Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová"

Transkript

1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 743, PSČ Minimální preventivní program 204/205 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová 0

2 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 743, Praha 5, Jméno a příjmení ředitele PaedDr. Věra Kozohorská Telefon na ředitele , na ředitele Jméno školního metodika Mgr. Dana Lukešová prevence Telefon Specializační studium Ano ANO Studuje Ne Realizátor vzdělávání Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu,2 a 4 Jméno výchovného poradce Mgr. Jana Marková Telefon Specializační studium Ano ANO Studuje Ne Realizátor vzdělávání PedF UK Praha Jméno školního psychologa psycholog SPC zřízeného při škole Mgr. Klára Dobešová Telefon Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠP - I stupeň ZŠP - II.stupeň ZŠS Celkem pedagogů na škole* * Jedná se o celkový počet pedagogů na škole. Nejedná se o součet údajů uvedených výše (někteří pedagogové učí na více stupních zároveň) 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE Naše škola patří mezi běžné sídlištní školy a navštěvují ji žáci se závažnými poruchami učení a chování, žáci s lehkou, střední a těžkou mentální retardací, integrováni jsou i žáci s jiným druhem a stupněm zdravotního postižení a žáci se sociálním znevýhodněním. Tato rozmanitost v osobnostech našich dětí způsobuje občas vzájemné nepochopení, agresivitu, nezájem, odstrkování se navzájem. Pracovat se třídou na vytvoření týmové koheze je prvořadým úkolem každého pedagogického pracovníka školy. Práce je často narušována příchodem nových

3 žáků během školního roku nebo naopak odchodem našich žáků na diagnostické pobyty, pobyty do SVP, léčeben, atd. V chování dětí, ale i dospělých, se odráží nálada ve společnosti. Vliv okolí, kamarádů, školy, rodiny, sdělovacích prostředků, to vše ovlivňuje vývoj osobnosti člověka. V současné době se kouření, drogová problematika, hazard, násilí stalo celospolečenským problémem. Zneužívání omamných a psychotropních látek a jiné rizikové faktory chování se dotýkají i dětí, které navštěvují naší školu. Ať již přímo jich nebo osob v jejich blízkém okolí. Potýkáme se s problémem volného prodeje alkoholických nápojů a cigaret našim žákům, dostupnosti některých drog v okolí školy a sídliště, tolerance kouření ze stran rodiny a okolí. Negativní vliv má finanční nedostupnost volnočasových aktivit pro některé z našich žáků, ale na druhé straně také nezájem dětí o tyto aktivity. V závěru školního roku 203/204 ŠMP uskutečnil průzkum mezi pedagogy zaměřený na kvalitu a kvantitu preventivních aktivit pro jednotlivé ročníky a prvky rizikového chování, které se v současné době četněji vyskytují na škole. Ze závěrů šetření byly stanoveny tyto cíle: zvýšit počet preventivních programů pro třídy ZŠS a zaměřit se ve školním roce 204/205 na rostoucí agresivitu mezi žáky, ale i vůči dospělým. Agresivita mezi žáky byla také důvodem většiny jednání se zákonnými zástupci žáků za přítomnosti vedení školy, výchovného poradce, ŠMP a pracovníků OSPODu. Škola musí pracovat jako jeden tým, který má společný cíl. Proto veškeré získané informace jsou okamžitě dále předávány. Na řešení problému se podílí pracovní skupina, složená z vedení školy, výchovného poradce, školního metodika prevence a třídního učitele. Primární prevence však probíhá již v samotné třídě, družině, kroužku, na výjezdové akci, turistickém výletě Během školního roku zajišťujeme řadu preventivních programů od organizací: o.s. Proxima, o.s. Pevnost, Útvaru prevence Policie hl. m. Praha, SPC. Pestrou nabídku programů volnočasových aktivit nabízí z.s. RARACH, kde pracují někteří pedagogové naší školy a tak programy jsou připravované právě na míru pro naše žáky. Z pohledu pedagogů je důležité zahájit primární prevenci právě v době povinné školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o dané problematice podaných přiměřeně věku žáků a na toto téma s nimi hovořit i na neformální úrovni. 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP (stanovení krátkodobých cílů MPP pro daný rok, zdůvodnění cílů a jejich návaznost na Preventivní strategii školy) Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: K o m p l e x n í p ů s o b e n í n a o s o b n o s t d í t ě t e a j e h o i n f o r m o v a n o s t P o k l e s v e v ý s k y t u r i z i k o v é h o c h o v á n í u ž á k ů, m o ž n é z m í r n ě n í t ě c h t o p r o j e v ů Nárůst agresivity vůči spolužákům a pedagogům, netolerance ve skupině T e n t o c í l j e d l o u h o d o b o u s t r a t e g i í p r e v e n t i v n í h o p r o g r a m u š k o l y. K a ž d ý p e d a g o g p ř i p l n ě n í Š V P s e z a b ý v á p r i m á r n í p r e v e n c í r i z i k o v é h o c h o v á n í. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Dlouhodobě a cíleně pracovat s chlapeckým kolektivem žáků na II. s tupni Zlepšení klimatu mezi žáky II. stupně, pokles řešení konfliktů s prvky rizikového chování, Žáci by měli mít povědomí o pojmech tolerance, spolupráce, ohleduplnost, Zásady komunikace, prosba, omluva. Nárůst konfliktů v jednání mezi chlapci II. stupně ZŠP, spojený s agresivním chováním jednotlivc ů D l o u h o d o b é p ů s o b e n í n a o s o b n o s t d í t ě t e, p o d p o r a p ř i ř e š e n í p r v k ů R C H, Nabídka možné následné péče a spolupráce s vhodnými organizacemi 2

