Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ČSN EN ed.2 ( ) Odporová svařovací zařízení-část 2: požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) Vydání: prosinec 2015 S účinností od se zrušuje ČSN EN z listopadu 2008 Tato část normy specifikuje a) zkušební metody, které je třeba použít ve spojení s CISPR 11 k určení vysokofrekvenčních (RF) emisí; b) příslušné normy a zkušební metody pro emisi harmonického proudu, kolísání napětí a flikr. Definuje požadavky na odolnost a zkušební metody při nepřetržitém a přechodovém rušení šířeném vedením a vyzařovaném včetně elektrostatických výbojů. Platí pro zařízení k odporovému svařování a příbuzné procesy, která jsou připojena na napájecí síť se střídavým jmenovitým napětím do 1000 V AC efektivní hodnoty. Tato norma nedefinuje požadavky na bezpečnost. Má přednost před všemi hledisky obecně použitelných norem a žádné další zkoušky EMC nejsou požadovány nebo nejsou nezbytné. Odporové svařovací zařízení typově odzkoušené podle této normy akteré splnilo požadavky této normy, se musí považovat za vyhovující pro všechna použití. Rozsah kmitočtů je od 0 Hz do 400 GHz. Odporová svařovací zařízení jsou zatříděna jako zařízení třídy A a třídy B. ČSN EN ( ) Změna Z1 Odporová svařovací zařízení-část 2: požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) Vydání: prosinec 2015 ČSN EN ISO ( ) Odporové bodové a výstupkové svařování-destruktivní zkoušky svarů-rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z března 2007 Norma se týká destruktivního zkoušení svarů. Norma specifikuje rozměry vzorků a zkušební postupy pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem odporových bodových a výstupkových svarů přeplátovaných plechů z jakýchkoliv kovových materiálů tloušťky od 0,5 do 4 mm. ČSN EN ISO ( ) Odporové svařování-odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z prosince 2007 Norma stanoví postup a doporučené nářadí pro odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů. Používá se pro svary provedené na dvou a nebo více tenkých plechách s tloušťkami v rozsahu 0,5 až 3,0 mm. Účelem těchto zkoušek je stanovit rozměr svaru a typ porušení, pokud jsou zkouškami destruktivními, a ověřování svarů, pokud jsou zkouškami nedestruktivními.

2 ČSN EN ISO ( ) Nedestruktivní zkoušení svarů-zkoušení svarů kapilární metodou-stupně přípustnosti Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z června 2010 ČSN EN ISO ( ) Nedestruktivní zkoušení svarů-zkoušení svarů magnetickou metodou práškovou-stupně přípustnosti Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z června 2010 ČSN EN ISO ( ) Odporové svařování-svařitelnost-část 1: Hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z října 2005 ČSN EN ISO ( ) Odporové svařování-postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z prosince 2007 Norma stanoví požadavky pro odporové bodové svařování při výrobě sestav z nepovlakovaných a kovem povlakovaných nízkouhlíkových ocelí složených ze dvou nebo tří kovových plechů. Největší jednotlivá tloušťka plechu svařovaných dílů je v rozmezí rozsahu 0,4 mm až 3 mm z materiálů: nepovlakované oceli, ponorem pozinkovaná ocel nebo ocel povlakovaná slitinou železo-zinek (galvanizovaná), elektrolyticky pozinkovaná ocel, ocel povlakovaná slitinou zinek-železo nebo zinek-nikl,, ocel povlakovaná hliníkem nebo ocel povlakovaná slitinou zinek-hliník. Norma platí pro svařování plechů stejné nebo rozdílné tloušťky, přičemž poměr tlouštěk je menší nebo rovný 3:1. Platí pro svařování tří tlouštěk, pokud celková tloušťka je menší nebo rovna 9 mm. ČSN EN ISO ( ) Svařování-Vady při řezání kyslíkem, laserem a plasmou-terminologie Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN z dubna 2001 Tato norma definuje termíny možných vad řezů provedených kyslíkem, laserem a plasmou, které jsou shrnuty a roztříděny do skupin. Vadami jsou nepravidelnosti nebo úchylky od stanoveného tvaru a polohy řezu. Norma obsahuje pouze vady způsobené v přímé souvislosti s řezáním kyslíkem, laserem a plasmou, bez ohledu na vliv

3 přídavných vnějších napětí nebo namáhání. Stanoveny jsou pouze typ, tvar a umístění těchto vad, ale podmínky a příčiny jejich vzniku nejsou uvedeny. ČSN EN ISO ( ) Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů-část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO , ISO nebo ISO Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z července 2006 Část EN ISO stanovuje dokumenty, kterými je nezbytné řídit se pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO , ISO nebo ISO Dokumenty se mohou používat pouze ve spojení s ISO , ISO a ISO ČSN EN ISO ( ) Nedestruktivní zkoušení svarů-zkoušení kapilární metodou-stupně přípustnosti Vdání: březen 2016 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO z prosince 2015 Tato norma specifikuje stupně přípustnosti pro indikace od vad otevřených na povrchu zjištěných kapilární metodou ve svarech kovových materiálů. Stupně přípustnosti jsou určeny pro využití při zkoušení během výroby a využívají se rovněž při provozních kontrolách. Stupně přípustnosti v této normě vycházejí z očekávané detekční způsobilosti. Stupně přípustnosti se mohou vztahovat k normám pro svařování, aplikačním normám, specifikacím nebo technologickým předpisům. ČSN EN ISO ( ) Nedestruktivní zkoušení svarů-zkoušení magnetickou práškovou metodou-stupně přípustnosti Vydání: březen 2016 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO z prosince 2015 Tato norma specifikuje stupně přípustnosti pro indikace vad feromagnetických ocelových svarů, detekovaných magnetickou práškovou metodou. Stupně přípustnosti jsou především určeny pro zkoušení během výroby. Lze je rovněž použít pro provozní kontroly. Stupně přípustnosti v této normě vycházejí z očekávaných detekčních způsobilostí. Mohou se vztahovat k normám pro svařování, aplikačním normám, specifikacím nebo technologickým předpisům. V této normě nejsou zahrnuty stupně přípustnosti skupinových indikací. ČSN EN ed.2 ( ) Odporová svařovací zařízení-část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci Vydání: březen 2016 S účinností od se zrušuje ČSN EN z června 2009

