Platnost od: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby dle ustanovení 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Podle ustanovení 18 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) není zadavatel povinen postupovat podle ustanovení zákona u veřejných zakázek malého rozsahu, ale je povinen postupovat transparentním a nediskriminačním postupem. ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro předkladatele nabídek na projekt s názvem Analýza možností rozšíření absorpční kapacity programů využívajících finanční nástroje (dále jen projekt ). Zadavatelem projektu je Sekce strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Realizace projektu je hrazena z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace (dále také jen OPPI ), Prioritní osy 7, oblasti podpory 7.2 Ostatní technická pomoc. 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 1.1 Název zadavatele: Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu Sídlo: Na Františku 32, Praha 1 Staré Město Právní forma: 325 organizační složka státu Zastoupený: Ing. Zuzanou Matějíčkovou pověřenou řízením odboru /08200/ implementace strukturálních fondů, IČO: DIČ: neplátce DPH 1.2 Odpovědný útvar zadavatele Oddělení /08240/ programů MSP Vedoucí oddělení: RNDr. Lenka Betincová Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Vránová Telefon: /12

2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU 2.1 Název projektu Analýza možností rozšíření absorpční kapacity programů využívajících finanční nástroje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) vyhlašuje projekt Analýza možností rozšíření absorpční kapacity programů využívajících finanční nástroje, který bude prostřednictvím Smlouvy o dílo zadán vybranému uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 2.2 Cíl projektu Cílem projektu je získání aktuálních informací z trhu finančních nástrojů pro případné úpravy podmínek a parametrů stávajících programů MPO využívajících úvěry a záruky (včetně programů OPPI) realizovaných na podporu MSP v ČMZRB, tak aby lépe odrážely jejich skutečné potřeby Stručná charakteristika Operačního programu Podnikání a inovace a programů MPO využívajících úvěry a záruky Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán implementuje v programovacím období strukturálních fondů Evropské unie Operační program Podnikání a inovace (OPPI). Tento operační program je hlavním programovým dokumentem realizace cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období OPPI navazuje na Operační program Průmysl a podnikání a byl vytvořen v návaznosti na hlavní strategické dokumenty ČR (Strategie hospodářského růstu ČR, Národní inovační politika, apod.). OPPI je v souladu s Obecnými zásadami pro politiku soudržnosti Evropské unie (Strategické obecné zásady Společenství, ) a rozpracovává významnou část strategického cíle Národního rozvojového plánu České republiky Konkurenceschopná česká ekonomika. OPPI je zaměřen na zvyšování konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a služeb a rozvoj podnikání, udržení přitažlivosti České republiky, regionů a měst pro investory, podporu inovací, stimulaci poptávky po výsledcích VaV, komercializaci výsledků VaV, podporu podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií, podporu podnikatelských aktivit v oblasti úspor energie a obnovitelných druhů energie. Poskytování pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v letech je v rámci OPPI realizováno prostřednictvím šesti věcně zaměřených prioritních os a jedné prioritní osy zaměřené na technickou pomoc. Priorita 1: Vznik firem Priorita 2: Rozvoj firem 2/12

