Platnost od: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby dle ustanovení 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Podle ustanovení 18 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) není zadavatel povinen postupovat podle ustanovení zákona u veřejných zakázek malého rozsahu, ale je povinen postupovat transparentním a nediskriminačním postupem. ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro předkladatele nabídek na projekt s názvem Analýza možností rozšíření absorpční kapacity programů využívajících finanční nástroje (dále jen projekt ). Zadavatelem projektu je Sekce strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Realizace projektu je hrazena z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace (dále také jen OPPI ), Prioritní osy 7, oblasti podpory 7.2 Ostatní technická pomoc. 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 1.1 Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu Sídlo: Na Františku 32, Praha 1 Staré Město Právní forma: 325 organizační složka státu Zastoupený: Ing. Zuzanou Matějíčkovou pověřenou řízením odboru /08200/ implementace strukturálních fondů, IČO: DIČ: neplátce DPH 1.2 Odpovědný útvar zadavatele Oddělení /08240/ programů MSP Vedoucí oddělení: RNDr. Lenka Betincová Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Vránová Telefon: /12

2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU 2.1 Název projektu Analýza možností rozšíření absorpční kapacity programů využívajících finanční nástroje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) vyhlašuje projekt Analýza možností rozšíření absorpční kapacity programů využívajících finanční nástroje, který bude prostřednictvím Smlouvy o dílo zadán vybranému uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 2.2 Cíl projektu Cílem projektu je získání aktuálních informací z trhu finančních nástrojů pro případné úpravy podmínek a parametrů stávajících programů MPO využívajících úvěry a záruky (včetně programů OPPI) realizovaných na podporu MSP v ČMZRB, tak aby lépe odrážely jejich skutečné potřeby Stručná charakteristika Operačního programu Podnikání a inovace a programů MPO využívajících úvěry a záruky Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán implementuje v programovacím období strukturálních fondů Evropské unie Operační program Podnikání a inovace (OPPI). Tento operační program je hlavním programovým dokumentem realizace cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období OPPI navazuje na Operační program Průmysl a podnikání a byl vytvořen v návaznosti na hlavní strategické dokumenty ČR (Strategie hospodářského růstu ČR, Národní inovační politika, apod.). OPPI je v souladu s Obecnými zásadami pro politiku soudržnosti Evropské unie (Strategické obecné zásady Společenství, ) a rozpracovává významnou část strategického cíle Národního rozvojového plánu České republiky Konkurenceschopná česká ekonomika. OPPI je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb a rozvoj podnikání, udržení přitažlivosti České republiky, regionů a měst pro investory, podporu inovací, stimulaci poptávky po výsledcích VaV, komercializaci výsledků VaV, podporu podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií, podporu podnikatelských aktivit v oblasti úspor energie a obnovitelných druhů energie. Poskytování pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v letech je v rámci OPPI realizováno prostřednictvím šesti věcně zaměřených prioritních os a jedné prioritní osy zaměřené na technickou pomoc. Priorita 1: Vznik firem Priorita 2: Rozvoj firem 2/12

3 Priorita 3: Efektivní energie Priorita 4: Inovace Priorita 5: Prostředí pro podnikání a inovace Priorita 6: Služby pro rozvoj podnikání Věcné prioritní osy OPPI jsou realizovány patnácti programy podpory. Finanční alokace ze strukturálních fondů Evropské unie pro OPPI vycházejí z Národního strategického referenčního rámce ČR a z usnesení vlády č. 494/2006, kterým byla pro tento operační program stanovena alokace ve výši 11,75 % z celkových alokací určených pro Českou republiku na programovací období na cíl Konvergence. V hodnotovém vyjádření se jedná o částku 3 041,313 mil. EUR. Tyto prostředky ERDF jsou doplněny národními veřejnými zdroji (zdroji státního rozpočtu ČR) k naplnění národního spolufinancování (85 % EU, 15 % státní rozpočet), tzn., že celková výše zdrojů pro OPPI činí 3 578,015 mil. EUR. Finanční nástroje podpory MSP jsou v rámci OPPI realizovány v programech ZÁRUKA, PROGRES, START v rámci 1. a 2. prioritní osy. Jedná se o podpory poskytované ČMZRB formou záruk za úvěry a zvýhodněných úvěrů, které usnadňují MSP přístup k finančním zdrojům na realizaci jejich podnikatelských záměrů. Tato banka zároveň poskytuje i podpory ve formě záruk za provozní úvěry jako jedno z opatření Národního protikrizového plánu (NPP). 2.4 Východiska projektu Současný stav realizace opatření NPP v oblasti využití záruk a úvěrů pro zlepšení dostupnosti financování MSP hodnotí ČMZRB ve vztahu k programům MPO, jejichž realizací je pověřena, jako neuspokojivý. Podobné argumenty přicházejí i od zástupců podnikatelů. Pro kvalifikovanou přípravu rozhodnutí o úpravě podmínek poskytování záruk a úvěrů pro MSP v programech MPO včetně programů OPPI je třeba získat informace o aktuálních potřebách trhu finančních nástrojů, a to z hlediska MSP, velkých podniků a komerčních bank. Při realizaci projektu je potřeba vycházet minimálně z následujících dokumentů: - Operační program Podnikání a inovace Programy OPPI Start, Progres, Záruka, Záruka provozní úvěry - Výroční zprávy o provádění OPPI za rok 2007 a Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj - Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 stanovující prováděcí pravidla pro nařízení č. 1083/ Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem - Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis - Relevantní údaje, informace a podklady bank související s poskytováním úvěrů a využíváním záruk na financování investičních a neinvestičních nákladů podnikatelských projektů 3/12

