ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU"

Transkript

1 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán č Soběslavská 2063/46, Praha 3 Tel: , Fax: , www. clpr.cz Certifikovaná organizace: IČ: Adresa sídla: Nad Zámečnicí 34/1841, Praha 5 Adresa k zasílání: Budějovická 1518/13a, Praha 4 Kontaktní osoba: Jméno, funkce: pí. Andrea Červená, manažer studia Tel.: Mobil: Fax: ozsah auditu dle žádosti o certifikaci: Specifikace produktu: Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská a investorská činnost. Počet zaměstnanců: 10 Zařazení dle EA: 34 Adresy sídla / poboček: Prováděná činnost v sídle /pobočkách: Kancelář: Budějovická 1518/13a, Praha 4 viz specifikace produktu Data certifikačního procesu: Typ auditu: ecertifikační (opakovaný) Kriteriální norma: Počet dní auditu celkem: 1,5 z toho na místě celkem: Vedoucí auditor / týmu: Ing. Květa ezková Telefon ved. audit. / týmu: Auditoři: --- Odborní experti: Datum auditu: Navštívené sídlo / pobočky (příp. dočasná odloučená kancelář společnosti pracoviště, zakázky): Jazyk auditu / zprávy: čeština EMS 1,4 z toho 0,4 CAAT 1,0

2 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 2 z 10 PLÁN AUDITU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán č Soběslavská 2063/46, Praha 3 Tel: , Fax: , www. clpr.cz Využití počítačové techniky (CAAT) 30% 9.6. ano ne Využití vzorkování (certifikace více pracovišť) ano ne Vyžádané dokumenty / záznamy Oblast / prvky systému managementu Auditor TE Příručka systému managementu Všeobecné požadavky výkonnost procesů postupy, směrnice /seznam, revizní stav Požadavky na dokumentaci - směrnice Politika, Cíle - vyhodnocení Plánování, Politika, Cíle Aspekty, dopady, rizika, Programy Aspekty, dopady, rizika, Programy organigram Odpovědnost, pravomoc a komunikace záznam z přezkoumání Přezkoumání systému managementu Spokojenost zákazníka zprávy z auditu analýza Interní audit Monitorování a měření procesů Řízení neshodného produktu Nápravná, preventivní opatření Články normy EN ISO 14001, vyznačené v matici plánu auditu, budou prověřovány v individuálních organizačních jednotkách X společnosti následovně: Čas Zahájení auditu - posuzování na místě: od / do oddíl ISO 14001:2004 Auditor 9:00-10:00 10:00-12:45 12:45-13: Všeobecné požadavky 4.2 Environmentální politika Environmentální aspekty Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Cíle a cílové hodnoty a program(y) Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Komunikace Dokumentace Řízení dokumentů Řízení záznamů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce Monitorování a měření Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 13:30-14: Hodnocení souladu 14:00-15: Interní audit 4.6 Přezkoumání vedením Ověření reakce na zjištění z předchozího auditu 15:15-15:30 Kontrola rozsahu certifikace Použití loga / kombinovaná loga A-001 Př. č. C 40 Dokončení neuzavřených položek Přezkoumání zjištění, konsolidace poznámek, kompletace záznamů, příprava podkladů zpráv 15:30-15:45 z auditu, kontrola rozsahu certifikace, příprava na závěrečné vyhodnocení 15:45-16:00 Závěrečné jednání

