c 2003 Intellectronics

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "c 2003 Intellectronics"

Transkript

1 Gymnázium Tachov, seminář 15. října 2002 (2. část) Buddhismus, taoismus a přírodní vědy Jiří Svršek 1 c 2003 Intellectronics Abstract Fritjof Capra ve své knize Tao fyziky tvrdí, že cesty moderního fyzika a východního mystika mají mnoho společného. Fyzikové získávají své poznání experimentem, mystici meditací. Capra považuje vědu a mysticismus za doplňující projevy lidské mysli. Věda nepotřebuje mysticismus a mysticismus nepotřebuje vědu. Ale lidé potřebují obojí. Mystický prožitek je potřebný pro pochopení nejhlubší povahy věcí a věda je důležitá pro moderní život. To, co všichni potřebujeme, není jejich syntéza, ale dynamická harmonie mezi mystickou intuicí a vědeckou analýzou WWW:

2 References [1] Subhash Kak: Greek and Indian Cosmology: Review of Early History. Louisiana State University Baton Rouge, LA , USA. 28 Feb physics/ e-print archive. Los Alamos National Laboratory. US National Science Foundation. [2] Lama Ole Nydahl: Jak se věci mají. Nakl. Bílý deštník v rámci Společnosti Diamantové cesty. Brno, Z angl. orig.: The Way Things Are: A Living Approach to Buddhism for Today s World. Blue Dolphin Publishing, Nevada City, [3] Fritjof Capra: Tao fyziky. Gardenia, Bratislava, Z angl. orig.: The Tao of Physics. Bantam Books, [4] Barrow, John D.: Teorie všeho. Mladá fronta, Praha z angl. orig.: Theories of Everything. The Quest for Ultimate Explanation. Oxford University Press, ISBN: [5] Weinberg, Steven: Snění o finální teorii. Nakl. Hynek spol. s r.o., Celetná 11, Praha z amer. orig.: Dreams of a Final Theory. Pantheon Books, New York, ISBN:

3 1 Starověká indická věda 1.1 Védské symboly Védské texty krátce řečeno obsahují trojstranný a rekursivní pohled na svět. Vesmír je složen ze tří částí (země, prostoru a oblohy), které se v lidských bytostech odrážejí ve fyzickém těle, dechu (prána) a mysli. Procesy na obloze a zemi jsou spojeny s procesy uvnitř lidské mysli. Vesmír je tedy spojen s lidskou myslí, což vede k představě, že introspekce (zkoumání vlastního nitra) vede k pochopení vesmíru. Vesmír prochází cykly života a smrti. Védští věštci byli přesvědčeni, že jakýkoliv popis vesmíru vede k logickým paradoxům. Jedinou kategorií, která překonává všechny rozpory, je Brahman (vesmír jako celek). Pochopení podstaty vědomí mělo pro indické myslitele prvořadou důležitost, avšak neznamenalo to, že ostatní vědy neměly žádný význam. Védské rituály byly symbolickým vyjádřením uvedených představ. Hlavní vlastnosti védské představy vesmíru jsou následující: 1. Velmi starý, rozsáhlý a cyklický vesmír. Védské texty hovoří o nekonečném vesmíru a dílo Pancavimša Bráhmana velkém počtu yuga (časové období asi pěti let). Podle rekursivní védské představy vesmír neustále prochází cykly stvoření a zániku. Tato představa se stala součástí astronomie, kdy byly uvažovány cykly o délce miliard let. V díle Purána se hovoří o vesmíru, který prochází cykly stvoření a zániku o délce 8,64 miliardy let, přestože jsou v díle zmíněny ještě delší cykly. 2. Atomický svět a dichotomie subjektivního a objektivního. Podle atomické představy díla Kanáda existuje devět typů substancí tvořících vesmír: éter, prostor, čas (které jsou spojité), země, vzduch, voda a oheň (které jsou atomické) a dva typy mysli, jedna všudepřítomná a druhá individuální. V obou filozofických systémech Sámkhya a Vedánta se hovoří o dichotomii subjektu a objektu. Vědomý subjekt je oddělen od materiální reality, avšak není schopen ovládat svůj vývoj. Atomická představa díla Kanáda je bohatší a zajímavější než představa Demokritova. 3. Relativita prostoru a času. Prostor a čas neplynou pro různé pozorovatele stejnou rychlostí. Tuto představu lze zaznamenat v příbězích Bráhmana a Purána a v díle Yoga Vásistha. Samozřejmě nelze hovořit o matematické teorii relativity a o mezní rychlosti světla, avšak představa času plynoucího různou rychlostí pro různé pozorovatele je velmi zajímavá. 4. Vývoj života Dílo Mahábhárata (před 400 př.n.l.) a dílo Purána obsahují kapitolu o vytvoření a vývoji lidstva. Člověk stojí na konci řetězce začínajícího rostlinami a různými druhy živočichů. Védská evoluce se však nepodobá Darwinově evoluci života, protože má jiná východiska. Vývoj vyšších forem života je přirozenou vlastností přírody. Evoluce od neživých forem k vyššímu životu je důsledkem různých proporcí tří základních složek: sattva, rajas a tamas. Představa tří kvalitativních složek sehrává velmi důležitou roli ve fyzice a metafyzice systému Sámkhya. V nerozvinutém stavu má kosmická hmota tyto složky v rovnováze. Jakmile se začíná svět vyvíjet, jedna nebo dvě složky začnou v různých objektech nebo bytostech převažovat a dávají jim specifický charakter. 5. Věda o mysli, Jóga. 2