4 - Informace, podklady, návrhy a doporučení organizací podnikatelské samosprávy vztahující se k zajišťování finančních zdrojů na realizaci podnikatelských projektů včetně využití finančních nástrojů podpory v rámci programů OPPI 2.5. Popis požadovaných činností, výstupy projektu, závěrečná zpráva projektu Vybraný uchazeč, se kterým zadavatel uzavře smlouvu, provede analýzu podnikatelského prostředí (podniků a bank) v České republice z pohledu realizace finančních nástrojů, zejména záruk za investiční a provozní úvěry a přímého úvěrování. Na základě získaných informací z implementace těchto finančních nástrojů dodavatel sestaví přehlednou tabulku stávajících finančních nástrojů finančních institucí, které tyto produkty poskytují podnikatelům na území České republiky, uvede silné a slabé stránky, rizikovost, efektivnost a absorpční kapacitu každého nástroje. Poptávaná analýza musí především obsahovat: charakteristika současného stavu poskytování bankovních úvěrů a záruk obecný popis jednotlivých nástrojů srovnání jejich efektivnosti a rizikovosti vyjádření absorpční kapacity jednotlivých nástrojů ze strany podniků přehled možností a ochoty finančních institucí poskytovat úvěry a akceptovat záruky doporučení pro další implementaci finančních nástrojů u programů Ministerstva průmyslu a obchodu V rámci projektu bude analyzováno: nastavení podmínek a parametrů programů MPO poskytujících MSP záruky a úvěry, zda odpovídají podmínkám na úvěrovém trhu a reagují na zhoršující se dostupnost bankovních úvěrů pro malé a střední podnikatele v porovnání s velkými podniky v situaci všeobecného poklesu ekonomik, vysoké míry nejistoty a averze k převzetí rizika úvěrujících bank absorpční kapacita části podnikatelů, kterým programy MPO od poloviny roku 2008 neumožňují využívat zvýhodněných finančních nástrojů včetně začínajících podnikatelů vymezených programem Start OPPI rozsah případného rozšíření parametrů záruk za bankovní úvěry v programech MPO na úroveň tohoto nástroje realizovanou v předkrizovém období rizikovost a efektivnost podpory v případě poskytování záruk za úvěry (investiční, a obvyklé typy provozních úvěrů) pro ekonomické činnosti malých a středních podniků podporované v programech finančních nástrojů MPO v roce 2008 rizikovost a efektivnost podpory v případě zvýšení procenta ručení u záruk poskytovaných zjednodušeným způsobem (M Záruka) až do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru a zvýšení maximální míry krytí portfolia zaručovaných úvěrů z 8-10% na 15% Závěrečná zpráva projektu bude zaměřena především na zodpovězení následujících evaluačních otázek a okruhů: 1. Jaký je stav v poskytování úvěrů ze strany komerčních bank podnikatelům za období 01 05/2009 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku v členění 4/12