3 Priorita 3: Efektivní energie Priorita 4: Inovace Priorita 5: Prostředí pro podnikání a inovace Priorita 6: Služby pro rozvoj podnikání Věcné prioritní osy OPPI jsou realizovány patnácti programy podpory. Finanční alokace ze strukturálních fondů Evropské unie pro OPPI vycházejí z Národního strategického referenčního rámce ČR a z usnesení vlády č. 494/2006, kterým byla pro tento operační program stanovena alokace ve výši 11,75 % z celkových alokací určených pro Českou republiku na programovací období na cíl Konvergence. V hodnotovém vyjádření se jedná o částku 3 041,313 mil. EUR. Tyto prostředky ERDF jsou doplněny národními veřejnými zdroji (zdroji státního rozpočtu ČR) k naplnění národního spolufinancování (85 % EU, 15 % státní rozpočet), tzn., že celková výše zdrojů pro OPPI činí 3 578,015 mil. EUR. Finanční nástroje podpory MSP jsou v rámci OPPI realizovány v programech ZÁRUKA, PROGRES, START v rámci 1. a 2. prioritní osy. Jedná se o podpory poskytované ČMZRB formou záruk za úvěry a zvýhodněných úvěrů, které usnadňují MSP přístup k finančním zdrojům na realizaci jejich podnikatelských záměrů. Tato banka zároveň poskytuje i podpory ve formě záruk za provozní úvěry jako jedno z opatření Národního protikrizového plánu (NPP). 2.4 Východiska projektu Současný stav realizace opatření NPP v oblasti využití záruk a úvěrů pro zlepšení dostupnosti financování MSP hodnotí ČMZRB ve vztahu k programům MPO, jejichž realizací je pověřena, jako neuspokojivý. Podobné argumenty přicházejí i od zástupců podnikatelů. Pro kvalifikovanou přípravu rozhodnutí o úpravě podmínek poskytování záruk a úvěrů pro MSP v programech MPO včetně programů OPPI je třeba získat informace o aktuálních potřebách trhu finančních nástrojů, a to z hlediska MSP, velkých podniků a komerčních bank. Při realizaci projektu je potřeba vycházet minimálně z následujících dokumentů: - Operační program Podnikání a inovace Programy OPPI Start, Progres, Záruka, Záruka provozní úvěry - Výroční zprávy o provádění OPPI za rok 2007 a Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj - Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 stanovující prováděcí pravidla pro nařízení č. 1083/ Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem - Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis - Relevantní údaje, informace a podklady bank související s poskytováním úvěrů a využíváním záruk na financování investičních a neinvestičních nákladů podnikatelských projektů 3/12

4 - Informace, podklady, návrhy a doporučení organizací podnikatelské samosprávy vztahující se k zajišťování finančních zdrojů na realizaci podnikatelských projektů včetně využití finančních nástrojů podpory v rámci programů OPPI 2.5. Popis požadovaných činností, výstupy projektu, závěrečná zpráva projektu Vybraný uchazeč, se kterým zadavatel uzavře smlouvu, provede analýzu podnikatelského prostředí (podniků a bank) v České republice z pohledu realizace finančních nástrojů, zejména záruk za investiční a provozní úvěry a přímého úvěrování. Na základě získaných informací z implementace těchto finančních nástrojů dodavatel sestaví přehlednou tabulku stávajících finančních nástrojů finančních institucí, které tyto produkty poskytují podnikatelům na území České republiky, uvede silné a slabé stránky, rizikovost, efektivnost a absorpční kapacitu každého nástroje. Poptávaná analýza musí především obsahovat: charakteristika současného stavu poskytování bankovních úvěrů a záruk obecný popis jednotlivých nástrojů srovnání jejich efektivnosti a rizikovosti vyjádření absorpční kapacity jednotlivých nástrojů ze strany podniků přehled možností a ochoty finančních institucí poskytovat úvěry a akceptovat záruky doporučení pro další implementaci finančních nástrojů u programů Ministerstva průmyslu a obchodu V rámci projektu bude analyzováno: nastavení podmínek a parametrů programů MPO poskytujících MSP záruky a úvěry, zda odpovídají podmínkám na úvěrovém trhu a reagují na zhoršující se dostupnost bankovních úvěrů pro malé a střední podnikatele v porovnání s velkými podniky v situaci všeobecného poklesu ekonomik, vysoké míry nejistoty a averze k převzetí rizika úvěrujících bank absorpční kapacita části podnikatelů, kterým programy MPO od poloviny roku 2008 neumožňují využívat zvýhodněných finančních nástrojů včetně začínajících podnikatelů vymezených programem Start OPPI rozsah případného rozšíření parametrů záruk za bankovní úvěry v programech MPO na úroveň tohoto nástroje realizovanou v předkrizovém období rizikovost a efektivnost podpory v případě poskytování záruk za úvěry (investiční, a obvyklé typy provozních úvěrů) pro ekonomické činnosti malých a středních podniků podporované v programech finančních nástrojů MPO v roce 2008 rizikovost a efektivnost podpory v případě zvýšení procenta ručení u záruk poskytovaných zjednodušeným způsobem (M Záruka) až do výše 80% jistiny zaručovaného úvěru a zvýšení maximální míry krytí portfolia zaručovaných úvěrů z 8-10% na 15% Závěrečná zpráva projektu bude zaměřena především na zodpovězení následujících evaluačních otázek a okruhů: 1. Jaký je stav v poskytování úvěrů ze strany komerčních bank podnikatelům za období 01 05/2009 ve srovnání se stejným obdobím loňského roku v členění 4/12

