INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci"

Transkript

1 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 2014

2 I. Úvod Interní protikorupční program Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen KHS ) je zpracován na základě příkazu Ministra zdravotnictví ČR č.25/2014 ze dne , kterým byl vydán Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví České republiky. II. Definice korupce Korupce je zneužití pravomoci za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je obecné zneužití pravomoci úředních osob, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věci, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd. Korupce nabourává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Korupce negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži. Vzhledem k tomu, že korupce má negativní ekonomický a sociální dopad, patří protikorupční politika mezi priority vlády ČR. Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních 331 a násl. konkrétně 331 Přijetí úplatku, 332 Podplácení a 333 Nepřímé úplatkářství. Dále je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X Díl 2 trestního zákoníku dle ustanovení 329 Zneužití pravomoci úřední osoby a 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze zařadit také trestné činy podle ustanovení 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku, 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 257 Pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. III. Cíle Interního protikorupčního programu Cílem tohoto Interního protikorupčního programu (dále jen IPP ) je odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v KHS, vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

3 Důležité je také průběžně přijímanými opatřeními vnášet do systému takové prvky, které brání vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování a zároveň sledovat úkoly vyplývající z vládních usnesení přijímaných v oblasti strategie boje proti korupci a zabezpečit jejich rozpracování v rámci KHS. IV. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu na KHS 1. Preventivní a osvětová opatření pro boj s korupcí Preventivní opatření protikorupční politiky na všech odděleních KHS zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, zavedení pravidel chování a jednání vyplývajících z platného Etického kodexu zaměstnanců KHS do povědomí zaměstnanců. Dále zahrnují vzdělávací a osvětovou činnost, sloužící k prezenci korupčního a jiného závadného jednání i protikorupčních opatření. Mezi nástroje k dosažení požadovaného cíle patří aktivní kladení důrazu na morální vlastnosti při výběru uchazečů o zaměstnání, pořádání školení pro zaměstnance, kladení důrazu na dodržování Etického kodexu a vyvozování důsledků v případě korupčního jednání. Mezi důležitý nástroj dále patří zavedená možnost občanů obracet se na odpovědného zaměstnance pověřeného pro přijímání a vyřizování podnětů ohledně korupčního nebo podvodného jednání pracovníků KHS. Kontakty na tohoto pracovníka jsou uveřejněny na webových stránkách KHS. 2. Etický kodex Cílem Etického kodexu zaměstnanců KHS je poskytnout zaměstnancům zásady k správnému řešení konkrétních eticky exponovaných nebo komplikovaných situací, získat, udržet a prohloubit důvěru veřejnosti ve veřejnou správu a rozhodování KHS. Dále pak stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již vně KHS nebo vůči sobě navzájem, zakotvit zásady profesionálního postupu, posílit profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců a nastavit normy sloužící k hodnocení osob. S tímto kodexem jsou seznámeni všichni noví zaměstnanci a je nutné ho povinně dodržovat. Kodex je vyvěšen jak na intranetu KHS, tak na veřejných webových stránkách. 3. Propagace protikorupčního postoje vedoucími zaměstnanci Vedoucí zaměstnanci jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku státu, dodržování etických zásad při výkonu práce, propagaci jednání odmítajícího korupci a důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání.

