!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56"

Transkript

1 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Chaloupky Veselí nad Moravou Bytový dĥm JbJJLb ^J?>ZM:&>KB?C8&K\9>78] GLJc ^JI^X JVVbLF ^J 34&)'-$/)/5,'0,./)1'"('6&)/+"7'-$/*+8#.72 deq;[&m>9;>y8 > 9:;< =?$/92 $ 'E> 2 'BA 'FC UU, 'CD WGW 'DAE 4 'DEF 'D>D ' '>AG 'DBD f '>B> '>AD ) H:;<$/9 JJJLXbG JcGLGFW

2 Ing. Vojt ch Bílek ;

3 BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou - průvodní zpráva k PENB PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SPLNĚNÍ POŽADAVKU HOSPODÁRNÉ SPOTŘEBY ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ podle zákona č. 406/2000 Sb. ve smyslu vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov VÝPOČET MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A DALŠÍCH CHARAKTERISTIK DLE TNI , TNI , ČSN , ČSN EN ISO a ČSN EN 832 bytový dům CHALOUPKY Veselí nad Moravou Zadavatel průkazu: VESELSKO, stavební bytové družstvo Hutník Veselí nad Moravou IČ: Místo: k. ú. Veselí - Předměstí p. č. st adresa: Chaloupky Veselí nad Moravou Číslo průkazu: 75/2014 Autorizovaná osoba: Zpracovatel průkazu: Spolupracoval: Ing. Vojtěch Bílek, Za Humny 248, Veselí nad Moravou energetický auditor zapsaný pod č. 101 na seznamu Ing. Vojtěch Bílek ml., Salajka 526, Polešovice tel , IČO: Bc. Petr Bílek Datum: červen 2014 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek Str.: 1

4 BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou - průvodní zpráva k PENB Obsah: 1 ÚVOD PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENB POPIS BUDOVY VÝŘEZ Z KATASTRÁLNÍ MAPY OBECNÝ POPIS OBJEKTU ZÁKLADNÍ ÚDAJE, ZÓNOVÁNÍ BUDOVY STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU STAVEBNÍ ŘEŠENÍ CHARAKTERISTIKY OCHLAZOVANÝCH KONSTRUKCÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY BUDOVY BILANCE SPOTŘEB TEPLA DLE SKUTEČNOSTI ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY CELKOVÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE ZA ROK - 3 ODST. 1 A) NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE ZA ROK - 3 ODST. 1 B) CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE ZA ROK - 3 ODST. 1 C) DÍLČÍ DODANÉ ENERGIE ZA ROK - 3 ODST. 1 D) PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - 3 ODST. 1 E) SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA K-CÍ - 3 ODST. 1 F) ÚČINNOST TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ - 3 ODST. 1 G) ALTERNATIVNÍ SYSTÉMY DODÁVEK ENERGIE TECHNICKÁ PROVEDITELNOST - 7 ODST EKONOMICKÁ PROVEDITELNOST - 7 ODST EKOLOGICKÁ PROVEDITELNOST - 7 ODST ZÁVĚR SHRNUTÍ PŘÍLOHY Úvod Průkaz energetické náročnosti budov je dle 7a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona 318/2012 Sb., vystaven za účelem splnění požadavku na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, stanovených vyhláškou 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Průkaz musí být přiložen při prokazování obecně technických požadavků na výstavbu (dle vyhlášky 268/2009 Sb.), nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb při a) výstavbě nových budov b) při větších změnách dokončených budov c) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo b), dále je nutno zajistit zpracování průkazu pro: budovy užívané orgánem veřejné moci (od , resp ) užívané bytové domy nebo administrativní budovy (od ) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle 7 zákona 406/2000 Sb. ve smyslu vyhlášky 78/2013 Sb. jsou splněny, je-li energetická náročnost hodnocené budovy nižší než energetická náročnost referenční budovy při dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Energetická náročnost budovy je stanovena výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné pro vytápění, vět- Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek Str.: 2

5 BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou - průvodní zpráva k PENB rání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívaní. Pro výpočet je využito bilanční hodnocení intervalovou výpočtovou metodou. Pro vzájemné porovnání energetické náročnosti budov stejného typu se stanovuje měrná roční spotřeba energie budovy v kwh/m².a, podle níž je následně budova zařazena do energetické třídy označené písmeny A G, přičemž písmeny A C jsou označeny budovy splňující požadavky dle vyhlášky o energetické náročnosti budov. Výpočet energetické náročnosti budovy je proveden pomocí softwaru Energie 2014, od firmy Svoboda software. Autorem výpočetního programu je doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda. 1.1 Podklady pro zpracování průkazu ENB - Projektová dokumentace: Zateplení fasády BD Chaloupky č Osobní prohlídka objektu 2 Popis budovy Typ budovy: budova pro bydlení 2.1 Výřez z katastrální mapy 2.2 Obecný popis objektu Bytový dům Chaloupky 578 z roku 1973 je umístěn na západním okraji sídliště Chaloupky, v centru města Veselí nad Moravou. Dům sousedí částí severní stěny s totožným bytovým domem č. p Území je rovinaté, částečně zpevněné, částečně zatravněné, osázené zelení, s vybudovanou infrastrukturou inženýrských sítí. Vstup do bytového domu je ze severozápadní strany. Panelový dům je postaven v technologii T O6 B s keramzitbetonovými obvodovými panely 340 mm na půdorysu obdélníka o stranách 22,06 x 16,35 m. Vnitřní nosné panely jsou železobetonové tl.140 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek Str.: 3