4 Cíl: Nabízet během roku aktivity pro volný čas organizace, výlety,školní aktivit y Ukazatele dosažení cíle: Počet nabídnutých aktivit, návštěvnost ze stran žáků i rodičů. Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Finanční nedostupnost zájmových aktivit pro některé z žáků, absence vytrvalosti v pravidelné docházce na aktivity u našich žáků. Probíhají každoroční aktivity, které se těší velkému zájmu žáků, ale i jejich rodičů. Dlouhodobým cílem je umožnit žákům smysluplně využívat svůj volný čas a zapojovat se do nabízených činností. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: P r a v i d e l n ě i n f o r m o v a t p e d a g o g y s k o m p e t e n c e m i j e d n o t l i v ý c h s l o ž e k v o b l a s t i R C H a j e j i c h z m ě n a m i V č a s n é v y h l e d á n í p r v k ů r i z i k o v é h o c h o v á n í n a š k o l e a j e h o ř e š e n í v z á j m u d í t ě t e Č a s t á n o v e l i z a c e v y h l á š e k a p ř e d p i s ů při ř e š e n í p r v k ů r i z i k o v é h o c h o v á n í Ř í d i t s e p ř i ř e š e n í p r v k ů R C H p l a t n ý m i l e g i s l a t i v n í m i p ř e d p i s y, v s o u l a d u s e s t r a t e g i í M Č, H M P v o b l a s t i p r e v e n c e R C H. 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání N a b í d k a v z d ě l á v a c í c h s e m i n á ř ů P C P P, P P P p r o P r a h u 5, P P P p r o P r a h u, 2 a 4 P r o g r a m y z a m ě ř e n é n a p r á c i Š M P, V P a p e d a g o g ů Realizátor/lektor P C P P, P P P p r o P r a h u 5, P P P p r o P r a h u, 2 a 4 Počet proškolených pedagogů Počet hodin Termín konání D l e z á j m u a m o ž n o s t í š k o l y z á v i s l é n a a k t u á l n í n a b í d c e z á v i s l é n a a k t u á l n í n a b í d c e Název a odborné zaměření vzdělávání P r a v i d e l n á s e t k á n í Š M P p r o P r a h u 5 S e t k á n í s n a b í d k o u a k t u á l n í c h p r o g r a m ů p r e v e n c e, ř e š e n í p r o b l é m ů j e d n o t l i v ý c h š k o l. Realizátor/lektor O b v o d n í m e t o d i k p r e v e n c e p r o P r a h u 5 Počet proškolených pedagogů Počet hodin Termín konání Š M P 2 h o d i n y z a 2 m ě s í c e D l e n a b í d k y 3

