c 2003 Intellectronics

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "c 2003 Intellectronics"

Transkript

1 Gymnázium Tachov, seminář 15. října 2002 (2. část) Buddhismus, taoismus a přírodní vědy Jiří Svršek 1 c 2003 Intellectronics Abstract Fritjof Capra ve své knize Tao fyziky tvrdí, že cesty moderního fyzika a východního mystika mají mnoho společného. Fyzikové získávají své poznání experimentem, mystici meditací. Capra považuje vědu a mysticismus za doplňující projevy lidské mysli. Věda nepotřebuje mysticismus a mysticismus nepotřebuje vědu. Ale lidé potřebují obojí. Mystický prožitek je potřebný pro pochopení nejhlubší povahy věcí a věda je důležitá pro moderní život. To, co všichni potřebujeme, není jejich syntéza, ale dynamická harmonie mezi mystickou intuicí a vědeckou analýzou WWW:

2 References [1] Subhash Kak: Greek and Indian Cosmology: Review of Early History. Louisiana State University Baton Rouge, LA , USA. 28 Feb physics/ e-print archive. Los Alamos National Laboratory. US National Science Foundation. [2] Lama Ole Nydahl: Jak se věci mají. Nakl. Bílý deštník v rámci Společnosti Diamantové cesty. Brno, Z angl. orig.: The Way Things Are: A Living Approach to Buddhism for Today s World. Blue Dolphin Publishing, Nevada City, [3] Fritjof Capra: Tao fyziky. Gardenia, Bratislava, Z angl. orig.: The Tao of Physics. Bantam Books, [4] Barrow, John D.: Teorie všeho. Mladá fronta, Praha z angl. orig.: Theories of Everything. The Quest for Ultimate Explanation. Oxford University Press, ISBN: [5] Weinberg, Steven: Snění o finální teorii. Nakl. Hynek spol. s r.o., Celetná 11, Praha z amer. orig.: Dreams of a Final Theory. Pantheon Books, New York, ISBN:

3 1 Starověká indická věda 1.1 Védské symboly Védské texty krátce řečeno obsahují trojstranný a rekursivní pohled na svět. Vesmír je složen ze tří částí (země, prostoru a oblohy), které se v lidských bytostech odrážejí ve fyzickém těle, dechu (prána) a mysli. Procesy na obloze a zemi jsou spojeny s procesy uvnitř lidské mysli. Vesmír je tedy spojen s lidskou myslí, což vede k představě, že introspekce (zkoumání vlastního nitra) vede k pochopení vesmíru. Vesmír prochází cykly života a smrti. Védští věštci byli přesvědčeni, že jakýkoliv popis vesmíru vede k logickým paradoxům. Jedinou kategorií, která překonává všechny rozpory, je Brahman (vesmír jako celek). Pochopení podstaty vědomí mělo pro indické myslitele prvořadou důležitost, avšak neznamenalo to, že ostatní vědy neměly žádný význam. Védské rituály byly symbolickým vyjádřením uvedených představ. Hlavní vlastnosti védské představy vesmíru jsou následující: 1. Velmi starý, rozsáhlý a cyklický vesmír. Védské texty hovoří o nekonečném vesmíru a dílo Pancavimša Bráhmana velkém počtu yuga (časové období asi pěti let). Podle rekursivní védské představy vesmír neustále prochází cykly stvoření a zániku. Tato představa se stala součástí astronomie, kdy byly uvažovány cykly o délce miliard let. V díle Purána se hovoří o vesmíru, který prochází cykly stvoření a zániku o délce 8,64 miliardy let, přestože jsou v díle zmíněny ještě delší cykly. 2. Atomický svět a dichotomie subjektivního a objektivního. Podle atomické představy díla Kanáda existuje devět typů substancí tvořících vesmír: éter, prostor, čas (které jsou spojité), země, vzduch, voda a oheň (které jsou atomické) a dva typy mysli, jedna všudepřítomná a druhá individuální. V obou filozofických systémech Sámkhya a Vedánta se hovoří o dichotomii subjektu a objektu. Vědomý subjekt je oddělen od materiální reality, avšak není schopen ovládat svůj vývoj. Atomická představa díla Kanáda je bohatší a zajímavější než představa Demokritova. 3. Relativita prostoru a času. Prostor a čas neplynou pro různé pozorovatele stejnou rychlostí. Tuto představu lze zaznamenat v příbězích Bráhmana a Purána a v díle Yoga Vásistha. Samozřejmě nelze hovořit o matematické teorii relativity a o mezní rychlosti světla, avšak představa času plynoucího různou rychlostí pro různé pozorovatele je velmi zajímavá. 4. Vývoj života Dílo Mahábhárata (před 400 př.n.l.) a dílo Purána obsahují kapitolu o vytvoření a vývoji lidstva. Člověk stojí na konci řetězce začínajícího rostlinami a různými druhy živočichů. Védská evoluce se však nepodobá Darwinově evoluci života, protože má jiná východiska. Vývoj vyšších forem života je přirozenou vlastností přírody. Evoluce od neživých forem k vyššímu životu je důsledkem různých proporcí tří základních složek: sattva, rajas a tamas. Představa tří kvalitativních složek sehrává velmi důležitou roli ve fyzice a metafyzice systému Sámkhya. V nerozvinutém stavu má kosmická hmota tyto složky v rovnováze. Jakmile se začíná svět vyvíjet, jedna nebo dvě složky začnou v různých objektech nebo bytostech převažovat a dávají jim specifický charakter. 5. Věda o mysli, Jóga. 2

