støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji"

Transkript

1 støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2015/2016 v Libereckém kraji

2 Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH STUDIA NA nástavbové VO vyšší odborné PMS pomaturitní studium ZV zkrácená forma s VL ZM zkrácená forma s MT -- nevyplòovat URÈENO PRO ŽÁKY ZŠ5 žáci 5. tøíd ZŠ ZŠ7 žáci 7. tøíd ZŠ PŠD ukonèená povinná školní docházka DZŠ dospìlí základní vzdìlání VYU vyuèenci MAT maturanti DALŠÍ ZKRATKY povinná lékaøská prohlídka osoba se zdravotním postižením DOD den otevøených dveøí PZ pøijímací zkouška VT výpoèetní technika RVP rámcový vzdìlávací program ŠVP školský vzdìlávací program PØIJÍMACÍ ZKOUŠKY AJ B CJ ÈJ D DZ E F FJ G HV CH IF IJ KN L M NJ anglický jazyk biologie cizí jazyk èeský jazyk dìjepis dle zamìøení ekonomika fyzika francouzský jazyk geometrie hudební výchova chemie informatika italský jazyk køes anská nauka latina matematika nìmecký jazyk ON obèanská nauka OP obecné studijní pøedpoklady P psychologie PJ polský jazyk PO pohovor PS psychologické testy RJ ruský jazyk S somatologie ŠJ španìlský jazyk ŠP šlechtitelské práce TL test logiky TZ talentové TV tìlesná výchova VV výtvarná výchova VZ test všeobecných znalostí Z zemìpis ZR zkouška zruènosti??? bude upøesnìno -- nevyplòovat CIZÍ JAZYK AJ anglický jazyk ÈJ èeský jazyk FJ francouzský jazyk IJ italský jazyk L latina MJ maïarský jazyk NJ nìmecký jazyk PJ polský jazyk RJ ruský jazyk ŠJ španìlský jazyk JI jiný DRUH ŠKOLY GYM gymnázium KONZ konzervatoø PŠ praktická škola SOŠ støední odborná škola SOU støední odborné uèilištì SŠ støední škola OU odborné uèilištì U uèilištì VOŠ vyšší odborná škola VÚ výchovný ústav ZŠ základní škola JI jiná, specifická škola VŠ vysoká škola JŠ jazyková škola ZØIZOVATEL církev kraj obec soukromý subjekt stát jiný zøizovatel TYP ŠKOLY církevní družstevní soukromá státní vojenská jiný, specifická UKONÈENÍ STUDIA A absolutorium MT maturita OS osvìdèení VL výuèní list ZZ závìreèná zkouška JI jiné

3 STRUÈNÝ PRÙVODCE PØIJÍMACÍM ØÍZENÍM PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PØIHLÁŠKY pro první kolo pøijímacího øízení lze podat až dvì pøihlášky na 2 støední školy formuláø pøihlášky obdrží uchazeè na základní škole nebo jej lze stáhnout z formuláøe pøihlášek mají novou podobu, na jeden formuláø se uvádìjí obì školy každou z pøihlášek odevzdává uchazeè sám na zvolenou støední školu KRITÉRIA PØIJÍMACÍHO ØÍZENÍ, POÈTY PØIJÍMANÝCH UCHAZEÈÙ A TERMÍNY PØIJÍMACÍ ZKOUŠKY kritéria pøijímacího øízení, poèty pøijímaných uchazeèù a termíny pøijímací stanovuje øeditel školy tyto informace musí být zveøejnìny na webu školy, a to do konce ledna 2015, resp. do konce øíjna 2014 u oborù vzdìlání s talentovou zkouškou (týká se umìleckoprùmyslových škol a sportovních gymnázií) souhrn informací naleznete na hodnotí se vysvìdèení ze základní školy, výsledky talentové nebo pøijímací, je-li stanovena, dále se mùže pøihlížet k výsledkùm v soutìžích a olympiádách a k dalším vìdomostem a zájmùm uchazeèe ve všech oborech vzdìlání s maturitní zkouškou bude probíhat testování pomocí srovnávacích testù pro 1. kolo pøijímacího øízení se stanovují nejménì 2 termíny konání pøijímací, je-li stanovena VÝSLEDKY øeditel støední školy ukonèí hodnocení pøijímací do 3 pracovních dnù, zveøejní na webu školy seznam pøijatých uchazeèù a nepøijatým uchazeèùm odešle rozhodnutí o nepøijetí proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnù podat odvolání, více informací naleznete na rozhodne-li se uchazeè pro danou støední školu, potvrdí svùj zájem odevzdáním zápisového lístku informace o konání dalších kol pøijímacího øízení vèetnì poètu volných míst, termínu konání pøijímací a termínu podání pøihlášky naleznete na v sekci PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ

4 ZÁPISOVÝ LÍSTEK potvrzuje úmysl vzdìlávat se v dané støední škole zápisový lístek získá uchazeè pouze JEDEN vydává jej øeditel základní školy /uchazeèùm, kteøí nejsou žáky základní školy, krajský úøad pøíslušný podle místa trvalého bydlištì/ v pøípadì ztráty nebo znièení se vydává NÁHRADNÍ" zápisový lístek uchazeè musí zápisový lístek odevzdat øediteli vybrané støední školy do 10 pracovních dnù od dne oznámení rozhodnutí (zveøejnìno na webu školy) zápisový lístek se uplatòuje pouze jednou (vyjma pøípadu odvolání) TERMÍNY 31. ledna 2015 stanovení kritérií pøijímacího øízení, poètu pøijímaných /30. øíjna 2014/* uchazeèù a termínù konání pøijímacích zkoušek 15. bøezna 2015 odevzdání pøihlášky øediteli støední školy do denní formy, /30. listopadu 2014/*vydání zápisového lístku øeditelem základní školy 20. bøezna 2015 odevzdání pøihlášky øediteli støední školy, /30. listopadu 2014/*do jiné než denní formy vzdìlávání 15. dubna 2015 (ètyøleté obory) konání testù pro 1. kolo pøijímacího øízení v rámci pilotního ovìøování 16. dubna 2015 (víceletá gymnázia) vyhlášeného MŠMT ÈR od 22. dubna do 30. dubna 2015 konání pøijímacích zkoušek pro 1. kolo pøijímacího øízení; termíny stanoví /od 2. ledna do 15. ledna 2015/* øeditel školy, to platí i pro jiné než denní formu, nástavbové i zkrácené studium 14. kvìtna 2015 náhradní termín konání testù pro 1. kolo pøijímacího øízení v rámci pilotního ovìøování vyhlášeného MŠMT ÈR UPOZORNÌNÍ v oblasti pøijímacího øízení mùže dojít ke zmìnám výše uvedené informace vychází z platné legislativy ke dni doporuèujeme sledovat portál obsahující aktuální informace KONTAKT Ing. Eva Kotková (tel.: ; * údaje v závorkách jsou platné pro pøijímací øízení do oborù vzdìlání s talentovou zkouškou

