Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060"

Transkript

1 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést a k získání dobré úrovně jazykové kultury mateřského nebo vyučovacího jazyka, která patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Vybavit a takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, uplatňovat i posuzovat výsledky svého poznání, interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedl pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a uměl se orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama, a to obzvláště u dětí s jiným mateřským jazykem (romština, ukrajinština...) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Komplexní obsah učiva je pro lepší přehlednost rozdělen do tří složek -, a, které se však při výuce svými obsahy vzájemně prolínají. Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje v ročníku. Ve třídách s rozšířenou výukou estetické výchovy na I. stupni je část vzdělávacího obsahu,, realizována v rámci předmětu Literárně - dramatická výchova. Týdenní časová dotace je na I. stupni v běžných třídách v 1. ročníku - 9, ve ročníku - 10 a ve ročníku - 7 vyučovacích hodin, ve třídách s rozšířenou výukou estetické výchovy v 1., 2., 5. ročníku 7 vyučovacích hodin. Ve ročníku tříd s rozšířenou výukou estetické výchovy je týdenní časová dotace v jednom pololetí 7 a v druhém 6 hodin, z důvodu využití DČD k posílení Sportovních aktivit, kde je realizována výuka plavání. Na II. stupni je týdenní časová dotace v ročníku - 4 vyučovací hodiny ve třídách s rozšířenou výukou estetické výchovy; v běžných třídách je dotace 4 hodiny v 6. ročníku a 5 hodin v ročníku. Vzhledem k zohledňování specifických výukových potřeb ů probíhá výuka v běžné třídě 1. ročníku dvě hodiny týdně děleně - 2 výukové skupiny. Výuka je realizována v kmenových učebnách, případně v počítačové učebně při využívání výukových počítačových programů. Filmová a divadelní představení, besedy apod. se realizují mimo budovu školy. Ve výuce Českého jazyka se využívají mezipředmětové vztahy zejména s Literárně - dramatickou výchovou u tříd s EsV a na II. stupni s Dějepisem, Občanskou a rodinnou výchovou, Zeměpisem. Předmětem prolínají průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu Český jazyk Kompetence k učení formou praktického cvičení učíme y pracovat s chybou (učíme y chybu najít, opravit ji a své počínání zhodnotit) formou skupinové práce a individuálního přístupu dbáme na to, aby každé dítě dle svých možností mělo šanci prožít úspěch formou individuálního přístupu, skupinového čtení, soutěží, návštěv knihoven a čtenářských projektů vedeme y ke čtení s porozuměním, na které klademe důraz formou individuálního přístupu zohledňujeme rozdíly v úrovni znalostí jednotlivých ů

2 formou vyhledávání informací z různých zdrojů (internet, encyklopedie, příručky) seznamujeme y se správnou terminologií související s probíraným učivem formou činnostního učení poskytujeme ům prostor k tvořivé a samostatné práci Kompetence k řešení problémů formou zadávání a vytváření problémových úloh a situací z praktického života i z života školy: učíme y samostatně problény řešit, vyhledávat informace vhodné k řešení problémů vedeme y k tomu, aby dokázali najít chybu a zdůvodnili správné řešení úlohy zadáváme tak, aby žáci měli možnost volit a plánovat různé postupy práce vedeme y k poznání smyslu a cíle učení Kompetence komunikativní formou aktivního naslouchání, diskusí, skupinové a týmové práce a nácviku různých komunikačních technik: učíme y pracovat v týmu, vzájemě si naslouchat, diskutovat a respektovat se vedeme y ke slušné a kultivované komunikaci mezi spoluy, k učitelům i k ostatním dospělým, a to i mimo budovu školy rozvíjíme u ů schopnost vyjádřit svůj vlastní názor, obhajovat ho a argumentovat podle svých individuálních schopností pomocí probíraného učiva rozšiřujeme ům slovní zásobu vytváříme příležitosti k tomu, aby se žáci učili řečovým dovednostem Kompetence sociální a personální formou modelových příkladů, společenských školních akcí: učíme y podílet se na činnostech školy učíme y vytvářet si pravidla slušného chování, která dodržují učíme y spolupráci a respektování druhého Kompetence občanské formou simulačních her, skupinové práce, osobního příkladu, příkladů z běžného života, účasti na kulturních akcích ve škole i mimo ní: vedeme y k respektování různých projevů kulturní odlišnosti mezi spoluy podněcujeme y k vzájemné pomoci a spolupráci učíme y slušnému chování bez hrubostí a násilí zapojujeme y do kulturního dění ve škole podněcujeme v žácích zájem o kulturní dědictví a vysvětlujeme jeho význam vedeme y k chápání ekologických souvislostí a enviromentálních projevů Kompetence pracovní formou modelových příkladů a parcipace ů na tvorbě pravidel práce: vedeme y k dodržování pravidel hygieny čtení a psaní vedeme y k udržování pořádku na svém pracovním místě a k bezpečnému a účinnému používání materiálů a nástrojů

