Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana"

Transkript

1 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel a zaměstnanci Obsah 32 Kalendář povinností v říjnu Zálohy na daň z příjmů Daňově uznatelné úroky v rámci skupiny 68 Prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů pro poplatníky postižené v roce 2013 povodněmi 407/ Uplatnění daňového odpočtu u darů poskytnutých ze společného jmění manželů 404/ Stanovení výše dílčího základu daně 7 pro porovnání dle 35ca (možnost uplatnění slevu na manžela/manželku, vyživované dítě) 403/ Poskytnutí nepřímého bonusu od zahraničního výrobce zboží Ručení za DPH při úhradě na jiný než zveřejněný bankovní účet a další očekávané novinky v DPH Rezervy na opravy hmotného majetku z účetního pohledu Jednoleté pomaturitní studium jazyků - statut studenta 19 Odložení povinné elektronické komunikace OSVČ s ČSSZ Aktuální dění v daňové legislativě daňové zákony v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva Změna v zákoníku práce po 48 letech Dopady zvýšení minimální mzdy do minimální hodinové mzdy při různé týdenní pracovní době a do zákona o zaměstnanosti a do zaručené mzdy Náhrady mzdy se od roku 2014 vrací na prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti 9 Ostatní daně Související obory Přehled předpisů za září Stanovisko GFŘ k aplikaci 18 odst. 2 DŘ (delegace místní příslušnosti vs. přeregistrace) 56-58

2 2 Daň z příjmů Zálohy na daň z příjmů Daně a právo v praxi 61 Zálohy na daň z příjmů doc. Ing. Petr Kout, CSc. Poznámka c.k.: V následujícím článku Vám přinášíme komplexní přehled ohledně stanovení záloh pro fyzické a právnické osoby na zálohové období, které vychází z poslední známé daňové povinnosti. Jelikož v této oblasti není vše úplně jasné, na uvedených příkladech si ukážeme konkrétní řešení. Většinou poplatníci nemají problémy s výpočtem výše záloh na daň z příjmů a se stanovením periodicity jejich placení, protože používané programy, které sestavují daňová přiznání k daním z příjmů, obvykle obsahují funkci, která tyto výpočty bez problémů zvládá. Přesto k chybám dochází - někdy vinou poplatníka, jindy v důsledku nejednoznačného znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ). V dalším textu bych chtěl poukázat na problémy, se kterými se lze setkat - ať již jde o nesprávné pochopení lhůt pro placení záloh, způsobu výpočtu jejich výše u daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO ), tak i nejasnosti, které stále v sobě obsahuje ZDP u daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO ). Předmětem článku nejsou zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, také se nebudu podrobněji zabývat placením záloh při přeměnách obchodních společností. Nejprve si připomeneme společná pravidla, která platí jak pro zálohy na DPPO, tak pro zálohy na DPFO. Základním ustanovením, které řeší placení záloh na daň z příjmů, je 38a ZDP. Ke správnému výpočtu výše záloh se dále použije zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen DŘ ). Přihlédnout se musí i ke lhůtám pro podání daňového přiznání podle 136 DŘ a 38m ZDP. U záloh na daň z příjmů se setkáváme se třemi rozhodnými obdobími: 1. zdaňovací období, 2. období, za které se podává daňové přiznání, které není zdaňovacím obdobím, 3. zálohové období. Zdaňovací období Zdaňovacím obdobím u DPFO je vždy kalendářní rok - viz 5 odst. 1 ZDP. To platí i pro ne zcela typickou situaci, kdy by fyzická osoba vedla účetnictví a měla za účetní období hospodářský rok. Zdaňovacím obdobím u DPPO podle 17a ZDP je: kalendářní rok, hospodářský rok, období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka anebo rozdělení zapsány v obchodním rejstříku, účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. Příklad 1 Dne vznikla obchodní společnost. Její účetní a zdaňovací období bude kalendářní rok. Období od do je jejím prvním účetním a zdaňovacím obdobím. Období, za které se podává daňové přiznání, které není zdaňovacím obdobím Účetní období, které trvá méně než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je obdobím, které není zdaňovací. Podává se za něj přiznání, vykazuje se výsledek hospodaření i základ daně a počítá se daň z příjmů. Připadá v úvahu pouze u DPPO. Váže se na přechod z kalendářního roku na hospodářský rok a naopak.

3 2 Daň z příjmů Zálohy na daň z příjmů Daně a právo v praxi 62 Příklad 2 Obchodní společnost přechází z kalendářního roku na hospodářský rok. Rok 2012 je účetním obdobím, které je i zdaňovacím obdobím. Hospodářský rok začíná Období až je účetním a současně zdaňovacím obdobím. Období až je účetním obdobím, ale není zdaňovacím obdobím. Zálohové období Zálohové období je podle 38a ZDP období od prvního dne, který následuje po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za následující zdaňovací období. Příklad 3 Fyzická osoba podává daňové přiznání za rok 2012 v základní lhůtě do (1. 4. byly Velikonoce). Zálohové období začíná a skončí posledním dnem lhůty pro podání přiznání za rok 2013, tedy například Příklad 4 Poplatník - právnická osoba - má účetní období kalendářní rok Má povinnost podat přiznání v prodloužené lhůtě, protože její účetní závěrka podléhá auditu. Posledním dnem pro včasné podání přiznání je Bude-li situace stejná i o rok později, bude zálohovým obdobím až Příklad 5 Poplatník má hospodářský rok od do Podléhá povinnému auditu. Lhůta pro podání daňového přiznání je ( je sobota). Pokud i nadále bude podléhat auditu, zálohové období bude až Zálohy na daň z příjmů se platí v průběhu zálohového období. Vznikne-li tedy povinnost platit zálohy na daň, platí se v průběhu zálohového období. Zdá se, že je zde vše jasné. Není tomu tak a u DPPO si později uvedeme závažnou nejasnost. Výše záloh a jejich periodicita Výše záloh a periodicita jejich placení vychází z poslední známé daňové povinnosti. Tou je obecně částka, kterou si poplatník vypočetl a uvedl v řádném daňovém přiznání za poslední skončené zdaňovací období. Pokud je řádné přiznání podáno opožděně, zálohové období začne později, začíná běžet od následujícího dne po dni podání přiznání. Příklad 6 Poplatník podal řádné přiznání místo až Zálohové období bude od do Podává-li poplatník dodatečné daňové přiznání, je poslední známou daňovou povinností částka, kterou uvedl v dodatečném daňovém přiznání - neboli mění se poslední známá daňová povinnost. Zálohy splatné do data podání dodatečného daňového přiznání se nemění, mění se až výše nově splatné zálohy na daň. Zálohy na daň z příjmů neplatí obce a kraje. Dále zálohy na daň neplatí ti poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla Kč. Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla Kč, ale nepřesáhla Kč, platí zálohy na daň pololetně ve výši 40% poslední známé daňové povinnosti. Poplatníci s poslední známou daňovou povinností nad Kč platí zálohy na daň ve výši 25% poslední známé daňové povinnosti. Placení záloh na daň Poslední známá daňová povinnost (PZDP) do Kč Kč Výše zálohy (z PDZP) Periodicita placení Lhůty placení 40% pololetně neplatí se do 15. dne každého 6 měsíce zdaňovacího období