5 Víš, že za chození do školy jsou peníze? Èti dál a dozvíš se, kde a za co je dostaneš! PØIHLAS SE NA VYBRANOU ŠKOLU A OBOR, CHOÏ DO ŠKOLY A SPLÒ PØEDEPSANOU DOCHÁZKU, VEJDI SE DO PROSPÌCHOVÉHO PRÙMÌRU A MÁŠ V KAPSE Kè ZA TØI ROKY STUDIA To by šlo, ne? A ještì máš vzdìlání, s kterým se v životì neztratíš! PODPOROVANÉ OBORY Elektrikáø silnoproud I Elektrikáø (slaboproud) I Instalatér I Jemný mechanik I Klempíø I Malíø a lakýrník I NástrojaøIObrábìè kovùiøezník uzenáøiskláø výrobce a zušlech ovatel sklaistrojní mechanikitesaøizedníki ŠKOLY SE STIPENDII Støední prùmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, pøíspìvková organizace I Støední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhláøská 360/3, pøíspìvková organizace I Støední škola a Mateøská škola Liberec, Na Bojišti 15, pøíspìvková organizace I Obchodní akademie, Hotelová škola a Støední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, pøíspìvková organizace I Støední škola hospodáøská a lesnická, Frýdlant, Bìlíkova 1387, pøíspìvková organizace I Integrovaná støední škola, Semily, 28. øíjna 607, pøíspìvková organizace I Støední odborná škola a Støední odborné uèilištì, Èeská Lípa, 28. øíjna 2707, pøíspìvková organizace I Støední škola øemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, pøíspìvková organizace I Vyšší odborná škola skláøská a Støední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, pøíspìvková organizace I Podmínky poskytování stipendií jsou upraveny Stipendijním øádem Stipendijního programu pro žáky støedních škol zøizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdìlání.

6

7 ČESKÁ LÍPA Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o...8 Železničářská 2232, Česká Lípa Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace...8 Žitavská 2969, Česká Lípa Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace...9 Letná 263, Mimoň Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace...9 náměstí Osvobození 422, Česká Lípa Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s...10 Pražská 3061, Česká Lípa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace října 2707, Česká Lípa Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace...12 Havlíčkova 426, Česká Lípa Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace...12 Havlíčkova 57, Kamenický Šenov Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace...13 Wolkerova 316, Nový Bor Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace...14 Moskevská 679, Česká Lípa 7

8 Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o. Škola (název): Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o. RED IZO: Adresa: Železničářská 2232, Česká Lípa IZO: IČ: Typ školy: soukromá Fax: Zřizovatel: jiný zřizovatel Cizí jazyky: AJ, NJ, ŠJ Ubytování: ANO Kč Stravování: ANO Kč/měs Kč Ředitel: M gr. Petra Kašparová Telefon: WEB: ceskalipa.euroskola.cz Kontakt: Jana Řezáčová Telefon: Konzultační dny pro uchazeče každé pondělí od 8:00 do 17:00 h. Interaktivní den otevřených dveří: , Jeden den žákem Euroškoly: , Zahraniční stáže (Španělsko, Německo, Itálie) Odborné praxe od 1. ročníku Ekonomika a podnikání M/01 (Bezpečnostní služby) 4 MT žádné Ekonomika a podnikání M/01 (Informatika a reklama) 4 MT žádné Hotelnictví M/01 (Hotelnictví a cestovní ruch) 4 MT žádné L/51 Podnikání (Podnikání) 3 MT žádné DA NA VYU ANO NE L/51 Gastronomie (Gastronomie) 3 MT žádné DA NA VYU NE ANO Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Škola (název): Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Česká Lípa, Žitavská 2969, IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ,NJ,FJ, ŠJ Ubytování: NE Kč/měs Stravování: Kč/měs Ředitel: Mgr. Helena Paszeková Telefon: WEB: Kontakt: Mgr. Radim Fojtů Telefon: K/41 Gymnázium všeobecné 4 MT K/81 Gymnázium všeobecné 8 MT DE NE NE DE NE NE 8

9 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Škola (název): Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Letná 263, Mimoň IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, L Ubytování: NE / Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: Mgr. Emilie Ráčková Telefon: WEB: Kontakt: Mgr. Emilie Ráčková Telefon: DOD: čtvrtek a čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin. 7941K/81 Gymnázium 8 MAT K/41 Gymnázium 4 MAT M/01 Sociální činnost 4 MAT Kč/měs DE ZŠ5 1,5 ANO NE DE PŠD 1,5 ANO NE DE PŠD 2 ANO ANO Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace Škola (název): Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: náměstí Osvobození 422, Česká Lípa IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ Ubytování: ANO Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: Ing. Rostislav Lád Telefon: WEB: Kontakt: PhDr. Martin Kabrna Telefon: M/02 Obchodní akademie 4 MT M/02 Ekonomické lyceum 4 MT M/01 Veřejnosprávní činnost 4 MT Kč/měs DOD: a Škola má bezbariérový přístup. Možnost získání certifikátů z cizích jazyků, zahraniční pobyty. Wifi, interaktivní tabule, tablety. Vybavená posilovna, gymnastický sál, kantýna. Ubytování a stravování zajištěno v domově mládeže cca 150 m od školy. Aktuální informace naleznete na webových stránkách školy 9

