Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovně vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Průřezová témata Servisní služby Učební plán Charakteristika předmětů Český jazyk Anglický jazyk Matematika Práce s počítačem Prvouka Hudební výchova Tvořivé činnosti Tělesná výchova Hodnocení žáků Závěrečná ustanovení

3 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP): Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše motto: Život je jako pestrá paleta barev, záleží na nás, jaké barvy namícháme. Údaje o škole: Název školy: Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavní 36, Rajhradice, Rajhrad IZO: IČO: Jméno ředitele: Mgr. Blanka Prišťová Kontakty: Tel: Web: Zřizovatel: Název: Obec Rajhradice Adresa: Krátká 379, Rajhradice, Rajhrad Kontakty: Tel: Web: Platnost dokumentu: Datum: od razítko podpis ředitele 3

4 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy Základní škola Rajhradice je vesnickou školou s více než stoletou tradicí. Škola má tři třídy pro žáky 1. stupně (1. 5. r.) z Rajhradic a okolních obcí. Kapacita školy činí 100 žáků a je naplněna průměrným počtem 50 žáků. Škola sdružuje i školní družinu (kapacita 25 žáků) Podmínky školy Škola je umístěna u hlavní silnice. Je budovou staršího ražení, která je zřizovatelem dle finančních možností rekonstruována a udržována. Interiér školy je barevný, kdy barvy reprezentují zaměření školy. Je dostatečně vybaven moderním nábytkem i učebními pomůckami. Ve všech učebnách jsou umístěny interaktivní tabule. V jedné učebně jsou počítače pro využívání výukového softwaru přímo ve výuce, které jsou současně připojeny k internetu. Pro relaxační a odpočinkovou činnost či menší pohybovou aktivitu je využíván prostor školního dvora Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou školy, pedagogy, u kterých je snaha o 100% kvalifikovanost, a vychovatelkou školní družiny. Ředitelka školy absolvovala specializační studium a působí jako ICT koordinátor. U pedagogických pracovníků je snaha o rozšíření vzdělání na oblast prevence rizikového chování a anglického jazyka s metodikou. Do dalšího vzdělávání se zapojují všechny pracovnice aktivně. Jsou proškolovány taktéž v oblasti práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, v nových vzdělávacích metodách i v oblasti počítačové gramotnosti Charakteristika žáků Ve škole jsou vzděláváni žáci z Rajhradic a okolních obcí (Rajhrad, Opatovice, Blučina, Rebešovice, Holasice, Popovice, Modřice). Škola je otevřená přijetí žáků, jejichž rodiče projeví zájem o vzdělávání v naší škole podle předloženého vzdělávacího programu. V současnosti jsou jednotlivé ročníky naplněny v průměru 10ti žáky. V dlouhodobém výhledu školy (po realizaci nové zástavby) předpokládáme naplnění kolem 15ti žáků. 4

5 2.5. Dlouhodobé projekty Naše škola byla zapojena do projektu EU peníze školám. Pedagogické pracovnice byly v tomto projektu vzdělávány v oblasti čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti. Získanou dovednost při vytváření digitálních učebních materiálů budou i nadále rozvíjet s využitím informačních technologií, které byly do každé učebny pořízeny. Žáci si vytváří pod vedením vyučujících projekty vlastní (dle požadavků, domluvy, momentální potřeby) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek (slovní hodnocení v intervalu dvou měsíců), na společných setkáváních (třídní schůzky, konzultační dny, individuální konzultace), případně em či telefonicky (dle potřeby školy či zákonných zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří a Školní akademii. Spolupracujeme i s mateřskou školou návštěvy předškoláků, divadelní představení pro děti. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 167 a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. V ní školu zastupuje jeden pedagogický pracovník, rodiče jeden zákonný zástupce a zřizovatele jeden zastupitel. Základem výchovy a vzdělávání žáků je úzká spolupráce s pobočkou PPP Brno v Židlochovicích, popř. s jiným specializovaným pracovištěm dle volby rodičů. Úzký kontakt funguje se zřizovatelem tj. Obcí Rajhradice, který je vzdělávání našich žáků nakloněn, a jehož zájmem je zachování školy v obci. 5

