Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová"

Transkript

1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 743, PSČ Minimální preventivní program 204/205 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová 0

2 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 743, Praha 5, Jméno a příjmení ředitele PaedDr. Věra Kozohorská Telefon na ředitele , na ředitele Jméno školního metodika Mgr. Dana Lukešová prevence Telefon Specializační studium Ano ANO Studuje Ne Realizátor vzdělávání Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu,2 a 4 Jméno výchovného poradce Mgr. Jana Marková Telefon Specializační studium Ano ANO Studuje Ne Realizátor vzdělávání PedF UK Praha Jméno školního psychologa psycholog SPC zřízeného při škole Mgr. Klára Dobešová Telefon Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠP - I stupeň ZŠP - II.stupeň ZŠS Celkem pedagogů na škole* * Jedná se o celkový počet pedagogů na škole. Nejedná se o součet údajů uvedených výše (někteří pedagogové učí na více stupních zároveň) 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE Naše škola patří mezi běžné sídlištní školy a navštěvují ji žáci se závažnými poruchami učení a chování, žáci s lehkou, střední a těžkou mentální retardací, integrováni jsou i žáci s jiným druhem a stupněm zdravotního postižení a žáci se sociálním znevýhodněním. Tato rozmanitost v osobnostech našich dětí způsobuje občas vzájemné nepochopení, agresivitu, nezájem, odstrkování se navzájem. Pracovat se třídou na vytvoření týmové koheze je prvořadým úkolem každého pedagogického pracovníka školy. Práce je často narušována příchodem nových

3 žáků během školního roku nebo naopak odchodem našich žáků na diagnostické pobyty, pobyty do SVP, léčeben, atd. V chování dětí, ale i dospělých, se odráží nálada ve společnosti. Vliv okolí, kamarádů, školy, rodiny, sdělovacích prostředků, to vše ovlivňuje vývoj osobnosti člověka. V současné době se kouření, drogová problematika, hazard, násilí stalo celospolečenským problémem. Zneužívání omamných a psychotropních látek a jiné rizikové faktory chování se dotýkají i dětí, které navštěvují naší školu. Ať již přímo jich nebo osob v jejich blízkém okolí. Potýkáme se s problémem volného prodeje alkoholických nápojů a cigaret našim žákům, dostupnosti některých drog v okolí školy a sídliště, tolerance kouření ze stran rodiny a okolí. Negativní vliv má finanční nedostupnost volnočasových aktivit pro některé z našich žáků, ale na druhé straně také nezájem dětí o tyto aktivity. V závěru školního roku 203/204 ŠMP uskutečnil průzkum mezi pedagogy zaměřený na kvalitu a kvantitu preventivních aktivit pro jednotlivé ročníky a prvky rizikového chování, které se v současné době četněji vyskytují na škole. Ze závěrů šetření byly stanoveny tyto cíle: zvýšit počet preventivních programů pro třídy ZŠS a zaměřit se ve školním roce 204/205 na rostoucí agresivitu mezi žáky, ale i vůči dospělým. Agresivita mezi žáky byla také důvodem většiny jednání se zákonnými zástupci žáků za přítomnosti vedení školy, výchovného poradce, ŠMP a pracovníků OSPODu. Škola musí pracovat jako jeden tým, který má společný cíl. Proto veškeré získané informace jsou okamžitě dále předávány. Na řešení problému se podílí pracovní skupina, složená z vedení školy, výchovného poradce, školního metodika prevence a třídního učitele. Primární prevence však probíhá již v samotné třídě, družině, kroužku, na výjezdové akci, turistickém výletě Během školního roku zajišťujeme řadu preventivních programů od organizací: o.s. Proxima, o.s. Pevnost, Útvaru prevence Policie hl. m. Praha, SPC. Pestrou nabídku programů volnočasových aktivit nabízí z.s. RARACH, kde pracují někteří pedagogové naší školy a tak programy jsou připravované právě na míru pro naše žáky. Z pohledu pedagogů je důležité zahájit primární prevenci právě v době povinné školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o dané problematice podaných přiměřeně věku žáků a na toto téma s nimi hovořit i na neformální úrovni. 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP (stanovení krátkodobých cílů MPP pro daný rok, zdůvodnění cílů a jejich návaznost na Preventivní strategii školy) Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: K o m p l e x n í p ů s o b e n í n a o s o b n o s t d í t ě t e a j e h o i n f o r m o v a n o s t P o k l e s v e v ý s k y t u r i z i k o v é h o c h o v á n í u ž á k ů, m o ž n é z m í r n ě n í t ě c h t o p r o j e v ů Nárůst agresivity vůči spolužákům a pedagogům, netolerance ve skupině T e n t o c í l j e d l o u h o d o b o u s t r a t e g i í p r e v e n t i v n í h o p r o g r a m u š k o l y. K a ž d ý p e d a g o g p ř i p l n ě n í Š V P s e z a b ý v á p r i m á r n í p r e v e n c í r i z i k o v é h o c h o v á n í. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Dlouhodobě a cíleně pracovat s chlapeckým kolektivem žáků na II. s tupni Zlepšení klimatu mezi žáky II. stupně, pokles řešení konfliktů s prvky rizikového chování, Žáci by měli mít povědomí o pojmech tolerance, spolupráce, ohleduplnost, Zásady komunikace, prosba, omluva. Nárůst konfliktů v jednání mezi chlapci II. stupně ZŠP, spojený s agresivním chováním jednotlivc ů D l o u h o d o b é p ů s o b e n í n a o s o b n o s t d í t ě t e, p o d p o r a p ř i ř e š e n í p r v k ů R C H, Nabídka možné následné péče a spolupráce s vhodnými organizacemi 2

