!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56"

Transkript

1 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Národních muþedníkĥ Veselí nad Moravou Bytový dĥm a budova pro obchodní úþely WUbULc ^J?>ZM:&>KB?C8&K\9>78] GLFF ^JI^X WJWGLb ^J deq;[&m>9;>y8 34&)'-$/)/5,'0,./)1'"('6&)/+"7'-$/*+8#.72 > 9:;< =?$/92 $ 'FB 2 'BCD 'B>B 4>=E, 'BEA 4>=E 4 '>D> '>CF JWX ' JcH 'E>> '>GF f 'DCE 'EDG ) H:;<$/9 JcULHVW XGbLVXX

2 Ing. Vojt ch Bílek ; Polešovice; 526

3 Národních mu edník 760, Veselí nad Moravou Veselí-P edm stí p.. st. 747 VESELSKO, stavební bytové družstvo Hutník 1497, Veselí nad Moravou

4 Budova jako celek Obvodová st na St echa Podlaha Otvorová výpl Tepelné vazby Obvodová st na St echa Podlaha Otvorová výpl Tepelné vazby

5 plynový kotel 100,0 37 dev t plynových 100,0 108 kondenza níc p irozené v trání p irozené v trání

6 100 3,5 elektrické oh íva e 100, ,3 dev t plynových 100,0 108 kondenza ní

7

8

9 A N N A N N N N A N N A Zm na systému dodávek energie je nerentabilní. 138,424 0,000 0,000 erpadla, regulace a další pomocná za ízení 0,385 1,155 0,074 0, Ing. Vojt ch Bílek x x 125, ,646 NE

10 A N N A N N A N N Navrhuji zateplení obvodových st n a stropu nad pr jezdem polystyrenem EPS 70F tlouš ky 120 mm a zateplení podlahy mezi suterénem a 1.NP grafitovým polystyrenem EPS 70F tlouš ky 60 mm, který by m l být p ilepen od suterénu. Také navrhuji zateplení rovné st echy nad prodejnou polystyrenem EPS100S tl. 120 mm. Dále je nutná vým na výkladc, d ev ných oken a dve í v prodejn za nové otvorové výpln. Ing. Vojt ch Bílek Ing. Vojt ch Bílek NE

11 Protokol výpočtů součinitele prostupu tepla konstrukcí U - stávající a nový stav Výčet norem a metodik: ČSN ,3,4; ČSN EN ISO 6946:2008 Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bílek Datum zpracování: 28. prosinec 2015 Zakázka: BD Veselí nad Moravou, Národních mučedníků 760 p.č. st Okrajové podmínky výpočtu (teplota / vlhkost) střední třída vlhkosti - bytové domy s malým počtem osob Tai = 21,0 C, vlhkost int = 50 % Te = -13,0 C, vlhkost ext. = 84 % Pozn.: ičo: P1 Podlaha prodejen nad suterénem 1 nášlapná vrstva 0,025 0,950 0,950 0,026 2 cementová malta 0,020 1,230 1,230 0,016 3 betonová mazanina 0,045 1,230 1,230 0,037 4 polystyren 0,010 0,040 0,050 0,200 5 železobetonová deska 0,150 1,300 1,300 0,115 6 vápenná omítka 0,010 0,880 0,880 0,011 tloušťka konstrukce 0,260 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,17 CELKEM R T U = 1,341 U = 0,02 U = 1,361 0,17 0,746 R = 0,41 (m 2. K)/W P1 exponovaný obvod / plocha k-ce 82,2 exp. / pl. 417,5 m 2 P1 PROTOKOL VÝPOČTU SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA SBD Veselsko, Hutník 1497, Veselí nad Moravou NAVRŽENÉ OPATŘENÍ celkový součinitel prostupu tepla přirážka součinitele prostupu tepla tepelný odpor pro výpočet dle ČSN EN ISO odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) W/(m 2. K) 7 grafitový polystyren EPS 70F 0,060 0,033 0,033 1,818 8 skladba ETICS - vnitřní povrchová úprava 0,0100 0,700 0,700 0,014 U = 0,388 U = 0,02 U = 0,408 U rec,20 = 0,40 102% R = 2,282 (m 2. K)/W P1 Podlaha prodejen nad suterénem 82,2 exp. / pl. 417,5 m 2 P2 NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla přirážka součinitele prostupu tepla procento z normových požadavků konstrukce tepelný odpor pro výpočet dle ČSN EN ISO Podlaha 2.NP nad průjezdem W/(m 2. K) 1 nášlapná vrstva 0,020 0,950 0,950 0,021 2 betonová mazanina 0,060 1,230 1,230 0,049 3 polystyren 0,020 0,040 0,050 0,400 4 škvárový násyp 0,015 0,280 1,050 0,014 5 železobetonová deska 0,150 1,300 1,300 0,115 6 vápenná omítka 0,010 0,880 0,880 0,011 tloušťka konstrukce 0,275 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) 0,17 0,17 CELKEM R T 0,951 celkový součinitel prostupu tepla U = 1,052 přirážka součinitele prostupu tepla U = 0,020 W/(m 2. K) U = 1,072 tepelný odpor pro výpočet dle ČSN EN ISO R = 0,61 (m 2. K)/W P2 Podlaha 2.NP nad průjezdem 7,2 exp. / pl. 45,4 m 2 P2 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek str. 1

12 Protokol výpočtů součinitele prostupu tepla konstrukcí U - stávající a nový stav 7 KZS - polystyren EPS 70 F 0,120 0,040 0,040 3,000 8 skladba ETICS - vnitřní povrchová úprava 0,0100 0,700 0,700 0,014 U = 0,252 U = 0,02 U = 0,272 U rec,20 = 0,40 68% R = 3,50 (m 2. K)/W P2 Podlaha 2.NP nad průjezdem 7,2 exp. / pl. 45,4 m 2 P3 NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla přirážka součinitele prostupu tepla procento z normových požadavků konstrukce tepelný odpor pro výpočet dle ČSN EN ISO Podlaha suterénu konstrukce nevytápěného prostoru 1 cementový potěr 0,020 1,230 1,230 0,016 2 betonová mazanina 0,080 1,230 1,230 0,065 3 štěrkový násyp 0,300 0,930 0,930 0,323 4 železobetonová deska 0,300 1,300 1,300 0,231 5 hydroizolace 0,005 0,280 0,280 0,018 tloušťka konstrukce 0,705 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) W/(m 2. K) 0,17 0,00 0,823 CELKEM R T celkový součinitel prostupu tepla U = 1,216 přirážka součinitele prostupu tepla U = 0,05 W/(m 2. K) U = 1,266 tepelný odpor pro výpočet dle ČSN EN ISO R = 0,65 (m 2. K)/W P3 Podlaha suterénu 82,2 417,5 m 2 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek str. 2

