatřenou systémovou vyztuženou omítkou a fasádní barva. Nosná konstrukce podlahy 3.NP nad prolukou v objektech 1, 2 a 3 bude zakryta ze spodní strany exteriérovým podhledem, který bude zateplený, neprovětrávaný s povrchovou úpravou fasádní omítka a barva. Stropní konstrukce bude tvořit železobetonová deska do bednění resp. na trapézový plech vybetonovaná mezi stropní ocelové nosníky (horní hrana betonu=horní pásnice). Na stropní konstrukci bude zavěšen nosná dřevěná podkonstrukce tvořené dřevěnými hranoly 80x80mm po 0,5m zavěšená kolmo na směr stropních nosníků. Hranoly budou zavěšeny na závěsech z ocelových profilů L50/50/4 v kroku nosníků cca 1,0m (objekt 1) a 1.6m (objekt2). Závěsy budou žárově zinkované. Dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Nosnou podkonstrukci možno nahradit systémem s hliníkovými nebo ocelovými pozinkovanými profily. Výška podhledu navazuje na modul fasády! Na nosnou konstrukci podhledu budou přikotveny cementotřískové desky např.cetris tl.14mm. Cementotřískové desky budou opatřeny před aplikací zateplovacího systému penetrací a boční hrany opatřeny ochranným nátěrem. Na desky bude aplikován kontaktní zateplovací systém eliminující objemové změny desek. Tepelnou izolaci budou tvořit fasádní desky z minerální vlny pro kontaktní zateplovací systém nalepené a přikotvené (talířové hmoždinky se samovrtnými vruty) k deskám (izolační desky lepit tak, aby byly překryty spáry mezi cetris deskami. Na tepelněizolační desky bude nanesena vyztužená tenkovrstvá omítka a fasádní barva. Dutinu mezi podhledem a stropní konstrukcí resp. nosníky bude na celou výšku vyplněna tepelnou izolací z minerální plsti! Pokud bude změně rozměr nosníků, rozteč nosníků, stropní deska nebo systém podhledu je nutné znovu posoudit konstrukci z hlediska tepelně technického (součinitel tepelného otvoru se zahrnutým vlivem tepelných mostů). Při provádění je nutné splnit prováděcí zásady výrobce desek a případně nosné podkonstrukce. CASUA spol. s r.o. Strana 13/