4 Cíl: Nabízet během roku aktivity pro volný čas organizace, výlety,školní aktivit y Ukazatele dosažení cíle: Počet nabídnutých aktivit, návštěvnost ze stran žáků i rodičů. Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Finanční nedostupnost zájmových aktivit pro některé z žáků, absence vytrvalosti v pravidelné docházce na aktivity u našich žáků. Probíhají každoroční aktivity, které se těší velkému zájmu žáků, ale i jejich rodičů. Dlouhodobým cílem je umožnit žákům smysluplně využívat svůj volný čas a zapojovat se do nabízených činností. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: P r a v i d e l n ě i n f o r m o v a t p e d a g o g y s k o m p e t e n c e m i j e d n o t l i v ý c h s l o ž e k v o b l a s t i R C H a j e j i c h z m ě n a m i V č a s n é v y h l e d á n í p r v k ů r i z i k o v é h o c h o v á n í n a š k o l e a j e h o ř e š e n í v z á j m u d í t ě t e Č a s t á n o v e l i z a c e v y h l á š e k a p ř e d p i s ů při ř e š e n í p r v k ů r i z i k o v é h o c h o v á n í Ř í d i t s e p ř i ř e š e n í p r v k ů R C H p l a t n ý m i l e g i s l a t i v n í m i p ř e d p i s y, v s o u l a d u s e s t r a t e g i í M Č, H M P v o b l a s t i p r e v e n c e R C H. 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání N a b í d k a v z d ě l á v a c í c h s e m i n á ř ů P C P P, P P P p r o P r a h u 5, P P P p r o P r a h u, 2 a 4 P r o g r a m y z a m ě ř e n é n a p r á c i Š M P, V P a p e d a g o g ů Realizátor/lektor P C P P, P P P p r o P r a h u 5, P P P p r o P r a h u, 2 a 4 Počet proškolených pedagogů Počet hodin Termín konání D l e z á j m u a m o ž n o s t í š k o l y z á v i s l é n a a k t u á l n í n a b í d c e z á v i s l é n a a k t u á l n í n a b í d c e Název a odborné zaměření vzdělávání P r a v i d e l n á s e t k á n í Š M P p r o P r a h u 5 S e t k á n í s n a b í d k o u a k t u á l n í c h p r o g r a m ů p r e v e n c e, ř e š e n í p r o b l é m ů j e d n o t l i v ý c h š k o l. Realizátor/lektor O b v o d n í m e t o d i k p r e v e n c e p r o P r a h u 5 Počet proškolených pedagogů Počet hodin Termín konání Š M P 2 h o d i n y z a 2 m ě s í c e D l e n a b í d k y 3

