EVERS, A., LAVILLE, J.-L. The Third Sector in Europe. Camberley Surrey: Edward Elgar Publishing, 2004, s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVERS, A., LAVILLE, J.-L. The Third Sector in Europe. Camberley Surrey: Edward Elgar Publishing, 2004, s. 13. 11"

Transkript

1 1 TŘETÍ SEKTOR V následujícím textu seznámíme s vymezením třetího sektoru, s koncepcí občanského sektoru a s koncepcí sociální ekonomiky zejména v kontextu evropského prostředí. Organizace občanského sektoru i subjekty sociální ekonomiky mají společné tradice i hodnotová východiska, vyskytují se v podobných oblastech. Částečně se liší zaměřením a rolemi, které plní. V občanské společnosti, v jejím tzv. třetím sektoru, máme možnost setkávat se s rozmanitými organizacemi nebo podniky, které jsou dobrovolně zakládány za účelem plnění svého poslání. Obsah poslání se liší od cíle dosahování zisku, i když finanční příjmy jsou pro existenci podstatné. Některé mají základ v minulosti a navazují na své kořeny či tradice, jiné reagují na nové současné problémy nebo společenskou situaci. Často představují institucionalizaci přátelských sítí a svazků mimo stát a trh. Různý původ těchto organizací, asociací a podniků v sobě zahrnuje různou povahu vztahů a chování, slouží k posilování vzájemnosti, solidarity a humanismu. Otázka hodnot je tak důležitá, že se hovoří o hodnotami poháněných organizacích třetího sektoru. 9 Pro třetí sektor se užívá označení občanský sektor, neziskový sektor, dobrovolnický sektor nebo sociální ekonomika. Třetí sektor označuje veřejný prostor, který je definován většinou pomocí typologie neziskových organizací (not-for-profit) nebo výčtem subjektů sociální ekonomiky. 10 Asociace, zařízení církví, nadace, některá družstva, společnosti apod., obecně nazývané subjekty, jsou soukromé organizace oddělené od státu a od ziskových subjektů, které se odlišují tím, že jejich činnost nespočívá pouze a prvořadě ve vykonávání ekonomických aktivit orientovaných na dosahování zisku. 11 Lidé dobrovolně zakládají organizace, které ve svých aktivitách propojují vzájemně a veřejně 9 DEFOURNY, J., PESTOFF, V. (eds.) Images and Concepts of the Third Sector in Europe. EMES European Research Network Zkrácený překlad M. Rulíkové. Představy a koncepty třetího sektoru v Evropě. In DOHNALOVÁ, M., PRŮŠA, L. Sociální ekonomika. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, s EVERS, A., LAVILLE, J.-L. The Third Sector in Europe. Camberley Surrey: Edward Elgar Publishing, 2004, s ANHEIER, K. H. Defi ning the Nonprofi t Sector: Germany. Baltimore,