10 Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa v.o.s. Škola (název): Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. RED IZO: Adresa: Pražská 3061, Česká Lípa IZO: IČ: Typ školy: soukromá Fax: Zřizovatel: soukromý subjekt Cizí jazyky: AJ, NJ Ubytování: ANO Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: M gr. Eva Matoušková Telefon: WEB: Kontakt: Telefon: DOD: každé pondělí 9:00-17:00 + po domluvě kdykoliv, možnost výuky dalších cizích jazyků, příprava na certifikáty ECDL, KET, ZMF, státní zkouška z psaní na klávesnici, kariérní koučink, stipendijní program, školní kluby, dálkové studium pro dospělé se základním vzděláním M/01 Ekonomika a podnikání 4 MT ANO DE PŠD ANO ANO Kč/měs Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Škola (název): Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: 28. října 2707, Česká Lípa IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, NJ Ubytování: NE Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: PaedDr. Milan Kubát Telefon: WEB: Kontakt: Věra Pecháčková Telefon: DOD: (Burza škol) možnost nástavbového pro absolventy tříletých učebních oborů M/01 Ekologie a životní prostředí 4 MT M/01 Hotelnictví 4 MT L/01 Obchodník 4 MT L/01 Mechanik elektrotechnik 4 MT H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) 3 VL H/01 Prodavač 3 VL Kč/oběd 10

11 29-53-H/01 Pekař 3 VL H/01 Kadeřník 3 VL H/01 Zedník 3 VL H/01 Zemědělec-farmář 3 VL E/01 Šití oděvů 3 VL H/01 Cukrář 3 VL H/01 Kuchař-číšník 3 VL H/01 Elektrikář 3 VL H/02 Elektrikář-silnoproud 3 VL H/01 Instalatér 3 VL H/01 Obráběč kovů 3 VL H/01 Čalouník 3 VL H/01 Truhlář 3 VL H/01 St rojní mechanik (zámečník) 3 VL E/01 Truhlářská a čalounická výroba 3 VL E/01 Zemědělské práce 3 VL E/01 Dřevařská výroba 3 VL E/01 St rojírenské práce 3 VL E/02 Práce ve stravování 2 VL E/02 St avební práce 2 VL E/01 Lesnické práce 2 VL L/51 Podnikání 2 MT L/51 Provozní technika 2 MT DE NA VYU ANO NE DE NA VYU ANO NE L/51 Provozní technika 3 MT DA NA VYU ANO NE

12 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace Škola (název): Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Havlíčkova 426, Česká Lípa IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, NJ Ubytování: ANO Kč/měs Stravování: ANO Kč/měs Ředitel: Ing. Petr Veselý Telefon: WEB: Kontakt: Ing. Petr Veselý Telefon: DOD: sobota Návštěva školy je možná po telefonické domluvě kdykoliv. Vlastní domov mládeže a jídelna - pro žáky všech škol. Cena za jeden oběd 28 Kč M/01 St rojírenství 4 MT M/01 Technické lyceum 4 MT M/01 Informační technologie 4 MT L/01 Mechanik strojů a zařízení 4 MT Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace Škola (název): Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Havlíčkova 57, Kamenický Šenov IZO: IČ: Fax: ne Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, NJ, RJ Ubytování: ANO 900 Kč/měs Stravování: ANO Kč/měs WEB: Kontakt: Bc. Romana Karbanová Telefon: Poznámka ke škole pro Atlas školství neměňte velikost písma ani nerozšiřujte prostor Nejstarší sklářská škola na světě, založena 1856, DOD: kdykoliv po telefonické domluvě, ŠVP: design světelných objektů, malba skla, rytí a broušení skla, počítačová grafika - 3D modelování, sklo v architektuře, restaurování svítidel, PZ: kresba tužkou, modelování, malba, kurzy tavené plastiky a dalších sklářských technik, možnost talentových zkoušek na nečisto Absolventi pokračují ve studiu na VŠUP Praha, AVU Praha a FUD UJEP Ústí nad Labem M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů 4 MT DE PŠD ANO ANO 12

13 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace Střední odborná škola Škola (název): Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Nový Bor, Wolkerova 316 IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ Ubytování: ANO 800 Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: PaedDr. Ilona Jindrová Telefon: WEB: Kontakt: Vladimíra Sojčíková Telefon: DOD: po telefonické dohodě kdykoliv Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla - sklář, formař, malíř skla, rytec skla, hranař skla, kulič skla, strojník sklářského zařízení Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování skla, broušení skla, malba skla, zpracování plochého skla, rytí skla H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla 3 VL ne DE PŠD ANO ANO Kč/měs M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 4 MT K/41 Gymnázium 4 MT M/11 Design interiéru 4 MT L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla 4 MT Vyšší odborná škola Škola (název): Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Nový Bor, Wolkerova 316 IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, NJ Ubytování: ANO 800 Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: PaedDr. Ilona Jindrová Telefon: WEB: Kontakt: Vladimíra Sojčíková Telefon: DOD: po telefonické dohodě kdykoliv školní rok 13/14 šk. rok 14/ N/13 Tvorba uměleckého skla 3 A TZ, PO, CJ Kč/měs DE VO MAT NE ANO 13

14 Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace Škola (název): Základní škola, Praktická škola a M ateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: M oskevská 679, Česká Lípa IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: obec Cizí jazyky: AJ Ubytování: NE Kč/měs Stravování: ANO 500 Kč/měs Ředitel: M gr. Jindřiška Pomikálková Telefon: , WEB: Kontakt: M gr. Věra Brázdová Telefon: Obor určen pro absolventy základní školy speciální a základní školy praktické C/02 Praktická škola dvouletá 2 ZZ ne DE ANO ANO 14

