Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060"

Transkript

1 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést a k získání dobré úrovně jazykové kultury mateřského nebo vyučovacího jazyka, která patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Vybavit a takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, uplatňovat i posuzovat výsledky svého poznání, interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedl pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a uměl se orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama, a to obzvláště u dětí s jiným mateřským jazykem (romština, ukrajinština...) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Komplexní obsah učiva je pro lepší přehlednost rozdělen do tří složek -, a, které se však při výuce svými obsahy vzájemně prolínají. Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje v ročníku. Ve třídách s rozšířenou výukou estetické výchovy na I. stupni je část vzdělávacího obsahu,, realizována v rámci předmětu Literárně - dramatická výchova. Týdenní časová dotace je na I. stupni v běžných třídách v 1. ročníku - 9, ve ročníku - 10 a ve ročníku - 7 vyučovacích hodin, ve třídách s rozšířenou výukou estetické výchovy v 1., 2., 5. ročníku 7 vyučovacích hodin. Ve ročníku tříd s rozšířenou výukou estetické výchovy je týdenní časová dotace v jednom pololetí 7 a v druhém 6 hodin, z důvodu využití DČD k posílení Sportovních aktivit, kde je realizována výuka plavání. Na II. stupni je týdenní časová dotace v ročníku - 4 vyučovací hodiny ve třídách s rozšířenou výukou estetické výchovy; v běžných třídách je dotace 4 hodiny v 6. ročníku a 5 hodin v ročníku. Vzhledem k zohledňování specifických výukových potřeb ů probíhá výuka v běžné třídě 1. ročníku dvě hodiny týdně děleně - 2 výukové skupiny. Výuka je realizována v kmenových učebnách, případně v počítačové učebně při využívání výukových počítačových programů. Filmová a divadelní představení, besedy apod. se realizují mimo budovu školy. Ve výuce Českého jazyka se využívají mezipředmětové vztahy zejména s Literárně - dramatickou výchovou u tříd s EsV a na II. stupni s Dějepisem, Občanskou a rodinnou výchovou, Zeměpisem. Předmětem prolínají průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk Kompetence k učení formou praktického cvičení učíme y pracovat s chybou (učíme y chybu najít, opravit ji a své počínání zhodnotit) formou skupinové práce a individuálního přístupu dbáme na to, aby každé dítě dle svých možností mělo šanci prožít úspěch formou individuálního přístupu, skupinového čtení, soutěží, návštěv knihoven a čtenářských projektů vedeme y ke čtení s porozuměním, na které klademe důraz formou individuálního přístupu zohledňujeme rozdíly v úrovni znalostí jednotlivých ů

2 formou vyhledávání informací z různých zdrojů (internet, encyklopedie, příručky) seznamujeme y se správnou terminologií související s probíraným učivem formou činnostního učení poskytujeme ům prostor k tvořivé a samostatné práci Kompetence k řešení problémů formou zadávání a vytváření problémových úloh a situací z praktického života i z života školy: učíme y samostatně problény řešit, vyhledávat informace vhodné k řešení problémů vedeme y k tomu, aby dokázali najít chybu a zdůvodnili správné řešení úlohy zadáváme tak, aby žáci měli možnost volit a plánovat různé postupy práce vedeme y k poznání smyslu a cíle učení Kompetence komunikativní formou aktivního naslouchání, diskusí, skupinové a týmové práce a nácviku různých komunikačních technik: učíme y pracovat v týmu, vzájemě si naslouchat, diskutovat a respektovat se vedeme y ke slušné a kultivované komunikaci mezi spoluy, k učitelům i k ostatním dospělým, a to i mimo budovu školy rozvíjíme u ů schopnost vyjádřit svůj vlastní názor, obhajovat ho a argumentovat podle svých individuálních schopností pomocí probíraného učiva rozšiřujeme ům slovní zásobu vytváříme příležitosti k tomu, aby se žáci učili řečovým dovednostem Kompetence sociální a personální formou modelových příkladů, společenských školních akcí: učíme y podílet se na činnostech školy učíme y vytvářet si pravidla slušného chování, která dodržují učíme y spolupráci a respektování druhého Kompetence občanské formou simulačních her, skupinové práce, osobního příkladu, příkladů z běžného života, účasti na kulturních akcích ve škole i mimo ní: vedeme y k respektování různých projevů kulturní odlišnosti mezi spoluy podněcujeme y k vzájemné pomoci a spolupráci učíme y slušnému chování bez hrubostí a násilí zapojujeme y do kulturního dění ve škole podněcujeme v žácích zájem o kulturní dědictví a vysvětlujeme jeho význam vedeme y k chápání ekologických souvislostí a enviromentálních projevů Kompetence pracovní formou modelových příkladů a parcipace ů na tvorbě pravidel práce: vedeme y k dodržování pravidel hygieny čtení a psaní vedeme y k udržování pořádku na svém pracovním místě a k bezpečnému a účinnému používání materiálů a nástrojů

