Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě"

Transkript

1 Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Obsah Čl. 1. Úvod Čl. 2. Definice korupce Čl. 3. Cíle interního protikorupčního programu Čl. 4. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu 4.1. preventivní a osvětová opatření pro boj s korupcí 4.2. etický kodex 4.3. propagace protikorupčního postoje 4.4. vzdělávání zaměstnanců Čl. 5. Transparentnost Čl. 6 Korupční rizika 6.1. tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika 6.2. hodnocení protikorupčních rizik a nastavení kontrolních mechanismů A) Rozhodovací procesy 8) Poskytování informací o činnosti ZÚ C) Kontrolní činnost D) Zadávání veřejných zakázek E) Nakládání s majetkem státu F) Pracovně právní a personální záležitosti G) Zajišťování společných úkolů 6.3. vyhodnocování IPP Čl. 7. Postupy př i podezření na korupci 7.1. základní principy v přistupování ke korupčnímu jednání 7.2. postup nahlášení a prošetření možného korupčního jednání 7.3. následná opatření Čl. 8. Závěrečná ustanovení Příloha č. 1 - Přehled zákonů, vyhlášek, směrnic, příkazů a pokynů, kterými se řídí Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě při realizaci protikorupčního programu.

2 Čl. 1 Úvod Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení vlády české republiky č. 752 ze dne 2. října 2013 a č. 851 ze dne 13. listopadu 2013, kterým byl schválen Rámcový rezortní interní protikorupční program (dále jen "RRIPP"). Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen " MZČR") v Rezortním interním protikorupčním programu (dále jen "RIPP") rozpracovává schválený RRIPP na podmínky MZČR a stanovuje povinnost každoročně vyhodnotit stav a způsob plnění úkolů obsažených ve schválené Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 vyplývající z úkolu z usnesení vlády české republiky č. 39 ze dne 16. ledna 2013 (dále jen "Strategie"), kde je stanoven termín pro každoroční vyhodnocení RIPP a Interních protikorupčních programů (dále jen", PP") přímo řízených organizací. Čl. 2 Definice korupce Korupce je zneužití pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního prospěchu. Znamená takové jednání představitelů veřejného sektoru, jímž se nedovoleně a nezákonně obohacují prostřednictvím zneužívání pravomocí, které jim byly svěřeny. Korupce je obecné zneužití pravomoci úředních osob, které směřuje k získání nepatřičných výhod jakéhokoliv druhu pro ně samé nebo pro jiné za účelem soukromého obohacení. Korupce je slib, nabídka nebo poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Korupcí je také žádost o úplatek a přijetí úplatku. Úplatek může mít majetkovou i nemajetkovou povahu, tj. úplatkem není jen poskytnutí peněz, ale i např. věcí, služeb resp. protislužeb, výhodných informací, atd. Korupce nabourává základní demokratické hodnoty, oslabuje občanské nebo profesní ctnosti a způsobuje rozpad důvěry v právní stát. Korupce negativně ovlivňuje morálku společnosti, zpomaluje rozvoj a brání volné soutěži. Vzhledem k tomu, že korupce má negativní ekonomický a sociální dopad, patří protikorupční politika mezi priority vlády ČR. Korupční jednání upravuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozděj ších předpisů, v ustanoveních 331 a násl. - konkrétně 331 Přijetí úplatku, 332 Podplacení a 333 Nepřímé úplatkářství. Dále je v právním řádu zakotveno několik dalších skutkových podstat trestných činů, které definují korupční chování. Jde především o vybrané trestné činy úředních osob podle části druhé hlavy X. dílu 2 trestního zákoníku dle ustanovení 329 Zneužití pravomoci úřední osoby a 330 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. K trestným činům, které mají znaky korupčního chování, lze řadit také trestné činy podle ustanovení 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji, 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku, 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Čl. 3 Cíle interního protikorupčního programu Cílem IPP Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (dále jen ZÚ), je předcházení a zamezení korupce a indikování hlavních zdrojů a forem korupčního jednání, odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci ZÚ, vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. Cílem IPP je následně v návaznosti na zjištěná korupční rizika definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

