ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA NIŽŠÍCH STUPNÍCH VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, Kadaň

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Velikost školy Vybavení školy Hygienické podmínky Charakteristika pedagogického sboru Charakteristika žáků Dlouholeté projekty mezinárodní spolupráce a další aktivity Spolupráce s rodiči a jinými subjekty CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Přijímací řízení Maturitní zkouška Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Svět práce Digitální technologie Laboratorní dovednosti Strana 2 (celkem 145)

3 5.17 Další cizí jazyk - Francouzský jazyk Další cizí jazyk - Německý jazyk Další cizí jazyk - Španělský jazyk Další cizí jazyk - Ruský jazyk HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Způsoby a pravidla hodnocení Kritéria hodnocení Ověřování klíčových kompetencí žáka Struktura vlastního hodnocení školy (autoevaluace) ZÁVĚR PŘÍLOHA Strana 3 (celkem 145)

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Oficiální název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání na nižších stupních víceletých gymnázií dle RVP ZV Motivační název: Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Vzdělávací program: osmiletý Denní studium Předkladatel Název školy: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Adresa školy: 5. května 620, Kadaň Jméno ředitele: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. Kontakty na školu: tel: URL: Identifikační údaje: IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel: Ústecký kraj Velká Hradební 3118/ Ústí nad Labem tel.: URL: Platnost dokumentu od: , aktualizace k (změna RVP ZV, doplnění standardů RVP ZV, změna v učebním plánu, dodatek volitelné předměty) Strana 4 (celkem 145)

5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost školy Škola má stanovenou maximální kapacitu 420 žáků. Výuka probíhá zpravidla v 16 třídách, z toho je 8 tříd osmiletého studia a 8 tříd čtyřletého všeobecného. Budova školy se nachází v centru města v bezprostřední blízkosti autobusového a vlakového nádraží, což umožňuje dobrou dopravní dostupnost pro žáky dojíždějící z Klášterce nad Ohří, Chomutova, Jirkova a blízkých vesnic. 2.2 Vybavení školy Škola je umístěna v historické budově z roku , zásadní rekonstrukce proběhla v letech V roce 1985 byla k budově přistavena druhá tělocvična. Žáci se učí v 16 kmenových třídách, mnohé z nich jsou zároveň odbornými učebnami český jazyk, občanská výchova, dějepis, zeměpis, výtvarná výchova, multimediální učebna, chemie, fyzika, biologie. Jazyková výuka probíhá v 5 jazykových učebnách (3 Aj, 2 Nj), laboratorní práce se provádějí v laboratoři chemie a fyziky. K výuce výpočetní techniky slouží 2 učebny IVT s 30 počítači, jedna z učeben je používána pro LINUX. Výuka tělesné výchovy a činnost sportovních kroužků probíhá ve 2 tělocvičnách, ve velké je umístěna horolezecká stěna, při malé tělocvičně je vybudovaná posilovna. Venkovní hřiště v současné době kvůli nevyhovujícímu povrchu nejsou k výuce využívána. Prostorná aula slouží nejen k výuce hudební výchovy, ale také ke konání besídek, divadelních představení, koncertů, besed, prezentací apod. Po celé škole je provedeno zasíťování s možností připojení každé učebny a kabinetu k internetu. V řadě učeben je pro výuku k dispozici počítač a dataprojektor, video a DVD přehrávač, v několika učebnách je také interaktivní tabule. Ve volných hodinách studenti využívají školní knihovnu a studovnu. Vedení školy podporuje využívání informačních technologií v práci učitelů, v kontaktu se žáky a rodiči. Běžná je vzájemná korespondence pomocí u, intranet, volný přístup k internetu. Vlastní webové stránky a prezentace školy na Facebooku jsou velmi populárním zdrojem informací o škole, akcích a výsledcích školy. Žáci a rodiče mohou přes internet sledovat suplování, rozvrh a pomocí elektronické žákovské knížky průběžně prospěch ve všech předmětech. 2.3 Hygienické podmínky Od poslední celkové rekonstrukce hlavní budovy v letech uběhlo 30 let, postupně se během posledních 10 let provádějí opravy a částečné rekonstrukce fasáda a předškolí, rozvody TUV, výměník, sociální zařízení v hlavní budově, podlaha v obou tělocvičnách. V letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce zaměřená na úsporu energií, jejíž součástí byla výměna oken a dveří, zateplení tělocvičny, rekonstrukce sociálních zařízení u tělocvičny apod. Strana 5 (celkem 145)

6 Vytápění budovy je zajištěno dálkovým topením přes vlastní výměník, regulace topení pomocí regulačních ventilů byla dořešena v rámci rekonstrukce. Stravování je zajišťováno během dne ve školním bufetu a pomocí automatů. Obědy poskytuje školní jídelna v Domově mládeže SOŠS a SOU, Kadaň. Zároveň je možné zajistit ubytování v témže objektu. Učitelé mají k dispozici sborovnu pro pořádání schůzí, jinak mají zázemí v kabinetech. Vlastní místnost mají uklízečky a administrativní pracovnice. Třídy postupně vybavujeme nábytkem umožňujícím respektovat výškové rozdíly, pro nejmladší žáky se snažíme vytvořit relaxační koutky. Žáci mají k dispozici internet v rámci bezdrátové sítě. Pro žáky jsou v suterénu k dispozici šatnové skříňky a samostatný přístup do šaten pomocí čipového docházkového systému. Jsme schopni zajistit výuku žáků se specifickými poruchami učení či s tělesným postižením. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Ve škole pracuje cca 30 interních vyučujících. Zastoupeny jsou všechny věkové kategorie, v posledních letech dochází ke generační obměně, početná nejstarší generace je postupně nahrazována nejmladší. Muži jsou zastoupeni přibližně 40 %. Celý pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. V rámci DVPP a interních školeních získávají učitelé informační gramotnost, kterou využívají při výuce a vnitřní a vnější komunikaci. Zajímavé je multikulturní složení sboru kromě Čechů Němka a Belgičan. Na škole pracuje kvalifikovaná výchovná poradkyně, metodik sociálně patologických jevů a koordinátor EVVO a koordinátor pro talentované žáky. Řada vyučujících se podílí na vzdělávacích, kulturních a sportovních akcích, vytváří výukové materiály, vede jazykové kurzy pro veřejnost, věnuje se odborné vědecké činnosti apod. 2.5 Charakteristika žáků Na škole studují žáci převážně z Kadaně a nejbližšího okolí. Na vyšším gymnáziu narůstá podíl žáků dojíždějících z Chomutova a Jirkova. Běžnou součástí školy jsou žáci národnostních menšin a cizí státní příslušníci. Vzhledem k osmiletému studiu mají žáci velké věkové rozpětí let. Zajišťujeme podmínky pro studium žáků se SPU a tělesným postižením. Strana 6 (celkem 145)

7 2.6 Dlouholeté projekty mezinárodní spolupráce a další aktivity Škola má dlouholetou tradici mezinárodní spolupráce s evangelickým gymnáziem v Annabergu, která je zaměřená na jazykovou komunikaci, ekologii, poznávání tradic a památek. Krátkodobější výměnné pobyty jsou využívány především žáky nižšího gymnázia. Výměnné pobyty s Gymnáziem ve Weissenburgu probíhající už od roku 1995 jsou určeny studentům vyššího gymnázia. Hlavním cílem je rozvíjení jazykových dovedností v německém jazyce. Každý rok pro žáky organizujeme zahraniční exkurze (střídavě Vídeň, Drážďany, Anglie, Skotsko, Holandsko, Francie, Slovensko). Učitelé organizují pro žáky řadu krátkodobých a dlouhodobých projektů s různým zaměřením. Z posledních let je možné jmenovat projekt Zmizelí sousedé, Společně do divadla, Studánky, Příběhy bezpráví, Mini GLOBE Games, Ekoškola, GLOBE, Recyklohraní, práce na výzkumné ploše na výsypkách, Gymnázium spojuje generace, projektové dny, Kadaňské pověsti Každoročně se žáci zúčastňují lyžařských a sportovně turistických kurzů, kulturních, historických a jiných exkurzí. Nově nastupujícím studentům je určen seznamovací kurz. Podařilo se využít hudebně nadaných žáků a ve škole vznikla hned 2 hudební tělesa rocková kapela J.E.S a vokálně instrumentální soubor Madrigal. Obě skupiny vystupují nejen na školních akcích, ale koncertují také na veřejnosti. V rámci snah školy otevřít se veřejnosti se každoročně otevírají kurzy cizích jazyků, nabízíme také práci s počítačem, přípravu ke studiu na vysokých školách. Nezapomínáme na charitativní akce, pravidelně se studenti podílejí na Srdíčkovém dni a udržují spolupráci s Dětským domovem v Mašťově. Kromě hojné účasti na soutěžích všech oborů a kategorií jsme také pořadateli olympiád a soutěží na okresní úrovni (německý jazyk, zeměpis, ekologie, sportovních soutěže). 2.7 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Škola se snaží být v co nejčastějším kontaktu s rodiči. Kromě třídních schůzek se pravidelně setkáváme při příležitosti besídek, akademií, prezentací projektů, Dni otevřených dveří a slavnostním předávání maturitních vysvědčení. Rodiče mají možnost kontaktovat učitele prostřednictvím u, telefonu, osobních setkání (konzultační hodiny vyučujících jsou uvedeny na stránkách školy). Informace o škole zveřejňujeme na webových stránkách školy. Zájmy rodičů hájí a podněty předává Sdružení přátel Gymnázia Kadaň a od roku 2006 pracuje Školská rada. Strana 7 (celkem 145)

8 Úzce spolupracujeme s městem Kadaň (zastupitelé, členové komisí, úklid okolí města, pomoc při projektech, dotace). Dlouholetá je spolupráce s Úřadem práce v Chomutově, městskou knihovnou, oblastním muzeem v Chomutově, Britskou radou a Goethovým institutem. Při rozhodování o volbě studia na vysoké škole a řešení výchovných problémů pomáhá výchovné poradkyni Pedagogicko-psychologická poradna v Kadani. Strana 8 (celkem 145)

9 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 Zaměření školy Školní vzdělávací program vychází z dlouhodobé tradice školy (200 let v roce 2004), zohledňuje vnitřní a vnější podmínky a vychází vstříc požadavkům žáků a jejich rodičů. K hlavním prioritám školy patří: vést žáky ke svědomité, cílevědomé práci a k dodržování pravidel stanovit jasná pravidla, dbát na jejich dodržování, podporovat cílevědomost a soutěživost, oceňovat výsledky práce podporovat a motivovat žáky k aktivnímu učení používat různé metody a formy výuky jako prezentace, práce s počítačem, soutěže, exkurze, skupinové práce, divadelní představení, projekty, besedy s absolventy podporovat výuku cizích jazyků pořádat výměnné pobyty, exkurze, umožnit žákům přípravu ke složení zkoušek s certifikátem. Žáci pokračují ve výuce anglického jazyka (ze ZŠ), v sekundě si volí další cizí jazyk rozvíjet práci s výpočetní a komunikační technikou žáci i učitelé využívat internet a intranet, dataprojektory, počítač v každé učebně, seminární práce, suplování, domácí úkoly a studijní materiály na počítači, elektronická žákovská knížka vychovávat ke zdravému životnímu stylu vést žáky ke správným stravovacím návykům a režimu, vhodnému společenskému chování, dbát na protidrogovou prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví podporovat ekologické chování a postoje zaměřit se na ekologický provoz školy, ekologické projekty, výzdobu tříd podporovat mimoškolní aktivity kroužky ve škole, zlepšit spolupráci s DDM Šuplík věnovat se nadaným žákům připravovat je k soutěžím, prezentovat výsledky v médiích, na akcích školy, obnovit školní časopis vychovávat žáky k samostatnosti a aktivitě zapojovat je do práce v projektech, spolupracovat se Studentskou radou podporovat dobré klima školy vytvářet vztah důvěry a vzájemného respektu mezi učiteli a žáky, upevňování vztahů na společných akcích, zajišťovat ochranu před šikanou rozvíjet komunikaci a spolupráci s rodiči snažit se více zapojit rodiče do dění ve škole, zlepšit oboustrannou informovanost, využít předávání informací prostřednictvím internetu Strana 9 (celkem 145)

10 vytvářet podmínky pro spolupráci s veřejností realizovat společné projekty, akce pro veřejnost, spolupráce s městem Kadaň, Městskou policií, K-centrem, Městským muzeem apod. 3.2 Profil absolventa Naše gymnázium nabízí žákům dobrou úroveň akademického vzdělání, rozvíjí jejich nadání, vědomosti a dovednosti tak, aby si do dalšího života odnesli dobrý všeobecný přehled o poznatcích ze základních oborů lidského vědění a mohli tak navázat na další studium. Absolvent : umí se samostatně vzdělávat a chápe společenský a osobní význam svého dalšího vzdělávání získané vědomosti a dovednosti dokáže vzájemně využít a propojit dokáže se stanovit životní cíle na základě analýzy svých vlastních možností a schopností dokáže se vyjadřovat výstižně, souvisle, kultivovaně v nejrůznějších praktických životních situacích umí používat moderní informační technologie je schopen pracovat samostatně i v kolektivu, vhodnou formou prezentovat výsledky své práce umí být tolerantní k názoru druhých, k jiným lidem a kulturám podílí se na ochraně životního prostředí i kulturních a společenských hodnot zodpovědně se chová při akcích školy přiměřeně svému věku projevuje cílevědomost, odpovědnost za výsledky své práce, schopnost objektivního sebehodnocení a je hrdý na příslušnost ke své škole 3.3 Přijímací řízení uchazeči s výborným prospěchem v pololetí 5. ročníku na ZŠ budou přijímáni bez přijímacích zkoušek v přijímacím řízení bude zohledněn kromě testu prospěch v pololetí 5. třídy, úspěchy v soutěžích, změněná pracovní schopnost apod. detailní kriteria budou uveřejněna na www stránkách pro daný školní rok. Strana 10 (celkem 145)

11 3.4 Maturitní zkouška Vzdělávací program bude po 8 letech ukončen maturitní zkouškou. Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění určí ředitel školy v profilové části maturitní zkoušky nabídku a formu povinných zkoušek. Specifikace formy maturitní zkoušky je stanovena v rámci Školního vzdělávacího programu pro vyšší stupeň osmiletého a čtyřleté gymnázium dle RVP G. 3.5 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Charakteristika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami : Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením - tělesným, zrakovým, sluchovým, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení. Dále sem patří žáci se zdravotním znevýhodněním způsobeným zdravotním oslabením nebo dlouhodobým onemocněním. Do této skupiny patří také žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstají žáci pocházející z majoritní populace. Jsou to žáci z různých u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace. Všem těmto žákům je potřeba věnovat specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se bude uskutečňovat ve škole formou individuální integrace do běžných tříd. Žákům budou vytvořeny podmínky pro úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Žáci jako jednotlivci se ve svých individuálních vzdělávacích potřebách liší, a proto je potřeba při plánování a realizaci vyučovacího procesu vycházet z konkrétní identifikace a popisu speciálních potřeb žáka. Pro úspěšné vzdělávání těchto žáků se budeme snažit na škole zabezpečit následující podmínky: budou odstraněny architektonické bariéry a provedeny potřebné změny úpravy interiéru školy a třídy tak, aby byly dostupné i tělesně postiženým žákům při stanovování obsahu, forem a metod výuky bude vždy uplatňován princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu podle potřeb žáka žákovi bude umožněno používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám při hodnocení výsledků bude vždy zohledněn druh, stupeň a míra postižení nebo znevýhodnění budeme se snažit zkvalitňovat připravenost pedagogických pracovníků pro práci s těmito žáky tak, aby byli schopni uplatňovat odpovídající učební styly v případě potřeby a v souladu s právními předpisy umožní škola působení asistenta Strana 11 (celkem 145)

12 při vzdělávání těchto žáků bude škola spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka a bude podporovat i spolupráci s odborníky z jiných rezortů (psychology, speciálními pedagogy, sociálními pracovníky). Protidrogová prevence Na škole pracuje preventista sociálně nebezpečných jevů, který se spolu s výchovnou poradkyní zaměřuje na prevenci a řešení problémů s kouřením, alkoholem, drogami, šikanou apod. Preventista každoročně zpracuje minimální preventivní program, pro žáky zajišťuje informační besedy, nástěnku, konzultace. Sám se průběžně se vzdělává a spolupracuje s preventistou na MěÚ a PPP Kadaň. Kariérové poradenství Výchovná poradkyně ve spolupráci s vedením školy, rodiči, třídními učiteli a PPP Kadaň má v náplni práce 3 okruhy. Věnuje se výchovným problémům žáků, žákům se speciálními potřebami a kariérovému poradenství. 3.6 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných. Charakteristika žáků mimořádně nadaných Pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka mohou učitelům se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka poskytnout psychologové v pedagogicko- psychologických poradnách. Identifikace mimořádného nadání je dlouhodobý proces a uplatňují se při něm metody pedagogické, psychologické i laické. Jde především o pozorování žáků při školní práci, rozbor výsledků práce žáka a portfolio žáka, hodnocení různých testů a úloh, rozhovory se žákem i jeho rodiči. Mimořádně nadaný žák svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky, což muže způsobit problematický přístup k pravidlům školní práce. Tito žáci mají sklon k perfekcionalismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, který může být i kontroverzní. Mají zálibu v řešení problémových úloh, zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi v oboru jejich zájmu. Umí se dobře koncentrovat na práci, mají výbornou paměť, hledají a nacházejí kreativní postupy řešení, rychle se orientují v učebních postupech. Mimořádně nadané děti mají silnou tendenci k introverzi. Některé jejich osobnostní vlastnosti mohou znesnadňovat vytváření nekonfliktních vztahů ať již k vrstevníkům nebo k učitelům, popřípadě i k sobě samým. Podmínky vzdělávání žáků mimořádně nadaných Pro vytváření pozitivního klimatu mimořádně nadaným žákům je zapotřebí dostatek vnímavosti okolí ke specifikům žáka. Pro mimořádně nadané žáky je důležité, aby se stali členy komunity, do které patří vzhledem ke svému věku, a to i přesto, že tito žáci obvykle snadno komunikují s dospělými nebo staršími spolužáky. Snaha takto nadaných o včlenění do přirozené vrstevnické skupiny je často spojena s tendencí k popření vlastních schopností. Strana 12 (celkem 145)

13 Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků bude způsob výuky vycházet důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace podle nadání žáka : každému žákovi bude vytvořen individuální vzdělávací plán žákovi budou zadávány specifické úkoly, které mu umožní doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu žáci budou zapojováni do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů (olympiády) žáci budou zapojováni do mimoškolních činností v oblastech, ve kterých vynikají v mimořádných případech může být žákovi umožněna účast ve výuce některých předmětů ve vyšších ročnících. Strana 13 (celkem 145)

14 3.7 Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Strategie a postupy k vytváření kompetencí Příklady Kompetence k učení ve výuce je kladen důraz na práci s textem a s informacemi žák zpracovává referáty učitel využívá k výuce projekty každý žák si tvoří své jazykové portfolio učitel vztahuje obsah učiva na osobní zkušenosti žáka žákovi je umožněn přístup k informacím učitel důslednou kontrolou domácích úkolů vede žáka k pravidelné přípravě na vyučování ve výuce je kladen důraz na práci s textem, vyhledávání informací žák zpracuje seminární práci Kompetence k řešení problémů žák se zapojuje do soutěží učitel zařazuje do výuky řešení zajímavých problémových úloh žák při řešení úloh začíná porozuměním, hledá vhodné postupy, informace, metody, pomůcky, využívá spolupráce se spolužáky, formuluje závěr žák se zapojuje do soutěží učitel připravuje výuku tak, aby žák hledal různá řešení, řešil netradiční problémové úlohy Kompetence komunikativní žák prezentuje před třídou referát učitel zařazuje do výuky řečnická cvičení při řešení problémových úloh a práci v projektech učitel zařazuje diskusní fórum učitel se orientuje na skupinovou práci, při níž žáci musí komunikovat žák se účastní mezinárodních projektů učitel neopomíjí ústní zkoušení učitel klade důraz na adekvátní verbální i neverbální komunikaci ve vztahu žák - učitel žáci navzájem žák se účastní mezinárodních projektů Kompetence sociální a personální učitel se orientuje na skupinovou práci žák pracuje na projektech učitel zařazuje meziročníkovou spolupráci např. při projektovém dnu žák prezentuje řešený projekt učitel se orientuje na skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení žák prezentuje řešený projekt Kompetence občanské učitel ve výuce posiluje volbou témat cítění pro vlast, obec a rodinu učitel organizuje divadelní představení, exkurze učitel zařazuje do výuky regionální literaturu, exkurze do okolí učitel a žák respektují pravidla slušného chování a školního řádu učitel při výuce spolupracuje s úřady a institucemi učitel a žák respektují práva a povinnosti vyplývající ze školního řádu Strana 14 (celkem 145)

15 Klíčové kompetence Strategie a postupy k vytváření kompetencí Příklady Kompetence pracovní žák se zapojuje do zájmových kroužků žák si sám vyrábí drobné pomůcky k výuce žák rozvíjí své laboratorní a IT dovednosti učitel důsledně kontroluje domácí přípravu, vedení sešitů, práce žáků žáci se zapojují v zájmových kroužcích Environmentální výchova Multikulturní výchova učitel klade důraz na prožitek zejména při výuce Bi žák se chová v přírodě jako správný turista žák dokáže správně třídit odpady žák se zapojuje do výměnných pobytů v zahraničí 3.8 Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou začleněna do výuky předmětů Biologie, Občanská výchova a zeměpis. Konkrétní členění je uvedeno v poznámkách k učebnímu plánu. Strana 15 (celkem 145)

16 4 UČEBNÍ PLÁN 4.1 Tabulace učebního plánu Předmět Prima Sekunda Tercie Kvarta Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Svět práce Digitální technologie Laboratorní dovednosti Další cizí jazyk Volitelný předmět Celkem Strana 16 (celkem 145)

17 Poznámky k učebnímu plánu Český jazyk a literatura Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura z RVP ZV navýšený o 2 disponibilní hodiny. Cizí jazyk Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk z RVP ZV navýšený o 1 disponibilní hodinu Matematika Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. Navýšení o 2 disponibilní hodiny. Informatika a výpočetní technika Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Informační a komunikační technologie z RVP ZV navýšený o 1 disponibilní hodinu Dějepis Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a společnost, oboru Dějepis z RVP ZV Občanská výchova Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a společnost, oboru Výchova k občanství z RVP ZV. Předmět zahrnuje průřezové téma EGS. Předmět zahrnuje průřezová témata MEDV, MKV, OSV, VDO. Fyzika Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a příroda z RVP ZV Chemie Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a příroda z RVP ZV Biologie Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a příroda z RVP ZV a 3 h z oblasti Člověk a zdraví, obor Výchova ke zdraví. Předmět zahrnuje průřezové téma ENV. Zeměpis Strana 17 (celkem 145)

18 Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a příroda z RVP ZV. Předmět zahrnuje průřezové téma EGS. Hudební výchova Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávacího obsahu oblasti Umění a kultura, oboru Hudební výchova z RVP ZV Výtvarná výchova Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávacího obsahu oblasti Umění a kultura, oboru Výtvarná výchova z RVP ZV Tělesná výchova Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a zdraví, obor Tělesná výchova z RVP ZV Svět práce Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a svět práce z RVP ZV Digitální technologie Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a svět práce z RVP ZV Laboratorní dovednosti Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a svět práce z RVP ZV Další cizí jazyk Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Další cizí jazyk z RVP ZV dotovaný z disponibilních hodin Volitelný předmět Volitelné předměty jsou Estetická výchova výtvarná a Estetická výchova - hudební. Využity jsou 2 disponibilní hodiny. Do ŠVP se vkládají jako Příloha 1 Standardy pro základní vzdělávání. Standardy jsou určeny na pomoc školské praxi a jejich smyslem je účinně napomáhat při dosahování cílů stanovených v RVP ZV. Strana 18 (celkem 145)

19 5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Český jazyk a literatura spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Jeho časová dotace je v primě a sekundě víceletého gymnázia 5 hodin týdně a v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. V jazykové a komunikační části předmětu by si měli žáci osvojovat spisovnou podobu jazyka, měli by prakticky ovládat základy českého pravopisu a umět rozpoznat spisovné a nespisovné formy jazyka. Cílem výuky je nejen porozumění textu, ale i vlastní výstižné a srozumitelné vyjadřování žáků - v mluvené i psané podobě. Předmět vytváří předpoklady k úspěšnému dorozumívání mezi lidmi, učí žáky vhodným způsobem reagovat na různé formy sdělení, tzn. žáci jsou schopní vyjadřovat své myšlenky a pocity i vzhledem ke komunikační situaci a k adresátovi. Výuka je vždy založena na práci s textem, využívají se navíc různé zdroje informací, a tak jsou žáci schopní využívat různé příručky (slovníky, Pravidla českého pravopisu atd.) a pracovat s nimi. V literární části předmětu se žáci seznamují s různými formami slovesného uměleckého díla, prostřednictvím literatury si osvojují základní kulturní hodnoty a seznamují se nejen s českým kulturním dědictvím. Vytvářejí si vlastní postoje a jsou vedeni k formulaci vlastního názoru o přečteném díle. Ve výuce se často využívá mezioborových vztahů (např. s dějepisem, estetickými výchovami). Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel Žák vede žáky k vyhledávání a třídění informací vede žáky k užívání správné terminologie vyhledává a třídí informace osvojuje si jazykové a literární pojmy Strana 19 (celkem 145)

20 Kompetence k řešení problémů Učitel Žák motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat další řešení samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení vyhledává informace vhodné k řešení problému Kompetence komunikativní Učitel Žák zařazuje řečnická cvičení klade důraz na verbální i neverbální komunikaci ve vztahu žák-učitel, žáci navzájem formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu účinně se zapojí do diskuse a vhodně obhajuje své názory Kompetence sociální a personální Učitel Žák zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu vyžaduje dodržování pravidel slušného chování posiluje sebedůvěru žáků učí se spolupracovat ve skupině učí se věcně argumentovat Kompetence občanské Učitel Žák motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví zapojuje žáky do kulturního dění účastí na kulturních akcích aktivně se zapojuje do kulturního dění získává pozitivní postoj k uměleckým dílům Kompetence pracovní Učitel Strana 20 (celkem 145)

21 rozvíjí u žáků smysl pro povinnost vyžadováním přípravy na výuku, vhodnými úkoly Žák získává pravidelné pracovní návyky zapojuje se do práce při exkurzích Strana 21 (celkem 145)

22 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ročník Výstupy Učivo Poznámky s pomocí učitele správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci v písemném projevu se učí zvládat pravopis lexikální a morfologický rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě spisovně vyslovuje česká slova rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití pracuje s jazykovědnými příručkami tvarosloví - slovní druhy, mluvnické významy a tvary slov skladba - větné členy, věta jednoduchá zvuková stránka jazyka - spisovná a nespisovná výslovnost, modulace souvislé řeči (přízvuk slovní a větný), intonace, členění souvislé řeči (pauzy, frázování) rozvrstvení národního jazyka řeč a jazyk (spisovný a nespisovný jazyk, útvary národního jazyka) práce s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost jazyková výchova uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování prima dorozumívá se výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci odlišuje spisovný a nespisovný projev rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji vyplňování jednoduchých tiskopisů vzkaz, inzerát, objednávka, zpráva, oznámení, pozvánka, SMS zpráva dopis osobní, úřední popis a jeho funkce komunikační a slohová výchova využívá poznatků o popisu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu vypravování výpisky vyhledává klíčová slova v textu uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování dokáže odlišit přímou řeč Strana 22 (celkem 145)

23 Ročník Výstupy Učivo Poznámky využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů využívá základy studijního čtení, vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu můj domov- bejvávalo (základní literární pojmy ústní lidová slovesnost-říkadla, přísloví, hádanky, pohádka, pověst) za dobrodružstvím v nebezpečí ( dobrodružná próza, pravěk) tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie v zahradě, v lese, na horách - texty s přírodní tematikou, poezie (sloka, verš, rým), dobrodružné příběhy o zvířatech (motiv, symbol, metafora, personifikace) snaží se reprodukovat přečtený text, jednoduše popsat strukturu rozpozná rozdíl mezi výrazovou formou poezie a prózy, porovná je i jejich funkci porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním a filmovém zpracování uceleně reprodukuje text nevšední příběhy,ve škole fantazie (próza s fantastickými tématy humor, nadsázka, dialog, přímá a nepřímá charakteristika postavy, typické vlastnosti fantastické literatury, obraznost, rčení) ve škole, doma, mezi kamarády (příběhy s kolektivním hrdinoucharakteristika postavy, pásmo postav,přímá řeč, dialog) literární výchova a to je ta krásná země texty o rodné zemi, poezie, próza, tradice, folklór vytváření vlastních textů a vlastního výtvarného doprovodu k literárním textům sekunda samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu a Slovníkem spisovné češtiny rozpoznává přenesená pojmenování nauka o významu slov (slova mnohoznačná a jednoznačná, slovo a sousloví, rčení, synonyma jazyková výchova Strana 23 (celkem 145)

24 Ročník Výstupy Učivo Poznámky rozlišuje a příklady textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření nových slov tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci určuje druhy vět podle postoje mluvčího v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí a homonyma, odborné názvy nauka o tvoření slov (slovní zásoba a její obohacování, způsoby tvoření slov) tvarosloví skladba druhy vět podle postoje mluvčího, věty dvojčlenné, jednočlenné a větné ekvivalenty, větné členy, druhy vedlejších vět pravopis shoda podmětu s přísudkem, psaní velkých písmen ve vlastních jménech vhodně užívá jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení uspořádává informace v textu s ohledem na jeho účel charakteristika subjektivně zabarvený popis popis uměleckého díla žádost životopis komunikační a slohová výchova rozlišuje základní literární druhy a žánry uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla porovnává různé ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování rozlišuje základní literární druhy a žánry rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie formuluje písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení můj domov, chrám i tvrz esej, estetická funkce jazyka, mateřský jazyk, alegorie bylo nebylo, odkud a kam mýtus, mytologie, Bible, Starý zákon, apokryf, intimní lyrika milostná ve zvířecím zrcadle bajka, pointa, alegorie, humor a satira, povídka, symbol svatý Václave chorál, legenda, kronika co nás zajímá o zvířatech a lidech fejeton, povídka, volný verš ve službě bohu, králi a dámě středověký hrdinský a rytířský epos, kronika, pověst, rytířský román, trubadúrská lyrika, parodie bylo, nebylo, byl jednou jeden (pohádka, moderní autorská literární výchova Strana 24 (celkem 145)

25 Ročník Výstupy Učivo Poznámky pohádka, drama, humor v literatuře, parodie) můj domov, otec vlasti biografie, pověst, legenda, kronika, balada, romance můj domov, žij pravdu historický román, memoár, kroniky co nás zajímá o lidech a robotech sci-fi povídka, dobrodružný román, sci-fi drama nápady literárního klauna komično v literatuře, nonsens, limerik, vizuální poezie, jazyková hra, druhy rýmů tercie správně vyslovuje běžně užívaná cizí slova rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov vědomě používá spisovných tvarů slov v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí obohacování slovní zásoby nauka o tvoření slov, slova přejatá tvarosloví pravopis i/y v koncovkách, předpony s-, z-,vz-, skupiny bě/bje, pě, vě/vje/ mě/mně skladba věta jednoduchá a souvětí, druhy vedlejších vět, významové poměry v souvětí souřadném, interpunkce v souvětí jazyková výchova rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití obecné poučení o jazyce skupiny jazyků, rozvrstvení národního jazyka formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu výtah odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru výklad mluvený a psaný komunikační a slohová výchova v mluveném projevu vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči úvaha vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování Strana 25 (celkem 145)

26 Ročník Výstupy Učivo Poznámky pokusí se o vlastní tvořivé psaní, o vyjádření vlastního postoje k sdělovanému obsahu formuluje ústně i písemně dojmy z četby a názory na umělecké dílo tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie rozlišuje základní literární druhy a žánry porovnává různé ztvárnění téhož námětu v literárním a filmovém zpracování uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla cesty a návraty biografická literatura faktu a biografický román, cestopis vyšla hvězda nad Betlémem Bible, Nový zákon, křesťanská tradice v literatuře, legenda, pověst sen, láska a smrt lidová poezie a její ohlasy, balada, drama tragédie, komedie, činohra, dialog, monolog básnická povídka a romantická lyrika, romantická povídka a román šoa povídka, epigram, deník, komiks, soucit, solidarita, tolerance, svoboda literární výchova snaží se objasnit rozdíl mezi literaturou hodnotnou a konzumní čtu, čteš, čteme téma dospívání, humoristická literatura, hrdinové fantasy literatury a mýtů, dobrodružná a sci-fi literatura kvarta spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova rozlišuje a příklady textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření nových slov rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace v písemné projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí slovní zásoba a význam slova slovo a sousloví, věcné významy slov, rozvoj slovní zásoby, významové vztahy mezi slovy, rozvrstvení slovní zásoby nauka o tvoření slov stavba slova, odvozování, skládání, zkracování slov skladba věty dvojčlenné a jednočlenné, větné ekvivalenty, tvoření vět a souvětí mluvnický zápor, skladební dvojice, věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá, souvětí souřadné a podřadné, druhy vět vedlejších, významové poměry, rozbory složitějších souvětí, samostatný větný člen, oslovení, vsuvka, věta neúplná tvarosloví jazyková výchova Strana 26 (celkem 145)

27 Ročník Výstupy Učivo Poznámky samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace pravopis lexikální, morfologický, syntaktický zvuková stránka jazyka hlásky a hláskové skupiny, větný přízvuk, větná melodie obecné výklady o jazyce projev mluvený a psaný, slovanské jazyky, vývoj jazyka, útvary českého jazyka, jazykověda a její disciplíny, jazyková kultura zapojuje se do diskuse rozpozná manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu samostatně připraví a s oporou o text přednese referát využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmu ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji úvaha proslov referát diskuse fejeton funkční styly komunikační a slohová výchova rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i krása je v pravdě realismus v literatuře moderna prokletí básníci, anarchisté, impresionismus, symbolismus, dekadence avantgarda futurismus a dadaismus, poetismus a surrealismus neklidné 20. století o té první velké válce; kříže, srpy, kladiva; o té druhé velké válce; mezi lidmi literární výchova Strana 27 (celkem 145)

28 Ročník Výstupy Učivo Poznámky filmovém zpracování vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích sociální balada, povídka, román, esej, memoáry, absurdita, existencialismus čtu, čteš, čteme pohádky nepohádky pohádka jako filozofický, satirický či humorný pohled na problémy lidského života o lásce sladké a hořké lidské vztahy v literárních druzích příběhy strašné i směšné černý humor, parodie, jazyková komika ukázky ze současné literatury, vytváření vlastních textů 5.2 Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět anglický jazyk je zařazen samostatně v primě až kvartě v hodinové dotaci vyučovací hodiny týdně. Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem 15 studentů. Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. Rozvíjejí se dovednosti porozumění mluvenému slovu, psanému textu a aktivnímu použití jazyka. Žák je schopen vést rozhovor na dané téma a hovořit o základních oblastech lidského života. Žák si osvojuje základní gramatické jevy v anglickém jazyce a je schopen je porovnat s jazykem českým. Výuka průběžně seznamuje žáky s reáliemi anglicky hovořících zemí, což vede k pochopení odlišností cizojazyčných kultur. Ve výuce se využívají metody a formy práce založené na spolupráci žáků. Žáci pracují ve dvojicích a malých skupinách, jsou schopni vzájemně komunikovat a aktivně se zapojují do výuky. Samostatně dokáží prezentovat své názory v anglickém jazyce. Hodnocení žáka sleduje jeho schopnost reagovat na pokyny, vést rozhovor v běžných situacích a hovořit o praktických tématech. Opírá se o jeho schopnost pracovat s anglickým textem, schopnost spolupracovat a přemýšlet. Hodnocení je také založeno na výsledcích písemných testů zaměřených na pravopis, gramatické jevy a slovní zásobu. Klíčové kompetence Kompetence k učení Na konci základního vzdělávání žák: Strana 28 (celkem 145)

29 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí jazykové informace a efektivně je využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a komunikaci operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní schopnosti Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák: rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, Strana 29 (celkem 145)

30 respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj Kompetence občanské Na konci základního vzdělávání žák: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu respektuje, chrání a ocení tradice a kulturní i historické dědictví v národní, kontinentálním a globálním rozměru, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí Kompetence pracovní Na konci základního vzdělávání žák: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Ročník Výstupy Učivo Poznámky Prima Umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády (jméno, věk apod.). Slovesa být, v kladné větě i v záporu Průběžně využíváno: Umí pozdravit a odpovědět na pozdrav v různých formálních i neformálních situacích. Abeceda a hláskování Hutchinson, Tom. Project 1, 2. Dokáže hláskovat slova. Přídavná jména Oxford University Press. Student s book, Workbook, Strana 30 (celkem 145)

31 Ročník Výstupy Učivo Poznámky Teacher s book. Umí popsat, kde se co nachází. Přivlastňovací zájmena Audiokazety k učebnici Project Obrázkové materiály, plakáty a mapy. Zvládne popsat byt nebo dům, místnosti a jejich vybavení. Přivlastňovací pád Časopis Hello Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně Množné číslo neprav. podst. jmen Projekt Já a můj svět Počítá do sta. Číslovky Projekt Můj volný čas Umí přivlastňovat. Předložky místa Projekt Lidé Dokáže napsat jednoduchý pohled. Vazba there is/are Je schopen sdělit své osobní údaje. Přivlastňovací přídavná jména Používá číslovky v praxi (ceny, věk atd.). Slovesa mít Dokáže hovořit o domácích miláčcích. Ukazovací zájmena Umí vyjmenovat dny v týdnu. Množné číslo podstatných jmen Sestaví rozvrh hodin. Přítomný čas prostý, otázka a zápor Mluví o denním režimu, o zálibách. Určování času Dokáže říct, kolik je hodin. Sloveso moci a muset Umí popsat města a budovy ve městě. Předložky místa Orientuje se ve městě a umí popsat Rozkazovací způsob 1. os. Strana 31 (celkem 145)

