LABYRINT SVĚTA II PŘÍLOHA K ŠVP UČEBNÍ OSNOVY POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABYRINT SVĚTA II PŘÍLOHA K ŠVP UČEBNÍ OSNOVY POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ"

Transkript

1 LABYRINT SVĚTA II PŘÍLOHA K ŠVP UČEBNÍ OSNOVY POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Platnost od

2 Obsah: Učební osnovy povinně volitelných předmětů... 3 Seminář českého jazyka a literatury 2 3. a 4. ročník, septima, oktáva... 3 Seminář českého jazyka a literatury 4. ročník, oktáva Konverzace v anglickém jazyce 3. a 4. ročník, septima, oktáva Seminář anglického jazyka II 3. a 4. ročník, septima, oktáva Seminář anglického jazyka 4. ročník, oktáva Seminář anglického jazyka III 3. a 4. ročník, septima, oktáva Deutsch intensiv B1 3. a 4. ročník, septima, oktáva Deutsch intensiv B2 3. a 4. ročník, septima, oktáva Seminář německého jazyka DSD ročník, kvinta oktáva Konverzace ve francouzském jazyce 3. ročník, septima Seminář francouzského jazyka 4. ročník, oktáva Seminář francouzského jazyka II 4. ročník, oktáva Seminář z matematiky 3. ročník, septima Seminář z matematiky I 4. ročník, oktáva Seminář z matematiky II 4. ročník, oktáva Základy diferenciálního a integrálního počtu 4. ročník, oktáva Logika 4. ročník, oktáva Společenskovědní seminář 3. ročník, septima Společenskovědní seminář II 4. ročník, oktáva Společenskovědní seminář 4. ročník, oktáva Dějepisný seminář 3. ročník, septima Dějepisný seminář 4. ročník, oktáva Seminář moderních dějin 19. a 20. stol. 4. ročník, oktáva Hospodářský zeměpis a základy GIS 3. ročník, septima Dnešní svět 4. ročník, oktáva Seminář ze zeměpisu 4. ročník, oktáva Seminář z biologie 3. ročník, septima Praktika z biologie 3.ročník, septima Seminář z biologie 4. ročník, oktáva Fyzikální seminář 3. ročník, septima Praktikum z fyziky 3. nebo 4. ročník, septima nebo oktáva Fyzika pro mediky 3. a 4. ročník, septima, oktáva Seminář z fyziky 4. ročník, oktáva Populární přednášky z fyziky 4. ročník, oktáva Seminář chemie 4. ročník, oktáva Praktická cvičení z chemie 3. ročník, septima Seminář z hudební výchovy 3. a 4. ročník, septima, oktáva Seminář z výtvarné výchovy 3. ročník, septima Seminář z výtvarné výchovy 4. ročník, oktáva Dějiny umění 3. a 4. ročník, septima, oktáva Deskriptivní geometrie 3. a 4. ročník, septima, oktáva Španělský jazyk 3. a 4. ročník, septima, oktáva Programování 3. ročník, septima Programování 4. ročník, oktáva Latina 3. a 4. ročník, septima, oktáva Počítačová grafika 3. a 4. ročník, septima, oktáva Konverzace v ruském jazyce (3. a 4. ročník, septima, oktáva)

