Platnost od: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby dle ustanovení 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Podle ustanovení 18 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) není zadavatel povinen postupovat podle ustanovení zákona u veřejných zakázek malého rozsahu, ale je povinen postupovat transparentním a nediskriminačním postupem. ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro předkladatele nabídek na projekt s názvem Analýza možností rozšíření absorpční kapacity programů využívajících finanční nástroje (dále jen projekt ). Zadavatelem projektu je Sekce strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Realizace projektu je hrazena z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace (dále také jen OPPI ), Prioritní osy 7, oblasti podpory 7.2 Ostatní technická pomoc. 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 1.1 Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu Sídlo: Na Františku 32, Praha 1 Staré Město Právní forma: 325 organizační složka státu Zastoupený: Ing. Zuzanou Matějíčkovou pověřenou řízením odboru /08200/ implementace strukturálních fondů, IČO: DIČ: neplátce DPH 1.2 Odpovědný útvar zadavatele Oddělení /08240/ programů MSP Vedoucí oddělení: RNDr. Lenka Betincová Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Vránová Telefon: /12

2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU 2.1 Název projektu Analýza možností rozšíření absorpční kapacity programů využívajících finanční nástroje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) vyhlašuje projekt Analýza možností rozšíření absorpční kapacity programů využívajících finanční nástroje, který bude prostřednictvím Smlouvy o dílo zadán vybranému uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 2.2 Cíl projektu Cílem projektu je získání aktuálních informací z trhu finančních nástrojů pro případné úpravy podmínek a parametrů stávajících programů MPO využívajících úvěry a záruky (včetně programů OPPI) realizovaných na podporu MSP v ČMZRB, tak aby lépe odrážely jejich skutečné potřeby Stručná charakteristika Operačního programu Podnikání a inovace a programů MPO využívajících úvěry a záruky Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán implementuje v programovacím období strukturálních fondů Evropské unie Operační program Podnikání a inovace (OPPI). Tento operační program je hlavním programovým dokumentem realizace cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období OPPI navazuje na Operační program Průmysl a podnikání a byl vytvořen v návaznosti na hlavní strategické dokumenty ČR (Strategie hospodářského růstu ČR, Národní inovační politika, apod.). OPPI je v souladu s Obecnými zásadami pro politiku soudržnosti Evropské unie (Strategické obecné zásady Společenství, ) a rozpracovává významnou část strategického cíle Národního rozvojového plánu České republiky Konkurenceschopná česká ekonomika. OPPI je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb a rozvoj podnikání, udržení přitažlivosti České republiky, regionů a měst pro investory, podporu inovací, stimulaci poptávky po výsledcích VaV, komercializaci výsledků VaV, podporu podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií, podporu podnikatelských aktivit v oblasti úspor energie a obnovitelných druhů energie. Poskytování pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v letech je v rámci OPPI realizováno prostřednictvím šesti věcně zaměřených prioritních os a jedné prioritní osy zaměřené na technickou pomoc. Priorita 1: Vznik firem Priorita 2: Rozvoj firem 2/12