14 Vodorovné části ocelových rámů vynášející zatížení z horních podlaží nad prolukami v objektu 2 budou tvořit ocelové nosníky výšky 700mm až 1000mm vystupující pod rovinu podhledu. Ocelové rámy budou kapotovány stejným způsobem jako je zavěšený venkovní podhled ve stejném místě. Spodní hrana zakrytí nosníků bude sjednocena na hodnotu Šířka nosníků u východní fasády bude respektovat modul rastru fasády a bude široká 800mm. Nosnou podkonstrukci kapotáže budou tvořit dřevěné hranoly 80x80mm po 0,5m kotvené k ocelovým nosníkům. Nosnou podkonstrukci možno nahradit systéme s hliníkovými nebo ocelovými pozinkovanými profily. Na podkonstrukci budou připevněny cementotřískové desky např.cetris tl.14mm a kontaktní zateplovací systém s minerální plstí tl.30mm, vyztužená tenkovrstvá omítka a fasádní barva. Dutinu mezi nosníky a prostor okolo nosníků vyplnit tepelnou izolací z minerální plsti! Pokud bude změně rozměr nosníků, rozteč nosníků, stropní deska nebo systém podhledu je nutné znovu posoudit konstrukci z hlediska tepelně technického (součinitel tepelného otvoru se zahrnutým vlivem tepelných mostů). Při provádění je nutné splnit prováděcí zásady výrobce desek a případně nosné podkonstrukce. Ocelové sloupy podepírající rámy budou zazděny ve stávajícím zdivu. Středové sloupy budou opatřeny stejnou skladbou pláště na podkonstrukci jako opláštění ocelových nosníků. Tepelnou izolací budou vyplněn prostor mazi pásnicemi nosníku a celý nosník bude obalen tepelnou izolací min. tl.50mm. Ocelové sloupy budou uloženy na nosné stěně suterénu. Na stropní konstrukci suterénu bude bazén. V místě sloupů bude bazén přerušen a ukončen leme s oplechováním napojeným na plášť sloupu. Ve 4.NP východní a část jižní fasády ustupuje směrem dovnitř o cca 900mm a bude opatřená strukturální fasádou. V tomto podlaží bude vyzděný jen parapet (případně bude vybetonován) a nosné sloupy budou přiznané (sloupy budou mít požární obklad). Nad stropní deskou, která doběhne až do vnějšího líce vyzdívek, bude provedena atika krytá strukturální fasádou. Parapet bude průběžný s skrytými jednotkami CHL+ÚT. Atika bude ztužovat ve vrcholu železobetonový věnec vysoký 250mm z B20 vyztužený 4xR12 s třmínky R6 po 200mm. Sekce u sociálního zařízení v objektu 3 je vyzděna na celou výšku patra z cihel nosných tl. 175mm P+D. V objektu 1 půjde až do 5. NP železobetonová stěna šachty výtahu a VZT šachty. Rastrový fasádní systém bude tvořit sloupek-příčník bez vnějších přítlačných lišt a spárou mezi skly dotmelenou TPT (typová fasáda dle konkrétního dodavatele). Neprůhledná část fasády před vyzdívkami (atikou a stěnou u sociálnch zařízení) bude z tepelně-izolačních panelů. Do dutiny mezi panely a vyzdívku bude vložena na celou tloušťku mezery tepelná izolace desky z minerální plsti pro lehké příčky a předstěny. Nadpraží budou dotěsněna parozábranou napojenou na okolní konstrukce. Dodavatel zpracuje výrobní dokumentaci včetně návazností na okolní konstrukce a detailů, kterou předloží k odsouhlasení. Fasádu v 5.NP bude tvořit obklad TiZn plechem položeným na dřevěném bednění. Obklad stěn bude končit nadpražím atikou kryjící okap. Oplechování bude napojeno na zaatikový žlab a střešní krytinu. Bednění z např. impregnovaných prken tl.24mm bude připevněno na ocelové nebo dřevěné podkonstrukci (součástí dodávky pláště), která bude kotvena do vyzdívaného pláště (viz. nižší podlaží). Na vyzdívky bude přikotvena tepelná izolace z desek z minerální plsti tl.100mm pro izolaci vnějších stěn suchým způsobem. Ostění a nadpraží oken budou zateplena minerální plstí min. tl. 80mm. Provětrávaná vzduchová mezera bude min. 40mm široká. Nasávací otvory budou v místě soklu, výdechové v místě okenních nadpraží. Větrací otvory budou opatřeny síťkou proti hmyzu. Součástí obkladu bude oplechování ostění a nadpraží oken. Venkovní části parapetů oken výstupů na terasu bude tvořit kamenná dlažba do CASUA spol. s r.o. Strana 14/