4 Vnitřní věda, popsaná ve védských knihách a systematicky vysvětlená v Jóga-sútrách knihy Patanjali je velmi promyšleným popisem podstaty lidské mysli a jejích schopností. Rozlišuje mezi pamětí, stavy uvědomování a fundamentální entitou vědomí. Podává analytický rozbor myšlenkových procesů s takovou jasností a originalitou, že dodnes ovlivňuje mnoho lidí celého světa. Existuje několik typů jógy, které poskytují způsoby ovládání vztahů mezi myslí a tělem. Základy jógy ovlivnily také indickou hudbu a tanec. 6. Binární čísla a nekonečno. Binární číselnou soustavu použil jako první Pingala (asi 450 př.n.l., pokud přijmeme názor, že byl Pániniho bratrem) pro reprezentaci védských měr. Struktura této číselné soustavy také přispěla k objevu symbolu pro nulu. Bez tohoto symbolu by matematika ztratila svoji sílu. Samozřejmě zůstává pravdou, že binární soustavu nezávisle objevil Leibniz v roce 1678, tedy téměř 2000 let po Pingalovi. Myšlenku nekonečna nalezneme v samotných Védách. Myslitelé správně pochopili, že přičítání k nekonečnu nebo odčítání od nekonečna ponechává nekonečno beze změny. 7. Úplná gramatika a omezení jazyka. Astádhyájí, Pániniho gramatika sanskrtského jazyka (asi 450 př.n.l.) popisuje celý jazyk pomocí 4000 algebraických pravidel. Struktura této gramatiky obsahuje metajazyk, metapravidla a další technické nástroje, které povyšují účinnost tohoto systému na úroveň dnešních nejmocnějších programovacích jazyků. Dosud se nikomu nepodařilo sestavit gramatiku jiného jazuka s podobnou účinností. Známý americký myslitel Leonard Bloomfield dokonce označil Pániniho práci za jeden z největších monumentů lidské inteligence. Neméně důležitou stránkou tohoto objevu gramatiky je závěr, že jazyk (jako formální systém) není schopen popsat realitu úplně. Toto omezení jazyka je příčinou, proč realitu lze pouze poznávat, avšak nikoliv úplně popsat. Pro mnoho aspektů indické vědy lze nalézt paralely v moderní evropské a americké vědě. Indické myšlenky proto nacházejí odezvu zejména mezi některými teoretickými fyziky a psychology. Poznání bylo setříděno dvěma způsoby: nižším nebo duálním a vyšším nebo sjednocujícím. Zdánlivě nesmiřitelné pojmy hmotného a vědomého jsou chápány jako dva aspekty stejné transcendentální reality. Představa komplementarity byla základem celého filozofického systému. K sobě komplementární pojmy byly studovány společně. Takto vznikly skupiny komplementárních dvojic: logika (Nyáya) a fyzika (Vaišešika), kosmologie (Sámkhya) a psychologie (Yoga), jazyk (Mímamsá) a realita (Vedánta). Přestože tyto filozofické školy vznikly až v post-védském období, základ těchto myšlenek lze nalézt již ve védských spisech. Systémy Sámkhya a Yoga chápou lidskou mysl jako soubor pěti komponent: manas, ahamkára, citta, buddhi a átman. Manas je nižší mysl, která shromažďuje smyslové vjemy. Ahamkára je uvědoměním našeho Já, které spojuje určité vnímání s naší subjektivní a osobní zkušeností. Jakmile jsou smyslové vjemy spojeny pomocí ahamkára s naším Já, jejich vyhodnocení a výsledné rozhodnutí provádí buddhi, náš intelekt. Citta je pamětí naší mysli. Tato paměť představuje základ, s nímž zbytek mysli pracuje. Avšak citta není pouze pasivní komponentou. Uspořádání nových vjemů totiž podléhá instinktivním nebo primitivním tlakům, které vytvářejí různé emocionální stavy. Tento mentální komplex obklopený vnitřním aspektem vědomí je átman (brahman), naše osobnost. 3