32 Ročník Výstupy Učivo Poznámky cestu. mn.č. Chápe rozdíl mezi musím a mohu. Přítomný průběhový čas, zápor, otázka Umí popsat lidské tělo, oblečení Člen určitý a neurčitý Hovoří o domácích pracích. Předložky Umí rozeznat průběhovost od pravidelnosti a všeobecnosti. Řadové číslovky Umí se v obchodě zeptat na cenu zboží. Datum, měsíc Hovoří o sportu. Použití obou přítomných časů Umí vyplnit osobní údaje do formuláře. Hovoří o ročních obdobích, počasí, zvycích a koníčcích. Umí detailně hovořit o svých blízkých. Sekunda Dokáže popsat zvířata a jejich život Přídavná jména Průběžně využíváno: Umí rozeznat rozdíl mezi some a any Zájmena ukazovací Hutchinson, Tom. Project 2. Oxford University Press. Student s book, Workbook, Teacher s book. Porovnává současnost s minulostí 4.pád osobních zájmen Audiokazety k učebnici Project Domluví se u lékaře Zájmena some a any Časopis Hello. Dokáže vyjádřit blízkou budoucnost a vlastní odhodlání Minulý čas slovesa být Obrázkové materiály, plakáty a mapy Hovoří o stravování Minulý čas prostý, zápor, otázka Anglicko-český a českoanglický slovník. SPN. Strana 32 (celkem 145)

33 Ročník Výstupy Učivo Poznámky Umí si objednat jídlo v restauraci Vazba going to Průběžně doplňkové texty ke každé lekci. Je schopen vyjádřit množství u hromadných, látkových a pomnožných podstatných jmen Počitatelná a nepočitatelná podst. jména Umí porovnat dvě věci Stupňování přídavných jmen Projekt Moje zvíře Používá základní přirovnání Porovnávání as as Projekt Moje země Využívá stupňování při popisu zeměpisných reálií, zvířat a lidí. Umí mluvit o základních událostech ve svém životě Minulý čas v otázce, kladné větě a v záporu Průběžně využíváno: Tercie Orientuje se v rodokmenu a rodinných vztazích Předložka ago Hutchinson, Tom. Project 3. Oxford University Press Dokáže zdvořile požádat o pomoc Sloveso like ve vazbě se slovesy Student s book, Workbook, Teacher s book Umí hovořit o volnočasových aktivitách svých a své rodiny Budoucí čas, zápor a otázka Audiokazety k učebnici Project Hodnotí svou generaci a porovnává s generací rodičů Minulý čas průběhový Časopis Hello Umí hovořit o budoucnosti Časové výrazy Obrázkové materiály, plakáty a mapy Dokáže formulovat své plány do budoucna Členy u vlastních jmen a jejich výjimky Anglicko-český a českoanglický slovník.spn Je schopen hovořit o okolnostech události, která se stala v minulosti Přítomný průběhový čas pro vyjádření budoucnosti Průběžně doplňkové texty ke každé lekci Vysvětluje cestu cizinci Předpřítomný čas, zápor a otázka Projekt Rodina Chápe popis cesty v neznámém místě Projekt Hlavní město Strana 33 (celkem 145)

34 Ročník Výstupy Učivo Poznámky Umí vyjádřit blízkou budoucnost Seznámí se s londýnskými reáliemi Hovoří o filmech, knihách apod. Umí udělat bilanci svých úspěchů a neúspěchů Kvarta Umí komunikovat o problémech ve svém okolí Používání zvládnutých časů Průběžně využíváno: Sestaví stručný životopis Tázací výrazy John and Liz Soars: Umí napsat neformální dopis Základní jazyková terminologie New Headway Pre- Intermediate Oxford University Press. Student s book, Workbook, Teacher s book. Porovnává život v různých zemích Přítomné časy Audiokazety k učebnici NHP-I Dokáže hovořit o problémech imigrantů Minulé časy nepravidelných sloves Časopis Friendship Umí popsat základní pocity Tvoření slov Obrázkové materiály, plakáty a mapy Dokáže vymyslet příběh Časové výrazy Anglicko-český a českoanglický slovník. SPN. Umí vytvořit slova pomocí předpon a přípon Vyjadřování množství Formuluje svůj postoj k nakupování Používání členů Domluví se v obchodě, diskutuje o ceně going to a will Vyplňuje osobní formulář Větné typy Vyjadřuje své pocity a pocity jiných Nejfrekventovanější slovesa Strana 34 (celkem 145)

35 Ročník Výstupy Učivo Poznámky lidí have, go a come Hovoří o svých ambicích a plánech Vazba be like Napíše pohlednici z prázdnin Stupňování přídavných jmen Srovnává města a osobnosti Synonyma a Antonyma Umí použít synonyma a antonyma k základním přídavným jménům Předpřítomný a minulý čas Chápe rozdíl mezi minulým a předpřítomným časem Předložky for a since Hovoří o zemřelých a žijících osobnostech Systém mluvnických časů Vyjadřuje se k otázce slávy a bohatství 5.3 Matematika Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Matematika spadá do učební oblasti Matematika a její aplikace.jeho časová dotace je v primě a sekundě víceletého gymnázia 5 hodin týdně a v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět Matematika je v základním školství založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou roli prolíná celým základním školstvím. Navazuje na učivo prvního stupně základní školy a rozšiřuje získané dovednosti a kompetence. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům a jejich vzájemným vztahům. vysvětluje některé pojmy, algoritmy, symboliku, terminologii a způsoby jejich užití. Strana 35 (celkem 145)

36 Žáci využívají prostředky výpočetní techniky (kalkulátory, vhodný počítačový software, interaktivní tabuli) používají některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v numerickém počítání a v rýsovacích technikách. zdokonalují se rovněž v samostatné práci se zdroji informací. Kompetence k řešení problémů Učitel Žáci vede žáka k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech jako jsou odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace. rozvíjí paměť žáka prostřednictvím numerických výpočtů učí ho osvojit si nezbytné matematické vzorce a algoritmy vede k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely rozvíjí si kombinatorické a logické myšlení rozvíjí si abstraktní a exaktní myšlení provádějí rozbor problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbu správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocení správnosti výsledu vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému. Kompetence komunikativní Učitel Žáci vede žáka k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu. učí se vyslovovat hypotézy na základě zkušeností a jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů. Kompetence pracovní Učitel Žáci vede žáky k rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti při řešení úloh a k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti. získávají základní pracovní návyky učí se sebekontrole a vytrvalosti Strana 36 (celkem 145)

37 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Ročník Výstupy Učivo Poznámky zaokrouhluje desetinná čísla na daný řád násobí a dělí desetinná čísla násobky deseti převádí jednotky délky a hmotnosti písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla řeší úlohy z praxe vedoucí k výpočtům s desetinnými čísly řeší úlohy na výpočet obvodů a obsahů čtverce, obdélníku a povrchu kvádru používá kapesní kalkulátor provádí odhady výsledků a jejich kontrolu desetinná čísla převody jednotek využít ve fyzice. rozlišuje prvočíslo od čísla složeného použije znaky dělitelnosti čísel rozloží přirozené číslo na součin prvočinitelů určuje čísla soudělná a nesoudělná určuje největší společný dělitel a nejmenší společný násobek dvou i více čísel dělitelnost přirozených čísel prima řeší slovní úlohy s využitím největšího společného dělitele a nejmenšího společného násobku narýsuje úhel dané velikosti ve stupňové míře změří velikost úhlu pomocí úhloměru používá jednotky stupeň a minuta odhaduje velikost úhlu graficky sčítá a odčítá úhly sestrojí osu úhlu rozlišuje úhly ostré a tupé, vrcholové e vedlejší a určí jejich velikost úhel a jeho velikost souhlasné a střídavé úhly pojem vteřina konstrukce úhlů bez úhloměru pomocí kružítka ( 60, 45,30,15 ) rozhoduje, zda jsou dva rovinné obrazce shodné určí osu souměrnosti u osově souměrných obrazců sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti osová souměrnost popíše různé trojúhelníky a jejich vlastnosti určí velikosti vnitřních úhlů v trojúhelníku sestrojí výšky, těžnice a střední příčky v daném trojúhelníku sestrojí kružnici opsanou a vepsanou danému trojúhelníku provádí jednoduché konstrukce trojúhelníků ze tří stran trojúhelník těžiště trojúhelníku a jeho vlastnosti sestrojí obraz krychle a kvádru ve volném objem a povrch kvádru a převody jednotek Strana 37 (celkem 145)

38 Ročník Výstupy Učivo Poznámky rovnoběžném promítání sestrojí stěnovou i tělesovou úhlopříčku kvádru, krychle krychle povrchu a objemu v učivu fyziky. sestrojí síť kvádru a krychle vypočítá objem a povrch kvádru a krychle používá a umí převádět jednotky povrchu a objemu řeší úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchu těles převádí zlomek do základního tvaru porovnává dva zlomky podle velikosti umístí daný zlomek na číselné ose rozšiřuje a krátí dané zlomky sčítá a odčítá zlomky násobí a dělí zlomky upravuje smíšené číslo na zlomek a naopak určí k danému zlomku číslo převrácené sekunda převede zlomek na desetinné číslo a naopak zlomky pojem složeného zlomku řeší slovní úlohy s využitím početních výkonů se zlomky modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose Strana 38 (celkem 145)

39 Ročník Výstupy Učivo Poznámky orientuje se na číselné ose zapisuje číslo kladné a záporné a umístí ho na číselné ose určí číslo opačné k danému číslu porovnává dvě racionální čísla Přirozená, celá čísla, čísla racionální pomocí číselné osy určuje absolutní hodnotu racionálního čísla sčítá i odčítá celá a racionální čísla porovnává dvě veličiny pomocí poměru zvětší nebo zmenší danou hodnotu v určitém poměru rozdělí celek na části v daném poměru zjednoduší daný poměr krácením řeší úlohy z praxe s využitím poměru poměr vazby na zeměpis a fyziku, popřípadě chemii určuje měřítko plánů a map využívá dané měřítko při zhotovování jednoduchých plánů a čtení map. zapisuje vztahy přímé a nepřímé úměrnosti pomocí tabulek určí, zda daná závislost je přímá nebo nepřímá úměrnost a své tvrzení zdůvodní zakreslí bod s danými souřadnicemi do pravoúhlé soustavy souřadnic přečte souřadnice bodů zakreslených v pravoúhlé soustavě souřadnic přímá a nepřímá úměrnost využití grafů ve fyzice. narýsuje graf přímé ( nepřímé) úměrnosti řeší slovní úlohy s využitím vztahů přímé a nepřímé úměrnosti používá při řešení slovních úloh trojčlenku Strana 39 (celkem 145)

40 Ročník Výstupy Učivo Poznámky určí kolik procent je daná část z celku určí, jak velkou část celku tvoří daný počet procent umí určit celek z dané části nebo z daného počtu procent řeší slovní úlohy týkající se procent řeší jednoduché příklady na výpočet úroků procenta, úroky pojem promile, sestavování a čtení různých diagramů nebo grafů, v nichž jsou jednotlivé položky vyjádřeny v procentech určí, zda útvary jsou shodné používá věty o shodnosti trojúhelníků sestrojuje trojúhelník podle vět sss, sus, usu sestrojuje obraz útvaru ve středové nebo osové souměrnosti určí osu osově souměrného rovinného obrazce shodnost, středová souměrnost shodná zobrazení posunutí a otočení určí střed souměrnosti rovinného obrazce používá shodná zobrazení v praxi rozlišuje jednotlivé druhy rovnoběžníků a zná jejich vlastnosti rozlišuje jednotlivé druhy lichoběžníků a zná jejich vlastnosti sestrojuje rovnoběžník nebo lichoběžník v jednoduchých příkladech vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku a lichoběžníku řeší slovní úlohy na výpočty obvodů a obsahů trojúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků čtyřúhelníky a hranoly zakreslí hranol s trojúhelníkovou, rovnoběžníkovou nebo lichoběžníkovou základnou sestrojí síť těchto hranolů vypočítá povrch a objem těchto hranolů řeší úlohy z praxe na výpočty objemů a povrchů Strana 40 (celkem 145)

41 Ročník Výstupy Učivo Poznámky hranolů určuje druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek určuje druhou mocninu a odmocninu pomocí kapesního kalkulátoru druhá mocnina a odmocnina třetí mocninu a odmocninu používá mocniny a odmocniny v početních výrazech zná Pythagorovu větu rozumí algebraickému i geometrickému významu věty Pythagorova věta řeší úlohy z praxe na užití Pythagorovy věty, včetně slovních úloh tercie určuje mocniny s přirozeným mocnitelem čísla ve tvaru a.10n, kde 1<a<10 provádí základní početní operace s mocninami čte a zapisuje rozšířený zápis čísel v desítkové soustavě pomocí mocnin čísla deset mocniny s přirozeným mocnitelem využívat těchto zápisů při převodu jednotek a jednoduchých výpočtech ve fyzice sestrojí tečnu ke kružnici v daném bodě kružnice, ale i z daného bodu ležícího vně kružnice použije Thaletovu větu v praxi určí vzájemnou polohu přímky a kružnice kružnice a kruh kružnicový oblouk kruhová výseč Strana 41 (celkem 145)

42 Ročník Výstupy Učivo Poznámky určí vzájemnou polohu dvou kružnic vypočítá obsah a obvod kruhu, délku kružnice vypočítá objem a povrch válce řeší slovní úlohy na výpočty obsahu a objemu válce válec určuje hodnotu daného výrazu zapíše slovní text pomocí výrazu s proměnnými sčítá a odčítá celistvé výrazy násobí výraz jednočlenem i mnohočlenem dělí výraz jednočlenem upraví výraz vytýkáním před závorku výrazy dělení mnohočlenu dvojčlenem popřípadě trojčlenem používá vzorce ( a ± b)2, a2-b2 používá základní pravidla přesného rýsování sestrojí množinu bodů dané vlastnosti řeší konstrukční úlohy na sestrojování trojúhelníků, rovnoběžníků a lichoběžníků zadaných různými prvky řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav konstrukční úlohy v rovině provádí zkoušku správnosti svého řešení vypočítá hodnotu neznámé ze vzorce lineární rovnice lineární nerovnice řeší slovní úlohy vedoucí při řešení k lineární rovnici provádí jednoduchá statistická šetření a zapisuje jeho výsledky formou tabulky vypočítá aritmetický průměr z daných hodnot základy statistiky zápisy protokolů laboratorních prací. Strana 42 (celkem 145)

43 Ročník Výstupy Učivo Poznámky čte a sestrojuje různé diagramy určuje podmínky,za kterých má daný lomený výraz smysl krátí a rozšiřuje lomené výrazy sčítá, odčítá, násobí a dělí lomené výrazy lomené výrazy převádí složený výraz na násobení dvou lomených výrazů řeší jednoduché lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli řeší slovní úlohy vedoucí k rovnicím s neznámou ve jmenovateli lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli kvarta řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými metodou sčítací i dosazovací provádí zkoušku správnosti svého řešení řeší slovní úlohy vedoucí k soustavě rovnic soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými řeší slovní úlohy o pohybu nebo na společnou práci a na směsi rozeznává funkční vztah od jiných vztahů určí definiční obor funkce a množinu hodnot funkce určí, kdy je funkce rostoucí nebo klesající zakreslí graf funkce lineární, kvadratické funkce řeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic používá funkce při řešení úloh z praxe Strana 43 (celkem 145)

44 Ročník Výstupy Učivo Poznámky určí podobné útvary v rovině určí a používá poměr podobnosti sestrojí rovinný útvar podobný danému útvaru rozdělí úsečku dané délky v daném poměru podobnost učivo lze využívat v hodinách zeměpisu používá poměr podobnosti při práci s plány a mapami odvozuje goniometrické funkce ostrého úhlu jako poměry stran v pravoúhlém trojúhelníku sestrojí grafy funkcí sinus a tangens používá goniometrické funkce ostrých úhlů při řešení úloh z praxe používá goniometrické funkce při výpočtech objemů a povrchů těles goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku určí hodnoty goniometrických funkcí pomocí tabulek nebo kalkulátoru sestrojí síť jehlanu vypočítá objem a povrch jehlanu vypočítá objem a povrch kužele používá goniometrické funkce při výpočtu objemu a povrchu jehlanu a kužele jehlan, kužel a koule komolý jehlan a kužel vypočítá objem a povrch koule 5.4 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 3.(tercii) a 4.(kvartě) ročníku po jedné hodině týdně. Strana 44 (celkem 145)

45 Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, v 2. ročníku s tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel Žák vede žáci zadávanými úkoly k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě využívá zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. se učí pořizovat si takové poznámky, které mu pak pomohou při praktické práci s technikou Kompetence k řešení problémů Učitel Žák vede žáci zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce učí se chápat, že v životě, při práci s informačními a komunikačními technologiemi často se bude setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více Kompetence komunikativní Žák se učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie některé práce odevzdává prostřednictvím elektronické pošty při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) Kompetence sociální a personální Učitel vede žáci ke kolegiální radě či pomoci přizve žáci k hodnocení prací vede žáci k ohleduplnosti a taktu při vzájemné komunikaci Strana 45 (celkem 145)

46 Žák se učí při projektech pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný Kompetence občanské Učitel seznámí žáci s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo...) vede žáci ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení při zpracovávání informací, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami Kompetence pracovní Žák dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou může využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Ročník Výstupy Učivo Poznámky orientuje se v druzích PC popíše základní periferie počítače vysvětlí pojem "multimediální" hardware vypínání a zapínání PC, popis částí PC, druhy PC podle tvaru a požití, základní části PC, historie PC tercie rozlišuje soubory, adresáře, chápe jejich strukturovanost uvede základní příklady typů programů a odpovídající formáty souborů bezpečně užívá základní ovládání používaného operačního systému operační systémy základní pojmy (adresář, podadresář, kořenový adresář, soubor), přehled programů podle užití PC (v kancelářích, při studiu, v podniku, doma, ), pojmy operačního systému - obrazovka (plocha, tapeta, hlavní panel, ikona, zástupce), spouštění a ukončení programu, okno programu (aktivní, dialogové, uspořádání oken,...) dokáže uvést negativní vlivy práce s PC na zdraví, řídi se správnými zásadami při práce na PC práce s PC a naše zdraví vliv práce na tělesné zdraví otevře stránku jejíž adresu zná využívá služby základních portálů využití služeb Internetu procházení stránek, prohlížeče, Strana 46 (celkem 145)

47 Ročník Výstupy Učivo Poznámky seznámí se dalšími způsoby el. Komunikace elektronická pošta, chat, SMS Vytvoří jednoduchý obrázek a text pomocí programů z Příslušenství OS přenáší údaje z jednoho programu do druhého Do textového editoru napíše a upraví jednoduchý text uživatelské programy vytvořit, upravit, vytisknout obrázek či text, zápis a mazání znaků, pohyb po textu, označování textu, formátování textu zpracovává informace získané z různých zdrojů v textovém editoru upravuje vlastnosti textu, stránky, dokumentu zařazuje vhodně do textu další objekty - obrázky, tabulky, grafy apod. uplatňuje základní estetická a typografická pravidla vytvoří různé typy dokumentů práce s textem textový editor: písmo, kopírování a přesun textu pomocí schránky, stránka (vlastnosti, záhlaví a zápatí), zobrazení stránky, odstavec a jeho vlastnosti, struktura dokumentu (styly odstavců, šablona), objekty v textu (obrázek, tabulka, ), pravidla pro estetickou úprava textu presentuje svou osobu, třídu, školu, město v programu pro tvorbu prezentací vytváření a publikování prezentací opakováni a rozšíření učivo primy digitální techniky základy práce se snímky, vlastnosti prezentací, vkládání objektů, zásady pro zpracování počítačové prezentace kvarta seznámí se s dalšími zařízeními a jejich využitím v ICT - fotoaparát, kamera, CD- RW, DVD, projektor hardware orientace v současném technickém vybavení PC, skenery a digitální fotografie, digitální a analogová zařízení dokáže vybrat vhodný program pro řešení úkolu samostatně instaluje a odinstaluje legální software rozlišuje druhy verzí programů software přehled programů (označení, verze, aktualizace, instalace, lokalizace, OEM software) paragrafy a počítače uvědomuje si problémy spojené s autorskými právy, zásadami etiky, výhody registrování programů vznik programu, autorská práva, licence, multilicence, výhody registrovaného uživatele, výhody a kontrola užívání legálního softwaru, ochrana před nelegálním kopírováním, základy počítačové Strana 47 (celkem 145)

48 Ročník Výstupy Učivo Poznámky etiky jmenuje výhody a nevýhody lokálních sítí načrtne základní strukturu školní (domácí) sítě připojí a odpojí síťový disk počítačové sítě lokální sítě (základní druhy, jejich výhody a nevýhody, síťové disky, bezpečnost sítě) vytvoří a upraví tabulky s využitím součtů, průměrů, řazení v tabulkovém editoru statistické tabulky doplní o grafickou prezentaci dat tabulky a grafy tabulka (matematické, statistické, prezentační), buňka (číslo, text, výraz, funkce), relativní a absolutní odkaz (plnění buněk), formát buňky (zarovnání, písmo, barva podkladu, formát čísel), grafy (prvky a oblasti grafu, typy grafů), seznamy (řazení, filtrování) Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Dějepis zařazujeme společně s Výchovou k občanství do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Využívá poznatků ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, na který navazuje, a dotváří tak ucelené poznání.jeho časová dotace je 2 hodiny týdně ve všech třídách nižšího gymnázia. Dějepis přináší základní poznatky o chování člověka v minulosti. Hlavním posláním dějepisu je kultivace historického vědomí jedince tj. toho, jak je minulost včleněna do kulturního, sociálního i politického dneška a jak může působit i v budoucnosti. Důležité je zejména porovnávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů, a na dějiny regionu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel Strana 48 (celkem 145)

49 Žák vede žáky k využívání poznatků z jiných předmětů a z reálného života pro doplnění a lepší chápání souvislostí vede žáky k porovnávání informací z různých zdrojů se orientuje v kontinuitě národních dějin a jejich významných obdobích učí se třídit informace, propojovat je a používat je v tvůrčí činnosti učí se chápat významy používaných pojmů získává orientaci v historickém čase a prostoru Kompetence k řešení problémů Učitel Žák motivuje žáka k samostatnému řešení problému, k hledání jeho příčin a souvislostí vede žáka k vyhledávání informací objasňuje příčiny historických událostí a umí vysvětlit jejich důsledky učí se samostatně hledat kořeny soudobých společenských jevů v minulosti umí seřadit historické jevy do časové přímky i do konkrétního prostoru Kompetence komunikativní Učitel Žák učí žáky základním komunikačním dovednostem a vede žáky ke schopnosti správně formulovat otázky, vést dialog, diskusi, umět argumentovat učí se formulovat svoje myšlenky, odpovědi, nápady učí se naslouchat názorům jiných a reagovat na ně umí formulovat závěry a prezentovat výsledky své práce ve třídě Kompetence sociální a personální Učitel Žák vede žáky ke schopnosti pracovat ve skupině a k pochopení spolupráce mezi lidmi klade důraz na vytvoření pravidel týmové práce učí se pracovat ve skupině a respektovat různá hlediska a názory jiných Kompetence občanské Učitel Žák motivuje žáky k úctě ke kulturnímu a historickému dědictví vede žáky k vnímání a posuzování uměleckých děl a k chápání jejich hodnoty Strana 49 (celkem 145)

50 pociťuje sounáležitost s místem, kde žije, se svou zemí a se světem učí se kladnému přístupu k památkám je tolerantní vůči hodnotám naší i světové minulosti Kompetence pracovní Učitel Žák rozvíjí u žáků smysl pro povinnost, systematičnost a pravidelnost učí se zodpovědnému přístupu, samostatnosti, flexibilitě získává pravidelné pracovní návyky zapojuje se do práce při exkurzích a do různých projektů Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Ročník Výstup Učivo Poznámky prima uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány úvod do studia dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách, historické prameny historický čas a prostor D - Čj - knihovna, knihy o historii, návštěva okresního muzea, D - Z - základní orientace na mapě, světadíly orientuje se na časové ose a v historické mapě,řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu vyjmenuje jednotlivé epochy vývoje života na planetě Zemi na základě získaných informací rozpozná jednotlivé epochy dějin a zpětně je charakterizuje pravěk přehled nejstarších dějin světa od vzniku Země po vznik savců dělení pravěku D - Z, D - Bi - počátky naší planety a života popíše hlavní vývojová stádia člověka a ilustruje způsob života a obživy jednotlivých stádií vývoje hominidů Doba kamenná Lovci a sběrači v době kamenné D - VV - pravěké malby, MTV - Cesta do pravěku, D - Bio - vývoj člověka rozumí pojmům antropogeneze, hominizace Strana 50 (celkem 145)

51 Ročník Výstup Učivo Poznámky interpretuje podmínky, průběh a důsledky přechodu k zemědělství vysvětlí podmínky vzniku řemesel Zemědělci v době kamenné Způsob života a obživy D - Ov - role muže a ženy ve společnosti pojmenuje důsledky oddělení řemesel od zemědělství jako podmínky pro rozvoj obchodu posoudí význam a roli kovů pro změnu charakteru společnosti a její vývoj reprodukuje základní informace o Keltech, způsobu jejich života a jejich významu pro světové dějiny Zpracovatelé kovů eneolit/chalkolit, doba bronzová, doba železná zánik rodové společnosti, rozvoj řemesel a obchodu, význam kovů Keltové a jejich role ve světových dějinách D - Ov - počátky nerovnosti mezi lidmi demonstruje a vysvětlí vývoj české kotliny v pravěku získá základní přehled o pravěkém osídlení a nalezištích v regionu Chomutovsko naše země v období pravěku pravěk našeho regionu uvede souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem nejstarších států charakterizuje nejstarší státní útvary v jednotlivých oblastech objasní vývoj jednotlivých státních útvarů, uvede vztahy mezi nimi a jejich významu pro historii starověk nejstarší státní útvary oblast úrodného půlměsíce charakteristické rysy oblasti staroorientální státy - Mezopotámie další oblasti a státní celky D - Z - dnešní státy v této oblasti D - Ov - náboženství v Egyptě státy starověkého východu Indie a Čína Egypt Strana 51 (celkem 145)

52 Ročník Výstup Učivo Poznámky interpretuje základní poznatky o dějinách antického Řecka uvede klady a zápory jednotlivých epoch řeckých dějin, vyjmenuje významné historické postavy a události vysvětlí podstatu antické demokracie chápe přínos řecké civilizace pro rozvoj evropské kultury antika Řecko kořeny řecké civilizace kulturní oblasti v egejské oblasti období řeckých dějin, Sparta, Athény Makedonie, Alexandr Veliký a helénismus řecká kultura a vzdělanost VDO - pojmy demokracie, despocie, tyranie, D - Čj - řecká literatura, D - Vv - řecké umění, D - OV - funkce mýtů, křesťanství osvojí si základní poznatky o dějinách antického Říma orientuje se v jednotlivých epochách římských dějin, zná významné historické postavy a události posoudí význam křesťanství pro vznik raně feudálních států porovná tzv. barbarské civilizace se civilizací tvořenou antickým Řeckem a Římem antika Řím Řím v období království římská republika císařský Řím křesťanství rozpad římské říše římská kultura D - Vv - římské umění, D - Čj - římská literatura, D - Ov - typy monarchie, republika, VDO - republikánská morálka, MKV - stěhování národů, soužití odlišných kultur Strana 52 (celkem 145)

53 Ročník Výstup Učivo Poznámky sekunda osvojí si periodizaci středověku ukáže roli barbarů a popíše uspořádání světa po pádu říše římské interpretuje základní poznatky o nejstarších středověkých státních útvarech a jejich vývoji a vzájemných vztazích a ovlivňování provede rozbor nejstaršího osídlení českého prostoru a objasní další významné etapy národních dějin vyjádří vlastními slovy úlohu křesťanství a víry seznámí se s státotvornou úlohou panovnických dynastií charakterizuje dobový životní styl s využitím osvojených poznatků středověk raný středověk stěhování národů a barbarské státy raně středověké státy (franská, byzantská a arabská říše) vývoj států v západní Evropě vývoj států v severní Evropě vývoj států ve střední Evropě, Slované a první státní útvary počátky českého, polského a uherského státu státy jihovýchodní a východní Evropy románská kultura a životní styl raného středověku D - Vv - byzantské, arabské, normanské umění, D - Čj - první písemné památky, české pověsti, kroniky, D - Ov - čeští církevní patroni, MKV - etnický původ Čechů uvede poznatky o vývoji a změnách v jednotlivých státech v období vrcholného středověku zdůvodní význam a roli církve na dějinné události v tomto období Vrcholný středověk Charakteristika vrcholného středověku Šíření a vliv křesťanství, papežství, křížové výpravy Mocenské soupeření mezi Anglií a Francií, svatá říše římská D - Vv - gotické umění, D - Hv - gotická hudba, husitské písně, D - Čj - literatura doby Karla IV., D - Ov - náš region, islám, Aj - D - anglická vzdělanost, VDO - Magna charta - vznik parlamentu reprodukuje roli dynastií vládnoucích na českém trůně na postavení státu v tehdejší Evropě seznámí se a osvojí si informace o rozsáhlých změnách ve společnosti vrcholného středověku z hlediska kulturního, sociálního i ve vztahu k církvi Český stát za vlády Přemyslovců a Lucemburků gotická kultura a životní styl jednotlivých vrstev v období vrcholného středověku Strana 53 (celkem 145)

54 Ročník Výstup Učivo Poznámky interpretuje průběh husitství a jeho dopad na českou společnost, ale i na mezinárodní postavení českého státu seznámí se s charakterem panování Jiřího z Poděbrad a Jagellonců a jejich vlivem na českou společnost provede rozbor zámořských objevů a vysvětlí jejich důležitost a význam pro přechod tehdejší společnosti ze středověku k novověku pozdní středověk a počátky novověku vývoj Anglie a Francie po stoleté doba válce husitské revoluční hnutí, příčiny, průběh, důsledky český stát v období vlády Jiřího z Poděbrad a Jagellovců zámořské objevy a jejich význam EGS - mírové poselství Jiřího z Poděbrad, D - Vv - pozdní gotika, MKV - setkání evropské a americké kultury definuje pojmy renesance a humanismus uvede vztah mezi renesancí a antikou vysvětlí, co vedlo k rozšiřování vlivu Habsburků v 16. století, objasní střet mezi katolicismem a protestantismem na příkladu luteránství a kalvinismu renesance a humanismus evropská reformace a její šíření, protireformace Habsburkové na českém trůně D - Čj - humanistická literatura, D - Ov - náboženské konflikty, D - Z - šíření protestantismu v Evropě posoudí vliv nizozemské revoluce na budoucí vývoj v Evropě vysvětlí souvislosti mezi vývojem v Čechách a v Evropě objasní charakter třicetileté války, popíší její průběh, zhodnotí výsledky konfliktu třicetiletá válka vývoj v Evropě po třicetileté válce absolutní a konstituční monarchie v západní Evropě barokní kultura rozpozná základní znaky barokní kultury Strana 54 (celkem 145)

55 Ročník Výstup Učivo Poznámky tercie zapamatuje si základní myšlenky Deklarace práv člověka a občana zhodnotí uplatnění osvícenských myšlenek v revoluci objasní význam vídeňského mírového kongresu pro politické uspořádání Evropy popíše výsadní postavení Anglie jako hospodářské velmoci na přelomu 18. a 19. století popíše nově vzniklá průmyslová odvětví porozumí myšlenkám osvícenského absolutismu a popíše změny, ke kterým u nás došlo porovná cíle anglického konzervatismu a liberalismu věk revolucí vznik osvícenství, vznik USA a občanská válka velká francouzská revoluce a napoleonské období, jejich vliv na Evropu a svět Evropa po vídeňském kongresu industrializace a její důsledky pro společnost. Sociální otázka, průmyslová revoluce v Evropě a u nás Habsburská monarchie a české země revoluce 19. století jako prostředek řešení politických, sociálních a národnostních problémů, revoluční rok 1848 v Evropě a u nás mezipředmětové vztahy OV-absolutismus a parlamentarismus. Lidská práva a svobody projekty Škola za Marie Terezie porovnání s dnešní dobou České země v době napoleonských válek ( místa jednání a bitev ) rozliší základní znaky dobových kulturních směrů rozliší metternichovský a bachovský absolutismus,zdůrazní význam parlamentní monarchie vysvětlí důsledky sjednocení Itálie a Německa politické proudy ( konzervatismus, liberalismus, demokratismus, socialismus ). ústava, politické strany. občanská práva klasicismus, empír, romantismus porevoluční Evropa porovná rychlost průmyslového růstu v USA a ve vyspělých evropských zemích popíše rozdělení kolonií mezi mocnosti na konci 19.století Habsburská monarchie a české země ve 2.pol. 19.stol vývoj Anglie, Francie sjednocení Itálie a Německa projekty sídla a pobyty Františka Josefa I. A Alžběty prezentuje příčiny rostoucího napětí na Balkáně rozliší základní znaky dobových uměleckých směrů Popíše příčiny válečného konfliktu a vyvodí jeho důsledky Zná významné osobnosti českého a zahraničního odboje rozkvět hospodářství a umění na přelomu století, rostoucí politické rozpory evropské státy na přelomu století konflikty mezi velmocemi,imperialismus a kolonialismus vzestup Spojených států Strana amerických, 55 (celkem nová 145) velmoc Japonsko vznik moderního umění

56 Ročník Výstup Učivo Poznámky zhodnotí zneužití techniky ve válce umí na mapě ukázat významná místa bojů umí na mapě ukázat změny, ke kterým došlo po 1.světové válce první světová válka příčiny války, soupeřící státy, průběh války, válečné fronty České země za války, domácí a zahraniční odboj události v Rusku a na východní frontě Projekt vytvořit mapu bitev 1.světové války Čj D E.M. Remarque: Na západní frontě klid Využití knih s válečnou tematikou ukončení války, pařížská mírová konference kvarta na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách umí charakterizovat jednotlivé totalitní systémy a uvede příčiny jejich nastolení zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech popíše politický systém Československa, svět a Evropa ve letech ( ) první světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky, versailleský systém nové politické uspořádání Evropy a úloha USA ve světě vznik Československa, její hospodářský, politický a kulturní vývoj, sociální a národnostní problémy mezipředmětové vztahy: Čj literatura - četba Na západní frontě klid - E. M. Remarque, Fy, Ch - podstata vojenských zbraní, Ov - fašismus, nacismus, komunismus, demokracie - VDO holocaust, rasismus, intolerance - MKV, propaganda MDV zapamatuje si významné průmyslové oblasti a podniky první republiky objasní vliv významných osobností z oblasti politiky, kultury a hospodářství na vývoj Československa, mezinárodně politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech, totalitní systémy komunismus, fašismus, nacismus důsledky pro Československo, a svět Mnichovská dohoda a její důsledky projekty diktátoři a demokraté politické procesy v SSSR druhá republika Strana 56 (celkem 145)

57 Ročník Výstup Učivo Poznámky posoudí nebezpečí rasistických a antisemitských projevů pro pozitivní vývoj společnosti porovná práva národnostních menšin v Československu a okolních státech zhodnotí vztah Čechů k Třetí říši druhá světová válka a její důsledky příčiny, válčící strany, technika, průběh, fronty, ztráty a výsledky války naše země za války, domácí a zahraniční odboj holocaust politické,,mocenské a ekonomické důsledky války vytvoření nástěnné časové přímky jednotlivých období 2.světové války medailony hrdinů 2. světové války, prezentace zbraně 2. světové války, prezentace exkurze do památníku Terezín Strana 57 (celkem 145)

58 Ročník Výstup Učivo Poznámky vysvětlí příčiny vzniku studené války charakterizuje příčiny a důsledky začlenění Československa do sovětského bloku vysvětlí příčiny krizových projevů v zemích východního bloku specifikuje příčiny, které vedly v roce 1989 k revolucím v zemích východního bloku popíše důležité mezníky procesu evropské integrace objasní příčiny vzniku a cíle světového terorismu zhodnotí vliv globalizace na život ve vybraných oblastech světa porozumí významu začlenění ČR do integračního procesu období studené války ( ) studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných supervelmocemi supervelmoci a vývoj jejich vztahů vnitřní situace v zemích východního bloku ve srovnání s vývojem západních zemí válečné konflikty tohoto období vývoj Československa od únorového převratu do roku1989 rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět období konfliktů i prohlubující se spolupráce velmocí rozpad socialistického tábora projekty: srovnání SN a OSN cíle a činnosti NATO a Varšavské smlouvy koho si cení Evropané referáty o významných osobnostech evropských států vytvoření prezentací poznáváme daleké země soutěž o nejlepší prezentaci projekty: nové možnosti života ve svobodné zemi, nové politické strany teroristické organizace destabilizující Evropu prohlubující se integrace Evropy globalizace, rozvoj techniky, nové problémy světa počátky demokracie v samostatné ČR Pomůcky: učebnice, mapy, dějepisné atlasy, nástěnné tabule, obrazové encyklopedie, pracovní sešity, soubory diapozitivů, videokazety, fonetické pomůcky, historická beletrie 5.6 Občanská výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Strana 58 (celkem 145)

