S T RA T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B E C L U Ž N Á

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T RA T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B E C L U Ž N Á"

Transkript

1 S T RA T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B E C L U Ž N Á I. Stručná charakteristika obce Lužná Území obce je rozloženo na západním okraji Javorníků a východním okraji Vizovické vrchoviny. Ráz krajiny je velmi kopcovitý, nejvyšší nadmořská výška obce je 759 m nad mořem. Typická jsou dlouhá a úzká údolí se značně svažitými pozemky, na nich se střídají a prolínají lesy, zemědělské pozemky, jalovcové pasínky a rázovitá zástavba valašských dřevěnic. Větší část obce se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Katastr obce má rozlohu 1569 ha a rozkládá se jihovýchodně od Vsetína v údolí říčky Senice. V současné době má Lužná 607 obyvatel. II. Hodnocení uplynulého období a popis současného stavu 1) Investice Místní program obnovy vesnice vychází z potřeb občanů a navazuje na schválený územní plán, který zpracoval ing.arch. Ivo Motl. Obecním zastupitelstvem byl schválen dne usnesením č. 21/94. K tomuto územnímu plánu již bylo zpracováno a schváleno devět změn a 10 změna se připravuje. V současné době se připravuje nový územní plán obce, který je ve fázi projednávání koncepce územního plánu. V roce 1995 byl schválen obecním zastupitelstvem Program obnovy vesnice na období 1996 a Program obnovy vesnice byl dvakrát aktualizován. Poslední aktualizace byla schválena usnesením č. 50/03. Za období 1997 až 2011 se v obci Lužná podařily tyto významnější investiční akce: 1. Rekonstrukce MŠ Lužná Úprava místního potoka Výstavba 12 bytů v budově bývalé ZŠ 1999

2 4. Plynofikace obce a obecních kotelen Rozšíření vodovodu u Šajerů Opravy místních komunikací Oprava lesní cesty Žáry Oprava plotu u MŠ Vybudování garážových přístřešků u 12BJ Oplocení tanečního kola Oplocení horní nádržky Dešťová kanalizace u Niveckých Výstavba víceúčelového hřiště Oprava zvonice Dopravní značení v obci Oprava MK a mostu u KD Výměna oken, dveří a malování v MŠ Přesklení oken v 1.patře 12BJ Opravy MK Neratov, Luženky Oprava a rozšíření VO Zádveří a zateplení KD Oprava MK k vlekům Oprava omítky a terasy MŠ Oprava mostu v Neratově Rekonstrukce obecního úřadu Oprava VO v Neratově Přeložka vedení NN na zahradách Výměna vrat na zbrojnici SDH Výměna oken v v KD (hospoda, sklady) Vymalování KD, 1.NP v MŠ, 12BJ, Nátěr střechy KD ) Investiční záměry obce V současné době se obec připravuje v rámci akce Čistá řeka Bečva II na odkanalizování obce. Ještě v roce 2011 bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby. Souběžně se připravují projekty na domovní přípojky. Stavební povolení na přechod pro chodce u obchodu Jednota je již hotovo. Obec má stavební povolení na vodovod v Neratově. Dále jsou hotové projekty na opravu lesní cesty pro příjezd aut na skládku dřevní hmoty. Připravují se projekty na přemostění potoka pod viaduktem, vybudování cesty, dešťové kanalizace a osvětlení na zahradách, opravy staré zbrojnice, vybudování dětského hřiště u KD a vybudování přístřešků na tanečním kole. Ve špatném a nevyhovujícím stavu jsou okna v celém kulturním domě. V havarijním stavu se nacházejí mostky u Mynářů, u Ostrčilů a u Vaců. 3) Bytový fond obce Obec je vlastníkem 12 bytů v budově bývalé školy. Tyto byty bude moci prodat nejdříve v roce 2019, protože byly postaveny s podporou státu. V současné době žije v bytovce 35 občanů včetně dětí. Nedostatečná je čistička odpadních vod, která byla poddimenzovaná. 4) MŠ Lužná V obci je v provozu pouze MŠ, která je plně využitá. V prvním patře budovy je knihovna, prádelna, archiv a sklady MŠ. Jídelna MŠ vaří obědy i pro veřejnost.

