Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová"

Transkript

1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 743, PSČ Minimální preventivní program 204/205 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová 0

2 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 743, Praha 5, Jméno a příjmení ředitele PaedDr. Věra Kozohorská Telefon na ředitele , na ředitele Jméno školního metodika Mgr. Dana Lukešová prevence Telefon Specializační studium Ano ANO Studuje Ne Realizátor vzdělávání Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu,2 a 4 Jméno výchovného poradce Mgr. Jana Marková Telefon Specializační studium Ano ANO Studuje Ne Realizátor vzdělávání PedF UK Praha Jméno školního psychologa psycholog SPC zřízeného při škole Mgr. Klára Dobešová Telefon Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠP - I stupeň ZŠP - II.stupeň ZŠS Celkem pedagogů na škole* * Jedná se o celkový počet pedagogů na škole. Nejedná se o součet údajů uvedených výše (někteří pedagogové učí na více stupních zároveň) 2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE Naše škola patří mezi běžné sídlištní školy a navštěvují ji žáci se závažnými poruchami učení a chování, žáci s lehkou, střední a těžkou mentální retardací, integrováni jsou i žáci s jiným druhem a stupněm zdravotního postižení a žáci se sociálním znevýhodněním. Tato rozmanitost v osobnostech našich dětí způsobuje občas vzájemné nepochopení, agresivitu, nezájem, odstrkování se navzájem. Pracovat se třídou na vytvoření týmové koheze je prvořadým úkolem každého pedagogického pracovníka školy. Práce je často narušována příchodem nových

3 žáků během školního roku nebo naopak odchodem našich žáků na diagnostické pobyty, pobyty do SVP, léčeben, atd. V chování dětí, ale i dospělých, se odráží nálada ve společnosti. Vliv okolí, kamarádů, školy, rodiny, sdělovacích prostředků, to vše ovlivňuje vývoj osobnosti člověka. V současné době se kouření, drogová problematika, hazard, násilí stalo celospolečenským problémem. Zneužívání omamných a psychotropních látek a jiné rizikové faktory chování se dotýkají i dětí, které navštěvují naší školu. Ať již přímo jich nebo osob v jejich blízkém okolí. Potýkáme se s problémem volného prodeje alkoholických nápojů a cigaret našim žákům, dostupnosti některých drog v okolí školy a sídliště, tolerance kouření ze stran rodiny a okolí. Negativní vliv má finanční nedostupnost volnočasových aktivit pro některé z našich žáků, ale na druhé straně také nezájem dětí o tyto aktivity. V závěru školního roku 203/204 ŠMP uskutečnil průzkum mezi pedagogy zaměřený na kvalitu a kvantitu preventivních aktivit pro jednotlivé ročníky a prvky rizikového chování, které se v současné době četněji vyskytují na škole. Ze závěrů šetření byly stanoveny tyto cíle: zvýšit počet preventivních programů pro třídy ZŠS a zaměřit se ve školním roce 204/205 na rostoucí agresivitu mezi žáky, ale i vůči dospělým. Agresivita mezi žáky byla také důvodem většiny jednání se zákonnými zástupci žáků za přítomnosti vedení školy, výchovného poradce, ŠMP a pracovníků OSPODu. Škola musí pracovat jako jeden tým, který má společný cíl. Proto veškeré získané informace jsou okamžitě dále předávány. Na řešení problému se podílí pracovní skupina, složená z vedení školy, výchovného poradce, školního metodika prevence a třídního učitele. Primární prevence však probíhá již v samotné třídě, družině, kroužku, na výjezdové akci, turistickém výletě Během školního roku zajišťujeme řadu preventivních programů od organizací: o.s. Proxima, o.s. Pevnost, Útvaru prevence Policie hl. m. Praha, SPC. Pestrou nabídku programů volnočasových aktivit nabízí z.s. RARACH, kde pracují někteří pedagogové naší školy a tak programy jsou připravované právě na míru pro naše žáky. Z pohledu pedagogů je důležité zahájit primární prevenci právě v době povinné školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o dané problematice podaných přiměřeně věku žáků a na toto téma s nimi hovořit i na neformální úrovni. 3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP (stanovení krátkodobých cílů MPP pro daný rok, zdůvodnění cílů a jejich návaznost na Preventivní strategii školy) Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: K o m p l e x n í p ů s o b e n í n a o s o b n o s t d í t ě t e a j e h o i n f o r m o v a n o s t P o k l e s v e v ý s k y t u r i z i k o v é h o c h o v á n í u ž á k ů, m o ž n é z m í r n ě n í t ě c h t o p r o j e v ů Nárůst agresivity vůči spolužákům a pedagogům, netolerance ve skupině T e n t o c í l j e d l o u h o d o b o u s t r a t e g i í p r e v e n t i v n í h o p r o g r a m u š k o l y. K a ž d ý p e d a g o g p ř i p l n ě n í Š V P s e z a b ý v á p r i m á r n í p r e v e n c í r i z i k o v é h o c h o v á n í. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Dlouhodobě a cíleně pracovat s chlapeckým kolektivem žáků na II. s tupni Zlepšení klimatu mezi žáky II. stupně, pokles řešení konfliktů s prvky rizikového chování, Žáci by měli mít povědomí o pojmech tolerance, spolupráce, ohleduplnost, Zásady komunikace, prosba, omluva. Nárůst konfliktů v jednání mezi chlapci II. stupně ZŠP, spojený s agresivním chováním jednotlivc ů D l o u h o d o b é p ů s o b e n í n a o s o b n o s t d í t ě t e, p o d p o r a p ř i ř e š e n í p r v k ů R C H, Nabídka možné následné péče a spolupráce s vhodnými organizacemi 2

