MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Rožňavská 21, OLOMOUC, Tel.: , Fax: , MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence, tvorba MPP Mgr. Pavlína Spurná Tvorba MPP Mgr. Klára Andrýsková 1

2 Obsah: Charakteristika školy 5 Realizační tým MPP.6 Konzultační hodiny MPP. 6 Hodnocení MPP za školní rok 2013/ Strategický postup prevence.9 Cíle školy a hlavní témata prevence 9 Analýza jednotlivých tříd 10 Dlouhodobé aktivity pro žáky 11 Jednorázové aktivity pro žáky 13 Preventivní témata v jednotlivých předmětech 15 Preventivní volnočasové aktivity pro žáky 28 Ostatní aktivity školy v oblasti prevence (projekty) 31 Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence v tomto roce 31 ŠVP 32 Legislativní parametry..32 Školní řád.34 Výchovná opatření při porušení ŠŘ 37 Postup při řešení neomluvené absence 39 Postup při řešení šikany 40 Postup při nálezu drogy u dítěte.44 První pomoc při otravě návykovými látkami.44 Postup v případě podezření, že je dítě pod vlivem drogy.45 Schránka důvěry 46 Dojíždějící žáci 46 Spolupráce s odborníky důležité kontakty..46 2

3 Charakteristika školy Naše škola se nachází v městské části Nové Sady. Škola je sídlištního charakteru a okolní byty byly původně byty vojenskými. Tato tradice zde stále přetrvává. V letošním roce školu navštěvuje 475 žáků a toto číslo má vzrůstající tendenci vzhledem k nastupujícím tzv. silným ročníkům. V posledních šesti letech po zavření školy na Přichystalově ulici k nám směřuje také nemalý počet žáků romského původu. Naše škola připravuje naše žáky nejen na studium na střední škole, ale také na víceletá gymnázia. Součástí naší školy jsou také dvě mateřské školy a to MŠ Rožňavská a MŠ Radova, které se těší hojnému počtu dětí, a jejichž první krůčky do školy směřují ve většině případů právě k nám. V letošním roce škola slaví škola 20 let od svého založení v roce Toto výročí bude doprovázeno mnoha mimořádnými aktivitami školy, jako je například Školní akademie, Den Země, Olympijský den, Den v pohodě aj. 3

4 Realizační tým MPP Mgr. Milan Král - ředitel školy - odpovědnost za preventivní strategie, schvalování MPP Mgr. Pavlína Spurná školní metodik prevence tvorba a prezentace MPP, realizace a koordinace MPP, metodická podpora, konzultace, poradenství, komunikace s žáky i s rodiči, garantka MPP Mgr. Klára Andrýsková studium kurzu Metodik prevence (leden 2012 prosinec 2014), tvorba MPP, konzultace, budoucí ŠMP pro 1.stupeň Mgr. Mariana Konečná výchovná poradkyně tvorba ŠVP, konzultace, poradenství, podpora, komunikace s žáky i s rodiči Mgr. Vlasta Pecinová konzultantka a korektorka ŠVP, koordinátorka školního parlamentu pro 1.stupeň Mgr. Jarmila Sobotková konzultantka a korektorka ŠVP Mgr. Marta Palátová koordinátorka ŠVP Mgr. Hana Dziková externí školní psycholog konzultace, poradenství, podpora pro zaměstnance školy, žáky i rodiče Konzultační hodiny ŠMP velká přestávka (9:40-10:00) pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek středa (13:30-15:00) Pro rodiče konzultace po předchozí telefonické domluvě nebo středa (13:30-15:00), tel Konzultační hodiny všech pedagogů, školního metodika prevence a výchovného poradce jsou vyvěšeny na školním webu (www.zsroznavska.cz) 4

