LABYRINT SVĚTA II PŘÍLOHA K ŠVP UČEBNÍ OSNOVY POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABYRINT SVĚTA II PŘÍLOHA K ŠVP UČEBNÍ OSNOVY POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ"

Transkript

1 LABYRINT SVĚTA II PŘÍLOHA K ŠVP UČEBNÍ OSNOVY POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Platnost od

2 Obsah: Učební osnovy povinně volitelných předmětů... 3 Seminář českého jazyka a literatury 2 3. a 4. ročník, septima, oktáva... 3 Seminář českého jazyka a literatury 4. ročník, oktáva Konverzace v anglickém jazyce 3. a 4. ročník, septima, oktáva Seminář anglického jazyka II 3. a 4. ročník, septima, oktáva Seminář anglického jazyka 4. ročník, oktáva Seminář anglického jazyka III 3. a 4. ročník, septima, oktáva Deutsch intensiv B1 3. a 4. ročník, septima, oktáva Deutsch intensiv B2 3. a 4. ročník, septima, oktáva Seminář německého jazyka DSD ročník, kvinta oktáva Konverzace ve francouzském jazyce 3. ročník, septima Seminář francouzského jazyka 4. ročník, oktáva Seminář francouzského jazyka II 4. ročník, oktáva Seminář z matematiky 3. ročník, septima Seminář z matematiky I 4. ročník, oktáva Seminář z matematiky II 4. ročník, oktáva Základy diferenciálního a integrálního počtu 4. ročník, oktáva Logika 4. ročník, oktáva Společenskovědní seminář 3. ročník, septima Společenskovědní seminář II 4. ročník, oktáva Společenskovědní seminář 4. ročník, oktáva Dějepisný seminář 3. ročník, septima Dějepisný seminář 4. ročník, oktáva Seminář moderních dějin 19. a 20. stol. 4. ročník, oktáva Hospodářský zeměpis a základy GIS 3. ročník, septima Dnešní svět 4. ročník, oktáva Seminář ze zeměpisu 4. ročník, oktáva Seminář z biologie 3. ročník, septima Praktika z biologie 3.ročník, septima Seminář z biologie 4. ročník, oktáva Fyzikální seminář 3. ročník, septima Praktikum z fyziky 3. nebo 4. ročník, septima nebo oktáva Fyzika pro mediky 3. a 4. ročník, septima, oktáva Seminář z fyziky 4. ročník, oktáva Populární přednášky z fyziky 4. ročník, oktáva Seminář chemie 4. ročník, oktáva Praktická cvičení z chemie 3. ročník, septima Seminář z hudební výchovy 3. a 4. ročník, septima, oktáva Seminář z výtvarné výchovy 3. ročník, septima Seminář z výtvarné výchovy 4. ročník, oktáva Dějiny umění 3. a 4. ročník, septima, oktáva Deskriptivní geometrie 3. a 4. ročník, septima, oktáva Španělský jazyk 3. a 4. ročník, septima, oktáva Programování 3. ročník, septima Programování 4. ročník, oktáva Latina 3. a 4. ročník, septima, oktáva Počítačová grafika 3. a 4. ročník, septima, oktáva Konverzace v ruském jazyce (3. a 4. ročník, septima, oktáva)

3 Učební osnovy povinně volitelných předmětů příloha ŠVP Labyrint světa II Seminář českého jazyka a literatury 2 3. a 4. ročník, septima, oktáva (dvouhodinový) 1. Charakteristika předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, částečně integruje průřezové téma Mediální výchova. Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje a prohlubuje poznatky a kompetence získávané v hodinách českého jazyka, s přesahem k dalším oborům a disciplínám, převáţně z umělecké činnosti, jako je film, divadlo, výtvarné umění, ale i společenský ţivot či historie. Specifickým rysem těchto seminářů je důraz na vlastní uměleckou tvorbu ţáků. Cílem výuky je kvalitní příprava k maturitní zkoušce a především k přijímacím zkouškám na VŠ. Předmět je volitelným nebo nepovinným předmětem. Hodinová dotace: 3. ročník/septima 2 vyučovací hodiny 4. ročník/oktáva 2 vyučovací hodiny Formy realizace: Základem výuky je vyučovací hodina. Výuka předmětu Seminář českého jazyka a literatury je zaloţena především na výkladu, práci s literárním i autentickým textem, diskusi, psaných nebo mluvených ţákovských vystoupeních k vybraným tématům, procvičování získaných vědomostí a dovedností písemně nebo ústně. Vzdělávací obsah předmětu je dále doplňován návštěvou kulturních představení (divadlo, film, koncert), exkurzemi, návštěvami výstav, besedami s autory. Zvláštní poţadavek na ţáky je jejich vlastní literární tvorba a nebo tvorba s literární podstatou. 3. ročník exkurze do Prahy (návštěva divadel, výstav, koncertů, setkání se spisovateli a vysokoškolskými pedagogy) 4. ročník exkurze do Prahy (návštěva divadel, výstav, koncertů, setkání se spisovateli vysokoškolskými pedagogy) K dalším doplňkovým aktivitám patří účast v soutěţích (Olympiáda českého jazyka, literární soutěţe, recitační soutěţe aj.), příprava vystoupení na školní akademii, vydávání studentského časopisu, nabídka kurzů v závěru školního roku. Podmínky výuky: Výuka probíhá v odborné učebně ČJ (zde je vybudován regulérní kinosál, takţe je tu moţnost kvalitních filmových představení), školní knihovně (sem se nakupují knihy vysoké úrovně a v souladu s kánonem literárních děl GUH) nebo v multimediálních učebnách s moţností vyuţití další promítací a počítačové techniky. Vyuţíván je taktéţ Studentský klub, kde probíhá tzv. autorské čtení a další aktivity. b) Výchovně vzdělávací strategie Kompetence KOMPETENCE K UČENÍ Strategie Vedeme ţáky k pozitivnímu vztahu k mateřskému jazyku a k literatuře Vedeme ţáky ke správnému a efektivnímu zpracovávání poznámek, k uvědomělé práci s textem, k rozlišování objektivních a subjektivních sdělení Poţadujeme po ţácích, aby aktivně pracovali s odbornými jazykovými a literárními příručkami Vedeme ţáka k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k jejich hodnocení Vyuţíváme ţákovy znalosti práce s informačními technologiemi Pracujeme různými metodami, vyuţíváme skupinovou práci a práci na projektech Vytváříme klidnou a optimistickou atmosféru pro práci, vedeme ţáky k efektivní práci, ke kladení otázek a k obhajování vlastních 3

