Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354"

Transkript

1 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í SVPSB/SPECIÁLNÍ VIROLOGIE Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Viry obratlovců I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Viry hospodářských zvířat Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Cílem je seznámit posluchače s významnými patogeny živočichů ovlivňujících živočišnou výrobu Klíčová slova: výskyt, patogeneze, prevence Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Diagnostické metody ELISA Ab Imunoenzymatická reakce k průkazu specifických protilátek. Antigen je navázaný v jamkách mikrotitračních destiček. Protilátky ze vzorku séra navázané na antigen jsou detekovány konjugátem, který reaguje se substrátem a dochází ke změně zabarvení. Intenzita zabarvení se měří spektrofotometricky. ELISA Ag Imunoenzymatická reakce k průkazu antigenu. Antigen se váže na specifickou protilátku navázanou v jamkách mikrotitračních destiček. Na antigen se váže přidaná detekční protilátka specifická pro daný antigen. Vzniklý komplex je detekován konjugátem, který reaguje se substrátem a dochází ke změně zbarvení. Intenzita zabarvení se měří spektrofotometricky.

6 Diagnostické metody Hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) Stanovuje kvantitativně přítomnost hemaglutinačně-inhibičních protilátek proti virovému antigenu ve vyšetřovaném vzorku. Přítomnost protilátek je indikována inhibicí aglutinace a sedimentací erytrocytů. IF test (přímý imunofluorescenční test) Antigen přítomný v infikovaných tkáních reaguje se specifickými protilátkami značenými FITC. Ve fluorescenčním mikroskopu je pozorovatelná charakteristická fluorescence cytoplazmy buněk. Imunodifuzní test (IDT) Precipitace v agarovém gelu. Precipitační linie vzniká v místě styku antigenu a protilátky difundujících proti sobě vgelu. Imunoelektroforéza v agar-gelu Elektroforetická separace následovaná imunoprecipitací rozdělených proteinů specifickými protilátkami, většinou v prostředí agarózy.

7 Diagnostické metody Imunochromatografický test (ICHT) Imunoenzymatický test, který stanovuje kvalitativně přítomnost viru. Systém využívá nitrocelulózové membrány se specifickými monoklonálními protilátkami proti viru, které jsou konjugovány s koloidním zlatem. Když je imunochromatografický proužek ponořen do suspenze vzorku, migruje kapilárně vzorek i protilátky konjugované s koloidním zlatem (konjugát). V přítomnosti viru vzniká komplex antigen konjugát monoklonální protilátka vizualizovaný v podobě pozitivní linie na detekčním proužku. IPMA Immunoperoxidase Monolayer Assay Imunoperoxidázový test, který stanovuje kvantitativně přítomnost protilátek ve vyšetřovaném séru proti virovému antigenu, který je fixován v buněčné kultuře v jamkách mikrotitračních destiček. Přítomnost protilátek je indikována tvorbou hnědočerveného zabarvení v cytoplazmě buněk. Intenzita zabarvení v různých ředěních séra odpovídá množství přítomných protilátek. Výsledek je udáván v titrech.

8 Diagnostické metody Izolace viru Izolace viru na buněčných kulturách a jeho následná identifikace imunoperoxidázovým testem nebo metodami molekulární biologie (PCR, RT- PCR, ). Virus (např. BVD) přítomný v biologickém materiálu (orgány, tělní tekutiny, sekrety a exkrety, leukocyty periferní krve) je schopen se pomnožovat na vnímavých tkáňových kulturách in vitro bez tvorby cytopatického efektu (CPE) necytopatogenní kmeny (ncp), nebo s tvorbou charakteristického CPE cytopatogenní kmeny (cp). Virus je nutno ve tkáních dále identifikovat IF testem nebo imunoperoxidázovým testem s použitím skupinově nebo druhově specifických monoklonálních protilátek. Neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) Mikrotitrační neutralizační imunoperoxidázový test stanovuje kvantitativně přítomnost protilátek proti viru testováním postupných dvojnásobných ředění vyšetřovaného séra proti standardnímu ředění virové suspenze obsahujícím 100 TCID50 na vnímavých tkáňových kulturách. Nezneutralizovaný virus se detekuje ve tkáních PLA testem.

9 Diagnostické metody NIF (nepřímý imunofluorescenční test) Indirect Immunofluorescence Antibody Test (IFAT) Test na kvalitativní i kvantitativní průkaz specifických protilátek. V tomto testu jsou vzorky sér inkubovány s antigenem (virem) fixovanými na mikroskopických podložních sklech. Ve druhém kroku jsou přidávány fluoresceinem značené protilátky proti imunoglobulinům daného vyšetřovaného zvířete. Metoda je založena na skutečnosti, že některé chemické látky (fluorochromy) po dopadu světla o kratší vlnové délce září světlem o delší vlnové délce tedy světlem jiné barvy. Tento jev se nazývá fluorescence. Je projevem intramolekulární energetické změny vzbuzené v látce absorbovaným zářením. Reakce se hodnotí ve fluorescenčním mikroskopu. Výsledek vyšetření různého ředění séra se udává v titrech.

10 Diagnostické metody PCR (polymerázová řetězová reakce) Polymerase Chain Reaction Biochemická reakce, která využívá enzym DNA-polymerázu ke kopírování DNA. Amplifikace (zmnožení) DNA pomocí PCR je zajištěno použitím dvou primerů, které nasedají na komplementární sekvence ve dvou templátových vláknech. Templátová vlákna vznikají denaturací původně dvouvláknové DNA. Primery na tato vlákna nasedají v protisměrné orientaci, tímto vznikne ohraničení žádaného amplikonu (PCR produktu) o určité délce nukleotidové sekvence např. cílového genu. Metoda PCR je využívána v různých modifikacích jako je RT-PCR, Real-time PCR, PCR-SSCP, PCR ELISA, PCR-multiplex, PCR-RFLP, atd. Real-time PCR (qpcr) Na rozdíl od běžné PCR, kde se analyzuje až výsledný produkt (amplifikovaná DNA) pomocí elektroforézy v agaróze, je při Real-time PCR zaznamenáván každý cyklus PCR ve skutečném čase. Záznam amplifikace je založen na principu fluorescence, kdy se používají sondy (fluorescenční látky), které se váží specificky nebo nespecificky na amplifikované DNA.

