PINOT NOIR Ben's Reserve 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PINOT NOIR Ben's Reserve 2005"

Transkript

1 PINOT NOIR Ben's Reserve 2005 Pinot noir 85 %, Modr Portugal 15 % Vinici jsme o etfiovali v ekologickém reïimu. SklizeÀ probûhla ve dnech Cukernatost hroznû byla CNM. Úroda nepfiesáhla kg/ha. alkohol 13,5 %, bezcukern extrakt 26,1 g/l zbytkov cukr 2,8 g/l, celkové kyseliny 5,9 g/l Tento exempláfi je pfiekvapivû svûïí na víno jiï star ího roãníku. Jeho buket evokuje drobné letní plody z vyslunûn ch mezí, do kterého se prolíná jemná vûnû pivonûk, luãních kvûtû a sena s bylinn mi, peprn mi a kofienit mi podtóny. Je velmi hutné struktury, av ak plné elegance a finesy, s dotekem lékofiice, máty a eukalyptu v pfietrvávajícím doznívání. Barva je cihlovû ãervená. ChuÈ máslovû ofií ková, lesní plody. Tfiísloviny sladké, kulatûj í. ChuÈov vrchol oãekáváme za let. Tûlo je plné, extraktivní. Doporuãená teplota podávání je 15 C. Skladujte v temnu a pfii teplotû C. Doporuãujeme dekantovat. Pfiípadn sediment není na závadu.

2 PINOT NOIR Ben's Reserve 2006 Pinot noir 70 %, Modr Portugal 30 % Vinici jsme o etfiovali v ekologickém reïimu. SklizeÀ probûhla ve dnech Cukernatost hroznû byla CNM. Úroda nepfiesáhla kg/ha. alkohol 14,0 %, bezcukern extrakt 25,1 g/l zbytkov cukr 1,8 g/l, celkové kyseliny 5,7 g/l Tento exempláfi je pfiekvapivû svûïí na víno jiï star ího roãníku. Jeho buket evokuje drobné letní plody z vyslunûn ch mezí, do kterého se prolíná jemná vûnû pivonûk, luãních kvûtû a sena s bylinn mi, peprn mi a kofienit mi podtóny. Je velmi hutné struktury, av ak plné elegance a finesy, s dotekem lékofiice, máty a eukalyptu v pfietrvávajícím doznívání. Barva je cihlovû ãervená. ChuÈ lesních jahod a dochuè vi ní v ãokoládû. Tfiísloviny jsou vy í ale sladké a zráním na láhvi se budou harmonizovat. ChuÈov vrchol oãekáváme za let. Skladujte v temnu a pfii teplotû C. Doporuãujeme dekantovat. Pfiípadn sediment není na závadu.

3 PINOT NOIR 2007 Pinot noir 100 % SklizeÀ probûhla ve dnech od 9 fiíjna do 12 fiíjna Cukernatost hroznû byla 23 CNM. alkohol 13 %, bezcukern extrakt 28,0 g/l zbytkov cukr 2,2 g/l, celkové kyseliny 5,8 g/l Toto víno z velkého roãníku roãníku desetiletí má nádhernû záfiivou granátovou barvu, pronikavou vûni ãerstvého letního ovoce, zejména lesních jahod. Na patfie se projevuje mnohovrstevnou ovocitostí s nádechem sena, selského dvorku, peprnosti a kofienitosti, s pevn mi tfiíslovinami bohaté struktury. Lahodná komplexnost a koncentrovanost spolu se sametov m odchodem tohoto vína musí nadchnout i ty nejtvrdo íjnûj í Burgunìany...! aby se odstranil pfiípadn sediment, kter není na závadu. Barva je tfie Àovû ãervená. Víno je stfiednû plné, neunavuje. ChuÈ po jefiabinách a ofií kách s máslem. Tfiísloviny jsou mnohovrstevnaté a ãasem se budou harmonizovat. ChuÈov vrchol oãekáváme za 15-20let.