4 Tato část IEC platí pro zařízení k odporovému svařování a příbuzné procesy a zahrnuje jednotlivé i vícenásobné svařovny, které mohou být zatěžovány a/nebo spouštěny ručně nebo automaticky. Pojednává o nepřenosném a přenosném zařízení. Specifikuje elektrické bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci. Nezabývá se bezpečnostními požadavky neelektrické povahy (např. hluk, vibrace). Nezahrnuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), které jsou zahrnuty v IEC ČSN EN ( ) Změna Z1 Odporová svařovací zařízení-část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci Vydání: březen 2016 Tato část normy IEC platí pro zařízení k odporovému svařování a příbuzným procesům a zahrnuje jednotlivé i vícenásobné svařovny, které mohou být zatěžovány a/nebo spouštěny ručně nebo automaticky. Tato norma pojednává o nepřenosném i přenosném zařízení. Specifikuje bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci. K souladu s touto normou by se měla posoudit všechna bezpečnostní rizika při zatěžování, napájení, provozu a uvolnění zařízení, tam kde je to možné a měly by se vzít v úvahu související normy. ČSN EN ed.3 ( ) Změna A1 Zařízení pro obloukové svařování-část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) Vydání: Duben 2016 ČSN EN ISO ( ) Nedestruktivní zkoušení svarů-zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1711 z března 2001 ČSN EN ISO 6848 ( ) Obloukové svařování a řezání-netavící se wolframové elektrody-klasifikace Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6848 z prosince 2005 ČSN EN ISO ( ) Svařovací materiály-obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu- Klasifikace Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z května 2009

5 ČSN EN ISO 9018 ( ) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů-zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9018 z ledna 2005 Norma stanoví rozměry zkušebních kusů a zkušebních vzorků a postup pro provádění zkoušek v tahu za účelem stanovení pevnosti v tahu a míst porušení svarových spojů příčně namáhaných koutových svarů. Norma platí pro svařované křížové nebo přeplátované spoje plechů z kovových materiálů. Norma neobsahuje ůdaje, které se týkají zhodnocení výsledků zkoušky. ČSN EN ISO ( ) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů-zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti-metody obloukového svařování-část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z prosince 2005 Norma specifikuje požadované vzorky, rozměry zkušebního kusu a postupy pro provedení zkoušek praskavosti za horka s vlastní tuhostí. Popsány jsou následující zkoušky-zkouška praskavosti svaru na T-spoji, Zkouška tahem svarového kovu a podélná zkouška lámavosti. Zkoušky jsou navrženy k získání údajů o náchylnosti svarových kovů k praskavosti za horka. Tyto zkoušky nejsou vhodné pro hodnocení základních materiálů. Norma se používá především pro svarové kovy z plně austenitických korozivzdorných ocelí; niklu, na bázi niklu a svarové kovy ze slitin niklu s mědí. Norma může být rovněž použita pro jiné svarové kovy. Norma popisuje pouze provedení zkoušek a protokol s výsledky. Neuvádí jakákoliv kritéria přípustnosti. ČSN EN ed.3 ( ) Zařízení pro obloukové svařování-část 6: Zařízení s omezeným provozem Vydání: Červenec 2016 S účinností od se zrušuje ČSN EN ed.2 ze září 2011 Tato část specifikuje bezpečnostní a provozní požadavky platné pro zdroje proudu pro obloukové svařování a řezání s omezeným provozem a příslušenství zkonstruované pro používání neodborníky. Elektrické zařízení je určeno k připojení k jednofázové veřejné nízkonapěťové síti. Motory pohánějící zdroje napětí nemohou přesáhnout výkon 7,5 kva. Toto zařízení se typicky používá neodbornými osobami v obytných oblastech. ČSN EN ed.2 ( ) Změna Z1 Zařízení pro obloukové svařování-část 6: Zařízení s omezeným provozem Vydání: Červenec 2016 ČSN EN ISO 636 ( ) Svařovací materiály-tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy-klasifikace