4 2 Daň z příjmů Zálohy na daň z příjmů Daně a právo v praxi 63 nad Kč 25% čtvrtletně do 15. dne každého 3 měsíce zdaňovacího období Zaokrouhlování Podle 146 DŘ se záloha na daň zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Příklad 7 Poplatník má poslední známou daňovou povinnost ze zdaňovacího období roku 2012 ve výši Kč. Přiznání za rok 2012 podává do Záloha na daň z příjmů splatná v období až bude činit x 0,25 = = ,50 Kč, po zaokrouhlení na stokoruny nahoru Kč. Zálohy bude poplatník platit čtvrtletně a budou splatné do , , a Posuny oproti 15. dni jsou způsobeny sobotami a nedělemi. Po skončení zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se zaplacené zálohy na daň, splatné v jeho průběhu, započítávají na úhradu skutečné výše daně. U záloh, u nichž došlo k prodlení s placením, se na úhradu daně započítají i ty zálohy, které budou zaplaceny do konce lhůty pro podání daňového přiznání, i když byly uhrazeny v následujícím zdaňovacím období. Příklad 8 Poplatník má daňovou povinnost ve výši Kč. V průběhu zdaňovacího období zaplatil zálohy na daň: ve výši Kč, ve výši Kč, ve výši Kč. Zálohu ve výši Kč splatnou do zaplatil až Doplatek daně bude činit Kč, tj (3 x ). Se splatností záloh na daň někdy vznikají problémy. Nemám na mysli situace, kdy poplatník na zálohu na daň nemá prostředky nebo kdy zapomněl zaplatit včas. Dochází k nepochopení vzájemného vztahu zdaňovacího období a zálohového období. Příklad 9 Poplatník daně z příjmů má hotové přiznání za rok 2012 už Odevzdá ho správci daně, protože chce mít na horách, kam právě odjíždí, čistou hlavu. Uvažuje tak, že jeho poslední známá daňová povinnost je Kč. Z toho vyplývající čtvrtletní záloha na daň bude ve výši Kč. Protože už tuto výši daně a zálohy na daň zná při podávání přiznání , zadá ve svém počítači příkaz k úhradě zálohy na daň na den ve výši Kč. Protože ale jeho daňová povinnost za rok 2011 byla Kč a zálohové období končí až , má správně zaplatit do zálohu na daň ve výši Kč, tj. 1/4 z Kč. Vzniká mu tedy úrokem z prodlení sankcionovaný nedoplatek ve výši Kč. Správa záloh na daň Obecně, podle 174 DŘ, platí, že se zálohy na daň platí, pokud tak stanoví příslušný hmotně právní zákon. Zálohy na daň se platí v průběhu období (u daní z příjmů zálohového období), jestliže daň není ještě známa a neuplynul-li den její splatnosti. Zálohy na daň podléhají vyúčtování. Například u daně z nemovitostí je daň známa v průběhu zdaňovacího období již k , daň z nemovitostí se tedy nehradí formou záloh, ale formou splátek. Na žádost poplatníka může správce daně v odůvodněných případech stanovit zálohy nižší, popřípadě povolit neplacení záloh na daň, a to i za celé zdaňovací období. Určitě je vhodné pružně reagovat na ekonomickou situaci u poplatníka a případně požádat o snížení nebo prominutí záloh na daň. Žádost bývá kromě zdůvodnění doprovázena obvykle údaji o ekonomické situaci, například výsledovkou nebo výpisem údajů z daňové evidence. Pozdní úhrada zálohy na daň podléhá sankcím stejně jako pozdní zaplacení daňové povinnosti, protože záloha na daň se spravuje jako daň. Je-li poplatník v prodlení, tzn. neuhradíli splatnou zálohu

5 2 Daň z příjmů Zálohy na daň z příjmů Daně a právo v praxi 64 nejpozději v den její splatnosti, vzniká mu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení je ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení řeší 252 DŘ. Úrok z prodlení se uplatní do dne splatnosti zálohované daně. I u záloh na daň může poplatník požádat o posečkání úhrady, a to za daňovým řádem stanovených podmínek (mimo jiné vážná újma poplatníka, ohrožení výživy fyzických osob). Posečkání daně je levnější o 7 procentních bodů než úrok z prodlení při pozdní úhradě zálohy na daň. Další podmínky se řídí 156 až 157 DŘ. Závěr Podmínky pro placení záloh na DPPO a DPFO stanoví především 38a ZDP. Správu záloh na daň, které se spravují jako daň, řeší daňový řád. Při stanovení povinnosti placení záloh na daň se vychází ze tří období - za prvé ze zdaňovacího období, za druhé z období, za které se podává přiznání, ale které není zdaňovací, a za třetí ze zálohového období. V ZDP v 38a je stanoven způsob výpočtu výše zálohy na daň a lhůty jejich splatnosti. Příště se budeme podrobněji zabývat specifiky u záloh na daň u DPFO a DPPO. Daň z příjmů fyzických osob U DPFO jsou obecná pravidla dále upravena následovně: Poplatník při výpočtu poslední známé daňové povinnosti nepočítá s dílčím základem daně podle 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) - Ostatní příjmy. Poplatník s příjmy podle 6 ZDP - Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, testuje, zda vůbec musí platit zálohy na daň, resp. spočítá, jestli má platit zálohy na daň v plné nebo krácené výši. Vychází z toho, jaký podíl tvoří dílčí základ daně podle 6 ZDP na celkovém základu daně, tedy z podílu dílčí základ daně podle 6 / základ daně celkem. Do příjmů podle 6 ZDP se zahrnují pouze ty příjmy, ze kterých má plátce povinnost srážet zálohu na daň podle 38h ZDP, nikoliv tedy například příjmy podléhající srážkové dani podle zvláštní sazby podle 36 ZDP nebo příjmy ze zahraničí. Celkový základ daně je tvořen součtem dílčích základů daně podle 6 až 10 ZDP. Platí, že: zálohy na daň se neplatí, pokud je uvedený podíl alespoň 50%, zálohy na daň se platí v poloviční výši, pokud činí podíl 15,00% až 49,99%, zálohy na daň se platí v nezkrácené výši, pokud podíl činí méně než 15%. Protože příjmy ze zaměstnání v zahraničí nepodléhají režimu 38h ZDP, vztahuje se na ně povinnost platit zálohy na daň. V uvedeném vzorci se nezahrnují do čitatele zlomku, pouze do jmenovatele. Příklad 10 Poplatník DPFO vykazuje následující údaje v daňovém přiznání (v Kč): Údaje v přiznání Výpočet záloh Dílčí základ daně z podnikání Dílčí základ daně z podnikání Dílčí základ daně z podnikání Celkem základ daně Nezdanitelné části základu daně Rozdíl Daň Sleva na dani 35ba Daň po slevách