59 Občanská výchova spadá spolu s dějepisem do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Celková dotace pro Občanskou výchovu je v sekundě a tercii jedna hodina týdně, v kvartě dvě hodiny. Občanská výchova seznamuje žáky se vztahy mezi lidmi, poskytuje poznání vlastní osobnosti i osobnosti druhých. Žáci si osvojí základní informace o fungování společnosti, ekonomických otázkách, o jevech a procesech ve společnosti, dokáží použít pojmy občanského života, orientují se v základních problémech demokratické společnosti, získají a zpracují informace, využijí rozličné zdroje informací, vytvoří si vlastní názor, umí přemýšlet a hodnotit, argumentovat, prezentovat názory písemnou a ústní formou, spolupracovat ve skupině. Důležitou součástí výuky je prevence extrémistických postojů, výchova k toleranci a respektování lidských práv. Předmět Občanská výchova zahrnuje jednu část průřezových témat, kterými jsou Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova a Mediální výchova. Celková dotace je v primě a sekundě jedna hodina týdně. Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova formuje osobnost žáka v jeho individuálních potřebách, je prakticky zaměřené a má každodenní využití v běžném životě. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické životní dovednosti. Průřezové téma Výchova demokratického občana v obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině především rozvoj kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností, porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů. Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti. Průřezové téma výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech má za cíl podporovat zájem žáků zejména o Evropu, kontinent, který se stal průkopníkem integračního procesu. Žáci jsou vedeni k poznání historie a současnosti Evropy. Důraz je kladen na seznámení žáků se sousedními státy, dále s objasněním problematiky Evropské unie, jejíž součástí je Česká republika i její sousední země. Na závěr pololetí zpracují žáci projekt, který se bude týkat Evropské unie a představení našich sousedních států. Tento projekt bude také zakončen prezentací. Průřezové téma Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. Multikulturní výchova se dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Průřezové téma mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií, jednak získání dovedností, které pomohou analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Strana 59 (celkem 145)

60 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel Žák vede žáky k vyhledávání a třídění informací vede žáky k ověřování důsledků vyhledává a třídí informace propojuje získané poznatky do širších celků, nalézá souvislosti Kompetence k řešení problémů Učitel Žák motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat další řešení samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení vyhledává informace vhodné k řešení problému Kompetence komunikativní Učitel vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu podněcuje žáky k argumentaci vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory souvisle a kultivovaně účinně se zapojuje do diskuse a vhodně obhajuje své názory Kompetence sociální a personální Učitel Žák zařazuje práci ve skupině a klade důraz na vytvoření pravidel práce v týmu posiluje sebedůvěru žáků vede žáky k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti umí spolupracovat ve skupině umí věcně argumentovat umí hodnotit svoji práci i práci ostatních Kompetence občanské Strana 60 (celkem 145)

61 Učitel Žák vede žáky k prezentaci jejich myšlenek a názorů vyžaduje dodržování pravidel slušného chování respektuje názory ostatních zná obecné morální zákony a dodržuje je Kompetence pracovní Učitel Žák vede žáky k efektivitě při organizování jejich práce získává pracovní návyky při organizování vlastní práce Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Ročník Výstupy Učivo Poznámky učí se porozumět sobě samému a druhým rozvíjí základní dovednosti komunikace rozvíjí základní dovednosti pro vzájemnou spolupráci učí se akceptovat různé typy lidí, názorů, přístupů k řešení problémů osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj sociální rozvoj morální rozvoj cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění modelové situace orientuje se v základních poznatcích o různých etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti multikulturní výchova prima učí se přijmout druhého jako jedince se stejnými právy uvědomuje si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné kulturní rozdíly lidské vztahy etnický původ projekt mediální výchova vnímá rozdíl mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality projekt fungování a vliv médií ve společnosti Strana 61 (celkem 145)

62 Ročník Výstupy Učivo Poznámky výchova demokratického občana snaží se pochopit význam řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti občanská společnost a škola občan, občanská společnost a stát projekt formy participace občanů v politickém životě sekunda objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání chová se šetrně ke kulturním památkám a přírodním objektům, zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování k těmto objektům a aktivně proti němu vystupuje zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy, na veřejné mínění a chování lidí zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám objasní výhody spolupráce lidí při uskutečňování některých cílů život mezi lidmi člověk a kultura naše vlast lidská práva tercie posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru osobnost sociální vztahy Strana 62 (celkem 145)

63 Ročník Výstupy Učivo Poznámky kvarta rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady dodržuje zásady hospodárnosti a vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se podílejí na správě obcí, krajů a státu objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů vyloží smysl voleb do zastupitelstvech v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní život občanů přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu stát a právo stát a hospodářství mezinárodní společenství, obrana státu, korupce diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání uvede základní práva a povinnosti vyplývající z důležitých právních vztahů ( vlastnictví, pracovní poměr, manželství) respektuje povinnosti vyplývající z některých smluvních vztahů ( osobní přeprava, koupě, zhotovení, oprava, úprava či pronájem věci ) dodržuje právní řád a respektuje základní právní normy, které se ho týkají, rozlišuje základní úkoly orgánů právní ochrany občanů, rozpozná protiprávní jednání rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofóbní a extrémistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti zapojuje se do společných činností žáků v rámci třídy, školy, dětských organizací a jiné objasní výhody a rizika začlenění ČR do Eu, popíše jeho vliv na každodenní život občanů ČR, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU Strana 63 (celkem 145)

64 Ročník Výstupy Učivo Poznámky sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít hospodaření rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing; rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané banky a jejich služby aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků základní práva spotřebitele 5.7 Fyzika Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Fyzika spadá do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět fyzika navazuje na výuku prvouky,přírodovědy a vlastivědy na prvním stupni ZŠ. Současně využívá znalostí žáků z matematiky. Pro výuku je k dispozici odborná učebna fyziky vybavená el. rozvodem, počítačem, dataprojektorem. Cílem výuky fyziky je získat zájem žáků o přírodní vědy, poukazovat na využití znalostí z fyziky v denním životě, dokázat vysvětlit známé přírodní jevy, neobávat se technických vymožeností, orientovat se v běžném životě. Fyzika se snaží přimět žáky k zamyšlení nad probíranými ději, vyslovovat otázky, snažit se přijít na podstatu problému, formulovat závěry pozorování, obhájit řešení. Strana 64 (celkem 145)

65 Nedílnou součástí výuky je upozorňovat na spojení techniky s přírodou, ochranou životního prostředí a tím vytvářet odpovědný postoj žáků k okolí. Časové vymezení Fyzika se vyučuje od primy do kvarty- v primě až tercii po 2h týdně, v kvartě 1 h týdně. Z disponibilní časové dotace je v kvartě věnována 1h týdně pro laboratorní dovednosti.žáci získají praktické dovednosti a budou moci prakticky učivo z fyziky ověřit. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel Žák vhodně zadávanými úkoly motivuje žáky vyhledávat informace o probíraných jevech. používá literaturu, fyzikální tabulky, vyhledává informace na počítači. Je veden k přehlednému zápisu v sešitech. Kompetence k řešení problémů Učitel Žák zadává problémové úkoly ve vztahu k probíranému učivu a praxi. si osvojí na fyzikálních příkladech tvořivý přístup k řešení problémových úloh, postup řešení dokáže obhájit, diskutuje nad možnými způsoby řešení. Kompetence komunikativní Učitel Žák zadává práci ve skupinách. řeší úkoly ve skupině, dokáže vyslechnout názory na řešení od spolužáků. Zástupci skupin prezentují získané výsledky před spolužáky. Žák se naučí pracovat v týmu, rozdělit si navzájem práci, využívat své silné stránky, přijmout spolužáky na různé intelektuální úrovni. Kompetence pracovní Učitel Žák dbá na dodržování řádu učebny, dohlíží na bezpečnost práce s přístroji. Strana 65 (celkem 145)

66 dodržuje při práci v odborné učebně řád učebny, zachází bezpečně s technikou, dodržuje bezpečnost práce i doma při používání domácích spotřebičů. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ročník Výstupy Učivo Poznámky prima látka a těleso umí používat pojmy látka a těleso co nás obklopuje? pozorování těles, popisování jejich rozdílných a společných vlastností uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí látky pevné kapalné a plynné důkazy částicového složení látek, pohybu částic-difúze, rozpínavost plynů atomy a molekuly vlastnosti atomů a molekul veličiny a jejich měření spojení s matematikou (počítání s desetinnými čísly) rozlišuje pojmy veličina a jednotka fyzikální veličiny praktické úlohy zvládne převody jednotek délky, hmotnosti, času, objemu, rychlosti délka, měření délky použití délkových měřidel, odměrných válců, vážení na laboratorních vahách změří vhodně zvolenými měřidly některé fyzikální veličiny charakterizující tělesa a látky chyby měření použití tabulek předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při změně jeho teploty hmotnost, měření hmotnosti využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles čas, měření času Strana 66 (celkem 145)

67 Ročník Výstupy Učivo Poznámky využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů pohyb těles, rychlost vztah mezi s, v, t měření rychlosti objem, měření objemu změří velikost působící síly teplota, teplotní stupnice roztažnost těles hustota a její měření síla a její měření elektrické vlastnosti látek charakterizuje zdroj elektrického pole, znázorní elektrické pole graficky elektrování třením pokusy z elektrostatiky, ověření vlastností vodičů a izolantů v elektrickém obvodu rozliší vodiče a izolanty na základě jejich vlastností vlastnosti elektrického náboje elektroskop elektrické vodiče a nevodiče elektrické pole elektrický výboj, blesk magnetismus rozliší působení magnetu na různé látky magnety a jejich vlastnosti použití soupravy pro magnetismus dokáže znázornit magnetické pole magnetickými indukčními působení magnetu na tělesa z modelování magnetických Strana 67 (celkem 145)

68 Ročník Výstupy Učivo Poznámky čarami různých látek indukčních čar magnetování praktické ověření funkce kompasu popíše magnetické pole Země magnetické pole, indukční čáry souvislost s učivem zeměpisu magnetické pole Země, kompas elektrický obvod sestaví správně elektrický obvod podle schématu elektrický proud, napětí ukázky zdrojů elektrického napětí ovládá zásady bezpečnosti práce s elektrickým zařízením zdroje elektrického napětí sestavování elektrických obvodů účinky elektrického proudu demonstrace magnetického pole vodiče s elektrickým proudem elektrický obvod - schéma zkrat magnetické vlastnosti elektrického proudu, elektromagnet Sekunda rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu pohyb tělesa co je pohyb? souvislost s matematikou-kreslení grafů závislosti rychlosti na čase, využití k určení dráhy dokáže vypočítat fyzikální veličiny charakterizující pohyb tělesa druhy pohybů průměrná rychlost okamžitá rychlost Strana 68 (celkem 145)

69 Ročník Výstupy Učivo Poznámky kreslení grafů dráha rovnoměrného a nerovnoměrného pohybu síly a jejich vlastnosti určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici vzájemné působení těles síla, skládání sil pokusy se soupravou z mechaniky a soupravou pro tření využívá Newtonovy pohybové zákony pro objasňování, či předvídání změn pohybu tělesa při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů tíhová síla, těžiště síla a změny pohybu-newtonovy pohybové zákony otáčivé účinky síly využívá poznatky o zákonitostech tlaků v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů kapaliny vlastnosti kapalin použití spojených nádob předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chován tělesa v ní hydrostatický tlak pokusy na Archimédův zákon, Pascalův zákon Pascalův zákon Archimédův zákon plování těles plyny Strana 69 (celkem 145)

70 Ročník Výstupy Učivo Poznámky dokáže změřit měřidlem atmosférický tlak vlastnosti plynů atmosférický tlak a jeho měření meteorologická měřenís ekologií-použití měřící buňky u školy atmosféra Země přetlak, podtlak, vakuum světelné jevy vysvětlí vznik stínu a polostínu přímočaré šíření světla, rychlost světla optická lavice, demonstrace odrazu a lomu světla dokáže graficky zjistit odraz tělesa vytvořeného zrcadlem stín, polostín spojení se zeměpisem využívá zákona přímočarého šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a úloh zatmění Slunce, Měsíce rozhodne ze znalosti rychlosti světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici, či od kolmice a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami odraz světla lom světla oko tercie práce a energie určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa práce, výkon, energie demonstrační a žákovské pokusy využívá s porozuměním vtah mezi výkonem, vykonanou prací a časem polohová energie řešení problémových úloh, perpetum mobile Strana 70 (celkem 145)

71 Ročník Výstupy Učivo Poznámky využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh pohybová energie vztah k učivu matematiky zákon zachování energie jednoduché strojevztah k praxi účinnost Energie - druhy, úspora, podpora ekolo-gického myšlení páka jednozvratná a dvojzvratná další jednoduché stroje tepelné jevy určí v jednoduchých případech telo přijaté či odevzdané tělesem vnitřní energie tělesa Demonstrační pokusy - brownův pohyb, difúze zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí teplo modely látek pevných, kapalných, plynných změna vnitřní energie konáním práce vliv spalovacích motorů na životní prostředí kalorimetrická rovnice práce s tabulkami, grafy - vztah k matematice vedení tepla šíření tepla prouděním a zářením tepelné motory skupenské přeměny tání a tuhnutí Strana 71 (celkem 145)

72 Ročník Výstupy Učivo Poznámky vypařování a kapalnění var sublima a desublimace zvukové jevy rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku vlastnosti pružných těles demonstrace a pokusychování pružných těles, šíření zvuku v různých prostředích posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí kmitavý pohyb poznatky o využívání ultrazvuku v průmyslu a lékařství, vztah k praxi a biologii kmitání pružných těles vlnění zvuk, zdroje zvuku šíření zvuku ultrazvuk, infrazvuk záznam a reprodukce zvuku elektrický proud změří elektrický proud a napětí elektrický náboj a jeho jednotka pokusy-zapojení proměnného odporu jako reostatu a potenciometru využívá Ohmův zákon pro část obvodů při řešení praktických problémů elektrický proud a jeho příčiny práce s tabulkami rozliší vodič, polovodič a izolant na základě jejich vlastností měření elektrického proudu Strana 72 (celkem 145)

73 Ročník Výstupy Učivo Poznámky Ohmův zákon elektrický odpor závislost odporu na teplotě zapojování rezistorů reostat a potenciometr elektrická energie práce elektrických spotřebičů výroba elektrické energie kvarta souvislost elektřiny a magnetismu využívá prakticky poznatky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní magnetické pole vodičů s proudem demonstrační pokusyelektromagnetická indukce zapojí správně polovodičovou diodu elektromagnetická indukce pokusy s polovodičovou diodousouvislost s praxí rozliší stejnosměrný proud od střídavého střídavý proud, polovodičová dioda zdroje střídavého napětí jaderná energie zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí štěpení jader atomů radioaktivita Strana 73 (celkem 145)

74 Ročník Výstupy Učivo Poznámky využití jaderné energie vesmír objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet sluneční soustava a pohyby jejích těles souvislost zeměpisem se odliší hvězdu od planety na základě jejích vlastností hvězdy použití MFCHT 5.8 Chemie Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Chemie je jedním z předmětů vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět je vyučován v tercii a v kvartě v časové dotaci 2 hodin týdně. Obsah učiva navazuje na vědomosti žáků, které získali v předmětu Přírodověda. Vyučovací předmět zahrnuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Chemie a část vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Z průřezových témat je zde nejvíce zastoupena environmentální výchova (Lidské aktivity a životní prostředí). Nejčastějšími metodami a formami výuky je frontální nebo skupinové vyučování vycházející z experimentální činnosti. Při výuce je využíváno i praktických činností formou laboratorních prací. Výuka je cílevědomě řízena tak, aby žák získal základní poznatky o: chemické stavbě hmoty, vztazích mezi složením a strukturou chemické látky a jejími vlastnostmi, podstatě a průběhu chemického děje, nejdůležitějších chemických látkách, jejich výrobě a použití, včetně jejich vlivu na životní prostředí, chemickém složení lidského organismu a chemických dějích v něm probíhajících, včetně chemických rizik jeho poškození. K dosažení těchto cílů je třeba, aby žák : uměl pozorovat vlastnosti chemických látek a průběh chemických dějů, Strana 74 (celkem 145)

75 uměl rozpoznávat příčiny a následky chemických dějů, uměl nacházet souvislosti mezi vlastnostmi chemických látek a chemických dějů a jejich využitím v praxi, pochopil chemické děje v živých organismech jako základ života, chápal význam chemie pro život člověka, znal si rizika spojená s využíváním chemických výrob a výrobků a znal zásady bezpečné práce s chemickými látkami. Výuka chemie spolu s ostatními předměty významně přispívá k rozvoji poznávacích schopností žáka, pochopení souvislostí a schopnosti řešit problémy související s poznáváním přírody a její ochranou. Výuka chemie je zaměřena především na tyto životní kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, pracovní, občanské a sociální a personální. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel Žák vhodně zadávanými úkoly motivuje žáky vyhledávat informace o probíraných jevech. používá literaturu, chemické tabulky, vyhledává informace na počítači, je veden k přehlednému zápisu v sešitě Kompetence k řešení problémů Učitel Žák zadává problémové úkoly ve vztahu k probíranému učivu a praxi si osvojí na zadaných příkladech tvořivý přístup k řešení problémových úloh, postup řešení dokáže obhájit, diskutuje nad možnými způsoby řešení Kompetence komunikativní Učitel Žák zadává práci ve skupinách, samostatnou práci formou referátu nebo prezentace řeší úkoly ve skupině, dokáže vyslechnout názory na řešení od spolužáků, jako zástupce skupiny prezentuje získané výsledky před spolužáky, samostatně prezentuje svoji práci a obhajuje ji s použitím věcné argumentace a přesných formulací Kompetence pracovní Strana 75 (celkem 145)

76 Učitel Žák dbá na dodržování řádu učebny, dohlíží na bezpečnost práce s chemickými látkami, aparaturami a přístroji dodržuje při práci v odborné učebně řád učebny, zachází bezpečně s chemikáliemi a technikou, dodržuje bezpečnost práce i doma při používání domácích chemikálií Kompetence občanské Učitel Žák vede žáka k hodnocení rizik spojených s používáním chemických látek a přípravků si uvědomuje nutnost ochrany životního prostředí, využívá získané znalosti pro ochranu svého zdraví, dokáže se správně chovat v rizikových situacích chemického charakteru (zasažení nebezpečnou chemickou látkou, havárie spojená s únikem nebezpečné látky), umí poskytnout radu nebo pomoc jinému občanu v takové situaci Kompetence sociální a personální Učitel Žák klade důraz na vytvoření pravidel vztahu mezi učitelem a žákem i mezi žáky navzájem, vyžaduje dodržování pravidel slušného chování je schopen zastávat pozici vedoucího i člena skupiny, naučí se pracovat v týmu, rozdělit si navzájem práci, využívat své silné stránky, přijme jako rovnocenné partnery spolužáky na různé intelektuální úrovni, dokáže se ubránit negativním jevům ve společnosti svých vrstevníků (závislosti na některých chemických látkách, jako je alkohol, nikotin a další) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ročník Výstupy Učivo Poznámky tercie pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí zásady bezpečné práce; nebezpečné látky a přípravky objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek mimořádné události Strana 76 (celkem 145)

77 Ročník Výstupy Učivo Poznámky určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek rozlišuje směsi a chemicky čisté látky směsi různorodé, stejnorodé vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení hmotnostní zlomek vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek vliv teploty, plošného obsahu a míchání pevné složky na rychlost jejího rozpouštění do roztoku uvede příklady znečišťování vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění vzduch - složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití voda - destilovaná, pitná, odpadní; výroba pitné vody; čistota vody navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi oddělování složek směsí rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech třídění látek; prvky - názvy, značky, protonové číslo používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech částicové složení látek - molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti kovové prvky rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, přečte chemické rovnice; uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání chemické reakce kovů Strana 77 (celkem 145)

78 Ročník Výstupy Učivo Poznámky rozlišuje atomy a ionty, určí oxidační číslo atomu a náboj iontu, pojmenuje oxidy a sulfidy kovů atomy a ionty rozliší ušlechtilé a neušlechtilé kovy, dokáže vysvětlit korozi kovů řada reaktivnosti kovů rozumí pojmu redoxní reakce a dokáže ji zapsat chemickou rovnicí; uvede příklady využití kovů v praxi výroba a použití kovů orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti dusík, kyslík, vodík, vzácné plyny, halogeny, uhlík, síra - vlastnosti, použití porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, sulfidů a halogenidů a umí zapsat jejich vznik chemickou rovnicí; posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí dvouprvkové sloučeniny orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, chápe souvislost mezi umístěním prvku v tabulce periodické soustavy a strukturou jeho atomu periodická soustava prvků chápe vznik chemické vazby, dokáže rozlišit nepolární, polární a iontovou vazbu chemická vazba umí vypočítat stechiometrické koeficienty chemické rovnice, vypočítá hmotnostní zlomek prvku ve sloučenině chemické výpočty - relativní atomová hmotnost, látkové množství, molární hmotnost, molární koncentrace orientuje se na stupnici ph, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem vodíkové kationty a hydroxidové anionty, kyselost a zásaditost roztoků porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí; vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede kyseliny - vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky významných kyselin Strana 78 (celkem 145)

79 Ročník Výstupy Učivo Poznámky jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných hydroxidů a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí hydroxidy - vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky významných hydroxidů porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí soli bezkyslíkaté a kyslíkaté - vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných prakticky významných hydroxidů dokáže vysvětlit podstatu neutralizace a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi neutralizace přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu chemické reakce - zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice kvarta aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu rychlost chemické reakce dokáže rozlišit exotermní a endotermní reakce, skladné a rozkladné reakce, oxidačně redukční reakce a uvede příklady jejich praktického využití; aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe klasifikace chemických reakcí, hoření zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití uhlovodíky - příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických uhlovodíků deriváty uhlovodíků - příklady v praxi významných kyslíkatých derivátů uhlovodíků Strana 79 (celkem 145)

80 Ročník Výstupy Učivo Poznámky orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, především tuků a sacharidů, určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu; uvede příklady zdrojů tuků a sacharidů přírodní látky - zdroje, vlastnosti a příklady funkcí tuků a sacharidů v lidském těle; fotosyntéza uvede příklady zdrojů bílkovin a vitaminů, rozumí úloze bílkovin, nukleových kyselin, enzymů a vitamínů v lidském těle organické sloučeniny dusíku - aminokyseliny, bílkoviny, nukleové kyseliny; enzymy a vitamíny orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka, zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi chemický průmysl v ČR - výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace surovin 5.9 Biologie Biologie je jedním z předmětů vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Předmět je vyučován v primě kvartě v časové dotaci 2 h týdně. Obsah učiva navazuje na vědomosti žáků, které získali v předmětu přírodověda. V primě a sekundě je biologie zaměřena především na organismy, jejich systematické zařazení, charakteristiku a vztah k životnímu prostředí, základům obecné biologie. V průběhu tercie se žáci seznámí s obratlovci a člověkem. Kvarta je věnována informacím o neživé přírodě, vzniku a vývoji života. Dále se také věnuje tématu sexuální výchovy a životospráva z oblasti Výchova ke zdraví. Při výuce je využíváno i praktických činností formou laboratorních prací, vycházek a exkurzí, příp. využitím skupinové práce na různých biologicky zaměřených projektech. Výuka je cílevědomě řízena tak, aby žáci získali základní poznatky: živé i neživé přírodě, vzniku a vývoji života na Zemi, vztazích mezi živou a neživou přírodou a vztazích organismů mezi sebou, stavbě a funkci organismů, vesmíru, Zemi a horninách a nerostech, stavbě a funkci lidského organismu, zdravém životním stylu. K dosažení těchto cílů je třeba, aby žáci : dokázali pozorovat přírodu i s pomocí jednoduchých pomůcek, Strana 80 (celkem 145)

81 dokázali rozpoznávat příčiny a následky přírodních jevů, znali základní druhy rostlin a živočichů, uvědomili si význam biologie pro život člověka, vytvořili si úctu k přírodě a k životu. Výuka biologie je zaměřena především na tyto životní kompetence k učení, zdraví, řešení problémů, občanské a pracovní. Výuka biologie spolu s ostatními předměty významně přispívá k rozvoji poznávacích schopností žáků, pochopení souvislostí a schopnosti řešit problémy související s poznáváním přírody a její ochranou. Část: environmentální výchova Žáci jsou vedeni k chápání komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Seznámí se s hlavními globálními problémy životního prostředí, sami navrhují možná řešení. Uvědomí si možnost vlastní aktivní účasti na utváření životního prostředí ve smyslu Mysli globálně jednej lokálně. Využívají naměřená data z programu GLOBE. Společně zpracují projekt na vybrané regionální téma zakončený prezentací. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel Žáci vhodně zadávanými úkoly v žácích vytváří snahu. používají literaturu, vyhledávají informace na počítači rozumí významu pojmů a dovedou nacházet souvislosti vedou přehledný zápis v sešitě Kompetence k řešení problémů Učitel Žáci motivuje žáky k samostatnému řešení problémů osvojí si na reálných příkladech tvořivý přístup k řešení problémových úloh postup řešení dokáží obhájit, diskutují nad možnými způsoby řešení nachází různé metody a vyberou ty nejvhodnější využívají internetu, literatury, konzultací aj. Kompetence komunikativní Učitel Žáci klade důraz na verbální i neverbální komunikaci Strana 81 (celkem 145)

82 při řešení úkolů využívají práci ve skupině, vyslechnou názory na řešení u kolegů zástupci skupin prezentují získané výsledky před spolužáky pracují v týmu, rozdělit si práci, využívat své silné stránky přijmou kolegy na různé intelektuální úrovni. Kompetence pracovní Učitel Žáci seznámí žáky s řádem učebny seznámí a vysvětlí zásady bezpečnosti práce při práci v odborné učebně dodržují řád učebny bezpečně zachází s laboratorní technikou dodržují bezpečnost práce věnují čas pro ekologické aktivity, např. ekologické akce. Kompetence občanské Učitel Žáci motivuje žáky k ochraně přírody uvědomují si nutnost ochrany přírody a životního prostředí chápou význam získaných znalostí pro ochranu zdraví znají základní ekologické zásady pro společnost. Kompetence sociální a personální Učitel Žáci motivuje žáky ke spolupráci se spolužáky při skupinovém učení si vyzkouší činnost vedoucího i člena skupiny ubrání se negativním jevům ve společnosti svých vrstevníků (kouření, pití alkoholu, závislosti). Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ročník Výstupy Učivo aplikuje praktické metody poznávání přírody PRIMA dodržuje základní pravidla bezpečného chování v přírodě a bezpečnosti práce praktické metody poznávání přírody poznává významné osobnosti z biologie Strana 82 (celkem 145)

83 Ročník Výstupy Učivo rozliší základní projevy a podmínky života popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií, objasní funkci základních organel uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka základní struktura života, vznik a vývoj života bakterie, viry objasní vliv sfér Země na vznik a trvání života objasní vliv sfér Země na vznik a trvání života porovná základní vnitřní a vnější stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů a orgánových soustav zařazuje živočichy do hlavních taxonomických skupin, odvodí základní projevy chování, objasní jejich přizpůsobení k prostředí zoologie - bezobratlí zhodnotí význam živočichů pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování uvede příklad výskytu živočichů v určitém prostředí rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků rozlišuje různé způsoby výživy hub, jejich význam v ekosystémech a v potravních řetězců houby, lišejníky objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků rozlišuje pojmy populace, ekosystémy a společenstva vysvětlí podstatu potravního řetězce člověk a příroda uvede příklady vlivů člověka na životní prostředí aplikuje praktické metody poznávání přírody dodržuje základní pravidla bezpečného chování v přírodě a bezpečnosti práce praktické metody poznávání přírody SEKUNDA poznává významné osobnosti z biologie porovná základní vnitřní a vnější stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů zařazuje živočichy do hlavních taxonomických skupin, odvodí základní projevy chování, objasní jejich přizpůsobení k prostředí zoologie Strana 83 (celkem 145)

84 Ročník Výstupy Učivo zhodnotí význam živočichů pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování uvede příklad výskytu živočichů v určitém prostředí rozlišuje pojmy rostlinná buňka, pletivo, orgán porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů, uvede hlavní funkce orgánů vysvětlí základní fyziologické procesy a jejich význam botanika charakterizuje základní systematické skupiny odvodí vztah rostlin a jejich prostředí rozlišuje příklady společenstev společenstva aplikuje praktické metody poznávání přírody dodržuje základní pravidla bezpečného chování v přírodě a bezpečnosti práce praktické metody poznávání přírody poznává významné osobnosti z biologie porovná základní vnitřní a vnější stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů zařazuje živočichy do hlavních taxonomických skupin, odvodí základní projevy chování, objasní jejich přizpůsobení k prostředí zoologie - savci zhodnotí význam živočichů pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování TERCIE uvede příklad výskytu živočichů v určitém prostředí určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů lidského těla a vysvětlí jejich vztahy orientuje se v základních etapách fylogeneze člověka objasní vznik a ontogenezi lidského jedince rozlišuje příčiny a příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života biologie člověka aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti Strana 84 (celkem 145)

85 Ročník Výstupy Učivo uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů respektuje význam sexuality v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli chápe význam zdrženlivosti v dospívání a odpovědného sexuálního chování aplikuje praktické metody poznávání přírody dodržuje základní pravidla bezpečného chování v přírodě a bezpečnosti práce praktické metody poznávání přírody poznává významné osobnosti z biologie objasní vliv sfér Země na vznik a trvání života Vznik a stavba Země rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek nerosty a horniny rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin vnější a vnitřní geologické procesy KVARTA porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě charakterizuje geologická období půda vývoj zemské kůry a organismů na Zemi uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi Počasí a podnebí popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií, objasní funkci základních organel stavba a funkce buňky vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů dědičnost a proměnlivost organismů 5.10 Zeměpis Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu zeměpis si žáci osvojují určitý systém vybraných poznatků z různých geografických oborů. Výuka zeměpisu obohacuje v návaznosti na prvouku Strana 85 (celkem 145)

86 a na vlastivědu celkový vzdělanostní rozhled žáků vedením do hlavních přírodních, sociálních a do hospodářských podmínek a faktorů života lidí v blízkém území místní krajiny, místní oblasti (regionu), na území České republiky, v Evropě a v dalších světadílech. Umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva, uvědomovat si civilizační rizika a perspektivy budoucnosti lidstva i vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí k přírodnímu i společenskému prostředí. Výuka je cílevědomě řízena tak, aby žáci vzhledem ke Standardu základního vzdělávání: získali základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese, o krajinné sféře a o jejich hlavních složkách a aby si uvědomovali význam přírodních podmínek pro existenci lidské společnosti, získali představu o jedinečnosti některých geografických objektů, jevů a procesů v krajinné sféře i o jejich určitých pravidelnostech, zákonitostech a vzájemných podmíněnostech a souvislostech, byli schopni orientovat se v zeměpise světadílů, ve zvláštnostech jejich obyvatelstva a aby získali informace o významných státech, jejich politickém řízení, hospodářském a kulturním významu, získali ucelený obraz přírodních, hospodářských a sociálních poměrů v naší vlasti a v jednotlivých jejich oblastech a v souvislosti s tím si uvědomovali postavení naší země v Evropě a ve světě, dovedli samostatně pracovat s různými druhy map, s grafy, se statistickými materiály, vysvětlovat údaje v nich obsažené, spojovat poznatky z výuky s dalšími informacemi získanými v tisku, rozhlasových a televizních relacích, v populárně naučných časopisech a zároveň i používat získané vědomosti v praktických situacích, dovedli posuzovat a srovnávat sociální a hospodářské jevy ve vlastní zemi a obdobnými či odlišnými jevy v evropském a celosvětovém měřítku, chápat kulturní i mentální zvláštnosti různých lidských ras, národů a kultur, vážit si jejich přínosu pro všelidský myšlenkový, mravní i hospodářský rozvoj lidské společnosti, získali smysl pro jedinečnost a krásu přírodních objektů a jevů i lidských výtvorů, trvalý zájem o poznávání různých zemí a regionů, života, tradic, zvyků jejich obyvatel. Stálou součástí výuky geografie by měl být, tak jako u ostatních přírodovědných předmětů, soustavný nácvik správného používání pojmů, hledání příčinných souvislostí a řešení problémů souvisejících s poznáváním přírody a s praktickým životem. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel Strana 86 (celkem 145)

87 Žáci vhodnými zadávanými úkoly v žácích vytváří snahu vyhledávat informace o probíraných jevech používají literaturu, vyhledávají informace na počítači rozumí významu pojmů a dovedou nacházet souvislosti vedou přehledný zápis v sešitech. Kompetence k řešení problémů Učitel Žáci vhodně motivuje žáky k tvořivému přístupu k řešení úkolů osvojí si na reálných příkladech tvořivý přístup k řešení problémových úloh postup řešení dokáží obhájit, diskutují nad možnými způsoby řešení umí nacházet různé metody a vybrat ty nejvhodnější využívá internetu, literatury, konzultací aj. Kompetence komunikativní Učitel Žáci realizuje skupinovou práci při řešení úkolů žáci využívají práci ve skupině, umí vyslechnout názory na řešení u kolegů prezentují získané výsledky před spolužáky naučí se pracovat v týmu, rozdělit si práci, využívat své silné stránky, přijmout kolegy na různé intelektuální úrovni. Kompetence pracovní Učitel Žáci seznámí žáky s řádem učebny seznámí žáky s bezpečností práce při práci v odborné učebně dodržují žáci řád učebny bezpečně zacházejí s příslušnou technikou a dodržují bezpečnost práce jsou ochotni věnovat čas pro ekologické aktivity, např. ekologické akce. Kompetence občanské Učitel Žáci informuje žáky o nutnosti ochrany životního prostředí Strana 87 (celkem 145)

88 uvědomují si nutnost ochrany přírody a životního prostředí chápou význam získaných znalostí pro ochranu zdraví uvědomují si základní ekologické zásady pro společnost. Kompetence sociální a personální Učitel Žáci vede žáky ke vzájemnému respektu mezi sebou při skupinovém učení si vyzkouší činnost vedoucího i člena skupiny dokáží se ubránit negativním jevům ve společnosti svých vrstevníků (kouření, pití alkoholu, závislosti). Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Ročník Výstupy Učivo Poznámky Prima zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční soustavy prokáže na konkrétních příkladech tvar planety Země a zhodnotí důsledky pohybů Země na život lidí a organismů. Země jako vesmírné těleso zhodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů Mapa používá základní kartografickou, geografickou a topografickou terminologii zhodnotí geografické objekty, procesy a jevy v krajinné sféře využívá mapová díla k orientaci v prostoru rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry a jejich vzájemnou souvislost a podmíněnost Litosféra a georeliéf rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu Atmosféra, hydrosféra, pedosféra zhodnotí působení vnitřních a vnějších sil v přírodní Biosféra a bioklimatické Strana 88 (celkem 145)

89 Ročník Výstupy Učivo Poznámky sféře a jejich vliv na přírodu a lidskou společnost pásy posoudí prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu, dynamiku, na příkladech zhodnotí mozaiku multikulturního světa Geografie obyvatelstva pojmenuje obecné základní znaky sídel, posoudí souvislost přírodních podmínek s funkcí sídel Geografie sídel zhodnotí strukturu, složky a funkce světového hospodářství a lokalizuje na mapách hlavní surovinové a energetické zdroje Geografie hospodářství porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit Zemědělství, průmysl, doprava, služby a cestovní ruch porovnává státy světa na základě podobných a odlišných znaků lokalizuje na mapách jednotlivých světadílů hlavní aktuální geopolitické změny a politické problémy v konkrétních světových regionech. základy politické geografie Sekunda Rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení,ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje světadíly,oceány a makroregiony na mapách podle zvolených kritérií, srovnává jejich postavení porovnává a přiměřeně hodnotí polohy, rozlohy, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry Regionální geografie světadílů a oceánů. Afrika. Amerika. Austrálie a Oceánie. Antarktida. Severní ledový, Atlantský, Indický a Tichý oceán Strana 89 (celkem 145)

90 Ročník Výstupy Učivo Poznámky Tercie Rozlišuje zásadní přírodní a společenské atributy jako kritéria pro vymezení,ohraničení a lokalizaci regionů světa lokalizuje světadíly, oceány a makroregiony na mapách podle zvolených kritérií srovnává postavení rozvojových jader a periferních zón porovnává a přiměřeně hodnotí polohy, rozlohy, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry Regionální geografie světadílů a oceánů - Evropa-Severní /Švédsko, Dánsko, Finsko, Norsko, Island, Pobaltské republiky/, Západní/Velká Británie, Irsko, Francie, Benelux,/, Jižní/Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko/, Střední/Německo, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Švýcarsko, Slovensko/, Jihovýchodní/Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko, Bosna, Černá Hora, Albánie, Makedonie, Východní Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Moldávie. Kvarta hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohy, přírodní poměry, přírodní zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém kontextu lokalizuje jednotlivé kraje ČR a hlavní jádrové a periferní oblasti z hlediska osídlení a hospodářských aktivit uvádí příklady účasti a působnosti ČR ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích a organizacích hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního regionu a možnosti dalšího rozvoje Regionální geografie - Česká republika. Regiony České republiky-dělení podle krajů Místní region Kadaňsko vymezuje a lokalizuje místní region podle bydliště nebo školy 5.11 Hudební výchova Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení Strana 90 (celkem 145)

91 Předmět hudební výchova spadá do vzdělávací oblasti Estetická výchova. Jeho časová dotace je v hodina týdně. Žáci jsou vedeni tak, aby získali vztah k hudbě a jejím jednotlivými žánrům. Naučili se hudbu vnímat, analyzovat a postupně i provozovat dle vlastních schopností. Osvojují si základné vědomosti z oblasti dějin hudby i hudební teorie. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Žák učí se prostřednictvím zadávaných úkolů samostatně pracovat s notovým zápisem a využívat jej k realizaci hudebních děl. učí se využívat literaturu, hudební nahrávky jednotlivých skladeb a to jak individuálně, ta ve spolupráce s ostatními žáky. Kompetence k řešení problémů Žák učí se řešit jednoduché i složitější úkoly z hudební oblasti, při kterých se snaží co nejvíce zapojovat svou fantasii a představivost. učí se porovnat své výsledky s výsledky ostatních žáků a hledat tak nejlepší a nejestetičtější zvládnutí zadaného úkolu. Kompetence komunikativní Žák spolupracuje se žáky třídy, i se žáky jiných tříd při jednotlivých vystoupeních a projektech a rozšiřují se tak jeho nároky na vlastní hudební činnost zároveň se učí spolupráci v hudebních souborech jak při vokální tak instrumentální činnosti Kompetence sociální a personální Žák učí se vhodně doplňovat jeden druhého při hudebních vystoupeních a projektech uvědomuje si důležitost svého instrumentálního či vokálního projevu a zároveň si tento projev uvědomuje i u žáků se kterými spolupracuje a vytváří tak jedno hudební těleso, v kterém má každý svou nezaměnitelnou úlohu poznává, že konečný výsledek je založen na zodpovědné práci každého jedince Kompetence občanské Žák Strana 91 (celkem 145)