6 3. Charakteristika ŠVP motto: Život je jako pestrá paleta barev, záleží na nás, jaké barvy namícháme Zaměření školy Naše škola poskytuje všeobecné vzdělání bez výrazného zaměření a preferování nějaké vzdělávací oblasti. Jak již vyplývá z našeho motta, škola používá ke vzdělávání motivaci barev. Barvy symbolizují určitou oblast rozvoje žáka po psychické i fyzické stránce. Žáci se s nimi setkávají na označení tříd, malbě stěn, nábytku i při akcích (barevné dny). Jedná se nám o pomyslnou paletu barev, prostřednictvím které jsou žáci vedeni k vyvážené kombinaci těchto barev ve smyslu harmonického rozvoje své osobnosti. Záleží tedy na každém jedinci, jak pestrou paletu si sám vytvoří. Vzdělávací priority lze vyjádřit následovně: červená: pohyb člověk a zdraví fialová: komunikace osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova modrá: psychika člověk a jeho svět, člověk a zdraví šedá: vědění environmentální výchova a výchova demokratického občana zelená: prostředí člověk a jeho svět bílá: volný čas žlutá: estetika umění a kultura oranžová: cit mediální výchova, myšlení v evropských a globálních souvislostech A. Poskytovat základní vzdělání zaměřené na "aktivní" dovednosti žáků. B. Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních aktivitách. C. Podporovat rozvíjení komunikačních dovedností žáků a to v mateřském i cizím jazyce. D. Rozvíjet dětskou osobnost. E. Podporovat estetické cítění žáků. F. Rozvíjet schopnosti nadaných žáků i žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 6

7 3.2. Výchovně vzdělávací strategie Učitelé používají výchovně vzdělávací strategie (co dělají učitelé) k tomu, aby rozvíjeli klíčové kompetence žáků tj. vědomosti, dovednosti a postoje. To znamená, že vyvíjejí veškerou svoji aktivitu tak, aby u žáků vytvořili pevné základy pro jejich rozvíjení ve všech oblastech na požadované úrovni na konci 5. ročníku. Neopomíjejí ve svém působení požadavky klíčových kompetencí na konci základního vzdělávání (tj. po ukončení 9. ročníku). Výchovné a vzdělávací strategie jsou stanoveny v učebních osnovách. Dochází tedy k propojování klíčových kompetencí se vzdělávacím obsahem. Ten je naplňován výstupy v daných ročnících. Učitelé tedy volí takové efektivní vyučovací metody, které vedou k naplňování výstupů a současně k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. U každé kompetence je uvedeno klíčové slovo. Při hledání významu klíčových slov, jsme se snažili o logickou posloupnost, o provázanost s výstupy, vzdělávacími strategiemi a učivem. Pro lepší orientaci uvádíme shrnutí do tabulky. Klíčová kompetence Klíčové slovo uvozující klíčovou kompetenci Výklad obsahu klíčového slova k učení učení - učit se Používá učební strategie, které odpovídají jeho možnostem k řešení problémů problém - řešit problém Nalézá vhodné postupy pro vyřešení problému. komunikativní komunikace - komunikovat Dorozumívá se s ostatními lidmi a porozumí informacím. sociální a personální osobnost - spolupracovat Dohodne se o práci, jejím průběhu a výsledcích. občanské občan Dodržuje společností dohodnuté normy - pravidla pracovní práce Plní zadané úkoly podle svého osobnostního maxima. Kompetence k učení (učení tj. učit se) Na konci základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení, vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na 7