6 Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 636 z října 2009 Norma stanoví požadavky na klasifikaci tyčí a drátů pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí, s minimální mezí kluzu až do 500 MPa nebo minimální mezí pevnosti až do 570 MPa, wolframovou elektrodou v inertním plynu ve stavu po svařování nebo ve stavu po tepelném zpracování po svařování. Norma je kombinovaný předpis, který poskytuje klasifikaci buď podle systému založeného na mezi kluzu a průměrné nárazové práci 47 J čistého svarového kovu, nebo podle systému založeného na mezi pevnosti a průměrné nárazové práci 27 J čistého svarového kovu. ČSN EN ISO 1071 ( ) Svařovací materiály-obalené elektrody, dráty, tyčinky a plněné elektrody pro tavné svařování litiny-klasifikace Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 1071 z ledna 2005 Norma specifikuje požadavky pro klasifikaci obalených elektrod pro ruční obloukové svařování, drátů pro obloukové svařování, plněných elektrod pro obloukové svařování s nebo bez ochranného plynu, tyčinek pro svařování TIG a tyčinek pro plamenové svařování nelegovaných litin. Klasifikace je založena na základě chemického složení drátů a tyčinek a čistých svarových kovů plněných a obalených elektrod. ČSN EN ISO ( ) Svařovací materiály-svařovací dráty a tyče pro svařování hliníku a slitin hliníku-klasifikace Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z února 2005 Norma stanoví požadavky na klasifikaci svařovacích drátů a tyčí pro tavné svařování hliníku a slitin hliníku. Klasifikace svařovacích drátů a tyčí je založena na jejich chemickém složení. ČSN EN ISO ( ) Svařovací materiály-plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu-klasifikace Platí od Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z listopadu 2009 Norma stanoví požadavky pro klasifikaci plněných elektrod pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s přívodem nebo bez přívodu ochranného plynu ve stavu po svařování nebo ve stavu po tepelném svařování po svařování s nejmenší mezí kluzu do 500 MPa nebo nejmenší pevností v tahu do 570 MPa. Jedna plněná elektroda může být zkoušena a klasifikována s různými ochrannými plyny. Norma je kombinovaným předpisem pro klasifikaci využívající systém založený na mezi kluzu a průměrné nárazové práci 47 J čistého svarového kovu, nebo využívající systém založený na pevnosti v tahu a průměrné nárazové práci 27 J čistého svarového kovu.

7 ČSN EN ISO ( ) Tavidla pro měkké pájení-klasifikace a požadavky-část 1: Klasifikace, označování a balení Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN z února 1997 Tato část normy ISO 9454 stanoví číselný systém pro klasifikaci tavidel pro měkké pájení podle jejich aktivních složek a dále požadavky na označování a balení ČSN EN ISO ( ) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů-zkoušení tvrdosti-část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z července 2011 Tato část ISO 9015 specifikuje zkoušky mikrotvrdosti na příčných řezech svarových spojů kovových materiálů s vysokými gradienty tvrdosti. Odpovídá zkouškám tvrdosti podle Vickerse podle ISO , obvykle se zkušebními zatíženími 0,98 N nebo menšími než 49 N (HV 1 nebo menší než HV 5). Tato část ISO 9015 nezahrnuje zkoušení tvrdosti svarů při zatíženích 49,03 N a vyšších, pro které platí ISO Tato část ISO 9015 neplatí pro zkoušení tvrdosti velmi úzkých svarů, např. typicky provedených laserovým nebo elektronovým svařováním, pro které platí ISO ČSN EN ISO ( ) Odporové svařování-svařitelnost-část 2: Alternativní způsoby hodnocení ocelových plechů pro odporové bodové svařování Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z října 2005 Tato část normy popisuje alternativní způsoby hodnocení svařitelnosti ocelových plechů pro odporové bodové svařování určením rozsahu svařovacího proudu a životnosti elektrod. Doplňuje všeobecně použitelné normy pro hodnocení diagramu oblasti svařování a pro životnost elektrod při konstantním nastavení stroje. Tyto způsoby mohou být použity pro zhodnocení vlivu materiálu elektrod, tvaru, rozměrů a chlazení elektrod při svařování určitého materiálu nebo vlivu druhu materiálu a tloušťky svařovaného plechu nebo vlivu podmínek při svařování nebo vlivu typu svařovacího zařízení. ČSN EN ISO ( ) Odporové svařování-držáky elektrod-část 1: Kuželové upnutí 1:10 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO z listopadu 1992

8 Tato část normy stanoví rozměry a tolerance přímých držáků elektrod pro odporové bodové svařování s vybavením pro přívod svařovacího proudu upevněných vnějším kuželem 1:10 přímo do přítlačného válce svářecího zařízení. ČSN EN ISO ( ) Odporové svařování-držáky elektrod-část 2: Upnutí Morseho kuželem Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO z listopadu 1992 Tato část normy stanoví rozměry a tolerance přímých držáků elektrod pro odporové bodové svařování s vybavením pro přívod svařovacího proudu upevněných Morseho kuželem přímo do přítlačného válce svářecího zařízení. ČSN EN ISO ( ) Odporové svařování-držáky elektrod-část 3: Válcové upnutí s dorazem Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO z listopadu 1992 Tato část normy stanoví rozměry a tolerance přímých držáků elektrod pro odporové bodové svařování s vybavením pro přívod svařovacího proudu upevněných válcovým upnutím s dorazem přímo do přítlačného válce svářecího zařízení. ČSN EN ed.2 ( ) Oprava 1 Odporová svařovací zařízení-část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci Vydání: Říjen 2016 Tato část platí pro zařízení k odporovému svařování a příbuzné procesy a zahrnuje jednotlivá i vícenásobná zařízení, která mohou být zatěžována a/nebo spouštěna ručně nebo automaticky. Pojednává o nepřenosném a přenosném zařízení. Specifikuje elektrické bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci. Nezabývá se bezpečnostními požadavky neelektrické povahy (např. hluk, vibrace). Nezahrnuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC), které jsou zahrnuty v ČSN EN ISO ( ) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů-zkouška postupu svařování- Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z dubna 2003 Tato norma stanoví požadavky pro kvalifikační zkoušky postupů svařování pro obloukové svařování spojů trubky s trubkovnicí z kovových materiálů zhotovených ručními, částečně mechanizovanými, mechanizovanými nebo automatickými způsoby. Kvalifikaci zkouškami spoje trubky s trubkovnicí lze použít pro všechny typy

