SROVNÁNÍ KRESBY POSTAVY U BOSENSKÝCH A ČESKÝCH DĚTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SROVNÁNÍ KRESBY POSTAVY U BOSENSKÝCH A ČESKÝCH DĚTÍ"

Transkript

1 SROVNÁNÍ KRESBY POSTAVY U BOSENSKÝCH A ČESKÝCH DĚTÍ Marek Preiss - Irena Preissová Úvod Je několik let po válce v Bosně, která svého času měsíce a roky plnila významný čas na televizních obrazovkách. Nyní se zájem téměř vytratil - naši pozornost zaujaly jiné aktuální problémy. Poválečné potíže ekonomické, sociální i psychické však v Bosně nezmizely, naopak - stát prožívá poválečnou krizi a někteří mluví 0 další válce. Zahraniční organizace přestávají mít o Bosnu zájem a tím polevuje 1 množství humanitární pomoci. V této malé studii jsme využili našich cest do Bosny v rámci nadace Člověk v tísni. Během těchto cest se zaměřujeme na psychologickou a lékařskou péči o postižené válkou v Maglaji, asi 130 km severně od Sarajeva. Součástí programu byla v roce 1997 také logopedická terapie. Ta byla prováděná českým logopedem za pomoci tlumočníka a s podporou námi vyškolené místní psychoterapeutky. Vzhledem k tomu, že řada dětí má dodnes psychické potíže způsobené válkou, rozhodli jsme se provést malý průzkum kresby se zaměřením na úroveň jemné motoriky, která by podle našeho názoru měla odrážet nedostatek praxe v kresbě v průběhu války a stresu. Existuje mnoho literatury o dopadu války na prožívání dětí. V této souvislosti se mluví o posttraumatických stresových poruchách (Horowitz et al. 1993, Preiss 1995a,b). Existují také práce zaměřené přímo na Bosnu a Chorvatsko (Drozdek 1997, Bobič 1997, Živčič 1993). Posttraumatické stresové poruchy (PTSD) jsou v nemalé míře zastoupeny i v mírově žijící populaci. Soudobá epidemiologická studie v USA uvádí prevalenci 7,8 procent (Kessler et al. 1994). Např. práce Epsteinové (1994) odstartovala velký zájem o transgeneračním efektu holocaustu. Ve studiích PTSD se zkoumá hlavně dlouhodobý dopad na rodinné příslušníky. Projevy PTSD je možné rozdělit do tří skupin: I. Opakované znovuprožívání traumatu ve vzpomínkách, snech. Náhlé zaplavující pocity, že se celá událost opakuje. Intenzivní pocity úzkosti a strachu už při setkání se s něčím, co původní zážitek může připomínat. II. Snaha vyhnout se myšlenkám nebo prožitkům, které se týkají inkriminované události. Snížený zájem o věci, které pro člověka byly dříve důležité, např. koníčky.

