JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Dana Horká Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. Znojmo, duben 2009

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Dana Horká Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Je český důchodový systém v krizi? Zásady pro vypracování: Problémová oblast: Důchodový systém ČR Cíl práce: Analýza současného a budoucího vývoje důchodového systému ČR Postup práce a použité metody: 1. Současný stav důchodového systému, ekonomické ukazatele 2. Zhodnocení připravenosti českého důchodového systému na budoucí změny v demografickém vývoji 3. Pravděpodobný vývoj důchodového systému dle demografické prognózy obyvatelstva do r. 2050, analýza nutnosti reforem Metody: syntéza poznatků, sběr empirických dat, analýza odborné literatury, kvantitativní metody - simulace, modelování

3 Rozsah práce: 45 Seznam odborné literatury: 1. GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M. Sociální zabezpečení. 2. vyd. Brno: Doplněk, s. ISBN KREBS, V. a kol. Sociální politika. 3. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN ARNOLDOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. 1. část. 3. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN ČSÚ (2003) Projekce obyvatelstva České republiky do roku 2050, kód publikace , Český statistický úřad, Praha 2003 Světová banka (1994) Adverting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth Oxford. Oxford University Press Seznam internetových odkazů: Datum zadání bakalářské práce: prosinec 2008 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2009 L. S. Dana Horká autor Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. rektor SVŠE Znojmo

4 Anotace Tato bakalářská práce Je český důchodový systém v krizi? se zabývá problematikou důchodového systému v ČR. Bakalářská práce je rozdělena na tři stěžejní kapitoly. První kapitola obsahuje popis současného důchodového systému v ČR a jeho významné ekonomické ukazatele. Druhá část popisuje jednotlivé změny v důchodovém systému, které nastaly od roku 1989 až do současnosti. Třetí část je zaměřena na pravděpodobný vývoj důchodového systému dle demografické prognózy obyvatelstva ČR do roku 2050 a důvody jeho reformy. Annotation This bachelor work Is the Czech pension system in crisis? deals with problems of the pension system in Czech republic. The diploma work is divided into three fundamental sections. The first section contains a description of the current pension system in Czech republic and its important economics indexes. The second section describes the particular changes in pension system that came since 1989 till today. The third part is focused on possible development of the pension system according to a demographic prognosis of population of Czech republic till 2050 and reasons of its reform.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci Je český důchodový systém v krizi? vypracovala samostatně.všechny zdroje a literaturu, kterou jsem při vypracování používala nebo z nich čerpala, jsou citované v seznamu literatury. Ve Znojmě, 2009 podpis studenta

6 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomohli s vypracováním bakalářské práce, především vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. Mirce Wildmannové, Ph. D za odborné vedení a pomoc při řešení problémů.

7 Obsah Úvod Současný stav důchodového systému v ČR a ekonomické ukazatelé Způsob financování důchodového systému v ČR Druhy důchodů Podmínky nároku na důchod Výpočet důchodu Valorizace důchodů Ekonomické ukazatelé Připravenost českého důchodového systému na budoucí změny v demografickém vývoji Vývoj důchodové politiky po roce Důvody změn v důchodovém systému I. etapa důchodové reformy II. etapa důchodové reformy III. etapa důchodové reformy Zavedení II. pilíře Zhodnocení reformních kroků Postupné zvyšování hranice odchodu do důchodu Prodloužení doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod Nové vymezení invalidity Možnost zvýšení příjmů důchodového systému Pravděpodobný vývoj důchodového systému dle demografické prognózy obyvatelstva do roku Projekce obyvatelstva ČR do roku Očekávaný vývoj celkového počtu obyvatel Očekávaný vývoj věkového složení Očekávaný vývoj počtu osob s nárokem na starobní důchod Vývoj důchodového systému dle demografické prognózy obyvatelstva Nutnost reformy...42 Závěr...44 Použité zdroje...46 Přílohy...47