5 Hodnocení MPP za školní rok 2013/14 V tomto školním roce jsme se jako každý rok účastnili plánovaných akcí, také jsme reagovali na aktuálně nabízené akce a v průběhu roku vymýšleli další projekty a aktivity. Ve sborovně pak po každé akci do připravené tabulky (nástěnka primární prevence) učitelé zapisovali své reakce a hodnocení žáků. Spolupracovali jsme především s těmito subjekty: Poradna pro ženy a dívky Jak jsme přišli na svět, Jak si nenechat ublížit, Anorexie a bulimie, Plánované rodičovství. (5. 9. ročník). Poučné, zajímavé, se spoustou příkladů i dotazů ze strany žáků. Policie ČR a Městská policie - beseda o bezpečnosti v dopravě. (1. stupeň). Spolupracovali jsme také aktivně při řešení problémů. HZS exkurze do požární zbrojnice (chování v krizových situacích). (1. stupeň). MMOL Surfuj bezpečně, Kdo je kurátor, Právní vědomí dospívajících, Závislosti. Různá úroveň lektorů. Obecně prospěšné. (2. stupeň). Knihovna města Olomouc Bajky, Letem hudebním světem. Čtenářská gramotnost a etnika. (5. ročník). Sdružení D s touto organizací spolupracujeme dlouhodobě. Naše škola participuje na projektu Příběhové drama jako nástroj prevence na školách. Znamená to pro nás nejen skvělou nabídku preventivních programů, ale také příznivé ceny. Tříkrokovým programem prošly 6. ročníky (interaktivní cvičení, program Outsider, divadlo fórum plus eventuelní pomoc psychologa pro třídní učitele, třídní kolektivy či rodiče). Díky patří našemu SRPŠ, které dofinancovalo tyto programy. Využili jsme intervence psycholožky při adaptačním procesu v 6. B a iniciovali jsme spolupráci s rodiči problémových žáků. Další třídy si objednávaly jednotlivé pořady Sdružení D, například Kouzelná baterka, Malí malým (čtenářská gramotnost), Jak Jeníček loupal perníček (vzájemná pomoc, přátelství), Létající dědeček (mezigenerační vztahy), Klíče (spolupráce, přátelství), Outsider (prevence šikany) ad. Tyto programy mají vždy velký ohlas, učí děti toleranci, spolupráci, naslouchání, vtahují je do děje a vybízejí je k řešení apod. (viz foto) O přestávkách děti tráví svůj čas na chodbách hraním stolního tenisu a fotbalu. Potkávají se zde žáci ze všech ročníků, což považujeme za ideální situaci, kdy se všichni vzájemně znají a snaží se respektovat. Celoškolní akce kulturně či sportovně založené měly velkou účast a pozitivní ohlas (akce žákovské samosprávy, školní družiny ). Projektové dny školy byly rovněž ceněny a jistě je budeme opakovat Halloween, Den Země, Děti učí za učitele, Dnes se u nás nezvoní. 5

6 Ve schránce důvěry se neobjevily žádné závažné podněty k řešení. V otázce řešení záškoláctví se nám nepodařil žádný zvláštní posun. Máme za to, že OSPOD nečiní v rámci svých kompetencí, co může. Je to také z důvodu nulové zpětné vazby na naše oznámení. Iniciovali jsme schůzky se zástupci OSPODu na toto téma, ale bez kompetencí máme malý prostor. Jedná se převážně o děti romského původu. V příštím školním roce se hodláme na tento problém zaměřit s pomocí ředitele školy. Samozřejmě spolupracujeme i s dalšími organizacemi Sluňákov, Duha, Amnesty International ad. Podrobná hodnocení plnění preventivních programů jednotlivých tříd jsou součástí zvláštní přílohy. 6

7 Strategický postup prevence Existuje úzká spolupráce mezi hlavní metodičkou prevence a výchovnou poradkyní. Spolu s celým pedagogickým sborem se jejich snahy především zaměřují na potlačení šikany a jakékoliv formy násilí či utlačování menšin. Důvodem tohoto zaměření je zvýšené množství žáků romského původu a jiných národností na naší škole. Snažíme o jejich začlenění do třídních kolektivů, výchovu ke vzájemné toleranci a respektování odlišností. Tato skupina žáků a také jiných žáků často ze sociálně slabších rodin s sebou přináší další problém a to je záškoláctví. Proto se chceme v tomto školním roce soustředit na tuto problematiku a zpřísnění sankcí za nedostatečnou docházku do školy. Celkově si naše škola zakládá na přátelské atmosféře, na budování bezpečného školního prostředí a dobrých vztazích nejen mezi žáky, ale také mezi kolegy. Hlavní cíle školy a témata v oblasti prevence nežádoucích jevů 1. preventivní opatření v oblasti záškoláctví 2. minimalizace šikany a kyberšikany 3. minimalizace rasistických tendencí 4. preventivní opatření proti zneužívání návykových látek (alkohol, drogy, tabákové výrobky) 5. strategie proti šíření a distribuci marihuany a jiných drog 6. minimalizace násilí a agresivity 7. minimalizace projevů vandalismu 8. poskytování rovných příležitostí (minimalizace elitářství) 9. pěstování přátelského a bezpečného prostředí 10. pěstovávání dobrých mezilidských vztahů mezi všemi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu 7

8 Analýzy jednotlivých tříd slouží jako jeden z podkladů pro tvorbu celoškolního preventivního programu a kopie jsou k dispozici u metodika prevence zpracovává a za plnění třídního PP zodpovídá každý třídní učitel. Součástí analýzy jsou výchovné problémy, výukové problémy, zdravotní problémy, zjištěné nežádoucí jevy, dojíždějící žáci, zapojení žáků do volnočasových aktivit (školní, mimoškolní), jednorázové akce (plánované), dlouhodobé aktivity či projekty, využití preventivních témat ve výuce 8