2 SOCIÁLNÍ EKONOMIKA, SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. PODNIKÁNÍ PRO KAŽDÉHO prospěšné cíle, sociální i ekonomické záměry. 12 Subjekty mají významnou úlohu v místních podmínkách, neboť bezprostředně reagují na konkrétní problémy a na potřeby občanů. 13 Existují téměř ve všech oblastech lidské činnosti. 14 Poskytují veřejné služby, pracují pro své členy, nadace finančně podporující činnosti ostatních apod. 1.1 Tradice třetího sektoru Organizace třetího sektoru byly formovány různými tradicemi, které se datují přinejmenším od 19. století. Jacques Defourny a Victor Pestoff zmíněné proudy shrnují následovně: tradice filantropie (charita, neziskový sektor atd.), která je významná ve Velké Británii a Irsku; tradice občanské odpovědnosti vůči celé společnosti zaměřená na podporu rovnosti a demokracie ve skandinávských zemích; tradice spojená s principem subsidiarity, který převládá zvláště ve vztahu k církevním iniciativám v Německu, Belgii, Irsku a Nizozemí; tradice družstevního hnutí, které bylo postavené buď na společném občanském smýšlení spojeném s participací a s demokracií (jako například v Dánsku, Švédsku apod.), anebo na společné náboženské víře (jako například v Itálii, Belgii, Francii apod.); role, která je v zemích jako Španělsko, Portugalsko, Řecko či Itálie přisuzována rodině, měla také velký vliv na tempo rozvoje třetího sektoru, především pokud jde o poskytování osobní péče (péče o děti, staré lidi apod.). 15 Třetí sektor je spjat s prostředím občanské společnosti. 16 V nejširším významu pojem občanská společnost označuje soubor komunit či sdružení, 12 Subjekty jsou veřejně prospěšné (uspokojující potřeby veřejnosti) a vzájemně prospěšné (zřizované pro potřeby členů). 13 BARBETTA, P. The Nonprofi t Sector in Italy. Manchester: Manchester University Press, SOKOL, J. Společnost jako komunikace. In DOHNALOVÁ, M., ANDERLE, P. (eds.) Občanský sektor: Úvahy a souvislosti. Moravský Beroun: Moravská expedice, DEFOURNY, J., PESTOFF, V. (eds.) Images and Concepts of the Third Sector in Europe. EMES European Research Network Zkrácený překlad M. Rulíkové. Představy a koncepty třetího sektoru v Evropě. In DOHNALOVÁ, M., PRŮŠA, L. Sociální ekonomika. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, s SOKOL, J. Společnost jako komunikace. In DOHNALOVÁ, M., ANDERLE, P. (eds.) Občanský sektor: Úvahy a souvislosti. Moravský Beroun: Moravská expedice,

3 TŘETÍ SEKTOR která existují a fungují nezávisle na státu. 17 Občanská společnost má svou právní, politickou, sociální, ekonomickou a kulturní stránku. Její koncept je často používán k popisu, vysvětlení, objasnění a pochopení rozmanitých jevů ve společnosti. Je to společnost založená na solidaritě a svobodné a otevřené komunikaci. 18 Občanské společnosti je vlastní vztah veřejného a soukromého, vystoupení jedinců ze svého soukromí a vyjádření se k dění, které se týká ostatních. Každý občan má možnost stát se členem dobrovolné organizace, kde jsou lidé podobní svým smýšlením, jednáním a zájmy. Organizace učí jednotlivce společně uskutečňovat jejich přání a uplatňovat je v nejširším měřítku. Od této chvíle to už nejsou izolovaní jedinci, ale síla, kterou je vidět zdaleka a jejíž činnost slouží jako příklad; která mluví a které lidé naslouchají. 19 Jsou to místa a způsoby, jež mohou být nazvány veřejným prostorem. Je to tedy jakýsi společný prostor, v němž se členové společnosti setkávají tváří v tvář ve více lidech, aby si mohli vyměňovat názory o tématech vzbuzujících obecný zájem nebo také prostřednictvím širokého okruhu médií, tj. tisku, rozhlasu, televize i internetu. Jde o společný prostor, jelikož i přes veškerou různorodost stýkání a médií existuje mezi lidmi rozsáhlá vzájemná komunikace. 20 Marc M. Howard zdůrazňuje, že občanská společnost je sférou organizací, skupin a asociací, které jsou formálně ustaveny, chráněny zákonem, samostatné, ke kterým se mohou dobrovolně připojit běžní občané 21, a uvádí různé segmenty společnosti. 17 BROKL, L. Hledání občanské společnosti. Praha: Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 2002, s HABERMAS, J. Theorie des kommunikativen Handelns. Díl 2. Frankfurt nad Mohanem, s TOCQUEVILLE, A. Demokracie v Americe. Díl I., II. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 1992, s MÜLLER, K. Češi a občanská společnost. Praha: Triton, 2002, s HOWARD, M. M. The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe. Cambridge University Press, 2003, s

