ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004"

Transkript

1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 a zákona č. 517/2002 Sb., na základě návrhu uchazeče BOSTAS, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 659, Mladá Boleslav, za níž jedná jednatel Rudolf Boštický, na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Česká republika Finanční ředitelství v Praze, se sídlem Žitná 12, Praha 2, zastoupeného ředitelem PhDr. Pavlem Trnkou, CSc., o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži na rekonstrukci a nástavbu objektu Finančního úřadu v Neratovicích a na odstranění azbestu z tohoto objektu vyhlášené dle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb., v Obchodním věstníku č. 10/04 zn /04 ze dne , rozhodl takto: rozhodnutím zadavatele - Česká republika Finanční ředitelství v Praze, se sídlem Žitná 12, Praha 2, zastoupeným ředitelem PhDr. Pavlem Trnkou, CSc. ze dne , č.j.: 4369/04/290 o vyloučení uchazeče BOSTAS, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 659, Mladá Boleslav, nedošlo k porušení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb. zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 a zákona č. 517/2002 Sb., a proto se podle ustanovení 60 písm. a) téhož zákona návrh uvedeného uchazeče na přezkoumání rozhodnutí zamítá. Odůvodnění Zadavatel - Česká republika Finanční ředitelství v Praze, se sídlem Žitná 12, Praha 2, zastoupený ředitelem PhDr. Pavlem Trnkou, CSc. (dále jen zadavatel ) vyhlásil dne v Obchodním věstníku č. 10/04 pod zn /04 ze dne podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 142/2001 Sb., zákona č. 130/2002 Sb., zákona č. 211/2002 Sb., zákona č. 278/2002., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 424/2002 a zákona č. 517/2002 Sb. (dále jen

2 zákon ) obchodní veřejnou soutěž na rekonstrukci a nástavbu objektu Finačního úřadu v Neratovicích a na odstranění azbestu z tohoto objektu (dále jen soutěž - OVS ). Zadavatel v soutěžní lhůtě obdržel 13 nabídek. Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne Komise pro otvírání obálek provedla kontrolu úplnosti nabídek a zpracovala protokol o otvírání obálek v němž vyřadila 1 nabídku, z dalšího posuzování a hodnocení z důvodu nesplnění požadavku zadavatele na oddělení nabídkové ceny. Zadavatel svým rozhodnutím č.j. 3765/ ze dne vyloučil tohoto uchazeče z účasti v obchodní veřejné soutěži. Dne zasedala komise pro posuzování a hodnocení nabídek. Posoudila splnění kvalifikačních předpokladů podle podmínek a hodnotila nabídky podle ostatních kritérií, stanovila předběžné pořadí nabídek a přistoupila k otevření obálek s nabídkovými cenami. Po otevření obálek z cenami a po zjištění cen navržených uchazeči navrhla zadavateli vyžádat od uchazečů Konstruktis Novostav, a.s., Sládek Group, a.s. a BOSTAS, s.r.o., zdůvodnění mimořádně nabídkové nízké ceny. Zadavatel dne pod č.j. 3917/04/290 vyžádal zdůvodnění mimořádně nízké ceny, které všichni uchazeči předložili ve lhůtě do Dne opětovně zasedala komise pro posuzování a hodnocení nabídek, která posuzovala zdůvodnění mimořádně nízkých nabídkových cen předložených uchazeči a navrhla zadavateli vyloučit jednoho z uchazečů. Komise dále posuzovala způsob likvidace azbestu uvedený uchazeči v nabídkách a s tím související smlouvy se subdodavateli poskytujícími ekologickou likvidaci azbestu pokud uchazeč nemá podnikání s nebezpečným odpadem zapsané v ŽL či v OR. Komise zjistila, že nabídka uchazeče BOSTAS, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 659, Mladá Boleslav, za niž jedná jednatel společnosti Ing. Rudolf Boštický (dále jen uchazeč ) neměla doloženo oprávnění k podnikání v oblasti s nebezpečným odpadem a nebyl uveden konkrétní způsob likvidace azbestu a proto doručila zadavateli uchazeče vyloučit. Zadavatel uchazeče rozhodnutím č.j /04/290 ze dne vyloučil. Rozhodnutí bylo doručeno dne Uchazeč dne doručil zadavateli námitky proti vyloučení. Zadavatel neshledal důvod pro změnu svého rozhodnutí a rozhodnutím č.j. 4920/ ze dne námitkám uchazeče nevyhověl s poučením o možnosti podat návrh o přezkoumání rozhodnutí zadavatele. Rozhodnutí bylo uchazeči doručeno dne Ve lhůtě pro podání návrhu dne byl Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) a zadavateli doručen návrh uchazeče. Tímto dnem bylo ve smyslu 57 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení. Podle 58 zákona účastníky správního řízení jsou: a) Zadavatel, b) uchazeč. Uchazeč v návrhu proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení obdobně jako v námitkách uvádí, že porušení zákona je spatřováno: 2

