ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU"

Transkript

1 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán č Soběslavská 2063/46, Praha 3 Tel: , Fax: , www. clpr.cz Certifikovaná organizace: IČ: Adresa sídla: Nad Zámečnicí 34/1841, Praha 5 Adresa k zasílání: Budějovická 1518/13a, Praha 4 Kontaktní osoba: Jméno, funkce: pí. Andrea Červená, manažer studia Tel.: Mobil: Fax: ozsah auditu dle žádosti o certifikaci: Specifikace produktu: Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská a investorská činnost. Počet zaměstnanců: 10 Zařazení dle EA: 34 Adresy sídla / poboček: Prováděná činnost v sídle /pobočkách: Kancelář: Budějovická 1518/13a, Praha 4 viz specifikace produktu Data certifikačního procesu: Typ auditu: ecertifikační (opakovaný) Kriteriální norma: Počet dní auditu celkem: 1,5 z toho na místě celkem: Vedoucí auditor / týmu: Ing. Květa ezková Telefon ved. audit. / týmu: Auditoři: --- Odborní experti: Datum auditu: Navštívené sídlo / pobočky (příp. dočasná odloučená kancelář společnosti pracoviště, zakázky): Jazyk auditu / zprávy: čeština EMS 1,4 z toho 0,4 CAAT 1,0

2 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 2 z 10 PLÁN AUDITU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán č Soběslavská 2063/46, Praha 3 Tel: , Fax: , www. clpr.cz Využití počítačové techniky (CAAT) 30% 9.6. ano ne Využití vzorkování (certifikace více pracovišť) ano ne Vyžádané dokumenty / záznamy Oblast / prvky systému managementu Auditor TE Příručka systému managementu Všeobecné požadavky výkonnost procesů postupy, směrnice /seznam, revizní stav Požadavky na dokumentaci - směrnice Politika, Cíle - vyhodnocení Plánování, Politika, Cíle Aspekty, dopady, rizika, Programy Aspekty, dopady, rizika, Programy organigram Odpovědnost, pravomoc a komunikace záznam z přezkoumání Přezkoumání systému managementu Spokojenost zákazníka zprávy z auditu analýza Interní audit Monitorování a měření procesů Řízení neshodného produktu Nápravná, preventivní opatření Články normy EN ISO 14001, vyznačené v matici plánu auditu, budou prověřovány v individuálních organizačních jednotkách X společnosti následovně: Čas Zahájení auditu - posuzování na místě: od / do oddíl ISO 14001:2004 Auditor 9:00-10:00 10:00-12:45 12:45-13: Všeobecné požadavky 4.2 Environmentální politika Environmentální aspekty Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Cíle a cílové hodnoty a program(y) Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Komunikace Dokumentace Řízení dokumentů Řízení záznamů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce Monitorování a měření Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 13:30-14: Hodnocení souladu 14:00-15: Interní audit 4.6 Přezkoumání vedením Ověření reakce na zjištění z předchozího auditu 15:15-15:30 Kontrola rozsahu certifikace Použití loga / kombinovaná loga A-001 Př. č. C 40 Dokončení neuzavřených položek Přezkoumání zjištění, konsolidace poznámek, kompletace záznamů, příprava podkladů zpráv 15:30-15:45 z auditu, kontrola rozsahu certifikace, příprava na závěrečné vyhodnocení 15:45-16:00 Závěrečné jednání