15 JABLONEC NAD NISOU Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace...16 Dr. Randy 4096/13, Jablonec nad Nisou Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace...16 U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace...17 Školní 305, Tanvald Masarykova základní škola a Obchodní akademie, Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace...17 Školní 416, Tanvald Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace...18 Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace...19 Smetanova 66, Jablonec nad Nisou Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace...20 Horní náměstí 1, Jablonec nad Nisou Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace...21 Smetanovo zátiší 470, Železný Brod Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,...22 Horní náměstí 15, příspěvková organizace Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou 15

16 Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Škola (název): Gymnázium Dr. Antona Randy Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Dr. Randy 4096/13, Jablonec nad Nisou IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ, IJ Ubytování: ANO Kč/měs Stravování: ANO 600 Kč/měs m.cz Ředitel: RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D. Telefon: WEB: Kontakt: RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D. Telefon: K/81 Gymnázium 8 MT K/41 Gymnázium 4 MT K/41 Gymnázium se sportovní přípravou 4 MT DE ZŠ5 ANO NE Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Škola (název): Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, ŠJ, L Ubytování: NE Kč/měs Stravování: ANO 600 Kč/měs Ředitel: Jiří Kozlovský, Mgr. Telefon: WEB: Kontakt: Petr Kvoch, Mgr. Telefon: DOD: , všeobecně zaměřené studium s podporou výuky cizích jazyků a s cílem připravit žáky na různé typy vysokých škol. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK, partnerská škola Kulturního oddělení francouzského velvyslanectví. Uchazeči se přijímají na základě výsledku přijímací (SCIO). Škola uje rozšíření nabídky o šestiletý obor s rozšířenou výukou cizích jazyků /K41 Gymnázium 4 MT

17 Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace Škola (název): Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Tanvald, Školní 305 IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ,FJ,NJ Ubytování: NE Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: Mgr. František Brus Telefon: WEB: Kontakt: Mgr. František Brus Telefon: Den otevřených dveří Stravování ve školní restauraci SCOLAREST při ZŠ Tanvald. Výuka TV střídavě v Městské sportovní hale při ZŠ Výšina a ve školním bazénu K/41 Gymnázium 4 MT K/81 Gymnázium 8 MT Kč/měs DE ZŠ5 ANO NE Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace Škola (název): Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Školní 416, Tanvald IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: obec Cizí jazyky: AJ, NJ Ubytování: NE Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: M gr. Jana Prokešová Telefon: WEB: Kontakt: M gr. Eva Ježková Telefon: DOD: , termín podání přihlášek , PZ: prospěch na ZŠ, ústní pohovor Poznámka nad rámec Atlasu školství v případě delšího textu napište šk. poznámku rok 15/16 do samostatného souboru nebo si rozšiřte prostor ve formuláři M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE 4 MT DE PŠD ANO ANO 550 Kč/měs 17

18 Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace Škola (název): Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Belgická 4852, Jablonec nad Nisou, IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: ČJ, AJ, NJ Ubytování: NE / Kč/měs Stravování: ANO 650 Kč/měs Ředitel: Ing. Vlasta Fischerová Telefon: WEB: spstjbc.cz Kontakt: Telefon: DOD: a Možnost ubytování na internátu jiné školy. Strojírenství má zaměření na CAD/CAM systémy. Eletrotechnika má zaměření na Mechatroniku. Učební obory jsou stipendijní kromě Obráběče kovů a Mechanika opraváře motorových vozidel M/01 St rojírenství 4 MT M/01 Elektrotechnika 4 MT L/01 Mechanik seřizovač 4 MT L/01 Mechanik elektrotechnik 4 MT DE PŠD ANO ANO DE PŠD ANO ANO DE PŠD ANO ANO DE PŠD ANO ANO H/01 Obráběč kovů 3 VL ne H/01 Elektrikář 3 VL ne H/02 Elektrikář - silnoproud 3 VL ne H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 VL ne H/01 Nástrojař 3 VL ne H/01 St rojní mechanik 3 VL ne L/51 Mechanik seřizovač 3 MT ne DA NA VYU ANO ANO L/51 Mechanik seřizovač 2 MT ne DE NA VYU ANO ANO 18

19 Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace Škola (název): Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Smetanova 66, Jablonec nad Nisou IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: Liberecký kraj Cizí jazyky: NEJ, ANJ Ubytování: ANO 1 000,- Kč/měs Stravování: Ředitel: Mgr. František Lufinka Telefon: WEB: Kontakt: Pavlína Wolfová Telefon: DOD: :00-16:00 všechny obory školy kromě oboru Sklář - ulice Smetanova 66 (teorie) a Podhorská 54 (dílny) Jablonec n.n :00-16:00 obor Sklář (dílny) - náměstí 3. května (budova radnice B) Železný Brod V areálu školy je domov mládeže. Škola má bezbarierový přístup a pojízdné plošiny pro vozíčkáře. Stravování bez předchozí rezervace L/01 Obchodník 4 MT H/03 Zlatník a klenotník 3 VL ne DE PŠD ANO H/01 Kuchař-číšník 3 VL ne DE PŠD ANO Výrobce bižuterie a dekorativních H/01 3 VL ne DE PŠD ANO předmětů H/01 Sklář-výrobce a zušlechťovatel skla 3 VL ne DE PŠD ANO H/01 Prodavač 3 VL ne DE PŠD ANO E/01 Bižuterní výroba 2 VL ne DE PŠD NE L/51 Podnikání 2 MT DE NA VYU NE L/51 Podnikání 3 MT ne DA NA VYU NE 600,- Kč/měs 19