3 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Český jazyk a literatura 1. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy 1. období plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Očekávané výstupy 2. období čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti JAZYKOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy 1. období rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná porovnává a třídí slova podle zobecněného významu děj, věc, okolnost, vlastnost

4 2.4 - rozlišuje slovní druhy v základním tvaru užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Očekávané výstupy 2. období porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová odlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách zvládá základní příklady syntaktického pravopisu LITERÁRNÍ VÝCHOVA Očekávané výstupy 1. období čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností Očekávané výstupy 2. období vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy

5 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu využívá základy studijního čtení vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů JAZYKOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití LITERÁRNÍ VÝCHOVA Očekávané výstupy uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora

6 3.3 - formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích Poznámka: Vzdělávací obsah složky je ve třídách s rozšířenou výukou estetické výchovy částečně realizován ve vyučovacím předmětu Literárně Dramatická výchova Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk ČESKÝ JAZYK - 1. ROČNÍK čte hlasitě jednoduché věty hlasité čtení opakuje přečtené věty, vysvětlí jejich obsah interpretace textu rozumí jednoduchým slovním pokynům pravidla komunikace - srozumitelnost, slušnost zaměří pozornost a naslouchá uspořádání slov ve větě opakuje správně složitá slova komunikační žánry pozdrav, oslovení, omluva, 1.4, mluví pomalu, srozumitelně prosba, vyprávění odstraňuje ze svého slovníku nevhodná slova hygiena psaní správné sezení vypráví v rozsahu minimálně 2 vět průpravná cvičení používá základní hygienické návyky spojené se psaním psaní písmen a číslic píše čáry, oblouky, ovály, kličky, vlnovky psaní slabik, slov, vět píše psací písmena velké a malé abecedy; číslice 0-9 přepis, opis, diktát píše slabiky, jednoduchá slova a věty práce s textem přepíše tiskací písmo do psané podoby přepisuje, opisuje, píše v diktátu slov a jednoduchých vět napíše správně své jméno a příjmení po poslechu seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti vypráví podle obrázkové osnovy Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