4 SOCIÁLNÍ EKONOMIKA, SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. PODNIKÁNÍ PRO KAŽDÉHO Schéma č. 1: Politická společnost, ekonomická společnost a občanská společnost Zdroj: M. M. HOWARD, Heterogenní smíšená ekonomika a ekonomický význam třetího sektoru Třetí sektor vstupuje do vztahů s veřejným sektorem i se ziskovým sektorem. Tyto vztahy by měly být všestranně prospěšné a měly tak přispívat k ekonomickému, sociálnímu i kulturnímu rozvoji společnosti. Mezi subjekty třetího sektoru mohou být různé vertikální i horizontální vazby, některé z nich vstupují do zastřešujících organizací a spolupracují spolu. Význam třetího sektoru roste z různých důvodů. 23 Ekonomickou důležitost má třetí sektor zejména z hlediska zaměstnanosti, produkce a vytváření hodnot. Státy věnují větší pozornost organizacím třetího sektoru, které se stávají důležitým partnerem při zajišťování veřejných statků, hlavně služeb. Helmut K. Anheier a Jeremy Kendall při objasňování ekonomického přístupu k třetímu sektoru zdůrazňují, že různé sektory, tedy subjekty veřejného, tržního i třetího sektoru, mohou koexistovat i v rámci stejné oblasti, například v sociálních službách, ve zdravotnictví, vzdělávání, kultuře i ve sportu. V rámci jedné oblasti poskytují různé služby a dodávají je různým spotřebitelům (klientům, zákazníkům) nebo různým cílovým skupinám. Alternativní volby spotřebitelů odrážejí jejich různé preference a v případě výběru třetího sektoru jsou spojeny s vyšší důvěryhodností organizací. 24 Jeho organizace mohou být pro občany 22 Schéma upravila M. Dohnalová. 23 Popisuje je H. K. Anheier v textu vydaném v roce 2002 v Centre for Civil Society, London School of Economics and Political Science v Londýně. 24 ANHEIER, H. K., KENDALL, J. Interpersonal trust and voluntary associations: Examining Three approaches. British Journal of Sociology, 2002, č. 53, s

5 TŘETÍ SEKTOR přijatelnější než státní instituce ve veřejném sektoru anebo soukromé komerční společnosti. Adalbert Evers a Jean-Louis Laville hovoří o heterogenní, pluralitní, smíšené ekonomice, kdy vedle sebe koexistují tři sektory a vzájemně se doplňují. 25 Rovněž v ekonomických teoriích sociálních podniků se zdůrazňuje heterogenní ekonomika. 26 Badatelé evropského třetího sektoru diskutují tzv. welfare mix skládající se ze společné zodpovědnosti mezi různými druhy poskytovatelů, který funguje v Evropě, a někteří navrhují sociální trojúhelník (viz schéma č. 2) pro lepší pojetí vztahů mezi různými sektory. Schéma č. 2: Tře sektor v tzv. trojúhelníku blahobytu 27 neformální formální STÁT (ve ejné e) T ETÍ SEKTOR ASOCIACE (dobrovolnické neziskové organizace) SEKTOR ve ejný soukromý KOMUNITA (domácnos, rodiny atd.) TRH (soukromé rmy) neziskový ziskový Zdroj: V. PESTOFF, 1998, EVERS, A., LAVILLE, J.-L. The Third Sector in Europe. Camberley Surrey: Edward Elgar Publishing, STEINBERG, R. The Economics Of Nonprofi t. Cheltenham, Glos.: Edward Edgar, Pestoff ve své knize A Democratic Architecture for the Welfare State trojúhelník používá k vysvětlení prostoru pro smysluplné občanství ve 21. století. 28 In DEFOURNY, J., PESTOFF, V. (eds.) Images and Concepts of the Third Sector in Europe. EMES European Research Network Zkrácený překlad M. Rulíkové. 17