8 Úvod Již delší dobu se systém důchodového zabezpečení ČR potýká s problémy jeho udržitelnosti. Situace se zhoršila převážně v posledních letech, kdy se začaly objevovat prognózy poukazující na fenomén stárnutí populace a významné změny ve struktuře obyvatelstva. V dnešní době je velmi aktuální téma důchodové reformy. Základním úkolem důchodového pojištění je zajistit občany především ve stáří. Jak to bude ale do budoucna? Za 30 let se náš důchodový systém zhroutí; Státu chybí peníze na penze; Politici dál tápou, kde vzít na důchody Takové a podobné nadpisy článků můžeme takřka neustále vidět v denním tisku. Pojďme se podívat trochu podrobněji na současný stav vyplácení důchodů, penzijní reformu a na to, jak předejít katastrofickým scénářům. Cílem mé bakalářské práce je analyzovat současný důchodový systém ČR a jeho pravděpodobný vývoj do budoucna. Dále posoudit, zda je český důchodový systém v krizi. Bakalářskou práci jsem rozdělila do tří stěžejních kapitol. V první kapitole jsem se věnovala popisu současného důchodového systému ČR a poukázala jsem na významné ekonomické ukazatele. Druhá kapitola je zaměřena na jednotlivé změny v důchodovém systému, které nastaly od roku 1989 až do současnosti. Ve třetí kapitole jsem se pokusila nastínit pravděpodobný vývoj důchodového systému dle demografické prognózy obyvatelstva ČR do roku 2050 a důvody jeho reformy. Při zpracování tématu jsem použila zejména metody syntézy poznatků, sběru empirických dat a analýzy odborné literatury. 8

9 1 Současný stav důchodového systému v ČR a ekonomické ukazatelé Cílem této kapitoly je nastínit současný stav důchodového systému v ČR. Nejprve bude popsán způsob financování a dále budou rozebrány jednotlivé dávky, které plynou z tohoto systému. V závěru bude poukázáno na významné ekonomické ukazatelé. 1.1 Způsob financování důchodového systému v ČR Český důchodový systém je v současné době tvořen dvěma pilíři: - základní povinný systém důchodového pojištění, ve kterém je uplatňován princip mezigenerační solidarity a jehož financování je průběžné (nevytváří se fond, z vybraného pojistného jsou průběžně vyplaceny důchody), - dobrovolné penzijní připojištění se státním příspěvkem, které je zaměřeno na individuální spoření na stáří a založeno na kapitálovém financování. Součástí dobrovolného pilíře je také soukromé životní pojištění. Výběr pojistného na sociální zabezpečení, které vyplývá ze základního povinného systému důchodového pojištění, zajišťuje Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ), což je organizační složka státu zřízená Ministerstvem práce a sociálních věcí. Při výběru pojistného se ČSSZ řídí zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tento zákon upravuje okruh poplatníků, výši pojistného, vyměřovací základ, rozhodné období, sazby pojistného a další otázky související s touto problematikou. Dle citovaného zákona pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje: - pojistné na důchodové pojištění, - pojistné na nemocenské pojištění, - příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Peníze, které ČSSZ na pojistném vybere, tvoří více než třetinu příjmu státního rozpočtu. Povinnost platit pojistné mají: - zaměstnavatelé, - zaměstnanci, pokud jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění, 9

10 - osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ), - osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění. Výše pojistného je stanovena procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období. Tím je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí, u OSVČ kalendářní rok. Sazby pojistného z vyměřovacího základu činí: - u zaměstnavatele 26 % (z toho 3,3 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, - u zaměstnanců 8 % (z toho 1,1 % na nemocenské pojištění, 6,5 % na důchodové pojištění a 0,4 % na státní politiku zaměstnanosti), - u OSVČ 29,6 % (z toho 28 % na důchodové pojištění, 1,6 % na státní politiku zaměstnanosti a 4,4 % na nemocenské pojištění, pokud se k tomuto pojištění dobrovolně přihlásí), - u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 %. 1 Z důvodu novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se od 1. ledna 2009 snížily platby sociálního pojištění. Zaměstnavatelé odvedou za své zaměstnance na důchodové pojištění 21,5 %, na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % a na nemocenské pojištění 2,3 % z měsíčního vyměřovacího základu, ze kterého se vypočítávají platby na sociální zabezpečení. Zaměstnanci budou odvádět 6,5 % na důchodové pojištění, na státní politiku zaměstnanosti a na nemocenské pojištění nebudou odvádět žádnou částku. Osoby samostatně výdělečně činné budou odvádět na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti 29,2 %. Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává nadále dobrovolná a činí 1,4 % z měsíčního základu. Mezi další státní instituce, které provádí výběr pojistného na sociální pojištění, patří Ministerstvo vnitra ČR (pro vojáky z povolání), Ministerstvo spravedlnosti ČR (pro příslušníky Policie ČR, příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR a bezpečnostních složek Ministerstva vnitra) a Ministerstvo obrany ČR (pro příslušníky Vězeňské služby ČR). 1 KREBS, V. a kol. Sociální politika. 3. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN

11 1.2 Druhy důchodů Okruh osob účastných důchodového pojištění, podmínky účasti na tomto pojištění, doby důchodového pojištění, náhradní doby důchodového pojištění, podmínky nároku na důchody a na jejich výplatu, výpočet důchodů a pravidla pro jejich zvyšování upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Účelem důchodového pojištění je zabezpečit jeho účastníky při zákonem vymezených sociálních událostech (pro případ stáří, invalidity a úmrtí pojištěnce). Z důchodového pojištění se poskytují tyto důchody: - starobní, - plný invalidní, - částečný invalidní, - vdovecký a vdovský, - sirotčí Podmínky nároku na důchod Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů vymezuje podmínky nároku na přiznání jednotlivých důchodu. Podmínky nároku na starobní důchod dle ust. 29 z. č. 155/1995 Sb., - získání nejméně 25 let důchodového pojištění a dosažení důchodového věku nebo - nejsou-li tyto podmínky splněny, pak nejméně 15 let důchodového pojištění a dosažení aspoň 65 let věku. Podmínky nároku na starobní důchod dle ust. 30 z. č. 155/1995 Sb., Do 31. prosince 2008 může vzniknout pojištěnci nárok na předčasný starobní důchod tehdy, splňuje-li následující podmínky: - získal nejméně 25 let pojištění, má nárok na částečný invalidní důchod a do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše dva roky, - získal nejméně 25 let pojištění, pobíral plný invalidní důchod nepřetržitě aspoň pět let, nárok na plný invalidní důchod pobíraný po uvedenou dobu mu zanikl a ode dne odnětí plného invalidního důchodu do dosažení důchodového věku mu chybí nejvýše pět let. 11

12 Tento typ předčasného starobního důchodu je dočasně krácený, a to o 1,3 % za každých i započatých 90 kalendářních dní do dosažení důchodového věku. Poživatel tohoto typu předčasného starobního důchodu může požádat po dosažení důchodového věku o nekrácený starobní důchod. Podmínky nároku na starobní důchod dle ust. 31 z. č. 155/1995 Sb., Nárok na předčasný starobní důchod má pojištěnec, jestliže získal nejméně 25 let pojištění a chybí mu nejvýše 3 roky do dosažení důchodového věku. Takový důchod je trvale krácený, a to o 0,9 % za každých i započatých 90 kalendářních dní do dosažení důchodového věku. Přiznání tohoto typu předčasného starobního důchodu vylučuje nárok na starobní důchod při dosažení důchodového věku. Důchodový věk Důchodový věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod je k stanoven na 60 let u mužů a 53 až 57 let u ženy. Od tohoto data se za každý kalendářní rok přičítají u mužů dva kalendářní měsíce a u žen čtyři kalendářní měsíce. Důchodový věk žen je rozdělený dle počtu vychovaných dětí (viz příloha č. 1). Podmínky nároku na plný invalidní důchod Pojištěnec má nárok na plný invalidní důchod, jestliže se stal plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku plné invalidity podmínky nároku na starobní důchod nebo mu nebyl přiznán předčasný starobní důchod. Dále má nárok, pokud vznik plné invalidity je způsoben následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Zákon rozlišuje dva typy plné invalidity: a) první je podmíněn poklesem schopnosti výdělečné činnosti o 66 %, b) druhý připouští soustavnou výdělečnou činnost, ale vzhledem ke zdravotnímu postižení jen za zcela mimořádných podmínek. Podmínky nároku na částečný invalidní důchod Podmínky nároku jsou v podstatě stejné jako u plného invalidního důchodu s tím, že u pojištěnce došlo k poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 % nebo mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje životní podmínky, přestože jeho schopnost soustavné činnosti nepoklesla. Dle ust. 40 zákona č. 155/1995 Sb., se potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod zjišťuje z období před vznikem invalidity z posledních deseti roků před vznikem invalidity. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za 12