5 Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů Počet hodin Termín konání S e z n a m o v á n í p e d a g o g i c k é h o s b o r u s n o v ý m i s k u t e č n o s t m i v r á m c i p r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í P ř e d á v á n í z í s k a n ý c h i n f o r m a c í a z k u š e n o s t í č l e n ů m p e d a g o g i c k é h o s b o r u Š M P A k t u á l n í p o č e t M i n i m á l n ě 4 h o d i n y K a ž d é č t v r t l e t í Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor/lektor Termín konání Pravidelná setkání školního pracovního týmu S c h ů z k a v e d e n í š k o l y, v ý c h o v n é h o p o r a d c e, Š M P, v e d o u c í d r u ž i n y, s p e c i á l n í c h p e d a g o g ů a p s y c h o l o ž k y S P C z ř í z e n é h o p ř i škole, š k o l a k a ž d ý m ě s í c Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů Počet hodin Termín konání N a b í d k a d a l š í h o v z d ě l á v á n í D V P P, N I V D v ý b ě r v h o d n ý c h t é m a t p r o p e d a g o g i c k ý s b o r z o b l a s t i p r e v e n c e P R C H B ě h e m r o k u v y u ž í v a t n a b í d k y k r o z š í ř e n í v z d ě l á n í a z í s k á n í d o v e d n o s t í p r o p r á c i s n a š i m i ž á k y. A k r e d i t o v a n é o r g a n i z a c e D l e f i n a n č n í c h a č a s o v ý c h m o ž n o s t í š k o l y D l e n a b í d k y D l e n a b í d k y Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů Počet hodin K o n z u l t a č n í h o d i n y Š M P p r o p e d a g o g i c k ý s b o r Ř e š e n í j e d n o t l i v ý c h p r v k ů r i z i k o v é h o c h o v á n í, n a b í d k a n á s l e d n é p é č e p r o ž á k y, i n t e r n e t o v é o d k a z y, n a b í d k a l i t e r a t u r y Š M P D l e z á j m u p e d a g o g i c k é h o s b o r u, 5 h o d i n y v s u d é m k a l e n d á ř n í m t ý d n u Termín konání S t ř e d a 2, 3 0 4, 0 0 / m o ž n é i n d i v i d u á l n í t e r m í n y / 4

6 b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace 6. r o č n í k O v Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 7. r o č n í k O v Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 8. r o č n í k O v Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 9. r o č n í k O v Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 6. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 7. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 8. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 9. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 6. r o č n í k Občanské praktikum Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 9. r o č n í k Občanské praktikum Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 6. r o č n í k P ř Č l o v ě k a p ř í r o d a V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 8. r o č n í k P ř Č l o v ě k a p ř í r o d a V i z. P ř í l o h a č. 6. r o č n í k P v Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 7. r o č n í k P v Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 8. r o č n í k P v Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 9. r o č n í k P v Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 5

7 Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace. r o č n í k P r v o u k a Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 2. r o č n í k P r v o u k a Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 3. r o č n í k P r v o u k a Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 4. r o č n í k Vlastivěda Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 5. r o č n í k V l a s t i v ě d a Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a. r o č n í k Pracovní vyučování Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 2. r o č n í k Pracovní vyučování Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 3. r o č n í k Pracovní vyučování Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 4. r o č n í k Pracovní vyučování Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a. r o č n í k Tv Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 2. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 3. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 4. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 5. r o č n í k T V Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 4. r o č n í k Přírodověda Č l o v ě k a p ř í r o d a V i z. P ř í l o h a č. 5. r o č n í k Přírodověda Č l o v ě k a p ř í r o d a V i z. P ř í l o h a č. 4. r o č n í k I n f o r m a t i k a Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 5. r o č n í k I n f o r m a t i k a Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 6

8 Specifická prevence Název programu Typ programu programu Než užiješ alkohol, užij svůj mozek beseda Hodinu je koncipována do tří bloků:. Seznámení žáků s tím, co je to alkohol. 2. Rozhodovací hra jak byste reagovali? 3. Diskuze na téma alkohol, naše zkušenosti s ním. Realizátor Sananim o.s. Cílová skupina 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník Počet žáků v programu 0, 2, 3 Počet hodin programu hodina na skupinu Cílem je komplexní působení na osobnost dítěte a jeho Návaznost programu na cíle MPP informovanost Ukazatele úspěšnosti Žáci mají povědomí o riziku požívání alkoholu, důsledcích jeho požití, o možnosti pomoci opilému. Termín Zodpovědná osoba ŠMP Dana Lukešová Název programu C est la vie Typ programu Interaktivní seminář - workshop Žáci se praktickým způsobem učí jednat na úřadech, nakládat programu s osobními doklady / občanským průkazem/, dojednávat smluvní vztah, nakládat s financemi. Nedílnou součástí je spolupráce ve skupině. Realizátor o.s. Proxima Cílová skupina Žáci 8. a 9. ročníku Počet žáků v programu Počet hodin programu 4 hodiny Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti Termín Zodpovědná osoba Cílem je komplexní působení na osobnost dítěte a jeho informovanost Žáci by se měli zdokonalit v komunikaci na úřadech, sjednat si brigádu, zajistit smluvní vztah, hospodařit s výdělkem. Dle domluvy Mgr. Dana Lukešová

