MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Rožňavská 21, OLOMOUC, Tel.: , Fax: , MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence, tvorba MPP Mgr. Pavlína Spurná Tvorba MPP Mgr. Klára Andrýsková 1

2 Obsah: Charakteristika školy 5 Realizační tým MPP.6 Konzultační hodiny MPP. 6 Hodnocení MPP za školní rok 2013/ Strategický postup prevence.9 Cíle školy a hlavní témata prevence 9 Analýza jednotlivých tříd 10 Dlouhodobé aktivity pro žáky 11 Jednorázové aktivity pro žáky 13 Preventivní témata v jednotlivých předmětech 15 Preventivní volnočasové aktivity pro žáky 28 Ostatní aktivity školy v oblasti prevence (projekty) 31 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence v tomto roce 31 ŠVP 32 Legislativní parametry..32 Školní řád.34 Výchovná opatření při porušení ŠŘ 37 Postup při řešení neomluvené absence 39 Postup při řešení šikany 40 Postup při nálezu drogy u dítěte.44 První pomoc při otravě návykovými látkami.44 Postup v případě podezření, že je dítě pod vlivem drogy.45 Schránka důvěry 46 Dojíždějící žáci 46 Spolupráce s odborníky důležité kontakty..46 2

3 Charakteristika školy Naše škola se nachází v městské části Nové Sady. Škola je sídlištního charakteru a okolní byty byly původně byty vojenskými. Tato tradice zde stále přetrvává. V letošním roce školu navštěvuje 475 žáků a toto číslo má vzrůstající tendenci vzhledem k nastupujícím tzv. silným ročníkům. V posledních šesti letech po zavření školy na Přichystalově ulici k nám směřuje také nemalý počet žáků romského původu. Naše škola připravuje naše žáky nejen na studium na střední škole, ale také na víceletá gymnázia. Součástí naší školy jsou také dvě mateřské školy a to MŠ Rožňavská a MŠ Radova, které se těší hojnému počtu dětí, a jejichž první krůčky do školy směřují ve většině případů právě k nám. V letošním roce škola slaví škola 20 let od svého založení v roce Toto výročí bude doprovázeno mnoha mimořádnými aktivitami školy, jako je například Školní akademie, Den Země, Olympijský den, Den v pohodě aj. 3

4 Realizační tým MPP Mgr. Milan Král - ředitel školy - odpovědnost za preventivní strategie, schvalování MPP Mgr. Pavlína Spurná školní metodik prevence tvorba a prezentace MPP, realizace a koordinace MPP, metodická podpora, konzultace, poradenství, komunikace s žáky i s rodiči, garantka MPP Mgr. Klára Andrýsková studium kurzu Metodik prevence (leden 2012 prosinec 2014), tvorba MPP, konzultace, budoucí ŠMP pro 1.stupeň Mgr. Mariana Konečná výchovná poradkyně tvorba ŠVP, konzultace, poradenství, podpora, komunikace s žáky i s rodiči Mgr. Vlasta Pecinová konzultantka a korektorka ŠVP, koordinátorka školního parlamentu pro 1.stupeň Mgr. Jarmila Sobotková konzultantka a korektorka ŠVP Mgr. Marta Palátová koordinátorka ŠVP Mgr. Hana Dziková externí školní psycholog konzultace, poradenství, podpora pro zaměstnance školy, žáky i rodiče Konzultační hodiny ŠMP velká přestávka (9:40-10:00) pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek středa (13:30-15:00) Pro rodiče konzultace po předchozí telefonické domluvě nebo středa (13:30-15:00), tel Konzultační hodiny všech pedagogů, školního metodika prevence a výchovného poradce jsou vyvěšeny na školním webu ( 4

