Základní úlohy a zkušební otázky předmětu Akustika oboru Aplikovaná fyzika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní úlohy a zkušební otázky předmětu Akustika oboru Aplikovaná fyzika"

Transkript

1 Základní úlohy a zkušební otázky předmětu Akustika oboru Aplikovaná fyzika Úlohy pro 1. zápočtovou práci 1. Nakreslete časové rozvinutí elongace, rychlosti a zrychlení harmonického kmitavého pohybu během jedné periody 12 s jako průmět rovnoměrného pohybu po kružnici, je-li amplituda těchto kmitů 3 cm. 2. Najděte rychlost a zrychlení v okamžiku čtvrt-periody u pohybu harmonického (daného rovnicí y = y 0 sin t) y0 2 v = 0 m s, a = m s 2 T 3. Těleso o hmotnosti 4 kg koná v horizontální rovině harmonický pohyb, a to podle rovnice harmonických kmitů y = 20 sin(π t 2). Najděte sílu působící na hmotný bod jako funkci výchylky y. F = -9,86 y N 4. Vodorovná deska se pohybuje harmonicky ve svislém směru s periodou 0,5 s. Jak velký smí být nejvýše rozkmit desky, aby závaží položené na desku nebylo vymrštěno? y max = 6,21 cm 5. Přímočará pila má zdvih 26 mm a počet zdvihů za 1 minutu. Jaká je maximální rychlost pilového plátku? v max = 8,17 m s Jaká je doba kmitu harmonického pohybu tělesa o hmotnosti 10 g, má-li působící síla při okam6it0 výchylce 3 cm velikost 0,05 N? T = 0,486 s 7. Závaží hmotnosti 15 g zavěšené na spirále vykonává kmitavý pohyb daný rovnicí 3 y = 10 sin t Určete maximální sílu, která na kmitající závaží působí a jeho celkovou mechanickou energii. F max = - 0,53 N; E celk = 2,6 J 8. Harmonické kmitání hmotného bodu je popsáno rovnicí y = 0,2 sin(0,5 π t). Určete, ve kterých časech jedné periody bude okamžitá výchylka rovna 0,1 m t1 = + 4 n [ s] ; t2 = + 4 n [ s] ; t3 = + 4 n [ s] ; t4 = + 4 n [ s] ; n = 0,1, 2, Ve kterých okamžicích je kinetická energie harmonicky kmitajícího bodu rovna právě jeho potenciální energii?

2 T EK = EP t = ( 1+ 2n), kde v lichém násobku je dáno n = 0,1,2, Jakou fázovou rychlostí se šíří čelo harmonické vlny o frekvenci 500 Hz, o amplitudě kmitů m, urazí-li za čas 0,3 s vzdálenost 100 m? Jaká je největší rychlost kmitajících částic? -1-1 v = 333,3 m s ; vmax = 6,28 m s 11. Pružina byla zatížena tělesem o hmotnosti 0,5 kg. V rovnovážné poloze byla prodloužena o 4 cm. Těleso kmitalo s amplitudou 2 cm. Vypočtěte dobu kmitu, frekvenci a celkovou energii kmitavého pohybu tělesa. T = 0,4 s; f = 2,49 Hz; E C = 0,025 J 12. Jakou dobu kyvu má u nás Foucaltovo kyvadlo (matematické kyvadlo) 67 m dlouhé? = 8,206 s 13. Srovnejte délku sekundového kyvadla na Zemi a na Marsu, víme-li že tíhové zrychlení na Zemi je přibližně 9,81 m s -2 a na Marsu je 3,6 m s -2. l Z = 2,72 l M 14. Těleso o hmotnosti 60 g je zavěšeno ve vzdálenosti 10 cm od těžiště (fyzické kyvadlo) a po rozkmitání vykoná 50 kmitů za dobu 40 s. Vypočtěte moment setrvačnosti tohoto tělesa vzhledem k ose otáčení. J = 9, kg m Vypočítejte periodu kmitů rtuti (kapalinový oscilátor) o hmotnosti 121 g, která je v U trubici (spojených nádobách). Plocha vnitřního průřezu trubice je 0,3 cm 2. T = 0,77 s 16. V trubici tvaru U o průřezu S kmitá kapalina hustoty ρ. Celková délka sloupce kapaliny je d. Pomocí diferenciální rovnice kmitů kapaliny určete dobu kmitu, tj. periodu T kapaliny při zanedbání všech třecích sil. T = 2 d 2g 17. Těžní klec o hmotnosti kg je spuštěna na ocelovém laně průřezu 8 cm 2 a Youngově modulu pružnosti v tahu Pa. Vypočtěte periodu kmitů, které bude těžní klec konat, když se buben s navinutým lanem náhle zabrzdí v okamžiku, kdy délka odvinutého lana je 400 m. Lano považujte za homogenní. T = 1 s 18. Na drátě délky 4 m a poloměru 0,4 mm je zavěšeno závaží o hmotnosti 6 kg. Rozkmitáme-li těleso podélně, je změřena perioda kmitů 0,125 s. Určete modul pružnosti v tahu materiálu, z něhož je zhotoven drát. Hmotnost drátu vůči hmotnosti závaží zanedbejte. E = 1, Pa