6 2 Daň z příjmů Zálohy na daň z příjmů Daně a právo v praxi 65 Výše záloh na daň se bude počítat z částky Kč. Poplatníkovi vzniká povinnost platit pololetní zálohy na daň ve výši x 0,4 = Kč, zaokrouhleno Kč. Příklad 11 Poplatník DPFO vykazuje následující údaje v daňovém přiznání (v Kč): Údaje v přiznání Dílčí základ daně z podnikání Dílčí základ daně z podnikání Dílčí základ daně z podnikání Celkem základ daně Nezdanitelné části základu daně Rozdíl Daň Sleva na dani 35ba Daň po slevách Podíl 6 na celkovém základu daně je: / , tj. 33,33%. Celková daňová povinnost přesáhla Kč, proto zálohy na daň budou placeny čtvrtletně. Vypočtená obecná výše zálohy x 0,25 = Kč bude krácena na polovinu, po zaokrouhlení bude výsledná částka zálohy na daň Kč. Dále pro DPFO platí, že poplatník, který ukončil činnost, z níž mu plynuly zdanitelné příjmy (například podnikání), nebo zanikl zdroj jeho zdanitelných příjmů (například z pronájmu), není povinen platit zálohy na daň, a to od splátky, která následuje po dni ukončení činnosti nebo zániku zdroje příjmů (například z pronájmu). Poplatník má povinnost tyto skutečnosti oznámit správci daně. Forma oznámení může být různá - například samostatným podáním nebo uvedením příslušných údajů v příloze č. 1 přiznání k DPFO. Pokud poplatník s povinností platit zálohy na daň ztratí jeden z více zdrojů svých příjmů, má nadále povinnost platit zálohy na daň. Je vhodné, aby využil 174 DŘ a požádal o snížení výše záloh. Daň z příjmů právnických osob Do poslední známé daňové povinnosti se nezahrnuje daň připadající na samostatný základ daně podle 20b, tedy stanovené příjmy ze zahraničí. U DPPO spočtené z obecného základu daně se daň po slevách spočítaná a uvedená poplatníkem v přiznání přepočítává na fiktivní roční (dvanáctiměsíční) daňovou povinnost, jestliže se: poslední známá daňová povinnost týkala jen části zdaňovacího období (například v roce vzniku společnosti), nebo poslední známá daňová povinnost týkala zdaňovacího období kratšího či delšího než 12 měsíců. Poplatník si pro placení záloh musí spočítat poslední známou daňovou povinnost tak, jako by se týkala zdaňovacího období v délce 12 měsíců. Přepočet provede tak, že poslední známou daňovou povinnost z přiznání vydělí počtem měsíců, za které poplatník pobíral příjmy podléhající dani, a výsledek vynásobí 12. Do počtu měsíců se počítá i započatý kalendářní měsíc. Příklad 12 Obchodní společnost vznikla Daňová povinnost za rok 2013 činí Kč. Přepočtená poslední známá daňová povinnost bude ve výši / 10 x 12 = Kč. Společnost bude v zálohovém období platit zálohy na daň ve výši x 0,25 = Kč, po zaokrouhlení Kč čtvrtletně.

7 2 Daň z příjmů Zálohy na daň z příjmů Daně a právo v praxi 66 Při stanovení zálohového období a výše záloh a jejich periodicity jsme, v souladu s 38a odst. 1 ZDP, uvažovali pouze se zdaňovacím obdobím. Nikoliv s obdobím, za které se podává přiznání, ale které zdaňovacím obdobím není. Obdobně to platí pro stanovení splatnosti záloh podle 38a odst. 3 a 4 ZDP. Ale jak máme postupovat, pokud máme období, které není zdaňovací? Na to ZDP odpověď nedává. A obdobný závěr platí pro otázku, zda máme přepočítávat poslední známou daňovou povinnost uvedenou v daňovém přiznání na dvanáctiměsíční u období, které není zdaňovací? ZDP opět uvádí jen přepočet u zdaňovacího období. Jediné, co se v souvislosti s účetním obdobím kratším než 12 kalendářních měsíců ze ZDP dozvíme, je, že zálohy na daň zaplacené v tomto kratším období se započtou na celkovou daňovou povinnost. Ale když v tomto období nikdy nemají být placeny zálohy na daň, těžko se dá něco započítávat. Je možnost, že se v těchto situacích budeme důsledně řídit textem zákona. To ale nejspíš narazíme u správce daně. Ten bude očekávat placení záloh. Nebo placená výše záloh může být chybná. Domnívám se, že není možné v tomto případě vycházet pouze z textu ZDP, ale že je potřeba při výkladu ustanovení 38a ZDP vycházet z účelu úpravy tohoto ustanovení ve vazbě na 17a, který řeší zdaňovací období u DPPO. Postupovat tedy tak, jako by v ustanovení 38a byla věta: Za zdaňovací období se pro účely tohoto ustanovení považuje i období, za které se podává přiznání, ale není zdaňovacím obdobím. Doporučený postup by se tedy řídil následujícími pravidly: Z daňové povinnosti za období, které není zdaňovacím obdobím, se provede přepočet na roční poslední známou daňovou povinnost, jako by šlo o část zdaňovacího období. Lhůty splatnosti záloh se řídí obdobím, na které se platí. Zálohy zaplacené v období, které není zdaňovacím obdobím, se započtou na daňovou povinnost období, které není zdaňovacím obdobím. Příklad 13 Poplatník podléhající auditu má následující účetní období s poslední známou daňovou povinností: Účetní období Poslední známá daňová povinnost Lhůta pro podání přiznání Kč Kč Kč Kč Budeme-li postupovat podle výše uvedeného doporučení a k období přistupovat pro účely výpočtu zálohy na daň (pouze pro tyto účely!) jako ke zdaňovacímu období, budou zálohy na daň v letech placeny v následující výši: Splatnost zálohy Výše zálohy na daň Kč

8 2 Daň z příjmů Zálohy na daň z příjmů Daně a právo v praxi 67 Záloha na daň splatná do se řídí už zdaňovacím obdobím roku 2013, na který je placena. Zálohy splatné po se přepočítávají z daňové povinnosti Kč takto: / 8 x 12 x 0,25 = x 0,25 = Kč. Za období se podává přiznání, i když účetní závěrka podléhá ověření auditorem, do 3 měsíců po skončení období, a to podle 38m ZDP. Aby se poplatník nedostal do problémů se správcem daně, doporučil bych projednat postup se správcem daně. Z vlastní zkušenosti vím, že správci daně pro účely výpočtu a placení záloh postupují tak, jako by problémové kratší období, které není zdaňovacím obdobím, zdaňovacím obdobím bylo. Závěr Podmínky pro placení záloh na daň z příjmů právnických osob a daň z příjmů fyzických osob stanoví 38a zákona o daních z příjmů. Při aplikaci tohoto ustanovení není možné vycházet pouze ze znění ZDP, ale je nutno vyjít i z účelu tohoto ustanovení a k období, které není zdaňovacím obdobím, přistupovat jako k období, které je zdaňovacím obdobím.

