ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU"

Transkript

1 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán č Soběslavská 2063/46, Praha 3 Tel: , Fax: , www. clpr.cz Certifikovaná organizace: IČ: Adresa sídla: Nad Zámečnicí 34/1841, Praha 5 Adresa k zasílání: Budějovická 1518/13a, Praha 4 Kontaktní osoba: Jméno, funkce: pí. Andrea Červená, manažer studia Tel.: Mobil: Fax: ozsah auditu dle žádosti o certifikaci: Specifikace produktu: Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská a investorská činnost. Počet zaměstnanců: 10 Zařazení dle EA: 34 Adresy sídla / poboček: Prováděná činnost v sídle /pobočkách: Kancelář: Budějovická 1518/13a, Praha 4 viz specifikace produktu Data certifikačního procesu: Typ auditu: ecertifikační (opakovaný) Kriteriální norma: Počet dní auditu celkem: 1,5 z toho na místě celkem: Vedoucí auditor / týmu: Ing. Květa ezková Telefon ved. audit. / týmu: Auditoři: --- Odborní experti: Datum auditu: Navštívené sídlo / pobočky (příp. dočasná odloučená kancelář společnosti pracoviště, zakázky): Jazyk auditu / zprávy: čeština EMS 1,4 z toho 0,4 CAAT 1,0

2 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 2 z 10 PLÁN AUDITU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán č Soběslavská 2063/46, Praha 3 Tel: , Fax: , www. clpr.cz Využití počítačové techniky (CAAT) 30% 9.6. ano ne Využití vzorkování (certifikace více pracovišť) ano ne Vyžádané dokumenty / záznamy Oblast / prvky systému managementu Auditor TE Příručka systému managementu Všeobecné požadavky výkonnost procesů postupy, směrnice /seznam, revizní stav Požadavky na dokumentaci - směrnice Politika, Cíle - vyhodnocení Plánování, Politika, Cíle Aspekty, dopady, rizika, Programy Aspekty, dopady, rizika, Programy organigram Odpovědnost, pravomoc a komunikace záznam z přezkoumání Přezkoumání systému managementu Spokojenost zákazníka zprávy z auditu analýza Interní audit Monitorování a měření procesů Řízení neshodného produktu Nápravná, preventivní opatření Články normy EN ISO 14001, vyznačené v matici plánu auditu, budou prověřovány v individuálních organizačních jednotkách X společnosti následovně: Čas Zahájení auditu - posuzování na místě: od / do oddíl ISO 14001:2004 Auditor 9:00-10:00 10:00-12:45 12:45-13: Všeobecné požadavky 4.2 Environmentální politika Environmentální aspekty Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Cíle a cílové hodnoty a program(y) Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Komunikace Dokumentace Řízení dokumentů Řízení záznamů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce Monitorování a měření Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 13:30-14: Hodnocení souladu 14:00-15: Interní audit 4.6 Přezkoumání vedením Ověření reakce na zjištění z předchozího auditu 15:15-15:30 Kontrola rozsahu certifikace Použití loga / kombinovaná loga A-001 Př. č. C 40 Dokončení neuzavřených položek Přezkoumání zjištění, konsolidace poznámek, kompletace záznamů, příprava podkladů zpráv 15:30-15:45 z auditu, kontrola rozsahu certifikace, příprava na závěrečné vyhodnocení 15:45-16:00 Závěrečné jednání