11 Diagnostické metody PCR (polymerázová řetězová reakce) Polymerase Chain Reaction Real-time PCR (qpcr) RT-PCR = polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí Laboratorní technika pro amplifikaci určitého segmentu molekuly RNA. Její řetězec je nejprve (reverzně) celý přepsán do komplementární DNA a poté následuje amplifikace specifické DNA pomocí PCR. Tyto 2 kroky se dají dělat postupně nebo dohromady.

12 Diagnostické metody PLA test Peroxidase Labelled Antibody Assay Detekuje přítomnost viru izolovaného v monolayeru buněčné kultury imunoperoxidázovým testem pomocí specifických monoklonálních protilátek a konjugátu (protilátek značených peroxidázou). Přítomnost hnědočerveného zbarvení v cytoplazmě buněk vyskytujících se menších ložiscích nebo difúzně v celém monolayeru indikuje přítomnost viru. Pomalá aglutinační reakce (PA) Spočívá ve specifické reakci antigenu s protilátkou, kdy dochází k tvorbě aglutinátu. Metoda je určena ke kvantitativnímu průkazu protilátek. Reakce vazby komplementu (RVK) Metoda, která využívá schopnosti komplementu vázat se na komplex antigenu s protilátkou. Ke zviditelnění reakce se používá hemolytický systém. Pozitivní reakce = nepřítomnost hemolýzy, komplement není k dispozici pro hemolytický systém. Negativní reakce = přítomnost hemolýzy, komplement reaguje s hemolytickým systémem a dochází k hemolýze.

13 Diagnostické metody Rose bengal test (RBT) rychlá aglutinační reakce, která spočívá ve specifické reakci antigenu s protilátkou, kdy dochází k tvorbě aglutinátu. Antigen je barven bengálskou červení v kyselém pufru. Metoda je určena ke kvalitativnímu průkazu protilátek. Rychlá aglutinační reakce (RA) Spočívá ve specifické reakci antigenu s protilátkou, kdy dochází k tvorbě aglutinátu. Metoda je určena ke kvalitativnímu průkazu protilátek. Virus neutralizační test (VNT) Stanovuje kvantitativně přítomnost protilátek proti virovému antigenu testováním postupných dvojnásobných ředění vyšetřovaného séra proti standardnímu ředění virové suspenze na vnímavých tkáňových kulturách. Tvorba cytopatického efektu indikuje nepřítomnost neutralizačních protilátek v příslušném ředění séra.

14 Diagnostické metody Western Blot (WB) = Enzyme-linked Immunoelectrotransfer Blot Technique = immunoblot Dvoustupňová imunochemická diagnostická technika na bázi elektroforézy a enzymatické reakce s chemiluminiscenční koncovkou na PVDF membráně. Využívá se k detekci specifických protilátek nebo antigenu (proteinu).

15 VIRY SKOTU Blue tongue Bovinní respiratorní syncytiální virus (BRSV) Bovinní virová diarhoe (BVD-MD) Brucelóza Hlavnička (MCF) Chlamydióza Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) Koronaviry skotu Enzootická bovinní leukóza Leptospiróza Listerióza Neosporóza

16 VIRY SKOTU Parainfluenza 3 (PI 3) Parapoxviry Paratuberkulóza Q-horečka Rotaviry Slintavka a kulhavka (SLAK) Vezikulární stomatitida

17 Katarální horečka ovcí (Bluetongue) Reoviridae, Orbivirus, Bluetongue virus infekční onemocnění přežvýkavců, není přenosné na člověka přenašečem viru je hmyzí vektor tiplík rodu Culicoides; virus může být šířen semenem býků U skotu mohou být klinické příznaky nevýrazné, sérotyp BTV-8 se vyznačuje schopností způsobit u skotu projevy klinických příznaků. Onemocnění se projevuje vesikulárními a ulcerózními změnami v dutině ústní a kůži, koronitida, lakrimace, salivace, pokles produkce mléka. Morbidita (nemocnost) a mortalita (úmrtnost) je nízká. Morbidita u skotu se pohybuje kolem 2,0 %, u ovcí 3,5 % a mortalitu u skotu 0,3 % a u ovcí 1,5 %.

18 Katarální horečka ovcí

19 Katarální horečka ovcí

20 Katarální horečka ovcí

21 Katarální horečka ovcí

22 Katarální horečka ovcí tiplík rodu Culicoides

23 Bovinní respiratorní syncytiální virus (BRSV) Paramyxoviridae, Bovine respiratory syncitial virus běžně rozšířen přenos aerosoly infekce ciliárního systému horních a dolních cest dýchacích, alveolární, vytvoření predispozice pro bakteriální infekci

24 Bovinní virová diarhoe (BVD-MD) RNA virus čeleď Flaviridae, rod Pestivirus, BVDV infekční onemocnění skotu, chovy plemenných býčků; infekcí plodu v 1/3 gravidity narozená telata trvalý zdroj infekce transplacentární přenos, přímý kontakt, semeno, inseminace, injekční jehly, vyšetřovací rukavice není primárně patogenní pro pro respiratorní trakt; má silnou afinitu k lymforetikulární tkáni, způsobuje imunosupresi; eroze na dásních, pyscích, tvrdém a měkkém patře; jícen s krváceninami, edémem; sekundární bakteriální infekce zasahují mandle, epiglotis; hemorhagické léze, nekrotická ložiska, možný přenos inseminací (v ovariích přežívá až 60 dnů); prostupuje placentou