3 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 3 z 10 V průběhu posuzování procesů / činností systému managementu na jednotlivých pracovištích, skladech, budou prověřovány dle situace oblasti / prvky: identifikace, ochrana produktu, infrastruktura a pracovního prostředí, vedení záznamů, odborná způsobilost vědomí závažnosti zaměstnanců, řízení monitor. a měřicího zařízení, interní komunikace, apod., i když to nemusí být exaktně uvedeno v plánu. Tento plán by Vám měl umožnit, abyste zajistili přítomnost příslušných zaměstnanců v průběhu auditu. Plán je sestaven tak, že respektuje především Vámi identifikované procesy, Vaši platnou organizační strukturu, články normy. Plán může být upraven vedoucím týmu/auditorem po zahajovacím jednání tak, aby případně splňoval Vaše nenadálé nebo naléhavé organizační potřeby. Hlavní auditované požadavky normy jsou uvedeny číslem článku (prvku) normy a názvem. Poznámky k průběhu auditu: Účelem Zahajovacího jednání je potvrzení rozsahu auditu a vysvětlení způsobu podávání zpráv. Tohoto setkání by se měl zúčastnit vrcholový management, ale vede jej vedoucí týmu/auditor. Účastníky Přehledů o zjištěních jsou vedoucí nebo funkce odpovědné za auditované (prověřované) oblasti/procesy, min. však představitel managementu. Účelem Závěrečného jednání je podat zprávu o celkových výsledcích auditu. Většinou jsou na tomto setkání přítomni stejní účastníci jako na Zahajovacím jednání a vede jej opět vedoucí týmu/auditor. Minimálně však je nutná účast ředitele/jednatele a představitele managementu. Dokončení neuzavřených položek, jedná se o časový prostor pro auditory, aby mohli dokončit, případně vyjasnit neuzavřená zjištění a otázky, případně dokončit audit auditované oblasti, procesu, činnosti, či útvaru. Důvodem je skutečnost, že nelze dopředu přesně naplánovat časový průběh jednotlivých dnů. Budete-li mít výhrady k tomuto plánu auditu, neprodleně je, prosím, sdělte vedoucímu týmu/auditorovi, aby mohl provést včas změnu. Plán bude projednán a upřesněn v den zahájení auditu při úvodním pohovoru s vedením organizace. Námitky proti auditorům, prosím, sdělte vedoucímu certifikačního oddělení ). Ten zajistí další postup, aby nebyl ohrožen termín Vašeho auditu. Prosíme také o zajištění minimálního technického zázemí pro auditní tým, tj. konkrétně prostory pro porady, možnost připojit notebook k elektrické síti a případně přístup k tiskárně / kopírce. Přestávky v auditu budou učiněny dle dohody s představiteli organizace a v souladu s příslušnými právními předpisy. Dne: Ing. Květa ezková v.r vedoucí auditor / týmu

4 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 4 z 10 ZPÁVA Z AUDITU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán č Soběslavská 2063/46, Praha 3 Tel: , Fax: , www. clpr.cz Cíle a předmět auditu, identifikace certifikované organizace a její kontaktní osoby, identifikace týmu auditorů, data a místa konání auditu, metody a kriteria auditu jsou uvedeny v Plánu auditu. Zpráva shrnuje výsledky auditu, jak je uvedeno v A-003 (viz Originál zprávy je dán k dispozici certifikované organizaci, druhý originál je podkladem pro konečné zhodnocení výsledků auditu certifikačním orgánem a po ukončení certifikačního procesu zůstává uložen v ČLP v elektronické složce zakázky. Certifikovaná organizace může předat třetí straně pouze úplné kopie. 1 Přezkoumání údajů uvedených ve smlouvě a v návazných dokumentech, certifikátu, jmenování auditorů apod. a) V rámci přípravy auditu a úvodního pohovoru přezkoumal vedoucí auditor údaje uvedené ve smlouvě s organizací a v návazných dokumentech - jmenování auditorů, zprávy z předchozího auditu, certifikátu (včetně přiřazení příslušných oborů) s tímto výsledkem: - došlo / *nedošlo v těchto údajích k žádným změnám 2 Dodržení plánu auditu / Použité metody auditu Audit byl proveden podle předem odsouhlaseného plánu s drobnými změnami, které vyplývaly z rozmístění jednotlivých pracovišť a přispívaly k větší plynulosti auditu. V souladu s plánem auditu bylo zavedení a účinnost systému environmentálního managementu ověřeno namátkově v různých útvarech/pracovištích certifikované organizace formou kontroly dokumentace, sledováním pracovních činností, podmínek a okolností jejich provádění, pohovory s vedením, představitelem managementu, s pracovníky a kontrolou příslušných záznamů. Audit byl proveden na základě platné normy / norem pro systém environmentálního managementu a dalších referenčních materiálů. Využití CAAT ano / ne* 30% Využití vzorkování ano / ne* Zhodnocení efektivnosti metod: Vzhledem k dlouhé době fungování systému managementu kvality a péče o něj byla při recertifikačním auditu použita metoda CAAT. Použití metody bylo efektivní a přispělo k lepšímu průběhu auditu. 3 Výsledky auditu 3.1 Výsledky přezkoumání dokumentace systému managementu Od 2.dozorového auditu nebyly provedeny větší změny v dokumentaci systému EMS. V platnosti je Příručka systému environmentálního managementu z a navazující dokumentované postupy DP EMS 1 až 13. Aktualizován byl DP EMS č.8 Ochrana životního prostředí prostředí řízení vztahů v environmentální oblasti a DP EMS č.9 egistr právních předpisů a jiných požadavků (verze č.7 z ). Dokumenty a záznamy jsou řízeny dle zásad, uvedených v DP EMS 1 Řízení dokumentů a DP EMS 2 Řízení záznamů. Pracovníci organizace jsou s dokumentací EMS, politikou a cíli EMS a jejich změnami seznamováni na