9 Název programu Jsme tým Typ programu Selektivní specifická prevence programu Práce se skupinou bude zaměřena na komunikaci, toleranci, sebeúctu, kohezi skupiny, agresivitu a její různé formy. Realizátor Mgr. Klára Dobešová psycholog SPC, ŠMP Mgr. Dana Lukešová Cílová skupina Chlapci ročník Počet žáků v programu Max. 8 Počet hodin programu 2 hodiny za 4 dní Dlouhodobým cílem je vytváření koheze třídního kolektivu, Návaznost programu na cíle MPP vytváření přátelských vztahů mezi žáky. Žáci by měli být schopni komunikovat mezi s sebou, Ukazatele úspěšnosti komunikovat bez agrese. Měli by dokázat otevřeně vyjádřit svůj názor, prosbu. Termín Upřesnění dle skupiny žáků Zodpovědná osoba Mgr. Klára Dobešová psycholog, ŠMP Mgr. Dana Lukešová Název programu Finanční gramotnost Typ programu Interaktivní seminář programu Náplní programu jsou instruktážní videa, prezentace, týmové hry a modelové situace na témata finanční gramotnosti. Realizátor o.s. Proxima Cílová skupina 6. a 7. ročník Počet žáků v programu Počet hodin programu 2 hodiny Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti Termín Zodpovědná osoba Cílem je komplexní působení na osobnost dítěte a jeho informovanost. Žáci by se měli seznámit se základními pojmy z oblasti finanční gramotnosti, prakticky vyzkoušet hospodaření s penězi, sestavit rodinný rozpočet, seznámit se s důsledky špatného hospodaření dluhové spirály. Dle domluvy Mgr. Dana Lukešová 8

10 Název programu Dluhy ne!. Typ programu Interaktivní seminář Workshop přiblíží žákům pomocí příběhů několika dlužníků, instruktážních videí, skupinových aktivit a diskuze nebezpečí půjčování si peněz, neplacení pokut Seznámí se s pojmy programu rozhodčí doložka, penále, úrok, úvěr atd. Rizika při neplnění povinností vůči věřitelům. Realizátor o.s. Proxima Cílová skupina 8. ročník Počet žáků v programu 2 Počet hodin programu 2 hodiny Cílem je komplexní působení na osobnost dítěte a jeho Návaznost programu na cíle MPP informovanost Žáci by měli mít povědomí o rizicích špatného hospodaření, Ukazatele úspěšnosti půjčování si peněz, měli by dokázat hospodařit se svým kapesným. Q Dle domluvy Zodpovědná osoba Mgr. Dana Lukešová Název programu Dluhy ne! 2. Typ programu Interaktivní seminář programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti Termín Zodpovědná osoba Workshop je prakticky zaměřený. Využívá modelových situací, do kterých se může teenager snadno dostat. Využívá se interaktivní portál Šikmá plocha. o.s. Proxima 9. ročník 3 žáků 2 hodiny Cílem je komplexní působení na osobnost dítěte a jeho informovanost Žáci by se měli dokázat vyhnout těmto situacím. Měli by mít povědomí o tom, jak je řešit, pokud se do nich dostanou. Dle domluvy Mgr. Dana Lukešová 9