6 SOCIÁLNÍ EKONOMIKA, SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. PODNIKÁNÍ PRO KAŽDÉHO Jaké jsou důvody vzrůstajícího významu třetího sektoru? Demografické změny (také rostoucí počet obyvatel v postproduktivním věku stárnutí populace ) způsobují, že věkově různé sociální skupiny mají nové požadavky na služby, zejména sociální. Požadavek genderového přístupu rovných příležitostí, ale i profesní a existenční důvody vedou k brzkému návratu žen z mateřské dovolené do zaměstnání, mění se také role rodiny. To vyvolává potřebu nových služeb pro děti předškolního věku a tyto služby pružně poskytuje třetí sektor. Stěhování a migrační procesy způsobují, že ve velkých městech vznikají části obydlované lidmi, kteří přicházejí ze zahraničí. 29 Tito cizinci se obtížně začleňují do většinové společnosti, třetí sektor jim může pomoci být ekonomicky samostatní, a tím přispět i k sociálnímu začlenění. Sebeorganizování občanů, kteří společně vykonávají soukromé aktivity ve veřejném zájmu, jež slouží obecnému dobru. Dochází k posunu hodnot směrem k vlastní odpovědnosti za sociální zabezpečení, za vzdělání, kulturní aktivity a svým způsobem za stav životního prostředí, i když takové záruky byly dříve spojované výlučně se státem. Občané mají větší důvěru v sebe sama, roste individualizace. Zvyšuje se počet nezaměstnaných, a to i s vysokoškolským vzděláním, 30 kteří mohou sami zakládat organizace nebo v nich najít uplatnění. Současné redukování rozsahu sociálního státu a úspory v řadě zemí; vytváření určitého druhu partnerství mezi veřejným, soukromým a třetím sektorem, který začíná stát nahrazovat. Vlády procházejí procesem předávání některých jejich tradičních úkolů do rukou soukromých neziskových institucí a ziskových poskytovatelů. 31 Rozšiřování nabídky v sektoru služeb, a tím také růst zaměstnanosti zde. Vznik nových forem subjektů a organizací, které sledují ekonomické, sociální a environmentální cíle. Společensky odpovědné chování firem, v jehož rámci firmy propojují ziskové a veřejně prospěšné aktivity, praktikují firemní filantropii a podporují místní komunitu. Představy a koncepty třetího sektoru v Evropě. In DOHNALOVÁ, M., PRŮŠA, L. Sociální ekonomika. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, s KELLER, J. Tři sociální světy. Praha: SLON, KELLER, J. Tři sociální světy. Praha: SLON, ANHEIER, K. H. The third sector in Europe: Five theses. Civil Society Working Papers Numer 12. The Centre for Civil Society. Londýn: London School of Economics and Political Science,

7 TŘETÍ SEKTOR Probíhající změny ve společnosti, které mění očekávání od třetího sektoru a hledání dalších možností financování jeho subjektů. Podporuje se zvýšená ekonomická aktivita přinášející vlastní příjmy, schopnost organizací propojit ekonomické a sociální zájmy, přispět k místnímu rozvoji i k sociálnímu začleňování jedinců ze znevýhodňovaných sociálních skupin. 1.2 Občanský sektor Třetí sektor, který se nachází mezi státem, trhem a domácnostmi, se nazývá občanským sektorem a z tohoto pohledu ho tvoří různé dobrovolně zakládané organizace. Jejich činnosti jsou zaměřeny na plnění poslání a přiblížení se k vizi budoucího stavu. Mezi cíle nepatří snaha dosáhnout soukromého zisku ani přímého podílu na výkonu politické moci. V rámci asociací je mnoho těch, které se věnují podpoře veřejně prospěšných cílů, z nichž má užitek celá společnost nebo její nezanedbatelná část. Specifickou podobou svobodného sdružení občanů jsou církve a náboženské společnosti, které často spolu s náboženskou činností vykonávají i nejrůznější charitativní funkce. Vedle asociací a církví tvoří občanský sektor i další typy subjektů, které občané zakládají a podporují proto, aby mohly sloužit veřejnému prospěchu. K nim patří zejména nadace, tj. soukromá sdružení majetku, jež slouží veřejně prospěšným aktivitám tím, že na ně poskytují prostředky Definování občanského sektoru Občanský sektor je definován pomocí organizací, u kterých jsou určeny typické charakteristiky. Ty jsou obsahem mezinárodní strukturálně-operacionální definice Lestera M. Salamona a Helmuta K. Anheiera z 90. let. Definice byla použita v mezinárodním srovnávacím výzkumu organizací občanského sektoru Univerzity Johnse Hopkinse a odvolává se na ni i zpráva ze srovnávacího výzkumu sociální ekonomiky, který realizoval CIRIEC SKOVAJSA, M., et al. Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. In SKOVAJSA, M., et al. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál, 2010, s Organizace CIRIEC vypracovala pro Evropský ekonomický a sociální výbor srovnávací studii Sociální ekonomika v Evropské unii, která zmapovala situaci v roce 2005 v tehdy 25 členských státech EU včetně České republiky. 19