5 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 5 z 10 pravidelných školeních (poslední školení provedeno dne ). 3.2 Zjištění z auditu V tomto hodnocení je vzata v úvahu vždy závažnost zjištěné neshody a možný vliv na jakost produktů certifikované organizace. Vysvětlivky jsou v závěru této zprávy Popis organizace a stav systému managementu Popis organizace: Vymezení / popis systému managementu EMS: Současný stav / změny od minulého auditu se zabývá projektovou činností ve výstavbě, inženýrskou a investorskou činností. Vzhledem k tomu není organizace významným znečisťovatelem životního prostředí. Vedení společnosti plánuje a poskytuje dostatečné zdroje, potřebné pro zlepšování efektivnosti systému managementu EMS. Odpovědnosti a pravomoci pracovníků v oblasti EMS jsou stanoveny organizačním schématem a další dokumentací EMS a jsou zakomponovány do popisů pracovních funkcí. Komunikace je ve společnosti prováděna běžnými komunikačními prostředky, zásady jsou popsány v DP EMS 11 Komunikace. Je jmenována manažerka pro pí. Andrea Červená (jmenování z ). Je zajišťován výcvik, povědomí a odborná způsobilost v souladu s požadavky čl normy. Všichni pracovníci jsou pravidelně školeni podle plánu, viz plán školení pro r Školení pracovníků v oblasti EMS a školení interních auditorů EMS byla provedeno dne Společnost sleduje a zajišťuje, aby osoby provádějící pro ni nebo v její prospěch úkony, které mohou zapříčinit významné environmentální dopady, byly odborně způsobilí. V návaznosti na DP EMS 3 Procesní model, je stanoven egistr environmentálních aspektů DP EMS 9. Odpovídá povaze a činnosti společnosti. Jsou zde identifikovány a vyhodnoceny environmentální aspekty na provozovně a při realizaci zakázek. egistr environmentálních aspektů zahrnuje ovzduší, vodní hospodářství, odpady, ochrana horninového prostředí, ochranu zdraví - hluk, šetření s energiemi. Nevyplývá z něj žádný velmi významný aspekt. Hodnocení souladu bylo provedeno s kladným výsledkem, viz Záznam o přezkoumání EMS vedením společnosti z V návaznosti na registr environmentálních aspektů jsou stanoveny cíle EMS pro r.2011 (z ), viz DP EMS 13 Cíle, cílové hodnoty a programy, pomocí kterých je plánováno zlepšování v oblasti EMS (snižování energetické náročnosti realizovaných činností, snižování spotřeby pohonných hmot průběžnou obměnou vozového parku, prosazování nízkoenergetických staveb, zajištění zhodnocení všech vlivů projektovaných staveb na životní prostředí v jednotlivých stupních projektové dokumentace, zajištění realizace činností v rámci programu Zelená úsporám). Kontrolní mechanizmy k plnění cílů EMS jsou dostatečné viz DP EMS 12 Monitorování a měření. Je monitorována spotřeba PHM a produkce odpadů - vedena průběžná evidence produkce odpadů (papír, plasty, sklo, komunální odpad). Organizace neprodukuje žádné nebezpečné odpady, dosud používané lepidlo pro vazbu zpráv bylo nahrazeno ekologicky šetrnějším - Herkules. Byla zmenšena produkce odpadu plasty a sklo. Byla snížena spotřeba PHM obměna vozového parku - nákup nového vozidla s nižší spotřebou PHM. Pro případ zjištění neshody v oblasti EMS je zpracován DP EMS 5 Řízení neshody a DP EMS 6 Nápravná opatření. K dispozici je též DP EMS 7 Preventivní opatření.