3 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Český jazyk a literatura 1. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy 1. období plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Očekávané výstupy 2. období čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti JAZYKOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy 1. období rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost

4 2.4 - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Očekávané výstupy 2. období porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová odlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách zvládá základní příklady syntaktického pravopisu LITERÁRNÍ VÝCHOVA Očekávané výstupy 1. období čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Očekávané výstupy 2. období vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

5 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů JAZYKOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití LITERÁRNÍ VÝCHOVA Očekávané výstupy uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora

6 3.3 - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích Poznámka: Vzdělávací obsah složky je ve třídách s rozšířenou výukou estetické výchovy částečně realizován ve vyučovacím předmětu Literárně Dramatická výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk ČESKÝ JAZYK - 1. ROČNÍK čte hlasitě jednoduché věty hlasité čtení opakuje přečtené věty, vysvětlí jejich obsah interpretace textu rozumí jednoduchým slovním pokynům pravidla komunikace - srozumitelnost, slušnost zaměří pozornost a naslouchá uspořádání slov ve větě opakuje správně složitá slova komunikační žánry pozdrav, oslovení, omluva, 1.4, mluví pomalu, srozumitelně prosba, vyprávění odstraňuje ze svého slovníku nevhodná slova hygiena psaní správné sezení vypráví v rozsahu minimálně 2 vět průpravná cvičení používá základní hygienické návyky spojené se psaním psaní písmen a číslic píše čáry, oblouky, ovály, kličky, vlnovky psaní slabik, slov, vět píše psací písmena velké a malé abecedy; číslice 0-9 přepis, opis, diktát píše slabiky, jednoduchá slova a věty práce s textem přepíše tiskací písmo do psané podoby přepisuje, opisuje, píše v diktátu slov a jednoduchých vět napíše správně své jméno a příjmení po poslechu seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti vypráví podle obrázkové osnovy Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

7 ČESKÝ JAZYK - 1. ROČNÍK Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky k hlásce přiřadí správné písmeno a písmenu hlásku skládá slabiky, slova, jednoduché věty; rozkládá věty na slova, slova na slabiky, slabiky na hlásky píše velká písmena u vlastních jmen, na začátku věty čtení rozvoj fonetického sluchu sluchová analýza a syntéza EsV - práce s představou, prostorem a čte a přednáší říkadla, krátké básničky říkadla, básničky, pohádky, vyprávění vyjadřuje své pocity z přečteného textu pohybové a výtvarné vyjadřovací techniky naslouchá vyprávěním a pohádkám dramatizace dramatizuje pohádku, příběh pohybem Pv;práce s barvou a ilustrace k pohádce Vo, dramatizace LDv čte s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu porozumí jednoduchým slovním i písemným pokynům při rozhovoru respektuje role mluvčího posluchače opravuje nesprávně vyslovená slova 1.5 při mluveném projevu správně dýchá užívá základní komunikační žánry vypráví v rozsahu minimálně 4 vět dodržuje základní hygienické návyky spojené se psaním píše písmena a číslice podle normy psaní spojuje písmena a slabiky přepisuje, opisuje, píše v diktátu 1.9, vytváří jednoduché věty a texty, zachovává mezery napíše správně svou adresu vypráví podle obrázkové osnovy na základě přečteného textu seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK čtení práce podle zadání pravidla komunikace role, struktura rozhovoru práce se slovem komunikační žáry vzkaz, poděkování, rozhovor hygiena psaní držení psacího náčiní, hygiena zraku psaní normovaného písma a číslic psaní krátkých textů přepis, opis, diktát psaní velkých písmen práce s textem a ilustracemi Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