5 1.2 Logika Cílem logiky (Nyáya) je anvíkšikí, tedy kritické zkoumání. Její počátky spadají do védského období, avšak její první systematické osvětlení podává Gautama ve svém díle Nyáya Sútra, které pochází ze 3. století př.n.l. Dílo začíná podstatou pochybností a významem důkazu. Dále se zabývá vlastním Já, tělem, smysli a jejich vnímáním a myšlením. Popisuje poznávající lidskou bytost pomocí pojmů vůle, zármutku, utrpení a osvobození. Nejdůležitější nejstarší komentář k tomuto textu je Nyáya Bhásya. Nyáya se také nazývá pramána šástra, věda správného poznání. podmínkách: Poznání závisí na čtyřech 1) na subjektu (pramátr), který poznává, 2) na objektu (prameya), k němuž proces poznání směřuje, 3) na poznávání (pramiti) a 4) na podstatě vědění (pramána). Nyáya předpokládá, že jsme uzpůsobeni tak, abychom hledali pravdu. Naše mysl není nepopsaná tabule, ale původní skladba naší mysli obsahuje určité znalosti o podstatě světa. Správné poznání si osvojujeme pomocí čtyř pramána: přímým vnímáním (pratyakša), odvozováním (anumána), analogií (upamána) slovním svědectvím (šabda). Význam definice v Nyáya spočívá ve stanovení podstatné povahy zkoumaného předmětu nebo děje (svarúpa), která odlišuje tento předmět nebo děj od ostatních. Při vytváření definice se můžeme dopustit tří chyb: definice je příliš široká (ativyápti), jako např. že kráva je rohaté zvíře, definice je příliš úzká (avyápti), tedy pokrývá jen několik předmětů nebo jevů, definice nedává smysl (asambhava). Guatama uvažuje čtyři faktory, které ovlivňují přímé vnímání: smysly (indriya), zkoumané objekty (artha), kontakt smyslů s těmito objekty (sannikarša) poznání získané tímto kontaktem (jňána). Pět smyslových orgánů (oko, ucho, nos, jazyk a kůže) vnímá pět prvků světlo, éter, zemi, vodu a vzduch a o pozorovaném světu nám poskytují pět vlastností barvu, zvuk, vůni, chuť a dotyk. Mysl (manas) je prostředníkem mezi naším Já a smysly. Když je manas v kontaktu s jedním smyslovým orgánem, nemůže být současně v kontaktu s jiným. Vnímání světa je v tomto smyslu atomické. Podstata naší mysli, jíž získáváme zkušenosti o světě kolem sebe, je lineární, přestože rychlé střídání vjemů se nám jeví jako souběžné. Objekty mají vlastnosti, které neexistují sami o sobě. Barva a kategorie spojené s nějakým objektem mají druhotnou podstatu. Podle Guatamy přímé vnímání je nevyjádřitelné. Věci nejsou vnímány jako jména, která nesou. Popis objektu vyslovením jeho jména není přímým vnímáním, 4

6 ale pouze slovním poznáváním. Dharmakírti, pozdějí filozof logiky Nyáya, uváděl čtyři druhy vnímání: smyslové vnímání, duševní vnímání (manovijňána), sebeuvědomování jogínské vnímání. Sebeuvědomování je vnímání sebe prostřednictvím stavů příjemných a bolestivých. vnínámí je schopno obsáhnout vesmír v jeho celistvosti, úplnosti a harmonii. Jogínské Nikoliv všechna vnímání jsou pravdivá. Normální vnímání závisí na existenci 1) vnímaného objektu, 2) vnějšího média, jako je světlo v případě zraku, 3) smyslového orgánu, 4) mysli, bez níž smyslové orgány spojit vjemy s příslušnými objekty, 5) vlastního Já, které vnímání analyzuje a interpretuje. Pokud některý z výše uvedených předpokladů funguje nesprávně, vnímání může být chybné. Příčinou iluze může být porucha smyslového orgánu, tedy základních sil (doša), projev pouze části objektu (samprayoga) nebo nesouvisející vzpomínky (samskára). Odvození (anumána) je schopnost z vnímaného poznat nevnímané. Vztahy mezi vnímaným a nevnímaným mohou být trojího druhu: odvozený nevnímaný prvek může být příčinou vnímaného, může být projevem vnímaného nebo nevnímaný a vnímaný prvek mohou být společným projevem dalšího prvku. Sylogismus logiky Nyáya lze vyjádřit pěti částmi: 1) tvrzení (pratijňá), 2) příčina (hetu), 3) příklad (udáharana), 4) použití (upanaya), 5) závěr (nigamana). Závěr tedy vychází ze znalosti nějakého univerzálního vztahu (vyápti) a jeho použití na nějaký konkrétní případ (pakšadharmatá). Nelze dojít k žádnému závěru, pokud neexistuje možnost (ákankšá) hypotézy vyjádřené pomocí prvků tvrzení. Malý předpoklad (pakšadharmatá) je důsledkem vnímání, zatímco velký přepoklad (vyápti) je výsledkem induktivního uvažování. Avšak univerzální tvrzení nelze získat samotným uvažováním. Četnost pozorování zvětšuje pravděpodobnost, že naše tvrzení bude univerzální, avšak sebevětší počet pozorování neučiní naše tvrzení jistým. Logika Nyáya klade důraz na chápání příčinnosti. Avšak jak příčina tak důsledek jsou chápány jako pomíjivé jevy. Příčina bez změny nemá žádný význam. Pokud je zkoumána, vede k řetězci jevů bez konce. Příčinnost (kausalita) má význam pouze v rámci naší omezené zkušenosti, avšak nemá absolutní platnost. Příčinnost je pouze určitou formou našeho vnímání světa. K vývoji našeho poznání dochází porovnáváním (upamána) s něčím, co již dobře známe. To vede zpět k induk- 5