3 19. Určete amplitudu a fázové posunutí výsledného kmitavého pohybu, který vznikne složením dvou stejnosměrných kmitavých pohybů o stejných amplitudách velikosti 5 cm a různých počátečních fázích 30 a 60. y max = 0,0965 m; φ = Kolikrát je menší amplituda kmitavého pohybu po 80 kmitech proti počáteční amplitudě, a to u elastického oscilátoru (kuličky kmitající na pružině), je -li logaritmický dekrement kmitavého pohybu 0,05. Y 80 /Y 0 = 0,018, tj. přibližně je 50 krát menší než počáteční amplituda 21. Počáteční amplituda kmitavého pohybu kyvadla je 3 cm. Za dobu 10 s se zmenší na 1cm. Za jak dlouho se zmenší až na 0,3 cm? t 2 = 20,95 s 22. Měřením bylo zjištěno, že doba 20 kmitů závaží zavěšeného na pružině je 22,4 s a že počáteční amplituda klesne na desetinu původní hodnoty za 51,3 s. Vypočtěte koeficienty útlum, logaritmický dekrement a koeficient tlumení. = 1,052; = 0,0503; δ = 0, Jaký je logaritmický dekrement tlumení kyvadla délky 0,8 m, je-li jeho počáteční úhlová amplituda 5 a za dobu 5 min se zmenší na 0,5? = 0,0137 Úlohy pro 2. zápočtovou práci 24. Jaký je fázový rozdíl dvou kmitajících bodů řady, jestliže je jejich vzájemná vzdálenost 2 m a vlnová délka 0,5 m? φ = 8π 25. Kolik vlnových délek uběhne vlna za 25 s, jestliže rychlost šíření této vlny je 40 cm s -1 a vlnová délka této vlny je 10 cm? n = Rovinná vlna má amplitudu 10 cm, rychlost 60 cm s -1 a vlnovou délku 6 cm. V jaké vzdálenosti x od východiskového bodu (s polohou y = 0 m) se po uplynutí 5 s výchylka rovná 5 cm? x = 2,97 m 27. Bod ve vzdálenosti 4 cm od zdroje vlnění má v okamžiku šestiny periody výchylku rovnou polovině amplitudy. Vypočtěte délku vlny! = 0,48 m 28. Jakou frekvenci má rovinná vlna, která potřebuje 12 s na překonání dráhy rovné 7,5 vlnovým délkám? f = 0,625 Hz 29. V jaké vzdálenosti od rovnovážné polohy je bod, který je vzdálený od zdroje vlnění o vzdálenost dvanáctiny vlnové délky, a to v čase šestiny periody, jestliže je amplituda výchylky 5 cm?

