PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE"

Transkript

1 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Hořická 283, Hradec Králové Zastoupený: Ing. Františkem Dittrichem, CSc., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj IČ: DIČ: CZ Výstavba polních cest v Královéhradeckém kraji v k.ú. Slatina nad Úpou, Olešnice u Červeného Kostelce, Solnice, Název veřejné zakázky: Trčkov a Bedřichovka, Hřibojedy Část 1 Polní cesta Končinská Slatina nad Úpou, okres Náchod Sp. značka / evid. číslo VZ 2VZ9774/ / Otevřené zadávací řízení na stavební práce dělené na Druh zadávacího řízení: části dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona 1. Předmět veřejné zakázky: Polní cesta Končinská Slatina nad Úpou, je celkové délky m, se šířkou vozovky 3,0 m a zemními zhutněnými krajnicemi 2x 0,50m, kategorie P4,0/30, povrchu z ABS III tl. 40 mm. Podrobnou definici této části předmětu veřejné zakázky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná Ing. Němečkem projekční kancelář, Vážní 460, Hradec Králové 3, jejíž součástí jsou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a technické podmínky (specifikace). 2. Celková nabídková cena bez DPH / cena sjednaná ve smlouvě: ,00 Kč bez DPH Slovy: čtyřimilionydvěstědvacetsedmtisícšestsetosmdesáttřikorunčeských 3. Identifikační údaje uchazeče, se kterým byla uzavřena smlouva: Obchodní firma/název nebo jméno a STRABAG a.s. Sídlo/místo trvalého pobytu: Na Bělidle 198/21, Praha 5 IČ: DIČ: CZ Vítězný uchazeč HOCHTIEF CZ a.s., divize Dopravní stavby z výše uvedené veřejné zakázky odstoupil. Dle 82 odst. 4 zákona byl vyzván k zahájení jednání směřujícím k uzavření příslušné smlouvy uchazeč STRABAG a.s., jehož nabídka byla vybrána jako druhá nejvýhodnější. S tímto uchazečem byla smlouva podepsána. 1

2 4. Seznam osob, jimž uchazeč zamýšlí zadat část zakázky, včetně identifikace části zakázky (subdodavatel): GMD spol. s r.o., Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí Společnost s ručením omezeným, IČ: , DIČ: CZ Vytyčení a zaměření stavby, rozsah: 0,36 % 5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky: Na základě výsledku hodnocení členů hodnotící komise byla vybrána nabídka uchazeče HOCHTIEF CZ a.s., divize Dopravní stavby, který však z výše uvedené veřejné zakázky odstoupil. Dle 82 odst. 4 zákona byl vyzván k zahájení jednání směřujícím k uzavření příslušné smlouvy uchazeč STRABAG a.s., jehož nabídka byla vybrána jako druhá nejvýhodnější. Druhý uchazeč v pořadí ve své nabídce, po odstoupení vítězného uchazeče, uvádí nejnižší nabídkovou cenu bez DPH. Nabídky ostatních uchazečů mají vyšší nabídkovou cenu než tento uchazeč. 6. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny: Nabídka č. 1 M-SILNICE a.s. Husova 1697, Pardubice IČ: DIČ: CZ ,00 Kč Nabídka č. 2 Svoboda dopravní a inženýrské stavby a.s. Školní 201, Meziměstí IČ: DIČ: CZ ,00 Kč Nabídka č. 3 EUROVIA CS, a.s. Národní 10, Praha 1 IČ: DIČ: CZ ,00 Kč Nabídka č. 4 HOCHTIEF CZ a.s., divize Dopravní stavby Plzeňská 16/3217, Praha 5 IČ: DIČ: CZ ,00 Kč 2