20 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace Střední odborná škola Škola (název): Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Horní náměstí 1, Jablonec nad Nisou IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, NJ Ubytování: ANO Kč/měs Stravování: ANO Kč/měs Ředitel: Mgr. Bc. Martina Picko Baumannová Telefon: , WEB: Kontakt: Mirka Iwaniuková, sekretariát Telefon: DOD: říjen 2014, po předchozí domluvě kdykoliv. Ubytování - DM při SŠŘS, Smetanova 66. Stravování - Scolarest při SŠŘS, Smetanova 66 (32,50 Kč/oběd). Jsou přijímáni PŠD na základě TZ (kresba zátiší, kresba zpaměti, modelování, VZ, PO a předložení domácích prací), přihlíží se k prospěchu ze ZŠ. Škola pořádá přípravný kurz k TZ (září-prosinec) M/15 TVORBA A VZOROVÁNÍ BIŽUTERIE GRAFICKÉ A PLASTICKÉ RYTÍ KOVŮ Obor je zaměřen na plastické a plošné rytí do nejrůznějších druhů kovů. V odborných předmětech je kladen důraz na plastické i grafické vyjadřování. Žák je v odborných předmětech veden k samostatnému řešení designu plaket, odznaků, bižuterních komponentů a seznámí se i s klasickými grafickými technikami. Technická vybavenost dílen umožňuje realizovat veškeré výtvarné návrhy M/15 TVORBA A VZOROVÁNÍ BIŽUTERIE DESIGN BIŽUTERIE A MÓDNÍHO DOPLŇKU Tvorba a vzorování bižuterie M/15 4 MT (Styl - bižuterie - design) M/05 Grafický design 4 MT DE PŠD ANO ANO DE PŠD ANO ANO Vyšší odborná škola N/06 Ražená medaile a mince 3 A TZ, PO DE VO MAT ANO ANO 20

21 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Škola (název): Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Smetanovo zátiší 470, Železný Brod IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: AJ, NJ Ubytování: ANO 1 100Kč/měs Stravování: ANO Ředitel: Akad. soch. Zdeňka Laštovičková Telefon: WEB: Kontakt: Telefon: DOD: a Do obou výtvarných oborů se konají talentové (malba, kresba, modelování, VZ, PO). Pro uchazeče poskytujeme přípravné kurzy před talentovou zkouškou. Přijímáme i starší uchazeče do vyšších ročníků. Obor Design skla nabízí 6 zaměření, z nichž si žáci zvolí jedno na konci 1. roč. Obor Aplikovaná chemie nabízí 6 různých zaměření, které si žáci volí na konci 2. roč. Výtvarná větev školy organizuje výstavy, účasti na designérských soutěžích v tuzemsku i zahraničí a získává prestižní ocenění. Vybavení školy je na vynikající úrovni: výtvarné ateliéry a dílny,profesionální grafické programy, 3D modelování, 3D tiskárna, knihovna, internet pro studenty. Škola má moderně vybavené laboratoře, vlastní tělocvičnu s lezeckou stěnou, fotoateliér, online informační systém klasifikace. Škola spolupracuje s mnoha firmami, uskutečňuje pro žáky praxe v zahraničí v rámci projektu Leonardo da Vinci, pořádá poznávací odborné exkurze, malovací kurz, lyžařský a sportovní kurz Výtvarné zpracování skla a světelných M/13 4 MT objektů (Design skla) M/04 Průmyslový design (Produktový design) 4 MT Aplikovaná chemie (Aplikovaná M/01 4 MT chemie I.) M/01 Technologie silikátů (Technologie skla) 4 MT Kč/měs 21

22 Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace Střední odborná škola Škola (název): Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace RED IZO: Adresa: Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou, IZO: IČ: Fax: Zřizovatel: kraj Cizí jazyky: Aj,Nj,FJ,Ij,Rj,Šj Ubytování: NE Kč/měs Stravování: NE Kč/měs Ředitel: Mgr. Jiří Kabelka Telefon: WEB: Kontakt: Edita Svobodová Telefon: DOD: Obor Ekonomika a podnikání zahrnuje vzdělávací program N/01 Mezinárodní obchodní styk, obor Finančnictví a bankovnictví vzdělávací program N/01 Pojišťovnictví M/02 Obchodní akademie 4 MT DE PŠD ANO ANO ANO Vyšší odborná škola školní rok 13/14 šk. rok 14/ N/01 Mezinárodní obchodní styk 3 A NE DE VO MAT NE ANO ANO N/01 Pojišťovnictví 3 A NE DE VO MAT NE ANO ANO 22

ČESKÁ LÍPA Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.... 8 Železničářská 2232, 470 01 Česká Lípa Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace... 8 Žitavská 2969, 470 06 Česká Lípa

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Gymnázium Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace Školní č.p. 305, Tanvald - Tanvald, 46841 IČ: 60252570 Ředitel: Mgr. František Brus, tel. 483394333 Ubytování: REDIZO: 600010414 Kontakt: Mgr. František

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato

2014/2015 plánováno. 2013/2014 přijato Gymnázium Ostrov Studentská č.p. 1205, Ostrov - Ostrov, 36301 IČ: 49753771 Ředitel: Mgr. Jaroslav Šafránek, tel. 734 282 022 Ubytování: Ne REDIZO: 600009297 Kontakt: Mgr. Martinek, tel. 603 574 602 Stravování:

Více

pro školní rok 2013/2014

pro školní rok 2013/2014 Přehled studijních a učebních oborů na středních školách a učilištích na Mladoboleslavsku pro školní rok 2013/2014 1. Gymnázium Dr. J. Pekaře, Palackého 211, MB 79-41-K/41, 4-letý obor, maturita, přijímají

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz

Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice reditel@gymstr.cz;skola@gymstr.cz Škola: Gymnázium, Strakonice, áchova 174 Adresa: áchova č.p. 174, 386 48 Strakonice Ředitel: gr. iroslav Hlava, tel. 731 174 908 Kontakt: gr. iroslav Hlava, tel. 383 313 126; 731 174 908 AJ, FJ, L, NJ,

