støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji"

Transkript

1 støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji

2 Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH STUDIA NA nástavbové VO vyšší odborné PMS pomaturitní studium ZV zkrácená forma s VL ZM zkrácená forma s MT -- nevyplòovat URÈENO PRO ŽÁKY ZŠ5 žáci 5. tøíd ZŠ ZŠ7 žáci 7. tøíd ZŠ PŠD ukonèená povinná školní docházka DZŠ dospìlí základní vzdìlání VYU vyuèenci MAT maturanti DALŠÍ ZKRATKY povinná lékaøská prohlídka osoba se zdravotním postižením DOD den otevøených dveøí PZ pøijímací zkouška VT výpoèetní technika RVP rámcový vzdìlávací program ŠVP školský vzdìlávací program PØIJÍMACÍ ZKOUŠKY AJ B CJ ÈJ D DZ E F FJ G HV CH IF IJ KN L M NJ anglický jazyk biologie cizí jazyk èeský jazyk dìjepis dle zamìøení ekonomika fyzika francouzský jazyk geometrie hudební výchova chemie informatika italský jazyk køes anská nauka latina matematika nìmecký jazyk ON obèanská nauka OP obecné studijní pøedpoklady P psychologie PJ polský jazyk PO pohovor PS psychologické testy RJ ruský jazyk S somatologie ŠJ španìlský jazyk ŠP šlechtitelské práce TL test logiky TZ talentové TV tìlesná výchova VV výtvarná výchova VZ test všeobecných znalostí Z zemìpis ZR zkouška zruènosti??? bude upøesnìno -- nevyplòovat CIZÍ JAZYK AJ anglický jazyk ÈJ èeský jazyk FJ francouzský jazyk IJ italský jazyk L latina MJ maïarský jazyk NJ nìmecký jazyk PJ polský jazyk RJ ruský jazyk ŠJ španìlský jazyk JI jiný DRUH ŠKOLY GYM gymnázium KONZ konzervatoø PŠ praktická škola SOŠ støední odborná škola SOU støední odborné uèilištì SŠ støední škola OU odborné uèilištì U uèilištì VOŠ vyšší odborná škola VÚ výchovný ústav ZŠ základní škola JI jiná, specifická škola VŠ vysoká škola JŠ jazyková škola ZØIZOVATEL církev kraj obec soukromý subjekt stát jiný zøizovatel TYP ŠKOLY církevní družstevní soukromá státní vojenská jiný, specifická UKONÈENÍ STUDIA A absolutorium MT maturita OS osvìdèení VL výuèní list ZZ závìreèná zkouška JI jiné

3 STRUÈNÝ PRÙVODCE PØIJÍMACÍM ØÍZENÍM PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PØIHLÁŠKY pro první kolo pøijímacího øízení lze podat až dvì pøihlášky na 2 støední školy formuláø pøihlášky obdrží uchazeè na základní škole nebo jej lze stáhnout z formuláøe pøihlášek mají novou podobu, na jeden formuláø se uvádìjí obì školy každou z pøihlášek odevzdává uchazeè sám na zvolenou støední školu KRITÉRIA PØIJÍMACÍHO ØÍZENÍ, POÈTY PØIJÍMANÝCH UCHAZEÈÙ A TERMÍNY PØIJÍMACÍ ZKOUŠKY kritéria pøijímacího øízení, poèty pøijímaných uchazeèù a termíny pøijímací stanovuje øeditel školy tyto informace musí být zveøejnìny na webu školy, a to do konce ledna 2015, resp. do konce øíjna 2014 u oborù vzdìlání s talentovou zkouškou (týká se umìleckoprùmyslových škol a sportovních gymnázií) souhrn informací naleznete na hodnotí se vysvìdèení ze základní školy, výsledky talentové nebo pøijímací, je-li stanovena, dále se mùže pøihlížet k výsledkùm v soutìžích a olympiádách a k dalším vìdomostem a zájmùm uchazeèe ve všech oborech vzdìlání s maturitní zkouškou bude probíhat testování pomocí srovnávacích testù pro 1. kolo pøijímacího øízení se stanovují nejménì 2 termíny konání pøijímací, je-li stanovena VÝSLEDKY øeditel støední školy ukonèí hodnocení pøijímací do 3 pracovních dnù, zveøejní na webu školy seznam pøijatých uchazeèù a nepøijatým uchazeèùm odešle rozhodnutí o nepøijetí proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnù podat odvolání, více informací naleznete na rozhodne-li se uchazeè pro danou støední školu, potvrdí svùj zájem odevzdáním zápisového lístku informace o konání dalších kol pøijímacího øízení vèetnì poètu volných míst, termínu konání pøijímací a termínu podání pøihlášky naleznete na v sekci PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ

4 ZÁPISOVÝ LÍSTEK potvrzuje úmysl vzdìlávat se v dané støední škole zápisový lístek získá uchazeè pouze JEDEN vydává jej øeditel základní školy /uchazeèùm, kteøí nejsou žáky základní školy, krajský úøad pøíslušný podle místa trvalého bydlištì/ v pøípadì ztráty nebo znièení se vydává NÁHRADNÍ" zápisový lístek uchazeè musí zápisový lístek odevzdat øediteli vybrané støední školy do 10 pracovních dnù od dne oznámení rozhodnutí (zveøejnìno na webu školy) zápisový lístek se uplatòuje pouze jednou (vyjma pøípadu odvolání) TERMÍNY 31. ledna 2015 stanovení kritérií pøijímacího øízení, poètu pøijímaných /30. øíjna 2014/* uchazeèù a termínù konání pøijímacích zkoušek 15. bøezna 2015 odevzdání pøihlášky øediteli støední školy do denní formy, /30. listopadu 2014/*vydání zápisového lístku øeditelem základní školy 20. bøezna 2015 odevzdání pøihlášky øediteli støední školy, /30. listopadu 2014/*do jiné než denní formy vzdìlávání 15. dubna 2015 (ètyøleté obory) konání testù pro 1. kolo pøijímacího øízení v rámci pilotního ovìøování 16. dubna 2015 (víceletá gymnázia) vyhlášeného MŠMT ÈR od 22. dubna do 30. dubna 2015 konání pøijímacích zkoušek pro 1. kolo pøijímacího øízení; termíny stanoví /od 2. ledna do 15. ledna 2015/* øeditel školy, to platí i pro jiné než denní formu, nástavbové i zkrácené studium 14. kvìtna 2015 náhradní termín konání testù pro 1. kolo pøijímacího øízení v rámci pilotního ovìøování vyhlášeného MŠMT ÈR UPOZORNÌNÍ v oblasti pøijímacího øízení mùže dojít ke zmìnám výše uvedené informace vychází z platné legislativy ke dni doporuèujeme sledovat portál obsahující aktuální informace KONTAKT Ing. Eva Kotková (tel.: ; * údaje v závorkách jsou platné pro pøijímací øízení do oborù vzdìlání s talentovou zkouškou

5 Víš, že za chození do školy jsou peníze? Èti dál a dozvíš se, kde a za co je dostaneš! PØIHLAS SE NA VYBRANOU ŠKOLU A OBOR, CHOÏ DO ŠKOLY A SPLÒ PØEDEPSANOU DOCHÁZKU, VEJDI SE DO PROSPÌCHOVÉHO PRÙMÌRU A MÁŠ V KAPSE Kè ZA TØI ROKY STUDIA To by šlo, ne? A ještì máš vzdìlání, s kterým se v životì neztratíš! PODPOROVANÉ OBORY Elektrikáø silnoproud I Elektrikáø (slaboproud) I Instalatér I Jemný mechanik I Klempíø I Malíø a lakýrník I NástrojaøIObrábìè kovùiøezník uzenáøiskláø výrobce a zušlech ovatel sklaistrojní mechanikitesaøizedníki ŠKOLY SE STIPENDII Støední prùmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, pøíspìvková organizace I Støední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhláøská 360/3, pøíspìvková organizace I Støední škola a Mateøská škola Liberec, Na Bojišti 15, pøíspìvková organizace I Obchodní akademie, Hotelová škola a Støední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, pøíspìvková organizace I Støední škola hospodáøská a lesnická, Frýdlant, Bìlíkova 1387, pøíspìvková organizace I Integrovaná støední škola, Semily, 28. øíjna 607, pøíspìvková organizace I Støední odborná škola a Støední odborné uèilištì, Èeská Lípa, 28. øíjna 2707, pøíspìvková organizace I Støední škola øemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, pøíspìvková organizace I Vyšší odborná škola skláøská a Støední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, pøíspìvková organizace I Podmínky poskytování stipendií jsou upraveny Stipendijním øádem Stipendijního programu pro žáky støedních škol zøizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdìlání.