4 Vnitřní věda, popsaná ve védských knihách a systematicky vysvětlená v Jóga-sútrách knihy Patanjali je velmi promyšleným popisem podstaty lidské mysli a jejích schopností. Rozlišuje mezi pamětí, stavy uvědomování a fundamentální entitou vědomí. Podává analytický rozbor myšlenkových procesů s takovou jasností a originalitou, že dodnes ovlivňuje mnoho lidí celého světa. Existuje několik typů jógy, které poskytují způsoby ovládání vztahů mezi myslí a tělem. Základy jógy ovlivnily také indickou hudbu a tanec. 6. Binární čísla a nekonečno. Binární číselnou soustavu použil jako první Pingala (asi 450 př.n.l., pokud přijmeme názor, že byl Pániniho bratrem) pro reprezentaci védských měr. Struktura této číselné soustavy také přispěla k objevu symbolu pro nulu. Bez tohoto symbolu by matematika ztratila svoji sílu. Samozřejmě zůstává pravdou, že binární soustavu nezávisle objevil Leibniz v roce 1678, tedy téměř 2000 let po Pingalovi. Myšlenku nekonečna nalezneme v samotných Védách. Myslitelé správně pochopili, že přičítání k nekonečnu nebo odčítání od nekonečna ponechává nekonečno beze změny. 7. Úplná gramatika a omezení jazyka. Astádhyájí, Pániniho gramatika sanskrtského jazyka (asi 450 př.n.l.) popisuje celý jazyk pomocí 4000 algebraických pravidel. Struktura této gramatiky obsahuje metajazyk, metapravidla a další technické nástroje, které povyšují účinnost tohoto systému na úroveň dnešních nejmocnějších programovacích jazyků. Dosud se nikomu nepodařilo sestavit gramatiku jiného jazuka s podobnou účinností. Známý americký myslitel Leonard Bloomfield dokonce označil Pániniho práci za jeden z největších monumentů lidské inteligence. Neméně důležitou stránkou tohoto objevu gramatiky je závěr, že jazyk (jako formální systém) není schopen popsat realitu úplně. Toto omezení jazyka je příčinou, proč realitu lze pouze poznávat, avšak nikoliv úplně popsat. Pro mnoho aspektů indické vědy lze nalézt paralely v moderní evropské a americké vědě. Indické myšlenky proto nacházejí odezvu zejména mezi některými teoretickými fyziky a psychology. Poznání bylo setříděno dvěma způsoby: nižším nebo duálním a vyšším nebo sjednocujícím. Zdánlivě nesmiřitelné pojmy hmotného a vědomého jsou chápány jako dva aspekty stejné transcendentální reality. Představa komplementarity byla základem celého filozofického systému. K sobě komplementární pojmy byly studovány společně. Takto vznikly skupiny komplementárních dvojic: logika (Nyáya) a fyzika (Vaišešika), kosmologie (Sámkhya) a psychologie (Yoga), jazyk (Mímamsá) a realita (Vedánta). Přestože tyto filozofické školy vznikly až v post-védském období, základ těchto myšlenek lze nalézt již ve védských spisech. Systémy Sámkhya a Yoga chápou lidskou mysl jako soubor pěti komponent: manas, ahamkára, citta, buddhi a átman. Manas je nižší mysl, která shromažďuje smyslové vjemy. Ahamkára je uvědoměním našeho Já, které spojuje určité vnímání s naší subjektivní a osobní zkušeností. Jakmile jsou smyslové vjemy spojeny pomocí ahamkára s naším Já, jejich vyhodnocení a výsledné rozhodnutí provádí buddhi, náš intelekt. Citta je pamětí naší mysli. Tato paměť představuje základ, s nímž zbytek mysli pracuje. Avšak citta není pouze pasivní komponentou. Uspořádání nových vjemů totiž podléhá instinktivním nebo primitivním tlakům, které vytvářejí různé emocionální stavy. Tento mentální komplex obklopený vnitřním aspektem vědomí je átman (brahman), naše osobnost. 3