4 KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE OBČANSKÉ názorů Umoţňujeme ţákům vyjadřovat vlastní názory, realizovat jejich vlastní nápady, podporujeme jejich tvořivost Poţadujeme tvůrčí a kritické myšlení, jasné formulování vlastních myšlenek, které jsou ale opřeny o získané vědomosti Navozujeme problémové situace vedeme ţáky k řešení problémů formou diskuze, vedeme ţáky k obhajování a prezentaci vlastních názorů, ke vhodné argumentaci a ke schopnosti respektovat postoje ostatních Na základě analýzy literárních textů vedeme ţáky k porovnávání problémů vyplývajících z textu s problémy osobními i celospolečenskými Vedeme ţáky ke kritickému a objektivnímu zhodnocení vstupních informací a vyhledávání dalších klíčových informací při pouţití všech dostupných zdrojů, hledání různých variant Při práci s textem podněcujeme ţáky k vytváření hypotéz a jejich ověřování Vedeme ţáky k efektivní, slušné a zdvořilé komunikaci v nejrůznějších situacích Pomáháme ţákům rozvíjet jejich vyjadřovací schopnosti ústní i písemné, dbáme na kultivovaný projev, na jasné formulace, věcnost a přesnost Vytváříme prostor pro vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a postojů ţáků, učíme ţáky také naslouchat a vhodně reagovat Nabízíme ţákům různé způsoby komunikace, zdůrazňujeme vyváţené pouţití všech druhů komunikace, vedeme ţáky k racionálnímu vyuţívání ICT jako komunikačního nástroje Vedeme ţáky k odlišování spisovného a nespisovného projevu a vhodnému uţívání spisovných jazykových prostředků vzhledem ke svému komunikačnímu záměru Podněcujeme ţáky k rozlišování různých typů textů, záznamů, obrazů a jiných komunikačních prostředků Vedeme ţáka k porozumění a pouţívání odborného jazyka, k symbolickému vyjádření informací různého typu Poţadujeme po ţácích vhodný způsob prezentace vlastní práce před známým i neznámým publikem, je naprosto nezbytné zbavit ţáky strachu před publikem a neustále je připravovat k veřejnému vystupování, přednáškám a obhajobě svých názorů, to vše zase ale jen s vyuţitím nastudované faktografie, vědomostí, nikoliv jen prázdných frází! Při práci s literárními texty ţáci vnímají různé sociální role a pomocí jejich hodnocení si uvědomují postavení člověka ve společnosti Vedeme ţáky ke kladnému vztahu k našemu kulturnímu dědictví Na základě četby vedeme ţáky k uvědomění si patologických jevů a k odmítavému postoji vůči nim S pouţitím autentických textů seznamujeme ţáka s podstatou mediálních tlaků, aby se mohl rozhodovat na základě vlastního úsudku a dokázal společenským i mediálním tlakům odolávat Vedeme ţáka k tomu, aby uměl správně porozumět svým občanským právům a povinnostem V rámci jazykového vyučování získává ţák dovednosti pro jednání s úřady a institucemi Při práci s autentickými materiály v rámci jazykové výchovy vedeme ţáka k zodpovědnému posuzování událostí, zaujímání informovaného stanoviska Při slohovém výcviku zadáváme témata, jejichţ prostřednictvím se ţák vyjadřuje na základě vlastních zkušeností k problémům mezilidských vztahů, problémům politickým, kulturním, 4

5 KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI ekologickým Učitel ţákovi zprostředkovává pohled na tvorbu autorů různých národů a kultur, aby si ţák mohl uspořádat svůj pohled na multikulturní svět Motivujeme ţáka k tomu, aby v oblasti kultury nacházel vzory pro své občanské postoje Systematicky vedeme ţáky k řádnému plnění všech povinností a k dokončování zahájených aktivit Podporujeme vlastní iniciativu a tvořivost ţáka Vedeme ţáka ke kritickému hodnocení dosaţených výsledků dbáme na kultivovaný písemný projev a přehledné vedení poznámek Motivujeme ţáky k práci s jazykovými i literárními příručkami, slovníky, odbornou literaturou Podněcujeme ţáka k tomu, aby si uvědomil význam kultivovaného jazykového projevu pro svou budoucí profesi Výuku doplňujeme o praktické exkurze (redakce novin, knihovna, muzeum, galerie) c) Průřezová témata Ročník Třetí/septima Čtvrtý/oktáva Průřezové téma Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Ţijeme v Evropě MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí EV Člověk a ţivotní prostředí MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách 5

