Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8, Znojmo příspěvková organizace Václavské nám. 8 IČO: ; ID dat. schr. ryuma3j Jubilejní park 23 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2013/2014 Projednáno na pedagogické radě Kontakty: Václavské nám. 8 Kontakty: Jubilejní park , ,

2 - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZNOJMO, VÁCLAVSKÉ NÁM. 8 Zřizovatel: Město Znojmo Ředitel školy: Mgr. Vladimír Pařízek Telefon: mobil: ŠKOLSKÁ RADA Ve školské radě jsou: 3 zástupci ze strany zřizovatele (Město Znojmo) 3 zástupci z řad pedagogických pracovníků 3 zástupci z řad zákonných zástupců CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Václavské nám. 8 je úplná základní škola, která od má odloučené pracoviště Jubilejní park 23. Ve školním roce 2013/2014 měla škola 25 tříd + dvě třídy přípravné = 27 tříd: 15 tříd běžných 10 tříd speciálních (dyslektických) zaměřených na výuku žáků se specifickými poruchami učení 2 třídy přípravné I. stupeň 11 tříd běžných 202 žáků II. stupeň 4 třídy běžné 62 žáků I. stupeň specializované třídy 4 a 54 žáků II. stupeň specializované třídy 6 a 65 žáků Přípravné třídy 2 a 24 žáků Celkem měla škola k říjnu 2013 (zahajovací výkaz) 407 žáků (včetně přípravných tříd). V prvním ročníku bylo 57 žáků ve 3 třídách. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZV,,Přírodou ke vzdělávání všechny ročníky

3 - 2 - Škola má školní jídelnu přibližně 200 m od Václavského náměstí a výdejnu na odloučeném pracovišti. Školní jídelna patří k nejlépe vybaveným školním jídelnám ve městě Znojmě. Její historické prostory jsou využívány zřizovatelem ke společenským akcím. Školní jídelna je součástí školy, je úplná a ve školním roce 2013/2014 měla: Celkový počet zapsaných žáků /dětí/ a studentů: ZŠ Václavské nám: 40 žáků Odloučené pracoviště Jubilejní park: 130 žáků Studenti: 1 student Celkem dětí a studentů: 171 Dospělí strávníci ZŠ Václavské nám: 26 Dospělí strávníci odloučené pracoviště Jubilejní park: 27 Dospělí strávníci OA: 1 Cizí strávníci: 50 Diety různé druhy 27 Celkem strávníků: 302 Počet celkem stravujících klesl o 92 strávníků. Školní družina na naší škole měla 6 oddělení z toho 5 oddělení na odloučeném pracovišti, z nichž jsou 2 oddělení se sníženým počtem žáků (žáci s SPU). ŠD navštěvovalo celkem 140 žáků, což je již třetím rokem maximum povoleného počtu žáků. Je patrné, že zájem o ŠD stoupá. V budoucnu budeme nuceni uvažovat o navýšení kapacity ŠD. ŠD je zaměřena na zdravý pohyb, plavání, míčové hry, výtvarně-keramickou činnost, práce s počítačem. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Na škole pracovalo celkem 73 zaměstnanců z toho 55 pedagogických pracovníků včetně 4 speciálních pedagogů, 2 ženy jsou na mateřské dovolené a 13 asistentů pedagoga. Důležitou součástí kolektivu bylo 18 správních zaměstnanců. Velkým přínosem pro vzdělávání bylo i 18 asistentů pedagoga. VĚKOVÉ SLOŽENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ + ŽENY NA MD do 35 let: 8 žen 1 muž let: 30 žen 1 muž nad 50 let: 8 žen 7 mužů Celkem: 46 žen 9 mužů z toho 2 ženy na MD

4 - 3 - Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících prac. školy P. číslo Název kurzu, školení Akreditační číslo Počet účastníků 1 ADHD Spec. pedagogika 1541/2011/2014-CCV 7 2 Rozvíjíme čtenářskou a matem. gramotnost 27642/ Seminář NIQES ISET 6 4 Prevence násilí od třetí strany na školách 42636/ Studium pro asistenty pedagoga 27327/ /3 3 6 Prevence kriminality, prekriminality a soc. pat. jevů 1613/ Legislativa, možné legislativní postupy 42636/ BOZP v oblasti prevence násilí na pracovišti 2 9 Ukončení kvalifikačního studia Výchovného poradenství 1 10 Umění prezentovat, aneb jak zaujmout / Kurz anglického jazyka 18700/ Přemýšlení a matematika 38857/ Řešení případů násilí 1 14 Tvorba zážitkových škol. prevent. progr Prevence kriminality 1 16 Neklidné dítě problém zvaný ADHD, LMD Zásady práce s dítětem s ADHD 49227/ Řešení případů násilí na školách Hodnocení dítěte, žáka 20761/ Jak stanovovat hranice dětem 34058/ Jak sledovat a hodnotit kroky dítěte 6235/ Angličtina pro nejmenší 33934/ Systémová podpora inkluziv. vzdělávání CZ.1.07/1.2.00/ Bezpečně v kyberprostoru 1 25 Ukončení Funkční studium řídíc. prac Vzdělávání mimořádně nadaných dětí 20950/ Evaluační a autoevaluační činnost školy s důrazem na hospitační činnost 11733/ Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zúčastnili především pedagogové I. stupně. V dalším školním roce budeme klást důraz na vzdělávání v oblastech zdravého životního stylu, gramotnosti v českém jazyce a matematice a rozvoj pohybových aktivit. Důraz bude kladen na DVPP II. stupně.

