PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ"

Transkript

1 PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

2 Osnova - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MARKETINGU - CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA ODVĚTVÍ POHOSTINSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU - - TRH CESTOVNÍHO RUCHU A MARKETING - MARKETINGOVÝ MIX V CESTOVNÍM RUCHU

3 Základní charakteristika marketingu DEFINICE MARKETINGU Pojem marketing představuje takovou podnikatelskou koncepci, která se snaží orientovat především na zákazníka a uspokojování jeho potřeb. Tuto definici lze vysvětlit tak, že marketing má zajistit, aby bylo požadované zboží na správném místě, v pravý čas, za odpovídající ceny a za pomoci propagace nabídnuto správným skupinám zákazníků.

4 Základní charakteristika marketingu PODSTATA MARKETINGU - snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy: zákazníků, podnikatelských subjektů a společnosti jako celku

5 Chování zákazníka v odvětví pohostinství a cestovního ruchu Poznat zákazníka a jeho chování je velmi důležité pro sestavení prodejních, cenových a dalších strategií. Zákazníci jsou velmi odlišní, a proto je nutné je rozdělovat (segmentovat) do několika podskupin podle věku, pohlaví, vzdělání či výše příjmů. Výrobek nebo službu, kterou podnik nabízí, by měl přizpůsobit segmentu zákazníků, kterým má být určen.

6 Model kupního chování spotřebitele Marketing. podněty Ostatní podněty Charakteristiky spotřebitele Rozhodovací proces spotřebitele Kupní rozhodnutí Produkt Cena Místo Propagace Ekonomické Technolog. Politické Kulturní Kulturní Sociální Osobní Psychologické Identifikace problému Sběr informací Vyhodnocení informací Rozhodnutí Chování po koupi Volby výrobku Volba značky Volby prodejce Načasování koupě Volba množství

7 Marketingový mix = soubor taktických marketingových nástrojů, které firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů MM zahrnuje vše, co firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu možné způsoby se dělí do 4 skupin: produktová politika cenová politika komunikační politika distribuční politika

8 Marketingový mix cestovního ruchu Pro cestovního ruch je marketingový mix rozšířen o následující prvky: people (lidé), packaging (tvorba balíků služeb), programming (programová specifikace balíků služeb), partnership (spolupráce).

9 Nástroje a podnástroje MM 4P PRODUCT (výrobek, služba) PRICE (cena) PLACE (distribuce) PROMOTION (propagace) funkce prodejní cena místo reklama design ceník pokrytí osobní prodej vlastnosti slevy velkoobchod podpora prodeje značka rabaty maloobchod média kvalita náklady logistika Přímý marketing obal konkurence rozmístění Public relations služby splatnost intenzita publicita záruky úvěr sdělení presentace elasticita

10 Posun 4P ke 4C Product (Produkt) Price (Cena) Place (Místo) Promotion (Propagace) Customer Value (Hodnota z hlediska zákazníka) Cost to the Customer (Náklady pro zákazníka) Convenience (Pohodlí) Comunication (Komunikace)

11 PRODUKT = celková nabídka zákazníkovi cokoliv, co lze nabídnout k upoutání pozornosti, ke koupi, k použití nebo ke spotřebě, co může uspokojit touhy, přání nebo potřeby

12 Úrovně produktu

13 Zboží/služba

14 Specifické postavení služeb cestovního ruchu z pohledu marketingu Jestliže mluvíme o marketingu cestovního ruchu, musíme vycházet z toho, že předmětem obchodu zde není výrobek, ale služby. nehmotný charakter služeb místní a časová vázanost služeb (charakter výroby) pomíjivost služeb obrácené distribuční cesty podmíněnost nákladů vázanost služeb na jejich poskytovatele

15 Charakteristika služeb Existuje šest obecných specifik, které ovlivňují marketing služeb: nehmotný charakter služeb, charakter výroby (místní a časová vázanost služeb), pomíjivost služeb, distribuční cesty, podmíněnost nákladů, vázanost služeb na jejich poskytovatele.

