HLAVNÍ TÉMA: Revize klíčových norem systémů managementu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVNÍ TÉMA: Revize klíčových norem systémů managementu"

Transkript

1 150 Kč Odborný časopis vydává Česká společnost pro jakost, spolupracuje Slovenská spoločnosť pre kvalitu. 1/2015 HLAVNÍ TÉMA: Revize klíčových norem systémů managementu ISO 9001: nová role manažera kvality Stav revizí ISO a ISO Management rizik a ISO Integrovaný systém managementu

2 NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR Prestižníoceněnína Vašícestě k excelenci 15 let Ná rodní politiky podpory kvality Programy Národní ceny kvality České republiky jsou určeny pro organizace podnikatelského a veřejného sektoru: Program START Jednoduché, základní sebehodnocení dle dotazníku, určené organizacím, které začínají a nemají dostatečné zkušenosti se sebehodnocením. Program START PLUS Program START PLUS je určen pro organizace, kteří chtějí získat komplexní popis v jakém stavu se organizace nachází a hodnocení tohoto stavu. Program EXCELENCE Program EXCELENCE vychází z plné verze Modelu excelence EFQM, který je osvědčeným nástrojem dlouhodobě využívanými úspěšnými organizacemi v EU. Program START EUROPE Program START EUROPE stojí mimo bodovací programy a je určen pro ty, kteří si chtějí osvojit principy sebehodnocení včetně realizace projektů zlepšování. Program CAF Program CAF (Common Assessmesment Framework) je nástroj TQM inspirovaný Modelem excelence EFQM a je určen pro organizace veřejného sektoru. Informace: Sdružení pro oceňování kvality Klára Fousková, Smetanovo nábřeží 195, Praha 1 telefon: ,

3 Úvodní slovo Vážené čtenářky a čtenáři, rok 2015 je ve znamení revizí klíčových norem systémů managementu. Revizí prochází ISO 9000, 9001, 9004, 14001, a řada dalších norem. V rámci těchto revizí dochází ke sjednocení jejich formální struktury a jejich integrování by mělo být daleko jednodušší, než tomu bylo doposud. Rozhodli jsme se věnovat první letošní číslo Perspektiv kvality několika stěžejním normám a doufám, že si každý z vás nějaký článek z této nabídky vybere. Snad jen ještě připojím informaci, že k normě ISO 9001 plánujeme vydat v letošním roce komentované vydání. Změnám v uvedených normách jsou přizpůsobeny i naše kurzy, školení apod. Máte-li zájem dozvědět se více, podívejte se na náš web Krásné jaro! Veronika Soukupová, šéfredaktorka Vážené čtenářky a vážení čtenáři, první čtvrtletí tohoto roku je pro ČSJ významné tím, že před 25 lety vznikla a prakticky od té chvíle Vás doprovází Na cestě za kvalitou : je stále více vyhledávaným a respektovaným partnerem v oblasti spolkové, vzdělávací, publikační, certifikační a motivační činnosti na poli kvality personální, produktů a procesů i služeb, v podnikatelské sféře i veřejné správě, ale i v oblastech etiky, životního prostředí, bezpečnosti práce a společenské odpovědnosti, což se dotýká celé naší společnosti. Výsledky a úspěchy, kterých jsme dosáhli, nás řadí mezi renomované subjekty i v mezinárodním měřítku. Takovéto hodnocení není ani náhodné, ani zásluhou pouze malé hrstky aktivních osob, ale přináší ho soustavná činnost množství nadšenců. A mohu Vás ujistit, že naší snahou v průběhu roku bude na všechny významné akce uplynulých dvaceti pěti let odpovídajícím způsobem vzpomenout. Vždyť bez předchozích dobře fungujících odborných subjektů v oblasti kvality, zakládajících členů, pracovníků výkonného aparátu, volených orgánů, poboček, odborných a pracovních skupin, týmů lektorů, auditorů, řešitelů a všech aktivních členů i nečlenů a spřízněných duší ČSJ by úspěchu nebylo možné dosáhnout. Za to Vám všem patří velké poděkování. Zapomenout samozřejmě nemůžeme ani na ty, kteří již nejsou mezi námi, ale významně se o vše pozitivní zasloužili. Činnost naší Společnosti není myslitelná bez podpory státních a veřejných orgánů v čele s Radou kvality České republiky, všech partnerů, spolupracujících organizací a osob. I jim všem patří upřímné poděkování. Pevně věřím, že celý plánovaný soubor akcí přispěje k důstojným oslavám našeho jubilea. Dovolte mi zde i neformální výzvu všem pobočkám, odborným skupinám a ostatním subjektům, kterým záleží na tom, aby se ČSJ i nadále úspěšně ubírala nastoupeným směrem a naplňovala tak Národní politiku kvality ČR. Pojďme všichni oslavit toto výročí dárkem ve formě uspořádání zajímavé akce, aktivity, stanovením a splněním nějakého cíle nebo úkolu. Myslím, že i úspěšné akce naplánované a realizované přímo k této příležitosti nebo ty již tradiční mohou k oslavě přispět. Vy, kdo jste se zúčastnili divadelního představení pořádaného pro naše kolektivní členy, partnery, spolupracovníky a zákazníky nebo konference SYMA 2015, mi to doufám potvrdíte. Věřím, že ani další připravované akce, jako sjezd ČSJ s navazujícím odpoledním vzpomínáním pamětníků i současníků s prezentací zajímavých událostí uplynulého čtvrtstoletí nebo akce Listopadu Měsíce kvality, nebudou výjimkou. Srdečně Vás na ně všechny zvu a těším se na setkání s Vámi v co nejhojnějším počtu. A odlište se kvalitou, prosím! Miroslav Jedlička, předseda České společnosti pro jakost 1

4 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KVALITA EMOCE INSPIRACE Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PŘÍLEŽITOST PRO RŮST Praha NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ Tisková konference Slavnostní předávání Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a dalších ocenění AKCE JE POŘÁDÁNA V RÁMCI NÁRODNÍHO PROGRAMU KVALITY 2015 ORGANIZÁTOŘI HLAVNÍ PARTNER ČSJ

5 OBSAH Nová role manažera kvality: kouč systému řízení 4 Byli jsme při tom: Malý kaleidoskop událostí 35 Stav revizí ISO a ISO pro systémy environmentálního managementu 106 Mezinárodní soutěž inovací s českou účastí 37 Příležitosti a rizika v novelizovaných normách 14 XXI. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality 38 Trikrát plánuj, raz rob 18 Dvacet pět let Českého svazu vědeckotechnických společností 40 Příležitost integrovat systémy řízení 20 Akreditace subjektů posuzování shody: kdo ano a kdo ne 41 Management kontinuity podnikání: proč a jak s pomocí ISO Návrh na posílení podpory dobrovolných nástrojů v oblasti ŽP 43 Principy managementu rizik z perspektivy normy ISO Učíme se celý život 47 Česká kvalita a značka kvality CG v plynárenství 29 Řízení projektů a programů vedené předmětem plnění III. 49 Rozhovor s ředitelem kvality společnosti Ahold CR 31 Recenze knihy: B. P. Moran, M. Lennington Rok za 12 týdnů 52 Reprezentace České společnosti pro jakost na Mezinárodní konferenci ISQ v Izraeli 33 Černá magie složených přídavných jmen 54 Vítězné studentské práce soutěže o Cenu Františka Egermayera Odborný čtvrtletník pro získávání poznatků a šíření znalostí o managementu Ročník 3 (v návaznosti na Perspektivy jakosti ročník 11) Číslo 1/2015 vychází v Praze Cena 150 Kč, roční předplatné 540 Kč, členové ČSJ a předplatitelé ČSN online zdarma Vydává Česká společnost pro jakost, z.s., Novotného lávka 200/5, Praha 1 IČ: Šéfredaktorka: Ing. Veronika Soukupová, Odborný redaktor: RNDr. Zdeněk Svatoš Grafika: KG ateliér Tiskne: TISKAP s.r.o. Předplatné zajišťuje jménem vydavatele firma SEND Předplatné, spol. s r.o. Inzerce: MK ČR E ISSN X (On-line) ISSN (Print) 3

