Pokyny pro žáky k psaní odborných prací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro žáky k psaní odborných prací"

Transkript

1 Pokyny pro žáky k psaní odborných prací Součástí středoškolského a vysokoškolského vzdělávání je dnes i publikační činnost žáků a studentů. Při psaní jakékoliv odborné práce (např. ročníkové, seminární, SOČ nebo diplomové) se pisatelé musí řídit nejen pokyny vedoucího práce (tj. vyučujícího, který práci zadává), ale i obecnými zásadami, normami pro psaní a citování odborných textů. Tyto normy stanoví nejen formální úpravu práce, ale také formu bibliografických citací a odkazů Vizuálně grafická úprava práce 1.1 Normostrana Normostrana by mohla být definována jako množství textu, vyjádřené počtem znaků včetně mezer, umístěné na jednu stránku formátu A4. Obvykle se tím rozumí 30 řádků o 60 znacích, tj. celkem 1800 znaků na tento formát. Z takto formulované definice normostrany jasně vyplývá, že se tu hovoří o množství textu, ale nikoli o obsahu textu, tj. o obtížnosti jeho sestavování a jeho vypovídací hodnotě. Ať jde již o původní tvorbu textu, případně jeho překladu z nebo do cizího jazyka. Také může jít o pouhé opisování textu, které je oproti původní tvorbě nebo překladu textu pochopitelně nejsnadnější. Co se obsahu textu týče, je třeba se vždy řídit zadáním práce a pokyny zadávajícího. Abychom dosáhli požadovaného počtu znaků na stranu, je vhodné použít typ písma Arial, případně Times New Roman, řádkování 1,5, velikost písma 12 nebo 14, okraje 3 cm z obou stran, 2,5 cm shora a zdola, text by měl být zarovnán do bloku (viz stejnojmenná funkce na horní liště Wordu). V rámci celé práce je zásadně nutné zachovat naprosto stejnou grafickou úpravu. 1.2 Titulní strana Práce je obvykle uvozována titulní stranou. Z této strany by mělo být zřetelné, kdo práci napsal, kdo ji vedl, název práce, o jakou práci se jedná (ročníkovou, seminární, diplomovou atd.), rok vydání (vytištění) práce a název instituce, v rámci které byla práce vytvořena (např. název střední školy, vysoké školy, výzkumného institutu). 1.3 Číslování stran Pro snadnější orientaci v textu musí být všechny strany práce číslované, a to dokonce i titulní strana, ačkoliv na ní se číslo strany nezobrazuje (a tedy ani netiskne). V případě, že práce obsahuje přílohy, tyto mohou, ale nemusí být číslované samostatně. Všechny strany včetně stran příloh musí být uvedeny v obsahu práce, který se ve struktuře práce umisťuje obvykle za titulní stranu. Stejně trak je ale možné umístit obsah práce až zcela na závěr. Číslo strany se umisťuje do zápatí na straně vpravo. 1 Významnou normou upravující komplexně z formálního i obsahového hlediska práci je například materiál ústřední komise SOČ Vzory grafické úpravy desek, titulní strany a úvodních stránek práce SOČ (viz 1