8 základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy, samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. Na konci 5. ročníku žák: ví, že se lze učit různými způsoby; s pomocí učitele zkouší a vyhodnocuje, které způsoby mu vyhovují, ve škole dodržuje přestávky a nevyplňuje je doháněním zameškané práce nebo domácích úkolů, aktivně vstupuje do výuky: je-li pro něho probírané učivo málo srozumitelné, obtížné či naopak příliš jednoduché, nebojí se zeptat či požádat o vysvětlení, přizpůsobí se různým výukovým aktivitám dle zadání učitele, vysvětlí a uvede příklady, jak může konkrétní učivo, informace nebo dovednost z výuky hodit v jeho životě, vyhledává podporu, radu a pomoc, v případě, že ji potřebuje, nezlehčuje nepříznivé hodnocení ze strany učitele, chápe jej jako podnět k další práci a učení, nevysmívá se ostatním za nesprávné odpovědi; pokud se jí dopustí sám, nevymlouvá se na falešné příčiny, jednoduše popíše, jak pracoval na zadaném úkolu, co ho bavilo, co se mu dařilo, co se mu nedařilo, nebo v čem udělal chybu, vypracuje jednoduchý úkol s využitím nabídnutých informačních zdrojů, propojuje nově získané informace s předešlými zkušenostmi. Co dělají učitelé: požadují výsledky úměrné schopnostem a nadání žáků, v průběhu výuky seznamují žáky s více možnostmi řešení problémů a osvojení si učiva, učí žáky rozlišovat podstatné od nepodstatného, učí žáky organizovat si práci, umět zareagovat i v časové tísni, pomáhají žákovi hledat metody učení pro něho vhodné, upozorňují na důležitost vzdělání v životě, vedou žáky k práci s různými zdroji (encyklopedie, počítač, ), ponechávají žákovi určitou volnost ve výběru informací k aktuálnímu učivu, umožňují prezentaci nových poznatků před ostatními, 8

9 vedou ke schopnosti kritického zhodnocení informací, jejich ověřování z různých zdrojů (informace z médií, knih, ), dbají na znalost a správné používání symbolů, termínů a znaků, lpí na tom, aby si žák pod symbolem, termínem nebo znakem představoval jeho "význam", využívají mezipředmětových vztahů, odvolávají se na učivo z jiných předmětů, dbají na návaznost učiva, zadávají úkoly spojené s praxí a využívají propojení učiva se skutečným životem, učí žáky utvářet si na základě získaných informací a vztahů mezi nimi vlastní názor, učí žáky umění vlastní názor obhájit, správně argumentovat a podložit ho fakty, často demonstrují, nechávají žáky samostatně uvažovat nad předvedeným, získané výsledky nejdříve zpracovávají sami a ukazují je žákům, postupně jim nechávají stále větší díl práce, motivují žáky (úspěchy jiných lidí, uplatněním na pracovním trhu, ), vedou žáky k samostatnosti, hodnotí práci žáků, chválí je, dopřávají jim zažít pocit úspěšnosti, nechávají žáky sebehodnotit, vedou žáky k tomu, aby se při neúspěchu nevzdávali a pokusili se zdokonalit. Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák: (problém, tj. řešit problém) vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému, samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy, ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. 9

10 Na konci 5. ročníku žák: sám nebo ve spolupráci s učitelem problém pojmenuje, sám nebo ve spolupráci s učitelem určí, koho a čeho se problém týká, odhadne, co problém způsobuje, rozpozná, zda se již setkal s podobným problémem, při řešení jednoduchého problému předvídá, jaké situace by mohly nastat, vytváří a využívá vizuální znázornění jednoduchého problému, posoudí/zjistí, zda může jednoduchý/známý problém vyřešit s tím, co ví, navrhne možnosti, kterých by při řešení mohl použít, vybírá nejvhodnější řešení z navržených možností a obhájí je, samostatně nebo s pomocí učitele postupuje systematicky při řešení jednoduchého problému, pokračuje v hledání řešení, i když byl napoprvé neúspěšný, nečeká na hotová řešení a začíná řešit problém sám či s menší pomocí, rozpozná a uvědomí si s menší pomocí spolužáka nebo učitele chybu v řešení a opraví ji, samostatně nebo s pomocí učitele či spolužáků vyvozuje závěry z poznatků získaných prostřednictvím jednoduchého experimentu využije výsledná řešení v konkrétních situacích. Co dělají učitelé: seznamují žáky s obecně platnými normami (kritérii) a možnostmi získávání informací, vedou k rozpoznání a správnému výběru základních a podstatných informací, učí žáky třídit informace na obecně platné a použitelné (aplikovatelné) v širších souvislostech, učí rozpoznat problém jako překážku k dosažení cíle a pojmenovat ji a určit příčinu, cvičí pozornost, učí žáky zachytit odlišnosti (tabulkou, grafem, schématem), pomáhají vybírat vhodné postupy, vedou ke správné organizaci práce a k samostatnosti při práci, spojují školu s praxí, podporují zdravé sebevědomí, nešetří chválou a vhodně motivují, učí žáky používat správné strategie a rozhodnout se o správném postupu řešení, respektují žákův názor a rozhodnutí, 10