4 PINOT NOIR Ben s reserve 2007 ZPùT Pinot noir 85 %, Modr Portugal 15 % SklizeÀ probûhla ve dnech Cukernatost hroznû byla CNM. Úroda nepfiesáhla kg/ha. alkohol 13,0 %, bezcukern extrakt 29,1 g/l zbytkov cukr 2,9 g/l, celkové kyseliny 5,1 g/l Víno má rubínovû zbarven at a odrûdová charakteristika je velmi markatní v pozitivní intenzitû ovocité vûnû drobn ch lesních plodû, zejména ostruïin, které v aromatiãnosti vína vynikají. Na patfie se do v razné chuti ãerstv ch jahod a brusinkové zavafieniny mísí vestkovité nuánce, které vínu dodávají na mohutnosti. Víno je tûlnaté a Ïv kavé s diskrétním nádechem kofiení, tabáku a hofiké ãokolády v jeho dlouhém finále. Barva je cihlovû ãervená.chuè lesních jahod a sametová dochuè, kterou pfiedal Pinot noir. Tfiísloviny jsou mnohovrstevnaté a ãasem se budou harmonizovat. ChuÈov vrchol oãekáváme za let. Skladujte v temnu a pfii teplotû C. Doporuãujeme dekantovat. Pfiípadn sediment není na závadu.

5 PINOT NOIR 2008 Pinot noir 100 % SklizeÀ probûhla ve dnech od 2 fiíjna do 10. fiíjna Cukernatost hroznû byla CNM. alkohol 12,0 %, bezcukern extrakt 24,7g/l zbytkov cukr 1,9g/l, celkové kyseliny 5,6g/l Víno granátové barvy. Tûlo stfiednû plné, extraktivní. ChuÈ po jahodách a brusinkách. Víno je svûïí a velice pfiíjemnû se pije. Doporuãená teplota podávání je 15 C. ChuÈov vrchol oãekáváme za 5-10 let. Skladujte v temnu a pfii teplotû C. Pfiípadn sediment není na závadu. Víno má rubínovû zbarven at a odrûdová charakteristika je velmi markatní v pozitivní intenzitû ovocité vûnû drobn ch lesních plodû, zejména ostruïin, které v aromatiãnosti vína vynikají. Na patfie se do v razné chuti ãerstv ch jahod a brusinkové zavafieniny mísí vestkovité nuánce, které vínu dodávají na mohutnosti. Víno je tûlnaté a Ïv kavé s diskrétním nádechem kofiení, tabáku a hofiké ãokolády v jeho dlouhém finále.

6 PINOT NOIR 2009 Pinot noir 85%, Modr Portugal 15% SklizeÀ probûhla ve dnech od 19 záfií do 12 fiíjna Cukernatost hroznû byla CNM. alkohol 12,0 %, bezcukern extrakt 25,4 g/l zbytkov cukr 2,9 g/l, celkové kyseliny 5,9 g/l Víno má pûknou rubínovou barvu. VÛnû je svûïí, jahodová. ChuÈ je pfiíjemnû ovocná s tóny ofií kû a kakaa. Sladká tfiíslovina, alkohol a Èavnaté kyseliny jsou v harmonii. Víno je optimální pít jiï nyní, ale vydrïí cca 8-10let. Vína z BIO produkce mají vysokou hladinu antioxydantû a resveratrol pak pûsobí blahodárnû na kardiovaskulární systém. Na e vína jsou léãivá a sniïují aktivnû cholesterol. Rubínovû zbarvené víno. Jeho parfém je pronikav a ovocit, ve kterém pfievládají zralé ãervené plody s marmeládov mi podtóny a dotekem su en ch bylinek a lékárniãky. V chuti je Èavnaté a témûfi burgundské, s pozitivní intenzitou koàsk ch opratí a vesnického dvorku, do které se mísí v razná ovocitost vestek, blum a trnek. Mladistvé víno, velmi dobfie sladûné, které se dá pfiíjemnû popíjet jiï nyní, ale má dostateãnou strukturu k dal í archivaci. Dobfie pitelné a decentnû dlouhé.