5 Hodnocení MPP za školní rok 2013/14 V tomto školním roce jsme se jako každý rok účastnili plánovaných akcí, také jsme reagovali na aktuálně nabízené akce a v průběhu roku vymýšleli další projekty a aktivity. Ve sborovně pak po každé akci do připravené tabulky (nástěnka primární prevence) učitelé zapisovali své reakce a hodnocení žáků. Spolupracovali jsme především s těmito subjekty: Poradna pro ženy a dívky Jak jsme přišli na svět, Jak si nenechat ublížit, Anorexie a bulimie, Plánované rodičovství. (5. 9. ročník). Poučné, zajímavé, se spoustou příkladů i dotazů ze strany žáků. Policie ČR a Městská policie - beseda o bezpečnosti v dopravě. (1. stupeň). Spolupracovali jsme také aktivně při řešení problémů. HZS exkurze do požární zbrojnice (chování v krizových situacích). (1. stupeň). MMOL Surfuj bezpečně, Kdo je kurátor, Právní vědomí dospívajících, Závislosti. Různá úroveň lektorů. Obecně prospěšné. (2. stupeň). Knihovna města Olomouc Bajky, Letem hudebním světem. Čtenářská gramotnost a etnika. (5. ročník). Sdružení D s touto organizací spolupracujeme dlouhodobě. Naše škola participuje na projektu Příběhové drama jako nástroj prevence na školách. Znamená to pro nás nejen skvělou nabídku preventivních programů, ale také příznivé ceny. Tříkrokovým programem prošly 6. ročníky (interaktivní cvičení, program Outsider, divadlo fórum plus eventuelní pomoc psychologa pro třídní učitele, třídní kolektivy či rodiče). Díky patří našemu SRPŠ, které dofinancovalo tyto programy. Využili jsme intervence psycholožky při adaptačním procesu v 6. B a iniciovali jsme spolupráci s rodiči problémových žáků. Další třídy si objednávaly jednotlivé pořady Sdružení D, například Kouzelná baterka, Malí malým (čtenářská gramotnost), Jak Jeníček loupal perníček (vzájemná pomoc, přátelství), Létající dědeček (mezigenerační vztahy), Klíče (spolupráce, přátelství), Outsider (prevence šikany) ad. Tyto programy mají vždy velký ohlas, učí děti toleranci, spolupráci, naslouchání, vtahují je do děje a vybízejí je k řešení apod. (viz foto) O přestávkách děti tráví svůj čas na chodbách hraním stolního tenisu a fotbalu. Potkávají se zde žáci ze všech ročníků, což považujeme za ideální situaci, kdy se všichni vzájemně znají a snaží se respektovat. Celoškolní akce kulturně či sportovně založené měly velkou účast a pozitivní ohlas (akce žákovské samosprávy, školní družiny ). Projektové dny školy byly rovněž ceněny a jistě je budeme opakovat Halloween, Den Země, Děti učí za učitele, Dnes se u nás nezvoní. 5

6 Ve schránce důvěry se neobjevily žádné závažné podněty k řešení. V otázce řešení záškoláctví se nám nepodařil žádný zvláštní posun. Máme za to, že OSPOD nečiní v rámci svých kompetencí, co může. Je to také z důvodu nulové zpětné vazby na naše oznámení. Iniciovali jsme schůzky se zástupci OSPODu na toto téma, ale bez kompetencí máme malý prostor. Jedná se převážně o děti romského původu. V příštím školním roce se hodláme na tento problém zaměřit s pomocí ředitele školy. Samozřejmě spolupracujeme i s dalšími organizacemi Sluňákov, Duha, Amnesty International ad. Podrobná hodnocení plnění preventivních programů jednotlivých tříd jsou součástí zvláštní přílohy. 6

7 Strategický postup prevence Existuje úzká spolupráce mezi hlavní metodičkou prevence a výchovnou poradkyní. Spolu s celým pedagogickým sborem se jejich snahy především zaměřují na potlačení šikany a jakékoliv formy násilí či utlačování menšin. Důvodem tohoto zaměření je zvýšené množství žáků romského původu a jiných národností na naší škole. Snažíme o jejich začlenění do třídních kolektivů, výchovu ke vzájemné toleranci a respektování odlišností. Tato skupina žáků a také jiných žáků často ze sociálně slabších rodin s sebou přináší další problém a to je záškoláctví. Proto se chceme v tomto školním roce soustředit na tuto problematiku a zpřísnění sankcí za nedostatečnou docházku do školy. Celkově si naše škola zakládá na přátelské atmosféře, na budování bezpečného školního prostředí a dobrých vztazích nejen mezi žáky, ale také mezi kolegy. Hlavní cíle školy a témata v oblasti prevence nežádoucích jevů 1. preventivní opatření v oblasti záškoláctví 2. minimalizace šikany a kyberšikany 3. minimalizace rasistických tendencí 4. preventivní opatření proti zneužívání návykových látek (alkohol, drogy, tabákové výrobky) 5. strategie proti šíření a distribuci marihuany a jiných drog 6. minimalizace násilí a agresivity 7. minimalizace projevů vandalismu 8. poskytování rovných příležitostí (minimalizace elitářství) 9. pěstování přátelského a bezpečného prostředí 10. pěstovávání dobrých mezilidských vztahů mezi všemi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu 7

8 Analýzy jednotlivých tříd slouží jako jeden z podkladů pro tvorbu celoškolního preventivního programu a kopie jsou k dispozici u metodika prevence zpracovává a za plnění třídního PP zodpovídá každý třídní učitel. Součástí analýzy jsou výchovné problémy, výukové problémy, zdravotní problémy, zjištěné nežádoucí jevy, dojíždějící žáci, zapojení žáků do volnočasových aktivit (školní, mimoškolní), jednorázové akce (plánované), dlouhodobé aktivity či projekty, využití preventivních témat ve výuce 8