3 Učební osnovy povinně volitelných předmětů příloha ŠVP Labyrint světa II Seminář českého jazyka a literatury 2 3. a 4. ročník, septima, oktáva (dvouhodinový) 1. Charakteristika předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, částečně integruje průřezové téma Mediální výchova. Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje a prohlubuje poznatky a kompetence získávané v hodinách českého jazyka, s přesahem k dalším oborům a disciplínám, převáţně z umělecké činnosti, jako je film, divadlo, výtvarné umění, ale i společenský ţivot či historie. Specifickým rysem těchto seminářů je důraz na vlastní uměleckou tvorbu ţáků. Cílem výuky je kvalitní příprava k maturitní zkoušce a především k přijímacím zkouškám na VŠ. Předmět je volitelným nebo nepovinným předmětem. Hodinová dotace: 3. ročník/septima 2 vyučovací hodiny 4. ročník/oktáva 2 vyučovací hodiny Formy realizace: Základem výuky je vyučovací hodina. Výuka předmětu Seminář českého jazyka a literatury je zaloţena především na výkladu, práci s literárním i autentickým textem, diskusi, psaných nebo mluvených ţákovských vystoupeních k vybraným tématům, procvičování získaných vědomostí a dovedností písemně nebo ústně. Vzdělávací obsah předmětu je dále doplňován návštěvou kulturních představení (divadlo, film, koncert), exkurzemi, návštěvami výstav, besedami s autory. Zvláštní poţadavek na ţáky je jejich vlastní literární tvorba a nebo tvorba s literární podstatou. 3. ročník exkurze do Prahy (návštěva divadel, výstav, koncertů, setkání se spisovateli a vysokoškolskými pedagogy) 4. ročník exkurze do Prahy (návštěva divadel, výstav, koncertů, setkání se spisovateli vysokoškolskými pedagogy) K dalším doplňkovým aktivitám patří účast v soutěţích (Olympiáda českého jazyka, literární soutěţe, recitační soutěţe aj.), příprava vystoupení na školní akademii, vydávání studentského časopisu, nabídka kurzů v závěru školního roku. Podmínky výuky: Výuka probíhá v odborné učebně ČJ (zde je vybudován regulérní kinosál, takţe je tu moţnost kvalitních filmových představení), školní knihovně (sem se nakupují knihy vysoké úrovně a v souladu s kánonem literárních děl GUH) nebo v multimediálních učebnách s moţností vyuţití další promítací a počítačové techniky. Vyuţíván je taktéţ Studentský klub, kde probíhá tzv. autorské čtení a další aktivity. b) Výchovně vzdělávací strategie Kompetence KOMPETENCE K UČENÍ Strategie Vedeme ţáky k pozitivnímu vztahu k mateřskému jazyku a k literatuře Vedeme ţáky ke správnému a efektivnímu zpracovávání poznámek, k uvědomělé práci s textem, k rozlišování objektivních a subjektivních sdělení Poţadujeme po ţácích, aby aktivně pracovali s odbornými jazykovými a literárními příručkami Vedeme ţáka k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k jejich hodnocení Vyuţíváme ţákovy znalosti práce s informačními technologiemi Pracujeme různými metodami, vyuţíváme skupinovou práci a práci na projektech Vytváříme klidnou a optimistickou atmosféru pro práci, vedeme ţáky k efektivní práci, ke kladení otázek a k obhajování vlastních 3