3 Nabídka č. 5 STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21, Praha 5 IČ: DIČ: CZ ,00 Kč 7. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni a odůvodnění jejich vyloučení: Nabídka č. 2: Obchodní firma/název nebo jméno a Svoboda dopravní a inženýrské stavby a.s. Sídlo/místo trvalého pobytu: Školní 201, Meziměstí IČ: DIČ: CZ Odůvodnění: V zadávací dokumentaci, v článku Rozsah jiných požadavků a dále bod Kontrolní a zkušební plán (KZP) zadavatel stanovil následující požadavek: Kontrolní a zkušební plán (KZP) Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil jako přílohu návrhu Smlouvy o dílo Kontrolní a zkušební plán (KZP) ve formě samostatné vyplněné tabulky. V kontrolním a zkušebním plánu dodavatel specifikuje všechny kontroly kvality produktů jednotlivých dílčích stavebních procesů, nutné přejímky, atesty, které je třeba při přebírání stavebního díla předložit. Vyznačí i údaje o předmětu a způsobu kontroly, kdo kontrolu provádí, dle jakých dokumentů či norem, kolikrát, kdy se má kontrola provádět. Dodavatele zpracuje KZP v těsné návaznosti na technologický rozbor, kde budou v technologickém sledu vypsány všechny dílčí stavební procesy a přejímky, které budou na stavbě probíhat. KZP bude zpracován po jednotlivých stavebních objektech (SO) ve skladbě (v níže uvedeném obsahu) po rozpočtových položkách, u kterých vzniká povinnost uvedení do KZP ve vazbě na kvalitu díla. Obsah KZP: rozpočtová položka, předmět kontroly, množství (výměra), jednotka, kontrolovaná vlastnost, předpis norma (ČSN, EN) event. metodika atd., požadovaná četnost, požadovaný parametr, počet zkoušek, vykonává (odpovědná osoba za předmět kontroly), výstupní doklad, kolonka prověřil a převzal a datum. V předložené nabídce uchazeče je doložen dokument s názvem KZP Kontrolní a zkušební plán, který však pouze kopíruje požadavky ze zadávací na jeho vytvoření (viz bod zadávací dokumentace), ale nespecifikuje žádné konkrétní údaje požadované zadavatelem (dokument je zcela prázdný). Závěr: Vzhledem k výše uvedenému byla hodnotící komise povinna vyřadit nabídku uchazeče pro nesplnění požadavků ve smyslu 76 odst. 1 zákona a zadavatel musel uchazeče z další účasti v otevřeném řízení v části 1 v souladu s ust. 76 odst. 6 zákona vyloučit. 3

4 Nabídka č. 3: Obchodní firma/název nebo jméno a EUROVIA CS, a.s. Sídlo/místo trvalého pobytu: Národní 10, Praha 1 IČ: DIČ: CZ Odůvodnění: V zadávací dokumentaci, v článku 8.3. Doložení výpočtu nabídkové ceny zadavatel stanovil následující požadavky: 8.3. Doložení výpočtu nabídkové ceny Zadavatel jako součást zadávací dokumentace pro každou část 1 až 5 veřejné zakázky předkládá v elektronické podobě Přílohu č. 6a) až 6e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky s výkazy výměr. Dodavatel je povinen při jeho oceňování: a) dodržet jeho strukturu a členění na jednotlivé části b) ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet jejich obsahovou náplň c) ocenit veškeré položky vedlejších a ostatních nákladů (viz 8 vyhl. 230/2012), a to s tím, že zadavatel nepřipouští neocenění těchto položek s odůvodněním, že byla hodnota tzv. rozpuštěna v jiných položkách d) neocenit položku částkou 0,- Kč Zadavatel dále nepřipouští upravení, sloučení, vynechání či změnu jakékoliv položky výkazu výměr. Jednotkové ceny uvedené, jsou cenami pevnými po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky. Nesplnění či nedodržení výše uvedených povinností bude mít za následek vyloučení uchazeče z další účasti v řízení. Ve Vámi předložené nabídce, v žádné její části nabídkového rozpočtu, není u stavebního objektu SO - 01 Cesta Končinská oceněna položka č.49 (číslo položky R00 Zřízení propustku z trub betonových/žb DN 30 cm). Závěr: Vzhledem k výše uvedenému byla hodnotící komise povinna vyřadit nabídku uchazeče pro nesplnění požadavků ve smyslu 76 odst. 1 zákona a zadavatel musel uchazeče z další účasti v otevřeném řízení v části 1 v souladu s ust. 76 odst. 6 zákona vyloučit. 8. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu: Žádný uchazeč nebyl vyzván ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. 9. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li takováto možnost využita: Nebyla využita. 4

5 10. Důvod zrušení zakázky, byla-li zrušena: Zadávací řízení nebylo zrušeno. V Hradci Králové dne Č.j.: SPU /2014 Ing. František Dittrich, CSc. ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 5

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Kraj Vysočina AREA 2000 s.r.o. Žižkova 57 středisko Tender Consulting 587 33 Jihlava Riegrova 46 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro užší řízení podle 28 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, CZ01312774 PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj

Odůvodnění veřejné zakázky. Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královehradecký kraj Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - Královéhradecký kraj Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická SVAZEK 1 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka asfaltové emulze Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Veřejná zakázka: Název projektu: Reg. č. projektu: Masarykova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více