5 MSP a velké podniky provozní a investiční úvěry 2. Jaká je aktuální nabídka bankovních produktů, zejména úvěrů a záruk, které poskytují komerční banky MSP a velkým podnikům v členění na provozní a investiční účely 3. Jaká je intenzita využití zvýhodněných záruk k investičním a provozním úvěrům poskytovaných ČMZRB v rámci programu Záruka a jaké jsou důvody jejich využití či nevyužití 4. Jaký je poměr mezi podanými a schválenými žádostmi o poskytnutí úvěrů a záruk v členění MSP a velké podniky provozní a investiční úvěry 5. Jaké jsou hlavní důvody odmítnutí žádostí o úvěry a záruky u komerčních bank u ČMZRB a jaké jsou možnosti zlepšení přístupu k finančním zdrojům. 6. Jak se vyvíjí stav poptávky MSP včetně začínajících a velkých podniků po provozních a investičních úvěrech a zárukách u komerčních bank v rámci programů MPO 7. Jaké jsou hlavní bariéry MSP včetně začínajících a velkých podniků v přístupu k úvěrům a zárukám pro provozní a investiční účely u komerčních bank v rámci programů MPO a možnosti zlepšení přístupu k finančním zdrojům. Otázky jsou určeny ČMZRB, komerčním bankám které jsou smluvními partnery ČMZRB a dalším komerčním bankám poskytujícím záruky a úvěry podnikatelům na území ČR. Otázky 6. a 7. jsou určeny reprezentantům podnikatelské sféry. Pro zpracování analýzy budou využity metody terénního výzkumu i metody výzkumu od stolu a metody syntézy vedoucí k požadovaným výsledkům. Vybraný uchazeč na základě takto získaných informací navrhne případné úpravy stávajících programů MPO včetně programů OPPI realizovaných v ČMZRB. Výstupem projektu bude závěrečná zpráva obsahující analýzu možností rozšíření absorpční kapacity programů využívajících finanční nástroje, která bude obsahovat závěry včetně návrhů změn podmínek a parametrů programů MPO poskytujících MSP záruky a úvěry (ZÁRUKA, PROGRES a START) 2.6. Přístup ke zpracování projektu V průběhu realizace projektu se předpokládá průběžná komunikace dodavatele se zadavatelem. Součinnost dodavatele se zadavatelem musí být průběžná, efektivní a účinná a dodavatel ji popíše ve své nabídce. Komunikace bude probíhat v českém jazyce. Ukončení projektu se předpokládá ve formě zpracování závěrečné zprávy (viz bod 3.5 těchto zadávacích podmínek) a její zkrácené verze, včetně prezentace výsledků projektu zadavateli. Zpracování projektu bude zahrnovat následující aktivity: - Vypracování metodiky postupu realizace projektu 5/12

6 - Sběr dat a informací od podniků a bank - Průběžná komunikace se zadavatelem projektu - Analýza a zhodnocení shromážděných dat a informací rozhodných pro vyhodnocení absorpční kapacity programů MPO využívajících finanční nástroje - Vypracování návrhu průběžné zprávy - Konzultace návrhu průběžné zprávy se zadavatelem - Zpracování závěrečné zprávy a prezentace zadavateli - Zpracování zkrácené verze závěrečné zprávy (shrnutí) - Zhodnocení realizace projektu zadavatelem 3. HARMONOGRAM REALIZACE, CENA A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU 3.1 Časový rámec zadávacího řízení Odeslání výzvy k podání nabídky: Doručení nabídky: Nabídka musí být doručena písemně na adresu zadavatele dle bodu , do 12:00 hod Vyhodnocení nabídek: do Vyrozumění o výsledku výběrového řízení: Vyjednání smluvních podmínek: do Vyjednání smluvních podmínek bude ukončeno uzavřením smlouvy o dílo mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Uzavřením smlouvy je zahájena realizace projektu. 3.2 Časový rozvrh realizace projektu: Zadavatel stanoví pro zpracování nabídky následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: Zahájení projektu (viz bod 3.1.5): Předložení průběžné zprávy k projektu: Projednání průběžné zprávy: Zapracování připomínek: Předložení závěrečné zprávy k projektu: Prezentace závěrečné zprávy a její projednání: den uzavření smlouvy o dílo, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději /12