9 spojů, jak pro svarové spoje plně nosné, tak i pro spoje pouze těsnící podle toho, jaké jsou požadovány ve výrobkových normách. Tato norma se používá pro tavné svařování spojů trubky s trubkovnicí z kovových materiálů, kde mezi trubkou a otvorem v trubkovnici je mezera. Tato norma neplatí pro tenkostěnné trubky s přivařenými vykovanými spojovacími konci (svary z vnější nebo vnitřní strany vyvrtaného otvoru). Pro svařování spojů trubky s trubkovnicí bez mezery, má být zkouška postupu svařování stanovena technickými podmínkami. Pokud je to stanoveno technickými podmínkami, lze tuto normu použít pro jiné aplikace a/nebo požadavky. Při zkoušce postupu svařování má být vzato v úvahu svařování při opravách. ČSN EN ISO ( ) Stanovení a schvalování postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO ze září 2010 Tato norma stanoví způsob schvalování specifikace postupu svařování (WPS) pro výrobní svařování odlitků. Definuje podmínky pro provedení schvalovacích zkoušek a rozsah platnosti schváleného postupu svařování pro všechny praktické svářečské operace v rozsahu základních proměnných. Zkoušky musí být provedeny podle této mezinárodní normy, pokud nejsou zákazníkem nebo dohodou mezi smluvními stranami stanoveny doplňující zkoušky. Tato mezinárodní norma platí pro obloukové svařování ocelových odlitků. Po dohodě mezi smluvními stranami mohou být zásady této mezinárodní normy použity pro jiné metody tavného svařování. Kromě zkoušek, které jsou stanoveny touto mezinárodní normou, může odběratel, pro získání více informací v případě zvláštního servisu, materiálu nebo výrobních podmínek, stanovit další komplexní zkoušky, například podélné zkoušky tahem svaru, zkoušky ohybem, chemické rozbory, stanovení obsahu feritu v austenitických korozivzdorných ocelích, tažnosti, zkoušky rázem v ohybu na tělesech Charpy V, radiografie a pod. CSN EN ISO ( ) Odporové svařování-destruktivní zkoušky svarů-rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z května 2003 Tato norma stanoví rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení jednotlivých odporových bodových, švových a výstupkových svarů u přeplátovaných plechů z jakýchkoliv kovových materiálů tloušťky od 0,5 mm do 3 mm, kde svary mají maximální průměr 7 t (kde t je tloušťka plechu v mm). Pokud se používají doporučené rozměry zkušebního vzorku, pak u svarů o průměru 5 t a 7 t je možné odhadnout sílu pro odloupnutí příliš nízkou. Účelem mechanizovaného odlupovacího zkoušení je stanovení síly pro odloupnutí, kterou může zkušební vzorek vydržet. CSN EN ISO ( ) Odporové svařování-destruktivní zkoušky svarů-rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z května 2003 Tato mezinárodní norma stanovuje rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů u přeplátovaných plechů z jakýchkoliv kovových materiálů tloušťky od 0,5 mm do 3 mm,

10 kde svary mají maximální průměr 7 t (kde t je tloušťka plechu v mm). Účelem křížového zkoušení tahem je stanovení tahové síly, kterou může zkušební vzorek vydržet. CSN EN ISO ( ) Odporové svařování-destruktivní zkoušky svarů-rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO z května 2003 Tato norma stanoví rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů u přeplátovaných plechů z jakýchkoliv kovových materiálů tloušťky od 0,5 mm do 10 mm, kde svary mají maximální průměr 7 t (kde t je tloušťka plechu v mm). Pokud se používají doporučené rozměry zkušebního vzorku, pak u svarů o průměru > 5 t a 7 t je možné odhadnout pevnost ve střihu příliš nízkou. Účelem zkoušení střihem je stanovení střihové síly, kterou může zkušební vzorek vydržet. ČSN EN ISO 669 ( ) Odporové svařování-zařízení pro odporové svařování-mechanické a elektrické požadavky Tato mezinárodní norma definuje a specifikuje elektrické a mechanické vlastnosti zařízení sloužících k - odporovému bodovému svařování, - odporovému švovému svařování, - a výstupkovému svařování. Tato mezinárodní norma specifikuje informace, které musí být uvedeny ve specifikaci zařízení a zkušební metody, které mají být použity pro měření uvedených charakteristik. Ne všechny požadavky platí pro všechny typy zařízení ČSN EN ISO ( ) Svařování-Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO ze září 2005 Tato norma stanoví požadavky na kalibraci, verifikaci a validaci zařízení používaných pro: - kontrolu procesních parametrů v průběhu výroby nebo kontrolu vlastností zařízení používaných pro svařování nebo příbuzné metody, kde výsledný výstup nemůže být jednoduše nebo hospodárně dokumentován prováděným sledováním, kontrolou a zkoušením. Sledují se procesní parametry, které ovlivňují způsobilost pro daný účel a zejména bezpečnost vyrobeného zařízení. Požadavky na kalibraci, verifikaci a validaci jako část kontroly, zkoušení, nedestruktivního zkoušení nebo měření konečných svařených výrobků provedených za účelem ověření shody výrobku, jsou mimo rozsah této normy. Předmět této normy je omezen na kalibraci, verifikaci a validaci zařízení po instalaci jako část dílenského projektu pro údržbu a/nebo provoz. ČSN EN ISO ( ) Bezpečnost strojů na tepelné dělení