25 Význam onemocnění pro chovy skotu snížená užitkovost dojnic nižší počty telat zvýšené náklady na léčbu průjmy (starší zv., dojnice) a záněty plic prostupuje placentou a podle stadia gravidity způsobuje poškození plodu (kratší dolní čelist, narušení vývoje mozku) poruchy reprodukce resorbce embryí, zmetání, mumifikace plodu, změny říjových cyklů (hormonální disbalance) imunotoleranci a perzistentní formu infekce imunosuprese způsobuje vyšší náchylnost a horší průběh infekcí způsobených jinými patogeny hlavně respiratorními

26 Princip ozdravování skotu od BVD eradikace vyhledání a odstranění PI jedinců (sérologické vyšetření všech zvířat, virologické vyšetření všech negativních) prevence intrauterinních infekcí vakcinace, pouze monovalentní vakcíny ochrana neinfikovaných stád, pravidelná kontrola zdrav. stavu další možný přenos, kromě kontaktu s infikovaným skotem, je z ovcí, koz a divokých přežvýkavců, kontaminovanými vakcínami, nástroji, bodnutí krev sajícím hmyzem

27 Význam vakcinace v chovech tlumení akutních klinických příznaků prevence intrauterinních infekcí tlumení vylučování viru PI zvířaty (po poklesu titrů protilátek opět masivní vylučování) vakcinace polyvalentními vakcínami je málo účinná ČR (podobně jako Německo) vysoká koncentrace zvířat, vysoké riziko reinfekcí vakcinace ozdravených monovalentními vakcínami

28 Hlavnička (MCF) Herpesviridae, soubor virů: alcelaphine herpesvirus-1, ovine herpesvirus 2 atd. skot, kozy, ovce, bizon, jelen (přežvýkavci) přenašečem viru je hmyzí vektor tiplík rodu Culicoides; virus může být šířen semenem býků zánět, vředy, výměšky ústních a respiračních sliznic, oční leze, poruchy nervového systému

29 Enzootická bovinní leukóza Bovine leukemia virus skot krev obsahující leukocyty, mléko, tetování, inseminace, kontaminované jehly nízká frekvence vzniku nádorů; BLV pozitivní nesmí být exportovány

30 Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) Herpesviridae, Bovine herpesvirus 1, Bovine herpesvirus 2, Bovine herpesvirus 2 infekční onemocnění přežvýkavců přímý kontakt, sekrety, exkrety (šíří se přímým úzkým kontaktem mezi zvířaty, zejména aerosolem respiračních, očních a genitálních sekretů; nepřímá cesta přenosu viru je také možná a probíhá hlavně kontaminovanými nástroji, krmivem, vodou nebo semenem při umělé inseminaci; V ČR je zhruba 37 % stád skotu IBR prostých U skotu respirační syndrom, faryngitida, infekční pustulární vulvovaginitida, infekční pustulární balantopostitida, aborty březích krav a jalovic, enteritida, telata meningoencefalitida až generalizované onemocnění

31 Koronaviry skotu Coronaviridae, Bovine coronavirus Evropa, Amerika přenos původce neonatální enteritidy skotu (do 4 týdnů) v USA morbidita až 100%, mortalita do 2%)

32 Parainfluenza 3 (PI 3) Paramyxoviridae, Parainfluenza virus 3 skot (až 90% krav má protilátky) aerosoly Infekce ciliárního systému horních a dolních cest dýchacích, alveolární epitel, sám nezpůsobí problémy, vytvoření predispozice pro bakteriální infekci

33 Pneumonie skotu PI-3 bovine respiratory syncytial virus infectious bovine rhinotracheitis virus

34 Rotaviry Rotavirus skot, běžný výskyt fekal-orální přenos, velmi infekční, inkubační doba 1-4 dny průjem, anorexie, ztráta váhy, deprese, dehydratace, smrt

35 Slintavka a kulhavka (SLAK) Picornaviridae, Aphtovirus, Foot and mouth disease virus skot, prase, ovce (nemocnost dosahuje 100 %, úmrtnost je u dospělých zvířat nízká (do 5 %), vironosičství, je přenosný na člověka vylučuje se slinami, močí, trusem, mlékem a přenáší se kontaktem s nemocnými zvířaty, vzduchem, dále pak mechanicky na povrchu zvířat, člověka, nástrojů či dopravních prostředků akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění sudokopytníků charakterizované horečkou, tvorbou typických puchýřů a aft na sliznici dutiny ústní, na mulci, nozdrách a spárcích.