7 tivnímu uvažování prostřednictvím přímého vnímání (pratyakša) na základě našich znalostí. Slovní svědectví (šabda) je hlavním zdrojem našeho poznání. Význam slov je dán dohodou. Slovo může popisovat jednotlivost, formu, typ nebo všechno současně. Věta, jako soubor slov, je pochopena pomocí nesouvisejících vzpomínek (samskára). Vědění se rozděluje do poznávání, která však nejsou pouhými reprodukcemi předchozích stavů vědomí (anubhava) nebo současných stavů. Paměť vychází z kontaktu vlastního já (átman) s nížší myslí (manas) a je stopou naší předchozí zkušenosti. Představivost je přímou příčinou vzpomínek, protože rozpoznání nějaké věci vyžaduje induktivní uvažování. Logika Nyáya také popisuje chyby a omyly, které ovlivňují proces správného myšlení. Nyáya útočí na buddhistickou představu, že žádné vědění není jisté, jednoduchou logikou: podle tohoto tvrzení totiž ani toto tvrzení není jisté. Jakékoliv poznání reality musí být ověřeno tím, že vede k úspěšné činnosti. Pramá, správné poznání, vede k úspěšné činnosti na rozdíl od chybného poznání (viparyaya). Nyáya přijímá metafyziku filozifického učení Vaišešika. Tvrdí, že vesmír obsahuje určité prvky, které nejsou hmotné. Subjektivní poznávání a pocity jako součást vědomí jednotlivce jsou pomíjející a dočasné. Proto je nelze spojit s žádnou hmotnou substancí. Poznávání a pocity jsou kvalitami, které souvisejí s vlastním já (átman). 1.3 Fyzika a chemie Podle systému Vaišešika atomy vytvářejí různé druhy molekul, které se rozpadají působením tepla. Molekuly mají různé vlastnosti způsobené vlivem různých potenciálů (tanmátras). Tepelné a světelné paprsky se skládají z velmi malých částic s vysokou rychlostí. Protože jde o částice, jejich rychlost pohybu je konečná. Gravitační síla je chápána jako určitý vítr. Ostatní síly jsou zprostředkovány atomy různých typů. Indická chemie vyvinula řadu alkalických a kyselých sloučenin a solí kovů procesy kalcinace a destilace, které byly často motivovány potřebami lékařství. Metalurgové vyvinuli účinné metody získávání kovů ze surových rud. 1.4 Geometrie a matematika Indická geometrie sahá až do nejstaršího védského období v souvislosti s výstavbou oltářů. Jedním z geometrických problémů bylo, zda lze postavit kruhový oltář (země), který by měl stejnou plochu jako čtvercový oltář (nebe). Baudhayana ve svém díle Šulbasútra popsal dva aspekty Pythagorovy věty. Geometrické problémy byly často popisovány současně s jejich algebraickými variantami. Řešení geometrických problémů pohybu planet proto vedlo k rozvoji algebraických metod. 1.5 Astronomie Kvůli opomíjeným textům byla indická astronomie třetího tisíciletí př.n.l. objevena relativně nedávno. Yájňavalkya (asi 1800 př.n.l.) znal 95 let dlouhý cyklus, který harmonizoval pohyb Slunce a Měsíce, a také věděl, že sluneční cyklus je asymetrický. Ve védských obřadech, slavnostech a rituálech sehrávala ústřední roli astronomická čísla. Část těchto rituálů byla zasvěcena geometrickým schématům souvisejícím s délkou solárního a lunárního roku. Organizace védských knih také odpovídala určitému astronomickému kódu. Tyto knihy 6

8 představovaly určitý symbolický oltář. Například celkový počet veršů ve všech védských knihách je = , kde číslo 261 představovalo oblohu a číslo 78 prostor nebo atmosféru. Lagadhův text Vedánga Jyotiša ze 2. tisíciletí př.n.l. pokročil dále za původní kalendářní astronomii a obsahoval teorii pro vysvětlení pohybu Slunce a Měsíce. Tato kniha představuje počátek použití matematiky na pohyb nebeských těles. Pohyb planet byl vysvětlován teorií epicyklů. Pozdější teorie studovaly pohyb planet vzhledem ke Slunci, které samo obíhalo kolem Země. Kosmologie popsaná v knihách Purána je poněkud zmatená. Jejím cílem bylo popsat vnitřní vesmír jednotlivce pomocí paralel ve vnějším vesmíru. Země byla umístěna na úroveň pupku s kontinenty kolem středové osy (páteře). Slunce a Měsíc ležely na severu v hlavě a planety se rozkládaly kolem. V této koncepci vnitřního vesmíru Země měla velikost 500 miliónů yojana a Slunce, jako centrum uvnitř mozku, jen 9000 yojana. Země (lidské tělo) bylo chápáno jako součást planety Země. 1.6 Lékařství Áyurveda, védský systém lékařství, chápal lidské zdraví jako harmonii mezi tělem, myslí a osudem. Zabýval se proto nejen tělesným zdravím, ale také duševním (psychologickým) a duchovním (spirituálním) zdravím. Dva nejzajímavější texty pocházejí ze škol Čaraka a Sušrúta. Podle školy Čaraka zdraví a nemoc nejsou předurčeny a život může člověk vlastním úsilím prodloužit. Sušrúta definuje význam lékařství jako léčbu nemocí, ochranu zdraví a prodloužení života. Počátky lékařství spadají až do období díla Rgveda, neboť se v něm hovoří o bhišaj (lékaři) v souvislosti s nápravou zlomené kosti. Podle jiných pramenů bhišaj nebo vaidya je léčitelem nemocí a odborníkem na léčivé rostliny. Boží dvojčata Ášvin jsou spojena zejména s léčením slepoty, zlomenin a lepry. Hrdinovi, který přišel o nohu v bitvě, dávají umělou nohu. Tito bohové jsou také spojováni s omlazováním. V řadě kontextů Indra, Agni a Soma představují tři léčebné účinky vzduchu, ohně a vody. Garbha Upanišad popisuje tělo složené z pěti prvků (s další skupinou pěti, jako je Sámkhya), živené šesti chutěmi jídla, které představují šest jeho kvalit, zhotovené ze sedmi tkání, tří doša a dvěma plodnostmi (od matky a otce). Dále tvrdí, že hlava má čtyři lebeční kosti se šestnácti švy na každé straně hlavy. Konečně tvrdí, že lidské tělo obsahuje 107 kloubů, 180 švů, 900 šlach, 700 cév, 500 svalů, 360 kostí a 45 miliónů vlasů. Podle díla Prašna Upanišad lidské tělo má cév. Z toho má 101 hlavních cév, každá se 100 větvícími se cévami, každá se drobnými cévkami. Podle díla Chándogya Upanišad živé organismy lze rozdělit do tří velkých skupin podle jejich původu: živě narozené (z dělohy), narozené z vejce a narozené ze zárodku. Podle indické tradice vzniklo šest lékařských škol (Samhitá), které založili žáci mudrce Punarvasu Átreya, Agniveša, Bhela, Jatúkarna, Parášara, Háríta a Kšarapáni. Za nejlepší školu je považována Agniveša Samhitá, jíž později rozšířil Čaraka a proto je známa jako Čaraka Samhitá. Áyurveda se tradičně rozděluje do osmi oborů: 1. Sútrusthána (obecné principy), 2. Nidánasthána (příčiny nemocí), 3. Vimánasthána (diagnóza), 4. Šarírasthána (anatomie a embryologie), 5. Indriyasthána (prognóza), 6. Cikitsásthána (terapie), 7. Kaplasthána (farmaceutika), 7