13 splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity. Potřebná doba pojištění je odstupňovaná dle věku pojištěnce viz tabulka č.1. Tabulka č. 1: Přehled potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod Věk pojištěnce do 20 let od 20 do 22 let od 22 do 24 let od 24 do 26 let od 26 do 28 let nad 28 let Doba pojištění méně než 1 rok 1 rok 2 roky 3 roky 4 roky 5 roků Zdroj: ČSSZ Podmínky nároku na vdovský (vdovecký) důchod Vdova (vdovec) má nárok na vdovský (vdovecký) důchod po manželovi (manželce), který byl poživatelem starobního, plného nebo částečného invalidního důchodu. Dále pokud ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod, anebo zemřel následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Podmínky nároku na sirotčí důchod Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li mu rodič (osvojitel) nebo osoba, která jej převzala do náhradní rodinné péče a dítě na ni bylo v době její smrti převážné odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důvodů zajistit jeho rodiče. Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů. Zemřelý musel splňovat obdobné podmínky jako v případě nároku na vdovský (vdovecký) důchod Výpočet důchodu Výši důchodu ovlivňuje spoustu různých komponentů. Základním pojmem, z něhož se odvozuje výše důchodu je vyměřovací základ. Vyměřovací základ je pojem definovaný v zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Podle ust. 5 tohoto zákona se vyměřovacím základem pro pojištěnce, který je zaměstnancem, rozumí úhrn příjmů zúčtovaných mu zaměstnavatelem v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění. Některé příjmy se do vyměřovacího základu nezahrnují (blíže ust. 5 citovaného zákona). Vyměřovacím základem 13

14 pro osoby samostatně výdělečně činné je částka, kterou si tato osoba určí, ne však méně než 35 % (do roku 2004), 40 % (v roce 2004), 45 % (v roce 2005), 50 % (od roku 2006) příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení (příjmy a výdaje jsou posuzovány podle zákona č. 582/1992 Sb., o dani z příjmu). 2 Z vyměřovacího základu se zjišťuje tzv. roční vyměřovací základ, což je úhrn měsíčních vyměřovacích základů zjištěných v příslušném kalendářním roce, který je vynásoben tzv. koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu. Tímto koeficientem (vypočítaným podle ust. 17 zákona o důchodovém pojištění) se zhodnocuje vyměřovací základ, tak aby se alespoň částečně přiblížil růstu mezd a reagoval tak na inflaci. 3 Z ročního vyměřovacího základu se stanoví tzv. osobní vyměřovací základ, což je měsíční průměr z ročního vyměřovacího základu, zjištěného za rozhodné období. Rozhodným obdobím je podle ust. 18 zákona o důchodovém pojištění 30 kalendářních roků bezprostředně před rokem, v němž je přiznán důchod; podle ust. 18 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění se však do rozhodného období nezahrnují roky před rokem Překročení této hranice nastává pouze v případech, kdy oprávněná osoba do roku 1986 nedosáhla dostatečného počtu let s vyměřovacím základem. 4 Osobní vyměřovací základ se musí dále upravit dle redukčních hranic. Pokud osobní vyměřovací základ v roce 2008 nepřesáhne částku ,- Kč, započítává se plně (100 %), částka nad ,- Kč do ,- Kč se započte 30 % a částka nad ,- se započítává jen 10 %. Z takto redukovaného osobního vyměřovacího základu se vypočítává výše důchodu. V příloze č. 2 je pro přehlednost uveden výpočet důchodu. Výše důchodu se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra je pevná částka stejná pro všechny důchody, pro rok 2008 je stanovena na částku 2 170,- Kč. Procentní výměra závisí na délce doby pojištění a výši vyměřovacích základů dosahovaných v rozhodném období. Pro starobní důchod za každý rok důchodového pojištění do vzniku nároku náleží 1,5 % výpočtového základu. Za dobu pojištění po vzniku nároku na starobní důchod dále náleží 2 GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M. Sociální zabezpečení. 2. vyd. Brno: Doplněk, s. ISBN viz tamtéž 4 viz tamtéž 14