4 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE OBČANSKÉ názorů Umoţňujeme ţákům vyjadřovat vlastní názory, realizovat jejich vlastní nápady, podporujeme jejich tvořivost Poţadujeme tvůrčí a kritické myšlení, jasné formulování vlastních myšlenek, které jsou ale opřeny o získané vědomosti Navozujeme problémové situace vedeme ţáky k řešení problémů formou diskuze, vedeme ţáky k obhajování a prezentaci vlastních názorů, ke vhodné argumentaci a ke schopnosti respektovat postoje ostatních Na základě analýzy literárních textů vedeme ţáky k porovnávání problémů vyplývajících z textu s problémy osobními i celospolečenskými Vedeme ţáky ke kritickému a objektivnímu zhodnocení vstupních informací a vyhledávání dalších klíčových informací při pouţití všech dostupných zdrojů, hledání různých variant Při práci s textem podněcujeme ţáky k vytváření hypotéz a jejich ověřování Vedeme ţáky k efektivní, slušné a zdvořilé komunikaci v nejrůznějších situacích Pomáháme ţákům rozvíjet jejich vyjadřovací schopnosti ústní i písemné, dbáme na kultivovaný projev, na jasné formulace, věcnost a přesnost Vytváříme prostor pro vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a postojů ţáků, učíme ţáky také naslouchat a vhodně reagovat Nabízíme ţákům různé způsoby komunikace, zdůrazňujeme vyváţené pouţití všech druhů komunikace, vedeme ţáky k racionálnímu vyuţívání ICT jako komunikačního nástroje Vedeme ţáky k odlišování spisovného a nespisovného projevu a vhodnému uţívání spisovných jazykových prostředků vzhledem ke svému komunikačnímu záměru Podněcujeme ţáky k rozlišování různých typů textů, záznamů, obrazů a jiných komunikačních prostředků Vedeme ţáka k porozumění a pouţívání odborného jazyka, k symbolickému vyjádření informací různého typu Poţadujeme po ţácích vhodný způsob prezentace vlastní práce před známým i neznámým publikem, je naprosto nezbytné zbavit ţáky strachu před publikem a neustále je připravovat k veřejnému vystupování, přednáškám a obhajobě svých názorů, to vše zase ale jen s vyuţitím nastudované faktografie, vědomostí, nikoliv jen prázdných frází! Při práci s literárními texty ţáci vnímají různé sociální role a pomocí jejich hodnocení si uvědomují postavení člověka ve společnosti Vedeme ţáky ke kladnému vztahu k našemu kulturnímu dědictví Na základě četby vedeme ţáky k uvědomění si patologických jevů a k odmítavému postoji vůči nim S pouţitím autentických textů seznamujeme ţáka s podstatou mediálních tlaků, aby se mohl rozhodovat na základě vlastního úsudku a dokázal společenským i mediálním tlakům odolávat Vedeme ţáka k tomu, aby uměl správně porozumět svým občanským právům a povinnostem V rámci jazykového vyučování získává ţák dovednosti pro jednání s úřady a institucemi Při práci s autentickými materiály v rámci jazykové výchovy vedeme ţáka k zodpovědnému posuzování událostí, zaujímání informovaného stanoviska Při slohovém výcviku zadáváme témata, jejichţ prostřednictvím se ţák vyjadřuje na základě vlastních zkušeností k problémům mezilidských vztahů, problémům politickým, kulturním, 4

5 KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI ekologickým Učitel ţákovi zprostředkovává pohled na tvorbu autorů různých národů a kultur, aby si ţák mohl uspořádat svůj pohled na multikulturní svět Motivujeme ţáka k tomu, aby v oblasti kultury nacházel vzory pro své občanské postoje Systematicky vedeme ţáky k řádnému plnění všech povinností a k dokončování zahájených aktivit Podporujeme vlastní iniciativu a tvořivost ţáka Vedeme ţáka ke kritickému hodnocení dosaţených výsledků dbáme na kultivovaný písemný projev a přehledné vedení poznámek Motivujeme ţáky k práci s jazykovými i literárními příručkami, slovníky, odbornou literaturou Podněcujeme ţáka k tomu, aby si uvědomil význam kultivovaného jazykového projevu pro svou budoucí profesi Výuku doplňujeme o praktické exkurze (redakce novin, knihovna, muzeum, galerie) c) Průřezová témata Ročník Třetí/septima Čtvrtý/oktáva Průřezové téma Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Ţijeme v Evropě MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí EV Člověk a ţivotní prostředí MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách 5