6 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 6 z 10 V rámci recertifikačního auditu byly předloženy záznamy z realizace projektové dokumentace ekonstrukce rodinného domu v Harachově, č.p.147. projekt pro ohlášení stavby, projekt pro realizaci, č.zakázky Řešení neshod a poznámek z minulého auditu Při 2.dozorovém auditu v r.2010 nebyla zjištěna žádná neshoda ani nebyla naformulována připomínka typu B Politika, Cíle, programy a jejich řízení Environmentální politika je vyhlášena, je ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO a odpovídá potřebám společnosti. Veřejnosti je k dispozici na webových stránkách společnosti. Společnost stanovila environmentální cíle pro rok Cíle odpovídají zaměření společnosti a požadavkům normy, jsou konkrétní, termínované, měřitelné Přezkoumání vedením Vedení organizace pravidelně 1x ročně přezkoumává systém environmentálního managementu. Vstupy pro přezkoumání zahrnují všechny oblasti požadované normou, Přezkoumání EMS za období 6/2010 až 5/2011 bylo provedeno dne Vstupy i výstupy odpovídají požadavkům (např. vyhodnocení politiky, rozbory plnění cílů a cílových hodnot, přezkoumání analýzy environmentálních aspektů, vyhodnocení souladu s požadavky právních předpisů, reklamace ve vztahu k EMS, nápravná a preventivní opatření z interních auditů EMS a kontrol realizace zakázek, informace z hodnocení dodavatelů, spokojenosti/připomínek od zákazníků a jiných zainteresovaných osob, výsledky interních auditů, změny v EMS). Bylo konstatováno, že je systém environmentálního managementu funkční a vyhovuje potřebám společnosti Legislativní / regulatorní požadavky Organizace má zpracován postup pro přístup k právním požadavkům. egistr právních předpisů a jiných požadavků DP EMS 10 je aktuální, aktualizován je průběžně při změně některého předpisu, kontrolován je 1x za rok (poslední aktualizace dne ) Výsledky interních auditů Společnost má proškolené 2 interní auditory (poslední proškolení bylo realizováno dne externí konzultantkou Ing.Tichotovou). Interní audit byl proveden dne podle plánu, v souladu se zásadami, stanovenými v DP EMS 4 Interní audity, s využitím otázek k internímu auditu. Nebyla zjištěna žádná neshoda, naformulovaná doporučení jsou realizována, viz záznamy z auditu. Účinnost a stupeň spolehlivosti doposud provedených interních auditů lze hodnotit jako vyhovující *s výhradou / * nevyhovující Řešení stížností/reklamací Společnost má zpracován dokumentovaný postup DP EMS 5 Řízení neshody pro případ řešení reklamací nebo stížností v oblasti EMS. Podle vyjádření organizace a dle zjištěných skutečností se za období 6/2010 až 5/2011 žádné stížnosti ani reklamace z oblasti EMS nevyskytly. eklamace ani stížnosti na environmentální dopady činností společnosti ani vzhledem k EMS nebyly za sledované období uplatněny Positivní zjištění Následující oblasti / procesy / postupy byly shledány jako pozitivní a silné stránky organizace: Činnost společnosti nevykazuje žádné významné přímé ohrožení ŽP. Společnost dbá na to, aby projektované stavby byly šetrné k životnímu prostředí ve fázi výstavby, užití i následného odstraňování.