3 Priorita 3: Efektivní energie Priorita 4: Inovace Priorita 5: Prostředí pro podnikání a inovace Priorita 6: Služby pro rozvoj podnikání Věcné prioritní osy OPPI jsou realizovány patnácti programy podpory. Finanční alokace ze strukturálních fondů Evropské unie pro OPPI vycházejí z Národního strategického referenčního rámce ČR a z usnesení vlády č. 494/2006, kterým byla pro tento operační program stanovena alokace ve výši 11,75 % z celkových alokací určených pro Českou republiku na programovací období na cíl Konvergence. V hodnotovém vyjádření se jedná o částku 3 041,313 mil. EUR. Tyto prostředky ERDF jsou doplněny národními veřejnými zdroji (zdroji státního rozpočtu ČR) k naplnění národního spolufinancování (85 % EU, 15 % státní rozpočet), tzn., že celková výše zdrojů pro OPPI činí 3 578,015 mil. EUR. Finanční nástroje podpory MSP jsou v rámci OPPI realizovány v programech ZÁRUKA, PROGRES, START v rámci 1. a 2. prioritní osy. Jedná se o podpory poskytované ČMZRB formou záruk za úvěry a zvýhodněných úvěrů, které usnadňují MSP přístup k finančním zdrojům na realizaci jejich podnikatelských záměrů. Tato banka zároveň poskytuje i podpory ve formě záruk za provozní úvěry jako jedno z opatření Národního protikrizového plánu (NPP). 2.4 Východiska projektu Současný stav realizace opatření NPP v oblasti využití záruk a úvěrů pro zlepšení dostupnosti financování MSP hodnotí ČMZRB ve vztahu k programům MPO, jejichž realizací je pověřena, jako neuspokojivý. Podobné argumenty přicházejí i od zástupců podnikatelů. Pro kvalifikovanou přípravu rozhodnutí o úpravě podmínek poskytování záruk a úvěrů pro MSP v programech MPO včetně programů OPPI je třeba získat informace o aktuálních potřebách trhu finančních nástrojů, a to z hlediska MSP, velkých podniků a komerčních bank. Při realizaci projektu je potřeba vycházet minimálně z následujících dokumentů: - Operační program Podnikání a inovace Programy OPPI Start, Progres, Záruka, Záruka provozní úvěry - Výroční zprávy o provádění OPPI za rok 2007 a Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj - Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 stanovující prováděcí pravidla pro nařízení č. 1083/ Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem - Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis - Relevantní údaje, informace a podklady bank související s poskytováním úvěrů a využíváním záruk na financování investičních a neinvestičních nákladů podnikatelských projektů 3/12

4 - Informace, podklady, návrhy a doporučení organizací podnikatelské samosprávy vztahující se k zajišťování finančních zdrojů na realizaci podnikatelských projektů včetně využití finančních nástrojů podpory v rámci programů OPPI 2.5. Popis požadovaných činností, výstupy projektu, závěrečná zpráva projektu Vybraný uchazeč, se kterým zadavatel uzavře smlouvu, provede analýzu podnikatelského prostředí (podniků a bank) v České republice z pohledu realizace finančních nástrojů, zejména záruk za investiční a provozní úvěry a přímého úvěrování. Na základě získaných informací z implementace těchto finančních nástrojů dodavatel sestaví přehlednou tabulku stávajících finančních nástrojů finančních institucí, které tyto produkty poskytují podnikatelům na území České republiky, uvede silné a slabé stránky, rizikovost, efektivnost a absorpční kapacitu každého nástroje. Poptávaná analýza musí především obsahovat: charakteristika současného stavu poskytování bankovních úvěrů a záruk obecný popis jednotlivých nástrojů srovnání jejich efektivnosti a rizikovosti vyjádření absorpční kapacity jednotlivých nástrojů ze strany podniků přehled možností a ochoty finančních institucí poskytovat úvěry a akceptovat záruky doporučení pro další implementaci finančních nástrojů u programů Ministerstva průmyslu a obchodu V rámci projektu bude analyzováno: nastavení podmínek a parametrů programů MPO poskytujících MSP záruky a úvěry, zda odpovídají podmínkám na úvěrovém trhu a reagují na zhoršující se dostupnost bankovních úvěrů pro malé a střední podnikatele v porovnání s velkými podniky v situaci všeobecného poklesu ekonomik, vysoké míry nejistoty a averze k převzetí rizika úvěrujících bank absorpční kapacita části podnikatelů, kterým programy MPO od poloviny roku 2008 neumožňují využívat zvýhodněných finančních nástrojů včetně začínajících podnikatelů vymezených programem Start OPPI rozsah případného rozšíření parametrů záruk za bankovní úvěry v programech MPO na úroveň tohoto nástroje realizovanou v předkrizovém období rizikovost a efektivnost podpory v případě poskytování záruk za úvěry (investiční, a obvyklé typy provozních úvěrů) pro ekonomické činnosti malých a středních podniků podporované v programech finančních nástrojů MPO v roce 2008 rizikovost a efektivnost podpory v případě zvýšení procenta ručení u záruk poskytovaných zjednodušeným způsobem (M Záruka) až do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru a zvýšení maximální míry krytí portfolia zaručovaných úvěrů z 8-10% na 15% Závěrečná zpráva projektu bude zaměřena především na zodpovězení následujících evaluačních otázek a okruhů: 1. Jaký je stav v poskytování úvěrů ze strany komerčních bank podnikatelům za období 01 05/2009 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku v členění 4/12

