Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354"

Transkript

1 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í SVPSB/SPECIÁLNÍ VIROLOGIE Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Viry obratlovců I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Viry hospodářských zvířat Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Cílem je seznámit posluchače s významnými patogeny živočichů ovlivňujících živočišnou výrobu Klíčová slova: výskyt, patogeneze, prevence Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Diagnostické metody ELISA Ab Imunoenzymatická reakce k průkazu specifických protilátek. Antigen je navázaný v jamkách mikrotitračních destiček. Protilátky ze vzorku séra navázané na antigen jsou detekovány konjugátem, který reaguje se substrátem a dochází ke změně zabarvení. Intenzita zabarvení se měří spektrofotometricky. ELISA Ag Imunoenzymatická reakce k průkazu antigenu. Antigen se váže na specifickou protilátku navázanou v jamkách mikrotitračních destiček. Na antigen se váže přidaná detekční protilátka specifická pro daný antigen. Vzniklý komplex je detekován konjugátem, který reaguje se substrátem a dochází ke změně zbarvení. Intenzita zabarvení se měří spektrofotometricky.

6 Diagnostické metody Hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) Stanovuje kvantitativně přítomnost hemaglutinačně-inhibičních protilátek proti virovému antigenu ve vyšetřovaném vzorku. Přítomnost protilátek je indikována inhibicí aglutinace a sedimentací erytrocytů. IF test (přímý imunofluorescenční test) Antigen přítomný v infikovaných tkáních reaguje se specifickými protilátkami značenými FITC. Ve fluorescenčním mikroskopu je pozorovatelná charakteristická fluorescence cytoplazmy buněk. Imunodifuzní test (IDT) Precipitace v agarovém gelu. Precipitační linie vzniká v místě styku antigenu a protilátky difundujících proti sobě vgelu. Imunoelektroforéza v agar-gelu Elektroforetická separace následovaná imunoprecipitací rozdělených proteinů specifickými protilátkami, většinou v prostředí agarózy.

7 Diagnostické metody Imunochromatografický test (ICHT) Imunoenzymatický test, který stanovuje kvalitativně přítomnost viru. Systém využívá nitrocelulózové membrány se specifickými monoklonálními protilátkami proti viru, které jsou konjugovány s koloidním zlatem. Když je imunochromatografický proužek ponořen do suspenze vzorku, migruje kapilárně vzorek i protilátky konjugované s koloidním zlatem (konjugát). V přítomnosti viru vzniká komplex antigen konjugát monoklonální protilátka vizualizovaný v podobě pozitivní linie na detekčním proužku. IPMA Immunoperoxidase Monolayer Assay Imunoperoxidázový test, který stanovuje kvantitativně přítomnost protilátek ve vyšetřovaném séru proti virovému antigenu, který je fixován v buněčné kultuře v jamkách mikrotitračních destiček. Přítomnost protilátek je indikována tvorbou hnědočerveného zabarvení v cytoplazmě buněk. Intenzita zabarvení v různých ředěních séra odpovídá množství přítomných protilátek. Výsledek je udáván v titrech.

8 Diagnostické metody Izolace viru Izolace viru na buněčných kulturách a jeho následná identifikace imunoperoxidázovým testem nebo metodami molekulární biologie (PCR, RT- PCR, ). Virus (např. BVD) přítomný v biologickém materiálu (orgány, tělní tekutiny, sekrety a exkrety, leukocyty periferní krve) je schopen se pomnožovat na vnímavých tkáňových kulturách in vitro bez tvorby cytopatického efektu (CPE) necytopatogenní kmeny (ncp), nebo s tvorbou charakteristického CPE cytopatogenní kmeny (cp). Virus je nutno ve tkáních dále identifikovat IF testem nebo imunoperoxidázovým testem s použitím skupinově nebo druhově specifických monoklonálních protilátek. Neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) Mikrotitrační neutralizační imunoperoxidázový test stanovuje kvantitativně přítomnost protilátek proti viru testováním postupných dvojnásobných ředění vyšetřovaného séra proti standardnímu ředění virové suspenze obsahujícím 100 TCID50 na vnímavých tkáňových kulturách. Nezneutralizovaný virus se detekuje ve tkáních PLA testem.

9 Diagnostické metody NIF (nepřímý imunofluorescenční test) Indirect Immunofluorescence Antibody Test (IFAT) Test na kvalitativní i kvantitativní průkaz specifických protilátek. V tomto testu jsou vzorky sér inkubovány s antigenem (virem) fixovanými na mikroskopických podložních sklech. Ve druhém kroku jsou přidávány fluoresceinem značené protilátky proti imunoglobulinům daného vyšetřovaného zvířete. Metoda je založena na skutečnosti, že některé chemické látky (fluorochromy) po dopadu světla o kratší vlnové délce září světlem o delší vlnové délce tedy světlem jiné barvy. Tento jev se nazývá fluorescence. Je projevem intramolekulární energetické změny vzbuzené v látce absorbovaným zářením. Reakce se hodnotí ve fluorescenčním mikroskopu. Výsledek vyšetření různého ředění séra se udává v titrech.

10 Diagnostické metody PCR (polymerázová řetězová reakce) Polymerase Chain Reaction Biochemická reakce, která využívá enzym DNA-polymerázu ke kopírování DNA. Amplifikace (zmnožení) DNA pomocí PCR je zajištěno použitím dvou primerů, které nasedají na komplementární sekvence ve dvou templátových vláknech. Templátová vlákna vznikají denaturací původně dvouvláknové DNA. Primery na tato vlákna nasedají v protisměrné orientaci, tímto vznikne ohraničení žádaného amplikonu (PCR produktu) o určité délce nukleotidové sekvence např. cílového genu. Metoda PCR je využívána v různých modifikacích jako je RT-PCR, Real-time PCR, PCR-SSCP, PCR ELISA, PCR-multiplex, PCR-RFLP, atd. Real-time PCR (qpcr) Na rozdíl od běžné PCR, kde se analyzuje až výsledný produkt (amplifikovaná DNA) pomocí elektroforézy v agaróze, je při Real-time PCR zaznamenáván každý cyklus PCR ve skutečném čase. Záznam amplifikace je založen na principu fluorescence, kdy se používají sondy (fluorescenční látky), které se váží specificky nebo nespecificky na amplifikované DNA.

11 Diagnostické metody PCR (polymerázová řetězová reakce) Polymerase Chain Reaction Real-time PCR (qpcr) RT-PCR = polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí Laboratorní technika pro amplifikaci určitého segmentu molekuly RNA. Její řetězec je nejprve (reverzně) celý přepsán do komplementární DNA a poté následuje amplifikace specifické DNA pomocí PCR. Tyto 2 kroky se dají dělat postupně nebo dohromady.