6 Hlavní téma ISO 9001 Nová role manažera kvality: kouč systému řízení Milan Trčka Mnoho odborníků na management kvality vnímá očekávané změny ISO 9001 jako málo přínosné. Jedno však autorům revize nelze upřít: podstatně se zvyšuje požadavek na zapojení managementu. Nově se manažerským řízením zabývají čtyři oblasti: Kontext organizace Leadership Plánování Hodnocení výkonnosti. Jedná se o zásadní posun ve vnímání odpovědnosti za plnění požadavků; nové role managementu ukazuje obr. 1. Obrázek 1 Kontext Nové role managementu Vedení Plánování Výkonnost Manažer kvality bude odpovídat za systém kvality. Bude očekávat zapojení všech členů vrcholového managementu a v roli kouče svým spolupracovníkům umožní lépe chápat změny v systému řízení. Po mnoho let přenášená odpovědnost vrcholového vedení za plánování a hodnocení procesů se stane základní manažerskou kompetencí. Kontext a podnikatelské prostředí Vedení organizace má vnímat změny podnikatelského prostředí a pohotově na ně reagovat. K řízení manažeři čím dál více potřebují přehled o všech subjektech, které toto prostředí mohou ovlivňovat. Kromě vlastníků, konkurence a obchodních partnerů mají vliv orgány státní správy, tj. regulátoři provádějící dozor nad trhem, nebo lokální samospráva, ovlivňující komunitu a prostředí, či investoři. Makroprostředí je ovlivněno demograficky, politicky, ale i vývojem trhu (nové technologie, produktové inovace). Roste vliv sociálních aspektů jako ekologie a společenská odpovědnost. Nové výzvy a příležitosti po lídrech vyžadují citlivější přístup k vyhledávání a zvládání rizik, schopnost reagovat na změny a být dostatečně kreativní, či alespoň flexibilní. Není to učení se z chyb, musí se naučit předvídat. Katalog interních a externích aspektů nemá být samoúčelným dokumentem pro auditora: Vedení organizace je odpovědné za komunikaci se všemi partnery, má znát jejich potřeby a požadavky. Po sestavení dílčích částí kontextu jsou jednotlivé aspekty analyzovány a slouží k přehodnocení cílů, resp. zohlednění rizik a příležitostí pro nasměrování dalšího firemního rozvoje. Vedení se má neustále zdokonalovat a získávat nové podněty, kontext organizace proto musí být udržován a aktualizován. Model procesního řízení organizace Model procesního řízení obsahovala norma ISO 9001 od roku 2000, nyní lze model aplikovat bez příruček a směrnic, nebudou požadovány. V nejpoužívanější normě pro kvalitu přibyl termín dokumentovaná informace (Annex SL, [1]), zapomeňme na písemnosti uspořádané do dokumentační pyramidy. ISO 9001 nabízí rozcestí: budete mít volbu ponechat si systém, jak jste si ho kdysi vytvořili, a doplnit ho o nové požadavky, nebo začít zcela znovu. Nově založené a rozvíjející se firmy budou mít volbu: Tabulka 1 Stanovování cílů organizace Cíle organizace Management Faktory úspěchu Rozvoj organizace Zlepšování Obor Finance Bezpečnost a zdraví Ekologie Úroveň Proces Projekt Produkt 4

7 ISO 9001 Hlavní téma postavit systém řízení podporovaný informačním systémem; vytvořit systém dokumentace, jehož základem bude funkční procesní model. Model řízení organizace je postaven na procesech a jejich vlastnících, nově je nutno zohlednit vstupy a výstupy procesů a zvažovat související rizika. Odpovědností vedení bude určit a monitorovat příslušná procesní měřítka a ukazatele. Jestliže původní stanovování cílů bylo jednoznačné, po revizi ISO 9001:2015 je k dispozici celá škála uplatnění cílů: cíle manažerské reflektující kritické faktory úspěchu (KFÚ), umožňující zlepšování a rozvoj organizace; cíle podporující řízení procesů, projektů a produktů; cíle oborové, orientované na dosahování podnikatelských výsledků, zabezpečující ochranu zdraví a bezpečnost produktů či životní prostředí. Výchozím bodem pro stanovení měřítek jsou zájmy vlastníků organizace, naplňované prostřednictvím vrcholového vedení. Majitelé společnosti mají přitom jiné zájmy než její vedení. Majitelé požadují trvale udržitelné hospodaření s pozitivními výsledky; management a zaměstnanci vytvářejí hodnoty s cílem být co nejlépe odměňováni. Zatímco majitelé vyžadují výkon organizace jako celku, vedení se může zaměřit na dílčí procesy a jejich příspěvek pro tvorbu hodnot. Bude na manažerech, jakou cestu si pro tvorbu hodnot zvolí. Slovy ekonoma:,,měřítko výkonnosti je dobrým nástrojem pro řízení výkonnosti pouze v případě, že je možno efektivně zjišťovat jeho aktuální hodnotu, tuto hodnotu analyzovat a použít pro budoucí rozhodování. [2] Plánování KPI vyžaduje vybrat procesy k měření a monitorování. Nabízí se aplikovat zavedení schématu Balanced Scorecard (BSC), které pokrývá čtyři oblasti: finanční řízení, péči o zákazníka, firemní procesy a osobní rozvoj lidí. Dvě oblasti BSC představují soft faktory kulturu firmy (zákazník, lidé), další dvě tvrdá data systém řízení zahrnující procesy a finance. V době, kdy roste požadavek odpovědného podnikání, se očekává ohled na spokojenost zaměstnanců či komunity a podnikatelské prostředí. Strategické nasměrování organizace má zvažovat faktory úspěšnosti (KFÚ), viz tab. 2. Faktory úspěšnosti navazují na cíle organizace a vycházejí z kontextu. Například pro malou rodinnou firmu je kritickým faktorem řešení nástupnictví, pro jiné podniky to může být ohrožení globálním konkurentem, který sice není tak flexibilní, avšak nabízí komplexní řešení a nižší cenu dosahovanou vyšší opakovatelností zakázek. Plánování bere v úvahu rizika Procesy jsou řízeny v souladu se strategickým zaměřením organizace, manažeři také musí přihlédnout k faktorům úspěšnosti. K tomu jim napomáhá vyhodnocení interních a externích aspektů kontextu, který musí být udržován a aktualizován. Vedení organizace má při plánování firemních procesů vyhodnotit možná rizika a příležitosti, aby zabránilo nežádoucím účinkům neshod v systému. V případě procesního řízení se jedná o zmírnění rizika výskytu nezamýšlených výstupů procesů. Uvažování na základě rizik se provádí na dvou úrovních: Tabulka 2 Identifikace faktorů úspěšnosti Strategické iniciativy Systém řízení ( tvrdé faktory ) Faktory ovlivňující firemní kulturu ( měkké faktory ) Finanční výsledky Zaměření na zákazníka Spokojenost zaměstnanců Interní procesy Učení se a růst Komunita a prostředí Kritické faktory úspěchu (KFÚ) 5