13 Protokol výpočtů součinitele prostupu tepla konstrukcí U - stávající a nový stav S1 Rovná střecha prodejny 1 hydroizolace 0,010 0,280 0,280 0,036 2 cementová mazanina 0,045 1,230 1,230 0,037 3 heraklit 0,025 0,130 0,130 0,192 4 polystyren 0,040 0,040 0,050 0,800 5 štěrkové vyosévky 0,060 0,930 0,930 0,065 6 železobetonová deska 0,150 1,300 1,300 0,115 7 vnitřní omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 tloušťka konstrukce 0,350 CELKEM R T celkový součinitel prostupu tepla přirážka součinitele prostupu tepla tepelný odpor pro výpočet dle ČSN EN ISO bez přiteplení odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) 0,10 0,04 1,407 U = 0,711 U = 0,02 W/(m 2. K) U = 0,731 R = 1,27 (m 2. K)/W S1 Rovná střecha prodejny exp. / pl. 198,4 m 2 S1 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ na stávající konstrukci hydroizolace 0,010 0,280 0,280 0,036 polystyren EPS 100S 0,120 0,038 0,038 3,158 NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla U = 0,219 přirážka součinitele prostupu tepla U = 0,02 U = 0,239 W/(m 2. K) procento z normových požadavků konstrukce U rec,20 = 0,16 149% tepelný odpor pro výpočet dle ČSN EN ISO R = 4,425 (m 2. K)/W S1 Rovná střecha prodejny exp. / pl. 198,4 m 2 S2 Rovná střecha bytů s přiteplením z roku hydroizolace 0,010 0,280 0,280 0,036 2 polystyren EPS 100S 0,120 0,038 0,038 3,158 3 původní hydroizolace 0,015 0,280 0,280 0,054 4 heraklit 0,025 0,130 0,130 0,192 5 polystyren 0,040 0,050 0,050 0,800 6 štěrkové vyosévky 0,150 0,930 0,930 0,161 7 dutinivé panely PZD 0,120 1,100 1,100 0,109 8 vnitřní omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 tloušťka konstrukce 0,500 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) 0,10 0,04 CELKEM R T 4,673 celkový součinitel prostupu tepla U = 0,214 přirážka součinitele prostupu tepla U = 0,02 W/(m 2. K) U = 0,234 S2 Rovná střecha bytů exp. / pl. 264,5 m 2 ST1 Obvodová stěna prodejen CDm vnitřní omítka 0,015 0,880 0,880 0,017 2 cihly děrované metrické 0,375 0,530 0,530 0,708 3 vnější omítka 0,015 0,880 0,880 0,017 tloušťka konstrukce 0,405 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) 0,13 CELKEM R T 0,912 odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) 0,04 celkový součinitel prostupu tepla U = 1,097 přirážka součinitele prostupu tepla U = 0,05 W/(m 2. K) U = 1,147 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek str. 3

14 Protokol výpočtů součinitele prostupu tepla konstrukcí U - stávající a nový stav ST1 Obvodová stěna prodejen CDm 375 plocha 254,1 m 2 ST1 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ 4 KZS - polystyren EPS 70 F 0,120 0,040 0,040 3,000 5 skladba ETICS 0,010 0,700 0,700 0,014 NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla přirážka součinitele prostupu tepla procento z normových požadavků konstrukce U = 0,255 U = 0,02 U = 0,275 U rec,20 = 0,25 110% W/(m 2. K) ST1 Obvodová stěna prodejen CDm 375 plocha 254,1 m 2 ST2 Obvodová stěna bytů CDm vnitřní omítka 0,015 0,880 0,880 0,017 2 cihly děrované metrické 0,375 0,530 0,530 0,708 3 vnější omítka 0,015 0,880 0,880 0,017 tloušťka konstrukce 0,405 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) 0,13 0,04 CELKEM R T 0,912 celkový součinitel prostupu tepla U = 1,097 přirážka součinitele prostupu tepla U = 0,05 W/(m 2. K) U = 1,147 ST2 Obvodová stěna bytů CDm 375 plocha 256,9 m 2 ST2 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ 4 KZS - polystyren EPS 70 F 0,120 0,040 0,040 3,000 5 skladba ETICS 0,010 0,700 0,700 0,014 NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla U = 0,255 přirážka součinitele prostupu tepla U = 0,02 procento z normových požadavků konstrukce U = 0,275 U rec,20 = 0,25 110% ST2 Obvodová stěna bytů CDm 375 plocha 256,9 m 2 2. W/(m 2. K) ST3 Plynosilikátová stěna prodejen k průjezdu 1 vnitřní omítka 0,020 0,880 0,880 0,023 2 plynosilikátové zdivo 0,300 0,230 0,230 1,304 3 vnější omítka 0,030 0,880 0,880 0,034 tloušťka konstrukce 0,350 CELKEM R T odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) celkový součinitel prostupu tepla U = 0,617 přirážka součinitele prostupu tepla U = 0,05 U = 0,667 ST3 Plynosilikátová stěna prodejen k průjezdu plocha 49,3 m 2 0,13 0,13 1,621 W/(m 2. K) ST3 NAVRŽENÉ OPATŘENÍ 4 KZS - polystyren EPS 70 F 0,120 0,040 0,040 3,000 5 skladba ETICS 0,010 0,700 0,700 0,014 NOVÝ celkový součinitel prostupu tepla U = 0,216 přirážka součinitele prostupu tepla U = 0,02 U = 0,236 W/(m 2. K) procento z normových požadavků konstrukce U rec,20 = 0,25 94% ST3 Plynosilikátová stěna prodejen k průjezdu plocha 49,3 m 2 ST4 Štítové stěny bytů - zateplené Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek str. 4

15 Protokol výpočtů součinitele prostupu tepla konstrukcí U - stávající a nový stav 1 vnitřní omítka 0,015 0,880 0,880 0,017 2 cihly děrované metrické 0,375 0,530 0,530 0,708 3 původní vnější omítka 0,015 0,880 0,880 0,017 4 KZS - polystyren EPS 70 F 0,120 0,033 0,033 3,636 5 skladba ETICS 0,010 0,700 0,700 0,014 tloušťka konstrukce 0,535 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) 0,13 0,04 CELKEM R T 4,562 celkový součinitel prostupu tepla U = 0,219 přirážka součinitele prostupu tepla U = 0,02 W/(m 2. K) U = 0,239 ST4 Štítové stěny bytů - zateplené plocha 55,4 m 2 ST5 Stěny suterénu k zemině 1 vnitřní omítka 0,015 0,880 0,880 0,017 2 cihly děrované metrické 0,375 0,530 0,530 0,708 tloušťka konstrukce 0,390 odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tab. J.1 ČSN ) odpor při přestupu tepla na vnější straně (tab. J.1 ČSN ) 0,13 0,00 CELKEM R T 0,855 celkový součinitel prostupu tepla U = 1,170 přirážka součinitele prostupu tepla U = 0,05 W/(m 2. K) U = 1,220 ST5 Stěny suterénu k zemině plocha 249,8 m 2 Stanovení ekvivalentního součinitele prostupu tepla pro stěny k zemině dle ČSN EN ISO d w λ (součinitel prostupu tepla zeminy) 2,0 W/m/K Rsi + Rw + Rse (tepelný odpor stěny) 0,855 m 2 K/W 1,709 m U bw dt (celková ekvivalentní tl. podlahy na zemině) 0,705 m z (hloubka podl. suterénu pod terénem) 3,11 m 0,464 W/(m 2. K) Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek str. 5

16 výpočet ENB dle vyhlášky 78/2013 Sb., BD Veselí nad Moravou, Národních mučedníků 760 základní informace: Jedná se o podsklepený čtyřpodlažní objekt z roku 1970 s rovnou střechou. Dům je vyzděn z dutinových cihel. Dům zahrnuje dvě samostatné prodejny (počet zaměstnanců je 2 x 3 = 6) v přízemí a celkem devět bytů ve 2. až 4. nadzemním podlaží. V roce 2007 byla provedena rekonstrukce objektu, která spočívala v zateplení štítových stěn (SV, JZ), v přiteplení rovné střechy bytů polystyrenem EPS 100S tloušťky 120 mm a ve výměně téměř všech otvorových výplní v bytech za nová plastová okna. Rovná střecha prodejny nebyla v roce 2007 přiizolována, ale byla zde pouze natažena nová folie. V roce 2014 byly vyměněny vchodové dveře do bytové části a nahrazeny hliníkovými dveřmi (Stopsol brown 4mm/16 Thermofloat 4mm). V PENB je objekt hodnocen jako dvě samostatné zóny prodejny a byty. STÁVAJÍCÍ STAV suterén 1.NP - prodejny 2.-3.NP byty 4.NP byty vyt. celk. jed n. vytápěno NE ANO ANO ANO počet osob v zóně (průměrně - 1 os/40 m 2 ) ,0 vnější (energeticky vztažná) plocha 417,5 417,5 264,5 264, ,9 m 2 celkový obvod 94,8 94,8 74,2 74,2 m exponovaný obvod 82,2 82,2 49,8 49,8 m vnitřní plocha (mezi obvodovými k-cemi) 386,7 386,7 245,8 245, ,1 m 2 průměrná světlá výška 2,40 3,30 2,65 2,65 3,03 m průměrná konstrukční výška 3,11 3,91 2,90 3,15 3,40 m vnější (obestavěný) objem ,3 m 3 vnitřní objem (vzduchu v zóně) ,5 m 3 poměr vnitřní / vnější objem 71,6 78,2 84,9 86,7 82,7 % způsob větrání přirozené přirozené přirozené přirozené Otvorové výplně: byty jsou osazeny plastovými výplněmi z roku 2007 zasklenými dvojsklem prodejny jsou osazeny nevyhovujícími výkladci v hliníkovém rámu zasklenými pouze jednosklem, ze dvora jsou nevyhovující původní dřevěná okna zasklená dvosklem - v navrženém opatření je doporučena výměna obou těchto typů oken vchodové dveře do bytové části jsou hliníkové dveře z roku 2014 (Stopsol brown 4mm/16 Thermofloat 4mm) popis přehled otvorových výplní - vytápěná zóna vnější rozm. (m) počet šířka výška SV SZ JZ JV Uw (W/m 2.K) počet výplní celkem plocha výplní Aw (m 2 ) okno v kov. rámu prodejen 3,25 2,75 3 5,6 3 26,81 luxferové pásy 0,20 3,00 5 3,2 5 3,00 okno plastové do dvora 1,20 0,45 1 1,5 1 0,54 okno dřevěné - do prodejen 1,50 1, ,0 9 20,25 okna plast. do ulice 2,25 1, , ,75 balk.dveře do ulice 0,75 2, , ,05 plast. okna ze schodiště 3,70 1,85 4 1,5 4 27,38 plast.okna bytů 3,00 1,50 9 1,5 9 40,50 plast.okna bytů 1,50 1,50 6 1,5 6 13,50 okna plast - plocha celkem 11,3 81,9 9,0 121,6 2, ,8 okna celkem 11,3 81,9 9,0 121,6 2, ,8 Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 1