6 2. Vzdělávací obsah 3. ročník, septima Školní výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Literatura umělecká poezie a próza Orientuje se v rozpoznávání hlavních a nejvýznamnějších moderních uměleckých směrů a stylů, a to nejen v literární, ale i výtvarné oblasti tvorby. Porozumí básnickým textům, vyjadřuje své pocity z četby. Poezie česká 20. století. Wolker, Nezval, Seifert, Holan, Halas, Hora, Hořejší, Biebl, Orten, Deml, Zahradníček, Reynek a další. Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Osvojuje si přesný přehled hlavních proudů v české a světové literatuře. Analyzuje přečtený text, vlastními slovy ho reprodukuje a vysloví podstatné rysy díla, najde základní dějinné souvislosti. Pouţije jiţ nabyté znalosti z literární teorie, vyzná se v pojmech a literárních útvarech, to všechno v konkrétních dílech a na základě vlastní četby. Zdokonalí se ve vyjadřovacích schopnostech při reprodukci textů, popř. písemných referátů, esejů apod. Jazyk a jazyková komunikace Analyzuje texty a aplikuje nabyté poznatky o učivu v návaznosti na různé funkční styly Prostřednictvím textové analýzy rozpoznává tvar, význam a stylistické funkce ve větě. Orientuje se v terminologii, upevňuje si znalosti v oblastech jazykovědných lexikologii, morfologii, stylistice apod. Uţívá dovedností nabytých i v praktickém řečnickém výcviku. Próza v různých podobách a etapách světového a českého písemnictví, popř. drama. Výběr autorů a děl je přizpůsoben okamţité čtenářské zkušenosti ţáků. Rozbor základních mluvnických pojmů, jejich definice, příklady a moţnosti pouţití v textu. Výběr pojmů se opět řídí přáními ţáků a soustřeďuje se především na obtíţné jevy. Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě EV Člověk a ţivotní prostředí MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce Projekce filmů, dokumentů a různých mediálních děl. Setkávání s významnými osobnostmi, besedy, přednášky. Zhlédnutím vynikajících děl světové i české filmové tvorby si ţáci kultivují svůj vkus a rozšiřují kulturní rozhled. Osobní setkávání s významnými osobnostmi je pak velkou výzvou i inspirací k následování. Výběr filmové tvorby se řídí kriteriem kvality, aktuálnosti a časových moţností výuky. Setkávání s významnými osobnostmi je závislé také na aktuálních moţnostech pozvaných spisovatelů, pedagogů, umělců, vědců. Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách 6

7 Vlastní tvorba Prostřednictvím vlastní literární tvorby se ţáci učí chápat jednotlivé literární ţánry a útvary, stejně jako i funkční styly. Kalendárium Prohlubuje si znalosti o významných osobnostech literárních, uměleckých a vědeckých. Aktuality literární a společenskokulturní Získává základní informace o současném dění v oblasti literatury, vědy, kultury a společenského ţivota. Vytváří si vlastní hodnotový ţebříček a vlastní názory na aktuální události ve společnosti, snaţí se své postoje přesně formulovat a argumentovat. Sonet, haiku, volný verš, automatický text, slovní hříčky, aliterace apod. Povídka, aforismus, úvaha, bajka. Výběr osobností se přizpůsobuje aktuálnímu datu a výročí. Zdroj internetové stránky s tímto zaměřením. K této oblasti je nezbytné pracovat s internetovou sítí, dataprojektorem a stránkami s aktuálními informacemi. MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 4. ročník, oktáva Školní výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Literatura umělecká poezie a próza Orientuje se v rozpoznávání hlavních a nejvýznamnějších moderních uměleckých směrů a stylů, a to nejen v literární, ale i výtvarné oblasti tvorby. Porozumí básnickým textům, vyjadřuje své pocity z četby. Poezie česká 20. století. Kainar, Mikulášek, Blatný, Kolář, Skácel, Hrabě, Diviš, Jirous, zpívaná poezie, Ţáček, Šiktanc a další. Poezie světová, prokletí básníci, Rilke, surrealismus, Cocteau, Prévert, zpívaná poezie francouzská, angloamerická, ruská a další. 7 Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého

8 Osvojuje si přesný přehled hlavních proudů v české a světové literatuře. Analyzuje přečtený text, vlastními slovy ho reprodukuje a vysloví podstatné rysy díla, najde základní dějinné souvislosti. Pouţije jiţ nabyté znalosti z literární teorie, vyzná se v pojmech a literárních útvarech, to všechno v konkrétních dílech a na základě vlastní četby. Zdokonalí se ve vyjadřovacích schopnostech při reprodukci textů, popř. písemných referátů, esejů apod. Jazyk a jazyková komunikace Analyzuje texty a aplikuje nabyté poznatky o učivu v návaznosti na různé funkční styly Prostřednictvím textové analýzy rozpoznává tvar, význam a stylistické funkce ve větě. Orientuje se v terminologii, upevňuje si znalosti v oblastech jazykovědných lexikologii, morfologii, stylistice apod. Uţívá dovedností nabytých i v praktickém řečnickém výcviku. Projekce filmů, dokumentů a různých mediálních děl. Setkávání s významnými osobnostmi, besedy, přednášky. Zhlédnutím vynikajících děl světové i české filmové tvorby si ţáci kultivují svůj vkus a rozšiřují kulturní rozhled. Osobní setkávání s významnými osobnostmi je pak velkou výzvou i inspirací k následování. Vlastní tvorba Prostřednictvím vlastní literární tvorby se ţáci učí chápat jednotlivé literární ţánry a útvary, stejně jako i funkční styly. Próza v různých podobách a etapách světového a českého písemnictví, popř. drama. Výběr autorů a děl je přizpůsoben okamţité čtenářské zkušenosti ţáků. Rozbor základních mluvnických pojmů, jejich definice, příklady a moţnosti pouţití v textu. Výběr pojmů se opět řídí přáními ţáků a soustřeďuje se především na obtíţné jevy. Výběr filmové tvorby se řídí kriteriem kvality, aktuálnosti a časových moţností výuky. Setkávání s významnými osobnostmi je závislé také na aktuálních moţnostech pozvaných spisovatelů, pedagogů, umělců, vědců. Volný verš, automatický text, vlastní osobitá tvorba bez omezení stylu. Povídka, úvaha, reportáţ. Esej. kulturního prostředí Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě EV Člověk a ţivotní prostředí MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách 8