6

7 ČESKÁ LÍPA Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o...8 Železničářská 2232, Česká Lípa Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace...8 Žitavská 2969, Česká Lípa Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace...9 Letná 263, Mimoň Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace...9 náměstí Osvobození 422, Česká Lípa Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s...10 Pražská 3061, Česká Lípa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace října 2707, Česká Lípa Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace...12 Havlíčkova 426, Česká Lípa Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace...12 Havlíčkova 57, Kamenický Šenov Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace...13 Wolkerova 316, Nový Bor Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace...14 Moskevská 679, Česká Lípa 7

8 Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o. Škola (název): Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o. RED IZO: Adresa: Železničářská 2232, Česká Lípa IZO: IČ: Typ školy: soukromá Fax: Zřizovatel: jiný zřizovatel Cizí jazyky: AJ, NJ, ŠJ Ubytování: ANO Kč Stravování: ANO Kč/měs Kč Ředitel: M gr. Petra Kašparová Telefon: WEB: ceskalipa.euroskola.cz Kontakt: Jana Řezáčová Telefon: Konzultační dny pro uchazeče každé pondělí od 8:00 do 17:00 h. Interaktivní den otevřených dveří: , Jeden den žákem Euroškoly: , Zahraniční stáže (Španělsko, Německo, Itálie) Odborné praxe od 1. ročníku Ekonomika a podnikání M/01 (Bezpečnostní služby) 4 MT žádné Ekonomika a podnikání M/01 (Informatika a reklama) 4 MT žádné Hotelnictví M/01 (Hotelnictví a cestovní ruch) 4 MT žádné L/51 Podnikání (Podnikání) 3 MT žádné DA NA VYU ANO NE L/51 Gastronomie (Gastronomie) 3 MT žádné DA NA VYU NE ANO Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Škola (název): Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Česká Lípa, Žitavská 2969, IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ,NJ,FJ, ŠJ Ubytování: NE Kč/měs Stravování: Kč/měs Ředitel: Mgr. Helena Paszeková Telefon: WEB: Kontakt: Mgr. Radim Fojtů Telefon: K/41 Gymnázium všeobecné 4 MT K/81 Gymnázium všeobecné 8 MT DE NE NE DE NE NE 8

9 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Škola (název): Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Letná 263, Mimoň IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, L Ubytování: NE / Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: Mgr. Emilie Ráčková Telefon: WEB: Kontakt: Mgr. Emilie Ráčková Telefon: DOD: čtvrtek a čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin. 7941K/81 Gymnázium 8 MAT K/41 Gymnázium 4 MAT M/01 Sociální činnost 4 MAT Kč/měs DE ZŠ5 1,5 ANO NE DE PŠD 1,5 ANO NE DE PŠD 2 ANO ANO Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Škola (název): Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: náměstí Osvobození 422, Česká Lípa IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ Ubytování: ANO Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: Ing. Rostislav Lád Telefon: WEB: Kontakt: PhDr. Martin Kabrna Telefon: M/02 Obchodní akademie 4 MT M/02 Ekonomické lyceum 4 MT M/01 Veřejnosprávní činnost 4 MT Kč/měs DOD: a Škola má bezbariérový přístup. Možnost získání certifikátů z cizích jazyků, zahraniční pobyty. Wifi, interaktivní tabule, tablety. Vybavená posilovna, gymnastický sál, kantýna. Ubytování a stravování zajištěno v domově mládeže cca 150 m od školy. Aktuální informace naleznete na webových stránkách školy 9

