Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

2 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovně vzdělávací strategie Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Průřezová témata Servisní služby Učební plán Charakteristika předmětů Český jazyk Anglický jazyk Matematika Práce s počítačem Prvouka Hudební výchova Tvořivé činnosti Tělesná výchova Hodnocení žáků Závěrečná ustanovení

3 1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP): Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše motto: Život je jako pestrá paleta barev, záleží na nás, jaké barvy namícháme. Údaje o škole: Název školy: Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavní 36, Rajhradice, Rajhrad IZO: IČO: Jméno ředitele: Mgr. Blanka Prišťová Kontakty: Tel: Web: Zřizovatel: Název: Obec Rajhradice Adresa: Krátká 379, Rajhradice, Rajhrad Kontakty: Tel: Web: Platnost dokumentu: Datum: od razítko podpis ředitele 3

4 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy Základní škola Rajhradice je vesnickou školou s více než stoletou tradicí. Škola má tři třídy pro žáky 1. stupně (1. 5. r.) z Rajhradic a okolních obcí. Kapacita školy činí 100 žáků a je naplněna průměrným počtem 50 žáků. Škola sdružuje i školní družinu (kapacita 25 žáků) Podmínky školy Škola je umístěna u hlavní silnice. Je budovou staršího ražení, která je zřizovatelem dle finančních možností rekonstruována a udržována. Interiér školy je barevný, kdy barvy reprezentují zaměření školy. Je dostatečně vybaven moderním nábytkem i učebními pomůckami. Ve všech učebnách jsou umístěny interaktivní tabule. V jedné učebně jsou počítače pro využívání výukového softwaru přímo ve výuce, které jsou současně připojeny k internetu. Pro relaxační a odpočinkovou činnost či menší pohybovou aktivitu je využíván prostor školního dvora Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou školy, pedagogy, u kterých je snaha o 100% kvalifikovanost, a vychovatelkou školní družiny. Ředitelka školy absolvovala specializační studium a působí jako ICT koordinátor. U pedagogických pracovníků je snaha o rozšíření vzdělání na oblast prevence rizikového chování a anglického jazyka s metodikou. Do dalšího vzdělávání se zapojují všechny pracovnice aktivně. Jsou proškolovány taktéž v oblasti práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, v nových vzdělávacích metodách i v oblasti počítačové gramotnosti Charakteristika žáků Ve škole jsou vzděláváni žáci z Rajhradic a okolních obcí (Rajhrad, Opatovice, Blučina, Rebešovice, Holasice, Popovice, Modřice). Škola je otevřená přijetí žáků, jejichž rodiče projeví zájem o vzdělávání v naší škole podle předloženého vzdělávacího programu. V současnosti jsou jednotlivé ročníky naplněny v průměru 10ti žáky. V dlouhodobém výhledu školy (po realizaci nové zástavby) předpokládáme naplnění kolem 15ti žáků. 4

5 2.5. Dlouhodobé projekty Naše škola byla zapojena do projektu EU peníze školám. Pedagogické pracovnice byly v tomto projektu vzdělávány v oblasti čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti. Získanou dovednost při vytváření digitálních učebních materiálů budou i nadále rozvíjet s využitím informačních technologií, které byly do každé učebny pořízeny. Žáci si vytváří pod vedením vyučujících projekty vlastní (dle požadavků, domluvy, momentální potřeby) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek (slovní hodnocení v intervalu dvou měsíců), na společných setkáváních (třídní schůzky, konzultační dny, individuální konzultace), případně em či telefonicky (dle potřeby školy či zákonných zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří a Školní akademii. Spolupracujeme i s mateřskou školou návštěvy předškoláků, divadelní představení pro děti. Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 167 a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. V ní školu zastupuje jeden pedagogický pracovník, rodiče jeden zákonný zástupce a zřizovatele jeden zastupitel. Základem výchovy a vzdělávání žáků je úzká spolupráce s pobočkou PPP Brno v Židlochovicích, popř. s jiným specializovaným pracovištěm dle volby rodičů. Úzký kontakt funguje se zřizovatelem tj. Obcí Rajhradice, který je vzdělávání našich žáků nakloněn, a jehož zájmem je zachování školy v obci. 5

