uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?"

Transkript

1 Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? 1

2 Možnosti FO - přehled skutečné náklady (z účetnictví) skutečné výdaje (DE, ne účetnictví) fiktivní - procentem z příjmů paušál (daň stanovená paušální částkou) druh příjmů (podle ZDP) 7 podnikání ano ano ( 7b) omezeně ( 7a) 9 pronájem ano ano ( 9.4) 30 ne 10 ostatní př. ne ano 80 (částečně) ne Poznámky: omezení procentních výdajů u 10 ZDP: lze aplikovat jenom na příjmy ze zemědělské výroby, povinnost vést záznamy o příjmech 2

3 Zákonné vymezení zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP): ZDP: základ daně = rozdíl, o který příjmy (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně nebo osvobozených od daně) převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období ZDP: pro zjištění základu daně se vychází: - a) u poplatníků, kteří vedou účetnictví z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta), a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů - b) u poplatníků, kteří nevedou účetnictví z rozdílu mezi příjmy a výdaji 3

4 Náklady skutečné na základě účetnictví fyzické osoby (FO) coby účetní jednotky dle 1.2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZÚ): - FO, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, - ostatní FO, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o DPH (vč. plnění osvobozených od DPH, jež nejsou součástí obratu) v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku Kč, - ostatní FO, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, - ostatní FO, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je účetní jednotkou, - ostatní FO, kterým povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní právní předpis 4

5 Náklady skutečné na základě účetnictví 4 ZÚ: od kdy má účetní jednotka povinnost vést účetnictví Příklad: podnikající fyzická osoba překročí v roce 2012 obrat 25 mil. korun => účetní jednotkou od , povinnost vést účetnictví od ZÚ: FO mohou ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období, ve kterých vedly účetnictví rozsah vedení účetnictví: plný x zjednodušený (není-li povinný audit a nestanoví-li plný rozsah stanoví zvláštní zákon) rozsah účetní závěrky: plný x zjednodušený FO se při účtování řídí i: - vyhláškou č. 500/2002 Sb. (prováděcí vyhláška k ZÚ) - Českými účetními standardy (ČÚS) řady 0xx 5

6 Náklady skutečné na základě účetnictví 3.2 ZÚ.. účetní období: - účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem - hospodářský rok = je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden - účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct měsíců 7.12 ZDP.. hospodářský rok u podnikající FO: - lze pouze u podnikatele: s příjmy ze živosti nebo zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství - přejít na HR nelze: při uplatnění procentních výdajů, jsou-li jiné podnikatelské příjmy, u účastníka sdružení, má-li spolupracující osobu nebo daň stanovenou paušální částkou 6

7 - při účtování v HR = dílčím základem daně nebo daňovou ztrátou (DZD) = rozdíl mezi příjmy a výdaji za ukončený hospodářský rok Příklad: HR výsledek FO zdaní v roce při změně účtování z KR na HR DZD = rozdíl mezi příjmy a výdaji do posledního dne měsíce, kterým FO ukončila účtování v KR - při změně účtování z HR na KR DZD = součet rozdílu mezi příjmy a výdaji v HR a rozdílu mezi příjmy a výdaji od doby ukončení účtování v HR do konce KR - DZD se zahrne do daňového přiznání za KR, ve kterém končí HR nebo účtování přechodu z KR na HR nebo z KR na HR Příklad: změny účetních období Rok zdanění výsledku KR přechod na HR HR KR obdobně se postupuje u příjmů z v.o.s. či k.s., uplatňují-li HR 7

8 Náklady dle účetnictví u pronájmu 9.6 ZDP: pokud se FO rozhodnou vést účetnictví, přestože k tomu nejsou podle účetních předpisů povinni, pak postupují podle těchto předpisů, budou-li takto postupovat po celé zdaňovací období, přitom se movitý i nemovitý majetek, o kterém je účtováno, nepovažuje za obchodní majetek ve smyslu daně z příjmů FO 4.4 ZDP: obchodní majetek (pro účely daně z příjmů FO) = souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot): - které jsou ve vlastnictví FO a - o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů - dále jen daňová evidence (DE) dnem vyřazení majetku z obchodního majetku se rozumí den, kdy FO o tomto majetku naposledy účtovala nebo jej naposledy uváděla v DE 8