9 Kalendárium Prohlubuje si znalosti o významných osobnostech literárních, uměleckých a vědeckých. Aktuality literární a společenskokulturní Získává základní informace o současném dění v oblasti literatury, vědy, kultury a společenského ţivota. Vytváří si vlastní hodnotový ţebříček a vlastní názory na aktuální události ve společnosti, snaţí se své postoje přesně formulovat a argumentovat. Výběr osobností se přizpůsobuje aktuálnímu datu a výročí. Zdroj internetové stránky s touto tématikou. K této oblasti je nezbytné pracovat s internetovou sítí, dataprojektorem a stránkami s aktuálními informacemi. MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 9

10 Seminář českého jazyka a literatury 4. ročník, oktáva (čtyřhodinový) 1. Charakteristika předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět vznikl ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, částečně integruje průřezové téma Mediální výchova. Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje a prohlubuje poznatky a kompetence získávané v hodinách českého jazyka, s přesahem k dalším oborům a disciplínám, převáţně z umělecké činnosti, jako je film, divadlo, výtvarné umění, ale i společenský ţivot či historie. Specifickým rysem těchto seminářů je důraz na vlastní uměleckou tvorbu ţáků. Cílem výuky je kvalitní příprava k maturitní zkoušce a především k přijímacím zkouškám na VŠ. Předmět je volitelným nebo nepovinným předmětem. Hodinová dotace: 4.ročník/oktáva 4 vyučovací hodiny Formy realizace: Základem výuky je vyučovací hodina. Výuka předmětu Seminář českého jazyka a literatury je zaloţena především na výkladu, práci s literárním i autentickým textem, diskusi, psaných nebo mluvených ţákovských vystoupeních k vybraným tématům, procvičování získaných vědomostí a dovedností písemně nebo ústně. Vzdělávací obsah předmětu je dále doplňován návštěvou kulturních představení (divadlo, film, koncert), exkurzemi, návštěvami výstav, besedami s autory. Zvláštní poţadavek na ţáky je jejich vlastní literární tvorba a nebo tvorba s literární podstatou. Součástí učebního plánu je tradiční exkurze do Prahy (návštěva divadel, výstav, koncertů, setkání se spisovateli a vysokoškolskými pedagogy). K dalším doplňkovým aktivitám patří účast v soutěţích (Olympiáda českého jazyka, literární soutěţe, recitační soutěţe aj.), příprava vystoupení na školní akademii, vydávání studentského časopisu, nabídka kurzů v závěru školního roku Velký důraz se klade a prioritou je také rozšíření přípravy k nové formě maturitní zkoušky, tj. k přípravě na didaktický test. Podmínky výuky: Výuka probíhá v odborné učebně ČJ (zde je vybudován regulérní kinosál, takţe je tu moţnost kvalitních filmových představení, prezentací a vůbec moderních výukových forem), školní knihovně (sem se nakupují knihy vysoké úrovně a v souladu s kánonem literárních děl GUH) nebo v multimediálních učebnách s moţností vyuţití další promítací a počítačové techniky. Vyuţíván je taktéţ Studentský klub, kde probíhá tzv. autorské čtení a další aktivity. b) Výchovně vzdělávací strategie Kompetence KOMPETENCE K UČENÍ Strategie Hlavním úkolem je bezesporu prohloubení a zkvalitněnít tzv. čtenářské, resp. informační gramotnosti, z čehoţ vyplývá všechno níţe napsané Vedeme ţáky k pozitivnímu vztahu k mateřskému jazyku a k literatuře Vedeme ţáky ke správnému a efektivnímu zpracovávání poznámek, k uvědomělé práci s textem, k rozlišování objektivních a subjektivních sdělení Poţadujeme po ţácích, aby aktivně pracovali s odbornými jazykovými a literárními příručkami Vedeme ţáka k samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k jejich hodnocení Vyuţíváme ţákovy znalosti práce s informačními technologiemi Pracujeme různými metodami, vyuţíváme skupinovou práci a práci na projektech Vytváříme klidnou a optimistickou atmosféru pro práci, vedeme ţáky 10