17 výpočet ENB dle vyhlášky 78/2013 Sb., BD Veselí nad Moravou, Národních mučedníků 760 popis vnější rozm. (m) dveře počet šířka výška SV SZ JZ JV Uw (W/m 2.K) počet výplní celkem plocha výplní Aw (m 2 ) dveře kov.rám 1,50 2,75 2 5,6 2 8,25 dveře hliníkové vstupní 1,60 2,75 1 1,7 1 4,40 dřevěné dveře na dvůr 1,00 2, ,0 2 4,00 dřevěné dveře na pavlač 1,00 2,00 3 2,0 3 6,00 plast. dveře na pavlač 0,80 2,00 6 1,7 6 9,60 dveře 0,0 11,6 8,0 12,7 2,8 5 32,3 výplně celkem 256,0 popis přehled otvorových výplní - nevytápěný suterén vnější rozm. (m) orientace / počet / plocha Uw šířka výška SV SZ JZ JV (W/m 2.K) počet výplní celkem plocha výplní Aw (m 2 ) suterénní okýnka 0,90 0, ,6 10 5,40 Vytápění a příprava teplé vody: výplně celkem 5,4 Prodejny: Zdrojem tepla pro prodejny je plynový kotel umístěný v samostatné místnosti v 1.PP budovy. Jedná se o plynový ocelový kotel DESTILA DPL 37 o výkonu 37 kw z roku Kotlový okruh je od vytápěného okruhu oddělený čtyřcestným směšovacím ventilem Duomix DN 25. Ve výstupním potrubí ze směšovače je zabudováno oběhové čerpadlo Grundfos UPS 25-60, zajišťující oběh topné vody v systému. Provoz kotlů je v závislosti na venkovní teplotě řízený elektronickým regulátorem KOMEXTHERM. Ohřev teplé vody v prodejnách (na WC a v kuchyňce) je zajištěn elektrickými ohřívači. Byty: V devíti bytech v 2., 3. a 4.NP jsou plynové kotle o výkonu cca 12 kw. Tyto kotle mají vesměs integrovaný ohřev teplé vody s bojlery o objemu 45 litrů až 60 litrů. Celkový výkon těchto devíti plynových kotlů je 108 kw. přehled konstrukcí plocha konstrukce (m 2 ) souč. prost. tepla U (W/m 2.K) požadavek ČSN splnění ČSN stáv. stav stáv. návrh stáv. návrh požad. dopor. požad. dopor. požad. dopor. P1 Podlaha prodejen nad suterénem 417,5 417,5 1,361 0,408 0,60 0,40 ne ne ano ne P2 Podlaha 2.NP nad průjezdem 45,4 45,4 1,072 0,272 0,60 0,40 ne ne ano ano P3 Podlaha suterénu 417,5 417,5 1,266 1,266 k -ce nevyt. prostoru - nenormalizováno S1 Rovná střecha prodejny 198,4 198,4 0,731 0,239 0,24 0,16 ne ne ano ne S2 Rovná střecha bytů 264,5 264,5 0,234 0,234 0,24 0,16 ano ne ano ne ST1 Obvodová stěna prodejen CDm ,1 254,1 1,147 0,275 0,30 0,25 ne ne ano ne ST2 Obvodová stěna bytů CDm ,9 256,9 1,147 0,275 0,30 0,25 ne ne ano ne ST3 Plynosilikátová stěna prodejen k průjezdu 49,3 49,3 0,667 0,236 0,30 0,25 ne ne ano ano ST4 Štítové stěny bytů - zateplené 55,4 55,4 0,239 0,239 0,30 0,25 ano ano ano ano ST5 Stěny suterénu k zemině 249,8 249,8 0,464 0,464 k -ce nevyt. prostoru - nenormalizováno T1 okna prodejen 50,6 50,6 4,373 1,500 1,50 1,20 ne ne ano ne T2 okna bytů 173,2 173,2 1,500 1,500 1,50 1,20 ano ne ano ne T3 dveře prodejen 16,7 16,7 3,705 1,700 1,70 1,20 ne ne ano ne návrh Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 2

18 výpočet ENB dle vyhlášky 78/2013 Sb., BD Veselí nad Moravou, Národních mučedníků 760 T4 dveře bytů 15,6 15,6 1,700 1,700 1,70 1,20 ano ne ano ne T5 suterénní okna 5,4 5,4 5,600 5,600 k -ce nevyt. prostoru - nenormalizováno VYHODNOCENÍ ÚSPOR PO REALIZACI ÚPRAV varianty faktor tvaru budovy A/V (m 2 /m 3 ) 0,44 0,44 srovnání stáv. NÁVRH rozdíl úspora vnitřní plocha - mezi obvodovými k-cemi (m 2 ) 1 124, ,1 0,0 Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy (dle ČSN ) referenční U em,r (W/(m 2. K)) 0,43 0,43 vypočtený U em (W/(m 2. K)) 1,05 0,48 Měrná roční potřeba tepla na vytápění procento z Uem, R 244% 112% potřeba tepla na vytápění (MWh/rok) 142,190 63,73 78,46 55% celková energeticky vztažná plocha (m 2 ) 1210,9 1210,9 0,0 měrná roční potřeba tepla na vytápění E A (kwh/m % /rok) Procentní snížení E A stávající / nový stav 55% VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN a podle EN ISO 13790, EN ISO a EN ISO Energie 2015 Název úlohy: BD Veselí nad Moravou Národních mučedníků 760 Zpracovatel: Ing. Vojtěch Bílek Zakázka: 11/2016 Datum: ZADANÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY: Počet zón v budově: 2 Typ výpočtu potřeby energie: měsíční (pro jednotlivé měsíce v roce) Okrajové podmínky výpočtu: Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru Sever Jih Východ Západ Horizont leden 31-1,3 C 29,5 123,1 50,8 50,8 74,9 únor 28-0,1 C 48,2 184,0 91,8 91,8 133,2 březen 31 3,7 C 91,1 267,8 168,8 168,8 259,9 duben 30 8,1 C 129,6 308,5 267,1 267,1 409,7 květen 31 13,3 C 176,8 313,2 313,2 313,2 535,7 červen 30 16,1 C 186,5 272,2 324,0 324,0 526,3 červenec 31 18,0 C 184,7 281,2 302,8 302,8 519,5 srpen 31 17,9 C 152,6 345,6 289,4 289,4 490,3 září 30 13,5 C 103,7 280,1 191,9 191,9 313,6 říjen 31 8,3 C 67,0 267,8 139,3 139,3 203,4 listopad 30 3,2 C 33,8 163,4 64,8 64,8 90,7 prosinec 31 0,5 C 21,6 104,4 40,3 40,3 53,6 Název Počet Teplota Celková energie globálního slunečního záření [MJ/m2] období dnů exteriéru SV SZ JV JZ Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 3