10 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s. Škola (název): Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. RED IZO: Adresa: Pražská 3061, Česká Lípa IZO: IČ: Typ školy: soukromá Fax: Zřizovatel: soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ Ubytování: ANO Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: M gr. Eva Matoušková Telefon: WEB: Kontakt: Telefon: DOD: každé pondělí 9:00-17:00 + po domluvě kdykoliv, možnost výuky dalších cizích jazyků, příprava na certifikáty ECDL, KET, ZMF, státní zkouška z psaní na klávesnici, kariérní koučink, stipendijní program, školní kluby, dálkové studium pro dospělé se základním vzděláním M/01 Ekonomika a podnikání 4 MT ANO DE PŠD ANO ANO Kč/měs Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Škola (název): Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: 28. října 2707, Česká Lípa IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, NJ Ubytování: NE Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: PaedDr. Milan Kubát Telefon: WEB: Kontakt: Věra Pecháčková Telefon: DOD: (Burza škol) možnost nástavbového pro absolventy tříletých učebních oborů M/01 Ekologie a životní prostředí 4 MT M/01 Hotelnictví 4 MT L/01 Obchodník 4 MT L/01 Mechanik elektrotechnik 4 MT H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) 3 VL H/01 Prodavač 3 VL Kč/oběd 10

11 29-53-H/01 Pekař 3 VL H/01 Kadeřník 3 VL H/01 Zedník 3 VL H/01 Zemědělec-farmář 3 VL E/01 Šití oděvů 3 VL H/01 Cukrář 3 VL H/01 Kuchař-číšník 3 VL H/01 Elektrikář 3 VL H/02 Elektrikář-silnoproud 3 VL H/01 Instalatér 3 VL H/01 Obráběč kovů 3 VL H/01 Čalouník 3 VL H/01 Truhlář 3 VL H/01 St rojní mechanik (zámečník) 3 VL E/01 Truhlářská a čalounická výroba 3 VL E/01 Zemědělské práce 3 VL E/01 Dřevařská výroba 3 VL E/01 St rojírenské práce 3 VL E/02 Práce ve stravování 2 VL E/02 St avební práce 2 VL E/01 Lesnické práce 2 VL L/51 Podnikání 2 MT L/51 Provozní technika 2 MT DE NA VYU ANO NE DE NA VYU ANO NE L/51 Provozní technika 3 MT DA NA VYU ANO NE

12 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace Škola (název): Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Havlíčkova 426, Česká Lípa IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, NJ Ubytování: ANO Kč/měs Stravování: ANO Kč/měs Ředitel: Ing. Petr Veselý Telefon: WEB: Kontakt: Ing. Petr Veselý Telefon: DOD: sobota Návštěva školy je možná po telefonické domluvě kdykoliv. Vlastní domov mládeže a jídelna - pro žáky všech škol. Cena za jeden oběd 28 Kč M/01 St rojírenství 4 MT M/01 Technické lyceum 4 MT M/01 Informační technologie 4 MT L/01 Mechanik strojů a zařízení 4 MT Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace Škola (název): Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Havlíčkova 57, Kamenický Šenov IZO: IČ: Fax: ne Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Ubytování: ANO 900 Kč/měs Stravování: ANO Kč/měs WEB: Kontakt: Bc. Romana Karbanová Telefon: Poznámka ke škole pro Atlas školství neměňte velikost písma ani nerozšiřujte prostor Nejstarší sklářská škola na světě, založena 1856, DOD: kdykoliv po telefonické domluvě, ŠVP: design světelných objektů, malba skla, rytí a broušení skla, počítačová grafika - 3D modelování, sklo v architektuře, restaurování svítidel, PZ: kresba tužkou, modelování, malba, kurzy tavené plastiky a dalších sklářských technik, možnost talentových zkoušek na nečisto Absolventi pokračují ve studiu na VŠUP Praha, AVU Praha a FUD UJEP Ústí nad Labem M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 4 MT DE PŠD ANO ANO 12