11 k efektivní práci, ke kladení otázek a k obhajování vlastních názorů Umoţňujeme ţákům vyjadřovat vlastní názory, realizovat jejich vlastní nápady, podporujeme jejich tvořivost Poţadujeme tvůrčí a kritické myšlení, jasné formulování vlastních myšlenek, které jsou ale opřeny o získané vědomosti KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Navozujeme problémové situace vedeme ţáky k řešení problémů formou diskuze, vedeme ţáky k obhajování a prezentaci vlastních názorů, ke vhodné argumentaci a ke schopnosti respektovat postoje ostatních Na základě analýzy literárních textů vedeme ţáky k porovnávání problémů vyplývajících z textu s problémy osobními i celospolečenskými Vedeme ţáky ke kritickému a objektivnímu zhodnocení vstupních informací a vyhledávání dalších klíčových informací při pouţití všech dostupných zdrojů, hledání různých variant Při práci s textem podněcujeme ţáky k vytváření hypotéz a jejich ověřování KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Vedeme ţáky k efektivní, slušné a zdvořilé komunikaci v nejrůznějších situacích Pomáháme ţákům rozvíjet jejich vyjadřovací schopnosti ústní i písemné, dbáme na kultivovaný projev, na jasné formulace, věcnost a přesnost Vytváříme prostor pro vyjadřování vlastních myšlenek, názorů a postojů ţáků, učíme ţáky také naslouchat a vhodně reagovat Nabízíme ţákům různé způsoby komunikace, zdůrazňujeme vyváţené pouţití všech druhů komunikace, vedeme ţáky k racionálnímu vyuţívání ICT jako komunikačního nástroje Vedeme ţáky k odlišování spisovného a nespisovného projevu a vhodnému uţívání spisovných jazykových prostředků vzhledem ke svému komunikačnímu záměru Podněcujeme ţáky k rozlišování různých typů textů, záznamů, obrazů a jiných komunikačních prostředků Vedeme ţáka k porozumění a pouţívání odborného jazyka, k symbolickému vyjádření informací různého typu Poţadujeme po ţácích vhodný způsob prezentace vlastní práce před známým i neznámým publikem, je naprosto nezbytné zbavit ţáky strachu před publikem a neustále je připravovat k veřejnému vystupování, přednáškám a obhajobě svých názorů, to vše zase ale jen s vyuţitím nastudované faktografie, vědomostí, nikoliv jen prázdných frází! KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Při práci s literárními texty ţáci vnímají různé sociální role a pomocí jejich hodnocení si uvědomují postavení člověka ve společnosti Vedeme ţáky ke kladnému vztahu k našemu kulturnímu dědictví Na základě četby vedeme ţáky k uvědomění si patologických jevů a k odmítavému postoji vůči nim S pouţitím autentických textů seznamujeme ţáka s podstatou mediálních tlaků, aby se mohl rozhodovat na základě vlastního úsudku a dokázal společenským i mediálním tlakům odolávat KOMPETENCE OBČANSKÉ Vedeme ţáka k tomu, aby uměl správně porozumět svým občanským právům a povinnostem V rámci jazykového vyučování získává ţák dovednosti pro jednání s úřady a institucemi Při práci s autentickými materiály v rámci jazykové výchovy vedeme ţáka k zodpovědnému posuzování událostí, zaujímání informovaného stanoviska Při slohovém výcviku zadáváme témata, jejichţ prostřednictvím se ţák vyjadřuje na základě vlastních zkušeností k problémům 11

12 KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI c) Průřezová témata Ročník Čtvrtý/oktáva mezilidských vztahů, problémům politickým, kulturním, ekologickým Učitel ţákovi zprostředkovává pohled na tvorbu autorů různých národů a kultur, aby si ţák mohl uspořádat svůj pohled na multikulturní svět Motivujeme ţáka k tomu, aby v oblasti kultury nacházel vzory pro své občanské postoje Systematicky vedeme ţáky k řádnému plnění všech povinností a k dokončování zahájených aktivit Podporujeme vlastní iniciativu a tvořivost ţáka Vedeme ţáka ke kritickému hodnocení dosaţených výsledků Dbáme na kultivovaný písemný projev a přehledné vedení poznámek Motivujeme ţáky k práci s jazykovými i literárními příručkami, slovníky, odbornou literaturou Podněcujeme ţáka k tomu, aby si uvědomil význam kultivovaného jazykového projevu pro svou budoucí profesi Výuku doplňujeme o praktické exkurze (redakce novin, knihovna, muzeum, galerie) Průřezové téma Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách 2. Vzdělávací obsah 4. ročník, oktáva Školní výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Literatura umělecká poezie a próza Orientuje se v rozpoznávání hlavních a nejvýznamnějších moderních uměleckých směrů a stylů, a to nejen v literární, ale i výtvarné oblasti tvorby. Porozumí básnickým textům, vyjadřuje své pocity z četby. Současná poezie česká a poezie světová (s přesahem do historického literárního kontextu), písňové texty, slam poetry, hledání poetiky i v textech na první pohled nepoetických. Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 12

13 Osvojuje si přesný přehled hlavních proudů v české a světové literatuře. Analyzuje přečtený text, vlastními slovy ho reprodukuje a vysloví podstatné rysy díla, najde základní dějinné souvislosti. Pouţije jiţ nabyté znalosti z literární teorie, vyzná se v pojmech a literárních útvarech, to všechno v konkrétních dílech a na základě vlastní četby. Zdokonalí se ve vyjadřovacích schopnostech při reprodukci textů, popř. písemných referátů, esejů apod. Klíčová činnost k získání nových hlubších dovedností ve čtenářské gramotnosti. Jazyk a jazyková komunikace Analyzuje texty a aplikuje nabyté poznatky o učivu v návaznosti na různé funkční styly Prostřednictvím textové analýzy rozpoznává tvar, význam a stylistické funkce ve větě. Orientuje se v terminologii, upevňuje si znalosti v oblastech jazykovědných lexikologii, morfologii, stylistice apod. Uţívá dovedností nabytých i v praktickém řečnickém výcviku. Procvičování, opakování a následný rozbor didaktických testů (nová maturita) Vypracovává a analyzuje didaktické maturitní testy z minulosti, ať uţ cvičné nebo ostré, a tím získává zkušenosti se specifickou vyplňování těchto testů. Próza v různých podobách a etapách světového a českého písemnictví, popř. drama. Výběr autorů a děl je přizpůsoben okamţité čtenářské zkušenosti ţáků a také v souladu s kánonem literárních děl GUH. Rozbor základních mluvnických pojmů, jejich definice, příklady a moţnosti pouţití v textu. Výběr pojmů se opět řídí přáními ţáků a soustřeďuje se především na obtíţné jevy. Výběr didaktických testů je poměrně široký, archiv bohatý a volně přístupný. (VIZ oficiální webové stránky CERMAT) Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě EV Člověk a ţivotní prostředí MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Projekce filmů, dokumentů a různých mediálních děl. Setkávání s významnými osobnostmi, besedy, přednášky. Zhlédnutím vynikajících děl světové i české filmové tvorby si ţáci kultivují svůj vkus a rozšiřují kulturní rozhled. Osobní setkávání s významnými osobnostmi je pak velkou výzvou i inspirací k následování. Výběr filmové tvorby se řídí kriteriem kvality, aktuálnosti a časových moţností výuky. Setkávání s významnými osobnostmi je závislé také na aktuálních moţnostech pozvaných spisovatelů, pedagogů, umělců, vědců. Tato činnost je dost variabilní a mění se dle aktuální situace a moţností získávání kontaktů na významné osobnosti. Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke 13