9 Dlouhodobé aktivity pro žáky Aktivita (projekt) Organizátor Třída Zodpovídá Normální je nekouřit TU 1. st. 1.stupeň V. Hanzalová Já to zní hrdě TU 2.ročníků 2. ročník Já a moji kamarádi TU 2.ročníků 2. ročník J. Sobotková, M.Palátová, K. Augustinová J. Sobotková, M. Palátová, K. Augustinová Cestujeme s Machem a Šebestovou Zdraví zásadní životní hodnota TU 3.B 3.B M. Pávková TU 4.C 4.C V.Pecinová Celoroční preventivní program Sdružení D 6.A, B M. Volná T. Zajíčková Století dvou válek TU 7.B 7.B L. Crhová Jsme to, co jíme (výtvarný projekt) P. Spurná 8.A,8.B,9.A P. Spurná TU pravidla soužití ve třídě, nastavení sankcí, upevňování Třídnické hodiny (1 krát za 14 dní) přátelských vztahů, vedení k toleranci, posilování hodnoty 1.-9.ročník Třídní učitelé vzdělání, komunikační dovednosti, sociální návyky atd. Školní žákovská samospráva (školní parlament) Zástupci ŠŽP zajišťují informovanost ostatních žáků) a ročník V. Pecinová P. Spurná komunikují 9

10 s koordinátory Sběr papíru a plastových vršků, třídění odpadů Žolík (bezpečné klima ve škole) Školní časopis Rozpraš (čtvrtletník) Minifirma (rozvoj podnikatelských schopností žáků) Učíme se společně (1xměsíčně) T. Zajíčková 1.-9.roč TU ŠŽS 1.-9.roč. Žáci V. Vysoudilová 1.-9.roč V. Vysoudilová Ropodov (UPOL) 6.roč. P. Spurná, M.Pírek P. Fellnerová 3.A P. Fellnerová Poznáváme svoji třídu P. Fellnerová 3.A P.Fellnerová Člověče nezlob a nezlob se P. Fellnerová 3.A P. Fellnerová Zdravé zuby VZP D. Fabíková 10

11 Jednorázové aktivity pro žáky Aktivita Organizátor Ročník Zodpovídá Právní vědomí u dospívajících MMOL 9.A, 8.A,8,B V. Vysoudilová Operace Chalk Sdružení D 9.A, 7.B Drama s Linkem Sdružení D 9.A, 8.A V. Vysoudilová, L. Crhová V. Vysoudilová, P. S purná Jsem v tom sama Sdružení D 9.A V. Vysoudilová Petřin příběh Sdružení D 8.A P. Spurná Kouření, alkohol, drogy (preventivní prog. se zdrav. tem.) NSPZ 8.A, 8.B P. Spurná M. Konečná Bezpečný internet II.+III. Knihovna města Olomouce 8.B M. Konečná Lidská práva Amnesty international 8.A, 8.B J. Kania Na jednom prkně (adaptační program) Sružení D 6.A, 6.B P. Spurná + TU Jonathan a RSB Sdružení D 6.B,4.C T.Zajíčková, V.Pecinová Kdo to je a co dělá kurátor MMOL 6.B T.Zajíčková Dospívání Poradna pro ženy a dívky 6.B T.Zajíčková Bezpečné chování na internetu Muzika Abraka 1.stupeň V.Hanzalová 11

12 Olomouc na kolečkách Anna Motáňová 5.B A.Motáňová Halloween TU 1.stupeň TU Dnes se u nás nezvoní ŠŽS 1.-9.roč. Všichni učitelé Den země I. K.Andrýsková 1.-5.roč. K.Andrýsková Den země II. T.Zajíčková 6.-9.roč T.Zajíčková Den v pohodě K.Andrýsková 6.-9.roč. K.Andrýsková Kryštofe neblbni Sdružení D 4.C V.Pecinová Beseda Útvar prevence městské policie 1.stupeň V.Hanzalová Největší poklad Sdružení D 2.A,2.B,2.C J.Sobotková, M.Palátová, K.Augustinová Malí malým J.Sobotková, (čtenářská Sdružení D 2.A,2.B,2.C M.Palátová, gramotnost) K.Augustinová Nenávist na internet nepatří Den otevřených dveří Sdružení D 8.A P.Spurná Vedení školy 1.-9.roč. Vedení školy Jak jsme přišli na svět Poradna pro ženy a dívky 3.A P.Fellnerová Hyen z Vietnamu ARPOK 3.A P.Fellnerová Mgr. Jarmila Břečková (DDM) od Pavel Puška, Městský dětský parlament listopadu workshop prevence šikany a Pavlína Macháčková, P. Spurná kyberšikany na Ol. Jana Hanzlíková školách 12