11 c) Rodiče Název programu Třídní schůzky úvodní v. čtvrtletí Seznámit rodiče s činností ŠMP, s možnostmi pomoci při řešení problémů jejich dětí, webové stránky školy a MPP a Vnitřní programu pokyn k řešení šikany Realizátor ŠMP + třídní učitelé Počet hodin programu Termín konání Listopad 204 Zodpovědná osoba ŠMP Mgr. Dana Lukešová. Název programu Konzultační hodiny programu Nabídnout zákonným zástupcům možnost řešit problém s prvky rizikového chování s jeho pomocí Realizátor ŠMP Počet hodin programu hodina měsíčně Termín konání Středa v lichém týdnu 5,30 6,30 / dle individuální dohody/ Zodpovědná osoba ŠMP Mgr. Dana Lukešová Název programu Podzimní tvořivá dílna, Vánoční tvořivá dílna, Velikonoční tvořivá dílna Tvořivé odpoledne s pohoštěním, na kterém se podílejí nejen učitelé, ale i rodiče. Během tvorby vánočních předmětů dochází k neformálním rozhovorům mezi zákonnými zástupci a programu pedagogy. Někteří rodiče docházejí v doprovodu svých dětí. Dlouholetá tradice školy. Realizátor Pedagogové školy Počet hodin programu hodiny Termín konání Listopad/prosinec 204, březen/duben 205 Zodpovědná osoba Výchovný poradce Mgr. Jana Marková Název programu Školní kolo pěvecké soutěže: Butovický zvoneček Veřejné školní kolo pěvecké soutěže převážně žáků ZŠP a ZŠS. programu Rodiče, ale i prarodiče vyslechnou své děti při hudebních vystoupeních, která odpovídají zcela jejich možnostem a schopnostem. Tolerance ve společnosti. Realizátor Pedagogové školy Počet hodin programu 3 hodiny Termín konání Březen 205 Zodpovědná osoba Mgr. Hana Černá 0

12 Název programu programu Realizátor Počet hodin programu Termín konání Zodpovědná osoba Klub rodičů Školská rada s pedagogy školy pořádá odpolední aktivity. Program je buď společný pro rodiče a děti nebo pedagogové zajišťují program pro děti a rodiče mají svůj společný program. Pedagogové + školská rada Dle zájmu / 2 hodiny měsíčně/ Dle zájmu rodičů Výchovný poradce, ŠMP 5. EVALUACE (metodika str. 8) A) Kvalitativní hodnocení Stanovené cíle MPP 203/204: Komplexní působení na osobnost dítěte a jeho informovanost Vytváření přátelských vztahů v dívčím kolektivu na II. stupni Nabízet během roku aktivity pro volný čas organizace, školní akce Pravidelně informovat pedagogy s kompetencemi jednotlivých složek při řešení prvků rizikového chování Konkrétní řešené problémy : alkoholický nápoj ve škole 0 případů podezření na požití OPL 0 případů kouření v prostorách školy 3 případy /třídní učitel, ŠMP, zákonný zástupce / šikana /prokázaná/ 0 případy agresivní chování 8 případů / škola, zákonný zástupce, OSPOD / vztahy v kolektivu dívčí kolektiv II. Stupně /ŠMP/ vyhrožování pedagogickému sboru případ / škola, zákonný zástupce, OSPOD, Policie ČR/ podezření na sebepoškozování 2 případy / ŠMP, třídní učitel zákonný zástupce/ K plnění MPP dochází z velké části v rámci výuky, kde jsou začleněné tematické bloky zaměřené na primární prevenci. Seznamování s tématy probíhá formou výkladu, diskusemi, dotazníky, ukázkami, vyhledáváním informací v odborné literatuře, ve sdělovacích prostředcích, na interneru, sledováním videozáznamů, formou her, dramatizace, dotazy. Velmi oblíbenou formu prevence patří mezi žáky předmět Občanské praktikum, kde se využívá prvků dramatizace a sociálním her. V oblasti primární prevence se škola snaží nabídnou řadu nepovinných volitelných předmětů a umožnit žákům trávit volný čas činnostmi, které je zajímají a baví keramika, dramatická výchova a hra na zobcovou flétnu. Velkou návštěvnost má také fotografický kroužek. V letošním školním roce byl největší zájem o nový předmět Základy kuchařských prací. Rodiče se daří oslovovat nabídkou tvořivých dílen v odpoledních hodinách, shlédnutím a poslechem školního kola pěvecké soutěže Butovický zvoneček. Pomalu se zvyšuje návštěvnost rodičů na třídních schůzkách či konzultacích. Na škole funguje Klub rodičů. Projevy krizového chování na škole řeší tým složený z metodika prevence, výchovné poradkyně, vedení školy a třídní učitelky. V případě potřeby navazuje spolupráce s následnými orgány péče o dítě, policií, detox. středisky ŠMP vyhodnotil evaluační dotazník, na jehož základě stanovil konzultační hodiny nejen pro rodiče, ale i pedagogický sbor.