15 malty či lepidla na vytaženou hydroizolaci střechy, která bude ukončena a dotěsněna na okenním rámu (typový detail). Část objektu vybíhající směrem k zachovanému východnímu štítu bude ve 4. a 5.NP uskočená. Fasáda bude také tvořit obklad TiZn plechem položeným na dřevěném bednění. Pás nadpraží mezi okny ve 4. a 5.NP bude stejný jako v nižších patrech - provětrávaný kazetový obklad z předzvětralé mědi. Dilatace ocelové nosné konstrukce bude propsána i ve fasádě. Dilatační spára bude řešena systémově. BAREVNOST FASÁD URČÍ ARCHITEKT. BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA NA ZÁKLADĚ VZORKŮ PROVEDENÝCH STAVBOU NA MÍSTĚ. 9. SCHODIŠTĚ A VÝTAHOVÁ ŠACHTA Výtahové šachty osobních výtahů budou 1650x1750mm, budou železobetonové tl.200mm (5 šachet) se začištěným povrchem opatřeným malbou. Spodní dojezd výtahu bude 1050mm pod podlahou první stanice a horní dojezd výtahu bude 3390mm nad podlahou poslední stanice. Stavební otvor pro výtahové dveře bude 1040x2120mm. V poslední stanici budou v zadní stěně výtahu dvě kapsy pro osazení montážních trámů. Kapsy budou 100x120x100 a spodní hrana kapes bude na úrovni čisté podlahy +13,710 resp. +14,010. V každém stropě výtahové šachty bude osazeno pět pouzdro pro montážní háky vložené do bednění před betonáží (poloha a nosnost dle výrobní dokumentace dodavatele). V poslední stanici nebudou provedeny ostění šachty na výšku dveří na straně rozvaděče. Do otvoru bude osezen rozvaděč a bude zakapotován s požární odolností viz Technická zpráva požární ochrany. Ve stěně resp. Stropě šachet budou větrací otvory. Výtahová šachta v objektu 4 v 8.NP (přiléhá ke komerční jednotce) bude oddilatována od schodiště a bude opatřena ze strany schodiště akustickou sádrokartonovou předstěnou. Šachta bude končit pod rovinou střechy. Šachta bude nadezděna do roviny střechy z akustických cihel 17.5AKU resp. z plných cihel tl.150mm, a bude zateplena minerální plstí tl. 50mm nalepenou a přikotvenou. Na strop výtahové šachty bude tepelná izolace z minerální plsti tl.120mm. Prostor bude dále zateplen v rovině střechy izolací z minerální plsti tl.180mm vloženou mezi krokve. Na severní straně objektu bude přistavěn k objektu nákladní řetězový výtah do poklopu. Spodní stanice bude v 1.PP a výstup bude na chodníku na cca Výtah bude tvořit výtahová šachta s dojezdem a prostor vstupu do výtahu v 1.PP. Výtahová šachta bude zakončena chodníkovým poklopem. Bude založen ve dvou výškových úrovních (prohlubeň výtahu cca 1.4m pod nástupní stanicí) na základové desce podepřené mikropilotami. Stěny a strop budou železobetonové. Nad nástupním místem v 1.PP bude na lehké stropní kci. uložen stroj výtahu. Strop budou tvořit poro rošty oložené na ocelových nosnících kotvených do železobetonové konstrukce. Stavební připravenost včetně rozměrů šachty je pro řetězový výtah VÝTAH VOTO NR-D2 nosností 700kg. Pokud bude vybrán jiný typ výtahu nebo výrobce, je nutné přizpůsobit stavební připravenost danému výtahu včetně rozměrů šachty. V hale objektu 3 bude panoramatický lanový výtah LVO 1000/5-100NC1 dodaný f. OTIS. Výtah má 5 stanic (1.NP - 5.NP). Poslední stanice výtahu je ve spodní část komínu. Pro dojezd výtahu bude nutné vybourat dno komínu a dále vybourat otvor pro vstup do výtahu v tělese komínu (statické zajištění viz. Statická část). Nad dojezdem výtahu bude komín přestropen. Spodní dojezd výtahu bude 1500mm pod podlahou 1.Np a horní dojezd výtahu bude 3600mm. Spodní dojezd výtahu prohlubeň bude CASUA spol. s r.o. Strana 15/