7 ČESKÝ JAZYK - 1. ROČNÍK Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky k hlásce přiřadí správné písmeno a písmenu hlásku skládá slabiky, slova, jednoduché věty; rozkládá věty na slova, slova na slabiky, slabiky na hlásky píše velká písmena u vlastních jmen, na začátku věty čtení rozvoj fonetického sluchu sluchová analýza a syntéza EsV - práce s představou, prostorem a čte a přednáší říkadla, krátké básničky říkadla, básničky, pohádky, vyprávění vyjadřuje své pocity z přečteného textu pohybové a výtvarné vyjadřovací techniky naslouchá vyprávěním a pohádkám dramatizace dramatizuje pohádku, příběh pohybem Pv;práce s barvou a ilustrace k pohádce Vo, dramatizace LDv čte s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu porozumí jednoduchým slovním i písemným pokynům při rozhovoru respektuje role mluvčího posluchače opravuje nesprávně vyslovená slova 1.5 při mluveném projevu správně dýchá užívá základní komunikační žánry vypráví v rozsahu minimálně 4 vět dodržuje základní hygienické návyky spojené se psaním píše písmena a číslice podle normy psaní spojuje písmena a slabiky přepisuje, opisuje, píše v diktátu 1.9, vytváří jednoduché věty a texty, zachovává mezery napíše správně svou adresu vypráví podle obrázkové osnovy na základě přečteného textu seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK čtení práce podle zadání pravidla komunikace role, struktura rozhovoru práce se slovem komunikační žáry vzkaz, poděkování, rozhovor hygiena psaní držení psacího náčiní, hygiena zraku psaní normovaného písma a číslic psaní krátkých textů přepis, opis, diktát psaní velkých písmen práce s textem a ilustracemi Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky

8 2.1 - hláskuje slova využívá stavby slova k dělení slov na konci řádku porovnává význam slov opačných, souřadných, podřadných, nadřazených v textu vyhledá slovo označující věc, děj vyjmenuje slovní druhy; rozliší podstatná jména, slovesa, předložky, běžné spojky užívá v mluveném projevu správné tvary podst. jmen, sloves spojuje věty v jednoduchá souvětí vybranými spojkami vytváří ze slov smysluplné věty rozliší druhy vět podle postoje mluvčího odůvodňuje a píše správně i/y po tvrdých souhláskách odůvodňuje a píše správně dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě mimo morfologický šev píše velká písmena v typických případech vlastních jmen čte a přednáší vybrané jednoduché texty vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozliší veršovaný a prozaický text pracuje s textem, vyhledává slova podle zadání, vytváří alternativní text k čtenému ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK rozvoj fonetického sluchu - hry se slovy sluchová analýza a syntéza dělení slov význam slov slovní druhy věta, souvětí pořádek slov ve větě měkké a tvrdé souhlásky psaní velkých písmen - vlastní jména osob, zvířat říkadla, básničky, pohádky, vyprávění různé vyjadřovací techniky próza poezie tvořivá práce s textem Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky EsV - práce s představou, prostorem a pohybem Pv; práce s barvou a ilustrace k pohádce Vo, dramatizace LDv

9 ČESKÝ JAZYK - 3. ROČNÍK Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky čte plynule s porozuměním jednoduché texty praktické čtení porozumí složitějším slovním nebo písemným pokynům práce podle zadání při rozhovoru respektuje základní komunikační pravidla pravidla komunikace pečlivě vyslovuje; nesprávně vyslovená slova opraví technika mluveného projevu - výslovnost, dýchání, při mluvení správně dýchá a volí vhodné tempo řeči tvorba hlasu využívá základní komunikační formy v běžných životních situacích komunikační žánry: vyprávění (pohádka, povídka), popis krátce, souvisle vypráví, co prožil dodržuje základní hygienické návyky spojené se psaním kontroluje svůj písemný projev rozhovor hygiena psaní a technika psaní psaní píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení žánry písemného projevu: blahopřání, pohlednice, dopis seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti, vypráví podle nich práce s textem a ilustracemi - vyprávění rozlišuje samohlásky dlouhé krátké zvuková stránka jazyka porovnává význam vybraných slov, vyhledá v textu slova příbuzná význam slov slova příbuzná třídí a porovnává slova označující věc, děj, okolnost, vlastnost rozlišuje slovní druhy v základním tvaru zobecněný význam slov užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary přídavných jmen slovní druhy - vyhledávání, rozlišování, třídění spojí věty v jednoduché souvětí vhodnými spojkami, spoj. výrazy základy gramatiky přídavných jmen sestaví a správně intonačně přečte jednoduchou oznamovací, rozkazovací, tázací a přací větu věta, souvětí, spojky a spojovací výrazy tvorba vět a jejich intonace odůvodňuje a správně píše i/y ve vyjmenovaných slovech vyjmenovaná slova píše velká písmena v typických případech místních názvů psaní velkých písmen - místní názvy EsV - práce s představou, čte a přednáší vybrané jednoduché literární texty ve vhodném tempu čtení a přednes (říkadla, básničky, pohádky, vyprávění) a frázování vyjadřuje své pocity z přečteného textu zážitkové čtení odliší na základě charakteristických znaků pohádku od ostatních vyprávění pohádka povídka (charakteristické znaky) pracuje tvořivě s literárním textem podle zadání tvořivá práce s textem prostorem a pohybem Pv; práce s barvou a ilustrace k pohádce Vo, dramatizace LDv