5 MSP a velké podniky provozní a investiční úvěry 2. Jaká je aktuální nabídka bankovních produktů, zejména úvěrů a záruk, které poskytují komerční banky MSP a velkým podnikům v členění na provozní a investiční účely 3. Jaká je intenzita využití zvýhodněných záruk k investičním a provozním úvěrům poskytovaných ČMZRB v rámci programu Záruka a jaké jsou důvody jejich využití či nevyužití 4. Jaký je poměr mezi podanými a schválenými žádostmi o poskytnutí úvěrů a záruk v členění MSP a velké podniky provozní a investiční úvěry 5. Jaké jsou hlavní důvody odmítnutí žádostí o úvěry a záruky u komerčních bank u ČMZRB a jaké jsou možnosti zlepšení přístupu k finančním zdrojům. 6. Jak se vyvíjí stav poptávky MSP včetně začínajících a velkých podniků po provozních a investičních úvěrech a zárukách u komerčních bank v rámci programů MPO 7. Jaké jsou hlavní bariéry MSP včetně začínajících a velkých podniků v přístupu k úvěrům a zárukám pro provozní a investiční účely u komerčních bank v rámci programů MPO a možnosti zlepšení přístupu k finančním zdrojům. Otázky jsou určeny ČMZRB, komerčním bankám které jsou smluvními partnery ČMZRB a dalším komerčním bankám poskytujícím záruky a úvěry podnikatelům na území ČR. Otázky 6. a 7. jsou určeny reprezentantům podnikatelské sféry. Pro zpracování analýzy budou využity metody terénního výzkumu i metody výzkumu od stolu a metody syntézy vedoucí k požadovaným výsledkům. Vybraný uchazeč na základě takto získaných informací navrhne případné úpravy stávajících programů MPO včetně programů OPPI realizovaných v ČMZRB. Výstupem projektu bude závěrečná zpráva obsahující analýzu možností rozšíření absorpční kapacity programů využívajících finanční nástroje, která bude obsahovat závěry včetně návrhů změn podmínek a parametrů programů MPO poskytujících MSP záruky a úvěry (ZÁRUKA, PROGRES a START) 2.6. Přístup ke zpracování projektu V průběhu realizace projektu se předpokládá průběžná komunikace dodavatele se zadavatelem. Součinnost dodavatele se zadavatelem musí být průběžná, efektivní a účinná a dodavatel ji popíše ve své nabídce. Komunikace bude probíhat v českém jazyce. Ukončení projektu se předpokládá ve formě zpracování závěrečné zprávy (viz bod 3.5 těchto zadávacích podmínek) a její zkrácené verze, včetně prezentace výsledků projektu zadavateli. Zpracování projektu bude zahrnovat následující aktivity: - Vypracování metodiky postupu realizace projektu 5/12

6 - Sběr dat a informací od podniků a bank - Průběžná komunikace se zadavatelem projektu - Analýza a zhodnocení shromážděných dat a informací rozhodných pro vyhodnocení absorpční kapacity programů MPO využívajících finanční nástroje - Vypracování návrhu průběžné zprávy - Konzultace návrhu průběžné zprávy se zadavatelem - Zpracování závěrečné zprávy a prezentace zadavateli - Zpracování zkrácené verze závěrečné zprávy (shrnutí) - Zhodnocení realizace projektu zadavatelem 3. HARMONOGRAM REALIZACE, CENA A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU 3.1 Časový rámec zadávacího řízení Odeslání výzvy k podání nabídky: Doručení nabídky: Nabídka musí být doručena písemně na adresu zadavatele dle bodu , do 12:00 hod Vyhodnocení nabídek: do Vyrozumění o výsledku výběrového řízení: Vyjednání smluvních podmínek: do Vyjednání smluvních podmínek bude ukončeno uzavřením smlouvy o dílo mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Uzavřením smlouvy je zahájena realizace projektu. 3.2 Časový rozvrh realizace projektu: Zadavatel stanoví pro zpracování nabídky následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: Zahájení projektu (viz bod 3.1.5): Předložení průběžné zprávy k projektu: Projednání průběžné zprávy: Zapracování připomínek: Předložení závěrečné zprávy k projektu: Prezentace závěrečné zprávy a její projednání: den uzavření smlouvy o dílo, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději /12