5 - 4 - VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ K POSLEDNÍ PEDAGOGICKÉ RADĚ Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci školního roku 2013/2014 standardní a specializované třídy: ZŠ, Václavské nám. a odloučené pracoviště Jubilejní park. Třídy počet tříd počet žáků prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen přípravná I II III IV V VI VII VIII IX Celkem Snížený stupeň z chování: ZŠ, Václavské nám. + odloučené pracoviště Jubilejní park 2. stup. 17 žáků = 4,08 % z počtu žáků 3. stup. 8 žáků = 1,87 % z počtu žáků Celkový počet neomluvených hodin za školní rok: ZŠ, Václavské nám. + odloučené pracoviště Jubilejní park činí 2,5 hod. na jednoho žáka. POČTY ŽÁKŮ DLE POSTIŽENÍ Autismus Lehké mentální postižení Sluchové postižení středně těžké Sluchové postižení těžké Tělesné postižení středně těžké Těžká porucha dorozumívání Vývojové poruchy chování Vývojové poruchy učení 13 žáků 4 žáci 8 žáků 115 žáků

6 - 5 - Vyhodnocení přijímacího řízení ve školním roce 2013/2014 ZŠ, Václavské nám. + odloučené pracoviště Jubilejní park Ze školy odešlo celkem 45 žáků: 5. tř. 6 žáků 8.A 8.B 3 žáci 9.A 15 žáků 9.B 10 žáků 9.C 10 žáků Všichni žáci byli přijati na vybrané školy. Víceletá gymnázia celkem 6 žáků Střední školy celkem 7 žáků SOU celkem 32 žáků Celkem 45 žáků Střední školy uk. mat.: Obchodní akademie a JŠ SOŠ SČMSD Přímětická SZŠ (zdrav. asistent) Znojmo SOŠz Dvořákova SOŠ Podyjí OA Retz Celkem 3 žáci 0 žáků 7 žáků Střední odborná učiliště: SOU Brno SOU Uhelná SOU SČMSD Přímětická SOUZ Dvořákova SOU Třebíč Celkem 2 žáci 8 žáků 9 žáků 12 žáků 32 žáků Víceletá gymnázia: Víceletá gymnázia Celkem 6 žáků 6 žáků Přijímací řízení proběhlo bez problémů.

7 - 6 - ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI A DALŠÍMI KONTROLNÍMI ORGÁNY Česká školní inspekce nás ve školním roce 2013/2014 v rámci inspekční činnosti nenavštívila. ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY ZŠ, Václavské nám. + odloučené pracoviště Jubilejní park O odkladu povinné školní docházky 22 žáků O dodatečném odložení školní docházky 0 žáků Počet žáků přihlášených do 1. ročníku: 2013 / 2014 = / 2015 = 73 Počet přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2014/ ČINNOST ŠKOLY, SOUTĚŽE, PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI, MIMOŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY JUBILEJNÍ PARK Okr. kolo recit. soutěže I. kat. i II. kat. Čestné uznání Autorské čtení v próze a kolektivní práci MK ve Znojmě 3 x 1 místo Vystoupení Sborového zpěvu na adventním a velikonočním programu Týden Země Sběr žaludů, kaštanů a papíru Besedy s pracovníky SNP Podyjí Exkurze do planetária a technického muzea v Brně Akce pro předškoláky: Bubáčkova školička, Vyrob si svého školáka, Z pohádky do pohádky Vánoční besídka a Mc Donald s Cup Karneval Dopravní výchova BESIP Edukované programy pro žáky Zimní a letní škola v přírodě VÁCLAVSKÉ NÁM. Adaptační pobyt pro 6. třídy v Podhradí Výtvarná soutěž Stromy a my 3. místo Stolní tenis okresní kolo Karolinka kap okresní běh: 2 x 2. místo, 2 x 3. místo Hlídka mladých zdravotníků okresní kolo: 2. a 3. místo Společenský kroužek za školní rok 2013/2014: Vánoce MŠ Dělnická, Vánoce MŠ Gránická, Vánoční dílny ZŠ Václavské nám., Advent: nám. TGM: Vánoční písně a koledy, Vánoce LDN Vánoční pásmo písní a koled, MŠ Dělnická projekt:,,čtení a zpívání při usínání, Velikonoční pásmo 2014 na Horním nám. Znojmo: Láska a jaro,