36 Slintavka a kulhavka (SLAK) Na území České republiky byla slintavka a kulhavka naposledy diagnostikována v roce 1975

37 Slintavka a kulhavka (SLAK) Přehled výskytu slintavky a kulhavky v Evropě za období [29] Rok Stát Původ viru Celkový počet ohnisek 1991 Bulharsko neznámý Itálie importovaný skot bez certifikátu Bulharsko neznámý Rusko únik z laboratoře Řecko ilegální import ovcí Turecko ilegální přesun skotu Rusko import vepřového masa 1 Albánie, Makedonie, 1996 Jugoslávie import nevykostěného masa Turecko ilegální přesun skotu Řecko ilegální přistěhovalci Bulharsko neznámý Řecko neznámý Velká Británie, Nizozemí, Francie, Irsko ilegální dovoz masa, přikrmování prasat kuchyňským odpadem 2060

38 Vezikulární stomatitida Rhabdovirus skot, ovce, prase, kůň, nákaza se vyskytuje v tropických a subtropických oblastech, převážně na americkém kontinentu přenos přímým kontaktem, krví, sajícím hmyzem, je přenosná i na člověka infekce je charakterizována přítomností vezikul a erozí v dutině ústní, případně na kůži vemene, na mulci

39 VIRY PRASAT Aujeszkyho choroba Brucelóza Cirkovirus prasat 2 Leptospiróza Mor prasat Mycoplasma hyopneumoniae Parvoviróza prasat Reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS) Rotaviry Slintavka a kulhavka (SLAK) Vezikulární choroba prasat Virová gastroenteritida prasat Vezikulární stomatitida

40 Aujeszkyho choroba Herpesviridae, Alfaherpesvirinae, Poikilovirus, Herpesvirus suis infekční onemocnění prasat, prase je jediný přirozený rezervoár viru, přenosný na další zvířata i člověka, velmi vnímavé jsou kočky přenos respirační cestou (horizontální přenos nazálními a orálními sekrety), transplacentární infekce (vertikální přenos), vaginální sliznice, semeno, kolostrum, mléko horečka, anorexie, zvracení, respirační problémy, zápal plic, třes, křeče, paralýza, vysoká mortalita u selat až 90%, léčba se neprovádé zdravé chovy

41 Cirkovirus prasat 2 Circovirus, Porcine circovirus 2 infekční onemocnění prasat, syndrom cirkovirového chřadnutí selat (PMWS), nejvýznamnější jsou koinfekce s virem reprodukčního a respiračního syndromu prasat (PRRSV) nebo virem parvovirózy prasat (PPV). přenos: sekrety, kontakt, transplacentární, vylučován semenem snížení hmotnostních přírůstků/den, zvýšení morbidity a mortality, nejvíce jsou postižena selata 6 14 týdnů, Klinické příznaky se nejčastěji projevují poruchami růstu (až v 64 % případů), respiračními poruchami (až v 57 % případů), zježenými štětinami (až v 50 % případů), anémií, doprovázenou bledostí kůže a sliznic (až v 43 % případů), ikterem (až v 21 % případů), průjmy (až v 21 % případů), morbiditou (obvykle 4 20 % případů) a mortalitou (při vzplanutí onemocnění v chovu % případů, při enzootickém průběhu dochází k výraznému poklesu). Aborty, mumifikované plody, mrtvě narozená selata. MVDr. Radek Ficek Klinika chorob prasat Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

42 Cirkovirus prasat 2 Krok č. 1. Je zaměřen na přerušení cirkulace viru PRRS u prasnic. Čtyři měsíce před zahájením depopulace se zastaví nákup prasniček do chovu. Účelem je, aby v době zahájení depopulace nebyly v chovu žádné prasničky mladší než devět měsíců. Všechny prasnice a všichni kanci jsou vakcinováni a za čtyři týdny revakcinováni inaktivovanou PRRS vakcínou. Aplikace stejné vakcíny se opakuje po dalších 30 dnech, v 70. dnu březosti a 7. den po porodu. Krok č. 2. Postupně se z chovu odstraňují výkrmová prasata. Dva měsíce před zahájením depopulace jsou všechna výkrmová prasata mladší než 18 týdnů převezena do výkrmny, která je lokalizována mimo areál vlastního chovu. Prasata starší 18 týdnů jsou v týdenních intervalech (v okamžiku, kdy dosáhnou porážkové hmotnosti) odesílána na jatky. Rovněž mladá prasata z odchoven jsou každý týden odsunována do další výkrmny, lokalizované mimo areál ozdravovaného chovu. Krok č. 3. Postupně se odstraňují i další selata, která jsou dva měsíce před zahájením depopulace odstavena a umístěna do odchovny mimo areál ozdravovaného chovu. V průběhu dvou měsíců jsou tak z chovu odstraněna všechna prasata z odchoven i výkrmu. Krok č. 4. Provádí se důkladná mechanická očista použitím horké vody a detergenčního roztoku. Dezinfekce vyprázdněných hal se provede pomocí 1% přípravku Virkon S. Opětné naskladňování se provede až po 14denní uzávěře. Krok č. 5. Medikace všech zbývajících prasat v chovu (tzn. prasnic a všech sajících selat). Provádí se za účelem snížení výskytu případných dalších (bakteriálních) patogenů. Při volbě antibiotik je nutné vycházet ze stanovení citlivosti u patogenů vyskytujících se v chovu. Často využívaným postupem je přidávání 400 ppm Tilmikosinu do krmiva prasnic po dobu 28 dnů. S medikací se začíná 14 dní před zahájením depopulace. Selata se medikují podobně. Tilmikosin (400 ppm) se přidává do prestarterů a starterů po dobu 12 týdnů. Krok č. 6. Po 14denní přestávce se začínají selata odstavovat přímo v chovu. Nově zakoupené (PRRS negativní) prasničky jsou karantenovány. Popsanou částečnou depopulací se podařilo snížit mortalitu selat v odchovnách na 1 %. I v pozdějším období se mortalita pohybovala kolem 2 %. Klinické příznaky PMWS zcela vymizely, chov zůstal prostý PRRS a výrazně se podařila snížit prevalence výskytu onemocnění vyvolaných bakteriálními patogeny. MVDr. Radek Ficek Klinika chorob prasat Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

43 Mor prasat Flaviviridae, Porcine pestivirus infekční onemocnění prasat, celosvětový výskyt přenos: vylučován všemy sekrety a exkrety, potravou, inhalací (virus přežívá ve zmaraženém mase roky) replikace v mandlích a lymfatických uzlinách, až 100% mortalita Perakutní forma prasata hynou hromadně bez příznaků, až 100 % mortalita. Akutní forma horečka až 42 C, překrvení sliznic, krváceniny na všech sliznicích i na kůži, nechutenství, zácpa, průjem, dušnost, nervové příznaky: křeče, ochrnutí končetin, kapří hřbet (= vyhrbení páteře nahoru), plovací pohyby (prasata leží na boku a kopou končetinami, což připomíná pohyby při plavání); zmetání. Chronická forma méně výrazné klinické příznaky, poruchy dýchacího a trávicího traktu, vyhublost, úhyn. Atypická forma mírný zdlouhavý průběh bez podezření na mor, průjmy, dýchací potíže, poruchy CNS.