7 PINOT NOIR 2009 Pinot noir 100% Vinice jsme o etfiovali v BIO reïimu. Cukernatost byla v kategorii v bûr z hroznû, o zatfiídûní jsme neïádali. Úroda byla 3000kg /ha alkohol 13,5 %, bezcukern extrakt 27,6 g/l zbytkov cukr 1,8 g/l, celkové kyseliny 5,6 g/l Víno se bude kaïd rok zráním na láhvi vyvíjet chu- Èovû, jeho vrchol oãekáváme za 10-15let Vína z BIO produkce mají vysokou hladinu antioxydantû a resveratrol pak pûsobí blahodárnû na kardiovaskulární systém. Na e vína jsou léãivá a sniïují aktivnû cholesterol.. Víno nevystavujte v kyvûm teploty a skladujte ve vodorovné poloze v temnu. Po otevfiení dejte vínu ãas, dekantujte nebo pouïijte velké sklenice. ChuÈ se bude mûnit a zlep ovat, a vy ochutnáte více tónû a nuancí. Na zdraví! Víno má tmavou barvu tfie Àového kompotu.barevnost ukazuje na dobr roãník Pinot noir. VÛnû je plná, jahodovo- vestková ChuÈ je pfiíjemnû ovocná s tóny ofií kû a kakaa. Sladká tfiíslovina, alkohol a Èavnaté kyseliny jsou v harmonii.

Bílá vína oblast Morava

Bílá vína oblast Morava Bílá vína oblast Morava Decentní muškátové aroma působí velice příjemným 0,75... dojmem. Chuť vína je ušlechtilá, svěží a nekomplikovaná. Mikrosvín Mikulov podoblast Znojemská SAUVIGNON (2006/7 pozdní

Více

Kavárna. Al Cafetero VINNÝ LÍSTEK

Kavárna. Al Cafetero VINNÝ LÍSTEK Kavárna Al Cafetero VINNÝ LÍSTEK BÍLÁ VÍNA 0,15l 0,75l Groovey Salomon 73,-Kč 365,-Kč Nádherně čistý, svěží, jemně meruňkový Veltlín. V chuti jemně pikantní s typickým pepřovým aroma. Odrůda: 100% Veltlínské

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice V zkumn ústav pícnináfisk, spol. s r.o. Troubsko AGROTEST FYTO, s.r.o. KromûfiíÏ Vysoká kola chemicko-technologická Praha Metodika 1/07 MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice Autorsk kolektiv:

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

Eleuterokok ostnitý. Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc. Doc. ing. Vladimír Horák, CSc.*

Eleuterokok ostnitý. Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc. Doc. ing. Vladimír Horák, CSc.* Eleuterokok ostnitý Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc. Doc. ing. Vladimír orák, CSc.* Institut tropického a subtropického zemûdûlství, âeská zemûdûlská univerzita v Praze *Katedra chemie agronomické fakulty,

Více

Nechte se svést růžovým! RŮŽOVÝ MÁJ 2014. Degustační festival růžových vín

Nechte se svést růžovým! RŮŽOVÝ MÁJ 2014. Degustační festival růžových vín Nechte se svést růžovým! RŮŽOVÝ MÁJ 2014 Degustační festival růžových vín Pražská paroplavební společnost na nebo nás navštivte ve vinotéce, která se nachází 150 m od Flory S námi poznáte Vltavu od Slap

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY

Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY Jak poznáme kvalitu? SÝRY A TVAROHY Jak poznáme kvalitu? Sýry a tvarohy Ing. Oldřich Obermaier, CSc. Ing. Vladimír Čejna, Ph.D. OBSAH Předmluva 1 Úvod 2 Zásady zdravé výživy 2 Bezpečné potraviny 2 Kvalita

