MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Rožňavská 21, OLOMOUC, Tel.: , Fax: , MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence, tvorba MPP Mgr. Pavlína Spurná Tvorba MPP Mgr. Klára Andrýsková 1

2 Obsah: Charakteristika školy 5 Realizační tým MPP.6 Konzultační hodiny MPP. 6 Hodnocení MPP za školní rok 2013/ Strategický postup prevence.9 Cíle školy a hlavní témata prevence 9 Analýza jednotlivých tříd 10 Dlouhodobé aktivity pro žáky 11 Jednorázové aktivity pro žáky 13 Preventivní témata v jednotlivých předmětech 15 Preventivní volnočasové aktivity pro žáky 28 Ostatní aktivity školy v oblasti prevence (projekty) 31 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence v tomto roce 31 ŠVP 32 Legislativní parametry..32 Školní řád.34 Výchovná opatření při porušení ŠŘ 37 Postup při řešení neomluvené absence 39 Postup při řešení šikany 40 Postup při nálezu drogy u dítěte.44 První pomoc při otravě návykovými látkami.44 Postup v případě podezření, že je dítě pod vlivem drogy.45 Schránka důvěry 46 Dojíždějící žáci 46 Spolupráce s odborníky důležité kontakty..46 2

3 Charakteristika školy Naše škola se nachází v městské části Nové Sady. Škola je sídlištního charakteru a okolní byty byly původně byty vojenskými. Tato tradice zde stále přetrvává. V letošním roce školu navštěvuje 475 žáků a toto číslo má vzrůstající tendenci vzhledem k nastupujícím tzv. silným ročníkům. V posledních šesti letech po zavření školy na Přichystalově ulici k nám směřuje také nemalý počet žáků romského původu. Naše škola připravuje naše žáky nejen na studium na střední škole, ale také na víceletá gymnázia. Součástí naší školy jsou také dvě mateřské školy a to MŠ Rožňavská a MŠ Radova, které se těší hojnému počtu dětí, a jejichž první krůčky do školy směřují ve většině případů právě k nám. V letošním roce škola slaví škola 20 let od svého založení v roce Toto výročí bude doprovázeno mnoha mimořádnými aktivitami školy, jako je například Školní akademie, Den Země, Olympijský den, Den v pohodě aj. 3

4 Realizační tým MPP Mgr. Milan Král - ředitel školy - odpovědnost za preventivní strategie, schvalování MPP Mgr. Pavlína Spurná školní metodik prevence tvorba a prezentace MPP, realizace a koordinace MPP, metodická podpora, konzultace, poradenství, komunikace s žáky i s rodiči, garantka MPP Mgr. Klára Andrýsková studium kurzu Metodik prevence (leden 2012 prosinec 2014), tvorba MPP, konzultace, budoucí ŠMP pro 1.stupeň Mgr. Mariana Konečná výchovná poradkyně tvorba ŠVP, konzultace, poradenství, podpora, komunikace s žáky i s rodiči Mgr. Vlasta Pecinová konzultantka a korektorka ŠVP, koordinátorka školního parlamentu pro 1.stupeň Mgr. Jarmila Sobotková konzultantka a korektorka ŠVP Mgr. Marta Palátová koordinátorka ŠVP Mgr. Hana Dziková externí školní psycholog konzultace, poradenství, podpora pro zaměstnance školy, žáky i rodiče Konzultační hodiny ŠMP velká přestávka (9:40-10:00) pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek středa (13:30-15:00) Pro rodiče konzultace po předchozí telefonické domluvě nebo středa (13:30-15:00), tel Konzultační hodiny všech pedagogů, školního metodika prevence a výchovného poradce jsou vyvěšeny na školním webu (www.zsroznavska.cz) 4