16 provedena v zalomení železobetonové desky stropní konstrukce nad 1.PP. V horní hraně spodního dojezdu výtahu, v místě před výtahovými dveřmi, bude zářez široký 105mm, 100mm hluboký (poloha viz stavební připravenost výtahu). Zatížení od výtahu bude přenášeno do železobetonové desky spodního dojezdu. Nosnou konstrukci pláště budou tvořit ocelové sloupy kruhového průřezu uložené na stěně dojezdu, která bude vytvořena zalomením železobetonového stropu. Ocelová konstrukce bude v horizontálním směru zavětrována nosnou konstrukcí podest. Strojovna výtahu bude v 1.PP pod výtahovou šachtou. V rámci strojovny bude prohlubeň pro protizávaží. Její dno bude 2400mm pod podlahou strojovny. Ve dně dojezdu výtahu budou prostupy pro vodící lana 1x Ø200mm a 4x Ø100mm a prostup pro odtok Ø100mm. Hlavní schodiště v objektech budou mezi 1.PP a 1.NP monolitická železobetonová. V nadzemních podlažích budou ocelová schodnicová s nabetonovanými stupnicemi a betonovými podestami a mezipodestami. Schodiště budou oddilatována od nosných stěn a budou přikotvena přes dilatační prvky. Schodiště mezi 7. a 8.NP bude součástí komerční jednotky a slouží jako vnitřní schodiště. Spodní hrana schodiště, mezipodesty a podesty bude opatřena akustickým sádrokartonovým podhledem. Konstrukce schodiště viz Statická část. Vyrovnávací schody v 1.PP v objektu 4, které vedou ze schodiště do garáží, budou nabetonovány na základovou desku. Točitá schodiště spojující kartotéky v 1.PP s vloženým mezipatrem budou ocelová vřetenová. Viz Tabulky zámečnických výrobků. Schodiště vedoucí z 5.NP do 6.NP v objektu 1 a 3 budou ocelová schodnicová. Stupnice budou dřevěné z tvrdého dřeva uložené pružně na ocelové konstrukci. Konstrukce schodiště viz Statická část. V trafostanici v 1.PP bude ocelové vyrovnávací schodiště. Viz Tabulky zámečnických výrobků. V objektu v 1.NP budou vyrovnávací schodiště v objektu 1 mezi místnostmi s rozdílnou úrovní podlahy v rámci komerční jednotky a na vstupu do komerční jednotky v objektu 2 (vyžší úroveň podlahy je na zachovávaných stropech suterénu). Schodiště budou nabetonována na stropní desku. 10. KROV Objekt bude ukončeny sedlovým krovem s různou úrovní hřebene, pozednice atd. Střešní krytina bude lehká tvořené TiZn plechem na dřevěném bednění. Krov bude dřevěný vaznicový na ocelových sloupcích. Krokve budou 160x180mm max. po 1.0m. Pozednice budou 160x140mm. Vaznice budou z ocelových profilů podporovány ocelovými sloupy nebo rámy. Vodorovné síly z krokví jsou zachyceny přes pozednice do železobetonové věnce. Vikýře budou průběžné, společné pro jedno až čtyři okna. Konstrukce vikýřů bude dřevěná z rámů osazených na pozednice. Rám budou tvořit sloupky 100x100 společná vaznice 100x140. Krokev v místě vikýře skončí za střední vaznicí. Na krokev bude napojena krokev vikýře 120x160mm přes svorník s buldoky. Na druhé straně bude uložena na rámu vikýřů. Vikýře budou zakryty deskami OSB. Plastičnosti předního pohledu vikýřů bude dosaženo různým počtem desek. Kotvení krokví k vaznici bude provedeno ocelovými plechy a svorníky. Přesahující konce krovu mimo objekt budou pobity, opatřeny 2x základním ochranným nátěrem, 2x vrchním krycím lakm do exteriéru (barevnost určí architekt) a ze stran oplechovány. CASUA spol. s r.o. Strana 16/