13 1. ročník Preventivní témata v jednotlivých předmětech ČJ - komunikační a slohová výchova: jsme všichni kamarádi tolerance k jiné barvě pleti, odlišnostem, názorům, vztahy mezi lidmi, kamarádství, vzájemná pomoc - literární výchova: pohádky uvědomění si dobra a zla, dobrých a špatných vlastností lidí, domov vztah k domovu a vlasti, města ČR historie českého národa a českého prostředí Prvouka - Moje rodina chování a vztahy mezi členy rodiny, pomoc a vzájemná podpora - Příroda - vztah k ní, její ochrana, nebezpečí jedovatých hub a rostlin - Zdraví zdraví x nemoc, úraz, osobní hygiena, péče o chrup, zdravá výživa, zdravé a nezdravé potraviny a nápoje - Volný čas smysluplné využití volného času, sportovní vyžití, hry dětí, kroužky - Osobní ochrana modelové situace, nebezpečí při setkání s neznámými lidmi, důležitá telefonní čísla M - slovní úlohy (příklady využívající danou tématiku) AJ - Hello vztahy mezi lidmi, kamarádství, seznámení se spolužáky - Christmas lidové zvyky v rodinách, chování mezi lidmi - Food zdravý způsob života, zdravá výživa Výchovy (HV, VV, ČaSP, TV) - lidové písně, vztah k české hudební kultuře - rozvoj pohybových schopností dětí, správné držení těla, obratnost, hra fair play dodržování pravidel, umění ovládat se a přijmout prohru - pracovní návyky, pořádek na pracovišti, bezpečnost a hygiena při práci - umění jako prostředek sbližování odlišných lidí Výchova ke zdraví - péče o zdraví, zdravý způsob života - vlivy prostředí ohrožující zdraví - osobní bezpečí, tísňová volání - prevence záškoláctví Třídnické hodiny - kolektivní hry zaměřené na vzájemné poznávání, respektování názorů ostatních, umění naslouchat druhému - dodržování stanovených pravidel - umět si pomoci navzájem, požádat o pomoc dospělého - projekt Normální je nekouřit preventivní působení před negativními jevy (tabák, alkohol, pasívní kouření, nevhodné trávení volného času) 13

14 - zdravý životní styl, mimoškolní pohybové aktivity (zpracování týdenního tréninkového plánu) 2. ročník ČJ - vztah k literatuře jako životní hodnotě - postoj ke svému výkonu s důrazem na formování reálného pozitivního vztahu k sobě (sloh) - vztahy mezi lidmi - kamarádství, vzájemná pomoc, podpora x nenávist - Romové specifická kultura (čítanka) - jazyk jako prostředek dorozumění, navázání kontaktu (sloh) - obsah textů (čtení) - vnímání jiných kultur, rozvíjení kladných postojů k nim Prvouka - obsah textů rozvoj národní hrdosti a uvědomění si histor. významu českého národa a českého prostředí - rodina, chování mezi členy rodiny, režim dne, správné návyky, vzory chování v rodině a ve společnosti - příroda vztah k ní, neničení věcí, neubližování živé přírodě - houby nebezpečí hub vyvolávajících halucinace, pojem droga - životospráva, zdravé potraviny ovoce, zelenina - volný čas aktivní činnosti, vhodně a nevhodně prožitý volný čas M - slovní úlohy (příklady využívající danou tématiku) AJ - Family chování k ostatním členům rodiny, rodinné tradice jako nositel kultury - Body péče a starost o lidské tělo, základní hygienické zásady a návyky - Food zdravý životní styl, preference zdraví prospěšných potravin, jídlo u nás x v cizině Výchovy (HV, VV, ČaSP, TV) - motivace k mimoškolním pohybovým aktivitám (sportovní oddíly, kroužky) - osobnosti kultury kladné příklady pro ostatní - projevy kulturního života, jejich rozmanitost - umění jako prostředek sbližování a poznávání odlišných kultur, tolerance vůči jiným způsobům života - folkové hnutí, písničkáři pro děti - začlenění do společnosti, volba povolání - pracovní návyky, pořádek na pracovišti i v životě - kladný vztah k práci a k tvořivé činnosti Výchova ke zdraví - motivace ke zdravému životnímu stylu - vlivy prostředí ohrožující zdraví - zdravý způsob života - linka důvěry, centrum odborné pomoci - zdravá výživa 14