5 Hodnocení MPP za školní rok 2013/14 V tomto školním roce jsme se jako každý rok účastnili plánovaných akcí, také jsme reagovali na aktuálně nabízené akce a v průběhu roku vymýšleli další projekty a aktivity. Ve sborovně pak po každé akci do připravené tabulky (nástěnka primární prevence) učitelé zapisovali své reakce a hodnocení žáků. Spolupracovali jsme především s těmito subjekty: Poradna pro ženy a dívky Jak jsme přišli na svět, Jak si nenechat ublížit, Anorexie a bulimie, Plánované rodičovství. (5. 9. ročník). Poučné, zajímavé, se spoustou příkladů i dotazů ze strany žáků. Policie ČR a Městská policie - beseda o bezpečnosti v dopravě. (1. stupeň). Spolupracovali jsme také aktivně při řešení problémů. HZS exkurze do požární zbrojnice (chování v krizových situacích). (1. stupeň). MMOL Surfuj bezpečně, Kdo je kurátor, Právní vědomí dospívajících, Závislosti. Různá úroveň lektorů. Obecně prospěšné. (2. stupeň). Knihovna města Olomouc Bajky, Letem hudebním světem. Čtenářská gramotnost a etnika. (5. ročník). Sdružení D s touto organizací spolupracujeme dlouhodobě. Naše škola participuje na projektu Příběhové drama jako nástroj prevence na školách. Znamená to pro nás nejen skvělou nabídku preventivních programů, ale také příznivé ceny. Tříkrokovým programem prošly 6. ročníky (interaktivní cvičení, program Outsider, divadlo fórum plus eventuelní pomoc psychologa pro třídní učitele, třídní kolektivy či rodiče). Díky patří našemu SRPŠ, které dofinancovalo tyto programy. Využili jsme intervence psycholožky při adaptačním procesu v 6. B a iniciovali jsme spolupráci s rodiči problémových žáků. Další třídy si objednávaly jednotlivé pořady Sdružení D, například Kouzelná baterka, Malí malým (čtenářská gramotnost), Jak Jeníček loupal perníček (vzájemná pomoc, přátelství), Létající dědeček (mezigenerační vztahy), Klíče (spolupráce, přátelství), Outsider (prevence šikany) ad. Tyto programy mají vždy velký ohlas, učí děti toleranci, spolupráci, naslouchání, vtahují je do děje a vybízejí je k řešení apod. (viz foto) O přestávkách děti tráví svůj čas na chodbách hraním stolního tenisu a fotbalu. Potkávají se zde žáci ze všech ročníků, což považujeme za ideální situaci, kdy se všichni vzájemně znají a snaží se respektovat. Celoškolní akce kulturně či sportovně založené měly velkou účast a pozitivní ohlas (akce žákovské samosprávy, školní družiny ). Projektové dny školy byly rovněž ceněny a jistě je budeme opakovat Halloween, Den Země, Děti učí za učitele, Dnes se u nás nezvoní. 5

6 Ve schránce důvěry se neobjevily žádné závažné podněty k řešení. V otázce řešení záškoláctví se nám nepodařil žádný zvláštní posun. Máme za to, že OSPOD nečiní v rámci svých kompetencí, co může. Je to také z důvodu nulové zpětné vazby na naše oznámení. Iniciovali jsme schůzky se zástupci OSPODu na toto téma, ale bez kompetencí máme malý prostor. Jedná se převážně o děti romského původu. V příštím školním roce se hodláme na tento problém zaměřit s pomocí ředitele školy. Samozřejmě spolupracujeme i s dalšími organizacemi Sluňákov, Duha, Amnesty International ad. Podrobná hodnocení plnění preventivních programů jednotlivých tříd jsou součástí zvláštní přílohy. 6

7 Strategický postup prevence Existuje úzká spolupráce mezi hlavní metodičkou prevence a výchovnou poradkyní. Spolu s celým pedagogickým sborem se jejich snahy především zaměřují na potlačení šikany a jakékoliv formy násilí či utlačování menšin. Důvodem tohoto zaměření je zvýšené množství žáků romského původu a jiných národností na naší škole. Snažíme o jejich začlenění do třídních kolektivů, výchovu ke vzájemné toleranci a respektování odlišností. Tato skupina žáků a také jiných žáků často ze sociálně slabších rodin s sebou přináší další problém a to je záškoláctví. Proto se chceme v tomto školním roce soustředit na tuto problematiku a zpřísnění sankcí za nedostatečnou docházku do školy. Celkově si naše škola zakládá na přátelské atmosféře, na budování bezpečného školního prostředí a dobrých vztazích nejen mezi žáky, ale také mezi kolegy. Hlavní cíle školy a témata v oblasti prevence nežádoucích jevů 1. preventivní opatření v oblasti záškoláctví 2. minimalizace šikany a kyberšikany 3. minimalizace rasistických tendencí 4. preventivní opatření proti zneužívání návykových látek (alkohol, drogy, tabákové výrobky) 5. strategie proti šíření a distribuci marihuany a jiných drog 6. minimalizace násilí a agresivity 7. minimalizace projevů vandalismu 8. poskytování rovných příležitostí (minimalizace elitářství) 9. pěstování přátelského a bezpečného prostředí 10. pěstovávání dobrých mezilidských vztahů mezi všemi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu 7

