STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU"

Transkript

1 STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011

2 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D. první, Vysoká škola podnikání, a. s. Vydala: Vysoká škola podnikání, a. s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 O OBSAH Úvod... 5 VÝSTUPY Z UČENÍ Cestovní ruch a volnočasové aktivity Cestovní ruch a volnočasové aktivity Definice cestovního ruchu... 8 Činitele rozvoje a rozmístění CR Selektivní (stimulační) faktory Lokalizační faktory Realizační faktory Systém cestovního ruchu Předpoklady rozvoje cestovního ruchu Typologie a formy cestovního ruchuu Druhy cestovního ruchu: Formy cestovního ruchu Cestovní ruch x volnočasové aktivity Nové trendy cestovního ruchu Trendy v produktech nabízených CR Geografie cestovního ruchu Geografie CR v Evropě Geografie cestovního ruchu v Americe Geografie cestovního ruchu v Asii Geografie cestovního ruchu v Austrálii a Oceánii Marketing v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Marketingové plánován Proces marketingovéhoo plánování Marketingový výzkum Obsah marketingovéhoo výzkumu Problémovéé oblasti marketingovéhoo výzkumu Marketing služeb Charakteristika služeb Efektivní marketingové řízení služeb Marketing v cestovním ruchuu a volnočasových aktivitách Marketingový mix cestovního ruchuu a volnočasových aktivit Chování spotřebitele Závěr... 43

4 Použitá literatura a další zdroje... 44

5 Úvod Úvod Vážení student čtenáři, Do rukou se Vám dostáváá opora k volitelnému modulu Podnikání v cestovním ruchu. Tato opora by Vám ve dvou obšírnějších a komplexně zaměřených kapitolách měla, nabídnou základní informace k problematice podnikání v perspektivním a důležitém sektoru států s vyspělými ekonomikam v cestovním ruchu. V úvodu každé kapitoly jsou uvedeny informace a znalosti, které jejím prostudováním získáte. Součástí každé kapitoly, je také část věnovaná kontrolním otázkám a nezbytnou součástí je také zadání dílčích aktivit pro získání zápočtu z Vámi zvoleného modulu. Věřím, že prostudováním opory s využitím doporučené literatury a praktickou aplikací těchto teoretických poznatků při zpracování úkolů, získáte konkrétní znalosti a dovednosti pro jejich nebojácné využití v praxi, třeba při realizaci samostatné podnikatelské činnosti v oblasti cestovního ruchu. Lenka Švajdová 5

6 Podnikání v cestovním ruchu VÝSTUPY Z UČENÍ Po úspěšném absolvování modulu budou student schopni Definovat základní formy a typy cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Rozpoznají příležitosti a hrozby pro rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivitt z hlediska geografie cestovního ruchu Identifikovat nové trendy v oblasti cestovního ruchu Definovat specifika marketing služeb Umět zpracovat marketingový plán a realizovat marketingový výzkum Znám specifika chování spotřebitelů služeb cestovního ruchu a volnočasových aktivitt 6

7 Cestovní ruch a volnočasové aktivity 1 Cestovní ruch a volnočasové aktivity ÚVOD Tato kapitolaa s názvem cestovní ruch a volnočasové aktivity je zaměřena na charakteristiku cestovního ruchu a volnočasových aktivit obecně. Věnuje se rovněž Novým trendům cestovního ruchu a geografii cestovního ruchu, která hraje při rozvoji výše zmiňovaných aktivit důležitou roli. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů budete UMĚT: porozumět významu cestovního ruchu a volnočasových aktivit pro rozvoj regionů. vnímat vliv předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu na lokalizaci zařízení poskytujících služby cestovního ruchu a volnočasovýc ch aktivit, stejně tak jako vliv změn ve společnosti na cestovní ruch potažmo rozvoj nových trendů cestovního ruchu. analyzovat podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit. Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů ZÍSKÁTE: Možnosti rozvoje nových trendů cestovního ruchu pro konkrétní oblast informace o potenciálu rozvoje cestovního ruchu a volnočasových aktivit pro konkrétní oblast Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: identifikovat a interpretovat možnosti rozvoje cestovního ruchu a volnočasových aktivit. posuzovat úroveň přítomnosti a rozvoje nových trendůů cestovníhoo ruchu. 7