19 výpočet ENB dle vyhlášky 78/2013 Sb., BD Veselí nad Moravou, Národních mučedníků 760 leden 31-1,3 C 29,5 29,5 96,5 96,5 únor 28-0,1 C 53,3 53,3 147,6 147,6 březen 31 3,7 C 107,3 107,3 232,9 232,9 duben 30 8,1 C 181,4 181,4 311,0 311,0 květen 31 13,3 C 235,8 235,8 332,3 332,3 červen 30 16,1 C 254,2 254,2 316,1 316,1 červenec 31 18,0 C 238,3 238,3 308,2 308,2 srpen 31 17,9 C 203,4 203,4 340,2 340,2 září 30 13,5 C 127,1 127,1 248,8 248,8 říjen 31 8,3 C 77,8 77,8 217,1 217,1 listopad 30 3,2 C 33,8 33,8 121,7 121,7 prosinec 31 0,5 C 21,6 21,6 83,2 83,2 PARAMETRY JEDNOTLIVÝCH ZÓN V BUDOVĚ : PARAMETRY ZÓNY Č. 1 : Základní popis zóny Název zóny: Typ zóny pro určení Uem,N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Obsazenost zóny: Uvažovaný počet osob v zóně: Objem z vnějších rozměrů: Podlah. plocha (celková vnitřní): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: Prodejny jiná než nová obytná budova jiná budova než RD a BD pronájem budovy nebo její části 41,8 m2/osobu 9,3 (použije se pro stanovení roční potřeby teplé vody) 1632,0 m3 386,7 m2 417,5 m2 165,0 kj/(m2.k) 20,0 C / 20,0 C ano / ne přerušované s přestávkou 128,0 hodin v týdnu ano Průměrné vnitřní zisky: 629 W... odvozeny pro produkci tepla: 2,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) zohlednění spotřebičů: jen zisky minimální přípustnou osvětlenost: 90,0 lx dodanou energii na osvětlení: 4,4 kwh/(m2.a) (vztaženo na podlah. plochu z celk. vnitřních rozměrů) prům. účinnost osvětlení: 15 % další tepelné zisky: 0,0 W Potřeba tepla na přípravu TV: 22347,69 MJ/rok... odvozeno pro denní potřebu teplé vody: 35,0 l/(osobu.den) roční potřebu teplé vody: 118,8 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: Zdroje tepla na vytápění v zóně 0,0 MJ/rok Teplovzdušné vytápění: ne Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: Název zdroje tepla: plynový kotel (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 76,0 % Účinnost sdílení/distribuce: 88,0 % / 87,0 % Příkon čerpadel vytápění: 30,0 W (max. příkon) Příkon regulace/emise tepla: 0,5 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: elektrické ohřívače (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 97,0 % Objem zásobníku TV: 100,0 l Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 4,7 Wh/(l.d) Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 4

20 výpočet ENB dle vyhlášky 78/2013 Sb., BD Veselí nad Moravou, Národních mučedníků 760 Délka rozvodů TV: Měrná tep. ztráta rozvodů TV: Příkon čerpadel distribuce TV: Příkon regulace: 113,3 m 44,7 Wh/(m.d) 0,0 W 0,0 W Měrný tepelný tok větráním zóny č. 1 : Objem vzduchu v zóně: 1276,224 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 78,2 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,3 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,3 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 126,346 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 1 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N,20 [W/m2K] S1 198,4 0,731 1,00 145,030 0,240 ST1 254,1 1,147 1,00 291,453 0,300 ST3 49,3 0,667 1,00 32,883 0,600 okno v kov. rámu 26,81 (3,25x2,75 x 3) 5,600 1,00 150,150 1,500 luxferové pásy 3,0 (0,2x3,0 x 5) 3,200 1,00 9,600 1,500 okno plastové do dvora 0,54 (1,2x0,45 x 1) 1,500 1,00 0,810 1,500 okna dřevěná do prodejen 11,25 (1,5x1,5 x 5) 3,000 1,00 33,750 1,500 okna dřevěná do prodejen 9,0 (1,5x1,5 x 4) 3,000 1,00 27,000 1,500 dveře kov. rám 8,25 (1,5x2,75 x 2) 5,600 1,00 46,200 1,700 dveře hliníkové vstupní 4,4 (1,6x2,75 x 1) 1,700 1,00 7,480 1,700 dřevěné dveře na dvůr 2,0 (1,0x2,0 x 1) 2,000 1,00 4,000 1,700 dřevěné dveře na dvůr 2,0 (1,0x2,0 x 1) 3,000 1,00 6,000 1,700 U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN pro Tim=20 C. Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,06 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 754,356 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 34,143 W/K Měrný tepelný tok nevytápěnými prostory u zóny č. 1 : Název nevytápěného prostoru: Suterén Objem vzduchu v prostoru: 928,0 m3 Násobnost výměny do interiéru: 0,0 1/h Násobnost výměny do exteriéru: 0,3 1/h 1. nevytápěný prostor Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] Umístění U,N,20 [W/m2K] P1 417,5 1,361 do interiéru 0,600 P3 417,5 1,266 do exteriéru ST5 249,8 0,464 do exteriéru T5 5,4 5,600 do exteriéru U je součinitel prostupu tepla konstrukce a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN pro Tim=20 C. Měrný tep. tok prostupem H,t,iu: 568,218 W/K Měrný tep. tok prostupem H,t,ue: 674,702 W/K Měrný tok Hiu (z interiéru do nevytápěného prostoru): 568,218 W/K Měrný tok Hue (z nevytápěného prostoru do exteriéru): 766,574 W/K Teplota v nevytápěném prostoru: -0,1 C (při návrhové venkovní teplotě -15,0 C). Parametr b dle EN ISO 13789: 0,574 Měrný tepelný tok nevytápěnými prostory Hu: 326,329 W/K... a příslušnými tep. vazbami Hu,tb: 25,050 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 1 : Zeměpisná šířka lokality: 50,0 st. sev. šířky Markýza Levá stěna Pravá stěna Celk. Název výplně otvoru Orientace Úhel F,ov Úhel F,finL Úhel F,finR F,fin Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 5

21 výpočet ENB dle vyhlášky 78/2013 Sb., BD Veselí nad Moravou, Národních mučedníků 760 okno v kov. rámu JV , ,000 luxferové pásy JV , ,000 okno plastové do dvora SZ , ,000 okna dřevěná do prodejen SV , ,000 okna dřevěná do prodejen JZ , ,000 dveře kov. rám JV , ,000 dveře hliníkové vstupní JV , ,000 dřevěné dveře na dvůr SZ , ,000 dřevěné dveře na dvůr JZ , ,000 Okolí / Horiz. Celkový Způsob stanovení Název výplně otvoru Orientace Úhel F,hor činitel Fsh celk. činitele stínění okno v kov. rámu JV ,600 0,600 přímé zadání uživatelem luxferové pásy JV ,600 0,600 přímé zadání uživatelem okno plastové do dvora SZ ,600 0,600 přímé zadání uživatelem okna dřevěná do prodejen SV ,600 0,600 přímé zadání uživatelem okna dřevěná do prodejen JZ ,600 0,600 přímé zadání uživatelem dveře kov. rám JV ,600 0,600 přímé zadání uživatelem dveře hliníkové vstupní JV ,600 0,600 přímé zadání uživatelem dřevěné dveře na dvůr SZ ,600 0,600 přímé zadání uživatelem dřevěné dveře na dvůr JZ ,600 0,600 přímé zadání uživatelem F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientace okno v kov. rámu 26,81 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 JV (90 ) luxferové pásy 3,0 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 JV (90 ) okno plastové do dvora 0,54 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 SZ (90 ) okna dřevěná do prodejen 11,25 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 SV (90 ) okna dřevěná do prodejen 9,0 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 JZ (90 ) dveře kov. rám 8,25 0,75 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 JV (90 ) dveře hliníkové vstupní 4,4 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,6 JV (90 ) dřevěné dveře na dvůr 2,0 0,75 0,0/1,0 1,00/1,00 0,6 SZ (90 ) dřevěné dveře na dvůr 2,0 0,75 0,0/1,0 1,00/1,00 0,6 JZ (90 ) g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou. Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 1493,2 2311,1 3723,8 5099,4 5588,2 5415,2 Měsíc: Zisk (vytápění): 5248,1 5594,7 4019,5 3397,3 1871,8 1274,6 PARAMETRY ZÓNY Č. 2 : Základní popis zóny Název zóny: Typ zóny pro určení Uem,N: Typ zóny pro refer. budovu: Typ hodnocení: Obsazenost zóny: Uvažovaný počet osob v zóně: Objem z vnějších rozměrů: Podlah. plocha (celková vnitřní): Celk. energet. vztažná plocha: Účinná vnitřní tepelná kapacita: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Typ vytápění: Regulace otopné soustavy: Byty jiná než nová obytná budova bytový dům pronájem budovy nebo její části 31,0 m2/osobu 23,8 (použije se pro stanovení roční potřeby teplé vody) 2488,0 m3 737,4 m2 793,4 m2 165,0 kj/(m2.k) 20,0 C / 20,0 C ano / ne nepřerušované ano Průměrné vnitřní zisky: 1790 W... odvozeny pro produkci tepla: 2,0+3,0 W/m2 (osoby+spotřebiče) časový podíl produkce: % (osoby+spotřebiče) Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 6