3 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 3 z 10 V průběhu posuzování procesů / činností systému managementu na jednotlivých pracovištích, skladech, budou prověřovány dle situace oblasti / prvky: identifikace, ochrana produktu, infrastruktura a pracovního prostředí, vedení záznamů, odborná způsobilost vědomí závažnosti zaměstnanců, řízení monitor. a měřicího zařízení, interní komunikace, apod., i když to nemusí být exaktně uvedeno v plánu. Tento plán by Vám měl umožnit, abyste zajistili přítomnost příslušných zaměstnanců v průběhu auditu. Plán je sestaven tak, že respektuje především Vámi identifikované procesy, Vaši platnou organizační strukturu, články normy. Plán může být upraven vedoucím týmu/auditorem po zahajovacím jednání tak, aby případně splňoval Vaše nenadálé nebo naléhavé organizační potřeby. Hlavní auditované požadavky normy jsou uvedeny číslem článku (prvku) normy a názvem. Poznámky k průběhu auditu: Účelem Zahajovacího jednání je potvrzení rozsahu auditu a vysvětlení způsobu podávání zpráv. Tohoto setkání by se měl zúčastnit vrcholový management, ale vede jej vedoucí týmu/auditor. Účastníky Přehledů o zjištěních jsou vedoucí nebo funkce odpovědné za auditované (prověřované) oblasti/procesy, min. však představitel managementu. Účelem Závěrečného jednání je podat zprávu o celkových výsledcích auditu. Většinou jsou na tomto setkání přítomni stejní účastníci jako na Zahajovacím jednání a vede jej opět vedoucí týmu/auditor. Minimálně však je nutná účast ředitele/jednatele a představitele managementu. Dokončení neuzavřených položek, jedná se o časový prostor pro auditory, aby mohli dokončit, případně vyjasnit neuzavřená zjištění a otázky, případně dokončit audit auditované oblasti, procesu, činnosti, či útvaru. Důvodem je skutečnost, že nelze dopředu přesně naplánovat časový průběh jednotlivých dnů. Budete-li mít výhrady k tomuto plánu auditu, neprodleně je, prosím, sdělte vedoucímu týmu/auditorovi, aby mohl provést včas změnu. Plán bude projednán a upřesněn v den zahájení auditu při úvodním pohovoru s vedením organizace. Námitky proti auditorům, prosím, sdělte vedoucímu certifikačního oddělení ). Ten zajistí další postup, aby nebyl ohrožen termín Vašeho auditu. Prosíme také o zajištění minimálního technického zázemí pro auditní tým, tj. konkrétně prostory pro porady, možnost připojit notebook k elektrické síti a případně přístup k tiskárně / kopírce. Přestávky v auditu budou učiněny dle dohody s představiteli organizace a v souladu s příslušnými právními předpisy. Dne: Ing. Květa ezková v.r vedoucí auditor / týmu