8 Podnikání v cestovním ruchu 1..1 Cestovní ruch a volnočasové aktivity Definice cestovního ruchu Cestovní ruch (dále též CR) se stal postupně neodmyslitelnou součástí existence hospodářsky vyspělého světa a lze jej charakterizovat jako specifickou formu mechanického pohybu obyvatelstva, jejíž intenzita a rozsah stále roste. Představuje významný společenský a kulturní fenomén a je jedním z důležitých zdrojů ekonomické prosperity stále většího počtu zemí a regionů. Cestovní ruch se podstatným způsobem podílí na tvorbě HDP, pozitivně ovlivňuje platební bilanci státu, tvoří příjmy státního rozpočtu, má vliv na příjmy místních rozpočtů, a jeho rozvoj podporuje investiční aktivity. CR bývá také častoo označován za nejvýznamnější odvětví, ve kterém vzniká nejvícee pracovních příležitostí. Cestovní ruch představuje rozsáhlý trh, který vyžaduje uspokojení různorodých potřeb, a tím vbuduje pozornost podnikatelů, veřejné i státní správy, i velmi dynamicky se rozvíjející segment ekonomiky. K základním rysům cestovního ruchu tedy patří: Dočasnost změny místa stálého bydliště a dočasnost pobytu mimo něj Nevýdělečný charakter cesty a pobytu (jsou obvykle realizovány ve volném čase) Vztahy mezi lidmi, jež cestovní ruch vyvolává. Činitele rozvoje a rozmístění CR Z ekonomického i geografického hlediska se činitele rozvoje a rozmístění cestovního ruchu dělí na: Činitele, které stimulují vznik cestovního ruchu ve funkci poptávky a klasifikují se jako selektivní (stimulační) faktory Činitele, které vytvářejí možnosti pro jeho lokalizaci ve vztahu nabídky teritoria a klasifikují se jako lokalizační podmínky Činitele, které umožňují jeho faktickou realizaci a klasifikují se jako realizační podmínky. Jejich společným jmenovatelem je to, že se projevují vždy v prostorovém, územním uspořádání Selektivní (stimulační) faktory V cestovním ruchu zaujímají prvotní postavení a člení se dále na faktory objektivní a subjektivní. Objektivní faktory - Politické mír a mírové uspořádání světa, příznivé mezinárodní klima, ve vztahu k jednotlivým zemím pak vnitropolitická situace (stabilita či nestabilita) a charakter politického systému. V rámci mezinárodního cestovního ruchu mají 8

9 Cestovní ruch a volnočasové aktivity značný vliv i státní hranice ovlivňující možnost volného pohybu po území státu (vízová politika). - Dosažená životní úroveň obyvatelstva souvisí s objemem fondu volného času, kdy zkracování pracovní doby a prodlužování dovolených umožňuje zapojovat do CR stále větší počet obyvatel, vzdálenější i nové destinace. U většiny populace ve vyspělých zemích je účast na CR, také otázkou životního stylu. - Urbanizační spojené s růstem role města (velikost a hustota sídel) v životě společnosti - Demografické hustota, věková struktura populace, vzdělanost, zvyky, mentalita, porodnost úmrtnost aj. - Faktor životního prostředí problémy stavu, znehodnocování a vývoje životního prostředí Subjektivní faktory Patří zde řada psychologických pohnutek (vlastní zkušenosti a zážitky, poznatky o místních kulturách atd.) ), které ovlivňují rozhodování obyvatel k účasti na CR a jeho směřování. Podstatnou a důležitou roli má propagace a reklama, které mají dopad na vytváření mondénnosti a módnosti některých oblastí a středisek. V relativně krátké době můžou tyto skutečnosti zvýšit přísun návštěvníků do dané destinace a postupně vyvolat i značné změny v rozmístění mezinárodního CR v širších oblastech Lokalizační faktory Lokalizační podmínky v rozvoji CR zaujímají rozhodující postavení při konkrétní lokalizaci jeho realizacee a rozhodují o funkčním využití konkrétní oblasti (střediska) z hlediska přírodních možností, kvality a charakteru společenských atraktivit či podmínek. Rozdělují se na: Přírodní podmínky a atraktivity Ve vztahu k rozmístění cestovnímu ruchu jsou stacionární, do značné míry konstantní a uplatňují se zpravidla v plošně rozsáhlejších areálech. Řadí se zde klimatické poměry, hydrologické poměry, reliéf a morfologické poměry, rostlinstvoo a živočišstvo. Společenské podmínky a atraktivity Charakteristické pro společenské podmínky a atraktivity je hlavně uspokojení poptávky účastníků po vzdělání, poučení a zábavě. Typickým rysem je značná územní koncentrace převažuje střediskové (bodové) rozmístění. Řadíí se zde kulturně historické památky, architektonicky zajímavé a významné objekty, sportovní zařízení, kulturní zařízení, umělecké sbírky, kulturní, sportovní, společensko zábavní a jiné akce Realizační faktory Realizační podmínky mají dominující postavení pro konečnou fázi uskutečňování různých forem cestovního ruchu; umožňují oblasti (středisku) cestovního ruchu dosáhnout (pomocí dopravy) a využít (prostřednictvím ubytovacích, stravovacích i jiných zařízení). 9

10 Podnikání v cestovním ruchu Systém cestovního ruchu Cestovní ruch spadá do mnoha vědních disciplín, existuje: Ekonomie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Sociologie cestovního ruchu Psychologie cestovního ruchu Cestovní ruch lze charakterizovat jako otevřený a dynamický systém, který tvoří dva podsystémy, a to subjekt cestovního ruchu a objekt cestovního ruchu včetně vzájemných vazeb. SCHEMA 1.1 Systém cestovního ruchu Subjekt cestovního ruchu Subjekt cestovního ruchu reprezentuje účastník cestovního ruchu charakterizován z několika hledisek: Ekonomického Statistického Ze statistického hlediska dělíme subjekty cestovního ruchu na: Návštěvníka Turistu Výletníka Stálý obyvatel jako potenciální zákazník a může být 10