8 Hlavní téma ISO 9001 procesní úroveň má ochránit produkt včetně finální fáze užívání zákazníkem; manažerská úroveň má zajistit společenskou bezpečnost, tj. jak má firma reagovat v případě ohrožení svého fungování [3]. Pokud organizace provedou správnou analýzu rizik v podnikových procesech, budou mít více jasno v tom, co musí být zdokumentováno pro zajištění efektivního fungování a řízení procesů a jaká mají být přijímána opatření pro řešení rizik. Analýza neshodných produktů (např. FTT, FTA) už proto v budoucnu nebude stačit, mnohem důležitějším bude opakovaný monitoring příčin a důsledků vad (např. FMEA procesu, FMEA produktu). ISO 9001:2015 také poskytuje návod, jak se s riziky vypořádat: vyhnout se rizikům; přijmout riziko, aby se využila příležitost; odstranit zdroj rizika; změnit pravděpodobnost nebo následky; sdílet riziko; zachovat riziko odpovědným rozhodnutím. Více popisují management rizik normy ISO pro rámec rizik [4] a ISO pro zajištění kontinuity podnikání [3], na specifická rizika projektového řízení se zaměřuje EN [5]. Hodnocení výkonnosti vedením Základem pro poznání procesů je analýza podnikatelského prostředí (Business Analysis BIA/BIC) s využitím velkých dat : shromažďování (tj. databáze CRM, SCM, SRM, ERP) a třídění dat, jejich analýza a využití pro rozhodování. Souhlasím sice s tím, že finanční výsledky nejsou v centru zájmu managementu kvality, na druhou stranu jsou pro vlastníky nejobjektivnějším měřítkem úspěchu organizace. Se znalostí kritických faktorů úspěchu můžeme optimalizovat počet firemních procesů: manažery reálně zvládnutelných je do 20 25; v rámci revize procesní mapy musí být identifikovány vstupy a výstupy procesů, jejich vlastníci a kritéria pro hodnocení procesů, viz tab. 3 [7]. Procesy jsou pravidelně monitorovány a vyhodnocovány prostřednictvím výkonových ukazatelů, klíčové Tabulka 3 Příklad definováníukazatelů výkonnosti ve výrobníorganizaci 6

9 ISO 9001 Hlavní téma Tabulka 4a Příklad výkonového reportingu Vysvětlivky: P/R plán (P) / skut. plnění(r) ukazatele výkonnosti jsou navíc shrnuty ve zprávě o přezkoumání vedením a jejich analýzy či rozbory výsledků hospodaření napomáhají k vyhledávání nových obchodních příležitostí. K tomu slouží záznamy o výkonnosti, viz příklad monitorování procesu obchodu tab. 4a. Kromě tvrdých dat v procesních ukazatelích se očekávají informace pro analýzy podnikatelského l) prostředí (např. SWOT, PEST, Porterův model 5 si ), umožňující lépe pečovat o zákazníky. Mnoho zjištění auditů bude mít podobné závěry: Širší souvislosti a podmínky podnikání nejsou zvažovány pro lepší definování dodavatelského řetězce (kooperace, subdodávky) a pro pochopení požadavků zainteresovaných stran (tj. partnerů, zákazníků, institucí na regionální úrovni, úřadů ovlivňujících podnikatelské aktivity atd.). Pro vyhledávání nových obchodních příležitostí není aktualizován podnikatelský plán (např. model CANVAS). Nové produkty vyžadují důkladnější analýzu trhu stávajících i potenciálních zákazníků. Řešení naznačuje příklad v tab. 4b. Tato tabulka obsahuje informace z jednání jednotlivých prodejců a představuje efektivnější nástroj než tradiční Dotazník spokojenosti zákazníků. Pokud má organizace hodnotit výkonnost v oblasti kvality a efektivnost systému managementu kvality, očekává se, že ukazatele výkonnosti naplňující firemní cíle. Připravte se na propojení cílů, strategických 1) Srov. např. PK 2013/3, str. 55 pozn. red. 7

10 Hlavní téma ISO 9001 iniciativ a výkonového reportingu. To představuje pravidelné monitorování a měření procesů ve vazbě na kritické faktory úspěchu (KFÚ), které z mnoha procesních ukazatelů napomohou vedení vybrat klíčové ukazatele (KPI). Pro lepší srozumitelnost se v ISO 9001:2015 efektivností QMS rozumí dosahování plánovaných ukazatelů, resp. zapojení a nasměrování všech spolupracovníků ke splnění výkonnostních cílů v oblasti kvality. Netrapte se proto účinností procesů, která je z normy vypuštěna. Tabulka 4b Příklad zjišťovánímarketingových informacíz trhu Záměry / Výhled Co brání obchodování, co se změnilo na trhu? Předpisy a normy Jsou nové nebo změněné požadavky? Co má být podporováno vedením? Všeobecné dodací podmínky hl. konkurenta rozšířeny o konsignační sklady, reakce bude vyžadovat přenastavení ukazatele obrátka zásob. Důležití zákazníci Co potřebují VIP zákazníci? Jaké jsou výstupy akvizičních jednání a přímého kontaktu se zákazníkem? Změny Zákon o dani z přidané hodnoty. Zákon č. 235/2004 Sb. nespolehliví plátci Produkty Jaké jsou nové výrobky na trhu? Jaké jsou nové trhy? Viz. konsignační sklad Produktový katalog lokality u hl. zákazníka. uloženo v CRM Prodej Příležitosti, ohrožení působením konkurence. Reklamace pohled zákazníka. Hl. konkurent rozšiřuje prodej v MS a JM kraji. Podpora prodeje Jaké jsou požadavky prodeje na marketing? Vyhodnocení marketingové komunikace. Plán marketingové komunikace 14 x akvizice u klientů, 1 nový zákazník Bez reklamací 02/2015. U dvou zákazníků rozšířen servis 8/5 na 24/7. 8