7 Zapracování připomínek: Předložení závěrečné zprávy včetně zkrácené verze: Oponentní řízení: 45. den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději Cena a platební podmínky Maximální cena za realizaci projektu se stanovuje ve výši ,- Kč (bez DPH). Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za realizaci plnění zakázky v průběhu celého období trvání smlouvy, včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci projektu, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků, předpokládaná rizika spojená s plněním zakázky, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.) Platba bude zadavatelem realizována bezhotovostně po ukončení realizace projektu a po protokolárním předání a převzetí plnění. Na základě protokolárního předání a převzetí plnění je dodavatel oprávněn vystavit fakturu na částku uvedenou ve smlouvě o dílo se splatností 30 dnů od data jejího vystavení. Platba bude uskutečněna na základě kladného výsledku oponentního řízení zadavatele k vyhodnocení projektu. 3.4 Požadavky na zpracovatele projektu / podmínky zpracování projektu 1. Dodavatel vykonává činnosti dle smlouvy o dílo vlastním jménem, samostatně a za koordinace zadavatele. 2. Dodavatel vykonává činnost v místě uvedeném v předložené nabídce. V případě potřeby zajistí zadavatel součinnost v rozsahu nutném pro řádnou realizaci projektu. Především se jedná o umožnění přístupu k potřebným dokumentům či datům apod. Protokolární předání a převzetí realizace projektu proběhne na adrese: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1, Sekce strukturálních fondů. 3. Veškerá práva, včetně vlastnických a autorských, k výstupům projektu jsou majetkem zadavatele. 4. Dodavatel souhlasí s dalším využitím a zpracováním výstupů projektu ze strany zadavatele a s jejich úpravami a využitím částí nebo celku pro další materiály zadavatele. 5. Dodavatel disponuje kvalitním, minimálně 3 členným realizačním týmem Forma předání projektu 1. Zpracování projektu bude probíhat v souladu s bodem 2.6 této zadávací dokumentace. 2. Závěrečná zpráva k projektu bude zpracována v českém jazyce (v předpokládaném rozsahu min. 80 stran) a bude řešit všechny oblasti dle bodu 2.2 až 2.5 této zadávací dokumentace. Česká verze závěrečné zprávy bude předána ve dvou originálech a čtyřech kopiích. 7/12

8 3. Zkrácená verze závěrečné zprávy k projektu (předpokládaný rozsah 5 stran) bude předána ve dvou originálech a čtyřech kopiích. 4. Závěrečná zpráva k projektu a její zkrácená verze bude předána zadavateli také v elektronické podobě na CD ROM ve formátu MS Word a bude rovněž zaslána na ové adresy uvedené v bodě 1.2 zadávacích podmínek. 4. Součástí předání projektu je jeho prezentace zadavateli v termínu dle bodu 3.2 zadávacích podmínek 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel nepřipouští varianty nabídky, uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. 4.1 Administrativní náležitosti a struktura nabídky Podaná nabídka bude zpracována v listinné podobě v českém jazyce. Listy nabídky budou očíslovány, parafovány, sešity a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci, nabídka bude obsahovat: 1. Identifikace uchazeče: jméno/název sídlo/místo podnikání kontaktní adresa IČ, DIČ telefon, fax, osoba oprávněná jednat za dodavatele (statutární zástupce) bankovní spojení s uvedením čísla účtu 2. Cena Celková cena projektu bez DPH, částka DPH a cena včetně DPH. 3. Čestné prohlášení o tom, že uchazeč souhlasí se zadáním a podmínkami této veřejné zakázky a akceptuje je v plném rozsahu, a že všechny údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci projektu, že je připraven spolehlivě a bez průtahů splnit podmínky zadání a že v případě získání zakázky vyhradí potřebný čas a prostředky na realizaci projektu. 4. Místo a datum podpisu 5. Podpis uchazeče 6. Doklady o oprávnění k podnikání Uchazeč jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky. Uchazeč předloží ověřenou kopii/kopie požadovaných dokladů. Doklad o splnění základních profesních požadavků Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 8/12

9 pokud je v ní zapsán. Uchazeč musí doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit v originále či v úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že: a) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; b) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; c) který není v likvidaci; d) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; Harmonogram realizace jednotlivých částí projektu dle bodu 3.2. Podrobný rozpočet projektu Podrobný rozpočet projektu bude obsahovat celkovou cenu bez DPH, částku DPH a cenu včetně DPH. Dále bude obsahovat rozpis dle jednotlivých položek, ze kterého bude patrná cena za tyto jednotlivé položky bez DPH, částka DPH a cena včetně DPH. 7. Doklady o splnění požadavků na technickou kvalifikaci: a) Popis profilu realizačního týmu, jeho struktury a rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy týmu. Minimální počet členů realizačního týmu je 3. b) Profesní životopisy jednotlivých členů realizačního týmu s uvedením jejich dosavadní praxe a profesních zkušeností ve vztahu k předmětu této zakázky a pozici v realizačním týmu. c) Čestné prohlášení jednotlivých členů realizačního týmu, že: - se budou účastnit na realizaci projektu - nejsou zapojeni do realizačního týmu jakéhokoli jiného dodavatele, který se uchází o tuto zakázku - údaje uvedené v předloženém životopise jsou pravdivé a přesné. d) Reference: Seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, které souvisí s předmětem této zakázky. 8. Nabízené know-how Podrobný popis metodiky a postupů, které použije při realizaci projektu 4.2 Lhůta, místo a způsob podání nabídek Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo osobně, nejpozději do 12:00 hodin dne (viz bod 3.1.2) na podatelnu zadavatele na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1. 9/12