3 5) Výstavba RD Obci se v minulém volebním období podařilo otevřít nový stavební obvod Na zahradách. V současné době jsou všechny stavební parcely prodány a je postaveno 5 nových RD. Jeden je rozestavěný a tři další by se měly nejpozději do 5 let začít stavět. Díky bytům a výstavbě nových RD přibývá v obci Lužná obyvatel. V současné době obec Lužná čítá přes 600 obyvatel. 6) Střed obce Obci se podařilo vykoupit pozemky ve středu obce a v současné době tyto pozemky nejsou využívány. Bude na zvážení zastupitelstva obce, jak s pozemky naloží. 7) Stará zbrojnice v horní části obce Je připravena studie na výstavbu kapličky, která by měla vzniknout rekonstrukcí staré zbrojnice. 8) Sportovní zařízení v obci V obci je vybudováno víceúčelové hřiště, kde si mohou zájemci v letním období zahrát malou kopanou, tenis, nohejbal nebo volejbal a v zimním období zde bývá ledová plocha. TJ SOKOL Lužná vlastní majetek, který ji v současné době nepřináší žádný užitek, spíše žádá investice do oprav. Jedná se o chatu, vleky a šatny. Bez pomoci obce a sponzorů se TJ neobejde. Fotbal hraje družstvo žáků a družstvo mužů. K tomu jim slouží fotbalové hřiště. V roce 2012 bude TJ slavit 60 let od svého založení. 9) Infrastruktura v obci V obci je vybudována plynofikace a vodovodní řád. Vodovodní řád chybí pouze v místní části Neratov. Odkanalizování obce se chystá v rámci akce Čistá řeka Bečva II. 10) Zbrojnice SDH užívá novou zbrojnici, která v roce 2011 dostala nová vrata, a byl zateplený strop. 11) Taneční kolo K provozování kulturních akcí v obci slouží kromě KD i taneční kolo, které se v současné době opravuje. Velkou nevýhodou tanečního kola je nedostatečné hygienické zařízení. 12) Spolupráce Obec Lužná je aktivním členem Sdružení obcí Hornolidečska, Mikroregionu Vsetínsko,a Svazu místních samospráv. Obec Lužná je členem občanského sdružení Místní akční skupiny Hornolidečska.

4 13) Podnikání v obci Největším zaměstnavatelem v obci je společnost AGROSPOL LUŽNÁ, s.r.o. Společnost se zabývá dřevovýrobou a zemědělstvím- údržba krajiny. Dále jsou v obci dvě hospody, obchod Jednota a Minimarket. Dále zde působí stavební firma Jaroslav Kovář, obchodní firma Radim Liška a drobní živnostníci. 14) Všeobecně Obecní úřad vydává zpravodaj, který vychází nepravidelně, dle potřeb obecního úřadu. V obci se nachází knihovna, která je pro občany otevřena jednou týdně. Každodenní zvonění v místní zvonici zabezpečuje rodina Liňová a obecní kroniku vede pan Jaromír Zemánek. 15) Společenský život a tradice Díky aktivní činnosti místních organizací a dobré práci společenské a kulturní komise, která svou činností obohacuje společenský život, je kulturní život v naší obci velmi bohatý. Mezi dlouholeté a tradiční činnosti komise patří například oslava Dne matek, besedy s důchodci, vítaní občánků, zájezdy pro důchodce a návštěvy domovů důchodců. Pro děti pořádají dětský karneval a ve spolupráci s místní organizací TJ SOKOL Lužná Den dětí. V roce 1997 zorganizovala výstavu o obci ve spolupráci s místními společenskými organizacemi a některými občany. Tato výstava byla organizována při příležitosti 485. výročí založení naší obce. Obec při této příležitosti vydala knihu pod názvem Lužná, dědinečko..., kterou napsal JUDr. Petr Korabík. Společenská a kulturní komise byla pořadatelem akce Setkání občanů, chatařů a chalupářů. V posledních letech je to Obecní jarmark. Velmi populární je akce Setkání heligonkářů a na sv. Štěpána Koledování u vánočního stromku. Každoročně se pořádá lampionový průvod obcí, zakončený ohňostrojem. V roce 2011 byla ve spolupráci s MMS Lužná byla uspořádána akce Putování za Sv. Martinem. TJ SOKOL Lužná pořádá každoročně společenský ples, Mikuláše, turnaj v šachu, hodový turnaj starých pánů ve fotbale a pokud je sníh i závody na lyžích. Pořádají akce jako fotbalový zápas mužů pod 30 versus nad 30 let a hokejové utkání na Lapači. TJ bývá také spolupořadatelem akce Pivní slavnosti. SDH Lužná pořádá každoročně Vodění medvěda a maškarní bál, soutěž o Zlatou přilbu Luženských kotárů, která má v širokém okolí velice dobrou pověst a taky oblíbenou soutěž veteránů. Myslivci každoročně kromě posezení u guláše pořádají společenský ples, který je vždy na vysoké společenské úrovni. Všechny tři organizace se významně zapojují do akcí, které pořádá obecní úřad a společenská a kulturní komise např. Jarmark. V obci Lužná působí dvě dechové kapely a jedna bigbeatová. Jsou to Veselá pětka, Kotáranka a Traverz. Obec udržuje partnerské vztahy s obcí Lužná u Rakovníka a Liptovská Lúžna. Představitelé obcí se navzájem navštěvují a například kapely a folklorní kroužky jezdí hostovat na různé akce a tak obohacují společenský život v obcích. Z iniciativy sportovců vznikl společný projekt a to Turnaj přátelství ve fotbale.