11 vedou k provádění zkoušky správnosti řešením, dosazením či přenosem do konkrétní situace, umožňují kontrolovanou chybu (pokus a omyl), učí sebehodnocení a sebekritice, vedou k zaznamenávání sebehodnocení, učí přijímat vnější hodnocení, vedou ke zvažování kladů a záporů, vychází ze známého, přidávají neznámé a snaží se dovést k řešení, učí žáky správně argumentovat, oponovat a vyslovovat názory ve správnou dobu a správným způsobem, vedou k tomu, aby žák zaujal ke svým činům správný postoj. Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: (komunikace, tj. komunikovat) formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění, využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem, využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. Na konci 5. ročníku žák: v textu, promluvě či jiném záznamu najde ty myšlenky a místa, která jsou vzhledem k zadanému úkolu klíčové, a stručně je shrne, v různých zdrojích, které má k dispozici, najde informace, které souvisejí s tématem, o němž s učitelem a spolužáky diskutují, k získávání a výměně informací využije základní funkce informačních a komunikačních prostředků a technologií, používá správné termíny a výstižné výrazy, které souvisejí s daným tématem; vysvětlí ostatním termín, který použil, při popisu situací nebo vyprávění příběhu ze života postupuje chronologicky od začátku do konce, najde příčiny a následky dané situace a popíše je, pro jednotlivce i pro celou třídu srozumitelně vysloví svou myšlenku, shrne nejdůležitější informace, rozlišuje, zda mluví se svým vrstevníkem (dítětem) nebo dospělým, se známým nebo neznámým člověkem a přizpůsobí tomu svou mluvu, 11

12 mluví nahlas a zřetelně, přímo k adresátům, vyslechne druhého, aniž by ho zbytečně přerušoval; udržuje s mluvčím oční kontakt, když něčemu nerozumí, zeptá se, jak to mluvčí myslel, když s druhým nesouhlasí, řekne mu to tak, aby ho neurazil, zformuluje, proč nesouhlasí, přihlásí se o slovo, řídí se pravidly diskuse, která si se skupinou dohodl, v diskusi mluví tak, aby mu ostatní rozuměli, různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky, popisuje, co se mu nelíbí na názoru či výsledku práce druhé osoby, nikoli na osobě samotné, je ochoten svůj názor změnit na základě nových informací, pokud je pro něj nějaká komunikace nepříjemná a má pocit, že ho chce někdo o něčem proti jeho vůli přesvědčit, podle situace s ním odmítne komunikaci, popřípadě vyhledá pomoc u staršího spolužáka nebo u dospělého, spolupodílí se na utváření pravidel komunikace ve třídě. Co dělají učitelé: vedou žáky k samostatnému myšlení, učí je vhodně interpretovat hlavní myšlenku, učí žáky uspořádat informace do systému a odlišit podstatné od vedlejšího, učí vhodnou formou zaznamenat své myšlenky, seřadit je a uspořádat v logickém sledu, učí je získané informace zpracovat a prezentovat, vedou žáky ke srozumitelnému a pečlivému vyslovování a ke kultuře řeči, učí je vyjadřovat se vlastními slovy a vhodně klást otázky, rozvíjí slovní zásobu o nové pojmy, učí žáky naslouchat, nezasahovat do projevu mluvčího a nechat mluvčího dokončit myšlenku, vedou je k zapamatování si slyšeného, vedou žáky k toleranci, učí je vstřícně komunikovat se svým okolím, kultivovaně se domlouvat a vyjednávat, vstupovat do kontaktů s druhými lidmi, učí je navzájem respektovat a komunikovat mezi sebou, vedou k tomu, aby se žák uměl vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky, učí je vzájemné nonverbální komunikaci a reagování na pocity druhého, učí dávat jasně najevo svůj souhlas a nesouhlas, svoje zaujetí, rozpoznat manipulaci a reakci na ni, 12

