J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013"

Transkript

1 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ se uskuteènilo ve dnech: , , na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 Obec Dílèí pøezkoumání hospodaøení o pøezkoumání hospodaøení územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí. Sb., Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního Obec Uzenièky, Uzenièky 48, Blatná celku: Pøezkoumání vykonal: kontrolor povìøený øízením pøezkoumání Ing. Hana Masojídková Zástupce územního celku: starosta Zdenìk Sýbek Stránka 1 z 7

2 ývotèopzor výhled Rozpoètový výhled 2013 až 2015 ze dne Pøíloha rozvahy Ke dni ývotèú rozvrh Na rok 2013 ecatnemukod k veøejným Smìrnice k zadávání veøejných zakázek malého rozsahu Obec Uzenièky ánjeøev zakázka malého rozsahu podle smìrnice - ínávonemj komise ze dne akce "Rekonstrukce avzýv k veøejné zakázce malého rozsahu ze dne , kríteria hodnoceni:.1 cena nab!dky, 2. reference provedených prac!, 3.term!n realizace!necondohyv nabídek od ze dne 20; rìbýv dodavatele v za dle smìrnice dne 2.3;2013, vybrána firma Josef cenaviøk s nejnižší nab!dkovou zakýv pro hodnocení plnìní Ke dni utèopzor avuolms o df/o ze dne mezi obci Uzenièky a Zednictv!m Josef,cenaviøK vymezení díla: "Rekonstrukce hasièské garáže st. p. è. 80 v k. ú.uzenièky", cena díla ,19 évorìbýv øízeni na za dne , kde byla vybrána nejvýhodnìjší akdíban (ze 2 zaslaných, osloveny 3 firmy): Elektro Uhlík Blatná -!nèalatsniortkele práce ve výši Kè vèetnì DPH a za zhotovení udovsomorh ve výši Kè vèetnì DPH. hrván rozpoètu Na rok 2013, zveøejnìn na úøednf a elektronické desce umožòujícf dálkový ínvalh kniha Za èerven 2013 ahavzor Ke dni ysipáz z jednání zastupitelstva Zápis ze za putsiøp od do ze dne schváleni rozpoètu na rok 2013 ìnteèv usnesení Zápis ze ZO ze dne projednán! závìreèného úètu za rok 2012, ínelávhcs rozpoètového opatøeni è.4/2013 ávotèopzor opatøení Rozpoètové opatøen! è.4/ schváleno v za dne ýnelávhcs rozpoèet Na rok 2013, schválen v ZD dne , pøíjmy i výdaje v èástce Kè. ýnèerìváz úèet Za rok 2012, zveøejnìn na úfedni a elektronické desce umožòujíci dálkový zakýv zisku a ztráty Ke dni pffstup od do , projednán yvuolms a další materiály k Smlouva o poskytnuti úèelové dotace v rámci Programu obnovy venkova mýtajiøp úèelovým dotacím Jihoèeského kraje v roce 2013 ze dne (è.j. SD/OREG/05/2013), ecka musí leèú dotace: inèatod dopis ze dne smlouva è. SD/OREG/055/ oznámení o poskytnut! dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihoèeského kraje v roce 2013, o poskytnut! investièní dotace ve výši 10.0 Kè (max. 60% cena za PØEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI Pøi pøezkoumání hospodaøení obce Uzenièky za rok 2013 byly pøezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis pisemnosti zakázkám 1/2012 úèinná od požární zbrojnice, st. p. È. 80 v k. ú.uzenièky" Osloveni 4 dodavatelé - seznam dodavatelù ze dne dodavatelù cenou vèetnì DPH tj ,19 Kè Kè vèetnì DPH. Pøí rekonstrukci bylo tøeba provést ještì elektroinstalaci - bylo provedeno s vyjádøenim bez výhrad v za dne dotace týb ukonèena do , výše Kè "Rekonstrukce požárnl zbrojnice, st. p. È. 80 v k. Ú. Uzenièky",