5 Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů Počet hodin Termín konání S e z n a m o v á n í p e d a g o g i c k é h o s b o r u s n o v ý m i s k u t e č n o s t m i v r á m c i p r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í P ř e d á v á n í z í s k a n ý c h i n f o r m a c í a z k u š e n o s t í č l e n ů m p e d a g o g i c k é h o s b o r u Š M P A k t u á l n í p o č e t M i n i m á l n ě 4 h o d i n y K a ž d é č t v r t l e t í Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor/lektor Termín konání Pravidelná setkání školního pracovního týmu S c h ů z k a v e d e n í š k o l y, v ý c h o v n é h o p o r a d c e, Š M P, v e d o u c í d r u ž i n y, s p e c i á l n í c h p e d a g o g ů a p s y c h o l o ž k y S P C z ř í z e n é h o p ř i škole, š k o l a k a ž d ý m ě s í c Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů Počet hodin Termín konání N a b í d k a d a l š í h o v z d ě l á v á n í D V P P, N I V D v ý b ě r v h o d n ý c h t é m a t p r o p e d a g o g i c k ý s b o r z o b l a s t i p r e v e n c e P R C H B ě h e m r o k u v y u ž í v a t n a b í d k y k r o z š í ř e n í v z d ě l á n í a z í s k á n í d o v e d n o s t í p r o p r á c i s n a š i m i ž á k y. A k r e d i t o v a n é o r g a n i z a c e D l e f i n a n č n í c h a č a s o v ý c h m o ž n o s t í š k o l y D l e n a b í d k y D l e n a b í d k y Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů Počet hodin K o n z u l t a č n í h o d i n y Š M P p r o p e d a g o g i c k ý s b o r Ř e š e n í j e d n o t l i v ý c h p r v k ů r i z i k o v é h o c h o v á n í, n a b í d k a n á s l e d n é p é č e p r o ž á k y, i n t e r n e t o v é o d k a z y, n a b í d k a l i t e r a t u r y Š M P D l e z á j m u p e d a g o g i c k é h o s b o r u, 5 h o d i n y v s u d é m k a l e n d á ř n í m t ý d n u Termín konání S t ř e d a 2, 3 0 4, 0 0 / m o ž n é i n d i v i d u á l n í t e r m í n y / 4

6 b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace 6. r o č n í k O v Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 7. r o č n í k O v Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 8. r o č n í k O v Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 9. r o č n í k O v Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 6. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 7. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 8. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 9. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 6. r o č n í k Občanské praktikum Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 9. r o č n í k Občanské praktikum Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 6. r o č n í k P ř Č l o v ě k a p ř í r o d a V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 8. r o č n í k P ř Č l o v ě k a p ř í r o d a V i z. P ř í l o h a č. 6. r o č n í k P v Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 7. r o č n í k P v Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 8. r o č n í k P v Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 9. r o č n í k P v Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 5

7 Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace. r o č n í k P r v o u k a Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 2. r o č n í k P r v o u k a Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 3. r o č n í k P r v o u k a Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 4. r o č n í k Vlastivěda Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 5. r o č n í k V l a s t i v ě d a Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a. r o č n í k Pracovní vyučování Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 2. r o č n í k Pracovní vyučování Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 3. r o č n í k Pracovní vyučování Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 4. r o č n í k Pracovní vyučování Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a. r o č n í k Tv Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 2. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 3. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 4. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 5. r o č n í k T V Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 4. r o č n í k Přírodověda Č l o v ě k a p ř í r o d a V i z. P ř í l o h a č. 5. r o č n í k Přírodověda Č l o v ě k a p ř í r o d a V i z. P ř í l o h a č. 4. r o č n í k I n f o r m a t i k a Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 5. r o č n í k I n f o r m a t i k a Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 6

8 Specifická prevence Název programu Typ programu programu Než užiješ alkohol, užij svůj mozek beseda Hodinu je koncipována do tří bloků:. Seznámení žáků s tím, co je to alkohol. 2. Rozhodovací hra jak byste reagovali? 3. Diskuze na téma alkohol, naše zkušenosti s ním. Realizátor Sananim o.s. Cílová skupina 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník Počet žáků v programu 0, 2, 3 Počet hodin programu hodina na skupinu Cílem je komplexní působení na osobnost dítěte a jeho Návaznost programu na cíle MPP informovanost Ukazatele úspěšnosti Žáci mají povědomí o riziku požívání alkoholu, důsledcích jeho požití, o možnosti pomoci opilému. Termín Zodpovědná osoba ŠMP Dana Lukešová Název programu C est la vie Typ programu Interaktivní seminář - workshop Žáci se praktickým způsobem učí jednat na úřadech, nakládat programu s osobními doklady / občanským průkazem/, dojednávat smluvní vztah, nakládat s financemi. Nedílnou součástí je spolupráce ve skupině. Realizátor o.s. Proxima Cílová skupina Žáci 8. a 9. ročníku Počet žáků v programu Počet hodin programu 4 hodiny Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti Termín Zodpovědná osoba Cílem je komplexní působení na osobnost dítěte a jeho informovanost Žáci by se měli zdokonalit v komunikaci na úřadech, sjednat si brigádu, zajistit smluvní vztah, hospodařit s výdělkem. Dle domluvy Mgr. Dana Lukešová