3 Čl. 4 Vytváření a posilování protikorupčního klimatu 4.1. Preventivní a osvětová opatření pro boj s korupcí Preventivní opatření protikorupční politiky na ZÚ zahrnují účinnou a cílenou personální politiku, zavedení pravidel chování a jednání vyplývajících z platného Etického kodexu zaměstnanců ZÚ do povědomí zaměstnanců, a dále i vzdělávací a osvětovou činnost, sloužící k prezenci korupčního a jiného závadového jednání i protikorupčních opatření Etický kodex Cílem Etického kodexu zaměstnanců ZÚ je poskytnout zaměstnancům zásady k správnému řešení konkrétních eticky exponovaných nebo komplikovaných situací, získat, udržet a prohloubit důvěru veřejnosti v činnost ZÚ. Dále pak stanovit principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již vně ZÚ nebo vůči sobě navzájem, zakotvit zásady profesionálního postupu, posílit profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců a nastavit normy sloužící k hodnocení osob. S tímto kodexem jsou seznámeni všichni noví zaměstnanci a je nutné ho povinně dodržovat Propagace protikorupčního postoje Vedoucí zaměstnanci jsou povinni prosazovat protikorupční postoj, zejména vlastní bezúhonností, dodržováním právních i vnitřních předpisů, zdůrazňováním významu ochrany majetku státu, dodržování etických zásad při výkonu práce, propagací jednání odmítajícího korupci a důrazem na prošetřování podezření a vyvození důsledků v případě prokázaného korupčního jednání. Jsou povinni průběžně vyhodnocovat situaci v řízeném, a to formou provádění vlastní kontrolní činnosti. Při podezření na korupční jednání nebo korupční ohrožení (např. nekalosoutěžní jednání poškozující zájmy ZÚ), jsou vedoucí zaměstnanci při zjištění nedostatků povinni vyvozovat příslušné důsledky, přijímat opatření pro jejich předcházení a oznamovat zjištěné skutečnosti písemně k rukám nadřízeného zaměstnance, resp. ředitele ZÚ. V zájmu předcházení střetu zájmů a konkurenčního jednání se vedoucím zaměstnancům ukládá, aby další výdělečná činnost zaměstnanců nebyla připouštěna v téže době ve více pracovních poměrech nebo jiných pracovněprávních vztazích u jednoho nebo více zaměstnavatelů a současně aby byl omezován souhlas s výkonem výdělečné činnosti zaměstnanců, jde-li o činnost shodnou s předmětem činnosti ZÚ. Ostatní zaměstnanci jsou povinni zdržet se jednání, které by bylo v rozporu s oprávněnými zájmy ZÚ. V souvislosti s výkonem zaměstnání není dovoleno přijímat dary nebo jiné výhody. V oblasti personální jsou všichni zaměstnanci povinni důsledně dodržovat využívání pracovní doby a důsledně vést její evidenci Zaměstnanci mohou podezření na korupční jednání nebo ohrožení oznamovat vždy svému nadřízenému, resp. řediteli ZÚ Vzdělávání zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice probíhá formou informací na pravidelných poradách příslušných center a oddělení. Vedoucí zaměstnanci zvyšují povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří oznámili podezření na korupci. Klade se důraz na dodržování Etického kodexu, jeho propagaci, dostupnost a kontrolu jeho dodržování. Při realizaci těchto pravidel bude uplatňována důsledná řídící kontrola.

4 Čl. 5 Transparentnost Jedním z nástrojů boje proti korupci je umožnění maximální kontroly rozhodovacích kroků a hospodaření jak ostatními zaměstnanci, tak veřejností. Proto jsou informace o nakládání s veřejnými prostředky zveřejňovány a zpřístupňovány. Zveřejňování informací probíhá v souladu s platnou legislativou i vnitřními předpisy ZÚ. Konkrétně jsou zveřejňovány následující dokumenty na webových stránkách: ~ Informace vztahující se k nakládání s majetkem ~ Informace o uskutečněných veřejných zakázkách vč. zakázek malého rozsahu včetně zveřejňování příslušných smluv ~ IPP ~ Etický kodex ~ Informace o plnění Strategie vlády v boji s korupcí na roky , obsahující informace o poradcích a poradních orgánech ~ Informace o případných sponzorských darech Čl. 6 Korupční rizika Krizová nebo riziková místa jsou takové oblasti rozhodovacího procesu, kde při nedostatečně nastaveném kontrolním systému nebo systémovém opatření může docházet k nežádoucímu ovlivňování výsledku rozhodnutí. Jejich další zjišťování a upřesňování je součástí práce všech vedoucích zaměstnanců v rámci provádění vyhodnocování jednotlivých činností na ZÚ. V působnosti ZÚ jsou nejvíce vystaveny riziku lidského faktoru- nebezpečí korupce tyto oblasti : A) Rozhodovací procesy B) Poskytování informací o činnosti ZÚ C) Kontrolní činnost O) Zadávání veřejných zakázek E) Nakládání s majetkem státu F) Pracovněprávní a personální záležitosti G) Zajišťování společných úkolů Níže jsou definována konkrétní riziková místa jednotlivých sekcí a k nim uvedena pravděpodobnost jejich vzniku a významnosti vlivu. Stupnice, která je při popisu rizik využívána, je popsána v následující tabulce.