11 ISO 9001 Hlavní téma Tabulka 5 Propojení cílů, strategických iniciativ a výkonového reportingu Cíle Obecné Specifické Co? Cíle (krátkodobé) Záměry, cílové hodnoty (dlouhodobé) Jak? Strategie Akční plány, zlepšovací iniciativy Kolik? Měřítka výkonnosti Monitoring a reporting procesních ukazatelů Závěr: Cyklus P-D-C-A a model koučování GROW Nové pojetí cyklu P-D-C-A na obr. 2 více vtahuje do hry vrcholové vedení organizace: manažeři mají umět plánovat budoucnost podniku (P) na základě poznání současného postavení organizace. Dále musí provést identifikaci hrozeb a příležitostí v podnikatelském prostředí (D) a definovat celkové cíle organizace. K tomu mají alokovat potřebné zdroje, zvolit a nastavit procesní ukazatele, které je nutné systematicky monitorovat a hodnotit (C). Zavedení funkčního procesního řízení (A) vede k pochopení nových standardů, které v době vyzrálých informačních systémů umožní omezit dokumentované postupy a směrnice. Norma nemá finální podobu a mnohé se ještě může změnit. Chtěl jsem však vyzvednout jasné signály. Řízení rizik bylo zahrnuto do plánování a hlavní roli při uplatňování managementu rizik bude mít vedení; Obrázek 2 Procesnípojetícyklu P-D-C-A Zavedení procesního řízení (A) Plánování budoucnosti podniku (P) tato nová disciplína manažerům umožní předcházet problémům, šetřit čas i peníze. Pravidla pro řízení organizace má stavět celé vrcholové vedení, manažer kvality může sehrát roli kouče v populárním modelu GROW (Goal Reality Options Will), zavedeném J. Whitemorem [6]. Má vytyčit cíl (G), ukázat existující realitu (R) a naznačit možnosti (O). Bude na vedení, zda bude chtít (W). Literatura: [1] Směrnice ISO/IEC, Část 1, Dodatek SL Návrhy norem systémů managementu. Příloha 2 Závazná struktura, identický základní text, obecné termíny a základní definice. [2] Holečková J. Finanční analýza firmy. 1. vyd. ASPI, Praha S [3] ČSN ISO 22301:2013 Ochrana společnosti Systémy managementu kontinuity podnikání Požadavky. [4] ČSN ISO 31000:2010 Management rizik Principy a směrnice. [5] ČSN EN ed. 2 Management rizika projektu Směrnice pro použití. [6] Whitmore J. Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování. 3. vydání. Management Press, Praha [7] Anonym: Příklad definování ukazatelů výkonnosti ve výrobní organizaci Nastavení procesních ukazatelů (C) Porozumění podnikatelskému prostředí (D) Autor: Ing. Milan Trčka řídí zastoupení britského certifikačního orgánu NQA pro ČR. Zkušenosti s ISO 9001 uplatňuje jako hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy managementu kvality. Je předsedou TNK 6 Management kvality a prokazování kvality při ÚNMZ Praha, kde ve spolupráci s ČSJ připravuje Komentované vydání ISO 9001:2015. Kontakt: 9

12 Hlavní téma ISO 14001, ISO Stav revizí ISO a ISO pro systémy environmentálního managementu Zdeněk Suchánek Stávající normy ISO pro systémy environmentálního managementu ISO 14001:2004 a ISO 14001:2004 byly vydány již před deseti lety, a proto je plánováno v roce 2015 vydat normy nové. Stav projednávání návrhů norem Práce na revizi normy ISO Environmentální management Požadavky s návodem pro použití [1] probíhají v ISO od roku Hlasování o návrhu normy (DIS) proběhlo ke s výsledkem 92 % hlasů (z 59 hlasujících zemí) podpory pro převedení do konečného návrhu normy (FDIS). Nyní se vyhodnocují a zapracovávají četné připomínky (128 stran s 511 komentáři a návrhy úprav). Doprovodná sesterská norma ISO [2] je rovněž revidována a její vydání se očekává s malým fázovým zpožděním za ISO rovněž v roce V únoru 2015 je plánováno předložení návrhu normy (DIS) ke tříměsíčnímu hlasování s možností zaslání komentářů. Zdůrazněme, že ISO poskytuje podrobnější informace k systémům environmentálního managementu v podobě návodu pro implementaci, neslouží však k interpretaci specifikační normy ISO Souběžný vývoj ISO a ISO 9001 V oboru norem pro systémy managementu probíhal v posledních 20 letech souběžný vývoj normy pro systém managementu kvality (QMS) ISO 9001 [3] a normy pro systém environmentálního managementu (EMS) ISO a do určité míry i jejich vzájemné ovlivňování. Z důvodu různé doby vzniku prvních norem ISO 9001 a ISO a v souvislosti s obvykle osmiletým cyklem jejich novelizace nebylo vydávání obou norem doposud časově sladěno. Vydání normy ISO tak vždy následovalo po vydání normy ISO 9001 (viz obrázek). K časovému sladění přípravy revizí a publikování dochází až nyní po sjednocení metodiky pro obsah norem ISO pro systémy managementu, které proběhlo v roce Východiska pro revizi V posledním desetiletí se v Mezinárodní organizaci pro normalizaci (ISO) vytvořila představa postupného slaďování forem, obsahů a terminologie základních norem pro systémy managementu. Vzhledem k ne zcela identickým okruhům uživatelů a částečně rozlišným metodickým postupům (např. EMS uplatňuje koncept environmentálních aspektů a dopadů) se však ani v dalším období neuvažuje o integraci norem pro systémy managementu (zejména pro QMS a EMS) do normy jediné. Hlavní novou změnou u obou systémových norem je především respektování společné závazné struktury a použití některých identických textů a společných obecných termínů a základních definic dle Směrnic ISO/IEC [4]. Uplatněním uvedených pravidel se do budoucna zaručuje vysoká míra kompatibility s ostatními normami pro systémy managementu (např. pro energetický management, informační bezpečnost, bezpečnost potravin, udržitelné akce, ochranu zdraví a bezpečnost při práci apod.), ale především s ISO 9001 (QMS), s níž se ISO (EMS) nejčastěji uplatňuje v integrovaných systémech managementu (IMS). V přípravě revize normy pro EMS byla mj. zohledněna doporučení studijní skupiny ISO Budoucí výzvy pro EMS a v normě byly zohledněny otázky např. vztahu k obchodní strategii a obecnému managementu a propojení, resp. podpora a vzájemné souvislosti mezi ISO a ostatními normami skupiny ISO Pro zjevnou komplikovanost byly opuštěny některé ambiciózní prvky např. koncept zmírňování rizika spojeného s environmentálními problémy v dodavatelském řetězci, formulované v předchozích stádiích návrhu normy (CD). Obrázek Přehled publikování jednotlivých vydání norem ISO 9001 a ISO a plánovaného vydání revidovaných norem ISO 9001 a ISO 14001/14004 ISO ISO 14001/