4 y = 0,025 m 30. Postupná mechanická vlna se šíří hmotným homogenním prostředím rychlostí m s -1 tak, že v místě rozruchu má hmotný bod amplitudu 2 cm, a to při frekvenci 40 Hz. Napište rovnici elongace pro tuto vlnu, určete její vlnovou délku a periodu. y = 0,02 sin 4 20 t 0,02 x ; = 50 m; T = 0,025 s ( ) 31. Ukažte, že interferencí vln popsaných rovnicemi 2 2 y = 1 Y cos x c t ; y2 Y cos x c t = + vznikne stojatá vlna popsaná rovnicí y 2 x y = 2Y sin sin ( 2 f t) y = y1 + y2 ( ) ( ) 32. Měřením bylo zjištěno, že vodní hladiny ve válci, při nichž se dosáhlo prvních dvou rezonančních maxim, jsou od sebe vzdáleny 39 cm. Jaká z toho plyne rychlost zvuku ve vzduchu, bylo-li použito ladičky o frekvenci 435 Hz? v = 339,3 m s Napnutá struna s délkou 0,6 m vydává základní tón s frekvencí 1 khz. Zjistěte rychlost šíření vln po struně a vlnovou délku zvuku, který se šíří vzduchem do okolí struny. Rychlost šíření zvuku ve vzduchu je 340 m s -1. v = 1200 m s -1 ; = 0,34 m 34. První harmonický kmitočet uzavřené píšťaly je roven základnímu kmitočtu otevřené píšťaly. V jakém poměru jsou délky píšťal? 1 1 / l 2 = 3 / V Kundtově trubici vytvoříme stojaté vlnění pomocí ocelové tyče délky 120 cm. Trubice je naplněna vodíkem a vzdálenost mezi sousedními uzly stojatého vlnění, zjištěná měřením, je 28,8 cm. Jaká je rychlost zvuku ve vodíku, jestliže rychlost zvuku v oceli je m s -1. v = m s Urči nejmenší dráhový rozdíl v Quinckově trubici, má-li toto zařízení vyvinout tón frekvence 348 Hz. Rychlost šíření zvuku ve vzduchu je při dané teplotě 340 m s -1. = 0,49 m 37. Vypočítejte šířku jezera, jestliže se zvuk šířící vodou dostane k protilehlému břehu jezera o 1 s dříve než jako šířící se vzduchem. Rychlost zvuku ve vodě je m s -1 a ve vzduchu je 340 m s -1. s = 449 m 38. Ultrazvukovým zařízením na měření mořských hloubek byl změřený časový interval 2,04 s mezi vyslanou ultrazvukovou vlnou a její ozvěnou vzniklou odrazem od mořského dna. Jaká je hloubka moře v pozorovacím místě, jestliže vzdálenost vysílače od přijímače

5 měřená horizontálně po vodní hladině byla 16,2 m, přičemž rychlost šíření zvuku v mořské vodě za dané teploty byla 1480 m s -1. h = 1509,6 m 39. Pod jakým mezním úhlem může nejvýše dopadnout zvuková rovinná vlna na rozhraní vzduch mosazná deska, aby se úplně odrazila od této desky? Rychlost zvuku ve vzduchu je 342 m s -1 a v mosazi m s -1. max = 6,1 40. Jakou rychlostí by měl jít chodec - pozorovatel od jedné rozezvučené ladičky ke druhé, aby slyšel rázy o frekvenci 2 Hz. Obě ladičky disponují stejnou frekvencí 435 Hz. u = 0,78 m s Jakou rychlostí se pohyboval závodní motocykl, jestliže poměr kmitočtů blížícího se a vzdalujícího se motocyklu byl pro stojícího diváka - pozorovatele dán intervalem velké tercie (5/4), přičemž rychlost zvuku ve vzduchu za dané teploty byl 340 m s -1. u = 136 km h Při určování rychlosti odlétající raketové střely je raketa sledována radarovým přístrojem frekvence 120 MHz. Skládáním vln odražených od střely s vysílanými vlnami dostáváme frekvenci záchvěvu 450 Hz. Jaká je rychlost rakety? v = 562,5 m s -1 Úlohy pro 3. zápočtovou práci 43. V jaké vzdálenosti od pozorovatele vznikl blesk, jestliže pozorovatel uslyšel úder hromu za 8 s po spatření blesku? s = m 44. Jaké vlnové délky zvuku ve vzduchu odpovídají hranicím kmitočtů, které vnímáme uchem, a to za normální teploty? 0,017 m až 21,25 m 45. Za jak dlouho urazí zvuk ve vzduchu vzdálenost 1 km při teplotě 0 C a při 15 C? 3,0157 s; 2,928 s 46. Vypočtěte akustický odpor pro zvukovou rovinnou vlnu ve vzduchu hustoty 1,14 kg m -3 při teplotě 20 C. R a = 392,16 N s m Určete dobu, za kterou urazí zvuk v měděném vedení vzdálenost 5 km. Modul pružnosti mědi je 1, N m -2 a hustota mědi je kg m -3. t = 1,35 s 48. Vypočtěte rychlost šíření podélných a příčných vln v oceli s hustotou 7,8 g cm -3, jestliže modul pružnosti v tahu dané oceli je N m -2 a modul pružnosti ve smyku téže oceli je N m -2. longitudinální 5 063,7 m s -1 ; transversální 3 202,6 m s -1