4 Cíl: Nabízet během roku aktivity pro volný čas organizace, výlety,školní aktivit y Ukazatele dosažení cíle: Počet nabídnutých aktivit, návštěvnost ze stran žáků i rodičů. Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Finanční nedostupnost zájmových aktivit pro některé z žáků, absence vytrvalosti v pravidelné docházce na aktivity u našich žáků. Probíhají každoroční aktivity, které se těší velkému zájmu žáků, ale i jejich rodičů. Dlouhodobým cílem je umožnit žákům smysluplně využívat svůj volný čas a zapojovat se do nabízených činností. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: P r a v i d e l n ě i n f o r m o v a t p e d a g o g y s k o m p e t e n c e m i j e d n o t l i v ý c h s l o ž e k v o b l a s t i R C H a j e j i c h z m ě n a m i V č a s n é v y h l e d á n í p r v k ů r i z i k o v é h o c h o v á n í n a š k o l e a j e h o ř e š e n í v z á j m u d í t ě t e Č a s t á n o v e l i z a c e v y h l á š e k a p ř e d p i s ů při ř e š e n í p r v k ů r i z i k o v é h o c h o v á n í Ř í d i t s e p ř i ř e š e n í p r v k ů R C H p l a t n ý m i l e g i s l a t i v n í m i p ř e d p i s y, v s o u l a d u s e s t r a t e g i í M Č, H M P v o b l a s t i p r e v e n c e R C H. 4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY a) Pedagogové Název a odborné zaměření vzdělávání N a b í d k a v z d ě l á v a c í c h s e m i n á ř ů P C P P, P P P p r o P r a h u 5, P P P p r o P r a h u, 2 a 4 P r o g r a m y z a m ě ř e n é n a p r á c i Š M P, V P a p e d a g o g ů Realizátor/lektor P C P P, P P P p r o P r a h u 5, P P P p r o P r a h u, 2 a 4 Počet proškolených pedagogů Počet hodin Termín konání D l e z á j m u a m o ž n o s t í š k o l y z á v i s l é n a a k t u á l n í n a b í d c e z á v i s l é n a a k t u á l n í n a b í d c e Název a odborné zaměření vzdělávání P r a v i d e l n á s e t k á n í Š M P p r o P r a h u 5 S e t k á n í s n a b í d k o u a k t u á l n í c h p r o g r a m ů p r e v e n c e, ř e š e n í p r o b l é m ů j e d n o t l i v ý c h š k o l. Realizátor/lektor O b v o d n í m e t o d i k p r e v e n c e p r o P r a h u 5 Počet proškolených pedagogů Počet hodin Termín konání Š M P 2 h o d i n y z a 2 m ě s í c e D l e n a b í d k y 3