10 Obálka, v níž je uložena nabídka, musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být opatřena textem: NEOTVÍRAT! Analýza možností rozšíření absorpční kapacity programů využívajících finanční nástroje. Dále musí být opatřena označením zadavatele - adresáta a uchazeče - odesilatele včetně adresy. Podaná nabídka bude zpracována v listinné podobě v českém jazyce. Listy nabídky budou očíslovány nepřetržitou vzestupnou číselnou řadou, parafovány, sešity a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Nabídka se předkládá v počtu 1 kusu originálu, 2 kusů kopií a 3 kusů CD-ROM. 4.3 Požadavky na uchazeče 1. Uchazeč musí být právnickou nebo fyzickou osobou, se kterou lze uzavřít smlouvu o dílo na požadovanou činnost. 2. Uchazeč zrealizuje zakázku vlastním jménem, samostatně a v součinnosti a za spolupráce pracovníků Sekce strukturálních fondů MPO. 3. Uchazeč musí mít dostatečné technické, administrativní zázemí k vykonání prací na zakázce. 4. Vybraný uchazeč/dodavatel může plnit úkoly zadání formou subdodávky od jiných subjektů. Tyto subdodávky jsou hrazeny z prostředků dodavatele. 5. Veškerá práva k výstupům projektu přecházejí po ukončení projektu na zadavatele. 6. Vybraný uchazeč/dodavatel se zavazuje v souvislosti s plněním této zakázky umožnit kontrolu všem pověřeným osobám pracovníkům zadavatele, Evropské komise a dalším subjektům vykonávajícím kontrolu na základě článku 4 Nařízení komise (ES) č. 438/2001 a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 5. HODNOCENÍ NABÍDEK 5.1 Obecné podmínky hodnocení Nabídky, které splní požadavky zadavatele na úplnost, administrativní, formální a věcnou správnost ve smyslu článku 4 těchto zadávacích podmínek, budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená dílčími hodnotícími kritérii (viz bod ) V případě dílčích nedostatků v administrativní správnosti nabídky může hodnotící komise rozhodnout o přikročení k hodnocení nabídky či požádat dotyčného uchazeče o dodatečné odstranění nedostatků, pokud k tomu shledá opodstatněné důvody Dílčí hodnotící kritéria 1. Nabídková cena 30% 2. Kvalita obsahu nabídky 70% 2.1. Návrh metodiky zajištění realizace projektu 40% 2.2. Počet subjektů zahrnutých do projektu 30% Metoda hodnocení nabídek Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče na základě níže uvedeného postupu: 10/12

11 A. Číselně vyjádřitelná kritéria (kritérium č. 1): Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (cena), se použije tento vzorec: Počet bodů kritéria se rovná 100 krát hodnota nejvhodnější nabídky lomeno hodnota posuzované nabídky. B. Číselně nevyjádřitelná kritéria (kritérium č. 2): Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici bodů. Nabídka, která bude v daném dílčím kritériu nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium 100 bodů. Ostatní nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce, a to takto: 0 až 20 bodů = zcela neuspokojivé, 21 až 40 bodů = spíše neuspokojivé, 41 až 60 bodů = dostatečné, 61 až 80 bodů = velmi dobré, 81 až 99 bodů = vynikající. Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou vynásobena vahou daného kritéria. Budou sečteny body za jednotlivá dílčí kritéria. Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. 5.2 Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo: - ověřit údaje uvedené v nabídce - odmítnout všechny nabídky - nevracet podanou nabídku - zrušit zadání zakázky - jednat o náležitostech smlouvy až s vybraným uchazečem - neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem - neposkytovat informace o uchazečích, kteří předložili nabídky 5.3 Náklady účasti ve výběrovém řízení Zájemci o realizaci projektu nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky. 6. PODMÍNKY VÝBĚRU DODAVATELE 6.1 Výběr dodavatele Nabídky budou vyhodnoceny v rámci výběrového řízení hodnotící komisí schválenou zadavatelem. Hodnotící komise navrhne/doporučí zadavateli na základě výsledků výběrového řízení, aby zakázka byla přidělena uchazeči, jehož nabídka získala nejvyšší bodové ohodnocení. Uchazeči, kteří předloží nabídky, budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni do 5 pracovních dnů ode dne konání výběrového řízení. 11/12

12 6.2 Uzavření smlouvy o dílo Na základě vyjádření/doporučení hodnotící komise se zadavatel rozhodne, zda vyzve vybraného uchazeče k vyjednání smluvních podmínek a zda mu nabídne uzavření smlouvy na realizaci projektu. V Praze, dne Ing. Zuzana Matějíčková pověřena řízením odboru implementace strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu 12/12

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více