8 2.1 - hláskuje slova využívá stavby slova k dělení slov na konci řádku porovnává význam slov opačných, souřadných, podřadných, nadřazených v textu vyhledá slovo označující věc, děj vyjmenuje slovní druhy; rozliší podstatná jména, slovesa, předložky, běžné spojky užívá v mluveném projevu správné tvary podst. jmen, sloves spojuje věty v jednoduchá souvětí vybranými spojkami vytváří ze slov smysluplné věty rozliší druhy vět podle postoje mluvčího odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých souhláskách odůvodňuje a píše správně dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev píše velká písmena v typických případech vlastních jmen čte a přednáší vybrané jednoduché texty vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozliší veršovaný a prozaický text pracuje s textem, vyhledává slova podle zadání, vytváří alternativní text k čtenému ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK rozvoj fonetického sluchu - hry se slovy sluchová analýza a syntéza dělení slov význam slov slovní druhy věta, souvětí pořádek slov ve větě měkké a tvrdé souhlásky psaní velkých písmen - vlastní jména osob, zvířat říkadla, básničky, pohádky, vyprávění různé vyjadřovací techniky próza poezie tvořivá práce s textem Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky EsV - práce s představou, prostorem a pohybem Pv; práce s barvou a ilustrace k pohádce Vo, dramatizace LDv

9 ČESKÝ JAZYK - 3. ROČNÍK Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky čte plynule s porozuměním jednoduché texty praktické čtení porozumí složitějším slovním nebo písemným pokynům práce podle zadání při rozhovoru respektuje základní komunikační pravidla pravidla komunikace pečlivě vyslovuje; nesprávně vyslovená slova opraví technika mluveného projevu - výslovnost, dýchání, při mluvení správně dýchá a volí vhodné tempo řeči tvorba hlasu využívá základní komunikační formy v běžných životních situacích komunikační žánry: vyprávění (pohádka, povídka), popis krátce, souvisle vypráví, co prožil dodržuje základní hygienické návyky spojené se psaním kontroluje svůj písemný projev rozhovor hygiena psaní a technika psaní psaní píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení žánry písemného projevu: blahopřání, pohlednice, dopis seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti, vypráví podle nich práce s textem a ilustracemi - vyprávění rozlišuje samohlásky dlouhé krátké zvuková stránka jazyka porovnává význam vybraných slov, vyhledá v textu slova příbuzná význam slov slova příbuzná třídí a porovnává slova označující věc, děj, okolnost, vlastnost rozlišuje slovní druhy v základním tvaru zobecněný význam slov užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary přídavných jmen slovní druhy - vyhledávání, rozlišování, třídění spojí věty v jednoduché souvětí vhodnými spojkami, spoj. výrazy základy gramatiky přídavných jmen sestaví a správně intonačně přečte jednoduchou oznamovací, rozkazovací, tázací a přací větu věta, souvětí, spojky a spojovací výrazy tvorba vět a jejich intonace odůvodňuje a správně píše i/y ve vyjmenovaných slovech vyjmenovaná slova píše velká písmena v typických případech místních názvů psaní velkých písmen - místní názvy EsV - práce s představou, čte a přednáší vybrané jednoduché literární texty ve vhodném tempu čtení a přednes (říkadla, básničky, pohádky, vyprávění) a frázování vyjadřuje své pocity z přečteného textu zážitkové čtení odliší na základě charakteristických znaků pohádku od ostatních vyprávění pohádka povídka (charakteristické znaky) pracuje tvořivě s literárním textem podle zadání tvořivá práce s textem prostorem a pohybem Pv; práce s barvou a ilustrace k pohádce Vo, dramatizace LDv

10 ČESKÝ JAZYK - 4. ROČNÍK Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky čte s porozuměním jednoduché texty praktické čtení vyhledá a zapíše klíčová slova ve vybraném textu věcné čtení - klíčová slova posoudí úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení komunikační žánry: vzkaz, zpráva, oznámení reprodukuje obsah jednoduchého, krátkého sdělení vede správně telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku pravidla telefonické komunikace volí vhodně intonaci a přízvuk podle svého komunikačního záměru technika mluveného projevu - intonace a přízvuk rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost spisovná, nespisovná výslovnost píše obsahově správně krátké, jednoduché komunikační žánry žánry písemného projevu - omluvenka, zpráva sestaví jednoduchou osnovu a vypráví podle ní porovnává význam slov význam slov - slova významově stejná, podobná označí/najde kořen slova stavba slova - kořen určuje slovní druhy plnovýznamových slov tvarosloví - slovní druhy rozlišuje spisovná a nespisovná slova slovní zásoba slova spisovná a nespisovná vyhledá ve větě základní stavební dvojici skladba - základní skladební dvojice rozliší větu jednoduchou a souvětí skladba - věta jednoduchá, souvětí při spojování jednoduchých vět do souvětí používá vhodných spojovacích výrazů aplikuje znalost vyjmenovaných slov při psaní i/y po obojetných souhláskách lexilální pravopis EsV - práce s představou, vyjádří své dojmy z četby různými způsoby zážitkové čtení a tvořivé činnosti prostorem a pohybem Pv; podle svých individuálních schopností volně reprodukuje vybraný práce s barvou a ilustrace k text čtení a reprodukce textu pohádce Vo, rozlišuje vybrané typy uměleckých a neuměleckých textů próza, poezie, dramatický text dramatizace LDv používá vybrané základní literární pojmy pro jednoduchý rozbor literárních textů základní literární pojmy