5 6.1. Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika Míra rizika (MR) = Pravděpodobnost výskytu rizika (P) x Významnost vlivu rizika (V) Na stupnici od 1-3, kde nejvyšší míra rizika je označena nejvyšším číslem ~ PRA VD ĚPODOBNOS T VÝS. RIZIKA (P) ~ VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V) ~' Pl >-I N... N. Označení Popis... Označení ~ Popis i" Pl ~ ' Pl >-I Pl Krizové situace řešené na Někdy se může 3 Možné 3 Střední úrovni vedení ZÚ, mající vliv vyskytnout na jeho chod Někdy se může Ovlivňuje vnější a vnitřní 2 Nepravděpodobné vyskytnout, ale není to 2 Nevýznamný provoz ZÚ, řeší většinou pravděpodobné vedoucí center Neovlivňuje znatelně vnější Velmi Vyskytne se pouze ve 1 1 Zanedbatelný ani vnitřní chod ZÚ, řeší nepravděpodobné výjimečných případech vedoucí oddělení Popis rizik rovněž uvádí opatření k jejich snížení č i eliminaci, která jsou na pracovištích používána. Jde o soubor pravidelně revidovaných postupů, metodických pokynů, vnitřních pravidel i zákonů, které jsou zaměstnanci povinni dodržovat. Kontrola dodržování těchto opatření je prováděna jejím vedoucím zaměstnancem. Nedodržování těchto pravidel je považováno za porušení pracovní kázně Hodnocení korupčních rizik a nastavení kontrolních mechanismů A. Rozhodovací procesy Schvalování či stanovení pravidel a postupů rozhodnutí Hodnocení rizika: MR: 3 P: 3 V: 3 Opatření na Pravidla a postupy rozhodování jsou obecně upraveny platným organizačn1m eliminaci rizika: a pracovním řádem. Veškerá přijatá opatření musí být v souladu s platným právním řádem a interními právními předpisy. Dodržování je zajištěno důslednou vícestupňovou interní kontrolou. Odpovídají: vedoucí center

6 Rozhodování v oblasti analýz a měření složek životního a pracovního prostředí Hodnocení rizika: MR:2 P: 2 V: 2 Opatření na Soulad se zákonem č. 258/2000 Sb. a prováděcími právními předpisy eliminaci rizika: Odpovídají: vedoucí center Termín: prů běžně Rozhodování o zdravotní způsobilosti k práci Hodnocení rizika : MR: 1 P:1 V:2 Opatření na Pravidla a postupy rozhodování jsou upraveny zákonem č. 373/2011 Sb., eliminaci rizika: o specifických zdravotních službách v platném znění a vyhl. č. 79/2013 Sb. Odpovídá: vedoucí Centra zdravotnických služeb Vyřizování stížností Hodnocení rizika: MR: 2 P:1 V:2 Opatření na Projednání stížnosti na úrovni centra a vedení. Posouzení stížnosti a odpověď je vždy eliminaci rizika: schvalována vedoucím centra. Stížnosti proti postupu poskytovatele zdravotních služeb sou důsledně řešeny v souladu s 93 a následujících zákona č. 372/2011 Sb. v platném ~ně ní. Odpovídají: vedoucí center Termín: trvale, evidence sekretariát ředitele Financování programů reprodukce majetku Hodnocení rizika: MR: 1 P:1 V:3 Opatření na Důsledné dodržování platné legislativy,zpracování metodiky postupu př i př í pravě eliminaci rizika: a realizaci investičn í ch akcí, dodržování zásady vícestupňového posuzovan1 ednotlivých žádostí, aplikace systému předběžné, průběžné a následné kontroly v jednotlivých fázích přípravy, realizace a vyhodnocování akcí investiční výstavby s účastí státního rozpočtu, průběžné kontroly a interní audity čerpání a použití přidělených prostředků ze státního rozpočtu na reprodukci majetku. Odpovídá: vedoucí CEO Termín: trvale