14 Vlastní tvorba Prostřednictvím vlastní literární tvorby se ţáci učí chápat jednotlivé literární ţánry a útvary, stejně jako i funkční styly. Kalendárium Prohlubuje si znalosti o významných osobnostech literárních, uměleckých a vědeckých. Aktuality literární a společenskokulturní Získává základní informace o současném dění v oblasti literatury, vědy, kultury a společenského ţivota. Vytváří si vlastní hodnotový ţebříček a vlastní názory na aktuální události ve společnosti, snaţí se své postoje přesně formulovat a argumentovat. Volný verš, automatický text, vlastní osobitá tvorba bez omezení stylu. Povídka, úvaha, reportáţ. Esej. Výběr osobností se přizpůsobuje aktuálnímu datu a výročí. Zdroj internetové stránky s touto tématikou. K této oblasti je nezbytné pracovat s internetovou sítí, dataprojektorem a stránkami s aktuálními informacemi. spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií role médií v moderních dějinách MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke Spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí EaGS Globalizační a rozvojové procesy ţijeme v Evropě MEDV Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich významy Uţivatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách Poznávání a rozvoj osobnosti Sociální komunikace Spolupráce EaGS Globalizační a rozvojové procesy Ţijeme v Evropě MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke Spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 14

15 Konverzace v anglickém jazyce 3. a 4. ročník, septima, oktáva (dvouhodinová) 1. Charakteristika předmětu a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah povinně volitelného předmětu Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a navazuje na základní výuku předmětu Anglický jazyk. Znalost jazyka prohlubuje zejména v oblasti řečových dovedností. b) výchovně vzdělávací strategie Kompetence KOMPETENCE K UČENÍ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE OBČANSKÉ KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI Strategie Vedeme studenta k praktickému aktivnímu vyuţívání znalostí, tím také k jejich upevňování, systematizaci, propojování a rozšiřování. Zadáváním samostatných tvořivých úkolů a situací vedeme studenty k samostatnému učení. Vedeme studenty k vlastnímu rozšiřování slovní zásoby a vyuţití jazyka v komunikaci. Navozujeme takové situace ve kterých rozvíjíme studentovo samostatné uvaţování, dáváme prostor k řešení problémů a jeho zdůvodnění. Zadáváním různých úkolů rozšiřujeme studentovy komunikativní kompetence, seznamujeme s různými moţnostmi vyjádření funkcí (pravděpodobnost, moţnost...), vázání myšlenek a vyjadřování postojů. Dáváme co nejširší moţnosti k uplatňování a rozvíjení komunikativních dovedností. Vedeme studenty k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování a formulacím. Zdůrazňujeme vyuţívání všech druhů komunikace se zaměřením na ICT. Seznámením s různými moţnostmi vyjádření kultivujeme řeč studenta v cizím jazyce. Podporujeme kreativitu a spolupráci. Diskusemi o tématech spjatých s občanskými postoji studentů pomáháme ve formování vědomí práv a povinností občana demokratické společnost. Uvádíme slovní zásobu a situace s vyuţitím v oblasti pracovní a obchodní. Kladně hodnotíme aktivní a systematickou práci studentů. c) průřezová témata Ročník Třetí/septima Průřezové téma tématický okruh Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Sociální komunikace Morálka všedního dne Spolupráce soutěţ MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality EaGS Vzdělávání v Evropě a ve světě Ţijeme v Evropě EV 15