5 Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů Počet hodin Termín konání S e z n a m o v á n í p e d a g o g i c k é h o s b o r u s n o v ý m i s k u t e č n o s t m i v r á m c i p r e v e n c e r i z i k o v é h o c h o v á n í P ř e d á v á n í z í s k a n ý c h i n f o r m a c í a z k u š e n o s t í č l e n ů m p e d a g o g i c k é h o s b o r u Š M P A k t u á l n í p o č e t M i n i m á l n ě 4 h o d i n y K a ž d é č t v r t l e t í Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor/lektor Termín konání Pravidelná setkání školního pracovního týmu S c h ů z k a v e d e n í š k o l y, v ý c h o v n é h o p o r a d c e, Š M P, v e d o u c í d r u ž i n y, s p e c i á l n í c h p e d a g o g ů a p s y c h o l o ž k y S P C z ř í z e n é h o p ř i škole, š k o l a k a ž d ý m ě s í c Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů Počet hodin Termín konání N a b í d k a d a l š í h o v z d ě l á v á n í D V P P, N I V D v ý b ě r v h o d n ý c h t é m a t p r o p e d a g o g i c k ý s b o r z o b l a s t i p r e v e n c e P R C H B ě h e m r o k u v y u ž í v a t n a b í d k y k r o z š í ř e n í v z d ě l á n í a z í s k á n í d o v e d n o s t í p r o p r á c i s n a š i m i ž á k y. A k r e d i t o v a n é o r g a n i z a c e D l e f i n a n č n í c h a č a s o v ý c h m o ž n o s t í š k o l y D l e n a b í d k y D l e n a b í d k y Název a odborné zaměření vzdělávání Realizátor/lektor Počet proškolených pedagogů Počet hodin K o n z u l t a č n í h o d i n y Š M P p r o p e d a g o g i c k ý s b o r Ř e š e n í j e d n o t l i v ý c h p r v k ů r i z i k o v é h o c h o v á n í, n a b í d k a n á s l e d n é p é č e p r o ž á k y, i n t e r n e t o v é o d k a z y, n a b í d k a l i t e r a t u r y Š M P D l e z á j m u p e d a g o g i c k é h o s b o r u, 5 h o d i n y v s u d é m k a l e n d á ř n í m t ý d n u Termín konání S t ř e d a 2, 3 0 4, 0 0 / m o ž n é i n d i v i d u á l n í t e r m í n y / 4

6 b) Žáci Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace 6. r o č n í k O v Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 7. r o č n í k O v Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 8. r o č n í k O v Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 9. r o č n í k O v Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 6. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 7. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 8. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 9. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 6. r o č n í k Občanské praktikum Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 9. r o č n í k Občanské praktikum Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 6. r o č n í k P ř Č l o v ě k a p ř í r o d a V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 8. r o č n í k P ř Č l o v ě k a p ř í r o d a V i z. P ř í l o h a č. 6. r o č n í k P v Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 7. r o č n í k P v Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 8. r o č n í k P v Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 9. r o č n í k P v Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 5

7 Ročník/pololetí Předmět Vzdělávací oblast Téma Časová dotace. r o č n í k P r v o u k a Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 2. r o č n í k P r v o u k a Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 3. r o č n í k P r v o u k a Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 4. r o č n í k Vlastivěda Č l o v ě k a s p o l e č n o s t V i z. P ř í l o h a č. 5. r o č n í k V l a s t i v ě d a Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a. r o č n í k Pracovní vyučování Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 2. r o č n í k Pracovní vyučování Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 3. r o č n í k Pracovní vyučování Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 4. r o č n í k Pracovní vyučování Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a. r o č n í k Tv Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 2. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 3. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 4. r o č n í k T v Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. h o d. - t é m a 5. r o č n í k T V Č l o v ě k a z d r a v í V i z. P ř í l o h a č. 4. r o č n í k Přírodověda Č l o v ě k a p ř í r o d a V i z. P ř í l o h a č. 5. r o č n í k Přírodověda Č l o v ě k a p ř í r o d a V i z. P ř í l o h a č. 4. r o č n í k I n f o r m a t i k a Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 5. r o č n í k I n f o r m a t i k a Č l o v ě k a s v ě t p r á c e V i z. P ř í l o h a č. 6

8 Specifická prevence Název programu Typ programu programu Než užiješ alkohol, užij svůj mozek beseda Hodinu je koncipována do tří bloků:. Seznámení žáků s tím, co je to alkohol. 2. Rozhodovací hra jak byste reagovali? 3. Diskuze na téma alkohol, naše zkušenosti s ním. Realizátor Sananim o.s. Cílová skupina 7. ročník, 8. ročník, 9. ročník Počet žáků v programu 0, 2, 3 Počet hodin programu hodina na skupinu Cílem je komplexní působení na osobnost dítěte a jeho Návaznost programu na cíle MPP informovanost Ukazatele úspěšnosti Žáci mají povědomí o riziku požívání alkoholu, důsledcích jeho požití, o možnosti pomoci opilému. Termín Zodpovědná osoba ŠMP Dana Lukešová Název programu C est la vie Typ programu Interaktivní seminář - workshop Žáci se praktickým způsobem učí jednat na úřadech, nakládat programu s osobními doklady / občanským průkazem/, dojednávat smluvní vztah, nakládat s financemi. Nedílnou součástí je spolupráce ve skupině. Realizátor o.s. Proxima Cílová skupina Žáci 8. a 9. ročníku Počet žáků v programu Počet hodin programu 4 hodiny Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti Termín Zodpovědná osoba Cílem je komplexní působení na osobnost dítěte a jeho informovanost Žáci by se měli zdokonalit v komunikaci na úřadech, sjednat si brigádu, zajistit smluvní vztah, hospodařit s výdělkem. Dle domluvy Mgr. Dana Lukešová