9 Dlouhodobé aktivity pro žáky Aktivita (projekt) Organizátor Třída Zodpovídá Normální je nekouřit TU 1. st. 1.stupeň V. Hanzalová Já to zní hrdě TU 2.ročníků 2. ročník Já a moji kamarádi TU 2.ročníků 2. ročník J. Sobotková, M.Palátová, K. Augustinová J. Sobotková, M. Palátová, K. Augustinová Cestujeme s Machem a Šebestovou Zdraví zásadní životní hodnota TU 3.B 3.B M. Pávková TU 4.C 4.C V.Pecinová Celoroční preventivní program Sdružení D 6.A, B M. Volná T. Zajíčková Století dvou válek TU 7.B 7.B L. Crhová Jsme to, co jíme (výtvarný projekt) P. Spurná 8.A,8.B,9.A P. Spurná TU pravidla soužití ve třídě, nastavení sankcí, upevňování Třídnické hodiny (1 krát za 14 dní) přátelských vztahů, vedení k toleranci, posilování hodnoty 1.-9.ročník Třídní učitelé vzdělání, komunikační dovednosti, sociální návyky atd. Školní žákovská samospráva (školní parlament) Zástupci ŠŽP zajišťují informovanost ostatních žáků) a ročník V. Pecinová P. Spurná komunikují 9

10 s koordinátory Sběr papíru a plastových vršků, třídění odpadů Žolík (bezpečné klima ve škole) Školní časopis Rozpraš (čtvrtletník) Minifirma (rozvoj podnikatelských schopností žáků) Učíme se společně (1xměsíčně) T. Zajíčková 1.-9.roč TU ŠŽS 1.-9.roč. Žáci V. Vysoudilová 1.-9.roč V. Vysoudilová Ropodov (UPOL) 6.roč. P. Spurná, M.Pírek P. Fellnerová 3.A P. Fellnerová Poznáváme svoji třídu P. Fellnerová 3.A P.Fellnerová Člověče nezlob a nezlob se P. Fellnerová 3.A P. Fellnerová Zdravé zuby VZP D. Fabíková 10

11 Jednorázové aktivity pro žáky Aktivita Organizátor Ročník Zodpovídá Právní vědomí u dospívajících MMOL 9.A, 8.A,8,B V. Vysoudilová Operace Chalk Sdružení D 9.A, 7.B Drama s Linkem Sdružení D 9.A, 8.A V. Vysoudilová, L. Crhová V. Vysoudilová, P. S purná Jsem v tom sama Sdružení D 9.A V. Vysoudilová Petřin příběh Sdružení D 8.A P. Spurná Kouření, alkohol, drogy (preventivní prog. se zdrav. tem.) NSPZ 8.A, 8.B P. Spurná M. Konečná Bezpečný internet II.+III. Knihovna města Olomouce 8.B M. Konečná Lidská práva Amnesty international 8.A, 8.B J. Kania Na jednom prkně (adaptační program) Sružení D 6.A, 6.B P. Spurná + TU Jonathan a RSB Sdružení D 6.B,4.C T.Zajíčková, V.Pecinová Kdo to je a co dělá kurátor MMOL 6.B T.Zajíčková Dospívání Poradna pro ženy a dívky 6.B T.Zajíčková Bezpečné chování na internetu Muzika Abraka 1.stupeň V.Hanzalová 11

12 Olomouc na kolečkách Anna Motáňová 5.B A.Motáňová Halloween TU 1.stupeň TU Dnes se u nás nezvoní ŠŽS 1.-9.roč. Všichni učitelé Den země I. K.Andrýsková 1.-5.roč. K.Andrýsková Den země II. T.Zajíčková 6.-9.roč T.Zajíčková Den v pohodě K.Andrýsková 6.-9.roč. K.Andrýsková Kryštofe neblbni Sdružení D 4.C V.Pecinová Beseda Útvar prevence městské policie 1.stupeň V.Hanzalová Největší poklad Sdružení D 2.A,2.B,2.C J.Sobotková, M.Palátová, K.Augustinová Malí malým J.Sobotková, (čtenářská Sdružení D 2.A,2.B,2.C M.Palátová, gramotnost) K.Augustinová Nenávist na internet nepatří Den otevřených dveří Sdružení D 8.A P.Spurná Vedení školy 1.-9.roč. Vedení školy Jak jsme přišli na svět Poradna pro ženy a dívky 3.A P.Fellnerová Hyen z Vietnamu ARPOK 3.A P.Fellnerová Mgr. Jarmila Břečková (DDM) od Pavel Puška, Městský dětský parlament listopadu workshop prevence šikany a Pavlína Macháčková, P. Spurná kyberšikany na Ol. Jana Hanzlíková školách 12