15 - prevence škodlivých návyků způsoby odmítnutí - osobní bezpečí krizové situace - prevence záškoláctví, útěky z domova, kriminalita, rasismus, zneužívání návykových látek - Třídnické hodiny - lidé znevýhodnění, zdravotně postižení, lidé se specif. potřebami vztah, podpora, začlenění mezi ostatní - vlastní hodnocení reality tolerance vůči názorům druhých, vůči vrstevníkům, respektování pokynů jiných, respektování pravidel - vztahy mezi lidmi- násilí, šikana, domácí násilí, zneužití, pomoc, podpora - zdraví péče o dýchací soustavu, preventivní působení před negativními vlivy (omamné látky, tabák), pasívní kouření - trávící soustava alkohol, jedy, léčiva, zneužití - mezilidské vztahy, společenství lidí řád školy, šikana, kyberšikana - trestní postižitelnost protiprávního jednání - seznámení žáků s riziky spojenými s užíváním návykových látek - rozdíl mezi vhodným a nevhodným trávením volného času (divadla) - 3. ročník ČJ - jiné kultury tolerance k jiné řeči, barvě pleti, k jinému názoru, zahraničním spolužákům, vztah k české řeči, kultuře - lidé znevýhodnění, zdravotně postižení, lidé se specifickými potřebami vztah, podpora, začlenění mezi ostatní - vztah k literatuře jako životní hodnotě, podpora mimočítankové četby prezentace přečtených knih v hodinách čtení, návštěva knihovny (téma Kamarádství) - vlastní hodnocení reality tolerance vůči názoru druhých, vůči vrstevníkům, respektování pokynů jiných - zaujímání postoje k svému výkonu s důrazem na formování reálného pozitivního vztahu k sobě - vztahy mezi lidmi kamarádství, vzájemná pomoc, podpora x nenávist, násilí, šikana (projekt Normální je nekouřit pro 3. ročník, návštěva Dramacentra program Klíče) - finanční gramotnost (divadelní představení) Mluvnice, sloh - jazyk prostředek dorozumění, navázání kontaktu - obsah textů rozvoj národní hrdosti a uvědomění si historického významu českého národa a českého prostředí Prvouka - RODINA: chování mezi členy rodiny; pomoc; podpora; režim dne; správné návyky PŘÍRODA: vztah k ní; neubližování živé přírodě ZDRAVÍ: životospráva; zdravé potraviny ovoce, zelenina; pitný režim 2l tekutin denně ČLOVĚK A SPOLEČNOST: společenství lidí; pravidla chování; řád školy M 15

16 - Slovní úlohy využívající danou tematiku AJ Family, family tree chování k ostatním členům rodiny, rodinné tradice Body péče a starost o lidské tělo, základní hygienické návyky Food and drinks zdravý životní styl, preference zdravých potravin, jídlo u nás a v cizině rozdíly Pets péče o domácí mazlíčky My favourite things dětský pokoj, oblíbené hračky, smysluplné trávení volného času Holidays and festivals lidové zvyky a obyčeje v rodinách, mezilidské vztahy, zvyky a obyčeje u nás a v cizině HV, VV - estetické zážitky; osobnosti kultury kladné příklady; poznávání odlišných kultur - folk: rozvíjení žádoucích postojů k lidem, jiným národnostem - divadelní představení (zhudebněné pohádky), vánoční a velikonoční dílničky ČaSP - vlivy prostředí ohrožující zdraví - pracovní návyky, pořádek na pracovišti i v životě TV - důraz na mimoškolní pohybovou aktivitu sportovní kroužky a jiné zájmové činnosti - zdravý životní styl - plavání, bruslení, cvičení v přírodě (ochrana člověka za mimořádných situací), turnaj v přehazované, McDonald s Cup Výchova ke zdraví - Volný čas, režim dne přehled pohybových aktivit přispívajících ke zdravému způsobu života - Domov a rodina vztahy rodičů a dětí - Péče o zdraví zdravý způsob života, vlivy prostředí ohrožující zdraví, osobní hygiena - Prevence a odstraňování škodlivých návyků účinnost, centra odborné pomoci, linka důvěry - Zdravá výživa, zdravý životní styl propagace zdravé výživy Prevence škodlivých návyků způsoby odmítnutí - Osobní bezpečí šikana, krizové situace - Prevence zneužívání návykových látek 16