15 1,5 % za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti (z této doby se vylučuje doba dočasné pracovní neschopnosti). Nejnižší procentní výměra je 770,- Kč. Pro plný (částečný) invalidní důchod je procentní výměra stanovena na 1,5 % (0,75 %) za každý rok důchodového pojištění a dopočtené doby (tedy období od vzniku nároku na tento důchod do dosažení důchodového věku). Nejnižší procentní výměra plného (částečného) invalidního důchodu je 770,- Kč (385,- Kč). Procentní výměra vdovského, vdoveckého (sirotčího) důchodu je 50 % (40 %) procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, na který měla zemřelá osoba nárok v době smrti. Nebo 50 % (40%) procentní výměry částečného invalidního důchodu po poživateli tohoto důchodu, který ke dni smrti nesplňoval podmínku pro nárok na plný invalidní či starobní důchod Valorizace důchodů Vyplácené důchody se zvyšují pravidelně každý rok v lednu. Odchylně se postupuje pouze při velmi nízké inflaci a při vysoké inflaci. Zvýšení důchodu se stanový tak, aby u průměrného starobního důchodu činilo nejméně 100 % růstu cen a dále též nejméně jednu třetinu růstu reálné mzdy. Konkrétné výši zvýšení stanoví vláda nařízením, přičemž zvýšení může být vyšší než uvedené zvýšení stanovené zákonem jako minimální. Dle zákona o důchodovém pojištění lze v mimořádném termínu důchody zvýšit, pokud růst cen ve sledovaném období dosáhl aspoň 10 %; o takovém zvýšení rozhodne vláda do 50 dnů ode dne splnění této podmínky. Přehled postupného navyšování vyplácených důchodů od roku 1996 je uveden v příloze č Ekonomické ukazatelé ČSSZ evidovala ke 30. září 2008 celkem starobních důchodců a poplatníků na sociální zabezpečení. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,5 poplatníků. Všech důchodců, tedy penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostí, bylo ke konci srpna roku 2008 celkem To znamená, že na jednoho důchodce přispívalo 1,88 poplatníků pojistného. 5 5 Počet poplatníků pojistného i důchodců se zvyšuje [online]. [cit ]. Dostupné z: < 15

16 V následující tabulce je zachycen vývoj poměru poplatníků a důchodců v jednotlivých letech. Graf k této tabulce je zobrazen v příloze č. 4. Tabulka č. 2: Vývoj počtu poplatníků a důchodců v jednotlivých letech (k ) Rok Počet star. důchodců Počet důchodců celkem Počet poplatníků poj. Poměr poplat. ke star. důch. Poměr poplat. k důch. celkem ,36 1, ,40 1, ,40 1, ,49 1, ,44 1, ,43 1, ,41 1, ,41 1,81 Zdroj: ČSSZ Jak již bylo řečeno český sociální systém je založený na principu solidarity. Pojistné na sociální zabezpečení, které ČSSZ vybere, tvoří příjem státního rozpočtu. Výdaje na důchody představují téměř jednu třetinu výdajů státního rozpočtu. Podíl výdajů na důchody se během posledních deseti letech pohybuje kolem 8 % HDP. Základními parametry, které ovlivňují výši výdajů na důchodové pojištění, je počet důchodců, výše důchodů a jejich valorizace. Největší část výdajů tvoří výdaje na výplatu starobních důchodu, které zaujímají více jak 70 % z celkového počtu důchodců. Struktura příjmů a výdajů státního rozpočtu na důchodové pojištění se neustále mění (jak je patrné z tabulky č. 3). Od roku 1997 do roku 2003 výdaje převyšovaly příjmy a tudíž se saldo pohybovalo v záporných hodnotách. Od roku 2004 se však situace zlepšila a saldo se pohybuje v kladných hodnotách. Tabulka č. 3: Přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu na důchodové pojištění v ČR v letech (v mld. Kč) Příjmy 146,3 156,3 161,8 170,5 185,9 198,4 209,6 243,2 258,3 276,9 304,9 317,6 Výdaje 151,1 166,1 177,1 185,9 200,1 212,5 225,8 230,9 247,4 272,9 289,9 312,5 Saldo -4,8-9,8-15,3-15,4-14,2-14,1-16,2 12,3 10, ,1 Zdroj: Český statistický úřad 16

