Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:"

Transkript

1 Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne v hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing. Zbyněk Parma Bc. Pavel Šrámek Hosté Bc. Jana Janulíková- tajemník Ing. Pavel Kaňa - předseda finančního výboru Omluveni: Schůzi zahájil a řídil starosta městyse Mgr. Bc. Marek Košut Schůze byla zahájena v hod. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 5. schůze rady městyse 5. schůzi Rady městyse Moravská Nová Ves zahájil starosta městyse Mgr. Bc. Marek Košut. Oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů rady. Zapisovatelem starosta jmenoval Bc. Janu Janulíkovou. Starosta vyzval radní, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 5. schůze rady městyse. Navržen(a) byl(a) pan(í) Eva Gréeová který(á) vyslovil(a) s návrhem souhlas. Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: 1. Zahájení, program 5. schůze rady 2. Kontrola zápisu, plnění úkolů 3. Obřadní místo Selský dvůr 4. Žádost o povolení krojového plesu Převedení pohledávky ve výši ,- Kč do podrozvah. účtu 6. Převedení pohledávky ve výši ,23 Kč do podrozvah. účtu 7. Platový výměr ředitele školy 8. Souhlas zastupitelstva s pověřením rady 9. Věcné břemeno pro spol. E.On 10.Vyplácení mezd pro nepedag. pracovníkům 11.Žádost o prodej pozemku p.č. 2789/2 12.Odkup pozemků pod komunikací Na Výsluní 13. Kronikářka od Redakční rada od Služby Moravská Nová Ves, přísp. organizace 16. Vyjádření k projektu kanalizace ul. Školní 17. Hnízda kontejnery na tříděný odpad 18. Platový výměr - ředitelka MŠ 19.Studie parků v Moravské Nové Vsi 20.Závěr 1

2 Usnesení č. 1/5/2011 Rada městyse Moravská Nová Ves s c h v a l i l a program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves a ověřovatele zápisu o průběhu 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves paní Evu Gréeovou. Bod č. 2 programu Kontrola zápisu, plnění úkolů Úkoly jsou průběžně plněny. Usnesení č. 2/5/2011 Rada městyse Moravská Nová Ves v z a l a n a v ě d o m í zápis ze 4. schůze. Bod č. 3 programu Obřadní místo Selský dvůr Rada městyse se zabývala návrhem týkající se schválení Konání svatebních obřadů: - obřadní místo - na pozemku p.č v Kú Moravská Nová Ves na Anenské ul. Selský dvůr Termíny svatebních obřadů: každá sobota v měsíci, každá středa a pátek odpoledne. Poplatky za svatební obřady: -uzavření manželství na ustanoveném obřadním místě Selský dvůr na pozemku č.p stanovený poplatek 500,- Kč Usnesení č. 3/5/2011 Rada městyse Moravská Nová Ves s ch v á l i l a obřadní místo, termíny a poplatky pro konání svatebních obřadů na pozemku p.č Selský dvůr pro volební období Bod č. 4 programu Žádost o povolení krojového plesu Rada městyse se zabývala žádostí Slováckého krúžku, občanské sdružení, který žádá o povolení pořádání Krojového plesu v místní sokolovně dne Usnesení č. 4/5/2011 Rada městyse Moravská Nová Ves s c h v á l i l a pořádání Krojového plesu Bod č. 5 programu Převedení pohledávek na podrozvahový účet Rada městyse projednala dlouhodobě vedené pohledávky po splatnosti, které je potřeba převést na podrozvahový účet. Jedná se o částku ,- Kč Usnesení č. 5/5/2011 Rada městyse s c h v a l i l a odepsání pohledávky po splatnosti na podrozvahový účet, která se týká Komise pro projednávání přestupků, kde poslední vymáhaná pohledávka měla datum splatnosti Ve vymáhání pohledávky se bude i nadále pokračovat. Celková výše pohledávky činí ,- Kč. 2