2 1.4 Obrázky, tabulky a grafy V řadě případů může být nutné, případně přinejmenším vhodné pro větší názornost, dokreslení, dokumentaci, eventuálně zvýšení atraktivity práce, začlenit do práce obrázky, tabulky nebo grafy. Každá tabulka, graf nebo obrázek musí být opatřen popiskem a rovněž číslován, aby na něj bylo možno jednoznačně odkázat v samotném textu práce. Pokud práce obsahuje více grafů či tabulek, je třeba důrazně dbát na to, aby byly všechny ve stejné grafické úpravě (sytost výplně, tloušťka čar ohraničení, formát písma) a pokud je to možné, ve stejné velikosti a na stránce umístěné na stejném místě (např. se shodným odsazením od levého okraje stránky). Samotný text práce by měl být od vloženého objektu dostatečně a přehledně oddělen, přičemž text objekt neobtéká, ale zásadně pokračuje pod vloženým objektem. 1.5 Členění textu Samotný text práce je obvykle členěn do jednotlivých kapitol, které musí být číslované a náležitě nadepsané tak, aby nadpis adekvátně vystihoval obsah kapitoly a zároveň čtenáře zaujal. Jednotlivé kapitoly odráží strukturu a tématické členění práce. Názvy jednotlivých kapitol s přiřazenými čísly stránek potom obvykle tvoří strukturu obsahu práce. V rámci kapitol je potom text členěn do jednotlivých odstavců, v nichž je obvykle rozvíjena jedna myšlenka nebo argument. Odstavce jsou od sebe navzájem a od dalších objektů (např. obrázků, tabulek nebo grafů) oddělené klávesou ENTER a jejich první řádek je pro větší vizuální přehlednost pomocí klávesy Tab odsazen. 2. Citace a odkazy Při psaní práce si obvykle nevystačíme pouze s vlastními úvahami, myšlenkami, údaji a daty, ale obvykle musíme vycházet i z prací jiných autorů. Tento způsob tvorby práce je nejenom přípustný, legitimní, ale zejména v případě odborných prací dokonce žádoucí, ovšem pouze za dodržení poměrně přísných pravidel týkajících se práce s citacemi a odkazy. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že i odborná práce složená pouze z myšlenek jiných autorů (takzvaná kompilace), pokud z nich jsou vyvozeny vlastní, nové a invenční závěry, může být vysoce hodnocená, ceněná a přínosná. Předpokládá se ale, že z textu je jasně patrno, které myšlenky jsme převzali (a od koho) a které jsou naše vlastní. V současném akademickém světě není mnoho větších prohřešků, než nepřiznané užití cizích myšlenek, úvah a dat. V neposlední řadě je rovněž nutno podotknout, že toto plagiátorství je navíc porušením autorského zákona. 2.1 Jak pracovat s cizí myšlenkou? V zásadě existují dva možné způsoby, jak použít legitimně cizí myšlenku nebo závěr ve vlastní práci. Těmito dvěma způsoby jsou parafráze a citace. Parafrázi můžeme definovat jako jasné a přesné vyjádření cizí myšlenky, úvahy nebo závěru vlastními slovy. V takovém případě neužíváme k uvození myšlenky nebo úvahy uvozovky, uvedeme pouze jméno autora myšlenky, odkaz na zdroj, odkud jsme čerpali (viz níže), a následně vlastními slovy vyjádřenou samotnou myšlenku. Citací se potom rozumí doslovné vyjádření cizí myšlenky nebo úvahy. Citujeme-li, uvedeme jméno autora myšlenky a odkaz na zdroj, odkud jsme čerpali včetně čísla stránky (viz níže), k uvození cizí myšlenky potom použijeme uvozovky. 2

3 Text v uvozovkách je obvykle psán kurzívou. Je-li citace delší, tzn. několik řádků nebo celý odstavec, je vhodné ji oddělit od ostatního textu do samostatného odstavce a psát ji menší velikostí písma než je ostatní text. 2.2 Odkazy na citace Užijeme-li cizí myšlenku, úvahu nebo data v textu své práce, a to ať již formou parafráze nebo přímé citace, musíme zároveň bezpodmínečně uvést rovněž autora dané myšlenky a zdroj, odkud jsme čerpali. Za tímto účelem můžeme užít několik metod odkazování na cizí zdroje. Za zmínku stojí zejména tři hlavní možné metody, a to metoda průběžných poznámek, metoda číselných citací a metoda prvního prvku a data. V této souvislosti je třeba upozornit, že v celé práci musí být užita a dodržována metoda pouze jedna! Metoda poznámek Na jednotlivé dokumenty odkazujeme pomocí čísla poznámky a bibliografické údaje zdroje uvádíme v poznámce pod čarou. Na konci práce uvedeme v soupisu zdrojů všechny bibliografické odkazy uspořádané abecedně dle jména autora. Příklad: V textu práce uvedeme: ke stejnému závěru ostatně dospěl i Marada 1 V poznámce pod čarou uvedeme: 1 Marada, Radim. (ed.) Etnická různost a občanská jednota. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. Metoda číselných citací Jednotlivé dokumenty jsou očíslovány podle pořadí, v jakém jsou uvedeny v soupisu zdrojů, který je umístěn na samotném závěru práce. V případě, že je některý ze zdrojů citován vícekrát, opakuje se pod stejným číslem. Příklad: V textu práce uvedeme: ke stejnému závěru ostatně dospěl i Marada (1) V soupisu zdrojů uvedeme: 1. Marada, Radim. (ed.) Etnická různost a občanská jednota. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. (následují další citace použitých dokumentů podle čísel) Metoda prvního prvku a data V textu vlastní práce se vyznačuje identifikační část, pod kterou lze zdroj/dokument nalézt v bibliografickém soupisu zdrojů na konci práce společně s rokem vydání dokumentu v kulatých závorkách. Identifikační částí bývá zpravidla 3