17 Počet vyplácených důchodů se postupně v jednotlivých letech navyšoval (viz tabulka č. 4). Zastoupení jednotlivých druhů důchodů se přitom výrazně neměnilo. K nejvýraznějšímu zvýšení došlo v roce 2006 a to u částečných invalidních důchodů, tento vývoj souvisí s reakcí na zákonné úpravy podmínek nároku na důchod (v únoru 2006 došlo ke zrušení krácení nebo zastavení výplaty částečného invalidního důchodu při překročení hranice příjmů z výdělečné činnosti). Tabulka č. 4: Počet vyplácených důchodů k Rok Starobní Invalidní Vdovské, vdovecké Sirotčí Celkem Zdroj: ČSSZ Dle zákona o důchodovém pojištění může jeden důchodce pobírat více než jeden druh důchodu. Je tedy možný souběh přímého důchodu (starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního) a důchodu pozůstalostního (vdovského, vdoveckého nebo sirotčího). Proto je počet vyplácených důchodů vyšší než počet důchodců, jak je patrné z následující tabulky. Tabulka č. 5: Počet důchodců k Druh důchodu Muži Ženy Celkem Starobní důchody Plné invalidní důchody Částečné invalidní důchody Vdovské důchody *) Vdovecké důchody *) Sirotčí důchody Celkem Zdroj: ČSSZ *) včetně souběhu s jiným přímým důchodem 17

18 Graf č.1: Struktura počtu důchodců k % 2% 8% 53% 12% Starobní Plný invalidní Částečný invalidní Vdovský a vdovecký Sirotčí Zdroj: ČSSZ Průměrná výše vyplácených důchodů je ovlivňována především zvyšováním vyplácených důchodů. Její růst je ovlivňován též tzv. generační obměnou, jejímž důsledkem je, že průměrná výše vyplácených důchodů by rostla, i kdyby důchody nebyly valorizovány, protože zanikají důchody starších důchodců, které jsou v průměru nižší než důchody nově přiznávané. Průměrná výše vyplácených důchodů závisí i na roce jejich přiznání: V zásadě platí, že čím déle jsou důchody vypláceny, tím jsou jejich výše nižší ve vztahu k ostatním důchodům. Tyto rozdíly jsou zapříčiněny mzdovým vývojem, změnami ve způsobu výpočtu nově přiznaných důchodů a valorizací důchodů. 6 Tabulka č. 6: Průměrná výše starobního důchodu (stav k ) Rok Muži Ženy Celkem Zdroj: ČSSZ 6 Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 [online]. [cit ]. Dostupné z: < 18

19 Růst průměrné výše vyplácených důchodů byl, s výjimkou roku 2005, pomalejší než růst průměrné mzdy, a proto další ze dvou parametrů působících na vyrovnanou finanční bilanci důchodového pojištění, náhradový poměr, meziročně klesal a průměrný starobní důchod dosáhl v roce 2007 hodnoty 40,6 % hrubé mzdy a 52,9 % čisté mzdy. Nesoulad tempa růstu výše důchodů a tempa růstu průměrné mzdy vyplývá především z toho, že při zvýšení důchodů je třeba zohlednit pouze 1/3 růstu reálné mzdy; je však ovlivňován též tím, že zvýšení důchodu se určuje se zřetelem k růstu mezd v období kalendářního roku, který o dva roky předchází roku zvýšení důchodů a který je obvykle odlišný od růstu mezd v roce, ve kterém se hodnotí dosažený náhradový poměr. Vývoj relace průměrného vypláceného starobního důchodu ke mzdě lze považovat za příznivý z hlediska jejího vlivu na vývoj bilance příjmů a výdajů na důchody (při stejné sazbě pojistného rostou příjmy důchodového pojištění rychleji než výdaje), nikoliv však z hlediska vývoje životní úrovně důchodců, a to zejména ve srovnání s vývojem životní úrovně ekonomicky aktivních. Vývoj reálné hodnoty důchodů zaostává za vývojem reálné hodnoty mezd. Takový vývoj je sice obvyklý i v důchodových systémech jiných států, ale v ČR je tato skutečnost pro životní úroveň důchodců významnější, neboť důchody jsou zde téměř výhradním zdrojem příjmů důchodců. 7 7 Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 [online]. [cit ]. Dostupné z : < 19