13 1. ročník Preventivní témata v jednotlivých předmětech ČJ - komunikační a slohová výchova: jsme všichni kamarádi tolerance k jiné barvě pleti, odlišnostem, názorům, vztahy mezi lidmi, kamarádství, vzájemná pomoc - literární výchova: pohádky uvědomění si dobra a zla, dobrých a špatných vlastností lidí, domov vztah k domovu a vlasti, města ČR historie českého národa a českého prostředí Prvouka - Moje rodina chování a vztahy mezi členy rodiny, pomoc a vzájemná podpora - Příroda - vztah k ní, její ochrana, nebezpečí jedovatých hub a rostlin - Zdraví zdraví x nemoc, úraz, osobní hygiena, péče o chrup, zdravá výživa, zdravé a nezdravé potraviny a nápoje - Volný čas smysluplné využití volného času, sportovní vyžití, hry dětí, kroužky - Osobní ochrana modelové situace, nebezpečí při setkání s neznámými lidmi, důležitá telefonní čísla M - slovní úlohy (příklady využívající danou tématiku) AJ - Hello vztahy mezi lidmi, kamarádství, seznámení se spolužáky - Christmas lidové zvyky v rodinách, chování mezi lidmi - Food zdravý způsob života, zdravá výživa Výchovy (HV, VV, ČaSP, TV) - lidové písně, vztah k české hudební kultuře - rozvoj pohybových schopností dětí, správné držení těla, obratnost, hra fair play dodržování pravidel, umění ovládat se a přijmout prohru - pracovní návyky, pořádek na pracovišti, bezpečnost a hygiena při práci - umění jako prostředek sbližování odlišných lidí Výchova ke zdraví - péče o zdraví, zdravý způsob života - vlivy prostředí ohrožující zdraví - osobní bezpečí, tísňová volání - prevence záškoláctví Třídnické hodiny - kolektivní hry zaměřené na vzájemné poznávání, respektování názorů ostatních, umění naslouchat druhému - dodržování stanovených pravidel - umět si pomoci navzájem, požádat o pomoc dospělého - projekt Normální je nekouřit preventivní působení před negativními jevy (tabák, alkohol, pasívní kouření, nevhodné trávení volného času) 13

14 - zdravý životní styl, mimoškolní pohybové aktivity (zpracování týdenního tréninkového plánu) 2. ročník ČJ - vztah k literatuře jako životní hodnotě - postoj ke svému výkonu s důrazem na formování reálného pozitivního vztahu k sobě (sloh) - vztahy mezi lidmi - kamarádství, vzájemná pomoc, podpora x nenávist - Romové specifická kultura (čítanka) - jazyk jako prostředek dorozumění, navázání kontaktu (sloh) - obsah textů (čtení) - vnímání jiných kultur, rozvíjení kladných postojů k nim Prvouka - obsah textů rozvoj národní hrdosti a uvědomění si histor. významu českého národa a českého prostředí - rodina, chování mezi členy rodiny, režim dne, správné návyky, vzory chování v rodině a ve společnosti - příroda vztah k ní, neničení věcí, neubližování živé přírodě - houby nebezpečí hub vyvolávajících halucinace, pojem droga - životospráva, zdravé potraviny ovoce, zelenina - volný čas aktivní činnosti, vhodně a nevhodně prožitý volný čas M - slovní úlohy (příklady využívající danou tématiku) AJ - Family chování k ostatním členům rodiny, rodinné tradice jako nositel kultury - Body péče a starost o lidské tělo, základní hygienické zásady a návyky - Food zdravý životní styl, preference zdraví prospěšných potravin, jídlo u nás x v cizině Výchovy (HV, VV, ČaSP, TV) - motivace k mimoškolním pohybovým aktivitám (sportovní oddíly, kroužky) - osobnosti kultury kladné příklady pro ostatní - projevy kulturního života, jejich rozmanitost - umění jako prostředek sbližování a poznávání odlišných kultur, tolerance vůči jiným způsobům života - folkové hnutí, písničkáři pro děti - začlenění do společnosti, volba povolání - pracovní návyky, pořádek na pracovišti i v životě - kladný vztah k práci a k tvořivé činnosti Výchova ke zdraví - motivace ke zdravému životnímu stylu - vlivy prostředí ohrožující zdraví - zdravý způsob života - linka důvěry, centrum odborné pomoci - zdravá výživa 14