9 Výdaje skutečné ( 7 - podnikání) 7b ZDP daňová evidence zajišťuje zjištění ZD a obsahuje údaje o - příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - majetku a závazcích. další pravidla pro daňovou evidenci ( DE ): - obsahové vymezení složek majetku dle účetních předpisů, ale: - hmotný majetek se oceňuje podle 29 ZDP - pohledávky se oceňují podle 5.9 ZDP - další pravidla v 7b.3 ZDP kopírují účetní pravidla - zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků provede FO k poslednímu dni kal. roku, o zjištění provede zápis a o případné rozdíly upraví základ daně podle 24 a 25 ZDP - povinnost uschovávat DE za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně 9

10 Výdaje skutečné ( 9 ZDP- pronájem) 9.6 ZDP: FO s příjmy z pronájmu uplatňující skutečné výdaje vedou - záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časovém sledu, - evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, - evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytvářejí, - evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení pronájmu, a - mzdové listy, pokud vyplácejí mzdy evidence příjmů a výdajů podle 9.6 ZDP není DE!!!, ale v některých případech se můžeme daňově řídit stejnými pravidly 10

11 Výdaje fiktivní (procentem z příjmů) Popis příjmů Výše 7 ZDP - ze zemědělské výroby, lesního a vodního 80 % hospodářství, ze živností řemeslných 7 ZDP - z ostatních živností mimo živností řemeslných 60 % 7 ZDP - z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, z 40 %, max. využití nebo poskytnutí práv včetně práv autorských, z jiné Kč samostatně výdělečné činnosti viz 7.2.b) až d) ZDP 7 ZDP - z pronájmu majetku zařazeného v OM 30 %, max. 9 ZDP - z nepodnikatelského pronájmu Kč 10 ZDP - ostatní příjmy ze zemědělské výroby 80 % Příklad: příjem lékaře dle 7 ZDP Kč : výdaj procentem (40 %) = Kč : výdaj procentem (40 % s omezením) = Kč 11

12 Výdaje fiktivní (procentem z příjmů) 7.8 ZDP, 9.5 ZDP: uplatní-li FO výdaje procentem z příjmů - má se za to, že v částce jsou zahrnuty veškeré výdaje FO vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů dle 7 ZDP, 9 ZDP - FO je povinna vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou činností odpisy majetku při uplatnění fiktivních výdajů ZDP pokud odpisovatel uplatní fiktivní výdaje, nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši, ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely po dobu uplatňování fiktivních výdajů se vedou odpisy pouze evidenčně ZDP rovnoměrné odpisy nemohou být nižší než tabulkové sazby 12

13 Výdaje fiktivní (procentem z příjmů) - další omezení ca ZDP: FO uplatňující výdaje procentem z příjmů nemůže: - snížit daň o slevu na druhého z manželů (jehož příjem nepřevýší Kč), ani - uplatnit daňové zvýhodnění na děti a to tehdy: - uplatní-li procentní výdaje u dílčího ZD podle 7 nebo 9 ZDP a - dílčích ZD s % výdaji bude vyšší než 50 % celkového ZD Příklad: příjmy podnikatele s dítětem a manželkou na rod.dovolené: DZD 6 ZDP = Kč, DZD 7 ZDP= Kč => 2013 byly-li uplatněny výdaje u podnikání % z příjmů => DZD 7 / (DZD 6 + DZD 7) = 300 / ( ) = 75 % => nelze uplatnit slevu na manželku ani daňové zvýhodnění na dítě 13

14 Souběh skutečných a fiktivních výdajů fiktivní výdaje (výdaje % z příjmů) skutečné náklady dle účetnictví skutečné výdaje (ne dle účetnictví) 7.7 ZDP - podnikání lze nelze ( 7.13 ZDP) 9.4 ZDP - pronájem lze lze 10.4 ZDP - ostatní příjmy nemá smysl nemá smysl ze zemědělské výroby pokyn GFŘ D-6, k 7.7 ZDP: - v rámci 7 ZDP nelze kombinovat fiktivní a skutečné výdaje (výsledek z v.o.s. či k.s. toto neovlivňuje) - výdaje % z příjmů může uplatnit i FO vedoucí účetnictví, ale vychází se z evidence příjmů, tj. vč. přijatých záloh (nikoli pohledávek) - výdaje % z příjmů může uplatnit i plátce DPH - při různých druzích příjmů dle 7 z pohledu % výdaje nutná přesná evidence jednotlivých druhů příjmů, aby šlo uplatnit správné % 14