13 učí dávat najevo svá rozhodnutí s přihlédnutím k daným pravidlům, učí respektovat názory druhých, učí rozpoznat problém a jeho podstatu, vést k možnému řešení problému s použitím pravidel, učí vhodně používat argumenty a problém pojmenovat, učí znát svá práva a nebát se na ně upozornit, vedou k sebereflexi a kritickému zhodnocení výsledků své práce, učí žáky čtenářským dovednostem, seznámí je s různými texty (umělecké, odborné, publicistické ), vedou žáky k systematické práci s texty, k orientaci v nich a shrnutí nejdůležitějších informací, rozvíjí vizuální přemýšlení (grafy, mapy, diagramy, přehledy), učí žáky vhodně informace hledat, vybírat a použít pro zadaný úkol, učí je informace zpracovat a prezentovat, vést si efektivně svoji vlastní dokumentaci, učí využívat teoretických poznatků v praxi, vedou je k pružné reakci na rozvoj informačních a komunikačních technologií, učí komunikovat v cizím jazyce, používat komunikativní dovednosti k dalšímu studiu. Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák: (osobnost) účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Na konci 5. ročníku žák: než začne pracovat, probere vlastními slovy s ostatními ve skupině zadaný úkol, 13

14 rozdělí si ve skupině role, které jsou v zadání vymezeny, případně použije známé role, dodržuje termín splnění úkolu dohodnutý s učitelem, spolupodílí se na vytváření pravidel spolupráce, dodržuje domluvená pravidla, upozorní na jejich porušení, plní jednoduché úkoly s menším počtem kroků, plní jasné role s návodem, a dotahuje je do konce, rozpozná, že je jednoduchý úkol hotov, při potížích se svou částí práce hledá pomoc nejprve u spolužáků, nakonec u učitele, v případě potřeby nabízí svou pomoc - ochotně vyhoví při žádosti o pomoc, postará se o hotové dílo v rámci zadání nebo na pokyn učitele, po dobu práce udržuje pracovní pořádek, po skončení práce se v čase vymezeném učitelem nebo pravidly postará o úklid, ze zadaných hledisek sleduje práci celé skupiny, jednotlivců i sebe a hodnotí ji podle modelu, s pomocí pracovního listu nebo kritérií připravených učitelem, vyslovuje své ocenění nápadů a práce druhých dříve než kritiku, raduje se z úspěchu celé skupiny, neodmítá ani nekritizuje nápady, dokud nejsou prozkoumány, neposmívá se, reaguje na informaci a nikoli na osobu, z nabídky úkolů si vybere takové, které dokáže splnit sám nebo s pomocí skupiny, vyslechne, co mu druzí nebo učitel o jeho práci říkají, radí se s učitelem, jak zlepšit své další jednání, pokud jedná impulsivně a nezvládne své jednání, omluví se za to, že nezvládl své emoce. Co dělají učitelé: sledují a zajišťují zapojení všech žáků ve skupině, definují a formulují pravidla práce skupiny spolu se žáky, vedou žáky k účelnému rozdělení rolí, spolupráci a zodpovědnosti, učí žáky vnímat pozici každého jedince ve skupině, svoji pozici a roli ve skupině přijmout, učí žáky zvolit vhodné postupy k řešení problémů, učí žáky pravidlům diskuse (naslouchání, vyslovení vlastního názoru, umění přihlásit se bez obav o slovo, obhájení svého názoru), dbají na využití žákových možností, schopností, znalostí a dovedností, sledují, aby se žák nepodceňoval ani nepřeceňoval, posilují zdravé sebevědomí, 14