16 Čtvrtý/oktáva Člověk a ţivotní prostředí Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Sociální komunikace Morálka všedního dne Spolupráce soutěţ MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí EaGS Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí EV Člověk a ţivotní prostředí MEDV Média a mediální produkce Role médií v moderních dějinách Seznam použitých zkratek: Osobností a sociální výchova EaGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech MKV Multikulturní výchova EV Environmentální výchova MEDV Mediální výchova 2. Vzdělávací obsah 3. ročník, septima Školní výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poslech Ţák rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běţných tématech, se kterými se setkává ve škole, ve volném čase apod. Rozumí smyslu mnoha televizních a rozhlasových programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi osobního nebo pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny zřetelně a nepříliš rychle. Porozumí všemu, co se mu/jí říká ve spisovném mluveném jazyce. Běţná témata kaţdodenního ţivota, jako jsou rodinný ţivot škola, vzdělání a výchova nemoci a péče o zdraví stravování, jídla a nápoje nakupování, sluţby doprava cestování a turistický ruch bydlení příroda a ţivotní prostředí, počasí volný čas, záliby kultura, umění práce a zaměstnání. Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Sociální komunikace Morálka všedního dne Spolupráce soutěţ EaGS Vzdělávání v Evropě a ve světě Ţijeme v Evropě EV Člověk a ţivotní prostředí MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Komunikace Ţák dokáţe jazyk uţívat plynule, dostatečně přesně a účinně. Dokáţe komunikovat spontánně a gramaticky správně, aniţ by musel výrazně omezovat rozsah. Dokáţe účastnit rozhovoru plynule a spontánně tak, ţe můţe vést rozhovor s rodilým mluvčím. Bez přípravy se zapojí do hovoru o tématech týkajících se rodiny, koníčků, školy a aktuálních událostí. Jasně vysvětlí své názory za pomoci vhodných argumentů. Běţné komunikační obraty, fráze a ustálená spojení z různých oblastí ţivota, pouţití vhodných idiomů. Rozmanité způsoby vyjádření ţádosti, prosby, omluvy, souhlasu, nesouhlasu, překvapení, smutku a radosti, rady, návrhy, příčiny a účinky, srovnání 16 Bi péče o zdraví

17 Vyjádří různou míru emocí. Poradí si s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Samostatný ústní projev Ţák umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal své záţitky a události, své sny, naděje a cíle. Stručné zdůvodní a vysvětlí své názory a plány. Povypráví příběh. Písemný projev Dokáţe napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s osobními zájmy, napsat zprávu, předat informaci, vyvrátit určitý názor, napsat dopis, sestavit strukturovaný ţivotopis. Čtení Rozumí textům zabývajícím se běţnými tématy, čte prózu psanou aktuálním jazykem. Gramatická správnost Ţák se jen občas dopouští malých nebo nesystematických chyb a drobných chyb ve větné stavbě. Nedopouští se chyb, které by mohly způsobit nedorozumění. Popis osoby a jejích vlastností, věci, přírody, komentování tiskové zprávy, stručné vyprávění Vyprávění osobního záţitku, psaní osobního dopisu, vlastní ţivotopis Pouţívání členů, interpunkce, inverze 4.ročník, oktáva Školní výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poslech Ţák rozumí delším sloţitým textům, jak faktografickým tak beletristickým a je schopen rozeznat rozdíly ve stylu Komunikace Vyjadřuje se plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Pouţívá jazyk pruţně a efektivně jak pro společenské tak pracovní účely. Přesně formuluje své myšlenky a názory a vhodně navazuje na příspěvky mluvčích. Jasně a podrobně popisuje sloţitější témata, umí v samostatném projevu otevřít téma, nastínit problém, přizvat ostatní do diskuze, najít závěry a srozumitelně a přesně je formulovat. Disponuje širokým rejstříkem vhodných frází a idiomů k obohacení svého projevu. Písemný projev Ţák se umí jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Napíše podrobný dopis, pojednání nebo zprávu a zdůrazní zásadní body a myšlenky. Čtení Ţák rozumí delším sloţitým textům, jak faktografickým tak beletristickým a je schopen rozeznat rozdíly ve stylu. Témata rozšiřující běţnou komunikaci jako: meziosobní vztahy mnohonárodnostní tématika technika a věda historie a současnost naší země a velkých anglicky mluvících zemí média finance a ekonomika globální témata. Zevšeobecnění, shrnutí, zesilování a zeslabování tvrzení, dodatky, zdůrazňování slov, Psaní zpráv, esejí, ţádostí o místo. Vlastní četba a reprodukce textu s důrazem na hlavní myšlenky. Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Sociální komunikace Morálka všedního dne Spolupráce soutěţ EaGS Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí EV Člověk a ţivotní prostředí MEDV Média a mediální produkce Role médií v moderních dějinách MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Psychosociální aspekty interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí ZSV D Z 17

18 Gramatická správnost Ţák dobře zvládá široký repertoár slovní zásoby, coţ mu umoţňuje pohotově nahrazovat chybějící lexikální jednotky opisnými prostředky. Dobře ovládá idiomatické a hovorové výrazy. Ojediněle udělá malou chybu, ale nedopouští se zásadních chyb ve větné stavbě ani slovní zásobě. Participiální vazby, větné vzorce, předpony a přípony, nepravidelný plurál, slovesa have, get ve vazbách, frázová slovesa. 18