5 1.2 Logika Cílem logiky (Nyáya) je anvíkšikí, tedy kritické zkoumání. Její počátky spadají do védského období, avšak její první systematické osvětlení podává Gautama ve svém díle Nyáya Sútra, které pochází ze 3. století př.n.l. Dílo začíná podstatou pochybností a významem důkazu. Dále se zabývá vlastním Já, tělem, smysli a jejich vnímáním a myšlením. Popisuje poznávající lidskou bytost pomocí pojmů vůle, zármutku, utrpení a osvobození. Nejdůležitější nejstarší komentář k tomuto textu je Nyáya Bhásya. Nyáya se také nazývá pramána šástra, věda správného poznání. podmínkách: Poznání závisí na čtyřech 1) na subjektu (pramátr), který poznává, 2) na objektu (prameya), k němuž proces poznání směřuje, 3) na poznávání (pramiti) a 4) na podstatě vědění (pramána). Nyáya předpokládá, že jsme uzpůsobeni tak, abychom hledali pravdu. Naše mysl není nepopsaná tabule, ale původní skladba naší mysli obsahuje určité znalosti o podstatě světa. Správné poznání si osvojujeme pomocí čtyř pramána: přímým vnímáním (pratyakša), odvozováním (anumána), analogií (upamána) slovním svědectvím (šabda). Význam definice v Nyáya spočívá ve stanovení podstatné povahy zkoumaného předmětu nebo děje (svarúpa), která odlišuje tento předmět nebo děj od ostatních. Při vytváření definice se můžeme dopustit tří chyb: definice je příliš široká (ativyápti), jako např. že kráva je rohaté zvíře, definice je příliš úzká (avyápti), tedy pokrývá jen několik předmětů nebo jevů, definice nedává smysl (asambhava). Guatama uvažuje čtyři faktory, které ovlivňují přímé vnímání: smysly (indriya), zkoumané objekty (artha), kontakt smyslů s těmito objekty (sannikarša) poznání získané tímto kontaktem (jňána). Pět smyslových orgánů (oko, ucho, nos, jazyk a kůže) vnímá pět prvků světlo, éter, zemi, vodu a vzduch a o pozorovaném světu nám poskytují pět vlastností barvu, zvuk, vůni, chuť a dotyk. Mysl (manas) je prostředníkem mezi naším Já a smysly. Když je manas v kontaktu s jedním smyslovým orgánem, nemůže být současně v kontaktu s jiným. Vnímání světa je v tomto smyslu atomické. Podstata naší mysli, jíž získáváme zkušenosti o světě kolem sebe, je lineární, přestože rychlé střídání vjemů se nám jeví jako souběžné. Objekty mají vlastnosti, které neexistují sami o sobě. Barva a kategorie spojené s nějakým objektem mají druhotnou podstatu. Podle Guatamy přímé vnímání je nevyjádřitelné. Věci nejsou vnímány jako jména, která nesou. Popis objektu vyslovením jeho jména není přímým vnímáním, 4

6 ale pouze slovním poznáváním. Dharmakírti, pozdějí filozof logiky Nyáya, uváděl čtyři druhy vnímání: smyslové vnímání, duševní vnímání (manovijňána), sebeuvědomování jogínské vnímání. Sebeuvědomování je vnímání sebe prostřednictvím stavů příjemných a bolestivých. vnínámí je schopno obsáhnout vesmír v jeho celistvosti, úplnosti a harmonii. Jogínské Nikoliv všechna vnímání jsou pravdivá. Normální vnímání závisí na existenci 1) vnímaného objektu, 2) vnějšího média, jako je světlo v případě zraku, 3) smyslového orgánu, 4) mysli, bez níž smyslové orgány spojit vjemy s příslušnými objekty, 5) vlastního Já, které vnímání analyzuje a interpretuje. Pokud některý z výše uvedených předpokladů funguje nesprávně, vnímání může být chybné. Příčinou iluze může být porucha smyslového orgánu, tedy základních sil (doša), projev pouze části objektu (samprayoga) nebo nesouvisející vzpomínky (samskára). Odvození (anumána) je schopnost z vnímaného poznat nevnímané. Vztahy mezi vnímaným a nevnímaným mohou být trojího druhu: odvozený nevnímaný prvek může být příčinou vnímaného, může být projevem vnímaného nebo nevnímaný a vnímaný prvek mohou být společným projevem dalšího prvku. Sylogismus logiky Nyáya lze vyjádřit pěti částmi: 1) tvrzení (pratijňá), 2) příčina (hetu), 3) příklad (udáharana), 4) použití (upanaya), 5) závěr (nigamana). Závěr tedy vychází ze znalosti nějakého univerzálního vztahu (vyápti) a jeho použití na nějaký konkrétní případ (pakšadharmatá). Nelze dojít k žádnému závěru, pokud neexistuje možnost (ákankšá) hypotézy vyjádřené pomocí prvků tvrzení. Malý předpoklad (pakšadharmatá) je důsledkem vnímání, zatímco velký přepoklad (vyápti) je výsledkem induktivního uvažování. Avšak univerzální tvrzení nelze získat samotným uvažováním. Četnost pozorování zvětšuje pravděpodobnost, že naše tvrzení bude univerzální, avšak sebevětší počet pozorování neučiní naše tvrzení jistým. Logika Nyáya klade důraz na chápání příčinnosti. Avšak jak příčina tak důsledek jsou chápány jako pomíjivé jevy. Příčina bez změny nemá žádný význam. Pokud je zkoumána, vede k řetězci jevů bez konce. Příčinnost (kausalita) má význam pouze v rámci naší omezené zkušenosti, avšak nemá absolutní platnost. Příčinnost je pouze určitou formou našeho vnímání světa. K vývoji našeho poznání dochází porovnáváním (upamána) s něčím, co již dobře známe. To vede zpět k induk- 5

