MATEŘSKÁ ŠKOLA MERKLÍN, okres Plzeň jih ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEŘSKÁ ŠKOLA MERKLÍN, okres Plzeň jih ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA MERKLÍN, okres Plzeň jih ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zapsáno dětí: 84 Odklad školní docházky: 3 Zástupce rodičů: 1. třída Nová, Vacíková, Novotná 2. třída Valtrová, Voráčková 3. třída Vítovcová, Nosková, Jiráčková 4. třída - Plajznerová, Šalomová Po vzájemné dohodě na zářijové schůzce skládají rodiče zálohu na akce pro děti 700,- Kč. Třídy: 4 třídy s celodenním provozem Třídy věkově smíšené heterogenní. PROVOZ ŠKOLY Ranní provoz je vždy od 6, 15 hodin ve třídě KOPRETIN, po dobu, než si je učitelky rozeberou do svých tříd, jsou děti z celé školky zde. Odpolední provoz od 15, 45 hodin do 16, 15 je také vždy ve třídě KOPRETIN. PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ JE VŽDY NEJPOZDĚJI DO 8,00 HODIN NUTNÉ JE OSOBNÍ PŘEDÁNÍ UČITELCE. PO OBĚDĚ JE MOŽNÉ DĚTI VYZVEDNOUT OD 12, 15 HODIN DO 12,30 HODIN RODIČE RÁNO PŘI PŘEDÁNÍ NAHLÁSÍ UČITELCE!!!! ODPOLEDNE JE MOŽNÉ SI DĚTI VYZVEDNOUT OD 14, 45 HODIN TŘÍDA ZVONEČKŮ - MÁ PROVOZ VŽDY OD 7,15 HODIN DO 15,45 HODIN TŘÍDA PAMPAELIŠEK MÁ PROVOZ VŽDY OD 7,45 HODIN DO 15,30 HODIN

2 TŘÍDA KOPRETIN MÁ PROVOZ VŽDY OD 6,15 HODIN DO 16,15 HODIN TŘÍDA POMNĚNEK MÁ PROVOZ VŽDY OD 7,30 HODIN DO 15,15 HODIN PŘEHLED PROVOZU RÁNO DOPOLEDNE ODPOLEDNE KONEČNÝ PROVOZ Od 6,15hodin ve třídě Od 7,15hodin ZVONEČCI Do 16,15hodin do 15,45hodin KOPRETIN ZVONEČCI ve třídě KOPRETIN POMNĚNKY Od 7,30 hodin do 15,15hodin POMNĚNKY PAMPELIŠKY do 15,30hodin Od 7,45hodin PAMPELIŠKY Kádrové obsazení: Pedagogové kvalifikovanost: 5 učitelky nekvalifikovaných: 1 učitelka (studující SpgŠ) Ředitelka Ing. Bc. Michaela Štibraná Zástupkyně. Bc. Michaela Soupírová Učitelky - Jana Brožová Bc. Veronika Bíliková Bc. Kateřina Kamírová Eva Komanová učitelky na zkrácený úvazek: Helena Blažková, Petra Jindřichová

3 Provozní zaměstnanci Školnice Petra Jindřichová Uklízečka Lucie Fenclová Externí zaměstnankyně Pavlína Stehlíková účetní Materiálové a technické zajištění Generální úklid v době uzavření mateřské školy Výmalba prostor školy kabinetů a šatny zaměstnanců Údržba školní zahrady, výměny písku na pískovišti, ozdravení zeleně Doplnění vybavení tříd hračky, učební pomůcky, metodický materiál Výměna osvětlení v 2. třídě realizace projektu Přírodní zahrada vybavení hračkami a učebními pomůckami Stravné Dospělí 50,- Kč Děti 1. sk. 3 6 let oběd 17,- Kč; pitný režim 3, 00 Kč; přesnídávka, svačina 7, 00 Kč 2. sk. 7 let oběd 20, 00 Kč; pitný režim 3, 00 Kč; přesnídávka, svačina 7, 00 Kč Úplata za vzdělávání 310,- dítě /měsíc/ přijaté k celodenní docházce200,- dítě /měsíc/ přijaté k docházce na 5 dní v měsíci nebo přijaté k čtyřhodinové docházce Děti předškolního věku po dobu dvanácti měsíců úplatu za vzdělávání neplatí. Podrobné zpracování lze najít ve směrnici Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2014/2015. Nabídky školy Řečová prevence Bc. Michaela Soupírová pod supervizí logopedek SPC pro vady řeči Plzeň. Angličtina pro předškoláky - smyslem seznamování s angličtinou v mateřské škole není příprava na školní angličtinu, ale na život kolem nás otevřené hranice, televizní pořady, práce s počítačem.