6 49. Vypočtěte absolutní výšku tónu struny dlouhé 1,7 m a hmotnosti 2,89 g, je-li napjata silou 379 kp. f = 435 Hz 50. Jak dlouhá musí být struna, jejíž délkový metr váží 0,5 g při napínání silou 50 N, aby vydávala komorní a (440 Hz). l = 0,359 m 51. Jak dlouhá musí být ocelová struna o průměru 0,8 mm a hustotě 7,8 g cm -3 při napínání silou 392,4 N, má-li vydávat tón c 1 v temperované soustavě ( f a 1 = 440 Hz)? O kolik je nutno zkrátit tuto strunu při téže napínací síle, aby zaznělo cis 1? l = 0,605 m; l = 3,39 cm 52. Amplituda akustického tlaku zvuku o frekvenci 100 Hz je 18 N m -2. Jaká je amplituda této zvukové vlny, šíří-li se vzduchem hustoty 1,15 kg m -3 při teplotě 18 C. u 0 = 7, m 53. Uvažujeme dvě zvukové vlny, z nichž jedna se šíří rychlostí 340 m s -1 ve vzduchu dané teploty a hustoty 1,292 kg m -3 a druhá ve vodě teploty 10 C rychlostí m s -1. Jaká je amplituda akustického tlaku ve vodě, mají-li obě vlny stejnou intenzitu a amplituda akustického tlaku vlny ve vzduchu je 19,5 N m -2. p max2 = Pa 54. Jaká je intenzita vlnění postupné rovinné vlny tlakové amplitudy 0,1 N m -2 a frekvence 1 khz: a) ve vzduchu o hustotě 1,293 kg m -3 při rychlosti šíření 331,7 m s -1 ; b) ve vodě o hustotě kg m -3, a to při rychlosti šíření m s -1. K disipativním ztrátám v důsledku absorpce přihlížíme jako k zanedbatelným. I vzduch = 1, W m -2 ; I voda = 3, W m Referenční tón Hz má při intenzitě 10-6 µ W m -2 hladinu hlasitosti rovnou nule. Jaká je hladina hlasitosti, zvýší-li se efektivní tlak z původní hodnoty na 0,1 N m -2? Je dána rychlost zvuku ve vzduchu 331,7 m s -1 a hustota vzduchu při dané teplotě je 1,293 kg m -3. Λ = 73,68 Ph 56. O kolik se zvýší hladina intenzity zvuku, jestliže se jeho fyzikální intenzita zvýší 5 krát? L= 7dB 57. Kolikrát je třeba snížit intenzitu zvuku, má-li se hladina intenzity 70 db snížit na 60 db? k = 0,1 58. Jaký je rozdíl hladin akustického tlaku zvukové vlny, vzroste-li její akustický tlak na dvojnásobek? B = 6,02 db 59. Bezvadně přiléhající dveře mají rozměry 1 m, 2 m a jejich stupeň nepropustnosti je 40 db. Jak se zvětší akustická propustnost, když při zavřených dveřích je po celém jejich obvodu štěrbina šířky 1 mm a když se tlumící účinek zmenšuje štěrbinou, jakoby její celkový plošný obsah byl 40 násobkem skutečné její plochy.