3 - v ustanovení 29 zákona tím, že komise pro otvírání obálek jmenovaná zadavatelem zkontrolovala úplnost předložené nabídky z hlediska požadavků uplatněných zadavatelem ve vyhlášení OVS a nabídka vyhověla ve všech požadavcích, - v ustanovení 34 a 35 zákona tím, že komise pro posuzování a hodnocení nabídek převzala nabídky, které splnily podmínky soutěže z hlediska úplnosti, což je v rozporu s rozhodnutím o vyloučení. Vzhledem k tomu, že uchazeč byl zadavatelem vyzván k zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny byla nabídková cena hodnocena i touto komisí dle ostatních kritérií. V souladu s požadavky uvedenými v zákoně předloženou nabídkovou cenu zadavateli dopisem č.j. 177/04/No z zdůvodnil. Následně byl uchazeč zadavatelem vyřazen z důvodů nesplnění podmínek vyhlášené OVS k čemuž dodává, že v rozhodnutí nebyl uveden konkrétní způsob likvidace azbestu, což je v rozporu s předloženou nabídkou, kde je tento způsob detailně a samostatně popsán. Jak z výše uvedeného postupu vyplývá je možno se domnívat, že s nabídkou po odevzdání bylo manipulováno a to vzhledem k tomu, že nejdříve vyhověla kontrole úplnosti, následně byla textová část hodnocena i v ostatních kritériích, potom na základě požadavku zadavatele dokladována resp. zdůvodněna uchazečem mimořádně nízká nabídková cena a teprve po tomto postupu sděleno rozhodnutí o vyloučení. Uchazeč se domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení z obchodní veřejné soutěže. Úřad obdržel od zadavatele dokumentaci předmětné veřejné zakázky dne včetně stanoviska k návrhu uchazeče.zadavatel ve svém stanovisku k návrhu konstatuje: - k cit. porušení 29 zákona všechny přijaté nabídky byly v rámci činnosti tříčlenné komise dne 3. května 2004 otevřeny s tím, že komise hodnotila kvalifikační předpoklady v obecné rovině a splnění podmínky, zda je nabídková cena je uložena v samostatné zapečetěné obálce. Protokol o otvírání obálek všichni přítomní zástupci firem, kteří podali nabídky v soutěžní lhůtě, podepsali, - k cit. porušení 34 zákona zadavatel uvádí, že dne komise pro posouzení a hodnocení nabídek hodnotila nabídky z hlediska stanovených kritérií a následně otevírala obálky s nabídkovými cenami. Protože komise shledala u některých firem mimořádně nízkou nabídkovou cenu, než obvyklou, navrhla zadavateli tyto účastníky a i firmu BOSTAS s.r.o. k objasnění nabídkové ceny. Komise pro posuzování a hodnocení nabídek se rozhodla, na základě dodržení stanovené lhůty pro odpověď, uskutečnit další jednání komise dne , - k cit. porušení 35 zákona zadavatel uvádí, že dne komise pro posuzování a hodnocení nabídek nestranně a důkladně posoudila nabídky podle podmínek a stanovených kritérií a došla k závěru, že spol. BOSTAS, s.r.o, se sídlem Havlíčkova 659, Mladá Boleslav nesplnila nabídkovou povinnost, dle čl. 1 písm. d) bod 6 vyhlášené OVS Ekologický způsob likvidace azbestu dle příslušných hygienických norem, firma se prezentovala pouze v obecné rovině (viz příloha č. 1 Obecné vysvětlení likvidace azbestu, které neobsahuje uložení azbestu na skládku, není přiloženo osvědčení o způsobilosti k nakládání s nebezpečným odpadem a neobsahuje popřípadě také smlouvu se subdodavatelem a jeho osvědčení o způsobilosti k likvidaci nebezpečného odpadu, jak určuje čl. 1 písm. d) bod 6 a neuvedla konkrétní způsob likvidace nebezpečného odpadu. Likvidace nebezpečného odpadu v tomto případě azbestu, včetně dopravy a poplatků za uložení na skládku byla jednou z podmínek dle č. 1 písm. d) bodu 6 uvedené v zadání OVS. Protože cit. firma nesplnila uvedenou podmínku ve vyhlášené OVS, komise navrhla zadavateli vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z OVS. Jiný způsob by totiž znamenal porušení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 3