2 Pocity izolovanosti, odtažení od druhých lidí, otupění afektů. Pocity, že život nemá smysl, že není budoucnost. III. Psychosomatické projevy jako poruchy spánku, iritabilita, poruchy pozornosti, nadměrná živost, projevy nadměrné úlekové reakce. Válka na prožívání výrazně působí i mnoho let po ní (Drozdek 1997, Kimberley et al. 1995, Robinson et al. 1994). Podle našich zkušeností z Bosny z let je řada potíží u dětí psychosomatického rázu a tudíž je výrazně ovlivněn také vývoj dítěte ve smyslu regrese a poruch duševní výkonnosti (Preiss 1997). Nalezli jsme také zvýšený výskyt poruch řeči, což přičítáme psychické traumatizaci (Preissová 1998). Kladli jsme si otázku, zda válečná traumata a dlouhodobý stres mohou (kromě nedostatku praxe v kresbě) ovlivnit také výkonové složky psychiky, v našem případě celkovou úroveň kresby. Vycházeli jsem ze zkušeností z řady návštěv z bosenských domácností, kde je díky ekonomické situaci děti nemají možnost kreslit. Nedostatek je všeho - kreslicího náčiní i papíru. Město Maglaj, ležící v severní části střední Bosny, patří k válkou nejzasaženějším místům kraje Zenice. Společně se zničenou infrastrukturou, bytovým fondem a nemocnicemi došlo k psychické traumatizaci obyvatelstva, které přetrvává přes relativní ukončení válečných operací v roce Psychická traumatizace postihla všechna věková pásma obyvatelstva, od předškolních dětí po staré osoby. Situace ve zdravotnictví v Maglaji je tristní: všichni dospělí hradí vyšetření u všeobecného lékaře i specialisty (částky kolísají, nejvyšší zjištěná je u očního lékaře - 20 DM za vyšetření). Léky hradí obyvatelé všechny kromě těch, které jsou poskytnuty z humanitárních zdrojů (malá část celkového objemu). Děti do 15 let mají vyšetření zdarma, léky však ne. V řadě rodin jsme se setkali s tím, že rodina, popř. dítě absolvovali akutní vyšetření u lékaře, ale léky si již nekoupili. V této studii jsme vycházeli z našich zkušeností s dětmi s posttraumatickou stresovou poruchou a ze všeho, co jsme v Bosně při práci s dětmi viděli. Domnívali jsme se, že válka zasáhla i všeobecný intelektový vývoj dětí včetně rozvoje řady složek schopností, které se podílí na úspěšném školním výkonu. V této práci jsme se pokusili porovnat kresebný vývoj pomocí testu kresby postavy mezi bosenskými a českými dětmi. Předpokládali jsme, že kresebný vývoj bosenských dětí bude pod úrovní stejně starých pražských dětí. Pokud je nám známo, podobná studie nebyla dosud provedena. Vedlejším produktem této studie je poskytnout bosenským terapeutům pomůcku pro diagnostiku kresebného vývoje bosenských dětí. Test kresby postavy, kterou jsme použili v této studii, je originální úprava verze Goodenaughové a Harrise českými psychology J. Šturmou a M. Vágnerovou. Zkoušku, jak ji většina pedagogů zná, používají čeští psychologové rutinně v určování školní zralosti a při běžném psy-

3 chodiagnostickém vyšetření především předškolních a mladších školních dětí. Kresba postavy je běžně používána mezi speciálními pedagogy v rámci pedagogické diagnostiky. Samotné děti mají kresbu postavy rády a zpravidla pokynům k administraci s chutí vyhoví. Metodika Celkem jsme vyšetřili 59 dětí (26 chlapců a 33 dívek) ze dvou prvních tříd v bosenském Maglaji na podzim Třídy byly vybrány na základě konzultace s ředitelem školy a ochoty třídních učitelů. Nešlo o náhodný výběr. Test kresby postavy byl v české úpravě Šturmy a Vágnerové (1982) administrován skupinově ve spolupráci s třídním učitelem. Cíl studie byl učiteli i dětem prezentován takto: Rádi bychom věděli, jak hezky umíte kreslit a rádi bychom to porovnali s dětmi z naší země." Zjištěné výsledky jsme srovnávali s normativy české Kresby postavy, získanými od 1200 pražských dětí. Soubor Průměrný věk chlapců (N = 26) byl 7 roků a 3 měsíce, dívek (N = 33) 7 let. Průměrný věk souboru byl 7 let a 1 měsíc. Kresbu postavy jsme zadali skupinově. Celkem jsme vyšetřili 59 dětí (26 chlapců a 33 dívek) ze dvou prvních tříd v bosenském Maglaji (škola Car"). Výsledky Základní výsledky ukazuje tab. 1. Výkony chlapců a dívek v bosenském souboru se statisticky významně nelišily v žádném ze skórů, pouze u obsahového skóru je nevýznamný trend (p < 0,09) v neprospěch chlapců. Jak vidíme z porovnání výkonů českých a bosenských dětí, rozdíly ve skórech jsou v neprospěch bosenských dětí. Tab. 1: Výkony bosenských chlapců a dívek. Obsahový skór Formální skór Celkový skór Chlapci 9,0 9,8 9,3 9,5 18,3 19,4 N = 26 (2,9) (1,9) (2,8) (2,0) (5,2) (3,7) Dívky ,5 9,6 9,9 19,4 20,5 N = 33 (2,8) (1.9) (3,0) (23) (5.6) (33) Tučně jsou uvedeny výkony českých dětí stejného průměrného jsou uvedeny hodnoty standardních odchylek. věku. V závorkách Při analýze jsme nezjistili statisticky významné rozdíly mezi bosenským souborem a českou normativní skupinou (chlapci O: t = 1,334, F: t = 0,342, C: t = 1,013, dívky O: t = 1,376, F: t = 0,474, C: t = 0,959).