6 BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou - průvodní zpráva k PENB mm, stropní konstrukce jsou ze ŽB dutinových panelů. V roce 2006 bylo provedeno zateplení domu kontaktním systémem s polystyrénovými deskami tloušťky 100 mm, bez soklové části. Panelový dům má 8 nadzemních obytných podlaží a 1 technické podlaží. Střecha byla v roce 2007 izolována polystyrenem tl. 120 mm. Původní závěsné balkony byly nahrazeny novými montovanými ŽB lodžiemi. Okna jsou orientována především na jihovýchodní a severozápadní stranu, 90 % původních dřevěných zdvojených oken bylo nahrazeno novými plastovými s izolačním dvojsklem do roku V současné době jsou téměř všechna okna plastová. Dům slouží výhradně pro bytové účely. 2.3 Základní údaje, zónování budovy Zónování budovy je navrženo na základě souvisejících tepelných a provozních charakteristik jednotlivých prostor. Jedná se především o uživatelské vlastnosti, vnitřní teplotu, atd. - Půdorys přízemí 22,06 x 16,35 m. - BD zahrnuje 40 bytů. - Počet obyvatel BD byl odhadnut jako 40 x 3 = 120 osob. - Suterén budovy bude hodnocen jako nevytápěný prostor. V suterénu se nachází společné prostory (prádelna, kolárna, ). V suterénu byla během posledních let provedena výměna původních oken za plastová. Základní údaje: suterén NP vyt. celk. jedn. vytápěno ANO počet vytápěných podlaží 8 8 počet bytů v zóně (přibližně) 5 40 počet osob v zóně (přibližně) počet 1 m 2 vnitřní plochy na osobu vnější (energeticky vztažná) plocha 360,7 2885,4 m 2 exponovaný obvod 76,8 m vnitřní plocha (mezi obvodovými k-cemi) 334,6 2676,5 m 2 průměrná světlá výška 2,6 2,6 m průměrná konstrukční výška 3 3,0 m vnější (obestavěný) objem m 3 vnitřní objem (vzduchu v zóně) m 3 poměr vnitřní / vnější objem 80,4 80,4 % způsob větrání přirozené přirozené m³/h násobnost výměny vzduchu - minimální 0,30 0,30 1/h násobnost výměny vzduchu - návrhová 0,30 0,30 1/h vnitřní tepelná kapacita kj/k/m² vnitřní tepelné zisky osob a spotřebičů 1,5 a 3,0 1,5 a 3,0 W/m² - Násobnost výměny vzduchu vychází z požadavku hygienické výměny 25 m²/hod/os, zmenšená o vliv obsazenosti objektu (tj. 70 %). Další výměna vzduchu je spojená s vlivem tlakového rozdílu mezi interiérem a exteriérem. Celková výměna vzduchu nemá být menší než 0,30 1/h např. dle ČSN , kap.7. v provozní době budovy. Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek Str.: 4

7 BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou - průvodní zpráva k PENB 3 Stavební a technologické řešení objektu 3.1 Stavební řešení charakteristiky ochlazovaných konstrukcí Pro výpočet energetické náročnosti budovy je nutné posoudit veškeré konstrukce na rozhraní mezi zónami a exteriérem (zeminou) a mezi jednotlivými zónami. Stanovuje se součinitel prostupu tepla jednotlivé konstrukce U (W/m².K), plocha dané konstrukce náležící k jednotlivým zónám A (m²) a činitel teplotní redukce b (-). Výstupem je měrná ztráta konstrukce prostupem tepla H T (W/K), uvedená v přiloženém protokolu. Popis jednotlivých konstrukcí vychází z předložené projektové dokumentace a dostupných materiálů výrobců. Vodorovné konstrukce:.. podlaha 1.NP: nášlapná vrstva tl. 40 mm, cementový potěr tl. 30 mm, IPA A 400/H, polystyren tl. 26 mm, stropní panel tl. 140 mm. podlaha 1.NP tloušťka [m] λ [W/(m.K)] R [m 2 K/W] nášlapná vrstva 0,015 0,280 0,054 cementový potěr 0,030 1,230 0,024 hydroizolace 0,004 0,280 0,014 polystyren 0,026 0,040 0,650 stropní panel 0,140 1,280 0,109 tloušťka konstrukce 0,215 CELKEM R T tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 0,170 0,040 1,062 součinitel prostupu tepla U = 0,942 W/(m 2. K) přirážka na vliv tepelných vazeb U = 0,020 W/(m 2. K) celkový součinitel prostupu tepla U = 0,96 W/(m 2. K) tepelný odpor pro výpočet dle ČSN EN ISO ,892 (m 2. K)/W - souč. prostupu tepla podlahy U = 0,96 W/(m².K) nesplňuje ČSN plocha podlahy 360,7 m², exponovaný obvod 76,8 m.. podlaha suterénu: nášlapná vrstva tl. 15 mm, betonová mazanina tl. 40 mm, cementový potěr tl. 40 mm, hydroizolace tl. 5 mm. podlaha suterénu tloušťka [m] λ [W/(m.K)] R [m 2 K/W] nášlapná vrstva 0,015 0,280 0,054 betonová mazanina 0,040 1,230 0,033 cementový potěr 0,040 1,230 0,033 hydroizolace 0,005 0,280 0,018 tloušťka konstrukce 0,100 CELKEM R T tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 0,170 0,000 0,306 součinitel prostupu tepla U = 3,263 W/(m 2. K) přirážka na vliv tepelných vazeb U = 0,020 W/(m 2. K) celkový součinitel prostupu tepla U = 3,28 W/(m 2. K) tepelný odpor pro výpočet dle ČSN EN ISO ,136 (m 2. K)/W Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek Str.: 5

8 BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou - průvodní zpráva k PENB - souč. prostupu tepla podlahy U = 3,28 W/(m².K) nesplňuje ČSN plocha podlahy 360,7 m², exponovaný obvod 76,8 m.. střešní plášť: omítnutý stropní panel tl. 140 mm, štěrkopísková spádová vyosívka tl. 80 mm, izolační deska polsid, živičná hydroizolace IPA 500 SH, Sklobit. V nedávných letech byla na střechu položena izolace EPS 70 S tl. 40 mm, EPS 100 S tl. 80 mm a nová hydroizolační fólie. střešní plášť tloušťka [m] λ [W/(m.K)] R [m 2 K/W] EPS 100 S 0,08 0,038 2,105 EPS 70 S 0,04 0,04 1,000 polsid 0,05 0,06 0,833 spádový násyp 0,08 0,27 0,296 stropní panel 0,14 1,30 0,108 omítka 0,015 0,88 0,017 tloušťka konstrukce 0,405 CELKEM R T tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 0,100 0,040 4,500 součinitel prostupu tepla U = 0,222 W/(m 2. K) přirážka na vliv tepelných vazeb U = 0,020 W/(m 2. K) celkový součinitel prostupu tepla U = 0,24 W/(m 2. K) - souč. prostupu tepla podlahy U = 0,24 W/(m².K) splňuje ČSN plocha stropu 360,7 m² Svislé konstrukce:.. obvodový panel tl. 340 mm mm KZS: vnitřní omítka, panel tl. 340 mm, vnější omítka, kontaktní zateplovaní systém EPS 70 F tloušťky 100 mm ve skladbě ETICS s venkovními točenými omítkami. - Balkony mají samostatný nosný systém, od stěny jsou odsazeny na vzdálenost šířky izolace, která probíhá v dané tloušťce i mezi stěnou a balkony. - Panely jsou provedeny zřejmě ze struskového betonu, což odpovídá typu G57, B 60. V projektu je zmíněn vibrocihelný panel, což však neodpovídá typovému řešení. obvodový panel tloušťka [m] λ [W/(m.K)] R [m 2 K/W] vnitřní omítka 0,01 0,88 0,011 keramzitbetonový (struskový) panel 0,34 0,55 0,618 polystyrénové desky EPS 70 F 0,10 0,04 2,500 skladba ETICS 0,005 0,70 0,007 tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce CELKEM R T 0,130 0,040 3,307 součinitel prostupu tepla U = 0,302 W/(m2.K) přirážka na vliv tepelných vazeb U = 0,020 W/(m2.K) celkový součinitel prostupu tepla U = 0,32 W/(m2.K) - souč. prostupu tepla podlahy U = 0,32 W/(m².K) nesplňuje ČSN plocha stěn exp. obvod x výška výplně styčná plocha s domem č. p plocha stěn 76,8 x 24,0 443,4 42,1 = 1357,7 m² Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek Str.: 6