7 D = 30,8 db 60. Jaký je akustický výkon křemenné destičky tloušťky 6 mm a průměru 35 mm při základní frekvenci 500 khz, je-li intenzita ultrazvukového záření 10 5 W m -2? Jaká je účinnost tohoto zvukového generátoru, je-li mu dodáván elektrický příkon 175 W? N a = 96,2 W; = 55 % Otázky ke zkoušce z předmětu Akustika 1. Klasifikujte fyzikální disciplínu mechanické kmitání a její význam pro akustiku. 2. Popište harmonický kmitavý pohyb elastického oscilátoru kinematicky. 3. Popište harmonický kmitavý pohyb fyzického a matematického kyvadla kinematicky. 4. Popište harmonický kmitavý pohyb kapalinového oscilátoru kinematicky. 5. Charakterizujte elongaci jako okamžitou výchylku harmonického kmitavého pohybu a nakreslete její časové rozvinutí jako průmět při rovnoměrném pohybu po kružnici. 6. Charakterizujte rychlost jako okamžitou rychlost harmonického kmitavého pohybu a nakreslete její časové rozvinutí jako průmět při rovnoměrném pohybu po kružnici. 7. Charakterizujte zrychlení jako okamžité zrychlení harmonického kmitavého pohybu a nakreslete jeho časové rozvinutí jako průmět při rovnoměrném pohybu po kružnici. 8. Charakterizujte sílu popisující harmonický kmitavý pohyb jako harmonicky proměnnou a nakreslete její časové rozvinutí jako průmět při rovnoměrném pohybu po kružnici. 9. Popište harmonický kmitavý pohyb elastického oscilátoru dynamicky. 10. Popište harmonický kmitavý pohyb fyzického a matematického kyvadla dynamicky. 11. Popište harmonický kmitavý pohyb kapalinového oscilátoru dynamicky. 12. Vyslovte a diskutujte zákon zachování celkové mechanické energie kmitů mechanického oscilátoru jako periodické přelévání potenciální energie pružnosti a kinetické energie. 13. Popište různé praktické příklady superpozice mechanických kmitů. 14. Diskutujte podmínky vzniku superpozice kmitání. 15. Proveďte odvození superpozice kmitů stejnosměrných téže frekvence. 16. Proveďte odvození superpozice kmitů stejnosměrných různé frekvence. 17. Proveďte odvození superpozice kmitů téže frekvence ve směrech vzájemně kolmých. 18. Proveďte odvození superpozice kmitů různé téže frekvence ve směrech vzájemně kolmých. 19. Vysvětlete princip vzniku rázů. 20. Vysvětlete princip a význam Blackbournova kyvadla a Lissajousových obrazců. 21. Odlište ideální netlumené kmity a reálné kmity tlumené kinematicky. 22. Odlište ideální netlumené kmity a reálné kmity tlumené dynamicky. 23. Vysvětlete útlum jako materiálový koeficient a odvoďte, v čem se měří. 24. Vysvětlete koeficient útlumu a odvoďte jeho jednotku měření. 25. Vysvětlete logaritmický dekrement útlumu a odvoďte jeho jednotku měření. 26. Porovnejte mechanické kmity volné-vlastní, tlumené-reálné a nucené-buzené pomocí pohybové rovnice. 27. Vysvětlete termín volná a těsná vazba u spřažených kyvadel. 28. Srovnejte přelévání dílčích složek celkové energie při kmitání jediného oscilátoru a při kmitání spřažených oscilátorů. 29. Popište jev rezonance, jeho význam v praxi a diskutujte rezonanční křivku.