12 Diagnostické metody PLA test Peroxidase Labelled Antibody Assay Detekuje přítomnost viru izolovaného v monolayeru buněčné kultury imunoperoxidázovým testem pomocí specifických monoklonálních protilátek a konjugátu (protilátek značených peroxidázou). Přítomnost hnědočerveného zbarvení v cytoplazmě buněk vyskytujících se menších ložiscích nebo difúzně v celém monolayeru indikuje přítomnost viru. Pomalá aglutinační reakce (PA) Spočívá ve specifické reakci antigenu s protilátkou, kdy dochází k tvorbě aglutinátu. Metoda je určena ke kvantitativnímu průkazu protilátek. Reakce vazby komplementu (RVK) Metoda, která využívá schopnosti komplementu vázat se na komplex antigenu s protilátkou. Ke zviditelnění reakce se používá hemolytický systém. Pozitivní reakce = nepřítomnost hemolýzy, komplement není k dispozici pro hemolytický systém. Negativní reakce = přítomnost hemolýzy, komplement reaguje s hemolytickým systémem a dochází k hemolýze.

13 Diagnostické metody Rose bengal test (RBT) rychlá aglutinační reakce, která spočívá ve specifické reakci antigenu s protilátkou, kdy dochází k tvorbě aglutinátu. Antigen je barven bengálskou červení v kyselém pufru. Metoda je určena ke kvalitativnímu průkazu protilátek. Rychlá aglutinační reakce (RA) Spočívá ve specifické reakci antigenu s protilátkou, kdy dochází k tvorbě aglutinátu. Metoda je určena ke kvalitativnímu průkazu protilátek. Virus neutralizační test (VNT) Stanovuje kvantitativně přítomnost protilátek proti virovému antigenu testováním postupných dvojnásobných ředění vyšetřovaného séra proti standardnímu ředění virové suspenze na vnímavých tkáňových kulturách. Tvorba cytopatického efektu indikuje nepřítomnost neutralizačních protilátek v příslušném ředění séra.

14 Diagnostické metody Western Blot (WB) = Enzyme-linked Immunoelectrotransfer Blot Technique = immunoblot Dvoustupňová imunochemická diagnostická technika na bázi elektroforézy a enzymatické reakce s chemiluminiscenční koncovkou na PVDF membráně. Využívá se k detekci specifických protilátek nebo antigenu (proteinu).

15 VIRY SKOTU Blue tongue Bovinní respiratorní syncytiální virus (BRSV) Bovinní virová diarhoe (BVD-MD) Brucelóza Hlavnička (MCF) Chlamydióza Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) Koronaviry skotu Enzootická bovinní leukóza Leptospiróza Listerióza Neosporóza

16 VIRY SKOTU Parainfluenza 3 (PI 3) Parapoxviry Paratuberkulóza Q-horečka Rotaviry Slintavka a kulhavka (SLAK) Vezikulární stomatitida

17 Katarální horečka ovcí (Bluetongue) Reoviridae, Orbivirus, Bluetongue virus infekční onemocnění přežvýkavců, není přenosné na člověka přenašečem viru je hmyzí vektor tiplík rodu Culicoides; virus může být šířen semenem býků U skotu mohou být klinické příznaky nevýrazné, sérotyp BTV-8 se vyznačuje schopností způsobit u skotu projevy klinických příznaků. Onemocnění se projevuje vesikulárními a ulcerózními změnami v dutině ústní a kůži, koronitida, lakrimace, salivace, pokles produkce mléka. Morbidita (nemocnost) a mortalita (úmrtnost) je nízká. Morbidita u skotu se pohybuje kolem 2,0 %, u ovcí 3,5 % a mortalitu u skotu 0,3 % a u ovcí 1,5 %.

18 Katarální horečka ovcí

19 Katarální horečka ovcí

20 Katarální horečka ovcí

21 Katarální horečka ovcí

22 Katarální horečka ovcí tiplík rodu Culicoides

23 Bovinní respiratorní syncytiální virus (BRSV) Paramyxoviridae, Bovine respiratory syncitial virus běžně rozšířen přenos aerosoly infekce ciliárního systému horních a dolních cest dýchacích, alveolární, vytvoření predispozice pro bakteriální infekci

24 Bovinní virová diarhoe (BVD-MD) RNA virus čeleď Flaviridae, rod Pestivirus, BVDV infekční onemocnění skotu, chovy plemenných býčků; infekcí plodu v 1/3 gravidity narozená telata trvalý zdroj infekce transplacentární přenos, přímý kontakt, semeno, inseminace, injekční jehly, vyšetřovací rukavice není primárně patogenní pro pro respiratorní trakt; má silnou afinitu k lymforetikulární tkáni, způsobuje imunosupresi; eroze na dásních, pyscích, tvrdém a měkkém patře; jícen s krváceninami, edémem; sekundární bakteriální infekce zasahují mandle, epiglotis; hemorhagické léze, nekrotická ložiska, možný přenos inseminací (v ovariích přežívá až 60 dnů); prostupuje placentou

25 Význam onemocnění pro chovy skotu snížená užitkovost dojnic nižší počty telat zvýšené náklady na léčbu průjmy (starší zv., dojnice) a záněty plic prostupuje placentou a podle stadia gravidity způsobuje poškození plodu (kratší dolní čelist, narušení vývoje mozku) poruchy reprodukce resorbce embryí, zmetání, mumifikace plodu, změny říjových cyklů (hormonální disbalance) imunotoleranci a perzistentní formu infekce imunosuprese způsobuje vyšší náchylnost a horší průběh infekcí způsobených jinými patogeny hlavně respiratorními

26 Princip ozdravování skotu od BVD eradikace vyhledání a odstranění PI jedinců (sérologické vyšetření všech zvířat, virologické vyšetření všech negativních) prevence intrauterinních infekcí vakcinace, pouze monovalentní vakcíny ochrana neinfikovaných stád, pravidelná kontrola zdrav. stavu další možný přenos, kromě kontaktu s infikovaným skotem, je z ovcí, koz a divokých přežvýkavců, kontaminovanými vakcínami, nástroji, bodnutí krev sajícím hmyzem

27 Význam vakcinace v chovech tlumení akutních klinických příznaků prevence intrauterinních infekcí tlumení vylučování viru PI zvířaty (po poklesu titrů protilátek opět masivní vylučování) vakcinace polyvalentními vakcínami je málo účinná ČR (podobně jako Německo) vysoká koncentrace zvířat, vysoké riziko reinfekcí vakcinace ozdravených monovalentními vakcínami

28 Hlavnička (MCF) Herpesviridae, soubor virů: alcelaphine herpesvirus-1, ovine herpesvirus 2 atd. skot, kozy, ovce, bizon, jelen (přežvýkavci) přenašečem viru je hmyzí vektor tiplík rodu Culicoides; virus může být šířen semenem býků zánět, vředy, výměšky ústních a respiračních sliznic, oční leze, poruchy nervového systému

29 Enzootická bovinní leukóza Bovine leukemia virus skot krev obsahující leukocyty, mléko, tetování, inseminace, kontaminované jehly nízká frekvence vzniku nádorů; BLV pozitivní nesmí být exportovány

30 Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) Herpesviridae, Bovine herpesvirus 1, Bovine herpesvirus 2, Bovine herpesvirus 2 infekční onemocnění přežvýkavců přímý kontakt, sekrety, exkrety (šíří se přímým úzkým kontaktem mezi zvířaty, zejména aerosolem respiračních, očních a genitálních sekretů; nepřímá cesta přenosu viru je také možná a probíhá hlavně kontaminovanými nástroji, krmivem, vodou nebo semenem při umělé inseminaci; V ČR je zhruba 37 % stád skotu IBR prostých U skotu respirační syndrom, faryngitida, infekční pustulární vulvovaginitida, infekční pustulární balantopostitida, aborty březích krav a jalovic, enteritida, telata meningoencefalitida až generalizované onemocnění