4 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 4 z 10 ZPÁVA Z AUDITU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán č Soběslavská 2063/46, Praha 3 Tel: , Fax: , www. clpr.cz Cíle a předmět auditu, identifikace certifikované organizace a její kontaktní osoby, identifikace týmu auditorů, data a místa konání auditu, metody a kriteria auditu jsou uvedeny v Plánu auditu. Zpráva shrnuje výsledky auditu, jak je uvedeno v A-003 (viz Originál zprávy je dán k dispozici certifikované organizaci, druhý originál je podkladem pro konečné zhodnocení výsledků auditu certifikačním orgánem a po ukončení certifikačního procesu zůstává uložen v ČLP v elektronické složce zakázky. Certifikovaná organizace může předat třetí straně pouze úplné kopie. 1 Přezkoumání údajů uvedených ve smlouvě a v návazných dokumentech, certifikátu, jmenování auditorů apod. a) V rámci přípravy auditu a úvodního pohovoru přezkoumal vedoucí auditor údaje uvedené ve smlouvě s organizací a v návazných dokumentech - jmenování auditorů, zprávy z předchozího auditu, certifikátu (včetně přiřazení příslušných oborů) s tímto výsledkem: - došlo / *nedošlo v těchto údajích k žádným změnám 2 Dodržení plánu auditu / Použité metody auditu Audit byl proveden podle předem odsouhlaseného plánu s drobnými změnami, které vyplývaly z rozmístění jednotlivých pracovišť a přispívaly k větší plynulosti auditu. V souladu s plánem auditu bylo zavedení a účinnost systému environmentálního managementu ověřeno namátkově v různých útvarech/pracovištích certifikované organizace formou kontroly dokumentace, sledováním pracovních činností, podmínek a okolností jejich provádění, pohovory s vedením, představitelem managementu, s pracovníky a kontrolou příslušných záznamů. Audit byl proveden na základě platné normy / norem pro systém environmentálního managementu a dalších referenčních materiálů. Využití CAAT ano / ne* 30% Využití vzorkování ano / ne* Zhodnocení efektivnosti metod: Vzhledem k dlouhé době fungování systému managementu kvality a péče o něj byla při recertifikačním auditu použita metoda CAAT. Použití metody bylo efektivní a přispělo k lepšímu průběhu auditu. 3 Výsledky auditu 3.1 Výsledky přezkoumání dokumentace systému managementu Od 2.dozorového auditu nebyly provedeny větší změny v dokumentaci systému EMS. V platnosti je Příručka systému environmentálního managementu z a navazující dokumentované postupy DP EMS 1 až 13. Aktualizován byl DP EMS č.8 Ochrana životního prostředí prostředí řízení vztahů v environmentální oblasti a DP EMS č.9 egistr právních předpisů a jiných požadavků (verze č.7 z ). Dokumenty a záznamy jsou řízeny dle zásad, uvedených v DP EMS 1 Řízení dokumentů a DP EMS 2 Řízení záznamů. Pracovníci organizace jsou s dokumentací EMS, politikou a cíli EMS a jejich změnami seznamováni na

5 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 5 z 10 pravidelných školeních (poslední školení provedeno dne ). 3.2 Zjištění z auditu V tomto hodnocení je vzata v úvahu vždy závažnost zjištěné neshody a možný vliv na jakost produktů certifikované organizace. Vysvětlivky jsou v závěru této zprávy Popis organizace a stav systému managementu Popis organizace: Vymezení / popis systému managementu EMS: Současný stav / změny od minulého auditu se zabývá projektovou činností ve výstavbě, inženýrskou a investorskou činností. Vzhledem k tomu není organizace významným znečisťovatelem životního prostředí. Vedení společnosti plánuje a poskytuje dostatečné zdroje, potřebné pro zlepšování efektivnosti systému managementu EMS. Odpovědnosti a pravomoci pracovníků v oblasti EMS jsou stanoveny organizačním schématem a další dokumentací EMS a jsou zakomponovány do popisů pracovních funkcí. Komunikace je ve společnosti prováděna běžnými komunikačními prostředky, zásady jsou popsány v DP EMS 11 Komunikace. Je jmenována manažerka pro pí. Andrea Červená (jmenování z ). Je zajišťován výcvik, povědomí a odborná způsobilost v souladu s požadavky čl normy. Všichni pracovníci jsou pravidelně školeni podle plánu, viz plán školení pro r Školení pracovníků v oblasti EMS a školení interních auditorů EMS byla provedeno dne Společnost sleduje a zajišťuje, aby osoby provádějící pro ni nebo v její prospěch úkony, které mohou zapříčinit významné environmentální dopady, byly odborně způsobilí. V návaznosti na DP EMS 3 Procesní model, je stanoven egistr environmentálních aspektů DP EMS 9. Odpovídá povaze a činnosti společnosti. Jsou zde identifikovány a vyhodnoceny environmentální aspekty na provozovně a při realizaci zakázek. egistr environmentálních aspektů zahrnuje ovzduší, vodní hospodářství, odpady, ochrana horninového prostředí, ochranu zdraví - hluk, šetření s energiemi. Nevyplývá z něj žádný velmi významný aspekt. Hodnocení souladu bylo provedeno s kladným výsledkem, viz Záznam o přezkoumání EMS vedením společnosti z V návaznosti na registr environmentálních aspektů jsou stanoveny cíle EMS pro r.2011 (z ), viz DP EMS 13 Cíle, cílové hodnoty a programy, pomocí kterých je plánováno zlepšování v oblasti EMS (snižování energetické náročnosti realizovaných činností, snižování spotřeby pohonných hmot průběžnou obměnou vozového parku, prosazování nízkoenergetických staveb, zajištění zhodnocení všech vlivů projektovaných staveb na životní prostředí v jednotlivých stupních projektové dokumentace, zajištění realizace činností v rámci programu Zelená úsporám). Kontrolní mechanizmy k plnění cílů EMS jsou dostatečné viz DP EMS 12 Monitorování a měření. Je monitorována spotřeba PHM a produkce odpadů - vedena průběžná evidence produkce odpadů (papír, plasty, sklo, komunální odpad). Organizace neprodukuje žádné nebezpečné odpady, dosud používané lepidlo pro vazbu zpráv bylo nahrazeno ekologicky šetrnějším - Herkules. Byla zmenšena produkce odpadu plasty a sklo. Byla snížena spotřeba PHM obměna vozového parku - nákup nového vozidla s nižší spotřebou PHM. Pro případ zjištění neshody v oblasti EMS je zpracován DP EMS 5 Řízení neshody a DP EMS 6 Nápravná opatření. K dispozici je též DP EMS 7 Preventivní opatření.