4 V. Transparentost Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak ostatními zaměstnanci, tak veřejností. Proto jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány. Zveřejňování informací probíhá v souladu s platnými právními předpisy. Veřejné zakázky KHS uveřejňuje na profilu zadavatele. Nákupy komodit probíhají v souladu s příkazy ministra zdravotnictví ČR přes elektronické nástroje Tender Market a E-Gordion. Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou soutěženy dle pokynu ministerstva zdravotnictví ČR. Na postup při soutěži zakázek malého rozsahu je v rámci KHS zpracován závazný pokyn ředitele KHS. Na webových stránkách KHS jsou zveřejňovány Etický kodex zaměstnanců KHS, Interní protikorupční program KHS, Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví ČR pro přímo řízené organizace a informace o poradcích a poradních orgánech KHS. VI. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečné kvalitně nastaveném kontrolním systému nebo systémovém opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Jejich další zjišťování a upřesňování je součástí práce všech vedoucích zaměstnanců v rámci provádění vyhodnocování jednotlivých činností na KHS. 1. Korupční rizika a nastavení kontrolních mechanismů V působnosti KHS jsou nejvíce vystaveny riziku lidského faktoru nebezpečí korupce tyto oblasti: rozhodovací procesy, poskytování informací o činnosti KHS, kontrolní činnost, zadávání veřejných zakázek, nakládání s majetkem státu, pracovněprávní a personální záležitosti. V příloze č. 1 tohoto IPP jsou definována konkrétní riziková místa a přijatá opatření na jejich eliminaci.

5 2. Řídící činnost a monitoring kontrol Pro účinné řízení a kontrolu je nutné: Z právního hlediska metodicky podporovat ostatní úseky, odbory a oddělení při zajišťování činností upravených tímto IPP. V působnosti KHS indikovat zdroje a formy korupčního jednání, pravidelně hodnotit korupční rizika a provádět jejich analýzu. Zpracovávat analýzu rizik možného korupčního jednání na KHS, jejich vyhodnocení a přijímat opatření k jejich odstranění. Vytvářet podmínky informovanost občanů o jejich právech při jednání s úřady (vydáním a zveřejněním Etického kodexu). Vyhodnocovat účinnost přijatých opatření, dodržovat důsledně řídící kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů KHS. Při nedodržení příslušných předpisů přijímat sankce vůči odpovědným osobám. Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními předpisy a směrnicí KHS o postupu v případě podezření na spáchání podvodného jednání. Vést centrální evidenci případů korupčního jednání. Provádět pravidelně monitoring kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání. Přijímání opatření posilující tyto mechanismy: pravidelné prověřování oblastí, kde je riziko korupce hodnoceno jako významné, na základě zjištěných korupčních jednání implementovat opatření, která zamezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu (např. úpravou vnitřních procesů, disciplinárními opatřeními, řešením vzniklých škod). Organizovat vzdělávací akce týkající se potírání korupce. Zajišťovat zvyšování odborné a etické úrovně zaměstnanců, kteří se zabývají činnostmi, kde je zvýšena možnost korupčního jednání. VII. Postupy při podezření na korupci Postup v případě podezření na spáchání korupce či jiné formy podvodu, kterého se dopustil zaměstnanec KHS vůči vnějšímu prostředí KHS a postup v případech podezření na podvodné jednání z vnějšího prostředí KHS směrem k jejím zaměstnancům vč. zřízení protikorupční linky řeší příloha č. 2 tohoto IPP.

6 VIII. Vyhodnocení IPP Vždy do 30. září bude prováděno vyhodnocování IPP, zejména z hlediska účinnosti, plnění všech jeho částí, účinnost tohoto plnění a implementace nápravných opatření. Do 30 dnů od účinnosti příslušného vládního usnesení bude aktualizován IPP ve smyslu tohoto usnesení. Aktuální znění IPP pak bude zveřejněno na webových stránkách KHS. IX. Trvalá kontrola a obecná informační povinnost vedoucích zaměstnanců Vedoucí zaměstnanci jsou v rámci své řídící působnosti povinni průběžně zajišťovat a dohlížet na realizaci opatření přijatých v rámci tohoto Interního protikorupčního programu KHS, včetně jeho příloh. X. Závěrečná ustanovení Nedílnou součástí tohoto Interního protikorupčního programu KHS je příloha č. 1 - Korupční rizika a nastavení kontrolních mechanismů a dále příloha č. 2 - Postup v případě podezření na spáchání podvodného jednání. Tento Interní protikorupční program KHS nabývá účinnosti dnem V Olomouci dne MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D., v.r. ředitel KHS