5 MSP a velké podniky provozní a investiční úvěry 2. Jaká je aktuální nabídka bankovních produktů, zejména úvěrů a záruk, které poskytují komerční banky MSP a velkým podnikům v členění na provozní a investiční účely 3. Jaká je intenzita využití zvýhodněných záruk k investičním a provozním úvěrům poskytovaných ČMZRB v rámci programu Záruka a jaké jsou důvody jejich využití či nevyužití 4. Jaký je poměr mezi podanými a schválenými žádostmi o poskytnutí úvěrů a záruk v členění MSP a velké podniky provozní a investiční úvěry 5. Jaké jsou hlavní důvody odmítnutí žádostí o úvěry a záruky u komerčních bank u ČMZRB a jaké jsou možnosti zlepšení přístupu k finančním zdrojům. 6. Jak se vyvíjí stav poptávky MSP včetně začínajících a velkých podniků po provozních a investičních úvěrech a zárukách u komerčních bank v rámci programů MPO 7. Jaké jsou hlavní bariéry MSP včetně začínajících a velkých podniků v přístupu k úvěrům a zárukám pro provozní a investiční účely u komerčních bank v rámci programů MPO a možnosti zlepšení přístupu k finančním zdrojům. Otázky jsou určeny ČMZRB, komerčním bankám které jsou smluvními partnery ČMZRB a dalším komerčním bankám poskytujícím záruky a úvěry podnikatelům na území ČR. Otázky 6. a 7. jsou určeny reprezentantům podnikatelské sféry. Pro zpracování analýzy budou využity metody terénního výzkumu i metody výzkumu od stolu a metody syntézy vedoucí k požadovaným výsledkům. Vybraný uchazeč na základě takto získaných informací navrhne případné úpravy stávajících programů MPO včetně programů OPPI realizovaných v ČMZRB. Výstupem projektu bude závěrečná zpráva obsahující analýzu možností rozšíření absorpční kapacity programů využívajících finanční nástroje, která bude obsahovat závěry včetně návrhů změn podmínek a parametrů programů MPO poskytujících MSP záruky a úvěry (ZÁRUKA, PROGRES a START) 2.6. Přístup ke zpracování projektu V průběhu realizace projektu se předpokládá průběžná komunikace dodavatele se zadavatelem. Součinnost dodavatele se zadavatelem musí být průběžná, efektivní a účinná a dodavatel ji popíše ve své nabídce. Komunikace bude probíhat v českém jazyce. Ukončení projektu se předpokládá ve formě zpracování závěrečné zprávy (viz bod 3.5 těchto zadávacích podmínek) a její zkrácené verze, včetně prezentace výsledků projektu zadavateli. Zpracování projektu bude zahrnovat následující aktivity: - Vypracování metodiky postupu realizace projektu 5/12

6 - Sběr dat a informací od podniků a bank - Průběžná komunikace se zadavatelem projektu - Analýza a zhodnocení shromážděných dat a informací rozhodných pro vyhodnocení absorpční kapacity programů MPO využívajících finanční nástroje - Vypracování návrhu průběžné zprávy - Konzultace návrhu průběžné zprávy se zadavatelem - Zpracování závěrečné zprávy a prezentace zadavateli - Zpracování zkrácené verze závěrečné zprávy (shrnutí) - Zhodnocení realizace projektu zadavatelem 3. HARMONOGRAM REALIZACE, CENA A PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU 3.1 Časový rámec zadávacího řízení Odeslání výzvy k podání nabídky: Doručení nabídky: Nabídka musí být doručena písemně na adresu zadavatele dle bodu , do 12:00 hod Vyhodnocení nabídek: do Vyrozumění o výsledku výběrového řízení: Vyjednání smluvních podmínek: do Vyjednání smluvních podmínek bude ukončeno uzavřením smlouvy o dílo mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Uzavřením smlouvy je zahájena realizace projektu. 3.2 Časový rozvrh realizace projektu: Zadavatel stanoví pro zpracování nabídky následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění: Zahájení projektu (viz bod 3.1.5): Předložení průběžné zprávy k projektu: Projednání průběžné zprávy: Zapracování připomínek: Předložení závěrečné zprávy k projektu: Prezentace závěrečné zprávy a její projednání: den uzavření smlouvy o dílo, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději /12