6 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 6 z 10 V rámci recertifikačního auditu byly předloženy záznamy z realizace projektové dokumentace ekonstrukce rodinného domu v Harachově, č.p.147. projekt pro ohlášení stavby, projekt pro realizaci, č.zakázky Řešení neshod a poznámek z minulého auditu Při 2.dozorovém auditu v r.2010 nebyla zjištěna žádná neshoda ani nebyla naformulována připomínka typu B Politika, Cíle, programy a jejich řízení Environmentální politika je vyhlášena, je ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO a odpovídá potřebám společnosti. Veřejnosti je k dispozici na webových stránkách společnosti. Společnost stanovila environmentální cíle pro rok Cíle odpovídají zaměření společnosti a požadavkům normy, jsou konkrétní, termínované, měřitelné Přezkoumání vedením Vedení organizace pravidelně 1x ročně přezkoumává systém environmentálního managementu. Vstupy pro přezkoumání zahrnují všechny oblasti požadované normou, Přezkoumání EMS za období 6/2010 až 5/2011 bylo provedeno dne Vstupy i výstupy odpovídají požadavkům (např. vyhodnocení politiky, rozbory plnění cílů a cílových hodnot, přezkoumání analýzy environmentálních aspektů, vyhodnocení souladu s požadavky právních předpisů, reklamace ve vztahu k EMS, nápravná a preventivní opatření z interních auditů EMS a kontrol realizace zakázek, informace z hodnocení dodavatelů, spokojenosti/připomínek od zákazníků a jiných zainteresovaných osob, výsledky interních auditů, změny v EMS). Bylo konstatováno, že je systém environmentálního managementu funkční a vyhovuje potřebám společnosti Legislativní / regulatorní požadavky Organizace má zpracován postup pro přístup k právním požadavkům. egistr právních předpisů a jiných požadavků DP EMS 10 je aktuální, aktualizován je průběžně při změně některého předpisu, kontrolován je 1x za rok (poslední aktualizace dne ) Výsledky interních auditů Společnost má proškolené 2 interní auditory (poslední proškolení bylo realizováno dne externí konzultantkou Ing.Tichotovou). Interní audit byl proveden dne podle plánu, v souladu se zásadami, stanovenými v DP EMS 4 Interní audity, s využitím otázek k internímu auditu. Nebyla zjištěna žádná neshoda, naformulovaná doporučení jsou realizována, viz záznamy z auditu. Účinnost a stupeň spolehlivosti doposud provedených interních auditů lze hodnotit jako vyhovující *s výhradou / * nevyhovující Řešení stížností/reklamací Společnost má zpracován dokumentovaný postup DP EMS 5 Řízení neshody pro případ řešení reklamací nebo stížností v oblasti EMS. Podle vyjádření organizace a dle zjištěných skutečností se za období 6/2010 až 5/2011 žádné stížnosti ani reklamace z oblasti EMS nevyskytly. eklamace ani stížnosti na environmentální dopady činností společnosti ani vzhledem k EMS nebyly za sledované období uplatněny Positivní zjištění Následující oblasti / procesy / postupy byly shledány jako pozitivní a silné stránky organizace: Činnost společnosti nevykazuje žádné významné přímé ohrožení ŽP. Společnost dbá na to, aby projektované stavby byly šetrné k životnímu prostředí ve fázi výstavby, užití i následného odstraňování.