31 Koronaviry skotu Coronaviridae, Bovine coronavirus Evropa, Amerika přenos původce neonatální enteritidy skotu (do 4 týdnů) v USA morbidita až 100%, mortalita do 2%)

32 Parainfluenza 3 (PI 3) Paramyxoviridae, Parainfluenza virus 3 skot (až 90% krav má protilátky) aerosoly Infekce ciliárního systému horních a dolních cest dýchacích, alveolární epitel, sám nezpůsobí problémy, vytvoření predispozice pro bakteriální infekci

33 Pneumonie skotu PI-3 bovine respiratory syncytial virus infectious bovine rhinotracheitis virus

34 Rotaviry Rotavirus skot, běžný výskyt fekal-orální přenos, velmi infekční, inkubační doba 1-4 dny průjem, anorexie, ztráta váhy, deprese, dehydratace, smrt

35 Slintavka a kulhavka (SLAK) Picornaviridae, Aphtovirus, Foot and mouth disease virus skot, prase, ovce (nemocnost dosahuje 100 %, úmrtnost je u dospělých zvířat nízká (do 5 %), vironosičství, je přenosný na člověka vylučuje se slinami, močí, trusem, mlékem a přenáší se kontaktem s nemocnými zvířaty, vzduchem, dále pak mechanicky na povrchu zvířat, člověka, nástrojů či dopravních prostředků akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění sudokopytníků charakterizované horečkou, tvorbou typických puchýřů a aft na sliznici dutiny ústní, na mulci, nozdrách a spárcích.

36 Slintavka a kulhavka (SLAK) Na území České republiky byla slintavka a kulhavka naposledy diagnostikována v roce 1975

37 Slintavka a kulhavka (SLAK) Přehled výskytu slintavky a kulhavky v Evropě za období [29] Rok Stát Původ viru Celkový počet ohnisek 1991 Bulharsko neznámý Itálie importovaný skot bez certifikátu Bulharsko neznámý Rusko únik z laboratoře Řecko ilegální import ovcí Turecko ilegální přesun skotu Rusko import vepřového masa 1 Albánie, Makedonie, 1996 Jugoslávie import nevykostěného masa Turecko ilegální přesun skotu Řecko ilegální přistěhovalci Bulharsko neznámý Řecko neznámý Velká Británie, Nizozemí, Francie, Irsko ilegální dovoz masa, přikrmování prasat kuchyňským odpadem 2060

38 Vezikulární stomatitida Rhabdovirus skot, ovce, prase, kůň, nákaza se vyskytuje v tropických a subtropických oblastech, převážně na americkém kontinentu přenos přímým kontaktem, krví, sajícím hmyzem, je přenosná i na člověka infekce je charakterizována přítomností vezikul a erozí v dutině ústní, případně na kůži vemene, na mulci

39 VIRY PRASAT Aujeszkyho choroba Brucelóza Cirkovirus prasat 2 Leptospiróza Mor prasat Mycoplasma hyopneumoniae Parvoviróza prasat Reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS) Rotaviry Slintavka a kulhavka (SLAK) Vezikulární choroba prasat Virová gastroenteritida prasat Vezikulární stomatitida

40 Aujeszkyho choroba Herpesviridae, Alfaherpesvirinae, Poikilovirus, Herpesvirus suis infekční onemocnění prasat, prase je jediný přirozený rezervoár viru, přenosný na další zvířata i člověka, velmi vnímavé jsou kočky přenos respirační cestou (horizontální přenos nazálními a orálními sekrety), transplacentární infekce (vertikální přenos), vaginální sliznice, semeno, kolostrum, mléko horečka, anorexie, zvracení, respirační problémy, zápal plic, třes, křeče, paralýza, vysoká mortalita u selat až 90%, léčba se neprovádé zdravé chovy

41 Cirkovirus prasat 2 Circovirus, Porcine circovirus 2 infekční onemocnění prasat, syndrom cirkovirového chřadnutí selat (PMWS), nejvýznamnější jsou koinfekce s virem reprodukčního a respiračního syndromu prasat (PRRSV) nebo virem parvovirózy prasat (PPV). přenos: sekrety, kontakt, transplacentární, vylučován semenem snížení hmotnostních přírůstků/den, zvýšení morbidity a mortality, nejvíce jsou postižena selata 6 14 týdnů, Klinické příznaky se nejčastěji projevují poruchami růstu (až v 64 % případů), respiračními poruchami (až v 57 % případů), zježenými štětinami (až v 50 % případů), anémií, doprovázenou bledostí kůže a sliznic (až v 43 % případů), ikterem (až v 21 % případů), průjmy (až v 21 % případů), morbiditou (obvykle 4 20 % případů) a mortalitou (při vzplanutí onemocnění v chovu % případů, při enzootickém průběhu dochází k výraznému poklesu). Aborty, mumifikované plody, mrtvě narozená selata. MVDr. Radek Ficek Klinika chorob prasat Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

42 Cirkovirus prasat 2 Krok č. 1. Je zaměřen na přerušení cirkulace viru PRRS u prasnic. Čtyři měsíce před zahájením depopulace se zastaví nákup prasniček do chovu. Účelem je, aby v době zahájení depopulace nebyly v chovu žádné prasničky mladší než devět měsíců. Všechny prasnice a všichni kanci jsou vakcinováni a za čtyři týdny revakcinováni inaktivovanou PRRS vakcínou. Aplikace stejné vakcíny se opakuje po dalších 30 dnech, v 70. dnu březosti a 7. den po porodu. Krok č. 2. Postupně se z chovu odstraňují výkrmová prasata. Dva měsíce před zahájením depopulace jsou všechna výkrmová prasata mladší než 18 týdnů převezena do výkrmny, která je lokalizována mimo areál vlastního chovu. Prasata starší 18 týdnů jsou v týdenních intervalech (v okamžiku, kdy dosáhnou porážkové hmotnosti) odesílána na jatky. Rovněž mladá prasata z odchoven jsou každý týden odsunována do další výkrmny, lokalizované mimo areál ozdravovaného chovu. Krok č. 3. Postupně se odstraňují i další selata, která jsou dva měsíce před zahájením depopulace odstavena a umístěna do odchovny mimo areál ozdravovaného chovu. V průběhu dvou měsíců jsou tak z chovu odstraněna všechna prasata z odchoven i výkrmu. Krok č. 4. Provádí se důkladná mechanická očista použitím horké vody a detergenčního roztoku. Dezinfekce vyprázdněných hal se provede pomocí 1% přípravku Virkon S. Opětné naskladňování se provede až po 14denní uzávěře. Krok č. 5. Medikace všech zbývajících prasat v chovu (tzn. prasnic a všech sajících selat). Provádí se za účelem snížení výskytu případných dalších (bakteriálních) patogenů. Při volbě antibiotik je nutné vycházet ze stanovení citlivosti u patogenů vyskytujících se v chovu. Často využívaným postupem je přidávání 400 ppm Tilmikosinu do krmiva prasnic po dobu 28 dnů. S medikací se začíná 14 dní před zahájením depopulace. Selata se medikují podobně. Tilmikosin (400 ppm) se přidává do prestarterů a starterů po dobu 12 týdnů. Krok č. 6. Po 14denní přestávce se začínají selata odstavovat přímo v chovu. Nově zakoupené (PRRS negativní) prasničky jsou karantenovány. Popsanou částečnou depopulací se podařilo snížit mortalitu selat v odchovnách na 1 %. I v pozdějším období se mortalita pohybovala kolem 2 %. Klinické příznaky PMWS zcela vymizely, chov zůstal prostý PRRS a výrazně se podařila snížit prevalence výskytu onemocnění vyvolaných bakteriálními patogeny. MVDr. Radek Ficek Klinika chorob prasat Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