3 .øpan FO È ze dne , zednické práce, dodavatel Josef výpis z úètu KB È. 29 ze dne , èástka Kè vèetnì z celkových nákladù) na akci "Rekonstrukce požární zbrojníce, st. p. È. 80 v k. ú. Uzen;èky". Vyúètování nejpozdìji do Pøíjem transferu položka 4222, UZ 711 Èerpání transferu položka 6xxx, UZ 711 Pøíjem dotace: výpís z úètu KB È. 27 ze dne , èástka Kè, úè. doklad È ze dne Èerpání dotace:,cenavíøk èástka Kè pøedpis - úè. doklad È ze dne Výkaz pro hodnocení plnìní rozpoètu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Hlavní kniha Pøíloha rozvahy Úètový rozvrh Pokladní Smlouvy doklad nájemní Vnitøní pøedpis a smìrnice úhrada - OPH, úè. doklad È ze dne Závìreèná zpráva ze dne vyúètování poskytnuté dotace z rozpoètu Jíhoèeského kraje v roce 2013,. investièní náklady celkem: Kè, výše poskytnuté dotace: Kè Za prosinec 2013 Na rok 2013 VPO È ze dne , kanceláøské potøeby, èástka 939 Kè úè. doklad È ze dne Nájemní smlouva ze dne mez; obcí Uzeníèky jako pronajímatel a FO jako nájemce o pronájmu nebytových prostor v KO Uzenièkách - prodejny potravin, roèní nájemné 12 Kè, smlouva uzavøena na dobu neurèitou Zámìr zveøejnìn od do Smìrnice pro hospodaøení s majetkem ze dne B. ZJiŠTÌNí Z KONEÈNÉHO PØEZKOUMÁNí Pøi pøezkoumání hospodaøení obce Uzenièky za rok 2013 nebyly zjištìny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písmo b) a písmo c) zákona È. 420/2004 Sb" v èlenìní dle pøedmìtu pøezkoumání ( 2 odst. 1,2 zákona È. 420/2004 Sb.). 2 odst. 1 písmo a) plnìní pøíjmù a výdajù rozpoètu vèetnì penìžních operací, týkajících se rozpoètových prostøedkù 2 odst. 1 písmo b) finanèní operace, týkající se tvorby a použití penìžních fondù Obec netvoøí žádné penìžní fondy. 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské èinnosti územního celku Obec neprovozuje podníkatelskou èínnost. "'.A_I_- " -.."

4 písmo e) písmo g) c) 2 odst. 1 písmo d) penìžní operace, týkající se sdružených prostredkù vynakládaných na základì smlouvy mezi dvìma a více územními celky, anebo na základì smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami Obec neuzavøela smlouvu týkající se sdružených prostøedkù. 2 odst. 1 finanèní operace, týkající se cizích zdrojù ve smyslu právních pøedpisù o úèetnictví 2 odst. 1 písmo f) hospodaøení a nakládání s prostøedky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostøedky ze zahranièí poskytnutými na základì mezinárodních smluv Obec neobdržela tyto prostøedky. 2 odst. 1 vyúètování a vypoøádání finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, k rozpoètùm krajù, k rozpoètùm obcí, k jiným rozpoètùm, ke státním fondùm a k dalším osobám 2 odst. 2 pism. a) nakládáni a hospodaøeni s majetkem ve vlastnictvi územního celku 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaøení s majetkem státu, s nímž hospodaøí územní celek Obec neuzavøela v roce 2013 smlouvu. 2 odst. 2 písmo zadávání a uskuteèòování veøejných zakázek, s výjimkou úkonù a postupù pøezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního pøedpisu 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazkù a nakládání s nimi 2 odst. 2 písmo e) ruèení za závazky fyzických a právnických osob Obec neruèí za závazky fyzických a právnických osob. 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých vìcí ve prospìch tøetích osob Obec nemá zastavený majetek ve prospìch tøetíchosob. 2 odst. 2 písmo g) zøizovaní vìcných bøemen k majetku územního celku Starosta obce prohlašuje, že v kontrolovaném období obec nehospodaøila s majetkem státu; neruèila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob; nezastavila movitý a nemovitý majetek; neuzavøela smlouvy týkající se pøevodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji, smìnnou smlouvu, darovací smlouvu, smlouvu o bezúplatném pøevodu nebo smlouvu o výpùjèce; neuzavøela smlouvu o pøijetí nebo poskytnutí úvìru nebo pùjèky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o pøevzetí dluhu nebo ruèitelského závazku, smlouvu o pøistoupení k závazku a smlouvu o sdružení; nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace; neuskuteènila majetkové vklady; zadávala pouze veøejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona è. 137/2006 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù). Stránka 4 z 7