8 SOCIÁLNÍ EKONOMIKA, SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. PODNIKÁNÍ PRO KAŽDÉHO Strukturálně-operacionální definice se skládá z pěti znaků, které musí subjekt splňovat, aby jej bylo možné považovat za organizaci občanského sektoru: Organizovanost: organizace je do určité míry institucionalizovaná. Buď je formálně zřízena jako právnická osoba, nebo se alespoň vyznačuje jasnou a stálou organizační strukturou. Jednorázová, neformální a dočasná shromáždění a skupiny nejsou organizacemi občanského sektoru, i když mohou patřit do neformální části občanské společnosti. Soukromý charakter a nezávislost na státu: organizace není součástí státu ani není státem řízena. To ale neznamená, že nemůže od státu dostávat třeba i většinu prostředků k činnosti nebo že zástupci státu nemohou být členy jejích orgánů. Zásada nerozdělování zisku: organizace nerozděluje zisk mezi členy, vlastníky nebo manažery. Není jejím posláním vytvářet a rozdělovat zisk. Zisku může dosahovat, ale musí ho použít pro naplňování vlastního poslání. Samosprávnost: organizace je schopna se sama spravovat a má k tomu potřebné struktury. Není řízena jinou organizací. Dobrovolnost: organizace vykonává činnost za spoluúčasti dobrovolníků. Může být podporována dobrovolnými dary, využívat práce dobrovolníků nebo dobrovolníci mohou působit v jejích řídících orgánech. Zastoupení dobrovolnického prvku nemusí být většinové. Dobrovolnost dále znamená také nepovinnou povahu členství v organizaci nebo spolupráce s ní. 34 Organizace občanského sektoru se podle evropských dokumentů odlišují od jiných společenských subjektů tímto: a) od neformálních uskupení (například účelových, sociálních nebo rodinných) stupněm formální institucionální existence; b) jsou neziskové, to znamená, že sledují jiné účely než opatřovat zisk pro své vedení nebo členy; c) jsou nezávislé, nepodléhají vládě nebo jiné veřejné autoritě ani politické straně či obchodním organizacím; mohou se svobodně rozhodovat bez zásahů podle svých vlastních pravidel a postupů; d) musí být řízeny způsobem nazývaným nestranný. To znamená, že organizace jsou nejen neziskové, ale ti, kdo je řídí, to nesmí činit v naději na osobní výhody; mají obvykle své zřízení, poslání, cíle a sféru působnosti; zaměstnanci jsou odpovědni členům a donátorům; 34 SKOVAJSA, M., et al. Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. In SKOVAJSA, M., et al. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál, 2010, s

9 TŘETÍ SEKTOR e) jsou do určitého stupně aktivní na veřejné scéně, usilují o dobro lidí, zvláštních skupin nebo společnosti jako celku, přispívají k veřejnému prospěchu, nesledují obchodní ani profesní zájmy svých členů. 35 Název občanský sektor zdůrazňuje prvek občanství a občanskou kulturu. V prostředí organizací vznikají a rozvíjejí se takové lidské vlastnosti, jako je altruismus, dobročinnost, solidarita, filantropie a normy vytvářející způsoby mírumilovného a solidárního soužití. Korektní mezilidské vztahy, založené na vzájemné úctě a ohleduplnosti, bez kterých by bylo soužití složité anebo nemožné. Občanská kultura jsou mravní hodnoty a normy částečně podobné pravidlům společenské etikety, nejsou ale stejné, nejde pouze o soubor způsobů, zvyklostí a zásad slušného chování. 36 Vznik a rozvoj občanského sektoru je spojen s třemi faktory: 1. tlaky zdola, organizování obyčejných lidí, kteří zakládají organizace z důvodů zlepšení svých podmínek či prosazení základních práv; 2. faktory přicházející zvenku, především od církví, zahraničních organizací či rozvojových agentur; 3. podpora shora neboli státní podpora organizací občanského sektoru za účelem snižování veřejných výdajů zejména na sociální záležitosti Role a funkce organizací občanského sektoru Organizace občanského sektoru mohou přispět k tomu, jak řešit místní potřeby, stejně tak jako národní problémy nebo velké globální výzvy. V občanské společnosti mají organizace dvě nezastupitelné role. 38 První z nich je role participativní, prostřednictvím které občané sdružující se v organizaci vyjadřují své společné zájmy a požadavky. Tímto způsobem se aktivně podílejí na spolurozhodování, na jednotlivých stupních samosprávy i státní správy. 35 EUROPEAN COMMISSION. The Commission and Non-Governmental Orga ni sations: Building a Stronger Partnership. Discussion Paper. Brussels: European Commis sion, 2000 [cit ]. Dostupné na Internetu: <www.europe.int>. 36 CAMPSOVÁ, V., GINER, S. Pohĺady na občiansku kultúru. Bratislava: Kalligram, 2000, s DOHNALOVÁ, M. Antropologie občanské společnosti. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, RAKUŠANOVÁ, P. Povaha občanské společnosti v České republice v kontextu střední Evropy. Praha: Sociologický ústav AV ČR,