11 ČESKÝ JAZYK - 5. ROČNÍK Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky OSV 8-empatické a aktivní naslouchání Korzo a diplom čte s porozuměním jednoduché texty potichu i nahlas praktické i věcné čtení, naslouchání; práce s přečteným textem, (komunikační aktivita,dvojice) vyhledá a zapíše klíčová slova ve vybraném textu empatické a aktivní naslouchání (prioritizace, bar. vizualizace) MEV 5 vliv médií v běžném posoudí úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení komunikační žánry: vzkaz, zpráva, oznámení, životě Reklama na pomoc (skupinová práce - výroba reprodukuje obsah jednoduchého, krátkého sdělení vyjadřování závislé na komunikační situaci, témata a konflikty plakátu, reklamy na pomoc s vede správně dialog v komunikační situaci, dramatizace situace rozvojovou tematikou) pravidla dialogu, řeč těla, narativní komunikace, sociálně MKV 2 steretotypy a vyhledá reálný základ v reklamě a porovná ho s její prezentací komunikační dovednosti předsudky, konflikt, rozpoznání volí vhodně tempo a pauzy dle svého komunikačního záměru Červeňáci (práce s příběhem, rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji písemný projev : oznámení, pozvánka, inzerát výtvarné rozpoznání stereotypu a zpracování s důrazem na záměr předsudku v textu, skupinová využívá podle komunikační situace technika mluveného projevu - tempo, pauzy, držení těla, práce) píše obsahově i formálně správně krátké, jednoduché OSV 10 sociálně komunikační psychosomatické dovednosti komunikační žánry dovednosti Nácvik asertivního sebeprezentace, reflexe a hodnocení odmítání -10 pravidel.(hraní rolí, sestaví osnovu; vypráví podle ní nebo napíše krátké dramatická situace, příběh, reflexe simulační hry) vyprávění porovnává význam slov význam slov - slova vícevýznamová označí/najde ve slově část příponovou, stavba slova - část příponová, předponová, koncovka barevná předponovou,koncovku vizualizace využívá správné gramatické tvary plnovýznamových slov tvarosloví - tvary slov rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary slovní zásoba - nespisovné tvary spisovných slov v neúplné základní stavební dvojici označí základ věty skladba - neúplná základní skladební dvojice 2.14, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí; obměňuje skladba - věta jednoduchá, souvětí spojovací výrazy podle potřeby projevu lexikální pravopis píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách syntaktický pravopis: shoda přísudku s holým podmětem (barevná aplikuje základní příklady syntaktického pravopisu vizualizace

12 3.5 - zaznamenává své dojmy z četby podle svých individuálních schopností vytváří literární text na dané téma rozlišuje vybrané typy uměleckých a neuměleckých textů používá vybrané základní literární pojmy pro jednoduchý rozbor literárních textů ČESKÝ JAZYK - 5. ROČNÍK zážitkové čtení a naslouchání, stěžejní myšlenka textu tvořivé činnosti s textem, tvorba krátkého liter. textu (epika,lyrika) poslech literárních textů, aktivní naslouchání, stěžejní myšlenka textu, reflexe zážitku, reprodukce literárního textu, dramatizace próza, poezie, dramatický text základní stavební prvky dramatu situace, postava, konflikt základní literární pojmy základní divadelní druhy činohra, zpěvohra, loutkové divadlo reflexe zážitků z literárního textu, divadelního představení Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky OSV 5 cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity Nebojte se rýmu (skupinová práce s rytmem, rýmem, veršem) OSV 4 dovednosti zvládání stresových situací Řízená relaxace