7 Zapracování připomínek: Předložení závěrečné zprávy včetně zkrácené verze: Oponentní řízení: 45. den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději Cena a platební podmínky Maximální cena za realizaci projektu se stanovuje ve výši ,- Kč (bez DPH). Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za realizaci plnění zakázky v průběhu celého období trvání smlouvy, včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci projektu, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků, předpokládaná rizika spojená s plněním zakázky, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.) Platba bude zadavatelem realizována bezhotovostně po ukončení realizace projektu a po protokolárním předání a převzetí plnění. Na základě protokolárního předání a převzetí plnění je dodavatel oprávněn vystavit fakturu na částku uvedenou ve smlouvě o dílo se splatností 30 dnů od data jejího vystavení. Platba bude uskutečněna na základě kladného výsledku oponentního řízení zadavatele k vyhodnocení projektu. 3.4 Požadavky na zpracovatele projektu / podmínky zpracování projektu 1. Dodavatel vykonává činnosti dle smlouvy o dílo vlastním jménem, samostatně a za koordinace zadavatele. 2. Dodavatel vykonává činnost v místě uvedeném v předložené nabídce. V případě potřeby zajistí zadavatel součinnost v rozsahu nutném pro řádnou realizaci projektu. Především se jedná o umožnění přístupu k potřebným dokumentům či datům apod. Protokolární předání a převzetí realizace projektu proběhne na adrese: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1, Sekce strukturálních fondů. 3. Veškerá práva, včetně vlastnických a autorských, k výstupům projektu jsou majetkem zadavatele. 4. Dodavatel souhlasí s dalším využitím a zpracováním výstupů projektu ze strany zadavatele a s jejich úpravami a využitím částí nebo celku pro další materiály zadavatele. 5. Dodavatel disponuje kvalitním, minimálně 3 členným realizačním týmem Forma předání projektu 1. Zpracování projektu bude probíhat v souladu s bodem 2.6 této zadávací dokumentace. 2. Závěrečná zpráva k projektu bude zpracována v českém jazyce (v předpokládaném rozsahu min. 80 stran) a bude řešit všechny oblasti dle bodu 2.2 až 2.5 této zadávací dokumentace. Česká verze závěrečné zprávy bude předána ve dvou originálech a čtyřech kopiích. 7/12

8 3. Zkrácená verze závěrečné zprávy k projektu (předpokládaný rozsah 5 stran) bude předána ve dvou originálech a čtyřech kopiích. 4. Závěrečná zpráva k projektu a její zkrácená verze bude předána zadavateli také v elektronické podobě na CD ROM ve formátu MS Word a bude rovněž zaslána na ové adresy uvedené v bodě 1.2 zadávacích podmínek. 4. Součástí předání projektu je jeho prezentace zadavateli v termínu dle bodu 3.2 zadávacích podmínek 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel nepřipouští varianty nabídky, uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. 4.1 Administrativní náležitosti a struktura nabídky Podaná nabídka bude zpracována v listinné podobě v českém jazyce. Listy nabídky budou očíslovány, parafovány, sešity a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci, nabídka bude obsahovat: 1. Identifikace uchazeče: jméno/název sídlo/místo podnikání kontaktní adresa IČ, DIČ telefon, fax, osoba oprávněná jednat za dodavatele (statutární zástupce) bankovní spojení s uvedením čísla účtu 2. Cena Celková cena projektu bez DPH, částka DPH a cena včetně DPH. 3. Čestné prohlášení o tom, že uchazeč souhlasí se zadáním a podmínkami této veřejné zakázky a akceptuje je v plném rozsahu, a že všechny údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci projektu, že je připraven spolehlivě a bez průtahů splnit podmínky zadání a že v případě získání zakázky vyhradí potřebný čas a prostředky na realizaci projektu. 4. Místo a datum podpisu 5. Podpis uchazeče 6. Doklady o oprávnění k podnikání Uchazeč jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky. Uchazeč předloží ověřenou kopii/kopie požadovaných dokladů. Doklad o splnění základních profesních požadavků Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 8/12