Více

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015. Název školy. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT. Obor. Krajský úřad Karlovarského kraje OŠMT uchazečů pro školní rok 2015/2016 k 31.1.2015 Š logistická a U Dalovice SZeŠ Dalovice OU Horní Slavkov G Cheb ISŠ Cheb 79--K/81 Gymnázium 80 CH 79--K/81 Gymnázium

Více

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji

støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji støedních a vyšších odborných škol pro školní rok 2014/2015 v Libereckém kraji Seznam použitých zkratek FORMA STUDIA DA dálkové DE denní DI distanèní KS kombinované PR prezenèní VE veèerní JI jiné DRUH

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 IČ: 62247859 Ředitel: Mgr. Lenka Woloszczuková, tel. 415711463,734313888 Ubytování: Ne REDIZO: 600023583 Kontakt: Mgr. Marta

Více

III. Okres Česká Lípa

III. Okres Česká Lípa III. Okres Česká Lípa 1. Počty žáků a studentů Gymnázia 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2669 aktuálnost kategorie vzdělání dobíhající 2006/ 2007/2 2008/2 2009/ 2010/2 počet tříd 2007 008 009 2010

Více

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník

Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Adresa: Komenského č.p. 281/3, 790 01 Jeseník Gymnázium, Jeseník, Komenského 1 Adresa: Komenského č.p. 1/, 1 Jeseník IČ: 41 Ředitel: PaedDr. Antonín Javůrek, tel. 4 41 Kontakt: PaedDr. Barbora Čechová, tel. 4 411 4 Fax: ní Email: cechova@gymjes.cz

Více

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI

OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI Únor 2011 Oponentní materiál k navržené reformě náměstka hejtmana Radka Cikla OPTIMALIZACE STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI 1 Zpracovali pod vedením Mgr. Stanislava Pěničky za oblast Liberec PhDr.

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, 396 01 Humpolec

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, 396 01 Humpolec Adresa: IČ: Cizí jazyky: AJ, NJ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p., 1 Humpolec 2 Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 2 Kontakt: Ing. František Stiller, tel. 2 Fax: 2 2 Email:

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 1.7.2015 14:24 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků

ONIV na 1 žáka 2013. N P 2013 žáků Ukazatele rozhodné pro tvorbu finančních normativů a finanční normativy r. Příloha č. 1 Kód oboru Škola - zařízení 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 385 9,42 30,00 23 460 11 290 46 827 1

Více

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou

Katalog škol. Cizí jazyky: NJ, AJ Ubytování: 1300 Kč/měs Stravování: 500 Kč/měs. Ukonč. studia 2013/2014 přijmou Katalog škol Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 Zřizovatel: Kraj IČO: 00077135 Obec: Karlovy Vary Okres: Karlovy

Více

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE

STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE STATUT CENTRA VZDĚLANOSTI LIBERECKÉHO KRAJE Přílohy Příloha 1: Síť místních center celoživotního vzdělávání PRVNÍ ČÁST Úvodní ustanovení 1 Zřízení Centra vzdělanosti Libereckého kraje a sítě Místních center

Více

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Počet volných míst na středních školách v Karlovarském kraji do 1. ročníků školního roku 2015/2016 Datum poslední změny: 14.9.2015 14:45 Školy zřizované Karlovarským krajem škola adresa telefon obor vzdělání

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Adresa: Školní č.p. 76, 36 1 Humpolec IČ: 62 Druh školy: Střední škola Cizí jazyky: AJ, NJ Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 6 32 6 Ubytování: Kč/měs

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365 Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 35 Adresa: Tyršova č.p. 35, 2 Moravské Budějovice IČ: Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 23 Kontakt: tel. 3 23 33 Fax: 5 5 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, Humpolec

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 764, Humpolec Adresa: IČ: Cizí jazyky: AJ, NJ Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní č.p. 4, 9 Humpolec 45 Ředitel: Mgr. Otakar Březina, tel. 55 52 9 Kontakt: Ing. František Stiller, tel. 55 52 9

Více

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1

Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke Stránka 1 Evidovaní absolventi škol Plzeňského kraje ke 31.12. Církevní střední odborná škola Spálené Poříčí, Zámecká 1 IČ 45331227 16-01-M/002 Ochrana přírody a prostředí 0 0 0 21 0 78-41-M/004 Rodinná škola -

Více

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1

Finanční normativy r. 2008 Příloha č. 1 na 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou do 12 dětí vč. 41 380 30 000 1 dítě v MŠ s omezenou délkou docházky (max. 4 hodiny denně) do 12 dětí vč. 20 282 14 702 1 dítě v MŠ s celodenní docházkou od 13 do 18

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. /3, 795 1 Rýmařov IČ: 1331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 55 721 151 Kontakt: Ing. Soňa Kováříková, tel. 55 721 15

Více

Seznam škol. IČO Název školy Adresa školy Telefon školy

Seznam škol. IČO Název školy Adresa školy Telefon školy Seznam škol IČO Název školy Adresa školy Telefon školy 44555512 44555423 Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 365. Gymnázium Třebíč. Škola: Adresa: Tyršova č.p. 365, 676 02 Moravské Budějovice a Střední odborná škola Moravské Budějovice,Tyršova 36 Adresa: Tyršova č.p. 36, 66 2 Moravské Budějovice IČ: 6442 Ředitel: Ing. Stanislav Šťáva, tel. 32 66 Kontakt: tel. 34 6 33 Fax: 6 4 Email: skola@gymsosmb.cz

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI - TechUp

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI - TechUp PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI - TechUp Porada OŠMTS s pracovníky školství obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014, KÚ LK Projekt Podpora přírodovědného a technického

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, Milevsko cz

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, Milevsko cz Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SPRÁVNÁ VOLBA PRŮVODCE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI LIBERECKÉHO KRAJE