15 - prevence škodlivých návyků způsoby odmítnutí - osobní bezpečí krizové situace - prevence záškoláctví, útěky z domova, kriminalita, rasismus, zneužívání návykových látek - Třídnické hodiny - lidé znevýhodnění, zdravotně postižení, lidé se specif. potřebami vztah, podpora, začlenění mezi ostatní - vlastní hodnocení reality tolerance vůči názorům druhých, vůči vrstevníkům, respektování pokynů jiných, respektování pravidel - vztahy mezi lidmi- násilí, šikana, domácí násilí, zneužití, pomoc, podpora - zdraví péče o dýchací soustavu, preventivní působení před negativními vlivy (omamné látky, tabák), pasívní kouření - trávící soustava alkohol, jedy, léčiva, zneužití - mezilidské vztahy, společenství lidí řád školy, šikana, kyberšikana - trestní postižitelnost protiprávního jednání - seznámení žáků s riziky spojenými s užíváním návykových látek - rozdíl mezi vhodným a nevhodným trávením volného času (divadla) - 3. ročník ČJ - jiné kultury tolerance k jiné řeči, barvě pleti, k jinému názoru, zahraničním spolužákům, vztah k české řeči, kultuře - lidé znevýhodnění, zdravotně postižení, lidé se specifickými potřebami vztah, podpora, začlenění mezi ostatní - vztah k literatuře jako životní hodnotě, podpora mimočítankové četby prezentace přečtených knih v hodinách čtení, návštěva knihovny (téma Kamarádství) - vlastní hodnocení reality tolerance vůči názoru druhých, vůči vrstevníkům, respektování pokynů jiných - zaujímání postoje k svému výkonu s důrazem na formování reálného pozitivního vztahu k sobě - vztahy mezi lidmi kamarádství, vzájemná pomoc, podpora x nenávist, násilí, šikana (projekt Normální je nekouřit pro 3. ročník, návštěva Dramacentra program Klíče) - finanční gramotnost (divadelní představení) Mluvnice, sloh - jazyk prostředek dorozumění, navázání kontaktu - obsah textů rozvoj národní hrdosti a uvědomění si historického významu českého národa a českého prostředí Prvouka - RODINA: chování mezi členy rodiny; pomoc; podpora; režim dne; správné návyky PŘÍRODA: vztah k ní; neubližování živé přírodě ZDRAVÍ: životospráva; zdravé potraviny ovoce, zelenina; pitný režim 2l tekutin denně ČLOVĚK A SPOLEČNOST: společenství lidí; pravidla chování; řád školy M 15

16 - Slovní úlohy využívající danou tematiku AJ Family, family tree chování k ostatním členům rodiny, rodinné tradice Body péče a starost o lidské tělo, základní hygienické návyky Food and drinks zdravý životní styl, preference zdravých potravin, jídlo u nás a v cizině rozdíly Pets péče o domácí mazlíčky My favourite things dětský pokoj, oblíbené hračky, smysluplné trávení volného času Holidays and festivals lidové zvyky a obyčeje v rodinách, mezilidské vztahy, zvyky a obyčeje u nás a v cizině HV, VV - estetické zážitky; osobnosti kultury kladné příklady; poznávání odlišných kultur - folk: rozvíjení žádoucích postojů k lidem, jiným národnostem - divadelní představení (zhudebněné pohádky), vánoční a velikonoční dílničky ČaSP - vlivy prostředí ohrožující zdraví - pracovní návyky, pořádek na pracovišti i v životě TV - důraz na mimoškolní pohybovou aktivitu sportovní kroužky a jiné zájmové činnosti - zdravý životní styl - plavání, bruslení, cvičení v přírodě (ochrana člověka za mimořádných situací), turnaj v přehazované, McDonald s Cup Výchova ke zdraví - Volný čas, režim dne přehled pohybových aktivit přispívajících ke zdravému způsobu života - Domov a rodina vztahy rodičů a dětí - Péče o zdraví zdravý způsob života, vlivy prostředí ohrožující zdraví, osobní hygiena - Prevence a odstraňování škodlivých návyků účinnost, centra odborné pomoci, linka důvěry - Zdravá výživa, zdravý životní styl propagace zdravé výživy Prevence škodlivých návyků způsoby odmítnutí - Osobní bezpečí šikana, krizové situace - Prevence zneužívání návykových látek 16

17 - Prevence škodlivých jevů gamblerství, záškoláctví, útěky z domova, kriminalita mládeže, rasismus 4. ročník ČJ - jiné kultury tolerance k jiné řeči, národu - lidé zdravotně postižení podpora, pomoc, začlenění mezi ostatní - Romové specifická kultura - vztah k literatuře jako životní hodnotě - vlastní hodnocení reality tolerance názoru druhých, vůči vrstevníkům, kamarádství, první pomoc, podpora x nenávist, násilí, šikana Mluvnice, sloh jazyk prostředek dorozumívání, rozvoj národní hrdosti Přírodověda, Vlastivěda - začleněna témata - vztah k přírodě, neničení a neubližování přírodě, ochrana nerostných zdrojů, zdravý životní styl - ochrana kulturního dědictví, vztah k národním dějinám M - slovní úlohy AJ My timetable poznávání výuky v anglicky mluvících zemích Daily roultine srovnání denních návyků dětí Sports activities smysluplné trávení volného času Health doctors and dentist zdravý životní styl Free time activities smysluplné trávení volného času (kroužky x toulání venku) Your future hledání vhodného zaměstnání dle schopností žáka Informační a komunikační technologie - obsluha PC jako prostředku komunikace - Internet možnosti navazování kontaktů ( , sociální sítě) a získávání informací x nebezpečí zneužívání zdánlivé anonymity, kyberšikana Výchovy (HV, VV, ČaSP, TV) - důraz na mimoškolní pohybovou aktivitu oddíly, kroužky - motivace ke zdravému životnímu stylu - seznamování žáků s riziky spojenými s užíváním návykových látek - osobnosti kultury zpěv rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti či etnické příslušnosti Výchova ke zdraví - volný čas režim dne - domov a rodina vztahy rodičů a dětí - péče o zdraví zdravá výživa, prevence a odstraňování škodlivých návyků centra odborné - prevence patologických jevů gamblerství, záškoláctví, kriminalita mládeže - rasismus 17