7 tivnímu uvažování prostřednictvím přímého vnímání (pratyakša) na základě našich znalostí. Slovní svědectví (šabda) je hlavním zdrojem našeho poznání. Význam slov je dán dohodou. Slovo může popisovat jednotlivost, formu, typ nebo všechno současně. Věta, jako soubor slov, je pochopena pomocí nesouvisejících vzpomínek (samskára). Vědění se rozděluje do poznávání, která však nejsou pouhými reprodukcemi předchozích stavů vědomí (anubhava) nebo současných stavů. Paměť vychází z kontaktu vlastního já (átman) s nížší myslí (manas) a je stopou naší předchozí zkušenosti. Představivost je přímou příčinou vzpomínek, protože rozpoznání nějaké věci vyžaduje induktivní uvažování. Logika Nyáya také popisuje chyby a omyly, které ovlivňují proces správného myšlení. Nyáya útočí na buddhistickou představu, že žádné vědění není jisté, jednoduchou logikou: podle tohoto tvrzení totiž ani toto tvrzení není jisté. Jakékoliv poznání reality musí být ověřeno tím, že vede k úspěšné činnosti. Pramá, správné poznání, vede k úspěšné činnosti na rozdíl od chybného poznání (viparyaya). Nyáya přijímá metafyziku filozifického učení Vaišešika. Tvrdí, že vesmír obsahuje určité prvky, které nejsou hmotné. Subjektivní poznávání a pocity jako součást vědomí jednotlivce jsou pomíjející a dočasné. Proto je nelze spojit s žádnou hmotnou substancí. Poznávání a pocity jsou kvalitami, které souvisejí s vlastním já (átman). 1.3 Fyzika a chemie Podle systému Vaišešika atomy vytvářejí různé druhy molekul, které se rozpadají působením tepla. Molekuly mají různé vlastnosti způsobené vlivem různých potenciálů (tanmátras). Tepelné a světelné paprsky se skládají z velmi malých částic s vysokou rychlostí. Protože jde o částice, jejich rychlost pohybu je konečná. Gravitační síla je chápána jako určitý vítr. Ostatní síly jsou zprostředkovány atomy různých typů. Indická chemie vyvinula řadu alkalických a kyselých sloučenin a solí kovů procesy kalcinace a destilace, které byly často motivovány potřebami lékařství. Metalurgové vyvinuli účinné metody získávání kovů ze surových rud. 1.4 Geometrie a matematika Indická geometrie sahá až do nejstaršího védského období v souvislosti s výstavbou oltářů. Jedním z geometrických problémů bylo, zda lze postavit kruhový oltář (země), který by měl stejnou plochu jako čtvercový oltář (nebe). Baudhayana ve svém díle Šulbasútra popsal dva aspekty Pythagorovy věty. Geometrické problémy byly často popisovány současně s jejich algebraickými variantami. Řešení geometrických problémů pohybu planet proto vedlo k rozvoji algebraických metod. 1.5 Astronomie Kvůli opomíjeným textům byla indická astronomie třetího tisíciletí př.n.l. objevena relativně nedávno. Yájňavalkya (asi 1800 př.n.l.) znal 95 let dlouhý cyklus, který harmonizoval pohyb Slunce a Měsíce, a také věděl, že sluneční cyklus je asymetrický. Ve védských obřadech, slavnostech a rituálech sehrávala ústřední roli astronomická čísla. Část těchto rituálů byla zasvěcena geometrickým schématům souvisejícím s délkou solárního a lunárního roku. Organizace védských knih také odpovídala určitému astronomickému kódu. Tyto knihy 6