92 Učitel je seznámen s problematickými hudebními žánry a skupinami, které nevhodným způsobem inspirují širokou veřejnost a mnohdy svým chováním narušují morální a občanské zákony. vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení při zpracovávání informací, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými cestami Kompetence pracovní Žák dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s hudebními pomůckami předmětu. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ročník Výstupy Obsah učiva Poznámky využívá své individuální schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách tonina, stupnice, akord noty C1- G1 druhy not a pomlk, takt 2/4, rondo, kánon orientuje se v proudu znějící hudby,vnímá užité hudebně výrazové prostředky nástroje symf. orchestru hudba komorní a symfonická takt 3/4 noty C1-C2 Hud.ukázky(komorní a symf. hudby)zvuková ukázka nástrojů vytváří a volí jednoduché hudební doprovody smyčcové nástroje, změna tempa, takt 4/4, základní hud. pojmy U schopných žáků hra jednoduchých skladeb na smyčcové nástroje prima rozpozná některé z tanců různých stylových období zvolí vhodný typ hud.pohybových prvků k poslouchané hudbě a na základě individuálních hud.schopností a pohybové vyspělosti předvede jednoduchou pohybovou vazbu tanec a balet, Národní divadlo opera, dechové dřevěné nástroje, oktáva C2-C3 základní intervaly Hra na dřevěné dechové nástroje, hudební ukázky- tanec,balet noty a h malé, hudba vokální a instrumentální, druhy sborů a hlasů, melodram hudební posuvky tonina dur a moll Hudební ukázka vokální a instrumentální hudby hra na dirigenta sekunda uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu skladatelé a písně NO dechové žestové nástroje symfonická báseň, hudba programní a absolutní intervaly č.1 a v.2 Zvuková ukázka žesťů poslech Vltava Strana 92 (celkem 145)

93 Ročník Výstupy Obsah učiva Poznámky využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách L.v.Beethoven, symfonie, drnkací nástroje, tonina a akord moll, tonina G dur, intervaly v.3, č.4 Poslech - Osudová symfonie (část) a drnkací nástroje nástroje bicí, písňové období baroka a klasicismu, polyfonie, homofonie, tonina D dur Poslech bicí nástroje vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí jednoduché hudební improvizace písňové období romantismu intervaly č.5, v.6, tonina F dur rytm. útvary : triola, synkopa vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění písňová tvorba skladatelů 20.st., pentatonická stupnice, tonina B dur, intervaly v.7 č.8, takty 3/8, 6/8 dvojhlasý rytmus Schopnější žáci tvoří rytmická cvičení ve 3/4 a 3/8 taktu pentatonika v praxi osvobozené divadlo a Jaroslav Ježek, spirituál, jazz, pop, rock osvobozené divadlo a Jaroslav Ježek, spirituál, jazz, pop, rock Hudební ukázky z díla J. Ježka reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb téma, motiv, předvětí a závětí, folk a folklor, tonina A dur, rytmus : tečka za notou a pomlkou tercie vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění hudba renesance a baroka, varhany a předchůdci klavíru oratorium, tonina Es dur takt alla breve Hud.ukázka hudby renesanční a barokní, využití individuálních schopností žáků při hře na nástroje realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů hudba klasicismu, sonatina, sonáta, variace, hud.pojmy: part, partiura, zvukomalba, tonina E dur Hudební ukázka klasické hudby zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami hudba období romantismu, kantáta, hudba 20.století, dvojité posuvky, tonina As dur Hudební ukázka romantické hudby, využívání schopností žáků při hře na hud.nástroje kvarta orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické schématické nejstarší hud.památky, hudba husitského revolučního hnutí renesanční polyfonie,baroko Hudební ukázky k jednotlivým obdobím Strana 93 (celkem 145)

94 Ročník Výstupy Obsah učiva Poznámky prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hud.dílu jako k logicky utvářenému celku zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase hudba období klasicismu, mše, symfonie, tvorba a hra vokálně instrumentálních kánonů J.J Ryba-Česká mše Vánoční realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů hudba období romantismu hudba 20.st., základy hry na zobcovou flétnu Hudební ukázky romantismu a hudby 20. století využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hud.aktivitách lidové písně cizích zemí J.Ježek - Jazz, jazzové inspirace Hudební ukázka Bughatti Step, L.Amstrong zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami hudba populární-folk, country western, lidová, trampská a rock rozvíjíme hru na zobcovou flétnu(tony C1-E2) 5.12 Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Výtvarná výchova spadá do vzdělávací oblasti Estetická výchova. Jeho časová dotace je hodina týdně. Charakteristika předmětu Žáci v průběhu hodin výtvarné výchovy vytvářejí práce, do nichž promítají vlastní, originální představy spojené se světem fantazie. Veškerá témata jsou založena na hře s barvou a experimentování s různými technikami. Zaměřují se na správné usazení do formátu pracovní plochy a pokoušejí se o upřímnou výpověď. Nacházejí stále více nových možností a technik pro realizaci svých nápadů. Jsou seznámeni s teorií barvy a základy dějin umění. Pokoušejí se o řešení stále složitějších zadání, jako např. realistická kresba a nacházejí osobitou cestu k abstraktnímu umění. Prohlubují vlastní estetický úsudek a pohled na realitu, na kterou reagují ve svých pracích. Pohybují se v nejbližším okolí a pracují na zobrazení přírodních a architektonických motivů. Využívají multimediální Strana 94 (celkem 145)

95 techniku a navštěvují výstavy a vernisáže. Dokáží prezentovat svou tvorbu i kriticky zhodnotit výsledky svého počínání. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Žák se prostřednictvím zadávaných úkolů učí samostatně přemýšlet a připravovat na hodiny výtvarné výchovy, kde realizuje originální nápady a promítají je do vlastní výtvarné činnosti. nachází cestu jak vhodně využívat jednotlivé techniky a materiály k dosažení správného efektu učí se vyhledávat inspiraci v odborné literatuře a médiích. Kompetence k řešení problémů Žák nachází stále nové možnosti řešení problému především díky své fantazii a představivosti. vlastní cestou se učí vyřešit složitější zadání. porovnává postup a výsledky své práce se spolužáky a při závěrečném hodnocení z celou skupinou. dokáže najít ideální cestu k dosažení co možná nejlepšího výsledku a naplnění vlastní estetické představy. Kompetence komunikativní Žák se učí komentovat a obhajovat výtvarné práce vlastní i ostatních. komunikuje, spolupracuje ve skupinách a navzájem žáci se ovlivňují za účelem správného splnění zadání. je schopní souvisle hovořit o svém uměleckém záměru. Kompetence sociální a personální Žák žáci se při výtvarné činnosti setkávají s různými pohledy a odlišnými názory spolužáků. všímají si odlišných rolí ve skupině a reagují na ně vlastními postoji. učí se navzájem vhodně doplňovat a spolupracovat v rámci skupiny. uvědomují si výhody a nové možnosti spolupráce. Kompetence občanské Žák Strana 95 (celkem 145)

96 je schopni kriticky zhodnotit nevhodnost vybraných motivů a informací, s kterými se mohou setkat na internetu a v médiích. Kompetence pracovní Učitel Žák seznámí žáci se správným používáním a využíváním výtvarných pomůcek a materiálů. dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ročník Výstupy Obsah učiva Poznámky pokouší se o vyjádření svého pohledu na sebe, přemýšlí o vlastních hodnotách. vizitka druhy písma, osobní preference, barvy, grafitti. uplatňuje osobní zkušenost a pohled na média a promítá ji ve vlastní práci. TV pořad oblíbený / neoblíbený TV pořad, problematika médií popisuje vztah k oblíbeným předmětům. hračka vztah k oblíbeným předmětům. zobrazuje originální představy o strojích. stroj budoucnosti svět SCI-FI, fantazie, malba-tempera. prima dělí se o zkušenosti, spolupracuje se skupinou spolužáků a vytváří práci na dané téma. holý strom podzim koláž ukázky zajímavých stromů, vlastní představa o stromu, práce v přírodě skupinová práce, kombinovaná technika, velký formát. realizuje nápady spojené se zimním obdobím a tradicemi vánočních svátků. zima, sporty vánoční přání, zvyky tematická práce-zima, zimní sporty,malba. grafický design, výroba přání, kresba pracuje na zdokonalení konstrukce písma. text, písmo typy a druhy písma, konstrukce písma, tuš. nalézá nové možnosti a materiály pro práci. kámen volná práce s kameny, řeč kamene, kámen jako dárek. Strana 96 (celkem 145)

97 Ročník Výstupy Obsah učiva Poznámky konfrontuje realistické prvky s vlastním světem fantazie. masožravka mnohozvíře stylizace rostlinného motivu, nadsázka. kombinace zvířat, deformace, humor. učí se využívat přednosti akvarelu na jednoduchém motivu. jaro, akvarel technika akvarelu, tematická práce, práce v přírodě. předkládá představu o ideálním sídlišti. sídliště urbanismus-studie, vlastní představa. získává nové poznatky v oblasti teorie barvy a aplikuje je do své práce. experimentuje s možnostmi graf.programů. mozaika PC kompozice teorie barvy-základy, míchání barev, skládání motivu z bar.částí, ukázky mozaik,. volná kompozice, práce s myší. dokáže popsat a pojmenovat vlastní pocity, nálady i obavy. komunikuje a podílí se na vytvoření společné práce strach, radost obraz třídy kontrasty, protiklady, práce s barevnou hmotou. role ve skupině, vztahy, spolupráce, komunikace, skupinová práce, kombinovaná technika, velký formát. představuje si jak zdokonalit věc, se kterou se denně setkává. předmět denní potřeby zdokonalení běžného předmětu,design. přemýšlí o ideálních prázdninách. prázdniny co budu dělat o prázdninách, práce v přírodě. Sekunda popisuje ideální představu o našem městě, (co by změnil). ve své práci se pokouší o stylizaci, nadsázku a výtvarný vtip. moje město karikatura jednoduchý arch.prvek, originální vize města kde bydlím, nej. místo, práce ve městě. ukázky-karikatura v umění, stylizace, nadsázka, portrét spolužáka nebo vlastní. Strana 97 (celkem 145)

98 Ročník Výstupy Obsah učiva Poznámky zobrazuje osobní vztah ke zvířatům. využívá fantazii a naznačuje svou vizi o mimozemské civilizaci. oblíbené zvíře vesmírná civilizace vztah ke zvířatům, nej.zvíře, kreslený hrdina. svět fantazie, UFO. spolupracuje ve skupině a vytváří práci na dané téma. Poznává základy teorie a práce s barevnou hmotou. podzimní listy barevný kruh koláž, kombinovaná technika,skup.práce, velký formát. teorie barvy, základní barvy,teplé / studené barvy, práce s barevnou hmotou, Fauvismus. realizuje nápady související s obdobím zimy. Vytváří vánoční přání. ledové království vánoční přání, zvyky malba temperou, práce se sněhem a ledem, ledová říše. grafický design, výroba přání, kresba naznačuje osobitý způsob vytvoření kompozice z textu. doplňuje si představu o životě mikroorganismů. automatický text, koláž mikroorganismy, buňka konstrukce textu, text v kompozici, kombinovaná technika, kubismus. volná kompozice, ukázky. procvičuje jemnou motoriku a soustředění při práci. Pokouší se o reprodukci konkrétní předlohy. kresba druhou rukou realistická kresba procvičení jemné motoriky, kresba nohou,ústy kresba tužkou, konkrétní předmět, předloha. uplatňuje vlastní vkus pro splnění zadaného tématu. Přemýšlí o ideálním pokoji. ideální oblečení můj pokoj oblíbená značka, představa vlastního ideálního oblečení. nejdůležitější místo na světě, co v něm musí být. spolupracuje a komunikuje se spolužáky za účelem vytvoření dané práce. cesta kolem světa, skupinová práce koláž, kombinovaná technika, zprávy ze světa apod. Strana 98 (celkem 145)

99 Ročník Výstupy Obsah učiva Poznámky zvětšenina, skupinová práce zvětšení předlohy, puzzle, pexeso objevuje široké možnosti využití práce se sprejem. šablona, airbrush vlastní logo, grafitti, práce se sprejem, textil. navrhuje kruhové dekory a jejich využití. mandala kruhová kompozice, ukázky. nachází alternativní využití netradičních materiálů. vitráž barevné světlo, gotické umění, práce s igelitem. pracuje na návrhu designu netradičního svítidla. světlo, svítidlo designová studie. popisuje své zážitky a dělí se o zkušenosti z pobytu v zahraničí. nejvzdálenější místo kde jsem byl nejdál, reálie, zeměpis, pokouší se ve své práci zachytit jednoduchý děj. komix představitelé u nás, ve světě, vlastní příběh. naznačuje vlastní představu o pomocníkovi v domácnosti. robot pomocník domácí pomocník budoucnosti, funkce, fantazie. procvičuje cit pro detail.realizuje sérii prací na dané téma. poštovní známka miniaturizace motivu, jemná motorika, volný motiv. tercie přistupuje tvořivě k využití techniky roláže. podzim, roláž technika roláže, tematická práce-podzim. vybavuje si nejhezčí sen / noční můru. sen, halucinace sny, vize, Surrealismus. dokáže svou prací vystihnout zadané téma. kreslený vtip známí autoři, ukázky, vlastní práce. vytváří vánoční přání a PF. vánoční přání PF grafický design, výroba přání a PF. objevuje význam prožitku při vlastní tvorbě. text, osobní grafitti sprejerství jako forma umění, Action painting. navrhuje originální obal CD. obal CD, DVD obalový design, drobná Strana 99 (celkem 145)

100 Ročník Výstupy Obsah učiva Poznámky grafika. snaží se o zachycení konkrétního motivu. řeší význam dopravních prostředků a jejich vliv na prostředí kolem nás. říše hmyzu dopravní prostředek tematická práce, ukázky, mikrosvět design dopravních prostředků, vlastní představa, studie, koncept, ekologie, apod. poznává zákonitosti nutné pro zvládnutí figurativní kresby, snaží se vypořádat se složitějším zadáním originálním způsobem. postava portrét, stylizace figurativní stylizovaná kompozice, portrét, deformace, humor, abstraktní kompozice, pastozní malba, využívá otisku nebo obrysu těla a jeho částí, pokouší se o záznam pohybu. pracuje v přírodě, s přírodními materiály. pohyb tělo, skupinová práce krajina, kresba Body-art, kresba, malba, otisky, velký formát. Land-art, práce v přírodě, s přírodou, živly,.. aplikuje geometrické prvky do kompozice. porovnává tvary, proporce, prostor a pokouší se o jejich věrné zobrazení. geometrické tvary realistická kresba, předloha geometrická abstrakce, konstruktivismus, rytmus, řazení prvků do kompozice. vnímání tvarů a prostoru, popředí, pozadí,... experimentuje s různými materiály. šperk práce s měděným drátem, kůže, korále, látka, představuje si krásy vodní říše. pod hladinou vodní svět barev, fantazie. navazuje na práci spolužáků a společně vytváří komixový příběh. Komix, skupinová práce komix v umění, skupinová práce, zachycení společného děje. Kvarta Naznačuje jak ideálně využít volný čas. hobby Náplň volného času, co mě baví, vize, sny,.. vyzdvihuje charakteristické znaky populární osobnosti. Karikatura osobnosti oblíbená osobnost, mediální hvězda, Strana 100 (celkem 145)

101 Ročník Výstupy Obsah učiva Poznámky vnímá účinky jednotlivých barev. Expresionismus. barevný kontrast, nálada teorie barvy, význam a vliv barev. vybavuje si různá využití ornamentu. má ucelenou představu o grafických technikách. ornament frotáž návrh dekoru, vzoru, porcelán, koberec, tuš. grafické techniky. uplatňuje získané vědomosti a dovednosti a dokáže zachytit písmo v prostoru. vytváří originální, autorské vánoční přání a PF. text, prostor, perspektiva vánoční přání, PF technické kreslení, konstrukce, typy písma, perspektiva, prostor, písmomalířství, redispero grafický design, výroba přání a PF. umí prezentovat představu o vlastní budoucnosti. navrhuje grafickou podobu vizitky a logo své firmy. Ideální povolání vizitka mé vlastní firmy volná představa o vlastní budoucnosti, čeho chci dosáhnout. grafický design, značka, logo, formáty, obsah. je si vědom významu reklamy a vlivu na společnost. zobrazuje rozdíly v různých obdobích, dokáže zachytit atmosféru a kontrast mezi světlem a stínem. plakát, billboard den a noc reklama v umění, Popart, plakát, poutač, pozvánka na kulturní akci, velký formát. tematická práce, stejný objekt ve dne / v noci, světlo, stín, protiklady, dokáže vytvořit sérii motivů. chápe význam symbolu a znaku. hrací karty zvíře, znak, symbol volný motiv, série hracích karet. motivy zvířat, Egypt, Puma, Jaguar, využívá grafické programy k vytvoření originálních kompozic. zpracovává představu o PC KOMPOZICE PC kompozice Internetové stránky nástroje a využití graf.programů-základy. návrh vlastních www Strana 101 (celkem 145)

102 Ročník Výstupy Obsah učiva Poznámky vlastních www stránkách. stránek, oblíbený web. zdokonaluje se v zobrazení prostoru. představuje si jak by měl vypadat vlastní dům. perspektiva, architektura můj dům, místnost prostorová studie, architektonický motiv. představa o vlastním ideálním domu. doplňuje a popisuje přečtený text ilustrací. dokáže společně s ostatními otevřeně komunikovat a pojmenovat své dojmy a pocity. ilustrace naše třída doplnění přečteného textu ilustrací. skupinová práce, velký formát, kam jsme došli, vztahy ve skupině, 5.13 Tělesná výchova Charakteristika předmětu Předmět tělesná výchova je součástí povinného vzdělávání na víceletých i čtyřletých gymnáziích a představuje nejdůležitější formu pohybového učení žáka.vyučuje se 2 hodiny týdně (mohou být i 3h) ve formě jednohodinovek nebo dvouhodinovek. V tělesné výchově žáci nacházejí prostor k osvojování nových pohybových dovedností, k ovládnutí (využívání) různého sportovního náčiní a nářadí, pro rozvoj zdravotně orientované tělesné zdatnosti a výkonnosti. Významné je propojování pohybových činností s dalšími oblastmi vzdělávání, jako jsou výchova ke zdraví, hudební výchova, estetika,ekologie, atd. Především však tělesná výchova umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové možnosti i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat í cíleně ovlivňovat. V souladu s vývojovými předpoklady a s individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti žáků k těmto cílům: osvojit si nové pohybové dovednosti a správné držení těla rozvoj tělesné zdatnosti (síla, rychlost, vytrvalost, obratnost) zvládnout základní organizační, bezpečnostní a hygienické zásady pro provádění pohybové činnosti kladné prožívání pohybové činnosti jako produkt dlouhodobější zdravotní prevence chápání soc. vztahů a role sportu a využívat je k vytváření hodnotných mezilidských vztahů Strana 102 (celkem 145)

103 Naznačené cíle by měly ústit do pozitivního vztahu k pravidelným pohybovým aktivitám ve vlastním denním režimu jako přirozené a nezbytné součásti zdravého životního stylu moderního člověka. V rámci předmětu jsou zařazena témata týkající se odpovědného chování v rizikových situacích z oboru Výchova ke zdraví. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetenci žáků Kompetence k řešení problémů Žáci jsou schopni správně vyhodnotit situaci a správně na ni reagovat (při pohybu, při sportovní činnosti a hrách). Kompetence komunikativní Žáci spolupracují při kolektivních hrách Kompetence sociální a personální Žáci respektují soupeře při sportu (hrách) Kompetence občanské Žáci aktivně se zapojují do sportovního dění a aktivit Kompetence v oblasti tělesného rozvoje a zdraví Žáci uplatňují poznatky z hodin TV v mimoškolních sportovních aktivitách rozvíjejí cílevědomě základní pohybové dovednosti v závislosti na věku (rychlost, síla, obratnost a vytrvalost) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ročník Výstupy Obsah učiva prima až kvarta (nároky na žáky s vyšším ročníkem vzrůstají) aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti: z nabídky zvolí vhodný rozvojový program samostatně se připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností zatěžovanými svaly odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se sportovní etikou a upraví pohybovou aktivitu vzhledem ke znečištěnému prostředí uplatňuje vhodné a bezpečné chování i v méně známém Teoretické poznatky z tělesné výchovy a sportu průpravná, kondiční kompenzační a jiná cvičení sportovní gymnastika úpoly atletika Strana 103 (celkem 145)

104 Ročník Výstupy Obsah učiva prostředí sportovišť, přírody silničního provozu užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření atd. dohodne se na spolupráci jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje jí rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího a diváka sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí zpracuje naměřená data a podílí se na jejich prezentaci zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody a jiné sportovní akce zařazuje do pohybového režimu vyrovnávací cvičení, především v souvislosti jednostrannou zátěží aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou kontraindikací zdravotního oslabení projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální dovednosti k regeneraci organizmu a překonávání únavy posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotních oslabení projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy; aktivně předchází situacím ohrožení zdraví, a osobního bezpečí, při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc uplatňuje adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí i mimořádných událostí a poskytne první pomoc sportovní hry dle podmínek školy: netradiční pohybové činnosti turistika, sport a pohyb v přírodě lyžování bruslení plavání přežití v přírodě 5.14 Svět práce Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Svět práce spadá spolu do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Časová dotace je 1 hodiny týdně v tercii. Svět práce poskytuje žákům informace ze sféry výkonu práce, orientaci v různých oborech lidské činnosti. Žáci si osvojí potřebné poznatky důležité pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci. Strana 104 (celkem 145)

105 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel Žák vede žáky k vyhledávání a třídění informací vyhledává a třídí informace orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí Kompetence k řešení problémů Učitel Žák motivuje žáka k samostatnému řešení daného problému, napomáhá mu hledat další řešení posuzuje své možnosti při rozhodování o volbě povolání vyhledává informace vhodné k řešení problému Kompetence komunikativní Učitel Žák vede žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu vytváří příležitosti pro komunikaci mezi žáky v modelových situacích prokáže schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce Kompetence sociální a personální Učitel Žák vede žáky k tomu, aby dokázali hodnotit svou práci i své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy umí hodnotit svoji práci i práci ostatních posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání Kompetence občanské Učitel Žák zadává konkrétní příklady z každodenního praktického života vyžaduje dodržování pravidel slušného chování Strana 105 (celkem 145)

106 vnímá morální a společenské hodnoty využívá profesní informace Kompetence pracovní Učitel Žák různými formami (exkurze, film, beseda) seznamuje žáky s různými profesemi zapojuje žáky do přípravy školních projektů využívá získaných poznatků při konkrétních činnostech propojených s praktickým životem a zdůrazňujících vztah k volbě povolání a profesní přípravě Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ročník Výstupy Učivo Poznámky tercie orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy trh práce, volba profesní orientace kvarta využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání, prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce možnosti vzdělávání, zaměstnání, podnikání 5.15 Digitální technologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět zahrnuje část vzdělávacího obsahu oblasti Člověk a svět práce z RVP ZV Obsahové, časové a organizační vymezení Realizován v 1.(prima) a 2.(sekunda) ročníku po jednu hodinu týdně. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software, Internetu a práce v síti. Ve prvním ročníku jsou žáci vedeni k praktickému zvládnutí tvorby webových stránek, ve druhým ročníku s grafikou a k tvorbě animací. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí používat elektronickou poštu, FTP-složky a služby Sharepoint. Strana 106 (celkem 145)

107 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel Žák vede žáci zadávanými úkoly k samostatnému objevování možností využití digitálních technologií v praktickém životě využívá zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod. se učí pořizovat si takové poznámky, které mu pak pomohou při praktické práci s technikou Kompetence k řešení problémů Učitel Žák vede žáci zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce rozumí, že v životě, při práci s digitálními technologiemi často se bude setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více Kompetence komunikativní Žák se učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie některé práce odevzdává prostřednictvím elektronické pošty, FTP-složky nebo jako WWW-stránky při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) Kompetence sociální a personální Učitel Žák vede žáci ke kolegiální radě či pomoci přizve žáci k hodnocení prací vede žáci k ohleduplnosti a taktu při vzájemné komunikaci se učí při projektech pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový harmonogram apod. se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, učí se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný Kompetence občanské Strana 107 (celkem 145)

108 Učitel seznámí žáci s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo...) vede žáci ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení při zpracovávání informací, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím internetu i jinými cestami Kompetence pracovní Žák dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s digitální a výpočetní technikou může využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu : Ročník Výstupy Učivo Poznámky dovede charakterizovat uživatelské rozdíly mezi operačnímu systémy; umí komprimovat a dekomprimovat soubory; dovede upravit základní uživatelské nastavení počítače; ví, jak postupovat v případě závady PC operační systém vzájemné porovnání (DOS, Linux, Windows), komprimace a dekomprimace souborů, základní nastavení PC a jeho konfigurace, závady a poruchy prima ví, jak hardwarové a softwarové prostředky jsou potřeba k připojení k internetu; dovede využívat službu FTP; získává z Internetu freeware a shareware internet technické podpora internetu, připojení k internetu, architektura klient/server, služba FTP, struktura internetové adresy, historie umí vysvětlit pojem vir; dovede používat software k ochraně PC před viry presentuje svou osobu, třídu, školu, město, v programu pro tvorbu prezentací viry a antivirová ochrana vytváření a publikování prezentací : základy práce se snímky, vlastnosti prezentací, vkládání objektů, zásady pro zpracování počítačové prezentace umí vytvořit vlastní WWW stránku; zná základní příkazy pro tvorbu WWW stránek vytváření vlastní WWW stránky sekunda dovede komunikovat pomocí programu ICQ ICQ, videokonference dovede v grafickém editoru vytvořit a upravit obrázek základní funkce grafického editoru, bitmapové a vektorové Strana 108 (celkem 145)

109 Ročník Výstupy Učivo Poznámky editory, tvorba a zpracování obrázku Seznámí se s hardwarem digitální fotoaparát, scanner, digitální videokamera a umí s ním pracovat multimediální PC digitální fotoaparát, scanner, digitální videokamera Umí používat software pro tvorbu videa a animací tvorba animace a video 5.16 Laboratorní dovednosti Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Laboratorní dovednosti je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Předmět je zařazen do učebního plánu kvarty. Výuka probíhá v laboratořích a odborných učebnách fyziky, chemie a biologie. Vhodně volené praktické úlohy budou doplňovat teoretické učivo z výuky fyziky, biologie a chemie. Cílem je, aby žáci získali dovednosti v práci s jednoduchými přístroji, osvojili si metody měření, dokázali z nabízených možností volit metodu nejpřesnější, nejjednodušší. Při měření budou pracovat ve skupinách, budou zpracovávat výsledky měření, formulovat závěry. Časové vymezení Předmět je vyučován v kvartě v časové dotaci jedna hodina týdně. Podle počtu žáků může být hodina dělena, aby byly dodrženy podmínky bezpečnosti práce v laboratořích. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Učitel Žák motivuje vhodnými úlohami snahu ověřit prakticky učivo předmětu fyzika a chemie, vede k přesnosti, přehlednosti zápisu. musí před vlastním měřením porozumět zvolené metodě, dodržuje přesnost měření, vede si přehledně zápis, zamýšlí se nad výsledky měření. Kompetence komunikativní Učitel zadává práci ve dvojicích, případně ve skupinách. Strana 109 (celkem 145)

110 Žák spolupracuje se spolužáky, dokáže se rozdělit o úkoly, vyslechne spolupracovníky, formuluje společně s nimi závěry, obhájí výsledky měření. Kompetence pracovní Učitel Žák dbá na dodržování bezpečnostních předpisů a řádů učeben. zachází bezpečně s přístroji, uvědomí si obecné zásady bezpečnosti i v životě mimo školu. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ročník Výstupy Témata prací Poznámky Pracuje bezpečně s vybranými chemickými látkami a pomůckami Zásady bezpečné práce Ch Navrhne postupy a prakticky provede oddělení složek směsí Dělení směsí Ch Zvolí vhodný postup, pomůcky a prakticky připraví chemickou látku daného složení Příprava látek Ch Určuje chemické a fyzikální vlastnosti látek a využívá je k jejich důkazům Vlastnosti látek a jejich důkazy Ch, Fy Zapíše průběhy chemických reakcí upravenými chemickými rovnicemi Vlastnosti látek a jejich důkazy Ch Sestaví modely molekul látek a posoudí vztah mezi stavbou molekuly a vlastností látky Modely molekul Ch Kvarta Spojuje poznatky o chemických látkách a jejich změnách s praxí Příprava látek Vlastnosti látek a jejich důkazy Ch Experimentálně ověřuje, pozoruje, měří a charakterizuje vlastnosti přírodnin Mikroskopování Vlastnosti přírodnin Bi Porovnává vnitřní a vnější stavbu organismů Mikroskopování Bi Vlastnosti přírodnin Správně používá pomůcky k pozorování a měření přírodnin Mikroskopování Vlastnosti přírodnin Bi Orientuje se v odborné literatuře a vhodně ji využívá k determinaci přírodnin Určování přírodnin podle Klíče Bi Orientuje se v základních fyziologických procesech organismů Fyziologie organismů Bi Strana 110 (celkem 145)

111 Ročník Výstupy Témata prací Poznámky Rozumí vztahům mezi organismy a prostředím Organismy a prostředí Bi Pracuje bezpečně s fyzikálními pomůckami a přístroji Zásady bezpečné práce Měření fyzikálních vlastností látek Fy Provádí praktické měření fyzikálních vlastností látek Měření fyzikálních vlastností látek Fy Experimentálně ověřuje fyzikální zákonitosti Fyzikální změny látek Fy Používá fyzikální výpočty, orientuje se v jednotkách fyzikálních veličin Měření fyzikálních vlastností látek Fyzikální změny látek Fy Využívá pokusů k porozumění dějů z praktického života Měření fyzikálních vlastností látek Fy Fyzikální změny látek Vysloví hypotézu a ověřuje její správnost Ch, Bi, Fy vybrané práce V laboratorním protokolu přehledně uspořádá výsledky experimentů a pozorování a smysluplně vyjádří závěr Ch, Bi, Fy všechny práce 5.17 Další cizí jazyk - Francouzský jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Francouzský jazyk spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Francouzský jazyk se jako Další cizí jazyk realizuje od tercie do kvarty osmiletého gymnázia. Předmětu je určena časová dotace tři hodiny týdně v každém ročníku. Učitelé nepostupují podle jednotné učebnice, tu volí v kombinaci s dalšími výukovými materiály pro danou skupinu optimálně tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů. Výuka předmětu probíhá v odborných učebnách vybavených multimediální technikou a dalšími pomůckami, případně v kmenových třídách. Strana 111 (celkem 145)

112 Výuka předmětu je také realizována během školou organizovaných jazykově poznávacích zájezdů, exkurzí a meziškolních výměn. Cílová úroveň A2 je vytvořena podle Společného evropského referenčního rámce Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel Žák prezentuje různé způsoby přístupů ke studiu jazyka a žáka vede k tomu, aby je využíval vede žáka k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby a využívá srovnání s mateřštinou a s jinými jazyky, které žák zná samostatně vyhledává a zpracovává informace z cizojazyčných textů pracuje se slovníky, příručkami, multimediálním jazykovým softwarem a internetem Kompetence k řešení problémů Učitel Žák poskytuje prostor k samostatnému řešení jazykových problémů i k jejich různým řešením demonstruje komplexní charakter jazyka a vede žáka k jeho respektování navozuje modelové situace, se kterými se žák může setkat v praktickém životě pracuje s neznámými texty a učí se zacházet s neúplnými informacemi, je veden k nutnosti domýšlení si a hledání souvislostí a smyslu Kompetence komunikativní Učitel Žák rozvíjí dovednosti spojené se čtením, poslechem, mluvením a psaním prostřednictvím obvyklých metod výuky cizího jazyka v rámci konverzace kultivuje u žáka schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení, umění naslouchat názorům druhých a tolerovat odlišnosti dostává příležitost ke komunikaci v rámci výuky a s rodilými mluvčími v rámci poznávacích zájezdů Kompetence sociální a personální Učitel metodicky žáka vede Strana 112 (celkem 145)

113 specifický charakter učení jazyka rozvíjí u žáka schopnost soustavné práce s dlouhodobými cíli Žák párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách rozvíjí své schopnosti spolupracovat Kompetence občanské Učitel Žák vede se žákem diskuse na aktuální témata, během nichž žák obhajuje své názory vybízí žáka k pozitivnímu vnímání odlišných kulturních hodnot při pobytech ve francouzsky mluvících zemích umí vyjádřit svůj názor, zaujmout stanovisko k problémům společenským, sociálním i kulturním Kompetence pracovní Učitel Žák vede žáka k zodpovědnému přístupu při plnění svých povinností, k dodržování stanovených pravidel a norem slušného chování tato pravidla respektuje Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ročník Výstupy Učivo Poznámky tercie rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je používat, mluví-li lidé pomalu a zřetelně rozumí známým názvům, slovům a jednoduchým větám může jednoduchým způsobem konverzovat za předpokladu, že jeho protějšek mu pomůže formulovat to, co se pokouší říci, může klást a zodpovídat jednoduché otázky o známých tématech může použít jednoduché fráze a věty k tomu, aby popsal kde žije, lidí, které zná umí psát krátké, jednoduché vzkazy, umí vyplnit jednoduchý formulář s osobními zásady spisovné výslovnosti, větné melodie, přízvuku, rytmu, spojování, vázání slovosled věty oznamovací a tázací základy tvarosloví, skloňování a časování systematizace probraných základních gramatických jevů, lexikálních jednotek a stylistických forem pravopis, tvarosloví poslech čtení konverzace souvislý projev psaní studijní poznávací zájezdy do Francie Strana 113 (celkem 145)

114 Ročník Výstupy Učivo Poznámky údaji jazykové znalosti a dovednosti odpovídají úrovni A1 začátečník kvarta rozumí větám a často používaným slovům v oblasti k níž má osobní vztah, základní osobní a rodinné informace, nákupy, místopis, zaměstnání, je schopen postihnout smysl krátkých jasných a jednoduchých sdělení a oznámení je schopen číst krátké a jednoduché texty, najde očekávané informace v běžně používaných materiálech, v reklamách, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech, rozumí jednoduchým osobním dopisům může komunikovat při jednoduchých úkolech, vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací o známých tématech, zvládne krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí dostatečně na to, aby sám tuto konverzaci udržoval upevňování zásad spisovné výslovnosti, větné melodie, přízvuku, rytmu, spojování, vázání poslech s porozuměním čtení jednoduchých textů s porozuměním prohloubení znalostí tvarosloví, skloňování a časování, další slovní druhy, jednoduché dialogy systematizace dalších probraných gramatických jevů, lexikálních jednotek a stylistických forem pravopis, tvarosloví poslech čtení konverzace souvislý projev psaní studijní poznávací zájezdy do Francie může použít řadu frází a vět k tomu, aby jednoduchými slovy popsal svou rodinu a přátele, životní podmínky, své potřeby, bezprostřední okolí umí psát krátké poznámky a vzkazy jazykové znalosti a dovednosti odpovídají úrovni A2 začátečník jednoduchý osobní dopis, poděkování 5.18 Další cizí jazyk - Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Německý jazyk spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Německý jazyk se jako Další cizí jazyk realizuje od tercie do kvarty osmiletého gymnázia. Předmětu je určena časová dotace tři hodiny týdně v každém ročníku. Strana 114 (celkem 145)

115 Učitelé nepostupují podle jednotné učebnice, tu volí v kombinaci s dalšími výukovými materiály pro danou skupinu optimálně tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů. Výuka předmětu probíhá v odborných učebnách vybavených multimediální technikou a dalšími pomůckami, případně v kmenových třídách. Výuka předmětu je také realizována během školou organizovaných jazykově poznávacích zájezdů, exkurzí a výměnných pobytů. Cílová úroveň A2 je vytvořena podle Společného evropského referenčního rámce Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel Žák prezentuje různé způsoby přístupů ke studiu jazyka a žáka vede k tomu, aby je využíval vede žáka k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby a využívá srovnání s mateřštinou a s jinými jazyky, které žák zná samostatně vyhledává a zpracovává informace z cizojazyčných textů pracuje se slovníky, příručkami, multimediálním jazykovým softwarem a internetem Kompetence k řešení problémů Učitel Žák poskytuje prostor k samostatnému řešení jazykových problémů i k jejich různým řešením demonstruje komplexní charakter jazyka a vede žáka k jeho respektování navozuje modelové situace, se kterými se žák může setkat v praktickém životě pracuje s neznámými texty a učí se zacházet s neúplnými informacemi, je veden k nutnosti domýšlení si a hledání souvislostí a smyslu Kompetence komunikativní Učitel Žák rozvíjí dovednosti spojené se čtením, poslechem, mluvením a psaním prostřednictvím obvyklých metod výuky cizího jazyka v rámci konverzace kultivuje u žáka schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení, umění naslouchat názorům druhých a tolerovat odlišnosti Strana 115 (celkem 145)