13 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Střední odborná škola Škola (název): Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Nový Bor, Wolkerova 316 IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ Ubytování: ANO 800 Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: PaedDr. Ilona Jindrová Telefon: WEB: Kontakt: Vladimíra Sojčíková Telefon: DOD: po telefonické dohodě kdykoliv Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla - sklář, formař, malíř skla, rytec skla, hranař skla, kulič skla, strojník sklářského zařízení Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování skla, broušení skla, malba skla, zpracování plochého skla, rytí skla H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla 3 VL ne DE PŠD ANO ANO Kč/měs M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 4 MT K/41 Gymnázium 4 MT M/11 Design interiéru 4 MT L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla 4 MT Vyšší odborná škola Škola (název): Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Nový Bor, Wolkerova 316 IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, NJ Ubytování: ANO 800 Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: PaedDr. Ilona Jindrová Telefon: WEB: Kontakt: Vladimíra Sojčíková Telefon: DOD: po telefonické dohodě kdykoliv školní rok 13/14 šk. rok 14/ N/13 Tvorba uměleckého skla 3 A TZ, PO, CJ Kč/měs DE VO MAT NE ANO 13

14 Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace Škola (název): Základní škola, Praktická škola a M ateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: M oskevská 679, Česká Lípa IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: obec Cizí jazyky: AJ Ubytování: NE Kč/měs Stravování: ANO 500 Kč/měs Ředitel: M gr. Jindřiška Pomikálková Telefon: , WEB: Kontakt: M gr. Věra Brázdová Telefon: Obor určen pro absolventy základní školy speciální a základní školy praktické C/02 Praktická škola dvouletá 2 ZZ ne DE ANO ANO 14

15 JABLONEC NAD NISOU Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace...16 Dr. Randy 4096/13, Jablonec nad Nisou Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace...16 U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace...17 Školní 305, Tanvald Masarykova základní škola a Obchodní akademie, Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace...17 Školní 416, Tanvald Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace...18 Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace...19 Smetanova 66, Jablonec nad Nisou Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace...20 Horní náměstí 1, Jablonec nad Nisou Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace...21 Smetanovo zátiší 470, Železný Brod Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,...22 Horní náměstí 15, příspěvková organizace Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou 15

16 Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Škola (název): Gymnázium Dr. Antona Randy Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Dr. Randy 4096/13, Jablonec nad Nisou IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, IJ Ubytování: ANO Kč/měs Stravování: ANO 600 Kč/měs m.cz Ředitel: RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D. Telefon: WEB: Kontakt: RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D. Telefon: K/81 Gymnázium 8 MT K/41 Gymnázium 4 MT K/41 Gymnázium se sportovní přípravou 4 MT DE ZŠ5 ANO NE Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Škola (název): Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, ŠJ, L Ubytování: NE Kč/měs Stravování: ANO 600 Kč/měs Ředitel: Jiří Kozlovský, Mgr. Telefon: WEB: Kontakt: Petr Kvoch, Mgr. Telefon: DOD: , všeobecně zaměřené studium s podporou výuky cizích jazyků a s cílem připravit žáky na různé typy vysokých škol. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK, partnerská škola Kulturního oddělení francouzského velvyslanectví. Uchazeči se přijímají na základě výsledku přijímací (SCIO). Škola uje rozšíření nabídky o šestiletý obor s rozšířenou výukou cizích jazyků /K41 Gymnázium 4 MT