15 vedou žáky k uvědomování si svých předností i nedostatků, případné nedostatky pomáhají žákům odstranit, sebedůvěru v žácích posilují, oceňují žákovy přednosti a klady a učí je využívat jich v reálném životě, vedou žáky k reálnému sebehodnocení a sebekritice, oceňují žákovo poučení se a vyvození závěrů z dané situace, učí žáky ctít zkušenosti nabyté věkem a využívat životních zkušeností v reálném životě, věcně poukazují na zkušenosti některých spolužáků, vedou žáky k toleranci, upevňují a rozvíjejí základní pravidla společenského chování, učí žáky navazovat, vnímat a respektovat mezilidské vztahy, oceňují u žáků nezištné poskytnutí pomoci a vyzvedají žáky, kteří si bez obav dokáží o pomoc říci, požádat. Kompetence občanské (občan) Na konci základního vzdělávání žák: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu, rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit, chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. Na konci 5. ročníku žák: vyslechne názor druhých až do konce, zdržuje se odsuzujících komentářů, neposmívá se, emocím druhých se neposmívá, nedělá opovržlivé poznámky, nevyjadřuje se pohrdavě nebo s předsudky o skupinách lidí nebo jejich příslušnících, s pomocí dospělého vytváří a formuluje pravidla soužití jednotlivého společenství (třída, kroužek), 15

16 dodržuje stanovená pravidla nebo přijímá důsledky vyplývající z jejich nedodržení, chová se tak, aby důsledky jeho chování neomezovaly druhé lidi a nepoškozovaly prostředí, v konfliktní situaci navrhuje, jak by bylo vhodné jednat - připomíná pravidla soužití, nezahajuje vážné útoky na druhé a neúčastní se jich, neponižuje druhé, snaží se získat pomoc pro napadeného spolužáka, všímá si křivdy, neoplácí, pomáhá spolužákům, i když nejsou kamarádi, učiteli, rodičům, bližním, pod vedením dospělých promýšlí možnosti pomoci druhým, navrhuje, co konkrétního by třída mohla podniknout, aby byl odstraněn některý nežádoucí jev či nešvar, nad návrhy ostatních o společných záležitostech uvažuje a neodmítá je, podává své osobní návrhy k diskusi a zvážení, s pomocí učitele posuzuje, jak v reálné životní situaci, kterou prožil, byla respektována nebo porušována jeho práva, pokud nezná důvody pro to, co je mu jako dítěti zakázáno nebo mu není dopřáno, požádá o vysvětlení a to trpělivě vyslechne a respektuje, zná telefonní čísla, místa nebo osoby pro přivolání pomoci, ví, jak přivolá pomoc, případně ji poskytne, v kritických situacích bez zmatku počká na instrukce, nebo si najde vhodnou osobu, která mu pomůže, vyhýbá se známým nebezpečím v okolí bydliště a školy, řídí se radami a doporučeními dospělých v tom, jak předcházet rizikům, osobní vztah k prostoru, kde žije, projevuje znalostí místa, neničením památek, výzdoby, přírody, užitných objektů, ke hře i spolupráci přijímá ostatní a nikoho neodmítá, Co dělají učitelé: respektují odlišné názory svých žáků a kolegů a vedou k tomu také žáky, nesoudí nikoho podle vzhledu a vedou k tomu i žáky, snaží se na každém najít to nejlepší a následně přednosti každého vyzdvihují, vcítí se do situace druhých, odmítají útlak a hrubé zacházení, dokáží se postavit proti násilí a zastat se slabšího, handicapovaného, šikanovaného, oceňují správné chování, svým příkladem nenásilně žáky vychovávají, tj. povzbuzují a motivují, vyhledávají nebo navozují modelové situace, při kterých je schopnost empatie důležitá, seznamují žáky s jejich právy a povinnostmi (školní řád), 16