7 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 7 z Neshody a poznámky: pokud nejsou níže uvedeny neshody, poznámky, pak požadavky normy a jejich implementace / řešení je popsáno v dokumentovaných postupech, postupy jsou prakticky realizovány, všechny požadavky jsou prokazatelně plněny. článek normy kategorie zjištění - popis neshod / izolovaných chyb (B) / poznámky Stupeň splnění: 3.4 Příležitosti ke zlepšení, slabší místa Příležitosti k dalšímu zlepšování nebyly naformulovány. 3.5 Používání certifikátu a certifikačního loga Pravidla pro používání certifikačních a akreditačních log jsou *nejsou dodržována. 4 Shrnutí výsledků auditu (všeobecný dojem) Environmentální management (aspekty, legislativní a ostatní požadavky): Procesní model je uplatněn v Příručce systému environmentálního managementu, kde jsou nadefinovány jednotlivé procesy, jejich vazby a kritéria pro jejich monitorování a měření. Byl vypracován egistr environmentálních aspektů. V návaznosti na environmentální aspekty byly stanoveny cíle EMS. Plnění cílů je průběžně kontrolováno na poradách. Soulad s požadavky je vyhodnocován. elevantní požadavky kriteriální normy jsou uplatněny, plněny. Řízení identifikovaných procesů a jejich efektivnost, zlepšování, trendy, stupeň integrace IMS (QMS, EMS): Identifikované procesy jsou řízeny, jejich efektivnost je sledována. Na základě prováděných analýz jsou sledovány trendy a stanovovány cíle a nápravná a preventivní opatření, zajišťující zlepšování EMS. Stupeň integrace IMS je nízký samostatné Příručky i navazující dokumentované postupy, samostatné interní audity a přezkoumání systémů managementu. Komunikování se zainteresovanými stranami v oblastech OŽP: Komunikace se zákazníky je vedena průběžně při uzavírání a plnění zakázky Průběžně je vedena komunikace s dodavateli materiálů a prací a jejich hodnocení (předávání bezpečnostních listů, osvědčení o shodě, kvalifikačních osvědčení, ). Komunikace s oprávněnými osobami v oblasti nakládání s odpady. Doposud nebyly uplatněny žádné stížnosti ani náměty ze strany zákazníků ani jiných zainteresovaných stran Další poznámky: Počet vystavených neshod QMS Major: 0 Minor: 0 Počet poznámek, izolovaných chyb / slabších míst / prostorů pro zlepšení ----