7 Vyřizování žádosti o poskytnutí informace Hodnocení rizika: MR:1 P:1 V:2 Opatření na Důsledné dodržování platné legislativy (zejména zákona č. 106/1999 Sb.). eliminaci rizika: Evidence podaných písemných žádostí o poskytnutí informace. Při neposkytnutí informace kladení důrazu na úplnost a přesvědčivost, od ů vodnění rozhodnutí, aby dokládalo jeho zákonnost. Vícestupňová kontrola. Možnost podání odvolání proti rozhodnutí či stížnosti na postup a následného Přezkumu. Odpovídají: vedoucí center, evidence vedoucí CEO Úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu Hodnocení rizika: MR:3 P:3 V: 3 Opatření na Postup dle kompetencí jednotlivých pracovníku, dodržování interních aktů řízení eliminaci rizika: a Etického kodexu zaměstnanců. Dodržování dalších vnitřních p ředpis ů ZÚ a příslušných zákonů, zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 499/2004 Sb.. Riziko představuje komunikace s účastníkem mimo standardní procesní postupy. Odpovídají: všichni zaměstnanci Termín: trvale Správa a údržba informačního systému (HW + SW), úmyslné postoupení informací s cílem získání osobního prospěchu Hodnocení rizika: MR:3 P:2 V: 3 Opatření na Přidělování licencí a přístupů dle kompetencí jednotlivých pracovníků, dodržování eliminaci rizika: interních aktů řízení, a Etického kodexu zaměstnanců ZÚ, důraz na morální profil pracovníků úseku. Dodržováni dalších vnitřních p ředpisů ZÚ a příslušných zákonů, ~ákona č. 101/2000 Sb., a zákona č. 499/2004 Sb. Odpovídá: vedoucí Centra technického

8 C. Kontrolní činnost Kontroly, rozhodování o uložení opatření k nápravě. Zatajování nálezů porušování právních předpisů, nedostatků při správě státního majetku, nehospodárného nakládání s prostředky apod., zjištěných při provádění kontrolní činnosti. Hodnocení rizika: MR:1 P:2 V:2 Opatření na Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finančn í kontrole, ve znění pozdějších eliminaci rizika: předpisů. Ke kontrolním zjištěním je nezbytné přijímat jednoznačná opatření, provádět kontrolu jejich realizace a stanovovat nápravy. Řídí se Zásadami ZÚ Ostrava pro výkon kontrolní činnosti, Směrnicí pro oběh účetních dokladů včetně podpisových vzorů a příkazy a pokyny ředitele ZÚ. Odpovídají: pracovníci, pověření výkonem kontroly Termín: trvale D. Proces zadávání a realizace veřejných zakázek Rozmělňování objemu veřejné zakázky na více veřejných zakázek, poskytnutí důvěrných informací zvýhodňujících zájemce o zakázku s cílem získání osobního prospěchu, nerovné!postavení ve veřejné soutěži, zadávání veřejných zakázek stále stejnému okruhu subjektů s cílem osobního prospěchu, úmyslné nesprávné metodické vedení zadávání veřejných zakázek za účelem poškození ZÚ. Hodnocení rizika: Opatření na eliminaci rizika: MR:3 P:2 V:3 Je zaveden trvalý monitorovací a kontrolní systém procesu zadávání veřejny zakázek. Proces zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Řídí se příkazy a pokyny zřizovatele a pokyny a příkazy ředitele ZÚ. V procesu zadávání a realizace veřejných zakázek je prováděna důsledná kontrola jednak vedoucími zaměstnanci, tak ze strany interního, event. externího auditu. ZD je zveřejňována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a její zveřejnění v případech dotací předchází schválení zřizovatele. V případě JŘBU je uplatňován požadavek na postup dle 146 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách tj. uveřejnění oznámení o záměru uzavřít smlouvu, dále je aplikován Příkaz ministra č. 15/2014. Každý člen hodnotící a výběrové komise podepisuje prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti vůči žádostem zahrnutým do hodnocení/výběru. Zveřejnění výsledků hodnotícího a výběrového procesu na webových stránkách ZÚ. Dále se řídí a postupují v souladu s Příkazem ministra č. 3/2013 Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví ČR pro přímo řízené organizace a Příkazem ministra č. 15/2014 Používání jednacího řízení bez uveřejnění přímo řízenými organizacemi MZ ČR. V případě elektronizace veřejných zakázek v souladu s Příkazem ministra č. 19/2012 Pravidla elektronizace veřejných zakázek v resortu Ministerstva zdravotnictví ČR a Provozním řádem e-tržiště TENDERMARKET. V případě centralizovaného zadávání veřejných zakázek v souladu s Příkazem ministra č. 20/ Resortní pravidla systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Při zadávání veřejných zakázek při realizaci projektů v rámci dotačních programů, které upravují realizaci veřejných zakázek v rámci projektů - tj. např. z pokynů od