10 ČESKÝ JAZYK - 4. ROČNÍK Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky čte s porozuměním jednoduché texty praktické čtení vyhledá a zapíše klíčová slova ve vybraném textu věcné čtení - klíčová slova posoudí úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení komunikační žánry: vzkaz, zpráva, oznámení reprodukuje obsah jednoduchého, krátkého sdělení vede správně telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku pravidla telefonické komunikace volí vhodně intonaci a přízvuk podle svého komunikačního záměru technika mluveného projevu - intonace a přízvuk rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost spisovná, nespisovná výslovnost píše obsahově správně krátké, jednoduché komunikační žánry žánry písemného projevu - omluvenka, zpráva sestaví jednoduchou osnovu a vypráví podle ní porovnává význam slov význam slov - slova významově stejná, podobná označí/najde kořen slova stavba slova - kořen určuje slovní druhy plnovýznamových slov tvarosloví - slovní druhy rozlišuje spisovná a nespisovná slova slovní zásoba slova spisovná a nespisovná vyhledá ve větě základní stavební dvojici skladba - základní skladební dvojice rozliší větu jednoduchou a souvětí skladba - věta jednoduchá, souvětí při spojování jednoduchých vět do souvětí používá vhodných spojovacích výrazů aplikuje znalost vyjmenovaných slov při psaní i/y po obojetných souhláskách lexilální pravopis EsV - práce s představou, vyjádří své dojmy z četby různými způsoby zážitkové čtení a tvořivé činnosti prostorem a pohybem Pv; podle svých individuálních schopností volně reprodukuje vybraný práce s barvou a ilustrace k text čtení a reprodukce textu pohádce Vo, rozlišuje vybrané typy uměleckých a neuměleckých textů próza, poezie, dramatický text dramatizace LDv používá vybrané základní literární pojmy pro jednoduchý rozbor literárních textů základní literární pojmy