7 Příloha č. 1 Korupční rizika a nastavení kontrolních mechanismů A. Rozhodovací procesy Rozhodovací činnost KHS Dodržování stanovených postupů podle správního řádu, souvisejících zákonů a předpisů, dodržování metodických postupů. Součástí každého rozhodnutí musí být řádné odůvodnění (vč. vypořádání se s vyjádřením účastníků), ze kterého musí být patrné důvody, které vedly KHS k rozhodnutí. Rozhodnutí podepisuje pouze osoba pověřená k tomu ředitelem KHS nebo stanovená Podpisovým řádem KHS. Veškerá rozhodnutí a okolnosti, které k přijmutí každého rozhodnutí vedly, musí být rovněž v souladu s platným spisovým a skartačním řádem KHS zaznamenávány ve spisové službě. Vydávání stanovisek a závazných stanovisek KHS jako dotčeného orgánu Důsledné dodržovat platné právní předpisy, klást důraz na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci. Odůvodnění stanovisek musí být úplné a přesvědčivé. Možnost odvolání v případech stanovených zákonem. Vyřizování podnětů, neobjektivnost při posuzování podnětů a petic, zatajení nebo zmanipulování informací za účelem osobního prospěchu Při závažnějších podnětech projednání a posouzení problému v rámci celého odboru a na různých úrovních vedení. Rozhodování o stížnostech podle 175 správního řádu důsledné dodržování platného správního řádu, kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci; kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění vyřízení stížnosti; vícestupňová kontrola. Vyřizování žádosti o poskytnutí informace důsledné dodržování platných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), evidence podaných písemných žádostí o poskytnutí informace,

8 při neposkytnutí informace kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění rozhodnutí, aby dokládalo jeho zákonnost, vícestupňová kontrola, možnost podání odvolání proti rozhodnutí či stížnosti na postup a následného přezkumu odvolacím orgánem. Výběr správních poplatků Před provedením úkonu je prováděna vícestupňová kontrola, zda byl poplatek uhrazen, příp. zda jsou činěny úkony k jeho uhrazení. Financováni programů reprodukce majetku důsledné dodržování platné legislativy, při přípravě a realizaci investičních akcí postupovat, dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb., dodržování zásady vícestupňového posuzování jednotlivých žádostí, aplikování systému předběžné, průběžné a následné kontroly v jednotlivých fázích oblasti přípravy realizace a vyhodnocování akcí investiční výstavby s účastí státního rozpočtu na jejich financování, průběžné kontroly čerpání a použití přidělených prostředků ze státního rozpočtu na reprodukci majetku, postupovat podle stanovených zásad pro řízení akce specifické pro každou akci v rámci vydání dokumentace akce (Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace). Zejména stanovení povinných podmínek pro výběr dodavatele akce, schvalování zadávací dokumentace akce a závěrů výběrového řízení na zhotovitele/dodavatele akce. Zastupování KHS před soudy důsledné dodržování platných právních předpisů, kladení důrazu na úplnost spisu vztahujícího se k projednávané věci, kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost odůvodnění veškerých písemností; vícestupňová kontrola při písemných vyjádřeních. Legislativní a správní záležitosti, nevyužívání právních prostředků k hájení státu ve prospěch třetích osob Dodržování zákonných postupů, vícestupňová kontrola, klást důraz na úplnost a přesvědčivost a odůvodnit rozhodnutí.

9 Ověřování účetních závěrek přímo řízených organizací sekce ochrany a podpory veřejného zdraví dodržování zákonných postupů; dodržování interních aktů řízení; vícestupňová kontrola. Sestavování rozpočtu a přidělování prostředků státního rozpočtu přímo řízeným organizacím sekce ochrany a podpory veřejného zdraví dodržování zákonných postupů; dodržování interních aktů řízení; vícestupňová kontrola. B. Poskytování informací o činnosti KHS Analyticko koncepční činnosti, úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu Postup dle kompetencí jednotlivých zaměstnanců, dodržování interních aktů řízení a Etického kodexu zaměstnanců KHS. Dodržování dalších vnitřních předpisů a příslušných zákonů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Riziko je komunikace s účastníkem mimo standardní procesní postupy. Vzhledem k tomu, že občané kontaktují KHS v řadě různorodých záležitostí, je třeba důsledně dbát na udržení komunikace v tématu, který nekoliduje s případným konkrétním řízením. Správa a údržba informačního systému (HW+SW) spravovaných ministerstvem, úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu Přidělování licencí a přístupů dle kompetencí jednotlivých pracovníků, dodržování interních aktů řízení, a Etického kodexu zaměstnanců KHS, důraz na morální profil pracovníků úseku. Dodržování dalších vnitřních předpisů a příslušných zákonů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. C. Kontrolní činnost Kontrolní činnost (státní zdravotní dozor)