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

MORAVSKÝ SLADKOPLODY. Jeřáb červený 175,- Kč. Jeřáb černý Arónie. NERO stromkový 175,-KČ. HUGIN keřový 90,-Kč. Slivoň, 180,- Kč ELENA MELITOPOLSKI

MORAVSKÝ SLADKOPLODY. Jeřáb červený 175,- Kč. Jeřáb černý Arónie. NERO stromkový 175,-KČ. HUGIN keřový 90,-Kč. Slivoň, 180,- Kč ELENA MELITOPOLSKI Jeřáb červený 175,- Kč Jeřáb černý Arónie MORAVSKÝ SLADKOPLODY NERO 175,-KČ HUGIN 90,-Kč Chutná odrůda klasických sladkoplodých jeřabin, nenáročná, vhodná i do horských poloh (až 1500 m). Plody se konzumují

Více

Sommeliér doporučuje

Sommeliér doporučuje Páava Sommeiér doporučuje Moravíno Vatice ročník 2012 poosadké vinařská obec Mikuov výběr z hroznů viniční trať Pod Vatickou barva je sámově zatavá vůně je jemná a výrazná, typický ovocně květinový nádech

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

A. ASTERIONSKÁ VÍNA. Jaroslav,,Oggysu Vrba

A. ASTERIONSKÁ VÍNA. Jaroslav,,Oggysu Vrba A. ASTERIONSKÁ VÍNA Jaroslav,,Oggysu Vrba Vinařství na Asterionu má poměrně dlouhou tradici sahající do dob založení Eldebranu. Vinná réva je původní v oblastech západního Almendoru a Danérie, ale díky

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

Jan Světlík. Dan Balabán. Alexandra Koláčková. JakoJá.cz. listopad2013. Víno a umění vinoaumeni.cz. strojírenství a umění. a jeho žáci...

Jan Světlík. Dan Balabán. Alexandra Koláčková. JakoJá.cz. listopad2013. Víno a umění vinoaumeni.cz. strojírenství a umění. a jeho žáci... listopad2013 Víno a umění vinoaumeni.cz Jan Světlík strojírenství a umění Dan Balabán a jeho žáci... Alexandra Koláčková umění, které si vás najde JakoJá.cz o životě jaký je Obsah Je to každý rok stejné

Více

KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR

KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR Najdi si svého výrobce www.vyrobci.foodnet.cz Najdi si svého výrobce www.vyrobci.foodnet.cz Kvalita potravin je téma, které poslední

Více

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Jak naucit deti lépe jíst Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Vymalujte si Potravinová pyramida aneb Co jíst často a co jen výjimečneˇ Přestože je určena zejména pro dospělé,

Více

Z kronik obce ternov. pfied slouãením tedy do roku 1950. 46 MùSTO ÚJEZD U BRNA HISTORIE A SOUâASNOST

Z kronik obce ternov. pfied slouãením tedy do roku 1950. 46 MùSTO ÚJEZD U BRNA HISTORIE A SOUâASNOST Z kronik obce ternov pfied slouãením tedy do roku 1950 46 MùSTO ÚJEZD U BRNA HISTORIE A SOUâASNOST Titulní strana pamûtní knihy ternova z roku 1913 Obec ternov vznikla roku 1786 z b valého svobodného,

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

Co vlastně jíme? Kde se vzaly chlebíčky? Strašák obezita. eidamy. 12 jarních receptů Klasa. Jak nakupovat kvalitní jídlo radí JAROSLAV SAPÍK

Co vlastně jíme? Kde se vzaly chlebíčky? Strašák obezita. eidamy. 12 jarních receptů Klasa. Jak nakupovat kvalitní jídlo radí JAROSLAV SAPÍK PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY pro váš zdravý stůl 05/13 KVětEN 2013 TESTOVALI JSME eidamy strana 18 cena 29 Kč Co vlastně jíme? Kde se vzaly chlebíčky? Strašák obezita květen 2013

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více