7 Zapracování připomínek: Předložení závěrečné zprávy včetně zkrácené verze: Oponentní řízení: 45. den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději den od zahájení realizace, nejpozději Cena a platební podmínky Maximální cena za realizaci projektu se stanovuje ve výši ,- Kč (bez DPH). Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za realizaci plnění zakázky v průběhu celého období trvání smlouvy, včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci projektu, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků, předpokládaná rizika spojená s plněním zakázky, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.) Platba bude zadavatelem realizována bezhotovostně po ukončení realizace projektu a po protokolárním předání a převzetí plnění. Na základě protokolárního předání a převzetí plnění je dodavatel oprávněn vystavit fakturu na částku uvedenou ve smlouvě o dílo se splatností 30 dnů od data jejího vystavení. Platba bude uskutečněna na základě kladného výsledku oponentního řízení zadavatele k vyhodnocení projektu. 3.4 Požadavky na zpracovatele projektu / podmínky zpracování projektu 1. Dodavatel vykonává činnosti dle smlouvy o dílo vlastním jménem, samostatně a za koordinace zadavatele. 2. Dodavatel vykonává činnost v místě uvedeném v předložené nabídce. V případě potřeby zajistí zadavatel součinnost v rozsahu nutném pro řádnou realizaci projektu. Především se jedná o umožnění přístupu k potřebným dokumentům či datům apod. Protokolární předání a převzetí realizace projektu proběhne na adrese: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1, Sekce strukturálních fondů. 3. Veškerá práva, včetně vlastnických a autorských, k výstupům projektu jsou majetkem zadavatele. 4. Dodavatel souhlasí s dalším využitím a zpracováním výstupů projektu ze strany zadavatele a s jejich úpravami a využitím částí nebo celku pro další materiály zadavatele. 5. Dodavatel disponuje kvalitním, minimálně 3 členným realizačním týmem Forma předání projektu 1. Zpracování projektu bude probíhat v souladu s bodem 2.6 této zadávací dokumentace. 2. Závěrečná zpráva k projektu bude zpracována v českém jazyce (v předpokládaném rozsahu min. 80 stran) a bude řešit všechny oblasti dle bodu 2.2 až 2.5 této zadávací dokumentace. Česká verze závěrečné zprávy bude předána ve dvou originálech a čtyřech kopiích. 7/12

8 3. Zkrácená verze závěrečné zprávy k projektu (předpokládaný rozsah 5 stran) bude předána ve dvou originálech a čtyřech kopiích. 4. Závěrečná zpráva k projektu a její zkrácená verze bude předána zadavateli také v elektronické podobě na CD ROM ve formátu MS Word a bude rovněž zaslána na ové adresy uvedené v bodě 1.2 zadávacích podmínek. 4. Součástí předání projektu je jeho prezentace zadavateli v termínu dle bodu 3.2 zadávacích podmínek 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel nepřipouští varianty nabídky, uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky. 4.1 Administrativní náležitosti a struktura nabídky Podaná nabídka bude zpracována v listinné podobě v českém jazyce. Listy nabídky budou očíslovány, parafovány, sešity a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci, nabídka bude obsahovat: 1. Identifikace uchazeče: jméno/název sídlo/místo podnikání kontaktní adresa IČ, DIČ telefon, fax, osoba oprávněná jednat za dodavatele (statutární zástupce) bankovní spojení s uvedením čísla účtu 2. Cena Celková cena projektu bez DPH, částka DPH a cena včetně DPH. 3. Čestné prohlášení o tom, že uchazeč souhlasí se zadáním a podmínkami této veřejné zakázky a akceptuje je v plném rozsahu, a že všechny údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci projektu, že je připraven spolehlivě a bez průtahů splnit podmínky zadání a že v případě získání zakázky vyhradí potřebný čas a prostředky na realizaci projektu. 4. Místo a datum podpisu 5. Podpis uchazeče 6. Doklady o oprávnění k podnikání Uchazeč jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky. Uchazeč předloží ověřenou kopii/kopie požadovaných dokladů. Doklad o splnění základních profesních požadavků Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 8/12