15 Stanovení daně paušální částkou ( 7a ZDP) týká se jen podnikatelských příjmů ( 7 ZDP): - ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, - ze živnosti, tj. podnikání na základě ŽZ, - s příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů další podmínky: - žádné jiné příjmy podle 7 ZDP (ani z v.o.s., k.s.), - podnikání bez zaměstnanců, spolupracujících osob (výjimka manželka, má-li také paušál dle 7a ZDP), není ve sdružení - roční výše příjmů v předchozích třech letech do Kč - nemůže účtovat v hospodářském roce postup: - žádost správci daně nejpozději do daného roku - správce stanoví daň do 15.5., ta je splatná do

16 Přechod na fiktivní výdaje 23.8 ZDP nutná úprava základu daně (podle 7 nebo 9 ZDP) za KR předcházející roku, ve kterém ke změně uplatňování došlo má se za to, že FO není v prodlení, jestliže podá dodatečné přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinna podat přiznání k dani za KR, ve kterém ke změně uplatňování výdajů došlo Příklad: DE 2012, procentní výdaje v roce 2013 přiznání za rok 2013 se podává do => ve stejné lhůtě je třeba podat dodatečné přiznání za 2012 a doplatit daň (je-li důvod) 23.8.b) bod 1 ZDP: přechod z vedení účetnictví na fiktivní výdaje 23.8.b) bod 2 ZDP: přechod z DE na fiktivní výdaje, obdobně se postupuje i pro přechod z výdajů podle 9.6 ZDP na fiktivní výdaje 16

17 Přechod na fiktivní výdaje - postup při přechodu z vedení účetnictví úprava o zůstatky vytvořených daňových rezerv a OP, záloh, výnosů příštích období, výdajů příštích období, příjmů příštích období a nákladů příštích období přechod z DE úprava o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem [s výjimkou pohledávek v y) ZDP] a hodnotu závazků, které by při úhradě byly daňovým výdajem, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh, o cenu nespotřebovaných zásob, a o zůstatky vytvořených daňových rezerv výjimka (společné): nájemné vč. nájemného u finančního leasingu se zahrne pouze v poměrné výši připadající na příslušný KR (nezahrnuje se část připadající na roky s fiktivními výdaji) 17

18 Příklad: DE 2012, procentní výdaje v roce 2013, k pohledávka Kč, zásoby Kč, závazek Kč => zvýšení základu daně o Kč dojde-li 2013 k úhradě pohledávky => nebude se již danit dojde-li 2013 k prodeji zásob za Kč => příjem jen Kč Přechod na skutečné výdaje 23.8 ZDP nutná úprava základu daně (podle 7 nebo 9 ZDP) za KR předcházející roku, ve kterém ke změně uplatňování došlo má se za to, že FO není v prodlení dtto jako v předchozím 23.8.b) bod 3 ZDP: přechod z fiktivních výdajů úprava ZD: - o cenu nespotřebovaných zásob, - o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem [s výjimkou pohledávek v 24.2.y) ZDP] a zaplacených záloh 18

19 Přechod z vedení účetnictví na výdaje příloha č. 2 ZDP: přechod z vedení účetnictví na daňovou evidenci - pohledávky a závazky za KR (HR) vedení účetnictví, které budou proplaceny v KR, ve kterém FO vede DE, se vyloučí ze základu daně KR, ve kterém FO vede DE, a to: - závazky základ daně zvýší, - pohledávky základ daně sníží (toto se nevztahuje na nezdaňované příjmy a na nedaňové výdaje) - stav zásob a cenin za KR (HR) vedení účetnictví ZD sníží - zůstatky účtů časového rozlišení v aktivech rozvahy a poskytnuté zálohy (s výjimkou nájemného při finančním leasingu HM a s výjimkou záloh na pořízení daňově odpis. HM) základ daně sníží - zůstatky účtů časového rozlišení v pasivech rozvahy a přijaté zálohy základ daně zvýší - zůstatky účtů daňových OP k pohledávkám základ daně zvýší 19

20 Přechod z vedení účetnictví na výdaje - pokračování - zůstatky dohadných účtů pasivních základ daně zvýší - zůstatky dohadných účtů aktivních základ daně sníží Příklad: účetnictví 2012, DE 2013, ve stavu k pohledávka Kč, zásoby Kč, závazek Kč => bude-li v roce 2013 přijata platba Kč za pohledávku => příjem se vyloučí ze zdanění 2013 bude-li v roce 2013 uhrazena částka Kč za závazek => výdaj se vyloučí ze zdanění 2013 zásoby Kč sníží základ daně v roce