6 3. Charakteristika ŠVP motto: Život je jako pestrá paleta barev, záleží na nás, jaké barvy namícháme Zaměření školy Naše škola poskytuje všeobecné vzdělání bez výrazného zaměření a preferování nějaké vzdělávací oblasti. Jak již vyplývá z našeho motta, škola používá ke vzdělávání motivaci barev. Barvy symbolizují určitou oblast rozvoje žáka po psychické i fyzické stránce. Žáci se s nimi setkávají na označení tříd, malbě stěn, nábytku i při akcích (barevné dny). Jedná se nám o pomyslnou paletu barev, prostřednictvím které jsou žáci vedeni k vyvážené kombinaci těchto barev ve smyslu harmonického rozvoje své osobnosti. Záleží tedy na každém jedinci, jak pestrou paletu si sám vytvoří. Vzdělávací priority lze vyjádřit následovně: červená: pohyb člověk a zdraví fialová: komunikace osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova modrá: psychika člověk a jeho svět, člověk a zdraví šedá: vědění environmentální výchova a výchova demokratického občana zelená: prostředí člověk a jeho svět bílá: volný čas žlutá: estetika umění a kultura oranžová: cit mediální výchova, myšlení v evropských a globálních souvislostech A. Poskytovat základní vzdělání zaměřené na "aktivní" dovednosti žáků. B. Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních aktivitách. C. Podporovat rozvíjení komunikačních dovedností žáků a to v mateřském i cizím jazyce. D. Rozvíjet dětskou osobnost. E. Podporovat estetické cítění žáků. F. Rozvíjet schopnosti nadaných žáků i žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. 6

7 3.2. Výchovně vzdělávací strategie Učitelé používají výchovně vzdělávací strategie (co dělají učitelé) k tomu, aby rozvíjeli klíčové kompetence žáků tj. vědomosti, dovednosti a postoje. To znamená, že vyvíjejí veškerou svoji aktivitu tak, aby u žáků vytvořili pevné základy pro jejich rozvíjení ve všech oblastech na požadované úrovni na konci 5. ročníku. Neopomíjejí ve svém působení požadavky klíčových kompetencí na konci základního vzdělávání (tj. po ukončení 9. ročníku). Výchovné a vzdělávací strategie jsou stanoveny v učebních osnovách. Dochází tedy k propojování klíčových kompetencí se vzdělávacím obsahem. Ten je naplňován výstupy v daných ročnících. Učitelé tedy volí takové efektivní vyučovací metody, které vedou k naplňování výstupů a současně k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. U každé kompetence je uvedeno klíčové slovo. Při hledání významu klíčových slov, jsme se snažili o logickou posloupnost, o provázanost s výstupy, vzdělávacími strategiemi a učivem. Pro lepší orientaci uvádíme shrnutí do tabulky. Klíčová kompetence Klíčové slovo uvozující klíčovou kompetenci Výklad obsahu klíčového slova k učení učení - učit se Používá učební strategie, které odpovídají jeho možnostem k řešení problémů problém - řešit problém Nalézá vhodné postupy pro vyřešení problému. komunikativní komunikace - komunikovat Dorozumívá se s ostatními lidmi a porozumí informacím. sociální a personální osobnost - spolupracovat Dohodne se o práci, jejím průběhu a výsledcích. občanské občan Dodržuje společností dohodnuté normy - pravidla pracovní práce Plní zadané úkoly podle svého osobnostního maxima. Kompetence k učení (učení tj. učit se) Na konci základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení, vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na 7