17 Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace Škola (název): Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Tanvald, Školní 305 IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ,FJ,NJ Ubytování: NE Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: Mgr. František Brus Telefon: WEB: Kontakt: Mgr. František Brus Telefon: Den otevřených dveří Stravování ve školní restauraci SCOLAREST při ZŠ Tanvald. Výuka TV střídavě v Městské sportovní hale při ZŠ Výšina a ve školním bazénu K/41 Gymnázium 4 MT K/81 Gymnázium 8 MT Kč/měs DE ZŠ5 ANO NE Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace Škola (název): Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Školní 416, Tanvald IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: obec Cizí jazyky: AJ, NJ Ubytování: NE Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: M gr. Jana Prokešová Telefon: WEB: Kontakt: M gr. Eva Ježková Telefon: DOD: , termín podání přihlášek , PZ: prospěch na ZŠ, ústní pohovor Poznámka nad rámec Atlasu školství v případě delšího textu napište šk. poznámku rok 15/16 do samostatného souboru nebo si rozšiřte prostor ve formuláři M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE 4 MT DE PŠD ANO ANO 550 Kč/měs 17

18 Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Škola (název): Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Belgická 4852, Jablonec nad Nisou, IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: ČJ, AJ, NJ Ubytování: NE / Kč/měs Stravování: ANO 650 Kč/měs Ředitel: Ing. Vlasta Fischerová Telefon: WEB: spstjbc.cz Kontakt: Telefon: DOD: a Možnost ubytování na internátu jiné školy. Strojírenství má zaměření na CAD/CAM systémy. Eletrotechnika má zaměření na Mechatroniku. Učební obory jsou stipendijní kromě Obráběče kovů a Mechanika opraváře motorových vozidel M/01 St rojírenství 4 MT M/01 Elektrotechnika 4 MT L/01 Mechanik seřizovač 4 MT L/01 Mechanik elektrotechnik 4 MT DE PŠD ANO ANO DE PŠD ANO ANO DE PŠD ANO ANO DE PŠD ANO ANO H/01 Obráběč kovů 3 VL ne H/01 Elektrikář 3 VL ne H/02 Elektrikář - silnoproud 3 VL ne H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 VL ne H/01 Nástrojař 3 VL ne H/01 St rojní mechanik 3 VL ne L/51 Mechanik seřizovač 3 MT ne DA NA VYU ANO ANO L/51 Mechanik seřizovač 2 MT ne DE NA VYU ANO ANO 18

19 Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace Škola (název): Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Smetanova 66, Jablonec nad Nisou IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: Liberecký kraj Cizí jazyky: NEJ, ANJ Ubytování: ANO 1 000,- Kč/měs Stravování: Ředitel: Mgr. František Lufinka Telefon: WEB: Kontakt: Pavlína Wolfová Telefon: DOD: :00-16:00 všechny obory školy kromě oboru Sklář - ulice Smetanova 66 (teorie) a Podhorská 54 (dílny) Jablonec n.n :00-16:00 obor Sklář (dílny) - náměstí 3. května (budova radnice B) Železný Brod V areálu školy je domov mládeže. Škola má bezbarierový přístup a pojízdné plošiny pro vozíčkáře. Stravování bez předchozí rezervace L/01 Obchodník 4 MT H/03 Zlatník a klenotník 3 VL ne DE PŠD ANO H/01 Kuchař-číšník 3 VL ne DE PŠD ANO Výrobce bižuterie a dekorativních H/01 3 VL ne DE PŠD ANO předmětů H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla 3 VL ne DE PŠD ANO H/01 Prodavač 3 VL ne DE PŠD ANO E/01 Bižuterní výroba 2 VL ne DE PŠD NE L/51 Podnikání 2 MT DE NA VYU NE L/51 Podnikání 3 MT ne DA NA VYU NE 600,- Kč/měs 19