17 dbají na dodržování práv a plnění povinností, spolupracují při vytváření třídních pravidel a vedou děti k jejich dodržování, pomáhají zaujmout žákovi místo v třídním kolektivu, vedou žáky k aktivnímu jednání, k zodpovědnosti za jejich činy, rozebírají motivy, naslouchají různým názorům žáků na danou situaci, řeší společně se žáky danou situaci, vysvětlují a pomáhají žákům nalézt správná řešení, snaží se spravedlivě posoudit a pak jednat, rozebírají jednání žáků, poukazují na vhodné a nevhodné chování, naslouchají problémům žáků, radí jim, pomáhají žákům zvednout sebevědomí v aktivitách jim blízkých, a tak zažívat pocit úspěchu, učí žáky srozumitelně se vyjadřovat a obhajovat názory, jasně formulovat požadavky, podněcují spolupráci mezi žáky, všímají si chování žáků, učí je klidnému jednání, chovají se tak, aby měli důvěru žáků, učí žáky zásadám první pomoci při úrazech, učí žáky telefonní čísla, kterých je možno využít v případě ohrožení života nebo zdraví, učí žáky dopravním předpisům, působí v oblasti protidrogové prevence, vychovávají žáky k nekuřáctví, jdou v tomto směru příkladem, seznamují je se škodlivostí kouření, seznamují žáky s lidmi různých společenství, vyzdvihují jejich tradice a hodnoty, seznamují žáky se společenskými normami jiných kultur, seznamují žáky s naší historií a vedou je k pochopení tradic a kořenů, seznamují žáky s památkami, vybranými uměleckými díly a umělci, vedou žáky k pochopení umění a jeho smyslu a hodnotě, oceňují tvořivý (živý, originální, otevřený) přístup k činnostem, vedou žáky k estetickému vnímání přírody, pozitivnímu citovému vztahu k životnímu prostředí ve svém okolí a k přírodě vůbec, k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, informují o nejzákladnějších možnostech jednotlivce k ochraně přírodního prostředí, rozvíjí odpovědnost za kvalitu životního prostředí, 17

18 vytváří návyky a rozvíjí postoje vedoucí k ochraně životního prostředí, učí využívat šetrně energetické zdroje, seznamují s pravidly třídění odpadu, sběru papíru, recyklace, vedou žáky k vědomí souvislosti vlastního životního stylu s problémy životního prostředí a jejich řešením, důvěře ve vlastní síly při řešení těchto problémů, seznamují žáky se zdravým životním stylem, učí sestavovat správný jídelníček, informují žáky o dění v obci a podporují jejich zájem o toto dění, umožňují žákům přípravu akcí s účastí veřejnosti, informují o zajímavých kulturních akcích, filmech, divadelních představeních, organizují sportovní aktivity, vedou kroužky, podporují a oceňují účast žáků v soutěžích, podporují mimoškolní činnost a informují o ní. Kompetence pracovní (práce) Na konci základního vzdělávání žák: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky, přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření, orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení. Na konci 5. ročníku žák: naplánuje s pomocí učitele dílčí činnosti nutné ke splnění úkolu a s pomocí učitele stanoví čas na jejich realizaci, reflektuje, zda měl dost nebo málo času na práci a jak čas využil, pracuje podle osvědčeného postupu či jednoduchého návodu, pokud si neví rady, požádá o pomoc spolužáka či učitele, přehledně zaznamená, popřípadě vysvětlí, svůj pracovní postup, 18