8 Analýzy jednotlivých tříd slouží jako jeden z podkladů pro tvorbu celoškolního preventivního programu a kopie jsou k dispozici u metodika prevence zpracovává a za plnění třídního PP zodpovídá každý třídní učitel. Součástí analýzy jsou výchovné problémy, výukové problémy, zdravotní problémy, zjištěné nežádoucí jevy, dojíždějící žáci, zapojení žáků do volnočasových aktivit (školní, mimoškolní), jednorázové akce (plánované), dlouhodobé aktivity či projekty, využití preventivních témat ve výuce 8

9 Dlouhodobé aktivity pro žáky Aktivita (projekt) Organizátor Třída Zodpovídá Normální je nekouřit TU 1. st. 1.stupeň V. Hanzalová Já to zní hrdě TU 2.ročníků 2. ročník Já a moji kamarádi TU 2.ročníků 2. ročník J. Sobotková, M.Palátová, K. Augustinová J. Sobotková, M. Palátová, K. Augustinová Cestujeme s Machem a Šebestovou Zdraví zásadní životní hodnota TU 3.B 3.B M. Pávková TU 4.C 4.C V.Pecinová Celoroční preventivní program Sdružení D 6.A, B M. Volná T. Zajíčková Století dvou válek TU 7.B 7.B L. Crhová Jsme to, co jíme (výtvarný projekt) P. Spurná 8.A,8.B,9.A P. Spurná TU pravidla soužití ve třídě, nastavení sankcí, upevňování Třídnické hodiny (1 krát za 14 dní) přátelských vztahů, vedení k toleranci, posilování hodnoty 1.-9.ročník Třídní učitelé vzdělání, komunikační dovednosti, sociální návyky atd. Školní žákovská samospráva (školní parlament) Zástupci ŠŽP zajišťují informovanost ostatních žáků) a ročník V. Pecinová P. Spurná komunikují 9

10 s koordinátory Sběr papíru a plastových vršků, třídění odpadů Žolík (bezpečné klima ve škole) Školní časopis Rozpraš (čtvrtletník) Minifirma (rozvoj podnikatelských schopností žáků) Učíme se společně (1xměsíčně) T. Zajíčková 1.-9.roč TU ŠŽS 1.-9.roč. Žáci V. Vysoudilová 1.-9.roč V. Vysoudilová Ropodov (UPOL) 6.roč. P. Spurná, M.Pírek P. Fellnerová 3.A P. Fellnerová Poznáváme svoji třídu P. Fellnerová 3.A P.Fellnerová Člověče nezlob a nezlob se P. Fellnerová 3.A P. Fellnerová Zdravé zuby VZP D. Fabíková 10

11 Jednorázové aktivity pro žáky Aktivita Organizátor Ročník Zodpovídá Právní vědomí u dospívajících MMOL 9.A, 8.A,8,B V. Vysoudilová Operace Chalk Sdružení D 9.A, 7.B Drama s Linkem Sdružení D 9.A, 8.A V. Vysoudilová, L. Crhová V. Vysoudilová, P. S purná Jsem v tom sama Sdružení D 9.A V. Vysoudilová Petřin příběh Sdružení D 8.A P. Spurná Kouření, alkohol, drogy (preventivní prog. se zdrav. tem.) NSPZ 8.A, 8.B P. Spurná M. Konečná Bezpečný internet II.+III. Knihovna města Olomouce 8.B M. Konečná Lidská práva Amnesty international 8.A, 8.B J. Kania Na jednom prkně (adaptační program) Sružení D 6.A, 6.B P. Spurná + TU Jonathan a RSB Sdružení D 6.B,4.C T.Zajíčková, V.Pecinová Kdo to je a co dělá kurátor MMOL 6.B T.Zajíčková Dospívání Poradna pro ženy a dívky 6.B T.Zajíčková Bezpečné chování na internetu Muzika Abraka 1.stupeň V.Hanzalová 11

12 Olomouc na kolečkách Anna Motáňová 5.B A.Motáňová Halloween TU 1.stupeň TU Dnes se u nás nezvoní ŠŽS 1.-9.roč. Všichni učitelé Den země I. K.Andrýsková 1.-5.roč. K.Andrýsková Den země II. T.Zajíčková 6.-9.roč T.Zajíčková Den v pohodě K.Andrýsková 6.-9.roč. K.Andrýsková Kryštofe neblbni Sdružení D 4.C V.Pecinová Beseda Útvar prevence městské policie 1.stupeň V.Hanzalová Největší poklad Sdružení D 2.A,2.B,2.C J.Sobotková, M.Palátová, K.Augustinová Malí malým J.Sobotková, (čtenářská Sdružení D 2.A,2.B,2.C M.Palátová, gramotnost) K.Augustinová Nenávist na internet nepatří Den otevřených dveří Sdružení D 8.A P.Spurná Vedení školy 1.-9.roč. Vedení školy Jak jsme přišli na svět Poradna pro ženy a dívky 3.A P.Fellnerová Hyen z Vietnamu ARPOK 3.A P.Fellnerová Mgr. Jarmila Břečková (DDM) od Pavel Puška, Městský dětský parlament listopadu workshop prevence šikany a Pavlína Macháčková, P. Spurná kyberšikany na Ol. Jana Hanzlíková školách 12