4 Diskuse Naše studie je omezena tím, že výběr nebyl náhodný a velikost vzorkuje poměrně malá. Přes toto uvedené omezení jsme potěšeni, že bosenské děti dosahují obdobných výsledků jako jejich čeští vrstevníci, tj. ne statisticky signifikantně odlišných. Přesto byly bosenské děti ve všech ukazatelích testu horší než jejich čeští vrstevníci. Zajímavé je, že u bosenských chlapců i dívek byla v průměru horši obsahová část, formální méně. Tento výsledek je možné vysvětlit menší podnětností prostředí během války a po válce. Tento výsledek nemůžeme generál izovat na celou Bosnu, ale pravděpodobně pouze na města a maloměsta. Ve vesnicích, se kterými máme zkušenost, by možná byly naměřené výsledky podstatně slabší (i když v českém manuálu nebyly zjištěny rozdíly mezi městem a venkovem). Zajímavé by bylo srovnání dětí s PTSD a zdravých, ev. podle míry depresivity (Preiss 1997). Mezi kresbami bosenských dětí, kde většina byla odpovídajících věku, se vyskytly i kresby velmi špatné. Při příští návštěvě Maglaje by bylo zajímavé zaměřit se podrobněji na osobní anamnézy těchto dětí, zjistit jejich případný zdravotní deficit. Různé poruchy a vady dětí zařazených do běžných tříd lze očekávat, neboť z našich zkušeností v Bosně naprosto chybí síť speciálně pedagogického školství. Přesto, že bosenské děti budou mít v mnoha směrech život těžší, může nás těšit, že alespoň v této specifické oblasti jsme nenašli horší výsledky. Závěr 1. Bosenské maloměstské děti dosahují v testu kresby postavy z pohledu speciálního pedagoga nebo psychologa v průměru výsledků horších než jejich čeští vrstevníci, ne však statisticky signifikantně. 2. Domníváme se, že tento efekt není možný generalizovat na celou bosenskou populaci. 3.Válka se všemi důsledky na nedostatek praxe bosenských dětí v různých školních dovednostech (kreslení, čtení, psaní a počítání) neměla v našem souboru vliv na vývoj jemné motoriky v testu kresba postavy. Literatura: BOB1Č, J. - PAVIČEVIČ, L. - DRENO- VAC, M.: Somepsychological consequences ofwar imprisonment. Studia Psychologica, 39, 1997, 1, j DROZDEK, B.: Follow up study o/concentration camp survivors from Bosnia - Herzegovina three years later. Journal ofnervous and Mental Diseases, 185, 1997, s EPSTE1NOVÁ, H: Děti holocaustu. Praha. Volvox Globator HOROWTTZ M. -FIELD, N. -CLASSEN, C.: Stress Response Syndromes and Their Treatment. In:Handbook of Stress: theoretical and clinical aspects (ed. Leo Goldberger a Shlomo Březnic). New York, KESSLER, Ä C. - SONNEGA, A. -BROMET, E - HUGHES. ML - NELSON. CH. B.: Posttraumatic stress disorder in the

5 National Comborbidity study. Archives of General Psychiatry s KIMBERLEY, A. L. - VAILLANT, G E. - TORREY. W. C. - ELDER. G. H :A 50- year prospective study of the psychological sequelae of World War II Combat. American Journal of Psychiatry, , s PREISS, M. Celkové shrnuti a hodnocení psychosociálního programu v Maglaji. Rukopis, PREISS, M.: Posttraumatické stresové poruchy u děti za války v Bosně. Česká a Slovenská Psychiatrie, 1995, 91, 6, s PREISS, M.: Psychologické péče o děti postižené válkou v Bosně. Československá psychologie , 4, s PREISSOVÁ, I.: Zpráva o logopedické terapii v Maglaji. Zpráva pro nadaci Člověk v tisni, ROBINSON, S. - RAPAPORT-BAR-SE- VER, M. - RAPAPORT, J.: Thepresent state of people who survived the holocaust as children. Acta Psychiatrica Scandinavia 89, 1994, s SOLOMON, S. D. - GERR1TY, E. T. - MUFF.A. M.: Účinnost léčby posttraumatické stresové poruchy. Přehled zkušenosti. Jama-CS, , 1, s ŠTURMA, J. - VÁGNEROVÁ, M. Kresba postavy. Psychodiagnostické a didaktické testy (T-76), Bratislava ŽIVIČ, l.: Emotional reactions of children to war stress in Croatia. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 32, 1993, 4, s