22 výpočet ENB dle vyhlášky 78/2013 Sb., BD Veselí nad Moravou, Národních mučedníků 760 zohlednění spotřebičů: jen zisky minimální přípustnou osvětlenost: 90,0 lx dodanou energii na osvětlení: 4,4 kwh/(m2.a) (vztaženo na podlah. plochu z celk. vnitřních rozměrů) prům. účinnost osvětlení: 15 % další tepelné zisky: 0,0 W Potřeba tepla na přípravu TV: 57190,86 MJ/rok... odvozeno pro denní potřebu teplé vody: 35,0 l/(osobu.den) roční potřebu teplé vody: 304,0 m3 teplotní rozdíl pro ohřev: (55,0-10,0) C Zpětně získané teplo mimo VZT: Zdroje tepla na vytápění v zóně 0,0 MJ/rok Teplovzdušné vytápění: ne Zdroj tepla č. 1 a na něj napojená otopná soustava: Název zdroje tepla: devět plynových kondenzačních kotlů (podíl 100,0 %) Typ zdroje tepla: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost výroby tepla: 97,0 % Účinnost sdílení/distribuce: 88,0 % / 87,0 % Příkon čerpadel vytápění: 100,0 W (max. příkon) Příkon regulace/emise tepla: 0,5 / 0,0 W Zdroje tepla na přípravu TV v zóně Název zdroje tepla: devět plynových kondenzačních kotlů (podíl 100,0 %) Typ zdroje přípravy TV: obecný zdroj tepla (např. kotel) Účinnost zdroje přípravy TV: 97,0 % Objem zásobníku TV: 450,0 l Měrná tep. ztráta zásobníku TV: 4,7 Wh/(l.d) Délka rozvodů TV: 227,3 m Měrná tep. ztráta rozvodů TV: 44,7 Wh/(m.d) Příkon čerpadel distribuce TV: 0,0 W Příkon regulace: 0,0 W Měrný tepelný tok větráním zóny č. 2 : Objem vzduchu v zóně: 2129,728 m3 Podíl vzduchu z objemu zóny: 85,6 % Typ větrání zóny: přirozené Minimální násobnost výměny: 0,3 1/h Návrhová násobnost výměny: 0,3 1/h Měrný tepelný tok větráním Hv: 210,843 W/K Měrný tepelný tok prostupem mezi zónou č. 2 a exteriérem : Název konstrukce Plocha [m2] U [W/m2K] b [-] H,T [W/K] U,N,20 [W/m2K] P2 45,4 1,072 1,00 48,669 0,240 S2 264,5 0,234 1,00 61,893 0,240 ST2 256,9 1,147 1,00 294,664 0,300 ST4 55,4 0,239 1,00 13,241 0,300 plastové dveře na pavlač 9,6 (0,8x2,0 x 6) 1,700 1,00 16,320 1,700 dřevěné dveře na pavlač 6,0 (1,0x2,0 x 3) 2,000 1,00 12,000 1,700 plast. okna bytů 13,5 (1,5x1,5 x 6) 1,500 1,00 20,250 1,500 plast. okna bytů 40,5 (3,0x1,5 x 9) 1,500 1,00 60,750 1,500 plast. okna ze schodiště 27,38 (3,7x1,85 x 4) 1,500 1,00 41,070 1,500 balk. dveře do ulice 31,05 (0,75x2,3 x 18) 1,500 1,00 46,575 1,500 plast. okna do ulice 60,75 (2,25x1,5 x 18) 1,500 1,00 91,125 1,500 U je součinitel prostupu tepla konstrukce; b je činitel teplotní redukce; H,T je měrný tok prostupem tepla a U,N,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla podle ČSN pro Tim=20 C. Vliv tepelných vazeb je ve výpočtu zahrnut přibližně součinem (A * DeltaU,tbm). Průměrný vliv tepelných vazeb DeltaU,tbm: 0,04 W/m2K Měrný tok prostupem do exteriéru plošnými konstrukcemi Hd,c: 706,557 W/K... a příslušnými tepelnými vazbami Hd,tb: 32,439 W/K Solární zisky stavebními konstrukcemi zóny č. 2 : Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 7

23 výpočet ENB dle vyhlášky 78/2013 Sb., BD Veselí nad Moravou, Národních mučedníků 760 Zeměpisná šířka lokality: 50,0 st. sev. šířky Markýza Levá stěna Pravá stěna Celk. Název výplně otvoru Orientace Úhel F,ov Úhel F,finL Úhel F,finR F,fin plastové dveře na pavlač SZ , ,000 dřevěné dveře na pavlač JZ , ,000 plast. okna bytů SZ , ,000 plast. okna bytů SZ , ,000 plast. okna ze schodiště SZ , ,000 balk. dveře do ulice JV , ,000 plast. okna do ulice JV , ,000 Okolí / Horiz. Celkový Způsob stanovení Název výplně otvoru Orientace Úhel F,hor činitel Fsh celk. činitele stínění plastové dveře na pavlač SZ ,900 0,900 přímé zadání uživatelem dřevěné dveře na pavlač JZ ,900 0,900 přímé zadání uživatelem plast. okna bytů SZ ,900 0,900 přímé zadání uživatelem plast. okna bytů SZ ,900 0,900 přímé zadání uživatelem plast. okna ze schodiště SZ ,900 0,900 přímé zadání uživatelem balk. dveře do ulice JV ,900 0,900 přímé zadání uživatelem plast. okna do ulice JV ,900 0,900 přímé zadání uživatelem F,ov je korekční činitel stínění markýzou, F,finL je korekční činitel stínění levou boční stěnou/žebrem (při pohledu zevnitř), F,finR je korekční činitel stínění pravou boční stěnou, F,fin je souhrnný korekční činitel stínění bočními stěnami, F,hor je korekční činitel stínění horizontem (okolím budovy) a úhel je příslušný stínící úhel. Název konstrukce Plocha [m2] g/alfa [-] Fgl/Ff [-] Fc,h/Fc,c [-] Fsh [-] Orientace plastové dveře na pavlač 9,6 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9 SZ (90 ) dřevěné dveře na pavlač 6,0 0,67 0,0/1,0 1,00/1,00 0,9 JZ (90 ) plast. okna bytů 13,5 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9 SZ (90 ) plast. okna bytů 40,5 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9 SZ (90 ) plast. okna ze schodiště 27,38 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9 SZ (90 ) balk. dveře do ulice 31,05 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9 JV (90 ) plast. okna do ulice 60,75 0,67 0,7/0,3 1,00/1,00 0,9 JV (90 ) g je propustnost slunečního záření zasklení v průsvitných konstrukcích; alfa je pohltivost slunečního záření vnějšího povrchu neprůsvitných konstrukcí; Fgl je korekční činitel zasklení (podíl plochy zasklení k celkové ploše okna); Ff je korekční činitel rámu (podíl plochy rámu k celk. ploše okna); Fc,h je korekční činitel clonění pohyblivými clonami pro režim vytápění; Fc,c je korekční činitel clonění pro režim chlazení a Fsh je korekční činitel stínění nepohyblivými částmi budovy a okolní zástavbou. Celkový solární zisk konstrukcemi Qs (MJ): Měsíc: Zisk (vytápění): 4384,9 6989, , , , ,4 Měsíc: Zisk (vytápění): 18984, , , ,1 5412,4 3648,1 PARAMETRY NEVYTÁPĚNÉHO PROSTORU Č. 1 : Základní popis prostoru Název nevytápěného prostoru: Měrná dod. energie na osvětlení: Celk. půdorysná plocha nevyt. prostoru: Dodaná elektřina na osvětlení: 0,0 kwh/(m2.rok) 0,0 m2 0,0 MJ/rok PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO JEDNOTLIVÉ ZÓNY : VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 1 : Název zóny: Prodejny Vnitřní teplota (zima/léto): 20,0 C / 20,0 C Zóna je vytápěna/chlazena: ano / ne Regulace otopné soustavy: ano Měrný tepelný tok větráním Hv: 126,346 W/K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: 813,549 W/K Ustálený měrný tok zeminou Hg: --- Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t: 326,329 W/K Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v: --- Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 8