13 B) Kvantitativní hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh Počet vzdělávacích aktivit 8 Počet celkově proškolených pedagogů Počet hodin ŠMP, VP, celý pedagogický sbor cca 32hodin Pedagogická rada chování žáků a řešení jednotlivých případů Pravidelná setkání ŠMP v PPP Kuncova, Praha 5 Seminář k dotačnímu řízení zdravé město Praha Setkání ŠMP pro Prahu 3, Kočičí zahrada Služby v komunitě Prahy 3 a role Proximy Sociale Konference Šikana a kyberšikana Pražské drogové fórum primární prevence Setkání ŠMP pro Prahu 3 Dynamika třídy, práce se třídou Celý pedagogický sbor ŠMP ŠMP ŠMP, Vyučující. stupně ŠMP, VP ŠMP ŠMP ŠMP II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Počet aktivit Počet hodin Počet zúčastněných rodičů Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 23 7 Asi 50% Podzimní tvůrčí dílna pro rodiče, Klub rodičů Humanitární sbírka ošacení pro Diakonii Broumov Prezentace školy v rámci Veletrhu ZŠ Prahy Tvořivá dílna pro rodiče Vánoční tvoření + o.s.zajíček na koni Třídní schůzky, TS vycházejících žáků s VP ,5 Tvořivávdílna pro rodiče a děti Vánoční tvoření Den otevřených dveří Akce ŠD + fotografický kroužek Čertovský bowling turnaj pro rodiče a děti Vánoční tvořivá dílna pro rodiče a žáky

14 Vánoční turnaj ve stolním tenise 2. ročník, pod záštitou sportovního klubu Slavoj a SPMP Praha 5 Vánoční besídka pro rodiče žáků ZŠS Třídní schůzky, TS vycházejících žáků s VP ,5 Klub rodičů Velikonoční tvořivá dílna pro rodiče a děti + o.s. Zajíček na koni Školní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček Klub rodičů Posezení nad ochutnávkou palačinek Velikonoční tvořivá dílna pro rodiče a děti ,5 Akce ŠD + fotografický kroužek Bowling o velikonoční vajíčko turnaj pro rodiče a děti Indonéská dílna v rámci projektu MAY DAY Jednání školské rady za přítomnosti ŘŠ Třídní schůzky ,5 Klub rodičů Burza oděvů Školní Akademie III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální Počet Počet Počet hodin situaci (problém) ve třídě aktivit žáků přímé práce Interaktivní seminář Cest la vie workshop o.p.s. Člověk v tísni Finanční gramotnost workshop o.p.s. Člověk v tísni Dluhy ne workshop o.p.s. Člověk v tísni Neubližujme si o.s.spolek r. 6. r. 9. r.. 5.r. ZŠS

15 Beseda Malý kriminalista ÚP Policie hl.m. Praha Než požiješ alkohol, užij svůj mozek o.s. Sananim Jak si nenechat ublížit ÚP Policie hl.m. Praha Bezpečný kontakt pro psy ÚP Policie hl.m. Praha Drogy I ÚP Policie hl.m. Praha Šikana a násilí na dětských kolektivech ÚP Policie hl.m. Praha Základy právního vědomí ÚP Policie hl.m. Praha Kriminalita dětí I. ÚP Policie hl.m. Praha Drogy II.- drogy a zákon ÚP Policie hl.m. Praha 6. r r. 7.r. ZŠS 5. r. 6. r. 9. r. 7. r. 8. r. 2 Komponovaný pořad Pobytová akce R.E.P. resocializační pobyt /podzim o.s. Proxima R.E.P. resocializační pobyt /jaro o.s. Proxima Situační intervence skupinová práce se třídou 4. ročník skupinová práce s dívčím kolektivem ročník Multimediální představení The Action bezpečnost silničního provozu/ alkohol, drogy, 8.a 9.r. 2 rychlá jízda/ Euro.Net.cz, spol.s.r.o. jsi user Studio Ypsilon 8. a 9. r. 2 Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků Školní kluby 0 0 Školní kroužky - fotografický Každý týden Víkendové akce školy Prázdninové akce školy letní tábor 0 0 Jiné Nabídka o.s.rarach víkendové akce, letní tábor 2 turnusy Evidence RARACH Evidence RARACH 4