9 2 Daň z příjmů Daňově uznatelné úroky v rámci skupiny Daňově uznatelné úroky v rámci skupiny Ing. Jiří Vychopeň Daně a právo v praxi 68 Poznámka c.k.: V níže uvedeném textu najdete odpovědi ohledně daňové uznatelnosti úroku z půjček v rámci skupiny mezi společnostmi se sídlem v různých zemích Evropské unie. Existuje stále nějaký limit pro daňovou uznatelnost úroku z půjček v rámci skupiny mezi společnostmi se sídlem v různých zemích Evropské unie? Je nějaké omezení v oblasti uznatelnosti úroku vzhledem k účelu využitelnosti těchto půjček? Jakým způsobem se dnes určuje obvykle výše úroku? Související předpisy: 23 odst. 7, 24 odst. 1, 25 odst. 1 písm. w) zákona, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro uplatnění úroků z půjček v daňových nákladech musí být splněny obecné podmínky daňové uznatelnosti podle 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů, tj. musí se jednat prokazatelně o náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, a musí být respektována jejich věcná a časová souvislost v daném zdaňovacím období (také v účetnictví musí být dodržena zásada časového rozlišení těchto nákladů). Daňová uznatelnost úroků z půjček mezi spojenými osobami je nadále omezena pravidlem tzv. nízké kapitalizace podle 25 odst. 1 písm. w) zákona o daních z příjmů. Podle uvedeného ustanovení nelze pro daňové účely uznat jako náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů tzv. finanční náklady, kterými se pro daný daňový účel rozumí úroky z úvěrů a půjček a další související náklady (okruh těchto souvisejících nákladů je vymezen v pokynu GFŘ D-6), pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi ve smyslu ustanovení 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů, a to ve výši finančních nákladů z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje čtyřnásobek výše vlastního kapitálu (je-li příjemcem úvěru nebo půjčky banka či pojišťovna, neplatí čtyřnásobek ale šestinásobek výše vlastního kapitálu). Při výpočtu výše daňově neuznatelných úroků z půjček podle výše uvedeného ustanovení mohou poplatníci, kteří nejsou bankou ani pojišťovnou, použít doporučený postup uvedený v pokynu GFŘ D-6. Pro účely zákona o daních z příjmů již od roku 2008 není určena žádná obvyklá výše úroků z půjček, ale stále se i na úroky z půjček mezi spojenými osobami vztahuje ustanovení 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů, podle kterého správce daně upraví základ daně poplatníka (věřitele nebo dlužníka půjčky) o rozdíl, o který se v daném případě sjednaná výše úroku z půjčky mezi spojenými osobami liší od obvyklé výše úroků z půjček poskytovaných mezi nezávislými osobami za stejných nebo obdobných podmínek (tj. zejména z půjček poskytovaných bankami v daném místě a daném čase), není-li tento rozdíl uspokojivě doložen. Uvedené ustanovení se nepoužije v případě, kdy sjednaná výše úroků u půjčky mezi spojenými osobami je nižší, než by byla výše úroků sjednaná mezi nezávislými osobami, a věřitelem je fyzická nebo právnická osoba, která není českým daňovým rezidentem, nebo je věřitelem společník nebo člen družstva, který je českým daňovým rezidentem.

10 2 Daň z příjmů Povodně - prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů 69 Informace Finanční správy ČR k rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Generální finanční ředitelství Poznámka c.k.: Zde Vám přinášíme důležitou informaci, která se týká prominutí úhrady daně z příjmů (maximálně do výše vykázané daně, tj. nemůže dojít k situaci, že by stát vracel zápornou daň ) a příslušenství daně z příjmů u poplatníků, kteří byli zasaženi povodněmi a záplavami. Je nutné pečlivě optimalizovat výši daně tak, aby pokud možno celá částka úlevy byla využitelná. Úleva se týká velké skupiny poplatníků, kraje jsou vymezeny níže. Upozorňujeme mimo jiné na poslední bod Informace a lhůtu do Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní a záplav) rozhodl ministr financí využít své pravomoci podle ustanovení 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád ) a zcela nebo zčásti prominout postiženým poplatníkům úhradu daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob a dále příslušenství daně z příjmů vztahující se k posečkaným úhradám daně s původním datem splatnosti, jež nastal ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. října 2013 a k zálohám na dani z příjmů fyzických osob splatných ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. prosince 2013, a to za podmínek uvedených v rozhodnutí. Z hlediska vymezení poplatníků, jichž se prominutí týká, je stanoveno, že prominuto je právnickým a fyzickým osobám postiženým povodní a záplavou, v jejichž důsledku byl vyhlášen dne 2. června 2013 nouzový stav rozhodnutím vlády České republiky č. 140/2013 Sb.. Jmenovitě jde o území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy. Prominutí daní z příjmů Daň z příjmů právnických osob Jedná se o prominutí úhrady daně ve výši odpovídající výši skutečné škody vzniklé na majetku poplatníka používaného k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně, v důsledku mimořádné události na území, pro něž byl vyhlášen nouzový stav. Skutečnou škodou na majetku se rozumí škoda materiální povahy, tj. zničení nebo poškození majetku poplatníka způsobené v důsledku mimořádné události, která bude doložena posudkem pojišťovny nebo znalce. Nejedná se například o ušlý zisk. Prominutí úhrady daně se vztahuje na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých v roce 2013 došlo k mimořádné události. Výši škody poplatník prokáže správci daně při podání daňového přiznání prostřednictvím posudku pojišťovny v případě, že je poškozený majetek pojištěn, není-li takový majetek pojištěn, posudkem znalce. Prokázání výše škody pro účely prominutí daně je nutné provést současně s podáním daňového přiznání k dani z příjmů. Má-li poplatník majetek, který je pojištěn i který není pojištěn, předloží ohledně pojištěného majetku posudek pojišťovny, ohledně nepojištěného majetku posudek znalce. Rozhodnutím ministra financí je prominuta toliko úhrada této daně. Prominutí se tak vztahuje pouze na to, co je poplatník povinen uhradit, nikoli na to, co je poplatník povinen tvrdit ve svém daňovém přiznání. Prominutím daně tak poplatníci, kteří naplní podmínky dané tímto rozhodnutím, získají nárok na to, aby snížili výši finanční částky, kterou by měli hradit daň z