STŘEDNÍ ŠKOLA SPRÁVNÁ VOLBA PRŮVODCE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI LIBERECKÉHO KRAJE STŘEDNÍ ŠKOLA SPRÁVNÁ VOLBA PRŮVODCE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI LIBERECKÉHO KRAJE z podpory Mladí přátelé, chlapci a děvčata, v současné době se rozhodujete, kam zamíří vaše kroky po ukončení základní školy. Není

Více

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016

Příloha č. 2 - Představa o školním roce 2016/ denní forma vzdělávání. předpoklad naplnění 2015/ schváleno 2015/2016 OKRES OLOMOUC škola SŠ polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Sigmundova SŠ strojírenská, Lutín SOŠ Litovel, Komenského 677 14 39-41-L/02 st. Mechanik instalatérských

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Škola: Základní škola a Gymnázium Vodňany Adresa: Alešova č.p. 50, Vodňany ny.cz

Škola: Základní škola a Gymnázium Vodňany Adresa: Alešova č.p. 50, Vodňany ny.cz Škola: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Adresa: Máchova č.p. 174, 386 48 Strakonice Ředitel: Mgr. Miroslav Hlava, tel. 731 174 908 Kontakt: Mgr. Miroslav Hlava, tel. 383 313 126; 731 174 908 AJ, ČJ,

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary Adresa: nám. 17. listopadu č.p. 710/12, Karlovy Vary - Rybáře, 36005 IČ: 00077135 Ředitel: Ing.arkéta Šlechtová, 739 322 443 Ubytování: 1200 Kč/měs

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 14/4, 741 01 Nový Jičín IČ: 6408785 Ředitel: RNDr. Alena Olšáková, tel. 556 708 760 Kontakt: Ing. Jan Císař, tel. 556 7 335 Typ školy: Soukromá

Více

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné

2012/2013 přijato. 2013/2014 plánovano. Roční školné Škola: Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 Adresa: náměstí 8. května č.p. 253/2, Zábřeh - Zábřeh, 78901 IČ: 00409014 Ředitel: Mgr.Stanislava Kubíčková, 583 411 310 Ubytování:

Více

(Vnitřní předpis č. 5/7 ze dne 26. ledna 2016)

(Vnitřní předpis č. 5/7 ze dne 26. ledna 2016) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 350 011, www.ohsturnov.cz, e-mail: vedeni@ohsturnov.cz 2016-2017

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace Adresa: Sokolovská č.p. 466/34, 95 1 Rýmařov IČ: 61331 Ředitel: Mgr. Zdena Kovaříková, tel. 554 21 1 Kontakt: Ing. Soňa Kováříková, tel.

Více

PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI ICT PRÁCE NA PC TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK programování DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE zpracování POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Adobe Illustrator 3D Rhinoceros a VRay POČÍTAČ V PRAXI pro začátečníky i pokročilé kurzy šité na

Více

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: nám. Republiky č.p. 422/3, 779 00 Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Adresa: nám. Republiky č.p. 422/3, 779 00 Olomouc CRITS Vyšší odborná škola sociální Olomouc dresa: nám. Republiky č.p. 422/3, 77 00 Olomouc IČ: 64627233 Ředitel: Mgr. Martin Bednář, Ph.D., tel. 585 20 020 Kontakt: Marta Čedroňová, tel. 585 20 020 Typ

Více

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o. EDUCA Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: B. Martinů č.p. 1994/4, 741 01 Nový Jičín IČ: 4087859 Ředitel: Ing. Jan Císař, tel. 55 708 7 Kontakt: lic. Šárka dělová, tel. 55 7 335 Typ školy: Soukromá Fax:

Více

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání

Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Seznam jednotlivých oborů vzdělání a skupin oborů vzdělání středního vzdělávání Písmenem v kódu oboru jsou rozlišovány obory vzdělání poskytující: J - střední vzdělání (bez výučního listu a maturitní zkoušky)

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 Masarykovo náměstí č.p. 1207/8, Šumperk - Šumperk, 78701 IČ: 49589792 Ředitel: Mgr. Milan Maceček, tel. 588 188 500 Ubytování: REDIZO: 600018016 Kontakt: Mgr. Tomáš

Více

Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003

Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003 Absolventi evidovaní na úřadech práce v karaji jako nezaměstnaní v žáří 2003 Příloha č.2 IČ Kód oboru Název oboru Délka Počet Počet absol. v evid. ÚP Podíl Havlíčkovo gymnázium 60126621 7947M401 Gymnázium

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Obor: Čeština v komunikaci neslyšících Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii)

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné. 3,0 VL 0 0 15 - DE - PŠD Ano Ano zaměřením na nápojovou gastronomii) Škola: Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava č.p. 670/7, Přerov, 75002 IČ: 00577227 Ředitel: Ing. Martin Kovář, 581 205 280 Ubytování: není REDIZO: 600171361 Kontakt: Ing.

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Adresa: Husovo nám. č.p. 2061/91, 796 01 Prostějov

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Adresa: Husovo nám. č.p. 2061/91, 796 01 Prostějov ART ECON Střední škola, s.r.o. Adresa: Husovo nám. č.p. 261/91, 796 1 Prostějov IČ: 2783 Ředitel: Ing. Ilona Raková, tel. 82 777 223 Kontakt: Marková, Skládalová, tel. 82 777 2, 23 Typ školy: Soukromá

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014)

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 350 011, www.ohsturnov.cz, e-mail: info@ohsturnov.cz 2014-2015

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 319 111, www.ohsturnov.cz, e-mail: vedeni@ohsturnov.cz Přijímací

Více

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné

2013/2014 plánovano. 2012/2013 přijato. Roční školné Škola: Střední lesnická škola a střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 Adresa: č.p. 181, Křivoklát - Písky, 27023 IČ: 00069434 Ředitel: Ing. Vratislav Dlohoš, 313 558 128-9 Ubytování: 600 Kč/měs