16 Příloha č. Program plánované Besední a přednáškové činnosti Útvaru městské policie hl. m. Prahy 204/205 Společensky nebezpečné jevy 5. ročník: Drogy I ročník: Šikana a násilí v dětských kolektivech ročník: Kriminalita dětí ročník: Drogy II. drogy a zákon ročník: Základy právního vědomí Dopravní výchova a zdravověda Dopravní výchova. 3. ročník ZŠP + ZŠS Dopravní výchova ročník ZŠP Bezpečné chování Medvídek Brumla ve městě a v MHD. 3. ročník ZŠP + ZŠS Bezpečné chování ročník ZŠP + ZŠS Bezpečné chování v elektronickém světě ročník ZŠP Jak se nestát pachatelem provinění ročník ZŠP Jak se nestát obětí znásilnění ročník ZŠP Ochrana osob a majetku Jak si nenechat ublížit 7. ročník ZŠP Malý kriminalista 6. ročník ZŠP KONTAKTY funkce jméno spojení ÚMČ Praha 3 protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality koordinátorka sociální prevence Petr Syrový, Bc. Tel.: , Fax: SyrovyP[zavináč]p3[tečka]mepnet[tečka]cz Tyranová Hana, Mgr. Tel.: , fax: TyranovaH[zavináč]p3[tečka]mepnet[tečka]cz kurátorka pro mládež Augustová Alexandra, Mgr. Smrž Josef Tel.: AugustovaA[zavináč]p3[tečka]mepnet[tečka]cz Tel: SmrzJ[zavináč]p3[tečka]mepnet[tečka]cz 5

17 kurátorka pro mládež Wdowyczynová Zdeňka Bc. Tel.: WdowyczynovaZ[zavináč]p3[tečka]mepnet[tečka]cz Obvodní metodik prevence Mgr. Olaga Pařízková Mgr. Pavla Kosinková Tel: , Koordinátor zdravotní a sociální prevence Bc. Ondřej Pracný. Magistrát hl. m. Prahy Tel.: Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Oddělení prevence Charvátova 45/9, 0 00 Praha koordinátorka školské prevence Mgr. Jana Havlíková Magistrát hlavního města PrahyOdbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Tel.: Oddělení prevence Obvodní oddělení Policie ČR Charvátova 9/45, Praha Místní oddělení Stodůlky adresa: Praha 5, Mukařovského 985 stálá služba: , , fax: Služba kriminální policie od. nezletilých Protidrogová koordinátorka hlavního města Prahy Služba kriminální policie a vyšetřování Praha II Sokolská 38, Praha 2 Mgr. Nina Janyšková Oddělení prevence ZSP Charvátova Praha sekretariát: Telefon: Mobilní telefon:

18 Příloha č.2 Témata MPP v jednotlivých předmětech ZŠP Prvouka.ročník Místo, kde žijeme život ve škole, pravidla chování příprava do školy základy dopravní výchovy kontakt s neznámými lidmi, nebezpečná místa Radnice, kulturní dům, městská knihovna, Centrální park, dětská hřiště riziková místa z hlediska bezpečnosti (vycházky) Lidé kolem nás práva a povinnosti v rodině vzájemné vztahy život rodiny základní pravidla společenského chování práva a povinnosti žáků školy kontakt s neznámým člověkem, bezpečnost žáků mimo školu (modelové situace) Lidé a čas lidská činnost práce, hra, zábava rozvržení dne režim dne lidská činnost práce, hra, zábava využití volného času Člověk a jeho zdraví ochrana zdraví drobné úrazy a poranění bezpečné chování v silničním provozu příznaky nemoci, nevolnosti, poranění 2. ročník Místo, kde žijeme orientace v okolí domova a školy orientační body, nebezpečná místa dopravní výchova chování na veřejnosti, v dopravních prostředcích riziková místa z hlediska bezpečnosti (vycházky) Lidé kolem nás chování vůči rodičům a sourozencům, vzájemné vztahy společenské chování školní řád základní práva a povinnosti žáků mezilidské vztahy odlišnost lidí a jejich vzájemná rovnost tolerance, spolupráce vztahy mezi chlapci a dívkami prvky sexuální výchovy kontakt s neznámým člověkem a z něj vyplývající nebezpečí příznaky podezřelého chování Lidé a čas režim dne práce, zábava, volný čas Rozmanitost přírody bezpečnost při pobytu v přírodě Člověk a jeho zdraví osobní a intimní hygiena nebezpečí úrazů ve škole i mimo ni modelové situace zdravá výživa, pitný režim, spánek bezpečné chování v silničním provozu příznaky běžných nemocí prevence onemocnění 7