6 2. Vzdělávací obsah 3. ročník, septima Školní výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Literatura umělecká poezie a próza Orientuje se v rozpoznávání hlavních a nejvýznamnějších moderních uměleckých směrů a stylů, a to nejen v literární, ale i výtvarné oblasti tvorby. Porozumí básnickým textům, vyjadřuje své pocity z četby. Poezie česká 20. století. Wolker, Nezval, Seifert, Holan, Halas, Hora, Hořejší, Biebl, Orten, Deml, Zahradníček, Reynek a další. Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Osvojuje si přesný přehled hlavních proudů v české a světové literatuře. Analyzuje přečtený text, vlastními slovy ho reprodukuje a vysloví podstatné rysy díla, najde základní dějinné souvislosti. Pouţije jiţ nabyté znalosti z literární teorie, vyzná se v pojmech a literárních útvarech, to všechno v konkrétních dílech a na základě vlastní četby. Zdokonalí se ve vyjadřovacích schopnostech při reprodukci textů, popř. písemných referátů, esejů apod. Jazyk a jazyková komunikace Analyzuje texty a aplikuje nabyté poznatky o učivu v návaznosti na různé funkční styly Prostřednictvím textové analýzy rozpoznává tvar, význam a stylistické funkce ve větě. Orientuje se v terminologii, upevňuje si znalosti v oblastech jazykovědných lexikologii, morfologii, stylistice apod. Uţívá dovedností nabytých i v praktickém řečnickém výcviku. Próza v různých podobách a etapách světového a českého písemnictví, popř. drama. Výběr autorů a děl je přizpůsoben okamţité čtenářské zkušenosti ţáků. Rozbor základních mluvnických pojmů, jejich definice, příklady a moţnosti pouţití v textu. Výběr pojmů se opět řídí přáními ţáků a soustřeďuje se především na obtíţné jevy. Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě EV Člověk a ţivotní prostředí MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce Projekce filmů, dokumentů a různých mediálních děl. Setkávání s významnými osobnostmi, besedy, přednášky. Zhlédnutím vynikajících děl světové i české filmové tvorby si ţáci kultivují svůj vkus a rozšiřují kulturní rozhled. Osobní setkávání s významnými osobnostmi je pak velkou výzvou i inspirací k následování. Výběr filmové tvorby se řídí kriteriem kvality, aktuálnosti a časových moţností výuky. Setkávání s významnými osobnostmi je závislé také na aktuálních moţnostech pozvaných spisovatelů, pedagogů, umělců, vědců. Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách 6

7 Vlastní tvorba Prostřednictvím vlastní literární tvorby se ţáci učí chápat jednotlivé literární ţánry a útvary, stejně jako i funkční styly. Kalendárium Prohlubuje si znalosti o významných osobnostech literárních, uměleckých a vědeckých. Aktuality literární a společenskokulturní Získává základní informace o současném dění v oblasti literatury, vědy, kultury a společenského ţivota. Vytváří si vlastní hodnotový ţebříček a vlastní názory na aktuální události ve společnosti, snaţí se své postoje přesně formulovat a argumentovat. Sonet, haiku, volný verš, automatický text, slovní hříčky, aliterace apod. Povídka, aforismus, úvaha, bajka. Výběr osobností se přizpůsobuje aktuálnímu datu a výročí. Zdroj internetové stránky s tímto zaměřením. K této oblasti je nezbytné pracovat s internetovou sítí, dataprojektorem a stránkami s aktuálními informacemi. MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 4. ročník, oktáva Školní výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Literatura umělecká poezie a próza Orientuje se v rozpoznávání hlavních a nejvýznamnějších moderních uměleckých směrů a stylů, a to nejen v literární, ale i výtvarné oblasti tvorby. Porozumí básnickým textům, vyjadřuje své pocity z četby. Poezie česká 20. století. Kainar, Mikulášek, Blatný, Kolář, Skácel, Hrabě, Diviš, Jirous, zpívaná poezie, Ţáček, Šiktanc a další. Poezie světová, prokletí básníci, Rilke, surrealismus, Cocteau, Prévert, zpívaná poezie francouzská, angloamerická, ruská a další. 7 Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého

8 Osvojuje si přesný přehled hlavních proudů v české a světové literatuře. Analyzuje přečtený text, vlastními slovy ho reprodukuje a vysloví podstatné rysy díla, najde základní dějinné souvislosti. Pouţije jiţ nabyté znalosti z literární teorie, vyzná se v pojmech a literárních útvarech, to všechno v konkrétních dílech a na základě vlastní četby. Zdokonalí se ve vyjadřovacích schopnostech při reprodukci textů, popř. písemných referátů, esejů apod. Jazyk a jazyková komunikace Analyzuje texty a aplikuje nabyté poznatky o učivu v návaznosti na různé funkční styly Prostřednictvím textové analýzy rozpoznává tvar, význam a stylistické funkce ve větě. Orientuje se v terminologii, upevňuje si znalosti v oblastech jazykovědných lexikologii, morfologii, stylistice apod. Uţívá dovedností nabytých i v praktickém řečnickém výcviku. Projekce filmů, dokumentů a různých mediálních děl. Setkávání s významnými osobnostmi, besedy, přednášky. Zhlédnutím vynikajících děl světové i české filmové tvorby si ţáci kultivují svůj vkus a rozšiřují kulturní rozhled. Osobní setkávání s významnými osobnostmi je pak velkou výzvou i inspirací k následování. Vlastní tvorba Prostřednictvím vlastní literární tvorby se ţáci učí chápat jednotlivé literární ţánry a útvary, stejně jako i funkční styly. Próza v různých podobách a etapách světového a českého písemnictví, popř. drama. Výběr autorů a děl je přizpůsoben okamţité čtenářské zkušenosti ţáků. Rozbor základních mluvnických pojmů, jejich definice, příklady a moţnosti pouţití v textu. Výběr pojmů se opět řídí přáními ţáků a soustřeďuje se především na obtíţné jevy. Výběr filmové tvorby se řídí kriteriem kvality, aktuálnosti a časových moţností výuky. Setkávání s významnými osobnostmi je závislé také na aktuálních moţnostech pozvaných spisovatelů, pedagogů, umělců, vědců. Volný verš, automatický text, vlastní osobitá tvorba bez omezení stylu. Povídka, úvaha, reportáţ. Esej. kulturního prostředí Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě EV Člověk a ţivotní prostředí MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách 8

9 Kalendárium Prohlubuje si znalosti o významných osobnostech literárních, uměleckých a vědeckých. Aktuality literární a společenskokulturní Získává základní informace o současném dění v oblasti literatury, vědy, kultury a společenského ţivota. Vytváří si vlastní hodnotový ţebříček a vlastní názory na aktuální události ve společnosti, snaţí se své postoje přesně formulovat a argumentovat. Výběr osobností se přizpůsobuje aktuálnímu datu a výročí. Zdroj internetové stránky s touto tématikou. K této oblasti je nezbytné pracovat s internetovou sítí, dataprojektorem a stránkami s aktuálními informacemi. MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 9