9 pokud je v ní zapsán. Uchazeč musí doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit v originále či v úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Čestné prohlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že: a) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; b) vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; c) který není v likvidaci; d) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; Harmonogram realizace jednotlivých částí projektu dle bodu 3.2. Podrobný rozpočet projektu Podrobný rozpočet projektu bude obsahovat celkovou cenu bez DPH, částku DPH a cenu včetně DPH. Dále bude obsahovat rozpis dle jednotlivých položek, ze kterého bude patrná cena za tyto jednotlivé položky bez DPH, částka DPH a cena včetně DPH. 7. Doklady o splnění požadavků na technickou kvalifikaci: a) Popis profilu realizačního týmu, jeho struktury a rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy týmu. Minimální počet členů realizačního týmu je 3. b) Profesní životopisy jednotlivých členů realizačního týmu s uvedením jejich dosavadní praxe a profesních zkušeností ve vztahu k předmětu této zakázky a pozici v realizačním týmu. c) Čestné prohlášení jednotlivých členů realizačního týmu, že: - se budou účastnit na realizaci projektu - nejsou zapojeni do realizačního týmu jakéhokoli jiného dodavatele, který se uchází o tuto zakázku - údaje uvedené v předloženém životopise jsou pravdivé a přesné. d) Reference: Seznam významných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, které souvisí s předmětem této zakázky. 8. Nabízené know-how Podrobný popis metodiky a postupů, které použije při realizaci projektu 4.2 Lhůta, místo a způsob podání nabídek Nabídka bude doručena doporučeně poštou nebo osobně, nejpozději do 12:00 hodin dne (viz bod 3.1.2) na podatelnu zadavatele na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1. 9/12

10 Obálka, v níž je uložena nabídka, musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být opatřena textem: NEOTVÍRAT! Analýza možností rozšíření absorpční kapacity programů využívajících finanční nástroje. Dále musí být opatřena označením zadavatele - adresáta a uchazeče - odesilatele včetně adresy. Podaná nabídka bude zpracována v listinné podobě v českém jazyce. Listy nabídky budou očíslovány nepřetržitou vzestupnou číselnou řadou, parafovány, sešity a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Nabídka se předkládá v počtu 1 kusu originálu, 2 kusů kopií a 3 kusů CD-ROM. 4.3 Požadavky na uchazeče 1. Uchazeč musí být právnickou nebo fyzickou osobou, se kterou lze uzavřít smlouvu o dílo na požadovanou činnost. 2. Uchazeč zrealizuje zakázku vlastním jménem, samostatně a v součinnosti a za spolupráce pracovníků Sekce strukturálních fondů MPO. 3. Uchazeč musí mít dostatečné technické, administrativní zázemí k vykonání prací na zakázce. 4. Vybraný uchazeč/dodavatel může plnit úkoly zadání formou subdodávky od jiných subjektů. Tyto subdodávky jsou hrazeny z prostředků dodavatele. 5. Veškerá práva k výstupům projektu přecházejí po ukončení projektu na zadavatele. 6. Vybraný uchazeč/dodavatel se zavazuje v souvislosti s plněním této zakázky umožnit kontrolu všem pověřeným osobám pracovníkům zadavatele, Evropské komise a dalším subjektům vykonávajícím kontrolu na základě článku 4 Nařízení komise (ES) č. 438/2001 a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 5. HODNOCENÍ NABÍDEK 5.1 Obecné podmínky hodnocení Nabídky, které splní požadavky zadavatele na úplnost, administrativní, formální a věcnou správnost ve smyslu článku 4 těchto zadávacích podmínek, budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky hodnocená dílčími hodnotícími kritérii (viz bod ) V případě dílčích nedostatků v administrativní správnosti nabídky může hodnotící komise rozhodnout o přikročení k hodnocení nabídky či požádat dotyčného uchazeče o dodatečné odstranění nedostatků, pokud k tomu shledá opodstatněné důvody Dílčí hodnotící kritéria 1. Nabídková cena 30% 2. Kvalita obsahu nabídky 70% 2.1. Návrh metodiky zajištění realizace projektu 40% 2.2. Počet subjektů zahrnutých do projektu 30% Metoda hodnocení nabídek Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka uchazeče na základě níže uvedeného postupu: 10/12