21 Přechod z výdajů na vedení účetnictví příloha č. 3 ZDP: přechod z daňové evidence na vedení účetnictví základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, se: - zvýší o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh (s výjimkou záloh na hmotný majetek), hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem (kromě těch, které v době vedení DE byly za dlužníkem uvedeným v 24.2.y ZDP) - sníží o hodnotu přijatých záloh, hodnotu závazků, které by při úhradě byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro plátce daně DPH: hodnota závazku = bez DPH, byl-li uplatněn odpočet, hodnota pohledávky = bez DPH, byla-li splněna daňová povinnost na výstupu Příklad: DE 2012, účetnictví 2013, ve stavu k závazek Kč => sníží základ daně v roce 2013, bez ohledu na úhradu 21

22 Přechod z výdajů na vedení účetnictví ZDP hodnotu zásob a pohledávek, které FO evidovala v době zahájení vedení účetnictví, lze zahrnout do základu daně: - buď jednorázově v době zahájení vedení účetnictví - nebo postupně po 9 následujících zdaňovacích období, počínaje zdaňovacím obdobím zahájení vedení účetnictví, ale: ukončí-li nebo přeruší-li FO činnost nebo ukončí-li vedení účetnictví, nebo vloží-li pohledávky či zásoby do obch. společnosti / družstva, nebo přejde-li na fiktivní výdaje před uplynutím 9 roků, zvýší ve zdaňovacím období porušení podmínek ZD o zbytek Příklad: DE 2012, účetnictví od 2013, k zásoby ve výši Kč => např. zvýšení ZD v letech 2013 až 2020 vždy o 1 Kč, a v roce 2021 o zbylých Kč, ale pokud FO bude v roce 2015 aplikovat výdaje % z příjmů, zvýší v roce 2015 svůj základ daně o Kč 22

23 Spoluvlastníci, sdružení 11 ZDP příjmy dosažené společně dvěma nebo více poplatníky z titulu spoluvlastnictví a společné výdaje se rozdělují: - mezi poplatníky podle jejich spoluvlastnických podílů - plynou-li příjmy na základě písemné smlouvy rozdělují se tyto příjmy a výdaje podle této smlouvy přitom výdaje musí být rozdělovány ve stejném poměru jako příjmy pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle podílů, mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši 12 ZDP příjmy dosažené poplatníky při společném podnikání ( 7 ZDP) na základě smlouvy o sdružení a výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů se rozdělují - mezi poplatníky rovným dílem, - není-li ve smlouvě o sdružení stanoveno jinak pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi účastníky rovným dílem, mohou účastníci sdružení uplatnit výdaje pouze v prokázané výši 23

24 Spolupracující osoby 13 ZDP výpočet příjmů spolupracujících osob při spolupráci v rámci podnikání (podle 7 ZDP): způsob uplatnění způsob uplatnění spolupracující osobou hlavní osobou obdržený výsledek vlastní podnikání skutečné výdaje tak jak přebere skutečné nebo fiktivní (účetnictví či DE) fiktivní výdaje tak jak přebere skutečné nebo fiktivní 24

25 a to je vše k výkladu 25

Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi

Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi odborn mûsíãník pro úãetní praxi téma mûsíce Zdanûní pfiíjmû z pronájmu a daàové pfiiznání za rok 2013 praktické rady Zmûny v oblasti DPH v roce 2014 REKODIFIKACE Sledujeme za Vás Silniãní daà od roku 2014

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 96/1993 Sb., ve znění zákona č. 157/1993 Sb., ve znění zákona č. 196/1993 Sb., ve znění zákona

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví Transition from the tax records to accounting Stanislava Nechvátalová Plzeň 2013 Čestné

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vedení daňové evidence a přechod na účetnictví

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vedení daňové evidence a přechod na účetnictví Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vedení daňové evidence a přechod na účetnictví Jana Hermanová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

Zákon České národní rady o daních z příjmů

Zákon České národní rady o daních z příjmů Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 586/1992 Sb Zákon o daních z příjmů Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o daních z příjmů 1 Tento zákon upravuje

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování Novinky v ZDP pro fyzické osoby 2015 2. část podklady pro on-line seminář 3. 2. 2015 očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování 1

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR

III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR Daňová evidence a povinnosti z ní plynoucí pro vedení evidence o majetku a hospodaření podnikatelského subjektu. Daňové subjekty a základní zásady

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

Diplomová práce Daňová evidence on-line vypracoval: Bc. Tomáš Holčapek vedoucí práce: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika 2006 Anotace Diplomová

Více