3 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 3 z 10 V průběhu posuzování procesů / činností systému managementu na jednotlivých pracovištích, skladech, budou prověřovány dle situace oblasti / prvky: identifikace, ochrana produktu, infrastruktura a pracovního prostředí, vedení záznamů, odborná způsobilost vědomí závažnosti zaměstnanců, řízení monitor. a měřicího zařízení, interní komunikace, apod., i když to nemusí být exaktně uvedeno v plánu. Tento plán by Vám měl umožnit, abyste zajistili přítomnost příslušných zaměstnanců v průběhu auditu. Plán je sestaven tak, že respektuje především Vámi identifikované procesy, Vaši platnou organizační strukturu, články normy. Plán může být upraven vedoucím týmu/auditorem po zahajovacím jednání tak, aby případně splňoval Vaše nenadálé nebo naléhavé organizační potřeby. Hlavní auditované požadavky normy jsou uvedeny číslem článku (prvku) normy a názvem. Poznámky k průběhu auditu: Účelem Zahajovacího jednání je potvrzení rozsahu auditu a vysvětlení způsobu podávání zpráv. Tohoto setkání by se měl zúčastnit vrcholový management, ale vede jej vedoucí týmu/auditor. Účastníky Přehledů o zjištěních jsou vedoucí nebo funkce odpovědné za auditované (prověřované) oblasti/procesy, min. však představitel managementu. Účelem Závěrečného jednání je podat zprávu o celkových výsledcích auditu. Většinou jsou na tomto setkání přítomni stejní účastníci jako na Zahajovacím jednání a vede jej opět vedoucí týmu/auditor. Minimálně však je nutná účast ředitele/jednatele a představitele managementu. Dokončení neuzavřených položek, jedná se o časový prostor pro auditory, aby mohli dokončit, případně vyjasnit neuzavřená zjištění a otázky, případně dokončit audit auditované oblasti, procesu, činnosti, či útvaru. Důvodem je skutečnost, že nelze dopředu přesně naplánovat časový průběh jednotlivých dnů. Budete-li mít výhrady k tomuto plánu auditu, neprodleně je, prosím, sdělte vedoucímu týmu/auditorovi, aby mohl provést včas změnu. Plán bude projednán a upřesněn v den zahájení auditu při úvodním pohovoru s vedením organizace. Námitky proti auditorům, prosím, sdělte vedoucímu certifikačního oddělení ). Ten zajistí další postup, aby nebyl ohrožen termín Vašeho auditu. Prosíme také o zajištění minimálního technického zázemí pro auditní tým, tj. konkrétně prostory pro porady, možnost připojit notebook k elektrické síti a případně přístup k tiskárně / kopírce. Přestávky v auditu budou učiněny dle dohody s představiteli organizace a v souladu s příslušnými právními předpisy. Dne: Ing. Květa ezková v.r vedoucí auditor / týmu

4 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 4 z 10 ZPÁVA Z AUDITU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán č Soběslavská 2063/46, Praha 3 Tel: , Fax: , www. clpr.cz Cíle a předmět auditu, identifikace certifikované organizace a její kontaktní osoby, identifikace týmu auditorů, data a místa konání auditu, metody a kriteria auditu jsou uvedeny v Plánu auditu. Zpráva shrnuje výsledky auditu, jak je uvedeno v A-003 (viz Originál zprávy je dán k dispozici certifikované organizaci, druhý originál je podkladem pro konečné zhodnocení výsledků auditu certifikačním orgánem a po ukončení certifikačního procesu zůstává uložen v ČLP v elektronické složce zakázky. Certifikovaná organizace může předat třetí straně pouze úplné kopie. 1 Přezkoumání údajů uvedených ve smlouvě a v návazných dokumentech, certifikátu, jmenování auditorů apod. a) V rámci přípravy auditu a úvodního pohovoru přezkoumal vedoucí auditor údaje uvedené ve smlouvě s organizací a v návazných dokumentech - jmenování auditorů, zprávy z předchozího auditu, certifikátu (včetně přiřazení příslušných oborů) s tímto výsledkem: - došlo / *nedošlo v těchto údajích k žádným změnám 2 Dodržení plánu auditu / Použité metody auditu Audit byl proveden podle předem odsouhlaseného plánu s drobnými změnami, které vyplývaly z rozmístění jednotlivých pracovišť a přispívaly k větší plynulosti auditu. V souladu s plánem auditu bylo zavedení a účinnost systému environmentálního managementu ověřeno namátkově v různých útvarech/pracovištích certifikované organizace formou kontroly dokumentace, sledováním pracovních činností, podmínek a okolností jejich provádění, pohovory s vedením, představitelem managementu, s pracovníky a kontrolou příslušných záznamů. Audit byl proveden na základě platné normy / norem pro systém environmentálního managementu a dalších referenčních materiálů. Využití CAAT ano / ne* 30% Využití vzorkování ano / ne* Zhodnocení efektivnosti metod: Vzhledem k dlouhé době fungování systému managementu kvality a péče o něj byla při recertifikačním auditu použita metoda CAAT. Použití metody bylo efektivní a přispělo k lepšímu průběhu auditu. 3 Výsledky auditu 3.1 Výsledky přezkoumání dokumentace systému managementu Od 2.dozorového auditu nebyly provedeny větší změny v dokumentaci systému EMS. V platnosti je Příručka systému environmentálního managementu z a navazující dokumentované postupy DP EMS 1 až 13. Aktualizován byl DP EMS č.8 Ochrana životního prostředí prostředí řízení vztahů v environmentální oblasti a DP EMS č.9 egistr právních předpisů a jiných požadavků (verze č.7 z ). Dokumenty a záznamy jsou řízeny dle zásad, uvedených v DP EMS 1 Řízení dokumentů a DP EMS 2 Řízení záznamů. Pracovníci organizace jsou s dokumentací EMS, politikou a cíli EMS a jejich změnami seznamováni na