9 BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou - průvodní zpráva k PENB Rozbor upravených konstrukcí k suterénu: Suterén má plastová okna s izolačním dvojsklem (U g = 1,1 W/m²/K), teplým distančním rámečkem a trojitým těsněním funkční spáry. - součinitel prostupu tepla U w = 1,5 W/m².K - plocha 25 x 0,83 x 0,53 = 11,0 m² svislé suterénní konstrukce plocha (m 2 ) U (W/m 2/ K) činitel b tep. ztráta (W/K) stěna suterénu - obvodový panel tl. 340 mm 65,8 1,260 1,00 82,908 plastová okna suterénu 11 1,5 1,00 16,500 průměrný součinitel prostupu tepla průměrný tepelný odpor 1,294 0,773 (W/m 2 /K) (K.m 2 /W) Výplně otvorů:.. dveře, okna: - Plastová okna a balkonové sestavy bytů byly měněny individuálně v posledních deseti letech. Jedná se o výplně s plastovými rámy, izolačním dvojsklem (U g = 1,1 W/(m².K)), nerezovým rámečkem a dvojitým těsněním funkční spáry. Dvě z oken ze SZ jsou ještě původní dřevěná okna s dvojitým zasklením a jednoduchým těsněním funkční spáry. V suterénu jsou také plastová okna, jejichž tepelné vlastnosti jsou zohledněny ve výpočtu suterénu jako zčásti vytápěného prostoru. popis přehled otvorových výplní vnější rozm. (m) orientace / počet / plocha šířka výška SZ SV JV JZ Uw (W/m 2.K) počet výplní plocha výplní Aw celkem (m 2 ) okna plast 2,10 1, , ,20 okna plast 1,50 1, , ,80 balko nová okna plast 1,40 1, , ,44 balkonové dveře plast 0,70 2, , ,08 okna plast - plocha celkem 159,6 38,4 170,2 65,3 1, ,5 okna dřevěná 2,10 1, ,40 2 6,7 2 dřevěná okna - plocha celkem 6,7 0,0 0,0 0,0 2,40 2 6,7 okna celkem ,2 dveře - vliv jiné konstrukce (přirážka na Uw) dveře hlavní vstup 1,50 2, ,7 1 3,1 5 dveře ,70 1 3,2 výplně celk em 443,4 - souč. prostupu tepla plast. oken U = 1,40 W/(m².K) splňuje ČSN plocha plast. oken 433,5 m² - souč. prostupu tepla dveří U = 1,70 W/(m².K) splňuje ČSN plocha. dveří 3,2 m² - souč. prostupu tepla dřev. oken U = 2,40 W/(m².K) nesplňuje ČSN plocha dřev. oken 6,7 m² Tepelné vazby Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zohledněn přirážkou: součinem A x Δ U, tbm = 0,04 W/m²/K, kde A je celková plocha ochlazovaných konstrukcí, což odpovídá TNI Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek Str.: 7

10 BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou - průvodní zpráva k PENB 3.2 Energetické systémy budovy Celková dodaná energie do budovy je součet dodané energie na pokrytí dílčích potřeb jednotlivých energetických systému, což je v tomto případě - vytápění a příprava teplé vody - osvětlení - větrání - pomocná energie pro provoz jednotlivých systémů Vytápění Objekt je zásobován teplem z vnějšího teplovodního systému CZT, předávací stanice Chaloupky. Spotřeby tepla a energií jsou měřeny centrálně pro celý dům, tak i v jednotlivých bytových jednotkách. Otopná tělesa jsou opatřena regulačními ventily s termohlavicemi a poměrovými rozdělovači topných nákladů. Ekvitermní regulace pro sídliště je centrální na PS Chaloupky. V letech 2013 a 2014 byly ve dvou etapách čtyřtrubkové rozvody kompletně vyměněny za nové provedené čtyřtrubkovou technologií. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VYTÁPĚNÍ dle TNI jedn. zdroj tepla centrální dodávka energonositel zemní plyn, kogenerace výpočtová účinnost zdroje tepla na vytápění 95 v předávací stanici % účinnost sdílení tepla 88 % účinnost distribuce tepla 87 % pomocná energie 230 W typ čerpadel třípolohová Příprava teplé vody: Příprava teplé vody je řešena centrálně se zásobníkovým ohřevem umístěným v předávací a výměníkové stanici Chaloupky. Ohřev je zajištěn topnou vodou ze systému CZT. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PŘÍPRAVY TV jedn. zdroj pro přípravu teplé vody centrální dodávka uvažovaná potřeba teplé vody dle skutečnosti m³/rok průměrná teplota studené a ohřáté vody 10 C - 60 C C účinnost přípravy teplé vody dle skutečnosti % objem zásobníku / měrná ztráta zásobníku není l; Wh/l/den délka rozvodů teplé vody / měrná ztráta rozvodů 584 / 119 m; Wh/m/den Větrání Budova je větrána zejména přirozeně, tj. okny. Na WC a v koupelnách jsou umístěny ventilátory vesměs s doběhovou funkcí pro nárazové odvětrání prostorů. Další nucená ventilace je u digestoří. Odtah je zajištěn potrubím přes svislé šachty (stupačky). K provětrání bytů dochází také přes spížní skříně umístěné v kuchyních ve spodní a v horní části skříně je ventilační otvor vedený přes fasádu a zakončený mřížkou. - nucená ventilace je ve výpočtu uvažována jako spotřebič s příkonem 100 W / byt a dobou provozu celkem 2,5 hod. denně, tj. 10 %. Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek Str.: 8