9 poskytovatele dotace či jiného orgánu nastavujícího pravidla, z legislativy Evropské komise a z příslušných dokumentů platných a účinných v ČR. V souladu s Příkazem ředitele č. 97/2012 a jeho Dodatkem č. 1, kterým se vymezují postupy při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ"). Odpovídají: zaměstnanci pověření realizací veřejné zakázky Termín: trvale E. Nakládání s majetkem státu Správa majetku, jeho využívání, údržba, obnova. Možnost využívání státního majetku k soukromým účelům zaměstnanců nebo cizích osob, úhrady fiktivních služeb a prací. Správa movitého a nemovitého majetku ZÚ, jeho využívání, údržba, obnova, evidence. Hodnocení rizika: MR: 1 P:2 V: 3 Opatření na eliminaci rizika: Dodržování zákonných a ostatních postupů, zejména podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů ; Dále dle směrnice MZ ČR upravující nakládání s majetkem ČR v příslušnosti hospodaření (upravující pořizování, evidenci, odpisování a vyřazování majetku ČR) a Metodického materiálu MF ČR pro OSS a vybrané státní organizace z a akt Dodržování zákonných a ostatních postupu zejména podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisu a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Řízením se dle Směrnice o účetnictví a pokyny a příkazy ředitele ZÚ. Odpovídají: vedoucí center Prodej, převod, likvidace neupotřebitelného a přebytečného majetku Hodnocení rizika: MR:2 P:2 V:3 Opatření na eliminaci rizika: Dodržování zákonných a ostatních postupů, zejména podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů; Dále dle směrnice MZ ČR upravující nakládání s majetkem ČR v příslušnosti hospodaření (upravující pořizování, evidenci, odpisování a vyřazování majetku ČR) a Metodického materiálu MF ČR pro OSS a vybrané státní organizace z a akt Dodržování zákonných a ostatních postupu zejména podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisu a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Dále dodržování interních aktů řízení ; Vícestupňová kontrola. Odpovídá: vedoucí CEO

10 ~ospodaření s prostředky FKSP, zvýhodňování některých zaměstnanců Hodnocení rizika: MR:1 P:1 V: 1 Opatření na Dodržování rovného přístupu všech zaměstnanců k informacím o možnosti využívání eliminaci rizika: prostředků z FKSP a dodržování interních předpisů. Při poskytování informací bude uplatňována důsledná řídící kontrola. Odpovídá: pověřená finanční účetní F. Pracovněprávní a personální záležitosti Personální řízení- přijímání nových zaměstnanců, zvýhodňování osob blízkých nebo jiných osob při obsazováni volných pracovních míst Hodnocení rizika: MR:1 P:2 V: 1 Opatření na Při uzavírání pracovních smluv je postupováno v souladu se zákoníkem práce, eliminaci rizika: Pracovním řádem ZÚ a dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Je důsledně kontrolována odvedená práce. Přijímání nových zaměstnanců probíhá na základě transparentního výběru a výlučně dle jejich profesních a morálních kvalit. Odpovídá: vedoucí center, vedoucí odd.pam Uzavíráni dohod o provedeni práce a pracovní činnosti Uzavírání smluv s osobami blízkými, od nichž mohou plynout poskytovateli nějaké výhody, neadekvátní stanovení výše odměny. Hodnocení rizika: MR:2 P:2 V: 1 Opatření na P ř i uzavírání dohod je postupováno v souladu se zákoníkem práce. Je d ů sledně eliminaci rizika: kontrolována odvedená práce. Odbor personální ve spolupráci s odbornými útvary analyzuje potřeby takového způsobu zajištění úkolů. Ve všech případech bude uplatňována důsledná řídící kontrola. Odpovídá: vedoucí center, vedoucí odd.pam