11 Cestovní ruch a volnočasové aktivity Z ekonomického hlediska je subjektem cestovníhoo ruchu je každý, kdo uspokojuje svoje potřeby spotřebou statkůů cestovníhoo ruchu v době cestování a pobytu mimo místo trvalého bydliště a obvykle ve volném čase. Je nositelem poptávky a spotřebitelem produktu cestovního ruchu. Objekt cestovního ruchu Objekt cestovního ruchuu je všechno, co se může stát cílem změny místa pobytu účastníka cestovního ruchu. Jde o přírodu, kulturu, hospodářství apod. Objekt cestovního ruchu je tak nositelem nabídky. Objekt cestovního ruchu je tvořen: Cílovým místem Podniky a institucemi cestovního ruchu Okolí systému cestovníhoo ruchu Ekonomické prostředí Je pro rozvoj cestovního ruchu velmi významné. Jde zejména o pozitivní anebo negativní vlivy ekonomického růstu, nezaměstnanosti, inflace, stability měny a úrokové míry. Politické prostředí Ovlivňuje rozvoj cestovního ruchu, tvoří zejména mírové podmínky v jednotlivých státech a ve světě jako celku, společenské zřízení státu, bariéry cestovníhoo ruchu. Sociální prostředí Má podstatný význam pro rozvoj cestovního ruchu a je dáno společenským zřízením. To vlivňuje např. rozdělování HDP, pracovní a mimopracovní podmínky, dále i sociální politika státu. Technicko technologické prostředí Označujeme dopravní infrastrukturuu a další technickou informačně technologickou vybavenost umožňující rozvoj cestovního ruchu. Ekologické prostředí Závislost cestovního ruchu na životním prostředí je větší než v kterékoliv jiné aktivitě. Trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu Předpoklady rozvoje cestovního ruchu Existence a rozvoj cestovního ruchuu souvisí s celou řadouu předpokladů. Rozvíjí se v návaznosti na lidskou společnost, zejména s tím, jak roste její hospodářská, sociální a kulturní úroveň. Základním předpoklademm rozvoje cestovního ruchu je svoboda člověka cestovat. K dalším předpokladům patří volný čass a dostatek volných finančních prostředků. 11

12 Podnikání v cestovním ruchu Typologie a formy cestovního ruchu Typologie cestovního ruchu Cestovní ruch lze diferencovat do různých podob. Nejčastěji se setkávámee s členěním CR dle druhů a forem, které se neustále vyvíjí v rámci poptávky účastníků cestovního ruchu a možnostech na straně nabídky. Druhy cestovního ruchu berou v úvahu jevový průběh CR a zohledňují způsob jeho realizace a jeho účinků, zatímco formy cestovního ruchu vycházejí ze zaměření na uspokojování určitých konkrétních potřeb účastníka a jsou stanoveny především z hlediska motivace účasti na CR. Druhy cestovního ruchu: Druhy cestovního ruchuu rozlišujeme z hlediska místa realizace, z hlediska vztahu k platební bilanci, z hlediska délky pobytu, způsobu organizace, způsobu financování, počtu účastníků. Druhy cestovního ruchu lze dále také rozdělit dle kritérií jako: věk účastníků, rozdělení podle charakteru místa pobytu, rozdělení z hlediska dopadu na životní prostředí, intenzita turistických proudů, způsob dopravy, způsob ubytování, způsob stravování apod. Základní druhy cestovníhoo ruchu z hlediska: Místa realizace: domácí CR cestování domácího obyvatelstva po území jejich státu zahraniční CR se vyznačuje překročením hranic státu výjezdový (outgoing)= pasivní cestovní ruch příjezdový (incoming)= aktivní cestovní ruch tranzitní CR= průjezd účastníků CR přes území určitého státu, vlastní cíl účasti na CR je realizován na území dalšího státu Kombinací těchto základních pojmů vzniká ještě: vnitrostátní cestovní ruch zahrnuje domácí i příjezdový CR na území jednoho státu národní cestovní ruch veškerý cestovní ruch osob jednoho státu tj. domácí i výjezdový CR mezinárodní cestovní ruch veškerý CR spojený s pohybyy účastníků CR mezi státy. Jedná se o zahraniční cestovní ruch více států a regionů. K tomuto pojmu se řadí ještě cestovní ruch světový a cestovní ruch světa. Vztahu k platební bilanci Zahraniční cestovní ruch pasivní výjezdový cestovní ruch obyvatel určitého státu do zahraničí. Jedná se o vývoz devizových prostředků což v konečném efektu znamená pasivní vliv na platební bilanci státu. 12