11 BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou - průvodní zpráva k PENB Osvětlení Osvětlení bytového domu je rozděleno na společné prostory, které jsou samostatně měřeny a osazeny vesměs úspornými žárovkami s pohybovými čidly, časovými spínači, atd. Samostatně jsou měřeny spotřeby v jednotlivých bytech zde se předpokládá použití úsporných žárovek, zářivek atd. - Skutečná spotřeba elektřiny je dostupná pouze pro společné prostory, zjištění skutečné spotřeby pro budovu jako celek je velmi komplikované vzhledem k počtu bytů. - Parametry pro výpočet jsou referenčními hodnotami z vyhl. 78/2013 Sb. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY OSVĚTLENÍ jedn. minimální přípustná osvětlenost v zóně (průměrně) 90 lx způsob ovládání osvětlení ruční roční doba provozu osvětlení (den / noc) 900 / 600 hod měrný příkon pro osvětlení 0,05 W/(m 2.lx) celková podlahová plocha zóny (vnitřní) m 2 příkon osvětlení W 3.3 Bilance spotřeb tepla dle skutečnosti Spotřeba tepla na vytápění (GJ) průměr jednotky vytápění GJ / rok Spotřeba tepla na přípravu teplé vody (GJ) průměr jednotky příprava teplé vody 384,79 409, GJ / rok spotřeba m m 3 / rok spotřeba na m 3 0,405 0,459 0,485 0,449 GJ / m 3 112,5 127,4 134,6 124,8 kwh/ m 3 účinnost při ΔT = 50 C 51,6% 45,6% 43,1% 46,8% % počet bytů 64 průměrná spotřeba / byt 14,8 14,0 14,3 14,4 m 3 / rok počet obyvatel - odhad 128 průměrná spotřeba / obyvatel 3,0 3,2 3,5 3,2 m 3 / rok denní spotřeba na obyvatele 8,2 8,8 9,5 8,8 litry / den celkový počet obyvatel v BD při průměrné spotřebě teplé vody: při spotřebě 40 l/den při spotřebě 30 l/den při spotřebě 20 l/den spotřeba teplé vody je velmi nízká - je možné uvažovat menší počet obyvatel nebo jejich cílené šetření Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek Str.: 9

12 BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou - průvodní zpráva k PENB 4 Energetická náročnost budovy Výpočet energetické náročnosti budovy vychází z výše uvedených vstupních údajů a byl proveden pomocí softwaru Energie Celková primární energie za rok - 3 odst. 1 a) Nejedná se o ukazatel, jehož splnění stanovují požadavky na energetickou náročnost budovy (na nákladově optimální úrovni) dle Neobnovitelná primární energie za rok - 3 odst. 1 b) Tento požadavek je nutno splnit pro nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Požadavek je splněn, pokud hodnota neobnovitelné primární energie není vyšší pro hodnocenou budovu, než pro referenční budovu. Dále se jedná o jednu z alternativních podmínek splnění požadavků energetické náročnosti při větší změně dokončené budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy. Hodnocená budova, E pn, A 101 kwh/(m 2.a) Referenční budova 105 rozdíl hodnocená / ref erenční 96 % Vyhodnocení: Klasifikační třídy: Horní hranice (kwh/m 2.a) A 52,5 B 78,75 C 105 D 157,5 E 210 F 262,5 G C Úsporná Slovn í vyjádření Mimořádně úsporná Velmi úsporná Úsporná Méně úsporná Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná Následující tabulka (z vyhl. 78/2013 Sb.) ukazuje hodnoty přepočítávacích faktorů pro jednotlivé typy (vybraných) spotřeb: 4.3 Celková dodaná energie za rok - 3 odst. 1 c) Tento požadavek je nutno splnit pro nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Požadavek je splněn, pokud hodnota celkové dodané energie není vyšší pro hodnocenou budovu, než pro referenční budovu. Dále se jedná o jednu z alternativních podmínek splnění požadavků energetické náročnosti při větší změně dokončené budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy. Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek Str.: 10

13 BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou - průvodní zpráva k PENB Hodnocená budova, E pa Referenční budova rozdíl hodnocená / ref erenční kwh/(m 2.a) 95 % Vyhodnocení: C Úsporná Klasifikační třídy: Horní hranice (kwh/m 2.a) A 40,5 B 60,75 C 81 D 121,5 E 162 F 202,5 G Slovn í vyjádření Mimořádně úsporná Velmi úsporná Úsporná Méně úsporná Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná 4.4 Dílčí dodané energie za rok - 3 odst. 1 d) Jedná se o dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok. Nejedná se o ukazatel, jehož splnění stanovují požadavky na energetickou náročnost nové budovy (na nákladově optimální úrovni) dle 6. Hodnocení dílčí energ. náročnosti vytápění nucené větrání, klima příprava TV osvětlení jedn. Dodaná energie 399,457 12, ,876 65,039 Spotřeba pomocné energie 3,239 5,235 Energetická náročnost 402,696 12, ,111 65,039 Měrná spotřeba energie kwh/m 2 /rok Procentuální podíl 50,3% 1,6% 40,0% 8,1% % GJ/rok Měrná potřeba tepla na vytápění Jedná se o čistou výpočtovou potřebu tepla na prostorové vytápění bez vlivu účinnosti otopné soustavy a zdroje tepla (dle ČSN EN ISO ). Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 290,533 GJ Celková podlahová plocha budovy: 2885,4 m² Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 28 kwh/(m².a) Rozložení měrných tepelných toků dle vyhl. 78/2013 Sb. Zóna Položka Plocha [m2] Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: , ,00 % z toho: Měrný tok větráním Hv: ,983 32,39 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: ,899 4,74 % Obvodová stěna: 1357,7 434,464 20,43 % Střecha: 360,7 86,568 4,07 % Podlaha: 360,7 187,723 8,83 % Otvorová výplň: 443,4 628,383 29,54 % Orientační tepelná ztráta objektu (dle vyhl. 78/2013 Sb.) Jedná se o hodnotu použitelnou např. pro dimenzování výkonu zdroje tepla. Tepelná ztráta je spočtena jako hodnota celkového měrného toku (W/K) vynásobená rozdílem návrhových teplot mezi interiérem (+20 C) a exteriérem (-15 C). Tato hodnota nezohledňuje navržený způsob vytápění. 2127,0 W/K x 35 C = 74,4 kw Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek Str.: 11