11 Vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty Zvýhodňování či znevýhodňování některých osob, nadužívání či zneužívání cestovních výdajů Hodnocení rizika: MR:1 P:1 V: 1 Opatřen í na Zaměstnanci jsou vysíláni na zahraniční pracovní cesty na základě rozhodnutí eliminaci rizika : ředitele s přihlédnutím k účelnosti, efektivnosti a finanční náročnosti cesty. Je postupováno v souladu s příslušným příkazem ředitele ZÚ o cestovních náhradách, vydaným na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 3/ protikorupčn í strategie MZ CR pro přímo řízené organizace. Odpovídá: ředitel ZÚ Zařazování zaměstnanců do studia Zvýhodňování či znevýhodňování některých osob. Hodnocení rizika: Opatření na eliminaci rizika: MR:1 P:1 V:1 Zaměstnanci jsou navrhováni do studia na základě rozhodnutí ředitele s př i hlédnutím k účelnosti, efektivnosti a finanční náročnosti, a to na základě př í slušného příkazu ředitele ZÚ, vydaného v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a příkazu ministra zdravotnictví č. 3/ protikorupční strategie MZ CR pro přímo řízené organizace. Je uplatňována důsledná ř í d í c í kontrola. Odpovídají: vedoucí center, ředitel

12 G. Zajišťování společných úkolů Pravidla vztahů mezi dodavateli a ZÚ v oblasti obchodně závazkových vztahů Hodnocení rizika: MR:2 P:2 V:3 Opatření na eliminaci rizika: Obchodně závazkové vztahy jsou sjednávány s přihlédnutím k obsahu příkazu ministra zdravotnictví č. 3/ Protikorupční strategie MZ ČR pro přímo řízené organizace a na základě Směrnice o účetnictví a Pokynu ředitele pro sjednávání kontrakt ů za služby. Veškeré sponzorské dary jsou zveřejňovány na webových stránkách ZÚ. ZÚ nesmí přijímat sponzorské dary od právnických, či fyzických osob, které jsou zároveň uchazeči či dodavateli, pokud se nejedná o dary do zvlášť zřízeného fondu Fond na podporu vzdělávání. Veškeré množstevní slevy a bonusy poskytnuté dodavatelem musí být uvedené na daňovém dokladu a evidovány v účetnictví. Odpovídají: vedoucí center Termín: trvale Zvýhodňováni některých dodavatelů, zpracovatelů projektů, dodavatelů odborné pomoci. Hodnocení rizika: MR:2 P:2 V:3 Opatření na Zavedení závazných postupů při zadávání úkolů a projektů. Jejich dodržování vede eliminaci rizika: k transparentnímu výběru. Odpovídají: vedoucí zaměstnanci Personální řízení, riziko podjatosti zaměstnanců odboru k vybraným žadatelům, příjemcům dotací, grantů Hodnocení rizika: MR:1 P:2 V:2 Opatření na Při přijetí nového pracovníka je tento proškolen a poučen, jakým způsobem se má eliminaci rizika: zachovat p ř i zajištěn í podjatosti své osoby vůči přidělenému žadateli/příjemci. Zaměstnanci podepisují prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti a jsou seznámeni s Etickým kodexem zaměstnanců ZÚ a následně všemi příkazy a předpisy ZÚ. Odpovídají: vedoucí zaměstnanci