13 ČESKÝ JAZYK - 6. ROČNÍK Průřezová témata,mezipředmětové vztahy,poznámky rozliší a využívá přímou a nepřímou řeč Vypravování MV 3 Příklady stavby a uspořádání zpráv srovná 2 zprávy z různých zdrojů a na jejich základě sestaví podle svých individuálních schopností vyjádří své postoje a city Popis vlastní zprávu podle svých individ. schopností sestaví, přednese mluvený projev Mluvní cvičení přiměřeně reaguje na běžné komunikační situace Dialog sestaví jednoduchý text podle závazných pravidel Dopis - úřední, osobní; , vzkaz osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá Zpráva, oznámení jednoduchou grafickou úpravu textu a jeho logickou návaznost odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Zvuková stránka jazyka - výslovnost, přízvuk rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby Rozvrstvení jazyka pracuje s jazykovými příručkami Stavba slova rozpozná a roztřídí ohebné slovní druhy; určí jejich gramatické kategorie; časuje a skloňuje je Způsoby obohacování slovní zásoby Obecné poučení o jazyce - jazykové příručky rozliší základní a rozvíjející větné členy; v souvětí určí větu hlavní a vedlejší Tvarosloví - ohebné slovní druhy Skladba - základní a rozvíjející větné členy aplikuje v praxi zvládnuté lexikální a morfologické pravopisné jevy rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších podle svých individ. schopností přednáší zpaměti literární text Lidová slovesnost - hádanky, říkadla, rozpočitadla, písničky, vyjádří své pocity z přečteného textu Pohádky podle svých individ. schopností vytváří vlastní literární text, Báje, mýty, pověsti eventuálně volně reprodukuje literární text Bajky charakterizuje vybrané literární žánry a rozezná rozdíly mezi nimi Balady MV 6 Uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení tvorba plakátu, pozvánky OSV 1 Cvičení dovedností zapamatování naučí se zpaměti některá říkadla, básničky, písničky

14 ČESKÝ JAZYK - 7. ROČNÍK Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky sestaví subjektivně zabarvený popis, popíše své pocity, nálady Líčení OSV 2 Já jako zdroj informací o sobě napíše vyjádří podle svých schopností charakteristické rysy popisované Charakteristika přímá, nepřímá životopis osoby Vypravování při práci s textem rozlišuje spisovný a nespisovný projev a využívá Životopis adekvátní jazykové prostředky Žádost sestaví mluvený projev podle zadaných kritérií s využitím vhodných Popis prostředků řeči sestaví vlastní nebo cizí životopis podle svých individuálních schopností formuluje žádost sestaví jednoduchý popis výrobku, uměleckého díla, pracovního postupu sestaví text s využitím znalostí o časové a logické posloupnosti rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby bohacování slovní zásoby vyhledává pojmy ve výkladových a jiných slovnících Tvarosloví - slovní druhy rozezná a roztřídí ohebné i neohebné slovní druhy Slovní zásoba - význam slov, sousloví, správně vybere významově vhodné slovo rčení rozlišuje typy vět; určuje druhy vedlejších vět Skladba - věta jedno a dvojčlenná, druhy rozlišuje větné členy; rozlišuje větu jednočlennou a dvojčlennou vedlejších vět aplikuje zvládnuté pravopisné jevy v praxi Pravopis volně reprodukuje podle svých schopností přečtený text a Počátky české literatury - kroniky, legendy vyjádří vlastní názor k přečtenému Literatura doby Karla IV. - životopisy, satiry formuluje své dojmy z četby, návštěvy divadelního nebo filmového Literatura doby husitské - písně, kázání, představení kancionály rozlišuje vybrané literárních žánry a stručně je charakterizuje; Humanismus a renesance u nás i v používá a vysvětlí vybrané literární pojmy Evropě uvede literární směry počátků české literatury a příklady Baroko - cestopisy významných představitelů daného období Bible kralická