13 ISO 14001, ISO Hlavní téma Hlavním rysem nové normy je zvýšený důraz na strategický environmentální management, vedení (leadership), ochranu životního prostředí, environmentální výkonnost a uvažování z pohledu životního cyklu. Příklady změn v nové normě V normě zaznamenáváme nové nebo upravené termíny a definice (kapitola 3). Jde o reflexi terminologického vývoje v posledních deseti letech a doplnění seznamu definovaných termínů o základní termíny z oblasti systémů managementu a posuzování shody. Z původní normy z roku 2004 byly vypuštěny definice termínů auditor, dokument, environmentální politika, environmentální cílová hodnota, preventivní opatření a záznam. Nově se objevují definice pro termíny vrcholové vedení, systém managementu, dokumentované informace (nahrazuje termíny dokument a záznam), stav životního prostředí, výkonnost, životní cyklus, cíl, riziko, kompetence, efektivnost, požadavek, závazná povinnost, shoda, proces, měření, monitorování, zajišťovat externě (outsource) a indikátor. V příloze A (Návod k použití této mezinárodní normy) o rozsahu 13 stran je obsaženo přínosné vysvětlení některých termínů a definic, mj. chápání termínu zúčastněná strana (stakeholder) jako synonyma k termínu zainteresovaná strana (interested party) a zavedení termínu závazné povinnosti (compliance obligation) místo původního požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují (legal requirements and other requirements to which the organization subscribes). Nejmarkantnější technickou změnou je nové řazení specifických požadavků na systém managementu. Zatímco v původní normě ISO 14001:2004 byly požadavky na systém environmentálního managementu soustředěny do jediné kapitoly 4, v nové normě jsou obsaženy v kapitolách 4 až 10. Z pohledu přechodu na používání nové normy je užitečné zařazení příloh s tabulkami porovnávajícími názvy článků v původní a nové normě a naopak (příklad viz tabulka). V návrhu DIS jsme postrádali srovnávací tabulky struktury nových ISO a ISO 9001, tak jak ostatně jsou uvedeny ve stávající normě ISO 14001:2004. Tato připomínka podaná za ČR byla při hlasování k DIS akceptována. Bude to užitečné pro provázání dokumentace EMS s dokumentací QMS, zejména tam, kde jsou součástí IMS. Očekávaný přínos nové normy pro environmentální management Rozborem rozdílů dřívějších norem a aktualizované normy ISO a komentováním změn se jistě bude zabývat v následujícím implementačním období řada konzultačních, školicích a certifikačních společností. V krátkosti se pokusím o zhodnocení přínosu této systémové normy k ochraně životního prostředí. V ČR byl již počátkem 90. let s podporou MPO rozvinut program podpory environmentálního managementu, před existencí normy ISO založený na britské normě pro EMS BS S počtem zavedených systémů EMS podle normy ISO a vytvořením fungujícího trhu konzultačních a certifikačních organizací se podařilo pro tyto dobrovolné nástroje získat i podporu dalších vládních institucí a vytvořit např. národní systémy environmentálního značení a národní program EMAS, a to ještě před vstupem do EU. Zkušenosti s EMS pak po roce 2004 výrazně usnadnily implementaci EMAS systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (podle nařízení EP a Rady ES č. 1221/2009). Do roku 2010 se pak v ČR neustále zvyšoval počet zavedených a certifikovaných EMS. Přes pokles dynamiky šíření EMS (podle výsledků průzkumů ISO u certifikačních a akreditačních orgánů) v posledních čtyřech letech, vysvětlitelný reakcí podniků na ekonomickou stagnaci, se nám daří držet ve statistikách místo v popředí. V celosvětovém průzkumu počtu certifikací podle systémových norem (data za r. 2013) se u certifikací podle ISO uvádí pro ČR 11. místo a počet certifikací a zároveň 9. místo podle ročního přírůstku počtu certifikací (577). Celkový počet certifikací EMS podle ISO byl Od roku 2010 však došlo k poklesu počtu certifikací o cca Pro srovnání u QMS podle ISO 9001 se pro ČR uvádí certifikací (pokles o cca od rekordního roku 2010) z celosvětového počtu certifikací (!). Vliv EMS na celkovou ochranu životního prostředí je však třeba odvozovat od předpokladu celkového počtu zavedených EMS v českých organizacích, který zahrnuje i množinu systémů necertifikovaných třetí stranou. EMS splňující požadavky normy ISO je založen na specifickém konceptu environmentálních aspektů a environmentálních dopadů ve vztahu ke zlepšování environmentální výkonnosti organizace. Uplatňuje se zásada předcházení znečišťování a zohlednění životního cyklu produktů. Ve výsledku posilují zavedené EMS dodržování právních předpisů ochrany životního prostředí, umožňují aktivní informování o vztahu organizace k životnímu prostředí a vytváření pozitivního obrazu organizace v očích správních orgánů, spotřebitelů i obecné veřejností. Zavádění EMS v organizacích je součástí tzv. dobrovolných aktivit. V zájmu státní hospodářské i environmentální politiky je vytvářet podmínky pro co nejširší uplatnění tohoto přístupu. ISO (resp. EMAS) se v environmentálních právních přepisech ani v jiných relevantních právních předpisech (např. zákon o veřejné soutěži) jako možné kvalifikační nebo odborně podpůrné kritérium bohužel v podstatě nevyskytuje. Čestnou výjimkou je zohlednění zavedeného EMS (ISO a EMAS) při posuzování 11

14 Hlavní téma ISO 14001, ISO Tabulka Posuzování článků s požadavky na EMS v ISO 14001:2004 a ISO/DIS 14001:2015 (část příklad) 12

15 žádosti o integrované povolení viz vyhláška [5]. Na rozdíl od v EU mohutně podporovaného, ale zjevně k masivnějšímu šíření a oblibě imunního evropského systému EMAS (celkem je v EU evidováno přibližně registrací organizací a registrací míst, v ČR pak 26 org.) se normy ISO pro systémy managementu vč. ISO a další podpůrné normy tzv. rodiny ISO staly součástí hlavního proudu moderního managementu organizací a tam, kde se EMS uplatňuje, efektivním nástrojem ochrany životního prostředí. Závěr Projednávání návrhů revize ISO 14001/14004 finišuje a probíhají závěrečné redakční úpravy a hlasování. Přestože revidovaná norma ISO přináší řadu změn z pohledu struktury normy a použité terminologie, nebude (mimo nutné počáteční úsilí pro její implementaci) vyžadovat zásadní obrat v uplatňování již zavedených systémů. Umožní však lepší pochopení např. stanovování rozsahu EMS, určování významných environmentálních aspektů a významných environmentálních dopadů, určování rizik a s nimi spojených hrozeb a příležitostí a v neposlední řadě hodnocení výkonnosti. Literatura: [1] ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití. [2] ČSN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám. [3] ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky. [4] ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013, Annex SL (normative) Proposals for management system standards (Směrnice ISO/IEC, část 1, konsolidovaný doplněk, 2013, Příloha SL (normativní) Návrhy pro normy systémů managementu) [5] Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb.). Autor: RNDr. Zdeněk Suchánek pracuje jako ředitel úseku vnitřních služeb v CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Posledních 20 let se zabývá normami v oblasti environmentálního managementu, je členem Technické pracovní skupiny ÚNMZ TNK 106 Management životního prostředí. Kontakt: DŮLEŽITÉ TERMÍNY PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA OCENĚNÍ organizovaná Českou společností pro jakost Cena za aplikaci age managementu Ocenění projektů, jejichž cíle jsou v souladu s principy age managementu. Cena Františka Egermayera Cena za nejlepší studentské práce v oblasti systémů managementu (QMS, EMS, CSR a dalších). Cena Anežky Žaludové Ocenění osob, které se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Manažer kvality roku Cena pro manažery kvality, kteří realizovali prokazatelná zlepšení s pozitivními výsledky na zainteresované strany. Novinářská cena Cena za publikační činnost v oblasti kvality udělovaná ve dvou kategoriích publicistický příspěvek a odborný příspěvek. Mezinárodní cena inovací Ocenění za realizovanou inovaci v rámci mezinárodní soutěže Quality Innovation of the Year. Předávání ocenění se uskuteční na Pražském hradě v rámci akcí Listopad Měsíc kvality v ČR Více na v části Spolková činnost Udílené ceny a soutěže