9 8. Sidhisthána (úspěšné vyléčení). Ve škole Čaraka je za prvního učitele považován Bharadvája. Ve škole Sušrúta prvním člověkem, kdo použil Áyurvedské učení, byl Dhavantari jako král Divodása. Čaraka a Sušrúta Samhitá jsou souborné práce dvou tradic a nikoliv texty jednotlivých autorů. Počátky těchto tradic lze klást do 2 tisíciletí př.n.l. nebo možná ještě dříve, protože obdobné informace lze objevit ve védském Samhitá a v díle Mahábhárata. V obou textech je mnoho společného, avšak dílo Sušrúta Samhitá je bohatší v oboru chirurgie. Část původního díla Čaraka Samhitá se ztratila a proto současná verze obsahuje několik kapitol kašmírského učence Drdhabaly. Vágbhata starší ve 2. století př.n.l. se pokusil texty školy Čaraka a Sušrúta smířit ve svém díle Aštánga Sangraha. Práce Čaraka, Sušrúta a Vághbaty staršího jsou považovány za posvátné a jsou označovány jako Vriddha Trají starověká trojice. Později Vágbhata mladší napsal dílo Aštánga Hrdaya Samhitá, které osvětluje principy lékařství Áyurveda pomocí chirurgických metod Sušrúta. V 18. století Mádhava napsal dílo Nidána, které si brzy získalo vážnost. Zdraví podle Áyurveda je chápáno jako rovnováha tří doša (základních sil) prána nebo váta (vzduch), agni nebo pitta (oheň) a soma nebo kapha (voda nebo země). Pět prvků Sámkhya, jimiž jsou země, voda, oheň, vzduch a éther, v různých kombinacích tvoří tři tělesné doša: váta (vzduch nebo éther), pitta (oheň) a kapha (země nebo voda). Teorie tridoša nebo tridhátu systému Áyurveda jsou někdy mylně interpetovány. Váta, pitta a kapha jsou považovány za vzduch, žluč a hlen, což jsou pouhé fyziologické termíny. Ve skutečnosti váta představuje princip pohybu, obecně buněčného vývoje a speciálně funkci centrální nervové soustavy. Pitta představuje funkci metabolismu, včetně trávení a vzniku krve, vznik různých sekrecí a exkrementů, které představují konečné produkty činnosti tkání. Kapha představuje funkce ochlazování těla, uchovávání tepla a jeho regulace. Nerovnováha těchto tří principů vede k nemoci. Převaha jednoho principu nad ostatními představuje různé psychologické typy. Každá základní síla doša se vyskytuje v pěti druzích. Váta se objevuje jako prána (ovládání dýchání), udána (vytváření zvuků a řeči), samána (oddělování trávících šťáv), vyána (předávání tělesných tekutin do všech částí těla) a apána (vylučování odpadních látek). Pitta se objevuje jako páčaka (trávení a předávání tepla), raňjaka (předávání červenosti krvi), sádhaka (posilování výkonnosti mozku), áločaka (zostření zraku) a bhrájaka (zlepšení pleti). Kapha se objevuje jako kledaka (zvlhčování jídla), avalambaka (předávání energie a síly), bodhaka (umožnění chuti), tarpaka (ovládání zraku a ostatních smyslových orgánů) a šlešmaka (působí jako mazadlo v tkáních). Každá substance (živočišná, rostlinná nebo nerostná) je dravya s vlastnostmi rasa, guna, vírya, vipáka a prabháva, které jsou zastoupeny v různých vzájemných proporcích. Guna představuje takové kvality, jako je teplo, chlad, váhu, lehkost atd. Celkem existuje dvacet různých typů. Z dvaceti vlastností guna jsou nejdůležitější ušna (teplo) a šita (chlad). Vírya je vnitřní energie, která může také představovat teplo a chlad. Vlastnost vipáka lze chápat jako biochemické přeměny jídla. Prabháva představuje jemné působení na tělesnou substanci. Jídlo se trávením přeměňuje na rasa působením játharágni, ohně uvnitř žaludku. Vlastnost rasa se vyskytuje v šesti kvalitách: madhura, ámla, lavana, tikta, katu a kašáya. Každá tato kvalita je důsledkem převahy dvou prvků a každou lze rozpoznat jako určitou chuť. Rozpoznání rasa je důležité pro terapii. Madhura, ámla a lavana dobře působí proti váta, madhura, tikta a kašáya proti pitta a konečně katu a kašáya proti kapha. Pět prvků v různých proporcích vytváří sedm druhů tkání (dhátu). Těmito tkáněmi jsou rasa 8