9 Název programu Jsme tým Typ programu Selektivní specifická prevence programu Práce se skupinou bude zaměřena na komunikaci, toleranci, sebeúctu, kohezi skupiny, agresivitu a její různé formy. Realizátor Mgr. Klára Dobešová psycholog SPC, ŠMP Mgr. Dana Lukešová Cílová skupina Chlapci ročník Počet žáků v programu Max. 8 Počet hodin programu 2 hodiny za 4 dní Dlouhodobým cílem je vytváření koheze třídního kolektivu, Návaznost programu na cíle MPP vytváření přátelských vztahů mezi žáky. Žáci by měli být schopni komunikovat mezi s sebou, Ukazatele úspěšnosti komunikovat bez agrese. Měli by dokázat otevřeně vyjádřit svůj názor, prosbu. Termín Upřesnění dle skupiny žáků Zodpovědná osoba Mgr. Klára Dobešová psycholog, ŠMP Mgr. Dana Lukešová Název programu Finanční gramotnost Typ programu Interaktivní seminář programu Náplní programu jsou instruktážní videa, prezentace, týmové hry a modelové situace na témata finanční gramotnosti. Realizátor o.s. Proxima Cílová skupina 6. a 7. ročník Počet žáků v programu Počet hodin programu 2 hodiny Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti Termín Zodpovědná osoba Cílem je komplexní působení na osobnost dítěte a jeho informovanost. Žáci by se měli seznámit se základními pojmy z oblasti finanční gramotnosti, prakticky vyzkoušet hospodaření s penězi, sestavit rodinný rozpočet, seznámit se s důsledky špatného hospodaření dluhové spirály. Dle domluvy Mgr. Dana Lukešová 8

10 Název programu Dluhy ne!. Typ programu Interaktivní seminář Workshop přiblíží žákům pomocí příběhů několika dlužníků, instruktážních videí, skupinových aktivit a diskuze nebezpečí půjčování si peněz, neplacení pokut Seznámí se s pojmy programu rozhodčí doložka, penále, úrok, úvěr atd. Rizika při neplnění povinností vůči věřitelům. Realizátor o.s. Proxima Cílová skupina 8. ročník Počet žáků v programu 2 Počet hodin programu 2 hodiny Cílem je komplexní působení na osobnost dítěte a jeho Návaznost programu na cíle MPP informovanost Žáci by měli mít povědomí o rizicích špatného hospodaření, Ukazatele úspěšnosti půjčování si peněz, měli by dokázat hospodařit se svým kapesným. Q Dle domluvy Zodpovědná osoba Mgr. Dana Lukešová Název programu Dluhy ne! 2. Typ programu Interaktivní seminář programu Realizátor Cílová skupina Počet žáků v programu Počet hodin programu Návaznost programu na cíle MPP Ukazatele úspěšnosti Termín Zodpovědná osoba Workshop je prakticky zaměřený. Využívá modelových situací, do kterých se může teenager snadno dostat. Využívá se interaktivní portál Šikmá plocha. o.s. Proxima 9. ročník 3 žáků 2 hodiny Cílem je komplexní působení na osobnost dítěte a jeho informovanost Žáci by se měli dokázat vyhnout těmto situacím. Měli by mít povědomí o tom, jak je řešit, pokud se do nich dostanou. Dle domluvy Mgr. Dana Lukešová 9