18 5. ročník ČJ - čtení - příběhy ze života dětí kladné i záporné příklady chování k sobě i druhým - ukázky z dějin (pověsti, ) vztah k historii, návaznost a pokračování, tradice a vývoj kultur - náměty z přírody vztah k přírodě, neničit ji, ochraňovat stromy, rostliny, vztah ke zvířatům (domácí mazlíčci,...), pozitivní a negativní využívání přírodních zdrojů - příběhy s hrdiny jiných národů, národností, etnik (Indiáni, Asiaté, černoši, běloši, Romové, ) - jiná kultura a podmínky pohled na životní hodnoty, vztahy mezi lidmi Mluvnice, sloh - jazyk prostředek dorozumívání mezi lidmi ochota a schopnost domluvit se, porozumět si, rozebrat problémy. Znát a dodržovat pravidla v jazyce stejně jako v chování Přírodověda - budování kladného vztahu k přírodě - pozitivní a negativní využívání přírodních zdrojů - ochrana přírody vodní zdroje, atmosféra, - ochrana životního prostředí - odpady z továren, komunální odpad třídění - poznávání přírody, ohleduplnost k ní - potravinové řetězce (vzájemné vztahy), přírodní zdroje ropa, zemní plyn, užitkové plodiny, stromy - Země planeta nejen pro lidi, součást vývoje vesmíru - člověk zdravá životospráva, tělo reaguje na podněty (alkohol, tabák, drogy) x zdravá výživa, aktivní pohyb Vlastivěda - dějiny lidstva jako součást dějin naší planety způsoby a možnosti přežití - vývoj lidského rodu, kultury návaznost na pozitivní zkušenosti (pomoc, ochrana) x násilí, války, ničení - kladné příklady ze života našich i světových osobností M - slovní úlohy konkrétní situace ze života - finanční gramotnost nevydávání financí na alkohol, drogy, tabákové výrobky - Informační a komunikační technologie - osobní počítač jako prostředek komunikace využívání pro práci i odpočinek - internet: zneužití internetu k šíření mylných informací, propagaci rasismu, šíření zdravotně závadných a nebezpečných látek, pronásledování, kyberšikana, návody k výrobě výbušnin, pěstování rostlin a jejich zpracování marihuana, konopí, pozitivní stránka získávání podkladů a informací, získání kamarádů, nabídka a poptávka Výchovy (HV, VV, ČaSP, TV) - písně jiných národů, interpreti, skupiny - sbližování lidí prostřednictvím hudby 18

19 - výtvarná díla estetické prostředí - sport různé sporty a volný čas - pozitivní využití volného času: koncerty, výstavy, sportovní oddíly, manuální tvořivost dílničky, kroužky x party, násilnické skupiny, gangy Výchova ke zdraví - trávení volného času - režim dne, volnočasové aktivity x toulání se, brouzdání na internetu, život v partě s negativní náplní činnosti - zdravá výživa x alkohol, drogy, tabákové výrobky - pozitivní naladění vůči druhým x šikana, násilí, pronásledování,.. - prevence umět odmítnout, neposlechnout výzvu vybízející k záporným projevům, - osobní bezpečí - rodina x útěky, záškoláctví, násilí - Linka důvěry, Linka bezpečí, odborná centra pro pomoc - Třídnické hodiny - umět posoudit, rozhodnout se, co je správné a co není, nenechat se ovlivnit okolím ke špatnému rozhodnutí - vědět, na koho se obrátit v případě potíží či nebezpečí - nebát se požádat o pomoc a vyhledat ji - umět nabídnout pomoc druhým. - přijímat zodpovědnost. Preventivní témata v jednotlivých předmětech pro 2. stupeň byla zpracována v předmětových komisích ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK - ukázky v čítankách svým ideovým laděním a zpracováním učiva vedou žáka k uvědomění si specifika českého národního prostředí i jiných kultur (tolerance k jiné řeči, barvě pleti, k jinému názoru, k lidem znevýhodněným atd.). Pozornost je věnována - genderové problematice, tematice židovské a romské. - Čítanka vede nenásilnou formou žáky ke vztahu k literatuře jako životní hodnotě. Rozvíjí dovednost vlastního reálného hodnocení, učí se toleranci vůči názoru druhých, respektu vůči vrstevníkům se specifickými potřebami, případně vůči zahraničním spolužákům. - výběr literárních textů v učebnici mluvnice, s nimiž žák pracuje, přispívá k rozvoji národní hrdosti a uvědomění si historického významu českého národa a českého prostředí. Prostřednictvím slohového učiva žák rozvíjí dovednost vlastního reálného hodnocení, učí se zaujímat postoj k svému výkonu s důrazem na formování reálného pozitivního vztahu k sobě. - Formy práce: rozhovor, projekty, referáty z četby, divadlo, film ANGLICKÝ JAZYK 6th class My timetable 19