14 BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou - průvodní zpráva k PENB 4.5 Průměrný součinitel prostupu tepla - 3 odst. 1 e) Tento požadavek je nutno splnit pro nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Požadavek je splněn, pokud hodnota průměrného součinitel prostupu tepla není vyšší pro hodnocenou budovu, než pro referenční budovu. Dále se jedná o jednu z alternativních podmínek splnění požadavků energetické náročnosti při větší změně dokončené budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy. Hodnocená budova, Eem Referenční budova rozdíl hodnocená / referenční Vyhodnocení: Klasifikační třídy: Horní hranice (W/m 2.K) A 0,27 B 0,34 C 0,42 D 0,63 E 0,84 F 1,05 G D 0,57 0,42 W/(m 2.K) 136 % Méně úsporná Slovní vyjádření Mimořádně úsporná Velmi úsporná Úsporná Méně úsporná Nehospodárná Velmi nehospodárná Mimořádně nehospodárná 4.6 Součinitel prostupu tepla k-cí - 3 odst. 1 f) Jedná se o součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici, tj. na vnější hraně konstrukcí na rozhraní vytápěného a nevytápěného prostoru (tj. nevytápěný interiér, venkovní prostředí, zemina). Pro nové budovy je platná podmínka splnění požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla dle ČSN (z ). dle projektu plocha Souč. prost. tepla U W/(m 2. K) m 2 dle projektu požadov. / dopor. Splnění ČSN požad./dopor. podlaha 1.NP 360,7 0,96 0,60 / 0,40 ne podlaha suterénu 360,7 3,28 0,45 / 0,30 ne střešní plášť 360,7 0,24 0,24 / 0,16 ano / ne obvodový panel 1357,7 0,32 0,30 / 0,25 ne okna plast 433,5 1,40 1,5 / 1,2 ano / ne okna původní dřevěná 6,7 2,40 1,5 / 1,2 ne dveře 3,2 1,70 1,7 / 1,2 ano / ne Pouze plastové otvorové výplně a střešní plášť splní požadované součinitele prostupu tepla dle tepelně technické normy ČSN To je dáno zejména zpřísněním požadavků od doby, kdy bylo provedeno zateplení. 4.7 Účinnost technických systémů - 3 odst. 1 g) Účinnost jednotlivých technických systému je uvedena v kapitole 3.2. Jedná se o jednu z alternativních podmínek splnění požadavků energetické náročnosti při větší změně dokončené budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy vychází se z tab. 3 přílohy č. 1 vyhl. 78/2013 Sb. Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek Str.: 12

15 BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou - průvodní zpráva k PENB 5 ALTERNATIVNÍ SYSTÉMY DODÁVEK ENERGIE Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie je dáno 7 vyhl. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy, přičemž alternativním systémem se rozumí: a) místní systém dodávky energie využívající energii z obnovitelných zdrojů b) kombinovaná výroba elektřiny a tepla c) soustava zásobování tepelnou energií d) tepelné čerpadlo Průkaz energetické náročnosti budovy řeší posouzení v rozsahu odborného odhadu v případě malých zdrojů tepla. Pokud je v hodnoceném objektu navržen nebo umístěn zdroj s instalovaným výkonem nad 200 kw, pak je nutnou součástí PENB energetický posudek (dle 9a zákona 406/2000 Sb. ve znění z. 318/2012 Sb. o hospodaření energií) který alternativní systémy dodávek energie vyhodnotí podrobně. 5.1 Technická proveditelnost - 7 odst. 2 Tzn. technickou možnost instalace nebo připojení alternativního systému dodávky energie. a) místní systém Instalace solárního systému je možná za předpokladu vymezení ANO dodávky energie vhodných prostor pro umístění zásobníků b) kombinovaná využívá se ve zdroji ANO výroba en. a tepla c) soustava ZTE je využita v systému vytápění ANO d) tepelné čerpadlo je možné zapojit do systému ANO 5.2 Ekonomická proveditelnost - 7 odst. 3 Tzn. dosažení prosté doby návratnosti investice kratší než doba životnosti systému (dle ČSN en Energetická náročnost budov Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách). a) místní systém v případě náhrady stávajícího zdroje má zřejmě fototermický systém ANO dodávky energie návratnost v mezích životnosti b) kombinovaná je využívána ANO výroba en. a tepla c) soustava ZTE byla vyhodnocena jako výhodná ANO d) tepelné čerpadlo životnost cca 20 let není návratnost vzhledem ke stáv. systému NE 5.3 Ekologická proveditelnost - 7 odst. 4 Požadavek je splněn v případě, kdy instalací nebo připojením výše uvedených systémů nedojde ke zvýšení množství neobnovitelné primární energie oproti současnému nebo navrhovanému stavu. a) místní systém solární systém = snížení primární energie ANO dodávky energie b) kombinovaná instalací nebo zapojením se nezvýší neobnovitelná primární energie ANO výroba en. a tepla c) soustava ZTE plynová kotelna s kogenerací ANO d) tepelné čerpadlo oproti stávajícímu systému je ekologie vyjádřena COP ANO Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek Str.: 13

16 BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou - průvodní zpráva k PENB 6 ZÁVĚR Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován dle platných právních předpisů - zákona 406/2000 Sb. ve smyslu vyhl. č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. 6.1 Shrnutí Záměrem objednatele průkazu je stanovení energetické náročnosti budovy užívané orgánem veřejné moci. Výpočtem byly zjištěny tyto charakteristiky stanovené vyhláškou 78/2013 Sb.: C ÚSPORNÁ D MÉNĚ ÚSPORNÁ V Polešovicích, červen 2014 Za správnost : Ing. Vojtěch Bílek... - energetický specialista 7 PŘÍLOHY 1) Grafické znázornění průkazu energetické náročnosti budov (titulní listy) 2) Výpočet energetické náročnosti budov a průměrného součinitele prostupu tepla 3) Vyhodnocení výsledků posouzení podle vyhlášky MPO č. 78/2013 Sb. 4) Průkaz energetické náročnosti budovy protokol 5) Kopie osvědčení energetického specialisty / auditora Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek Str.: 14

17 výpočet ENB dle vyhl. 78/2013 Sb., BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN a podle EN ISO 13790, EN ISO a EN ISO Energie 2014 Název úlohy: BD Chaloupky 578 Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bílek Zakázka: 75/2014 Datum: ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: Počet zón v budově: 1 Počet osob v budově podle NZÚ: 66,9 Typ výpočtu potřeby energie: Okrajové podmínky výpočtu: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont leden 31-1,3 C 29,5 123,1 50,8 50,8 74,9 únor 28-0,1 C 48,2 184,0 91,8 91,8 133,2 březen 31 3,7 C 91,1 267,8 168,8 168,8 259,9 duben 30 8,1 C 129,6 308,5 267,1 267,1 409,7 květen 31 13,3 C 176,8 313,2 313,2 313,2 535,7 červen 30 16,1 C 186,5 272,2 324,0 324,0 526,3 červenec 31 18,0 C 184,7 281,2 302,8 302,8 519,5 srpen 31 17,9 C 152,6 345,6 289,4 289,4 490,3 září 30 13,5 C 103,7 280,1 191,9 191,9 313,6 říjen 31 8,3 C 67,0 267,8 139,3 139,3 203,4 listopad 30 3,2 C 33,8 163,4 64,8 64,8 90,7 prosinec 31 0,5 C 21,6 104,4 40,3 40,3 53,6 Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ leden 31-1,3 C 29,5 29,5 96,5 96,5 únor 28-0,1 C 53,3 53,3 147,6 147,6 březen 31 3,7 C 107,3 107,3 232,9 232,9 duben 30 8,1 C 181,4 181,4 311,0 311,0 květen 31 13,3 C 235,8 235,8 332,3 332,3 červen 30 16,1 C 254,2 254,2 316,1 316,1 červenec 31 18,0 C 238,3 238,3 308,2 308,2 srpen 31 17,9 C 203,4 203,4 340,2 340,2 září 30 13,5 C 127,1 127,1 248,8 248,8 říjen 31 8,3 C 77,8 77,8 217,1 217,1 listopad 30 3,2 C 33,8 33,8 121,7 121,7 prosinec 31 0,5 C 21,6 21,6 83,2 83,2 PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ : PARAMETRY ZÓNY Č. 1 : Základní popis zóny Název zóny: BD Chaloupky 578 Typ zóny pro určení Uem,N: jiná než nová obytná budova Typ zóny pro refer. budovu: bytový dům Typ hodnocení: jiný účel posouzení Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 1