9 Název programu Jsme tým Typ programu Selektivní specifická prevence programu Práce se skupinou bude zaměřena na komunikaci, toleranci, sebeúctu, kohezi skupiny, agresivitu a její různé formy. Realizátor Mgr. Klára Dobešová psycholog SPC, ŠMP Mgr. Dana Lukešová Cílová skupina Chlapci ročník Počet žáků v programu Max. 8 Počet hodin programu 2 hodiny za 4 dní Dlouhodobým cílem je vytváření koheze třídního kolektivu, Návaznost programu na cíle MPP vytváření přátelských vztahů mezi žáky. Žáci by měli být schopni komunikovat mezi s sebou, Ukazatele úspěšnosti komunikovat bez agrese. Měli by dokázat otevřeně vyjádřit svůj názor, prosbu. Termín Upřesnění dle skupiny žáků Zodpovědná osoba Mgr. Klára Dobešová psycholog, ŠMP Mgr. Dana Lukešová Název programu Finanční gramotnost Typ programu Interaktivní seminář programu Náplní programu jsou instruktážní videa, prezentace, týmové hry a modelové situace na témata finanční gramotnosti. Realizátor o.s. Proxima Cílová skupina 6. a 7. ročník Počet žáků v programu Počet hodin programu 2 hodiny Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti Termín Zodpovědná osoba Cílem je komplexní působení na osobnost dítěte a jeho informovanost. Žáci by se měli seznámit se základními pojmy z oblasti finanční gramotnosti, prakticky vyzkoušet hospodaření s penězi, sestavit rodinný rozpočet, seznámit se s důsledky špatného hospodaření dluhové spirály. Dle domluvy Mgr. Dana Lukešová 8

10 Název programu Dluhy ne!. Typ programu Interaktivní seminář Workshop přiblíží žákům pomocí příběhů několika dlužníků, instruktážních videí, skupinových aktivit a diskuze nebezpečí půjčování si peněz, neplacení pokut Seznámí se s pojmy programu rozhodčí doložka, penále, úrok, úvěr atd. Rizika při neplnění povinností vůči věřitelům. Realizátor o.s. Proxima Cílová skupina 8. ročník Počet žáků v programu 2 Počet hodin programu 2 hodiny Cílem je komplexní působení na osobnost dítěte a jeho Návaznost programu na cíle MPP informovanost Žáci by měli mít povědomí o rizicích špatného hospodaření, Ukazatele úspěšnosti půjčování si peněz, měli by dokázat hospodařit se svým kapesným. Q Dle domluvy Zodpovědná osoba Mgr. Dana Lukešová Název programu Dluhy ne! 2. Typ programu Interaktivní seminář programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti Termín Zodpovědná osoba Workshop je prakticky zaměřený. Využívá modelových situací, do kterých se může teenager snadno dostat. Využívá se interaktivní portál Šikmá plocha. o.s. Proxima 9. ročník 3 žáků 2 hodiny Cílem je komplexní působení na osobnost dítěte a jeho informovanost Žáci by se měli dokázat vyhnout těmto situacím. Měli by mít povědomí o tom, jak je řešit, pokud se do nich dostanou. Dle domluvy Mgr. Dana Lukešová 9