8 základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy, samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. Na konci 5. ročníku žák: ví, že se lze učit různými způsoby; s pomocí učitele zkouší a vyhodnocuje, které způsoby mu vyhovují, ve škole dodržuje přestávky a nevyplňuje je doháněním zameškané práce nebo domácích úkolů, aktivně vstupuje do výuky: je-li pro něho probírané učivo málo srozumitelné, obtížné či naopak příliš jednoduché, nebojí se zeptat či požádat o vysvětlení, přizpůsobí se různým výukovým aktivitám dle zadání učitele, vysvětlí a uvede příklady, jak může konkrétní učivo, informace nebo dovednost z výuky hodit v jeho životě, vyhledává podporu, radu a pomoc, v případě, že ji potřebuje, nezlehčuje nepříznivé hodnocení ze strany učitele, chápe jej jako podnět k další práci a učení, nevysmívá se ostatním za nesprávné odpovědi; pokud se jí dopustí sám, nevymlouvá se na falešné příčiny, jednoduše popíše, jak pracoval na zadaném úkolu, co ho bavilo, co se mu dařilo, co se mu nedařilo, nebo v čem udělal chybu, vypracuje jednoduchý úkol s využitím nabídnutých informačních zdrojů, propojuje nově získané informace s předešlými zkušenostmi. Co dělají učitelé: požadují výsledky úměrné schopnostem a nadání žáků, v průběhu výuky seznamují žáky s více možnostmi řešení problémů a osvojení si učiva, učí žáky rozlišovat podstatné od nepodstatného, učí žáky organizovat si práci, umět zareagovat i v časové tísni, pomáhají žákovi hledat metody učení pro něho vhodné, upozorňují na důležitost vzdělání v životě, vedou žáky k práci s různými zdroji (encyklopedie, počítač, ), ponechávají žákovi určitou volnost ve výběru informací k aktuálnímu učivu, umožňují prezentaci nových poznatků před ostatními, 8

9 vedou ke schopnosti kritického zhodnocení informací, jejich ověřování z různých zdrojů (informace z médií, knih, ), dbají na znalost a správné používání symbolů, termínů a znaků, lpí na tom, aby si žák pod symbolem, termínem nebo znakem představoval jeho "význam", využívají mezipředmětových vztahů, odvolávají se na učivo z jiných předmětů, dbají na návaznost učiva, zadávají úkoly spojené s praxí a využívají propojení učiva se skutečným životem, učí žáky utvářet si na základě získaných informací a vztahů mezi nimi vlastní názor, učí žáky umění vlastní názor obhájit, správně argumentovat a podložit ho fakty, často demonstrují, nechávají žáky samostatně uvažovat nad předvedeným, získané výsledky nejdříve zpracovávají sami a ukazují je žákům, postupně jim nechávají stále větší díl práce, motivují žáky (úspěchy jiných lidí, uplatněním na pracovním trhu, ), vedou žáky k samostatnosti, hodnotí práci žáků, chválí je, dopřávají jim zažít pocit úspěšnosti, nechávají žáky sebehodnotit, vedou žáky k tomu, aby se při neúspěchu nevzdávali a pokusili se zdokonalit. Kompetence k řešení problémů Na konci základního vzdělávání žák: (problém, tj. řešit problém) vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností, vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému, samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy, ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí. 9

10 Na konci 5. ročníku žák: sám nebo ve spolupráci s učitelem problém pojmenuje, sám nebo ve spolupráci s učitelem určí, koho a čeho se problém týká, odhadne, co problém způsobuje, rozpozná, zda se již setkal s podobným problémem, při řešení jednoduchého problému předvídá, jaké situace by mohly nastat, vytváří a využívá vizuální znázornění jednoduchého problému, posoudí/zjistí, zda může jednoduchý/známý problém vyřešit s tím, co ví, navrhne možnosti, kterých by při řešení mohl použít, vybírá nejvhodnější řešení z navržených možností a obhájí je, samostatně nebo s pomocí učitele postupuje systematicky při řešení jednoduchého problému, pokračuje v hledání řešení, i když byl napoprvé neúspěšný, nečeká na hotová řešení a začíná řešit problém sám či s menší pomocí, rozpozná a uvědomí si s menší pomocí spolužáka nebo učitele chybu v řešení a opraví ji, samostatně nebo s pomocí učitele či spolužáků vyvozuje závěry z poznatků získaných prostřednictvím jednoduchého experimentu využije výsledná řešení v konkrétních situacích. Co dělají učitelé: seznamují žáky s obecně platnými normami (kritérii) a možnostmi získávání informací, vedou k rozpoznání a správnému výběru základních a podstatných informací, učí žáky třídit informace na obecně platné a použitelné (aplikovatelné) v širších souvislostech, učí rozpoznat problém jako překážku k dosažení cíle a pojmenovat ji a určit příčinu, cvičí pozornost, učí žáky zachytit odlišnosti (tabulkou, grafem, schématem), pomáhají vybírat vhodné postupy, vedou ke správné organizaci práce a k samostatnosti při práci, spojují školu s praxí, podporují zdravé sebevědomí, nešetří chválou a vhodně motivují, učí žáky používat správné strategie a rozhodnout se o správném postupu řešení, respektují žákův názor a rozhodnutí, 10