24 výpočet ENB dle vyhlášky 78/2013 Sb., BD Veselí nad Moravou, Národních mučedníků 760 Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: --- Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 1266,224 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.2 H,12: --- Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 72,238 1,685 1,493 3,178 0, ,0 61, ,571 1,522 2,311 3,833 0, ,0 48, ,281 1,685 3,724 5,409 0, ,0 37, ,056 1,631 5,099 6,730 0, ,0 18, ,723 1,685 5,588 7,273 0, ,0 3, ,800 1,631 5,415 7,046 0, ,0 1, ,783 1,685 5,248 6,933 0, ,0 0, ,122 1,685 5,595 7,280 0, ,0 0, ,333 1,631 4,020 5,650 0, ,0 5, ,680 1,685 3,397 5,082 0, ,0 23, ,139 1,631 1,872 3,503 0, ,0 43, ,133 1,685 1,275 2,960 0, ,0 56,255 Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 303,192 GJ (s vlivem přeruš. vytápění) Roční energetická bilance výplní otvorů: Název výplně otvoru Orientace Ql [GJ] Qs,ini [GJ] Qs [GJ] Qs/Ql U,eq,min U,eq,max okno v kov. rámu JV 54,531 20,946 18,389 0,34-5,6 5,1 luxferové pásy JV 3,486 2,344 2,058 0,59-8,0 2,7 okno plastové do dvora SZ 0,294 0,214 0,182 0,62-5,8 1,4 okna dřevěná do prodejen SV 12,257 4,987 4,250 0,35-5,2 2,9 okna dřevěná do prodejen JZ 9,806 7,031 6,173 0,63-8,2 2,5 dveře kov. rám JV 16,779 6,445 5,658 0,34-5,6 5,1 dveře hliníkové vstupní JV 2,717 3,071 2,696 0,99-8,3 1,3 dřevěné dveře na dvůr SZ 1,453 0,000 0,000 0,00 2,0 2,0 dřevěné dveře na dvůr JZ 2,179 0,000 0,000 0,00 3,0 3,0 Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využitelné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem denostupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 105, ,556 0,520 0, , , ,495 0,470 0,040 87, , ,556 0,520 0,045 68, , ,536 0,503 0,043 35, , ,556 0,520 0,045 9, , ,536 0,503 0,043 5, , ,556 0,520 0,045 4, , ,556 0,520 0,045 4, , ,536 0,503 0,043 12, , ,556 0,520 0,045 44, , ,536 0,503 0,043 78, , ,556 0,520 0,045 99,803 Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 558,263 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 1139,9 W/K 986,6 m2 0,47 W/m2K 1,16 W/m2K Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 9

25 výpočet ENB dle vyhlášky 78/2013 Sb., BD Veselí nad Moravou, Národních mučedníků 760 VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO ZÓNU Č. 2 : Název zóny: Vnitřní teplota (zima/léto): Zóna je vytápěna/chlazena: Regulace otopné soustavy: Byty 20,0 C / 20,0 C ano / ne ano Měrný tepelný tok větráním Hv: 210,843 W/K Měrný tok prostupem do exteriéru Hd a celkový měrný tok prostupem tep. vazbami H,tb: 738,996 W/K Ustálený měrný tok zeminou Hg: --- Měrný tok prostupem nevytápěnými prostory Hu,t: --- Měrný tok větráním nevytápěnými prostory Hu,v: --- Měrný tok Trombeho stěnami H,tw: --- Měrný tok větranými stěnami H,vw: --- Měrný tok prvky s transparentní izolací H,ti: --- Přídavný měrný tok podlahovým vytápěním dht: --- Výsledný měrný tok H: 949,839 W/K Výsledný měrný tok do zóny č.1 H,21: --- Potřeba tepla na vytápění po měsících: Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 54,188 4,793 4,385 9,178 0, ,0 45, ,187 4,329 6,990 11,319 0, ,0 34, ,468 4,793 11,831 16,624 0, ,0 25, ,298 4,639 17,115 21,754 0, ,0 10, ,045 4,793 19,738 24,532 0,617 29,5 1, ,602 4,639 19,809 24,448 0,393 0, ,088 4,793 18,984 23,778 0,214 0, ,343 4,793 18,894 23,687 0,226 0, ,003 4,639 13,070 17,708 0,731 55,7 3, ,765 4,793 10,260 15,053 0, ,0 15, ,361 4,639 5,412 10,051 0, ,0 31, ,609 4,793 3,648 8,441 0, ,0 41,185 Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 208,678 GJ Roční energetická bilance výplní otvorů: Název výplně otvoru Orientace Ql [GJ] Qs,ini [GJ] Qs [GJ] Qs/Ql U,eq,min U,eq,max plastové dveře na pavlač SZ 5,927 5,702 3,313 0,56-2,1 1,5 dřevěné dveře na pavlač JZ 4,358 0,000 0,000 0,00 2,0 2,0 plast. okna bytů SZ 7,354 8,018 4,659 0,63-2,3 1,3 plast. okna bytů SZ 22,063 24,055 13,977 0,63-2,3 1,3 plast. okna ze schodiště SZ 14,916 16,263 9,449 0,63-2,3 1,3 balk. dveře do ulice JV 16,915 32,504 21,271 1,26-3,7 0,9 plast. okna do ulice JV 33,094 63,595 41,617 1,26-3,7 0,9 Ql je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem za rok; Qs,ini jsou celkové solární zisky za rok; Qs jsou využitelné solární zisky za rok; Qs/Ql je poměr ukazující, kolikrát jsou využitelné solární zisky vyšší než ztráty prostupem, U,eq,min je nejnižší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna (rozdíl Ql-Qs vydělený plochou okna a počtem denostupňů) během roku a U,eq,max je nejvyšší ekvivalentní součinitel prostupu tepla okna během roku. Energie dodaná do zóny po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 60, ,325 0,992 0,146 68, , ,189 0,896 0,132 54, , ,325 0,992 0,146 41, , ,280 0,960 0,141 21, , ,325 0,992 0,044 9, ,280 0,960 0,001 7, ,325 0,992 0,001 7, ,325 0,992 0,001 7, , ,280 0,960 0,079 11, , ,325 0,992 0,146 28, , ,280 0,960 0,141 49, , ,325 0,992 0,146 62,922 Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 10