116 dostává příležitost ke komunikaci v rámci výuky a s rodilými mluvčími v rámci poznávacích zájezdů Kompetence sociální a personální Učitel Žák metodicky žáka vede specifický charakter učení jazyka rozvíjí u žáka schopnost soustavné práce s dlouhodobými cíli párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách rozvíjí své schopnosti spolupracovat Kompetence občanské Učitel Žák vede se žákem diskuse na aktuální témata, během nichž žák obhajuje své názory vybízí žáka k pozitivnímu vnímání odlišných kulturních hodnot při pobytech ve francouzsky mluvících zemích umí vyjádřit svůj názor, zaujmout stanovisko k problémům společenským, sociálním i kulturním Kompetence pracovní Učitel Žák vede žáka k zodpovědnému přístupu při plnění svých povinností, k dodržování stanovených pravidel a norem slušného chování tato pravidla respektuje Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ročník Výstupy Učivo Poznámky tercie rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je používat, mluví-li lidé pomalu a zřetelně rozumí známým názvům, slovům a jednoduchým větám může jednoduchým způsobem konverzovat za předpokladu, že zásady spisovné výslovnosti, větné melodie, přízvuku, rytmu slovosled věty oznamovací a tázací základy tvarosloví, skloňování a časování Systematizace probraných základních gramatických jevů, lexikálních jednotek a stylistických forem Strana 116 (celkem 145)

117 Ročník Výstupy Učivo Poznámky jeho protějšek mu pomůže formulovat to, co se pokouší říci, může klást a zodpovídat jednoduché otázky o známých tématech pravopis, tvarosloví může použít jednoduché fráze a věty k tomu, aby popsal kde žije, lidí, které zná umí psát krátké, jednoduché vzkazy, umí vyplnit jednoduchý formulář s osobními údaji jazykové znalosti a dovednosti odpovídají úrovni A1 začátečník rozumí větám a často používaným slovům v oblasti k níž má osobní vztah, základní osobní a rodinné informace, nákupy, místopis, zaměstnání, je schopen postihnout smysl krátkých jasných a jednoduchých sdělení a oznámení upevňování zásad spisovné výslovnosti, větné melodie, přízvuku, rytmu kvarta je schopen číst krátké a jednoduché texty, najde očekávané informace v běžně používaných materiálech, v reklamách, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech, rozumí jednoduchým osobním dopisům může komunikovat při jednoduchých úkolech, vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací o známých tématech, zvládne krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí dostatečně na to, aby sám tuto konverzaci udržoval může použít řadu frází a vět k tomu, aby jednoduchými slovy popsal svou rodinu a přátele, životní podmínky, své potřeby, bezprostřední okolí poslech s porozuměním čtení jednoduchých textů s porozuměním prohloubení znalostí tvarosloví, skloňování a časování, další slovní druhy, jednoduché dialogy systematizace dalších probraných gramatických jevů, lexikálních jednotek a stylistických forem pravopis, tvarosloví jednoduchý osobní dopis, poděkování umí psát krátké poznámky a Strana 117 (celkem 145)

118 Ročník Výstupy Učivo Poznámky vzkazy jazykové znalosti a dovednosti odpovídají úrovni A2 začátečník 5.19 Další cizí jazyk - Španělský jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Španělský jazyk spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Španělský jazyk se jako Další cizí jazyk realizuje od tercie do kvarty osmiletého gymnázia. Předmětu je určena časová dotace tři hodiny týdně v každém ročníku. Učitelé nepostupují podle jednotné učebnice, tu volí v kombinaci s dalšími výukovými materiály pro danou skupinu optimálně tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů. Výuka předmětu probíhá v odborných učebnách vybavených multimediální technikou a dalšími pomůckami, případně v kmenových třídách. Výuka předmětu je také realizována během školou organizovaných jazykově poznávacích zájezdů, exkurzí a výměnných pobytů. Cílová úroveň A2 je vytvořena podle Společného evropského referenčního rámce Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Učitel Žák prezentuje různé způsoby přístupů ke studiu jazyka a žáka vede k tomu, aby je využíval vede žáka k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby a využívá srovnání s mateřštinou a s jinými jazyky, které žák zná samostatně vyhledává a zpracovává informace z cizojazyčných textů pracuje se slovníky, příručkami, multimediálním jazykovým softwarem a internetem Kompetence k řešení problémů Učitel Strana 118 (celkem 145)

119 Žák poskytuje prostor k samostatnému řešení jazykových problémů i k jejich různým řešením demonstruje komplexní charakter jazyka a vede žáka k jeho respektování navozuje modelové situace, se kterými se žák může setkat v praktickém životě pracuje s neznámými texty a učí se zacházet s neúplnými informacemi, je veden k nutnosti domýšlení si a hledání souvislostí a smyslu Kompetence komunikativní Učitel Žák rozvíjí dovednosti spojené se čtením, poslechem, mluvením a psaním prostřednictvím obvyklých metod výuky cizího jazyka v rámci konverzace kultivuje u žáka schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení, umění naslouchat názorům druhých a tolerovat odlišnosti dostává příležitost ke komunikaci v rámci výuky a s rodilými mluvčími v rámci poznávacích zájezdů Kompetence sociální a personální Učitel Žák metodicky žáka vede specifický charakter učení jazyka rozvíjí u žáka schopnost soustavné práce s dlouhodobými cíli párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách rozvíjí své schopnosti spolupracovat Kompetence občanské Učitel Žák vede se žákem diskuse na aktuální témata, během nichž žák obhajuje své názory vybízí žáka k pozitivnímu vnímání odlišných kulturních hodnot při pobytech ve francouzsky mluvících zemích umí vyjádřit svůj názor, zaujmout stanovisko k problémům společenským, sociálním i kulturním Kompetence pracovní Učitel vede žáka k zodpovědnému přístupu při plnění svých povinností, k dodržování stanovených pravidel a norem slušného chování Strana 119 (celkem 145)

120 Žák tato pravidla respektuje Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ročník Výstupy Učivo Poznámky rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je používat, mluví-li lidé pomalu a zřetelně tercie rozumí známým názvům, slovům a jednoduchým větám může jednoduchým způsobem konverzovat za předpokladu, že jeho protějšek mu pomůže formulovat to, co se pokouší říci, může klást a zodpovídat jednoduché otázky o známých tématech může použít jednoduché fráze a věty k tomu, aby popsal kde žije, lidí, které zná zásady spisovné výslovnosti, větné melodie, přízvuku, rytmu slovosled věty oznamovací a tázací základy tvarosloví, skloňování a časování Systematizace probraných základních gramatických jevů, lexikálních jednotek a stylistických forem pravopis, tvarosloví umí psát krátké, jednoduché vzkazy, umí vyplnit jednoduchý formulář s osobními údaji jazykové znalosti a dovednosti odpovídají úrovni A1 začátečník kvarta rozumí větám a často používaným slovům v oblasti k níž má osobní vztah, základní osobní a rodinné informace, nákupy, místopis, zaměstnání, je schopen postihnout smysl krátkých jasných a jednoduchých sdělení a oznámení je schopen číst krátké a jednoduché texty, najde očekávané informace v běžně používaných materiálech, v reklamách, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech, rozumí jednoduchým osobním dopisům upevňování zásad spisovné výslovnosti, větné melodie, přízvuku, rytmu poslech s porozuměním čtení jednoduchých textů s porozuměním prohloubení znalostí tvarosloví, skloňování a časování, další slovní druhy, jednoduché dialogy systematizace dalších probraných gramatických jevů, lexikálních jednotek a Strana 120 (celkem 145)

121 Ročník Výstupy Učivo Poznámky může komunikovat při jednoduchých úkolech, vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací o známých tématech, zvládne krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí dostatečně na to, aby sám tuto konverzaci udržoval stylistických forem pravopis, tvarosloví jednoduchý osobní dopis, poděkování může použít řadu frází a vět k tomu, aby jednoduchými slovy popsal svou rodinu a přátele, životní podmínky, své potřeby, bezprostřední okolí umí psát krátké poznámky a vzkazy jazykové znalosti a dovednosti odpovídají úrovni A2 začátečník 5.20 Další cizí jazyk - Ruský jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Ruský jazyk spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Ruský jazyk se jako Další cizí jazyk realizuje od tercie do kvarty osmiletého gymnázia. Předmětu je určena časová dotace tři hodiny týdně v každém ročníku. Učitelé nepostupují podle jednotné učebnice, tu volí v kombinaci s dalšími výukovými materiály pro danou skupinu optimálně tak, aby bylo co nejefektivněji dosaženo požadovaných výstupů. Výuka předmětu probíhá v odborných učebnách vybavených multimediální technikou a dalšími pomůckami, případně v kmenových třídách. Výuka předmětu je také realizována během školou organizovaných jazykově poznávacích zájezdů, exkurzí a výměnných pobytů. Cílová úroveň A2 je vytvořena podle Společného evropského referenčního rámce Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení Strana 121 (celkem 145)

122 Učitel Žák prezentuje různé způsoby přístupů ke studiu jazyka a žáka vede k tomu, aby je využíval vede žáka k hledání souvislostí jak u jazykových struktur, tak u slovní zásoby a využívá srovnání s mateřštinou a s jinými jazyky, které žák zná samostatně vyhledává a zpracovává informace z cizojazyčných textů pracuje se slovníky, příručkami, multimediálním jazykovým softwarem a internetem Kompetence k řešení problémů Učitel Žák poskytuje prostor k samostatnému řešení jazykových problémů i k jejich různým řešením demonstruje komplexní charakter jazyka a vede žáka k jeho respektování navozuje modelové situace, se kterými se žák může setkat v praktickém životě pracuje s neznámými texty a učí se zacházet s neúplnými informacemi, je veden k nutnosti domýšlení si a hledání souvislostí a smyslu Kompetence komunikativní Učitel Žák rozvíjí dovednosti spojené se čtením, poslechem, mluvením a psaním prostřednictvím obvyklých metod výuky cizího jazyka v rámci konverzace kultivuje u žáka schopnost vyjádření vlastního názoru a jeho obhájení, umění naslouchat názorům druhých a tolerovat odlišnosti dostává příležitost ke komunikaci v rámci výuky a s rodilými mluvčími v rámci poznávacích zájezdů Kompetence sociální a personální Učitel Žák metodicky žáka vede specifický charakter učení jazyka rozvíjí u žáka schopnost soustavné práce s dlouhodobými cíli párovým a skupinovým řešením úkolů v hodinách rozvíjí své schopnosti spolupracovat Kompetence občanské Učitel Strana 122 (celkem 145)

123 Žák vede se žákem diskuse na aktuální témata, během nichž žák obhajuje své názory vybízí žáka k pozitivnímu vnímání odlišných kulturních hodnot při pobytech ve francouzsky mluvících zemích umí vyjádřit svůj názor, zaujmout stanovisko k problémům společenským, sociálním i kulturním Kompetence pracovní Učitel Žák vede žáka k zodpovědnému přístupu při plnění svých povinností, k dodržování stanovených pravidel a norem slušného chování tato pravidla respektuje Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ročník Výstupy Učivo Poznámky rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je používat, mluví-li lidé pomalu a zřetelně tercie rozumí známým názvům, slovům a jednoduchým větám může jednoduchým způsobem konverzovat za předpokladu, že jeho protějšek mu pomůže formulovat to, co se pokouší říci, může klást a zodpovídat jednoduché otázky o známých tématech může použít jednoduché fráze a věty k tomu, aby popsal kde žije, lidí, které zná zásady spisovné výslovnosti, větné melodie, přízvuku, rytmu slovosled věty oznamovací a tázací základy tvarosloví, skloňování a časování Systematizace probraných základních gramatických jevů, lexikálních jednotek a stylistických forem pravopis, tvarosloví umí psát krátké, jednoduché vzkazy, umí vyplnit jednoduchý formulář s osobními údaji jazykové znalosti a dovednosti odpovídají úrovni A1 začátečník kvarta rozumí větám a často používaným slovům v oblasti upevňování zásad spisovné výslovnosti, větné melodie, Strana 123 (celkem 145)

124 Ročník Výstupy Učivo Poznámky k níž má osobní vztah, základní osobní a rodinné informace, nákupy, místopis, zaměstnání, je schopen postihnout smysl krátkých jasných a jednoduchých sdělení a oznámení přízvuku, rytmu poslech s porozuměním čtení jednoduchých textů s porozuměním je schopen číst krátké a jednoduché texty, najde očekávané informace v běžně používaných materiálech, v reklamách, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech, rozumí jednoduchým osobním dopisům může komunikovat při jednoduchých úkolech, vyžadujících jednoduchou a přímou výměnu informací o známých tématech, zvládne krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí dostatečně na to, aby sám tuto konverzaci udržoval může použít řadu frází a vět k tomu, aby jednoduchými slovy popsal svou rodinu a přátele, životní podmínky, své potřeby, bezprostřední okolí umí psát krátké poznámky a vzkazy jazykové znalosti a dovednosti odpovídají úrovni A2 začátečník prohloubení znalostí tvarosloví, skloňování a časování, další slovní druhy, jednoduché dialogy systematizace dalších probraných gramatických jevů, lexikálních jednotek a stylistických forem pravopis, tvarosloví jednoduchý osobní dopis, poděkování Strana 124 (celkem 145)

125 6 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Obecná filosofie: hodnocení jako důležitá zpětná vazba pro učitele i žáka zaměřit se na pozitivní vyjadřování, ale i zdravá kritika je též potřebná přiměřená náročnost a pedagogický takt soulad s ŠVP hodnocení předchází seznámení žáků s cíli a kritérii hodnocení žák by měl být schopen objektivně zhodnotit svůj výkon (portfolio) žáka, třídní kolektiv se může k hodnocení vyjádřit vyzdvihovat individuální pokroky žáka hodnocení jako motivace 6.2 Způsoby a pravidla hodnocení Hodnocení výsledků vzdělávání žáků je součástí jejich výchovy a vzdělávání a provádí se klasifikací známkou. Výsledky klasifikace uvádí škola na vysvědčení. Hodnocení žáků se řídí především ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. v platném znění. V průběhu vzdělávání se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a výstupů žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech. V průběžném hodnocení využívat všech možností, vždy je však na závěr převést na klasifikační stupně. Celková klasifikace žáků v jednotlivých předmětech se uskutečňuje na konci prvního a druhého pololetí školního roku. Prospěch žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nedostatečný Stupeň prospěchu stanovuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ve vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, je stupeň prospěchu za klasifikační období stanoven po vzájemné dohodě. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých vyučovacích předmětech na konci klasifikačního období se stupeň prospěchu neurčuje jen na základě průměru z průběžné klasifikace za příslušné období. Přihlíží se i k práci žáka při vyučování a při domácí přípravě. Strana 125 (celkem 145)

126 Zákonný zástupce žáka je informován o jeho prospěchu: a) průběžně prostřednictvím internetové žákovské knížky; b) na informačních schůzkách pro rodiče, konaných nejméně dvakrát ročně; c) třídním učitelem nebo vyučujícím příslušného předmětu, pokud o to zákonný zástupce požádá; d) třídním učitelem v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování (předchází pohovor s žákem), a to bezprostředně a prokazatelným způsobem. Pro potřeby klasifikace se vyučovací předměty rozdělují do dvou skupin: předměty s převahou teoretického zaměření; předměty s převahou výchovného zaměření. Klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření Do skupiny předmětů s převahou teoretického zaměření patří všechny předměty s výjimkou předmětů Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Globální výchova, Občanská výchova, Svět práce. Při klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření se zejména hodnotí: a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů a schopnost vyjádřit je b) kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované činnosti c) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu, hodnocení a analýze jevů a zákonitostí d) schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech e) logika, samostatnost a tvořivost myšlení f) přesnost, výstižnost a odborná i jazyková správnost ústního a písemného projevu g) kvalita výsledků činnosti h) osvojení účinných metod samostatného studia a samostatných činností - referáty, seminární práce, apod. i) schopnost využívat a uplatňovat osvojené poznatky při skupinové práci Výsledky vzdělávání žáka se klasifikují podle této stupnice: Průběžné hodnocení v předmětech s převahou teoretického zaměření Stupeň 1 výborný Stupeň 2 chvalitebný žák bezchybně ovládá dovednosti, je samostatný, vyjadřuje se plynule a přesně, umí učivo zobecnit a použít žák ovládá dovednosti s drobnými nepodstatnými nedostatky a je schopen je po upozornění najít a odstranit Stupeň 3 dobrý žák má větší nedostatky v dovednostech, je méně Strana 126 (celkem 145)

127 samostatný, potřebuje návod učitele, vyjadřuje se nepřesně Stupeň 4 dostatečný žák zvládá pouze základní dovednosti, není schopen je aplikovat, chyby není schopen odstranit ani po návodu učitele, není samostatný Stupeň 5 nedostatečný žák nezvládá ani základní dovednosti, nemůže navazovat novými dovednostmi Celkové hodnocení na vysvědčení v předmětech s převahou teoretického zaměření Stupeň 1 výborný žák během klasifikačního období plně zvládl dovednosti dané ŠVP, nedostatky měl nepodstatné Stupeň 2 chvalitebný Stupeň 3 dobrý Stupeň 4 dostatečný Stupeň 5 nedostatečný žák zvládl dovednosti, nedostatky dokáže najít a samostatně odstranit žák zvládl dovednosti jen částečně, s většími výkyvy v práci, musí být trvale vedený žák má hrubé nedostatky v dovednostech, není schopen samostatné práce žák nezvládl dovednosti tak, aby mohl pokračovat ve studiu Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření Do skupiny předmětů s převahou výchovného zaměření patří předměty Tělesná výchova, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Globální výchova, Občanská výchova, Svět práce. Při klasifikaci výsledků v těchto předmětech se zejména hodnotí: a) stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu; b) osvojení potřebných vědomostí, dovedností, činností a jejich tvořivá aplikace; c) poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti; d) kvalita projevu; e) vztah žáka k činnostem a zájem o ně; f) v tělesné výchově, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a stupni tělesného vývoje žáka, všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost. Výsledky vzdělávání žáka se klasifikují podle této stupnice: Stupeň 1- výborný žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně je rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, Strana 127 (celkem 145)

128 přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Stupeň 2 chvalitebný Stupeň 3 dobrý Stupeň 4 - dostatečný Stupeň 5 nedostatečný žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný. Využívá své osobní předpoklady, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální a má jen menší nedostatky. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má zájem o umění, estetiku, tělesnou zdatnost. žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malý zájem a snahu. žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je většinou chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci. Zásady hodnocení chování Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a na akcích pořádaných školou. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují. Rozhoduje o ní ředitel školy po projednání v pedagogické radě. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování během klasifikačního období. Pravidla chování žáka jsou stanovena školním řádem Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Může je udělit ředitel školy nebo třídní učitel Při porušení pravidel školního řádu lze podle závažnosti porušení okamžitě žákovi uložit kázeňské opatření: a) napomenutí třídního učitele; Strana 128 (celkem 145)

129 b) důtku třídního učitele; c) důtku ředitele školy. Třídní učitel neprodleně oznámí řediteli školy udělení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě. Kázeňská opatření se promítnou do celkového hodnocení chování žáka za pololetí. Ředitel školy může udělit pochvalu nebo jiné ocenění po projednání v pedagogické radě za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Třídní učitel může udělit po projednání s ředitelem pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.. Udělení pochvaly a jiného ocenění a uložení napomenutí nebo důtky zaznamená třídní učitel do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno. Kritéria hodnocení chování Stupeň 1 velmi dobré Stupeň 2 uspokojivé Stupeň 3 neuspokojivé žák je bez vážnějších kázeňských přestupků žák porušil závažnějším způsobem závazné předpisy, a to buď jednorázově nebo opakovaně v průběhu klasifikačního období žák se dopustil velmi závažného porušení předpisů Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci Podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka získává učitel zejména těmito metodami a prostředky: a) soustavným sledováním výkonu žáka, úrovně osvojených dovedností a kvality jeho přípravy na vyučování; b) různými druhy zkoušek (kontrolní písemné práce, dovednostní testy a další zkoušky písemné, ústní, grafické, praktické); c) hodnocením výkonu žáka na výcvikových kurzech a cvičeních. Učitel je povinen vést evidenci o každé klasifikaci žáka. Při dílčí klasifikaci lze používat i bodování, které se pak převádí na známky. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhnou učitelé rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nehromadily v určitých obdobích. Termín rozsáhlé kontrolní písemné práce (doba na vypracování 1 vyučovací hodina, ve vyšších ročnících i více) Strana 129 (celkem 145)

130 oznámí vyučující žákům alespoň 7 dnů předem, v jednom dni mohou žáci konat jen jednu rozsáhlou kontrolní písemnou práci. Zkouška na doplnění klasifikačních podkladů Jestliže učitel nemá dostatek podkladů pro hodnocení z důvodu nepřítomnosti žáka ve výuce, nařídí ředitelka školy zkoušku na doplnění klasifikačních podkladů dodatečnou zkoušku. Podrobnosti k realizaci dodatečné zkoušky jsou obsaženy v příloze školního řádu (Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků). 6.3 Kritéria hodnocení zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů schopnost řešit problémové situace úroveň komunikačních dovedností, souvislost projevu a ovládání terminologie daného předmětu řešení problémů tvůrčím způsobem změny v chování, postojích a dovednostech schopnost využívání multimédií přístup studenta k předmětům, plnění studijních povinností prezentace vlastních názorů schopnost práce ve skupině využívání znalostí a dovedností v praxi práce nad rámec vyučovacích předmětů 6.4 Ověřování klíčových kompetencí žáka při samostatné práci i práci ve skupině zohlednit aktivitu, vzájemnou spolupráci při řešení úkolů, komunikaci ve skupině a při práci laboratorního charakteru i dodržování pravidel bezpečnosti práce. zavedení závěrečné absolventské práce na vybrané téma včetně její prezentace a obhajoby. Absolvent prokáže schopnost pracovat s informačními technologiemi, vyhledávat informace, pracovat s literaturou, vyhledávat podstatné, komunikovat, obhajovat své postoje. 6.5 Struktura vlastního hodnocení školy (autoevaluace) Podle 12 a 7 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění zpracují školy vlastní hodnocení za období 1 nebo 2 školních roků. Gymnázium, Kadaň, 5.května 620, příspěvková organizace, bude provádět autoevaluaci v dvouletém cyklu, poprvé v závěru školního roku 2006/7. Strana 130 (celkem 145)

131 Autoevaluace bude prodiskutována se všemi zaměstnanci, ale i s žáky a jejich rodiči. Proces řízení autoevaluace bude úkolem vedení školy. Podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy je autoevaluace zaměřena na: hodnocení dosahování cílů v učebních dokumentech (posléze školním vzdělávacím programu) na hodnocení oblastí práce, kde se dosahuje dobrých výsledků na odhalení slabých stránek práce školy a návrhů na opatření ke zlepšení stavu při následném hodnocení posouzení účinnosti realizovaných opatření Výsledkem by mělo být zkvalitnění výchovně vzdělávací práce školy, ale také vnitřního klimatu, řízení školy, image školy na veřejnosti a zvýšení konkurenceschopnosti školy. Vyhláška č. 15/2005 Sb. zadává hlavní oblasti vlastního hodnocení, které bude Gymnázium Kadaň realizovat takto: Oblast hodnocení Podmínky ke vzdělávání Vybavenost školy Cíle hodnocení Naplnění kapacity Hygienické podmínky Dostatek pomůcek, jejich stáří a obnova Kritéria hodnocení Naplněná kapacita Plnění hygienických norem Evaluační nástroje 1) Inventarizace, záznamy z PK 3) Prověrky BOZP 1x ročně Časové rozvržení 1x ročně 3-4x ročně Výsledek hodnocení Navrhovaná opatření Oblast hodnocení Průběh vzdělávání Cíle hodnocení Dodržování rozvrhu (včasné zahájení hodin) Plnění osnov a učebních plánů Strana 131 (celkem 145)

132 Oblast hodnocení Průběh vzdělávání Aktivizující učební metody Mimoškolní aktivity Projekty Práce s talentovanými žáky Dodržen nedodržen Plněno neplněno Kritéria hodnocení Zařazovány nezařazován Počet akcí Počet akcí úspěšnost v soutěžích Namátkové kontroly vedení školy Hospitace, Evaluační nástroje Hospitace Záznamy o akci Prezentace, dotazníky Výsledkové listiny Průběžně Alespoň 1x ročně u každého pedagoga Časové rozvržení Průběžně 1x ročně 1x ročně 1x ročně Výsledek hodnocení Navrhovaná opatření Oblast hodnocení Podpora, spolupráce Ekonomická podpora Cíle hodnocení Spolupráce s rodiči Podpora reprezentačních a mimoškolních aktivit žáků Strana 132 (celkem 145)

133 Oblast hodnocení Podpora, spolupráce Stipendia, programy, sponzoring, dotace Kritéria hodnocení Četnost kontaktů s rodiči Výčet úspěchů žáků Dokumentace kancelář Evaluační nástroje Záznamy TU Výsledkové listiny, výroční zpráva 1x ročně Časové rozvržení 4x ročně 2x ročně Výsledek hodnocení Navrhovaná opatření Oblast hodnocení Výsledky vzdělávání Průměrný prospěch žáka, třídy, školy Cíle hodnocení Výsledky maturitních zkoušek Úspěšnost při přijímání na VŠ Výsledky v soutěžích Dlouhodobé tendence Kritéria hodnocení Dlouhodobé tendence % úspěšnost, dlouhodobé tendence Výsledky Evaluační nástroje 1) 3) Statistické přehledy 4) Výsledkové listiny soutěží Časové rozvržení 1x ročně Výsledek hodnocení Strana 133 (celkem 145)

134 Oblast hodnocení Výsledky vzdělávání Navrhovaná opatření Oblast hodnocení Řízení školy, personalistika, DVPP Stabilita pedagogického sboru Cíle hodnocení Vztahy v pedagogickém sboru Četnost, kvalita a zaměření DVPP Fluktuace Kritéria hodnocení Spokojenost- nespokojenost Počet akcí Dokumentace kancelář Evaluační nástroje Dotazníková akce Dokumentace Časové rozvržení 1) a 3) 1x ročně 2) 1x za 2 roky Výsledek hodnocení Navrhovaná opatření Oblast hodnocení Úroveň výsledků práce školy Dodržování plánu práce na školní rok Cíle hodnocení Plnění úkolů dlouhodobého záměru školy Dodržování rozpočtu školy Mimorozpočtové zdroje Plněn - neplněn Kritéria hodnocení Plněny neplněny Dodržován nedodržován Strana 134 (celkem 145)

135 Oblast hodnocení Úroveň výsledků práce školy Množství příjmů od sponzorů, z pronájmů, z dotací, grantů 1) Vyhodnocení na závěrečné pedagogické radě, výroční zpráva školy Evaluační nástroje 2) Vyhodnocení 3) 4) Výroční zpráva o hospodaření školy Časové rozvržení 4) 1x ročně Výsledek hodnocení Navrhovaná opatření Autoevaluace bude probíhat jako proces s použitím různých nástrojů (viz tabulka) a se zapojením všech zainteresovaných skupin - učitelů, žáků, rodičů, veřejnosti. Výsledkem procesu autoevaluace bude vyhodnocení všech 6 oblastí a navržení opatření. Základním předpokladem smysluplnosti procesu autoevaluace bude ochota zúčastněných skupin hledat a realizovat cesty ke zkvalitnění všech stránek činnosti školy. Strana 135 (celkem 145)

136 7 ZÁVĚR Koordinátor ŠVP: PaedDr. Hana Kožíšková Koordinační tým: Ing. Alena Bejčková Mgr. Lenka De Bolle Ing. Willy De Bolle PaedDr. Hana Kožíšková Mgr. Irena Lenčová Postup tvorby ŠVP Mgr. Jan Losenický Mgr. Alena Marková Mgr. Jan Straka Mgr. Jaromír Trýzna Mgr. Olga Živnůstková Září 2005 dvoudenní seminář všech učitelů k tvorbě ŠVP Ing. Tyšer, ZŠ Litvínov Říjen 2005 sestavení koordinačního týmu Říjen listopad 2005 školení ( 6 dní) koordinátorky v projektu Koordinátor Listopad denní pobyt koordinačního týmu v Selském dvoře u Perštejna seznámení s Manuálem ŠVP, sestavení harmonogramu prací a delegování úkolů, vytvoření 1. návrhu učebního plánu Prosinec 2005 nástěnka k ŠVP ve sborovně Leden 2006 SWOT analýza - dotazníky žákům, učitelům a rodičům Únor 2006 identifikační údaje o škole, charakteristika školy Březen 2006 vyhodnocení SWOT analýzy, stanovení priorit školy Duben 2006 úprava učebního plánu, charakteristika ŠVP Červen 2006 klíčové kompetence školy, průřezová témata Podzim 2006 učební osnovy jednotlivých předmětů, rozpracování do ročníků Leden březen 2007 sjednocování formy a obsahu učebních osnov, soutěž o motivační název (žáci) Duben - květen 2007 hodnocení a autoevaluace školy, práce s integrovanými a nadanými žáky, přijímací a maturitní zkoušky Květen červen jazykové a formální úpravy, vytvoření pracovní verze k připomínkování, audit pracovní verze auditorem projektu Koordinátor Červenec srpen připomínkování Školskou radou a učiteli, vytvoření definitivní verze, tisk schválení ŠVP pedagogickou radou Vedení školy děkuje všem pedagogům Gymnázia Kadaň, kteří se podíleli na tvorbě ŠVP a věří, že vynaložená práce byla smysluplná. Strana 136 (celkem 145)

137 8 PŘÍLOHA Standardy pro základní vzdělávání Standardy pro základní vzdělávání představují minimální cílové požadavky na vzdělávání, které jsou závazně formulované v RVP ZV. Standardy pomocí indikátorů konkretizují obsah očekávaných výstupů RVP ZV a stanovují minimální úroveň jejich zvládnutí, kterou je třeba dosahovat se všemi žáky. Strana 137 (celkem 145)

138 STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Anglický jazyk Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Anglický jazyk: Mgr. Ludmila Balíková, ZŠ Heyrovského, Olomouc Mgr. Jana Berkovcová, NIDV PaedDr. Zdena Hartingerová, ZŠ SNP, Hradec Králové Mgr. Martina Hulešová, AMATE, AJAT Mgr. Kateřina Janů, ZŠ Bakalovo nám., Brno Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D., ZČU Mgr. Petra Lexová, ZŠ Ostrčilova, Ostrava koordinátorka skupiny PhDr. Jana Pernicová, CERMAT PhDr. Jitka Tůmová, NÚV Mgr. Renata Uhlíková, MŠMT 103

139 2. stupeň 115

140 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním Očekávaný CJ výstup RVP ZV Žák rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Indikátory 1. žák zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o osobách, prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, způsobu života) v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Ilustrativní úloha Poslouchej a do každé věty doplň JEDNO slovo nebo číslo. Nahrávku uslyšíš dvakrát. 1. The teacher is informing the pupils about a match. 2. The match will be in School. 3. The pupils must be in front of the supermarket at. 4. The bus will cost. 5. The pupils needn t take any. Poznámky k ilustrativní úloze Další poznámky CJ Transkripce textu: Now, everybody, listen to me, please. There s a basketball match next Tuesday. This time we are playing in Harrold School. Write it down, please. Harrold School H A R R O L D. Yes, Harrold School. We must get there before 9, the match starts at We ll meet in front of the supermarket at Remember, please, at 7.15! Nobody will be late! You ll need 5.50 for the bus. You needn t take any food with you. You ll get a small snack and after the match you ll also have lunch. The match should finish at 1 p.m. I hope we ll be back at

141 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním Očekávaný CJ výstup RVP ZV Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat Indikátory 1. žák porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) Ilustrativní úloha Poslouchej osm krátkých nahrávek. Přiřaď každou ke správnému místu nebo tématu. Dvě možnosti jsou navíc. in the street asking for directions at school in a clothes shop at the airport at the station TV weather forecast in a restaurant in a library at the doctor s in a bakery Poznámky k ilustrativní úloze Další poznámky CJ Transkripce textu: 1. Excuse me, where are the changing rooms? 2. So, a cheese sandwich, fish and chips and an orange juice. Is that all, Sir? 3. A: May I help you, Madam? B: Yes, a return ticket to London, please. 4. Today and tomorrow we can expect more clouds, but no rain and the temperature up to twenty degrees. 5. May I have two loaves of bread and that lovely chocolate cake, please? 6. Excuse me, what time does the plane EI 384 to Dublin take off? 7. Excuse me, where is the nearest bank, please? 8. A: What s the matter, John? B: My throat, it really hurts and I ve got a terrible headache. 117

142 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 2. Mluvení Očekávaný CJ výstup RVP ZV Žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích Indikátory 1. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci 2. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a na pozvání reaguje 3. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví na tom, co bude dělat, kam půjde, a na podobné výpovědi reaguje 4. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje, a na podobné výpovědi reaguje 5. žák poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v každodenních situacích (např. kde si co koupit a kolik co stojí, jakým prostředkem se dostane na určité místo, kde se co nalézá) za použití slovních spojení a vět Ilustrativní úloha V této úloze spolu komunikují dva žáci. Každý si vytáhne jednu kartu s instrukcemi. Zjisti informace o novém kamarádovi/nové kamarádce podle instrukcí na kartě. Podle skutečnosti odpověz na jeho/její otázky. Pupil A You want to know: 1. how old he/she is. 2. what his/her mother does. 3. what he/she thinks of graffiti. 4. where he/she was born. 5. what job he/she would like to do and why. 6. when he/she started to study English. 7. what he/she is doing tonight. Pupil B You want to know: 1. what his/her favourite food is. 2. if he/she s got a brother or a sister. 3. if he/she gets up early. 4. when he/she was born. 5. where he/she is going in the summer. 6. what he/she did last night. 7. if he/she would like to live abroad. (Why yes/not.) Poznámky k ilustrativní úloze CJ

143 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 2. Mluvení Očekávaný CJ výstup RVP ZV Žák mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech Indikátory 1. žák krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou) Ilustrativní úloha Vyprávěj o ideálních prázdninách. Postupuj podle těchto bodů (místo otazníků můžeš uvést vlastní myšlenky): 1. DESTINATION (country, city, beach, mountains,?) 2. PEOPLE TO GO WITH 3. MEANS OF TRANSPORT 4. LENGTH OF STAY (2 months, 2 weeks,?) 5. TYPE OF ACCOMMODATION (five-star hotel, bungalow, tent,?) 6. PLACES TO SEE 7. ACTIVITIES TO DO 8. TYPE OF FOOD Poznámky k ilustrativní úloze CJ

144 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 2. Mluvení Očekávaný výstup CJ RVP ZV Žák vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Indikátory 1. žák popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije, každodenní činnosti a potřeby a způsob života za použití jednoduchých vět 2. žák vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 3. žák popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 4. žák popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec Ilustrativní úloha V červnu pojedeš se školou na poznávací zájezd do Velké Británie. Z přiloženého plánu cesty vyber tři nejzajímavější dny a popiš kamarádovi, co během nich uvidíte a co budete dělat. DATE PROGRAMME FOOD, ACCOMMODATION 2 nd June early morning: journey to Great Britain night on the bus 3 rd June afternoon: arrival in London dinner (host family) London Piccadilly Circus Trafalgar Square the City of Westminster 4 th June London breakfast (host family) morning: St Paul s Cathedral packed lunch Buckingham Palace (Will we see the dinner (host family) Queen?) Hyde Park (picnic) afternoon: the Tower of London / the National Gallery* the London Eye (the best view of London) / Oxford Street (shopping)* 5 th June morning: Oxford (university, gardens) afternoon: Stratford-upon-Avon (Shakespeare s house, competition Read a poem by Shakespeare and win a DVD ) 6 th June morning: Dover (castle, short trek to the hills So white, so beautiful!) afternoon: Hastings (revising English history King Harold, 1066, etc.) 7 th June morning: Brighton (shopping, relaxing on the beach) noon: journey to the Czech Republic 8 th June late afternoon: arrival in the Czech Republic *depending on the interest of the group Poznámky k ilustrativní CJ úloze breakfast (host family) packed lunch dinner (host family) breakfast (host family) packed lunch dinner (host family) breakfast (host family) packed lunch night on the bus 120

145 Vzdělávací Cizí jazyk obor Ročník 9. Tematický 3. Čtení s porozuměním okruh Očekávaný CJ výstup RVP Žák vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických ZV materiálech Indikátory 1. žák najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém životě Ilustrativní úloha Přečti si informace z webové stránky a odpověz na otázky Vzor: 0. What is the museum address? Exhibition Road, South Kensington, London SW7 2DD 1. What time does the museum open every day? 2. What time is the museum closing today?. 3. How much are tickets for children? Is there a cinema in the museum? When can children sleep over in the museum?. Opening times for Science Museum ADDRESS Exhibition Road, South Kensington, London SW7 2DD TELEPHONE OPENING TIMES 10am-6pm PRICES FREE (Adult), FREE (Child) Charges apply for the IMAX 3D Cinema, simulators and some special exhibitions. Today (Saturday) Science Museum closes at 4 pm SCIENCE NIGTH Science Night invites students to sleep over at the Science Museum where they can experience exciting hands-on workshops and 3D films while sleeping among the museum's amazing exhibits. Breakfast in the morning. Science Nights in 2013 are on: 12th January, 6th July and 23rd November. Poznámky k ilustrativní úloze Text převzat z webové stránky: (upraveno) 121

146 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním Očekávaný výstup RVP ZV Indikátory Ilustrativní úloha CJ Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace 1. žák porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující obsah daného textu) 2. žák odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu 3. žák porozumí běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají např. orientace, upozornění, varování, zákazu, časových údajů Přiřaď ke každému úryvku správný druh textu. Dvě možnosti jsou navíc. A) B) shopping list C) dictionary D) poem E) weather forecast F) test G) instructions H) play I) fairy tale Vzor: If you can come, please meet me at the train station at 4:30pm on Monday. See you soon! Brenda 1. Help! cried the gingerbread man and the fox ate up the gingerbread man in one big bite. So there was no gingerbread man for the cat or the dog or the cow or the horse or the children or the little old man or the little old woman. They all went home again and had nothing for their tea. 2. milk /milk/ noun /U/ white liquid produced by women and other female animals, for example cows, to feed their babies: fresh milk, a carton of milk, milk bottle 3. When is the Independence Day? A) July 4th B) June 5th C) June 4th 4. We are expecting a sunny day, with high temperatures up to 32 degrees Celsius. It could be foggy in the morning in the south of the country so be careful while driving 5. Get off the bus at The Green Park. Walk around the pond to Hazel Road. Walk along until you get to the library. Then turn right and the Westbury School is there on the left g strawberries, a jar of jam, four loaves of white bread, 2 bottles of pear juice, 3 packets of peanuts Poznámky k ilustrativní CJ úloze CJ