16 Hlavní téma Příležitosti a rizika Příležitosti a rizika v novelizovaných normách Dušan Mišík Příležitost a riziko jsou v návrhu mezinárodní normy ISO/DIS 9001:2014 často uváděná slova. Naproti tomu v současném platném vydání ČSN EN ISO 9001:2009 se tyto pojmy nevyskytuji tím je myšleno to, že nejsou vyjádřeny explicitně. Norma ČSN EN ISO 14001:2005 je na ně štědřejší: slovo příležitost uvádí jednou v článku 4.6; slovo riziko sice neuvádí, ale v článku rozebírá havarijní připravenost na vznik situace havarijního ohrožení. V obou normách je však slovo riziko obsaženo implicitně a vnímavý čtenář ho v obsahu najde. Na význam rizika v systémech řízení upozornili různí autoři ve více příspěvcích v tomto časopise ([1] až [6]). Silné a slabé stránky skutečného stavu organizace Stávající systém managementu kvality, ochrany životního prostředí a BOZP má své silné i slabé stránky. Například znalosti a zkušenosti personálu, propracované postupy práce, výborné vstupy do procesu výroby, skvělí dodavatelé, moderní a výkonné stroje nebo konstrukční návrhy, které předběhly svou dobu, mohou vykazovat znaky, které je řadí mezi silné stránky, nebo naopak mezi slabé stránky skutečného stavu podniku tyto prvky mohou být při porovnání s okolím rozvinuté, nebo mohou naopak za okolím zaostávat. Takovýmto porovnáním se zabývá benchmarking. Skutečnost je kvalitou věcí oddělených od minulosti a budoucnosti. V přítomnosti má skutečnost své uspořádání a vzájemná propojení. Existuje skrze minulost a u myslících lidí i skrze projektovanou budoucnost. Může mít rozměr nanosekundy, ale může mít i rozměr několika týdnů, měsíců, nebo i několika let. To závisí na úhlu pohledu. Jinak bude vnímán rozměr přítomné skutečnosti při srážce částic v urychlovači CERN a jinak při pohledu paleontologa na epochy vývoje živočišních druhů na planetě. Skutečnost je částečně poznaná i nepoznaná. Skutečnost v sobě obsahuje své vlastní budoucí stavy. Skutečností, dle novelizované normy, jsou předměty vstupující do pracovní operace a požadavky na výstup a celou oblast podpory uvedenou v kapitole 7. Každý skutečný započatý pracovní proces obsahuje v sobě možnosti. Chtěné i nechtěné. Plánované i neplánované. Možnost budoucího stavu Budoucnost, která je obsažena v přítomnosti, může mít jednu možnost nebo nekonečné množství možností. (Pozn.: Nekonečno je konečné. ) Závisí to na počtu mikrostavů (obr. 1) potřebných k vytvoření jednoho makrostavu. Nejpravděpodobnějším budoucím stavem je stav maximální entropie systému. Vzrůst entropie má však dvě podmínky: a) nesmí docházet k přísunu energie do systému, b) na proměnu systému je potřebný delší čas. Pokud organizace nerezignovala na vlastní existenci, přivádí do řízeného systému stále novou energii, kterou zabraňuje přechodu systému do neurčitosti. Touto energii je: Obrázek 1 Mikrostavy a makrostavy 14

17 Příležitosti a rizika Hlavní téma povědomí závažnosti dosažení kvality na výstupu, vědomá hodnota zdraví a vědomá hodnota nepoškozeného životního prostředí; stimulace pracovníků mzdou a odměnou; kontrola a hrozba uplatnění sankce za nekvalitní výrobu, poškození životního prostředí nebo způsobení úrazu. Takto přiváděná energie eliminuje zákonitý přechod od stavu málo pravděpodobného do stavu pravděpodobnějšího. Od makrostavu s malým počtem mikrostavů k makrostavu s velkým počtem mikrostavů [7]. Pravděpodobnost vzniku makrostavu je dána počtem mikrostavů viz znovu obr. 1. Vezměme čtyři kuličky, vyhoďme je do vzduchu a nechme spadnout na plochu, která je rozdělená čárou na dvě stejné poloviny. Co se může stát? Všechny čtyři kuličky padnou na jednu stranu a druhá zůstane prázdná. Nebo dvě kuličky padnou na jednu stranu a dvě kuličky na druhou stranu. Třetí možnost je, že jedna kulička padne na jednu stranu a tři kuličky na druhou stranu. Když si pojmenujeme kuličky A, B, C, D a rozkreslíme počet mikrostavů, zjistíme, že nejvíce mikrostavů obsahuje varianta, kdy jedna kulička padne na jednu půlku a tři kuličky na druhou půlku. Tato varianta 1 3 (také 3 1 ) bude mít největší pravděpodobnost. V našem případě to pak v praxi znamená, že např. při řezání kovové tyče s tolerancí plus minus jeden centimetr (velké množství mikrostavů) bude velmi pravděpodobné, že tuto toleranci nepřekročíme. Pokud bude povolená tolerance desetina milimetru (malé množství mikrostavů) a pracovník bude méně zkušený, pak možnost dosažení tohoto stavu bude velmi malá. Čím více možností má stávající stav nějakého systému, tím menší je pravděpodobnost každého jednotlivého stavu, přičemž některý možný budoucí stav má větší a jiný menší pravděpodobnost, že nastane. Krempaský [7] uvádí, že když vyhodíme větší počet kuliček do vzduchu, pak existuje nějaká pravděpodobnost, že na zemi vytvoří obraz květu (viz obr. 2). Samozřejmě, že bychom museli házet opravdu hodně dlouho, aby se obraz podobný květu vytvořil. A navíc by vždy nějaká zatoulaná kulička kazila dojem. Ve výrobní praxi je takovouto zatoulanou kuličkou nám známé ppm. Abychom na obraz květu z kuliček nečekali dny, týdny a možná roky, je lepší kuličky nevyhazovat, ale prsty je naskládat do požadovaného tvaru. Miliardu let kosmos vytvářel, ničil a přetvářel své části, až vytvořil člověka, který dokáže tuto velmi malou pravděpodobnost realizovat ve dvou minutách. A člověk to teď činí denně, po celé planetě, a zatím jen málo si uvědomuje rizika s tím spojená. U jednoduchých systémů postačí několik málo podmínek a stav vždy nastane. Když jsou dané podmínky splněny, mluvíme o deterministických přírodních zákonech. Ve složitých systémech, kde se prolíná mnoho vlivů, musí nastat velký počet podmínek, aby se zákonitost prosadila stále stejným výsledkem. V biologických systémech a v sociálních systémech nikdy (!) nenastanou všechny podmínky. Budoucí stav má vždy více variant. Budoucnost je neurčitá, ale některý stav má větší pravděpodobnost než jiný. V případě složitých systémů mluvíme o stochastických pravděpodobnostních zákonitostech. Subjekt řízení se pak snaží vytvořit všechny podmínky vedoucí k žádoucí možnosti a eliminovat podmínky, které pomáhají prosadit se nežádoucím stavům. V tomto smyslu mluvíme o příležitostech a rizicích. Riziko vzniku nežádoucího stavu v budoucnosti Riziko je stavem, který ještě nenastal. Přítomná skutečnost obsahuje v sobě potenciál prosazení nechtěné možnosti. Tato možnost má větší nebo menší pravděpodobnost. Požadavek na posuzování nebezpečí a analyzování rizik obsahuje ČSN OHSAS [8]. Riziko se od pravděpodobnosti odlišuje v tom, že souvisí se subjektem zúčastněným proměny skutečnosti v některou z možností. Pravděpodobnost nepostihuje, jestli jsme si nový stav přáli, či nepřáli. Pokud se prosadí možnost, která nás výrazně potěší, říkáme jí štěstí. Pokud se prosadí možnost, po které jsme rozhodně netoužili, která nás naopak zraní a silně poškodí, pak mluvíme o neštěstí. Pokud předvídáme, že může nastat stav, který si nepřejeme, ale ještě nenastal, pak mluvíme (v běžné řeči) o riziku. Do pojmu riziko vnesme ještě kategorii míry. Zranění způsobené pracovním nástrojem je neštěstí, ke kterému dochází velice zřídka, nemluvě o těžkém úrazu. Je velmi velká pravděpodobnost, že po skončení práce všichni pracovníci odejdou domů bez zdravotní újmy, a naopak pravděpodobnost, že dojde ke zranění nástrojem, je velmi malá. Přesto mluvíme o riziku, jako o potencionálním nežádoucím stavu. Obrázek 2 Makrostav květy Zdroj: [7] 15