11 ČESKÝ JAZYK - 5. ROČNÍK Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky OSV 8-empatické a aktivní naslouchání Korzo a diplom čte s porozuměním jednoduché texty potichu i nahlas praktické i věcné čtení, naslouchání; práce s přečteným textem, (komunikační aktivita,dvojice) vyhledá a zapíše klíčová slova ve vybraném textu empatické a aktivní naslouchání (prioritizace, bar. vizualizace) MEV 5 vliv médií v běžném posoudí úplnost a neúplnost jednoduchého sdělení komunikační žánry: vzkaz, zpráva, oznámení, životě Reklama na pomoc (skupinová práce - výroba reprodukuje obsah jednoduchého, krátkého sdělení vyjadřování závislé na komunikační situaci, témata a konflikty plakátu, reklamy na pomoc s vede správně dialog v komunikační situaci, dramatizace situace rozvojovou tematikou) pravidla dialogu, řeč těla, narativní komunikace, sociálně MKV 2 steretotypy a vyhledá reálný základ v reklamě a porovná ho s její prezentací komunikační dovednosti předsudky, konflikt, rozpoznání volí vhodně tempo a pauzy dle svého komunikačního záměru Červeňáci (práce s příběhem, rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji písemný projev : oznámení, pozvánka, inzerát výtvarné rozpoznání stereotypu a zpracování s důrazem na záměr předsudku v textu, skupinová využívá podle komunikační situace technika mluveného projevu - tempo, pauzy, držení těla, práce) píše obsahově i formálně správně krátké, jednoduché OSV 10 sociálně komunikační psychosomatické dovednosti komunikační žánry dovednosti Nácvik asertivního sebeprezentace, reflexe a hodnocení odmítání -10 pravidel.(hraní rolí, sestaví osnovu; vypráví podle ní nebo napíše krátké dramatická situace, příběh, reflexe simulační hry) vyprávění porovnává význam slov význam slov - slova vícevýznamová označí/najde ve slově část příponovou, stavba slova - část příponová, předponová, koncovka barevná předponovou,koncovku vizualizace využívá správné gramatické tvary plnovýznamových slov tvarosloví - tvary slov rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary slovní zásoba - nespisovné tvary spisovných slov v neúplné základní stavební dvojici označí základ věty skladba - neúplná základní skladební dvojice 2.14, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí; obměňuje skladba - věta jednoduchá, souvětí spojovací výrazy podle potřeby projevu lexikální pravopis píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách syntaktický pravopis: shoda přísudku s holým podmětem (barevná aplikuje základní příklady syntaktického pravopisu vizualizace

12 3.5 - zaznamenává své dojmy z četby podle svých individuálních schopností vytváří literární text na dané téma rozlišuje vybrané typy uměleckých a neuměleckých textů používá vybrané základní literární pojmy pro jednoduchý rozbor literárních textů ČESKÝ JAZYK - 5. ROČNÍK zážitkové čtení a naslouchání, stěžejní myšlenka textu tvořivé činnosti s textem, tvorba krátkého liter. textu (epika,lyrika) poslech literárních textů, aktivní naslouchání, stěžejní myšlenka textu, reflexe zážitku, reprodukce literárního textu, dramatizace próza, poezie, dramatický text základní stavební prvky dramatu situace, postava, konflikt základní literární pojmy základní divadelní druhy činohra, zpěvohra, loutkové divadlo reflexe zážitků z literárního textu, divadelního představení Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky OSV 5 cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity Nebojte se rýmu (skupinová práce s rytmem, rýmem, veršem) OSV 4 dovednosti zvládání stresových situací Řízená relaxace

13 ČESKÝ JAZYK - 6. ROČNÍK Průřezová témata,mezipředmětové vztahy,poznámky rozliší a využívá přímou a nepřímou řeč Vypravování MV 3 Příklady stavby a uspořádání zpráv srovná 2 zprávy z různých zdrojů a na jejich základě sestaví podle svých individuálních schopností vyjádří své postoje a city Popis vlastní zprávu podle svých individ. schopností sestaví, přednese mluvený projev Mluvní cvičení přiměřeně reaguje na běžné komunikační situace Dialog sestaví jednoduchý text podle závazných pravidel Dopis - úřední, osobní; , vzkaz osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá Zpráva, oznámení jednoduchou grafickou úpravu textu a jeho logickou návaznost odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Zvuková stránka jazyka - výslovnost, přízvuk rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby Rozvrstvení jazyka pracuje s jazykovými příručkami Stavba slova rozpozná a roztřídí ohebné slovní druhy; určí jejich gramatické kategorie; časuje a skloňuje je Způsoby obohacování slovní zásoby Obecné poučení o jazyce - jazykové příručky rozliší základní a rozvíjející větné členy; v souvětí určí větu hlavní a vedlejší Tvarosloví - ohebné slovní druhy Skladba - základní a rozvíjející větné členy aplikuje v praxi zvládnuté lexikální a morfologické pravopisné jevy rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších podle svých individ. schopností přednáší zpaměti literární text Lidová slovesnost - hádanky, říkadla, rozpočitadla, písničky, vyjádří své pocity z přečteného textu Pohádky podle svých individ. schopností vytváří vlastní literární text, Báje, mýty, pověsti eventuálně volně reprodukuje literární text Bajky charakterizuje vybrané literární žánry a rozezná rozdíly mezi nimi Balady MV 6 Uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně vhodných sdělení tvorba plakátu, pozvánky OSV 1 Cvičení dovedností zapamatování naučí se zpaměti některá říkadla, básničky, písničky