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Střední odborné učiliště obchodní stějov, nám. Edmunda Husserla 1 Adresa: nám. Edmunda Husserla č.p. 30/1, stějov - stějov, 79601 IČ: 00544612 Ředitel: Mgr. Milada Dosedělová, 582 346 244 Ubytování: není

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 OBSAH MATURITNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY PŘIHLÁŠKY TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA obory

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2014/2015 Sezimovo Ústí 2014 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

OBORY NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2017/2018 OBORY STUDIA

Více

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno. prohlídka 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT 85 53 60 žádné DE - PŠD Ano Ne

2013/2014 přijato. 2014/2015 plánováno. prohlídka 79-41-K/41 Gymnázium 4,0 MT 85 53 60 žádné DE - PŠD Ano Ne Gymnázium J.A.Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209 Komenského náměstí č.p. 209, Nové Strašecí - Nové Strašecí, 27101 IČ: 47019697 Ředitel: Mgr. Richard Spiegl, tel. 311 242 501 Ubytování: REDIZO:

Více

Přijímací řízení pro školní rok

Přijímací řízení pro školní rok STRANA: 1 z 6 Organizační opatření 1. Tento dokument je závazný pro zaměstnance Střední školy energetické a stavební, příspěvková organizace (dále jen škola). 2. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho podpisu.

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 OBORY STUDIA

Více

Přehled podpořených subjektů Program podpory školního sportu a tělovýchovy

Přehled podpořených subjektů Program podpory školního sportu a tělovýchovy Přehled podpořených subjektů Program podpory školního sportu a Žadatel IČ Název projektu Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková 70694982 Sportovní vybavení na ZŠ Pelechovská Výše přidělené

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 25329774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 36 261 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) 39 41 L/01 Autotronik 30 žáků 23 45 - M/01 Dopravní prostředky

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol.s r.o.

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol.s r.o. Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Divadelní č.p. 38/4, 74 Nový Jičín IČ: 8457 Ředitel: PhDr. Renata Važanská, tel. 556 44 763 Kontakt: Mgr. Hermanová, Mgr. Rušarová, tel.

Více

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků

Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a počty přijímaných žáků Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318 Příkaz ředitele k vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s denní formou studia a

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář

Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář Obor: 26-57-H/01 Autoelektrikář 020/2 přijat bez přijímací zkoušky 024 přijat bez přijímací zkoušky 035 přijat bez přijímací zkoušky 059 přijat bez přijímací zkoušky 086 přijat bez přijímací zkoušky 100/2

Více

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Komenského 29, 750 02 Přerov IČ: 00842966 Ředitel: Mgr. Jan Raška, tel. 581 217 790, 581 706 711 Ubytování: REDIZO: 600017915 Kontakt: Mgr. Jan Raška, tel.

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava

FARMEKO- Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Gymnázium Jihlava. Škola: Adresa: Znojemská č.p. 4880/76, 586 01 Jihlava FARMEKO Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. Adresa: Znojemská č.p. 488/76, 586 1 Jihlava IČ: 252774 Ředitel: Mgr. Aleš Obrdlík, tel. 567 6 1 Kontakt: Ing. Miroslav Klofáč,

Více

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, Prostějov - Prostějov, 79601

ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, Prostějov - Prostějov, 79601 ART ECON - Střední škola, s.r.o. Husovo nám. č.p. 2061/91, stějov - stějov, 79601 IČ: 25500783 Ředitel: Ing. Ilona Raková, tel. 582 777 223 Ubytování: Ano - jiný subjekt REDIZO: 600015297 Kontakt: Olga

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor Úřad práce České republiky krajská pobočka v Českých Budějovicích Kontaktní pracoviště Tábor, Husovo nám. 2938, 39 2 Tábor Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Kódové označení kategorií

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - STŘEDNÍ ŠKOLY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - STŘEDNÍ ŠKOLY LISTOPAD 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 EKO Gymnázium a Střední Multimediálních studií Poděbrady www.ekopodebrady.cz 20 21 22 23 technická, www.spstjbc.cz Poděbrady 24 Střední škola

Více

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská č.p. 293, 753 11 Hranice

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská č.p. 293, 753 11 Hranice Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská č.p. 293, 53 11 Hranice 25999 Cizí jazyky: AJ, FJ, NJ, RJ Ředitel: PhDr. Radovan Langer, tel. 581 1 9 Kontakt: Mgr. Marta Křenková, tel. 581 1 9 Fax: ní Email:

Více

Analýza efektivnosti a účelnosti výdajů do zabezpečení dostupnosti a kvality vzdělávání

Analýza efektivnosti a účelnosti výdajů do zabezpečení dostupnosti a kvality vzdělávání Analýza efektivnosti a účelnosti výdajů do zabezpečení dostupnosti a kvality vzdělávání Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-29-7 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Současné investice do vzdělávání

Více

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/ L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 14

vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/ L/01 Mechanik seřizovač, ŠVP Mechanik seřizovač denní 14 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2016/2017 OBORY STUDIA

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání říjen 2016 Kód První kolo přijímacího řízení ve šk. roce 2015/16 Skupina

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Gymnázia státní IČ: 605 45 984. : Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava : Mgr. Miroslav Paulus

Gymnázia státní IČ: 605 45 984. : Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava : Mgr. Miroslav Paulus G ym n á z i u m J i h l a v a Gymnázia státní IČ: 605 45 984 Adresa Ředitel : Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava : Mgr. Miroslav Paulus Zkratka názvu: GYM Stravování: Ne Ubytování : Ne WWW prezentace : www.gymnaziumjihlava.cz

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Analýza absolventů řemeslných oborů

Analýza absolventů řemeslných oborů Analýza absolventů řemeslných oborů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Leden 2017 Stránka 1 z 6 Porovnání absolventů všech oborů navazujících na základní školy s obory učňovskými

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

Vydání rámcových vzdělávacích programů

Vydání rámcových vzdělávacích programů V Praze dne 19. dubna 2010 Vydání rámcových vzdělávacích programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením 4 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více