11 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na bezpečnost a opatření pro návrh, konstrukci, výrobu, dopravu, instalaci, provoz, údržbu a vyřazení z provozu. Tato mezinárodní norma platí pro stroje, které se používají pro tepelné řezání a značení, jako kyslíkový plamen, plazmový oblouk. Tato mezinárodní norma platí pro strojní zařízení navržená jako portálové nebo konzolové stroje, nebo trati, do kterých je začleněn řezací stůl. Tato mezinárodní norma se nevztahuje na konstrukční standardy pro specifické nástroje, např. normy pro kyslíkové hadice a hadice na hořlavé plyny, elektrické požadavky na plazmové napájecí zdroje. Většina nástrojů používaných na řezacích strojích mají specifické standardy designu. Tato mezinárodní norma se nevztahuje na ruční řezací zařízení a řezací zařízení, která mají sledovací systém namontovaný na obrobku. Rizika vyplývající z tepelných řezacích nástrojů mohou být pokryta souvisejícími normami. Rizika vyplývající z laserových záření nejsou předmětem této mezinárodní normy. Tato rizika jsou zahrnuta v ISO Stroje, které kombinují tepelné procesy s ostatními procesy (např. broušení, vrtání, atd.) jsou zahrnuty pouze částečně. Rizika plynoucí z těchto jiných procesů zahrnují související normy.

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704

Česká svářečská společnost ANB Czech Welding Society ANB (Autorised National Body for Welding Personnel and Company Certification) IČO: 68380704 Normy pro tavné Aktuální stav 11/2014 Požadavky na jakost při tavném EN ISO 3834-1 až 5 CEN ISO/TR 3834-6 Obloukové Skupiny materiálu CEN ISO/TR 15608 ISO/TR 20173 Doporučení pro EN 1011-1 (ISO/TR 17671-1)

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

P ehled pouûit ch»sn EN norem

P ehled pouûit ch»sn EN norem ČSN 05 0000 ČSN ISO 857 ČSN 05 0002 ČSN EN ISO 6520-1 (H) ČSN 05 0006 ČSN EN 12345 ČSN EN 1792 ČSN EN ISO 4063 ČSN EN ISO 6947 ČSN EN 29692 ČSN EN ISO 9692-2 (H) ČSN EN 1708-1 (H) ČSN EN 1708-2 ČSN 05

Více

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován)

Strana 5, kap. 10, zařazen nový článek (navazující bude přečíslován) OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343906, 1. vydání Svařování. Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí 2. Oprava č. 1 Část č. 1 Původní

Více

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Stupeň Znak Číslo Název Dat. vydání Účinnost Změny ČSN EN 015003 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního

Více

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli

ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 1: Oceli Výtah z normy vysvětlující jednotlivé proměnné 1) Metoda svařování : metody svařování definované v normě ČSN EN ISO 857-1 a označení dle ČSN EN

Více

Seznam technických norem pro oblast svařování 3/2016

Seznam technických norem pro oblast svařování 3/2016 Označení normy Název normy Poznámky ČSN EN ISO 3834-1 Požadavky na jakost Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost ČSN EN

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

Změny v normách pro zkoušky svářečů a páječů

Změny v normách pro zkoušky svářečů a páječů Změny v normách pro zkoušky svářečů a páječů Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Změna normy pro zkoušky svářečů kovů díl 1 ocel. Norma ČSN EN ISO 9606-1 Norma definuje požadavky na zkoušky svářečů pro

Více

Seznam platných norem z oboru DT k

Seznam platných norem z oboru DT k Seznam platných norem z oboru DT k 30.9.2011 Stupeň Znak Číslo Název ČSNEN 015003 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního zkoušení pro stupeň

Více

Stavebnictví Energetika Tlaková zařízení Chemickz průmysl Dopravní prostředky

Stavebnictví Energetika Tlaková zařízení Chemickz průmysl Dopravní prostředky Stavebnictví Energetika Tlaková zařízení Chemickz průmysl Dopravní prostředky čelní, boční a šikmé stehové (krátké svary pro zabezpečení polohy), těsnící ( u nádrží apod.), nosné (konstrukce), spojovací

Více

Svářečská škola a

Svářečská škola a Svářečská škola18-310 a 18-312 školy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi Evidenční číslo školy: 18-310 a 18-312 registrované v systému CWS ANB Sídlo školy:18-310 Křemešnická 298, 393 01 Pelhřimov 18-312

Více

ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS , 2. Vydání SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ

ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS , 2. Vydání SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343906, 2. Vydání SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ 2. Změna č. 1 Část č. 1 Původní

Více

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o.

Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Záznam z průmyslové stáže ve firmě Český svářečský ústav s.r.o. Student: Bc. Lukáš Szkandera 2014 Společnost Český svářečský ústav s.r.o. Český svářečský ústav je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační

Více

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové

Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce. Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zkoušky postupu svařování z pohledu výrobce Ing. Jiří Frýba Excon Steel Hradec Králové Zabezpečení kvality při svařování Svařování je zvláštní proces Pouze konečnou kontrolou nelze zjistit, zda svarový

Více

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085

CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 CENÍK kurzů a služeb svářečské školy 07-085 platný od 2.ledna 2013 (uvedené ceny jsou bez 21% DPH) Kontakt: Stanislav NĚMEC, vedoucí svářečské školy tel. +420474651848 fax +420474651849 mob. +420606345468

Více

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT

DOM - ZO 13, s.r.o., školící středisko NDT. TD401-F701 Osnova kurzů NDT Strana: 1/6 Obsah Seznam normativních dokumentů pro školení pracovníků NDT...2 Vizuální kontrola svařované výrobky...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 1...3 Osnova kurzu pro VT stupeň 2...5 Nejbližší termín

Více

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

(ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-2. Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. Český svářečský ský ústav s.r.o. VŠB Technická univerzita Ostrava Svařov ování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 Technické pravidlo CWS ANB TP C 027/I/07 doc.