13 Cestovní ruch a volnočasové aktivity Zahraniční cestovní ruch aktivní příjezdový cestovní ruch zahraničních návštěvníků do určité země. Jedná se o dovoz devizových prostředků do státu, což má v konečném důsledku kladný vliv na platební bilanci státu. Délky pobytu krátkodobý= do tří dnů pobytu mimo místo trvalého bydliště dlouhodobý= doba pobytu delší než tři dny, ale kratší než 1rok cestovním ruchu a 6 měsíců u domácího cestovního ruchu v zahraničním Způsobu organizace organizovaný CR= účast na CR je zprostředkována přes cestovní kancelář, agenturu či jinou organizaci. neorganizovaný CR= účast na CR si účastník zajišťuje sám Způsobu financování: komerční (volný CR)= účast na CR si účastník hradí sám, není ničím omezován sociální (vázaný CR)= účast na CR vázaná splněním určité podmínky, část nákladů hrazena z jiných zdrojů (zaměstnavatel, pojišťovna), ostatní náklady si hradí účastník sám Počtu účastníků individuální CR= účastník CR cestuje sám, maximálně se svou rodinou kolektivní CR= (skupinový, klubový, masový CR) služby cestovního ruchu zajišťují formálněě či neformálně utvořenému kolektivu. se Formy cestovního ruchu Formy cestovního ruchu se pořád vyvíjejí a dávají věcný předpoklad pro vznik stále nových typů. Zpravidla tyto formy kladou specifické požadavky na styl realizace a zabezpečení služeb, zejména tedy na jejich kvalitu a rozsah. Mezi nejrozšířenější formy CR patří: Rekreační cestovní ruch základní forma CR, sloužící k regeneraci fyzických i duševních sil účastníka CR Kulturně poznávací cestovní ruch forma CR s výchovnou a vzdělávací funkcí zaměřena na poznávání kultury, umění, historických objektů, tradic, zvyků apod. Obvykle v kombinaci s rekreační formou. Zdravotně orientovaný cestovní ruch lázeňský CR pobyty lázeňské a rekreační, které jsou spojeny s místem přítomnosti léčivých přírodních zdrojů a jsou pořádány souvislosti s léčením nemocí, jejich následků na rekonvalescenci apod. zdravotní turismus forma CR zaměřena rekonvalescenci, regeneraci psychických i fyzických sil účastníka také se zaměřenímm na prevenci 13

14 Podnikání v cestovním ruchu Profesně orientovaný cestovní ruch kongresový CR účast na kongresových akcích, výstavách, veletrzích apod. obchodní CR pracovní, obchodní cesty incentivní CR turistika motivační, za odměnu, zpravidla pro partnery apod. zaměstnance Sportovně orientovaný cestovní ruch rychle a neustále se vyvíjející forma CR, která se dotýká širokého spektra populace (např.: sportovně zaměřené pobyty) Lovecký cestovní ruch velmi úzká a specifická forma cestovního ruchu zaměřující se na speciální klientelu s vysokými požadavky na odbornost a bezpečnost. Pro ČR je typická hlavně rybolovná turistika. Venkovský cestovní ruch je forma CR zahrnující rekreační aktivity a pobyty na venkově. Řadí se zde také agroturistika, ekoagroturistika, ekoturistika. Jako další formy cestovního ruchu jsou uváděny: Seniorský CR, Mládežnický CR, dobrodružný CR, CR se společenskými motivy (návštěvy, události, společenské akce), CR mimo veřejné formy (chataři, chalupáři), a specifické formy CR (nákupní, politický, industriální, náboženský turismus Cestovní ruch x volnočasové aktivity Hranice mezi cestovním ruchem a volnočasovými aktivitami není zcela konkrétní a jasná. Jak aktivní účast na cestovním ruchu tak i volnočasových aktivitách vyžaduje vedle splnění nezbytných ekonomických a jiných podmínek, např. svoboda cestovat, především volný čas. Volný čas se tak stává nezbytným a klíčovým faktorem rozvoje jak cestovního ruchu, tak volnočasových aktivit. Volný čas je část mimopracovní doby, v níž člen společnosti nevykonává žádnou nutnou činnost a kterou podle vlastního rozhodnutí využívá pro oddech, rozvoj osobnosti a pro různé formy zájmové činnosti. Důležitým rysem volného času je jeho relativní stálost. Společnost má zájem na zvětšování volného času na vzdělávání, rozvoj duševních a tělesných schopností člověka a na naplňování jeho sociálních funkcí. Mezi tradiční volnočasové aktivity patří: Návštěva turistických destinací/atraktivit Návštěva kulturních zařízení /organizací (divadla, a expozice/festivaly) Návštěva aktivní/pasivní sportovních akcí Rekreace a sport Nákupy Návštěva stravovacích zařízeníí kina, výstavy 14