17 11. STŘECHA Střechy nad objekty 1-4 jsou sedlové dvouplášťové provětrávané. Krytinou bude bude z titanzinkového plechu předzvětralého tl. 0.7mm (např. Rheinzink) a to v systémovém provedení všech detailů a použití předepsaných tloušťkách plechů. Konstrukce střechy je řešena jako větraná se systémovým odvětrávacím hřebenem. Průchody VZT a ZTI budou systémově lemovány. Na západní fasádě v 5.NP a v 6. a 8. NP bude podokapní žlaby. Jinde bude zaatikový žlab. Na západní straně budou vikýře. Vikýře budou pro jedno až čtyři okna průběžné. Čelo i boční části budou oplechovány. Voda z vikýřů bude svedena zaatikovým žlabem. Střešní krytina bude doplněna sněhovými zachytávači. V 5.NP budou terasy se zelenou střechou s extenzivní zelení. Jedná se o typovou skladbu včetně všech detailů. Podél fasády bude drenážní kanálek a betonový chodníček z dlažby 400x400x50mm kladený do pískového lože. Dlažba bude od zeleně oddělena betonovým obrubníkem. Vegetační vrstva bude 150 až 280mm vysoká (směrem k atice se bude zvedat). Součástí systému zelené střechy bude i zavlažovací a odvodňovací systém navržený a dodaný odbornou firmou. Střešní plášť bude tvořit vegetační vrstva, systémový filtr, drenážní a akumulační vrstva, akumulační a ochranná vrstva, hydroizolace (2x asfaltový modifikovaný pás), tepelná izolace XPS, parozábrana, spádová vrstva a stropní konstrukce. Střechy budou odvodněny dvouúrovňovými vyhřívanými vpustmi. Každá vpust bude vyvedena pod stropem ve 4.NP a odtud potrubí přejde k nejbližší stěně resp. instalačnímu jádru, bude svedeno do 1.PP, kde bude napojeno na kanalizaci. Část potrubí vedoucí pod stropem bude obalena tepelnou izolací tl.50mm a zakryta sádrokartonem. Na úroveň hydroizolace bude svedena dešťová voda ze střechy nad 5.NP. Střecha nad 4.NP objektu 1 bude plochá jednoplášťová s obráceným pořadím vrstev. Střecha bude nepochozí. Povrch bude tvořit praný říční kamenivo. Hydroizolace budou tvořit 2x asfaltový modifikovaný pás a jako tepelná izolace bude XPS. Střecha bude rozdělena na dvě části a spádování bude směrem ke dvěma dvouúrovňovým vyhřívanými vpustem. Vpusti budou napojeny na dešťovou odpadní rouru vedenou po fasádě a napojenou na kanalizaci. Ve 4.NP bude pás nepochozí střechy vymezený atikou a strukturální fasádou. Střešní plášť bude tvořit prané říční kamenivo, separační textílie, hydroizolace, tepelná izolace XPS, parozábrana a spádová vrstva. Na střeše bude instalováno zařízení pro čištění rastrové fasády. Čistící zařízení bude součástí dodávky rastrové fasády. Stavba je povinna zajistit stavební připravenost pro toto zařízen včetně úpravy zámečnických a klempířských výrobků dle výrobní dokumentace dodavatele systému. (Zařízením pro čištění fasády může být např. posuvný žebřík zavěšený na konzole zábradlí atiky v 5.NP a přístupný z terasy 5.NP. Zařízení bude muset být na každé oddělené části fasády tj. minimálně dva kusy). Na východní fasádě v 1. až 3.NP jsou lodžie se zelenou střechou - extenzivní zelení. Jedná se o typovou skladbu včetně všech detailů. Podél fasády bude okapový chodníček z praného říčního kameniva. Vegetační vrstva bude min. 80mm (v 1.NP 300mm). Lodžie budou odvodněny dvouúrovňovými vyhřívanými vpustmi. Vpust bude svedena odpadním potrubím pod pláštěm fasády a napojena na kanalizaci. Na zachovávaných klenbových stropech nad 1.PP budou odstraněny všechny vrstvy podlahy, zásyp až na horní hranu nosné konstrukce klenby. Klenby jsou cihelné, valené do pasů. Konstrukce bude sanována. Na klenby bude položena separační vrstva a povrch bude srovnán do roviny vyrovnávací vrstvou ve spádu na úrovni cca +0,020 např. z lehčeného betonu. Pod novými sloupy nadzemních podlaží budou na stropní konstrukci uloženy roznášecí nosníky (viz. Statická část). Horní hrana CASUA spol. s r.o. Strana 17/