5 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 5 z 10 pravidelných školeních (poslední školení provedeno dne ). 3.2 Zjištění z auditu V tomto hodnocení je vzata v úvahu vždy závažnost zjištěné neshody a možný vliv na jakost produktů certifikované organizace. Vysvětlivky jsou v závěru této zprávy Popis organizace a stav systému managementu Popis organizace: Vymezení / popis systému managementu EMS: Současný stav / změny od minulého auditu se zabývá projektovou činností ve výstavbě, inženýrskou a investorskou činností. Vzhledem k tomu není organizace významným znečisťovatelem životního prostředí. Vedení společnosti plánuje a poskytuje dostatečné zdroje, potřebné pro zlepšování efektivnosti systému managementu EMS. Odpovědnosti a pravomoci pracovníků v oblasti EMS jsou stanoveny organizačním schématem a další dokumentací EMS a jsou zakomponovány do popisů pracovních funkcí. Komunikace je ve společnosti prováděna běžnými komunikačními prostředky, zásady jsou popsány v DP EMS 11 Komunikace. Je jmenována manažerka pro pí. Andrea Červená (jmenování z ). Je zajišťován výcvik, povědomí a odborná způsobilost v souladu s požadavky čl normy. Všichni pracovníci jsou pravidelně školeni podle plánu, viz plán školení pro r Školení pracovníků v oblasti EMS a školení interních auditorů EMS byla provedeno dne Společnost sleduje a zajišťuje, aby osoby provádějící pro ni nebo v její prospěch úkony, které mohou zapříčinit významné environmentální dopady, byly odborně způsobilí. V návaznosti na DP EMS 3 Procesní model, je stanoven egistr environmentálních aspektů DP EMS 9. Odpovídá povaze a činnosti společnosti. Jsou zde identifikovány a vyhodnoceny environmentální aspekty na provozovně a při realizaci zakázek. egistr environmentálních aspektů zahrnuje ovzduší, vodní hospodářství, odpady, ochrana horninového prostředí, ochranu zdraví - hluk, šetření s energiemi. Nevyplývá z něj žádný velmi významný aspekt. Hodnocení souladu bylo provedeno s kladným výsledkem, viz Záznam o přezkoumání EMS vedením společnosti z V návaznosti na registr environmentálních aspektů jsou stanoveny cíle EMS pro r.2011 (z ), viz DP EMS 13 Cíle, cílové hodnoty a programy, pomocí kterých je plánováno zlepšování v oblasti EMS (snižování energetické náročnosti realizovaných činností, snižování spotřeby pohonných hmot průběžnou obměnou vozového parku, prosazování nízkoenergetických staveb, zajištění zhodnocení všech vlivů projektovaných staveb na životní prostředí v jednotlivých stupních projektové dokumentace, zajištění realizace činností v rámci programu Zelená úsporám). Kontrolní mechanizmy k plnění cílů EMS jsou dostatečné viz DP EMS 12 Monitorování a měření. Je monitorována spotřeba PHM a produkce odpadů - vedena průběžná evidence produkce odpadů (papír, plasty, sklo, komunální odpad). Organizace neprodukuje žádné nebezpečné odpady, dosud používané lepidlo pro vazbu zpráv bylo nahrazeno ekologicky šetrnějším - Herkules. Byla zmenšena produkce odpadu plasty a sklo. Byla snížena spotřeba PHM obměna vozového parku - nákup nového vozidla s nižší spotřebou PHM. Pro případ zjištění neshody v oblasti EMS je zpracován DP EMS 5 Řízení neshody a DP EMS 6 Nápravná opatření. K dispozici je též DP EMS 7 Preventivní opatření.