19 drobné úrazy a poranění první pomoc 3. ročník Místo, kde žijeme naše škola, třída, spolužáci život ve škole bezpečnost při cestě do školy a ze školy Lidé kolem nás vzájemné vztahy, pomoc rodičům Právo a spravedlnost pravidla společenského chování chování k vrstevníkům rodičům, sourozencům, učitelům, dospělým, cizím lidem. dramatizace nácvik jednání v modelových situacích v jídelně, na nákupu, u lékaře, na návštěvě apod. školní řád základní práva a povinnosti žáků mezilidské vztahy protiprávní jednání a jeho postih šikana, zneužívání, týrání ochrana vyhledání pomoci Osobní bezpečí, situace hromadného ohrožení chování v rizikovém prostředí a krizových situacích Lidé a čas režim dne práce a odpočinek, volný čas Látky a jejich vlastnosti přírodní látky a materiály vytvořené uměle Člověk a jeho zdraví osobní a intimní hygiena prevence přenosu nemocí nebezpečí úrazů - prevence zdravý životní styl návykové látky pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty Lidské tělo prvky sexuální výchovy Zdravotnictví příznaky běžných nemocí prevence onemocnění návštěva lékaře chování v době nemoci péče o nemocného - ošetřování Vlastivěda 4. ročník Místo, kde žijeme doprava v obci dopravní výchova Lidé kolem nás mezilidské vztahy v rodině, ve škole, ve společnosti základní pravidla společenského chování základní práva dítěte práva a povinnosti žáků školní řád protiprávní jednání a jeho postih krádež, šikana, nabídka drogy první pomoc Lidé a čas vycházky, exkurze 5. ročník Místo, kde žijeme Praha - hlavní město systém dopravy dopravní výchova 8

20 Lidé kolem nás základní pravidla společenského chování chování v různých situacích vztahy v rodině, ve škole péče o dobré vztahy respekt, podpora, pomoc vůči druhým konfliktní situace a jejich řešení sebekontrola, sebeovládání komunikace v konfliktních situacích rovnocennost všech etnických skupin a kultur, nekonfliktní život v multikulturní společnosti práva a povinnosti dítěte v rodině, ve škole školní řád protiprávní jednání - krádež, šikana, zneužívání, týrání, drogy pomáhající organizace odborná pomoc první pomoc Lidé a čas vycházky, exkurze proměny způsobu života Pracovní vyučování.,2.,3. ročník Práce s drobným a ostatním materiálem pracovní pomůcky a nástroje - nůžky, jehla práce s modelovacími hmotami plastelína, keramická hlína, těsto, modurit rozvoj tvořivosti organizace práce hodnocení a sebehodnocení Pěstitelské práce semena okrasných květin Příprava pokrmů hygiena a bezpečnost při práci výběr a nákup potravin obchod s potravinami, manipulace s penězi pravidla společenského chování Sebeobsluha, osobní hygiena, hygiena třídy mytí obličeje, rukou hygiena po vycházkách, pohybové činnosti, pracovní činnosti použití WC a hygiena po použití 4.,5. ročník Práce s modelovací hmotou druhy modelovacích hmot plastelína, modelit, sádra bezpečnost práce a ochrana zdraví poranění v dílně, první pomoc PŘÍPRAVA POKRMŮ, VÝŽIVA manipulace s penězi racionální a zdravá výživa první pomoc OSOBNÍ HYGIENA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ hygiena vlastního těl PĚSTITELSKÉ PRÁCE bezpečnost při práci na zahradě ochranné pomůcky, pravidelná poučení před zahájením úrazy na zahradě a jejich ošetření Tělesná výchova.,2.,3. ročník Význam pohybu pro zdraví pohybový režim, druhy pohybových aktivit, funkce a užití různých pohybových činností délka a intenzita pohybu Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 9

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Preventivní program. ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec. Mgr.

Preventivní program. ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana Praha 9 Mgr. Martin Střelec. Mgr. Školní rok:2016/2017 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 196 00 Praha 9 Mgr. Martin

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Preventivní program školy od roku 2015/2016

Preventivní program školy od roku 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 1743, PSČ 155 00 Preventivní program školy od roku 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová ŠMP 1 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola L.

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

Preventivní program školy od roku 2015/2016

Preventivní program školy od roku 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 1743, PSČ 155 00 Preventivní program školy od roku 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová ŠMP 1 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Rodinná výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VZ9101 respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více