19 Seminář anglického jazyka II 3. a 4. ročník, septima, oktáva (dvouhodinový) 1. Charakteristika předmětu a) obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Seminář anglického jazyka vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Jeho cílem je rozšíření kompetencí v mluvených a psaných projevech a vytváření komplexní komunikační kompetence se zaměřením na přípravu pro zkoušky FCE, popř. CAE především v rozšíření a prohloubení témat. Seminář upevňuje a rozšiřuje jazyk, který studenti získali v základních hodinách. Práce v seminář zahrnuje práci s gramatikou a slovní zásobou jazyka procvičování čtení, mluvení, psaní a poslech. Časová dotace předmětu je ve 3. ročníku a septimě a ve 4. ročník a oktávě po dvou hodinách týdně. Do Semináře anglického jazyka se lze zapsat ve 4. ročníku bez návaznosti účasti v semináři ve 3. ročníku, neboť většina sekcí výuky je relativně samostatná a lze je vyuţívat flexibilně. Seminář směřuje k dosaţení znalostí B2/C1 v SERR. Při výuce jsou vyuţívány učebnice kurzů vedoucí k First Certificate Examination a další doplňkové materiály. b) výchovně vzdělávací strategie Kompetence KOMPETENCE K UČENÍ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strategie Vedeme ţáky k samostatnému pouţívání jazyka ve škole i mimo ni jako nástroje dorozumění. Navozujeme modelové situace z kaţdodenního ţivota a vedeme ţáky k reakci na vzniklou situaci. Pravidelnými cvičeními na slovní zásobu k jednotlivým tématům vedeme studenty k vlastnímu rozšiřování slovní zásoby a práci se slovníkem Zadáváním náročnějších gramatických cvičení a testovacích úkolů vedeme studenty k systematickému studiu gramatiky JA Dialogy, řízenými diskusemi, popisováním obrázků, vyprávěním příběhů jim umoţňujeme kombinovat nabyté znalosti a dovednosti s vlastní zkušeností a vlastními nápady v cizím jazyce a tím je upevňovat a rozvíjet. Zadáváním úkolů v angličtině je stimulujeme k řešení problémů a k logickému myšlení a vytváříme prostor k experimentování s jazykem, k hledání vlastních hypotéz a vyvozování závěrů. Navozováním problémů vedeme studenty k řešení vzniklých situací a komunikaci Argumentací v diskusích posilujeme rozvoj jazykových prostředků, spolupráci v rámci pracovní skupiny a schopnost logického uvaţování. Procvičováním písemného i ústního projevu a jeho následnou opravou dáváme ţákům moţnost pracovat s chybou, uvědomit si ji a postupně ji odstraňovat. 19

20 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE OBČANSKÉ KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI Řízenou komunikací v různých situacích učíme ţáky naslouchat a vhodně reagovat, vyjadřovat své postoje a názory výstiţně a v logickém sledu. Poslechem nahrávek rodilých i ostatních mluvčí v jazyce anglickém vedeme ţáka k rozvoji porozumění, správné výslovnosti a rozvoji komunikačních schopností. Vytváříme prostor k volnému komunikativnímu procvičování a rozvoji získaných vědomostí, rozvoji vlastní kreativity. Zadáváním dlouhodobějších samostatných úkolů vedeme ţáky k vyuţívání moderních informačních technologií a vyţadujeme, aby jejich prezentace splňovaly jazykové, typografické i estetické poţadavky. Zařazujeme takové aktivity, které vedou ţáky ke kooperaci a týmové práci, dělbě rolí a přebírání odpovědnosti za výsledek týmové práce. Při skupinové práci se ţáci učí respektovat názory druhých, obhajovat názory vlastní a učí se zvládat jak roli vedoucího skupiny, tak roli podřízeného. Samostatnými prezentacemi dáváme ţákům příleţitost vystupovat před kolektivem a obhajovat své názory, vybízíme je k diskusím a konstruktivní kritice. Poznáváním našich tradic a kulturního a historického dědictví vedeme studenty, aby je chránili a respektovali, aby sami přispívali k jejich tvorbě svou aktivní činností (literární, sportovní, taneční). Zařazováním reálií anglicky mluvících zemí umoţňujeme ţákům vnímat a srovnávat různá kulturní prostředí a respektovat jejich odlišnosti. Vedeme je k odpovědnosti za odstraňování diskriminace a předsudků vůči jiným národům a etnikům. V diskusích, navozených situacích a komentářích událostí ve světě i společnosti vedeme studenty k rozhodování na základě rozboru faktů a vlastního úsudku. Motivujeme ţáky k dosaţení co nejlepších znalostí jazyka anglického jako prostředku zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Podporujeme jejich vlastní iniciativu a tvořivost, zapojení do soutěţí a olympiád, zahraničních výměn a projektů, stanovování si vyšších cílů rozvoj osobnostního i odborného potenciálu. c) průřezová témata Ročník Třetí/septima Průřezové téma tématický okruh Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Sociální komunikace Morální hodnoty všedního dne Spolupráce a soutěţ EaGS Ţijeme v Evropě Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Globalizační a rozvojové procesy Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Vzdělávání v Evropě a ve světě MKV Základní problémy sociokulturních rozdílů Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráce mezi lidmi různého kulturního prostředí EV Člověk a ţivotní prostředí 20

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Žáci VI-VII a 2.-3. ročníku se mohou účastnit recitační a konverzační soutěže v anglickém jazyce. Anglická konverzace Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglická konverzace vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglické konverzaci v této etapě je dosažení

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.22. Cvičení z anglického jazyka

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.22. Cvičení z anglického jazyka 4.8.22. Cvičení z anglického jazyka Předmět Cvičení z anglického jazyka vychází z charakteristiky vzdělávacího oboru: Cizí jazyk-anglický jazyk. Vzdělávání v tomto předmětu navazuje na úroveň jazykových

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí

Hlavní metody vyučování slovní monologická metoda slovní dialogická metoda slovní metoda práce s učebnicí 6.7 Pojetí vyučovacího předmětu Další cizí jazyk Španělský jazyk. Obecné cíle výuky španělského jazyka Předmět ŠJ a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 13. - ČESKÝ JAZYK Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Český jazyk 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky německého jazyka je, aby ţáci získali základ komunikace v cizím jazyce především v oblasti zvukové podoby.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro ţáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2)

7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2) 7.2 Pojetí vyučovacího předmětu Cizí jazyk Anglický jazyk (úroveň B1, B2) Obecné cíle výuky Anglického jazyka(úroveň B1,B2) Předmět Anglický cizí jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedl k

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1. Obsahové vymezení Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací

Více

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na druhém stupni základní školy jako první

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk 4.3.2. Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem vyučování je získat zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více