13 1. ročník Preventivní témata v jednotlivých předmětech ČJ - komunikační a slohová výchova: jsme všichni kamarádi tolerance k jiné barvě pleti, odlišnostem, názorům, vztahy mezi lidmi, kamarádství, vzájemná pomoc - literární výchova: pohádky uvědomění si dobra a zla, dobrých a špatných vlastností lidí, domov vztah k domovu a vlasti, města ČR historie českého národa a českého prostředí Prvouka - Moje rodina chování a vztahy mezi členy rodiny, pomoc a vzájemná podpora - Příroda - vztah k ní, její ochrana, nebezpečí jedovatých hub a rostlin - Zdraví zdraví x nemoc, úraz, osobní hygiena, péče o chrup, zdravá výživa, zdravé a nezdravé potraviny a nápoje - Volný čas smysluplné využití volného času, sportovní vyžití, hry dětí, kroužky - Osobní ochrana modelové situace, nebezpečí při setkání s neznámými lidmi, důležitá telefonní čísla M - slovní úlohy (příklady využívající danou tématiku) AJ - Hello vztahy mezi lidmi, kamarádství, seznámení se spolužáky - Christmas lidové zvyky v rodinách, chování mezi lidmi - Food zdravý způsob života, zdravá výživa Výchovy (HV, VV, ČaSP, TV) - lidové písně, vztah k české hudební kultuře - rozvoj pohybových schopností dětí, správné držení těla, obratnost, hra fair play dodržování pravidel, umění ovládat se a přijmout prohru - pracovní návyky, pořádek na pracovišti, bezpečnost a hygiena při práci - umění jako prostředek sbližování odlišných lidí Výchova ke zdraví - péče o zdraví, zdravý způsob života - vlivy prostředí ohrožující zdraví - osobní bezpečí, tísňová volání - prevence záškoláctví Třídnické hodiny - kolektivní hry zaměřené na vzájemné poznávání, respektování názorů ostatních, umění naslouchat druhému - dodržování stanovených pravidel - umět si pomoci navzájem, požádat o pomoc dospělého - projekt Normální je nekouřit preventivní působení před negativními jevy (tabák, alkohol, pasívní kouření, nevhodné trávení volného času) 13

14 - zdravý životní styl, mimoškolní pohybové aktivity (zpracování týdenního tréninkového plánu) 2. ročník ČJ - vztah k literatuře jako životní hodnotě - postoj ke svému výkonu s důrazem na formování reálného pozitivního vztahu k sobě (sloh) - vztahy mezi lidmi - kamarádství, vzájemná pomoc, podpora x nenávist - Romové specifická kultura (čítanka) - jazyk jako prostředek dorozumění, navázání kontaktu (sloh) - obsah textů (čtení) - vnímání jiných kultur, rozvíjení kladných postojů k nim Prvouka - obsah textů rozvoj národní hrdosti a uvědomění si histor. významu českého národa a českého prostředí - rodina, chování mezi členy rodiny, režim dne, správné návyky, vzory chování v rodině a ve společnosti - příroda vztah k ní, neničení věcí, neubližování živé přírodě - houby nebezpečí hub vyvolávajících halucinace, pojem droga - životospráva, zdravé potraviny ovoce, zelenina - volný čas aktivní činnosti, vhodně a nevhodně prožitý volný čas M - slovní úlohy (příklady využívající danou tématiku) AJ - Family chování k ostatním členům rodiny, rodinné tradice jako nositel kultury - Body péče a starost o lidské tělo, základní hygienické zásady a návyky - Food zdravý životní styl, preference zdraví prospěšných potravin, jídlo u nás x v cizině Výchovy (HV, VV, ČaSP, TV) - motivace k mimoškolním pohybovým aktivitám (sportovní oddíly, kroužky) - osobnosti kultury kladné příklady pro ostatní - projevy kulturního života, jejich rozmanitost - umění jako prostředek sbližování a poznávání odlišných kultur, tolerance vůči jiným způsobům života - folkové hnutí, písničkáři pro děti - začlenění do společnosti, volba povolání - pracovní návyky, pořádek na pracovišti i v životě - kladný vztah k práci a k tvořivé činnosti Výchova ke zdraví - motivace ke zdravému životnímu stylu - vlivy prostředí ohrožující zdraví - zdravý způsob života - linka důvěry, centrum odborné pomoci - zdravá výživa 14