11 2 Daň z příjmů Povodně - prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů 70 příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých došlo k mimořádné události. Je-li majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob, který nebyl založen za účelem podnikání, používán k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně pouze z části, uplatní se skutečná škoda na tomto majetku pouze v poměrné výši. Právnické osoby rovněž mohou dosáhnout úlevy související s placením záloh na základě individuální žádosti podle 174 daňového řádu. Poplatník prostřednictvím této žádosti může požádat svého místně příslušného správce daně o stanovení záloh nižších, popř. o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období, a to s využitím vzorové žádosti (viz níže). Daň z příjmů fyzických osob Jedná se o prominutí úhrady daně z příjmů fyzických osob poměrně připadající na dílčí základy daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu podle ustanovení 7 a 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), nesnížené o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých došlo k imořádné události, a to ve výši odpovídající výši skutečné škody vzniklé na majetku poplatníka používaného k činnostem, z nichž plynou příjmy podle ustanovení 7 nebo 9 zákona o daních z příjmů. Skutečnou škodou na majetku se rozumí škoda materiální povahy, tj. zničení nebo poškození majetku poplatníka způsobené v důsledku mimořádné události, která bude doložena posudkem pojišťovny nebo znalce. Nejedná se například o ušlý zisk. Prominutí úhrady daně se vztahuje na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých v roce 2013 došlo k mimořádné události. Výši škody poplatník prokáže finančnímu úřadu při podání daňového přiznání prostřednictvím posudku pojišťovny v případě, že je poškozený majetek pojištěn, není-li takový majetek pojištěn, posudkem znalce. Tedy prokázání výše škody pro účely prominutí daně je nutné provést současně s podáním daňového přiznání na daň z příjmů. Má-li poplatník majetek, který je pojištěn, i který není pojištěn, předloží ohledně pojištěného majetku posudek pojišťovny, ohledně nepojištěného majetku posudek znalce. Prominutí daně se nevztahuje na plátce daně podle ustanovení 38c zákona o daních z příjmů, a to zejména při úhradě daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ve smyslu ustanovení 38d zákona o daních z příjmů a při úhradě daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků ve smyslu ustanovení 38h zákona o daních z příjmů. Rozhodnutím ministra financí je prominuta toliko úhrada této daně. Prominutí se tak dotýká pouze toho, co je poplatník povinen uhradit, nikoli toho, co je poplatník povinen tvrdit ve svém daňovém přiznání. Prominutím daně tak poplatníci, kteří naplní podmínky dané tímto rozhodnutím, získají nárok na to, aby snížili výši finanční částky, kterou by měli hradit daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterých došlo k mimořádné události. Je-li majetek poplatníka používán k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně, resp. příjmy podle ustanovení 7 nebo 9 zákona o daních z příjmů, pouze z části, uplatní se skutečná škoda na tomto majetku pouze v poměrné výši.

12 2 Daň z příjmů Povodně - prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů 71 Prominutí příslušenství daně z příjmů fyzických osob placené zálohou Promíjí se pouze příslušenství daně z příjmů fyzických osob vzniklé v důsledku pozdní úhrady zálohy na daň z příjmů fyzických osob podle 38a zákona o daních z příjmů, jejíž splatnost nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu do 31. prosince Prominutí příslušenství daně z příjmů fyzických osob se vztahuje pouze na poplatníky hradící zálohy na daň z příjmů fyzických osob podle ustanovení 38a zákona o daních z příjmů. Rozhodnutí se nevztahuje na zálohy poplatníků daně z příjmů fyzických osob hrazené plátcem daně podle ustanovení 38h zákona o daních z příjmů a zálohy hrazené poplatníky daně z příjmů právnických osob. Příslušenstvím daně, na které prominutí dopadne, je úrok z prodlení podle 252 daňového řádu, případně úrok z posečkané částky podle 157 odst. 2 daňového řádu. Prominutí příslušenství daně samo o sobě neznamená zrušení povinnosti zálohu uhradit. Poplatník bude mít v evidenci daní stále evidován nedoplatek, který bude muset později uhradit. Je nutné též upozornit, že v souladu s 154 daňového řádu budou na tento nedoplatek započítávány veškeré vzniklé přeplatky (např. z nadměrného odpočtu u daně z přidané hodnoty). Těm, kteří chtějí dosáhnout eliminaci nedoplatku lze doporučit níže zmíněnou žádost podle 174 daňového řádu. Jako nejvhodnější způsob, jak dosáhnout úlevy související s placením záloh, lze doporučit individuální žádost podle 174 daňového řádu. Poplatník prostřednictvím této žádosti může požádat svého místně příslušného správce daně o stanovení záloh nižších, popř. o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období, a to s využitím vzorové žádosti (viz níže). Žádosti podle 174 daňového řádu, které budou řádně podány a u nichž bude doloženo postižení mimořádnou událostí, budou ze strany příslušeného finančního úřadu vyřizovány vstřícně. Postižení mimořádnou událostí lze v tomto případě doložit nejen posudkem pojišťovny či znaleckým posudkem, ale též dalšími věrohodnými způsoby (potvrzení obce, čestné prohlášení atd.). Finanční úřad může případně vyzvat žadatele o doplnění dokladů dokazujících, že byl mimořádnou událostí postižen. Prominutí příslušenství posečkané úhrady daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, jejichž původní den splatnosti nastane ode dne vyhlášení nouzového stavu a poplatník tuto daň zaplatí do 31. října 2013 Prominutí příslušenství daně se vztahuje na poplatníky daně z příjmů fyzických osob i poplatníky daně z příjmů právnických osob, kteří se v důsledku povodní a záplav dostali do situace, která jim znemožnila včasnou úhradu této daně. To se týká pouze daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, jejíž původní den splatnosti nastal ode dne vyhlášení nouzového stavu (typickým příkladem bude splatnost daně 1. července 2013). Nejedná se tedy o případy, kdy je tato daň doměřena a je stanoven náhradní den splatnosti. S ohledem na to, že správce daně musí být schopen ověřit, zda dotyčná osoba byla skutečně postižena povodněmi nebo záplavami, je nezbytné individuální posouzení každého případu. K tomu slouží instrument žádosti o posečkání úhrady daně podle ustanovení 156 daňového řádu (vzor žádosti je uveden níže). V tomto případě je podání žádosti osvobozeno od povinnosti uhradit správní poplatek. Prominutí příslušenství daně se bude vztahovat pouze na ty poplatníky, kteří o posečkání požádají a jejichž žádosti bude vyhověno. Posečkání může být v souladu s ustanovením 156 odst. 4 daňového řádu povoleno i zpětně. Žádost je tedy možné podat i po splatnosti daně. S ohledem na to, že nejzazším termínem pro

13 2 Daň z příjmů Povodně - prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů 72 úhradu daně je datum 31. října 2013, lze doporučit neponechávat si tuto žádost na poslední chvíli. Nárok na prominutí příslušenství mají pouze ti poplatníci, kteří byli postiženi mimořádnou událostí, a to za předpokladu, že u nich existuje příčinná souvislost mezi postižením povodněmi nebo záplavami a nemožností uhradit daň včas. Poplatníci musí být schopni naplnění této podmínky prokázat. Postižení mimořádnou událostí by mělo být doloženo spolu s žádostí o posečkání, a to nejen posudkem pojišťovny či znaleckým posudkem, ale též dalšími věrohodnými způsoby (potvrzení obce, čestné prohlášení atd.). Finanční úřad může případně vyzvat žadatele o doplnění dokladů dokazujících, že byl mimořádnou událostí postižen. Upozorňujeme, že pro uplatnění prominutí příslušenství daně musí být daň uhrazena nejpozději 31. října Za den úhrady se v souladu s ustanovením 166 odst. 1 daňového řádu považuje den, kdy byla příslušná částka připsána na účet správce daně, resp. den, kdy částku hrazenou v hotovosti převzala příslušná úřední osoba. Lze doporučit provedení bezhotovostní platby s dostatečným předstihem tak, aby poukázaná částka včas došla příslušnému finančnímu úřadu. Příslušenstvím daně, na které prominutí dopadne, je úrok z posečkané částky podle ustanovení 157 odst. 2 daňového řádu, případně úrok z prodlení podle ustanovení 252 daňového řádu. 12. června 2013