9 pokud je v ní zapsán. Uchazeč musí doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit v originále či v úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že: a) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; b) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; c) který není v likvidaci; d) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; Harmonogram realizace jednotlivých částí projektu dle bodu 3.2. Podrobný rozpočet projektu Podrobný rozpočet projektu bude obsahovat celkovou cenu bez DPH, částku DPH a cenu včetně DPH. Dále bude obsahovat rozpis dle jednotlivých položek, ze kterého bude patrná cena za tyto jednotlivé položky bez DPH, částka DPH a cena včetně DPH. 7. Doklady o splnění požadavků na technickou kvalifikaci: a) Popis profilu realizačního týmu, jeho struktury a rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy týmu. Minimální počet členů realizačního týmu je 3. b) Profesní životopisy jednotlivých členů realizačního týmu s uvedením jejich dosavadní praxe a profesních zkušeností ve vztahu k předmětu této zakázky a pozici v realizačním týmu. c) Čestné prohlášení jednotlivých členů realizačního týmu, že: - se budou účastnit na realizaci projektu - nejsou zapojeni do realizačního týmu jakéhokoli jiného dodavatele, který se uchází o tuto zakázku - údaje uvedené v předloženém životopise jsou pravdivé a přesné. d) Reference: Seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, které souvisí s předmětem této zakázky. 8. Nabízené know-how Podrobný popis metodiky a postupů, které použije při realizaci projektu 4.2 Lhůta, místo a způsob podání nabídek Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo osobně, nejpozději do 12:00 hodin dne (viz bod 3.1.2) na podatelnu zadavatele na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1. 9/12

10 Obálka, v níž je uložena nabídka, musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být opatřena textem: NEOTVÍRAT! Analýza možností rozšíření absorpční kapacity programů využívajících finanční nástroje. Dále musí být opatřena označením zadavatele - adresáta a uchazeče - odesilatele včetně adresy. Podaná nabídka bude zpracována v listinné podobě v českém jazyce. Listy nabídky budou očíslovány nepřetržitou vzestupnou číselnou řadou, parafovány, sešity a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Nabídka se předkládá v počtu 1 kusu originálu, 2 kusů kopií a 3 kusů CD-ROM. 4.3 Požadavky na uchazeče 1. Uchazeč musí být právnickou nebo fyzickou osobou, se kterou lze uzavřít smlouvu o dílo na požadovanou činnost. 2. Uchazeč zrealizuje zakázku vlastním jménem, samostatně a v součinnosti a za spolupráce pracovníků Sekce strukturálních fondů MPO. 3. Uchazeč musí mít dostatečné technické, administrativní zázemí k vykonání prací na zakázce. 4. Vybraný uchazeč/dodavatel může plnit úkoly zadání formou subdodávky od jiných subjektů. Tyto subdodávky jsou hrazeny z prostředků dodavatele. 5. Veškerá práva k výstupům projektu přecházejí po ukončení projektu na zadavatele. 6. Vybraný uchazeč/dodavatel se zavazuje v souvislosti s plněním této zakázky umožnit kontrolu všem pověřeným osobám pracovníkům zadavatele, Evropské komise a dalším subjektům vykonávajícím kontrolu na základě článku 4 Nařízení komise (ES) č. 438/2001 a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 5. HODNOCENÍ NABÍDEK 5.1 Obecné podmínky hodnocení Nabídky, které splní požadavky zadavatele na úplnost, administrativní, formální a věcnou správnost ve smyslu článku 4 těchto zadávacích podmínek, budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená dílčími hodnotícími kritérii (viz bod ) V případě dílčích nedostatků v administrativní správnosti nabídky může hodnotící komise rozhodnout o přikročení k hodnocení nabídky či požádat dotyčného uchazeče o dodatečné odstranění nedostatků, pokud k tomu shledá opodstatněné důvody Dílčí hodnotící kritéria 1. Nabídková cena 30% 2. Kvalita obsahu nabídky 70% 2.1. Návrh metodiky zajištění realizace projektu 40% 2.2. Počet subjektů zahrnutých do projektu 30% Metoda hodnocení nabídek Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče na základě níže uvedeného postupu: 10/12

