Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:"

Transkript

1 Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû, instalaãních sad do auta, montáïních sad a doplàkû na pracovní stûl. Profesionální uïivatelé si mohou své radiostanice pfiizpûsobit tak, aby zaji Èovaly jejich individuální potfiebu komunikace i nad rámec funkcí, které obsahuje standardní dodávka. Ve keré pfiíslu enství znaãky Motorola je zkonstruováno, vyrobeno a odzkou eno podle stejnû nároãn ch standardû jako fiada profesionálních mobilních radiostanic, pro kterou je pfiíslu enství urãeno. Logo Motorola Original je tak zárukou kvality a bezproblémového pouïívání. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Mikrofony Reproduktory Stolní pfiíslu enství Pfiíslu enství pro pfiipojení do vozidel MontáÏní sady Instalaãní sady Vozidlové antény Roz ifiující moduly Tlaãítkové sady

2 Mobilní antény antény Kompletní fiada antén umoïàuje zfietelnou a spolehlivou komunikaci. Stfie ní anténa 1 /4 (vlna), Mini-U MHz HAD4006 Stfie ní anténa 1 /4 (vlna), Mini-U ,8 MHz HAD4007 Stfie ní anténa se ziskem 3 db, Mini-U MHz HAD4014 Stfie ní anténa 1 /4 (vlna), Mini-U 150,8-162 MHz HAD4008 Stfie ní anténa 1 /4 (vlna), Mini-U MHz HAD4009 Stfie ní anténa 1 /4 (vlna), Mini-U MHz HAE4002 Stfie ní anténa se ziskem 3,5 db, Mini-U MHz HAE4010 Stfie ní anténa 1 /4 (vlna), Mini-U MHz HAE4003 Stfie ní anténa se ziskem 3,5 db, Mini-U MHz HAE4011 Stfie ní anténa se ziskem 3,5 db, Mini-U MHz HAE4012 Stfie ní anténa 1 /4 (vlna), Mini-U MHz HAE4004 Stfie ní anténa se ziskem 3,5 db, Mini-U MHz HAE4013 Accessories and Aftermarket

3 Mikrofony TWO-WAY RADIOS iroká nabídka mikrofonû umoïàuje pohodlnou obsluhu radiostanice jednou rukou a trvale zvy uje kvalitu kaïdodenní komunikace. Stolní mikrofon: Vhodn pro dispeãersk provoz s radiostanicí umístûnou na podstavec pro radiostanici. HMN3000 (standardní stolní mikrofon) EMN3001 (verze MPT s tlaãítkem pro zru ení hovoru) Kompaktní mikrofon: Zabudovaná funkce hot mic umoïàuje ve stavu nouze vysílat bez nutnosti stisku tlaãítka PTT. MDRMN4025 Mikrofon pro nároãné prostfiedí: Ideální do nároãného prostfiedí, pfiedev ím pro uïivatele, ktefií nosí pracovní rukavice. MDRMN4038 Inteligentní/DTMF mikrofon: Zdokonaluje provoz mobilní radiostanice, protoïe umoïàuje zadávání ãísel, tj. ãísel pro vytáãení a zadávání ãísel kanálû a adres pfiímo z mikrofonu MDRMN4026 Mikrofon ve tvaru telefonního sluchátka: Ergonomick design pro profesionály, ktefií chtûjí mít vût í soukromí lehkého sluchátka s PTT. Pfiijíman zvuk je automaticky pfiesmûrován do reproduktoru sluchátka místo do interního nebo externího reproduktoru radiostanice. MDREX4617 Reproduktory Externí reproduktory jsou ideální pro profesionály, ktefií potfiebují hlasitûj í v stup v prostfiedí s vy ím hlukem Externí reproduktor 13 W: UmoÏÀuje vy í hlasitost pfiíjmu v hluãném pracovním prostfiedí. RSN4001 Externí reproduktor 7,5 W: UmoÏÀuje pfiíjem v bûïnû hluãném pracovním prostfiedí. HSN8145 Accessories and Aftermarket