147 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický 4. Psaní okruh Očekávaný výstup RVP ZV CJ Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Indikátory 1. žák zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně vykonává Ilustrativní úloha V červnu se zúčastníš školního zájezdu do Velké Británie. Vyplň pro cestovní kancelář tento dotazník. FIRST NAME SURNAME GENDER DATE OF BIRTH MOTHER TONGUE ADDRESS POSTCODE ADDRESS CONTACT PERSON INTERESTS REASONS FOR GOING TO UK PREFERRED HOST FAMILY (e. g. children, pets, bed size) SPECIFIC NEEDS (e. g. dietary needs, allergies) OTHER NEEDS Poznámky k ilustrativní úloze CJ

148 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 4. Psaní Očekávaný výstup RVP ZV CJ Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Indikátory Ilustrativní úloha 1. žák sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vět propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 2. žák napíše jednoduchý text (např. dopis, , vzkaz) vyjadřující např. poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu za použití jednoduchých vět 3. žák napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 4. žák popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 5. žák popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec Přečti si pozvánku. Pyjamas party! At Sailor's Club Saturday 18 September 5 8 pm Wear your favourite pyjamas Bring some food, drink and CDs For more information call Mandy Napiš kamarádovi , ve kterém ho pozveš na tento večírek. Zmiň se o všech detailech z pozvánky. Dear, Poznámky k ilustrativní úloze CJ

149 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 4. Psaní Očekávaný CJ výstup RVP ZV Žák reaguje na jednoduché písemné sdělení Indikátory 1. žák odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají např. jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života Ilustrativní úloha Přečti si následující a písemně na něj odpověz. From: Kate To: Leila Dear Leila, Thanks for your postcard. Can you tell me more about your holiday? How was it? Where did you go? How long did you stay there? What did you do? I hope next time we ll go together. Kate Dear Kate, Love Leila Poznámky k ilustrativní úloze CJ

150 Další cizí jazyk 126

151 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně Indikátory 1. žák se řídí jednoduchými verbálními pokyny učitele (např. při práci s učebnicí, pohybu ve třídě, řešení jazykových úkolů) 2. žák porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) Ilustrativní úloha Poslouchej a vyber správnou odpověď na otázku: 1. a) She s American. b) I m from New York. 2. a) In January. b) It s Monday today. 3. a) Jane is my little sister. b) Jane is at home now. 4. a) Yes, I can, but not much. b) My Mum can cook very well. 5. a) He can roller skate, he s very fast. b) I can play tennis well, I m a tennis champion. 6. a) I can speak English, German and Russian. b) Yes, I do. 7. a) No, I can t. b) No, I don t, it s boring. 8. a) It s two pounds eighty. b) I don t like hot dogs. 9. a) Yes, he is. b) No, Jim is at work. 10. a) Here you are. b) Yes, please. Poznámky k ilustrativní úloze Další poznámky DCJ Otázky: 1. Where are you from? 2. When s your birthday? 3. Where s Jane? 4. Can you cook? 5. What can you do well? 6. What languages can you speak? 7. Do you like travelling? 8. How much is a hot dog, please? 9. Is Jim a doctor? 10. Would you like an ice-cream? 127

152 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním Očekávaný výstup DCJ RVP ZV Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Indikátory 1. žák rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 2. žák porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) 3. žák porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) Ilustrativní úloha Poslouchej a ke každému jménu doplň správné písmeno obrázku. Dva obrázky jsou navíc. A B C D E F Paul Harry Kate Jessica Poznámky k ilustrativní úloze Další poznámky DCJ Zdroj obrázků: [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na www: A. B. C. D. E. F. Transkripce textu: 1. A: What are you doing tomorrow, Paul? We are going to the mountains, the weather is perfect for skiing. Would you like to go skiing with us? B: Of course! A great idea! Thank you. 2. Hi, I m Harry and I love football. My favourite football player is Cristiano Ronaldo. 3. A: Do you like sports, Kate? B: Yes, I do. I like cycling very much. Look, it s my new bike. 4. A: Where s Jessica? B: It s 3 o clock so she s doing aerobics. She has her aerobics lesson every day. 128

153 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat Indikátory 1. žák zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje ke každodenním tématům 2. žák porozumí tomu, o čem pojednává velmi krátký a jednoduchý poslechový text, který se vztahuje ke každodenním tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) Ilustrativní úloha Poslouchej a doplň chybějící údaje: 4 U Café Road, Oxford Opposite the... Open... days a week 10 a.m. 11 p.m. 40 different... Many hot and... drinks Poznámky k ilustrativní úloze Další poznámky DCJ Transkripce textu: A: Do you know 4 U Café? My brother Mario works there. B: 4 U Café? No, I don t. Where is it? A: The address is 25 Black Road, it s in the centre, opposite the cinema. B: Is it open every day? A: No, not every day, only 6 days a week, from Monday to Saturday. B: It sounds good. Is there any special food you can have? A: Yes, there are 40 different pizzas and all of them are great! B: Wow, I love pizza! Are there any special drinks? B: Special drinks? Well, not special, but they have many hot and cold drinks you can choose from. A: Great. How about going there tomorrow? 129

154 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 2. Mluvení Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů Indikátory 1. žák použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech 2. žák se účastní jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní informace o sobě, dalších osobách, zvířatech, předmětech, činnostech nebo se na podobné informace zeptá (např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí a má rád/nerad, nebo se na totéž zeptá) za použití jednoduchých slovních spojení a otázek Ilustrativní úloha Hraní rolí žák/žákyně A Jsi na vánočním večírku. Chceš se seznámit s novým kamarádem / novou kamarádkou. Pozdrav ho/ji a zjisti, zda máte něco společného. Místo otazníků v tabulce uveď vlastní myšlenky. YOU NAME Choose a name you like. COUNTRY AUSTRALIA AGE 15 BROTHERS AND SISTERS NO FREE TIME SURFING, FRIENDS,? FAVOURITE FOOD FRUIT SALAD, PASTA,? YOUR NEW FRIEND žák/žákyně B Jsi na vánočním večírku. Chceš se seznámit s novým kamarádem/novou kamarádkou. Zjisti, zda máte něco společného. Místo otazníků v tabulce uveď vlastní myšlenky. YOU NAME Choose a name you like. COUNTRY SINGAPORE AGE 14 BROTHERS AND SISTERS 1 YOUNGER SISTER FREE TIME WATCHING TV, SURFING THE NET,? FAVOURITE FOOD STEAK, PIZZA,? YOUR NEW FRIEND Poznámky k ilustrativní úloze DCJ

155 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 2. Mluvení Očekávaný výstup RVP ZV Indikátory Ilustrativní úloha DCJ Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 1. žák se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad, za použití jednoduchých slovních spojení a vět 2. žák sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích (např. jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi) za použití jednoduchých slovních spojení a vět 3. žák popíše skutečnosti (např. předměty, zvířata, činnosti), se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět Televizní soutěž Přihlásil/a ses do své oblíbené televizní soutěže. Soutěžící v ní musí během sekund představit část svého života a přitom uvést jednu nepravdivou informaci. Pokud diváci (tvoji spolužáci) nepravdivou informaci neodhalí, postupuješ do dalšího kola. V prvním kole soutěžící popisují pokoj, ve kterém spí. (Námět na některém obrázku můžeš využít pro formulaci nepravdivé informace.) A. B. C. D. E. F. Poznámky k ilustrativní úloze DCJ Zdroje obrázků: A. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: B. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: C. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: D. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: E. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: F. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 131

156 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 2. Mluvení Očekávaný výstup RVP ZV DCJ Žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá Indikátory Ilustrativní úloha 1. žák reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí jméno, věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, má rád/nerad) 2. žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět 3. žák se zeptá na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět Řízený dialog žák/žákyně A Začal/a jsi navštěvovat novou školu. O přestávce chceš spolužákovi/spolužačce sdělit zajímavé informace o sobě přečti mu/jí první větu na své kartě. Bohužel ve třídě je občas hluk, ve kterém ty nejdůležitější údaje nejsou slyšet. Pokud spolužák nebo spolužačka bude mít zájem, zeptá se tě na ně. Přečti pak druhou větu na kartě. karta 1 My name is. My name is Alex Bond! karta 2 I am from. I am from Chicago! karta 3 I have got. I have got a plane! žák/žákyně B Do třídy dnes přišel/přišla nový spolužák/nová spolužačka. O přestávce ti chce o sobě něco říct. Bohužel ve třídě je občas hluk, ve kterém ty nejdůležitější údaje nejsou slyšet. Zeptej se proto spolužáka nebo spolužačky na údaj, který jsi přeslechl/a. Každá otázka bude začínat správným tázacím výrazem (who, what, when, where, how, why). Než se zeptáš, můžeš říct Sorry. Poznámky k ilustrativní úloze DCJ

157 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním Očekávaný výstup RVP ZV Indikátory Ilustrativní úloha DCJ Žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům 1. žák porozumí jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům na informačních tabulích, s nimiž se setkává v každodenním životě (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) Spoj obrázky nebo texty A F se správnými významy Students can borrow books here. 2. No dogs. 3. Tourists can get on a plane here. 4. Thank you for not smoking. 5. This place is not safe. You mustn t go there. 6. This water is for drinking. A. B. C. D. E. Poznámky k ilustrativní úloze LIBRARY CORTLAND Monday Thursday Friday DCJ Zdroje obrázků: A. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: B. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: C. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: D. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: E. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: F. 133

158 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům Indikátory 1. žák rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v krátkém textu z běžného života 2. žák porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, které se vztahují k tématům z běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) Ilustrativní úloha Přečti si text a urči, která potravina v něm není zmíněna. A. B. C. D. E. F. G. H. I. Food around the World Everybody eats. In every country, people have breakfast, lunch and dinner but they don t often eat the same food. In Uganda people eat a lot of bananas. They also make matoke, a special food from green bananas. Rice is very important for people in Iran. They eat rice with chicken, with yogurt or with eggs. Sometimes they prepare rice for one day! People in Iran like sweets, too. Rice cakes and ice-cream are very popular there. Yes, ice-cream comes from Iran! Food in Vietnam is very healthy. Pho is a popular soup in Vietnam. It is soup with rice noodles and meat. People usually buy pho in the street. In Mongolia people eat a lot of meat, for example horse meat, and cheese. Milk tea with salt and kefir are popular drinks in that country. There are so many interesting kinds of food and drinks in the world! Poznámky k ilustrativní úloze DCJ Zdroje obrázků: A. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: B. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: C. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: D. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: E. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: F. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: G. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: H. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: I. [cit ] Dostupné pod licencí Public domain na WWW: 134

159 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním Očekávaný výstup RVP ZV Indikátory Ilustrativní úloha DCJ Žák rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci 1. žák porozumí tématu/obsahu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z každodenního života a je podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) 2. žák najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k tématům z každodenního života a je podpořen obrazem Spoj správný text a obrázek. Jeden text je navíc. 1. This animal is very interesting. It is red and it has got ten legs. This one lives on the Galapagos. It can jump and walk on water! 2. People don t usually like this animal. It is very long (5 metres) and it has no legs and no ears. It eats small animals, for example birds or rabbits. 3. This animal is very small. It is usually green. It lives in water and on land, sometimes in trees! It can jump high and long its back legs are very long too. In some countries people eat them. 4. This animal is a popular pet. Its favourite game is playing with a mouse. It can hear very well and it can see well at night. 5. This white bird lives in the Pacific. It can fly in a strong wind very well. Its egg is very big. Parents sit on it 80 days! Poznámky k ilustrativní úloze DCJ Zdroje obrázků: A. krab galapážský s laskavým svolením MVDr. Ivo Paulíka (upraveno) Autorkou materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Lexová. 135

160 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 4. Psaní Očekávaný výstup RVP ZV Indikátory Ilustrativní úloha DCJ Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 1. žák zapíše/doplní slova nebo slovní spojení číselné i nečíselné povahy týkající se jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat, předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a činností, které běžně vykonává Vyplň dotazník o svém nejlepším kamarádovi / své nejlepší kamarádce. Pokud neznáš některou odpověď, dokonči větu: I don t know because. How well do you know your best friend? 1. What is his/her favourite school subject? 2. When was he/she born? 3. How many brothers/sisters has he/she got? 4. Where was he/she last weekend? 5. What kind of music does he/she like? 6. Can he/she ride a bike? 7. How often does he/she use Facebook? 8. What does he/she like eating or drinking? 9. What is his/her favourite sport? 10. Why is he/she your best friend? Poznámky k ilustrativní úloze DCJ

161 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 4. Psaní Očekávaný výstup RVP ZV Indikátory Ilustrativní úloha DCJ Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 1. žák napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí 2. napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých např. představí členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a povolání, sdělí, kde bydlí, co dělají, co vlastní a umí 3. žák sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá, zda souhlasí, či nesouhlasí), za použití základních zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) Napiš krátký kamarádovi a poděkuj mu za dárek k narozeninám. Také se zeptej, jestli by s tebou nechtěl jít do kina (vyber den, čas, film i místo setkání). From: To: Poznámky k ilustrativní úloze 137

162 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 4. Psaní Očekávaný výstup RVP ZV Indikátory Ilustrativní úloha DCJ Žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 1. žák odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátká sdělení či otázky týkající se jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů z jeho okolí a činností, které běžně vykonává Přijmi písemně pozvání na oslavu. Vysvětli, že se opozdíš asi o hodinu a proč. Dear., It s my birthday next Sunday on May 14th. Can you come to my party at 4pm? It will be in the garden. Could you please bring your guitar with you? Love Lucy.. Lucy, Poznámky k ilustrativní úloze DCJ

163 STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL , ČJL , ČJL ,ČJL ). Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ve složení: Mgr. Jitka Altmanová, NÚV Mgr. et Mgr. Miroslava Hájková, MŠMT PhDr. Ondřej Hausenblas, PedF UK (2. stupeň, KaSV, LV) doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., FF MU Mgr. Andrea Kapustová, Cermat PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D., PdF MU Mgr. Věra Dubcová, ZŠ Harcov Mgr. Irena Poláková, Lauderovy MŠ, ZŠ a G při ŽO (2. stupeň, KaSV, LV) PaedDr. Jana Nedvědová, ZŠ Žižkov, Kutná Hora Mgr. Jiřina Palkovičová, AP ZŠ Mgr. Miloslav Vyskočil, NIDV 2

164 2. stupeň 27

165 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova Očekávaný ČJL výstup RVP ZV Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji Indikátory Ilustrativní úloha 1. žák po přečtení textu vybere z nabízených možností ty, které vyjadřují některý z názorů pisatele textu 2. žák si nad informačním zdrojem odpoví na otázku o jeho důvěryhodnosti, u získaného údaje hledá další pramen pro ověření Školáci mají tisíce informací z internetu, knížek jsou plné regály, ale co číst? Mám možná mylnou a bláhovou představu, nestydím se za ni přečte-li někdo zkrácenou verzi, bude mít třeba chuť přečíst neupravenou verzi Žijeme rychle, ne nebezpečně, pohodlně; knížku nic nenahradí, kdo nečte, okrádá se o možnost pěstovat fantazii a bez fantazie nastupuje nuda, otupělost a hlupství. (názor V. Duška z článku Mušketýři či Bídníci na pár stránkách, deník Metro) Které z následujících tvrzení je nejblíže názoru autora? Školákům chybějí informace z internetu. Kdo nečte, nepěstuje fantazii. Číst je nuda. Školáci by neměli číst zkrácené verze knížek. Poznámky k ilustrativní úloze ČJL

166 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova Očekávaný výstup RVP ZV ČJL Žák rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru Indikátory 1. žák odliší v jednoduchém textu názor autora či postavy od faktů Ilustrativní úloha 2. žák najde v textu prvky (motivy nebo jazykové prostředky), které naznačují, co chce komunikační partner svou promluvou říct, kam směřuje Do tabulky vepiš čísla vět podle toho, zda věta svou informaci podává jako fakt, nebo zda je informace podávána jako názor autora nebo postavy: Jinan dvoulaločný (Gingo biloba) (1) V celé Asii se jinan vysazuje v okolí buddhistických chrámů. (2) V Číně je jinan považován za svatý strom. (3) Je to nahosemenná rostlina. (4) Šištice na samčí rostlině připomínají nejspíše chlupatou housenku nebo jehnědu. (5) V prvním velkém čínském atlase léčivých rostlin napsaném před 5000 lety uvedl císař Shen-nung tento postřeh: (6) Tento strom ti spolehlivě vyléčí srdce, zbaví plíce těžkosti a povzbudí paměť. (7) Čínští lékaři používali jinan též na omrzliny, otoky a astma. (podle internetu) Fakt Názor Poznámky k ilustrativní úloze ČJL ČJL

167 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova Očekávaný ČJL výstup RVP ZV Žák rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj Indikátory 1. žák najde výrazný prostředek manipulace v textu 2. žák rozpozná alespoň jeden cíl sledovaný autorem textu 3. žák zaujme kritický postoj k cílům manipulace (k záměrům manipulátora) Ilustrativní úloha V kterém místě textu projevil autor tohoto sdělení, že se sám přiklání k jednomu z možných záměrů s městským parkem? Park zůstane parkem Pondělní jednání občanského sdružení Ochrana památek přineslo novou naději všem občanům Dolních Břežan. Bylo věnováno palčivému problému modernizace městského parku. Vedení města navrhlo totiž řešení skupiny architektů kolem Jana Nováka. Studii, která likviduje charakteristický romantický ráz parku a počítá s jeho otevřením pro bruslaře a cyklisty, členové sdružení v diskusi odsoudili. Svůj postoj vyjádřili také podepsáním dopisu radě města. Varianta s pomocí učitele učitel nabídne několik tvrzení o autorových záměrech: Jaké manipulace se autor textu dopouští? A) Naznačuje, že vedení města v jeho záměru nikdo z občanů nepodporuje. B) Obviňuje vedení města, že se s občany o modernizaci parku nebaví. C) Připomíná občanům, že starosta nedbá o slíbený rozvoj cyklostezek. D) Upozorňuje, že vedení města chce likvidovat stromy v parku. E) Sdružení Ochrana památek zastupuje zájem všech občanů města. Poznámky k ilustrativní úloze ČJL

168 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova Očekávaný výstup RVP ZV ČJL Žák se dorozumívá kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci Indikátory 1. žák najde slovo nevhodně užité v dané komunikační situaci a nahradí je vhodnějším Ilustrativní úloha 2. žák rozhodne podle komunikační situace, zda je namístě mluvit spisovně 3. žák změní své uvolněně nespisovné vyjadřování v řeč kultivovanou, se stylově neutrálními a společensky přijatelnými výrazy a s uspořádanou stavbou výpovědí, když se obrací k osobě váženější a v situacích formálních 1. Nahraď slova nevhodná pro Návod k používání mikrovlnné trouby : TEKUTINY, NAPŘ. NÁPOJE NEBO VODA. Mohou se v mikrovlnce přehřát za bod varu, a vůbec nenaskáčou bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vycáknout z nádoby. Abyste tomu předešli, dělejte to takto: 1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem. 2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a strčte do ní čajovou lžičku. 3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli ležet a pak ji před opatrným vyndáním nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte. 2. Připrav si a prones a) krátké uvítání hostů z Rady města na školní oslavě b) krátké poděkování: Byl jsi pověřen tím, abys promluvil o trenérovi vašeho týmu na oslavě jeho 50. narozenin a poděkoval mu za vše, co pro váš tým dělá. Oslavy se zúčastní členové ostatních týmů, ředitelka školy a vedení města. Poznámky k ilustrativní úloze ČJL ČJL ČJL

169 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova Očekávaný výstup RVP ZV ČJL Žák odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru Indikátory 1. žák vybere z nabízených možností text, který je pro danou komunikační situaci nejvhodnější 2. žák v krátké ukázce najde nespisovné výrazy a nahradí je výrazy spisovnými 3. žák nahradí výrazy zjevně nevhodné pro jeho komunikační záměr výrazy vhodnějšími Ilustrativní úloha 1. Tvůj spolužák písemně žádá třídního učitele o uvolnění z výuky, protože se chce zúčastnit turnaje v ledním hokeji. Který z následujících textů je nejvhodnější? A. Pane Novák, prosím, pusťte mě ze školy příští středu, jedu s klukama na turnaj, hrajeme o zlato. Díky. Petr Malina B. Pane učiteli, prosím o uvolnění z vyučování. Příští středu bojujeme o zlato, rád bych hrál. Děkuji. Petr Malina. C. Pane učiteli, prosím, o uvolnění z vyučování. Náš hokejový tým postoupil do finále, které se koná příští středu. Rád bych se turnaje zúčastnil. Děkuji. Petr Malina D. Pane učitel, prosím o uvolnění z vyučování. Náš hokejový tým hraje finálový zápas, který se uskuteční příští středu. Vzhledem k tomu, že jsem členem týmu, rád bych se turnaje zúčastnil. Díky Vám. Petr Malina 2. Rozhodni, které výrazy v úvodu k novinovému článku jsou příliš citově zabarvené, a porovnej, jak by se vyznění změnilo, kdybys je nahradil výrazy spisovnými: Emotikony v našem psaní Objevily se zčistajasna. Symboly, které se obvykle ksichtí, někdy pomrkávají, mají i smutný kukuč. Do esemesky je vrazí náctiletí i dospělí, vysvětlují jimi smysl přátelských vztahů v kyberprostoru, prosakují i do obchodní korespondence. Kterou cestou se všudypřítomní smajlíci rozběhnou dál? (Podle MFD) Poznámky k ilustrativní úloze ČJL ČJL ČJL

170 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova Očekávaný ČJL výstup RVP ZV Žák v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči Indikátory 1. žák zpětně zhodnotí, zda ve svém projevu hovořil přiměřeným tempem, zda vhodně frázoval, zda jeho intonace odpovídala druhům vět, zda všechna slova zřetelně vyslovoval Ilustrativní úloha 2. žák po krátkém čase na rozmyšlenou o výběru tématu a o způsobu přednesení pronese souvislou a převážně spisovnou řečí krátké sdělení o něčem, čemu by ostatní měli podle něho věnovat pozornost 3. žák pojmenuje běžné rozdíly mezi tím, jak se vyjadřuje soukromě a jak je vhodné mluvit na veřejnosti A. Připrav si krátký projev (mluvní cvičení) na téma, kterému dobře rozumíš. Po skončení sám zhodnoť, co se ti podařilo a co by se příště dalo zlepšit. B. Promysli, co by mohlo druhé zaujmout na tvém koníčku, a představ ho spolužákům. Mluv souvisle a spisovně. C. Uveď, na co si sám musíš dávat pozor, když máš promluvit před jinými posluchači, než jsou tvoji kamarádi. Poznámky k ilustrativní úloze ČJL Nezadáváme žákům úkol promluvit bez přípravy. ČJL ČJL

171 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova Očekávaný výstup RVP ZV ČJL Žák se zapojuje do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu Indikátory 1. žák formou dialogu zdramatizuje epizodu ve vhodném textu 2. žák se bez konfliktů a podstatných nedorozumění zapojí do řízené diskuse Ilustrativní úloha Přečti si úryvek napsaný podle knihy Hobit. Převeď do dialogu část, ve které hobit Bilbo hovoří s uvězněným náčelníkem trpaslíků Thorinem. Vlož do dialogu všechno, co si museli říct, aby mohl Bilbo níže popsaný vzkaz vyřídit. Thorin byl tak zmořený, že se ani nevztekal na svou smůlu, ba dokonce začal uvažovat, že králi poví všechno o svém pokladu, když vtom najednou uslyšel Bilbův hlásek u klíčové dírky. Sotva věřil vlastním uším. Přišel ke dveřím a dlouho si šeptal s hobitem na druhé straně A tak mohl hobit Bilbo vyřídit Thorinův vzkaz ostatním trpaslíkům. Pověděl jim, že náčelník Thorin je rovněž nablízku ve vězení a že nikdo z nich nemá králi prozrazovat účel jejich cesty, dokud jim k tomu Thorin nedá pokyn. Thorin totiž nechtěl králi slíbit podíl na pokladu, dokud nepomine všechna naděje na záchranu... Poznámky k ilustrativní úloze ČJL

172 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova Očekávaný výstup RVP ZV ČJL Žák využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát Indikátory 1. žák vyhledá v krátkém textu klíčová slova 2. žák posoudí, zda je daná informace obsažena v textu 3. žák vyhledá v textu odpověď na zadanou otázku 4. žák vytvoří/zapíše krátké shrnutí jednoduchého textu nebo vybere hlavní informaci z nabízených možností Ilustrativní úloha 1. Vypiš z níže uvedeného textu alespoň tři klíčová slova. Co vlastně pijí ryby? Tekutiny potřebují pouze ryby žijící ve slané vodě. Proč? Příčinou je tzv. osmotický zákon. Princip je následující: Tělesné tekutiny ryb žijících ve slané vodě obsahují mnohem méně soli než mořská voda, která je obklopuje. Z tohoto důvodu je kůží těchto ryb neustále vylučováno určité množství tekutiny. Toto množství musí ryby pitím neustále doplňovat. 2. Vyplývá, nebo nevyplývá obsah uvedené věty z textu? Mořská voda obsahuje daleko víc soli, než tekutiny v těle ryb, které v ní žijí. Podle časopisu Claudia č. 28 z Přečti si výše uvedený text a odpověz na otázku: Proč musí mořské ryby na rozdíl od sladkovodních doplňovat tekutinu? 4. Které z následujících vět nejvíce vystihují hlavní sdělení výchozího textu? (A) Ryby vůbec nemusí pít. (B) Všechny ryby si doplňují množství soli v těle. (C) Pít potřebují pouze ryby žijící ve slané vodě. (D) Co ryby pijí, se nedá kvůli osmotickému zákonu zjistit. (E) Na kůži ryb se neustále usazuje vrstvička soli. (F) Osmotický zákon způsobuje, že ryby vylučují kůží vodu. Poznámky k ilustrativní úloze ČJL ČJL ČJL ČJL

173 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova Očekávaný výstup RVP ZV ČJL Žák uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování Indikátory 1. žák uspořádá části textu tak, aby byla dodržena logická návaznost či dějová posloupnost 2. žák vytvoří souvislý a srozumitelný text, v němž se svou myšlenkou nebo pocitem a s vlastním záměrem osloví adresáta, kterého si sám zvolí. Délku textu přizpůsobí potřebě svého sdělení. Ilustrativní úloha Děje v následujících větách nenavazují tak, jak jdou řádky za sebou. Seřaď řádky (očísluj je) tak, aby na sebe děje navazovaly Toho roku jsem dostala k Vánocům lyže Tatínek proto s námi jel na týden do Krkonoš Můj bratr Pavel už uměl lyžovat, ale já se teprve začínala učit Pak následovala během týdne celé řada dalších pádů Chtěla jsem se zachránit a honem jsem se chytila tatínka kolem krku Měla jsem z dárku velikou radost Ubytovali jsme se a hned vyrazili na stráň Sotva mi tatínek poprvé připevnil lyže na boty, začaly se mi rozjíždět nohy Oba dva jsme ztratili rovnováhu a svalili se do sněhu Když jsme v neděli odjížděli domů, měla jsem skvělý pocit, že už umím celkem dobře lyžovat. Poznámky k ilustrativní úloze ČJL Upraveno podle učebnice ČJ pro 6. r., Fraus 36

174 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 1. Komunikační a slohová výchova Očekávaný ČJL výstup RVP ZV Žák využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů Indikátory 1. žák najde chybnou formulaci (nejednoznačné místo, stylistickou chybu) a navrhne vhodnou úpravu Ilustrativní úloha 2. žák rozpozná v textu místo, kde je zřetelně porušena jeho soudržnost, a navrhuje úpravu 3. žák před odevzdáním svého textu zajišťuje kontrolu správnosti pomocí příruček, konzultací a dalších/jiných zdrojů 4. žák rozpozná, zda předložený text nese převážně znaky stylu odborného, publicistického (žurnalistického), uměleckého, či prostěsdělovacího 5. žák vytvoří krátký smysluplný text; vysvětlí, komu je určen a jaký záměr má vyjádřit; svoje tvrzení doloží konkrétními jazykovými prostředky užitými v textu 1. Najdi v textu chybnou formulaci a navrhni vhodnější způsob vyjádření: Vydra se přizpůsobila životu ve vodě složením její potravy. Požírá vodní hmyz, raky, ryby, žáby, plazy, ptáky a savce. Stačí jí každodenní úlovek k zajištění výborného zdravotního stavu od půl kila do 0,9 kg. Celoživotní strategie vyder je i v dospělém věku založena na schopnosti si velmi intenzivně hrát. Je to obrovský evoluční dar, protože hra výrazně usnadňuje učení a vede k rychlejšímu získání znalostí nutných pro úspěšnou existenci. 2. Doplň následující začátky textu dalšími několika větami tak, abys pokračoval v naznačeném stylu: Vážený pane řediteli, omluvte prosím mou dceru K typickým projevům sviště patří vydávání akustických signálů. Zvukem umějí svišti vyjádřit bolest, hrozbu, strach i vztek... O víkendu se v Dolní Lhotě konal již šestý ročník populární soutěže Poznámky k ilustrativní úloze ČJL ČJL

175 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 2. Jazyková výchova Očekávaný ČJL výstup RVP ZV Žák spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova Indikátory 1. žák umí spisovně vyslovit česká a běžně užívaná cizí slova Ilustrativní úloha Rozhodněte, na kterém řádku je v hranatých závorkách správně přepsána výslovnost věty. Díval se oknem na nejjasnější hvězdu na noční obloze. a) [ ďíval se voknem na nejjasňejší hvjezdu na nočňí vobloze ] b) [ ďíval se oknem na nejasňejší hvjezdu na nočňí obloze ] c) [ ďíval se oknem na nejjasňejší hvjezdu na nočňí obloze ] Poznámky k ilustrativní úloze ČJL

176 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 2. Jazyková výchova Očekávaný ČJL výstup RVP ZV Žák rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech Indikátory 1. žák pozná slova, která jsou slovotvorně příbuzná 2. žák k danému slovu doplní slova odvozená 3. žák vytvoří slova složená o rozliší je od slov odvozených 4. žák nahradí vyznačená slova přejatá českými ekvivalenty 5. žák vybere z nabídky slovo, které je přeneseným pojmenováním 6. žák prokáže schopnost interpretovat význam / porozumět významu přeneseného pojmenování 7. žák ovládá zásady tvoření slov Ilustrativní úloha 1. Podtrhni slova příbuzná se slovem voda: vodní, vodivý, vodnický, závod, podvodník, vodárna, vodička 2. Pomocí vhodných předpon obměňuj sloveso volat. Všímej si, jak se mění jeho význam: Seď, tebe jsem _volal. Učitel dnes _volal Petra. Výbor oddílu po zápase trenéra _volal z funkce. Nemohl to unést, proto _volal kamaráda. 3. V textu podtrhni slova složená: V dějepise jsme se dozvěděli, že rodokmeny některých panovnických rodů mohou být sáhodlouhé. 4. Vyjádři slovem složeným, jak říkáme: místu, kde se vyrábí pivo:.. vyučovacímu předmětu, který se zabývá státy i světadíly: chytání ryb: 5. Nahraď vyznačená cizí slova slovy českými se shodným či podobným významem: Součást českého jazyka tvoří gramatika.. Ve volném čase hraji fotbal. Mám čas maximálně dvě hodiny. Půjdeme do centra města... Poznámky k ilustrativní úloze ČJL ČJL

177 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 2. Jazyková výchova Očekávaný ČJL výstup RVP ZV Žák samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami Indikátory 1. žák samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami Ilustrativní úloha Předložky s a z Předložky s a z se v písmu rozlišují podle toho, s kterým pádem se ve větě pojí, a to bez zřetele k výslovnosti. 1. Se 7. pádem Se 7. pádem se pojí předložka s (se). Např. s bratrem, s přítelem, s matkou, s prací, se psem, s nimi 2. S 2. pádem S 2. pádem se pojí předložka z (ze). Té je možno využít ve spojení s 2. pádem vždy. Např. (jíst) z talíře, (vyjít) z domu, (vstát) ze židle, z postele, (sebrat) z podlahy (Pravidla českého pravopisu) 1. Rozhodni, kam doplníš předložku s (se) a kam předložku z (ze): Vzlétnout letiště, rozejít se přítelem, vrátit se hor, radovat se. nimi, odejít kina. 2. Rozhodni, zda je následující zápis předložek bezchybný: Večeřel jsem se sestrou v restauraci. Když jsme po večeři vyšli ze dveří na ulici, rozloučila se se mnou a ještě mi pak zamávala s okna auta. se sestrou ano/ne ze dveří ano/ne se mnou ano/ne s okna ano/ne Poznámky k ilustrativní úloze ČJL

178 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 2. Jazyková výchova Očekávaný ČJL výstup RVP ZV Žák správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci Indikátory 1. žák přiřadí slovo ke slovnímu druhu 2. žák určí slovní druh u slov odvozených od stejného základového slova 3. žák užije ve větách slova v náležitých tvarech množného čísla (slova jsou uvedena v č. j. v 1. p.) 4. žák zařadí slova vyznačená v textu ke slovním druhům (stejné slovo může mít ve větě různou slovnědruhovou platnost) Ilustrativní úloha 1. Slova uvedená v závorce doplň do věty ve správném tvaru. Dědeček postavil celou chatu (vlastní ruka). Týká se to pouze mne a mých (dvě kamarádka). Pánev se (tři vejce) stála na kraji stolu. 2. Ve větě Ona má pravdu. je slovo má: 1) zájmeno 2) sloveso 3) příslovce Ve větě Máme pro vás překvapení. je slovo překvapení: a) podstatné jméno b) přídavné jméno c) sloveso 3. Ve které větě/větách je slovo kolem neohebným slovním druhem? a) Chlubil se novým kolem. b) Projel kolem mne. c) Všude kolem se černal hustý les. 4. Na kterém řádku jsou uvedena pouze slova ohebná? a) věšet, věrně, stojan, haf b) peče, maže, dobře, špatně c) tento, oheň, hoch, lhát d) zdalipak, klid, bouře, svůj Poznámky k ilustrativní úloze ČJL ČJL ČJL

179 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 2. Jazyková výchova Očekávaný výstup RVP ZV ČJL Žák využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace Indikátory 1. žák využívá spisovný jazyk v projevu psaném i mluveném Ilustrativní úloha 1. Vysvětli spolužákovi některý z úkolů, které má rozhodčí ve sportu nebo hře, kterou znáš. Potom toto vysvětlení zapiš spisovně tak, aby mohlo být otištěno v klubovém časopise pro nováčky v tomto sportu. 2. Vyprávěj spolužákům o tom, co jsi prožil o prázdninách, seznam je s filmem, který jsi viděl nebo s knihou, kterou jsi četl. Užij spisovný jazyk. Poznámky k ilustrativní úloze ČJL

180 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 2. Jazyková výchova Očekávaný ČJL výstup RVP ZV Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě i v souvětí Indikátory 1. žák spojí větné členy ve větě do skladebních dvojic 2. žák nahradí jednoduchý větný člen větným členem několikanásobným, správně doplní interpunkční znaménko nebo spojku 3. žák doplní slovo podle naznačených syntaktických vztahů a určí doplněný větný člen (podmět, přísudek, předmět, přívlastek, příslovečné určení místa, času, způsobu) 4. žák vybere z několika vzorců ten, který odpovídá zadanému souvětí; žák vybere k zadanému vzorci z několika souvětí to, které je jím znázorněno Ilustrativní úloha 1. Urči vyznačené větné členy, nezapomeň na druh příslovečného určení a typ přívlastku: A) V závěru prochází stezka Milíčovským lesem. B) V závěru prochází stezka Milíčovským lesem. C) Závody v plavání se konají v sobotu. D) V Liberci uspořádali pro děti základních škol závody v lehké atletice. 2. Doplň neúplné věty dalším slovem tak, aby s tučně vytištěným tvořilo několikanásobný větný člen. Připoj je spojovacím výrazem, který vyjádří významový poměr uvedený v závorce. a) Dnes navštívím bratra (slučovací) b) Zápas nevyhrála Slavie. (odporovací) c) Zlobí se na tebe nejen trenér (stupňovací) 3. Vyberte vzorec, který znázorňuje dané souvětí: Buď se ke všemu přiznáš, nebo všem řeknu, jak ses zachoval! a) 1VV, 2VH, 3VV b) 1VH, 2VH, 3VV c) 1VH, 2VV, 3VH Poznámky k ilustrativní úloze ČJL ČJL ČJL ČJL

181 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 2. Jazyková výchova Očekávaný výstup RVP ZV ČJL Žák v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí Indikátory 1. žák píše bez pravopisných chyb Ilustrativní úloha Doplň neúplná slova a své rozhodnutí odůvodni. Na stěně v_sí v_řezávané hodiny s pozlacen_m_ ručičkam_, které jsem zdědil po dědečkov_ a které odb_její čas zcela přesně. Pově_ m_, na co m_slíš. O _elikonocích bychom rádi opět l_žoval_ v _lpských zimních střediscích. S tímto úkolem (mě/mně) musíš pomoci. Petrov_ se nejv_ce l_b_l_ Čapkov_ moderní pohádky. Poznámky k ilustrativní úloze ČJL