15 Cestovní ruch a volnočasové aktivity 1..2 Nové trendy cestovního ruchu Tak jako ve všech ostatních oblastech i v rámci cestovního ruchu se začínají projevovat nové trendy, které můžeme chápat ať již novými přístupy při řízení dílčích částí marketingového mixu či obecně změnami na trhu, které si tyto nové trendy vyžadují. Obecné trendy a charakteristiky cestovního ruchuu jsou: V posledních 3 letech docházelo k pravidelnému meziročnímu nárůstu cca o 10 miliónů turistů. Převládá cestování za účelem dovolené cca 70% z celkového počtu. Klesá průměrná délka pobytu Rostou výdaje turistů meziročně cca o 5 mld. Eur. Klesají průměrné výdaje na 1 cestu, ale rostou průměrné výdaje na 1 přenocování. Zvýší se poptávka po kvalitě, vhodnosti a bezpečnosti. Zvýší se poptávka po jednoduché dopravě Zvýší se poptávka po relaxačních zařízeních Zvýší se poptávka v mimosezonních měsících. Zvýší se poptávka po aktivní dovolené Nové destinace ve střední a východní Evropě. Mezi trendy ovlivňující zákazníka patří: Zdraví turisté dávají přednost aktivní dovolené, lázním, wellness a fitness centrům před letní dovolenou; Volný čas zákazníci dávají přednost levnějším produktům a preferují větší počet krátkodobějších dovolených; Životní styl chování turistů je ve volném čase více individualizované, převládá zvýšený zájem o menší ubytovací jednotky (menší rodinné hotely, farmy), projevuje se trend návratu k jednoduchému např. jsou preferovány bungalovy před hotely; Informační technologie rozšiřování internetu a jeho využíváníí turisty nejen k získávání informací, ale i k nákupuu turistických produktů a služeb, možnost nákupu přes internet má za následek ještě pozdější rezervace, pro zákazníky jsou důležité spolehlivé on line rezervace; Jistota a bezpečí turisté se více vyhýbají destinacím, které jsou považovány za méně bezpečné, při výběru destinace hraje větší úlohu kvalitaa vody (jezera, bazény, ale i vody z vodovodní sítě). Mezi trendy ovlivňující cestovní kanceláře se řadí: Demografie výrazný nárůst seniorů, kteří požadují kvalitu, pohodlí, bezpečnost a produkty zaměřené také na jednotlivce; 15

16 Podnikání v cestovním ruchu Vzdělání a vědomosti neustálý nárůst průměrné vzdělanosti, poroste poptávka po speciálních produktech s prvky umění, kultury a historie; Zkušenosti s cestováním zkušení turisté si sami zajišťují cestu podle svých potřeb a kladou větší důraz na kvalitu a na poměr kvality a ceny, zkušenosti stimulují turisty k návštěvám již navštívených destinací v minulosti, s kterými byli spokojeni; Doprava lepší dostupnost přímých vlakových a leteckých spojení stimuluje poptávku po prodloužených víkendech a krátkodobějších pobytech ve městech v zahraničí, přetížení silniční dopravy má negativní vliv na cesty soukromými vozy, klesá význam autobusové dopravy; Informační technologie díky technologickému pokroku dochází k rozšíření nabídky produktů pro turisty. E marketing se stává nezbytnou součástí propagace produktů a také celé organizace Trendy v produktech nabízených CR Spa Účast na lázeňském cestovním ruchu je charakteristická pobytem v lázních v převážné míře za účelem léčení, prevence či rehabilitace, ale také z důvodu poznání anebo navázání sociálních kontaktů. Lidé dnes chtějí atraktivní doprovodný program, bohatou nabídku kulturního, sportovního a jiného vyžití v místě. Důležitá je i celková atmosféra a vzhled lázeňského místa. Zvyšující se počet lázeňských klientů je doprovázen klesajícím počtem pobytových dnů. Tradiční tří až čtyřtýdenní léčebné pobyty jsou doplňovány týdenními či víkendovými programy. Kratší pobyty jsou vyhledávány čím dál více také mladší klientelou. Mezi nové komerčně zaměřené produkty v českých lázních patří také např. svatební pobyty či spojení pobytu v lázních s návštěvou hudebního či filmovéhoo festivalu Wellness Wellness je nový trend, jak navodit optimální stav těla, mysli i duše v současné uspěchané době. Zvýšenýý důraz na zdravý životní styl umožnil vytvořit nabídku pobytů, při nichž se klienti učí základním principům zdravé výživy a pohybovým aktivitám, které potom mohou snadno přenést i do běžného života. Teenageři jsou perspektivní skupinou klientů. Mladí lidé se učí, jak zvládat stres, zdravě jíst či pečovat o pleť Novým trendem je také podnikové wellness, kdy jsou zaměstnancům nabízeny masáže přímo na pracovišti. Je to cesta k větší spokojenosti zaměstnance a tím i růstu jeho produktivity práce, ale i úspora financí. V důsledku technického pokroku jsou do wellness center zaváděny nové přístupové a identifikační systémy, Wi Fnabízeny produkty šité na míru, takže si zákazník sám naplánuje, jak bude jeho den vypadat. Od výběru procedurr přes hudbuu až po pokojovou teplotu. zóny, ale také speciální léčebné postupy jako např. světelná terapie. Jsou 16