20 Daily routine Free time activities Healthy eating Entertainment leisure activities 7th class Sports activities My future, Ambitions Offering help Friends in the world Dangerous situations Young lifesavers Making people aware (global warming, collecting rubbish, recycling...) Health doctors and dentists School rules 8th class Fundraising day Free time activities You and your body Are you a healthy eater? Fitness and health get fit, food, problems and treatment, healthy and unhealthy diet Sports - events 9th class Find the real you Our environment global warming Caring for the environment How green are you? Friends Generation gap Formy práce: reading, listening, writing, speaking, projects, práce s časopisem Hello, kde jsou často preventivní témata (Je internet bezpečný, Zdravá výživa, Jsme závislí na PC? apod.) PŘÍRODOPIS 6. ročník - nakažlivé choroby - 1. pomoc při otravě jedovatými houbami - vnitřní a vnější cizopasníci 7. ročník - zásady chování v přírodě - jedovaté rostliny 20

21 8. ročník - zdravý životní styl - zdravá výživa - mimoškolní pohybové aktivity - alkoholismus, tabakismus - prevence civilizačních chorob - mentální anorexie a bulimie - pohlavně přenosné nemoci 9. ročník - příroda a její ochrana - vlivy prostředí ohrožující zdraví - bezpečnost při vycházkách do přírody - negativní vlivy člověka na pedosféru Formy práce: besedy, referáty, videoprojekce, internet CHEMIE V hodinách chemie se prevence sociálně patologických jevů zaměří na témata omamné látky, jedy a bezpečnost při práci v laboratoři v kapitolách: - bezpečnost při práci chemickými látkami (v souladu s platnou legislativou), - uhlovodíky (těkavé látky) - deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, alkoholy, karbonylové a karboxylové sloučeniny a estery) - chemie a společnost - návykové látky a nebezpečí jejich používání, jedy MATEMATIKA - ve vybraných kapitolách budou příklady pro procvičení dané látky věnovány prevenci sociálně patologických jevů ZEMĚPIS 6. ročník - globální problémy Země, změny životního prostředí a vliv člověka na něj - regionální zeměpis obyvatelstvo Afriky, Austrálie (rasová nesnášenlivost, xenofobie, historie původního obyvatelstva, tolerance mezi rasami (Jižní Amerika) - práva občanů - drogová prevence - aktuální situace ve světě 7. ročník - regionální zeměpis - obyvatelstvo Evropy, Ameriky, Asie (rasová nesnášenlivost, xenofobie, historie původního obyvatelstva, tolerance mezi rasami ) - aktuální situace ve světě 8. ročník 21

22 - Česká republika životní prostředí, ČR v neklidném světě, konflikty ve světě, změny na mapě světa - aktuální situace ve světě ročník - globální problémy, světová náboženství, tolerance k víře, výživa obyvatelstva, přírodní zdroje, nerostné suroviny (význam pro život lidstva) - aktuální situace ve světě. Formy práce: projekty, aktuality, referáty, besedy, diskuse, frontální výuka, práce s mapou FYZIKA 6. ročník - vlastnosti plynů, kapalina a pevných látek, praktické měření fyzikálních veličin (hmotnosti, délka, objem) 7. ročník - škodlivost infračerveného a ultrafialového záření a ochrana před ním 8. ročník - První pomoc při zasažení elektrickým proudem a bezpečnost práce s elektrickými přístroji 9. ročník - dopad hluku na život člověka. TĚLESNÁ VÝCHOVA - zvyšování fyzické kondice a vytrvalosti jako prevence před nejrůznějšími nežádoucími jevy - motivace tělesnými cvičeními ke zdraví, kolektivnímu pojetí života, ke zdravému životnímu stylu - výchova žáků ke vzájemné toleranci - klást důraz na mimoškolní pohybovou aktivitu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. ročník - volný čas - krizové situace - prevence odstraňování škodlivých návyků - centra odborné pomoci - péče o zdraví, zdravý způsob života - osobní bezpečí - šikana, kyberšikana - kriminalita mládeže - osobní hygiena 8. ročník - poruchy příjmu potravy - alternativní strava - zdravý životní styl - šikana, kyberšikana a agresivita 22