44 Mor prasat Terapie se neprovádí (vyhlášení ohniska a utracení všech zvířat v ohnisku, viz níže). Ve všech zemích EU a většině dalších zemích je očkování zakázáno. Prevence spočívá v ochraně státu před zavlečením a důsledných hygienických opatřeních v chovech prasat. Při výskytu moru prasat se označí pozitivní chov jako ohnisko nákazy, vymezí se 3 km ochranné pásmo (obvykle území celé obce) a pásmo surviellence (10 km). Všechna zvířata v zasaženém chovu se musí utratit, ve vymezených pásmech platí daná pravidla dle zákona 166/1999 Sb.a příslušných vyhlášek. Při výskytu moru u divokých prasat se vymezuje tzv. pásmo zamoření (katastr obce, kde byl pozitivní jedinec odloven či nalezen uhynulý) a pásmo ochranné (dle migrační vzdálenosti divokých prasat: km).

45 Mor prasat

46 Mor prasat Mor prasat byl na Slovensku naposledy v roce 2005, a to v okrese Lučenec. Tehdy museli chovatelé v oblasti utratit několik tisíc zvířat. V České republice se prasečí mor naposledy objevil u domácích zvířat v roce 1997 na Kroměřížsku, u divokých prasat v roce 1999 na Vsetínsku.

47 Parvoviróza prasat Parvovirus, Porcine parvovirus infekční onemocnění prasat přenos oronazální cesto, vylučování výkaly infekce do poloviny březosti vedou k poškození plodu, mumifikace plodu, infekce selat a dospělých je inaparentní

48 Reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS) Arterivirus, Porcine arterivirus infekční onemocnění prasat, Evropa, Severní Amerika přenos: aerosol, přímý kontakt, semeno infikuje alveorální makrofágy, imunosuprese, respirační příznaky u selat do 3 týdnů, vyvolává zápal plic, eroze řasinkového epitelu, otoky kolem očí, zánět spojivek, modré zabarvení rypáku, uší a vulvy. Mortalita až 100% ve spojení se sekundární bakterální infekci.

49 Reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS) Hlavní zásady ochrany chovů K snižování rizika proniknutí PRRSV infekce se osvědčilo zavedení a dodržování následujících opatření: Zajistit dostatečnou vzdálenost mezi farmami, nebo od dalších zařízení určených k zpracování vepřového masa. Vstup na farmu zajistit jedním hlavním vchodem s možností sprchování a povinnosti výměny ošacení a obuvi pro ošetřující personál. Před vstupem do každé budovy zabezpečit dezinfekční rohož pro dezinfekci a očištění obuvi. Doporučuje se omytí rukou v roztoku s biocidním účinkem. Uplatňovat přísnou kontrolu pohybu osob a návštěv v prostoru farmy a zamezit vstup do provozu těm, kteří se v průběhu předchozích tří dnů setkali s prasaty v jiném chovu nebo chovají prasata doma. Hlavní cesta přenosu infekce virem PRRS je nejčastěji zprostředkována nově příchozími prasaty, proto je nutné do negativního chovu nakupovat prasata ze známých a prověřených zdrojů, kde se uplatňují stejně přísná ochranná opatření pro zamezení rizika zavlečení viru PRRS. Skupina nově ustájených chovných prasat musí být předem aklimatizována odděleně od ostatních prasat v zařízení pro karanténu, kde se prasata adaptují na nové podmínky chovu po dobu 60 až 150 dnů. Osoby ošetřující prasata v karanténě by neměly pracovat v hlavních provozech farmy. Pokud to není možné zabezpečit, pak je nutné do izolované stáje vstupovat v závěru, po předchozím osprchování a kompletní výměně ošacení a obuvi a dodržování pravidel dezinfekce. Semeno by mělo být používáno pouze z inseminačních stanic kanců bez výskytu aktivní infekce virem PRRS a s vysokou úrovní biologické ochrany před zavlečením viru PRRS. Zdravotní status inseminační stanice je určen podle výsledků testování kanců i kanečků a jejich biologických vzorků (krevní sérum, sliznice mandlí a semeno) v karanténě i provozech ISK podle programu na snižování výskytu infekcí virem PRRS.