15 - prevence škodlivých návyků způsoby odmítnutí - osobní bezpečí krizové situace - prevence záškoláctví, útěky z domova, kriminalita, rasismus, zneužívání návykových látek - Třídnické hodiny - lidé znevýhodnění, zdravotně postižení, lidé se specif. potřebami vztah, podpora, začlenění mezi ostatní - vlastní hodnocení reality tolerance vůči názorům druhých, vůči vrstevníkům, respektování pokynů jiných, respektování pravidel - vztahy mezi lidmi- násilí, šikana, domácí násilí, zneužití, pomoc, podpora - zdraví péče o dýchací soustavu, preventivní působení před negativními vlivy (omamné látky, tabák), pasívní kouření - trávící soustava alkohol, jedy, léčiva, zneužití - mezilidské vztahy, společenství lidí řád školy, šikana, kyberšikana - trestní postižitelnost protiprávního jednání - seznámení žáků s riziky spojenými s užíváním návykových látek - rozdíl mezi vhodným a nevhodným trávením volného času (divadla) - 3. ročník ČJ - jiné kultury tolerance k jiné řeči, barvě pleti, k jinému názoru, zahraničním spolužákům, vztah k české řeči, kultuře - lidé znevýhodnění, zdravotně postižení, lidé se specifickými potřebami vztah, podpora, začlenění mezi ostatní - vztah k literatuře jako životní hodnotě, podpora mimočítankové četby prezentace přečtených knih v hodinách čtení, návštěva knihovny (téma Kamarádství) - vlastní hodnocení reality tolerance vůči názoru druhých, vůči vrstevníkům, respektování pokynů jiných - zaujímání postoje k svému výkonu s důrazem na formování reálného pozitivního vztahu k sobě - vztahy mezi lidmi kamarádství, vzájemná pomoc, podpora x nenávist, násilí, šikana (projekt Normální je nekouřit pro 3. ročník, návštěva Dramacentra program Klíče) - finanční gramotnost (divadelní představení) Mluvnice, sloh - jazyk prostředek dorozumění, navázání kontaktu - obsah textů rozvoj národní hrdosti a uvědomění si historického významu českého národa a českého prostředí Prvouka - RODINA: chování mezi členy rodiny; pomoc; podpora; režim dne; správné návyky PŘÍRODA: vztah k ní; neubližování živé přírodě ZDRAVÍ: životospráva; zdravé potraviny ovoce, zelenina; pitný režim 2l tekutin denně ČLOVĚK A SPOLEČNOST: společenství lidí; pravidla chování; řád školy M 15

16 - Slovní úlohy využívající danou tematiku AJ Family, family tree chování k ostatním členům rodiny, rodinné tradice Body péče a starost o lidské tělo, základní hygienické návyky Food and drinks zdravý životní styl, preference zdravých potravin, jídlo u nás a v cizině rozdíly Pets péče o domácí mazlíčky My favourite things dětský pokoj, oblíbené hračky, smysluplné trávení volného času Holidays and festivals lidové zvyky a obyčeje v rodinách, mezilidské vztahy, zvyky a obyčeje u nás a v cizině HV, VV - estetické zážitky; osobnosti kultury kladné příklady; poznávání odlišných kultur - folk: rozvíjení žádoucích postojů k lidem, jiným národnostem - divadelní představení (zhudebněné pohádky), vánoční a velikonoční dílničky ČaSP - vlivy prostředí ohrožující zdraví - pracovní návyky, pořádek na pracovišti i v životě TV - důraz na mimoškolní pohybovou aktivitu sportovní kroužky a jiné zájmové činnosti - zdravý životní styl - plavání, bruslení, cvičení v přírodě (ochrana člověka za mimořádných situací), turnaj v přehazované, McDonald s Cup Výchova ke zdraví - Volný čas, režim dne přehled pohybových aktivit přispívajících ke zdravému způsobu života - Domov a rodina vztahy rodičů a dětí - Péče o zdraví zdravý způsob života, vlivy prostředí ohrožující zdraví, osobní hygiena - Prevence a odstraňování škodlivých návyků účinnost, centra odborné pomoci, linka důvěry - Zdravá výživa, zdravý životní styl propagace zdravé výživy Prevence škodlivých návyků způsoby odmítnutí - Osobní bezpečí šikana, krizové situace - Prevence zneužívání návykových látek 16