11 A. Číselně vyjádřitelná kritéria (kritérium č. 1): Pro číselně vyjádřitelné dílčí kritérium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (cena), se použije tento vzorec: Počet bodů kritéria se rovná 100 krát hodnota nejvhodnější nabídky lomeno hodnota posuzované nabídky. B. Číselně nevyjádřitelná kritéria (kritérium č. 2): Nabídky budou pro každé dílčí kritérium ohodnoceny na stupnici bodů. Nabídka, která bude v daném dílčím kritériu nejvýhodnější, obdrží za toto kritérium 100 bodů. Ostatní nabídky získají takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění daného dílčího kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce, a to takto: 0 až 20 bodů = zcela neuspokojivé, 21 až 40 bodů = spíše neuspokojivé, 41 až 60 bodů = dostatečné, 61 až 80 bodů = velmi dobré, 81 až 99 bodů = vynikající. Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou vynásobena vahou daného kritéria. Budou sečteny body za jednotlivá dílčí kritéria. Vítězí nabídka s nejvyšším celkovým počtem bodů. 5.2 Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo: - ověřit údaje uvedené v nabídce - odmítnout všechny nabídky - nevracet podanou nabídku - zrušit zadání zakázky - jednat o náležitostech smlouvy až s vybraným uchazečem - neuzavřít smlouvu s vybraným uchazečem - neposkytovat informace o uchazečích, kteří předložili nabídky 5.3 Náklady účasti ve výběrovém řízení Zájemci o realizaci projektu nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s podáním nabídky. 6. PODMÍNKY VÝBĚRU DODAVATELE 6.1 Výběr dodavatele Nabídky budou vyhodnoceny v rámci výběrového řízení hodnotící komisí schválenou zadavatelem. Hodnotící komise navrhne/doporučí zadavateli na základě výsledků výběrového řízení, aby zakázka byla přidělena uchazeči, jehož nabídka získala nejvyšší bodové ohodnocení. Uchazeči, kteří předloží nabídky, budou o výsledku výběrového řízení vyrozuměni do 5 pracovních dnů ode dne konání výběrového řízení. 11/12

12 6.2 Uzavření smlouvy o dílo Na základě vyjádření/doporučení hodnotící komise se zadavatel rozhodne, zda vyzve vybraného uchazeče k vyjednání smluvních podmínek a zda mu nabídne uzavření smlouvy na realizaci projektu. V Praze, dne Ing. Zuzana Matějíčková pověřena řízením odboru implementace strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu 12/12

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro předkladatele nabídek na projekt Odborné posouzení Technické pomoci na agenturách CzechInvest a CzechTrade pro Sekci strukturálních fondů, hrazený

Více

Výzva k podání nabídek na rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

Výzva k podání nabídek na rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Výzva k podání nabídek na rámcovou smlouvu s jedním uchazečem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění 1. Název veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice Obec Dřetovice VÝZVA k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice katastrální území Dřetovice 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Obec Dřetovice IČ zadavatele:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Zadavatel : Česká republika Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem : Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 Zast. : Mgr. Danou Kuchtovou, ministryní školství, mládeže a tělovýchovy IČ : 00022985

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Antonín Vraňan Sídlo: Hlavní 184, 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 69026013

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Veřejný zadavatel tímto vyzývá

Veřejný zadavatel tímto vyzývá Veřejný zadavatel tímto vyzývá v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Dodávka grafických služeb a tisku vizitek, dopisních papírů, obálek a desek pro potřeby MPO