4 Cíl: uvést děti do mluvené angličtiny a motivovat je přitažlivými a jim srozumitelnými aktivitami v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání získat povědomí, že různí lidé v celém světě mohou mluvit různými jazyky a je to tak správně multikulturní výchova Děti budou seznamovány s angličtinou: poslechem písničky, rýmovačky, příběhy s obrázky, dramatizace, pohybem pohybové hry, doplnění písničky pohybem zároveň se rozvíjí po stránce: sociální práce ve dvojicích i větších skupinkách, spolupráce, práce s maňáskem předmatematických představ číselná řada do 6-ti, prostorová orientace, řazení, třídění jemné motoriky, tvořivosti práce s výtvarným materiálem Chvilky s angličtinou budou mít pevnou strukturu, tak aby se děti cítily jistě a bezpečně, postupně přešly od naslouchání v komunikaci nápodobou slyšeného za podpory písníček, rýmů, obrázků, maňáska, zábavných her. Komunikace ze strany učitelky je založená na povzbuzení, motivaci, častém společném opakování již slyšeného, vytváření pohody a klidu. Nucení do mluvení je nepřípustné, stejně jako časté úkoly na doma. Seznamování s angličtinou povedou p. učitelky Bc. Michaela Soupírová a Jana Brožová, které absolvovaly vzdělávací akci My little English a získaly tak kvalifikaci pro výuku anglického jazyka v mateřských školách. Děti budou rozděleny do 2 skupin se stejným metodickým vedením opíráme se o metodiku Oxfordského nakladatelství - Reilly V., Cookie and friends A (materiály dostupné na Odpovědnou učitelkou za obsah a metody práce během seznamování s angličtinou je Bc. Michaela Soupírová Nespaví předškoláci každý den v době od 12,30 hodin do 14,00 hodin četba pohádky, relaxace na matracích, poté klidové a zájmové činnosti vhodné pro děti předškolního věku (arteterapie, hudební, výtvarné, dramatické, literární, jazykové, pohybové činnosti, činnosti

5 zaměřené na přípravu dětí na školu grafomotorika, logické myšlení, předmatematické představy apod.): - Práce s předškolními dětmi na počítačích Počítače začínají být běžným vybavením mnoha rodin. Ve 2. čtvrtletí roku 2010 byl počítač už v 84,8% domácností s dětmi (Český statistický úřad, 2010). Do kontaktu s touto technologií se dostávají stále mladší děti. Mnoho dětí používá počítač dříve, než se naučí číst a psát. Záměrem asi 30 min. práce na počítači ve skupině 4 6 dětí je seznámit děti s různým využitím této moderní technologie. Cíle: - znalost základních částí počítače a jejich použití - rozvoj jazykových dovedností receptivních - osvojení si některých poznatků předcházejícím psaní a čtení - osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci - využití informativních a komunikativních prostředků, se kterými se dítě běžně setkává - vytváření základů pro práce s informacemi - rozvoj tvořivosti Internetové zdroje: - Grafomotorika pro předškolní děti Pojem grafomotorika : Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při kreslení, psaní. Je velmi komplexní, patří sem hrubá a jemná motorika, zrakové a sluchové vnímání, vizuomotorická koordinace, koncentrace pozornosti, lateralita a práceschopnost. Smyslem bude podpořit u dětí předškolního věku jejich grafomotorický vývoj, neboť dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní. Grafomotorika je také jedním z kritérií pro posuzování zralosti dítěte pro školu. Cíle: - správné sezení dítěte během psaní správné uchopování náčiní ( špetkový úchop ) při nevyhraněné lateralitě rozhodnout,kterou rukou dítě bude psát v ZŠ

6 - uvolňovací cviky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky - znázornit geometr. tvary, některá velká tiskací písmena a čísla - schopnost změnit směr a vedení linie a linie nepřerušovat - zvládnout spojení oblouků a smyček S dětmi se bude pracovat asi 30 minut v odpoledních hodinách pod vedením p. uč. J. Brožové. Grafomotorika bude mít daný řád v posloupnosti jednotlivých cviků. Budou zařazovány uvolňovací cviky,prstová cvičení, rytmické ztvárnění jednotlivých cviků a pohybové hry. - Předmatematické představy - Technické dovednosti a manuální činnosti Arteterapie Plavecký kurs v měsíci dubnu a květnu Akce školy AKCE ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2014/2015 Září schůzka s rodiči; Seznamovací třídní akce Říjen Drakiáda; Dračí tvoření výzdoba MŠ; divadlo Nána Myší pohádka Listopad keramická dílna Stod; Svatomartinský lampionový průvod; enviromentál. výchova návštěva Stanice pro záchranu živočichů Prosinec Divadlo čertí pohádka; čertí den v MŠ; vánoční den v MŠ; Zpívání před MŠ s živým Betlémem Leden Tři králové v MŠ; přednáška o školní zralosti; divadlo Alfa Únor Masopust Březen velikonoční tvořivá dílna s besídkou pro rodiče; zápis do MŠ, Den otevřených dveří; keramická dílna Stod Duben Čarodějnický slet; plavání Květen Babská jízda; Den rodiny