18 vyrovnávací vrstvy bude upravena na stavbě podle skutečného stavu. Dále bude provedena hydroizolace (např. 2x asfaltový modifikovaný pás), položena tepelná izolace z XPS a geotextilie. Další části skladeb budou podle místa použití (skladba pochozího chodníku, extenzivní zeleně nebo bazén). Připravenost pro bazén bude položená hydroizolace chráněná tepelnou izolací z XPS a separační vrstvou. Bazény budou tvořeny vanami z vodostavebního železobetonu opatřené hydroizolační stěrkou. Bazény budou součástí stavebního objektu DROBNÁ ARCHITEKTURA. V místech vybourané klenby, kde budou části klenbového pole nově zastropena železobetonovou deskou, bude výškový rozdíl horních hran nového a stávajícího stropu vyrovnán vrstvou lehčeného betonu tl. cca 150mm (mezi osami F až H a napravo od osy 10 a nalevo od osy 13. Část venkovních bazénů bude na novém železobetonovém stropě. Jeho výšková úroveň bude na úrovni vyrovnávací vrstvy nad stávajícím stropem. Výlez na střechu nad 4.NP v objektu 1 (přiléhající k objektu 1) bude oknem z chodby v 5.NP. Výlezy na střechy budou střešními výlezy z prostorů chodeb. V objektu 3 bude, u komínů na ose 24 a 28 budou střešní lávky pro přístup k revizním otvorům v komínech. V objektu 4 bude ze 7.NP vstup na střešní lávku, která jde nad hřebenem střechy k reviznímu otvoru v komíně. Dále povede z lávky stupadlovým, svislým, ocelovým žebříkem na střechu nad 8.NP. Žebřík bude umístěn nalevo od vstupního otvoru. Žebřík bude ocelový - tyčový s ochranným košem. Na výstupu žebříku budou štěříny ve sklonu 15. Při použití parozábrany pod tepelně izolační vrstvu musí být maximální objemová vlhkost tepelné izolace takto uzavřené ve skladbě střechy do 8 % hmotnostní vlhkosti. Spádové vrstvy plochých a zelených střech a podkladní vrstvy podlah budou provedeny z lehčeného čerpatelného betonu - polystyren beton o objemové hmotnosti max 500 kg/m3 a pevnosti v tlaku min 0,8 Mpa. Podkladní vrstva střech musí být soudržná o pevnosti v tlaku minimálně 150 kpa (při 10 % stlačení). Pokud je hodnota nižší, je potřeba zpevnit povrch cementovým potěrem o tloušťce minimálně 30 mm. Rovinnost podkladů - maximálně ±5 mm při měření 2 m rovnou latí. Plošná dilatace - maximální doporučená vzdálenost dilatačních spar 2 m v obou směrech, spáry bez výplně, šířka spar minimálně 3 mm (totéž platí i pro podklad z monolitického nelehčeného betonu, zde však není nutný cementový vyrovnávací potěr). Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny musí před uzavřením kontraktu projednat s projektantem. Konstrukce musí být vyprojektovány a vyrobeny podle směrnic výrobce systému. 12. DĚLÍCÍ KONSTRUKCE - PŘÍČKY ZDĚNÉ PŘÍČKY: Příčková cihla pálená tl. 65mm a 115mm P+D, třída pevnosti v tlaku P10 na MVC2.5, třída objemové hmotnosti 1000kg/m 3 resp. 1400kg/m 3, v 1.PP budou příčky ztuženy železobetonovými věnci v úrovni nadpraží. Dělící stěny a vyzdívky skeletu nadzemních podlaží - cihla nosná tl. 175mm P+D, třída pevnosti v tlaku P10 na MVC2.5, třída objemové hmotnosti 1000kg/m 3, v 1.PP budou stěny ztuženy železobetonovými věnci v úrovni nadpraží. Cihla nosná tl. 240mm P+D, třída pevnosti v tlaku P10 na MVC2.5, třída objemové hmotnosti 900kg/m 3 CASUA spol. s r.o. Strana 18/