20 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace Střední odborná škola Škola (název): Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Horní náměstí 1, Jablonec nad Nisou IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, NJ Ubytování: ANO Kč/měs Stravování: ANO Kč/měs Ředitel: Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová Telefon: , WEB: Kontakt: Mirka Iwaniuková, sekretariát Telefon: DOD: říjen 2014, po předchozí domluvě kdykoliv. Ubytování - DM při SŠŘS, Smetanova 66. Stravování - Scolarest při SŠŘS, Smetanova 66 (32,50 Kč/oběd). Jsou přijímáni PŠD na základě TZ (kresba zátiší, kresba zpaměti, modelování, VZ, PO a předložení domácích prací), přihlíží se k prospěchu ze ZŠ. Škola pořádá přípravný kurz k TZ (září-prosinec) M/15 TVORBA A VZOROVÁNÍ BIŽUTERIE GRAFICKÉ A PLASTICKÉ RYTÍ KOVŮ Obor je zaměřen na plastické a plošné rytí do nejrůznějších druhů kovů. V odborných předmětech je kladen důraz na plastické i grafické vyjadřování. Žák je v odborných předmětech veden k samostatnému řešení designu plaket, odznaků, bižuterních komponentů a seznámí se i s klasickými grafickými technikami. Technická vybavenost dílen umožňuje realizovat veškeré výtvarné návrhy M/15 TVORBA A VZOROVÁNÍ BIŽUTERIE DESIGN BIŽUTERIE A MÓDNÍHO DOPLŇKU Tvorba a vzorování bižuterie M/15 4 MT (Styl - bižuterie - design) M/05 Grafický design 4 MT DE PŠD ANO ANO DE PŠD ANO ANO Vyšší odborná škola N/06 Ražená medaile a mince 3 A TZ, PO DE VO MAT ANO ANO 20

21 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Škola (název): Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Smetanovo zátiší 470, Železný Brod IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, NJ Ubytování: ANO 1 100Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: Akad. soch. Zdeňka Laštovičková Telefon: WEB: Kontakt: Telefon: DOD: a Do obou výtvarných oborů se konají talentové (malba, kresba, modelování, VZ, PO). Pro uchazeče poskytujeme přípravné kurzy před talentovou zkouškou. Přijímáme i starší uchazeče do vyšších ročníků. Obor Design skla nabízí 6 zaměření, z nichž si žáci zvolí jedno na konci 1. roč. Obor Aplikovaná chemie nabízí 6 různých zaměření, které si žáci volí na konci 2. roč. Výtvarná větev školy organizuje výstavy, účasti na designérských soutěžích v tuzemsku i zahraničí a získává prestižní ocenění. Vybavení školy je na vynikající úrovni: výtvarné ateliéry a dílny,profesionální grafické programy, 3D modelování, 3D tiskárna, knihovna, internet pro studenty. Škola má moderně vybavené laboratoře, vlastní tělocvičnu s lezeckou stěnou, fotoateliér, online informační systém klasifikace. Škola spolupracuje s mnoha firmami, uskutečňuje pro žáky praxe v zahraničí v rámci projektu Leonardo da Vinci, pořádá poznávací odborné exkurze, malovací kurz, lyžařský a sportovní kurz Výtvarné zpracování skla a světelných M/13 4 MT objektů (Design skla) M/04 Průmyslový design (Produktový design) 4 MT Aplikovaná chemie (Aplikovaná M/01 4 MT chemie I.) M/01 Technologie silikátů (Technologie skla) 4 MT Kč/měs 21

22 Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace Střední odborná škola Škola (název): Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou, IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: Aj,Nj,FJ,Ij,Rj,Šj Ubytování: NE Kč/měs Stravování: NE Kč/měs Ředitel: Mgr. Jiří Kabelka Telefon: WEB: Kontakt: Edita Svobodová Telefon: DOD: Obor Ekonomika a podnikání zahrnuje vzdělávací program N/01 Mezinárodní obchodní styk, obor Finančnictví a bankovnictví vzdělávací program N/01 Pojišťovnictví M/02 Obchodní akademie 4 MT DE PŠD ANO ANO ANO Vyšší odborná škola školní rok 13/14 šk. rok 14/ N/01 Mezinárodní obchodní styk 3 A NE DE VO MAT NE ANO ANO N/01 Pojišťovnictví 3 A NE DE VO MAT NE ANO ANO 22