14 3 Daňová evidence KOOV: Uplatnění darů poskytnutých ze SJM KDP ČR / Uplatnění daňového odpočtu u darů poskytnutých ze společného jmění manželů Předkládá: Martin Kopecký, daňový poradce, č. osvědčení 3826 Poznámka c.k.: V tomto článku Vám přinášíme koordinační výbor komory daňových poradců, který se zabývá poskytnutím daru ze společného jmění manželů a předpokládá se, že dar byl poskytnut v souladu s podmínkami zákona o daních z příjmů, tedy poskytovatel daru si může uplatnit daňový odpočet z titulu poskytnutého daru. V závěru příspěvku se stanoví, zda je možné, aby si dar uplatnili oba manželé, samozřejmě poměrnou částkou, tj. že v součtu nepřesáhnou výši celkového poskytnutého daru. Situace Cílem příspěvku je vyjasnit uplatnění daňového odpočtu u darů poskytnutých ze společného jmění manželů v případě, kdy je darovací smlouva uzavřena pouze jedním z manželů v rámci obvyklé správy majetku. Analýza Podle 15 odst. 1 ZDP lze od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých vymezeným osobám na vymezené účely, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. ZDP u těchto darů na rozdíl např. od výslovné úpravy uvedené v 15 odst. 4 ZDP pro účely uplatnění odpočtu úroků z úvěrů na pořízení bytové potřeby, nestanoví, zda a jak mohou manželé mezi sebou dar rozdělit a uplatnit ve svých daňových přiznáních v případě, kdy darovaný majetek patří do společného jmění manželů. Podle 145 občanského zákoníku majetek, který tvoří společné jmění manželů, užívají a udržují oba manželé společně. Obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění manželů může vykonávat každý z manželů. V ostatních záležitostech je třeba souhlasu obou manželů; jinak je právní úkon neplatný. Závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně. Z právních úkonů týkajících se společného jmění manželů jsou oprávněni a povinni oba manželé společně a nerozdílně. Z výše uvedené právní úpravy plyne, že aby mohl jeden z manželů uzavřít darovací smlouvu, která se týká majetku ve společném jmění manželů (pokud výše daru není excesivní), nepotřebuje k tomu předem souhlas druhého z manželů, byť takováto smlouvu přímo zasahuje do majetkové sféry druhého z manželů. Platí tedy, že pokud jeden z manželů uzavře darovací smlouvu, poskytují dar oba manželé společně a nerozdílně, aniž by byl stanoven poměr, v jakém oba manželé dar poskytují. Z hlediska obdarovaného je bez významu, zda darovací smlouvu uzavírají oba manželé nebo v rámci zákonného jednatelského oprávnění pouze jeden z manželů. V praxi se může stát, že hodnota daru překročí 10% základu daně jednoho z manželů, ale nepřekročí 10% součtu základů daně obou manželů. V takovém případě, pokud je hodnota daru alespoň Kč, je podle názoru předkladatele možné dar mezi manžele v libovolném poměru rozdělit, neboť jsou splněny všechny podmínky uvedené v ZDP. Z hlediska předkladatele se jeví jako přílišný formalismus, pokud by manželé museli uzavírat v uvedené situaci dvě samostatné darovací smlouvy, každou do výše limitu dle ZDP. Navíc pokud jeden z manželů uzavírá darovací smlouvu, pak ji uzavírá nejenom za sebe, ale na základě zákonného jednatelského oprávnění ji uzavírá i za druhého z manželů. Předkladatel podpůrně odkazuje na již neúčinnou úpravu společného jmění manželů v 13a ZDP a související výklad ministerstva financí, podle kterého:

15 3 Daňová evidence KOOV: Uplatnění darů poskytnutých ze SJM KDP ČR 26 hodnotu daru může od základu daně odečíst ten z manželů, který dar poskytl, a to až do výše 10 % svého základu daně. Jedná se o celý základ daně manžela (manželky), nikoli jen o jeho polovinu. Činí-li např. celkový základ daně manžela (tj. před rozdělením) Kč s tím, že manželka nemá žádné zdanitelné příjmy, může manžel, při splnění zákonných podmínek, odečíst hodnotu daru až do výše Kč. Manželka však v tomto případě žádnou hodnotu daru odečíst nemůže, neboť její základ daně je roven nule. V případě, že dar poskytli oba manželé, může si hodnotu daru uplatnit každý z nich v poměru, v jakém se na poskytnutí daru podílel". Podle převažujících výkladů k 145 občanského zákoníku i související judikatury platí, že každý z manželů má vlastnické právo k celé věci ve společném jmění, jenž je ovšem omezeno stejným právem druhého manžela. Z charakteru tohoto solidární vlastnictví tedy vyplývá, že by pro darování (a tedy i pro odpočet) nemělo být podstatné, kdo v rámci obvyklé správy majetku podepsal darovací smlouvu nebo z jakého účtu byl dar odeslán. Nelze tedy uplatnit ani analogii k úpravě 10 odst. 2 ZDP, neboť tato úprava se vztahuje pouze k rozdělení společně dosažených příjmů, a v souladu s ustálenou judikaturou by v tomto případě šlo o analogii v neprospěch poplatníka, která je nepřípustná. Závěr V případě daru poskytnutého ze společného jmění manželů si mohou manželé pro účely odpočtu podle 15 odst. 1 ZDP rozdělit výši daru mezi sebe bez dalšího omezení. Z hlediska správy daně bude přílohou přiznání u manžela, který darovací smlouvu neuzavřel, kopie darovací smlouvy uzavřené druhým z manželů a prohlášení obou manželů, že dar by poskytnut ze společného jmění manželů a darovací smlouva byla uzavřena se souhlasem obou manželů, v rámci obvyklé správy společného jmění. Navrhujeme přijmout výše uvedený závěr a po projednání příspěvku na Koordinačním výboru doporučujeme přijatý závěr vhodným způsobem publikovat. Stanovisko GFŘ: Souhlas se závěry. Jako nezdanitelnou část základu daně ve výši poskytnutých darů mohou za podmínek podle 15 odst. 1 ZDP uplatnit jak podnikatelé ve svém daňovém přiznání, tak i zaměstnanci prostřednictvím ročního zúčtování u svého zaměstnavatele. Dar může mít charakter finanční částky, movité či nemovité věci a poskytnuté služby (dále jen dar věci). SJM upravuje 143 a násl. občanského zákoníku, kde je také uvedeno, co SJM tvoří a co do SJM nepatří. Vlastnická práva a povinnosti k věcem ve SJM náleží v plném rozsahu oběma manželům (manželé nejsou spoluvlastníky věcí ve SJM, ale oba tyto věci společně a nerozdílně vlastní). K běžné správě majetku náležejícího do SJM je oprávněn každý z manželů samostatně, v ostatních věcech (např. prodej, pronájem) je třeba souhlasu obou manželů. O poskytnutí daru ze SJM tedy rozhodují oba manželé, neboť každý z manželů má vlastnické právo k celé věci a to je omezeno stejným právem druhého manžela (za předpokladu, že manželé nemají zúžené SJM). Správné uplatnění hodnoty daru je nutné prokázat viz důkazní břemeno daňového subjektu. Dar obvykle uplatňuje ten z manželů, který dar svým jménem poskytl a je uveden na darovací smlouvě. Pokud dar poskytli oba manželé dohromady ze SJM, mohou se dohodnout, kdo z nich a jakou část hodnoty daru uplatní. Na darovací smlouvě by měli být jako dárci uvedeni oba manželé. V případě, že z darovací smlouvy nevyplývá, kolik kdo uplatní, tak samotná smlouva k uplatnění nestačí, je nutné dále doložit jakou výši poskytnutého daru uplatní/il každý z nich (vyloučení duplicity).