8 30. Vysvětlete princip rezonanční komory jako sekundárního zdroje zvuku (u hudebních nástrojů apod.). 31. Klasifikujte fyzikální disciplínu mechanické vlnění a její význam pro akustiku. 32. Vysvětlete příčiny a podmínky vzniku a šíření mechanického vlnění. 33. Charakterizujte základní vlastnosti mechanického vlnění kinematicky. 34. Charakterizujte základní vlastnosti mechanického vlnění dynamicky. 35. Porovnejte základní rovnici kmitání a rovnici vlnění. 36. Odlište mechanické vlnění příčné (transverzální) a podélné (longitudinální) graficky a na praktických příkladech. 37. Odlište mechanické vlnění postupné a stojaté graficky a na praktických příkladech. 38. Odvoďte obecně interferenci dvou vln, která vede ke vzniku stojaté vlny skládáním dvou proti sobě postupujících mechanických vln. 39. Odvoďte obecně interferenci dvou vln, která vede ke vzniku stojaté vlny odrazem postupné mechanické vlny. 40. Odvoďte podmínky vzniku interferenčního maxima a minima. 41. Odvoďte základní frekvenci a vyšší harmonické frekvence pro uzavřenou píšťalu. 42. Odvoďte základní frekvenci a vyšší harmonické frekvence pro otevřenou píšťalu. 43. Odvoďte základní frekvenci a vyšší harmonické frekvence pro strunu. 44. Vysvětlete význam stojaté vlny pro chvění mechanických soustav. 45. Vyjmenujte a stručně popište základní metody, kterými se měří rychlost zvuku ve vzduchu. 46. Vysvětlete kvalitativně i kvantitativně závislost rychlosti zvuku ve vzduchu na teplotě. 47. Vysvětlete Huyghensův princip v akustice pro přímočaré šíření akustických vln. 48. Vysvětlete zákon odrazu mechanického vlnění pomocí Huyghensova principu. 49. Vysvětlete zákon lomu mechanického vlnění pomocí Huyghensova principu. 50. Klasifikujte fyzikální disciplínu akustika a její stěžejní obory. 51. Vymezte frekvenčně oblast infrazvuku, zvuku a ultrazvuku. 52. Vysvětlete některé vybrané metody měření pomocí ultrazvuku. 53. Definujte základní akustické veličiny a jejich jednotky měření. 54. Objasněte význam Dopplerova jevu v akustice. 55. Odvoďte objektivní změny frekvence, pokud se pozorovatel blíží nebo vzdaluje od klidného zdroje zvuku. 56. Odvoďte objektivní změny frekvence, pokud se zdroj zvuku blíží nebo vzdaluje od klidného pozorovatele. 57. Odvoďte objektivní změny frekvence, pokud se zdroj zvuku i pozorovatel vzájemně vzdalují nebo vzájemně přibližují. 58. Odvoďte objektivní změny frekvence, pokud zdroj zvuku stíhá pohybujícího se pozorovatele nebo pozorovatel stíhá pohybující se zdroj zvuku. 59. Odlište longitudinální a transverzální rychlost čela zvukové vlny v prostředí charakterizovaném hustotou a elastickým modulem. 60. Vysvětlete základní vlastnosti tónu. 61. Určete fyzikální parametry struny žádané frekvence. 62. Definujte akustickou intenzitu pomocí akustického výkonu a plochy, odvoďte jednotku jejího měření. 63. Definujte akustický odpor a jeho souvislost s akustickým tlakem a intenzitou zvuku. 64. Definujte hlasitost jako hladinu intenzity zvuku a určete jednotku jejího měření. 65. Definujte hlasitost jako hladinu tlaku zvuku a určete jednotku jejího měření. 66. Nalezněte souvislost mezi hlasitostí a hladinou hlasitosti a odlište jednotky měření. 67. Popište akustické pole jako vzájemnou závislost akustických veličin frekvence, hladiny akustického tlaku a hladiny hlasitosti.

9 68. Popište sluchové pole pomocí frekvence a akustického tlaku, vymezte citlivost lidského ucha, práh slyšitelnosti a práh bolesti. 69. Popište složení lidského ucha a princip slyšení. 70. Vysvětlete Weber-Fechnerův psycho fyzikální zákon a fyziologické vnímání zvuku. 71. Vysvětlete fyzikálně technickou veličinu akustická propustnost. 72. Definujte akustický výkon a akustickou účinnost. 73. Vysvětlete příčiny a podmínky vzniku ozvěny a její souvislost s hladinou intenzity. 74. Zobrazte harmonické frekvence pomocí akustických spekter (např. přepis do notového záznamu). 75. Čím se prakticky zabývá frekvenční analýza a frekvenční syntéza? 76. Srovnejte vznik, podmínky šíření a vlastnosti mechanického kmitání a elektromagnetického kmitání pomocí periody kmitů. 77. Srovnejte vznik, podmínky šíření a vlastnosti mechanického vlnění (zvuku) a elektromagnetického vlnění (světla). 78. Definujte hluk a uveďte některé příklady hluků pomocí limitních hladin intenzity. 79. Definujte zdroje zvuku a vyjmenujte (odlište hlasivky, ladičku, hudební nástroj, tónový generátor). 80. Vysvětlete základní principy zvukového záznamu (mechanického, magnetického, digitálního) a jeho reprodukce.