16 Poskytovatelé služeb Služby mohou v rámci cestovního ruchu poskytovat: Dodavatelé ubytovací zařízení a stravovací zařízení, dopravci (letecká, železniční, silniční, městská, vodní, námořní a ostatní doprava) atraktivity (přírodní, společenské události, kulturní a historické objekty) Zprostředkovatelé organizátoři incentivní a kongresové turistiky cestovní kanceláře a cestovní agentury

17 Specifika služeb v oblasti CR Služby cestovního ruchu mají celou řadu specifických odlišností od jiných služeb snazší kopírovatelnost propagace mimo sezonu větší závislost na komplementárních službách složitější distribuční cesty větší vliv psychiky a emocí při nákupu větší důraz na image a úroveň služeb

18 CENA = míra hodnoty výrobku udává, jakého množství peněz se musí zákazník vzdát, aby výměnou získal nabízený produkt jediná část marketingového mixu, která přináší peníze

19 CENA Cena je v cestovním ruchu ovlivněna celou řadou faktorů: dosaženými náklady cíli společnosti postavením společnosti na trhu a jejím image velikostí a pohybem spotřebitelské poptávky důležitostí ceny pro případné zákazníky konkurencí náklady na distribuci komplementárními službami a zařízeními

20 Obecné postupy tvorby cen

21 Nákladově orientovaná tvorba cen stanovení cen přirážkou k výrobním nákladům se přidá standardní marže analýza bodu zvratu stanovení ceny, při které příjmy převýší náklady (pokryje výrobní a marketingové náklady)

22 Hodnotově orientovaná tvorba cen základem je hodnota vnímaná zákazníkem a nikoliv náklady prodávajícího produkt náklad y cena hodnota zákazníci zákazníci hodnota cena náklady produkt

23 MÍSTO, DISTRIBUCE Rozhodnutí o tom, jakými cestami (kanály) se náš produkt dostane na trh a k zákazníkovi, patří mezi nejdůležitější a následně ovlivňuje použití ostatních marketingových nástrojů. Rozhodnutí o odbytových cestách jsou obvykle vázána dlouhodobými smlouvami. Na rozdíl od jiných součástí marketingového mixu, distribuci nelze měnit operativně. Je to záležitost dlouhodobější, vyžadující perspektivní plánování a rozhodování. Opačným pólem distribuce je dostupnost. Je nutné dostat produkt k zákazníkovi co nejblíže, ale také je nutné dát mu na vědomí, kde produkt najde nebo kde o něm získá co nejvíce informací.

24 DISTIBUCE = cesta od výrobce ke spotřebiteli Přímé distribuční cesty výrobce zákazník Nepřímé distribuční cesty výrobce MO zákazník výrobce VO MO zákazník výrobce VO překupník MO zákazník

25 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE Propagační (komunikační) mix je kombinací těchto základních nástrojů: reklamy, osobního prodeje, prodejní propagace (podpory prodeje), vztahů s veřejností, interní reklamy, direct marketingu.

26 Reklama Při výběru musíme respektovat především tyto aspekty: jaký je náš cílový trh a jaké jsou jeho zvyklosti jaký je cíl propagace a reklamy charakter médií z hlediska zvolených parametrů jaká média využívá konkurence interní reklamy, direct marketingu.

27 Osobní prodej - je formou ústní nebo telefonické komunikace se zákazníkem s cílem prodat nabízenou službu nebo zboží, - osobní prodej je v cestovním ruchu využíván v řadě oblastí především při prodeji,

28 Prodejní propagace (podpora prodeje) - Mezi nejvýznamnější nástroje řadíme: - soutěže, hry, loterie; - akce v místě prodeje (ochutnávky v restauracích); - předvádění v místě prodeje; - vzorky, prémie a dary; - prodej služeb na splátky; - zvláštní rabaty; - výstavy a veletrhy.

29 Vztahy k veřejnosti (public relations) Mezi základní prostředky ovlivňující veřejnost patří: vztahy s tiskem, kdy prostřednictvím novinářů, produktová publicita, studijní cesty (educational visits) publicita vztahující se k samotné společnosti lobbying je cílené prosazování zájmů společnosti vlastní vztahy s veřejností, (krizový management) sponzoring a nadační činnost

30 Interní reklama - představuje materiály používané pro vnitřní stimulaci prodeje v místě prodeje. Jedná se například o jídelní a nápojové lístky v restauracích, plakáty a informační tabule v cestovních kancelářích

31 Direct marketing Využití direct marketingu je vhodné tam, kde lze snadno segmentovat zákazníky a vytvářet jejich databáze. roznáška; distribuce (lettershop) prostřednictvím pošty; telemarketing.

32 LIDÉ Pro oblast služeb a cestovního ruchu je velice důležitý výběr a způsob řízení zaměstnanců. Ti jsou totiž neoddělitelně spjati s nabízeným produktem. Do značné míry jsou jeho součástí.