50 Reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS) Dopravní prostředky musí být řádně očištěny a dezinfikovány. Nejvyšší pozornost musí být věnována automobilům určených pro transport prasat mezi chovy a na jatka. Všechny dopravní prostředky vjíždějící do areálu farmy musí projet dezinfekčním bazénem, který zaručí dezinfekci celého obvodu kol. Řidiči musí mít k dispozici čistý pracovní oděv a obuv. Nakládací (vykládací) rampa musí být lokalizována a konstruována tak, aby umožnila důkladnou očistu a dezinfekci po každém použití, zajistila jednosměrný provoz pro pohyb prasat a zabránila řidičům a jejich pomocníkům vstupu do prostoru farmy a ošetřujícímu personálu na korbu dopravního prostředku. Dezinfekční rohože by měly být k dispozici na obou stranách rampy. Krmný vozík, stříkací hadice a další pomůcky (např. fixační smyčky, aj.) musí být používány jen v obvodu dané provozní jednotky, všechna ostatní přepravní a pomocná zařízení komunikující mezi jednotlivými provozními jednotkami by měla být odstraněna nebo před přemístěním do jiné jednotky dezinfikována. Pro pitvy uhynulých prasat a skladování kadáverů je nutné zřídit fyzicky separované zařízení. Pasivními přenašeči viru PRRS jsou hmyz, ptáci a hlodavci. Proto je nutné provádět opatření k maximálnímu odstranění těchto vektorů ze stájí a z farmy. Proti pasivnímu přenosu viru PRRS prostřednictvím vody nebo vzduchu se osvědčila sanitace napájecí vody pomocí Virconu S v ředění 1:1000 a dezinfekce vzduchu aerosolem Virconu S i v přítomnosti prasat (tab. 1).

51 Reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS) Ochrana proti šíření PRRS uvnitř chovu V zásadě platí stejná pravidla jako pro chovy prosté PRRS. Navíc jsou v chovech nakažených PRRSV přijímána vnitřní opatření k identifikaci a eliminaci zdrojů infekcí a k postupnému tlumení cirkulace viru PRRS. Podle typu jednotlivých farem, způsobu odchovu prasat a doby výskytu PRRSV se můžeme ve vztahu k laboratorní diagnostice setkat s následujícími typy infekcí virem PRRS: Aktivní infekce (charakterizovaná silnou protilátkovou odezvou a přibýváním nových sérologických reagentů a pozitivním nálezem viru PRRS v klinických vzorcích prasat). Perzistence (přetrvávání stálé hladiny protilátek po opakovaných sérologických vyšetřeních a nepravidelný nález viru PRRS v lymfoidních tkáních, semeni a orgánech prasat 100 až 150 dnů po primární infekci). Klidové, rekonvalescentní stadium (nízká prevalence protilátek proti PRRSV a snižování až vymizení hladin ELISA protilátek v průběhu 6 měsíců až 1 roku). K zabránění rychlému rozšíření akutní formy infekce PRRSV uvnitř chovu je nutné přijmout následující opatření: Minimalizovat nebo vyloučit přemísťování selat mezi jednotlivými vrhy. Pokud je to nezbytné, tak jen prvních 24 hod. po narození. Nepoužívat injekční jehly a další pomůcky na více než jeden vrh. Zahájit podpůrnou léčbu proti bakteriálním infekcím v postižených vrzích po dobu nejméně 5 dnů. Selata, která na léčbu nereagují zlepšením zdravotního stavu, je nutné utratit. Zamezit přemísťování jednotlivých prasat a formování nových skupin v odchovnách. MVDr. Ivan Pšikal, CSc. Laboratoř pro virové infekce prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno Doc. MVDr. Josef Drábek, CSc. Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ing. Jan Stibal Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

52 Rotaviry Rotavirus, Porcine rotavirus infekční onemocnění prasat přenos fekal-orální cestou bílý/žlutý vodnatý průjem, kritické období selata 1-3 týdny

53 Slintavka a kulhavka (SLAK) viz skot

54 Vezikulární choroba prasat Swine vesicular disease vysoce infekční onemocnění prasat (až 65%) xxxxx vesikuly mezi zuby a na ploše chodidel, nechutenství, apatie, ztráta váhy

55 Virová gastroenteritida prasat Coronavirus, Porcine coronavirus infekční onemocnění prasat, koček, psů, celosvětový výskyt přenos orální cestou napadá enterocyty, vodnatý průjem, morbidita 100%, mortalita až 100% do 14 dnů věku, pro ochranu jsou nezbytné IgA

56 Vezikulární stomatitida viz skot

57 Prasečí chřipka Orthomyxovirus, Influenza virus A (H1N1) infekční onemocnění prasat, člověka, krocan přenos aerosoly respirační epitel, rychlý přenos, kašel, horečka, výtok s nosu a očí

58 Viry ovcí a koz Blue tongue Brucelóza Hlavnička (MCF) Chlamydióza Infekční arthritida a encefalitida Infekční epidydimitida Klíšťová encefalitida (TBEV) Leptospiróza Listerióza Maedi-visna Parapoxviry Paratuberkulóza Q-horečka viz viry skotu viz viry skotu

59 Viry ovcí a koz Rotaviry Slintavka a kulhavka (SLAK) Toxoplazmóza Vezikulární stomatitida viz viry skotu viz viry skotu viz viry skotu

60 Infekční arthritida a encefalitida Lentivirus, Caprine lentivirus infekční onemocnění koz, celosvětově kolostrem, mlékem, vertikálně arthritida, encephalitida, pneumonie

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 č.j. 164/07-EPI-1956/2007 Krajské veterinární správy ze dne 9. října 2007 Krajská veterinární správa, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 47 odst. (1) písm. b)

Více

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ Se sídlem v Benešově, Černoleská 1929, 256 38 Benešov,kvss@svscr.cz IČ: 65392191

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ Se sídlem v Benešově, Černoleská 1929, 256 38 Benešov,kvss@svscr.cz IČ: 65392191 KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ Se sídlem v Benešově, Černoleská 1929, 256 38 Benešov,kvss@svscr.cz IČ: 65392191 NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ č. 17 / 2007 o

Více

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu.