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí)

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí) Vlnění vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím přenos energie bez přenosu látky Vázané oscilátory druhy vlnění: Druhy vlnění podélné a příčné 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí) b. elektromagnetické

Více

Mechanické kmitání a vlnění

Mechanické kmitání a vlnění Mechanické kmitání a vlnění Pohyb tělesa, který se v určitém časovém intervalu pravidelně opakuje periodický pohyb S kmitavým pohybem se setkáváme např.: Zařízení, které volně kmitá, nazýváme mechanický

Více

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění

Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění Mechanické kmitání a vlnění Kmitání mechanického oscilátoru Mechanické vlnění Zvukové vlnění Kmitání mechanického oscilátoru Kmitavý pohyb Mechanický oscilátor = zařízení, které kmitá bez vnějšího působení

Více

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9 Obsah 1 Kmitavý pohyb 1 Kinematika kmitavého pohybu 3 Skládání kmitů 6 4 Dynamika kmitavého pohybu 7 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9 6 Nucené kmity. Rezonance 10 1 Kmitavý pohyb Typy pohybů

Více

Mechanické kmitání (oscilace)

Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie ZVUKOVÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Odraz zvuku Vznik ozvěny Dozvuk Několikanásobný odraz Ohyb zvuku Zvuk se dostává za překážky Překážka srovnatelná s vlnovou délkou Pružnost Působení

Více

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

(test version, not revised) 9. prosince 2009

(test version, not revised) 9. prosince 2009 Mechanické kmitání (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 9. prosince 2009 Obsah Kmitavý pohyb Kinematika kmitavého pohybu Skládání kmitů Dynamika kmitavého pohybu Přeměny energie

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D19_Z_OPAK_KV_Mechanicke_kmitani_T Člověk a příroda Fyzika Mechanické kmitání Opakování

Více

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0 Kmity základní popis kmitání je periodický pohyb, při kterém těleso pravidelně prochází rovnovážnou polohou mechanický oscilátor zařízení vykonávající kmity Základní veličiny Perioda T [s], frekvence f=1/t

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A MECHANICKÉ KMITÁNÍ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A Kinematika kmitavého pohybu Mechanický oscilátor - volně kmitající zařízení Rovnovážná poloha Výchylka Kinematika kmitavého pohybu Veličiny charakterizující

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 9. 6. 2013 Název zpracovaného celku: MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ VLASTNÍ KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU Kmitavý pohyb Je periodický pohyb

Více

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ I. MECHANICKÉ KMITÁNÍ 8.1 Kmitavý pohyb a) mechanické kmitání (kmitavý pohyb) pohyb, při kterém kmitající těleso zůstává stále v okolí určitého bodu tzv. rovnovážné polohy

Více

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole Fyzika II, FMMI 1. Elektrostatické pole 1.1 Jaká je velikost celkového náboje (kladného i záporného), který je obsažen v 5 kg železa? Předpokládejme, že by se tento náboj rovnoměrně rozmístil do dvou malých

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas!

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. x m. Ne čas! MECHANICKÉ VLNĚNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í uveďte rozdíly mezi mechanickým a elektromagnetickým vlněním zdroj mechanického vlnění musí. a to musí být přenášeno vhodným prostředím,

Více

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy

Více

Testovací příklady MEC2

Testovací příklady MEC2 Testovací příklady MEC2 1. Určete, jak velká práce se vykoná při stlačení pružiny nárazníku železničního vagónu o w = 5 mm, když na její stlačení o w =15 mm 1 je zapotřebí síla F = 3 kn. 2. Jaké musí být

Více

DUM č. 14 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

DUM č. 14 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia projekt GML Brno Docens DUM č. 14 v sadě 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia Autor: Vojtěch Beneš Datum: 04.05.2014 Ročník: 1. ročník Anotace DUMu: Mechanické vlnění, zvuk Materiály

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vlnění Vhodíme-li na klidnou vodní hladinu kámen, hladina se jeho dopadem rozkmitá a z místa rozruchu se začnou

Více

Jednotlivé body pouze kmitají kolem rovnovážných poloh. Tato poloha zůstává stálá.