10 (plasma), rakta (krev), mámsa (maso), medas (tuk), asthi (kost), majjá (kostní morek) a šákra (sperma). Aktivita dhátu se projevuje jako ojas (vitalita) nebo bala (síla). Ojas je zprostředkována pomocí oily, kapaliny, která prochází celým tělem. Funkce aktivních orgánů, jako jsou srdce, mozek, slezina a játra, souvisí s tokem a výměnou této kapaliny v tkáních. Srdce je hlavním orgánem, který zajišťuje tok tří kapalin v těle: rasa, rakta a ojas. Škola Bhela Samphitá, která vznikla přibližně ve stejném období jako Čaraka a Sušrúta Samhitá, avšak její práce se zachovaly pouze ve zlomcích, považovala mozek za centrum myšlení. Rozlišovala mezi manas (myslí), jejímž sídlem byl mozek, a citta (vědomím), jejímž sídlem bylo srdce. Indická věda tedy byla široká, s abstraktními teoriemi na jedné straně a s přesnými postupy experimentů na straně druhé. Matematika se používala nejen v astronomii nebo hudbě, ale také v humanitních vědách jako byl popis jazyka. 2 Buddhismus diamantové cesty 2.1 Co je buddhismus Buddhismus není filozofií ani náboženstvím. Filozofií není proto, že buddhistická učení mění každého, kdo se jimi zabývá. Filozofie objasňuje věci na vnější úrovni slov a myšlenek, ale neovlivňuje bezprostředně náš každodenní život. Buddhovo učení pracuje s člověkem jako celkem, protože dává klč k vnitřním i vnějším dějům, které sami zažíváme a prožíváme. Zejména však nás vede k neustálým proměnám. Pokud Buddhovo učení přeneseme do svého běžného života a začneme mu plně důvěřovat, objeví se v nás samotných hluková důvěra ve vlastní schopnosti vyřešit všechny životní situace. Cílem Buddhova učení tedy je pomoci lidem lépe a štastněji žít. Kořeny buddhismu diamantové cesty leží v malém království v Himálaji mezi Indií a Čínou, v Bhútánu. Přestože jde o jednu z nejchudších zemí světa, většina lidí je v této malé zemi zcela spokojena díky výraznému vlivu buddhismu a tradičnímu způsobu života. Buddhismus není náboženstvím ani vírou. Nehledá nic v minulosti, abychom se navrátili k něčemu, co jsme ztratili. Pokud máme za sebou skutečně pád z ráje, pak takový ráj nemůže být dokonalý a můžeme ho kdykoliv znovu ztratit. Aby pravda byla absolutní, musela by platit na všech místech a ve všech časech. Pokud prověříme většinu ve světě uctívaných bohů, až jsou to bohové vládnoucí a majestátní, žárliví nebo dokonce mstiví, jako je tomu v případě Alláha, dojdeme k závěru, že není dobré mít s nimi cokoliv společného. Není moudré uctívat boha, kterého bychom nechtěli ani za souseda. Buddha vede lidi ke svobodě a k jejich osvícení. Nemá žádný jiný cíl, než jejich konečné dobro a štěstí. Přeje si mít přátele a nikoliv následovníky a vyznavače. Nezatěžuje ani naši morálku, ani naši inteligenci. V jeho učení nejsou rozsudky smrti, jako v islámu, nebo pocity viny spojené s naším sexuálním životem, jako v křesťanství. Všechny Buddhovy výroky jsou logické a praktické, aby nám jeho učení bylo k užitku. Potřebujeme jen důvěru v existenci absolutního cíle - v osvícení (sanskrtsky buddha). Buddhismus není ani hnutí New Age, které je směsicí různých duchovních tradic a pavědeckých názorů tak, aby vyhovovalo přáním lidí, kteří se chtějí spíše dobře cítit, než se ptát a hledat odpovědi. Čím tedy buddhismus je? V průběhu 1500 let rozvoje buddhismu v Indii se nazývalo dharma a následujících 1000 let v Tibetu se nazývalo čhö. Oba tyto výrazy znamenají jak se věci mají. 9