17 - Prevence škodlivých jevů gamblerství, záškoláctví, útěky z domova, kriminalita mládeže, rasismus 4. ročník ČJ - jiné kultury tolerance k jiné řeči, národu - lidé zdravotně postižení podpora, pomoc, začlenění mezi ostatní - Romové specifická kultura - vztah k literatuře jako životní hodnotě - vlastní hodnocení reality tolerance názoru druhých, vůči vrstevníkům, kamarádství, první pomoc, podpora x nenávist, násilí, šikana Mluvnice, sloh jazyk prostředek dorozumívání, rozvoj národní hrdosti Přírodověda, Vlastivěda - začleněna témata - vztah k přírodě, neničení a neubližování přírodě, ochrana nerostných zdrojů, zdravý životní styl - ochrana kulturního dědictví, vztah k národním dějinám M - slovní úlohy AJ My timetable poznávání výuky v anglicky mluvících zemích Daily roultine srovnání denních návyků dětí Sports activities smysluplné trávení volného času Health doctors and dentist zdravý životní styl Free time activities smysluplné trávení volného času (kroužky x toulání venku) Your future hledání vhodného zaměstnání dle schopností žáka Informační a komunikační technologie - obsluha PC jako prostředku komunikace - Internet možnosti navazování kontaktů ( , sociální sítě) a získávání informací x nebezpečí zneužívání zdánlivé anonymity, kyberšikana Výchovy (HV, VV, ČaSP, TV) - důraz na mimoškolní pohybovou aktivitu oddíly, kroužky - motivace ke zdravému životnímu stylu - seznamování žáků s riziky spojenými s užíváním návykových látek - osobnosti kultury zpěv rozvíjení žádoucích postojů k lidem jiné národnosti či etnické příslušnosti Výchova ke zdraví - volný čas režim dne - domov a rodina vztahy rodičů a dětí - péče o zdraví zdravá výživa, prevence a odstraňování škodlivých návyků centra odborné - prevence patologických jevů gamblerství, záškoláctví, kriminalita mládeže - rasismus 17

18 5. ročník ČJ - čtení - příběhy ze života dětí kladné i záporné příklady chování k sobě i druhým - ukázky z dějin (pověsti, ) vztah k historii, návaznost a pokračování, tradice a vývoj kultur - náměty z přírody vztah k přírodě, neničit ji, ochraňovat stromy, rostliny, vztah ke zvířatům (domácí mazlíčci,...), pozitivní a negativní využívání přírodních zdrojů - příběhy s hrdiny jiných národů, národností, etnik (Indiáni, Asiaté, černoši, běloši, Romové, ) - jiná kultura a podmínky pohled na životní hodnoty, vztahy mezi lidmi Mluvnice, sloh - jazyk prostředek dorozumívání mezi lidmi ochota a schopnost domluvit se, porozumět si, rozebrat problémy. Znát a dodržovat pravidla v jazyce stejně jako v chování Přírodověda - budování kladného vztahu k přírodě - pozitivní a negativní využívání přírodních zdrojů - ochrana přírody vodní zdroje, atmosféra, - ochrana životního prostředí - odpady z továren, komunální odpad třídění - poznávání přírody, ohleduplnost k ní - potravinové řetězce (vzájemné vztahy), přírodní zdroje ropa, zemní plyn, užitkové plodiny, stromy - Země planeta nejen pro lidi, součást vývoje vesmíru - člověk zdravá životospráva, tělo reaguje na podněty (alkohol, tabák, drogy) x zdravá výživa, aktivní pohyb Vlastivěda - dějiny lidstva jako součást dějin naší planety způsoby a možnosti přežití - vývoj lidského rodu, kultury návaznost na pozitivní zkušenosti (pomoc, ochrana) x násilí, války, ničení - kladné příklady ze života našich i světových osobností M - slovní úlohy konkrétní situace ze života - finanční gramotnost nevydávání financí na alkohol, drogy, tabákové výrobky - Informační a komunikační technologie - osobní počítač jako prostředek komunikace využívání pro práci i odpočinek - internet: zneužití internetu k šíření mylných informací, propagaci rasismu, šíření zdravotně závadných a nebezpečných látek, pronásledování, kyberšikana, návody k výrobě výbušnin, pěstování rostlin a jejich zpracování marihuana, konopí, pozitivní stránka získávání podkladů a informací, získání kamarádů, nabídka a poptávka Výchovy (HV, VV, ČaSP, TV) - písně jiných národů, interpreti, skupiny - sbližování lidí prostřednictvím hudby 18