11 c) Rodiče Název programu Třídní schůzky úvodní v. čtvrtletí Seznámit rodiče s činností ŠMP, s možnostmi pomoci při řešení problémů jejich dětí, webové stránky školy a MPP a Vnitřní programu pokyn k řešení šikany Realizátor ŠMP + třídní učitelé Počet hodin programu Termín konání Listopad 204 Zodpovědná osoba ŠMP Mgr. Dana Lukešová. Název programu Konzultační hodiny programu Nabídnout zákonným zástupcům možnost řešit problém s prvky rizikového chování s jeho pomocí Realizátor ŠMP Počet hodin programu hodina měsíčně Termín konání Středa v lichém týdnu 5,30 6,30 / dle individuální dohody/ Zodpovědná osoba ŠMP Mgr. Dana Lukešová Název programu Podzimní tvořivá dílna, Vánoční tvořivá dílna, Velikonoční tvořivá dílna Tvořivé odpoledne s pohoštěním, na kterém se podílejí nejen učitelé, ale i rodiče. Během tvorby vánočních předmětů dochází k neformálním rozhovorům mezi zákonnými zástupci a programu pedagogy. Někteří rodiče docházejí v doprovodu svých dětí. Dlouholetá tradice školy. Realizátor Pedagogové školy Počet hodin programu hodiny Termín konání Listopad/prosinec 204, březen/duben 205 Zodpovědná osoba Výchovný poradce Mgr. Jana Marková Název programu Školní kolo pěvecké soutěže: Butovický zvoneček Veřejné školní kolo pěvecké soutěže převážně žáků ZŠP a ZŠS. programu Rodiče, ale i prarodiče vyslechnou své děti při hudebních vystoupeních, která odpovídají zcela jejich možnostem a schopnostem. Tolerance ve společnosti. Realizátor Pedagogové školy Počet hodin programu 3 hodiny Termín konání Březen 205 Zodpovědná osoba Mgr. Hana Černá 0

12 Název programu programu Realizátor Počet hodin programu Termín konání Zodpovědná osoba Klub rodičů Školská rada s pedagogy školy pořádá odpolední aktivity. Program je buď společný pro rodiče a děti nebo pedagogové zajišťují program pro děti a rodiče mají svůj společný program. Pedagogové + školská rada Dle zájmu / 2 hodiny měsíčně/ Dle zájmu rodičů Výchovný poradce, ŠMP 5. EVALUACE (metodika str. 8) A) Kvalitativní hodnocení Stanovené cíle MPP 203/204: Komplexní působení na osobnost dítěte a jeho informovanost Vytváření přátelských vztahů v dívčím kolektivu na II. stupni Nabízet během roku aktivity pro volný čas organizace, školní akce Pravidelně informovat pedagogy s kompetencemi jednotlivých složek při řešení prvků rizikového chování Konkrétní řešené problémy : alkoholický nápoj ve škole 0 případů podezření na požití OPL 0 případů kouření v prostorách školy 3 případy /třídní učitel, ŠMP, zákonný zástupce / šikana /prokázaná/ 0 případy agresivní chování 8 případů / škola, zákonný zástupce, OSPOD / vztahy v kolektivu dívčí kolektiv II. Stupně /ŠMP/ vyhrožování pedagogickému sboru případ / škola, zákonný zástupce, OSPOD, Policie ČR/ podezření na sebepoškozování 2 případy / ŠMP, třídní učitel zákonný zástupce/ K plnění MPP dochází z velké části v rámci výuky, kde jsou začleněné tematické bloky zaměřené na primární prevenci. Seznamování s tématy probíhá formou výkladu, diskusemi, dotazníky, ukázkami, vyhledáváním informací v odborné literatuře, ve sdělovacích prostředcích, na interneru, sledováním videozáznamů, formou her, dramatizace, dotazy. Velmi oblíbenou formu prevence patří mezi žáky předmět Občanské praktikum, kde se využívá prvků dramatizace a sociálním her. V oblasti primární prevence se škola snaží nabídnou řadu nepovinných volitelných předmětů a umožnit žákům trávit volný čas činnostmi, které je zajímají a baví keramika, dramatická výchova a hra na zobcovou flétnu. Velkou návštěvnost má také fotografický kroužek. V letošním školním roce byl největší zájem o nový předmět Základy kuchařských prací. Rodiče se daří oslovovat nabídkou tvořivých dílen v odpoledních hodinách, shlédnutím a poslechem školního kola pěvecké soutěže Butovický zvoneček. Pomalu se zvyšuje návštěvnost rodičů na třídních schůzkách či konzultacích. Na škole funguje Klub rodičů. Projevy krizového chování na škole řeší tým složený z metodika prevence, výchovné poradkyně, vedení školy a třídní učitelky. V případě potřeby navazuje spolupráce s následnými orgány péče o dítě, policií, detox. středisky ŠMP vyhodnotil evaluační dotazník, na jehož základě stanovil konzultační hodiny nejen pro rodiče, ale i pedagogický sbor.