43 Mor prasat Flaviviridae, Porcine pestivirus infekční onemocnění prasat, celosvětový výskyt přenos: vylučován všemy sekrety a exkrety, potravou, inhalací (virus přežívá ve zmaraženém mase roky) replikace v mandlích a lymfatických uzlinách, až 100% mortalita Perakutní forma prasata hynou hromadně bez příznaků, až 100 % mortalita. Akutní forma horečka až 42 C, překrvení sliznic, krváceniny na všech sliznicích i na kůži, nechutenství, zácpa, průjem, dušnost, nervové příznaky: křeče, ochrnutí končetin, kapří hřbet (= vyhrbení páteře nahoru), plovací pohyby (prasata leží na boku a kopou končetinami, což připomíná pohyby při plavání); zmetání. Chronická forma méně výrazné klinické příznaky, poruchy dýchacího a trávicího traktu, vyhublost, úhyn. Atypická forma mírný zdlouhavý průběh bez podezření na mor, průjmy, dýchací potíže, poruchy CNS.

44 Mor prasat Terapie se neprovádí (vyhlášení ohniska a utracení všech zvířat v ohnisku, viz níže). Ve všech zemích EU a většině dalších zemích je očkování zakázáno. Prevence spočívá v ochraně státu před zavlečením a důsledných hygienických opatřeních v chovech prasat. Při výskytu moru prasat se označí pozitivní chov jako ohnisko nákazy, vymezí se 3 km ochranné pásmo (obvykle území celé obce) a pásmo surviellence (10 km). Všechna zvířata v zasaženém chovu se musí utratit, ve vymezených pásmech platí daná pravidla dle zákona 166/1999 Sb.a příslušných vyhlášek. Při výskytu moru u divokých prasat se vymezuje tzv. pásmo zamoření (katastr obce, kde byl pozitivní jedinec odloven či nalezen uhynulý) a pásmo ochranné (dle migrační vzdálenosti divokých prasat: km).

45 Mor prasat

46 Mor prasat Mor prasat byl na Slovensku naposledy v roce 2005, a to v okrese Lučenec. Tehdy museli chovatelé v oblasti utratit několik tisíc zvířat. V České republice se prasečí mor naposledy objevil u domácích zvířat v roce 1997 na Kroměřížsku, u divokých prasat v roce 1999 na Vsetínsku.

47 Parvoviróza prasat Parvovirus, Porcine parvovirus infekční onemocnění prasat přenos oronazální cesto, vylučování výkaly infekce do poloviny březosti vedou k poškození plodu, mumifikace plodu, infekce selat a dospělých je inaparentní

48 Reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS) Arterivirus, Porcine arterivirus infekční onemocnění prasat, Evropa, Severní Amerika přenos: aerosol, přímý kontakt, semeno infikuje alveorální makrofágy, imunosuprese, respirační příznaky u selat do 3 týdnů, vyvolává zápal plic, eroze řasinkového epitelu, otoky kolem očí, zánět spojivek, modré zabarvení rypáku, uší a vulvy. Mortalita až 100% ve spojení se sekundární bakterální infekci.

49 Reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS) Hlavní zásady ochrany chovů K snižování rizika proniknutí PRRSV infekce se osvědčilo zavedení a dodržování následujících opatření: Zajistit dostatečnou vzdálenost mezi farmami, nebo od dalších zařízení určených k zpracování vepřového masa. Vstup na farmu zajistit jedním hlavním vchodem s možností sprchování a povinnosti výměny ošacení a obuvi pro ošetřující personál. Před vstupem do každé budovy zabezpečit dezinfekční rohož pro dezinfekci a očištění obuvi. Doporučuje se omytí rukou v roztoku s biocidním účinkem. Uplatňovat přísnou kontrolu pohybu osob a návštěv v prostoru farmy a zamezit vstup do provozu těm, kteří se v průběhu předchozích tří dnů setkali s prasaty v jiném chovu nebo chovají prasata doma. Hlavní cesta přenosu infekce virem PRRS je nejčastěji zprostředkována nově příchozími prasaty, proto je nutné do negativního chovu nakupovat prasata ze známých a prověřených zdrojů, kde se uplatňují stejně přísná ochranná opatření pro zamezení rizika zavlečení viru PRRS. Skupina nově ustájených chovných prasat musí být předem aklimatizována odděleně od ostatních prasat v zařízení pro karanténu, kde se prasata adaptují na nové podmínky chovu po dobu 60 až 150 dnů. Osoby ošetřující prasata v karanténě by neměly pracovat v hlavních provozech farmy. Pokud to není možné zabezpečit, pak je nutné do izolované stáje vstupovat v závěru, po předchozím osprchování a kompletní výměně ošacení a obuvi a dodržování pravidel dezinfekce. Semeno by mělo být používáno pouze z inseminačních stanic kanců bez výskytu aktivní infekce virem PRRS a s vysokou úrovní biologické ochrany před zavlečením viru PRRS. Zdravotní status inseminační stanice je určen podle výsledků testování kanců i kanečků a jejich biologických vzorků (krevní sérum, sliznice mandlí a semeno) v karanténě i provozech ISK podle programu na snižování výskytu infekcí virem PRRS.

50 Reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS) Dopravní prostředky musí být řádně očištěny a dezinfikovány. Nejvyšší pozornost musí být věnována automobilům určených pro transport prasat mezi chovy a na jatka. Všechny dopravní prostředky vjíždějící do areálu farmy musí projet dezinfekčním bazénem, který zaručí dezinfekci celého obvodu kol. Řidiči musí mít k dispozici čistý pracovní oděv a obuv. Nakládací (vykládací) rampa musí být lokalizována a konstruována tak, aby umožnila důkladnou očistu a dezinfekci po každém použití, zajistila jednosměrný provoz pro pohyb prasat a zabránila řidičům a jejich pomocníkům vstupu do prostoru farmy a ošetřujícímu personálu na korbu dopravního prostředku. Dezinfekční rohože by měly být k dispozici na obou stranách rampy. Krmný vozík, stříkací hadice a další pomůcky (např. fixační smyčky, aj.) musí být používány jen v obvodu dané provozní jednotky, všechna ostatní přepravní a pomocná zařízení komunikující mezi jednotlivými provozními jednotkami by měla být odstraněna nebo před přemístěním do jiné jednotky dezinfikována. Pro pitvy uhynulých prasat a skladování kadáverů je nutné zřídit fyzicky separované zařízení. Pasivními přenašeči viru PRRS jsou hmyz, ptáci a hlodavci. Proto je nutné provádět opatření k maximálnímu odstranění těchto vektorů ze stájí a z farmy. Proti pasivnímu přenosu viru PRRS prostřednictvím vody nebo vzduchu se osvědčila sanitace napájecí vody pomocí Virconu S v ředění 1:1000 a dezinfekce vzduchu aerosolem Virconu S i v přítomnosti prasat (tab. 1).