19 - výtvarná díla estetické prostředí - sport různé sporty a volný čas - pozitivní využití volného času: koncerty, výstavy, sportovní oddíly, manuální tvořivost dílničky, kroužky x party, násilnické skupiny, gangy Výchova ke zdraví - trávení volného času - režim dne, volnočasové aktivity x toulání se, brouzdání na internetu, život v partě s negativní náplní činnosti - zdravá výživa x alkohol, drogy, tabákové výrobky - pozitivní naladění vůči druhým x šikana, násilí, pronásledování,.. - prevence umět odmítnout, neposlechnout výzvu vybízející k záporným projevům, - osobní bezpečí - rodina x útěky, záškoláctví, násilí - Linka důvěry, Linka bezpečí, odborná centra pro pomoc - Třídnické hodiny - umět posoudit, rozhodnout se, co je správné a co není, nenechat se ovlivnit okolím ke špatnému rozhodnutí - vědět, na koho se obrátit v případě potíží či nebezpečí - nebát se požádat o pomoc a vyhledat ji - umět nabídnout pomoc druhým. - přijímat zodpovědnost. Preventivní témata v jednotlivých předmětech pro 2. stupeň byla zpracována v předmětových komisích ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK - ukázky v čítankách svým ideovým laděním a zpracováním učiva vedou žáka k uvědomění si specifika českého národního prostředí i jiných kultur (tolerance k jiné řeči, barvě pleti, k jinému názoru, k lidem znevýhodněným atd.). Pozornost je věnována - genderové problematice, tematice židovské a romské. - Čítanka vede nenásilnou formou žáky ke vztahu k literatuře jako životní hodnotě. Rozvíjí dovednost vlastního reálného hodnocení, učí se toleranci vůči názoru druhých, respektu vůči vrstevníkům se specifickými potřebami, případně vůči zahraničním spolužákům. - výběr literárních textů v učebnici mluvnice, s nimiž žák pracuje, přispívá k rozvoji národní hrdosti a uvědomění si historického významu českého národa a českého prostředí. Prostřednictvím slohového učiva žák rozvíjí dovednost vlastního reálného hodnocení, učí se zaujímat postoj k svému výkonu s důrazem na formování reálného pozitivního vztahu k sobě. - Formy práce: rozhovor, projekty, referáty z četby, divadlo, film ANGLICKÝ JAZYK 6th class My timetable 19

20 Daily routine Free time activities Healthy eating Entertainment leisure activities 7th class Sports activities My future, Ambitions Offering help Friends in the world Dangerous situations Young lifesavers Making people aware (global warming, collecting rubbish, recycling...) Health doctors and dentists School rules 8th class Fundraising day Free time activities You and your body Are you a healthy eater? Fitness and health get fit, food, problems and treatment, healthy and unhealthy diet Sports - events 9th class Find the real you Our environment global warming Caring for the environment How green are you? Friends Generation gap Formy práce: reading, listening, writing, speaking, projects, práce s časopisem Hello, kde jsou často preventivní témata (Je internet bezpečný, Zdravá výživa, Jsme závislí na PC? apod.) PŘÍRODOPIS 6. ročník - nakažlivé choroby - 1. pomoc při otravě jedovatými houbami - vnitřní a vnější cizopasníci 7. ročník - zásady chování v přírodě - jedovaté rostliny 20

21 8. ročník - zdravý životní styl - zdravá výživa - mimoškolní pohybové aktivity - alkoholismus, tabakismus - prevence civilizačních chorob - mentální anorexie a bulimie - pohlavně přenosné nemoci 9. ročník - příroda a její ochrana - vlivy prostředí ohrožující zdraví - bezpečnost při vycházkách do přírody - negativní vlivy člověka na pedosféru Formy práce: besedy, referáty, videoprojekce, internet CHEMIE V hodinách chemie se prevence sociálně patologických jevů zaměří na témata omamné látky, jedy a bezpečnost při práci v laboratoři v kapitolách: - bezpečnost při práci chemickými látkami (v souladu s platnou legislativou), - uhlovodíky (těkavé látky) - deriváty uhlovodíků (halogenderiváty, alkoholy, karbonylové a karboxylové sloučeniny a estery) - chemie a společnost - návykové látky a nebezpečí jejich používání, jedy MATEMATIKA - ve vybraných kapitolách budou příklady pro procvičení dané látky věnovány prevenci sociálně patologických jevů ZEMĚPIS 6. ročník - globální problémy Země, změny životního prostředí a vliv člověka na něj - regionální zeměpis obyvatelstvo Afriky, Austrálie (rasová nesnášenlivost, xenofobie, historie původního obyvatelstva, tolerance mezi rasami (Jižní Amerika) - práva občanů - drogová prevence - aktuální situace ve světě 7. ročník - regionální zeměpis - obyvatelstvo Evropy, Ameriky, Asie (rasová nesnášenlivost, xenofobie, historie původního obyvatelstva, tolerance mezi rasami ) - aktuální situace ve světě 8. ročník 21

22 - Česká republika životní prostředí, ČR v neklidném světě, konflikty ve světě, změny na mapě světa - aktuální situace ve světě ročník - globální problémy, světová náboženství, tolerance k víře, výživa obyvatelstva, přírodní zdroje, nerostné suroviny (význam pro život lidstva) - aktuální situace ve světě. Formy práce: projekty, aktuality, referáty, besedy, diskuse, frontální výuka, práce s mapou FYZIKA 6. ročník - vlastnosti plynů, kapalina a pevných látek, praktické měření fyzikálních veličin (hmotnosti, délka, objem) 7. ročník - škodlivost infračerveného a ultrafialového záření a ochrana před ním 8. ročník - První pomoc při zasažení elektrickým proudem a bezpečnost práce s elektrickými přístroji 9. ročník - dopad hluku na život člověka. TĚLESNÁ VÝCHOVA - zvyšování fyzické kondice a vytrvalosti jako prevence před nejrůznějšími nežádoucími jevy - motivace tělesnými cvičeními ke zdraví, kolektivnímu pojetí života, ke zdravému životnímu stylu - výchova žáků ke vzájemné toleranci - klást důraz na mimoškolní pohybovou aktivitu VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. ročník - volný čas - krizové situace - prevence odstraňování škodlivých návyků - centra odborné pomoci - péče o zdraví, zdravý způsob života - osobní bezpečí - šikana, kyberšikana - kriminalita mládeže - osobní hygiena 8. ročník - poruchy příjmu potravy - alternativní strava - zdravý životní styl - šikana, kyberšikana a agresivita 22