10 Důsledné dodržování zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a příslušných právních předpisů upravujících proces kontroly. Důsledné provádění vícestupňové kontroly. Kladení důrazu na správnost a obsah kontrol, dodržování všech náležitostí jejího procesu. D. Zadávání veřejných zakázek Proces zadávání a realizace veřejných zakázek. Rozmělňování objemu veřejné zakázky na více veřejných zakázek, poskytnutí důvěrných informací zvýhodňujících zájemce o zakázku s cílem získání osobního prospěchu, nerovného postavení ve veřejné soutěži, zadávání veřejných zakázek stále stejnému okruhu subjektů s cílem osobního prospěchu, úmyslné nesprávné metodické vedení zadávání veřejných zakázek za účelem poškození KHS. Je zavedena evidence vybraných komodit v systému elektronických tržišť v procesu zadávání veřejných zakázek v souladu s platnými pravidly pro jejich provoz. Proces zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a příkazů ministra zdravotnictví ČR. V procesu zadávání a realizace veřejných zakázek je prováděna důsledná kontrola jednak vedoucími zaměstnanci, tak ze strany externího kontrolních orgánů. Schválení zadávací dokumentace (dále jen ZD ), riziko schválení ZD ve formě, která by zvýhodňovala některé dodavatele. ZD ze strany KHS schvaluje několik zaměstnanců: referent, vedoucí oddělení, náměstek ředitele pro ekonomicko-provozní činnost. V příp. ostatních programů a finančních mechanismů pouze ve vybraných případech (především v případě stavebních investičních projektů) je ZD předložena správci programu k odsouhlasení a návrh na způsob výběru uchazečů, zda je ZD v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a současně zda neobsahuje diskriminační požadavky. ZD je zveřejňována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. E. Nakládání s majetkem státu Správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova. Možnost využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, úhrady fiktivních služeb a prací. Správa movitého a nemovitého majetku KHS, jeho využívání, údržba, obnova, evidence. Dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle: zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

11 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, směrnice KHS upravující nakládání s majetkem ČR v příslušnosti hospodaření (upravující pořizování, evidenci, odpisování a vyřazování majetku ČR), dodržování zákonných a ostatních postupů zejména podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Zařazování zaměstnanců do studia a vysílání na zahraniční cesty zvýhodňování některých osob, nadužívání či zneužívání cestovních výdajů Zaměstnanci budou vysíláni na zahraniční pracovní cesty či navrhování do studia na základě rozhodnutí ředitele s přihlédnutím k účelnosti, efektivnosti a finanční náročnosti cesty. Bude uplatňována důsledná řídící kontrola. Prodej/převod/likvidace neupotřebitelného a přebytečného majetku přímo řízených organizací sekce ochrany a podpory veřejného zdraví dodržování zákonných postupů, dodržování interních aktů řízení, vícestupňová kontrola. Hospodaření s prostředky FKSP, zvýhodňování některých zaměstnanců Dodržování rovného přístupu všech zaměstnanců k informacím o možnosti využívání prostředků FKSP a dodržování interních předpisů. Při poskytování informací bude uplatňována důsledná řídící kontrola. F. Pracovněprávní záležitosti Přijímání nových zaměstnanců do pracovního poměru a k výkonu práce mimo pracovní poměr. Zvýhodňování osob blízkých nebo jiných osob při obsazování volných pracovních míst. Při přijímání nových zaměstnanců a uzavírání pracovních smluv je postupováno v souladu s příslušnými pracovněprávními předpisy a dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Vedle toho jsou noví zaměstnanci vybírání dle jejich profesních a morálních kvalit. Je důsledně kontrolována odvedená práce.