3 Bod č. 6 programu - Převedení pohledávky na podrozvahový účet Rada městyse projednala dlouhodobě vedené pohledávky po splatnosti, které je potřeba převést na podrozvahový účet. Jedná se o částku ,23 Kč. Usnesení č. 6/5/2011 Rada městyse projednala a d o p o r u č u j e zastupitelstvu městyse schválit odepsání pohledávky po splatnosti na podrozvahový účet, která se týká dlužného nájemného za byt v domě č.451 v celkové výši ,23 Kč s datem splatnosti Ve vymáhání pohledávky se bude i nadále pokračovat. Bod č. 7 programu Platový výměr ředitel zákl. školy Rada městyse se zabývala novým předloženým platovým výměrem ředitele základní školy s účinností od Usnesení č. 7/5/2011 Rada městyse Moravská Nová Ves s c h v á l i l a nový platový výměr pro ředitele základní školy s účinností od Bod č. 8 programu Souhlas zastupitelstva s pověřením rady Rada městyse se zabývala problematikou kompetencí zastupitelstva a navrhuje, aby zastupitelstvo městyse pověřilo radu městyse ke schvalování rozpočtových opatření týkající se příchozích dotací a zároveň aby zastupitelstvo pověřilo radu ke schvalování posledních rozpočtových opatření ke konci každého účetního roku. Usnesení č. 8/5/2011 Rada městyse Moravská Nová Ves d o p o r u č u j e zastupitelstvu, aby pověřilo radu ke schvalování rozpočtových opatření týkající se příchozích dotací a posledních rozpočtových opatření na konci každého účetního roku. Bod č. 9 programu Věcné břemeno pro spol. E.On Rada městyse projednala žádost fa. E.On na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 625/1 v KÚ Moravská Nová Ves na LV Jedná se o zřízení distribuční soustavy stavby realizované pod názvem Moravská Nová Ves, nám. Republiky DS, Zugarová, spočívá v umístění venkovního vedení NN včetně podpěrného bodu. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu 4000,- Kč. Usnesení č. 9/5/2011 Rada městyse Moravská Nová Ves d o p o r u č i l a věcného břemene k p.č. 625/1 schválit. zastupitelstvu smlouvu o zřízení 3

4 Bod č. 10 programu Vyplácení mezd pro nepedag. pracovníkům Rada městyse projednala žádost ředitele školy týkající se odměňování nepedagogických pracovníků. Zřizovatel nesouhlasí s navrhovaným řešením a doporučuje řediteli základní školy najít řešení, kde by nebylo potřeba dofinancovávat mzdy nepedagogických pracovníků zřizovatelem. Usnesení č. 10/5/2011 Rada městyse Moravská Nová Ves n e s c h v á l i l a žádost ředitele školy, týkající se dofinancování mezd nepedagogickým pracovníkům. Bod č. 11 programu Žádost o prodej pozemku p.č. 2789/2 Rada městyse projednala žádost p. Jaroslava Nešpora týkající se prodeje p.č. 2789/2 v KÚ Moravská Nová Ves. Zatím žádné rozhodnutí rada neučinila, odložila své rozhodnutí po vyjádření MěÚ Břeclav, oddělení stavebního úřadu, p. Šestáka, který bude řešit dělení pozemku. Usnesení č. 11/5/2011 Rada městyse Moravská Nová Ves zatím o d l o ž i l a rozhodnutí na další zasedání rady - prodej pozemku p.č. 2789/2. Bod č. 12 programu - Odkup pozemků pod komunikací Na Výsluní Rada městyse se zabývala problematikou pozemků pod komunikací Na Výsluní. Je potřeba pozemky p.č. 2103/4 o výměře27 m², p.č. 2103/5 o výměře 232 m², p.č. 2103/7 o výměře 169 m², p.č. 2103/8 o výměře 155 m² od vlastníků odkoupit a pozemky, které jsou zapsány jen pro právo hospodaření na MNV Moravská Nová Ves na LV 1 - p.č. 2103/1 o výměře 2791 m², p.č. 2103/3 o výměře 1415 m², p.č. 2103/6 o výměře 408 m² převést na LV Usnesení č. 12/5 /2011 Rada městyse Moravská Nová Ves se zabývala pozemky pod komunikací na ulici Na Výsluní a s o u h l a s i l a se zahájením jednání s vlastníky pozemků týkající se narovnání práv k těmto pozemkům. Bod č. 13 programu Kronikářka od Rada městyse se zabývala podanými žádostmi na kronikářku. Na výzvu se ozvali p. Eva Kalužíková, Dana Prajková a Marcele Luňáková a to s účinnosti od Usnesení č. 13/5/2011 Rada městyse Moravská Nová Ves s c h v á l i l a do funkce kronikářky p. Marcelu Luňákovou a to s účinnosti od Bod č. 14 programu Redakční rada od Rada městyse se zabývala ustanovením a složením redakční rady. Rada souhlasila s tím, aby členy redakční rady se staly p. Marcela Luňáková, Vlasta Valná a Jana Janulíková. Usnesení č. 14/5/2011 Rada městyse Moravská Nová Ves s c h v á l i l a redakční radu pro vydávání Zpravodaje a to p. Marcelu Luňákovou, Vlastu Valnou a Janu Janulíkovou. 4