6 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 6 z 10 V rámci recertifikačního auditu byly předloženy záznamy z realizace projektové dokumentace ekonstrukce rodinného domu v Harachově, č.p.147. projekt pro ohlášení stavby, projekt pro realizaci, č.zakázky Řešení neshod a poznámek z minulého auditu Při 2.dozorovém auditu v r.2010 nebyla zjištěna žádná neshoda ani nebyla naformulována připomínka typu B Politika, Cíle, programy a jejich řízení Environmentální politika je vyhlášena, je ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO a odpovídá potřebám společnosti. Veřejnosti je k dispozici na webových stránkách společnosti. Společnost stanovila environmentální cíle pro rok Cíle odpovídají zaměření společnosti a požadavkům normy, jsou konkrétní, termínované, měřitelné Přezkoumání vedením Vedení organizace pravidelně 1x ročně přezkoumává systém environmentálního managementu. Vstupy pro přezkoumání zahrnují všechny oblasti požadované normou, Přezkoumání EMS za období 6/2010 až 5/2011 bylo provedeno dne Vstupy i výstupy odpovídají požadavkům (např. vyhodnocení politiky, rozbory plnění cílů a cílových hodnot, přezkoumání analýzy environmentálních aspektů, vyhodnocení souladu s požadavky právních předpisů, reklamace ve vztahu k EMS, nápravná a preventivní opatření z interních auditů EMS a kontrol realizace zakázek, informace z hodnocení dodavatelů, spokojenosti/připomínek od zákazníků a jiných zainteresovaných osob, výsledky interních auditů, změny v EMS). Bylo konstatováno, že je systém environmentálního managementu funkční a vyhovuje potřebám společnosti Legislativní / regulatorní požadavky Organizace má zpracován postup pro přístup k právním požadavkům. egistr právních předpisů a jiných požadavků DP EMS 10 je aktuální, aktualizován je průběžně při změně některého předpisu, kontrolován je 1x za rok (poslední aktualizace dne ) Výsledky interních auditů Společnost má proškolené 2 interní auditory (poslední proškolení bylo realizováno dne externí konzultantkou Ing.Tichotovou). Interní audit byl proveden dne podle plánu, v souladu se zásadami, stanovenými v DP EMS 4 Interní audity, s využitím otázek k internímu auditu. Nebyla zjištěna žádná neshoda, naformulovaná doporučení jsou realizována, viz záznamy z auditu. Účinnost a stupeň spolehlivosti doposud provedených interních auditů lze hodnotit jako vyhovující *s výhradou / * nevyhovující Řešení stížností/reklamací Společnost má zpracován dokumentovaný postup DP EMS 5 Řízení neshody pro případ řešení reklamací nebo stížností v oblasti EMS. Podle vyjádření organizace a dle zjištěných skutečností se za období 6/2010 až 5/2011 žádné stížnosti ani reklamace z oblasti EMS nevyskytly. eklamace ani stížnosti na environmentální dopady činností společnosti ani vzhledem k EMS nebyly za sledované období uplatněny Positivní zjištění Následující oblasti / procesy / postupy byly shledány jako pozitivní a silné stránky organizace: Činnost společnosti nevykazuje žádné významné přímé ohrožení ŽP. Společnost dbá na to, aby projektované stavby byly šetrné k životnímu prostředí ve fázi výstavby, užití i následného odstraňování.