11 vedou k provádění zkoušky správnosti řešením, dosazením či přenosem do konkrétní situace, umožňují kontrolovanou chybu (pokus a omyl), učí sebehodnocení a sebekritice, vedou k zaznamenávání sebehodnocení, učí přijímat vnější hodnocení, vedou ke zvažování kladů a záporů, vychází ze známého, přidávají neznámé a snaží se dovést k řešení, učí žáky správně argumentovat, oponovat a vyslovovat názory ve správnou dobu a správným způsobem, vedou k tomu, aby žák zaujal ke svým činům správný postoj. Kompetence komunikativní Na konci základního vzdělávání žák: (komunikace, tj. komunikovat) formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje, rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění, využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem, využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. Na konci 5. ročníku žák: v textu, promluvě či jiném záznamu najde ty myšlenky a místa, která jsou vzhledem k zadanému úkolu klíčové, a stručně je shrne, v různých zdrojích, které má k dispozici, najde informace, které souvisejí s tématem, o němž s učitelem a spolužáky diskutují, k získávání a výměně informací využije základní funkce informačních a komunikačních prostředků a technologií, používá správné termíny a výstižné výrazy, které souvisejí s daným tématem; vysvětlí ostatním termín, který použil, při popisu situací nebo vyprávění příběhu ze života postupuje chronologicky od začátku do konce, najde příčiny a následky dané situace a popíše je, pro jednotlivce i pro celou třídu srozumitelně vysloví svou myšlenku, shrne nejdůležitější informace, rozlišuje, zda mluví se svým vrstevníkem (dítětem) nebo dospělým, se známým nebo neznámým člověkem a přizpůsobí tomu svou mluvu, 11

12 mluví nahlas a zřetelně, přímo k adresátům, vyslechne druhého, aniž by ho zbytečně přerušoval; udržuje s mluvčím oční kontakt, když něčemu nerozumí, zeptá se, jak to mluvčí myslel, když s druhým nesouhlasí, řekne mu to tak, aby ho neurazil, zformuluje, proč nesouhlasí, přihlásí se o slovo, řídí se pravidly diskuse, která si se skupinou dohodl, v diskusi mluví tak, aby mu ostatní rozuměli, různými způsoby vyjádří své názory, pocity a myšlenky, popisuje, co se mu nelíbí na názoru či výsledku práce druhé osoby, nikoli na osobě samotné, je ochoten svůj názor změnit na základě nových informací, pokud je pro něj nějaká komunikace nepříjemná a má pocit, že ho chce někdo o něčem proti jeho vůli přesvědčit, podle situace s ním odmítne komunikaci, popřípadě vyhledá pomoc u staršího spolužáka nebo u dospělého, spolupodílí se na utváření pravidel komunikace ve třídě. Co dělají učitelé: vedou žáky k samostatnému myšlení, učí je vhodně interpretovat hlavní myšlenku, učí žáky uspořádat informace do systému a odlišit podstatné od vedlejšího, učí vhodnou formou zaznamenat své myšlenky, seřadit je a uspořádat v logickém sledu, učí je získané informace zpracovat a prezentovat, vedou žáky ke srozumitelnému a pečlivému vyslovování a ke kultuře řeči, učí je vyjadřovat se vlastními slovy a vhodně klást otázky, rozvíjí slovní zásobu o nové pojmy, učí žáky naslouchat, nezasahovat do projevu mluvčího a nechat mluvčího dokončit myšlenku, vedou je k zapamatování si slyšeného, vedou žáky k toleranci, učí je vstřícně komunikovat se svým okolím, kultivovaně se domlouvat a vyjednávat, vstupovat do kontaktů s druhými lidmi, učí je navzájem respektovat a komunikovat mezi sebou, vedou k tomu, aby se žák uměl vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky, učí je vzájemné nonverbální komunikaci a reagování na pocity druhého, učí dávat jasně najevo svůj souhlas a nesouhlas, svoje zaujetí, rozpoznat manipulaci a reakci na ni, 12