20 Tabulka č. 7: Vývoj relace vypláceného starobního důchodu k průměrné mzdě Rok Průměrná mzda Relace důchodu ke mzdě Průměrný důchod (v Kč) (v %) (v Kč) 1 Hrubá 2 Čistá 3 hrubé čisté ,3 61, ,4 63, ,6 63, ,3 67, ,0 67, ,0 60, ,4 57, ,8 56, ,5 56, ,3 58, ,9 59, ,2 58, ,2 57, ,4 56, ,5 56, ,2 55, ,6 53, ,1 54, ,8 52, ,6 52, ,3 54,2 Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Český statistický úřad, vlastní výpočty Poznámky: 1) Měsíční průměr roční výplaty důchodu vypláceného samostatně (bez pozůstalostního). 2) Jako průměrná hrubá mzda je uveden všeobecný vyměřovací základ ( 17 odst. 2 z. č. 155/1995 Sb.) stanovený nařízením vlády ve výši průměrné měsíční mzdy zjištěné Českým statistickým úřadem. 3) Průměrná čistá mzda je průměrná hrubá mzda snížená o této mzdě odpovídající daň z příjmu a o pojistné zdravotního a sociálního pojištění. 20

21 2 Připravenost českého důchodového systému na budoucí změny v demografickém vývoji V této kapitole se zaměřím na jednotlivé změny v důchodovém systému, které nastaly od roku 1989 až do současnosti. 2.1 Vývoj důchodové politiky po roce 1989 Současně s ekonomickou reformou byla počátkem 90. let zahájena reforma celého sociálního systému. Cílem bylo vytvořit sociální systém odpovídající potřebám tržní ekonomiky, který by podněcoval jednotlivce i sociální skupiny k odpovědnosti za svoji sociální situaci a k sociální nezávislosti, respektoval mezinárodní konvence a vyhovoval kritériím koordinace sociálního pojištění. Systém důchodového zabezpečení v ČR byl do r v zásadě velmi velkorysý, zejména k některým skupinám osob. Tato velkorysost se projevila zejména v podmínkách vzniku nároku na dávky, nikoliv úrovní dávek. Zabezpečeni byli prakticky všichni občané. Různé preference ve výši dávek i v podmínkách nároku řešily situace nemající žádnou souvislost s důchodovým systémem. Na druhé straně však některé skupiny obyvatel byly systémem diskriminovány, např. OSVČ. Účelnost plošného poskytování některých důchodových dávek se stala problematickou, protože tyto dávky přestaly plnit svoji funkci. Systém důchodového zabezpečení byl financován ze státního rozpočtu, příspěvky do systému byly nedefinovanou součástí daní. 8 Reforma důchodového zabezpečení probíhala v návaznosti na reformu sociálního systému následovně: - v letech byly zrušeny preference v důchodovém systému (zrušení osobních důchodů a zařazování zaměstnání do tzv. I. a II. pracovní kategorií) a odstraněna diskriminace OSVČ, - v roce 1993 došlo k zavedení pojistného na důchodovém pojištění jako zvláštní platba mimo daňový systém a s touto souvislostí nastala změna organizace sociálního zabezpečení včetně jejich orgánů, 8 ARNOLDOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení. 1. část. 3. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění:

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění: ~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Důchodový věk, předčasný starobní důchod a předdůchod: U starobního důchodu se v roce 2010 podstatně změnilo ustanovení 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

30. března 2011 Lenka Fialková

30. března 2011 Lenka Fialková Důchodová reforma 30. března 2011 Lenka Fialková Důvody reformy Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95% příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) velmi solidární/rovnostářský

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Rada seniorů České republiky, o.s.