5 V obci působí spolek mladých důchodců, kteří si pořádají několikrát do roka různé akce (turistické pochody, zájezdy atd.) Aktivně se zapojují do dění v obci. Mimo to jsou v obci různ é aktivity občanů např. Košt zelá v hospodě u Šajerů. Naše obec je díky Dušanu Ostrčilovi zapojena do akce Strážní ohně. III. Osnova programu rozvoje obce pro období roku Investiční výstavba 2. Údržba a oprava obecního majetku 3. Péče o stavební fond a obraz vesnice 4. Podpora cestovního ruchu 5. Péče o krajinu 6. Společenský život v obci 1) Investiční výstavba 1.1. Nejvýznamnější prioritou pro nejbližší období je výstavba kanalizace v rámci projektu akce Čistá řeka Bečva II. Obec je součástí Mikroregionu Vsetinsko, který zastřešuje tento projekt v 16 dalších obcích. Rozpočtová cena před výběrovým řízením je necelých 68 mil. Výstavba je plánována na rok 2012 až Z důvodů bezpečnosti občanů a hlavně dětí přijíždějících autobusem ze základní školy ve Valašské Polance je nutné vybudovat u obchodu Jednota přechod pro chodce a s tím související stavby chodník, ostrůvek, zpevněná plocha a osvětlení Obec Lužná je vlastníkem tanečního kola. Nedostatkem tanečního kola jsou sociálky a posezení, které je otevřené. Vzhledem k tomu, že v roce 2012 bude obec slavit 500 let od první zmínky o obci, je potřebné nadstřelit posezení. V budoucnu je nutné vybudovat nové zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí Jediné místo v obci, kde není veřejný vodovod, je místní část Neratov. Je schválené stavební povolení a po získání dotací je potřebné vodovod v této části obce vybudovat Již delší dobu chátrá budova staré zbrojnice v horní části obce. Jednou z možností, Jak budovu využít je i rekonstrukce na kapličku V předešlých letech vznikl na zahradách nový stavební obvod. Zde je nutné vybudovat novou příjezdovou cestu včetně dešťové kanalizace a osvětlení V obci chybí dětské hřiště. Je zpracován projekt, který je možné realizovat až po akci Čistá řeka Bečva II V rámci SOH se připravuje cyklostezka Bečva Vlára Váh. K realizaci cyklostezky by mělo dojít až po akci Čistá řeka Bečva II Ve středu obce je nevyužitý obecní pozemek. Záměrem obce je vybudovat společenský víceúčelový dům, který by sloužil pro potřeby občanů, místních složek a dětí Do horní části obce se vjíždí po komunikaci pod viadukt. Komunikace je mimo střed viaduktu a proto mají větší auta potíž pod viaduktem projet. Proto je nutné překlenutí potoka pod viaduktem tak, aby auta jezdily středem.