14 ČESKÝ JAZYK - 7. ROČNÍK Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky sestaví subjektivně zabarvený popis, popíše své pocity, nálady Líčení OSV 2 Já jako zdroj informací o sobě napíše vyjádří podle svých schopností charakteristické rysy popisované Charakteristika přímá, nepřímá životopis osoby Vypravování při práci s textem rozlišuje spisovný a nespisovný projev a využívá Životopis adekvátní jazykové prostředky Žádost sestaví mluvený projev podle zadaných kritérií s využitím vhodných Popis prostředků řeči sestaví vlastní nebo cizí životopis podle svých individuálních schopností formuluje žádost sestaví jednoduchý popis výrobku, uměleckého díla, pracovního postupu sestaví text s využitím znalostí o časové a logické posloupnosti rozpozná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby bohacování slovní zásoby vyhledává pojmy ve výkladových a jiných slovnících Tvarosloví - slovní druhy rozezná a roztřídí ohebné i neohebné slovní druhy Slovní zásoba - význam slov, sousloví, správně vybere významově vhodné slovo rčení rozlišuje typy vět; určuje druhy vedlejších vět Skladba - věta jedno a dvojčlenná, druhy rozlišuje větné členy; rozlišuje větu jednočlennou a dvojčlennou vedlejších vět aplikuje zvládnuté pravopisné jevy v praxi Pravopis volně reprodukuje podle svých schopností přečtený text a Počátky české literatury - kroniky, legendy vyjádří vlastní názor k přečtenému Literatura doby Karla IV. - životopisy, satiry formuluje své dojmy z četby, návštěvy divadelního nebo filmového Literatura doby husitské - písně, kázání, představení kancionály rozlišuje vybrané literárních žánry a stručně je charakterizuje; Humanismus a renesance u nás i v používá a vysvětlí vybrané literární pojmy Evropě uvede literární směry počátků české literatury a příklady Baroko - cestopisy významných představitelů daného období Bible kralická

15 ČESKÝ JAZYK - 8. ROČNÍK Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky v textu rozlišuje fakta, pojmy, názory a hodnocení rozpozná komunikační záměr partnera v hovoru orientuje se v komunikační situaci přiměřeně svým schopnostem využívá vhodné jazykové prostředky pro daný slohový útvar rozeznává jazykové i mimojazykové komunikační prostředky využívá základy studijního čtení a formuluje hlavní myšlenky textu; vytvoří výpisky nebo výtah z přečteného textu uspořádá podle svých schopností smysluplný text a přehledně jej rozčlení Líčení Charakteristika vnitřní a vnější Jednoduchý výklad Výtah, výpisky Jednoduchá úvaha Mluvní cvičení OSV 7 Péče o dobré vztahy napíše úvahu na téma pěstování dobrých vztahů v rodině, s kamarády, proč? na příkladech vysvětlí způsoby obohacování slovní zásoby bohacování slovní zásoby - slova přejatá MKV 4 Význam užívání cizího jazyka jako vyhledává pojmy ve výkladových a jiných slovnících Tvarosloví - skloňování přejatých slov nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání Práce se Slovníkem cizích slov; najde, nahradí rozezná a roztřídí ohebné i neohebné slovní druhy Obecné poučení o jazyce slovanské slovo správně vybere významově vhodné slovo jazyky, světové jazyky orientuje se v typech vět; určuje druhy vedlejších vět Skladba - souvětí souřadné, podřadné, VMEG 3 Kořeny a zdroje evropské civilizace rozlišuje větné členy; rozlišuje větu jednočlennou a dvojčlennou grafické znázornění souvětí na mapě Evropy vyznačí jednotlivé slovanské aplikuje v praxi osvojené pravopisné jevy Pravopis jazyky podle svých schopností reprodukuje přečtený text a vlastními slovy Česká a světová literatura 19. století a MV 5 Vliv médií na kulturu role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti vyjádří smysl díla počátku 20. století (do 2. světové války) diskuse, prezentace názoru formuluje ústně nebo písemně své dojmy z četby, návštěvy Tvůrčí práce s textem divadelního nebo filmového představení, názory na umělecké dílo vytvoří vlastní literární text rozlišuje základní literární druhy a žánry 19. a počátku 20. století, uvádí příklady jejich významných představitelů rozlišuje a dokládá příklady literární směry 19. a počátku 20. století, uvádí příklady jejich významných představitelů porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literatuře rozlišuje různé v informační zdroje a vyhledává v nich informace o literatuře 19. a počátku 20. století,