16 3 Daňová evidence KOOV: Uplatnění darů poskytnutých ze SJM KDP ČR 27 Dar může uplatnit i druhý z manželů, který není na darovací smlouvě uveden. V případě, že z darovací smlouvy nevyplývá, že bude uplatňovat druhý z manželů, tak samotná smlouva k uplatnění nestačí, je nutné dále doložit, že dar byl poskytnut ze SJM a že neuplatnil ho ten, který je uveden na darovací smlouvě (vyloučení duplicity). Současně upozorňujeme na významné změny v institutu společného jmění, které vstoupí v účinnost společně s novým občanským zákoníkem. Vzhledem k novému institutu smluveného režimu nebude možno jednoduchým paušálním způsobem přistupovat k uvedenému tématu a bude nutno posuzovat každý jednotlivý případ podle jeho vlastních specifických okolností.

17 3 Daňová evidence KOOV: Stanovení dílčího základu daně 7 c.k / Stanovení výše dílčího základu daně 7 pro porovnání dle 35ca (možnost uplatnění slevy na manžela/manželku, vyživované dítě) V červnu vyšel další koordinační výbor komory daňových poradců, Generální finanční ředitelství se však se závěrem daňových poradců neztotožnilo, proto Vám v tomto článku nepřinášíme celé znění koordinačního výboru. V daném příspěvku se snažili daňoví poradci prosadit názor, že pokud poplatník uplatňuje výdaje procentem z příjmů v 7 a zároveň má příjmy a výdaje plynoucí od jiné osoby (ať už přerozdělené od jiné osoby, tj. je spolupracující osobou; nebo od v.o.s. či k.s.), je do testu součtu 50 % dílčích základů daně při uplatnění výdajů procentem z příjmů k restrikci podle 35ca (možnost uplatnění slevy na vyživované dítě a na manželku) zahrnována jen ta část dílčího daňového základu, která je vázána přímo k podnikatelské činnosti poplatníka, neboli do restrikční části testu nejsou zahrnovány příjmy a výdaje vážící se k jiné osobě, jejíž příjmy jsou součástí daňového základu podnikatele. Bohužel Generální finanční ředitelství s tímto závěrem nesouhlasí a opírá se o zákon o daních z příjmů: - Základ daně podle 7 odst. 3 ZDP se skládá z dílčích základů daně v případě spolupracující osoby dle 13 ZDP a v případě společníků v.o.s., resp. komplementářů k.s. dle 7 odst. 1 písm. d) ZDP. Poplatník, který je hlavním podnikatelským subjektem a současně spolupracující osobou (není zde pouze spolupracující osobou), nebo je hlavním podnikatelským subjektem a současně pobírá podíly jako společník v.o.s. či komplementář k.s. zahrnuje tyto své dílčí příjmy do testu podle 35ca ZDP.

18 4 DPH KOOV: Poskytnutí nepřímého bonusu od zahr. výrobce zboží KDP ČR / Poskytnutí nepřímého bonusu od zahraničního výrobce zboží Předkládají: Ing. Bohumil Voženílek, daňový poradce ev.č.1709 Ing. Dagmar Sedláková, daňový poradce ev.č.80 Poznámka c.k.: Níže Vám přinášíme příspěvek koordinačního výboru komory daňových poradců, který se zabývá poskytnutím nepřímého bonusu od zahraničního výrobce zboží. Věnuje povinnosti snížit na základě poskytnutí nepřímého bonusu nárok na odpočet. Závěr Generálního finančního ředitelství, uvedený na konci tohoto příspěvku, uvádí, že v daném příkladu uvedeném předkladateli, je výrobcem zboží zahraniční subjekt (vývozce), a proto cena za zboží, které bylo odesláno, neobsahuje DPH, proto je nereálné, aby docházelo ke snížení daně na výstupu u výrobce, a proto není ani důvodné snižovat při přijetí předmětné částky (bonusu) prodejcem ani odpočet daně. 1. Účel příspěvku Tento příspěvek volně navazuje na dřívější příspěvky KOOV č. 340/ Nepřímé bonusy (Poznámka c.k.: příspěvek se týkal úpravy odpočtu daně dle 74 ZDPH a správného stanovení základu daně dle 36 odst. 1 ZDPH, Generální finanční ředitelství souhlasilo s předkladatelkou pouze částečně) a č. 350/ Bonusy poskytované finálním zákazníkům (Poznámka c.k.: tento příspěvek se rovněž věnoval správnému stanovení daně dle 36 odst. 1 ZDPH, úhradě třetí osoby za zdanitelné plnění uskutečněné obchodníkem pro zákazníka, opravě daně dle 42 poskytnutý poukaz na slevu), které se, podle našeho názoru, zabývaly opravou základu daně a opravou výše daně podle 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH ), resp. opravou odpočtu daně podle 74 ZDPH, při poskytování tuzemských nepřímých bonusů, resp. jejichž závěry lze aplikovat na poskytování tuzemských nepřímých bonusů. Tento příspěvek se zabývá režimem DPH při poskytování přeshraničních nepřímých bonusů, a to konkrétně množstevních bonusů poskytovaných zahraničním výrobcem zboží přímo tuzemskému prodejci zboží na základě množství/objemu odebraného zboží tuzemským prodejcem zboží od tuzemského distributora výrobce zboží. Účelem tohoto příspěvku je sjednocení názorů na postup při aplikaci DPH v situaci, kdy je zahraničním výrobcem zboží (společnost z 3. země; osoba povinná k dani neusazená v tuzemsku) poskytován tuzemskému prodejci množstevní bonus za zboží výrobce, které prodejce odebírá od tuzemského distributora zboží výrobce. Cílem tohoto příspěvku je sjednocení názorů na opravu odpočtu daně podle 74 ZDPH na straně tuzemského prodejce. Pojem nepřímý bonus použitý pro účely tohoto příspěvku vychází z dále popsané situace, kdy je bonus poskytován jinému subjektu v obchodním (distribučním) řetězci (prodejci), než přímému odběrateli zboží (distributorovi) od zahraničního výrobce. Pojem množstevní bonus použitý pro účely tohoto příspěvku vychází z dále popsané situace, kdy je množstevní bonus poskytován zahraničním výrobcem zboží tuzemskému prodejci zboží v závislosti na objemu odebraného (nakoupeného) zboží tuzemským prodejcem od tuzemského distributora, tj. existuje vazba mezi výpočtem výše (částky) poskytnutého množstevního bonusu od zahraničního výrobce zboží a objemem nakoupeného zboží tuzemským prodejcem od tuzemského distributora. 2. Popis situace Tuzemský prodejce zboží (plátce DPH; dále jen Prodejce ) odebírá/nakupuje od tuzemského distributora zboží (plátce DPH; dále jen Distributor ) zboží, které Distributorovi dodává/prodává zahraniční výrobce zboží (dále jen Výrobce ).