11 c) Rodiče Název programu Třídní schůzky úvodní v. čtvrtletí Seznámit rodiče s činností ŠMP, s možnostmi pomoci při řešení problémů jejich dětí, webové stránky školy a MPP a Vnitřní programu pokyn k řešení šikany Realizátor ŠMP + třídní učitelé Počet hodin programu Termín konání Listopad 204 Zodpovědná osoba ŠMP Mgr. Dana Lukešová. Název programu Konzultační hodiny programu Nabídnout zákonným zástupcům možnost řešit problém s prvky rizikového chování s jeho pomocí Realizátor ŠMP Počet hodin programu hodina měsíčně Termín konání Středa v lichém týdnu 5,30 6,30 / dle individuální dohody/ Zodpovědná osoba ŠMP Mgr. Dana Lukešová Název programu Podzimní tvořivá dílna, Vánoční tvořivá dílna, Velikonoční tvořivá dílna Tvořivé odpoledne s pohoštěním, na kterém se podílejí nejen učitelé, ale i rodiče. Během tvorby vánočních předmětů dochází k neformálním rozhovorům mezi zákonnými zástupci a programu pedagogy. Někteří rodiče docházejí v doprovodu svých dětí. Dlouholetá tradice školy. Realizátor Pedagogové školy Počet hodin programu hodiny Termín konání Listopad/prosinec 204, březen/duben 205 Zodpovědná osoba Výchovný poradce Mgr. Jana Marková Název programu Školní kolo pěvecké soutěže: Butovický zvoneček Veřejné školní kolo pěvecké soutěže převážně žáků ZŠP a ZŠS. programu Rodiče, ale i prarodiče vyslechnou své děti při hudebních vystoupeních, která odpovídají zcela jejich možnostem a schopnostem. Tolerance ve společnosti. Realizátor Pedagogové školy Počet hodin programu 3 hodiny Termín konání Březen 205 Zodpovědná osoba Mgr. Hana Černá 0

12 Název programu programu Realizátor Počet hodin programu Termín konání Zodpovědná osoba Klub rodičů Školská rada s pedagogy školy pořádá odpolední aktivity. Program je buď společný pro rodiče a děti nebo pedagogové zajišťují program pro děti a rodiče mají svůj společný program. Pedagogové + školská rada Dle zájmu / 2 hodiny měsíčně/ Dle zájmu rodičů Výchovný poradce, ŠMP 5. EVALUACE (metodika str. 8) A) Kvalitativní hodnocení Stanovené cíle MPP 203/204: Komplexní působení na osobnost dítěte a jeho informovanost Vytváření přátelských vztahů v dívčím kolektivu na II. stupni Nabízet během roku aktivity pro volný čas organizace, školní akce Pravidelně informovat pedagogy s kompetencemi jednotlivých složek při řešení prvků rizikového chování Konkrétní řešené problémy : alkoholický nápoj ve škole 0 případů podezření na požití OPL 0 případů kouření v prostorách školy 3 případy /třídní učitel, ŠMP, zákonný zástupce / šikana /prokázaná/ 0 případy agresivní chování 8 případů / škola, zákonný zástupce, OSPOD / vztahy v kolektivu dívčí kolektiv II. Stupně /ŠMP/ vyhrožování pedagogickému sboru případ / škola, zákonný zástupce, OSPOD, Policie ČR/ podezření na sebepoškozování 2 případy / ŠMP, třídní učitel zákonný zástupce/ K plnění MPP dochází z velké části v rámci výuky, kde jsou začleněné tematické bloky zaměřené na primární prevenci. Seznamování s tématy probíhá formou výkladu, diskusemi, dotazníky, ukázkami, vyhledáváním informací v odborné literatuře, ve sdělovacích prostředcích, na interneru, sledováním videozáznamů, formou her, dramatizace, dotazy. Velmi oblíbenou formu prevence patří mezi žáky předmět Občanské praktikum, kde se využívá prvků dramatizace a sociálním her. V oblasti primární prevence se škola snaží nabídnou řadu nepovinných volitelných předmětů a umožnit žákům trávit volný čas činnostmi, které je zajímají a baví keramika, dramatická výchova a hra na zobcovou flétnu. Velkou návštěvnost má také fotografický kroužek. V letošním školním roce byl největší zájem o nový předmět Základy kuchařských prací. Rodiče se daří oslovovat nabídkou tvořivých dílen v odpoledních hodinách, shlédnutím a poslechem školního kola pěvecké soutěže Butovický zvoneček. Pomalu se zvyšuje návštěvnost rodičů na třídních schůzkách či konzultacích. Na škole funguje Klub rodičů. Projevy krizového chování na škole řeší tým složený z metodika prevence, výchovné poradkyně, vedení školy a třídní učitelky. V případě potřeby navazuje spolupráce s následnými orgány péče o dítě, policií, detox. středisky ŠMP vyhodnotil evaluační dotazník, na jehož základě stanovil konzultační hodiny nejen pro rodiče, ale i pedagogický sbor.