8 představovaly určitý symbolický oltář. Například celkový počet veršů ve všech védských knihách je = , kde číslo 261 představovalo oblohu a číslo 78 prostor nebo atmosféru. Lagadhův text Vedánga Jyotiša ze 2. tisíciletí př.n.l. pokročil dále za původní kalendářní astronomii a obsahoval teorii pro vysvětlení pohybu Slunce a Měsíce. Tato kniha představuje počátek použití matematiky na pohyb nebeských těles. Pohyb planet byl vysvětlován teorií epicyklů. Pozdější teorie studovaly pohyb planet vzhledem ke Slunci, které samo obíhalo kolem Země. Kosmologie popsaná v knihách Purána je poněkud zmatená. Jejím cílem bylo popsat vnitřní vesmír jednotlivce pomocí paralel ve vnějším vesmíru. Země byla umístěna na úroveň pupku s kontinenty kolem středové osy (páteře). Slunce a Měsíc ležely na severu v hlavě a planety se rozkládaly kolem. V této koncepci vnitřního vesmíru Země měla velikost 500 miliónů yojana a Slunce, jako centrum uvnitř mozku, jen 9000 yojana. Země (lidské tělo) bylo chápáno jako součást planety Země. 1.6 Lékařství Áyurveda, védský systém lékařství, chápal lidské zdraví jako harmonii mezi tělem, myslí a osudem. Zabýval se proto nejen tělesným zdravím, ale také duševním (psychologickým) a duchovním (spirituálním) zdravím. Dva nejzajímavější texty pocházejí ze škol Čaraka a Sušrúta. Podle školy Čaraka zdraví a nemoc nejsou předurčeny a život může člověk vlastním úsilím prodloužit. Sušrúta definuje význam lékařství jako léčbu nemocí, ochranu zdraví a prodloužení života. Počátky lékařství spadají až do období díla Rgveda, neboť se v něm hovoří o bhišaj (lékaři) v souvislosti s nápravou zlomené kosti. Podle jiných pramenů bhišaj nebo vaidya je léčitelem nemocí a odborníkem na léčivé rostliny. Boží dvojčata Ášvin jsou spojena zejména s léčením slepoty, zlomenin a lepry. Hrdinovi, který přišel o nohu v bitvě, dávají umělou nohu. Tito bohové jsou také spojováni s omlazováním. V řadě kontextů Indra, Agni a Soma představují tři léčebné účinky vzduchu, ohně a vody. Garbha Upanišad popisuje tělo složené z pěti prvků (s další skupinou pěti, jako je Sámkhya), živené šesti chutěmi jídla, které představují šest jeho kvalit, zhotovené ze sedmi tkání, tří doša a dvěma plodnostmi (od matky a otce). Dále tvrdí, že hlava má čtyři lebeční kosti se šestnácti švy na každé straně hlavy. Konečně tvrdí, že lidské tělo obsahuje 107 kloubů, 180 švů, 900 šlach, 700 cév, 500 svalů, 360 kostí a 45 miliónů vlasů. Podle díla Prašna Upanišad lidské tělo má cév. Z toho má 101 hlavních cév, každá se 100 větvícími se cévami, každá se drobnými cévkami. Podle díla Chándogya Upanišad živé organismy lze rozdělit do tří velkých skupin podle jejich původu: živě narozené (z dělohy), narozené z vejce a narozené ze zárodku. Podle indické tradice vzniklo šest lékařských škol (Samhitá), které založili žáci mudrce Punarvasu Átreya, Agniveša, Bhela, Jatúkarna, Parášara, Háríta a Kšarapáni. Za nejlepší školu je považována Agniveša Samhitá, jíž později rozšířil Čaraka a proto je známa jako Čaraka Samhitá. Áyurveda se tradičně rozděluje do osmi oborů: 1. Sútrusthána (obecné principy), 2. Nidánasthána (příčiny nemocí), 3. Vimánasthána (diagnóza), 4. Šarírasthána (anatomie a embryologie), 5. Indriyasthána (prognóza), 6. Cikitsásthána (terapie), 7. Kaplasthána (farmaceutika), 7

9 8. Sidhisthána (úspěšné vyléčení). Ve škole Čaraka je za prvního učitele považován Bharadvája. Ve škole Sušrúta prvním člověkem, kdo použil Áyurvedské učení, byl Dhavantari jako král Divodása. Čaraka a Sušrúta Samhitá jsou souborné práce dvou tradic a nikoliv texty jednotlivých autorů. Počátky těchto tradic lze klást do 2 tisíciletí př.n.l. nebo možná ještě dříve, protože obdobné informace lze objevit ve védském Samhitá a v díle Mahábhárata. V obou textech je mnoho společného, avšak dílo Sušrúta Samhitá je bohatší v oboru chirurgie. Část původního díla Čaraka Samhitá se ztratila a proto současná verze obsahuje několik kapitol kašmírského učence Drdhabaly. Vágbhata starší ve 2. století př.n.l. se pokusil texty školy Čaraka a Sušrúta smířit ve svém díle Aštánga Sangraha. Práce Čaraka, Sušrúta a Vághbaty staršího jsou považovány za posvátné a jsou označovány jako Vriddha Trají starověká trojice. Později Vágbhata mladší napsal dílo Aštánga Hrdaya Samhitá, které osvětluje principy lékařství Áyurveda pomocí chirurgických metod Sušrúta. V 18. století Mádhava napsal dílo Nidána, které si brzy získalo vážnost. Zdraví podle Áyurveda je chápáno jako rovnováha tří doša (základních sil) prána nebo váta (vzduch), agni nebo pitta (oheň) a soma nebo kapha (voda nebo země). Pět prvků Sámkhya, jimiž jsou země, voda, oheň, vzduch a éther, v různých kombinacích tvoří tři tělesné doša: váta (vzduch nebo éther), pitta (oheň) a kapha (země nebo voda). Teorie tridoša nebo tridhátu systému Áyurveda jsou někdy mylně interpetovány. Váta, pitta a kapha jsou považovány za vzduch, žluč a hlen, což jsou pouhé fyziologické termíny. Ve skutečnosti váta představuje princip pohybu, obecně buněčného vývoje a speciálně funkci centrální nervové soustavy. Pitta představuje funkci metabolismu, včetně trávení a vzniku krve, vznik různých sekrecí a exkrementů, které představují konečné produkty činnosti tkání. Kapha představuje funkce ochlazování těla, uchovávání tepla a jeho regulace. Nerovnováha těchto tří principů vede k nemoci. Převaha jednoho principu nad ostatními představuje různé psychologické typy. Každá základní síla doša se vyskytuje v pěti druzích. Váta se objevuje jako prána (ovládání dýchání), udána (vytváření zvuků a řeči), samána (oddělování trávících šťáv), vyána (předávání tělesných tekutin do všech částí těla) a apána (vylučování odpadních látek). Pitta se objevuje jako páčaka (trávení a předávání tepla), raňjaka (předávání červenosti krvi), sádhaka (posilování výkonnosti mozku), áločaka (zostření zraku) a bhrájaka (zlepšení pleti). Kapha se objevuje jako kledaka (zvlhčování jídla), avalambaka (předávání energie a síly), bodhaka (umožnění chuti), tarpaka (ovládání zraku a ostatních smyslových orgánů) a šlešmaka (působí jako mazadlo v tkáních). Každá substance (živočišná, rostlinná nebo nerostná) je dravya s vlastnostmi rasa, guna, vírya, vipáka a prabháva, které jsou zastoupeny v různých vzájemných proporcích. Guna představuje takové kvality, jako je teplo, chlad, váhu, lehkost atd. Celkem existuje dvacet různých typů. Z dvaceti vlastností guna jsou nejdůležitější ušna (teplo) a šita (chlad). Vírya je vnitřní energie, která může také představovat teplo a chlad. Vlastnost vipáka lze chápat jako biochemické přeměny jídla. Prabháva představuje jemné působení na tělesnou substanci. Jídlo se trávením přeměňuje na rasa působením játharágni, ohně uvnitř žaludku. Vlastnost rasa se vyskytuje v šesti kvalitách: madhura, ámla, lavana, tikta, katu a kašáya. Každá tato kvalita je důsledkem převahy dvou prvků a každou lze rozpoznat jako určitou chuť. Rozpoznání rasa je důležité pro terapii. Madhura, ámla a lavana dobře působí proti váta, madhura, tikta a kašáya proti pitta a konečně katu a kašáya proti kapha. Pět prvků v různých proporcích vytváří sedm druhů tkání (dhátu). Těmito tkáněmi jsou rasa 8