19 Dozdívky stávajícího zdiva budou z CP P15 (pevnost upřesní statik) Dozdívky štítových stěn v oblasti krovu pórobetonové tvárnice pevnosti v tlaku 2-5MPa, třídy objemové hmotnosti kg/m 3 Dozdívky nad výtahovou šachtou v objektu 4 budou z akustických cihel 17.5AKU, třída pevnosti v tlaku P10 na MVC2.5, třída objemové hmotnosti 1400kg/m 3, PŘEKLADY VE ZDĚNÝCH PŘÍČKÁCH: V příčkách z cihel tl. 65mm a 125mm budou nadpraží z ocelových profilů L 35x35x4 uložených min. 150mm na každé straně V příčkách z cihel tl. 65mm a 125mm 1.PP budou nadpraží tvořit železobetonové průběžné věnce. Nadpraží ve stěnách tl. 250mm a tl. 450mm budou z nosných překladů např. POROTHERM 23,8 viz Tabulka překladů TABULKA PŘEKLADŮ OBJEKT 1-4 OZNAČENÍ POPIS POZNÁMKA ROZMĚRY POČET KUSŮ CELKEM NA VÝKR. (mm) 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 5.NP KUSŮ R1 2x překlad POROTHERM 23,8+EPS 40mm dl R2 3x překlad POROTHERM 23,8 dl R3 5x překlad POROTHERM 23,8+EPS 90mm dl Pozn.: R1 - překlady do zděné stěny tl. 250 mm (okna do proluky objekt 1,2 a 3) -v objektu 3 (na ose 17) budou překlady uloženy na jedné straně na ocelovou konzolku navařenou na ocelový kruhový sloup viz. Statická část R2 - překlady do zděné stěny tl. 250 mm (vstupní dveře ze schod. Prostoru do komerč.jednotky objekt 1) R3 - překlady do zděné stěny tl. 440 mm (okna na terasu objekt 4) Vzájemná napojení nových příček bude provedeno do kapes. Napojení nových příček ke stávajícím stěnám bude pomocí ocelových kotev kotvených do stávajících stěn a vložených do každé třetí spáry (dle výrobních předpisů zvoleného systému) případně do kapes ve stávajícím zdivu. Ukončení nových příček pod stropem musí být provedeno tak, aby bylo umožněn pohyb stropních konstrukcí vlivem dotvarování a jiných objemových změn, ale aby splňovalo případné požadavky požární ochrany. Omítka v místě styku nových stěn a stávajícího stropu bude vyztužena sklotextilní síťovinou tak, aby nedocházelo později ke vzniku tahových trhlin vlivem tvarových změn konstrukcí. Použitý cihlový materiál musí odpovídat technickým směrnicím pro značkové cihly s garantovanou pevností a nutno dodržet technologii zdění danou výrobcem. Cihly musí vykazovat odpovídající značení. Požadované pevnosti cihel jsou uvedeny u jednotlivých položek. Pevnosti malty musí být prokazovány ve smyslu Smluvních podmínek, zkušební kostky třeba předložit na požádání. U hran stěn nesmí být zazděny žádné lomové cihly. Požadavky na rovinnost a rozměrové tolerance budou vycházet z obecně platných norem. Prováděné konstrukce budou provedeny v souladu: ČSN Provádění zděných konstrukcí ČSN Navrhování zděných konstrukcí CASUA spol. s r.o. Strana 19/