13 B) Kvantitativní hodnocení I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCh Počet vzdělávacích aktivit 8 Počet celkově proškolených pedagogů Počet hodin ŠMP, VP, celý pedagogický sbor cca 32hodin Pedagogická rada chování žáků a řešení jednotlivých případů Pravidelná setkání ŠMP v PPP Kuncova, Praha 5 Seminář k dotačnímu řízení zdravé město Praha Setkání ŠMP pro Prahu 3, Kočičí zahrada Služby v komunitě Prahy 3 a role Proximy Sociale Konference Šikana a kyberšikana Pražské drogové fórum primární prevence Setkání ŠMP pro Prahu 3 Dynamika třídy, práce se třídou Celý pedagogický sbor ŠMP ŠMP ŠMP, Vyučující. stupně ŠMP, VP ŠMP ŠMP ŠMP II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI Počet aktivit Počet hodin Počet zúčastněných rodičů Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH 23 7 Asi 50% Podzimní tvůrčí dílna pro rodiče, Klub rodičů Humanitární sbírka ošacení pro Diakonii Broumov Prezentace školy v rámci Veletrhu ZŠ Prahy Tvořivá dílna pro rodiče Vánoční tvoření + o.s.zajíček na koni Třídní schůzky, TS vycházejících žáků s VP ,5 Tvořivávdílna pro rodiče a děti Vánoční tvoření Den otevřených dveří Akce ŠD + fotografický kroužek Čertovský bowling turnaj pro rodiče a děti Vánoční tvořivá dílna pro rodiče a žáky

14 Vánoční turnaj ve stolním tenise 2. ročník, pod záštitou sportovního klubu Slavoj a SPMP Praha 5 Vánoční besídka pro rodiče žáků ZŠS Třídní schůzky, TS vycházejících žáků s VP ,5 Klub rodičů Velikonoční tvořivá dílna pro rodiče a děti + o.s. Zajíček na koni Školní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček Klub rodičů Posezení nad ochutnávkou palačinek Velikonoční tvořivá dílna pro rodiče a děti ,5 Akce ŠD + fotografický kroužek Bowling o velikonoční vajíčko turnaj pro rodiče a děti Indonéská dílna v rámci projektu MAY DAY Jednání školské rady za přítomnosti ŘŠ Třídní schůzky ,5 Klub rodičů Burza oděvů Školní Akademie III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální Počet Počet Počet hodin situaci (problém) ve třídě aktivit žáků přímé práce Interaktivní seminář Cest la vie workshop o.p.s. Člověk v tísni Finanční gramotnost workshop o.p.s. Člověk v tísni Dluhy ne workshop o.p.s. Člověk v tísni Neubližujme si o.s.spolek r. 6. r. 9. r.. 5.r. ZŠS

15 Beseda Malý kriminalista ÚP Policie hl.m. Praha Než požiješ alkohol, užij svůj mozek o.s. Sananim Jak si nenechat ublížit ÚP Policie hl.m. Praha Bezpečný kontakt pro psy ÚP Policie hl.m. Praha Drogy I ÚP Policie hl.m. Praha Šikana a násilí na dětských kolektivech ÚP Policie hl.m. Praha Základy právního vědomí ÚP Policie hl.m. Praha Kriminalita dětí I. ÚP Policie hl.m. Praha Drogy II.- drogy a zákon ÚP Policie hl.m. Praha 6. r r. 7.r. ZŠS 5. r. 6. r. 9. r. 7. r. 8. r. 2 Komponovaný pořad Pobytová akce R.E.P. resocializační pobyt /podzim o.s. Proxima R.E.P. resocializační pobyt /jaro o.s. Proxima Situační intervence skupinová práce se třídou 4. ročník skupinová práce s dívčím kolektivem ročník Multimediální představení The Action bezpečnost silničního provozu/ alkohol, drogy, 8.a 9.r. 2 rychlá jízda/ Euro.Net.cz, spol.s.r.o. jsi user Studio Ypsilon 8. a 9. r. 2 Volnočasové aktivity při školách Počet aktivit Počet žáků Školní kluby 0 0 Školní kroužky - fotografický Každý týden Víkendové akce školy Prázdninové akce školy letní tábor 0 0 Jiné Nabídka o.s.rarach víkendové akce, letní tábor 2 turnusy Evidence RARACH Evidence RARACH 4