7 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 7 z Neshody a poznámky: pokud nejsou níže uvedeny neshody, poznámky, pak požadavky normy a jejich implementace / řešení je popsáno v dokumentovaných postupech, postupy jsou prakticky realizovány, všechny požadavky jsou prokazatelně plněny. článek normy kategorie zjištění - popis neshod / izolovaných chyb (B) / poznámky Stupeň splnění: 3.4 Příležitosti ke zlepšení, slabší místa Příležitosti k dalšímu zlepšování nebyly naformulovány. 3.5 Používání certifikátu a certifikačního loga Pravidla pro používání certifikačních a akreditačních log jsou *nejsou dodržována. 4 Shrnutí výsledků auditu (všeobecný dojem) Environmentální management (aspekty, legislativní a ostatní požadavky): Procesní model je uplatněn v Příručce systému environmentálního managementu, kde jsou nadefinovány jednotlivé procesy, jejich vazby a kritéria pro jejich monitorování a měření. Byl vypracován egistr environmentálních aspektů. V návaznosti na environmentální aspekty byly stanoveny cíle EMS. Plnění cílů je průběžně kontrolováno na poradách. Soulad s požadavky je vyhodnocován. elevantní požadavky kriteriální normy jsou uplatněny, plněny. Řízení identifikovaných procesů a jejich efektivnost, zlepšování, trendy, stupeň integrace IMS (QMS, EMS): Identifikované procesy jsou řízeny, jejich efektivnost je sledována. Na základě prováděných analýz jsou sledovány trendy a stanovovány cíle a nápravná a preventivní opatření, zajišťující zlepšování EMS. Stupeň integrace IMS je nízký samostatné Příručky i navazující dokumentované postupy, samostatné interní audity a přezkoumání systémů managementu. Komunikování se zainteresovanými stranami v oblastech OŽP: Komunikace se zákazníky je vedena průběžně při uzavírání a plnění zakázky Průběžně je vedena komunikace s dodavateli materiálů a prací a jejich hodnocení (předávání bezpečnostních listů, osvědčení o shodě, kvalifikačních osvědčení, ). Komunikace s oprávněnými osobami v oblasti nakládání s odpady. Doposud nebyly uplatněny žádné stížnosti ani náměty ze strany zákazníků ani jiných zainteresovaných stran Další poznámky: Počet vystavených neshod QMS Major: 0 Minor: 0 Počet poznámek, izolovaných chyb / slabších míst / prostorů pro zlepšení ----

8 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 8 z 10 5 Poznámky k dalšímu postupu Při závěrečném jednání bylo konstatováno, že během auditu nebyly* byly zjištěny odchylky/ neshody ve vztahu k požadavkům kriteriální normy. Zjištěné izolované chyby ohodnocené jako poznámky B nevyžadují doložení přijetí opatření k nápravě. Přesto bychom Vás rádi požádali o zvážení jejich prověření pro zlepšení této oblasti, protože neřešení těchto problémů by mohlo časem přerůst v neshody. Tato zjištění budou rovněž předmětem pozornosti příštího auditu. 6 Program dozorových auditů 1. DOZO 2. DOZO Plánovaný termín: Systém managementu Plánovaný termín: Systém managementu do EMS červen 2013 EMS Celkem auditodnů: 0,8 Celkem auditodnů: 0,8 Lokalita / pobočka: z toho na místě: Lokalita / pobočka: z toho na místě: provozovna společnosti 0,7 provozovna společnosti Čas Zahájení auditu - posuzování na místě: od / do oddíl ISO 14001:2004 Auditor 9:00-10:00 10:00-11:30 11:30-12: Všeobecné požadavky 4.2 Environmentální politika Environmentální aspekty Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Cíle a cílové hodnoty a program(y) Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Komunikace Dokumentace Řízení dokumentů Řízení záznamů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce Monitorování a měření Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 12:00-12: Hodnocení souladu 0,7 12:30-13: Interní audit 4.6 Přezkoumání vedením Ověření reakce na zjištění z předchozího auditu 13:15-13:30 Kontrola rozsahu certifikace Použití loga / kombinovaná loga A-001 Př. č. C 40 Dokončení neuzavřených položek Přezkoumání zjištění, konsolidace poznámek, kompletace záznamů, příprava podkladů zpráv 13:30-13:45 z auditu, kontrola rozsahu certifikace, příprava na závěrečné vyhodnocení 13:45-14:00 Závěrečné jednání