11 Pochopení toho, jak se věci mají, je klíčem k veškerému štěstí. 2.2 Jak se věci mají Aniž bychom zabíhali do nějakých podrobností buddhismu, můžeme si na jednoduchých příkladech objasnit způsob vnímání, chápání, uvažování a myšlení. Představme si sklenici do poloviny naplněné vodou. Můžeme zaujmout dva naprosto odlišné postoje. Sklenici lze považovat za poloprázdnou. Cítíme, že něco není v pořádku, že něco chybí, že je v něčem nedostatek. Můžeme hledat příčiny nebo viníka. Představa poloprázdné sklenice v nás vyvolává negativní odezvu. Stejnou sklenici však lze považovat za poloplnou. Cítíme zde určitou naději, výzvu a možnost. Na stejnou věc, událost, jev nebo bytost se lze dívat několika způsoby a odtud se odvíjejí naše osobní postoje. Naše vnímáni reality není neutrální. Některým věcem a jevům připisujeme větší váhu než jiným, některé vnímáme pozitivně jiné negativně. Předměty a jevy kolem sebe vnímáme podmíněně, v závislosti na stavu své mysli. Představme si nyní, že nám někdo nabízí pomeranč (nebo jiné ovoce, které máme rádi). Pomeranč sám o sobě je neutrálním předmětem, ale značně záleží na tom, kdo a jakým způsobem nám ho nabízí a v jakém prostředí se tak děje. Zde jsme uvězněni v pasti kulturních, společenských a vlastních předsudků vůči jiným lidem. Samotná nabídka chutného ovoce je pozitivní situace. Nabídku však vnímáme jinak, pokud ji učinil přítel, neznámý člověk nebo třeba bezdomovec. Přesto všichni tito lidé mohou být motivováni zcela stejně: nezištně nám něco nabízejí. Naše vnímání, chápání a prožívání světa je podmíněné. a přímo závislé na úrovni prožívání. Lidé však berou své neustálese měnící pocity velmi vážně, protože věří, že to, co se v jejich mysli odehrává, je skutečné. Příčina podmíněného vnímání světa, tedy iluze oddělenosti a dualistický pohled (vnitřní a vnější svět), se objevují díky tomu, že naše mysl funguje jen částečně. Přestože ani uvnitř ani vně není nic stálého nebo trvalého, prostorová podstata mysli vnímá sebe samu jako Já a to, co se v prostoru objevuje, jako něco odděleného. Přestože se všechno podmíněné neustále mění, věříme v reálnost jevů. Vědami, které nás neustále nutí k novým a neočekávaným způsobům vnímání a chápání světa, jsou fyzika a matematika. Matematika je klíčem k velmi překvapivým změnám našeho myšlení, protože rozvíjí představivost a fantazii a překonává zaběhnuté způsoby uvažování a myšlení. Představme si, že máme sečíst číselnou řadu 1 + q + q q n q < 1 Na první pohled je zřejmé, že nějaké rozklady mnohočlenů nevedou k cíli. Řešení je samo o sobě překvapivé a dokazuje, že také na první pohled složitější cesta může vést k cíli. Vynásobíme uvedený vztah členem 1 q a dostaneme: (1 + q + q q n ) (1 q) = = (1 + q + q q n ) (q + q q n+1 ) = 1 q n+1 10

12 Po vydělení obou stran rovnosti členem 1 q dostaneme hledaný součet: 1 + q + q q n = 1 qn+1 1 q 3 Kvalitativní a kvantitativní vysvětlení Pokud se snažíme hledat souvislosti mezi moderní vědou a různými východními filozofiemi, měli bychom stále mít na mysli, jaká vysvětlení nám východní filozofie poskytují. Kvalitativní vysvětlení popisuje určitou kvalitu pozorovaného předmětu nebo jevu, tedy jeho vlastnosti a charakteristiky. Nepodává však žádnou představu o míře těchto vlastností, jejich vzájemných vztazích a vztazích k okolním předmětům a jevům. Nemáme tedy žádnou možnost kvalitativní vysvětlení falsifikovat (vyvrátit nebo potvrdit) experimentem nebo měřením. Příkladem kvalitativního vysvětlení je, že všechny předměty padají k zemi. Z takového vysvětlení se nedovíme nic o podstatě jevů, které padání k zemi způsobují. Žádný předsokratovský učenec neměl představu o tom, co znamená kvantitativní vysvětlení jevů. Jak dalece bychom pokročili v našem chápání, proč je příroda taková, jaká je, pokud bychom nebyli schopni kvantitativních měření a jejich vysvětlení ve formě fyzikálních zákonů? Kvantitativní výpověď popisuje míru vlastností a míru vzájemných vztahů. Umožňuje provést u pozorovaných jevů tzv. algoritmickou stlačitelnost, tedy nalezení určitého pravidla, zákona nebo algoritmu, jimiž lze míru vlastností a míru vzájemných vztahů popsat. Příkladem kvantitativního vysvětlení je, že všechny předměty padají k zemi se stejným zrychlením. Z takového vysvětlení již lze usuzovat na povahu jevu, který padání k zemi způsobuje, tedy na povahu gravitační interakce. 11

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly Otázka: Psychické procesy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mirka 1)Poznávací procesy a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly - podnět-> počitek->

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013

Obecná psychologie. Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 Přehled doporučené literatury o o o o o o o o Atkinsonová, R.L., Atkinson, R.C. (2003). Psychologie. Victoria Publishing. Kern, H. a kol.(1997):

Více

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 Obsah Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 1. Síla ticha v symptomech 1. Síla ticha... 22 Minulá a současná práce... 23 Cvičení: imaginární čas... 26 Aspekty síly

Více

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka Nemrtvá kočka Od zveřejnění teorie relativity se uskutečnily tisíce pokusů, které ji měly dokázat nebo vyvrátit. Zatím vždy se ukázala být pevná jako skála. Přesto jsou v ní slabší místa, z nichž na některá