13 B) Kvantitativní hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh Počet vzdělávacích aktivit 8 Počet celkově proškolených pedagogů Počet hodin ŠMP, VP, celý pedagogický sbor cca 32hodin Pedagogická rada chování žáků a řešení jednotlivých případů Pravidelná setkání ŠMP v PPP Kuncova, Praha 5 Seminář k dotačnímu řízení zdravé město Praha Setkání ŠMP pro Prahu 3, Kočičí zahrada Služby v komunitě Prahy 3 a role Proximy Sociale Konference Šikana a kyberšikana Pražské drogové fórum primární prevence Setkání ŠMP pro Prahu 3 Dynamika třídy, práce se třídou Celý pedagogický sbor ŠMP ŠMP ŠMP, Vyučující. stupně ŠMP, VP ŠMP ŠMP ŠMP II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Počet aktivit Počet hodin Počet zúčastněných rodičů Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 23 7 Asi 50% Podzimní tvůrčí dílna pro rodiče, Klub rodičů Humanitární sbírka ošacení pro Diakonii Broumov Prezentace školy v rámci Veletrhu ZŠ Prahy Tvořivá dílna pro rodiče Vánoční tvoření + o.s.zajíček na koni Třídní schůzky, TS vycházejících žáků s VP ,5 Tvořivávdílna pro rodiče a děti Vánoční tvoření Den otevřených dveří Akce ŠD + fotografický kroužek Čertovský bowling turnaj pro rodiče a děti Vánoční tvořivá dílna pro rodiče a žáky

14 Vánoční turnaj ve stolním tenise 2. ročník, pod záštitou sportovního klubu Slavoj a SPMP Praha 5 Vánoční besídka pro rodiče žáků ZŠS Třídní schůzky, TS vycházejících žáků s VP ,5 Klub rodičů Velikonoční tvořivá dílna pro rodiče a děti + o.s. Zajíček na koni Školní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček Klub rodičů Posezení nad ochutnávkou palačinek Velikonoční tvořivá dílna pro rodiče a děti ,5 Akce ŠD + fotografický kroužek Bowling o velikonoční vajíčko turnaj pro rodiče a děti Indonéská dílna v rámci projektu MAY DAY Jednání školské rady za přítomnosti ŘŠ Třídní schůzky ,5 Klub rodičů Burza oděvů Školní Akademie III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální Počet Počet Počet hodin situaci (problém) ve třídě aktivit žáků přímé práce Interaktivní seminář Cest la vie workshop o.p.s. Člověk v tísni Finanční gramotnost workshop o.p.s. Člověk v tísni Dluhy ne workshop o.p.s. Člověk v tísni Neubližujme si o.s.spolek r. 6. r. 9. r.. 5.r. ZŠS

15 Beseda Malý kriminalista ÚP Policie hl.m. Praha Než požiješ alkohol, užij svůj mozek o.s. Sananim Jak si nenechat ublížit ÚP Policie hl.m. Praha Bezpečný kontakt pro psy ÚP Policie hl.m. Praha Drogy I ÚP Policie hl.m. Praha Šikana a násilí na dětských kolektivech ÚP Policie hl.m. Praha Základy právního vědomí ÚP Policie hl.m. Praha Kriminalita dětí I. ÚP Policie hl.m. Praha Drogy II.- drogy a zákon ÚP Policie hl.m. Praha 6. r r. 7.r. ZŠS 5. r. 6. r. 9. r. 7. r. 8. r. 2 Komponovaný pořad Pobytová akce R.E.P. resocializační pobyt /podzim o.s. Proxima R.E.P. resocializační pobyt /jaro o.s. Proxima Situační intervence skupinová práce se třídou 4. ročník skupinová práce s dívčím kolektivem ročník Multimediální představení The Action bezpečnost silničního provozu/ alkohol, drogy, 8.a 9.r. 2 rychlá jízda/ Euro.Net.cz, spol.s.r.o. jsi user Studio Ypsilon 8. a 9. r. 2 Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků Školní kluby 0 0 Školní kroužky - fotografický Každý týden Víkendové akce školy Prázdninové akce školy letní tábor 0 0 Jiné Nabídka o.s.rarach víkendové akce, letní tábor 2 turnusy Evidence RARACH Evidence RARACH 4