12 Příloha č. 2 Postup v případě podezření na spáchání podvodného jednání Článek I. Předmět úpravy Tato příloha Interního protikorupčního programu KHS upravuje: 1. postup v případě podezření na spáchání korupce či jiné formy podvodu (dále jen podvodné jednání ), kterého se dopustil zaměstnanec KHS vůči vnějšímu prostředí KHS (podvodné jednání zevnitř) a postup v případech podezření na podvodné jednání z vnějšího prostředí KHS směrem k jejím zaměstnancům (podvodné jednání zvenčí), 2. zřízení protikorupční linky. Článek II. Obecné ustanovení 1. Zaměstnanec KHS se nesmí v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Pracovním řádem KHS a Etickým kodexem KHS dopouštět podvodného jednání. 2. Podvodným jednáním se rozumí zejména takové jednání, kterým zaměstnanec KHS zneužívá svého postavení k osobnímu obohacení nebo obohacení třetích osob, přičemž z tohoto jednání mohou mít užitek osoby, které podvodné jednání vyvolají a vždy vzniká škoda do různé míry skupině fyzických i právnických osob. 3. V průběhu šetření při podezření na spáchání podvodného jednání je respektována zásada presumpce neviny. Článek III. Postup při šetření podezření na spáchání podvodného jednání 1. Vedoucí zaměstnanec přímo nadřízený zaměstnanci, který je podezřelý z podvodného jednání (dále jen vedoucí zaměstnanec ), zahájí počáteční šetření zajištěním faktů. Toto šetření musí být provedeno diskrétně, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od chvíle, kdy kontrolní mechanismy podezření z podvodného jednání odhalily nebo mu bylo toto podezření sděleno. 2. Cílem počátečního šetření je vymezit faktory, z kterých podezření vzniklo a objasnit, zda lze u detekované nebo sdělené nesrovnalosti v této fázi vyloučit pochybnosti o tom, že k této nesrovnalosti došlo úmyslně nebo z nedbalosti. Počáteční šetření zahrnuje úkony zjišťování mezi zaměstnanci, které je třeba provádět s nejvyšší mírou obezřetnosti a opatrnosti. Současně shromažďuje, kontroluje a třídí dokumenty. 3. Dospěje-li vedoucí zaměstnanec na základě shromážděných důkazů k závěru, že k podvodnému jednání nedošlo, uzavře případ a v písemné zprávě o výsledcích počátečního šetření uvede důvody jeho ukončení. Tuto zprávu předá bez zbytečného odkladu řediteli KHS. 4. Potvrdí-li počáteční šetření podezření, že mohlo dojít k podvodnému jednání, vedoucí zaměstnanec zajistí, aby všechna původní dokumentace byla uložena na bezpečném místě pro další šetření a nedošlo ke ztrátám důkazů. O výsledcích počátečního šetření a o nastalé události informuje písemně ředitele KHS.