17 - Prevence škodlivých jevů gamblerství, záškoláctví, útěky z domova, kriminalita mládeže, rasismus 4. ročník ČJ - jiné kultury tolerance k jiné řeči, národu - lidé zdravotně postižení podpora, pomoc, začlenění mezi ostatní - Romové specifická kultura - vztah k literatuře jako životní hodnotě - vlastní hodnocení reality tolerance názoru druhých, vůči vrstevníkům, kamarádství, první pomoc, podpora x nenávist, násilí, šikana Mluvnice, sloh jazyk prostředek dorozumívání, rozvoj národní hrdosti Přírodověda, Vlastivěda - začleněna témata - vztah k přírodě, neničení a neubližování přírodě, ochrana nerostných zdrojů, zdravý životní styl - ochrana kulturního dědictví, vztah k národním dějinám M - slovní úlohy AJ My timetable poznávání výuky v anglicky mluvících zemích Daily roultine srovnání denních návyků dětí Sports activities smysluplné trávení volného času Health doctors and dentist zdravý životní styl Free time activities smysluplné trávení volného času (kroužky x toulání venku) Your future hledání vhodného zaměstnání dle schopností žáka Informační a komunikační technologie - obsluha PC jako prostředku komunikace - Internet možnosti navazování kontaktů ( , sociální sítě) a získávání informací x nebezpečí zneužívání zdánlivé anonymity, kyberšikana Výchovy (HV, VV, ČaSP, TV) - důraz na mimoškolní pohybovou aktivitu oddíly, kroužky - motivace ke zdravému životnímu stylu - seznamování žáků s riziky spojenými s užíváním návykových látek - osobnosti kultury zpěv rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti či etnické příslušnosti Výchova ke zdraví - volný čas režim dne - domov a rodina vztahy rodičů a dětí - péče o zdraví zdravá výživa, prevence a odstraňování škodlivých návyků centra odborné - prevence patologických jevů gamblerství, záškoláctví, kriminalita mládeže - rasismus 17

18 5. ročník ČJ - čtení - příběhy ze života dětí kladné i záporné příklady chování k sobě i druhým - ukázky z dějin (pověsti, ) vztah k historii, návaznost a pokračování, tradice a vývoj kultur - náměty z přírody vztah k přírodě, neničit ji, ochraňovat stromy, rostliny, vztah ke zvířatům (domácí mazlíčci,...), pozitivní a negativní využívání přírodních zdrojů - příběhy s hrdiny jiných národů, národností, etnik (Indiáni, Asiaté, černoši, běloši, Romové, ) - jiná kultura a podmínky pohled na životní hodnoty, vztahy mezi lidmi Mluvnice, sloh - jazyk prostředek dorozumívání mezi lidmi ochota a schopnost domluvit se, porozumět si, rozebrat problémy. Znát a dodržovat pravidla v jazyce stejně jako v chování Přírodověda - budování kladného vztahu k přírodě - pozitivní a negativní využívání přírodních zdrojů - ochrana přírody vodní zdroje, atmosféra, - ochrana životního prostředí - odpady z továren, komunální odpad třídění - poznávání přírody, ohleduplnost k ní - potravinové řetězce (vzájemné vztahy), přírodní zdroje ropa, zemní plyn, užitkové plodiny, stromy - Země planeta nejen pro lidi, součást vývoje vesmíru - člověk zdravá životospráva, tělo reaguje na podněty (alkohol, tabák, drogy) x zdravá výživa, aktivní pohyb Vlastivěda - dějiny lidstva jako součást dějin naší planety způsoby a možnosti přežití - vývoj lidského rodu, kultury návaznost na pozitivní zkušenosti (pomoc, ochrana) x násilí, války, ničení - kladné příklady ze života našich i světových osobností M - slovní úlohy konkrétní situace ze života - finanční gramotnost nevydávání financí na alkohol, drogy, tabákové výrobky - Informační a komunikační technologie - osobní počítač jako prostředek komunikace využívání pro práci i odpočinek - internet: zneužití internetu k šíření mylných informací, propagaci rasismu, šíření zdravotně závadných a nebezpečných látek, pronásledování, kyberšikana, návody k výrobě výbušnin, pěstování rostlin a jejich zpracování marihuana, konopí, pozitivní stránka získávání podkladů a informací, získání kamarádů, nabídka a poptávka Výchovy (HV, VV, ČaSP, TV) - písně jiných národů, interpreti, skupiny - sbližování lidí prostřednictvím hudby 18