16 Příloha č. Program plánované Besední a přednáškové činnosti Útvaru městské policie hl. m. Prahy 204/205 Společensky nebezpečné jevy 5. ročník: Drogy I ročník: Šikana a násilí v dětských kolektivech ročník: Kriminalita dětí ročník: Drogy II. drogy a zákon ročník: Základy právního vědomí Dopravní výchova a zdravověda Dopravní výchova. 3. ročník ZŠP + ZŠS Dopravní výchova ročník ZŠP Bezpečné chování Medvídek Brumla ve městě a v MHD. 3. ročník ZŠP + ZŠS Bezpečné chování ročník ZŠP + ZŠS Bezpečné chování v elektronickém světě ročník ZŠP Jak se nestát pachatelem provinění ročník ZŠP Jak se nestát obětí znásilnění ročník ZŠP Ochrana osob a majetku Jak si nenechat ublížit 7. ročník ZŠP Malý kriminalista 6. ročník ZŠP KONTAKTY funkce jméno spojení ÚMČ Praha 3 protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality koordinátorka sociální prevence Petr Syrový, Bc. Tel.: , Fax: SyrovyP[zavináč]p3[tečka]mepnet[tečka]cz Tyranová Hana, Mgr. Tel.: , fax: TyranovaH[zavináč]p3[tečka]mepnet[tečka]cz kurátorka pro mládež Augustová Alexandra, Mgr. Smrž Josef Tel.: AugustovaA[zavináč]p3[tečka]mepnet[tečka]cz Tel: SmrzJ[zavináč]p3[tečka]mepnet[tečka]cz 5

17 kurátorka pro mládež Wdowyczynová Zdeňka Bc. Tel.: WdowyczynovaZ[zavináč]p3[tečka]mepnet[tečka]cz Obvodní metodik prevence Mgr. Olaga Pařízková Mgr. Pavla Kosinková Tel: , Koordinátor zdravotní a sociální prevence Bc. Ondřej Pracný. Magistrát hl. m. Prahy Tel.: Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Oddělení prevence Charvátova 45/9, 0 00 Praha koordinátorka školské prevence Mgr. Jana Havlíková Magistrát hlavního města PrahyOdbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Tel.: Oddělení prevence Obvodní oddělení Policie ČR Charvátova 9/45, Praha Místní oddělení Stodůlky adresa: Praha 5, Mukařovského 985 stálá služba: , , fax: Služba kriminální policie od. nezletilých Protidrogová koordinátorka hlavního města Prahy Služba kriminální policie a vyšetřování Praha II Sokolská 38, Praha 2 Mgr. Nina Janyšková Oddělení prevence ZSP Charvátova Praha sekretariát: Telefon: Mobilní telefon:

18 Příloha č.2 Témata MPP v jednotlivých předmětech ZŠP Prvouka.ročník Místo, kde žijeme život ve škole, pravidla chování příprava do školy základy dopravní výchovy kontakt s neznámými lidmi, nebezpečná místa Radnice, kulturní dům, městská knihovna, Centrální park, dětská hřiště riziková místa z hlediska bezpečnosti (vycházky) Lidé kolem nás práva a povinnosti v rodině vzájemné vztahy život rodiny základní pravidla společenského chování práva a povinnosti žáků školy kontakt s neznámým člověkem, bezpečnost žáků mimo školu (modelové situace) Lidé a čas lidská činnost práce, hra, zábava rozvržení dne režim dne lidská činnost práce, hra, zábava využití volného času Člověk a jeho zdraví ochrana zdraví drobné úrazy a poranění bezpečné chování v silničním provozu příznaky nemoci, nevolnosti, poranění 2. ročník Místo, kde žijeme orientace v okolí domova a školy orientační body, nebezpečná místa dopravní výchova chování na veřejnosti, v dopravních prostředcích riziková místa z hlediska bezpečnosti (vycházky) Lidé kolem nás chování vůči rodičům a sourozencům, vzájemné vztahy společenské chování školní řád základní práva a povinnosti žáků mezilidské vztahy odlišnost lidí a jejich vzájemná rovnost tolerance, spolupráce vztahy mezi chlapci a dívkami prvky sexuální výchovy kontakt s neznámým člověkem a z něj vyplývající nebezpečí příznaky podezřelého chování Lidé a čas režim dne práce, zábava, volný čas Rozmanitost přírody bezpečnost při pobytu v přírodě Člověk a jeho zdraví osobní a intimní hygiena nebezpečí úrazů ve škole i mimo ni modelové situace zdravá výživa, pitný režim, spánek bezpečné chování v silničním provozu příznaky běžných nemocí prevence onemocnění 7