13 5. Po projednání výsledků počátečního šetření a nastalé situace ředitel KHS odsouhlasí návrh vedoucího zaměstnance, který zajistil prvotní šetření nebo sám rozhodne o změnách, resp. posílení schvalovacích či operačních postupů, aby odstranil jakoukoliv hrozbu budoucího podvodného jednání. Je-li třeba v kontextu s podezření na podvodné jednání prošetřit další platby, zajistí jejich pozastavení. 6. Nebyly-li v etapě počátečního šetření vyvráceny pochybnosti o podezření ze spáchání podvodného jednání, ředitel KHS bez zbytečného odkladu pověří komisi provedením šetření na místě. Komise musí mít vždy lichý počet členů. 7. Dospěje-li komise na základě výsledků dalšího řízení a předložených důkazů k závěru, že k podvodnému jednání nedošlo, informuje o této skutečnosti ve formě písemné zprávy ředitele KHS, který rozhodne o uzavření případu. 8. Potvrdí-li se šetřením na místě podezření ze spáchání podvodného jednání, informuje o tom ve formě písemné zprávy komise ředitele KHS. Ředitel KHS po konzultaci s právním a kontrolním oddělením rozhodne o konkrétních opatřeních a v případě podezření na trestní čin zajistí jeho prostřednictvím oznámení Policii ČR, příp. státnímu zástupci. Článek IV. Postup zaměstnanců KHS při podezření z podvodného jednání z vnějšího prostředí KHS vůči své osobě 1. Je-li zaměstnanci KHS podvodné jednání ze strany třetí osoby nabízeno, oznámí tuto skutečnost bez zbytečnému odkladu svému přímému nadřízenému zaměstnanci. O této skutečnosti bude bez zbytečného odkladu informován též ředitel KHS. 2. Ředitel KHS pověří komisi, která prošetří, zda byl pokus o podvodné jednání trestným činem. Po prošetření vypracuje komise konečnou zprávu, která bude předána řediteli KHS. Na základě této zprávy ředitel KHS rozhodne o případném trestním oznámení na osobu nabízející podvodné jednání. Článek V. Protikorupční linka 1. Ředitel KHS pověří zaměstnance KHS pro přijímání a vyřizování podnětů od občanů ohledně podezření na podvodné jednání zaměstnanců KHS. Jméno, příjmení, označení kanceláře, telefonický a ový kontakt na pověřeného zaměstnance bude zveřejněn na webových stránkách KHS. 2. Po ústním či písemném oznámení o podezření na podvodné jednání pověřený zaměstnanec bez zbytečného odkladu pořídí záznam o přijetí oznámení a o této skutečnosti informuje ředitele KHS. Ten následně informuje vedoucího zaměstnance nadřízeného zaměstnanci, na kterého směřuje oznámení. Po předání informace postupuje vedoucí zaměstnanec dle článku III. 3. Pověřený zaměstnanec uvedený v bodu 1 je povinen zachovat o přijatém podnětu mlčenlivost. Informaci je povinen sdělit pouze řediteli KHS a s jeho souhlasem vedoucím zaměstnancům nadřízených zaměstnanci, na kterého směřuje oznámení.

14 Článek VI. Uložení dokumentace Veškerá shromážděná dokumentace k událostem v oblasti podvodného jednání je ve fázi počátečního šetření uložena u vedoucího zaměstnance. V ostatních případech je uložena u komise. Po uzavření šetření se dokumentace uloží na právním a kontrolním oddělení.

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Závaznost: všichni zaměstnanci RÚ Účinnost: 1. 8. 2014 Rozdělovník: sekretariát ředitele

Více

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE strana INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM JANA J DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ Maltézské náměstí 8 Praha - Malá Stranaa V Praze dne 0..0 MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelkaa školy strana I. ÚVOD

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D

Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Podmínky provádění kontroly a vlastní kontrolní mechanismy zadávání veřejných zakázek JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D Transparency International - Česká republika Projekt: Transparentní veřejné zakázky Koordinátor

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

RIZIKOVÉ OBLASTI VYŘIZOVÁNÍ INTERNÍCH STÍŽNOSTÍ, PETIC A EXTERNÍCH STÍŽNOSTÍ města Černošice

RIZIKOVÉ OBLASTI VYŘIZOVÁNÍ INTERNÍCH STÍŽNOSTÍ, PETIC A EXTERNÍCH STÍŽNOSTÍ města Černošice RIZIKOVÉ OBLASTI VYŘIZOVÁNÍ INTERNÍCH STÍŽNOSTÍ, PETIC A EXTERNÍCH STÍŽNOSTÍ města Černošice Zpracoval: Ing. Mgr. Oldřich Kužílek Mgr. Vít Sochovský Oživení, o. s., květen 2013 Přehled podkladů auditované

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více