10 SOCIÁLNÍ EKONOMIKA, SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. PODNIKÁNÍ PRO KAŽDÉHO Druhou rolí organizací občanského sektoru je role servisní, poskytování služeb v dané komunitě nebo společnosti, zejména v oblasti, kde je neposkytuje trh či stát, nebo jen v omezené míře či kvalitě především skupinám lidí, které nemají možnost své potřeby uspokojit jiným způsobem. Organizace v různých oblastech společenského zájmu agregují, selektují a uspokojují zájmy občanů a svou různorodostí pomáhají vytvářet názorovou pluralitu a nabízejí alternativní řešení rozličných problémů. 39 Vedle uvedených rolí jsou dále uváděny: inovační funkce, v rámci které organizace často reagují na nové situace, které dosud nebyly řešeny, vytvářejí a aplikují nové ideje a postupy, čímž i experimentují a berou na sebe velká rizika; tyto inovativní postupy mohou využít ostatní subjekty, jako je stát nebo soukromé společnosti; funkce ochrany práv a sociální změny, kdy organizace chrání své členy i ostatní osoby proti síle státu, majoritní skupině apod.; filantropická funkce, která je nástrojem podpory obecně prospěšných cílů prostřednictvím soukromých zdrojů; expresivní a školící funkce, díky které organizace představují prostor k sebevyjádření svých členů či stoupenců; ochrana hodnot čili ztělesnění, naplnění a uchování společenských hodnot; komunitní a demokratizační, kdy organizace poskytují prostor k projevu pluralitních názorů a zároveň posilují mezi lidmi smysl pro solidaritu a komunitu; podpora pluralismu, podpora různorodých cílů, hodnot, znevýhodněných skupin, právního a politického prostředí; charitativní/přerozdělovací funkce, tedy vytváření a podpora charitativních projektů a činností, včetně přerozdělování zdrojů od bohatších k chudším; podpora společenských změn neboli prostředek k vytváření významných změn v názorech a chování lidí, ve veřejné politice i politice firem. 40 Funkce, které plní organizace občanského sektoru, jsou uvedeny v dokumentu Evropské komise z roku 1995 Communication from the Commission on Promoting the Role of Voluntary Organisations and Foundations in Europe. Jsou to: 39 RAKUŠANOVÁ, P., STAŠKOVÁ, B. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Professional Publishing, 2007, s SALAMON, L. M., ANHEIER, H. K. Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofi t Sector. Baltimore: Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, 1999, s ; SKOVAJSA, 2010, s