26 výpočet ENB dle vyhlášky 78/2013 Sb., BD Veselí nad Moravou, Národních mučedníků 760 (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: 369,389 GJ Průměrný součinitel prostupu tepla zóny Měrný tepelný tok prostupem obálkou zóny Ht: Plocha obalových konstrukcí zóny: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla zóny U,em: 739,0 W/K 811,0 m2 0,58 W/m2K 0,91 W/m2K VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR Č. 1 : Název prostoru: Energie dodaná do prostoru po měsících: Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Celková roční dodaná energie Q,fuel: --- PŘEHLEDNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU PRO CELOU BUDOVU : Faktor tvaru budovy A/V: 0,44 m2/m3 Rozložení měrných tepelných toků Zóna Položka Plocha [m2] Měrný tok [W/K] Procento [%] 1 Celkový měrný tok H: , ,00 % z toho: Měrný tok větráním Hv: ,346 9,98 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: ,00 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: ,329 25,77 %... z toho tok prostupem Hu,t: ,329 25,77 %... a tok větráním Hu,v: ,00 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: ,193 4,67 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: ,356 59,58 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 303,4 324,336 25,61 % Střecha: 198,4 145,030 11,45 % Podlaha: 417,5 326,329 25,77 % Otvorová výplň: 67,3 284,990 22,51 % 2 Celkový měrný tok H: , ,00 % z toho: Měrný tok větráním Hv: ,843 22,20 % Měrný (ustálený) tok zeminou Hg: ,00 % Měrný tok přes nevytápěné prostory Hu: ,00 % Měrný tok tepelnými vazbami H,tb: ,439 3,42 % Měrný tok do ext. plošnými kcemi Hd,c: ,557 74,39 % rozložení měrných toků po konstrukcích: Obvodová stěna: 312,3 307,905 32,42 % Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 11

27 výpočet ENB dle vyhlášky 78/2013 Sb., BD Veselí nad Moravou, Národních mučedníků 760 Střecha: 264,5 61,893 6,52 % Podlaha: 45,4 48,669 5,12 % Otvorová výplň: 188,8 288,090 30,33 % Měrný tok budovou a parametry podle starších předpisů Součet celkových měrných tepelných toků jednotlivými zónami Hc: Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: Tepelná charakteristika budovy podle ČSN (1994): Spotřeba tepla na vytápění podle STN , Zmena 5 (1997): Poznámka: 2216,063 W/K 4120,0 m3 0,54 W/m3K 39,5 kwh/(m3.a) Orientační tepelnou ztrátu budovy lze získat vynásobením součtu měrných toků jednotlivých zón Hc působícím teplotním rozdílem mezi interiérem a exteriérem. Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Měrný tepelný tok prostupem obálkou budovy Ht: Plocha obalových konstrukcí budovy: Výchozí hodnota požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl v ČSN (2011)... Uem,N,20: Průměrný součinitel prostupu tepla budovy U,em: 1878,9 W/K 1797,5 m2 0,52 W/m2K 1,05 W/m2K Potřeba tepla na vytápění budovy Měsíc Q,H,ht[GJ] Q,int[GJ] Q,sol[GJ] Q,gn [GJ] Eta,H [-] fh [%] Q,H,nd[GJ] 1 126,426 6,478 5,878 12,357 1, ,0 106, ,758 5,851 9,301 15,152 1, ,0 83, ,749 6,478 15,555 22,033 1, ,0 63, ,354 6,269 22,215 28,484 1, ,0 29, ,768 6,478 25,327 31,805 1,000 64,8 5, ,402 6,269 25,225 31,494 0,659 50,0 1, ,871 6,478 24,232 30,711 0,369 50,0 0, ,465 6,478 24,489 30,967 0,384 50,0 0, ,336 6,269 17,089 23,358 1,000 77,9 8, ,445 6,478 13,657 20,136 1, ,0 39, ,500 6,269 7,284 13,554 1, ,0 74, ,742 6,478 4,923 11,401 1, ,0 97,440 Q,H,ht je potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty; Q,int jsou vnitřní tepelné zisky; Q,sol jsou solární tepelné zisky; Q,gn jsou celkové tepelné zisky; Eta,H je stupeň využitelnosti tepelných zisků; fh je část měsíce, v níž musí být zóna s regulovaným vytápěním vytápěna, a Q,H,nd je potřeba tepla na vytápění. Potřeba tepla na vytápění za rok Q,H,nd: 511,870 GJ 142,186 MWh (s vlivem přeruš. vytápění) Objem budovy stanovený z vnějších rozměrů: 4120,0 m3 Celková energeticky vztažná podlah. plocha budovy: 1210,9 m2 Měrná potřeba tepla na vytápění budovy (na 1 m3): 34,5 kwh/(m3.a) Měrná potřeba tepla na vytápění budovy: 117 kwh/(m2.a) Hodnota byla stanovena pro počet denostupňů D = Poznámka: Měrná potřeba tepla je stanovena bez vlivu účinností systémů výroby, distribuce a emise tepla. Celková energie dodaná do budovy Měsíc Q,f,H[GJ] Q,f,C[GJ] Q,f,RH[GJ] Q,f,F[GJ] Q,f,W[GJ] Q,f,L[GJ] Q,f,A[GJ] Q,fuel[GJ] 1 166, ,882 1,512 0, , , ,683 1,366 0, , , ,882 1,512 0, , , ,816 1,463 0,185 56, , ,882 1,512 0,089 19, , ,816 1,463 0,045 13, , ,882 1,512 0,046 11, , ,882 1,512 0,046 11, , ,816 1,463 0,123 24, , ,882 1,512 0,191 72, , ,816 1,463 0, , , ,882 1,512 0, ,725 Q,f,H je vypočtená spotřeba energie na vytápění; Q,f,C je vypočtená spotřeba energie na chlazení; Q,f,RH je vypočtená spotřeba energie na úpravu vlhkosti vzduchu; Q,f,F je vypočtená spotřeba energie na nucené větrání; Q,f,W je vypočtená spotřeba energie na přípravu teplé vody; Q,f,L je vypočtená spotřeba energie na osvětlení (popř. i na spotřebiče); Q,f,A je pomocná energie (čerpadla, regulace atd.) a Q,fuel je celková dodaná energie. Všechny hodnoty zohledňují vlivy účinností technických systémů. Zpracoval: Ing. Vojtěch Bílek 12

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540-2 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 Energie 2015 Název úlohy: BD

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VELTRUSKÁ 533/13 199 00 PRAHA - PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM MARTY KRÁSOVÉ 920/6 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM HAKENOVA 920/1 a 920/3 MARIE PODVALOVÉ 929/3 MARTY KRÁSOVÉ 920/2 a 920/4 196 00 PRAHA - ČAKOVICE Zpracoval: Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYSOČANSKÁ 231-243 190 00 PRAHA 9 STŘÍŽKOV Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) Bytový dům Trnková 428-430, 686 05 Uherské Hradiště Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM STÁVAJÍCÍ STAV AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 FM1 Název úlohy: Zpracovatel:

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832 Energie 2009 RD Kovář - penb dle 148 2 zony

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM TRYTOVA 1119/4 198 00 PRAHA 14 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚTULNÁ 504-507 108 00 PRAHA MALEŠICE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM BÍLINSKÁ 493-499 A 501-504 190 00 PRAHA 9 PROSEK Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM - NÁVRH AMFOROVÁ 1922-1928 155 00 PRAHA 5 STODŮLKY Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 RD 722/38 EPD Název úlohy: Zpracovatel: Ing.Kučera Zakázka: RD 722/38

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM VYBÍRALOVA 930-938 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM KUTTELWASCHEROVA 921-920 198 00 PRAHA 9 ČERNÝ MOST Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM FEDEROVA 1602, 198 00 PRAHA - KYJE Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO pod

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO II. etapa Tyršova 182, 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov 08/2016 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN )

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN ) PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) BYTOVÝ DŮM ÚJEZD 415/15, 150 00 PRAHA 5 MALÁ STRANA Zpracoval: Ing. Vojtěch Lexa energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD_podle TNI 730329 Zpracovatel: Petr Kapička Zakázka:

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury

Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz. doc. Ing. arch. Michal Kohout. raz23, s.r.o. info@raz23.cz. Fakulta architektury generální projektant architect garant guarantee koordinátor coordinator akce job místo stavby site investor client České vysoké učení technické v Praze Zikova 1903/4, 166 36 Praha 6 +420 224 351 111 www.cvut.cz

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] PrĤbČ ná 1823-1826

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD SPRUCE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Bytový dům, Na Louži 867/14,

Více

RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221

RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221 RODINNÝ DM DALOVICE VŠEBOROVICE p..221!"#$%&'()!"#$%"!!$ &%$#$&'(%)*+$', *+,-./ Proslunná 75, 36263 Dalovice - Všeborovice Všeborovice 624594 221 Lafková Alena Proslunná 75, 36263 Dalovice - Všeborovice