8 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 8 z 10 5 Poznámky k dalšímu postupu Při závěrečném jednání bylo konstatováno, že během auditu nebyly* byly zjištěny odchylky/ neshody ve vztahu k požadavkům kriteriální normy. Zjištěné izolované chyby ohodnocené jako poznámky B nevyžadují doložení přijetí opatření k nápravě. Přesto bychom Vás rádi požádali o zvážení jejich prověření pro zlepšení této oblasti, protože neřešení těchto problémů by mohlo časem přerůst v neshody. Tato zjištění budou rovněž předmětem pozornosti příštího auditu. 6 Program dozorových auditů 1. DOZO 2. DOZO Plánovaný termín: Systém managementu Plánovaný termín: Systém managementu do EMS červen 2013 EMS Celkem auditodnů: 0,8 Celkem auditodnů: 0,8 Lokalita / pobočka: z toho na místě: Lokalita / pobočka: z toho na místě: provozovna společnosti 0,7 provozovna společnosti Čas Zahájení auditu - posuzování na místě: od / do oddíl ISO 14001:2004 Auditor 9:00-10:00 10:00-11:30 11:30-12: Všeobecné požadavky 4.2 Environmentální politika Environmentální aspekty Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Cíle a cílové hodnoty a program(y) Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Komunikace Dokumentace Řízení dokumentů Řízení záznamů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce Monitorování a měření Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 12:00-12: Hodnocení souladu 0,7 12:30-13: Interní audit 4.6 Přezkoumání vedením Ověření reakce na zjištění z předchozího auditu 13:15-13:30 Kontrola rozsahu certifikace Použití loga / kombinovaná loga A-001 Př. č. C 40 Dokončení neuzavřených položek Přezkoumání zjištění, konsolidace poznámek, kompletace záznamů, příprava podkladů zpráv 13:30-13:45 z auditu, kontrola rozsahu certifikace, příprava na závěrečné vyhodnocení 13:45-14:00 Závěrečné jednání

9 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 9 z 10 PLÁNOVANÉ POUŽITÍ METOD AUDITU: 1. DOZO 2. DOZO Využití počítačové techniky (CAAT) ano ne ano ne Využití vzorkování (certifikace více pracovišť) ano ne ano ne Komentář / upřesnění 1. dozorového auditu: --- Komentář / upřesnění 2. dozorového auditu: Návrh znění oblasti platnosti certifikátu Při závěrečném pohovoru byla projednána a zástupcem organizace potvrzena následující formulace oblasti platnosti certifikátu: Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská a investorská činnost. Certifikát byl poprvé vystaven v r a od té doby je udržován. Systém managementu: EMS Akreditace ČIA, jazyk: Čj An počet a formát certifikátů: 2x A x A4 --- Použití loga organizace: Příloha (název): ano / ne* Logo beze změny Zvláštní požadavek Datum: Ing. Květa ezková v. r. vedoucí auditor / týmu 8 Informace ke zprávě z auditu - použité zkratky a symboly Hodnocení připomínek a neshod / protokolů / záznamů o neshodách je následující: MAJ = Podstatná neshoda Major MIN = Odchylka - Minor B = Poznámka, izolovaná chyba / slabší místo/ prostor pro zlepšení Bold Ohodnocení stupně splnění elementů normy je následující: 1 = splněno 2 = splněno s poznámkami 3 = částečně splněno s nepodstatnými neshodami 4 = nesplněno CAAT = (Computer - Assisted Audit Techniques - Auditování využívající počítačovou techniku)

10 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 10 z 10 OZHODNUTÍ O CETIFIKACI VEDOUCÍHO CETIFIKAČNÍHO OGÁNU Prověřovaná organizace: Toto rozhodnutí je součástí zprávy z auditu č.: E ze dne Při hodnocení dokumentace z auditu (zpráva), záznamů/protokolů o neshodách bylo shledáno, že audit proběhl ve shodě s požadavky na něj stanovenými. Hodnotitel auditu a vedoucí certifikačního orgánu potvrzují, že informace poskytnuté týmem auditorů jsou dostatečné s ohledem na požadavky certifikace, použité metody auditu a rozsah certifikace. ovněž potvrzují, že přezkoumali, akceptovali organizací přijatá opatření k nápravě pro všechny neshody typu MAJ. Déle potvrzují, že přezkoumali a akceptovali organizací plánovanou nápravu a opatření k nápravě pro neshody typu MIN. S ohledem na výše uvedené skutečnosti hodnotitel doporučuje vystavit certifikát v rozsahu, uvedeném v cíli auditu a znění ze Zprávy z auditu. Dne: Ing. Jiří Hemr v. r. hodnotitel Dne: Souhlasím s doporučením hodnotitele Ing. Jiří Dynybyl v. r vedoucí certifikačního orgánu č. 3016