13 učí dávat najevo svá rozhodnutí s přihlédnutím k daným pravidlům, učí respektovat názory druhých, učí rozpoznat problém a jeho podstatu, vést k možnému řešení problému s použitím pravidel, učí vhodně používat argumenty a problém pojmenovat, učí znát svá práva a nebát se na ně upozornit, vedou k sebereflexi a kritickému zhodnocení výsledků své práce, učí žáky čtenářským dovednostem, seznámí je s různými texty (umělecké, odborné, publicistické ), vedou žáky k systematické práci s texty, k orientaci v nich a shrnutí nejdůležitějších informací, rozvíjí vizuální přemýšlení (grafy, mapy, diagramy, přehledy), učí žáky vhodně informace hledat, vybírat a použít pro zadaný úkol, učí je informace zpracovat a prezentovat, vést si efektivně svoji vlastní dokumentaci, učí využívat teoretických poznatků v praxi, vedou je k pružné reakci na rozvoj informačních a komunikačních technologií, učí komunikovat v cizím jazyce, používat komunikativní dovednosti k dalšímu studiu. Kompetence sociální a personální Na konci základního vzdělávání žák: (osobnost) účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Na konci 5. ročníku žák: než začne pracovat, probere vlastními slovy s ostatními ve skupině zadaný úkol, 13

14 rozdělí si ve skupině role, které jsou v zadání vymezeny, případně použije známé role, dodržuje termín splnění úkolu dohodnutý s učitelem, spolupodílí se na vytváření pravidel spolupráce, dodržuje domluvená pravidla, upozorní na jejich porušení, plní jednoduché úkoly s menším počtem kroků, plní jasné role s návodem, a dotahuje je do konce, rozpozná, že je jednoduchý úkol hotov, při potížích se svou částí práce hledá pomoc nejprve u spolužáků, nakonec u učitele, v případě potřeby nabízí svou pomoc - ochotně vyhoví při žádosti o pomoc, postará se o hotové dílo v rámci zadání nebo na pokyn učitele, po dobu práce udržuje pracovní pořádek, po skončení práce se v čase vymezeném učitelem nebo pravidly postará o úklid, ze zadaných hledisek sleduje práci celé skupiny, jednotlivců i sebe a hodnotí ji podle modelu, s pomocí pracovního listu nebo kritérií připravených učitelem, vyslovuje své ocenění nápadů a práce druhých dříve než kritiku, raduje se z úspěchu celé skupiny, neodmítá ani nekritizuje nápady, dokud nejsou prozkoumány, neposmívá se, reaguje na informaci a nikoli na osobu, z nabídky úkolů si vybere takové, které dokáže splnit sám nebo s pomocí skupiny, vyslechne, co mu druzí nebo učitel o jeho práci říkají, radí se s učitelem, jak zlepšit své další jednání, pokud jedná impulsivně a nezvládne své jednání, omluví se za to, že nezvládl své emoce. Co dělají učitelé: sledují a zajišťují zapojení všech žáků ve skupině, definují a formulují pravidla práce skupiny spolu se žáky, vedou žáky k účelnému rozdělení rolí, spolupráci a zodpovědnosti, učí žáky vnímat pozici každého jedince ve skupině, svoji pozici a roli ve skupině přijmout, učí žáky zvolit vhodné postupy k řešení problémů, učí žáky pravidlům diskuse (naslouchání, vyslovení vlastního názoru, umění přihlásit se bez obav o slovo, obhájení svého názoru), dbají na využití žákových možností, schopností, znalostí a dovedností, sledují, aby se žák nepodceňoval ani nepřeceňoval, posilují zdravé sebevědomí, 14