4 Stolní pfiíslu enství pfiíslu enství Kompletní fie ení pro uïivatele, ktefií potfiebují profesionální mobilní radiostanici pouïít jako fiídicí nebo základnovou stanici. Nejvhodnûj í pouïití pro dispeãerské operace je spoleãnû se stolním mikrofonem s radiostanicí upevnûnou v pfiihrádce na stole. Podstavec pro radiostanici s reproduktorem: UmoÏÀuje vy í hlasitost pfiíjmu v hluãném prostfiedí. GLN7326 Podstavec pro radiostanici bez reproduktoru: VyuÏívá interní nebo externí reproduktor radiostanice. GLN7318 Napájecí zdroj GPN W (schváleno pro CE) HPN W (neschváleno pro CE) HPN W (neschváleno pro CE) Napájecí ÀÛry NTN7374 Zástrãka Euro (230 V) NTN7375 Zástrãka UK (230 V) NTN7373 Zástrãka USA (110 V) Pfiíslu enství do auta do auta Pfiíslu enství do auta splàuje specifické poïadavky profesionálû, ktefií pracují dlouhodobû v autû. UmoÏÀuje dálkové ovládání mobilní radiostanice stiskem tlaãítka a vlastní nastavení komunikace tak, aby vyhovovala potfiebám rûzn ch aplikací. Mikrofon ve stínítku: Instaluje se do sluneãní clony nebo ãalounûní stropu nad fiidiãem a pouïívá se místo ruãního mikrofonu. PouÏívá se s jedním z následujících spínaãû: tísàov spínaã, noïní spínaã PTT, ohebná trubka PTT nebo tlaãítko PTT. MDRMN4027 TísÀov spínaã: Snadné a diskrétní odeslání tísàového signálu k základnové stanici. RLN4836 NoÏní spínaã hovorû: Dálkovû aktivuje funkci PTT pfii vyuïití externího mikrofonu. RLN4856 Spínaã na husím krku: Instaluje se na fiadicí páku nebo na volant a umoïàuje dálkové ovládání tlaãítka PTT mikrofonu. RLN4858 Aktivaãní tlaãítko: Standardní tlaãítko PTT. RLN4857

5 MontáÏní sady sady K dispozici je celá fiada montáïních sad, které splàují rûznorodé individuální poïadavky. Tfiíbodová montáïní konzole: Kompatibilní se v emi typy mobilních radiostanic. Zlep uje stabilitu v pracovním prostfiedí s mnoïstvím vibrací. Smí se pouïívat s mobilními radiostanicemi v nízkém pásmu. RLN4774 Vysokoprofilov drïák radiostanice: UmoÏÀuje irokou kálu montáïních pozic. GLN7317 Nízkoprofilov drïák radiostanice: Vhodná pro montáï ve stísnûnûj ích prostorách. GLN7324 Uzamykatelná objímka: Zvy uje bezpeãnost mobilních radiostanic, instalovan ch na montáïní konzoli. RLN4779A Rychloupínací montáïní sada: Urãeno pro uïivatele, ktefií potfiebují ãasto a snadno snímat mobilní radiostanici z montáïní sady. HLN8097 MontáÏní sada DIN: Urãeno pro uïivatele, ktefií potfiebují mít mobilní radiostanici namontovánu pfiímo na pfiístrojové desce vozidla. RLN4781 (ovládací panel Popular) RLN4782 (ovládací panel Versatile) Dûlená montáïní sada: UmoÏÀuje instalaci ve stísnûn ch prostorách se sejmut m ovládacím panelem radiostanice. Ovládací panel je umístûn na viditelném místû a radiostanice je namontována tam, kde je dostatek místa. Kabel pro dûlenou montáï: RKN4077 (3 m) RKN4078 (5 m) RKN4079 (7 m) RLN4780 (ovládací panel Sophisticated) RLN4801 (ovládací panel Popular) RLN4802 (ovládací panel Versatile) Instalaãní sady sady Napájecí kabel baterie 12 V HKN4137 (1-25 W) HKN9402 (25-45 W) Konektor pfiíslu enství: UmoÏÀuje pfiipojení pfiíslu enství v zadní ãásti mobilní radiostanice. HLN9457 Externí relé GKN6272

6 Volitelné moduly moduly Voliteln modul k ukládání hlasu: Zásuvn voliteln modul umoïàující nahrávání hlasu (tato funkce je standardní u v ech modelû MPT, Sophisticated 5 TONE a MDC 1200) MDHLN9725 Instalaãní sada voliteln ch modulû RLN4823 Tlaãítkové sady sady 5 TONE (ovládací panel kategorie Versatile a Sophisticated) RLN4827 MPT (ovládací panel kategorie Versatile a Sophisticated) RLN4828 CONV (ovládací panel kategorie Versatile a Sophisticated) RLN4830 Specifikace se mohou zmûnit bez upozornûní a slouïí pouze pro orientaci. BliÏ í informace o zpûsobu komunikace a v hodách profesionálních radiostanic získáte u místního autorizovaného prodejce spoleãnosti Motorola. no text found! Translation from Specification Sheet inserted! Motorola S.R.O. Praha City Center Klimentská Praha 1 âeská Republika Tel.420-(02) Fax.420-(02) Originální pfiíslu enství Motorola se vyznaãuje vynikajícím v konem, spolehlivostí a kvalitou a je tak jedinou moïnou volbou. Podrobnosti jsou uvedeny v katalogu pfiíslu enství pro profesionální radiostanice (Professional Radio Series Accessories). Motorola, Professional Radios, As Dedicated As You Are and X-Pand are trademarks of Motorola Inc Motorola, Printed in Germany GM A&B Spec. CZ/RE08/00

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot.

Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot. Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot. Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot z vícebodového mûfiícího zafiízení

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

M90 a M91 Micro-OPLCs

M90 a M91 Micro-OPLCs Klíã k efektivní automatizaci M90 a M91 Micro-OPLCs Ovládací panel a programovateln logick fiadiã M90 Je to HMI? Nebo je to PLC? Obojí! M90 a M91 V echny mikrofiadiãe jsou vybaveny: Řízení pecí on-board

Více