18 Hlavní téma Příležitosti a rizika U kvality je pravděpodobnost, že dosáhneme požadovaného rozměru v povolené toleranci, rovněž (obvykle) velmi vysoká, ale vždy existuje nepatrná pravděpodobnost, že se stane něco nepředvídaného a prosadí se v budoucnosti možnost, která bude znamenat např. překročení povoleného tolerančního limitu. Žijeme v relativně bezpečném světě a navykli jsme si na to, že rizika jsou malá. Jednou nám ukazovali v Elitexu Třebíč (kde je mu konec...) hlavici pletacího stroje. Pracovník, který nás provázel, nám s hrdostí vysvětlovat, že pouze 40 % hlavic vycházejících z výroby je hodnoceno výstupní kontrolou jako vadné. My jsme byli zděšeni, 40 % vyrobených kusů jsou zmetky!? Pak nám vysvětlil, že průměr vadných hlavic u ostatních špičkových výrobců pletacích strojů na planetě je více než 50 %, takže v tomto porovnání je Elitex vlastně ale to je již daleká minulost. Chtěl jsem pouze ukázat, že někdy je nutné počítat i s rizikem, které má pravděpodobnost padesát na padesát. Rizika provádění libovolného pracovního postupu jsou: možnost nesplnění jednoho nebo více požadavků na kvalitu, např. překročení povoleného tolerančního limitu některého ze stanovených parametrů; možnost vypuštěni do okolí většího množství odpadních vod / emisí, vyprodukování více nebezpečných odpadů, spotřebování více surovin a energie, než je nezbytně nutné; možnost vzniku skoronehody, nehody nebo úrazu, případně možnost vzniku nemoci z povolání; únik informací k nepovolaným osobám. Příležitost vzniku žádoucího stavu v budoucnosti Příležitost je ještě neuskutečněným stavem, u kterého je pravděpodobné, že může nastat. Přitom se jedná o žádoucí stav z hlediska nějakého subjektu. Pravděpodobnost příležitosti je vždy menší než jedna. Pro prosazení žádoucí možnosti musí subjekt vytvořit příznivé podmínky, aby se prosadila zákonitost a nastal stav, který subjekt očekával. Příležitosti provádění libovolného pracovního postupu jsou: splnit požadavky na kvalitu výrobku a služby, nebo je dokonce v pozitivním smyslu překročit; nepoškodit životní prostředí nad rámec stanoveného cíle nebo nad rámec povolený legislativou, tzn. vypustit do přírody méně emisí, imisí, odpadních vod, vyprodukovat méně odpadů a spotřebovat méně zdrojů, než je nezbytně nutné na provedení potřebných pracovních operací; na konci pracovního dne uchovat zdraví všech pracovníků na stejné úrovni, jaké bylo před příchodem do práce; uchovat důležité informace, jako např. výrobní tajemství. Závěr Přítomná skutečnost je složena ze vzájemně provázaných prvků, které se navzájem ovlivňují, jsou ovlivňovány z vnějšku a samy ovlivňují své okolí. Změna je jistá. Každá přítomnost, která je zplozena minulostí, obsahuje v sobě budoucnost. Budoucnost není fatální, ale je pouze možná ve smyslu, že mohou nastat různé stavy, které mají různou pravděpodobnost. Někdy je pravděpodobnost některého stavu téměř stoprocentní, jindy je ji možno vyjádřit pouze v promile. Některé stavy požadujeme, a jiným stavům se nejraději vyhneme. Pak mluvíme o příležitostech, hrozbách a nebezpečích. Příležitosti jsou z pohledu subjektu žádoucí stavy, rizika pak nebezpečí, hrozby a jiné nežádoucí stavy, oboje kvantifikované jako pravděpodobnosti metodami matematické statistiky. Literatura: [1] Hrudka O. Management rizika při posuzovaní shody. Perspektivy kvality 2013 (2) 3, [2] Hrudka O. Management rizika a legislativa ES při posuzovaní shody. Persp. kvality 2013 (2) 4, [3] Hrudka O. Management rizika a legislativa ES při posuzovaní shody. 2. část. Perspektivy kvality 2014 (3) 1, [4] Trčka M. Auditovaní založené na rizicích. Perspektivy kvality 2013 (2) 2, [5] Schwartz A.-M., Gamzu R. Zlepšování řízení rizik a kvality na ministerstvu: padesát generických procesů za rok. Perspektivy kvality 2014 (3) 3, [6] Závodník V. Systém managementu kvality z hlediska řízení rizik. Perspektivy kvality 2013 (2) 3, [7] Krempaský J. Vesmírne metamorfózy: svet očami fyziky. 1. vyd. Smena, Bratislava Str (Též 2. vyd. tamtéž 1989) [8] ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky. Autor: Dušan Mišík je jednatel Smart LED, s. r. o., Brno, konzultant a externí auditor QMS a EMS. Kontakt: 16

19 NÁ RODNÍPOLITIKA KVALITY je vládou vyhlášený program, jehož cílem je přispět k vytvoření podmínek pro bezproblémové uplatnění českých podnikatelských subjektů v rámci společného trhu EU, přispět k lepšímu uspokojovánípotřeb občanů a napomáhat k lepšíochraně životního prostředí. Cílem je i podstatná změna kvality práce veřejné správy a veřejných služeb. Koordinace aktivit v oblasti kvality v ČR je hlavním úkolem RADY KVALITY ČR. Jsou v nízastoupeny ústřední správníúřady, podnikatelská sdruženía svazy i nevládníorganizace působícív oblasti kvality. V působnosti Rady kvality ČR je zřízeno při České společnosti pro jakost NÁ RODNÍ STŘ EDISKO PODPORY KVALITY. Je pracovním orgánem Rady kvality ČR; zabezpečuje aktivity pořádané v rámci Národní politiky kvality (propagace, projekty, program Národní ceny kvality ČR, Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost, Program Česká kvalita, publikačníčinnost apod.). Rovněž poskytuje občanům a institucím kvalifikované informace z oblasti kvality zajišťuje a rozvíjí informační systém veřejnosti bezplatně přístupný na internetových stránkách Národní politiky kvality. RADA KVALITY RADA ÈKVALITY ESKÉ REPUBLIKY È ESKÉ REPUBLIKY NÁ RODNÍSTØ EDISKO PODPORY KVALITY