5 Bod č. 15 programu Služby Moravská Nová Ves, přís. organizace Rada městyse se zabývala příspěvkovou organizací Služby Moravská Nová Ves. Místostarosta p. Kučera seznámil členy rady s problémy, které momentálně řeší. Usnesení č. 15/5/2011 Rada městyse Moravská Nová Ves v z a l a n a v ě d o m í informaci místostarosty, týkající se příspěvkové organizace Služby Moravská Nová Ves. Bod č. 16 programu Vyjádření k projektu kanalizace ul. Školní Rada městyse se zabývala projektovou dokumentací p. Průdka k napojení inženýrských sítí k jeho RD. Usnesení č. 16/5/2011 Rada městyse Moravská Nová Ves s o u h l a s i l a s vydáním souhlasného stanoviska k předloženému projektu k RD. Bod č. 17 programu Hnízda kontejnery na tříděný odpad Rada městyse Moravská Nová Ves se zabývala umístění tzv. hnízd místa, kde budou umístěny kontejnery na tříděný odpad- jedná se o prostranství na ul. Nárožní, dále na ul. Průjezdní u prodejny Pronachemu, na ul. Široká Hliník před garážemi a u DPS. Usnesení č. 17/5/2011 Rada městyse Moravská Nová Ves s o u h l a s i l a s umístěním kontejnerů na tříděný odpad na ul. Nárožní, dále na ul. Průjezdní u prodejny Pronachem, a na ul. Široká-Hliník před garážemi a u DPS. Bod č. 18 programu Platový výměr ředitelka mateřské školy Rada městyse se zabývala novým platovým výměrem platným od pro ředitelku mateřské školy. Platový výměr taj jak byl předložen, byl členy rady schválen. Usnesení č. 18/5/2011 Rada městyse Moravská Nová Ves s o u h l a s i l a se stanovením platového výměru pro ředitelku mateřské školy. Bod č. 19 programu Studie parků v Moravské Nové Vsi Rada městyse se zabývala stavem - problematikou prodávajících stánkařů, kteří si staví stánky před budovou úřadu nevyhovující. Dále se zabývala zadáním studie týkající se stávajících parků. Usnesení č. 19/5/2011 Rada městyse Moravská Nová Ves s o u h l a s i l a se zadáním za účelem vypracování studie týkající se úpravou a koncepcí stávajících parků. 5

6 Bod č. 20 programu Závěr 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves byla ukončena v hod.... starosta Městyse Moravská Nová Ves... místostarosta Městyse Moravská Nová Ves (jiný radní) Zpracovala a zapsala: Bc. Jana Janulíková Ověřovatel: Eva Gréeová Čistopis vyhotoven dne 11.ledna

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31. 12. 2012 v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 1 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hlaváček, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Příkazský, paní Rozkydalová,

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice)

Zápis. Z466/12/13 - Prodej pozemků p. č. 655, 656/1 a 656/2 ZO Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 Vinoř (zahrádkářská kolonie směrem na Ctěnice) Praha Vinoř, č.j. 2009/2013 Zápis z 29.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 19.12.2013 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více