13 Rozhodování o výběru zaměstnanců v oddělení interního auditu Vazby z předchozích zaměstnání, vedlejší pracovní poměr, neznalost problematiky interního auditu Hodnocení rizika: MR:1 P:2 V:3 Opatření na eliminaci rizika: Pečlivý výběr zaměstnanců interního auditu Zajištění celoživotního vzdělávání jak v odborné oblasti, tak v proškolování z boje proti korupci Ohodnocení a odmě ň ování interních auditorů. Odpovídá: ředitel ZÚ Termín: průb ěžně 6.3. Řídící činnost, monitoring kontrol, vyhodnocování IPP V působnosti ZÚ indikovat zdroje a formy korupčního jednání, pravidelně hodnotit korupční rizika a provádět jejich analýzu. Zpracovávat analýzy rizik možného korupčního jednání v rámci řízených center a oddělení, jejich vyhodnocení a přijímat opatření k jejich odstraněn í. Vyhodnocení dávat na vědom í oddělení interního auditu, který ho zapracuje do ročního plánu auditu. Termín: trvale Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci Vyhodnocovat účinnost přijatých opat ření, dodržovat důsledně ř í dící kontrolu zaměřenou na dodržování právních předpisů a vnitřn í ch předpisů ZÚ. Při nedodržování příslušných předpisů přijímat sankce vůči odpovědným osobám. Termín : trvale, průběžně Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanc i Všechny případy korupčního jednání řešit v souladu s platnými právními předpisy ve spolupráci s oddělením PaM. Termín : průběžně Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci Vést centráln í evidenci případů korupčního jednání. Zodpovídá : vedoucí CEO Provádět pravidelně monitoring kontrolních mechanismů používaných k identifikaci a odhalování korupčních rizik z hlediska toho, jak jsou účinné pro zabránění či odhalení korupčního jednání. Přijímání opatření posilující tyto mechanismy: pravidelné prově řování oblastí, kde je riziko korupce hodnoceno jako významné na základě zjištěných korupčních jednání implementovat opatření, která zamezí opakování korupčního jednání a zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu (např. úpravou vnitřních procesů, disciplinárním opatřením, řešením vzniklých škod). Termín : průběžně, trvale Zodpovídá: všichni vedoucí zaměstnanci Provádět vyhodnocování IPP, zejména z hlediska účinnosti, plnění všech jeho částí, účinnost tohoto plnění a na implementaci nápravných opatření. Termín IPP: vždy do 30. září Zodpovídá: vedoucí CEO

14 Aktualizovat IPP ve smyslu vládních usnesení, která budou přijímána, a jeho aktuální znění zveřejnit na internetových stránkách. Termín: do 30 dnů od účinnosti příslušného vládního usnesení Zodpovídá: vedoucí CEO Čl. 7 Postupy při podezření na korupci Systém pro hlášení a odhalování korupce představuje soubor obecných pravidel a postupů, vedoucích od nahlášení potenciálního nežádoucího jednání k jeho vyvrácení či potvrzení Základní principy v přistupování ke korupčnímu jednání Případné podezření na nežádoucí jednání bude oznámeno zaměstnancem vedoucímu zaměstnanci nebo jemu nadřízenému zaměstnanci. Zaměstnanci, který možné nežádoucí jednání oznámí, bude zaručena diskrétnost a ochrana Při podezření na korupční jednání musí být neprodleně a účinně reagováno. S prodlužujícím se časovým úsekem mezi podezřením a řešením dochází ke ztrátě vypovídací schopnosti zjištěných informací a k dalším negativním vlivům, které ovlivní celý stav budoucího šetření Při šetření musí být postupováno diskrétně, zachováván princip presumpce neviny a dodržovat ochranu osobních údajů Vůči zaměstnancům, kteří svým selháním napomohli korupci, budou vždy nadřízenými zaměstnanci přijata přiměřená opatření Postup nahlášení a prošetření možného korupčního jednání Při podezření na korupční jednání je základní povinností zaměstnanců neprodleně vyrozumět vedoucího zaměstnance nebo jeho nadřízeného zaměstnance a zachovat mlčenlivost vůči nepovolaným osobám. Zaměstnanec je povinen ohlásit korupční jednání, nebo podezření na takové jednání, ústním, elektronickým, telefonickým nebo písemným způsobem bezprostředně po jeho zjištění. Dále by měl pokud možno zajistit veškeré možné podklady týkající korupčního jednání a spolupracuje na řešení dle pokynů stanovených nadřízeným zaměstnancem. Vedoucí zaměstnanec přijme záznam/informaci od zaměstnance, vyhodnotí ji v kontextu s další podkladovými materiály a stanoví, zda se skutečně jedná o korupční jednání. Především ověří získané informace a poznatky u dalších zaměstnanců. Zjišťuje zejména následující: co je předmětem mimořádné události kdo způsobil nebo je odpovědný za vznik události kdy a jak k ní došlo zda a jaká vznikla škoda a jaký je její rozsah zda bylo jednání způsobeno úmyslně, či neúmyslně Pokud závěr šetření zkonstatuje, že neexistují žádná zjištění na podporu podezření z možné korupce, bude předána zaměstnanci krátká písemná informace a šetření uzavřeno V případě, že se potvrdí prvotní informace a šetření prokáže možnost korupce, bude o této skutečnosti podána písemná informace řediteli. Ten posoudí závažnost situace a rozhodne o dalším postupu V případě podezření na korupční jednání připraví vedoucí zaměstnanec a předá podklady vedoucí CEO, která připraví řediteli návrh na podání podnětu na podezření z trestné činnosti orgánům činným v trestním řízení Následná opatření Opatření, která omezí možnosti opakování zjištěného korupčního jednání: Úprava vnitřních postupů, procesů a rozhodovacích pravomocí.