15 ČESKÝ JAZYK - 8. ROČNÍK Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky v textu rozlišuje fakta, pojmy, názory a hodnocení rozpozná komunikační záměr partnera v hovoru orientuje se v komunikační situaci přiměřeně svým schopnostem využívá vhodné jazykové prostředky pro daný slohový útvar rozeznává jazykové i mimojazykové komunikační prostředky využívá základy studijního čtení a formuluje hlavní myšlenky textu; vytvoří výpisky nebo výtah z přečteného textu uspořádá podle svých schopností smysluplný text a přehledně jej rozčlení Líčení Charakteristika vnitřní a vnější Jednoduchý výklad Výtah, výpisky Jednoduchá úvaha Mluvní cvičení OSV 7 Péče o dobré vztahy napíše úvahu na téma pěstování dobrých vztahů v rodině, s kamarády, proč? na příkladech vysvětlí způsoby obohacování slovní zásoby bohacování slovní zásoby - slova přejatá MKV 4 Význam užívání cizího jazyka jako vyhledává pojmy ve výkladových a jiných slovnících Tvarosloví - skloňování přejatých slov nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Práce se Slovníkem cizích slov; najde, nahradí rozezná a roztřídí ohebné i neohebné slovní druhy Obecné poučení o jazyce slovanské slovo správně vybere významově vhodné slovo jazyky, světové jazyky orientuje se v typech vět; určuje druhy vedlejších vět Skladba - souvětí souřadné, podřadné, VMEG 3 Kořeny a zdroje evropské civilizace rozlišuje větné členy; rozlišuje větu jednočlennou a dvojčlennou grafické znázornění souvětí na mapě Evropy vyznačí jednotlivé slovanské aplikuje v praxi osvojené pravopisné jevy Pravopis jazyky podle svých schopností reprodukuje přečtený text a vlastními slovy Česká a světová literatura 19. století a MV 5 Vliv médií na kulturu role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti vyjádří smysl díla počátku 20. století (do 2. světové války) diskuse, prezentace názoru formuluje ústně nebo písemně své dojmy z četby, návštěvy Tvůrčí práce s textem divadelního nebo filmového představení, názory na umělecké dílo vytvoří vlastní literární text rozlišuje základní literární druhy a žánry 19. a počátku 20. století, uvádí příklady jejich významných představitelů rozlišuje a dokládá příklady literární směry 19. a počátku 20. století, uvádí příklady jejich významných představitelů porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literatuře rozlišuje různé v informační zdroje a vyhledává v nich informace o literatuře 19. a počátku 20. století,

16 ČESKÝ JAZYK - 9. ROČNÍK Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky na příkladech doloží manipulativní komunikaci v médiích Slohové útvary publicistický styl MV 1 Hledání rozdílu mezi informativním, v improvizovaném i připraveném mluveném projevu využívá vhodně Funkční styly zábavním a reklamním sdělením vyhledá všech prostředků řeči odlišnosti ve stylech různých textů z tisku, Proslov časopisů, oficiálních sdělení (nakopírované nebo zapojuje se do diskuse a aplikuje v praxi komunikační pravidla Úvaha přinesené) dialogu Diskuse na různých příkladech rozeznává různé funkční styly a slohové útvary; na základě těchto dovedností sestaví souvislý text v rámci svých schopností užívá správnou intonaci a slovní i větný přízvuk becné výklady o jazyce vývoj jazyka, jazykověda rozlišuje způsoby obohacování slovní zásoby češtiny Stavba a význam slova orientuje se v základních jazykových příručkách a vyhledává v nich potřebné informace Tvarosloví vlastní jména, slovesa ( třídy, vzory, přechodníky) využívá svých znalostí a schopností při sestavování souvislého Skladba oslovení, vsuvka, neúplná věta projevu a vhodně ho člení určuje druhy souvětí Pravopis aplikuje v praxi osvojené pravopisné jevy lexikální,slovotvorné, morfologické a syntaktické v textu rozezná typické rysy autorova stylu Česká a světová literatura 20. století OSV 8 Dialog (vedení dialogu, jeho pravidla formuluje ústně i písemně své dojmy z četby, návštěvy divadelního Tvůrčí práce s textem a řízení, typy dialogů) nacvičí a dramatizuje nebo filmového představení, názory na umělecké dílo samostatně nebo ve skupině divadelní hru (úryvek) na příkladech vysvětlí pojmy hodnotná a konzumní literatura 3.6, rozlišuje základní literární směry, žánry a druhy 20. století, uvádí příklady jejich významných představitelů rozlišuje různá ztvárnění téhož námětu v literárním textu rozlišuje různé informační zdroje a vyhledává v nich informace o literatuře 20. století

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA (1. STUPEŇ) Český jazyk a literatura má mezi předměty stěžejní postavení. Je vyučován v každém ročníku základní školy, na 1. stupni

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky

plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem správně řadí slova ve větě, slabice používá znaménka ve slovech i větách samohlásky ČESKÝ JAZYK 1.ROČNÍK žák skládá a rozkládá slova podle sluchu poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám, rozlišuje písmo tiskací a psací skládá, rozkládá a čte všechny druhy slabik

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více