10 (plasma), rakta (krev), mámsa (maso), medas (tuk), asthi (kost), majjá (kostní morek) a šákra (sperma). Aktivita dhátu se projevuje jako ojas (vitalita) nebo bala (síla). Ojas je zprostředkována pomocí oily, kapaliny, která prochází celým tělem. Funkce aktivních orgánů, jako jsou srdce, mozek, slezina a játra, souvisí s tokem a výměnou této kapaliny v tkáních. Srdce je hlavním orgánem, který zajišťuje tok tří kapalin v těle: rasa, rakta a ojas. Škola Bhela Samphitá, která vznikla přibližně ve stejném období jako Čaraka a Sušrúta Samhitá, avšak její práce se zachovaly pouze ve zlomcích, považovala mozek za centrum myšlení. Rozlišovala mezi manas (myslí), jejímž sídlem byl mozek, a citta (vědomím), jejímž sídlem bylo srdce. Indická věda tedy byla široká, s abstraktními teoriemi na jedné straně a s přesnými postupy experimentů na straně druhé. Matematika se používala nejen v astronomii nebo hudbě, ale také v humanitních vědách jako byl popis jazyka. 2 Buddhismus diamantové cesty 2.1 Co je buddhismus Buddhismus není filozofií ani náboženstvím. Filozofií není proto, že buddhistická učení mění každého, kdo se jimi zabývá. Filozofie objasňuje věci na vnější úrovni slov a myšlenek, ale neovlivňuje bezprostředně náš každodenní život. Buddhovo učení pracuje s člověkem jako celkem, protože dává klč k vnitřním i vnějším dějům, které sami zažíváme a prožíváme. Zejména však nás vede k neustálým proměnám. Pokud Buddhovo učení přeneseme do svého běžného života a začneme mu plně důvěřovat, objeví se v nás samotných hluková důvěra ve vlastní schopnosti vyřešit všechny životní situace. Cílem Buddhova učení tedy je pomoci lidem lépe a štastněji žít. Kořeny buddhismu diamantové cesty leží v malém království v Himálaji mezi Indií a Čínou, v Bhútánu. Přestože jde o jednu z nejchudších zemí světa, většina lidí je v této malé zemi zcela spokojena díky výraznému vlivu buddhismu a tradičnímu způsobu života. Buddhismus není náboženstvím ani vírou. Nehledá nic v minulosti, abychom se navrátili k něčemu, co jsme ztratili. Pokud máme za sebou skutečně pád z ráje, pak takový ráj nemůže být dokonalý a můžeme ho kdykoliv znovu ztratit. Aby pravda byla absolutní, musela by platit na všech místech a ve všech časech. Pokud prověříme většinu ve světě uctívaných bohů, až jsou to bohové vládnoucí a majestátní, žárliví nebo dokonce mstiví, jako je tomu v případě Alláha, dojdeme k závěru, že není dobré mít s nimi cokoliv společného. Není moudré uctívat boha, kterého bychom nechtěli ani za souseda. Buddha vede lidi ke svobodě a k jejich osvícení. Nemá žádný jiný cíl, než jejich konečné dobro a štěstí. Přeje si mít přátele a nikoliv následovníky a vyznavače. Nezatěžuje ani naši morálku, ani naši inteligenci. V jeho učení nejsou rozsudky smrti, jako v islámu, nebo pocity viny spojené s naším sexuálním životem, jako v křesťanství. Všechny Buddhovy výroky jsou logické a praktické, aby nám jeho učení bylo k užitku. Potřebujeme jen důvěru v existenci absolutního cíle - v osvícení (sanskrtsky buddha). Buddhismus není ani hnutí New Age, které je směsicí různých duchovních tradic a pavědeckých názorů tak, aby vyhovovalo přáním lidí, kteří se chtějí spíše dobře cítit, než se ptát a hledat odpovědi. Čím tedy buddhismus je? V průběhu 1500 let rozvoje buddhismu v Indii se nazývalo dharma a následujících 1000 let v Tibetu se nazývalo čhö. Oba tyto výrazy znamenají jak se věci mají. 9