4 Úřad přezkoumal na základě ustanovení 57 zákona napadené rozhodnutí a ve správním řízení Úřad provedl podle ustanovení 32 a 34 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů zjišťování a dokazování obsahem dokumentace včetně všech nabídek, obsahem návrhu na přezkoumání rozhodnutí a obsahem stanoviska zadavatele a dospěl k závěru, že zadavatel vyloučením uchazeče neporušil zákon. Zadavatel ve vyhlášení obchodní veřejné soutěže v Obchodním věstníku uvedl název na rekonstrukci a nástavbu objektu Finančního úřadu v Neratovicích a odstranění azbestu z tohoto objektu. V bodě 1 písm. a) Vymezení plnění veřejné zakázky požadoval, že součástí nabídky musí být likvidace veškerého materiálu, a zejména uvedení způsobu likvidace azbestu, vč. dopravy poplatků za uložení na skládku, příp. jiný způsob likvidace. Uchazeč v nabídce doložil kvalifikační předpoklad podle ustanovení 2b odst. 1 písm. a) zákona výpisem z obchodního rejstříku a Živnostenským listem na Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, Projektová činnost ve výstavbě a Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí. Uchazeč nepředložil žádné oprávnění k podnikání na likvidaci nebezpečného odpadu ani tuto činnost nemá uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku přestože byla tato činnost součástí předmětu plnění veřejné zakázky a zadavatel ji uvedl jak v názvu obchodní veřejné soutěže tak i ve vymezení plnění uvedené ve vyhlášených podmínkách. Uchazeč rovněž nevyužil ve smyslu ustanovení 2a odst. 5 zákona, možnosti prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu jinou osobou (subdodavatelem). Zadavatel postupoval v souladu s ustanovením 2e zákona, když uchazeče vyloučil, neboť uchazeč neprokázal splnění kvalifikačního předpokladu ve smyslu ustanovení 2b odst. 1 písm a) zákona ve spojení s ustanovením 2a odst. 5 zákona. Uchazeč rovněž nesplnil podmínku zadavatele, že součástí nabídky bude uvedení způsobu likvidace azbestu, včetně dopravy a poplatků za uložení na skládku, případně jiný způsob likvidace. Uchazeč v nabídce uvedl na str. 101 Technologie a odstranění azbestu. Pouze velmi stručně obecný popis likvidace azbestu. Popis způsobu zajištění dopravy a výše poplatků za skládku nebyly v nabídce uchazeče uvedeny. Pokud zadavatel uchazeče vyloučil i z tohoto důvodu postupoval podle ustanovení 34 odst. 4 zákona, neboť uchazeč nesplnil jednu z podmínek soutěže. K námitkám uchazeče, že zadavatel porušil ustanovení 29 resp. 34 zákona úřad konstatuje, že ve smyslu ustanovení 2a odst. 2 zákona zjišťuje zadavatel kvalifikaci uchazečů při posuzování nabídek ( 29, 34 a 49). Není tedy podstatné, v jaké fázi posuzování zadavatel uchazeče vyloučí. Úřad rovněž nezjistil jakoukoliv manipulaci s nabídkou uchazeče, která by byla v rozporu se zákonem. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Poučení o opravném prostředku: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odbor dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, Joštova 8, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. 4