Rada seniorů České republiky, o.s. Rada seniorů České republiky, o.s. Návrh na přijetí zákona o minimálním starobním důchodu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o důchodovém

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015

P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015 P r á v n í r a d y n a d u b e n 2015 Dobrovolné důchodové pojištění Doplatit si zpětně dobu důchodového pojištění je možné. Ovšem jen v určitém rozsahu. Zkušenosti pracovníků České správy sociálního

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Penzijní připojištění a důchodová reforma

Penzijní připojištění a důchodová reforma Bankovní institut vysoká škola Praha Penzijní připojištění a důchodová reforma BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Beata Součková Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous Praha Duben 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody Změny v důchodovém pojištění, penzijním připojištění a předdůchody Dne 21.6.2011 byl schválen zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

Více

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011,

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011, 428/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Změna: 192/2012 Sb. Změna: 399/2012

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5691 428 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

M P S V ODBOR SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

M P S V ODBOR SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ Pojistněmatematická zpráva o důchodovém pojištění 2 0 1 4 M P S V ODBOR SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 4 Základní informace o důchodovém systému... 5 Popis systému... 5 Základní důchodové

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Účelová publikace Není určena k prodeji na knižním trhu. Vyšlo v lednu 2009, první vydání, 32 stran, 20 000

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

První prorůstová a propopulační důchodová reforma.

První prorůstová a propopulační důchodová reforma. První prorůstová a propopulační důchodová reforma. Demo verze Podívejme se na problém dostatku nově narozených dětí čistě z ekonomického, nikoliv emocionálního hlediska při použití representativních dat

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo OBSAH 1. Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy

5. EVROPSKÁ UNIE A MEZINÁRODNÍ SMLOUVY 5.1. Koordinace sociálních systémů v Evropské unii 5.2. Mezinárodní smlouvy česká správa sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení 2011 obsah 1. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 1.1. Dávky nemocenského pojištění 1.2. Výpočet dávek nemocenského pojištění 1.3. Posuzování zdravotního stavu

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Zákon o důchodovém pojištění

Zákon o důchodovém pojištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 155/1995 Sb Zákon o důchodovém pojištění Ve znění: 261/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon o důchodovém pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BAKALÁŘSKÁ

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA 1 Způsob práce skupiny důchodová reforma Východisko: materiály PES z června 2010 Pracovní skupina rozšířena o externí členy 6 schůzek pracovní skupiny v

Více

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Upozornění pro čtenáře: Tyto propočty jsou pracovním výstupem Výkonného týmu a mohou podléhat revizím a úpravám. Byly zpracovány s cílem podat

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Komparace švédského a českého důchodového systému

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Komparace švédského a českého důchodového systému ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Komparace švédského a českého důchodového systému Comparison of Swedish and Czech pension system Pavlína Pecková Plzeň 2013 Čestné prohlášení:

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Sociální zabezpečení 2010

Sociální zabezpečení 2010 Sociální zabezpečení 2010 Vážení klienti České správy sociálního zabezpečení, začátkem letošního roku vstoupila v platnost velká řada změn v oblasti důchodového i nemocenského pojištění. A to je hlavním

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

SOUČASNÝ STAV SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A SR

SOUČASNÝ STAV SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A SR 4 48 SOUČASNÝ STAV SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A SR Ing. Jaroslava Burianová Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomických teorií e-mail: Burianova@pef.czu.cz ABSTRAKT V referátu

Více

IV. volební období. Vládni návrh

IV. volební období. Vládni návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1982 IV. volební období 28 Vládni návrh Zákonné opatřeni předsednictva Federálního shromáždění ze dne ledna 1982 o zvýšení důchodů a o některých

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotaz: 31. července 2013 Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jedná se mi o tyto informace: 1. za které osoby hradí stát odvody

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více