11 Pochopení toho, jak se věci mají, je klíčem k veškerému štěstí. 2.2 Jak se věci mají Aniž bychom zabíhali do nějakých podrobností buddhismu, můžeme si na jednoduchých příkladech objasnit způsob vnímání, chápání, uvažování a myšlení. Představme si sklenici do poloviny naplněné vodou. Můžeme zaujmout dva naprosto odlišné postoje. Sklenici lze považovat za poloprázdnou. Cítíme, že něco není v pořádku, že něco chybí, že je v něčem nedostatek. Můžeme hledat příčiny nebo viníka. Představa poloprázdné sklenice v nás vyvolává negativní odezvu. Stejnou sklenici však lze považovat za poloplnou. Cítíme zde určitou naději, výzvu a možnost. Na stejnou věc, událost, jev nebo bytost se lze dívat několika způsoby a odtud se odvíjejí naše osobní postoje. Naše vnímáni reality není neutrální. Některým věcem a jevům připisujeme větší váhu než jiným, některé vnímáme pozitivně jiné negativně. Předměty a jevy kolem sebe vnímáme podmíněně, v závislosti na stavu své mysli. Představme si nyní, že nám někdo nabízí pomeranč (nebo jiné ovoce, které máme rádi). Pomeranč sám o sobě je neutrálním předmětem, ale značně záleží na tom, kdo a jakým způsobem nám ho nabízí a v jakém prostředí se tak děje. Zde jsme uvězněni v pasti kulturních, společenských a vlastních předsudků vůči jiným lidem. Samotná nabídka chutného ovoce je pozitivní situace. Nabídku však vnímáme jinak, pokud ji učinil přítel, neznámý člověk nebo třeba bezdomovec. Přesto všichni tito lidé mohou být motivováni zcela stejně: nezištně nám něco nabízejí. Naše vnímání, chápání a prožívání světa je podmíněné. a přímo závislé na úrovni prožívání. Lidé však berou své neustálese měnící pocity velmi vážně, protože věří, že to, co se v jejich mysli odehrává, je skutečné. Příčina podmíněného vnímání světa, tedy iluze oddělenosti a dualistický pohled (vnitřní a vnější svět), se objevují díky tomu, že naše mysl funguje jen částečně. Přestože ani uvnitř ani vně není nic stálého nebo trvalého, prostorová podstata mysli vnímá sebe samu jako Já a to, co se v prostoru objevuje, jako něco odděleného. Přestože se všechno podmíněné neustále mění, věříme v reálnost jevů. Vědami, které nás neustále nutí k novým a neočekávaným způsobům vnímání a chápání světa, jsou fyzika a matematika. Matematika je klíčem k velmi překvapivým změnám našeho myšlení, protože rozvíjí představivost a fantazii a překonává zaběhnuté způsoby uvažování a myšlení. Představme si, že máme sečíst číselnou řadu 1 + q + q q n q < 1 Na první pohled je zřejmé, že nějaké rozklady mnohočlenů nevedou k cíli. Řešení je samo o sobě překvapivé a dokazuje, že také na první pohled složitější cesta může vést k cíli. Vynásobíme uvedený vztah členem 1 q a dostaneme: (1 + q + q q n ) (1 q) = = (1 + q + q q n ) (q + q q n+1 ) = 1 q n+1 10

12 Po vydělení obou stran rovnosti členem 1 q dostaneme hledaný součet: 1 + q + q q n = 1 qn+1 1 q 3 Kvalitativní a kvantitativní vysvětlení Pokud se snažíme hledat souvislosti mezi moderní vědou a různými východními filozofiemi, měli bychom stále mít na mysli, jaká vysvětlení nám východní filozofie poskytují. Kvalitativní vysvětlení popisuje určitou kvalitu pozorovaného předmětu nebo jevu, tedy jeho vlastnosti a charakteristiky. Nepodává však žádnou představu o míře těchto vlastností, jejich vzájemných vztazích a vztazích k okolním předmětům a jevům. Nemáme tedy žádnou možnost kvalitativní vysvětlení falsifikovat (vyvrátit nebo potvrdit) experimentem nebo měřením. Příkladem kvalitativního vysvětlení je, že všechny předměty padají k zemi. Z takového vysvětlení se nedovíme nic o podstatě jevů, které padání k zemi způsobují. Žádný předsokratovský učenec neměl představu o tom, co znamená kvantitativní vysvětlení jevů. Jak dalece bychom pokročili v našem chápání, proč je příroda taková, jaká je, pokud bychom nebyli schopni kvantitativních měření a jejich vysvětlení ve formě fyzikálních zákonů? Kvantitativní výpověď popisuje míru vlastností a míru vzájemných vztahů. Umožňuje provést u pozorovaných jevů tzv. algoritmickou stlačitelnost, tedy nalezení určitého pravidla, zákona nebo algoritmu, jimiž lze míru vlastností a míru vzájemných vztahů popsat. Příkladem kvantitativního vysvětlení je, že všechny předměty padají k zemi se stejným zrychlením. Z takového vysvětlení již lze usuzovat na povahu jevu, který padání k zemi způsobuje, tedy na povahu gravitační interakce. 11