7 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 7 z Neshody a poznámky: pokud nejsou níže uvedeny neshody, poznámky, pak požadavky normy a jejich implementace / řešení je popsáno v dokumentovaných postupech, postupy jsou prakticky realizovány, všechny požadavky jsou prokazatelně plněny. článek normy kategorie zjištění - popis neshod / izolovaných chyb (B) / poznámky Stupeň splnění: 3.4 Příležitosti ke zlepšení, slabší místa Příležitosti k dalšímu zlepšování nebyly naformulovány. 3.5 Používání certifikátu a certifikačního loga Pravidla pro používání certifikačních a akreditačních log jsou *nejsou dodržována. 4 Shrnutí výsledků auditu (všeobecný dojem) Environmentální management (aspekty, legislativní a ostatní požadavky): Procesní model je uplatněn v Příručce systému environmentálního managementu, kde jsou nadefinovány jednotlivé procesy, jejich vazby a kritéria pro jejich monitorování a měření. Byl vypracován egistr environmentálních aspektů. V návaznosti na environmentální aspekty byly stanoveny cíle EMS. Plnění cílů je průběžně kontrolováno na poradách. Soulad s požadavky je vyhodnocován. elevantní požadavky kriteriální normy jsou uplatněny, plněny. Řízení identifikovaných procesů a jejich efektivnost, zlepšování, trendy, stupeň integrace IMS (QMS, EMS): Identifikované procesy jsou řízeny, jejich efektivnost je sledována. Na základě prováděných analýz jsou sledovány trendy a stanovovány cíle a nápravná a preventivní opatření, zajišťující zlepšování EMS. Stupeň integrace IMS je nízký samostatné Příručky i navazující dokumentované postupy, samostatné interní audity a přezkoumání systémů managementu. Komunikování se zainteresovanými stranami v oblastech OŽP: Komunikace se zákazníky je vedena průběžně při uzavírání a plnění zakázky Průběžně je vedena komunikace s dodavateli materiálů a prací a jejich hodnocení (předávání bezpečnostních listů, osvědčení o shodě, kvalifikačních osvědčení, ). Komunikace s oprávněnými osobami v oblasti nakládání s odpady. Doposud nebyly uplatněny žádné stížnosti ani náměty ze strany zákazníků ani jiných zainteresovaných stran Další poznámky: Počet vystavených neshod QMS Major: 0 Minor: 0 Počet poznámek, izolovaných chyb / slabších míst / prostorů pro zlepšení ----

8 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 8 z 10 5 Poznámky k dalšímu postupu Při závěrečném jednání bylo konstatováno, že během auditu nebyly* byly zjištěny odchylky/ neshody ve vztahu k požadavkům kriteriální normy. Zjištěné izolované chyby ohodnocené jako poznámky B nevyžadují doložení přijetí opatření k nápravě. Přesto bychom Vás rádi požádali o zvážení jejich prověření pro zlepšení této oblasti, protože neřešení těchto problémů by mohlo časem přerůst v neshody. Tato zjištění budou rovněž předmětem pozornosti příštího auditu. 6 Program dozorových auditů 1. DOZO 2. DOZO Plánovaný termín: Systém managementu Plánovaný termín: Systém managementu do EMS červen 2013 EMS Celkem auditodnů: 0,8 Celkem auditodnů: 0,8 Lokalita / pobočka: z toho na místě: Lokalita / pobočka: z toho na místě: provozovna společnosti 0,7 provozovna společnosti Čas Zahájení auditu - posuzování na místě: od / do oddíl ISO 14001:2004 Auditor 9:00-10:00 10:00-11:30 11:30-12: Všeobecné požadavky 4.2 Environmentální politika Environmentální aspekty Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Cíle a cílové hodnoty a program(y) Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Komunikace Dokumentace Řízení dokumentů Řízení záznamů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce Monitorování a měření Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření 12:00-12: Hodnocení souladu 0,7 12:30-13: Interní audit 4.6 Přezkoumání vedením Ověření reakce na zjištění z předchozího auditu 13:15-13:30 Kontrola rozsahu certifikace Použití loga / kombinovaná loga A-001 Př. č. C 40 Dokončení neuzavřených položek Přezkoumání zjištění, konsolidace poznámek, kompletace záznamů, příprava podkladů zpráv 13:30-13:45 z auditu, kontrola rozsahu certifikace, příprava na závěrečné vyhodnocení 13:45-14:00 Závěrečné jednání