19 - výtvarná díla estetické prostředí - sport různé sporty a volný čas - pozitivní využití volného času: koncerty, výstavy, sportovní oddíly, manuální tvořivost dílničky, kroužky x party, násilnické skupiny, gangy Výchova ke zdraví - trávení volného času - režim dne, volnočasové aktivity x toulání se, brouzdání na internetu, život v partě s negativní náplní činnosti - zdravá výživa x alkohol, drogy, tabákové výrobky - pozitivní naladění vůči druhým x šikana, násilí, pronásledování,.. - prevence umět odmítnout, neposlechnout výzvu vybízející k záporným projevům, - osobní bezpečí - rodina x útěky, záškoláctví, násilí - Linka důvěry, Linka bezpečí, odborná centra pro pomoc - Třídnické hodiny - umět posoudit, rozhodnout se, co je správné a co není, nenechat se ovlivnit okolím ke špatnému rozhodnutí - vědět, na koho se obrátit v případě potíží či nebezpečí - nebát se požádat o pomoc a vyhledat ji - umět nabídnout pomoc druhým. - přijímat zodpovědnost. Preventivní témata v jednotlivých předmětech pro 2. stupeň byla zpracována v předmětových komisích ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK - ukázky v čítankách svým ideovým laděním a zpracováním učiva vedou žáka k uvědomění si specifika českého národního prostředí i jiných kultur (tolerance k jiné řeči, barvě pleti, k jinému názoru, k lidem znevýhodněným atd.). Pozornost je věnována - genderové problematice, tematice židovské a romské. - Čítanka vede nenásilnou formou žáky ke vztahu k literatuře jako životní hodnotě. Rozvíjí dovednost vlastního reálného hodnocení, učí se toleranci vůči názoru druhých, respektu vůči vrstevníkům se specifickými potřebami, případně vůči zahraničním spolužákům. - výběr literárních textů v učebnici mluvnice, s nimiž žák pracuje, přispívá k rozvoji národní hrdosti a uvědomění si historického významu českého národa a českého prostředí. Prostřednictvím slohového učiva žák rozvíjí dovednost vlastního reálného hodnocení, učí se zaujímat postoj k svému výkonu s důrazem na formování reálného pozitivního vztahu k sobě. - Formy práce: rozhovor, projekty, referáty z četby, divadlo, film ANGLICKÝ JAZYK 6th class My timetable 19

20 Daily routine Free time activities Healthy eating Entertainment leisure activities 7th class Sports activities My future, Ambitions Offering help Friends in the world Dangerous situations Young lifesavers Making people aware (global warming, collecting rubbish, recycling...) Health doctors and dentists School rules 8th class Fundraising day Free time activities You and your body Are you a healthy eater? Fitness and health get fit, food, problems and treatment, healthy and unhealthy diet Sports - events 9th class Find the real you Our environment global warming Caring for the environment How green are you? Friends Generation gap Formy práce: reading, listening, writing, speaking, projects, práce s časopisem Hello, kde jsou často preventivní témata (Je internet bezpečný, Zdravá výživa, Jsme závislí na PC? apod.) PŘÍRODOPIS 6. ročník - nakažlivé choroby - 1. pomoc při otravě jedovatými houbami - vnitřní a vnější cizopasníci 7. ročník - zásady chování v přírodě - jedovaté rostliny 20

21 8. ročník - zdravý životní styl - zdravá výživa - mimoškolní pohybové aktivity - alkoholismus, tabakismus - prevence civilizačních chorob - mentální anorexie a bulimie - pohlavně přenosné nemoci 9. ročník - příroda a její ochrana - vlivy prostředí ohrožující zdraví - bezpečnost při vycházkách do přírody - negativní vlivy člověka na pedosféru Formy práce: besedy, referáty, videoprojekce, internet CHEMIE V hodinách chemie se prevence sociálně patologických jevů zaměří na témata omamné látky, jedy a bezpečnost při práci v laboratoři v kapitolách: - bezpečnost při práci chemickými látkami (v souladu s platnou legislativou), - uhlovodíky (těkavé látky) - deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, alkoholy, karbonylové a karboxylové sloučeniny a estery) - chemie a společnost - návykové látky a nebezpečí jejich používání, jedy MATEMATIKA - ve vybraných kapitolách budou příklady pro procvičení dané látky věnovány prevenci sociálně patologických jevů ZEMĚPIS 6. ročník - globální problémy Země, změny životního prostředí a vliv člověka na něj - regionální zeměpis obyvatelstvo Afriky, Austrálie (rasová nesnášenlivost, xenofobie, historie původního obyvatelstva, tolerance mezi rasami (Jižní Amerika) - práva občanů - drogová prevence - aktuální situace ve světě 7. ročník - regionální zeměpis - obyvatelstvo Evropy, Ameriky, Asie (rasová nesnášenlivost, xenofobie, historie původního obyvatelstva, tolerance mezi rasami ) - aktuální situace ve světě 8. ročník 21