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

MAGISTERSKÁ PRÁCE PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY

MAGISTERSKÁ PRÁCE PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE MAGISTERSKÁ PRÁCE KATEDRA PSYCHOSOCIÁLNÍCH VĚD DANIEL ŠTROBL PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY (PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE MODERN WAR)

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ XVII. Opařanské dny Dětská psychiatrická nemocnice 20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ Dětská psychiatrická nemocnice ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

Posttraumatická stresová porucha u dospělých a dětí ohrožených domácím násilím; práce s osobami ohroženými domácím násilím s psychiatrickou diagnózou

Posttraumatická stresová porucha u dospělých a dětí ohrožených domácím násilím; práce s osobami ohroženými domácím násilím s psychiatrickou diagnózou Posttraumatická stresová porucha u dospělých a dětí ohrožených domácím násilím; práce s osobami ohroženými domácím násilím s psychiatrickou diagnózou Centrum sociálních služeb Praha 2011 Většina příspěvků

Více

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR 103 VZDĚLÁVACÍ POLITIKA A MEZINÁRODNÍ VÝZKUMY VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR JANA STRAKOVÁ Anotace: V průběhu uplynulých 15 let se uskutečnila v České republice řada mezinárodních výzkumů, jejichž cílem bylo

Více

Postavení lidí s PAS na trhu práce v České republice

Postavení lidí s PAS na trhu práce v České republice Postavení lidí s PAS na trhu práce v České republice František Špoutil Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, střední Čechy, o. s. 2014-1 - - 2 - Celý život bojujeme s větrnými mlýny vlastní

Více

Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback

Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Lněnička Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová

Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Psychoonkologie a její význam při léčbě dítěte trpícího onkologickým onemocněním. Bc. Daniela Maryášová Diplomová práce 2010 (2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě

Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertiza výběru pracovníků vězeňské služby a její možné využití v bezpečnostní komunitě Expertise of the recruiting of Employees of Prison service of The Czech Republic and its application in Security

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Způsoby práce s dětmi s postižením ve skautských oddílech Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Názory studentů vybraných pomáhajících profesí na rušení ústavních zařízení pro děti do tří let věku v kontextu současných změn

Názory studentů vybraných pomáhajících profesí na rušení ústavních zařízení pro děti do tří let věku v kontextu současných změn Sociální pedagogika / Social Education Ročník 2, číslo 1, str. 82-99, Duben 2014 ISSN 1805-8825 DOI: 10.7441/soced.2014.01.06 82 Názory studentů vybraných pomáhajících profesí na rušení ústavních zařízení

Více

ASPERGERŮV SYNDROM ASPERGER'S SYNDROM

ASPERGERŮV SYNDROM ASPERGER'S SYNDROM Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Sociálních studií a speciální pedagogiky Speciální pedagogika Speciální pedagogika

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI ČLOVĚK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚN V ČESKÉ SPOLEČNOSTI GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz www.grada.cz Ilona Gillernová, Vladimír Kebza, Milan Rymeš a kolektiv Kniha shrnuje vývojové

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 A) Kognitivní a obecná psychologie Spánek a snění Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., PhDr.

Více

Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar

Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar Konference Chudoba, záležitost nás všech. (20. 21. října 2010, Univerzita Hradec Králové Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar Je chudoba příčinou duševních nemocí? Řeklo by se, že když je někdo

Více

Dítě přichází na svět s velmi

Dítě přichází na svět s velmi 58 DYSPRAXIE Olga Zelinková Anotace: Cílem článku je seznámit s pojmem dyspraxie, jak je v současné době vnímán v zahraničí. Připomenuty jsou naše poznatky týkající se pohybového vývoje dítěte a pohybové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více