10 Seminář českého jazyka a literatury 4. ročník, oktáva (čtyřhodinový) 1. Charakteristika předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, částečně integruje průřezové téma Mediální výchova. Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje a prohlubuje poznatky a kompetence získávané v hodinách českého jazyka, s přesahem k dalším oborům a disciplínám, převáţně z umělecké činnosti, jako je film, divadlo, výtvarné umění, ale i společenský ţivot či historie. Specifickým rysem těchto seminářů je důraz na vlastní uměleckou tvorbu ţáků. Cílem výuky je kvalitní příprava k maturitní zkoušce a především k přijímacím zkouškám na VŠ. Předmět je volitelným nebo nepovinným předmětem. Hodinová dotace: 4.ročník/oktáva 4 vyučovací hodiny Formy realizace: Základem výuky je vyučovací hodina. Výuka předmětu Seminář českého jazyka a literatury je zaloţena především na výkladu, práci s literárním i autentickým textem, diskusi, psaných nebo mluvených ţákovských vystoupeních k vybraným tématům, procvičování získaných vědomostí a dovedností písemně nebo ústně. Vzdělávací obsah předmětu je dále doplňován návštěvou kulturních představení (divadlo, film, koncert), exkurzemi, návštěvami výstav, besedami s autory. Zvláštní poţadavek na ţáky je jejich vlastní literární tvorba a nebo tvorba s literární podstatou. Součástí učebního plánu je tradiční exkurze do Prahy (návštěva divadel, výstav, koncertů, setkání se spisovateli a vysokoškolskými pedagogy). K dalším doplňkovým aktivitám patří účast v soutěţích (Olympiáda českého jazyka, literární soutěţe, recitační soutěţe aj.), příprava vystoupení na školní akademii, vydávání studentského časopisu, nabídka kurzů v závěru školního roku Velký důraz se klade a prioritou je také rozšíření přípravy k nové formě maturitní zkoušky, tj. k přípravě na didaktický test. Podmínky výuky: Výuka probíhá v odborné učebně ČJ (zde je vybudován regulérní kinosál, takţe je tu moţnost kvalitních filmových představení, prezentací a vůbec moderních výukových forem), školní knihovně (sem se nakupují knihy vysoké úrovně a v souladu s kánonem literárních děl GUH) nebo v multimediálních učebnách s moţností vyuţití další promítací a počítačové techniky. Vyuţíván je taktéţ Studentský klub, kde probíhá tzv. autorské čtení a další aktivity. b) Výchovně vzdělávací strategie Kompetence KOMPETENCE K UČENÍ Strategie Hlavním úkolem je bezesporu prohloubení a zkvalitněnít tzv. čtenářské, resp. informační gramotnosti, z čehoţ vyplývá všechno níţe napsané Vedeme ţáky k pozitivnímu vztahu k mateřskému jazyku a k literatuře Vedeme ţáky ke správnému a efektivnímu zpracovávání poznámek, k uvědomělé práci s textem, k rozlišování objektivních a subjektivních sdělení Poţadujeme po ţácích, aby aktivně pracovali s odbornými jazykovými a literárními příručkami Vedeme ţáka k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k jejich hodnocení Vyuţíváme ţákovy znalosti práce s informačními technologiemi Pracujeme různými metodami, vyuţíváme skupinovou práci a práci na projektech Vytváříme klidnou a optimistickou atmosféru pro práci, vedeme ţáky 10

11 k efektivní práci, ke kladení otázek a k obhajování vlastních názorů Umoţňujeme ţákům vyjadřovat vlastní názory, realizovat jejich vlastní nápady, podporujeme jejich tvořivost Poţadujeme tvůrčí a kritické myšlení, jasné formulování vlastních myšlenek, které jsou ale opřeny o získané vědomosti KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Navozujeme problémové situace vedeme ţáky k řešení problémů formou diskuze, vedeme ţáky k obhajování a prezentaci vlastních názorů, ke vhodné argumentaci a ke schopnosti respektovat postoje ostatních Na základě analýzy literárních textů vedeme ţáky k porovnávání problémů vyplývajících z textu s problémy osobními i celospolečenskými Vedeme ţáky ke kritickému a objektivnímu zhodnocení vstupních informací a vyhledávání dalších klíčových informací při pouţití všech dostupných zdrojů, hledání různých variant Při práci s textem podněcujeme ţáky k vytváření hypotéz a jejich ověřování KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Vedeme ţáky k efektivní, slušné a zdvořilé komunikaci v nejrůznějších situacích Pomáháme ţákům rozvíjet jejich vyjadřovací schopnosti ústní i písemné, dbáme na kultivovaný projev, na jasné formulace, věcnost a přesnost Vytváříme prostor pro vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a postojů ţáků, učíme ţáky také naslouchat a vhodně reagovat Nabízíme ţákům různé způsoby komunikace, zdůrazňujeme vyváţené pouţití všech druhů komunikace, vedeme ţáky k racionálnímu vyuţívání ICT jako komunikačního nástroje Vedeme ţáky k odlišování spisovného a nespisovného projevu a vhodnému uţívání spisovných jazykových prostředků vzhledem ke svému komunikačnímu záměru Podněcujeme ţáky k rozlišování různých typů textů, záznamů, obrazů a jiných komunikačních prostředků Vedeme ţáka k porozumění a pouţívání odborného jazyka, k symbolickému vyjádření informací různého typu Poţadujeme po ţácích vhodný způsob prezentace vlastní práce před známým i neznámým publikem, je naprosto nezbytné zbavit ţáky strachu před publikem a neustále je připravovat k veřejnému vystupování, přednáškám a obhajobě svých názorů, to vše zase ale jen s vyuţitím nastudované faktografie, vědomostí, nikoliv jen prázdných frází! KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Při práci s literárními texty ţáci vnímají různé sociální role a pomocí jejich hodnocení si uvědomují postavení člověka ve společnosti Vedeme ţáky ke kladnému vztahu k našemu kulturnímu dědictví Na základě četby vedeme ţáky k uvědomění si patologických jevů a k odmítavému postoji vůči nim S pouţitím autentických textů seznamujeme ţáka s podstatou mediálních tlaků, aby se mohl rozhodovat na základě vlastního úsudku a dokázal společenským i mediálním tlakům odolávat KOMPETENCE OBČANSKÉ Vedeme ţáka k tomu, aby uměl správně porozumět svým občanským právům a povinnostem V rámci jazykového vyučování získává ţák dovednosti pro jednání s úřady a institucemi Při práci s autentickými materiály v rámci jazykové výchovy vedeme ţáka k zodpovědnému posuzování událostí, zaujímání informovaného stanoviska Při slohovém výcviku zadáváme témata, jejichţ prostřednictvím se ţák vyjadřuje na základě vlastních zkušeností k problémům 11