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Dodávka grafických služeb a tisku vizitek, dopisních papírů, obálek a desek pro potřeby MPO ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Výzva k podání nabídek na rámcovou smlouvu s jedním uchazečem 1. Název veřejné zakázky Dodávka grafických služeb a tisku vizitek, dopisních papírů, obálek

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: JUKKA, s.r.o. Sídlo: Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY Č.j.: 948/2013/ ID DS: mbbbxhp Pardubice: 19. 3. 2013 MĚSTSKÝ OBVOD - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Obec Zbuzany vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Obec Zbuzany vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Obec Zbuzany vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu Zpracování projektové dokumentace a realizace přestavby místnosti č. 1.01 v objektu Domu služeb, Na návsi 1 na pozemku parc.č.17/1,

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: Zadavatel:

pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: Zadavatel: Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: MONITORING MÉDIÍ PRO POTŘEBY MŠMT Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3388 Název projektu: Základní škola Kobylí - škola bez stresu Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na služby komunikace IČ: 00020478

Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na služby komunikace IČ: 00020478 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Výroba filmového dokumentu s názvem Lesy Novohradských hor Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j. 212808/2011-MZE-11110 Zastoupený: Ing. Kateřinou Böhmovou,

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Základní škola Jílové, okres Děčín příspěvková organizace Jílové, Školní ul. 287 tel.:

Základní škola Jílové, okres Děčín příspěvková organizace Jílové, Školní ul. 287 tel.: Základní škola Jílové, okres Děčín příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 739 434 221 email: zsjilovedc@zsjilovedc.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kontaktní osoba: Bohuslav Čepelík tel.: 602 436 995 fax: 481 313 673 E-mail: info@cepelik.cz

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kontaktní osoba: Bohuslav Čepelík tel.: 602 436 995 fax: 481 313 673 E-mail: info@cepelik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Identifikace zadavatele Bohuslav Čepelík - ELKOVO IČO: 11090634 Chutnovka 50, 511 01 Turnov DIČ: CZ451021046 www.elkovo-cepelik.cz Kontaktní osoba: Bohuslav Čepelík tel.: 602 436

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

a státním rozpočtem.

a státním rozpočtem. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Priorita: 4 Adaptabilita a podnikání Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání Název projektu:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace. Název projektu: ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.: specifická školení komplexního řídícího systému

Zadávací dokumentace. Název projektu: ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.: specifická školení komplexního řídícího systému Rtevropský -.." fond v ČR EVROPSKÁUNIE Zadávací dokumentace Název projektu: ROSTEX, s.r.o.: specifická školení komplexního řídícího systému Registrační číslo projektu: CZ.l.04/1.1.04/39.00100 1. Identifikační

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče V Praze dne 22.12. 2014 Čj.: 568-134/2014 - ÚVN Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče Zadávací

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Mnichovice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Mnichovice

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky Dodávka služeb souvisejících s konzultační, poradenskou a školící činností při řešení projektu č. Modulární systém studijních

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně Zadávací dokumentace (zakázka na služby malého rozsahu ZMR 2. kategorie) I. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Studená,

Více

Název veřejné zakázky: Polní cesty v k.ú. Bošilec cesta P 6. Č. j./evidenční číslo VZ: 2VZ43478/ ; 28/2012

Název veřejné zakázky: Polní cesty v k.ú. Bošilec cesta P 6. Č. j./evidenční číslo VZ: 2VZ43478/ ; 28/2012 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad České Budějovice Sídlem: Rudolfovská 80, 370 78 České Budějovice kód obce NUTS CZ0311 Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku:

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Kaufland Česká republika v. o. s. Název zadavatele: Kaufland Česká republika v.

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb.

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje zakázku Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídky v souladu s Projektovou příručkou Operačního programu Praha Konkurenceschopnost, přílohy L Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele 1. Identifikační údaje zadavatele Pražská paroplavební

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

PALACKÉHO SADY, SEMILY ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY :

PALACKÉHO SADY, SEMILY ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic A) OBECNÝ ÚVOD POPIS

Více

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Veliš Veliš 1 257 06 Louňovice pod Blaníkem IČ 00 232 921 statutární zástupce: Petr Mach, starosta tel.: 603

Více