19 4 DPH KOOV: Poskytnutí nepřímého bonusu od zahr. výrobce zboží KDP ČR 62 Výrobce neuplatňuje žádnou DPH na výstupu, protože z jeho pohledu se jedná o vývoz ze třetí země do Evropské unie. Distributor vystavuje Prodejci za odebrané/nakoupené zboží daňové doklady, na kterých uplatňuje DPH na výstupu. Prodejce uplatňuje na základě daňových dokladů vystavených Distributorem nárok na odpočet DPH na vstupu v plné výši. Prodejce prodává zboží v maloobchodních prodejnách (a např. i přes internet, případně dalšími prodejními kanály ) koncovým zákazníkům, kterými jsou fyzické i právnické osoby, plátci i neplátci DPH. Orientační schéma distribučního řetězce zboží je následující: 1) Dovoz zboží Distributorem od zahraničního Výrobce do tuzemska. 1a) Distributor přizná DPH v tuzemsku podle 23 ZDPH. 1b) Distributor uplatní nárok na odpočet DPH (přiznané podle 1a) podle 72 a následující ZDPH. 2) Prodej zboží distributorem Prodejci v tuzemsku. 2a) Distributor přizná DPH v tuzemsku podle 21 ZDPH. 2b) Prodejce uplatní nárok na odpočet DPH (účtované Distributorem) podle 72 a následující ZDPH. 3) Poskytnutí nepřímého množstevního bonusu zahraničním Výrobcem Prodejci. 4) Prodej zboží Prodejcem koncovým zákazníkům v tuzemsku (Prodejce uplatní DPH na výstupu podle 21 ZDPH). Příklad: Výrobce neuplatňuje žádnou DPH. Distributor nakupuje (dováží) zboží od Výrobce. Distributor v tuzemsku přiznává DPH podle 23 ZDPH a současně uplatňuje nárok na odpočet DPH na vstupu podle 72 a násl. ZDPH. Uvažujme např., že Distributorem přiznaná DPH při dovozu činí 80, uplatněný nárok na odpočet DPH na vstupu činí rovněž 80.

20 4 DPH KOOV: Poskytnutí nepřímého bonusu od zahr. výrobce zboží KDP ČR 63 Distributor dodává zboží v tuzemsku Prodejci. Distributor uplatňuje DPH na výstupu podle 21 ZDPH. Prodejce uplatňuje nárok na odpočet DPH na vstupu podle 72 a násl. ZDPH. Uvažujme např., že DPH na výstupu uplatněné Distributorem činí 100, uplatněný nárok na odpočet DPH na vstupu u Prodejce činí rovněž 100. V uvažovaných případech (částkách) je přiznaná DPH na výstupu i uplatněný nárok na odpočet DPH na vstupu u Distributora i Prodejce v celkovém výsledku stejný. Podle našeho názoru je v této situaci, v řetězci Výrobce-Distributor-Prodejce, dodržen princip neutrality výběru DPH v tuzemsku. V situaci, kdy všechny subjekty v řetězci mají plný nárok na odpočet DPH, je uplatňován odpočet DPH přesně v té výši, v jaké byla daň odvedena na předchozím stupni. Prodejce prodává zboží koncovým zákazníkům. Z tohoto prodeje odvádí Prodejce DPH na výstupu. Tato DPH je vlastní daňovou povinností Prodejce z prodeje zboží v tuzemsku. V souladu s bodem 24 případu C-317/94 Elida Gibbs je tak základ daně, sloužící pro výpočet DPH vybíranou správci daně, roven (tj. nepřevyšuje) úplatu skutečně placenou konečným zákazníkem. Po skončení určitého období (zpravidla kalendářního roku) poskytuje Výrobce přímo Prodejci množstevní bonus (obchodně nazýváno cash discount ) za objem odebraného/nakoupeného zboží Prodejcem od Distributora. Množstevní bonus poskytuje přímo Výrobce Prodejci, tj. v distribučním řetězci zboží, avšak bez účasti Distributora. Dohoda o výši a sjednání množstevního bonusu se uskutečňuje pouze mezi Výrobcem a Prodejcem bez vědomí a podílu Distributora. Distributor nemá informace o výši poskytnutého bonusu Výrobcem přímo Prodejci ani žádné doklady, na základě kterých by se dozvěděl o výši množstevního bonusu poskytnutého Výrobcem Prodejci. Distributor nemá k dispozici ani jakékoliv doklady, na základě kterých by byl povinen provést opravu základu daně a opravu výše daně podle 42 ZDPH původně přiznané při dovozu zboží od Výrobce podle 23 ZDPH a/nebo opravu odpočtu podle 74 ZDPH původně uplatněného nároku na odpočet DPH na vstupu podle 72 a násl. ZDPH, resp. v souvislosti se změnou celní hodnoty dováženého zboží od Výrobce. Poznámka 1: U množstevního bonusu se v daném případě nejedná o poskytnutí služby v dikci ZDPH. Jako protihodnotu za množstevní bonus neposkytuje Prodejce Výrobci žádné protislužby (plnění). Ze strany Prodejce se nejedná ani o poskytnutí služby do zahraničí, za kterou by byla Výrobcem Prodejci poskytována úplata. Dodáváme, že Prodejce v rámci samostatných obchodních smluv poskytuje Výrobci služby (reklamní, marketingové apod.), které Prodejce samostatně Výrobci fakturuje, a to v příslušném režimu DPH, zejména podle 9 odst. 1 ZDPH. Poznámka 2: Množstevní bonus je poskytnut/uhrazen Výrobcem Prodejci bankovním převodem na základě Prodejcem vystavené faktury Výrobci (která není daňovým dokladem). Fakturu Prodejce vystavuje Výrobci poté, co mu Výrobce oznámí výši přiznaného množstevního bonusu. Poznámka 3: Distributor se neúčastní poskytnutí množstevního bonusu Výrobcem Prodejci ani nezná výši poskytnutého množstevního bonusu Výrobcem Prodejci a nemá ani možnost do přiznání a výše množstevního bonusu jakkoliv zasahovat, či se na něm podílet (viz již výše popis situace). Poznámka 4: Množstevní bonus je příjmem/výnosem nebo snížením nákladů nebo nákupních cen zboží Prodejce. Prodejce není Výrobcem zavázán ani se sám žádným způsobem nezavazuje tento množstevní bonus poskytnout Distributorovi ani koncovým zákazníkům.

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165

1. Úvod. 2. Vznik ručitelského vztahu. Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní. č. j. 7688/11 3210 010165 Generální finanční ředitelství Sekce 3, Odbor Nepřímých daní Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 4. 2011

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 20493/15/7100-30121-107629 Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální

Více