7 Červen Týden dětské radosti; Rozloučení s předškoláky; Velké čtení v rámci projektu Celé Česko čte dětem Divadelní představení Divadlo Nána, Kuba, Úsměv, divadla hraná učitelkami. Vedení alb, kroniky MŠ Účast na výtvarných soutěžích Návštěva knihovny Přeštice, Stod, zapojení do projektu Celé Česko čte dětem. Exkurze policie, hasiči, letiště, ekofarma Recyklohraní Další akce dle přání a spolupráce s rodiči dohodnuto vždy se zástupci tříd na společných schůzkách. Projekt Přírodní zahrada - vybudování přírodní zahrady v bezprostředním okolí MŠ Delegace činností v MŠ: Bc. Veronika Bíliková: Speciálně pedagogicky vede předškolní děti 4. třídy. Aktualizuje úřední desku MŠ (vývěska). Zajišťuje estetickou výzdobu chodby. Předkládá ředitelce požadavky na zakoupení výtvarného materiálu do všech tříd. Vede si profesní portfolium. Jana Brožová: Vede dětskou a učitelskou knihovnu: Evidence knih, CD, VHS Vypracovává plán doplňování a rozšiřování knihovny, vybírá vhodné tituly k nákupu Organizuje plavecký výcvik. Doplňuje lékárničky tak, aby obsahovaly vše potřebné, zodpovídá za to, že během školních výletů bude k dispozici lékárnička. Vede angličtinu v MŠ.

8 Vede si profesní portfolium. Bc. Kateřina Kamírová: Vede webové stránky školy provádí jejich pravidelné aktualizace. Vede projekt Recyklohraní v MŠ. Je školním koordinátorem pro oblast enviromentálního vzdělávání vyhledává vhodné akce pro MŠ, organizuje sběrové akce, koordinuje spolupráci MŠ a ostatních organizací v této oblasti Vede si sebereflexní deník a profesní portfolium. Eva Komanová: Je odpovědná obsluhou TNS pravidelná kontrola TNS na základě proškolení. Zajišťuje fotodokumentaci školních akcí, zodpovídá za fotoaparát mateřské školy a jeho připravenost k používání. Zodpovídá za provoz kopírovacího přístroje eviduje počet kopií, doplňuje tiskopisy pro zaměstnance školy. Vede přehled docházky dětí na akcích školy hrazených ze záloh rodičů připravuje podklady pro vyúčtování. Vede přehled pracovní doby zaměstnanců MŠ. Vede si profesní portfolium. Bc. Michaela Soupírová: Zastupující učitelka za ředitelku školy (dáno samostatnou dohodou o delegaci pravomocí ze dne ). Vede řečovou prevenci v MŠ, včetně potřebné dokumentace. Vede výuku angličtiny v MŠ. Metodicky vede začínající učitelku Bc. K. Kamírovou. Vede si profesní portfolium.

9 Petra Jindřichová: Vede sklad hygienických potřeb a čistících prostředků, sklad textilu, včetně evidence na skladových kartách. Předkládá ředitelce seznam potřebných věcí a materiálu (hygiena, čistící prostředky, textil) k nákupu. Po předchozí dohodě s ředitelkou i drobný nákup provádí. Zajišťuje bezpečnostní listy pro jednotlivé čistící a hygienické prostředky. Vede Deník závad, sleduje Deník závad, do kterého mohou zapisovat závady na majetku rodiče informuje o všech závadách ředitelku. Lucie Fenclová: Osoba odpovědná za HACCP ve školní výdejně v Husově ulici. Kontrola hospitační činnost, vnitřní kontrola ředitelka MŠ Průběžné doplnění Plán hospitací Prázdninová péče Dle rozpisu služeb učitelek a počtu zapsaných dětí (zjištění zájmu s dostatečným předstihem) Vypracovala: Ing. M. Štibraná, ředitelka školy

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-988/12-H. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-988/12-H. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-988/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Sídlo: Urxova 342,

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více