4 jméno autora. V případe, že autor napsal v daném roce více prací, za rokem vydání se pro odlišení uvádí malá písmena abecedy (a-z). Příklad: V textu práce uvedeme: ke stejnému závěru ostatně dospěl i Marada (2006) ke stejnému závěru ostatně dospěl i Marada (2006a) V soupisu zdrojů uvedeme: 1. Marada, Radim. (ed.) Etnická různost a občanská jednota. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. (následují další autoři použitých dokumentů uspořádaní dle abecedního pořádku) 2.3 Citační norma Existuje mnoho způsobů, jak uvádět použitou literaturu. V České republice je nejvíce rozšířena mezinárodní norma ISO 690 a ISO 690-2, kterým bude věnována následující podkapitola. Akademická komunita však celosvětově používá mnoho jiných citačních stylů, které se liší podle oboru, mohou být svázány s profesními organizacemi (např. Modern Language Association MLA), nebo s jednotlivými odbornými časopisy. Podobně jak bylo zdůrazňováno v podkapitole 2.2, nejenom co se metod odkazování týče, ale i v případě citační normy je bezpodmínečně nutné v celé práci užívat a dodržovat citační normu pouze jednu! ČSN ISO ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura (účinnost od ) obsahuje pravidla psaní a odkazování bibliografických citací monografických publikací a jejich částí, časopiseckých (seriálových) článků, příspěvků do monografií (např. sborníků z konferencí) a patentových dokumentů. ČSN ISO Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části (účinnost od ) stanovuje způsoby citování elektronických monografií, databází a počítačových programů a jejich částí, elektronických seriálových publikací (časopisy) a jejich částí (články), elektronických nástěnek, diskusních fór a elektronických zpráv, a to jak pro elektronické publikace na příslušných nosičích (CD ROM, disk), tak i pro online dokumenty, u nichž je třeba ještě uvést dostupnost v počítačové síti. (následující příklady jsou přejaty z publikace Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty sociálních studií) 2 A. tištěné monografické a seriálové publikace Monografická publikace Příjmení autora, jméno autora. Rok vydání. Název publikace. Místo vydání: Vydavatel. 2 (staženo ). 4