16 Příloha č. Program plánované Besední a přednáškové činnosti Útvaru městské policie hl. m. Prahy 204/205 Společensky nebezpečné jevy 5. ročník: Drogy I ročník: Šikana a násilí v dětských kolektivech ročník: Kriminalita dětí ročník: Drogy II. drogy a zákon ročník: Základy právního vědomí Dopravní výchova a zdravověda Dopravní výchova. 3. ročník ZŠP + ZŠS Dopravní výchova ročník ZŠP Bezpečné chování Medvídek Brumla ve městě a v MHD. 3. ročník ZŠP + ZŠS Bezpečné chování ročník ZŠP + ZŠS Bezpečné chování v elektronickém světě ročník ZŠP Jak se nestát pachatelem provinění ročník ZŠP Jak se nestát obětí znásilnění ročník ZŠP Ochrana osob a majetku Jak si nenechat ublížit 7. ročník ZŠP Malý kriminalista 6. ročník ZŠP KONTAKTY funkce jméno spojení ÚMČ Praha 3 protidrogový koordinátor, manažer prevence kriminality koordinátorka sociální prevence Petr Syrový, Bc. Tel.: , Fax: SyrovyP[zavináč]p3[tečka]mepnet[tečka]cz Tyranová Hana, Mgr. Tel.: , fax: TyranovaH[zavináč]p3[tečka]mepnet[tečka]cz kurátorka pro mládež Augustová Alexandra, Mgr. Smrž Josef Tel.: AugustovaA[zavináč]p3[tečka]mepnet[tečka]cz Tel: SmrzJ[zavináč]p3[tečka]mepnet[tečka]cz 5

17 kurátorka pro mládež Wdowyczynová Zdeňka Bc. Tel.: WdowyczynovaZ[zavináč]p3[tečka]mepnet[tečka]cz Obvodní metodik prevence Mgr. Olaga Pařízková Mgr. Pavla Kosinková Tel: , Koordinátor zdravotní a sociální prevence Bc. Ondřej Pracný. Magistrát hl. m. Prahy Tel.: Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Oddělení prevence Charvátova 45/9, 0 00 Praha koordinátorka školské prevence Mgr. Jana Havlíková Magistrát hlavního města PrahyOdbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Tel.: Oddělení prevence Obvodní oddělení Policie ČR Charvátova 9/45, Praha Místní oddělení Stodůlky adresa: Praha 5, Mukařovského 985 stálá služba: , , fax: Služba kriminální policie od. nezletilých Protidrogová koordinátorka hlavního města Prahy Služba kriminální policie a vyšetřování Praha II Sokolská 38, Praha 2 Mgr. Nina Janyšková Oddělení prevence ZSP Charvátova Praha sekretariát: Telefon: Mobilní telefon:

18 Příloha č.2 Témata MPP v jednotlivých předmětech ZŠP Prvouka.ročník Místo, kde žijeme život ve škole, pravidla chování příprava do školy základy dopravní výchovy kontakt s neznámými lidmi, nebezpečná místa Radnice, kulturní dům, městská knihovna, Centrální park, dětská hřiště riziková místa z hlediska bezpečnosti (vycházky) Lidé kolem nás práva a povinnosti v rodině vzájemné vztahy život rodiny základní pravidla společenského chování práva a povinnosti žáků školy kontakt s neznámým člověkem, bezpečnost žáků mimo školu (modelové situace) Lidé a čas lidská činnost práce, hra, zábava rozvržení dne režim dne lidská činnost práce, hra, zábava využití volného času Člověk a jeho zdraví ochrana zdraví drobné úrazy a poranění bezpečné chování v silničním provozu příznaky nemoci, nevolnosti, poranění 2. ročník Místo, kde žijeme orientace v okolí domova a školy orientační body, nebezpečná místa dopravní výchova chování na veřejnosti, v dopravních prostředcích riziková místa z hlediska bezpečnosti (vycházky) Lidé kolem nás chování vůči rodičům a sourozencům, vzájemné vztahy společenské chování školní řád základní práva a povinnosti žáků mezilidské vztahy odlišnost lidí a jejich vzájemná rovnost tolerance, spolupráce vztahy mezi chlapci a dívkami prvky sexuální výchovy kontakt s neznámým člověkem a z něj vyplývající nebezpečí příznaky podezřelého chování Lidé a čas režim dne práce, zábava, volný čas Rozmanitost přírody bezpečnost při pobytu v přírodě Člověk a jeho zdraví osobní a intimní hygiena nebezpečí úrazů ve škole i mimo ni modelové situace zdravá výživa, pitný režim, spánek bezpečné chování v silničním provozu příznaky běžných nemocí prevence onemocnění 7