51 Reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS) Ochrana proti šíření PRRS uvnitř chovu V zásadě platí stejná pravidla jako pro chovy prosté PRRS. Navíc jsou v chovech nakažených PRRSV přijímána vnitřní opatření k identifikaci a eliminaci zdrojů infekcí a k postupnému tlumení cirkulace viru PRRS. Podle typu jednotlivých farem, způsobu odchovu prasat a doby výskytu PRRSV se můžeme ve vztahu k laboratorní diagnostice setkat s následujícími typy infekcí virem PRRS: Aktivní infekce (charakterizovaná silnou protilátkovou odezvou a přibýváním nových sérologických reagentů a pozitivním nálezem viru PRRS v klinických vzorcích prasat). Perzistence (přetrvávání stálé hladiny protilátek po opakovaných sérologických vyšetřeních a nepravidelný nález viru PRRS v lymfoidních tkáních, semeni a orgánech prasat 100 až 150 dnů po primární infekci). Klidové, rekonvalescentní stadium (nízká prevalence protilátek proti PRRSV a snižování až vymizení hladin ELISA protilátek v průběhu 6 měsíců až 1 roku). K zabránění rychlému rozšíření akutní formy infekce PRRSV uvnitř chovu je nutné přijmout následující opatření: Minimalizovat nebo vyloučit přemísťování selat mezi jednotlivými vrhy. Pokud je to nezbytné, tak jen prvních 24 hod. po narození. Nepoužívat injekční jehly a další pomůcky na více než jeden vrh. Zahájit podpůrnou léčbu proti bakteriálním infekcím v postižených vrzích po dobu nejméně 5 dnů. Selata, která na léčbu nereagují zlepšením zdravotního stavu, je nutné utratit. Zamezit přemísťování jednotlivých prasat a formování nových skupin v odchovnách. MVDr. Ivan Pšikal, CSc. Laboratoř pro virové infekce prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno Doc. MVDr. Josef Drábek, CSc. Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ing. Jan Stibal Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

52 Rotaviry Rotavirus, Porcine rotavirus infekční onemocnění prasat přenos fekal-orální cestou bílý/žlutý vodnatý průjem, kritické období selata 1-3 týdny

53 Slintavka a kulhavka (SLAK) viz skot

54 Vezikulární choroba prasat Swine vesicular disease vysoce infekční onemocnění prasat (až 65%) xxxxx vesikuly mezi zuby a na ploše chodidel, nechutenství, apatie, ztráta váhy

55 Virová gastroenteritida prasat Coronavirus, Porcine coronavirus infekční onemocnění prasat, koček, psů, celosvětový výskyt přenos orální cestou napadá enterocyty, vodnatý průjem, morbidita 100%, mortalita až 100% do 14 dnů věku, pro ochranu jsou nezbytné IgA

56 Vezikulární stomatitida viz skot

57 Prasečí chřipka Orthomyxovirus, Influenza virus A (H1N1) infekční onemocnění prasat, člověka, krocan přenos aerosoly respirační epitel, rychlý přenos, kašel, horečka, výtok s nosu a očí

58 Viry ovcí a koz Blue tongue Brucelóza Hlavnička (MCF) Chlamydióza Infekční arthritida a encefalitida Infekční epidydimitida Klíšťová encefalitida (TBEV) Leptospiróza Listerióza Maedi-visna Parapoxviry Paratuberkulóza Q-horečka viz viry skotu viz viry skotu

59 Viry ovcí a koz Rotaviry Slintavka a kulhavka (SLAK) Toxoplazmóza Vezikulární stomatitida viz viry skotu viz viry skotu viz viry skotu

60 Infekční arthritida a encefalitida Lentivirus, Caprine lentivirus infekční onemocnění koz, celosvětově kolostrem, mlékem, vertikálně arthritida, encephalitida, pneumonie

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj č. 5/2008

Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj č. 5/2008 Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj Palackého třída 174, 612 38 Brno tel.: 541 594 472, fax: 547 212 451, e-mail: kvsb@svscr.cz Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj č.

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Reprodukční a respirační syndrom prasat Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome

Reprodukční a respirační syndrom prasat Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Eradikace PRRS. Conc. in Pig Sci., 5/2001 Možnosti eradikace PRRS Reprodukční a respirační syndrom prasat Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Ze všech známých onemocnění prasat působí vůbec největší

Více

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 Infekční bovinní rinotracheitida Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) je vysoce infekční onemocnění respiračního traktu vyvolané bovinním herpesvirem a projevuje se u skotu

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Aktuální nákazová situace v ČR a EU Hradišťko, 25.5.2016 MVDr. Martin Beňka Nákazové statusy ČR Česká republika je dle EU úředně prostá těchto nákaz: Tuberkulóza skotu (Bovine

Více

Teorie ledovce.. Teorie ledovce

Teorie ledovce.. Teorie ledovce Seminář OPB Cunkov, U Bizona 17.2.2014 1 Bovinní virová diarea - BVD (slizniční choroba skotu) MVDr. Libor Borkovec Zoetis Česká republika s.r.o. 2 3 Teorie ledovce.. Teorie ledovce Z celku je vidět pouze

Více

PCV2 A SOUVISEJÍCÍ ONEMOCNĚNÍ. MVDr. Tomáš Jirásek MEVET spol. s r.o. (výhradní distribuce MERIAL pro ČR a SR)

PCV2 A SOUVISEJÍCÍ ONEMOCNĚNÍ. MVDr. Tomáš Jirásek MEVET spol. s r.o. (výhradní distribuce MERIAL pro ČR a SR) PCV2 A SOUVISEJÍCÍ ONEMOCNĚNÍ MVDr. Tomáš Jirásek MEVET spol. s r.o. (výhradní distribuce MERIAL pro ČR a SR) +420 739 494 022 tomy.jirasek@seznam.cz www.mevet.cz MEVET SPOL. S R.O. Výhradní distribuce

Více

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu.