18 výpočet ENB dle vyhl. 78/2013 Sb., BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou Objem z vnějších rozměrů: Podlah. plocha (celková vnitřní): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: 8656,0 m3 2676,5 m2 2885,4 m2 165,0 kj/(m2.k) 20,0 C / 20,0 C ano / ne nepřerušované ano Průměrné vnitřní zisky: W... odvozeny pro produkci tepla: 1,5+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky minimální přípustnou osvětlenost: 90,0 lx měrný příkon osvětlení: 0,05 W/(m2.lx) činitel obsazenosti 1,0 a závislosti na denním světle 1,0 roční dobu využití osvětlení ve dne/v noci: 900 / 600 h prům. účinnost osvětlení: 15 % další tepelné zisky: 0,0 W Teplo na přípravu TV: ,0 MJ/rok... odvozeno pro roční potřebu teplé vody: 919,0 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (60,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: 0,0 MJ/rok Zdroje tepla na vytápění v zóně Vytápění je zajištěno VZT: ne Účinnost sdílení/distribuce: 88,0 % / 87,0 % Název zdroje tepla: centrální dodávka (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 95,0 % Příkon čerpadel vytápění: 230,0 W Příkon regulace/emise tepla: 0,5 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: centrální dodávka (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 90,0 % Objem zásobníku TV: 0,0 l Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 0,0 Wh/(l.d) Délka rozvodů TV: 584,0 m Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 119,0 Wh/(m.d) Příkon čerpadel distribuce TV: 200,0 W Příkon regulace: 0,0 W Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : Objem vzduchu v zóně: 6959,424 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 80,4 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,3 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,3 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 688,983 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N,20 [W/m2K] Obvodový panel 1357,7 0,320 1,00 434,464 0,300 Strop do podstřeší 360,7 0,240 1,00 86,568 0,240 okna plastová JZ 65,3 (6,53x10,0 x 1) 1,400 1,00 91,420 1,500 okna plastová SZ 159,6 (1,6x10,0 x 10) 1,400 1,00 223,440 1,500 okna plastová JV 170,2 (1,7x10,0 x 10) 1,400 1,00 238,280 1,500 okna plastová SV 38,4 (3,84x10,0 x 1) 1,400 1,00 53,760 1,500 dveře SZ 3,15 (1,5x2,1 x 1) 1,700 1,00 5,355 1,700 okna dřevěná SV 6,72 (2,1x1,6 x 2) 2,400 1,00 16,128 1,500 Vysvětlivky: U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN pro Tim=20 C. Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 2

19 výpočet ENB dle vyhl. 78/2013 Sb., BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,04 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 1149,415 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 86,471 W/K Měrný tepelný tok prostupem zeminou u zóny č. 1 : 1. konstrukce ve styku se zeminou Název konstrukce: Podlaha 1.NP Tepelná vodivost zeminy: 2,0 W/mK Plocha podlahy: 360,7 m2 Exponovaný obvod podlahy: 76,8 m Součinitel vlivu spodní vody Gw: 1,0 Typ podlahové konstrukce: nevytápěný nebo částečně vytápěný suterén Tloušťka suterénní stěny: 0,4 m Tepelný odpor podlahy nad suterénem: 0,892 m2k/w Tepelný odpor podlahy suterénu: 0,163 m2k/w Tepelný odpor suterénních stěn: 0,7 m2k/w Tepelný odpor stěn nad terénem: 0,773 m2k/w Hloubka podlahy suterénu pod terénem: 1,6 m Výška horní hrany podlahy nad terénem: 1,0 m Násobnost výměny vzduchu v suterénu: 0,4 1/h Objem vzduchu v suterénu: 937,82 m3 Plocha vytápěné části suterénu: 180,0 m2 Součinitel prostupu tepla bez vlivu zeminy Uf: 0,812 W/m2K Požadovaná hodnota souč. prostupu U,N,20: 0,45 W/m2K Činitel teplotní redukce b: 0,64 Souč.prostupu mezi interiérem a exteriérem U: 0,52 W/m2K Ustálený měrný tok zeminou Hg: 187,723 W/K Kolísání ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 148,858 do 594,553 W/K... stanoveno pro periodické toky Hpi / Hpe: 240,635 / 102,671 W/K Celkový ustálený měrný tok zeminou Hg: 187,723 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hg,tb: 14,428 W/K Kolísání celk. ekv. měsíčních měrných toků Hg,m: od 148,858 do 594,553 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientace okna plastová JZ 65,3 0,67 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 JZ (90 st.) okna plastová SZ 159,6 0,67 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 SZ (90 st.) okna plastová JV 170,2 0,67 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 JV (90 st.) okna plastová SV 38,4 0,67 0,7/0,3 1,0/1,0 0,8 SV (90 st.) dveře SZ 3,15 0,67 0,7/0,3 1,0/1,0 0,9 SZ (90 st.) okna dřevěná SV 6,72 0,75 0,7/0,3 1,0/1,0 0,9 SV (90 st.) Vysvětlivky: g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou. Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 9766, , , , , ,0 Měsíc: Zisk (vytápění): 41408, , , , ,0 8148,1 PARAMETRY NEVYTÁPĚNÉHO PROSTORU Č. 1 : Základní popis prostoru Název prostoru: Příkon osvětlení: Dodaná elektřina na osvětlení: 0,0 W (využito 5000,0 h/rok) 0,0 MJ/rok Příkon ventilátorů: 4000,0 W Časový podíl provozu: 10,0 % Dodaná energie na větrání: 12614,4 MJ/rok Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 3