9 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 9 z 10 PLÁNOVANÉ POUŽITÍ METOD AUDITU: 1. DOZO 2. DOZO Využití počítačové techniky (CAAT) ano ne ano ne Využití vzorkování (certifikace více pracovišť) ano ne ano ne Komentář / upřesnění 1. dozorového auditu: --- Komentář / upřesnění 2. dozorového auditu: Návrh znění oblasti platnosti certifikátu Při závěrečném pohovoru byla projednána a zástupcem organizace potvrzena následující formulace oblasti platnosti certifikátu: Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská a investorská činnost. Certifikát byl poprvé vystaven v r a od té doby je udržován. Systém managementu: EMS Akreditace ČIA, jazyk: Čj An počet a formát certifikátů: 2x A x A4 --- Použití loga organizace: Příloha (název): ano / ne* Logo beze změny Zvláštní požadavek Datum: Ing. Květa ezková v. r. vedoucí auditor / týmu 8 Informace ke zprávě z auditu - použité zkratky a symboly Hodnocení připomínek a neshod / protokolů / záznamů o neshodách je následující: MAJ = Podstatná neshoda Major MIN = Odchylka - Minor B = Poznámka, izolovaná chyba / slabší místo/ prostor pro zlepšení Bold Ohodnocení stupně splnění elementů normy je následující: 1 = splněno 2 = splněno s poznámkami 3 = částečně splněno s nepodstatnými neshodami 4 = nesplněno CAAT = (Computer - Assisted Audit Techniques - Auditování využívající počítačovou techniku)

10 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 10 z 10 OZHODNUTÍ O CETIFIKACI VEDOUCÍHO CETIFIKAČNÍHO OGÁNU Prověřovaná organizace: Toto rozhodnutí je součástí zprávy z auditu č.: E ze dne Při hodnocení dokumentace z auditu (zpráva), záznamů/protokolů o neshodách bylo shledáno, že audit proběhl ve shodě s požadavky na něj stanovenými. Hodnotitel auditu a vedoucí certifikačního orgánu potvrzují, že informace poskytnuté týmem auditorů jsou dostatečné s ohledem na požadavky certifikace, použité metody auditu a rozsah certifikace. ovněž potvrzují, že přezkoumali, akceptovali organizací přijatá opatření k nápravě pro všechny neshody typu MAJ. Déle potvrzují, že přezkoumali a akceptovali organizací plánovanou nápravu a opatření k nápravě pro neshody typu MIN. S ohledem na výše uvedené skutečnosti hodnotitel doporučuje vystavit certifikát v rozsahu, uvedeném v cíli auditu a znění ze Zprávy z auditu. Dne: Ing. Jiří Hemr v. r. hodnotitel Dne: Souhlasím s doporučením hodnotitele Ing. Jiří Dynybyl v. r vedoucí certifikačního orgánu č. 3016

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 1 z 15 Požadavky kvality pro dodavatele ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 2 z 15 Obsah: 1. Politika kvality ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,... 4 2. Oblast použití

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Výroční zpráva za rok 2007 Obsah Úvodní slovo...3 1. Vstupní údaje...4 2. Charakteristika vývoje a hospodaření ZPŠ v roce 2007...5 3. Vybrané orgány ZPŠ...6 3.1 Správní rada

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Všeobecné podmínky pro certifikaci výrobků platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN 45011 pro posuzování a certifikaci výrobků

Všeobecné podmínky pro certifikaci výrobků platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN 45011 pro posuzování a certifikaci výrobků 1. Všeobecně Všeobecné podmínky pro certifikaci výrobků platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN 45011 pro posuzování a certifikaci výrobků TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994 142 21 Praha 4 ( s

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

INIS-mf 13736. p jaderných zařízeni

INIS-mf 13736. p jaderných zařízeni INIS-mf 13736 p jaderných zařízeni Bezpečnost jaderných zařízení 3/1993 PRÍRUČKA PRO REVIZE PROGRAMU ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ústav jaderných informací Bezpečnost jaderných

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více