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty

SSOS_ZE_1.10 Příroda projevy živé hmoty Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_1.10

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Festival Berana Londýn Březen 2016 Vycházím a z roviny mysli vládnu. C. Aagaard

Festival Berana Londýn Březen 2016 Vycházím a z roviny mysli vládnu. C. Aagaard Festival Berana Londýn Březen 2016 Vycházím a z roviny mysli vládnu. C. Aagaard Dobrý večer všem a vítejte na festivalu Berana, který označuje začátek Tří duchovních festivalů a Velikonoc, následovaný

Více

PSYCHIKA - test. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií

PSYCHIKA - test. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz PSYCHIKA - test Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor Předmět Tematický

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Kapitola 3: Energetika lidského těla

Kapitola 3: Energetika lidského těla Kapitola 3: Energetika lidského těla Léčení bez léků Aby bylo možné naučit se ovládat svou vlastní energii, na které závisí zdraví, je třeba nejdřív získat povědomí o tom, jaká je energetická struktura

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ

PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ 1 PŮSTEM KE ZDRAVÍ A ŠTÍHLÉ LINII Být štíhlý je přirozené, být zdravý je normální Martin Hyroš www.pustemkezdravi.cz 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i

Více

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200.

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200. Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku 1. Odpovězte na otázky: Fyzikální veličiny Fyzikální jednotky Fyzikální zákony Měřidla Vysvětli pojmy Převody jednotek Vzorce pro výpočty Slavné osobnosti

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 1_Chemie, historie, význam. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. 1_Chemie, historie, význam. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Název: Hmoto, jsi živá? I

Název: Hmoto, jsi živá? I Název: Hmoto, jsi živá? I Výukové materiály Téma: Obecné vlastnosti živé hmoty Úroveň: střední škola Tematický celek: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě Předmět (obor):

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (VII) Kybernetika. Ak. rok 2011/2012 vbp 1

SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (VII) Kybernetika. Ak. rok 2011/2012 vbp 1 SYSTÉMOVÁ METODOLOGIE (VII) Kybernetika Ak. rok 2011/2012 vbp 1 ZÁKLADNÍ SMĚRY A DISCIPLÍNY Teoretická kybernetika (vědecký aparát a metody ke zkoumání kybernetických systémů; používá abstraktní modely

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV

. Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon. Lukáš Richterek. lukas.richterek@upol.cz. Podklad k předmětu KEF/FPPV Filozofické problémy přírodních věd Teorie a zákon Lukáš Richterek Katedra experimentální fyziky PF UP, 17 listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc lukasrichterek@upolcz Podklad k předmětu KEF/FPPV 2 / 10 Logické

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II.

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II. Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY Jméno:Martin Fiala Obor:MVT Ročník:II. Datum:16.5.2003 OBECNÁ TEORIE RELATIVITY Ekvivalence

Více

ÚVOD DO STUDIA BUŇKY příručka pro učitele

ÚVOD DO STUDIA BUŇKY příručka pro učitele Obecné informace ÚVOD DO STUDIA BUŇKY příručka pro učitele Téma úvod do studia buňky je rozvržen na jednu vyučovací hodinu. V tomto tématu jsou probrány a zopakovány základní charakteristiky živých soustav

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 20. 3. 2013 Pořadové číslo 15 1 Energie v přírodě Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Obsah. Úvod... 15. 2. kapitola Předběžné komunikační axiomy... 51. Předmluva k německému vydání... 18. I. kapitola Základní pojmy...

Obsah. Úvod... 15. 2. kapitola Předběžné komunikační axiomy... 51. Předmluva k německému vydání... 18. I. kapitola Základní pojmy... Obsah Úvod... 15 Předmluva k německému vydání... 18 I. kapitola Základní pojmy... 21 LI Úvod... 21 1.2 Funkce a vztah... 26 1.3 Informace a zpětná vazba... 31 1.4 Redundance... 35 1.5 Metakomunikace a

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Obsah. Úvod 15. Předmluva k německému vydání 18. 1. kapitola Základní pojmy 21

Obsah. Úvod 15. Předmluva k německému vydání 18. 1. kapitola Základní pojmy 21 Obsah Úvod 15 Předmluva k německému vydání 18 1. kapitola Základní pojmy 21 1.1 Úvod 21 1.2 Funkce a vztah 26 1.3 Informace a zpětná vazba 31 1.4 Redundance 35 1.5 Metakomunikace a pragmatický kalkul 41

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

: Paměti-zapomínání, uchování. :Motivační-citové a volné. ð Zahrnují: procesy názorného poznávání, myšlení, řeč

: Paměti-zapomínání, uchování. :Motivační-citové a volné. ð Zahrnují: procesy názorného poznávání, myšlení, řeč Otázka: Psychické procesy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Rosova12 Děj, část průběhu činnosti, které má krátké trvání Dělí se: Poznávací-vnímání, představy, řeč : Paměti-zapomínání, uchování

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 2 Termika 2.1Teplota, teplotní roztažnost látek 2.2 Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa 2.3 Tepelné motory 2.4 Struktura pevných

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj OM Healing zpravodaj Březen 2015 Drazí přátelé, V OM Healingovém zpravodaji na březen 2015 si můžete přečíst: 1. Věděli jste o OM Healingu a věku Kali Yuga? 2. Úplňkový OM Healing v březnu 2015. 3. Mezinárodní

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více