15 vedou žáky k uvědomování si svých předností i nedostatků, případné nedostatky pomáhají žákům odstranit, sebedůvěru v žácích posilují, oceňují žákovy přednosti a klady a učí je využívat jich v reálném životě, vedou žáky k reálnému sebehodnocení a sebekritice, oceňují žákovo poučení se a vyvození závěrů z dané situace, učí žáky ctít zkušenosti nabyté věkem a využívat životních zkušeností v reálném životě, věcně poukazují na zkušenosti některých spolužáků, vedou žáky k toleranci, upevňují a rozvíjejí základní pravidla společenského chování, učí žáky navazovat, vnímat a respektovat mezilidské vztahy, oceňují u žáků nezištné poskytnutí pomoci a vyzvedají žáky, kteří si bez obav dokáží o pomoc říci, požádat. Kompetence občanské (občan) Na konci základního vzdělávání žák: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu, rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka, respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit, chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. Na konci 5. ročníku žák: vyslechne názor druhých až do konce, zdržuje se odsuzujících komentářů, neposmívá se, emocím druhých se neposmívá, nedělá opovržlivé poznámky, nevyjadřuje se pohrdavě nebo s předsudky o skupinách lidí nebo jejich příslušnících, s pomocí dospělého vytváří a formuluje pravidla soužití jednotlivého společenství (třída, kroužek), 15

16 dodržuje stanovená pravidla nebo přijímá důsledky vyplývající z jejich nedodržení, chová se tak, aby důsledky jeho chování neomezovaly druhé lidi a nepoškozovaly prostředí, v konfliktní situaci navrhuje, jak by bylo vhodné jednat - připomíná pravidla soužití, nezahajuje vážné útoky na druhé a neúčastní se jich, neponižuje druhé, snaží se získat pomoc pro napadeného spolužáka, všímá si křivdy, neoplácí, pomáhá spolužákům, i když nejsou kamarádi, učiteli, rodičům, bližním, pod vedením dospělých promýšlí možnosti pomoci druhým, navrhuje, co konkrétního by třída mohla podniknout, aby byl odstraněn některý nežádoucí jev či nešvar, nad návrhy ostatních o společných záležitostech uvažuje a neodmítá je, podává své osobní návrhy k diskusi a zvážení, s pomocí učitele posuzuje, jak v reálné životní situaci, kterou prožil, byla respektována nebo porušována jeho práva, pokud nezná důvody pro to, co je mu jako dítěti zakázáno nebo mu není dopřáno, požádá o vysvětlení a to trpělivě vyslechne a respektuje, zná telefonní čísla, místa nebo osoby pro přivolání pomoci, ví, jak přivolá pomoc, případně ji poskytne, v kritických situacích bez zmatku počká na instrukce, nebo si najde vhodnou osobu, která mu pomůže, vyhýbá se známým nebezpečím v okolí bydliště a školy, řídí se radami a doporučeními dospělých v tom, jak předcházet rizikům, osobní vztah k prostoru, kde žije, projevuje znalostí místa, neničením památek, výzdoby, přírody, užitných objektů, ke hře i spolupráci přijímá ostatní a nikoho neodmítá, Co dělají učitelé: respektují odlišné názory svých žáků a kolegů a vedou k tomu také žáky, nesoudí nikoho podle vzhledu a vedou k tomu i žáky, snaží se na každém najít to nejlepší a následně přednosti každého vyzdvihují, vcítí se do situace druhých, odmítají útlak a hrubé zacházení, dokáží se postavit proti násilí a zastat se slabšího, handicapovaného, šikanovaného, oceňují správné chování, svým příkladem nenásilně žáky vychovávají, tj. povzbuzují a motivují, vyhledávají nebo navozují modelové situace, při kterých je schopnost empatie důležitá, seznamují žáky s jejich právy a povinnostmi (školní řád), 16