6 2) Údržba a oprava obecního majetku 2.1. V minulosti byla vybudována lesní cesta, která slouží jako cesta k přibližování dřevní hmoty. Cesta vyžaduje opravu a v budoucnu by měla sloužit i jako příjezdová komunikace na skládku V havarijním stavu se nacházejí mostky Mynářů, u Ostrčilů a u Vaců. Všechny mostky je třeba postupně opravit Budova KD, která byla postavena na začátku 70. let, vyžaduje výměnu oken a opravu fasády. 3) Péče o stavební fond a obraz vesnice V územním plánu obce jsou vytipovány plochy vhodné pro výstavbu RD. Je nutné s těmito plochami dále pracovat a do budoucna připravit a otevřít nové stavební obvody. Nejvhodnější se pro nastávající období jeví výstavba v horní části obce nad Kříbovou cestou. Po skončení akce Čistá řeka Bečva II bude jednou z nejdůležitějších věcí opravy MK, které jsou poškozené již po plynofikaci obce. 4) Podpora cestovního ruchu V rámci podpory turistiky, sportovního vyžití v obci a blízkém okolí je důležité navázat na již vybudované sportovní zařízení, které má v majetku převážně TJ SOKOL Lužná (turistická chata, 2 vleky, fotbalové hřiště, šatny atd.). V připravovaném ÚP obce je zapracován přibližovací vlek, který by měl pomoci rozvoji turistiky v obci. Další důležitou věcí je vybudovat zasněžování lyžařských svahů. TJ nemá prostředky na to, aby vlastními silami přibližovací vlek a zasněžování vybudovala. Bez pomoci sponzorů a především obce se neobejde. Obec dále počítá s výstavbou turistické ubytovny v půdních prostorách obecního úřadu a KD. 5) Péče o krajinu V obci Lužná působí firma AGROSPOL LUŽNÁ, s.r.o. Jedna z priorit této společnosti v rámci zemědělského podnikání je i údržba krajiny v obci. Dále v obci působí menší zemědělští podnikatelé a živnostníci, kteří chovají koně a ovce a nemalou měrou tak přispívají k pěknému pohledu na naší rázovitou a svažitou krajinu. Obecní úřad zaměstnává s pomocí úřadu práce zaměstnance, kteří se starají o čistotu, pořádek a zeleň na veřejných prostranstvích. 6) Společenský život v obci 6.1. Společenský a kulturní život je v obci Lužná bohatý a je potřeba na tuto činnost navázat a do budoucna aktivně spolupracovat a finančně podporovat místní organizace, spolky a aktivity občanů tak, aby se tradice a společenský život v obci nadále rozvíjel.

7 V roce 2012 bude obec slavit 500 let od první zmínky o obci. Do oslavy, která se uskuteční na konci července je potřeba zapojit všechny místní organizace, spolky a místní občany Obecní úřad má zájem ve spolupráci s kronikářem obce, společenskou komisí, společenskými organizacemi a občany připravit stálou výstavu o obci Lužná. Strategický plán obce Lužná zpracoval starosta obce Lužná Miroslav Papšík, na základě podnětů občanů obce, složek v obci a zastupitelstva obce. Strategický plán obce Lužná byl schválen na řádném 9. zasedání zastupitelstva obce Lužná, dne pod č. usnesení 128/ Miroslav Papšík Jiří Žák starosta místostarosta

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) 2004 Obsah A: PROFIL MIKROREGIONU... 3 1. Úvod... 3 1.1 Charakteristika projektu... 3 1.2 Zpracovatel... 3 2. Obecné charakteristiky mikroregionu

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD

Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD Program rozvoje města ŽELEZNÝ BROD na období 2013-2021 06/2013 Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

návrh územního plánu Dražíč textová část

návrh územního plánu Dražíč textová část příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh územního plánu Dražíč textová část Záznam o účinnosti vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dražíč datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky Moravy počátkem 13. století, o čemž svědčí

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ Základní mezioborová studie Kraj Zlínský a Olomoucký Horní Moštěnice, Přestavlky, Němčice, Stará ves, Kostelec u Holešova, Roštění OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLOVNÍČEK POJMŮ 5 3. POPIS PRACOVNÍ

Více

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu-

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu- SC 72129/1 Bouchal vyhrál Populární pedagog z Havlíčkova Brodu zvítězil v krajském kole Zlatého Ámose. strana 2 Kraj se rozvíjí Vysočina bude mít vlastní policejní ředitelství a postupně vznikne i krajský

Více

Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice. Projekt řeší částečnou rekonstrukci obecní budovy v centu obce.

Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice. Projekt řeší částečnou rekonstrukci obecní budovy v centu obce. 2013 Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice Projekt řeší částečnou rekonstrukci obecní budovy v centu obce. Obec Smilovice Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, MAS Pobeskydí 1. 273

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více