11 A. Číselně vyjádřitelná kritéria (kritérium č. 1): Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (cena), se použije tento vzorec: Počet bodů kritéria se rovná 100 krát hodnota nejvhodnější nabídky lomeno hodnota posuzované nabídky. B. Číselně nevyjádřitelná kritéria (kritérium č. 2): Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici bodů. Nabídka, která bude v daném dílčím kritériu nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium 100 bodů. Ostatní nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce, a to takto: 0 až 20 bodů = zcela neuspokojivé, 21 až 40 bodů = spíše neuspokojivé, 41 až 60 bodů = dostatečné, 61 až 80 bodů = velmi dobré, 81 až 99 bodů = vynikající. Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou vynásobena vahou daného kritéria. Budou sečteny body za jednotlivá dílčí kritéria. Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. 5.2 Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo: - ověřit údaje uvedené v nabídce - odmítnout všechny nabídky - nevracet podanou nabídku - zrušit zadání zakázky - jednat o náležitostech smlouvy až s vybraným uchazečem - neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem - neposkytovat informace o uchazečích, kteří předložili nabídky 5.3 Náklady účasti ve výběrovém řízení Zájemci o realizaci projektu nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky. 6. PODMÍNKY VÝBĚRU DODAVATELE 6.1 Výběr dodavatele Nabídky budou vyhodnoceny v rámci výběrového řízení hodnotící komisí schválenou zadavatelem. Hodnotící komise navrhne/doporučí zadavateli na základě výsledků výběrového řízení, aby zakázka byla přidělena uchazeči, jehož nabídka získala nejvyšší bodové ohodnocení. Uchazeči, kteří předloží nabídky, budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni do 5 pracovních dnů ode dne konání výběrového řízení. 11/12

12 6.2 Uzavření smlouvy o dílo Na základě vyjádření/doporučení hodnotící komise se zadavatel rozhodne, zda vyzve vybraného uchazeče k vyjednání smluvních podmínek a zda mu nabídne uzavření smlouvy na realizaci projektu. V Praze, dne Ing. Zuzana Matějíčková pověřena řízením odboru implementace strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu 12/12

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m Praha Zbraslav dne 4. 5. 2015 VÝZVA k podání nabídky dle ustanovení 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Živičářské práce běžné údržby komunikací

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.

Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3. Zadávací dokumentace pro dodávku Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení pasty a lepidla v rámci projektu OPPK CZ.2.16/3.3.00/25096 Název zakázky: Automatického sítotiskového zařízení pro nanášení

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Výzva k podání

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy. Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do výběrového řízení na dodávku služeb zajišťujících ubytovací, stravovací a školící prostory pro účastníky v rámci projektu Rozvoj sítě pražských inovujících

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY VE SMYSLU ZÁKONA Č. 137/2006 SB. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU VE VÝŠI 23,34 MIL.

Více

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

Město Jeseník. Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zavedení systému projektového řízení a implementace projektové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Strategického plánu rozvoje města Mladé Boleslavi"

Strategického plánu rozvoje města Mladé Boleslavi - - "Zpracování Strategického plánu rozvoje města Mladé Boleslavi" Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je v souladu s ustanovením 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Nákup užitkového automobilu

Nákup užitkového automobilu Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví vyzývá v souladu s ustanovením 18 odst.3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na výběr

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Zjednodušené podlimitní řízení

Zjednodušené podlimitní řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství 1. Základní informace 1.1 Zadavatel 1.2 Odpovědný

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje

Oznámení o zahájení zadávacího řízení. Dodávka rozmetadla hnoje Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel: se sídlem, 788 13 DIČ: 699002721 Zastupuje: Ing. Ondřej Kopp, jednatel společnosti Kontakt: Ing. Sylva Suchá, tel. 583 392 122, 733 324 915, mail sylva.sucha@vuchs.cz

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Výzva k předložení nabídky (Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Vyzýváme Vás k předložení nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na zpracování

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing.

IČ: 00551023, DIČ: CZ00551023 Odpovědná osoba: PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF Kontaktní osoba: Ing. Zadávací dokumentace Název zakázky: Zajištění občerstvení (cateringu) na akce pořádané v rámci programu CIP EQUAL. Zadavatel (zadavatelé): 1. Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na poříčním

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více