23 - gamblerství - záškoláctví, útěky z domova - rasismu s a xenofobie - prevence léčení přírodními prostředky - civilizační choroby - prevence zneužívání návykových látek - osobní bezpečí - pohlavně přenosné nemoci, prostituce a promiskuita Formy práce: přednášky, besedy, videoprojekce, referáty (práce s internetem), hry, stálá spolupráce s Poradnou pro ženy a dívky, Magistrátem města Olomouce odbor sociální pomoci a sociální prevence, OHS, PPP, P-centrum VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. ročník - stát a právo společenství lidí, řád školy (drogy, šikana, kyberšikana) 7. ročník - kulturní život projevy kulturního života, rozmanitost kultur (rasismus, xenofobie 8. ročník - kultura životní styl, péče o zdraví, rizika zneužívání návykových látek - člověk a společnost mezilidské vztahy - stát a právo trestní postižitelnost protiprávního jednání (stalking, kyberšikana) 9. ročník - člověk a právo právní vědomí, odpovědnost člověka za své jednání - stát a právo trestní postižitelnost protiprávního jednání (stalking, kyberšikana) Formy práce : referáty, řízený rozhovor, beseda, projekty VÝTVARNÁ VÝCHOVA ( ročník) - tabakismus - alkoholismus - nealkoholové drogy - zdravý životní styl - tetování (odlišnosti) - rasismus a xenofobie - grafitti (umění x vandalismus) Formy práce :Plošné a trojrozměrné projekty, návštěvy výstav, řízené diskuse, výtvarné kampaně, happeningy, brainstorming, myšlenkové mapy INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (6. 7. ročník) - Vyhledávání informací a komunikace Internet - kyberšikana (cyberbullying) nebezpečí zneužití informačních a komunikačních technologií, především mobilních telefonů a internetu. - stalking (pronásledování) opakované a stupňované obtěžování. Pronásledovatel svou oběť bombarduje y, SMS nebo MMS zprávami, telefonáty,ve spojení s využitím ICT u útočníka mluvíme o termínu cyber-stalking. Jde o zasílání instant messengerů (ICQ), chatu, prostřednictvím VoIP technologií ap. 23

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku?

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Předškolní věk (do 6 let) Pozor na jedovaté a nebezpečné přírodní látky Zodpovědný přístup k užívání léků Informace o alkoholu, cigaretách, drogách podávat

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu pro školní rok 2014-15 Vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST)

ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PROGRAM PRO PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANY (DOKUMENT PRO ŠKOLNÍ VEŘEJNOST) Vypracoval UŽŠÍ REALIZAČNÍ TÝM ŠKOLY Mgr. Hana Kotásková, výchovná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany

Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Školní strategie prevence šikany Školní rok 2014/2015 Prevence šikany Základním prvkem prevence šikany na základní škole ve Větřní je vytváření příjemné a přátelské atmosféry ve škole, ve třídě, ve skupině

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. Jeroným Klimeš: Týraní dětí při předávání mezi rozvedenými rodiči 1/18 Týrání od vrstevníků = šikana zpracováno především podle Dr. Michala Koláře PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. www.klimes.us Jeroným

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Postup při vyšetřování šikanování

Postup při vyšetřování šikanování Postup při vyšetřování šikanování V prvních třech stádiích šikanování bude uplatňován následující postup: 1. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili, a s oběťmi. 2. Nalezení vhodných svědků. 3.

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

0. h 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h 7. 00 8. 00 8. 55 10. 00 10. 55 11. 50 12. 45 13. 40 14. 35

0. h 1. h 2. h 3. h 4. h 5. h 6. h 7. h 8. h 7. 00 8. 00 8. 55 10. 00 10. 55 11. 50 12. 45 13. 40 14. 35 Školní řád Motto: Škola je zřízena pro žáky Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., (o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní řád Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2012 Obsah: A. Práva žáků a zákonných zástupců dětí... 3 B. Povinnosti žáků...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

I. Obecná ustanovení. II. Práva žáků a zákonných zástupců

I. Obecná ustanovení. II. Práva žáků a zákonných zástupců Z Á K L A D N Í Š K O L A, H E Ř M A N Ů V M Ě S T E C, Okr. Chrudim, nám. Míru 1, tel. 469 695 101, email: zaklskol@mestohm.cz Š K O L N Í Ř Á D Školní řád platný pro Základní školu v Heřmanově Městci

Více

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í

P R O G R A M P R O T I Š I K A N O V Á N Í Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz P R O G R A M P R O

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Práva

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program (dále MPP) vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog, včetně alkoholu,

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014)

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN. DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 KRIZOVÝ PLÁN DODATEK Č. 3 (aktualizováno k 1. říjnu 2014) Krizový plán školy je součástí MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU a slouží k řešení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2013/14 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Školní řád I. Docházka do školy

Školní řád I. Docházka do školy Ředitelka školy na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění vydává Školní řád I. Docházka do školy Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z příčin předem známých, předloží

Více

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s Minimálním

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více