Více

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013 Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE Obecný úvod Svarové spoje Při svařování dvou dílů se jejich materiály spojí ve

Více

Strana 1 z celkového počtu 14 stran

Strana 1 z celkového počtu 14 stran Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu

Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu Technické požadavky normy EN 1090 na výrobu konstrukcí z ocelí s vyšší mezi kluzu Ing. Martin Sondel, Ph.D. prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. Obsah přednášky 1. Vysokopevné

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.08.2009 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č.07/2009 včetně) Přehled norem pro NDT uvádí současný stav zavedených evropských (EN) a mezinárodních (ISO) nebo

Více

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU

SVAŘOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ TEPLA A TLAKU Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

PROCES SVAŘOVÁNÍ. SK 01 PROCES SVAŘOVÁNÍ Změna 0. Výtisk číslo : 1. Vydáno: Účinnost od: Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk

PROCES SVAŘOVÁNÍ. SK 01 PROCES SVAŘOVÁNÍ Změna 0. Výtisk číslo : 1. Vydáno: Účinnost od: Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk PROCES SVAŘOVÁNÍ Výtisk číslo : 1 Vypracoval: Vladimíra Holubová Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk Schválil: Ahmad Raad Vydáno: 24. 2. 2016 Účinnost od: 24. 2. 2016 SK-01 1 / 7 Verze: 3 1. Obsah: 1. Obsah:...

Více

Svářečský personál a kvalita svařování

Svářečský personál a kvalita svařování Svářečský personál a kvalita svařování Ing.Václav Minařík,CSc. - ředitel exekutivy CWS ANB Kvalita svářečského personálu má výrazný vliv na kvalitu svařovaných konstrukcí. Kvalitní tým pod vedením odpovědného

Více

Svářečská škola a školy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi

Svářečská škola a školy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi Svářečská škola18-310 a 18-312 školy s dlouholetou tradicí a zkušenostmi Evidenční číslo školy: 18-310 a 18-312 registrované v systému CWS ANB Sídlo školy:18-310 Křemešnická 298, 393 01 Pelhřimov 18-312

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2002 Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku ČSN EN 1011-4 05 2210 Srpen Welding - Recommendations

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2007 Odporové svařování - Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí ČSN EN ISO 14373 05 2640 Prosinec idt ISO 14373:2006 Resistance

Více

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za

Výrobní způsob Výrobní postup Dodávaný stav Způsob Symbol Výchozí materiál Skružování Svařování pod. (Za tepla) válcovaný Skružování za Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených

Více

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy

Podle ČSN EN Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí technické dodací předpisy Předmět normy Vstupní materiál pro výrobu dutých profilů Stav dodávky dutých profilů

Více

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.)

strana PŘEDMLUVA ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) SLÉVÁRENSTVÍ (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) OBSAH strana PŘEDMLUVA 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY (Doc. Ing. Milan Němec, CSc.) 4 1.1 Výrobní procesy ve strojírenské výrobě 4 1.2 Obsah technologie 6 1.2.1. Technologie stroj írenské výroby 7 1.3 Materiály ve

Více

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO

ČSN EN ISO 472 ČSN EN ISO Související normy: ČSN EN ISO 3834-1 až 6 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, tj. s aplikací na plasty. (Využití prvků kvality pro oblast svařování a lepení plastů) ČSN EN ISO

Více

Institut pro testování a certifikaci, a. s. Zkušební laboratoř Sokolovská 573, Uherské Hradiště

Institut pro testování a certifikaci, a. s. Zkušební laboratoř Sokolovská 573, Uherské Hradiště Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1:, 2. Pracoviště 2:, Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 343902, 3. vydání SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY AUSTENITICKÉHO TYPU PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ OCELOVÝCH PANCÍŘŮ 2. Oprava č.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2006 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním ČSN EN ISO 15614-4

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30 Říjen 2010 Netopené tlakové nádoby Část 4: Výroba ČSN EN 13445-4 69 5245 Unfired pressure vessels Part 4: Fabrication Récipients sous pression non soumis á la flamme

Více

TECHNOLOGIE I. (345303/02)

TECHNOLOGIE I. (345303/02) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TECHNOLOGIE I. (345303/02) ČÁST SVAŘOV OVÁNÍ doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. místnost A405 ivo.hlavaty hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb vsb.cz/~hla80 Podmínky

Více

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB

EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB EVROPSKÁ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA č. 842 autorizované školící středisko svařování kovů a plastů ATB č.12 v systému CWS ANB při SŠSSaD, Truhlářská 3/360, 460 01 Liberec II příspěvková organizace Kontaktní adresa:

Více

Doplňkové zkoušky svářečů

Doplňkové zkoušky svářečů Doplňkové zkoušky svářečů Pro některá svařovaná zařízení je nutné, aby svářeči měli doplňkové zkoušky. Svářeči pro tlaková zařízení Výrobce, který provádí výrobu a montáž svařovaných tlakových zařízení,

Více

Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067

Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067 Zkoušky odborné způsobilosti svářečů termoplastů podle ČSN EN 13067 Účelem zavedení této normy je stanovení postupů pro zkoušení znalostí a zručnosti svářečů provádějících svařované spoje z termoplastů

Více

TECHNOLOGIE I. (345303/02)

TECHNOLOGIE I. (345303/02) VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TECHNOLOGIE I. (345303/02) ČÁST SVAŘOV OVÁNÍ doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. místnost A405 ivo.hlavaty hlavaty@vsb.cz http://fs1.vsb vsb.cz/~hla80 Podmínky

Více

B 550B ,10

B 550B ,10 VŠB Technická univerzita Ostrava Svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží) ČSN EN ISO 17660-1 ČSN EN ISO 17660-2 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. 1 2 Přehled typů ocelí betonářské výztuže Poř. číslo

Více

Svarové spoje. Druhy svařování:

Svarové spoje. Druhy svařování: Svarové spoje Svarové spoje patří mezi nejpoužívanější a nejefektivnější nerozebíratelné spojení strojních součástí. Svařování je spojování kovových i nekovových materiálů působením tepla nebo tlaku nebo

Více

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily.

Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily. Charakteristika Kruhové duté profily Čtvercové a obdélníkové profily Eliptické duté profily Vnější rozměry (D,B,H) Tloušťka (T) Tolerance tvaru, přímosti a hmotnosti ± 1%, min. ± 0,5 mm a max ± 10mm 10%

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna Analytická chemie 2. Zkušebna Metalografie 3. Mechanická zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266, 316 06 Plzeň 4. Dynamická zkušebna Orlík 266, 316

Více

Zkušební protokol č. 18/12133/12

Zkušební protokol č. 18/12133/12 Dodavatel: ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technická 4, 166 07 Praha 6 Zkušební protokol č. 18/12133/12 IČO: 6840 7700 DIČ: CZ 6840 7700 Telefon: + 420 224 352 630 Odběratel:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2000 Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině a mimo pevninu

Více

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby

Mn P max. S max 0,025 0,020 0,30. Obsah těchto prvků nemusí být uváděn, pokud nejsou záměrně přidávány do tavby. Prvek Mezní hodnota rozboru tavby Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Více

Gas appliances Combined heat and power appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kw

Gas appliances Combined heat and power appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kw ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.070; 97.100.20 Srpen 2015 Spotřebiče na plynná paliva Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kw ČSN EN 50465 ed. 2

Více

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015

Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015 Nabídka svářečské školy JK-WELD Mělník pro rok 2015 Evidenční číslo školy: 2-402 (v systému ANB) 3026-040 (v systému Stavcert) Poskytované služby: Základní kurzy svařování dle ČSN 05 0705 Zaškolení svářečů

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL a Laboratoř KLIMA Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL (akreditovaných ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025) Ing. Martin Otradovec manažer zkušebních a testovacích laboratoří

Více

Zápis z jednání OS v Brně

Zápis z jednání OS v Brně Zápis z jednání OS10 26.6.2018 v Brně Doc. Mazal - přivítal a zahájil jednání OS10 - představil VUT Brno na jejíž půdě jsme se sešli. - informoval o problémech s vydáváním časopisu NDT Bulletin - informoval

Více

číslo technického návodu

číslo technického návodu TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 163 / 2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 04.03 6 Technický návod

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky ČS E 10025 3 září 2005 Způsob výroby volí výrobce.. Pokud to bylo

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik)

Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik) Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik) 1) Zpracování kovů a vybraných nekovových materiálů měření a orýsování řezání kovů ruční a strojní pilování rovinných,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2005 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin ČSN EN ISO

Více

Ochrana zdraví v českých technických normách

Ochrana zdraví v českých technických normách Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica Číslo 6/2003 Ochrana zdraví v českých technických normách Praha, listopad 2003 Předseda redakční rady: doc. MUDr. L. Komárek, CSc. Členové: prof. MUDr.

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TECHNOLOGIE I : Technologičnost konstrukce svařenců, rozdíl v konstrukci odlitku a svařence, materiály pro svařenec, materiály pro odlitky, vlastnosti materiálů pro svařenec. Autoři přednášky: prof. Ing.

Více

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM Miroslav Liška, Ondřej Žáček MMV s.r.o. Patinující ocele a jejich vývoj Oceli se zvýšenou

Více

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH

SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 1 SEZNAM TÉMAT Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik 1. Ruční zpracování kovů orýsování - co je to orýsování, rýsovací nářadí a pomůcky, postup při

Více

Změny v normách pro svařování. Petr Pařízek DOM-ZO 13

Změny v normách pro svařování. Petr Pařízek DOM-ZO 13 Změny v normách pro svařování. Petr Pařízek DOM-ZO 13 1. Přístup k ČSN online Poskytovatelem ČSN online je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (UNMZ). Objednatelem může být

Více

2. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

2. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 2. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger SPOJE Základní klasifikace: 1) Klasifikace podle tuhosti:

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Materiálová zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň 2. Dynamická zkušebna Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň korespondenční adresa:

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 343905, 1. vydání Oprava 1 SVAŘOVÁNÍ. OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ VE VÝROBĚ KONSTRUKCÍ VOJENSKÉ TECHNIKY 2. Oprava

Více

Novinky v normách a směrnicích

Novinky v normách a směrnicích Novinky v normách a směrnicích ŠKOLENÍ ZKUŠEBNÍCH KOMISAŘŮ CWS ANB Ing. David Hrstka, Ph.D. SVV Praha s.r.o., U Michelského lesa 370, 140 75 Praha 4, tel. 244471865, svv.praha@svv.cz, www.svv.cz 1 2 zatím

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_18 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. 1. Označení a název opravovaného ČOS 343905 1. vydání Svařování. Obloukové svařování vysokopevnostních ocelí ve výrobě konstrukcí vojenské techniky 2. Oprava č. 1

Více

Zkoušky vlastností technických materiálů

Zkoušky vlastností technických materiálů Zkoušky vlastností technických materiálů Stálé zvyšování výkonu strojů a snižování jejich hmotnosti klade vysoké požadavky na jakost hutního materiálu. Se zvyšováním nároků na materiál je nerozlučně spjato

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

Laserové svařování statorových

Laserové svařování statorových České vysoké učení technické Ústav v Praze strojírenské technologie Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie, skupina svařování Technická 4, 166 07 Praha 6, tel.: +420 224 352 629, fax: +420 224

Více

ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU Označení a název ČOS 343902, 4. vydání SVAŘOVÁNÍ. OBALENÉ ELEKTRODY AUSTENITICKÉHO TYPU PRO RUČNÍ OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ OCELOVÝCH PANCÍŘŮ Změna č. 1 Část č. 1 (velikost

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa

Vypracoval: Ing.Vojtěch Slavíček Vydání: 1 Schválil dne: František Klípa DISTANCE OCELOVÉ TYPU S Strana: 1/6 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařovaných ocelových distancí výrobce FERT

Více

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách.