17 dbají na dodržování práv a plnění povinností, spolupracují při vytváření třídních pravidel a vedou děti k jejich dodržování, pomáhají zaujmout žákovi místo v třídním kolektivu, vedou žáky k aktivnímu jednání, k zodpovědnosti za jejich činy, rozebírají motivy, naslouchají různým názorům žáků na danou situaci, řeší společně se žáky danou situaci, vysvětlují a pomáhají žákům nalézt správná řešení, snaží se spravedlivě posoudit a pak jednat, rozebírají jednání žáků, poukazují na vhodné a nevhodné chování, naslouchají problémům žáků, radí jim, pomáhají žákům zvednout sebevědomí v aktivitách jim blízkých, a tak zažívat pocit úspěchu, učí žáky srozumitelně se vyjadřovat a obhajovat názory, jasně formulovat požadavky, podněcují spolupráci mezi žáky, všímají si chování žáků, učí je klidnému jednání, chovají se tak, aby měli důvěru žáků, učí žáky zásadám první pomoci při úrazech, učí žáky telefonní čísla, kterých je možno využít v případě ohrožení života nebo zdraví, učí žáky dopravním předpisům, působí v oblasti protidrogové prevence, vychovávají žáky k nekuřáctví, jdou v tomto směru příkladem, seznamují je se škodlivostí kouření, seznamují žáky s lidmi různých společenství, vyzdvihují jejich tradice a hodnoty, seznamují žáky se společenskými normami jiných kultur, seznamují žáky s naší historií a vedou je k pochopení tradic a kořenů, seznamují žáky s památkami, vybranými uměleckými díly a umělci, vedou žáky k pochopení umění a jeho smyslu a hodnotě, oceňují tvořivý (živý, originální, otevřený) přístup k činnostem, vedou žáky k estetickému vnímání přírody, pozitivnímu citovému vztahu k životnímu prostředí ve svém okolí a k přírodě vůbec, k hodnotám, které neumí vytvořit člověk, informují o nejzákladnějších možnostech jednotlivce k ochraně přírodního prostředí, rozvíjí odpovědnost za kvalitu životního prostředí, 17

18 vytváří návyky a rozvíjí postoje vedoucí k ochraně životního prostředí, učí využívat šetrně energetické zdroje, seznamují s pravidly třídění odpadu, sběru papíru, recyklace, vedou žáky k vědomí souvislosti vlastního životního stylu s problémy životního prostředí a jejich řešením, důvěře ve vlastní síly při řešení těchto problémů, seznamují žáky se zdravým životním stylem, učí sestavovat správný jídelníček, informují žáky o dění v obci a podporují jejich zájem o toto dění, umožňují žákům přípravu akcí s účastí veřejnosti, informují o zajímavých kulturních akcích, filmech, divadelních představeních, organizují sportovní aktivity, vedou kroužky, podporují a oceňují účast žáků v soutěžích, podporují mimoškolní činnost a informují o ní. Kompetence pracovní (práce) Na konci základního vzdělávání žák: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky, přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot, využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření, orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení. Na konci 5. ročníku žák: naplánuje s pomocí učitele dílčí činnosti nutné ke splnění úkolu a s pomocí učitele stanoví čas na jejich realizaci, reflektuje, zda měl dost nebo málo času na práci a jak čas využil, pracuje podle osvědčeného postupu či jednoduchého návodu, pokud si neví rady, požádá o pomoc spolužáka či učitele, přehledně zaznamená, popřípadě vysvětlí, svůj pracovní postup, 18