12 KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI c) Průřezová témata Ročník Čtvrtý/oktáva mezilidských vztahů, problémům politickým, kulturním, ekologickým Učitel ţákovi zprostředkovává pohled na tvorbu autorů různých národů a kultur, aby si ţák mohl uspořádat svůj pohled na multikulturní svět Motivujeme ţáka k tomu, aby v oblasti kultury nacházel vzory pro své občanské postoje Systematicky vedeme ţáky k řádnému plnění všech povinností a k dokončování zahájených aktivit Podporujeme vlastní iniciativu a tvořivost ţáka Vedeme ţáka ke kritickému hodnocení dosaţených výsledků Dbáme na kultivovaný písemný projev a přehledné vedení poznámek Motivujeme ţáky k práci s jazykovými i literárními příručkami, slovníky, odbornou literaturou Podněcujeme ţáka k tomu, aby si uvědomil význam kultivovaného jazykového projevu pro svou budoucí profesi Výuku doplňujeme o praktické exkurze (redakce novin, knihovna, muzeum, galerie) Průřezové téma Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách 2. Vzdělávací obsah 4. ročník, oktáva Školní výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Literatura umělecká poezie a próza Orientuje se v rozpoznávání hlavních a nejvýznamnějších moderních uměleckých směrů a stylů, a to nejen v literární, ale i výtvarné oblasti tvorby. Porozumí básnickým textům, vyjadřuje své pocity z četby. Současná poezie česká a poezie světová (s přesahem do historického literárního kontextu), písňové texty, slam poetry, hledání poetiky i v textech na první pohled nepoetických. Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 12