8 - 7 - MŠ Gránická projekt:,,příroda a zpěv, MěÚ Znojmo: Vítání občánků, LDN Den matek Akce v rámci MPP: Program MPP 2013/2014: Výuka přírodou a historií, Beseda o škodlivosti alkoholu a drog, Beseda na ÚP Znojmo, Plážový volejbal, Bowling, Bongo Brno, Hasík 6. třídy škola a návštěva zbrojnice, Voda Znojemska, Exkurze Temelín, ASA třídění odpadu, Projekt Pálava, Projekt Anthropos, Projekt NP Podyjí, Celoroční Projekt Nejlepší sportovec roku (10 turnajů v každém měsíci školního roku jeden turnaj). Týden Země Den páťáků Jarní práce v NP Podyjí Čteme dětem v MŠ Sběr kaštanů, žaludů a sběr papíru Vánoční laťka a běh školou Vánočnění a Velikonoční tvoření Technické muzeum ve Vídni Plavání Dopravní výchova a jízda zručnosti na kole Centrum služeb pro dopravní výchovu Karneval pro I. stupeň Dětský den Edukační programy Divadelní představení 3. a 5. tř. v rámci projektu Kolumbus Exkurze - Dukovany ŠD na obou pracovištích: Karneval, Vánoční výstava, Dětský den, Plavání, Vánočnění a Velikonoční tvoření NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY na obou pracovištích Reedukace Sborový zpěv Náboženství ROZŠÍŘENÉ AKTIVITY VÁCLAVSKÉ NÁM. 8 Společenské aktivity Logopedie Zdravověda Reedukace Turistika a historie ROZŠÍŘENÉ AKTIVITY odloučené pracoviště JUBILEJNÍ PARK 23 Reedukace Logopedie Otužování

9 - 8 - KROUŽKY VEDENÉ PŘES DDM ZNOJMO (Václavské nám. + odloučení pracoviště Jubilejní park) Flétna pro začátečníky Flétna pro pokročilé Míčové hry ZÁJMOVÉ AKTIVITY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Míčové hry Počítače Gymnastika Plavání Keramika pro šikovné děti Keramika pro pokročilé Bruslení Zumba Malí výtvarníci Sportovní hry Relaxační jóga PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ A VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Základem činnosti v oblasti prevence sociálně patologických jevů a výchovného poradenství je na škole výchovná komise metodik prevence sociálně patologických jevů, výchovný poradce, třídní učitelé a ředitelství školy. Je třeba úzká spolupráce a součinnost s odloučeným pracovištěm Jubilejní park. Nezbytná je spolupráce s oddělením sociálně právní ochrany dětí a PČR. Samozřejmostí je také spolupráce se zákonnými zástupci žáků. Na škole pracovali dva metodici prevence a dva výchovní poradci. Rok od roku se nám daří snižovat výchovné problémy, výukové obtíže, záškoláctví, a oblast speciální pedagogiky. Daří se nám mapovat a odhalovat nežádoucí chování žáků. Problémy vidíme stále v agresivním chování žáků především na I. stupni a v individuálních případech nezájem některých zákonných zástupců o své děti, či naopak alibistické chování zákonných zástupců tak, že rodiče věří svým dětem a přizpůsobují své rozhodování přáním dětí na úkor jejich kladné výchovy. Ve spolupráci s odborem školství Města Znojma bude od října 2014 pracovat v našich řadách školní psycholog. Věříme ve velkou prospěšnost pro žáky i pedagogické pracovníky. HOSPODAŘENÍ INVESTICE A OPRAVY Se svěřenými státními financemi škola dobře hospodaří, o čemž svědčí výsledky auditu zřizovatele. Stále řešíme nedostatek finančních prostředků na osobní příplatky a odměny u všech zaměstnanců. Ani v minulém školním roce 2013/2014 nás zřizovatel Město Znojmo nenechalo na holičkách. Jejich zásluhou jsme zrealizovali rozsáhlé opravy.