20 Hlavní téma Plánování v ISO 9001 Trikrát plánuj, raz rob Yulia Šurinová, Michal Kršiak Známe slovenské porekadlo hovorí: Trikrát meraj a raz rež. Základným dôvodom meraní v tomto prípade je predchádzanie nenapraviteľným chýbam. V jazyku kvalitárov to znamená kontrolné opatrenia, ktorých správne vykonanie vedie k bezporuchovému stavu vo výrobných procesoch a v konečnom dôsledku k dodaniu bezchybných výrobkov na trh a spokojnosti zákazníkov. Aj keď moderné trendy v manažérstve kvality vedú k eliminácii kontrol v snahe o zefektívnenie procesov, v skutočnosti kontrola z výrobných prevádzok nemizne. Mení sa len spôsob jej vykonania automatizácia kontrol či už použitím vyspelých technológií alebo počítačovo riadených kontrol, ktorých existencia sa stala samozrejmosťou. Ako je to teda s plánovaním? A prečo názov článku hovorí o viacnásobnom plánovaní? Podobne ako meranie je plánovanie nevyhnutné k dosiahnutiu trvalej spokojnosti všetkých zainteresovaných strán. V Demingovom jazyku plánovaním všetko začína a všetko končí. Plánovanie je skryté v každej časti novelizovanej normy ISO Priamo o tom pojednáva kapitola 6 Plánovanie systému manažérstva kvality. Avšak prvé plánovania sú skryté v každej jednej kapitole. Vezmime si kontext organizácie, ktorý nie je možné definovať bez pochopenia strategických zámerov organizácie, jej misie a hodnotenia schopnosti trvalo dosahovať plánované výsledky. Príklad: V spoločnosti zaoberajúcej sa implementáciou projektov optimalizácie výroby sa počas posledného auditu pred certifikáciou, vykonaného externým poradcom, zistilo, že generálny riaditeľ a zároveň majiteľ spoločnosti nedefinoval strategické ciele spoločnosti a marketingový plán na nasledujúce obdobie. Bol to impulzívny človek, ktorý za úspech spoločnosti vďačil najmä svojim osobným vlastnostiam a schopnosti pomerne nadväzovať kontakty a získavať zákazky. Firma mala dvoch zamestnancov a bola úspešná na trhu. Logicky, postupom času firma rástla, zamestnávala viac ľudí. Ako to býva zvykom, získala certifikát ISO O rok na internom audite sa znova vyskytol fakt, že firma nemá strategický plán. Na otázku poradcu prečo majiteľ odpovedal: Plán nepotrebujem, mám ho v hlave. Do roka firma skrachovala. Zabudneme na chvíľu na stratégiu a prejdime ku každodennej činnosti. Koľkokrát sa vám stalo, že máte v pláne spraviť niečo nesmierne dôležité, ale trvá veľmi dlho, kým k realizácii príde? Dôvod? Každodenná rutina Operatívne činnosti, ktoré sú každodennou nočnou mórou každého z nás. Skutočnou príčinou množstva operatívy je nesprávne a často žiadne plánovanie. Príklad: Oddelenie výroby potrebuje vyškoliť operátorov na ovládanie strojov, ktoré môže v zmysle interných predpisov vykonávať zamestnanec údržby v spolupráci s oddelením kvality. Školenie sa viackrát odkladá kvôli vyťaženosti školiteľov. Výsledok: nevyškolení operátori a neustále obviňovanie sa dotyčných strán. Pričom je to také jednoduché: vytvoriť plan školení a pravidelne ho obnovovať Nezabudnúť na školenie nám môže pomôcť jednoduchý nástroj ako Outlook, ktorý na blížiace sa školenie upozorní obidve strany. Chvíľku sa teraz zamyslime nad neoddeliteľnou súčasťou našich pracovných dní mítingami. Je ich veľa, sú dlhé a bohužiaľ prečasto neproduktívne. Po diskusii nenasleduje akcia. Prebrané témy nie sú premietnuté do akčného plánu. Nikto nevie, čo má robiť a do kedy to má spraviť. Na ďalšom mítingu nasleduje vlna vzájomných obviňovaní a diskusií o tom, čo sa preberalo na minulom mítingu a nevykonalo sa. Ďalším extrémom je existencia krásne vyzerajúcich Ganttov len v PC projektového manažéra, a použitie ich len pri návšteve zákazníkov a pri auditoch. V tomto prípade je riešenie nesmierne jednoduché. Vytvorenie záznamu z porady jasne definujúceho úlohy a zodpovednosti pre jednotlivé činnosti, vrátane plánovaného dátumu realizácie. Základom úspechu je stanovenie činnosti a termínov so súhlasom zodpovedných za realizáciu danej činnosti. Záznam sa má písať priamo na porade a posielať sa bezprostredne po porade. V lean systémoch je zápis z porady štandardizovaný a je predvyplnený tak, aby umožňoval aktualizovať nielen nové informácie a skutočnosti, a štruktúrovaný bod po bode tak, aby sme nepreskočili žiadny dôležitý bod. Ďalšia porada logicky začína otvorenými položkami z predchádzajúcej. A samozrejmosťou tu má byť iniciatíva a bezprostredne zapojenie sa do realizácii našich vodcov ktorí slúžia príkladom v dôslednosti pri plnení úloh. Príklad: KPI procesu v istej výrobnej spoločnosti vo výrobe špecifikuje internú hodnotu scrapu v podniku celoplošne na 3 %. Pri audite bolo zistené, že jeden z výrobných procesov si udržiava hodnotu interného scrapu stabilne pod 1 %. Pri otázke na zlepšovanie procesu sa audítor dozvie, že pracovníci nemajú snahu zlepšovať tento proces, pretože jeho ukazovatele sú predsa pod kritickou hodnotou 3 %, a teda na to nie je dôvod. To, že zníženie scrapu o 0,1 % znamená úsporu 1000 eur, im musí vysvetliť až riaditeľ spoločnosti. 18

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Řízení rizik a financí

Řízení rizik a financí Řízení rizik a financí Zpracováno v rámci projektu»zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech«vsetín 2007 Autoři: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. Jana Matochová a kolektiv Publikaci je možné získat

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit:

Rámeček 1: Základní informace o projektu Projekt se skládá ze 2 základních modulů a formulovaných aktivit: Obsah: Obsah Úvod Představení projektu Cíle projektu O studii Nástroje hodnotící efektivitu managementu veřejné správy Místní Agenda 21 Balanced Scorecard (BSC) Metoda CAF Benchmarking Využívání indikátorů

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF (Common Assessment Framework) pro samosprávné úřady

APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF (Common Assessment Framework) pro samosprávné úřady COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK ZLEPŠOVÁNÍ ORGANIZACÍ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ ŘADA NÁRODNÍ POLITIKY PODPORY JAKOSTI APLIKAČNÍ PŘÍRUČKA MODELU CAF (Common Assessment Framework) pro samosprávné úřady

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu)

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. Ing. Pavel Kajml Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Zprávy bezpečnostní řady MAAE

Zprávy bezpečnostní řady MAAE Zprávy bezpečnostní řady MAAE č. 11/1998 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH ČINNOSTECH PRAKTICKÉ NÁMĚTY K DOSAŽENÍ POKROKU ŘADA BEZPEČNOSTNÍCH ZPRÁV Č. 11 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH

Více