19 drobné úrazy a poranění první pomoc 3. ročník Místo, kde žijeme naše škola, třída, spolužáci život ve škole bezpečnost při cestě do školy a ze školy Lidé kolem nás vzájemné vztahy, pomoc rodičům Právo a spravedlnost pravidla společenského chování chování k vrstevníkům rodičům, sourozencům, učitelům, dospělým, cizím lidem. dramatizace nácvik jednání v modelových situacích v jídelně, na nákupu, u lékaře, na návštěvě apod. školní řád základní práva a povinnosti žáků mezilidské vztahy protiprávní jednání a jeho postih šikana, zneužívání, týrání ochrana vyhledání pomoci Osobní bezpečí, situace hromadného ohrožení chování v rizikovém prostředí a krizových situacích Lidé a čas režim dne práce a odpočinek, volný čas Látky a jejich vlastnosti přírodní látky a materiály vytvořené uměle Člověk a jeho zdraví osobní a intimní hygiena prevence přenosu nemocí nebezpečí úrazů - prevence zdravý životní styl návykové látky pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty Lidské tělo prvky sexuální výchovy Zdravotnictví příznaky běžných nemocí prevence onemocnění návštěva lékaře chování v době nemoci péče o nemocného - ošetřování Vlastivěda 4. ročník Místo, kde žijeme doprava v obci dopravní výchova Lidé kolem nás mezilidské vztahy v rodině, ve škole, ve společnosti základní pravidla společenského chování základní práva dítěte práva a povinnosti žáků školní řád protiprávní jednání a jeho postih krádež, šikana, nabídka drogy první pomoc Lidé a čas vycházky, exkurze 5. ročník Místo, kde žijeme Praha - hlavní město systém dopravy dopravní výchova 8

20 Lidé kolem nás základní pravidla společenského chování chování v různých situacích vztahy v rodině, ve škole péče o dobré vztahy respekt, podpora, pomoc vůči druhým konfliktní situace a jejich řešení sebekontrola, sebeovládání komunikace v konfliktních situacích rovnocennost všech etnických skupin a kultur, nekonfliktní život v multikulturní společnosti práva a povinnosti dítěte v rodině, ve škole školní řád protiprávní jednání - krádež, šikana, zneužívání, týrání, drogy pomáhající organizace odborná pomoc první pomoc Lidé a čas vycházky, exkurze proměny způsobu života Pracovní vyučování.,2.,3. ročník Práce s drobným a ostatním materiálem pracovní pomůcky a nástroje - nůžky, jehla práce s modelovacími hmotami plastelína, keramická hlína, těsto, modurit rozvoj tvořivosti organizace práce hodnocení a sebehodnocení Pěstitelské práce semena okrasných květin Příprava pokrmů hygiena a bezpečnost při práci výběr a nákup potravin obchod s potravinami, manipulace s penězi pravidla společenského chování Sebeobsluha, osobní hygiena, hygiena třídy mytí obličeje, rukou hygiena po vycházkách, pohybové činnosti, pracovní činnosti použití WC a hygiena po použití 4.,5. ročník Práce s modelovací hmotou druhy modelovacích hmot plastelína, modelit, sádra bezpečnost práce a ochrana zdraví poranění v dílně, první pomoc PŘÍPRAVA POKRMŮ, VÝŽIVA manipulace s penězi racionální a zdravá výživa první pomoc OSOBNÍ HYGIENA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ hygiena vlastního těl PĚSTITELSKÉ PRÁCE bezpečnost při práci na zahradě ochranné pomůcky, pravidelná poučení před zahájením úrazy na zahradě a jejich ošetření Tělesná výchova.,2.,3. ročník Význam pohybu pro zdraví pohybový režim, druhy pohybových aktivit, funkce a užití různých pohybových činností délka a intenzita pohybu Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 9

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání žáků s

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program... - 1-1. Identifikační údaje...1 1.1. Název vzdělávacího programu...1 1.2. Předkladatel...1 1.3. Zřizovatel školy...1

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Křesťanské základní školy J. Husa Fügnerova 7, 613 00 Brno OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 III. CHARAKTERISTIKA ŠVP...

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více