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu. TABULKA ZEVNÍCH PŮVODCŮ, NA KTERÉ MÁ BÝT VYŠETŘOVÁNO VE VZTAHU K OBECNÝM A DRUHOVĚ SPECIFICKÝM POKYNŮM K VÝROBĚ A KONTROLE SAVČÍCH VETERINÁRNÍCH VAKCÍN 1. VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKA V obecných požadavcích pro

Více

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT Jana Prodělalová Oddělení virologie Virové choroby prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Evoluce koronavirů: 8 100 př.n.l. rekombinace, mutace adaptace

Více

VAKCINAČNÍ POSTUPY VAKCINAČNÍ STRATEGIE SESTAVENÍ VAKCINAČNÍHO SCHÉMA VÝBĚR TYPU A DRUHU VAKCÍNY. Hospodářská zvířata. Zvířata zájmových chovů

VAKCINAČNÍ POSTUPY VAKCINAČNÍ STRATEGIE SESTAVENÍ VAKCINAČNÍHO SCHÉMA VÝBĚR TYPU A DRUHU VAKCÍNY. Hospodářská zvířata. Zvířata zájmových chovů VAKCINAČNÍ STRATEGIE VAKCINAČNÍ POSTUPY Hospodářská zvířata Ochrana území bez vakcinace Vakcinace jako součást ozdravovacího programu Vakcinace stáda příprava konkrétních vakcinačních plánů pro daný chov

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

Kontroly podmínenosti v roce 2011

Kontroly podmínenosti v roce 2011 Kontroly podmínenosti v roce 2011 SMR 12 15 MVDr. Radek Axmann Chovatel, jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě, svodu a prodeji zvířat, jakož i další osoby, které přicházejí do styku se zvířaty a

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 40079/2006-11000 V Praze, dne 5.12.2006

Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 40079/2006-11000 V Praze, dne 5.12.2006 Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 40079/2006-11000 V Praze, dne 5.12.2006 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2007 V souladu 44 odst.1 písm. d) zákona

Více

OZDRAVOVACÍ PROGRAM od BOVINNÍ VIROVÉ DIARHOE (BVD)

OZDRAVOVACÍ PROGRAM od BOVINNÍ VIROVÉ DIARHOE (BVD) STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA Referenční laboratoř pro bovinní virovou diarrhoeu (BVD/MD) Oddělení virologie Rantířovská 93, 586 05 Jihlava Tel.: +420 567 143 263, Fax: +420 567 143 262, Web: www.svujihlava.cz,

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki

Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové, Tel: 495 279 059, Fax: 495 279 059, E-mail: epodatelna.kvsh@svscr.cz, ID datové schránky: qk4aiki N A Ř Í ZE

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze Č. j.: SVS/2014/096566-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení 49 odst.1 písm.

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012 Strana 2 Částka 2 / 2011 Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.:192393/2011-MZE-17212 V Praze dne 22.11.2011 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2012 V souladu

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2014

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2014 Strana 2 Částka 3 / 2013 Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.: 71808/2013-MZE-17212 V Praze dne 19. 11. 2013 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2014 V souladu

Více

UPLATNĚNÁ CERTIFIKOVANÁ METODIKA č. 43. Ozdravování stád skotu od bovinní virové diarey slizniční choroby (BVD-MD) Autorský kolektiv

UPLATNĚNÁ CERTIFIKOVANÁ METODIKA č. 43. Ozdravování stád skotu od bovinní virové diarey slizniční choroby (BVD-MD) Autorský kolektiv UPLATNĚNÁ CERTIFIKOVANÁ METODIKA č. 43 Ozdravování stád skotu od bovinní virové diarey slizniční choroby (BVD-MD) Autorský kolektiv MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. MVDr. Věra Fichtelová, Ph.D. Oponenti MVDr.

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2015

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2015 Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.: 72403/2014-MZE V Praze, dne 12. 11. 2014 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2015 V souladu s 44 odst. 1 písm. d) zákona

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Schánilec P. Hájek I. Agudelo C. F. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozšíření

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU

DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Úvod IntellMed, s.r.o., Václavské náměstí 820/41, 110 00 Praha 1 DIAGNOSTICKÝ KIT PRO DETEKCI MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBY U KARCINOMU PANKREATU Jednou z nejvhodnějších metod pro detekci minimální reziduální

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele Příloha 9 AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele OBSAH: - Doporučená preventivní opatření - Příznaky onemocnění - Postupy při desinfekci - Obrazové přílohy Příloha 9 2 (celkem 8) AVIÁRNÍ

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II)

P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II) P O H O T O V O S T N Í P L Á N pro případ vzniku nebezpečné nákazy (část II) hospodářství - provoz Chovatel název (viz část I): Registrační číslo hospodářství: CZ.......... Název hospodářství: Obec: KÚ:

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Státní veterinární správa ČR. Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne 30.12.2005

Státní veterinární správa ČR. Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne 30.12.2005 Státní veterinární správa ČR Metodický návod SVS ČR č. 10/2005 čj. 2346/2005/RED ze dne 30.12.2005 k realizaci Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v ČR schváleného

Více

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České Republice

Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České Republice Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR) v České Republice Informativní brožura MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. 1, MVDr. Jan Bažant 2 1 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

Nebuněční Viry, viroidy, priony

Nebuněční Viry, viroidy, priony Nebuněční Viry, viroidy, priony Viry - Stavba virionu Virové kapsidy Nukleová kyselina viru a) DNA - dvouřetězcová - jednořetězcová (jen u virů) b) RNA -dvouřetězcová (jen u virů) - jednořetězcová Lytický

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších

Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších flavivirových neuroinfekcí Hana Zelená Jan Raszka Jiří Januška Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Centrum klinických laboratoří Virologické i oddělení

Více

389/2004 Sb. VYHLÁŠKA

389/2004 Sb. VYHLÁŠKA 389/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

Rozpracovaní pohotovostního plánu veterinárních opatření v Regionu Uherské Hradiště. Anna Krejčíková