20 PŘÍČKY SDK: Příčky v nadzemních oddělující kanceláře jedné komerční jednotky, na sociálních zařízeních atd. budou tl.100mm, 150mm s vloženou minerální vlnou určenou do lehkých příček a předstěn tl.50mm se součinitelem tepelné vodivosti max. λ=0,040w/mk. Pod obkladem budou 2x SDK deska nebo nebo budou zmenšeny rozteče stojin dle technolog. předpisu výrobce. SDK předstěny budou v místnostech soc. zařízení. Předstěny budou do výšky cca 1200mm, popř. do stropu dle dispozic. Dále budou předstěny v komerčních jednotkách, kde budou zakrývat elektro rozvaděče a rozvaděče topení-chlazení. Elektro rozvaděč bude kryt vlastními dvířky. Rozvaděče topení-chlazení budou kryty dvířky kovovými popř. dřevěnými s rozměry cca 600x600mm viz. Tabulka výrobků. Předstěny budou, pokud neurčí investor jinak, na celou výšku patra. Rozměry předstěn a nik pro zařízení upravit podle skutečných rozměrů zařízení. Stěny oddělující navzájem komerční jednotky nebo oddělující jednotky od veřejných částí objektu budou bezpečnostní, zařazené do třídy BT3. Budou systémové s ocelovou dvojitou nosnou konstrukcí opláštěné z obou stran SDK deskami 2x 12.5 a vloženým ocelovým plechem 2x 1mm, s vloženou minerální vlnou určenou do lehkých příček a předstěn tl. 2x50mm se součinitelem tepelné vodivosti max. λ=0,040w/mk. celkové tl.205mm, 210mm a 230mm. Požadovaná požární odolnost EI 45D1 resp. EI 30D1 viz. Technická zpráva požární ochrany. Dále budou na sociálních zařízeních zdvojené instalační stěny s kovovou konstrukcí opláštěné SDK deskami 2x 12.5 s vloženou minerální vlnou určenou do lehkých příček a předstěn tl.50mm a objemovou hmotností 45kg/m 3. Požadovaná požární odolnost EI 45D1 resp. EI 30D1 viz. Technická zpráva požární ochrany. V objektu 1 ve 3.a 4.NP bude akustická předsazená stěna - samostatně stojící před železobetonovou stěnou sousedního objektu 11. Pod SDK deskami bude parozábrana napojená na přilehlé stavební konstrukce. Do předstěny bude vložená tepelná izolace z minerální vlny určené do lehkých příček a předstěn tl.100mm se součinitelem tepelné vodivosti max. λ=0,040w/mk. Konstrukce bude doplněna parozábranou. V 5.NP bude předsazená SDK stěna tl. 50mm před pozednicovými stěnami. Do předstěny bude vložená minerální vlna určená do lehkých příček a předstěn tl.30mm se součinitelem tepelné vodivosti max. λ=0,040w/mk a parozábrana napojená na podhled šikmé části střechy. V 5. až 8. NP budou předsazené SDK stěny celkové tl. 115mm s vloženou tepelnou izolací z minerální vlny určenou do lehkých příček a předstěn tl.100mm se součinitelem tepelné vodivosti max. λ=0,040w/mk a vloženou parozábranou. V objektu 4, v 7. a 8NP, bude před výtahovou šachtou akustická sádrokartonová předstěna - samostatně stojící, pružně uložená, opatřené 2x 12.5 SDK deskou, vloženou akustickou izolací z minerální vlny tl. 120mm určené do lehkých příček a předstěn a parozábranou. Instalační šachty budou zakryty typovou konstrukcí stěny šachet na kovové podkonstrukci s vloženou izolací z minerální vlny určenou do lehkých příček a předstěn tl.100mm s objemovou hmotností 45kg/m 3 a vloženou parozábranou, opláštěné např. 2x deska RF12,5. Požadovaná požární odolnost viz. Technická zpráva požární ochrany. Svislé nosné konstrukce ocelové sloupy budou ochráněny požárním obkladem s přímým upevněním vykazující požární odolnost R 60D1/45D1 nebo 30D1 dle Technická zpráva požární ochrany. Kruhové ocelové sloupy v 1.PP ( R 60D1 ) např. kruhový požární obklad tl. 40mm PROMATUBE-FS. Obklad ocelových sloupů ve 4.NP s požární odolnost R 45D1 např. SDK obklad s přímým upevněním např. 1x 15GKF. Části ocelových průvlaků vystupujících ze stavební konstrukce bude zakryto požárním CASUA spol. s r.o. Strana 20/

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

D Í L N A N Á R O D Ů

D Í L N A N Á R O D Ů I N T E R N A C I O N Á L N Í B E Z B A R I É R O V É K U L T U R N Í C E N T R U M S D Í L E N Í P O Z I T I V N Í CH V L N A V I B R A C Í L E I P Z I G D Í L N A N Á R O D Ů ONDŘEJ ŠVÁB A T E L I E

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva

Díl: 01. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ. Technická zpráva Akce: NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY - KVĚTNÁ ZAHRADA - KROMĚŘÍŽ Stavba: TECHNICKÝ PROVOZ (C), KRÁLIČÍ KOPEČEK A PTÁČNICE (D) Stupeň PD: Projekt pro provedení stavby / výběr zhotovitele stavby Stavební

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA

komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA komplexní ZDICÍ SYSTÉM BEST UNIKA BEST UNIKA je vynikající stavební materiál Spolehlivá, trvanlivá konstrukce zajišťuje pohodu bydlení Doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., ČVUT Praha, fakulta architektury, ústav

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV

KUTNAR UNIDEK 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV 01 2010 ČASOPIS SPOLEČNOSTI DEK PRO PROJEKTANTY A ARCHITEKTY ČASOPIS SPOLOČNOSTI DEK PRE PROJEKTANTOV A ARCHITEKTOV KUTNAR HISTORIE VZNIKU NOREM HYDROIZOLACE 2 UNIDEK ZKUŠENOSTI S UNIVERZÁLNÍM UKONČOVACÍM

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG

Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG Vedět, jak na to STAVEBNÍ POSTUP YTONG OBSAH Úvod 3 Výrobky stavebního systému Ytong 4 Zakládání rohů 6 Nosné zdivo 7 Napojení nosných stěn 9 Příčka 10 Nosný překlad 12 Plochý překlad 14 U-profil, UPA-profil

Více