15 Jasná a viditelná disciplinární opatření vůči osobě, které byla korupce prokázána. Posílení složky prevence zejména formou školení. Míra těchto opatření se bude odvíjet od závažnosti a společenské nebezpečnosti takového jednání. Čl. 8 Závěrečná ustanovení Vedoucí zaměstnanci a ostatní zaměstnanci v tomto IPP uvedeni, jsou povinni průběžně zajišťovat realizaci opatření přijatých v rámci IPP podle zařazení a kompetence stanovené Organizačním řádem ZÚ. V Ostravě dne RNDr. Petr Hapala ředitel Zdravotního ústavu se sídle v Ostravě

16 Příloha č. 1 Přeh~ed základních zákonů, vyhlášek, směrnic, příkazů a pokynů, kterými se řídí ZU se sídlem v Ostravě při realizaci protikorupční h o programu: ~ Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů ; ~ Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů; ~ Metodický materiál pro OSS a vybrané státní organizace z vydaný Ministerstvem financí, odbor majetku včetně aktualizace ze dne ~ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, ~ Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění v platném znění, ~ Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění, ~ Vyhláška č. 79/2013 Sb. o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) ~ Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ~ Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů ~ Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví, spisové službě a o změně některých zákonů ~ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ~ Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ~ Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů ~ Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů. ~ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ~ Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, ~ Vyhláška Ministerstva financí ČR č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ~ Usnesení vlády české republiky č. 752 ze dne 2. října 2013 ~ Usnesení vlády české republiky č. 851 ze dne 13. listopadu 2013 ~ Usnesení vlády české republiky č. 39 ze dne 16. ledna Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 ~ Příkaz ministra č. 3/2013 Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví ČR pro přímo řízené organizace ~ Příkaz ministra č. 15/2014 Používání jednacího řízení bez uveřejnění přímo řízenými organizacemi Ministerstva zdravotnictví ČR. ~ Příkaz ministra č. 19/2012 Pravidla elektronizace veřejných zakázek v resortu Ministerstva zdravotnictví ČR v případě elektronizace veřejných zakázek ~ Provozní řáde-tržiště TENDERMARKET ~ Příkaz ministra č. 20/2012- Resortní pravidla systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek v případě centralizovaného zadávání veřejných zakázek ~ Organizační řád ZÚ se sídlem v Ostravě platný od ~ Pracovní řád ZÚ se sídlem v Ostravě platný od ~ Etický kodex zaměstnanců ZÚ se sídlem v Ostravě platný od ~ Provozní řád ZÚ se sídlem v Ostravě platný od ~ Směrnice o úče t nictví ZÚ platná od ~ Spisový a skartační řád ~ Příkaz ředitele č. 2/2003 o zajištění ochrany osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ~ Příkaz ředitele č. 97/2012, kterým se vymezují postupy při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a jeho Dod. č.1. ~ Příkaz ředitele č. 89/2011 o vzdělávání a odborném rozvoji zaměstnanců ~ Pokyn ředitele z roku 201 O - Pokyn pro sjednávání kontraktů na služby ZÚ ~ Příkaz ředitele č. 113/ inventarizace majetku ~ Způsob čerpání FKSP- směrnice ředitele ZÚ ~ Příkaz ředitele č. 112/2014 cestovní náhrady při pracovních cestách ~ Zásady ZÚ Ostrava pro výkon vnitřní kontrolní činnosti nazvaný Systém finanční kontroly ~ Příkaz ředitele č. 109/2013- Posuzování zdravotní způsobilosti k práci ~ Příručky kvality CKL, CHL a související dokumenty

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Závaznost: všichni zaměstnanci RÚ Účinnost: 1. 8. 2014 Rozdělovník: sekretariát ředitele

Více

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE

strana 1 (celkem 6) KONZERVATOŘE strana INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM JANA J DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ Maltézské náměstí 8 Praha - Malá Stranaa V Praze dne 0..0 MgA. Naděžda Ostřanská, ředitelkaa školy strana I. ÚVOD

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více