Rozpracovaní pohotovostního plánu veterinárních opatření v Regionu Uherské Hradiště. Anna Krejčíková Rozpracovaní pohotovostního plánu veterinárních opatření v Regionu Uherské Hradiště Anna Krejčíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předmětem této práce je rozpracování pohotovostního plánu veterinárních

Více

Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno. 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014

Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno. 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014 OBI v registru dárců krve FN Brno Pacasová R., Tesařová E., Křížová E. Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno 8. Střešovický transfuzní den, Praha 26.11.2014 Virus hepatitidy B Virus hepatitidy B (HBV)

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně. Enviromentální mastitidy

Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně. Enviromentální mastitidy Kontrola kontagiosních mastitid : Dojte krávy správně Enviromentální mastitidy 1 Ο Kontagiosní mastitidy Klinická mastitida 2 Subklinická mastitida Mastitidní mléko pod mikroskopem Bakterie Kontagiosní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ

OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBECNÉ POŽADAVKY PRO PRODUKCI A KONTROLU INAKTIVOVANÝCH SAVČÍCH BAKTERIÁLNÍCH A VIROVÝCH VAKCÍN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ OBSAH: DEFINICE A OBECNÉ POŽADAVKY 1. VÝCHOZÍ MATERIÁLY 2. FINÁLNÍ VÝROBEK VÝSLEDKY

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

VPP ZEM ZV 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Zemědělské pojištění pojištění zvířat OBSAH. Předmět pojištění, rozsah pojištění

VPP ZEM ZV 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Zemědělské pojištění pojištění zvířat OBSAH. Předmět pojištění, rozsah pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe

Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe Mikrobiologie viry v potravinách příklady z praxe Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. Standardy v rámci stravovacích služeb EU

Více

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: NEMOCI ZVÍŘAT. Školní rok: 2014/2015

Témata. k profilové části maturitní zkoušky. Forma: ústní. Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE. Předmět: NEMOCI ZVÍŘAT. Školní rok: 2014/2015 Témata k profilové části maturitní zkoušky Forma: ústní Obor vzdělávání: VETERINÁRNÍ PREVENCE Předmět: NEMOCI ZVÍŘAT Školní rok: 2014/2015 Třída: VP4 Zpracoval(a): MVDr. Hana Kuběnová Projednáno předmětovou

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida MUDr. Tomáš Simota 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015

ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 ZDRAVOTNÍ STAV MLÉČNÉ ŽLÁZY PRVOTELEK V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Růžena Seydlová, PhD. MILCOM a.s. Praha duben 2015 Základní ukazatele z chovu dojnic rok stavy dojnic dojnice/stáj průměrná laktace 1. laktace

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. Konference Klonování a geneticky modifikované organismy Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna 7. května 2015, Praha Výroba léků rekombinantních léčiv Výroba diagnostických

Více

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat

246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání. 8 Veřejná vystoupení zvířat 246/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 15. dubna 1992 na ochranu zvířat proti týrání 8 Veřejná vystoupení zvířat (1) Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se

Více

Odchov telat pohledem veterináře.

Odchov telat pohledem veterináře. Odchov telat pohledem veterináře. Vše začíná u matky. Doba stání na sucho (60 dní). Vakcinace. Výživa. Výživa suchostojných krav Kvalitní krmiva. Selen, zinek, vit. A, vit. E. Mykotoxiny! 2-4kg slámy (4-6cm)

Více

Epidemický proces, importované nákazy, nebezpečné nákazy doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D. Problematika infekčních chorob Infekční choroby neztrácejí na významu Některé metly lidstva vymizely ( pravé

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky

TOPIGS. Journal 01/2013. www.topigs.cz. Firemní informace pro partnery a zákazníky Journal Firemní informace pro partnery a zákazníky 01/2013 Porodní hmotnost a geny jsou důležitými ukazateli technických a ekonomických vý- sledků dosahovaných při výkrmu prasat Výtah Výsledky výkrmových

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

Aplikujte studený roztok Incimaxx DES (1 obj.% = 10ml/l) na plochy a povrchy s použitím sprejového nebo pěnovacího zařízení.

Aplikujte studený roztok Incimaxx DES (1 obj.% = 10ml/l) na plochy a povrchy s použitím sprejového nebo pěnovacího zařízení. Incimaxx DES Popis: Kapalný, kyselý dezinfekční přípravek vhodný pro pěnování v potravinářském průmyslu a zemědělství Charakteristika: Široké mikrobicidní spectrum účinnosti (testováno dle standardních

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VIROVÉ HEPATITIDY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hepatitidy 1 Zánět jaterního parenchymu Nejčastější jaterní onemocnění v celosvětovém měřítku Hepatotropní viry A, B, C, D, E, G, TTV (transfusion

Více

West Nile Virus, aneb je třeba být připraven

West Nile Virus, aneb je třeba být připraven West Nile Virus, aneb je třeba být připraven RNDr. Eva Křížová, Ph.D Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno Taxonomické zařazení a charakteristika WNV Rod: Flavivirus Charakteristika: RNA

Více

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Entemulin 450 mg/g granule pro podání v pitné vodě

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Entemulin 450 mg/g granule pro podání v pitné vodě PŘÍBALOVÁ INFORMACE Entemulin 450 mg/g granule pro podání v pitné vodě 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Příušnice. strategie laboratorní diagnostiky u vysoce proočkované populace

Příušnice. strategie laboratorní diagnostiky u vysoce proočkované populace Příušnice strategie laboratorní diagnostiky u vysoce proočkované populace Radomíra Limberková F.Sedláček, J.Poustková, O.Hégrová, M.G.Schreinerová, J.Trmal VIII. Hradecké vakcinologické dny 4. - 6.10.2012

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více