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Gymnázium Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace Školní č.p. 305, Tanvald - Tanvald, 46841 IČ: 60252570 Ředitel: Mgr. František Brus, tel. 483394333 Ubytování: REDIZO: 600010414 Kontakt: Mgr. František

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2013/2014 Obsah Předmluva... 3 Harmonogram přijímacího řízení na střední a vyšší odborné

Více

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia

ČESKOBUDĚJOVICKO. Ukonč. studia. Délka studia ČESKOBUDĚJOVICKO (GYM) #109000021 Tab. 1 Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Obec: České Budějovice Okres: CB Jirsíkova 5, 370 21 České Budějovice IČ: 00666122 Ubytování: 800 Kč/měsíc

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano

Prospěch OZP Pov. lék. prohlídka 65-41-L/01 Gastronomie 4,0 MT 47 23 30 DZ DE - PŠD Ano Ano 29-51-H/01 Výrobce potravin (Výroba. 2013/2014 plánovano Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 Adresa: Štursova č.p. 904/14, Olomouc - Hodolany, 77900 IČ: 00577448 Ředitel: PhDr. Ladislav Pochyla, 585 200 212 Ubytování: není REDIZO: 600017061

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009 2010 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa 2 Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Dívčí katolická střední škola, Legerova 28, 280 00 Kolín 3 2 SOŠ Český Brod - Liblice, Školní 145, 282 20 Český Brod 2 SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, 280 00

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, 286 26 Čáslav 2 SPŠ Kutná Hora, Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora 2 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938,

Více

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano

Katalog škol. 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT DE - PŠD 30 74/30 ČJ, M Ne Ano Katalog škol Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Jirsíkova č.p. 420/5, České Budějovice - České Budějovice 1, 37001 Obvod: České Budějovice 1 IČ: 00666122 Ředitel: Mgr. Zdeněk

Více

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o.

Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Čtyřleté a osmileté gymnázium, s.r.o. Adresa: Cihelní č.p. 41, Frýdek, 738 1 FrýdekMístek 1 IČ: 65142799 Ředitel: Mgr. Eva Zykmundová, tel. 558 433 572 Kontakt: Mgr. Olga Kotásková, tel. 558 441 387 Typ

Více

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1

Církevní konzervatoř Opava. Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Škola: Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 746 01 Opava 1 Církevní konzervatoř Opava Adresa: Beethovenova č.p. 235/1, Město, 74 01 Opava 1 IČ: 8941811 Ředitel: MgA. Petr Rajnoha, Ph.D., tel. 553 7 257 Kontakt: PhDr. Jan Vomlela, Ph.D., tel. 731 25 797 Typ školy:

Více

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Kraj Okres Školy Součásti Obory Strana Hlavní město Praha Hlavní město Praha 192 194 743 2 Jihočeský České Budějovice 31 31 167 37 Jihočeský Český Krumlov 5 5 36

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Euroškola Litvínov střední odborná škola, s.r.o. Sklářská 81, 435 42 Litvínov 8 - Hamr IČ: 25024558 Ředitel: Ing. Tomáš Záhořík, tel. 601 360 610 Ubytování: REDIZO: 600011135 Kontakt: Ing. Tomáš Záhořík,

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 IČ: 00077135 Ředitel: Ing.arkéta Šlechtová, 739 322 443 Ubytování: 1200 Kč/měs

Více

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013

XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 XVIII. veletrh vzdělávání Didacta 2013 Pořadatel: Okresní hospodářská komora Třebíč Karlovo nám. 53/42, Třebíč, 674 01 Tel: 561 200 427 www.ohktrebic.cz Generální partner: Skupina ČEZ Okresní hospodářská

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Církevní konzervatoř Opava Beethovenova č.p. 235/1, Opava - Město, 74601 IČ: 68941811 Ředitel: Ing. Eva Bláhová, tel. 553 714 257 Ubytování: Cena: 1 500 Kč REDIZO: 610550659 Kontakt: Eva Steuerová, tel.

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více