9 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 9 z 10 PLÁNOVANÉ POUŽITÍ METOD AUDITU: 1. DOZO 2. DOZO Využití počítačové techniky (CAAT) ano ne ano ne Využití vzorkování (certifikace více pracovišť) ano ne ano ne Komentář / upřesnění 1. dozorového auditu: --- Komentář / upřesnění 2. dozorového auditu: Návrh znění oblasti platnosti certifikátu Při závěrečném pohovoru byla projednána a zástupcem organizace potvrzena následující formulace oblasti platnosti certifikátu: Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská a investorská činnost. Certifikát byl poprvé vystaven v r a od té doby je udržován. Systém managementu: EMS Akreditace ČIA, jazyk: Čj An počet a formát certifikátů: 2x A x A4 --- Použití loga organizace: Příloha (název): ano / ne* Logo beze změny Zvláštní požadavek Datum: Ing. Květa ezková v. r. vedoucí auditor / týmu 8 Informace ke zprávě z auditu - použité zkratky a symboly Hodnocení připomínek a neshod / protokolů / záznamů o neshodách je následující: MAJ = Podstatná neshoda Major MIN = Odchylka - Minor B = Poznámka, izolovaná chyba / slabší místo/ prostor pro zlepšení Bold Ohodnocení stupně splnění elementů normy je následující: 1 = splněno 2 = splněno s poznámkami 3 = částečně splněno s nepodstatnými neshodami 4 = nesplněno CAAT = (Computer - Assisted Audit Techniques - Auditování využívající počítačovou techniku)

10 Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č strana 10 z 10 OZHODNUTÍ O CETIFIKACI VEDOUCÍHO CETIFIKAČNÍHO OGÁNU Prověřovaná organizace: Toto rozhodnutí je součástí zprávy z auditu č.: E ze dne Při hodnocení dokumentace z auditu (zpráva), záznamů/protokolů o neshodách bylo shledáno, že audit proběhl ve shodě s požadavky na něj stanovenými. Hodnotitel auditu a vedoucí certifikačního orgánu potvrzují, že informace poskytnuté týmem auditorů jsou dostatečné s ohledem na požadavky certifikace, použité metody auditu a rozsah certifikace. ovněž potvrzují, že přezkoumali, akceptovali organizací přijatá opatření k nápravě pro všechny neshody typu MAJ. Déle potvrzují, že přezkoumali a akceptovali organizací plánovanou nápravu a opatření k nápravě pro neshody typu MIN. S ohledem na výše uvedené skutečnosti hodnotitel doporučuje vystavit certifikát v rozsahu, uvedeném v cíli auditu a znění ze Zprávy z auditu. Dne: Ing. Jiří Hemr v. r. hodnotitel Dne: Souhlasím s doporučením hodnotitele Ing. Jiří Dynybyl v. r vedoucí certifikačního orgánu č. 3016

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. ZPRÁVA Z AUDITU

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. ZPRÁVA Z AUDITU BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. ZPRÁVA Z AUDITU Název organizace LUMEN INTERNATIONAL a s Číslo zakázky 4074822 Audit proveden vůči normě (normám) ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 2. dozorový audit

Více

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4 0 ÚVOD... 3 1 PŘEDMĚT NORMY... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 5.1 PRÁVNÍ A SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI... 4 5.2 MANAGEMENT NESTRANNOSTI... 4 5.3 ZÁRUKY

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o.