182 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 2. Jazyková výchova Očekávaný ČJL výstup RVP ZV Žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití Indikátory 1. žák v textu odliší jazykové prostředky útvarů národního jazyka (např.: spisovný jazyk x obecná čeština; spisovný jazyk x dialekt apod.) 2. žák nahradí typicky nespisovné vyjádření spisovným 3. žák posoudí vhodnost, či nevhodnost užití jazykových prostředků různých útvarů národního jazyka např. v umělecké literatuře, divadelní hře, veřejném projevu apod. Ilustrativní úloha Převeď následující rozhovor do spisovného jazyka a poté obě podoby srovnej. Která z nich je podle tvého názoru vhodnější? Svoje rozhodnutí odůvodni. MATES: Buchty tvarohový! Dej mi! Tůdletu vod rohu! (hrábne do pekáče, urve ji) PLAJZNERKA: Deš od toho! Já už si s tebou nevím rady! Copak se to hltá takhle polosyrový? MATES: Dyž já se neudržím, jak vidím buchty... PLAJZNERKA: To vim! Ale práce ti smrdí. Koukej nasekat dříví! MATES: (seká, polínko padá): Ztracená práce! Vono to skáče jako živý! PLAJZNERKA: Mrťafo! Máš volšový ruce! Jako bys nebyl muskej! Taky že ne! Poznámky k ilustrativní úloze ČJL Jan Drda: Dalskabáty, hříšná ves, aneb zapomenutý čert 45

183 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 3. Literární výchova Očekávaný ČJL výstup RVP ZV Žák uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla Indikátory 1. žák jmenuje (bez přeříkávání celého děje) hlavní postavy přečteného příběhu, řekne, kde se odehrává, stručně vystihne hlavní děj, případně které hlavní děje se proplétají odliší vedlejší děj od hlavního Ilustrativní úloha 2. žák v textu vyhledá místa, kde je vyjádřen pohled a názor vypravěče a kde je vyjádřen pohled nebo názor postavy 3. žák rozpozná v textu místa, která se liší od běžného dorozumívání svou formou nebo významem, a vysvětlí, jak na něj místo působí (i bez použití termínů) 4. žák vyjádří s pomocí učitele hlavní myšlenku díla (literárního, filmového, divadelního) Promysli a vysvětli, jak se ti v předloženém textu líbí výběr postav nebo prostředí, v němž se příběh odehrává. Najdi místa, která se liší od běžného dorozumívání. To v krčmě bylo rybářské, kde matrózů je dům, tam ze všech krajů sedali od Golfu k ostrovům a prášili a bafčili a pili džin a rum. O moři lhali ohnivém, kde bez pomoci jsou, o zemi lhali pod nebem a hvězdách nad hlavou kdo chtějí rum a pijí líh, jak promluví, tak lžou. Poznámky k ilustrativní úloze ČJL ČJL Rudyard Kipling: Balada o krčmě rybářské 46

184 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 3. Literární výchova Očekávaný výstup RVP ZV ČJL Žák rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora Indikátory 1. žák rozpozná výrazné rysy vypravěčského stylu, kterými se úryvek liší od neutrálního, neprofesionálního podání nějaké situace Ilustrativní úloha Z kterých míst v textu poznáš, že vypráví zkušený vypravěč? Své rozhodnutí odůvodni. Protože jsem já hříšný už mnoho let nebyl na žádném kázání, šel jsem poslouchat. Přidal jsem se ze skromnosti k malému a tichému hloučku; po delší době jsem pochopil, že jeho tématem je jenom školství, i přešel jsem k velikému zástupu, kde na kazatelničce poskakoval starší pán v cylindru, házel rukama tak, že jsem se bál, že přeletí přes zábradlíčko. Dalšímu zástupu kázala starší dáma; nejsem nijak proti ženské emancipaci, ale ženský hlas, víte, člověk to zkrátka nemůže poslouchat; a přece jen ženská je pro veřejnost od přírody handicapována svým orgánem (myslím hlasovým)... Poznámky k ilustrativní úloze ČJL Karel Čapek: Anglické listy 47

185 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 3. Literární výchova Očekávaný ČJL výstup RVP ZV Žák formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo Indikátory 1. žák sdělí své dojmy z uměleckého díla a zformuluje důvody, proč se mu líbilo či nelíbilo, nebo čeho si na díle cení a proč Ilustrativní úloha Vyjádři své dojmy z četby některého literárního díla a řekni, proč se ti líbilo, či nelíbilo. Poznámky k ilustrativní úloze ČJL

186 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 3. Literární výchova Očekávaný výstup RVP ZV ČJL Žák tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie Indikátory Ilustrativní úloha 1. žák vytvoří vlastní krátký prozaický nebo veršovaný text se zajímavým tématem a působivým vyjadřováním, které odpovídá tématu i záměru žáka jako autora, svůj záměr a volbu žánrové formy vysvětlí jako dodatek k textu To v krčmě bylo rybářské, kde matrózů je dům, tam ze všech krajů sedali od Golfu k ostrovům a prášili a bafčili a pili džin a rum. O moři lhali ohnivém, kde bez pomoci jsou, o zemi lhali pod nebem a hvězdách nad hlavou kdo chtějí rum a pijí líh, jak promluví, tak lžou. Přečetli jsme společně a prodiskutovali Baladu o krčmě rybářské od Rudyarda Kiplinga. Vzpomeň si na některou situaci ze života nebo z četby či filmu, která má podobně chmurný obsah a náladu. Vyjádři v několika větách, co se přihodilo, použij taková slova, která mohou u tvého čtenáře vyvolat stejnou náladu. Poznámky k ilustrativní úloze ČJL Rudyard Kipling: Balada o krčmě rybářské 49

187 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 3. Literární výchova Očekávaný výstup RVP ZV ČJL Žák rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty Indikátory 1. žák posoudí a zdůvodní, co v literárním textu považuje za hodnotné a proč Ilustrativní úloha Promyslete a vysvětlete, jak se vám v předloženém textu líbí výběr postav nebo místo, kde se příběh odehrává. Asi dvě hodiny po sirénách dorazili jednorožci. Byli jen čtyři, z toho tři mladí. Nesli se hrdě za svým učitelem a zvědavě pomrkávali po okolí. Jeden Hance připadal povědomý. P'ujibo, to musí být P'ujibo, zajásala v duchu, že si vzpomněla na jeho jméno, a usmála se na něj. I já tě zdravím, uslyšela jeho hlas ve své hlavě. Potěšilo ji, že zareagoval a všiml si jí. No vida, jak je svět malý, pomyslela si. Draci přiletěli až před soumrakem. Přivítali se na dvoře s vedením školy a dřív, než mohly děti přijít blíž a prohlédnout si je, zmizeli směrem k útesům nad řekou. Hanka jen spočítala, že je jich sedm. Následující den jim profesorka Ferinová rozdala rudé pásky na ruku. Aby bylo jasné, že jste přiděleni jako služba doprovázející draky. ( ) Poznámky k ilustrativní úloze ČJL Ilka Pacovská: Ostrov zasvěcení 50

188 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 3. Literární výchova Očekávaný výstup RVP ZV ČJL Žák rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele Indikátory 1. žák uvede základní znaky několika běžných žánrů, doloží svůj názor několika příklady, nejlépe z vlastní četby. Ilustrativní úloha 2. žák navrhne, ke kterému literárnímu druhu by mohl patřit čtený text 3. žák odliší, zda uvedený text je próza, poezie, nebo drama 4. žák vyjádří s pomocí učitele hlavní myšlenku díla (literárního textu, filmu, divadelního kusu) 1. Vysvětli, čím se liší povídka od bajky, v čem jsou si podobné, a ukaž to na některé povídce a bajce, které znáš. 2. Vysvětli, v čem je rozdíl a v čem podobnost mezi těmito dvěma texty: Sbohem galánečko Sbohem galánečko já už musím jíti Kyselé vínečko podalas mně k pití Sbohem galánečko rozlučme sa v pánu Kyselé vínečko podalas mně v džbánu KRÁL: Tak dost. Podívejte se, já mám zakletou dceru. BYSTROZRAKÝ: Tohle chcete rýmovat? KRÁL: Co? Rýmovat? A sakra, já zapomněl. VŠEVĚD: Co jsi říkal? KRÁL: Říkal jsem, mám zakletou dceru. VŠEVĚD: No, a dál? KRÁL (tiše k Bystrozrakému): Honem, poraď! BYSTROZRAKÝ: Dceru, dceru, to je taky slovo! Co s tím? JASOŇ: Já bych věděl BYSTROZRAKÝ: Já taky, ale to nemůžeme použít. Poznámky k ilustrativní úloze ČJL ČJL Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak: Dlouhý, Široký a Krátkozraký 51

189 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 3. Literární výchova Očekávaný ČJL výstup RVP ZV Žák uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře Indikátory 1. žák posoudí, zda je text svým podáním spíše realistický, nebo romantický, spíše starobylý, nebo moderní, spíše citový, nebo intelektuální. Ke zjištění přidá jako příklad jméno některého autora píšícího podobně a uvede přibližné období jeho působení (určí půlstoletí) Ilustrativní úloha Uveď, v které době byl podle tvého názoru text napsán. Převažuje podání realistické, nebo romantické? Své rozhodnutí dolož příklady z textu. Zpočátku jsme opravdu byli několikráte přepadeni a šlo do tuha, ale že nás bylo dosti, přes čtyřicet, a že jsme se nedali, měli jsme pak pokoj od všeliké chasy loupežnické. Mnoho nám také pověst prospěla, nebo až i tu si vypravovali o českých husitech, jací jsou to bojovníci, zrovna s ďáblem spřažení. Poznámky k ilustrativní úloze ČJL Alois Jirásek: Z Čech až na konec světa 52

190 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 3. Literární výchova Očekávaný ČJL výstup RVP ZV Žák porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování Indikátory 1. žák uvede, proč upřednostňuje filmové zpracování díla nebo literární četbu, případně proč přijímá obojí Ilustrativní úloha Vyber si filmové zpracování knihy, kterou jsi četl, na film se podívej a napiš, v čem se ti více líbil film a v čem knížka. Poznámky k ilustrativní úloze ČJL

191 Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Ročník 9. Tematický okruh 3. Literární výchova Očekávaný výstup RVP ZV ČJL Žák vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích Indikátory 1. žák uvede vedle internetových vyhledavačů (Google aj.) další zdroje, v nichž může najít určitý typ informace Ilustrativní úloha 2. žák odlišuje v médiích informační prameny, které mají rysy profesionální, od těch, které jsou zřetelně osobní 3. žák vyhledá v odborné publikaci místa, která pojednávají o zadaném pojmu Vypiš z předložené encyklopedie (např. Slovník české literatury po r. 1945, Slovník českých spisovatelů) základní údaje o určitém autorovi a jeho díle. Na základě prostudovaného materiálu vytvoř encyklopedické heslo o některém autorovi (podle vlastního výběru):.. se narodil v roce. a zemřel v roce.. Vystudoval a stal se.. Celý život se zajímal o. Jeho nejvýznamnější dílo/díla: Poznámky k ilustrativní úloze ČJL ČJL

192 STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Francouzský jazyk Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Francouzský jazyk: Mgr. Veronika Holíková, Gymnázium Příbram Mgr. Petra Jašková, ZŠ Brána jazyků, Praha Mgr. Eva Kotrčková, Gymnázium Tábor PhDr. Sylva Nováková, Ph.D., ZČU Plzeň PhDr. Jana Pernicová, CERMAT Mgr. Kateřina Pokorná, ZŠ Horáčkova, Praha Mgr. Kateřina Vychopňová, PedF UK koordinátorka skupiny Mgr. Jitka Šimsová, NIDV PhDr. Jitka Tůmová, NÚV Mgr. Renata Uhlíková, MŠMT 139

193 2. stupeň 151

194 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním Očekávaný výstup CJ RVP ZV Žák rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Indikátory 1. žák zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o osobách, prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, způsobu života) v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Ilustrativní úloha Poslechni si, jak se v rozhlasovém pořadu představuje dívka Alice. Na základě informací v nahrávce rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá (vrai), nebo nepravdivá (faux). V tabulce zaškrtni správnou odpověď. Vrai Faux 1. Alice a 16 ans. 2. Alice est française. 3. Sa famille est à l étranger depuis 2 ans. 4. Maintenant, Alice habite en Suisse. 5. La mère d Alice est ingénieur. 6. Alice est très sportive. 7. Alice aime le cinéma. 8. Alice cherche une correspondante francophone. Poznámky k ilustrativní úloze Další poznámky CJ Transkripce textu: Bonjour, je m appelle Alice. J ai 14 ans. Je suis belge, mais depuis 3 ans, je vis en Suisse avec mes parents et avec mes deux frères. Ils s appellent Hugo et Thomas et ils ont tous les deux 16 ans parce qu ils sont jumeaux. Maman est professeur et travaille à l université de Genève. Papa est ingénieur et travaille chez Swatch, le fabriquant des montres de très haute qualité. Je joue souvent au tennis et je fais de la natation. J adore les films, surtout les comédies! Je cherche une amie qui parle français. 152

195 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním Očekávaný výstup RVP ZV CJ Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat Indikátory 1. žák porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) Ilustrativní úloha Poslechni si rozhovor Pierra a Sandry. Na základě informací v nahrávce vyber k otázkám 1 4 vždy dvě správné odpovědi z nabídky a d. 1. De quoi parlent Pierre et Sandra? a) de l école b) de la mode c) de la cuisine d) des vacances 2. Où Pierre et Sandra ont-ils passé leurs vacances? a) à la mer b) en ville c) à la campagne d) à la montagne 3. Quelles activités Pierre et Sandra ont-ils fait? Ils ont: a) fait du vélo. b) regardé la télé. c) joué au football. d) fait de la natation. 4. De quelles matières parlent Pierre et Sandra? a) de l anglais b) du français c) de la physique d) des mathématiques Poznámky k ilustrativní úloze Další poznámky CJ Transkripce textu: Sandra: Salut! Ça va?... Et tes vacances? Pierre : Salut. Super! J ai été à la montagne avec mes parents. Nous avons fait du vélo tous les jours! Et toi? Sandra: Moi, j ai passé mes vacances à la campagne chez ma tante avec mes cousins, on s'est bien amusés. Nous avons nagé dans leur piscine et joué aux cartes chaque après-midi. Pierre : Mais, c est déjà la rentrée... Quel dommage... Sandra: Écoute, nous avons un nouveau prof de français. Il est bien sympa! Pierre: Vous avez de la chance. J aime le français. Et les mathématiques aussi. Sandra: C est vrai? Moi non, parce que nous avons toujours beaucoup de devoirs à faire! 153

196 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 2. Mluvení Očekávaný výstup CJ RVP ZV Žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích Indikátory 1. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci 2. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a na pozvání reaguje 3. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví na tom, co bude dělat, kam půjde, a na podobné výpovědi reaguje 4. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje, a na podobné výpovědi reaguje 5. žák poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v každodenních situacích (např. kde si co koupit a kolik co stojí, jakým prostředkem se dostane na určité místo, kde se co nalézá) za použití slovních spojení a vět Ilustrativní úloha Představ si, že provádíš po městě svoji francouzskou kamarádku Marii. Prohlédni si následující plánek a s jeho pomocí jí poraď, jak se dostane: a) na nádraží b) do bazénu c) do kina Místo, odkud Marie vychází, je vyznačeno na plánku. Poznámky k ilustrativní úloze CJ Obr.: Autorka obrázku (Denisa Nováková) souhlasí se zveřejněním na Metodickém portálu 154

197 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 2. Mluvení Očekávaný výstup CJ RVP ZV Žák mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech Indikátory 1. žák krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou) Ilustrativní úloha Představ si, že si se svým francouzským kamarádem / svou francouzskou kamarádkou povídáte po Skypu o tom, jak budete trávit následující prázdniny. Nejdříve si promysli všechny informace, které mu/jí chceš sdělit (s kým pojedeš a kam, co si vezmeš s sebou a aktivity, jimž se budeš věnovat). Můžeš využít následující myšlenkovou mapu. Poznámky k ilustrativní úloze CJ

198 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 2. Mluvení Očekávaný výstup CJ RVP ZV Žák vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Indikátory 1. žák popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije, každodenní činnosti a potřeby a způsob života za použití jednoduchých vět 2. žák vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 3. žák popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 4. žák popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec Ilustrativní úloha Prohlédni si následující obrázky, které zobrazují Sofiin nedělní program. Seřaď je a popiš v časovém sledu, co a kdy Sofie v neděli dělá. Můžeš využít také uvedené časové údaje. 9 h 9 h h h 20 h 21 h 45 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Poznámky k ilustrativní úloze CJ Obr. 1 6: Autorka obrázků č. 1 6 (Denisa Nováková) souhlasí se zveřejněním na Metodickém portálu 156

199 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním Očekávaný výstup RVP ZV CJ Žák vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Indikátory Ilustrativní úloha 1. žák najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém životě Přečti si informace o otevírací době kavárny Café de la mer. Na základě uvedených informací odpověz na otázky 1 5 ano (oui) nebo ne (non). Své odpovědi zaškrtni v tabulce. CAFÉ DE LA MER heures d ouverture Septembre-juin Samedi : 10 h 14 h / 18 h 22 h Dimanche : 10 h 14 h / 18 h 21 h Fermeture lundi vendredi Fermeture le soir entre novembre et mars En juillet et août Tous les jours sauf le mardi 10 h 14 h et 18 h 22 h Oui Non 1. En décembre le café est-il fermé? 2. En mai le café est-il ouvert tous les jours de la semaine? 3. De novembre jusqu en mars le café est-il fermé le soir? 4. En juillet le café est-il ouvert chaque jour? 5. Le café ouvre-t-il pendant toute l année à la même heure? Poznámky k ilustrativní úloze CJ Obr.: Autorka obrázku (Denisa Nováková) souhlasí se zveřejněním na Metodickém portálu 157

200 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním Očekávaný výstup RVP ZV CJ Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Indikátory 1. žák porozumí obsahu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující obsah daného textu) 2. žák odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu 3. žák porozumí běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají např. orientace, upozornění, varování, zákazu, časových údajů Ilustrativní úloha Přečti si následující nápisy, které můžeš vidět ve městě, a prohlédni si obrázky. Přiřaď obrázky 1 4 k následujícím nápisům a f. Dva nápisy jsou navíc a nebudou použity. a. Interdit de fumer! b. Stationnement interdit! c. Ne pas boire d alcool! d. Baignade interdite! e. Silence! f. Ne pas marcher sur la pelouse! Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Poznámky k ilustrativní úloze CJ Obr. 1 4: Autorka obrázků č. 1 4 (Denisa Nováková) souhlasí se zveřejněním na Metodickém portálu 158

201 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 4. Psaní Očekávaný výstup RVP ZV CJ Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Indikátory 1. žák zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně vykonává Ilustrativní úloha Nedávno jsi v soutěži ve školním časopise vyhrál/a dva lístky zdarma na festival francouzských filmů organizovaný pro studenty francouzštiny. Francouzští pořadatelé festivalu tě nyní žádají o vyplnění přiloženého informačního dotazníku. Vyplň proto následující formulář ve francouzském jazyce. Číselné údaje můžeš zapisovat číslicemi. QUESTIONNAIRE D INFORMATION Nom : Prénom : Date et lieu de naissance : le à Nationalité : Adresse (rue, ville, code postal, pays) : Numéro de téléphone : Adresse électronique : Nom et adresse de l école : Classe fréquentée : Acteur/actrice préféré(e) : Genre(s) de film(s) préféré(s) : Genre(s) de film(s) pas aimé(s) : Titre du film préféré : Date : Signature : Poznámky k ilustrativní úloze CJ

202 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 4. Psaní Očekávaný výstup CJ RVP ZV Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Indikátory 1. žák sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vět propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 2. žák napíše jednoduchý text (např. dopis, , vzkaz) vyjadřující např. poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu za použití jednoduchých vět 3. žák napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 4. žák popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 5. žák popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec Ilustrativní úloha Brzy budeš slavit narozeniny a chceš uspořádat doma oslavu. Rád/a bys pozval/a také francouzského kamaráda Jeana. Napiš mu , ve kterém ho na oslavu pozveš. Ve svém u nezapomeň uvést kdy, kde a proč se oslava koná. Protože u tebe doma Jean ještě nikdy nebyl, také mu vysvětli, jak se k tobě domů dostane. Poznámky k ilustrativní úloze CJ

203 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 4. Psaní Očekávaný výstup CJ RVP ZV Žák reaguje na jednoduché písemné sdělení Indikátory 1. žák odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají např. jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života Ilustrativní úloha Představ si následující situaci: Už brzy tě přijede navštívit tvůj francouzský kamarád Jacques. Proto ti napsal následující , ve kterém se tě před příjezdem ptá na několik věcí. Přečti si a odpověz na jeho otázky, které jsou v u zvýrazněné tučně. Salut, je t'écris parce que j'ai une très bonne nouvelle. J'ai acheté mon billet d'avion pour venir te voir. J'arriverai à l'aéroport de Prague samedi 18 mars à 12h30. Je suis très content parce que c'est la première fois que je viens en République tchèque. Peux-tu venir me chercher à l'aéroport? Je voudrais aussi savoir ce que nous allons faire pendant le séjour. As-tu prévu un programme? J'espère que nous visiterons le château de Prague! Enfin, je voudrais faire un cadeau à tes parents pour les remercier. Qu'est-ce que je pourrais leur offrir? Réponds-moi vite, à très bientôt, Jacques Poznámky k ilustrativní úloze CJ

204 Další cizí jazyk 162

205 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně Indikátory 1. žák se řídí jednoduchými verbálními pokyny učitele (např. při práci s učebnicí, pohybu ve třídě, řešení jazykových úkolů) 2. žák porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) Ilustrativní úloha Během hodin francouzského jazyka žák reaguje příslušnou činností na pokyny svého učitele / své učitelky. Poznámky k ilustrativní úloze Další poznámky DCJ Indikátor specifikuje postupné vytváření «la langue de la classe». Důsledné používání francouzštiny za strany učitele i žáků při běžné komunikaci ve třídě je významným příspěvkem k prohlubování dovednosti poslechu s porozuměním a možností zvýšení frekvence slyšené i mluvené francouzštiny. Transkripce textu: Příklady komunikace ze strany učitele: (Povšimněme si, že vedle imperativu jsou využity i jiné gramatické možnosti, jak po žácích požadovat určitý úkon). - Ouvre ton livre. - Viens au tableau. - Tu veux venir au tableau? - Comment ça s écrit? - Tu peux répéter la phrase? - Tu vas écrire dans ton cahier à la page Lis le texte et complète le tableau. - Écoute le dialogue et montre la bonne image. - Écoute l histoire et mets les images en ordre. - Mettez-vous en groupe de trois. - Tu peux fermer la porte, s il te plaît? - Il y a une erreur, tu vois? - Tu fais le corrigé à la maison. 163

206 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Indikátory 1. žák rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 2. žák porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) 3. žák porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) Ilustrativní úloha Rodina: Kdo je kdo? Poslechni si vyprávění Amélie o její rodině. Ke každému členu rodiny přiřaď podle obrázku jedno správné číslo. son père Nº... sa mère Nº... sa sœur Nº... son frère Nº... sa tante Nº... son oncle Nº... sa cousine Nº... Poznámky k ilustrativní úloze Další poznámky DCJ , DCJ Obr.: Autor obrázku (Jiří Lukš) souhlasí se zveřejněním na Metodickém portálu Transkripce textu: Je suis Amélie. Sur la photo, il y a une partie de ma famille. Moi, je ne suis pas là, je prends la photo. Maman et ma tante sont sur le canapé. Mon petit frère est entre elles. Papa est derrière ma mère. Il est grand, il porte des lunettes. À côté de lui, il y a ma sœur jumelle. À droite de maman, il y a son frère Pierre, mon oncle. La fille qui est à gauche de ma tante est ma cousine Nathalie. 164

207 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním Očekávaný výstup RVP ZV DCJ Žák rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat Indikátory 1. žák zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje ke každodenním tématům 2. žák porozumí tomu, o čem pojednává velmi krátký a jednoduchý poslechový text, který se vztahuje ke každodenním tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) Ilustrativní úloha Poslechni si rozhovor dvou dívek. Na základě nahrávky doplň do vět chybějící informace. 1. La sœur de Pauline s appelle. 2. Elle a ans. 3. Le frère de Pauline a ans. 4. La maman de Pauline joue de la. 5. Le papa de Pauline joue de la. Poznámky k ilustrativní úloze Další poznámky DCJ Transkripce textu: - Pauline, comment s appelle ta sœur? - Sylvie. - Elle a quel âge? - Elle a 17 ans. - Et ton frère a 9 ans? - Non, il a déjà 12 ans. - Et tes parents, ils sont musiciens, hein? - Oui, maman joue de la flûte et papa de la guitare. - Chouette! 165

208 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 2. Mluvení Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů Indikátory 1. žák použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech 2. žák se účastní jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní informace o sobě, dalších osobách, zvířatech, předmětech, činnostech nebo se na podobné informace zeptá (např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí a má rád/nerad, nebo se na totéž zeptá) za použití jednoduchých slovních spojení a otázek Ilustrativní úloha Představ si následující situaci: Odjel/a jsi s rodiči na prázdniny do Francie a hodně času trávíte na podobné pláži jako na obrázku. Seznámíš se tam s dívkou/chlapcem a začnete se spolu bavit. Představ si, že tvůj spolužák / tvoje spolužačka hraje roli tohoto chlapce / této dívky. Připravte si spolu krátký rozhovor. Zeptej se ho: zda mluví francouzsky; jak se jmenuje; odkud je; kolik je mu/jí let; co rád/a dělá; a na podobné otázky odpověz. Obr. 1 Poznámky k ilustrativní úloze DCJ Obr. 1: [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/file:plage_parlee.jpg>. 166

209 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 2. Mluvení Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Indikátory 1. žák se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad za použití jednoduchých slovních spojení a vět 2. žák sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích (např. jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi) za použití jednoduchých slovních spojení a vět 3. žák popíše skutečnosti (např. předměty, zvířata, činnosti), se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět Ilustrativní úloha Představ si, že jsi na výměnném pobytu ve Francii a seznamuješ se s francouzskými kamarády. Povyprávěj jim o své rodině. Ve svém vyprávění nezapomeň: popsat členy své rodiny; sdělit jejich jména; říct, kolik je jim let; sdělit, co mají/nemají rádi; uvést, jakým aktivitám se společně rádi věnujete; představit vaše domácí zvířata. Poznámky k ilustrativní úloze DCJ

210 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 2. Mluvení Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá Indikátory 1. žák reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí jméno, věk, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí, má rád/nerad) 2. žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět 3. žák se zeptá na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět Ilustrativní úloha V hodině francouzského jazyka: Tvůj spolužák / tvoje spolužačka má ve svém pracovním listu obrázek třídy. Tvůj obrázek je zatím prázdný. Představ si, jak taková třída vypadá a co všechno se v ní může nacházet. Potom se svého spolužáka / své spolužačky ptej na to, co a kde ve třídě je, a podle jeho/jejích odpovědí třídu nakresli. Na závěr své pracovní listy porovnejte. Žák 1: Žák 2: Poznámky k ilustrativní úloze DCJ Obr.: Autor obrázku (Jiří Lukš) souhlasí se zveřejněním na Metodickém portálu 168

211 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům Indikátory 1. žák porozumí jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům na informačních tabulích, s nimiž se setkává v každodenním životě (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) Ilustrativní úloha Přečti si následující nápisy, které můžeš vidět na různých místech ve městě, a prohlédni si obrázky. Přiřaď obrázky 1 4 k následujícím nápisům A F. Dva nápisy jsou navíc a nebudou použity. A. Il est interdit de cueillir les fleurs! B. Ne pas faire du bruit après 21 heures! C. Ne pas entrer avec les chiens même tenus en laisse! D. Interdiction de fumer! E. Ne pas prendre des photos de nos animaux! F. Il est strictement interdit de manger dans la salle! Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Poznámky k ilustrativní úloze DCJ Obr. 1 4: Autor obrázku č. 1 4 (Jiří Lukš) souhlasí se zveřejněním na Metodickém portálu 169

212 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům Indikátory 1. žák rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v krátkém textu z běžného života 2. žák porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, které se vztahují k tématům z běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) Ilustrativní úloha Přečti si texty o Pierrovi a Marii a podle informací v textu vyplň tabulku. Do každého políčka tabulky napiš jedno slovo nebo číslo. Pouze v posledním sloupci tabulky doplň slova dvě. Pierre est médecin. Il a trente-quatre ans et il est célibataire. Il habite à Brest. Il aime la musique classique, mais il déteste le rock. Il fait de l athlétisme. Marie a vingt-huit ans. Elle habite à Dardilly, un petit village près de Lyon. Elle est infirmière. Elle adore faire du vélo et nager. LUI Prénom Âge (chiffres) Profession Domicile Loisirs ELLE Poznámky k ilustrativní úloze DCJ

213 Vzdělávací obor Ročník 9. Tematický okruh Očekávaný výstup RVP ZV Indikátory Ilustrativní úloha Další cizí jazyk 3. Čtení s porozuměním DCJ Žák rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci 1. žák porozumí tématu/obsahu krátkého textu, který se vztahuje k tématům z každodenního života a je podpořen obrazem (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) 2. žák najde konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k tématům z každodenního života a je podpořen obrazem Přečti si text o tom, jak jde Bertrand na návštěvu ke své kamarádce Lise. Sleduj jeho cestu na mapě a doplň poslední větu. Kde bydlí Lise? Bertrand habite Rue St.-Michel. Il va chez sa copine Lise: Il traverse la place Sainte-Anne, prend la Rue Bonne Nouvelle et continue la Rue Sainte-Melaine. Devant l École des Beaux-Arts il tourne à droite. Il passe devant le Conservatoire, au prochain carrefour il tourne à gauche et il y est. Lise habite... Obr. 1 Poznámky k ilustrativní úloze DCJ Obr. 1: Office de tourisme de Rennes Métropole, HOKUS POKUS CRÉATIONS,

214 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 4. Psaní Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Indikátory 1. žák zapíše/doplní slova nebo slovní spojení číselné i nečíselné povahy týkající se jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat, předmětů, které ho bezprostředně obklopují, a činností, které běžně vykonává Ilustrativní úloha Představ si následující situaci. Na internetu se objevila nabídka na zasílání francouzského časopisu zdarma. Časopis se ti líbí a chtěl/a bys ho také odebírat. Proto je třeba vyplnit a poslat tento formulář. Redakce odběratelům často posílá malé dárky, proto máš vyplnit také své nejoblíbenější zvíře, barvu a jídlo. Číselné údaje můžeš zapisovat číslicemi. NOM : FICHE DE RENSEIGNEMENTS PRÉNOM : ÂGE : DATE DE NAISSANCE : ADRESSE : VILLE : CODE POSTAL : PAYS : NATIONALITÉ : TÉLÉPHONE : LANGUES PARLÉES : ANIMAL PRÉFÉRÉ : COULEUR PRÉFÉRÉE : REPAS PRÉFÉRÉ : LOISIRS : DATE ET SIGNATURE : Poznámky k ilustrativní úloze DCJ Obr.: Autor obrázku (Jiří Lukš) souhlasí se zveřejněním na Metodickém portálu 172

215 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 4. Psaní Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Indikátory 1. žák napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých se představí, uvede svůj věk, sdělí, kde bydlí, co dělá, vlastní a umí 2. žák napíše slova, jednoduchá slovní spojení a věty, ve kterých např. představí členy své rodiny a kamarády, uvede jejich věk a povolání, sdělí, kde bydlí, co dělají, co vlastní a umí 3. žák sestaví s použitím slov, jednoduchých slovních spojení a vět krátký pozdrav, dotaz nebo vzkaz, ve kterém sdělí konkrétní informaci nebo se na ni zeptá (např. jak se má, kde je, co dělá, zda souhlasí, či nesouhlasí), za použití základních zdvořilostních obratů (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) Ilustrativní úloha Představ si, že jsi na dovolené a chceš poslat pozdrav svému kamarádovi do Francie. Napiš mu pohled, ve kterém: - napíšeš, kde jste; - popíšeš, co děláte; - uvedeš, jaké je počasí; - sdělíš, co se ti tam líbí/nelíbí Guillaume Lemoine... 62, rue de Lille Paris... FRANCE... Poznámky k ilustrativní úloze DCJ Obr.: Autor obrázku (Jiří Lukš) souhlasí se zveřejněním na Metodickém portálu 173

216 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 4. Psaní Očekávaný výstup RVP ZV DCJ Žák stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení Indikátory 1. žák odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátká sdělení či otázky týkající se jeho osoby, rodiny a kamarádů, zvířat nebo předmětů z jeho okolí a činností, které běžně vykonává Ilustrativní úloha Představ si následující situaci. Kamarádka Caroline ti poslala , ve kterém tě zve na oslavu svých narozenin. Odpověz na něj a zeptej se na další informace, které potřebuješ vědět: co si máš vzít s sebou, jak se k ní dostaneš a v kolik hodin máš přijít. Salut les amis, Je vous invite pour fêter mon anniversaire samedi prochain. On peut pique-niquer dans le jardin et après, on peut jouer au football ou se baigner dans la piscine. J attends votre réponse! À bientôt Caroline Poznámky k ilustrativní úloze DCJ

217 STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Matematika a její aplikace Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy přidané do RVP ZV (M , M , M , M ). Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve složení: Mgr. Jana Dvořáková, NIDV doc. RNDr. Eduard Fuchs, MU Brno RNDr. Hana Lišková, VOŠP a SPgŠ Litomyšl Mgr. Michaela Pažoutová, ZŠ Mníšek pod Brdy Mgr. Svatopluk Pohořelý, MŠMT PhDr. Eva Řídká, CERMAT Mgr. Jitka Topičová, ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov, Sadov RNDr. Eva Zelendová, NÚV 55

218 2. stupeň 73

219 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 1. Číslo a početní operace Očekávaný výstup RVP ZV M Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Indikátory 1. žák provádí základní početní operace se zlomky a desetinnými čísly 2. žák dodržuje pravidla pro pořadí početních operací v oboru celých a racionálních čísel, využívá vlastnosti operací sčítání a násobení (komutativnost, asociativnost, distributivnost) při úpravě výrazů 3. žák vyznačí na číselné ose racionální číslo a číslo k němu opačné 4. žák zná zpaměti druhé mocniny celých čísel od 1 do 10 a využívá je při výpočtech (i ke stanovení odpovídajících druhých odmocnin) 5. žák určí rozvinutý zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě 6. žák provádí základní úpravy zlomků (rozšiřuje a krátí zlomek, vyjádří zlomek v základním tvaru, převádí zlomek na smíšené číslo a naopak) 7. žák určí absolutní hodnotu celého čísla Ilustrativní úloha Vypočti hodnoty B, C a D a jejich obrazy umísti na číselné ose podobně jako obraz čísla A. Vzor: A = = = 1 B = C = 4 D = 4, A Poznámky k ilustrativní úloze M M M

220 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 1. Číslo a početní operace Očekávaný M výstup RVP ZV Žák zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor Indikátory 1. žák zaokrouhluje čísla s danou přesností 2. žák využívá pro kontrolu výsledku odhad 3. žák účelně a efektivně využívá kalkulátor Ilustrativní úloha Vypočti a výsledek zaokrouhli na jedno desetinné místo: a) 1, ,5 = b) 0,03 ( ) = c) 0,7 0,5 = Poznámky k ilustrativní úloze M M

221 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 1. Číslo a početní operace Očekávaný M výstup RVP ZV Žák modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel Indikátory 1. žák rozlišuje pojmy prvočíslo a číslo složené; společný dělitel a společný násobek 2. žák využívá kritéria dělitelnosti (2, 3, 5, 10) 3. žák rozloží dvojciferné číslo na součin prvočísel Ilustrativní úloha Máš pět kartiček s čísly: Sestav z kartiček čtyřciferné číslo dělitelné 10: Sestav z kartiček čtyřciferné číslo dělitelné 5: Sestav z kartiček čtyřciferné číslo dělitelné 2: Sestav z kartiček čtyřciferné číslo dělitelné 3: Poznámky k ilustrativní úloze M

222 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 1. Číslo a početní operace Očekávaný M výstup RVP ZV Žák užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) Indikátory 1. žák užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část: přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem Ilustrativní úloha a) Vyjádři poměrem vztah mezi vybarvenou a nevybarvenou částí obrázku. b) Vyjádři zlomkem, v procentech a desetinným číslem, jaká část plochy obrázku je zvýrazněná. Poznámky k ilustrativní úloze M

223 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 1. Číslo a početní operace Očekávaný M výstup RVP ZV Žák řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů Indikátory 1. žák využívá daný poměr v reálných situacích 2. žák stanoví poměr ze zadaných údajů 3. žák využívá měřítko mapy nebo plánu k výpočtu Ilustrativní úloha Měřítko mapy je 1 : Dvě obce jsou na této mapě od sebe vzdáleny 5 cm. Jaká je jejich skutečná vzdálenost? Poznámky k ilustrativní úloze M

224 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 1. Číslo a početní operace Očekávaný M výstup RVP ZV Žák řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek) Indikátory 1. žák určí počet procent, je-li dána procentová část a základ 2. žák určí procentovou část, je-li dán procentový počet a základ 3. žák určí základ, je-li dán procentový počet a procentová část Ilustrativní úloha 1. Ve stádu je 80 ovcí. Ze stáda je už 20 ovcí ostříháno. Kolik je to procent? 2. Majitel chce ze stejného stáda 5 % ovcí prodat. Kolik ovcí to bude? Poznámky k ilustrativní úloze M M

225 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 1. Číslo a početní operace Očekávaný M výstup RVP ZV Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním Indikátory 1. žák vypočte hodnotu výrazu pro dané hodnoty proměnných 2. žák využívá při úpravě výrazů vytýkání a vzorce (a + b) 2, (a b) 2, a 2 b 2 3. žák vybere odpovídající výraz, který popisuje jednoduchou reálnou situaci Ilustrativní úloha Obvod rovnoramenného lichoběžníku lze vypočítat podle vztahu o = z 1 + z 2 + 2y Vypočti číselnou hodnotu o, je-li y = 12, z 1 = 15, z 2 = 7. Poznámky k ilustrativní úloze M