19 drobné úrazy a poranění první pomoc 3. ročník Místo, kde žijeme naše škola, třída, spolužáci život ve škole bezpečnost při cestě do školy a ze školy Lidé kolem nás vzájemné vztahy, pomoc rodičům Právo a spravedlnost pravidla společenského chování chování k vrstevníkům rodičům, sourozencům, učitelům, dospělým, cizím lidem. dramatizace nácvik jednání v modelových situacích v jídelně, na nákupu, u lékaře, na návštěvě apod. školní řád základní práva a povinnosti žáků mezilidské vztahy protiprávní jednání a jeho postih šikana, zneužívání, týrání ochrana vyhledání pomoci Osobní bezpečí, situace hromadného ohrožení chování v rizikovém prostředí a krizových situacích Lidé a čas režim dne práce a odpočinek, volný čas Látky a jejich vlastnosti přírodní látky a materiály vytvořené uměle Člověk a jeho zdraví osobní a intimní hygiena prevence přenosu nemocí nebezpečí úrazů - prevence zdravý životní styl návykové látky pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty Lidské tělo prvky sexuální výchovy Zdravotnictví příznaky běžných nemocí prevence onemocnění návštěva lékaře chování v době nemoci péče o nemocného - ošetřování Vlastivěda 4. ročník Místo, kde žijeme doprava v obci dopravní výchova Lidé kolem nás mezilidské vztahy v rodině, ve škole, ve společnosti základní pravidla společenského chování základní práva dítěte práva a povinnosti žáků školní řád protiprávní jednání a jeho postih krádež, šikana, nabídka drogy první pomoc Lidé a čas vycházky, exkurze 5. ročník Místo, kde žijeme Praha - hlavní město systém dopravy dopravní výchova 8

20 Lidé kolem nás základní pravidla společenského chování chování v různých situacích vztahy v rodině, ve škole péče o dobré vztahy respekt, podpora, pomoc vůči druhým konfliktní situace a jejich řešení sebekontrola, sebeovládání komunikace v konfliktních situacích rovnocennost všech etnických skupin a kultur, nekonfliktní život v multikulturní společnosti práva a povinnosti dítěte v rodině, ve škole školní řád protiprávní jednání - krádež, šikana, zneužívání, týrání, drogy pomáhající organizace odborná pomoc první pomoc Lidé a čas vycházky, exkurze proměny způsobu života Pracovní vyučování.,2.,3. ročník Práce s drobným a ostatním materiálem pracovní pomůcky a nástroje - nůžky, jehla práce s modelovacími hmotami plastelína, keramická hlína, těsto, modurit rozvoj tvořivosti organizace práce hodnocení a sebehodnocení Pěstitelské práce semena okrasných květin Příprava pokrmů hygiena a bezpečnost při práci výběr a nákup potravin obchod s potravinami, manipulace s penězi pravidla společenského chování Sebeobsluha, osobní hygiena, hygiena třídy mytí obličeje, rukou hygiena po vycházkách, pohybové činnosti, pracovní činnosti použití WC a hygiena po použití 4.,5. ročník Práce s modelovací hmotou druhy modelovacích hmot plastelína, modelit, sádra bezpečnost práce a ochrana zdraví poranění v dílně, první pomoc PŘÍPRAVA POKRMŮ, VÝŽIVA manipulace s penězi racionální a zdravá výživa první pomoc OSOBNÍ HYGIENA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ hygiena vlastního těl PĚSTITELSKÉ PRÁCE bezpečnost při práci na zahradě ochranné pomůcky, pravidelná poučení před zahájením úrazy na zahradě a jejich ošetření Tělesná výchova.,2.,3. ročník Význam pohybu pro zdraví pohybový režim, druhy pohybových aktivit, funkce a užití různých pohybových činností délka a intenzita pohybu Hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech 9

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 274773268 Minimální preventivní program Základní škola Praha 10,

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Nabídka programů pro školy

Nabídka programů pro školy Nabídka programů pro školy Interaktivní hry NEKOUŘÍM práce ve skupinách pod vedením lektorů na 3 stanovištích, názorné ukázky, testy, nácvik komunikačních dovedností Inovovaný výukový program zaměřený

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 266 312 832

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Minimální preventivní program. Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová

Minimální preventivní program. Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová Školní rok: 204/205 Minimální preventivní program Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Minimální preventivní program. ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory. Karla Majera 370 252 31 Všenory

Minimální preventivní program. ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory. Karla Majera 370 252 31 Všenory Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Karla Majera 370 252 3 Všenory Vypracovala: Mgr. Lenka Bělohlávková Ředitelka školy: Mgr. Renáta Bartoníčková 204-205 Školní rok:204/205. ZÁKLADNÍ

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE 2013/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE 2013/2014 ZPRACOVALA: Jana Lučková Cílové skupiny: Děti a mládež mladší školní věk 6-12 let starší školní věk 12-15 let mládež

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více