17 Cestovní ruch a volnočasové aktivity Zážitkový turismus Účast na lázeňském cestovním ruchu je charakteristická pobytem v lázních v převážné míře za účelem léčení, prevence či rehabilitace, ale také z důvodu poznání anebo navázání sociálních kontaktů. Lidé dnes chtějí atraktivní doprovodný program, bohatou nabídku kulturního, sportovního a jiného vyžití v místě. Důležitá je i celková atmosféra a vzhled lázeňského místa. Zvyšující se počet lázeňských klientů je doprovázen klesajícím počtem pobytových dnů. Tradiční tří až čtyřtýdenní léčebné pobyty jsou doplňovány týdenními či víkendovými programy. Kratší pobyty jsou vyhledávány čím dál více také mladší klientelou. Mezi nové komerčně zaměřené produkty v českých lázních patří také např. svatební pobyty čispojení pobytu v lázních s návštěvou hudebního či filmovéhoo festivalu Kongresová a incentivní turistika Kongresový cestovní ruch se řadí k nejefektivnějším typům turistiky, vyžaduje ale široký okruh služeb a aktivní přístup celého regionu. V současnosti kongresová turistika zaznamenává trend, kdy účastníci přicházejí s přáním navzájem se lépe poznat, neúčastnit se masového kongresu, ale menších jednání o velikosti osob. Dochází také ke zkracování délky kongresů, naopak důležitým determinantem je destinace, kde se akce koná. Perspektivní pro tento typ cestovního ruchu budou středně velké až malé konference, sympozia, semináře, workshopy, veletrhy a dlouhodobé menší semináře v lázeňských a horských střediscích. Mezi předpoklady pro rozvoj kongresové turistiky patří: Image destinace dobrá image je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro to, aby se destinace mohla stát úspěšnou. Mezi základní faktory dlouhodobé image patří politická stabilita, dobrá bezpečnostní situace, ekonomická a sociální vyspělost, historické a kulturní tradice, vysoká úroveň poskytovaných služeb. Sezónní image je výsledkem aktuálních politických, profesních, hospodářských, ekologických, zdravotních dalších vlivů kongresového turismu; Místo konání kongresu důležité je výhodné postavení daného města, dostatek ubytovacích kapacit, snadná dopravní dostupnost, také materiální a ekonomické podmínky; Služby spojené s kongresem účastníci kongresu požadují vysokou úroveňň a komplexnost služeb. Jedná se o služby související s jednáním (zabezpečení jednacích prostor, zpracování a tisk materiálůů atd.), služby související s pobytem účastníků (ubytování, stravování a přeprava) a ostatní služby (recepční služba, směnárenské služby, doprovodné akce); Doprovodné akce Druhotným motivem účasti na kongresové turistice je poznání města a nejbližšího regionu, kde se akce koná. Součástí programu proto bývají společenské a kulturní akce a místní výlety. 17

18 Podnikání v cestovním ruchu Incentivní turistika V incentivním cestovním ruchu, který bývá také nazýván jako pobídkový či motivační, se upouští od luxusních hotelů, ušetřené peníze za drahé ubytování se investují do jiných částí programů. Zmenšujee se také velikost skupiny. Velkou oblibu si získává kombinace dalšího vzdělání a incentivní cesty. Životní partneři těch, kteří incentivní cestu získají, se jí účastní také. Nejčastější formou incentivního cestovního ruchu je zájezd zaměstnanců placený organizací. Mezi incentivní aktivity patří tzv. teambuilding (budování kolektivu) anebo kurzy tmelení a firemní expedice. V incentivní turistice mají jasnou převahu tzv. out aktivity). door activities (aktivity prováděné v přírodě horská turistika, lety balónem, lanové Venkovská turistika Venkovská turistika, někdy je používán pojem zelená turistika, je formou cestovního ruchu, jejíž aktivity jsou spojeny s přírodou, krajinou a venkovským prostředím. Vyjadřuje zájem městských obyvatel o volnou, zachovalou přírodu a zároveň využívá celý kulturní a společenský potenciál krajiny ve venkovském prostoru. Formami venkovské turistiky jsou: Agroturismus je vázán na zemědělskou farmu a umožňuje zájemcům účastnit se prací souvisejících se zemědělskou výrobou či chovem zvířat; Ekoagroturismus má shodné prvky jako agroturismus, ale provozuje se na ekologicky zaměřených farmách; Ekoturismus zahrnuje putování přírodou a její pozorování, s ohledem na zachování přírodních zdrojůů a kulturních zajímavostí pro příští generace. Zájem o venkovskou turistiku roste díky většímu množství volného času a růstu životní úrovně většiny obyvatel, a tím se zvyšuje možnost trávit zejména víkendy na venkově. Stále více sílíí přesvědčení obyvatel, že pobyt ve venkovském prostoru je jedním z předpokladůů dobrého zdraví a dožití vysokéhoo věku. Turisté mají stále větší zájem o konzumaci přírodních, průmyslově neupravovaných potravin a to jak rostlinného, tak živočišného původu jako předpoklad dobrého zdraví. Roste počet seniorů, pro které je pobyt ve venkovském prostoru nejenn zdravý, ale i finančně méně náročný. Zvyšuje se propagace, reklama a kvalita poskytovaných služeb v rámci provozování venkovské turistiky Seniorská turistika Životní úroveň stejně jako životní filozofie seniorů se během posledních let značně změnila. Zatímco v minulosti se senioři při vybírání zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu orientovali takřka výhradně podle ceny, dnes si díky vyšším příjmům mohou dovolit kvalitní dovolenou. Zlepšila se i zdravotní péče, což také přispělo k tomu, že se dnešní senioři v důchodovém věku ještě vůbec necítí staří a chtějí nadále žít aktivně. 18