V případě bodů a) a b) může být prohlášení podáno formou odkazu na publikovanou literaturu. TABULKA ZEVNÍCH PŮVODCŮ, NA KTERÉ MÁ BÝT VYŠETŘOVÁNO VE VZTAHU K OBECNÝM A DRUHOVĚ SPECIFICKÝM POKYNŮM K VÝROBĚ A KONTROLE SAVČÍCH VETERINÁRNÍCH VAKCÍN 1. VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKA V obecných požadavcích pro

Více

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu

VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE. Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název inovace Inovace předmětu Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory VYŠETŘENÍ TĚL ULOVENÉ ZVĚŘE H1DKZ - Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny CZ.1.07/2.2.00/15.0063

Více

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT Jana Prodělalová Oddělení virologie Virové choroby prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Evoluce koronavirů: 8 100 př.n.l. rekombinace, mutace adaptace

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj P a l a c k é h o t ř í d a 1 7 4 6 1 2 0 0 BRNO Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno Věc: Č.j. 1013/2009/BM Vyřizuje: MVDr. Ilja Resch Dne: 3.3.2009

Více

Zkušenost s onemocněním PRRS v chovu prasat. MVDr. Josef Kukla Šušnová Jana

Zkušenost s onemocněním PRRS v chovu prasat. MVDr. Josef Kukla Šušnová Jana Zkušenost s onemocněním PRRS v chovu prasat MVDr. Josef Kukla Šušnová Jana 1 Popis farmy (srpen 2015) Počet prasnic 600 ks Prasničky 262 ks Kanci prubíři 2 ks Selata na porodnách 1245 ks Selata na odchovnách

Více

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky

Imunochemické metody. na principu vazby antigenu a protilátky Imunochemické metody na principu vazby antigenu a protilátky ANTIGEN (Ag) specifická látka (struktura) vyvolávající imunitní reakci a schopná vazby na protilátku PROTILÁTKA (Ab antibody) molekula bílkoviny

Více

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ Se sídlem v Benešově, Černoleská 1929, 256 38 Benešov,kvss@svscr.cz IČ: 65392191

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ Se sídlem v Benešově, Černoleská 1929, 256 38 Benešov,kvss@svscr.cz IČ: 65392191 KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ Se sídlem v Benešově, Černoleská 1929, 256 38 Benešov,kvss@svscr.cz IČ: 65392191 NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ VETERINÁRNÍ SPRÁVY PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ č. 17 / 2007 o

Více

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy. Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě Nákazová situace u volně žijících zvířat v České republice a ve střední Evropě MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS, 15. září 2016 Nákazová situace u vybraných nákaz v Evropě 1. 1. 12. 8. 2016 (zdroj

Více

Precipitace, radioimunodifúze (RID), nefelometrie, turbidimetrie

Precipitace, radioimunodifúze (RID), nefelometrie, turbidimetrie Precipitace, radioimunodifúze (RID), nefelometrie, turbidimetrie RNDr. Jana Nechvátalová, Ph.D. Ústav klinické imunologie a alergologie FN u sv. Anny v Brně Reakce Ag - Ab primární fáze rychlá; vznik vazby

Více

Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu. Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar

Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu. Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar Pohled na paratuberkulózu skotu je zdánlivě jednoduchý A. Onemocnění probíhá

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 2 /2007 č.j. 164/07-EPI-1956/2007 Krajské veterinární správy ze dne 9. října 2007 Krajská veterinární správa, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle 47 odst. (1) písm. b)

Více

Aktuální nákazová situace u prasat a související legislativní náležitosti pro soukromé veterinární lékaře

Aktuální nákazová situace u prasat a související legislativní náležitosti pro soukromé veterinární lékaře Aktuální nákazová situace u prasat a související legislativní náležitosti pro soukromé veterinární lékaře MVDr. Zbyněk Semerád Odbor ochrany zdraví a pohody zvířat ÚVS SVS Aujezskyho choroba (Pseudorabies)

Více

Prodej živých zvířat z vlastního chovu

Prodej živých zvířat z vlastního chovu Prodej živých zvířat z vlastního chovu Veterinární podmínky Vodní drůbež Vodní drůbež starší 18-ti týdnů musí být doprovázena potvrzením od soukromého veterinárního lékaře, že je klinicky zdravá. Skot

Více

Činnost veterinární služby na územíčeské republiky

Činnost veterinární služby na územíčeské republiky Činnost veterinární služby na územíčeské republiky prof. MVDr. Daniela Lukešová, CSc. ČZU v Praze, Fakulta tropického zemědělství 1. okruh činnosti SVS ČR Činnost rozčleněna do několika okruhů: 1. okruh

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob

Obecná epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Obecná epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství, odd. epidemiologie infekčních chorob Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza

Více

Přímá detekce bakterií, virů a parazitů

Přímá detekce bakterií, virů a parazitů Přímá detekce bakterií, virů a parazitů 1. Kočky Babezióza Babezióza je u koček způsobena prvokem Babesia canis a Babesia gibsoni. Rychlá a senzitivní detekce je možná pomocí PCR metody. Chlamydióza Ch.

Více

Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat

Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat Podíl VÚVeL Brno na řešení aktuálních zdravotních problémů v chovu prasat Toman M., Karpíšková R., Nedbalcová, K., Prodělalová J., Matiašovic J., Vašíčková P., Rubeš, J., Skřivánek M. VetFair 2014 jjjjjjjjj

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

MERIAL - MEVET ODBORNÝ BULLETIN

MERIAL - MEVET ODBORNÝ BULLETIN 2 duben 2005 MERIAL - MEVET ODBORNÝ BULLETIN OBSAH Úvod Progressis a Merial přípravky pro prasata Aktuality a informace Úvod Merial team MERIAL je světovou jedničkou mezi společnostmi zabývajícími se zdravím

Více

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost Ptačí chřipka - informace pro veřejnost Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována u nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. Je potřeba

Více

VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC

VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC VAKCÍNY PRO PRASATA SUIVAC v a c c i n e s f o r p i g s Inaktivovaná purifikovaná subjednotková vakcína proti aktinobacilové pleuropneumonii pro klasickou intramuskulární nebo bezjehelnou intradermální

Více

Ověřování účinku vakcinace při i ozdravování chovů prasat od PRRS. MVDr. Ivan Pšikal, CSc.

Ověřování účinku vakcinace při i ozdravování chovů prasat od PRRS. MVDr. Ivan Pšikal, CSc. Ověřování účinku vakcinace při i ozdravování chovů prasat od PRRS MVDr. Ivan Pšikal, CSc. Charakteristika viru PRRS RNA virus specifický pro daný druh hostitele => infikuje pouze prasata; PRRS není zoonóza,

Více

VAKCINAČNÍ POSTUPY VAKCINAČNÍ STRATEGIE SESTAVENÍ VAKCINAČNÍHO SCHÉMA VÝBĚR TYPU A DRUHU VAKCÍNY. Hospodářská zvířata. Zvířata zájmových chovů

VAKCINAČNÍ POSTUPY VAKCINAČNÍ STRATEGIE SESTAVENÍ VAKCINAČNÍHO SCHÉMA VÝBĚR TYPU A DRUHU VAKCÍNY. Hospodářská zvířata. Zvířata zájmových chovů VAKCINAČNÍ STRATEGIE VAKCINAČNÍ POSTUPY Hospodářská zvířata Ochrana území bez vakcinace Vakcinace jako součást ozdravovacího programu Vakcinace stáda příprava konkrétních vakcinačních plánů pro daný chov

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

SANCO/1468/200 Datum poslední aktualizace CZ verze : 29/12/2009

SANCO/1468/200 Datum poslední aktualizace CZ verze : 29/12/2009 SANCO/1468/200 poslední aktualizace CZ verze : 29/12/2009 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Seznam členských států, poţadujících přechodné podmínky stanovené v článku 9a nařízení Komise č. 1266/2007 z 26 října 2007,