Více

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Obsah. Průkaz energetické náročnosti budovy PŘÍLOHOVÁ ČÁST Obsah 1 Příloha - Výpočet energetické náročnosti budovy a průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. a ČSN 730540 a podle ČSN EN ISO 13790 a ČSN EN 832... 1 2 Příloha - Posouzení

Více

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ podle TNI 730329 Energie 2009 Název úlohy: RD MAPLE Zpracovatel: Zakázka: Datum: 15.9.2009 KONTROLNÍ

Více

J PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Na Kopci 4185/4-4189/8, Jihlava

J PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. Bytový dům Na Kopci 4185/4-4189/8, Jihlava Autorizovaný Inženýr pozemních staveb s Oprávněním zpracovat PENB, projekce pasivních staveb a inženýring staveb Ing. Zdeněk Janýr, tel: 777 338 714, e-mall: zdenek.janyr@tiscall.cz Datum: Březen 2016

Více

5549/ Bánov. Rodinný d m

5549/ Bánov. Rodinný d m 5549/13 687 54 Bánov Rodinný d m Ing. Vojt ch Bílek 1400 Polešovice 526 vojtech.bilek@seznam.cz 776021958 8.7.2017 68737 Polešovice 5549/13, 687 54 Bánov Bánov 5549/13 Martin Sv tinský Nad Hájkem 878,

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Multifunkční objekt Benešovská č.p. 537 257 41 Týnec nad Sázavou ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY Datum zpracování: Benešov 04/2017 Zpracovatel: NKPROJEKT Ing. Eduard

Více

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE

PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Odborný posudek PRACOVNÍ PŘEDFINÁLNÍ VERZE Posouzení snížení energetické náročnosti a povrchové teploty střešní konstrukce haly při použití materiálu RIZOLIN Objednatel posudku: BONEGO, s.r.o. Gočárova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: Integrovaný dům QUO Karla Nového Karla Nového, parc. č. 304/3 256 01 Benešov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, PRODEJ NEBO PRONÁJEM BUDOVY A JEJÍ ČÁSTI Datum zpracování: Benešov

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

.p Otnice. Rodinný d m

.p Otnice. Rodinný d m .p. 263 68354 Otnice Rodinný d m Ing. Vojt ch Bílek 1400 776 021 958 / vojtech.bilek@seznam.cz / www.ea-bilek.cz 15. 8. 2017 687 37 Polešovice 526 .p. 263, 68354 Otnice Otnice 242 DV Alegria s.r.o. Za

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhlášky MPO 78/2013 a ČSN 730540) PASIVNÍ DŮM BEROUN Č.P. 459/129, K.Ú. BEROUN 602868 Zpracoval: Ing. Ondřej Malý, energetický specialista zapsaný v seznamu MPO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Společenství vlastníků jednotek

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Bytové družstvo Keřová 9,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Nemocnice Hustopeče, příspěvková

Více

VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu

VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu VÝPOČET PRODUKCE ELEKTŘINY FOTOVOLTAICKÝM SYSTÉMEM A JEJÍ VYUŽITELNOSTI V BUDOVĚ s použitím hodinového kroku výpočtu podle knihy K. Staňka Fotovoltaika pro budovy, Grada 2012 Energie 2016 ČOD Název úlohy:

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Chaloupky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Rodinný dům, Třešňová č.p. 1694,

Více

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133.

Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Seznam příloh: Příloha č. 1 Výpočet součinitelů prostupu tepla původních konstrukcí 133. Příloha č. 2 Výpočet součinitelů prostupu tepla obvodových stěn po zateplení 140 Příloha č. 3 Výpočet energetické

Více

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Přednáška na SPŠ Stavební v Havlíčkově PŘEDSTAVENÍ PROGRAMŮ PRO HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Ing. Petr Kapička 1 Aplikační programy tepelné techniky Všechny programy obsahují pomůcky: Katalog

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD)

UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI (RD) Jednopatrový RD s podkrovím a nevytápěným prostorem-garáží UKÁZKA VÝPOČTU MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE TNI 730329 (RD) Ing. Petr Kapička 1 Pohled východní 2 Pohled jižní 3 Pohled západní 4 Pohled

Více

p.. 666/561; k. ú. Veselí - P edm stí Veselí nad Moravou Rodinný d m

p.. 666/561; k. ú. Veselí - P edm stí Veselí nad Moravou Rodinný d m p.. 666/561; k. ú. Veselí - Pedmstí 698 01 Veselí nad Moravou Rodinný dm Ing. Vojtch Bílek 1400 776 021 958 / vojtech.bilek@seznam.cz / www.ea-bilek.cz 10. 7. 2015 687 37 Polešovice 526 p.. 666/561; k.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Milan Hlaváček Chomutovská 1262, Kadaň, PSČ 432 01 Tel: +420 776 666 452, E-mail: info@zelenadotace.net www.zelenadotace.net PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Akce: Bytový dům, Zlonická 703, Praha

Více

!"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56

!#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 !"#$%&'('!)'*+,#-&(.!/0(/1*+&234/56 789:;9?@&ABC>;:&DE&FGHIJGGG&1KEL&>&M>N=>9:O@;P&@;@QRSPL&:&78M?BTC8&DE&UVIJGWX&1KEL&>&@;@QR@YSZC[&;BQ>D;>NYS&K\9>7 3?SZ@L&DPN?>] 10L&^PNY>] *8=&K\9>78] Lány 1359-1361

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření ener gií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU - ZA

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 16 / 17 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Vydaný podle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Název stavby : NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Místo

Více

p.. 548; k. ú. Prace Prace Rodinný d m

p.. 548; k. ú. Prace Prace Rodinný d m p.. 548; k. ú. Prace 664 58 Prace Rodinný dm Ing. Vojtch Bílek 1400 776 021 958 / vojtech.bilek@seznam.cz / www.ea-bilek.cz 26. 4. 2017 687 37 Polešovice 526 p.. 548; k. ú. Prace, 664 58 Prace Prace 548

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Účel zpracování: Povinnost zpracování průkazu dle 7a zákona Objednatel: Client: Grůza Dalibor Mírová 4, Hustopeče

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY Budova: NOVOSTAVBA RD na parcele č. 227/15 Horní Podhájí, 256 01 Struhařov ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOVY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Datum zpracování: Praha 03/2014 Zpracovatel: Ing. Eduard Novák V Loučkách 062,

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Průkaz energetické náročnosti budovy str. 17 / 18 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Více

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ

SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY TEPLA U PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Adaptabilita Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 3 Nízkoenergetické

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BUILDING ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE Dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov According to EPBD (Directive on the Energy Performance of Buildings)

Více

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ

ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ Ing. Zdeněk Pešek Sadová 310 Družec IČO : 40914518 DIČ : CZ6103191512 ÚSPORA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Dánská 1991-1995, Kladno - Kročehlavy, 272 01 1. Technická zpráva 2. Odborný posudek

Více

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 Teplo 2005 Název úlohy : Obvodova konstrukce Zpracovatel : Pokorny Zakázka

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Kotlářská 664/24, Brno Zadavatel: Kotlářská 24, bytové družstvo Kotlářská 24; 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA. NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR. Alfaprojekt Olomouc a.s.

POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA. NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR. Alfaprojekt Olomouc a.s. "'! POSOUZENí MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNí BD NA CHMELNICI 15, 17 OLOMOUC, NOVÁ ULICE ING. HYNEK, TOMÁŠ KINTR Alfaprojekt Olomouc a.s. Tylova 4, Olomouc, 77200 ZČ:_ ČS: POS 0014_80 NA CHMELNICI Obsah

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Projektování, poradenství, inženýrská činnost ve stavebnictví Energetické hodnocení budov, technická zařízení a instalace Stavby s nízkou energetickou náročností a úsporná opatření PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Beníškové 1285 PSČ, místo: 15 Praha 5 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32

Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 Staré náměstí 319, k.ú. Kynšperk nad Ohří [678627],... 357 51, Kynšperk nad Ohří Rodinný dům 507.39 0.77 224.32 74.7 90.7 112 136 149 181 224 272 299 363 374 453 411 496 92.2 111.2 Software pro stavební

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více