19 Cestovní ruch a volnočasové aktivity Senioři požadují převážně kvalitu ubytování (pohodlné lůžko, výborné osvětlení), stravování (možnost speciálního stravovacího režimu diety, švédské stoly), dále preferují vyšší záruku bezpečnosti, výběr vhodných druhů sportovních aktivit, využívání mimosezónních slev a cestování za účelem poznávání Dobrodružná turistika Jedná se o formu cestovního ruchu, která je spjata s aktivní účastí turistů na dobrodružných aktivitách, jež mají především sportovní charakter. V některých případech i s určitou mírou kontrolovaného rizika. Motivem účasti je získání neobvyklých zážitků, hledání hranic svých možností a touha zažít něco neobvyklého. Typickými aktivitami jsou horolezectví, vysokohorská turistika a trekking. Velmi oblíbené jsou zájezdy a pobyty s prvky extrémních sportů v extrémních podmínkách (pobyty v jeskyních, v přírodě na přežití např. v polárních oblastech, na Sahaře apod.) a zájezdy a pobyty s prvky adrenalinových sportů (paragliding, canyoning, rafting, bungee jumping, skoky volným pádem ze skal padákem, lety balonem, potápění, jeskyňářství, extrémní lyžování apod.) 1..3 Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu se zabývá studiem zákonitostí a činitelů a faktickým rozmístěním cestovního ruchu v oblastech rozličné velikosti a ekonomické váhy. V tomto rámci se orientuje na: Vyhodnocování činitelů (faktorů a podmínek) rozmístění a jejich lokalizační váhy obecně i v konkrétních oblastech (střediscích) Analýzu cestovního ruchu jako specifické formy migrace populace mezi oblastmi jejího vzniku a oblastmi jejího uspokojování ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Hodnocení vlivu cestovníhoo ruchu na změny ve struktuře a rozmístění hospodářství v oblasti jeho realizace. Vyhodnocení oblastí pro různé formy cestovního ruchu na základě přírodních a společenských předpokladů Vymezení oblastí cestovního ruchu pro praktické hospodářské účely a použití Geografie cestovního ruchu je vědou hraniční a syntetickou; navazuje na poznatky z jiných přírodních a společenských věd a využívá jich ke svým analýzám Geografie CR v Evropě V evropských zemích s rozvinutou tržní ekonomikou byl cestovní ruch budován a funguje jako integrální součást široce rozvinutého sektoru služeb, a to jak v zemích s otevřeným 19

20 Podnikání v cestovním ruchu demokratickýmm systémem, tak i v zemích, kde se dočasně v politice uplatňovaly pravicové totalitní režimy. Významnou úlohu v tomto rozvoji mělo i tradiční uplatnění některých oblastí zejména alpské oblasti (vysokohorská turistika) a centrální středomoří se svým subtropickým podnebím a kulturněhistorickými atraktivitami. Přestože existují ve vybavenosti jednotlivých zemí značné rozdíly je možno Evropu celkově klasifikovat jako region s širokým komplexem podmínek vhodným pro uspokojení diferencované poptávky pop různých formách cestovního ruchu Geografie cestovního ruchuu v Americee Severní Amerika Severní Amerika představuje druhou největší oblast realizace cestovního ruchu na světě. Rozmístění cestovního ruchu v Severní Americe je v rozhodující míře odvozeno z přírodních předpokladů, místy se uplatňují i extrémní přírodní poměry. Množství kulturně historických památek a atraktivit je relativně menší, třebaže řada z nich má světovou hodnotu. Pro USA i Kanadu je typická kvalita nabízených služeb a vysoká úroveň materiálního vybavení. Jižní Amerika V Jižní Americe je cestovní ruch omezen na relativně malou část regionu. Rozvoj omezuje řada skutečností např. charakter přírodních poměrů, labilita vnitropolitických poměrů nedostatečná infrastruktura či zdravotní rizika. K přitažlivosti Jižní Ameriky přispívá i barvitý folklor místního obyvatelstva a především pozůstatky původních říší, které obývaly tuto oblast před objevením Ameriky Geografie cestovního ruchuu v Asii Asie disponuje širokou škálou přírodních a společenských atraktivit; část jejího území je pro realizaci cestovního ruchu nevhodná, především z důvodůů klimatických. Ani oblasti klimaticky i jinak vhodné nejsou plně využity. Celkového rozvoji cestovního ruchu brání řada skutečností Geografie cestovního ruchuu v Austrálii a Oceániii Tato oblast má pro rozvoj cestovního ruchu je příznivé přírodní předpoklady. V této oblasti převažuje domácí cestovní ruch, pro mezinárodní cestovní ruch je tato oblast příliš odlehlá. Reference a chování lidí a s nimi i nabídka služeb a produktů cestovního ruchu se neustále vyvíjejí. Zatímco dříve nabídka určovala poptávku, dnes je tomu právě naopak. Stále větší nasycení trhu, rostoucí zájem spotřebitelů o sebe sama, vyšší disponibilní 20

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17

1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole Vymezení cestovního ruchu 17 O autorech 11 Předmluva 13 1 Úvod 15 Literatura a prameny ke kapitole 16 2 Vymezení cestovního ruchu 17 2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18 2.2 Typologie cestovního ruchu 19 2.2.1 Formy cestovního