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o. C z e c h R e p u b l i c s. r. o. POSTUP PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ (Rule-03) Evidovaný výtisk č. 1 z celkového počtu 1 tištěných verzí, revize 10 z 10.11.2010 Majitel a vydavatel: Vedoucí CO I. Úvodní

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1. 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ

Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1. 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ Novotného Lávka 5, 116 68 Praha1 IČ: 70929432 Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ a) množina kategorií

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Strojírenský zkušební ústav, s.p. certifikační orgán pro systémy managementu

Strojírenský zkušební ústav, s.p. certifikační orgán pro systémy managementu Strojírenský zkušební ústav, s.p. certifikační orgán pro systémy managementu Adresa: Hudcova 424/56b 621 00 Brno IČO: 00001490 DIČ: CZ00001490 Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C Změna / hange: Strana 1 elkem stran 22 PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index Datum Index Historie modifikací 18.10.2008 A Vznik dokumentu 10.11.2010 B Úprava četnosti přezkoumání managementem 22.9.2011 Integrace

Více

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 čl. 4.1 Všeobecné požadavky čl. 4.2 Požadavky normy na dokumentaci DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 4. Systém managementu kvality Musí být vytvořen dok. postup pro řízení záznamů

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013 Číslo: QM-17-055-2013 Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: 20.2. 2013 Verze: a 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Související dokumentace...4 3.1 Externí dokumenty...4

Více

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU postup certifikačního orgánu ČLPR - CO č. S 3016 akreditovaného Českým institutem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB INFORMACE PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A PRO DRŽITELE CERTIFIKÁTU PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB Schválil Petr Koten 16. 02. 2015 Přezkoumal Petr Koten 16. 02. 2015 Zpracoval Eliška Michálková 13. 02. 2015 Jméno

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora Karviná 2010-2013 Shrnutí let 2000-2011 v r. 2000 vydáno

Více

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT

Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT ROZHRANÍ VÝSLEDKOVÉHO IS PRO SYSTÉM CZECH TRIATHLON SERIES Equica, a.s. Praha 15.3.2011 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Úvodní informace... 3 1.1. Identifikace dokumentu... 3 1.2. Prohlášení certifikačního střediska

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu kvality v automobilovém průmyslu podle ISO/TS 16949

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu kvality v automobilovém průmyslu podle ISO/TS 16949 1 z 11 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu kvality v automobilovém průmyslu podle ISO/TS 16949 Úvod (dále též jen BUREAU VERITAS) je dceřiná firma společnosti Bureau

Více

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY * Pojmem systémy managementu rozumíme v tomto dokumentu systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS) a/nebo systém environmentálního managementu

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání CERT Kladno, s.r.o. Ing. Pavel Herink Březen 2012 Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální

Více

Přezkoumal: Platné pro: Revize: Rozdělovník. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Přezkoumal: Platné pro: Revize: Rozdělovník. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. BUREU VERITS CZECH MP ČI 1.6.2014 1 z 11 Služby poskytované BUREU VERITS v oblasti certifikace systémů environmentálního managementu (EMS Environmental Management Systems) a ověřování EMS (Eco-Management

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ATESTAČNÍ STŘEDISKO reg.č. 02 Atestační podmínky a postupy atestačního střediska při provádění atestací dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy leden 2009

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 Úřad městské části Praha 10 list č. 1/27 vydání: 3 Dokumentace QMS Městská část Praha 10 QS 42-01 PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička

Více

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter NORMY A STANDARDY KVALITY 1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter pokud u výrobku, který byl vyroben podle

Více

ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU V MALÉ SPOLEČNOSTI

ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU V MALÉ SPOLEČNOSTI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 92-97 ISSN 1335-0285 ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU V MALÉ SPOLEČNOSTI Jana Petráková RMT VZ, a. s., Dělnická

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o.

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Auditování ISO 9001:2015 Výběr z nových Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Přehled hlavních změn

Více