20 výpočet ENB dle vyhl. 78/2013 Sb., BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: BD Chaloupky 578 Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne Regulace otopné soustavy: ano Měrný tepelný tok větráním Hv: Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: Ustálený měrný tok zeminou Hg: Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t: --- Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: ,983 W/K 1250,314 W/K 187,723 W/K Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 2127,020 W/K Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 119,129 36,955 9,766 46,721 0, ,0 72, ,673 33,378 15,517 48,896 0, ,0 53, ,783 36,955 26,130 63,085 0, ,0 32, ,534 35,763 37,596 73,358 0,779 59,1 8, ,279 36,955 43,147 80,102 0,490 0, ,192 35,763 43,164 78,927 0,294 0, ,573 36,955 41,408 78,363 0,173 0, ,120 36,955 41,478 78,433 0,180 0, ,953 35,763 28,799 64,561 0,572 0, ,625 36,955 22,782 59,736 0,871 86,1 14, ,469 35,763 12,075 47,837 0, ,0 44, ,285 36,955 8,148 45,103 0, ,0 64,528 Vysvětlivky: Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: Energie dodaná do zóny po měsících: 290,533 GJ Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 99, ,402 5,524 0, , , ,568 4,989 0, , , ,402 5,524 0,957 77, , ,124 5,346 0,724 43, ,402 5,524 0,446 32, ,124 5,346 0,432 31, ,402 5,524 0,446 32, ,402 5,524 0,446 32, ,124 5,346 0,432 31, , ,402 5,524 0,886 52, , ,124 5,346 0,926 93, , ,402 5,524 0, ,603 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: 787,846 GJ Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: 1438,0 W/K 2522,5 m2 0,52 W/m2K Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 4

21 výpočet ENB dle vyhl. 78/2013 Sb., BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 0,57 W/m2K VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR Č. 1 : Název prostoru: Energie dodaná do prostoru po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,071 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 12,614 GJ PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU : Faktor tvaru budovy A/V: 0,29 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Plocha [m2] Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: , ,00 % z toho: Měrný tok větráním Hv: ,983 32,39 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: ,723 8,83 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: ,00 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: ,899 4,74 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: ,415 54,04 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 1357,7 434,464 20,43 % Střecha: 360,7 86,568 4,07 % Podlaha: 360,7 187,723 8,83 % Otvorová výplň: 443,4 628,383 29,54 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: 2127,020 W/K 8656,0 m3 0,25 W/m3K 18,1 kwh/(m3.a) Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em: 1438,0 W/K 2522,5 m2 0,52 W/m2K 0,57 W/m2K Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 5

22 výpočet ENB dle vyhl. 78/2013 Sb., BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou Celková a měrná potřeba tepla na vytápění Celková roční potřeba tepla na vytápění budovy: 290,533 GJ 80,704 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 8656,0 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 2885,4 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 9,3 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 28 kwh/(m2.a) Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Celková energie dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 99, ,071 26,402 5,524 0, , , ,968 25,568 4,989 0, , , ,071 26,402 5,524 0,957 78, , ,037 26,124 5,346 0,724 44, ,071 26,402 5,524 0,446 33, ,037 26,124 5,346 0,432 32, ,071 26,402 5,524 0,446 33, ,071 26,402 5,524 0,446 33, ,037 26,124 5,346 0,432 32, , ,071 26,402 5,524 0,886 53, , ,037 26,124 5,346 0,926 94, , ,071 26,402 5,524 0, ,674 Vysvětlivky: Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Dodané energie: Vyp.spotřeba energie na vytápění za rok Q,fuel,H: 399,457 GJ 110,960 MWh 38 kwh/m2 Pomocná energie na vytápění Q,aux,H: 3,239 GJ 0,900 MWh 0 kwh/m2 Dodaná energie na vytápění za rok EP,H: 402,696 GJ 111,860 MWh 39 kwh/m2 Vyp.spotřeba energie na chlazení za rok Q,fuel,C: Pomocná energie na chlazení Q,aux,C: Dodaná energie na chlazení za rok EP,C: Vyp.spotřeba energie na úpravu vlhkosti Q,fuel,RH: Pomocná energie na úpravu vlhkosti Q,aux,RH: Dodaná energie na úpravu vlhkosti EP,RH: Vyp.spotřeba energie na nucené větrání Q,fuel,F: 12,614 GJ 3,504 MWh 1 kwh/m2 Pomocná energie na nucené větrání Q,aux,F: Dodaná energie na nuc.větrání za rok EP,F: 12,614 GJ 3,504 MWh 1 kwh/m2 Vyp.spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W: 314,876 GJ 87,466 MWh 30 kwh/m2 Pomocná energie na přípravu teplé vody Q,aux,W: 5,235 GJ 1,454 MWh 1 kwh/m2 Dodaná energie na přípravu TV za rok EP,W: 320,111 GJ 88,920 MWh 31 kwh/m2 Vyp.spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L: 65,039 GJ 18,066 MWh 6 kwh/m2 Dodaná energie na osvětlení za rok EP,L: 65,039 GJ 18,066 MWh 6 kwh/m2 Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP: 800,461 GJ 222,350 MWh 77 kwh/m2 Měrná dodaná energie budovy Celková roční dodaná energie: 222,350 MWh Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 8656,0 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 2885,4 m2 Měrná dodaná energie EP,V: 25,7 kwh/(m3.a) Měrná dodaná energie budovy EP,A: 77 kwh/(m2.a) Poznámka: Měrná dodaná energie zahrnuje veškerou dodanou energii včetně vlivů účinností tech. systémů. Rozdělení dodané energie podle energonositelů, primární energie a emise CO2 Energo- Faktory Vytápění Teplá voda nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 zemní plyn 1,1 1,1 0, ,0 122,1 122,1 22,2 87,5 96,2 96,2 17,5 elektřina ze sítě 3,0 3,2 1, SOUČET 111,0 122,1 122,1 22,2 87,5 96,2 96,2 17,5 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 6

23 výpočet ENB dle vyhl. 78/2013 Sb., BD Chaloupky 578, Veselí nad Moravou Energo- Faktory Osvětlení Pom.energie nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 zemní plyn 1,1 1,1 0, elektřina ze sítě 3,0 3,2 1, ,1 54,2 57,8 21,1 2,4 7,1 7,5 2,8 elektřina (v nevyt. prostorech) 3,0 3,2 0, SOUČET 18,1 54,2 57,8 21,1 2,4 7,1 7,5 2,8 Energo- Faktory Nuc.větrání Chlazení nositel transformace MWh/a t/a MWh/a t/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 zemní plyn 1,1 1,1 0, elektřina ze sítě 3,0 3,2 1, elektřina (v nevyt. prostorech) 3,0 3,2 0,6200 3,5 10,5 11,2 2, SOUČET 3,5 10,5 11,2 2, Energo- Faktory Úprava RH Export elektřiny nositel transformace MWh/a t/a MWh/a f,pn f,pc f,co2 Q,f Q,pN Q,pC CO2 Q,el Q,pN Q,pC zemní plyn 1,1 1,1 0, elektřina ze sítě 3,0 3,2 1, SOUČET Vysvětlivky: f,pn je faktor neobnovitelné primární energie v kwh/kwh; f,pc je faktor celkové primární energie v kwh/kwh; f,co2 je součinitel emisí CO2 v kg/kwh; Q,f je vypočtená spotřeba energie dodávaná na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,el je produkce elektřiny v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie a Q,pC je celková primární energie použitá na daný účel příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. Součty pro jednotlivé energonositele: Q,f [MWh/a] Q,pN [MWh/a] Q,pC [MWh/a] CO2 [t/a] zemní plyn 198, , ,269 39,685 elektřina ze sítě 20,420 61,261 65,345 23,892 elektřina (v nevyt. prostorech) 3,504 10,512 11,213 2,172 SOUČET 222, , ,826 65,749 Vysvětlivky: Q,f je energie dodaná do budovy příslušným energonositelem v MWh/rok; Q,pN je neobnovitelná primární energie a Q,pC je celková primární energie použitá příslušným energonositelem v MWh/rok a CO2 jsou s tím spojené emise CO2 v t/rok. Měrná primární energie a emise CO2 budovy Emise CO2 za rok: 65,749 t Celková primární energie za rok: 294,826 MWh 1 061,374 GJ Neobnovitelná primární energie za rok: 290,041 MWh 1 044,148 GJ Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 8 656,0 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 2 885,4 m2 Měrné emise CO2 za rok (na 1 m3): 7,6 kg/(m3.a) Měrná celková primární energie E,pC,V: 34,1 kwh/(m3.a) Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,V: 33,5 kwh/(m3.a) Měrné emise CO2 za rok (na 1 m2): 23 kg/(m2.a) Měrná celková primární energie E,pC,A: 102 kwh/(m2.a) Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,A: 101 kwh/(m2.a) STOP, Energie 2014 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 7