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 Obsah Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 1. Síla ticha v symptomech 1. Síla ticha... 22 Minulá a současná práce... 23 Cvičení: imaginární čas... 26 Aspekty síly

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Geometrie a zlatý řez

Geometrie a zlatý řez Geometrie a zlatý řez Pythagorova věta Podívejme se na několik geometrických důkazů Pythagorovy věty využívajících různých druhů myšlení. Úvaha o začátku vyučování, je nutná a prospěšná rytmická část na

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Historie matematiky a informatiky

Historie matematiky a informatiky Evropský sociální fond Investujeme do vaší budoucnosti Historie matematiky a informatiky 2014 Doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. Katedra aplikované matematiky FIT ČVUT v Praze 1 Co je matematika? Matematika

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

MÁ CESTA K AJURVEDĚ. Anna Sazhneva Praha. 2012 Ájurvédská instituce Dhanvantri, Praha

MÁ CESTA K AJURVEDĚ. Anna Sazhneva Praha. 2012 Ájurvédská instituce Dhanvantri, Praha MÁ CESTA K AJURVEDĚ Anna Sazhneva Praha 2012 Ájurvédská instituce Dhanvantri, Praha OBSAH: 1. CESTA K AJURVÉDĚ 2. STUDIUM AJURVÉDY 3. HISTORIE AJURVÉDY 4. PŘÍNOS PRO SVĚT 5. ŽIVOTOSPRÁVA 6. TRIDÓŠ 7. JOGA

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 20. 3. 2013 Pořadové číslo 15 1 Energie v přírodě Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník)

PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) PŘÍRODOVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Tento předmět je zařazen ve 4. a 5. ročníku k prohloubení učiva o přírodě a člověku. Nabízí podrobné seznámení s vnitřní i vnější stavbou těl živočichů,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Úvod do teorie dělitelnosti

Úvod do teorie dělitelnosti Úvod do teorie dělitelnosti V předchozích hodinách matematiky jste se seznámili s desítkovou soustavou. Umíte v ní zapisovat celá i desetinná čísla a provádět zpaměti i písemně základní aritmetické operace

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

DÍLČÍ OBLASTI ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ A JAK JE ROZVÍJET

DÍLČÍ OBLASTI ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ A JAK JE ROZVÍJET DÍLČÍ OBLASTI ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ A JAK JE ROZVÍJET Popis jednotlivých oblastí intelektu s výčtem vhodných aktivit pro jejich rozvoj PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. Centrum nadání www.centrumnadani.cz 1.

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Trochu astronomie v hodinách fyziky Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb Podívejte se dnes večer na oblohu, uvidíte Mars v přiblížení k Zemi. Bude stejně velký jako Měsíc v úplňku. Konec světa. Planety se srovnají

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil,

jde nahoru a najednou se zhroutí. A to naprosto odporuje obecně přijímanému ekonomickému mainstreamu a jeho teoriím. Další věcí, kterou bych zmínil, R: Dá se čekat, že se krize podobné té současné budou i nadále objevovat? A že ekonomie jako vědní disciplína, respektive matematika, kterou používá, bude jedním z důvodů? D: Myslím si, že matematika vždy

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy

postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy Formální systémy (výrokové) logiky postaveny výhradně na syntaktické bázi: jazyk logiky neinterpretujeme, provádíme s ním pouze syntaktické manipulace důkazy cíl: získat formální teorii jako souhrn dokazatelných

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz)

Logický důsledek. Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Logický důsledek Petr Kuchyňka (7765@mail.muni.cz) Úvod P 1 Logický důsledek je hlavním předmětem zájmu logiky. Je to relace mezi premisami a závěry logicky platných úsudků: v logicky platném úsudku závěr

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Kurz psychologie a sociologie na FSV

Kurz psychologie a sociologie na FSV Kurz psychologie a sociologie na FSV Základy obecné psychologie 1 - - senzorické procesy, vnímání, vědomí Mgr. Petra Halířová 2010/2011 Literatura Atkinsonová, R. (2003). Psychologie, s. 110-231 Dobrovská,

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Přírodní radioaktivita

Přírodní radioaktivita Přírodní radioaktivita Náš celý svět, naše Země, je přirozeně radioaktivní, a to po celou dobu od svého vzniku. V přírodě můžeme najít několik tisíc radionuklidů, tj. prvků, které se samovolně rozpadají

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: VLASTIVĚDA 5. ročník

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: VLASTIVĚDA 5. ročník Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: VLASTIVĚDA 5. ročník Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Behaviorismus. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Behaviorismus. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Behaviorismus MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Behaviorismus Ročník:

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ Celoživotní vzdělávaní (CŽV) bylo přijato na ČVUT jako logický a nezbytný doplněk základní pedagogické činnosti. Legislativní rámec CŽV na ČVUT je vymezen platným

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více