5 .È 420/204 Sb. pod písmenem c), které jsou uvedeny dále v èlenìní dle pøedmìtu pøezkoumání ( 2.tsdo 1,2 zákona È. 420/204 Sb.). uolortnok výpisu z katastru nemovitostí ke dni bylo zjištìno, že obec má zastaveny 2 pozemky parc..c ZÁVÌR.I PLNÌNí OPATØENí K 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskuteèòování veøejných zakázek, s výjimkou úkonù a postupù letavadaz neuveøejnil na protnu zadavatele uomrif Zednictví Josef Køivanec, Blatná, cena díla ,19 Kè vèetnì DPH. Obec neuveøejnila smlouvu na hasièské garáže st. p. È. 80 profi/u zadavatele dne Byly zjištìny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatkù uved(i1ných v 10 odst. 3 zákona 2 odst. 2 písmo h) úèetnictví vedené územním celkem Územní celek nevytvoøil analytické úèty. pøípadnì nezajistil jinými nástroji pro èlenìní syntetických úètù majetek zatížený zástavním právem. è. 542/2 (ostatní plocha 27m2) a parc. è. 898/2 (trvalý travní porost 119 rn2). Obec na tyto zastavené plochy nevytvoøila analytické úèty. ÈÚS ( 36 odst. 1 zákona o úèetnictví), ÈÚS 701 bod 4.2. písmo b) ODSTRANÌNí NEDOSTATKÙ ZJIŠTÌNÝCH a) pøi pøezkoumání hospodaøení obce za pøedchozí roky Nebvlv ziištìnv chyby a nedostatky. b) pøi dílèím pøezkoumání hospodaøení obce Byly zjištìny následující ménì závažné chyby a nedostatky. pøezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního pøedpisu zákon È, 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù, 147a odst. 1 smlouvu na veøejnou zakázku. výši skuteènì uhrazené ceny a seznam subdodavatelù. Obec Uzenièky uzavøela dne smlouvu na "Rekonstrukci hasièské garáže st. p. è. 80 v k. ú.uzenièky", s veøejnou zakázku malého rozsahu na protilu zadavatele. NAPRAVENO (dne: ) Smlouva o dílo mezi obcí Uzenièky a Zednictvím Josef Køivanec na akci "Rekonstrukce v k. ú.uzenièky", cena díla bez DPH byla dodateènì zveøejnìna na Zastupitelstvo obce dne projednalo zápis o pøezkumu hospodaøení i napravení nedostatku z dílèiho pøezkumu hospodaøení uveøejnìním smlouvy nad 500 tis. Kè bez DPH na profi/u zadavatele. II. PØI PØEZKOUMÁNí HOSPODAØENí ZA ROK 2013 Byly zjištìny chyby a nedostatky, které nemají závažnost písmo b) zákona è. 420/2004 Sb.] nedostatkùuvedených pod písmo c). [ 10 odst. 3 III. NEBYLA ZJiŠTÌNA RIZIKA DLE 10 ODST. 4 pism. A) ZÁKONA È. 420/2004 Sb. Stránka 5 z 7

6 zprávy olsíè 2 obdržel dne ~.. L ~f~?~di~ 1 OdbùT '~korv)mi<::ký' ~ a) podíl pohledávek na rozpoètu územního celku b) podíl závazkù na rozpoètu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,06% 0,64% 0,00% Uzenièky, dne 31. bøezna 2014 Ing. Hana Masojídková kontrolor povìøený øízením pøezkoumání Ii Ilhl '" A J'y """,:~~~,~"""""",~,~~Úil,!Q\llc. "po'djjlš"a"øazltko"'". oddé!er!i pfazkumu Z!iJe!odiky oi:!rj{ Tato zpráva o výsledku pøezkoumání je návrhem zprávy o výsledku pøezkou Imání hospodaøení, který obsahuje i výsledky koneèného dílèího pøezkoumání. Koneèným znìním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhùty stanovené v 6 odst. 3 plsm. I) zákona È. 420/2004 Sb., k možnosti podáni písemného stanoviska kontrolorovi povìøenému øízenlm pøezkoumáni na adresu uvedenou v zápatí. S obsahem z pfezkoumání hospodafení o poètu 7 stran byl seznámen dne a jeho stejnopis I OBEC UlENIÈKY.., I ~::t: Sýbek 'poripiša..",i/i( mm... Rozdìlovník: Stejnopis Poèet výtiskù Pøedáno Pøevzal 1 1 x Krajský úøad - Jihoèeský kraj Ing. Hana Masojídková kontrolor povìøený øízením pøezkoumání 2 1 x Obec Uzenièky Zdenìk Sýbek starosta.'k Stránka 6 z 7

7 k nápravì chyb a nedostatkù uvedených v této zprávì o výsledku pøezkoumáni hospodaøení a podat o tom ínevonatsu 13 odst. 420/204 Sb., ~ Upozornìní: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písmo b) zákona È. povinen pøijmout opatøení písemnou informaci pøíslušnému pøezkoumávajícímu orgánu, tj. Krajský úøad - Jihoèeského kraje, Ekonomický odbor - oddìlení pøezkumu a metodiky hospodaøení obcí, a to nejpozdìji do 15 dnù po projednání této zprávy spolu se závìreèným úètem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona è. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle 1 písmo b) téhož zákona uvést lhùtu, ve které podá pøíslušnému pøezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnìní pøijatých opatøení a v této lhùtì pøíslušnému pøezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. az nesplnìní tìchto poviností lze uložit územnímu celku dle ustanovení 14 písmo f), g), h) zákona È. 420/2004 Sb. poøádkové pokuty až do výše Kè v jednom pøípadì. Stránka 7 z 7

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více