22 - Česká republika životní prostředí, ČR v neklidném světě, konflikty ve světě, změny na mapě světa - aktuální situace ve světě ročník - globální problémy, světová náboženství, tolerance k víře, výživa obyvatelstva, přírodní zdroje, nerostné suroviny (význam pro život lidstva) - aktuální situace ve světě. Formy práce: projekty, aktuality, referáty, besedy, diskuse, frontální výuka, práce s mapou FYZIKA 6. ročník - vlastnosti plynů, kapalina a pevných látek, praktické měření fyzikálních veličin (hmotnosti, délka, objem) 7. ročník - škodlivost infračerveného a ultrafialového záření a ochrana před ním 8. ročník - První pomoc při zasažení elektrickým proudem a bezpečnost práce s elektrickými přístroji 9. ročník - dopad hluku na život člověka. TĚLESNÁ VÝCHOVA - zvyšování fyzické kondice a vytrvalosti jako prevence před nejrůznějšími nežádoucími jevy - motivace tělesnými cvičeními ke zdraví, kolektivnímu pojetí života, ke zdravému životnímu stylu - výchova žáků ke vzájemné toleranci - klást důraz na mimoškolní pohybovou aktivitu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. ročník - volný čas - krizové situace - prevence odstraňování škodlivých návyků - centra odborné pomoci - péče o zdraví, zdravý způsob života - osobní bezpečí - šikana, kyberšikana - kriminalita mládeže - osobní hygiena 8. ročník - poruchy příjmu potravy - alternativní strava - zdravý životní styl - šikana, kyberšikana a agresivita 22

23 - gamblerství - záškoláctví, útěky z domova - rasismu s a xenofobie - prevence léčení přírodními prostředky - civilizační choroby - prevence zneužívání návykových látek - osobní bezpečí - pohlavně přenosné nemoci, prostituce a promiskuita Formy práce: přednášky, besedy, videoprojekce, referáty (práce s internetem), hry, stálá spolupráce s Poradnou pro ženy a dívky, Magistrátem města Olomouce odbor sociální pomoci a sociální prevence, OHS, PPP, P-centrum VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. ročník - stát a právo společenství lidí, řád školy (drogy, šikana, kyberšikana) 7. ročník - kulturní život projevy kulturního života, rozmanitost kultur (rasismus, xenofobie 8. ročník - kultura životní styl, péče o zdraví, rizika zneužívání návykových látek - člověk a společnost mezilidské vztahy - stát a právo trestní postižitelnost protiprávního jednání (stalking, kyberšikana) 9. ročník - člověk a právo právní vědomí, odpovědnost člověka za své jednání - stát a právo trestní postižitelnost protiprávního jednání (stalking, kyberšikana) Formy práce : referáty, řízený rozhovor, beseda, projekty VÝTVARNÁ VÝCHOVA ( ročník) - tabakismus - alkoholismus - nealkoholové drogy - zdravý životní styl - tetování (odlišnosti) - rasismus a xenofobie - grafitti (umění x vandalismus) Formy práce :Plošné a trojrozměrné projekty, návštěvy výstav, řízené diskuse, výtvarné kampaně, happeningy, brainstorming, myšlenkové mapy INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (6. 7. ročník) - Vyhledávání informací a komunikace Internet - kyberšikana (cyberbullying) nebezpečí zneužití informačních a komunikačních technologií, především mobilních telefonů a internetu. - stalking (pronásledování) opakované a stupňované obtěžování. Pronásledovatel svou oběť bombarduje y, SMS nebo MMS zprávami, telefonáty,ve spojení s využitím ICT u útočníka mluvíme o termínu cyber-stalking. Jde o zasílání instant messengerů (ICQ), chatu, prostřednictvím VoIP technologií ap. 23

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272 088 211 Základní škola,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní údaje Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Název školy Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavlína Kociánová Telefon na ředitele 515 333

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015

Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Minimální preventivní program: Program primární prevence rizikového chování 2014/2015 Tento program je otevřeným materiálem, který je možné kdykoliv doplnit o další náměty, návrhy, poznatky či informace.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXIX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2013 Cena: 40 Kč OBSAH Část metodická Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013 2015 Gymnázium a SOŠ Horská 309, Hostinné Zpracovala: Mgr. Doubrava Dřízhalová - školní metodička prevence Úvod Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity

Více

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ praktickou a speciální - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní rok 2010/2011 Motivační název Prima škola pro všechny Datum 1.9.2009 Název RVP Verze 01 / 2009-10 Platnost od 1.9.2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Legionářů 1, 695 11 Hodonín. Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. GOH-1200/2014 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 A. ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy... str. 3 1.1.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více