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

Geografie cestovního ruchu

Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Přednášející: Ing. Lenka Půlpánová, Ph.D., KMG kancelář H-643 (5. p.) e-mail: lenka.pulpanova@tul.cz konzultační hodiny: úterý 7:30-8:30 + po dohodě

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby

Otázka: Bankovní soustava. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Petra93. V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Otázka: Bankovní soustava Předmět: Ekonomie Přidal(a): Petra93 V této oblasti používáme základní pojmy: Potřeba Statky Služby Potřeba je vnitřní požadavek lidí, který vyplývá z vědomí nedostatky, který

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb

Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

Více

Cestovní ruch. Podmínky. Literatura. Obsah CESTOVNÍ RUCH. Základní pojmy a definice Historický vývoj

Cestovní ruch. Podmínky. Literatura. Obsah CESTOVNÍ RUCH. Základní pojmy a definice Historický vývoj CESTOVNÍ RUCH Cestovní ruch Ing. Lenka Červová, Ph.D. katedra marketingu EF TUL kanc. H643 (5. patro) konzultace: kdykoli po dohodě e-mailem lenka.cervova@tul.cz studijní materiály na multiedu Podmínky

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

- nízké ceny výrobků, zisky jsou docilovány úsporami nákladu a zvýšeným objemem prodeje

- nízké ceny výrobků, zisky jsou docilovány úsporami nákladu a zvýšeným objemem prodeje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): Pump - nauka o trhu - je podnikatelskou koncepcí - je proces řízení zajišťující poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb zákazníka

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 1 a 2 a 3 Historický výklad Výrobní koncepce

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Co je to venkovská turistika

Co je to venkovská turistika VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Úvod do problematiky Ing. Marie Stříbrná Co je to venkovská turistika Venkovská turistika souvisí především s nízkou hustotou obyvatelstva, otevřeným prostorem a s malými

Více

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje

- metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje Otázka: Marketing Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika pojmu a význam - Marketing - metoda řízení podniku, která se zabývá tím, co zákazník potřebuje a požaduje - společensky řídící proces,

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

Marketing. Základní pojmy

Marketing. Základní pojmy Marketing Základní pojmy Trh Místo, kde se setkává nabídka a poptávka Zákazníci mají potřebu nakupovat a zároveň jsou ochotni a schopni účastnit se směny (mají peníze) Firmy nabízí své zboží ÚČASTNÍCI

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek

MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing.Miloslav Šašek MARKETING 1 Úvod do předmětu, základní pojmy, Ing. Co je cílem předmětu. znát základní marketingové pojmy umět je je v praxi aplikovat lépe porozumět situaci na na trhu (empatie) lépe poznat své +/- +/-a

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Marketing management, marketing destinace

Marketing management, marketing destinace Marketing management, marketing destinace 1 Marketing management 1. Výzkum a analýza 2. Plánování 3. Realizace 4. Kontrola 5. Hodnocení 2 Organizace marketingu Kritéria organizace marketingu: 1. Jednotlivé

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Základní prvky, principy a trendy cestovního ruchu. Zpracovala: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. Úvod

Základní prvky, principy a trendy cestovního ruchu. Zpracovala: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. Úvod Základní prvky, principy a trendy cestovního ruchu Zpracovala: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. Úvod Cestovní ruch, resp. aktivity spojené s cestováním mimo místo obvyklého bydliště, se stal zejména

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II.

Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II. Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II. Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

předmětu "Marketing v pojišťovnictví"

předmětu Marketing v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu "Marketing v pojišťovnictví" Název tématického celku: Co je marketing a marketingový systém řízení a dále plánovací fáze marketingového

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU Co budeme řešit?? 1. Jaké jsou hlavní koncepce měření a předpovídání poptávky? 2. Jak lze odhadnou současnou poptávku? 3. Jak lze předpovědět budoucí poptávku? 1.Hlavní

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků

Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Úloha marketingu v řízení podniků I 1.semestr kombinovaného studia 6 ( 3 setkání á 2 hod ) Metodický list č.1 Úloha marketingu v hyperkonkurenčním prostředí a uspokojování potřeb zákazníků Záměrem úvodní

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1

Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). 1 Referát: Daniela Odnohová D3 SLUŽBA JAKO PRODUKT Úvod V první části se zaměřím na seznámení s pojmem služba. V druhé části pojednám o službách a jejich rozčlenění. V závěrečné zamyšlení shrnu, co jsem

Více

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze ový mix Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přijímání a uspokojování požadavků zákazníků. American Assotiation

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O.

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, S. R. O. STUDIJNÍ OPORA K MODULU PONIKATEL dílčí část Marketing Ryšková Ivana OSTRAVA 2013 OBSAH Úvod 3 1 Podstata marketingu, marketingové prostředí 4 2 Marketingový

Více

10. Marketingové řízení destinace; STP (Segmentace, Targeting, Positioning), image a značka destinace, diferenciace, benchmarking

10. Marketingové řízení destinace; STP (Segmentace, Targeting, Positioning), image a značka destinace, diferenciace, benchmarking 10. Marketingové řízení destinace; STP (Segmentace, Targeting, Positioning), image a značka destinace, diferenciace, benchmarking Marketingové řízení destinace Marketing je proces řízení, jehož výsledkem

Více