11 TŘETÍ SEKTOR Výkon služeb nebo jejich zajištění: organizace zajišťují svým klientům služby sociální, zdravotní, tréninkové, informační, poradenské a podpůrné. Obhajování: cílem je prosazovat, lobbovat nebo jinak argumentovat pro nějaký účel nebo skupinu, kdy účelem je změna veřejného vnímání nebo politiky. Svépomoc nebo vzájemná pomoc: organizace jsou typicky vytvářeny skupinami nebo jednotlivci, kteří mají nějaký společný zájem nebo potřebu. Zajišťují vzájemnou pomoc, informace, podporu a spolupráci. Východisko a koordinace: organizace koordinují aktivity, poskytují informace a podporu individuálním organizacím pracujícím v určité oblasti nebo sektoru vcelku. Takové organizace hrají důležitou funkci při zajišťování přechodu mezi občanským sektorem a státem Oblasti občanského sektoru Organizace občanského sektoru jsou nejčastější v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb, kultury a rekreace. Ve zprávě z mezinárodního srovnávacího výzkumu z roku 1995 se uvádí: Dvě třetiny všech pracovníků občanského sektoru je soustředěno ve třech tradičních oblastech péče o veřejné blaho: vzdělávání s celkem třiceti procenty, zdravotní péči s dvaceti a v sociálních službách s celkem osmnácti procenty. Obor rekreace a kultury není příliš pozadu. 42 V rámci tohoto mezinárodního srovnávacího výzkumu Univerzity Johnse Hopkinse (Salamon, Sokolowski, Anheier, 2000) 43 byla vytvořena Mezinárodní klasifikace organizací občanského sektoru (International Classification of Nonprofit Organizations, ICNPO). 41 EUROPEAN COMMISSION. Communication from the Commission on Promoting the Role of Voluntary Organisations and Foundations in Europe. Brusel: Evropská komise, 1995 [cit ]. Dostupné na Internetu: <http://www.karl.aegee.org/ euro-lib.nsf>. 42 SALAMON, L. M., SOKOLOWSKI, S. W., ANHEIER, H. K. Social Origins of Civil Society: An Overview. Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofi t Sector Project, č. 38. Baltimore: The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, ANHEIER, H. K., SALAMON, L. M. The Emerging Nonprofit Sector: An Overview. Manchester University Press ND,

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv Sociální ekonomika - vybrané otázky Marie Dohnalová a kolektiv VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing.

Více

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR

VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa VZTAH STÁTU A NEZISKOVÉHO SEKTORU: TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V ČR Relationship between government

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013

Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR v rámci programového období Evropského sociálního fondu 2007 2013 Závěrečná zpráva 23.05.2008 Srovnávací analýza modelů

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ

VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ THE RELATION BETWEEN SOCIAL UNDERTAKING AND SOCIAL TOURISM AS THE EUROPEAN CITIZENSHIP PHENOMENON Abstract (AJ)

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU Obsah Obsah... 1 Evropská ústavní smlouva... 4 Organizace občanské společnosti podle pojetí EU... 8 Definice občanských sdružení a organizací podle EU... 9 Evropská komise...13 Evropský parlament...17

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FUNKCE V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FUNKCE V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI Miroslav Pospíšil, Michaela Neumayr, Simona Škarabelová, Ivan Malý, Michael Meyer, Ulrike Schneider NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FUNKCE V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FUNKCE

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Občan a občanská společnost

Občan a občanská společnost MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY Občan a občanská společnost Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. Vypracovala: Tereza Tkáčová

Více

2013 ISBN 978-80-87742-08-2

2013 ISBN 978-80-87742-08-2 závěrečná zpráva Komplexní analýza zdrojů - analýza příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, včetně pojistných a nepojistných systémů sociální ochrany, analýza právních závazků veřejných rozpočtů, analýza soukromých

Více

Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace

Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace 2008 Tento manuál vznikl v rámci projektu "Zvyšování kapacit českých a maďarských NNO v oblasti zvyšování

Více

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje Tereza Vajdová Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 Praha 2005 1 Mezinárodní akční výzkumný projekt koordinaovaný

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha Sociální ekonomika v území PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha Problematika tzv. sociální ekonomiky se dostává do popředí výzkumu i politické praxe západních zemí

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY. Sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY. Sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY Sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY Sborník z mezinárodní

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Diplomová práce 2012 Bc. Jaroslava Stoklasová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Založení a financování sociálního podniku Establishing and financing of social entreprise Dominika Lenthárová Plzeň 2014 Čestné prohlášení

Více