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zpráva z auditu číslo

Zpráva z auditu číslo Číslo projektu: CZ-CERT.6697.001 Kriteriální normy a druh auditu Certifikační audit ČSN EN ISO 9001:2016 Název organizace (dle OR) Adresa sídla Korespondenční adresa Kontaktní osoba Medela Automotive s.r.o.

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Metodika certifikace zařízení OIS

Metodika certifikace zařízení OIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Metodika certifikace zařízení OIS Projekt č.: TA02030435 14. 11. 2013 Roman Skuhra Obsah Struktura metodiky Organizační schéma

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ SYSTÉMY ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ SYSTÉMY ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ SYSTÉMY ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI 4. Přednáška Náplní přednášky jsou systémy zabezpečování jakosti a jejich certifikace, certifikace osob. Systém managementu jakosti Definice:

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Příloha č. 4 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 16 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 83-01 Výtisk číslo: 1 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Tato směrnice slouží pouze pro

Více

modifikace pro rok 2015

modifikace pro rok 2015 Účel dokumentu: Tento environmentální program je zaveden jako základní nástroj dosažení politiky a závazků společnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Vychází zejména z: 1. potřeb zákonů ČR pro

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 1.1 Účel postupu Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřad (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány

Více

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 Blok IV.

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 Blok IV. OBCHOD SE DŘEVEM Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 Blok IV. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., 2005 / 2006 Ing. Jiří Marvan 12. Systémy

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010 Příloha č. 6 MICOOP-správa škol List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Výtisk číslo:1 Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty IAF. IAF Mezinárodní akreditační fórum

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty IAF. IAF Mezinárodní akreditační fórum ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město Dokumenty IAF IAF Mezinárodní akreditační fórum Číslo publikace: IAF MD 4:2008 Závazný dokument IAF pro použití metod auditování

Více

Kam směřuje akreditace v příštích letech

Kam směřuje akreditace v příštích letech Kam směřuje akreditace v příštích letech Hydroanalytika 15.-16.9.2015 "Accredo - dávám důvěru" 2 IS 3 ISO 9001 Systémy managementu kvality Požadavky Přizpůsobení měnícímu se světu Reflektování rostoucí

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství

6. P Ř Í L O H A. Prohlášení k životnímu prostředí. (období 2005 2006) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6. P Ř Í L O H A Prohlášení k životnímu prostředí (období 25 26) OHL ŽS, a.s. závod Pozemní stavitelství 6 Úvod Tato Příloha k Prohlášení k životnímu prostředí je zpracována za OHL ŽS, a.s., závod Pozemní

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003 SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři - Proces zajišťující kvalitu výstupních produktů - Týká se preanalytické, analytické a postanalytické

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS

Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS Jiří Novotný Vedoucí OBPT Představitel vedení OHTS pro jakost a EMS Systém řízeníenvironmentu (EMS) přestavuje systematický přístup k ochraněživotního prostředíve všech činnostech organizace včetně prevence

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu. Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon certifikace podle normy ISO 9001:2008

Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu. Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon certifikace podle normy ISO 9001:2008 Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu Naše č.j. Vyřizuje: Linka: E-mail: Praha dne: 188/09/ČIAO Ing. M. Badal 501 badalm@cai.cz 22.1.2009 Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

Nové výzvy pro monitoring energií

Nové výzvy pro monitoring energií Jihlava 22. 10. 2013 Nové výzvy pro monitoring energií RNDr. Tomáš Chudoba DEA Energetická agentura, s.r.o. Energetické dokumenty audity, průkazy, posudky, koncepce, Energetický management implementace

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více