Více

Enterotoxiny Staphylococcus aureus. Jana Kotschwarová Andrea Koťová

Enterotoxiny Staphylococcus aureus. Jana Kotschwarová Andrea Koťová Enterotoxiny Staphylococcus aureus Jana Kotschwarová Andrea Koťová Obsah Charakteristika Staphylococcus aureus Vlastnosti Faktory virulence Enterotoxiny Patogeneze Výskyt Metody stanovení Prevence výskytu

Více

TVORBA ZDRAVÍ VÝZNAMNÉHO LIMITUJÍCÍHO FAKTORU ÚSPĚŠNÉHO ODCHOVU SELAT

TVORBA ZDRAVÍ VÝZNAMNÉHO LIMITUJÍCÍHO FAKTORU ÚSPĚŠNÉHO ODCHOVU SELAT TVORBA ZDRAVÍ VÝZNAMNÉHO LIMITUJÍCÍHO FAKTORU ÚSPĚŠNÉHO ODCHOVU SELAT Žižlavský M., SEVARON Profitabilní chov prasat a tvorba zdraví patří neodmyslitelně k sobě. Pouze zdravý a stabilizovaný chov může

Více

STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY. Zdravotní nezávadnost potravin. Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336

STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY. Zdravotní nezávadnost potravin. Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336 STAFYLOKOKOVÉ ENTEROTOXINY Zdravotní nezávadnost potravin Veronika Talianová, FPBT, kruh: 346 Angelina Anufrieva, FPBT, kruh: 336 OBSAH: Základní charakteristika Staphylococcus aureus Stafylokokové enterotoxiny

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBECNÁ EPIDEMIOLOGIE MGR. IVA COUFALOVÁ EPIDEMIOLOGIE je obor, který zkoumá rozložení infekčních chorob v populaci, sleduje

Více

R O Z H O D N U T Í. veterinární podmínky svodu: Národní výstava Den českého strakatého skotu

R O Z H O D N U T Í. veterinární podmínky svodu: Národní výstava Den českého strakatého skotu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina Rantířovská 22, 586 05 Jihlava Č. j. SVS/2016/023919-J R O Z H O D N U T Í Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro

Více

Zkušenosti s realizací ozdravovacích programů BVD v ČR

Zkušenosti s realizací ozdravovacích programů BVD v ČR Zkušenosti s realizací ozdravovacích programů BVD v ČR MVDr. Petr Václavek, Ph.D. Státní veterinární ústav Jihlava Referenční laboratoř pro BVD/MD VETfair, Hradec Králové, seminář ČBS, 12. dubna 2014 Obsah

Více

ROZHODNUTÍ. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého 174, Brno. Č. j.

ROZHODNUTÍ. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého 174, Brno. Č. j. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého 174, 612 38 Brno Č. j. SVS/2016/013123-B ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský

Více

Nákazová situace u zvířat v Ústeckém kraji

Nákazová situace u zvířat v Ústeckém kraji Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj Sebuzínská 38 403 21 Ústí nad Labem Nákazová situace u zvířat v Ústeckém kraji Spolupráce SVS a KHS MVDr, Petr Pilous, Ústí nad Labem

Více

AVIÁRNÍ INFLUENZA. Vysoce patogenní chřipka ptáků. Původce onemocnění

AVIÁRNÍ INFLUENZA. Vysoce patogenní chřipka ptáků. Původce onemocnění AVIÁRNÍ INFLUENZA Vysoce patogenní chřipka ptáků Původce onemocnění Virus čeledi orthomyxoviridae, rodu influenzarius A,B V současné době jsou vysocepatogenní izoláty (HPAI)většinou typu A subtypu H5N1

Více

Možnosti laboratorní diagnostiky v chovech masného skotu

Možnosti laboratorní diagnostiky v chovech masného skotu STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA Možnosti laboratorní diagnostiky v chovech masného skotu MVDr. Petr Václavek, Ph.D. Státní veterinární ústav Jihlava Seminář ČSCHMS, Skalský Dvůr, 14.9. 2010 STÁTNÍ VETERINÁRNÍ

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/ I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Metody testování humorální imunity

Metody testování humorální imunity Metody testování humorální imunity Co je to humorální imunita? Humorální = látková Buněčné produkty Nespecifická imunita příklady:» Lysozym v slinách, slzách» Sérové proteiny (proteiny akutní fáze)» Komplementový

Více

Kontroly podmínenosti v roce 2011

Kontroly podmínenosti v roce 2011 Kontroly podmínenosti v roce 2011 SMR 12 15 MVDr. Radek Axmann Chovatel, jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě, svodu a prodeji zvířat, jakož i další osoby, které přicházejí do styku se zvířaty a

Více

OZDRAVOVACÍ PROGRAM od BOVINNÍ VIROVÉ DIARHOE (BVD)

OZDRAVOVACÍ PROGRAM od BOVINNÍ VIROVÉ DIARHOE (BVD) STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA Referenční laboratoř pro bovinní virovou diarrhoeu (BVD/MD) Oddělení virologie Rantířovská 93, 586 05 Jihlava Tel.: +420 567 143 263, Fax: +420 567 143 262, Web: www.svujihlava.cz,

Více

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015

ROZHODNUTÍ. NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY datum: 25. - 28.6.2015 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj Palackého třída 174 612 38 Brno č.j.: SVS/2015/018441-B ROZHODNUTÍ Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský

Více

Státní veterinární správa České republiky. Paratuberkulóza

Státní veterinární správa České republiky. Paratuberkulóza Státní veterinární správa České republiky Paratuberkulóza Metodický návod SVS ČR č. 5/2008, ze dne 4. března 2008, stanovující postup v prevenci šíření paratuberkulózy skotu v ČR č.j. 430/2008/RED PRAHA

Více

Systém zahrnuje opatření prováděná ve vyvážející zemi, na hranici Celní unie a na ruském území po dovozu.

Systém zahrnuje opatření prováděná ve vyvážející zemi, na hranici Celní unie a na ruském území po dovozu. Federální služba veterinárního a rostlinolékařského dozoru Ruská federace Orlikov per., 1/11, Moskva, 107139 tel.: (7 499) 975-4347 fax: (7 495) 607-5111 E-mail: info@svfk.mcx.ru http://www.fsvps.ru Moskva,

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

A. Identifikační údaje žadatele

A. Identifikační údaje žadatele Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou z prostředků státního rozpočtu podle 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE Cytomegalovirus ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském

Více

na sliznici dutiny ústní, jazyku, okraji nozder či mezi spárky afty typické slinění

na sliznici dutiny ústní, jazyku, okraji nozder či mezi spárky afty typické slinění Virová onemocnění Slintavka a kulhavka vysoce nakažlivé akutní horečnaté onemocnění sudokopytníků příznaky zvýšená tělesná teplota, nechutenství, kulhání, svlečení rohového pouzdra paznehtu (spárku) na

Více

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA Pertussis - Dávivý (černý) kašel MUDr. František BEŇA Původce - agens Bordetella pertussis, kokobacil citlivý na sluneční záření, teplo, vyschnutí a běžné dezinfekční prostředky. Výskyt ve čtyřech antigenních

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ,

ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, PTB možnosti řešení Kamil Kovařčík VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v. v. i. Brno, Hudcova 296/70 4 Stádia onemocnění pokročilé 1-2 ks klinické subklinické 5-7 ks klidové (latentní) 10-15 ks 1 Klinika/užitkovost