226 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 1. Číslo a početní operace Očekávaný M výstup RVP ZV Žák formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav Indikátory 1. žák vyřeší rovnici a soustavu dvou jednoduchých lineárních rovnic pomocí ekvivalentních úprav 2. žák ověří správnost řešení slovní úlohy Ilustrativní úloha Rohlík stojí 2,50 Kč a houska 3,20 Kč. Eva zaplatila za nákup 26 Kč. Housek koupila o jeden kus víc než rohlíků. Mohla si Eva koupit 4 rohlíky a 5 housek? Poznámky k ilustrativní úloze M

227 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 1. Číslo a početní operace Očekávaný M výstup RVP ZV Žák analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel Indikátory 1. žák řeší jednoduché úlohy v oboru celých čísel 2. žák popíše konkrétní situace s využitím racionálních čísel Ilustrativní úloha Na účet, jehož stav byl bohužel 600 Kč, přišla naštěstí hotovost Kč. Poté bylo z účtu zaplaceno inkaso ve výši Kč. Jaký je aktuální stav na tomto účtu? Poznámky k ilustrativní úloze M

228 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 2. Závislosti, vztahy a práce s daty Očekávaný M výstup RVP ZV Žák vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data Indikátory 1. žák vyhledá potřebné údaje v tabulce, diagramu a grafu 2. žák vyhledá a vyjádří vztahy mezi uvedenými údaji v tabulce, diagramu a grafu (četnost, aritmetický průměr, nejmenší a největší hodnota) 3. žák pracuje s časovou osou 4. žák převádí údaje z textu do tabulky, diagramu a grafu a naopak 5. žák samostatně vyhledává data v literatuře, denním tisku a na internetu Ilustrativní úloha Martin sleduje přehled výsledků hokejového mistrovství světa: 1. Který hokejový tým získal zlatou medaili (1. místo)? 2. Kdo zvítězil v utkání Švédsko Dánsko? 3. Kolik branek dalo Rusko v utkání s Německem? Poznámky k ilustrativní úloze M

229 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 2. Závislosti, vztahy a práce s daty Očekávaný výstup RVP ZV M Žák porovnává soubory dat Indikátory 1. žák porovná kvantitativní vztahy, které jsou uvedeny v různých tabulkách nebo v tabulce a diagramu Ilustrativní úloha Dominika si kupovala rybičky do nového akvária. V tabulce je uveden počet kusů rybek, které si čtyři měsíce po sobě nakoupila: měsíc leden únor březen duben počet kusů Dominika si počet zakoupených rybek znázornila v diagramu: Leden Únor Březen Duben Sestrojila si Dominika diagram správně? Svou odpověď zdůvodni. Poznámky k ilustrativní úloze M

230 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 2. Závislosti, vztahy a práce s daty Očekávaný výstup RVP ZV M Žák určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti Indikátory 1. žák vytvoří tabulku pro přímou a nepřímou úměrnost na základě textu úlohy 2. žák rozliší přímou a nepřímou úměrnost z textu úlohy Ilustrativní úloha Urči, jaká úměrnost platí v dané situaci: a) Jeden kilogram banánů stojí 28 Kč. Maminka za 1,5 kilogramu zaplatila 42 Kč. b) Když půjdeš do školy pěšky rychlostí 4 km/h, bude ti cesta trvat déle, než když pojedeš na in-line bruslích rychlostí 7 km/h. Poznámky k ilustrativní úloze M

231 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 2. Závislosti, vztahy a práce s daty Očekávaný M výstup RVP ZV Žák vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem Indikátory 1. žák pozná funkční závislost z textu úlohy, z tabulky, z grafu a z rovnice 2. žák přiřadí funkční vztah vyjádřený tabulkou k příslušnému grafu a naopak 3. žák vyčte z grafu podstatné informace (např. nejmenší a největší hodnota, růst, pokles) Ilustrativní úloha Na kterých částech grafů lze pozorovat: a) růst hodnot b) pokles hodnot c) nejmenší hodnotu d) největší hodnotu A) y C) y 2 x x B) D) y 5 y 3 x 4 x Poznámky k ilustrativní úloze M

232 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 2. Závislosti, vztahy a práce s daty Očekávaný výstup RVP ZV M Žák matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů Indikátory 1. žák vybere odpovídající funkční vztah, který popisuje jednoduchou reálnou situaci Ilustrativní úloha Na vlek U Slona nastoupí každou minutu 12 lyžařů. Který ze vztahů vyjadřuje počet lyžařů, které vlek odveze za t minut? a) y = 12 + t b) y = 12t c) y = 12 : t d) y = t : 12 Poznámky k ilustrativní úloze M

233 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru Očekávaný M výstup RVP ZV Žák zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku Indikátory 1. žák využívá při analýze praktické úlohy náčrtky, schémata, modely 2. žák využívá polohové a metrické vlastnosti (Pythagorova věta, trojúhelníková nerovnost, vzájemná poloha bodů a přímek v rovině, vzdálenost bodu od přímky) k řešení geometrických úloh 3. žák řeší geometrické úlohy početně 4. žák využívá matematickou symboliku Ilustrativní úloha Dvě strany trojúhelníku mají délky 21 cm a 24 cm. Užitím trojúhelníkové nerovnosti rozhodni, které z uvedených hodnot nemohou představovat délku třetí strany tohoto trojúhelníku: 44 cm, 42 cm, 51 cm, 38 cm. Poznámky k ilustrativní úloze M M

234 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru Očekávaný M výstup RVP ZV Žák charakterizuje a třídí základní rovinné útvary Indikátory 1. žák pozná základní rovinné útvary: přímka, polopřímka, úsečka, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník, pravidelné mnohoúhelníky, kružnice, kruh 2. žák rozliší typy úhlů (ostrý, tupý, pravý, přímý), typy trojúhelníků a čtyřúhelníků Ilustrativní úloha Rovinné útvary na obrázku jsou označeny písmeny A F. A B C D E F Doplň tabulku: Název Rovnoběžník Pravoúhlý trojúhelník Lichoběžník Označení D E A Poznámky k ilustrativní úloze M

235 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru Očekávaný M výstup RVP ZV Žák určuje velikost úhlu měřením a výpočtem Indikátory 1. žák sčítá a odčítá úhly, určí násobek úhlu (bez převodu stupňů a minut) 2. žák využívá při výpočtech součet vnitřních úhlů v trojúhelníku 3. žák určuje velikost úhlu pomocí úhloměru Ilustrativní úloha V rámečcích doplň chybějící velikosti úhlů v trojúhelnících: stupňů 60 stupňů 45 stupňů 45 stupňů Pravý úhel stupňů Poznámky k ilustrativní úloze M

236 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru Očekávaný M výstup RVP ZV Žák odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů Indikátory 1. žák odhaduje obsah i obvod útvarů pomocí čtvercové sítě 2. žák určí výpočtem obsah (v jednodušších případech) trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rovnoběžníku, lichoběžníku, kruhu 3. žák určí výpočtem obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku, rovnoběžníku, lichoběžníku, kruhu 4. žák používá a převádí jednotky délky 5. žák používá a převádí jednotky obsahu Ilustrativní úloha Délka strany čtverce v mřížce je jeden centimetr. Urči obvod a obsah trojúhelníku ABC. B C A Poznámky k ilustrativní úloze M M M M

237 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru Očekávaný M výstup RVP ZV Žák využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh Indikátory 1. žák pojmenuje základní množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úhlu, osa rovinného pásu, osa úsečky, kružnice, Thaletova kružnice) Ilustrativní úloha Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od dvou různých bodů A, B stejnou vzdálenost? Vyber správnou odpověď. A) kružnice se středem v bodě A a poloměrem rovným polovině délky úsečky AB B) přímka rovnoběžná s úsečkou AB C) osa úsečky AB D) kružnice se středem ve středu úsečky AB procházející body A a B Poznámky k ilustrativní úloze M

238 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru Očekávaný M výstup RVP ZV Žák načrtne a sestrojí rovinné útvary Indikátory 1. žák načrtne rovinný útvar podle slovního zadání 2. žák provede jednoduché konstrukce (např. osa úsečky, čtverec se zadanou stranou, trojúhelník se zadanými stranami, úhel dané velikosti, rovnoběžka a kolmice daným bodem) 3. žák ověří, zda výsledný útvar odpovídá zadání Ilustrativní úloha 1. Načrtni rovnostranný trojúhelník. 2. Sestroj bez použití úhloměru úhel velikosti 60 a jeho osu souměrnosti. Poznámky k ilustrativní úloze M M

239 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru Očekávaný M výstup RVP ZV Žák užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků Indikátory 1. žák vyhledá z nabídky trojúhelníků dvojice shodných trojúhelníků 2. žák vyhledá z nabídky trojúhelníků dvojice podobných trojúhelníků Ilustrativní úloha Vyhledej mezi trojúhelníky dva shodné a vybarvi je cm 60 6 cm. 6 cm cm 8 cm Poznámky k ilustrativní úloze M

240 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru Očekávaný M výstup RVP ZV Žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar Indikátory 1. žák rozhodne, zda je útvar osově souměrný 2. žák určí osy souměrnosti rovinného útvaru 3. žák rozhodne, zda je útvar středově souměrný 4. žák určí střed souměrnosti 5. žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti Ilustrativní úloha Na obrázcích jsou dopravní značky. 1. Která značka na obrázku není souměrná podle středu ani podle osy? 2. Která značka na obrázku je souměrná podle středu i podle osy? Poznámky k ilustrativní úloze M M

241 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru Očekávaný M výstup RVP ZV Žák určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti Indikátory 1. žák rozpozná mnohostěny (krychle, kvádr, kolmý hranol, jehlan) a rotační tělesa (válec, kužel, koule) 2. žák používá pojmy podstava, hrana, stěna, vrchol, tělesová a stěnová úhlopříčka Ilustrativní úloha Doplň tabulku: Název tělesa Kvádr Trojboký hranol Pětiboký hranol Obrázek B A A B C D E Poznámky k ilustrativní úloze M

242 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru Očekávaný M výstup RVP ZV Žák odhaduje a vypočítá objem a povrch těles Indikátory 1. žák odhaduje a vypočítá povrch krychle, kvádru a válce 2. žák odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru a válce 3. žák používá a převádí jednotky objemu Ilustrativní úloha Jaký je objem krychle s hranou délky 6 dm? Vejde se do takové duté krychle 200 litrů vody? Nápověda: 1 dm 3 = 1 litr 6 dm Poznámky k ilustrativní úloze M M

243 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru Očekávaný M výstup RVP ZV Žák načrtne a sestrojí sítě základních těles Indikátory 1. žák používá pojmy síť tělesa, plášť, podstava 2. žák rozpozná sítě základních těles (krychle, kvádr, kolmý hranol, jehlan, válec, kužel) 3. žák načrtne a sestrojí síť krychle Ilustrativní úloha Přiřaď k tělesu jeho síť (spoj čarou obrázky, které k sobě patří): Těleso Síť tělesa Poznámky k ilustrativní úloze M

244 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru Očekávaný M výstup RVP ZV Žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině Indikátory 1. žák rozpozná, z jakých základních těles je zobrazené těleso složeno 2. žák načrtne krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání 3. žák sestrojí krychli ve volném rovnoběžném promítání Ilustrativní úloha Popiš, z jakých základních těles jsou složena zobrazená tělesa: Poznámky k ilustrativní úloze M

245 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 3. Geometrie v rovině a prostoru Očekávaný M výstup RVP ZV Žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu Indikátory 1. žák vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy 2. žák řeší jednoduchou úlohu 3. žák ověří výsledek úlohy Ilustrativní úloha Tenisové míčky o průměru 7 cm se prodávají ve válcových krabičkách po třech. Urči vnitřní rozměry krabičky. Poznámky k ilustrativní úloze M M

246 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy Očekávaný M výstup RVP ZV Žák užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů, nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací Indikátory 1. žák vyhledá v textu úlohy potřebné údaje a vztahy 2. žák řeší jednoduchou úlohu 3. žák ověří výsledek úlohy Ilustrativní úloha Přemístěním dvou žetonů uspořádej čísla od největšího po nejmenší (sestupně). Jak to provedeš? Poznámky k ilustrativní úloze M M M

247 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Ročník 9. Tematický okruh 4. Nestandardní aplikační úlohy a problémy Očekávaný výstup RVP ZV M Žák řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Indikátory 1. žák určí reálnou podobu jednoduchého trojrozměrného útvaru z jeho obrazu v rovině 2. žák využívá představu o podobě trojrozměrného útvaru při řešení jednoduchých úloh z běžného života Ilustrativní úloha Vyber díly, ze kterých můžeš sestavit losovací buben (viz obrázek). Urči počet jednotlivých dílů. A B D C Poznámky k ilustrativní úloze M M

248 STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Německý jazyk Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru Německý jazyk: PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D., PF JU České Budějovice koordinátorka skupiny Mgr. Alena Faberová, NIDV Mgr. Ivana Frýbová, Gymnázium Čáslav doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., PF MU Brno Mgr. Věra Jarolímová, ZŠ K Milíčovu, Praha Mgr. Jarmila Kalábková, ZŠ Polná PhDr. Jana Pernicová, CERMAT Mgr. Renata Šebestová, SGUN PhDr. Jitka Tůmová, NÚV Mgr. Renata Uhlíková, MŠMT 175

249 2. stupeň 187

250 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický 1. Poslech s porozuměním okruh Očekávaný CJ výstup RVP ZV Žák rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně Indikátory 1. žák zachytí konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o osobách, prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, způsobu života) v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům Ilustrativní úloha Poslechni si text a označ křížkem, ve kterém poschodí můžeš dané věci nakoupit. Im Kaufhaus Jeans Puzzle Eis Toast im 1. Stock im 2. Stock im 3. Stock im 4. Stock X Poznámky k ilustrativní úloze Další poznámky: CJ Zdroje obrázků: Bickel, Christian [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: Transkripce textu: Im Kaufhaus Liebe Kunden! Heute gibt es bei uns im Sonderangebot: Jeans für Mädchen, ideal für Sport und Freizeit, ab 9,90 im zweiten Stock Ravensburger Puzzle, für nur 9,90 im dritten Stock Eis Magnum, weiße Schokolade, für nur 1,50 im ersten Stock Und im vierten Stock wartet auf Sie in unserem Restaurant Toast mit Schinken und Käse für nur 1,90. Das alles gibt es nur bei uns! 188

251 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický 1. Poslech s porozuměním okruh Očekávaný CJ výstup RVP ZV Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či konverzace, která se týká osvojovaných témat Indikátory 1. žák porozumí tématu/obsahu krátkého a jednoduchého projevu zřetelně pronášeného jednou či více osobami, který se vztahuje k osvojovaným tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) Ilustrativní úloha Uslyšíš tři krátké předpovědi počasí. Vyber správný obrázek. Text A Bild Text B Bild Text C Bild Bild 1 Bild 2 Bild 3 Poznámky k ilustrativní úloze Další poznámky CJ Bild 1 zdroj: [cit ]. Dostupný pod licencí CC0 na www: Bild 2 zdroj: [cit ]. Dostupný pod licencí CC0 na www: Bild 3 zdroj: [cit ]. Dostupný pod licencí CC0 na www: Transkripce textů: Text A: Am Donnerstag ist es heiß und sonnig. Die Temperaturen steigen auf bis zu 32 Grad. Text B: Am Donnerstag bestimmen im Nordosten viele Wolken unser Wetter. Sie bringen lokale Regenfälle. Dabei werden im Tagesverlauf bis 4 Grad erreicht, nachts kühlt es dann auf minus 2 bis minus 6 Grad ab. Der Wind weht frisch aus Süd. Text C: Am Abend und in der Nacht schneit es in den Nordalpen weiter, einzelne Schauer sind im Osten möglich, im Süden bleibt es wieder trocken. Die Temperaturen sinken auf plus 1 bis minus 11 Grad. 189

252 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický 2. Mluvení okruh Očekávaný CJ výstup RVP ZV Žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích Indikátory 1. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkého, jasně strukturovaného rozhovoru, který se týká jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života, je-li mu partner v komunikaci ochoten v případě nutnosti pomoci 2. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých formuluje pozvání a na pozvání reaguje 3. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých se domluví na tom, co bude dělat, kam půjde, a na podobné výpovědi reaguje 4. žák se zapojí pomocí slovních spojení a vět do krátkých, jasně strukturovaných rozhovorů, ve kterých sdělí, co se mu líbí/nelíbí, co si přeje/nepřeje, a na podobné výpovědi reaguje 5. žák poskytne a zjistí informace týkající se běžných témat v každodenních situacích (např. kde si co koupit a kolik co stojí, jakým prostředkem se dostane na určité místo, kde se co nalézá) za použití slovních spojení a vět Ilustrativní úloha Pracujte ve dvojici. Máte 8 kartiček, na kterých jsou tázací zájmena. Budete se střídat. Jeden si vytáhne kartičku a vytvoří otázku, která začíná právě zájmenem z kartičky. Druhý na ni odpoví. Pak se vyměníte. Pokračujete tak dlouho, dokud nevyčerpáte všechny kartičky. Wer? Wann? Was? Wie lange? Wohin? Wie? Mit wem? Wie oft? Poznámky k ilustrativní úloze CJ

253 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický 2. Mluvení okruh Očekávaný CJ výstup RVP ZV Žák mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech Indikátory 1. žák krátce pohovoří na osvojené téma (např. podle předem připravené osnovy nebo s vizuální oporou) Ilustrativní úloha Vyprávěj, jak vypadá tvůj program v úterý. Využij připravené osnovy. Mo Di Mi Do Fr Sa So Was mache ich am Dienstag? 6.50 aufstehen frühstücken am Abend zur Schule gehen zu Mittag essen nach Hause gehen schlafen gehen Poznámky k ilustrativní úloze CJ Zdroj obrázku: [cit ]. Dostupný pod licencí CC0 na www: 191

254 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický 2. Mluvení okruh Očekávaný CJ výstup RVP ZV Žák vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života Indikátory 1. žák popíše sebe samého, další osoby, prostředí, v němž žije, každodenní činnosti a potřeby a způsob života za použití jednoduchých vět 2. žák vypráví jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 3. žák popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 4. žák popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec Ilustrativní úloha Vyber si pět obrázků, seřaď je tak, abys podle nich mohl/mohla vyprávět, co jsi dělal/dělala o víkendu, a vyprávěj. Poznámky CJ Zdroje obrázků: Dům: [cit ]. Dostupný pod licencí CC0 na www: Nádraží: [cit ]. Dostupný pod licencí CC0 na www: Pes: [cit ]. Dostupný pod licencí CC0 na www: Klobása: [cit ]. Dostupný pod licencí CC0 na www: %C4%8Derven%C3%A1-%C4%8Derven%C3%BD-klob%C3%A1sa-10427/ Kolo: [cit ]. Dostupný pod licencí CC0 na www: Facebook: [cit ]. Dostupný pod licencí CC0 na www: Postel: [cit ]. Dostupný pod licencí CC0 na www: Restaurace: [cit ]. Dostupný pod licencí CC0 na www: 192

255 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický 3. Čtení s porozuměním okruh Očekávaný CJ výstup RVP ZV Žák vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech Indikátory 1. žák najde konkrétní informace číselné i nečíselné povahy (např. o prostředí, v němž žije, každodenních činnostech a potřebách, osobách ve svém okolí, způsobu života) v jednoduchém textu vztahujícím se k tématům, se kterými se může běžně setkat ve svém životě Ilustrativní úloha Přečti si a poté odpověz na otázky za textem. von Susanne Rainer Name: an Lea Böck Name: Betreff: Willkommensparty -Adresse: -Adresse: Mailtext: Hallo Lea, du weißt sicher, dass unsere neue Mitschülerin am Donnerstag kommt. Wie besprochen, organisieren Jens und ich eine Willkommensparty für sie. Wir grillen zusammen am Samstagnachmittag bei uns im Garten, so gegen 17 Uhr. Meine Eltern fahren morgen weg und kommen erst am Sonntag zurück. Getränke und etwas zum Grillen bringt jeder selbst für sich mit. Wir besorgen Brot und Semmeln für alle. Lea, könntest du einen Salat machen? Isst du vielleicht gerne vielleicht etwas Süßes zum Nachtisch? Ich möchte nämlich auch einen Kuchen backen. Gib mir bitte bis Mittwoch Bescheid. Danke. Tschüs! Susanne Odpověz na otázky: Vzor: Was soll Lea machen? Salat. 1) Wer organisiert die Party? 2) Für wen ist die Party? 3) Wo findet die Party statt? 4) Bis wann soll Lea Susanne informieren? Poznámky k ilustrativní úloze CJ Zdroj obrázku: [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: Autor: Ángel Antonito Acosta Roa 193

256 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním Očekávaný výstup CJ RVP ZV Žák rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace Indikátory 1. žák porozumí tématu krátkého a jednoduchého textu týkajícího se každodenních témat (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma daného textu) 2. žák odvodí z kontextu význam neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu 3. žák porozumí běžným označením a nápisům na veřejných místech, které se týkají např. orientace, upozornění, varování, zákazu, časových údajů Ilustrativní úloha Přečti si následující inzerát. Označ (zakřížkuj) správnou odpověď. Fährst du gerne Inline-Skates? Dann mach mit im Skater-Club der Schiller-Schule! Wir freuen uns auf neue Fans! Ihr seid Anfänger? Das ist kein Problem! Das erste Treffen im neuen Schuljahr ist: Samstag, den 17. September um 16 Uhr am Schulsportplatz. Wir fahren zusammen bis zum Blauen See und essen dort etwas Kleines zu Abend, so können wir uns besser kennen lernen. Bring also Brötchen und Getränke mit. Wir sehen uns am Samstag! 1. Das ist eine Anzeige für a) eine Party auf dem Schulsportplatz der Schiller-Schule b) ein Treffen vom Skater-Club c) einen Ausflug zum Skate-Museum 2. Der Skater-Club sucht a) sehr gute Skater b) einen Skate-Lehrer c) neue Leute 3. Am Abend gibt es Poznámky a) Schwimmen und Tauchen im See b) ein Abendessen am See c) eine Party in der Schiller-Schule CJ Zdroj obrázku: [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: Autor: Mathieu Perry 194

257 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 4. Psaní Očekávaný výstup RVP ZV CJ Žák vyplní základní údaje o sobě ve formuláři Indikátory 1. žák zapíše/doplní informace, slovní spojení nebo jednoduché věty, které se týkají jeho osoby, rodiny a kamarádů, předmětů nebo činností, které běžně vykonává Ilustrativní úloha Vyplň přihlášku do knihovny A N M E L D U N G Bitte leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen B i b l i o t h e k Nutzer: Schüler/Schülerin Elternteil Lehrer/Lehrerin Nachname Vorname Geburtsdatum Klasse Straße und Hausnummer Postleitzahl Ort -Adresse Ich möchte einen Benutzerausweis mit Bild ohne Bild Ich möchte über Neuerscheinungen per informiert werden. Ort und Datum Unterschrift Poznámky k ilustrativní úloze CJ

258 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 4. Psaní Očekávaný výstup CJ RVP ZV Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Indikátory 1. žák sestaví/napíše krátký jednoduchý popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vět propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 2. žák napíše jednoduchý text (např. dopis, , vzkaz) vyjadřující např. poděkování, pozvání, prosbu nebo omluvu za použití jednoduchých vět 3. žák napíše jednoduchý příběh jako sled jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 4. žák popíše událost za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec 5. žák popíše své plány za použití vět řazených za sebou nebo propojených např. spojkami a, ale, nebo, protože a příslovci nejdříve, potom, nakonec Ilustrativní úloha Jsi s rodiči na výletě v Tropical Islands, největším umělém tropickém koupališti v Evropě. Napiš své kamarádce/svému kamarádovi z Rakouska, kde jsi, co tam děláš, kolik jednodenní pobyt stojí a zda se ti tam líbí. Nezapomeň na oslovení, závěrečný pozdrav a podpis. Napiš 7 9 vět. Přiložené informace a obrázky by ti mohly pomoci. Attraktionen: Regenwald, Tropendorf, Shopping-Boulevard, Tropino Kinderclub, Riesen-Rutsche, Island Ballooning, Südsee, Bali-Lagune, Fitness-Club, Minigolf, Outdoor-Aktivitäten Ticketpreise für die tropische Erlebnis-Landschaft Erwachsene 29,50 Kinder (4 14 Jahre) 24,00 Kleinkinder (bis 3 Jahre) Schüler (ab 15 Jahre) 26,50 Ermäßigt (Studenten, Senioren ab 65 Jahren, Menschen mit Behinderung ab 70 %) frei 26,50 196

259 Vzdělávací obor Cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 4. Psaní Očekávaný CJ výstup RVP ZV Žák reaguje na jednoduché písemné sdělení Indikátory 1. žák odpoví písemně s použitím jednoduchých slovních spojení a vět na krátké sdělení či otázky, které se týkají např. jeho samotného, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života Ilustrativní úloha Přečti si tento dopis a odpověz na něj. Berlin, den Liebe Susanne, danke für deinen langen Brief. Ich habe mich wirklich darüber gefreut. Und herzlichen Glückwunsch zu deiner erfolgreichen Aufnahmeprüfung. Freust du dich auf die neue Schule? Ich bin am Gymnasium sehr zufrieden. Meine Lieblingsfächer sind Sport und Fremdsprachen. Was magst du eigentlich am liebsten? Ich möchte in den Sommerferien wahrscheinlich gleich Anfang Juli - eine Wanderung organisieren. Bei uns in der Nähe befinden sich zwei Burgruinen, die ein sehr beliebtes Reiseziel sind. Ich werde mit meinen Freunden mit dem Zug hinfahren und dort im Zelt übernachten. Später mache ich bei mir zu Hause ein Gartenfest. Schreib mir bitte, welche Pläne du für die Sommerferien hast und ob du vielleicht Zeit und Lust hast, mitzumachen. Es wäre toll, wenn du kommen könntest. Mit lieben Grüßen Deine Monika Odpověz jménem Susanne na Moničin dopis. Poděkuj za její dopis a vyjádři z něj radost. Odpověz na Moničiny otázky. Informuj se na přesný termín konání akce, uveď své plány a volné červencové termíny. Nezapomeň na všechny náležitosti dopisu. Poznámky k ilustrativní úloze CJ

260 Další cizí jazyk 198

261 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 1. Poslech s porozuměním Očekávaný výstup DCJ RVP ZV Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně Indikátory 1. žák se řídí jednoduchými verbálními pokyny učitele (např. při práci s učebnicí, pohybu ve třídě, řešení jazykových úkolů) 2. žák porozumí jednoduchým otázkám souvisejícím s osvojovanými tématy, jsou-li mu pokládány pomalu a s pečlivou výslovností (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) Ilustrativní úloha Poslechni si otázku, vyber si k ní příslušný obrázek a odpověz podle něj. A B C Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 1 Latein Mathe Sport Religion Mathe 2 Erdkunde Biologie Sport Deutsch Englisch 3 Deutsch Kunst Geschichte Chemie Religion 4 Mathe Kunst Englisch Latein Biologie 5 Englisch Latein Latein Englisch Sport 6 Geschichte Deutsch Deutsch Mathe Sport 7 8 Erdkunde 9 Chemie D E F 1. Heute ist: a) Freitag b) Donnerstag c) Dienstag 2. Ich habe Nachmittagsunterricht a) am Montag b) am Mittwoch c) am Freitag 3. a) mein Hals b) mein Kopf c) mein Bauch 4. a) Es ist warm. b) Es regnet c) Es schneit 5. a) Ich gehe ins Theater b) Ich sehe fern c) Ich spiele Fußball 6. a) Nein, keins. b) Ja, eine Katze c) Ja, einen Hund Poznámky k ilustrativní úloze Další poznámky DCJ Zdroje obrázků: Kalendář. [online]. [cit ]. Dostupné pod licencí Clker z: Rozvrh. Vlastní tabulka (Hana Andrášová) Bolesti hlavy. [online]. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: Počasí. [online]. [cit ]. Dostupné pod licencí z: Kalendář. [online]. [cit ]. Dostupné z: Dívka se psem. [online]. [cit ]. Dostupné pod licencí Clker z: Transkripce textu: 1. Welcher Tag ist heute? 2. Wann hast du auch am Nachmittag Unterricht? 3. Was tut dir weh? 4. Wie ist das Wetter heute? 5. Was machst du am Sonntag? 6. Hast du ein Haustier? 199

262 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický 1. Poslech s porozuměním okruh Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu Indikátory 1. žák rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v pomalém a zřetelném projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům 2. žák porozumí významu slov a slovních spojení vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) 3. žák porozumí smyslu jednoduchých vět vztahujících se k osvojovaným tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) Ilustrativní úloha Friderike představuje svou nejlepší kamarádku. Poslechni si text, při druhém poslechu podtrhni informace, které ses o Regině dozvěděl/dozvěděla. Die beste Freundin von Friderike heißt Irina Ronja Regina Sie ist klein groß schlank Sie spielt Gitarre Klavier Flöte Sie hat eine Katze zwei Hunde einen Hund Poznámky k ilustrativní úloze Další poznámky DCJ Zdroj obrázku: Dívka. [online]. [cit ]. Dostupné z: Transkripce textu: Meine beste Freundin Meine beste Freundin heißt Regina und geht in meine Klasse. Sie ist schlank. Regina macht gern Sport und spielt Gitarre. Sie hat einen Hund. Er heißt Ben und ist total süß. Wir gehen mit Ben jeden Tag spazieren. Ich bin oft bei Regina zu Hause. Das macht echt Spaß. 200

263 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický 1. Poslech s porozuměním okruh Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat Indikátory 1. žák zachytí konkrétní informace (např. o předmětech, osobách, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích) v krátkém jednoduchém poslechovém textu, který se vztahuje ke každodenním tématům 2. žák porozumí tomu, o čem pojednává velmi krátký a jednoduchý poslechový text, který se vztahuje ke každodenním tématům (např. vybere, přiřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující téma nebo obsah daného textu) Ilustrativní úloha Poslechni si telefonický rozhovor Saskie s Martinem. Při druhém poslechu doplň požadované informace. Soustřeď se hlavně na časové údaje. Martin möchte Saskia zu seiner einladen. Die Party findet am statt. Die Party beginnt um Uhr. Saskia kommt erst gegen Uhr nach Hause. Sie kommt erst um Uhr zur Party. Poznámky k ilustrativní úloze Další poznámky DCJ Zdroj obrázku: Mobil. [online]. [cit ]. Dostupné pod licencí Clker z: Transkripce textu: Saskia: Hallo Martin! Hier ist Saskia. Martin: Hallo Saskia! Wie geht s? Was machst du nächsten Dienstag? Ich möchte dich zu meiner Geburtstagsparty einladen. Saskia: Am Dienstag? Am nächsten Dienstag? Tja, da habe ich meine Klavierstunde und davor muss ich noch mit meiner Oma zum Arzt gehen. Martin: Ach so, ja Und wann hast du deine Klavierstunde? Ich will ja erst um fünf anfangen. Saskia: Nach Hause komme ich so gegen halb sechs. Martin: Das geht doch, dann kommst du einfach etwas später zu mir. Sagen wir um sechs? Saskia: O.K. Ich freue mich sehr über deine Einladung. Ich komme gern. Martin: Schön, bis dann, Saskia! Tschüs! Saskia: Alles klar! Ciao, Martin! 201

264 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 2. Mluvení Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů Indikátory 1. žák použije základní zdvořilostní obraty (např. oslovení, pozdrav, rozloučení, poděkování) ve velmi krátkých a pomalu vedených rozhovorech 2. žák se účastní jednoduchých a pomalu vedených rozhovorů, ve kterých poskytne konkrétní informace o sobě, dalších osobách, zvířatech, předmětech, činnostech nebo se na podobné informace zeptá (např. představí sebe či druhé, sdělí věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí a má rád/nerad, nebo se na totéž zeptá) za použití jednoduchých slovních spojení a otázek Ilustrativní úloha Na výměnném pobytu v Německu tě tvůj kamarád / tvoje kamarádka pozve do kina. Chceš se o představení dozvědět co nejvíce informací. Na co se zeptáš a jak odpovíš na otázky kamaráda/kamarádky? du dein Freund / deine Freundin? Heute gibt es Shreck 3. Wie ist der Film??? Im Kino Atlas neben der Turnhalle.? Die Vorstellung fängt um Uhr an.? Sie kostet 3 Euro. Wo und wann treffen wir uns?? Poznámky k ilustrativní úloze DCJ Zdroj obrázku: Shrek. [online]. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons: 202

265 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 2. Mluvení Očekávaný výstup RVP ZV DCJ Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat Indikátory Ilustrativní úloha 1. žák se představí, sdělí svůj věk, kde bydlí, co dělá, vlastní, umí, má rád/nerad, za použití jednoduchých slovních spojení a vět 2. žák sdělí informace o členech své rodiny, kamarádech a spolužácích (např. jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní, umí, mají rádi/neradi) za použití jednoduchých slovních spojení a vět 3. žák popíše skutečnosti (např. předměty, zvířata, činnosti), se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět Na dovolené s rodiči ses seznámil/a s Thomasem z Německa. Chceš mu říci něco o sobě, své rodině i o svých přátelích. Můžeš se držet přiložené osnovy. Příklad: Ich heiße Martina. Ich bin 15 Jahre alt. Name? Alter? Wohnort? Geschwister? Geburtstag? Klasse/ Klassenlehrer/in? Unterrichtsfächer? Freunde? Hobbys? Haustiere? Poznámky k ilustrativní úloze DCJ DCJ Zdroj obrázku: Ivana Frýbová: soukromý archiv 203

266 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 2. Mluvení Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá Indikátory 1. žák reaguje pomocí slov, jednoduchých slovních spojení a vět na otázky týkající se jeho samotného, členů jeho rodiny a kamarádů (např. sdělí jméno, věk, kde bydlí, co dělají, vlastní a umí, mají rádi/neradi) 2. žák odpoví na otázky a poskytne konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět 3. žák se zeptá na konkrétní informace (např. o předmětech, zvířatech, činnostech nebo číselných a časových údajích), které se vztahují k osvojovaným tématům, za použití slov, jednoduchých slovních spojení a vět Ilustrativní úloha Na návštěvě v Německu se tě tvoji hostitelé ptají na tvoje denní zvyklosti. Co jim odpovíš a jak se zeptáš na jejich běžné zvyklosti? Při odpovědi zkus použít všechny obrázky. 1. Was frühstückst du gern / nicht gern? 2. Was machst du gern? 3. Was gefällt dir in der Schule? 4. Was musst du zu Hause machen? 5. Um wie viel Uhr gehst du schlafen? 6. Was möchtest du am Wochenende machen? Und ihr? Was frühstückt ihr gern?. Poznámky k ilustrativní úloze DCJ ; DCJ Zdroj obrázků: Müsli. [online]. [cit ]. Dostupné z: PC. [online]. [cit ]. Dostupné z: Knihy. [online]. [cit ]. Dostupné z: Hodinky. [online]. [cit ]. Dostupné z: Úklid. [online]. [cit ]. Dostupné z: %C4%8Dlov%C4%9Bk-d%C3%A1ma-auto-29040/ Jízdní kolo. [online]. [cit ]. Dostupné z: Nákupní vozík. [online]. [cit ]. Dostupné z:http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/10/01/20/18/shopping-cart-58863_640.jpg?i 204

267 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním Očekávaný DCJ výstup RVP ZV Žák rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům Indikátory 1. žák porozumí jednoduchým nápisům, popisům, instrukcím, pokynům, příkazům, zákazům na informativních tabulích, s nimiž se setkává v každodenním životě (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže znak nebo obrázek, doplní odpověď, vykoná činnost) Ilustrativní úloha Vyznač na plánku popsanou cestu. Začni u radnice. Wie komme ich zum Kaufhaus? Nimm den Bus Nr. 12 am Rathaus. Steig am Bahnhof aus. Geh an der Universität vorbei und biege dann in die dritte Straße links. Das Kaufhaus befindet sich am Ende der Straße. Das siehst du gleich. Poznámky DCJ Zdroj obrázku: Plánek města. [online]. [cit ]. Dostupné z: 205

268 Vzdělávací obor Další cizí jazyk Ročník 9. Tematický okruh 3. Čtení s porozuměním Očekávaný výstup DCJ RVP ZV Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům Indikátory 1. žák rozpozná známá slova a slovní spojení (např. předměty, osoby, zvířata, činnosti nebo číselné a časové údaje) v krátkém textu z běžného života 2. žák porozumí významu slov, slovních spojení a jednoduchých vět, které se vztahují k tématům z běžného života, má-li k dispozici vizuální oporu (např. vybere, přiřadí, seřadí, ukáže, doplní znak, obrázek nebo text znázorňující význam daného slova nebo slovního spojení, vykoná činnost) Ilustrativní úloha Přiřaď názvy výrobků k obrázkům a urči, ve kterém oddělení lze tyto výrobky koupit. Poté přiřaď popis výrobku. A B C D E F 1. Damenjacke, ideal für Sport und Freizeit 2. Damen-Aktivschuhe, speziell zum Sport geeignet 3. Kaffeemaschine KL-1008, perfekt für Tassen Kaffee 4. Trauben hell, kernlos, Namibia / Republik Südafrika 5. Notebook, 39,5 cm (15.5"), Intel Pentium B GHz, 500 GB SATA Festplatte 5400 U/min, DVD Super Multi Laufwerk, HD "Exmor" Webcam und internes Mikrofon, Gewicht: ca. 2,70 kg 6. Schüler-Schreibtisch Emille, weiß, mit robusten und breiten Füßen Poznámky k ilustrativní úloze Abteilung Ware Bild Ware Beschreibung Vzor: Lebensmittel E 4 Schuhe Mode Haushalt und Küche Multimedia Alles für Büro und Schule DCJ Zdroj obrázků: Stůl. [online]. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons: Notebook. [online]. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons: Kávovar. [online]. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons: Dámská mikina. [online]. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons: Hrozen vína. [online]. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons: Sportovní obuv. [online]. [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons: 206

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky

Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, poznámky ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Určuje věcné významy slov, dokáže pracovat s jazykovými příručkami a slovníky Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 7. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 6. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, Úvod do učiva Lv -str.7,9 osobnosti Tvarosloví: Osobnostní a sociální

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více