5 Marada, Radim. (ed.) Etnická různost a občanská jednota. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. Část monografické publikace sborníky (např. z konferencí) Příjmení autora, jméno autora. Rok vydání. Název příspěvku. In Příjmení autora/editora, Jméno autora/editora. Název monografie. Místo vydání: Vydavatel, lokace v monografii (údaj o stranách s použitím zkratky s. pro české a p. pro anglické dokumenty, čísla oddělena pomlčkou bez mezer). Musil, Libor; Navrátil, Pavel Přístupy k práci s menšinami. In Sirovátka, Tomáš (ed.) Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií a Nakladatelství Georgetown, s Článek v seriálové publikaci (pokračujícím zdroji) Příjmení autora, jméno autora. Rok vydání. Název článku. Název seriálové publikace: Název konkrétního vydání ročník (číslo svazku): lokace v publikaci (strany oddělené pomlčkou). Řeháková, Blanka Jak vnímáme příjmové nerovnosti a jaké bychom je chtěli mít. Sociologický časopis 36 (1): Szaló, Csaba Vymístění uvnitř životního světa: kulturní vymístění jako přepis významů a identit. Sociální studia: Displacement/Vymístění (2): Curley, Alexandra M Theories of urban poverty and implications for public housing policy. Journal of Sociology & Social Welfare 32 (2): Diplomové, habilitační a rigorózní práce Příjmení autora, jméno autora. Rok vydání. Název publikace. Údaj o typu publikace. Místo vydání: Vydavatel (univerzita, fakulta, katedra apod.). Vedoucí diplomové práce (s uvedením titulů). Potočný, Tomáš Lidé na okraji: případová studie satelitního městečka. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie. Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Petr Mareš, Csc. B. elektronické dokumenty a zdroje Webová stránka Příjmení, jméno autora stránky. Název stránky [online]. Poslední revize datum poslední revize [citováno dne zkratkou cit.]. < URL adresa stránky >. Wales, Jimmy; Sanger, Larry. Wikipedia: The Free Encyclopedia [online]. Last revision [cit ]. <http://www.wikipedia.org>. Elektronická monografie Příjmení autora, jméno autora. Rok vydání. Název publikace [online]. Vydavatel. [citováno dne zkratkou cit.]. Dostupné z < URL adresa stránky>. Borgatta, Edgar F.; Montgomery, Rhonda J.V. (eds.) Encyclopedia of Sociology. New York: Macmillan Reference USA. [cit ] Dostupné z: <http://find.galegroup.com/gvrl/infomark.do?&type=retrieve&tabid=t002&prodid=gvrl&docid=cx &eisbn= X&source=gale&userGroupName=masaryk&version=1.0>. Elektronické seriály (jejich části) Příjmení autora, jméno autora. Rok vydání. Název článku. Název seriálové publikace: Název konkrétního vydání [online], ročník (číslo svazku): lokace v publikaci (strany oddělené pomlčkou) (jsou-li uvedeny). Poslední revize datum poslední revize [citováno dne zkratkou cit.]. Dostupné z < URL adresa stránky>. 5

6 Hargreaves, Katrina; Ken, Daniels Parents Dilemmas in Sharing Donor Insemination Conception Stories with their Children. Children & Society. OnlineEarly Articles [online]. Last revision [cit ]. Dostupné z <http://www.blackwell synergy.com/doi/full/ /j x>. Samostatné elektronické texty (drafty, working papers aj.) Příjmení, jméno autora. Název dokumentu [online]. Poslední revize datum poslední revize [citováno dne zkratkou cit.]. Dostupné z < URL adresa stránky >. Anderson, John Aboriginal children in poverty in urban communities: social exclusion and the growing racialization of poverty in Canada [online]. Last revision [cit ]. Dostupné z <http://www.ccsd.ca/pr/2003/aboriginal.htm>. V Kroměříži dne Vypracoval: Mgr. Jiří Pospíšil 6

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STUDENTSKÝCH TEXTŮ NA KATEDŘE POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ ZČU V PLZNI verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni Tento dokument obsahuje základní

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské)

NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) 1 z 46 11.6.2011 8:51 NĚMEC, Jiří; ŠEDINOVÁ, Petra. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Obecné metodické rady k psaní a formální úpravě závěrečných vysokoškolských prací na PdF MU. Stránky:

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce

Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce Jiří Němec, Petra Šedinová leden 2006 Pozn.: Tento text vytváří společný rámec pro psaní bakalářských a diplomových prací na PdF MU v Brně. Dílčí formální,

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI

JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI JAK PSÁT ODBORNOU PRÁCI Příručka pro studenty 2. ročníků Školní rok 2014/15 Gymnázium a SOŠE Sedlčany OBSAH OBSAH... 2 1. TERMÍNY... 3 1. pololetí... 3 2. pololetí... 3 Přehled termínů... 4 2. HODNOCENÍ...

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková

Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková AHOL Vyšší odborná škola o.p.s., Ostrava - Zábřeh Diplomový seminář příručka k tvorbě absolventské práce Mgr. Stanislava Špirková Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2006 OBSAH Úvod...1 1. Téma absolventské

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce

Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA Jaselská 7/9, Brno Formální úprava maturitní práce 2013/2014 OBSAH Úvod... 3 1 Struktura empiricky zaměřené práce... 4 1.1 Vzor obsahu... 6 1.2 Vzor desky... 7 1.3 Vzor titulní

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací č Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací ř ř 1 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH ÚKOLŮ o Diplomová práce je odborná studie, kterou má diplomant prokázat schopnost

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více