10 - 9 - Na odlouč. pracovišti Jubilejní park: podlahy ve třídách ,- Kč malování v budově školy ,- Kč Na pracovišti Václavské nám.: oprava fasády hlavní budovy 1,5 mil. žaluzie ,- Kč střecha nářaďovny ,- Kč zábradlí ,- Kč oprava podlah ve třídách ,- Kč Některé akce proběhnou ve druhém pololetí roku Nezdařila se pouze oprava kotelny na odlouč. pracovišti Jubilejní park vzhledem k větší finanční náročnosti, než bylo předpokládáno. Jmenovaná kotelna a realizace opravy se stala prioritou pro školní rok 2014/2015. Daří se nám zvyšovat zájem i přípravu dietní stravy pro žáky ZŠ i MŠ města Znojma, z původních několika obědů téměř na 30, přičemž zájem o ně stále stoupá. PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM Právě dobíhá projekt 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Cílem projektu je zkvalitnění, zefektivnění výuky (metodické pomůcky, učební materiály, individualizace výuky, snížení rizikového chování žáků, rovný přístup ke vzdělání, zapojení asistentů pedagoga). Udržovaný bude minimálně dva roky. JINÉ INFORMACE O CHODU ŠKOLY Ve třetím čtvrtletí ředitelství školy řešilo petici Výboru sdružení rodičů při ZŠ na odloučeném pracovišti Jubilejní park. Výbor sdružení poukazoval na výjimečnost tohoto pracoviště a údajné jedinečné postavení mezi základními školami ve Znojmě, které by jim dávalo předpoklad se osamostatnit. Celou problematiku řešil ředitel s Výborem SR již v lednu, kdy z vlastní iniciativy se účastnil schůze výboru a vysvětlil otázky, které mu byly kladeny. Přesto byla petice oficiálně předána na odbor školství. Po jednání s p. vedoucí a p. místostarostou, ředitel školy navrhl Výboru SR tato opatření: každý týden školního roku, vždy v úterý, bude ředitel školy na odloučeném pracovišti Jubilejní park 23 k dispozici zákonným zástupcům žáků ředitel školy si povede dokumentaci o styku se zákonnými zástupci žáků a za půl roku bude provedeno vyhodnocení sekretářka vypomůže dle nutné potřeby s administrativou na jmenovaném pracovišti zástupkyně ředitele nebude od září 2014 vykonávat funkci výchovného poradce, zaměří se více na školní dokumentaci a další administrativu v rámci zlepšení přechodu žáků do 6. tříd na Václavské nám. budou uskutečněna pracovní setkání zákonných zástupců žáků odlouč. prac. Jubilejní park 23 na pracovišti Václavské nám. 8 (2x za školní rok) pod názvem,,co Vás čeká v 6. třídě ředitel školy bude nápomocen při činnosti a aktivitách Výboru SR, pokud bude ze strany jmenovaného sdružení požádán členy výboru Věříme, že opatření navržené ředitelstvím školy přispějí k oboustranné spokojenosti a další úzké výchovně vzdělávací součinnosti obou pracovišť.

11 FOTOGRAFIE Z NAŠICH AKCÍ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

12 - 11 -

13 - 12 -

14 FOTOGRAFIE Z NAŠICH AKCÍ JUBILEJNÍ PARK

15 - 14 -

16 - 15 -

17 PROJEKT KOLUMBUS Ve třetím čtvrtletí škola využila projekt Kolumbus financovaný Městem Znojmem. Rozšířená výuka cizích jazyků probíhala na I. stupni odloučeného pracoviště Jubilejní park. Žáci taktéž zhlédli divadelní představení v Aj. Projekt bude pokračovat ve školním roce 2014/2015 i na II. stupni. Je velkým přínosem pro rozvoj schopností a konverzace v cizím jazyce našich žáků. ZÁVĚR Školní rok 2013/2014 byl vesměs pozitivní. Pokračovali jsme zdárně v krocích, které vedou ke zlepšení výchovně vzdělávacího procesu na obou pracovištích. Úkoly, které jsme si stanovili, jsme splnili. Pedagogičtí i správní zaměstnanci odvedli velmi dobrou práci. Osvědčilo se nám směřování školy -,,Přírodou ke vzdělávání k ekologii, zdravému způsobu života. Náš směr, který je obsažen v ŠVP je kladně přijímán žáky, jejich zákonnými zástupci i veřejností. Výborná je spolupráce se zřizovatelem, partnery školy, organizacemi a sdruženími, které nám umožňují naplňovat naše cíle. Důležitá je úzká spolupráce s odloučeným pracoviště Jubilejní park pod mottem:,,dvě pracoviště, jedna škola, jedna cesta. Ve Znojmě dne: Schváleno ŠR dne: Mgr. Vladimír Pařízek ředitel školy

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ákladní škola T.G. Masaryka Podbořany, Husova 445, okres Louny VÝROČNÍ PRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK : 2011/2012 1.ákladní údaje o škole Název školy: Š T.G.Masaryka Podbořany, Husova 445,okres Louny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více