33 BALÍČKY Jedná se o komplex služeb, který vzniká ze spolupráce a partnerství více organizací, které své dobré služby (například neobvyklý způsob dopravy, nevšední ubytování, nezvyklou stravu a pohoštění, jedinečný kulturní program, nápadité rozloučení atd.) prezentují společně. Balíček znamená pro klienta možnost výběru. Není zde snaha mu vnutit právě jen jedno místo, jeden hotel či jedno muzeum.

34 PARTNERSTVÍ Právě proto, že spokojenost zákazníků je v cestovním ruchu závislá na partnerech (dodavatelích), kteří se často ani neznají a nepůsobí ve stejném místě, je nutné, aby o sobě alespoň věděli, aby spolu komunikovali a hlavně spolupracovali. Stejně tak musí všichni zaměstnanci pracovat na principu partnership, neboli spolupráce právě proto, aby výsledkem jejich práce byla především spokojenost zákazníka.

35 LITERATURA 1. HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 2. MORRISON, M. A. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishing, 3. NAGYOVÁ, J. Marketingová komunikace. Praha: VŠE, FORET, M. Jak rozvíjet místní cestovní ruch. Praha: Grada, FORET, M. Jak komunikovat se zákazníkem. Praha: Computer Press, FORET, M. Marketingová komunikace. Praha: Computer Press, SMITH, P. Moderní marketing. Praha: Computer Press, HESKOVÁ, M. Základní problémy cestovního ruchu. Praha: VŠE, PELSMACKER, P. Marketingová komunikace. Praha: Grada, SWARBROOKE, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada, 11. KOTLER, P. Marketing Management. Praha: Victoria Publishing, 1991.

36 Děkuji za pozornost

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE PRO DESTINACI Ing.Petr Kratochvíl Ing.Radek Pažout Realizátor MMC Ing.Petr Kratochvíl kratochvil@mtw.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ.

VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU V ZÁMECKÉM HOTELU VRANOV NAD DYJÍ. BAKALÁŘSKÁ

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D.

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D. MARKETING Grafická podpora přednášek 2012 Ing. Marie Švarcová, Ph.D. Obsah: Předmluva. 4 Kapitola 1 Vznik a vývoj marketingu. 5 Kapitola 2 Marketingové prostředí podniku. 25 Kapitola 3 Konkurence 45 Kapitola

Více

Marketingový mix. Olga Horová MARKETINGOVÝ MIX

Marketingový mix. Olga Horová MARKETINGOVÝ MIX Marketingový mix Olga Horová MARKETINGOVÝ MIX 2009 MARKETINGOVÝ MIX profesor Neil H. Borden - autor pojmu marketingový mix E. Jerome Mc Carthy autor "4P" (podle začátečních písmen anglických názvů): Product

Více

Komunikační strategie vybrané destinace

Komunikační strategie vybrané destinace Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionálni rozvoj a správa ^UOec o % *r 1í&ř\ ^77SHAS^ Komunikační strategie vybrané destinace diplomová práce Veronika Klaudová Vedoucí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Analýza produktu Eurovíkend

Analýza produktu Eurovíkend Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo,

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA. Bc. Markéta Doudová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE A AKTIVITY HOTELU POHÁDKA Bc. Markéta Doudová DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Bc. Šárka Břoušková Ing. David Humenčák Realizátor: LaROS profi s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno www.laros.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským

Více

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU

NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ AGENTURU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO REKLAMNÍ

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Bankovní marketing. Rozhodující vztahy mezi kvalitou, produktivitou a spokojeností klientů banky. Vnější prostředí.

Bankovní marketing. Rozhodující vztahy mezi kvalitou, produktivitou a spokojeností klientů banky. Vnější prostředí. doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Bankovní marketing 1. Podstata marketingu Řízení banky, podobně jako řízení podnikatelských subjektů vůbec, obsahuje marketing, což znamená chovat

Více

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková

KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI. Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková KAPITOLY Z CESTOVNÍHO RUCHU PRO PRAXI Dagmar Parmová Vladimír Dvořák Iveta Frková Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

24 CENA A CENOVÁ POLITIKA V CESTOVNÍM RUCHU

24 CENA A CENOVÁ POLITIKA V CESTOVNÍM RUCHU 24 CENA A CENOVÁ POLITIKA V CESTOVNÍM RUCHU 24.1 Podstata a funkce ceny Cena je hodnota, jíž se zákazníci vzdají výměnou za získání požadovaného produktu. Cena lze zaplatit ve formě peněz, zboží, služeb

Více

Marketing kulturního dědictví a umění

Marketing kulturního dědictví a umění Ing. Radka Johnová Marketing kulturního dědictví a umění Art marketing v praxi Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více