19 při práci sleduje termín splnění úkolu, zohlední doporučení ohledně dodržení termínu, pracuje úsporně (šetří materiál, elektrickou energii apod.), pod vedením učitele dodržuje bezpečnostní pravidla při práci, dílčí činnosti s pomocí učitele průběžně porovnává, s pomocí učitele či spolužáků zhodnotí podle předem stanovených kritérií práci ostatních i vlastní, na základě hodnocení celé práce pojmenuje příčiny úspěchu i neúspěchu, s pomocí učitele navrhne úpravy, co by mohl příště udělat lépe a čeho se naopak držet, s pomocí učitele zjišťuje, jaký vliv mají výrobní postupy, které používá, na kvalitu životního prostředí, uvědomuje si, jaké pracovní činnosti ho těší, jaké mu jdou dobře, lépe než jiné, poznává různé obory lidského konání a vysvětlí jejich význam, získává informace o různých profesích a učí se v nich orientovat, poznává možnosti uplatnění vlastních schopností a dovedností a využívá je v různých činnostech. Co dělají učitelé: podrobně žáky seznamují s danými materiály a nástroji tak, aby je uměli pojmenovat, učí žáky vhodně tyto nástroje použít vzhledem k danému materiálu, pomáhají při plánování pracovního postupu, učí žáky vhodně vybrat správné pracovní postupy, pracovní podmínky a také materiály, vedou žáky ke správné organizaci práce, pomáhají adekvátně zhodnotit odvedenou práci, učí žáky vyvodit obecné závěry, vedou žáky k pořádku na pracovišti, dohlíží na dodržování zásad hygieny a bezpečnosti práce, učí žáky umět poskytnout první pomoc při úrazu, učitelé žáky vhodně motivují a vedou k samostatnému rozhodování, vedou žáky k zodpovědnosti a samostatnosti při plnění svých pracovních povinností, vyzdvihují u žáků kvalitně odvedenou práci, pomáhají aplikovat znalosti v konkrétních situacích, dbají na kvalitu práce, kterou žáci odvedli a včasné odevzdání, seznamují žáky s praktickými životními situacemi, 19

20 pomáhají žákům při definování pojmů zdraví a zdravý životní styl, podněcují žáky k zaujmutí zodpovědného přístupu ke svému zdraví, rozvíjí u žáků schopnost odhadnout případná rizika a rozlišovat škodlivé vlivy na jejich zdraví, vedou žáky k osvojení společenských návyků a pravidel chování, učí žáky správně definovat životní prostředí a chápat vazby mezi člověkem a jeho životním prostředím, rozvíjí u žáků schopnost objasnit příčiny znečištění životního prostředí, podněcují žáky ke konkrétním činnostem vedoucích k vylepšení životního prostředí, učitelé u žáků podporují vlastní tvořivost a tvorbu, podporují u žáků kladný vztah ke kultuře jako takové s důrazem na kultury jiných národů, učí vnímat žáky mezipředmětové vazby, vyzdvihují praktické stránky jednotlivých vzdělávacích oblastí, rozvíjí u žáků schopnost adekvátně odhadnout své schopnosti, možnosti a hranice, podněcují u žáků schopnost obhájit svá stanoviska, podněcují u žáků schopnost přijímat důsledky svých činů a jednání a být za ně zodpovědný, podporují u žáků zdravou soutěživost, rozvíjí schopnost stanovit si své vlastní cíle Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním znevýhodněním (specifické poruchy učení a chování) a sociálním nevýhodněním. Jedná se také o žáky mimořádně nadané. Při práci s těmito žáky je nutná spolupráce školy, žáka, jeho rodičů a poradenského pracoviště (dále jen poradna). Aby vzdělávání těchto žáků bylo úspěšné, je nezbytné zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků. Velký význam má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou. Mezi zásady komunikace učitele s rodičem patří vytvoření klidné atmosféry, věnovat rozhovoru dostatek času, žáka pochválit a vyjádřit míru zlepšení, popsat daný problém (jevy, situace, chování), uvést zdroj informace a konkrétní příklad, objasnit své stanovisko, rozebrat s rodiči celý problém, snažit se jim poradit či nabídnout pomoc, zopakovat "pravidla hry". 20

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1. Stručná charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa Výchovné a vzdělávací strategie Společné působení všech učitelů a zaměstnanců školy orientujeme především na: 1. změnu klimatu vnitřního prostředí školy, tj. změnit role učitelů a žáků z rolí nadřazenosti

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka

Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení. úroveň chlapec dívka A Osvojení si strategie učení, motivace k celoživotnímu učení 1 Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody a strategie, umí si Při učení bezpečně vybírá a využívá vhodné způsoby, metody

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více