13 Osvojuje si přesný přehled hlavních proudů v české a světové literatuře. Analyzuje přečtený text, vlastními slovy ho reprodukuje a vysloví podstatné rysy díla, najde základní dějinné souvislosti. Pouţije jiţ nabyté znalosti z literární teorie, vyzná se v pojmech a literárních útvarech, to všechno v konkrétních dílech a na základě vlastní četby. Zdokonalí se ve vyjadřovacích schopnostech při reprodukci textů, popř. písemných referátů, esejů apod. Klíčová činnost k získání nových hlubších dovedností ve čtenářské gramotnosti. Jazyk a jazyková komunikace Analyzuje texty a aplikuje nabyté poznatky o učivu v návaznosti na různé funkční styly Prostřednictvím textové analýzy rozpoznává tvar, význam a stylistické funkce ve větě. Orientuje se v terminologii, upevňuje si znalosti v oblastech jazykovědných lexikologii, morfologii, stylistice apod. Uţívá dovedností nabytých i v praktickém řečnickém výcviku. Procvičování, opakování a následný rozbor didaktických testů (nová maturita) Vypracovává a analyzuje didaktické maturitní testy z minulosti, ať uţ cvičné nebo ostré, a tím získává zkušenosti se specifickou vyplňování těchto testů. Próza v různých podobách a etapách světového a českého písemnictví, popř. drama. Výběr autorů a děl je přizpůsoben okamţité čtenářské zkušenosti ţáků a také v souladu s kánonem literárních děl GUH. Rozbor základních mluvnických pojmů, jejich definice, příklady a moţnosti pouţití v textu. Výběr pojmů se opět řídí přáními ţáků a soustřeďuje se především na obtíţné jevy. Výběr didaktických testů je poměrně široký, archiv bohatý a volně přístupný. (VIZ oficiální webové stránky CERMAT) Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě EV Člověk a ţivotní prostředí MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Projekce filmů, dokumentů a různých mediálních děl. Setkávání s významnými osobnostmi, besedy, přednášky. Zhlédnutím vynikajících děl světové i české filmové tvorby si ţáci kultivují svůj vkus a rozšiřují kulturní rozhled. Osobní setkávání s významnými osobnostmi je pak velkou výzvou i inspirací k následování. Výběr filmové tvorby se řídí kriteriem kvality, aktuálnosti a časových moţností výuky. Setkávání s významnými osobnostmi je závislé také na aktuálních moţnostech pozvaných spisovatelů, pedagogů, umělců, vědců. Tato činnost je dost variabilní a mění se dle aktuální situace a moţností získávání kontaktů na významné osobnosti. Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke 13

3.2. Ročníkový učební plán

3.2. Ročníkový učební plán 3.2. Ročníkový učební plán Třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků Vzdělávací oblasti (obory) 1. ročník (kvinta) 2. ročník (sexta) 3. ročník (septima) 4. ročník (oktáva) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia. Pilotní verze (RVP DG)

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia. Pilotní verze (RVP DG) Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia Pilotní verze (RVP DG) Praha 2009 Autorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková, Lucie Slejšková Autoři a konzultanti (VÚP): Jan Balada,

Více

CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby

CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Školní vzdělávací program niţší gymnázium CESTA KE VZDĚLÁNÍ Klíčem ke štěstí je vyzkoušet, k čemu se člověk hodí, a dát mu moţnost, aby to mohl vykonávat J. Dewey

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář Obsah Identifikační údaje... 3 Profil absolventa školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHDÍKOV, okres Šumperk, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SPOLEČNĚ DOKÁŢEME VÍC! Několik citací z díla J. A. Komenského - trvalá

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Frýdlant pro gymnaziální vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a RVP G ***** Motto: Účelem veškerého vzdělávání je probudit génia v člověku. Pythagoras Školní vzdělávací

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 2. Identifikační údaje...3 3. Průřezová

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program:

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PEDAGOGICKÉ LYCEUM Obor vzdělání: 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO KAŢDÝ DEN III. VERZE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, SVISLE 13 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ŠVP pro základní vzdělávání Předkladatel: Název školy:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - PETROVICE Edisonova 40 Dopplerova /Bellova/ 351 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH 1. Identifikační údaje str. 3 1.1. Název vzdělávacího programu str. 3 1.2.

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

75 41 M/01 Sociální činnost

75 41 M/01 Sociální činnost Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava, Fibichova 978/67 Školní vzdělávací program 75 41 M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Příprava pro sociální a pedagogická povolání Škola má býti dílnou

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5a. OSNOVY - POVINNÉ PŘEDMĚTY

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5a. OSNOVY - POVINNÉ PŘEDMĚTY 5. Učební osnovy Učební osnovy jsou zpracovány samostatně pro kaţdý povinný předmět, který je zařazen do učebního plánu Gymnázia Nymburk. Osnovy se skládají ze dvou základních částí: textová část tabulková

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více