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 HUVIR/HUMÁNNÍ VIROLOGIE Virové gastroenteritidy Přehled virů vyvolávajících infekce jater Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. Cílem

Více

Národní ozdravovací program od IBR

Národní ozdravovací program od IBR Národní ozdravovací program od IBR aktuální stav problémy budoucnost Seminář českého strakatého skotu Skalský Dvůr 5. 9. 2012 1 BUDOUCNOST - CÍL Získání statusu země prosté od Evropské komise dnes jsme

Více

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU

HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU HIV / AIDS MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav preventivního lékařství LF MU e-mail: mizavrel@med.muni.cz I.E.S. Brno, 14. 10. 2014 Historie nákazy 1981 San Francisko, New York mladí pacienti s neobvyklými

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha PERTUSE diagnostika a klinické projevy Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha Pertuse Lidská endemická nákaza, přenos vzduchem Původce: Bordetella pertussis/b.parapertussis

Více

Chřipka prasat z pohledu veterinárního lékaře

Chřipka prasat z pohledu veterinárního lékaře Chřipka prasat z pohledu veterinárního lékaře Pospíšil Z., Lány P., Zendulková D., Rosenbergová K. Ústav infekčních chorob a epizootologie Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno Původce influenzy Orthomyxoviry

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Základní informace o nákaze

Základní informace o nákaze 14.4.2014 Základní informace o nákaze Vysoce nakažlivé smrtelné onemocnění domácích i divokých prasat Přenos: zejména přímým kontaktem nepřímý kontakt kontaminované předměty kontaminovaná krmiva některé

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 40079/2006-11000 V Praze, dne 5.12.2006

Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 40079/2006-11000 V Praze, dne 5.12.2006 Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 40079/2006-11000 V Praze, dne 5.12.2006 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2007 V souladu 44 odst.1 písm. d) zákona

Více

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2010

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2010 Strana 2 Částka 1 / 2009 Ministerstvo zemědělství ČR Státní veterinární správa ČR Č.j.: 34994/2009-10000 V Praze dne 18. 11. 2009 METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2010 V souladu

Více

www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. kroubalova@vidia.cz

www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. kroubalova@vidia.cz www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová kroubalova@vidia.cz Průběh infekce α herpesviry HSV1,2: Přenos kontaktem (sliny, poševní sekret,kožní léze) Produktivní

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Klinické formy sezónn. M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl

Klinické formy sezónn. M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl Klinické formy sezónn nní, aviárn rní a nové chřipky u člověka M.Havlíčková, H.Jiřincová, J.Kynčl Ptačí chřipka - byla, je i bude, rezervoár nových subtypů, u člověka často velmi těžký průběh Sezónní chřipka

Více

Elektronoptický snímek viru mozaikové choroby tabáku. Mozaiková choroba tabáku. Schéma viru mozaikové choroby tabáku

Elektronoptický snímek viru mozaikové choroby tabáku. Mozaiková choroba tabáku. Schéma viru mozaikové choroby tabáku Obecná virologie Viry lat. virus šťáva, jed, v lékařské terminologii infekční činitel 1879 1882: první pokusný přenos virového onemocnění (mozaiková choroba tabáku) 1898: první pokusný přenos živočišného

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKCE HELICOBACTER PYLORI

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKCE HELICOBACTER PYLORI INFEKČNÍ SÉROLOGIE Bakteriologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKCE HELICOBACTER PYLORI Helicobacter pylori ELISA a IMUNOBLOT soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2014/007087-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení 49 odst.1 písm.

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

18 ) Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004

18 ) Rozhodnutí Komise 2004/558/ES ze dne 15. července 2004 Strana 5338 Sbírka zákonů č. 416 / 2012 Částka 152 416 VYHLÁŠKA ze dne 22. listopadu 2012, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření. Čl. 1 Poučení o nákaze Č. j.: SVS/2014/096566-L Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán podle ustanovení 49 odst.1 písm.

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKČNÍ MONONUKLEÓZY

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKČNÍ MONONUKLEÓZY INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE INFEKČNÍ MONONUKLEÓZY EBV VCA EBV EBNA-1 EBV EA-D ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM

Více

Praktické využití serologických metod

Praktické využití serologických metod Praktické využití serologických metod Daniel Sperling 21.3. 2014 Hotel Myslivna, Brno Využití sérologie v diagnostice infekčních onemocnění prasat sérologie je vědecká disciplína zaměřená na detekci protilátek

Více

Respirační viry. MUDr. Jana Bednářová, Ph.D. OKM FN Brno

Respirační viry. MUDr. Jana Bednářová, Ph.D. OKM FN Brno Respirační viry MUDr. Jana Bednářová, Ph.D. OKM FN Brno Respirační viry Viry chřipky A, B, C Adenoviry Respirační syncyciální virus Viry parainfluenzy Rhinoviry Koronaviry Vyjímečně: virus herpes simplex,

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Virové hepatitidy. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

Virové hepatitidy. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Virové hepatitidy MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Hepatitida A Taxonomie: Picornaviridae, Hepatovirus Morfologie: neobalený ssrna-virus pozitivní polarity, nesegmentovaný, 27 32 nm Stabilita: termostabilní

Více

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová

DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH. Michaela Nesvadbová DNA TECHNIKY IDENTIFIKACE ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ V KRMIVU A POTRAVINÁCH Michaela Nesvadbová Význam identifikace živočišných druhů v krmivu a potravinách povinností každého výrobce je řádně a pravdivě označit

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Diagnostika chlamydiových infekcí. MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012

Diagnostika chlamydiových infekcí. MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012 Diagnostika chlamydiových infekcí MUDr. Hana Zákoucká Odd. STI, SZÚ Dynex, Brno 3-2012 TAXONOMIE CHLAMYDIÍ Nová a znovu opuštěná klasifikace chlamydií přijatá z roku 2000 zahrnuje v čeledi Chlamydiaceae

Více

A. Identifikační údaje žadatele. B. Vyčíslení požadované náhrady

A. Identifikační údaje žadatele. B. Vyčíslení požadované náhrady Žádost o poskytnutí náhrady (zálohy na náhradu) nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou z prostředků státního rozpočtu podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých

Více

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: NAŘÍZENI Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 49

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

číslo pojistky 2. nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem, živelní nebezpečí

číslo pojistky 2. nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem, živelní nebezpečí NÁVRH NA POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 2011 pojistník číslo pojistky P C Z IČO oblast (okres) ulice a č. domu telefon/fax PSČ obec mobil bankovní spojení e-mail Žádám o pojištění chovaných hospodářských

Více

EPIDEMIOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID

EPIDEMIOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID EPIDEMIOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID Virové hepatitidy jsou nákazy vyvolané primárně hepatotropními viry s podobným klinickým obrazem. Začíná zánětlivými projevy a později dochází k degenerativním změnám v

Více

PTAČÍ CHŘIPKA INFORMACE PRO VEŘEJNOST

PTAČÍ CHŘIPKA INFORMACE PRO VEŘEJNOST Co je ptačí chřipka? Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak i drůbež, jako slepice, krůty, kachny a husy, ale i jiné ptáky chované v zajetí. Postižená

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více