23 - gamblerství - záškoláctví, útěky z domova - rasismu s a xenofobie - prevence léčení přírodními prostředky - civilizační choroby - prevence zneužívání návykových látek - osobní bezpečí - pohlavně přenosné nemoci, prostituce a promiskuita Formy práce: přednášky, besedy, videoprojekce, referáty (práce s internetem), hry, stálá spolupráce s Poradnou pro ženy a dívky, Magistrátem města Olomouce odbor sociální pomoci a sociální prevence, OHS, PPP, P-centrum VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. ročník - stát a právo společenství lidí, řád školy (drogy, šikana, kyberšikana) 7. ročník - kulturní život projevy kulturního života, rozmanitost kultur (rasismus, xenofobie 8. ročník - kultura životní styl, péče o zdraví, rizika zneužívání návykových látek - člověk a společnost mezilidské vztahy - stát a právo trestní postižitelnost protiprávního jednání (stalking, kyberšikana) 9. ročník - člověk a právo právní vědomí, odpovědnost člověka za své jednání - stát a právo trestní postižitelnost protiprávního jednání (stalking, kyberšikana) Formy práce : referáty, řízený rozhovor, beseda, projekty VÝTVARNÁ VÝCHOVA ( ročník) - tabakismus - alkoholismus - nealkoholové drogy - zdravý životní styl - tetování (odlišnosti) - rasismus a xenofobie - grafitti (umění x vandalismus) Formy práce :Plošné a trojrozměrné projekty, návštěvy výstav, řízené diskuse, výtvarné kampaně, happeningy, brainstorming, myšlenkové mapy INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (6. 7. ročník) - Vyhledávání informací a komunikace Internet - kyberšikana (cyberbullying) nebezpečí zneužití informačních a komunikačních technologií, především mobilních telefonů a internetu. - stalking (pronásledování) opakované a stupňované obtěžování. Pronásledovatel svou oběť bombarduje y, SMS nebo MMS zprávami, telefonáty,ve spojení s využitím ICT u útočníka mluvíme o termínu cyber-stalking. Jde o zasílání instant messengerů (ICQ), chatu, prostřednictvím VoIP technologií ap. 23

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání se negativním jevům PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE NA ŚKOLNÍ ROK 2015/2016 Přípravná třída DÍTĚ A JEHO TĚLO - upevňování přátelských vztahy - prevence šikany DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - posilování zájmu o svou bezpečnost - vyhýbání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy

4) Šikana z hlediska zákona: Nezletilému je možné nařídit ústavní výchovu stanovený dohled 5) Prevence šikany Každý pedagog a celé vedení školy Školní program proti šikanování Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, Zavadilská 2472, Tábor Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

V prvním pololetí jsme řešili tyto situace: ponižování, elektronická cigareta, domácí násilí, neomluvené hodiny, špatné sociální klima třídy.

V prvním pololetí jsme řešili tyto situace: ponižování, elektronická cigareta, domácí násilí, neomluvené hodiny, špatné sociální klima třídy. Hodnocení prevence rizikových jevů za rok 2015/2016 V prvním pololetí jsme řešili tyto situace: ponižování, elektronická cigareta, domácí násilí, neomluvené hodiny, špatné sociální klima třídy. Ve druhém

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ NA ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2010-2015 I. PRÁVNÍ VÝCHODISKA: Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Základní škola Šindlovy Dvory Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Šindlovy Dvory Vnitřní řád školní družiny Základní škola Šindlovy Dvory Vnitřní řád školní družiny Školní řád je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že šikana se v zárodečných fázích vyskytuje v téměř každé škole, je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Důraz je nutné zaměřit na vytváření

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Metodik primární prevence: Mgr. Lucie Provazníková Marková

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku?

Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Co by měly děti vědět o drogách v určitém věku? Předškolní věk (do 6 let) Pozor na jedovaté a nebezpečné přírodní látky Zodpovědný přístup k užívání léků Informace o alkoholu, cigaretách, drogách podávat

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu pro školní rok 2014-15 Vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více