19 při práci sleduje termín splnění úkolu, zohlední doporučení ohledně dodržení termínu, pracuje úsporně (šetří materiál, elektrickou energii apod.), pod vedením učitele dodržuje bezpečnostní pravidla při práci, dílčí činnosti s pomocí učitele průběžně porovnává, s pomocí učitele či spolužáků zhodnotí podle předem stanovených kritérií práci ostatních i vlastní, na základě hodnocení celé práce pojmenuje příčiny úspěchu i neúspěchu, s pomocí učitele navrhne úpravy, co by mohl příště udělat lépe a čeho se naopak držet, s pomocí učitele zjišťuje, jaký vliv mají výrobní postupy, které používá, na kvalitu životního prostředí, uvědomuje si, jaké pracovní činnosti ho těší, jaké mu jdou dobře, lépe než jiné, poznává různé obory lidského konání a vysvětlí jejich význam, získává informace o různých profesích a učí se v nich orientovat, poznává možnosti uplatnění vlastních schopností a dovedností a využívá je v různých činnostech. Co dělají učitelé: podrobně žáky seznamují s danými materiály a nástroji tak, aby je uměli pojmenovat, učí žáky vhodně tyto nástroje použít vzhledem k danému materiálu, pomáhají při plánování pracovního postupu, učí žáky vhodně vybrat správné pracovní postupy, pracovní podmínky a také materiály, vedou žáky ke správné organizaci práce, pomáhají adekvátně zhodnotit odvedenou práci, učí žáky vyvodit obecné závěry, vedou žáky k pořádku na pracovišti, dohlíží na dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce, učí žáky umět poskytnout první pomoc při úrazu, učitelé žáky vhodně motivují a vedou k samostatnému rozhodování, vedou žáky k zodpovědnosti a samostatnosti při plnění svých pracovních povinností, vyzdvihují u žáků kvalitně odvedenou práci, pomáhají aplikovat znalosti v konkrétních situacích, dbají na kvalitu práce, kterou žáci odvedli a včasné odevzdání, seznamují žáky s praktickými životními situacemi, 19

20 pomáhají žákům při definování pojmů zdraví a zdravý životní styl, podněcují žáky k zaujmutí zodpovědného přístupu ke svému zdraví, rozvíjí u žáků schopnost odhadnout případná rizika a rozlišovat škodlivé vlivy na jejich zdraví, vedou žáky k osvojení společenských návyků a pravidel chování, učí žáky správně definovat životní prostředí a chápat vazby mezi člověkem a jeho životním prostředím, rozvíjí u žáků schopnost objasnit příčiny znečištění životního prostředí, podněcují žáky ke konkrétním činnostem vedoucích k vylepšení životního prostředí, učitelé u žáků podporují vlastní tvořivost a tvorbu, podporují u žáků kladný vztah ke kultuře jako takové s důrazem na kultury jiných národů, učí vnímat žáky mezipředmětové vazby, vyzdvihují praktické stránky jednotlivých vzdělávacích oblastí, rozvíjí u žáků schopnost adekvátně odhadnout své schopnosti, možnosti a hranice, podněcují u žáků schopnost obhájit svá stanoviska, podněcují u žáků schopnost přijímat důsledky svých činů a jednání a být za ně zodpovědný, podporují u žáků zdravou soutěživost, rozvíjí schopnost stanovit si své vlastní cíle Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním znevýhodněním (specifické poruchy učení a chování) a sociálním nevýhodněním. Jedná se také o žáky mimořádně nadané. Při práci s těmito žáky je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a poradenského pracoviště (dále jen poradna). Aby vzdělávání těchto žáků bylo úspěšné, je nezbytné zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků. Velký význam má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou. Mezi zásady komunikace učitele s rodičem patří vytvoření klidné atmosféry, věnovat rozhovoru dostatek času, žáka pochválit a vyjádřit míru zlepšení, popsat daný problém (jevy, situace, chování), uvést zdroj informace a konkrétní příklad, objasnit své stanovisko, rozebrat s rodiči celý problém, snažit se jim poradit či nabídnout pomoc, zopakovat "pravidla hry". 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola Proseč, okres Chrudim IČO: 75018772 Adresa školy: ZŠ Proseč IZO: 102 142

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje - 1 - Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@email.cz

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - 1 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 3 2.1.Charakteristika školy 3 2.2.Charakteristika ŠVP 4 2.3.Výchovné a vzdělávací strategie 5 2.4. Začlenění průřezových témat 11 3.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Lukovská škola Základní škola Lukov, 2012 strana 1 Obsah : 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost a velikost školy 2.2 Historie

Více