5 JUDr. Miroslav Šumbera vrchní ředitel Rozhodnutí obdrží: 1. Finanční ředitelství v Praze, Žitná 12, Praha 2 2. BOSTAS, s.r.o., Havlíčkova 659, Mladá Boleslav 5

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 02.07.2005 Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13. 4. 2005 z vlastního

Více

Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004

Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004 Č.j.: VZ/S115/04-153/4460/04-Gar V Brně dne 2.9.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23.6.2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001

Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Č. j.: S 84/01-1502/2480/01-MB V Brně dne 15. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 10. 5. 2001 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004

VZ/S 22/04-151/1388/03-IŠ V Brně dne 23. března 2004 V Brně dne 23. března 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 23. 1. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 *UOHSX006QWZF* UOHSX006QWZF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s469/2014/vz-11259/2015/542/rni Brno 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst.

Více

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004

Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Č. j. VZ/S188/04-151/6077/04-Va V Brně dne 24. listopadu 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 10. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 *UOHSX003GTHJ* UOHSX003GTHJ USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV V Brně dne 23. června 2006 Úřad pro ochranu

Více

Č.j.: VZ/S62/05-151/2339/05-MO V Brně dne 3. června 2005

Č.j.: VZ/S62/05-151/2339/05-MO V Brně dne 3. června 2005 Č.j.: VZ/S62/05-151/2339/05-MO V Brně dne 3. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 6. 5. 2005 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 *UOHSX005D7RK* UOHSX005D7RK ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S498/2013/VZ-24005/2013/521/VSt Brno 9. prosince 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R45/2012/VZ-13457/2012/310/PMo V Brně dne 19. července 2012

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R45/2012/VZ-13457/2012/310/PMo V Brně dne 19. července 2012 *UOHSX004AO0K* UOHSX004AO0K PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R45/2012/VZ-13457/2012/310/PMo V Brně dne 19. července 2012 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 2. 3.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 *UOHSX003HIC0* UOHSX003HIC0 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr V Brně dne: 22. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010 *uohsx001ro8q* UOHSX001RO8Q PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R162,163/2009/VZ-7741/2010/310/PMo V Brně dne: 1.6.2010 Ve správním řízení o rozkladu doručeném Úřadu dne

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PLBQ* UOHSX005PLBQ PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R207/2013/VZ-7352/2014/310/MLr Brno 7. dubna 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 16. 7. 2013, doručeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010 *uohsx001o960* UOHSX001O960 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2010/VZ-4508/2010/520/EMa V Brně dne: 29. června 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001

Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001 Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 18. 4. 2001 ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

navrhovatel společnost FORD COMPANY, s. r. o., IČ 48589641, se sídlem Karolínská 654/2, 186 00 Praha 8, za niž jedná Jan Laube, jednatel,

navrhovatel společnost FORD COMPANY, s. r. o., IČ 48589641, se sídlem Karolínská 654/2, 186 00 Praha 8, za niž jedná Jan Laube, jednatel, Č. j.s145/2008/vz-12443/2008/540/mč V Brně dne 21. července 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) 1. Identifikační údaje o zadavateli Název / obchodní firma zadavatele Česká

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22.

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22. *UOHSX003EROO* UOHSX003EROO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R81,82/2010/VZ-1829/2011/310/EKu V Brně dne: 22. března 2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 23. 6.

Více

Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007

Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007 Č. j.: R151/2006/03-01653/2007/300-Šp Brně dne 24. ledna 2007 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 8. 12. 2006 zadavatelem Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 4/2020,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K. t a k t o : Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění:

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K. t a k t o : Žalobce n e m á právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: 29 Af 43/2012-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr.

Více