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. VT METODA VIZUÁLNÍ EN473 Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. Pro metodu VT jsou požadavky na vstupní znalosti

Více

EDDY CURRENT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 1 / 7

EDDY CURRENT TESTING ÚVOD DOPORUČENÉ MATERIÁLY DEFINICE URČENÍ DÉKLA ŠKOLENÍ. Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 1 / 7 EDDY CURRENT TESTING Sylabus pro kurzy metody vířivých proudů dle systému ISO 9712 ET PROCES SYSTÉM METODA STUPEŇ / TECHNIKA SEKTOR CODE PLATNÉ OD ZPRACOVAL NDT 9712 ET 1, 2, 3 MS, t - 4 / 2015 ROXER ÚVOD

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.01 Srpen 2010 Zkoušky svářečů Tavné svařování Část 6: Litina ČSN EN 287-6 05 0711 Qualification test of welders Fusion welding Part 6: Cast iron Epreuve de qualification

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100252 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací

Více

Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem

Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem Unipetrol RPA, s.r.o. Přípustné klasifikační stupně svarů a rozsah N 15 010 Sekce technické služby kontroly svarů prozářením nebo ultrazvukem Norma je závazná pro všechny útvary společnosti a externí organizace,

Více

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC Sborník str. 392-400 ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC Antonín Kříž Výzkumné centrum kolejových vozidel, ZČU v Plzni,Univerzitní 22, 306 14, Česká republika, kriz@kmm.zcu.cz Požadavky kladené dnešními

Více

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha,

Seminář Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí dle řady norem EN 1090, Praha, Seminář Provádění ocelových a hliníkových dle řady norem EN 1090, Praha, 21. 6. 2011 Svařování jako hlavní proces spojování ocelových Group Základní požadavek v souvislosti s ČSN EN 1090-2: systém jakosti

Více

06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH

06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH 06 Interpretace základních požadavků na výrobu OBSAH Označení postupu DP 06/01 DP 06/02 R1 DP 06/03 DP 06/04 DP 06/05 DP 06/06 DP 06/07 DP 06/08 DP 06/09 R1 DP 06/10 Otázka k přijatému doporučenému postupu

Více

SK 03 - SMĚRNICE PRO VÝROBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SK 03 - SMĚRNICE PRO VÝROBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ SK 03 - SMĚRNICE PRO VÝROBU (Systém řízení výroby dle Nařízení 305/2011/EC-CPR a EN 1090-1) Vypracoval: Vladimíra Holubová Kontrolou pověřen: Jaroslav Vlk Schválil: Ahmad Raad Vydáno: 2. 5. 2014 Účinnost

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Postupná plastifikace I průřezu. Obsah přednášky. Příklad využití klasifikace spojitý nosník.

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Postupná plastifikace I průřezu. Obsah přednášky. Příklad využití klasifikace spojitý nosník. Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 63 1.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2001 Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu ČSN EN ISO 9606-5 05 0715 Červen idt ISO 9606-5:2000 Aproval

Více

Ing. Michal Lattner (lattner@fvtm.ujep.cz) Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.

Ing. Michal Lattner (lattner@fvtm.ujep.cz) Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45. Ing. Michal Lattner (lattner@fvtm.ujep.cz) Fakulta výrobních technologií a managementu Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Statické zkoušky (pevnost, tvrdost) Dynamické zkoušky (cyklické,

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM:

DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM: DOPORUČENÁ LITERATURA KE KVALIFIKAČNÍM A RECERTIFIKAČNÍM ZKOUŠKÁM: A. PRACOVNÍCI NEDESTRUKTIVNÍHO ZKOUŠENÍ KVALIFIKAČNÍ A CERTIFIKAČNÍ SYSTÉM (KCS) PODLE POŽADAVKŮ STANDARDU STD-101 APC (ČSN EN 473) 1.

Více

Povolání Palič provádí tepelné dělení (řezání, obrábění) kovových konstrukcí pomocí plamene nebo pomocí elektrického oblouku.

Povolání Palič provádí tepelné dělení (řezání, obrábění) kovových konstrukcí pomocí plamene nebo pomocí elektrického oblouku. Palič Palič provádí tepelné dělení (řezání, obrábění) kovových konstrukcí pomocí plamene nebo pomocí elektrického oblouku. Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl Odborný podsměr: spojování

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Jižní Předměstí, Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, Jižní Předměstí, Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna metalografie Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň 2. Mechanická zkušebna Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň 3. Dynamická zkušebna Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň korespondenční

Více

SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY

SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY SVAŘOVÁNÍ: DOZOR, NORMY A ZKOUŠKY VVV MOST spol. s r.o. Sídlo společnosti: Topolová 1234, 434 01 MOST, IČO: 00526355, DIČ: CZ00526355, Web: www.vvvmost.cz Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Jochman, Tel.:

Více