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) Bytový dům Trnková 428-430, 686 05 Uherské Hradiště Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM TRYTOVA 1119/4 198 00 PRAHA 14 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚTULNÁ 504-507 108 00 PRAHA MALEŠICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VELTRUSKÁ 533/13 199 00 PRAHA - PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM MARTY KRÁSOVÉ 920/6 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM HAKENOVA 920/1 a 920/3 MARIE PODVALOVÉ 929/3 MARTY KRÁSOVÉ 920/2 a 920/4 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYSOČANSKÁ 231-243 190 00 PRAHA 9 STŘÍŽKOV Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM BÍLINSKÁ 493-499 A 501-504 190 00 PRAHA 9 PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYBÍRALOVA 930-938 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM KUTTELWASCHEROVA 921-920 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM STÁVAJÍCÍ STAV AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM FEDEROVA 1602, 198 00 PRAHA - KYJE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚJEZD 415/15, 150 00 PRAHA 5 MALÁ STRANA Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM - NÁVRH AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO II. etapa Tyršova 182, 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov 08/2016 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing.

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD_podle TNI 730329 Zpracovatel: Petr Kapička Zakázka:

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 Energie 2015 Název úlohy: BD

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] PrĤbČ ná 1823-1826

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST Obsah 1 Příloha - Výpočet energetické náročnosti budovy a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832... 1 2 Příloha - Posouzení

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221

RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221 RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221!"#$%&'()!"#$%"!!$ &%$#$&'(%)*+$', *+,-./ Proslunná 75, 36263 Dalovice - Všeborovice Všeborovice 624594 221 Lafková Alena Proslunná 75, 36263 Dalovice - Všeborovice

Více

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Odborný posudek PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Posouzení snížení energetické náročnosti a povrchové teploty střešní konstrukce haly při použití materiálu RIZOLIN Objednatel posudku: BONEGO, s.r.o. Gočárova

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Lány 1359-1361

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Multifunkční objekt Benešovská č.p. 537 257 41 Týnec nad Sázavou ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY Datum zpracování: Benešov 04/2017 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing. Eduard

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 16 / 17 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Bytové družstvo Keřová 9,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Nemocnice Hustopeče, příspěvková

Více

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD)

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD) Jednopatrový RD s podkrovím a nevytápěným prostorem-garáží UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI 730329 (RD) Ing. Petr Kapička 1 Pohled východní 2 Pohled jižní 3 Pohled západní 4 Pohled

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Přednáška na SPŠ Stavební v Havlíčkově PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ing. Petr Kapička 1 Aplikační programy tepelné techniky Všechny programy obsahují pomůcky: Katalog

Více

5549/ Bánov. Rodinný d m

5549/ Bánov. Rodinný d m 5549/13 687 54 Bánov Rodinný d m Ing. Vojt ch Bílek 1400 Polešovice 526 vojtech.bilek@seznam.cz 776021958 8.7.2017 68737 Polešovice 5549/13, 687 54 Bánov Bánov 5549/13 Martin Sv tinský Nad Hájkem 878,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO Karla Nového Karla Nového, parc. č. 304/3 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY A JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Společenství vlastníků jednotek

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

.p Otnice. Rodinný d m

.p Otnice. Rodinný d m .p. 263 68354 Otnice Rodinný d m Ing. Vojt ch Bílek 1400 776 021 958 / vojtech.bilek@seznam.cz / www.ea-bilek.cz 15. 8. 2017 687 37 Polešovice 526 .p. 263, 68354 Otnice Otnice 242 DV Alegria s.r.o. Za

Více

VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu

VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu podle knihy K. Staňka Fotovoltaika pro budovy, Grada 2012 Energie 2016 ČOD Název úlohy:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Grůza Dalibor Mírová 4, Hustopeče

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Národních

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: NOVOSTAVBA RD na parcele č. 227/15 Horní Podhájí, 256 01 Struhařov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Datum zpracování: Praha 03/2014 Zpracovatel: Ing. Eduard Novák V Loučkách 062,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PASIVNÍ DŮM BEROUN Č.P. 459/129, K.Ú. BEROUN 602868 Zpracoval: Ing. Ondřej Malý, energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Bytový dům, Na Louži 867/14,

Více

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Projektování, poradenství, inženýrská činnost ve stavebnictví Energetické hodnocení budov, technická zařízení a instalace Stavby s nízkou energetickou náročností a úsporná opatření PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Adaptabilita Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 3 Nízkoenergetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 Letňany Investor: BPT DEVELOPMENT, a.s. Václavské nám.161/147 Vypracoval:

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Rodinný dům, Třešňová č.p. 1694,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Bytový dům, Zlonická 703, Praha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

p.. 666/561; k. ú. Veselí - P edm stí Veselí nad Moravou Rodinný d m

p.. 666/561; k. ú. Veselí - P edm stí Veselí nad Moravou Rodinný d m p.. 666/561; k. ú. Veselí - Pedmstí 698 01 Veselí nad Moravou Rodinný dm Ing. Vojtch Bílek 1400 776 021 958 / vojtech.bilek@seznam.cz / www.ea-bilek.cz 10. 7. 2015 687 37 Polešovice 526 p.. 666/561; k.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/35 767 01 KROMĚŘÍŽ PARC. Č. ST. 7759 Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný na základě 7a zákona č. 318/2012 Sb. v pozdějším znění

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více