16 ČESKÝ JAZYK - 9. ROČNÍK Průřezová témata, mezipředmětové vztahy, poznámky na příkladech doloží manipulativní komunikaci v médiích Slohové útvary publicistický styl MV 1 Hledání rozdílu mezi informativním, v improvizovaném i připraveném mluveném projevu využívá vhodně Funkční styly zábavním a reklamním sdělením vyhledá všech prostředků řeči odlišnosti ve stylech různých textů z tisku, Proslov časopisů, oficiálních sdělení (nakopírované nebo zapojuje se do diskuse a aplikuje v praxi komunikační pravidla Úvaha přinesené) dialogu Diskuse na různých příkladech rozeznává různé funkční styly a slohové útvary; na základě těchto dovedností sestaví souvislý text v rámci svých schopností užívá správnou intonaci a slovní i větný přízvuk becné výklady o jazyce vývoj jazyka, jazykověda rozlišuje způsoby obohacování slovní zásoby češtiny Stavba a význam slova orientuje se v základních jazykových příručkách a vyhledává v nich potřebné informace Tvarosloví vlastní jména, slovesa ( třídy, vzory, přechodníky) využívá svých znalostí a schopností při sestavování souvislého Skladba oslovení, vsuvka, neúplná věta projevu a vhodně ho člení určuje druhy souvětí Pravopis aplikuje v praxi osvojené pravopisné jevy lexikální,slovotvorné, morfologické a syntaktické v textu rozezná typické rysy autorova stylu Česká a světová literatura 20. století OSV 8 Dialog (vedení dialogu, jeho pravidla formuluje ústně i písemně své dojmy z četby, návštěvy divadelního Tvůrčí práce s textem a řízení, typy dialogů) nacvičí a dramatizuje nebo filmového představení, názory na umělecké dílo samostatně nebo ve skupině divadelní hru (úryvek) na příkladech vysvětlí pojmy hodnotná a konzumní literatura 3.6, rozlišuje základní literární směry, žánry a druhy 20. století, uvádí příklady jejich významných představitelů rozlišuje různá ztvárnění téhož námětu v literárním textu rozlišuje různé informační zdroje a vyhledává v nich informace o literatuře 20. století

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 Povinný Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY 5.10.1 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÁ VÝCHOVA 5.10.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Literárně dramatická výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo

RVP ZV Obsah. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MERIDIAN INTERNATIONAL SCHOOL V PRAZE VZDĚLÁVACÍ OBOR: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. ROČNÍK Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní

Předmět: Český jazyk. Vypravování ústní. Popis pracovního postupu. Popis popis uměl. díla. Vypravování ústní Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: osmý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - charakterizuje literární postavy; - vylíčí svůj estetický a emocionální zážitek; - sestaví krátký odborný výklad a využitím přiměřených jazykových prostředků a formy; -

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6.

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Jazyková výchova - samostatně pracuje s Pravidly českého jazyka, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více