Jednotlivé body pouze kmitají kolem rovnovážných poloh. Tato poloha zůstává stálá. MECHANICKÉ VLNĚNÍ Dosud jsme při studiu uvažovali pouze harmonický pohyb izolované částice (hmotného bodu nebo tělesa), která konala kmitavý pohyb kolem rovnovážné polohy Jestliže takový objekt bude součástí

Více

Akustické vlnění

Akustické vlnění 1.8.3. Akustické vlnění 1. Umět vysvětlit princip vzniku akustického vlnění.. Znát základní rozdělení akustického vlnění podle frekvencí. 3. Znát charakteristické veličiny akustického vlnění a jejich jednotky:

Více

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul Fyzika 20 Otázky za 2 body. Celsiova teplota t a termodynamická teplota T spolu souvisejí známým vztahem. Vyberte dvojici, která tento vztah vyjadřuje (zaokrouhleno na celá čísla) a) T = 253 K ; t = 20

Více

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II Úkoly měření: 1. Seznámení s měřením na přenosném dataloggeru LabQuest 2 základní specifikace přístroje, způsob zapojení přístroje, záznam dat a práce se senzory, vyhodnocování

Více

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku Zvuk 1. základní kmitání - vzduchem se šíří tlakové vzruchy (vzruchová vlna), zvuk je systémem zhuštěnin a zředěnin - podstatou zvuku je kmitání zdroje zvuku a tím způsobené podélné vlnění elastického

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory Karla Majera 370, 252 31 Všenory. Datum (období) vytvoření:

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákony Klasifikace pohybů z hlediska trajektorie a závislosti rychlosti

Více

Interference vlnění

Interference vlnění 8 Interference vlnění Umět vysvětlit princip interference Umět vysvětlit pojmy interferenčního maxima a minima 3 Umět vysvětlit vznik stojatého vlnění 4 Znát podobnosti a rozdíly mezi postupnýma stojatým

Více

Kmity a mechanické vlnění. neperiodický periodický

Kmity a mechanické vlnění. neperiodický periodický rozdělení časově proměnných pohybů (dějů): Mechanické kmitání neperiodický periodický ne(an)harmonický harmonický vlastní kmity nucené kmity - je pohyb HB (tělesa), při němž HB nepřekročí konečnou vzdálenost

Více

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině KMITÁNÍ PRUŽINY Pomůcky: LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině Postup: Těleso zavěsíme na pružinu a tu zavěsíme na pevně upevněný siloměr (viz obr. ). Sondu připojíme k LabQuestu a nastavíme

Více

4.1 Kmitání mechanického oscilátoru

4.1 Kmitání mechanického oscilátoru 4.1 Kmitání mechanického oscilátoru 4.1 Komorní a má frekvenci 440 Hz. Určete periodu tohoto kmitání. 4.2 Časový signál v rozhlase je tvořen čtyřmi zvukovými značkami o frekvenci 1 000 Hz, z nichž první

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Bohumil Koktavý,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA 2 OBSAH 1 Úvod...5

Více

Laboratorní úloha č. 3 - Kmity I

Laboratorní úloha č. 3 - Kmity I Laboratorní úloha č. 3 - Kmity I Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřením na osciloskopu nastavení a měření základních veličin ve fyzice (frekvence, perioda, amplituda, harmonické, neharmonické kmity).

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední a ta jej zase předá svému sousedovi. Částice si tedy

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1.8. Mechanické vlnění

1.8. Mechanické vlnění 1.8. Mechanické vlnění 1. Umět vysvětlit princip vlnivého pohybu.. Umět srovnat a zároveň vysvětlit rozdíl mezi periodickým kmitavým pohybem jednoho bodu s periodickým vlnivým pohybem bodové řady. 3. Znát

Více

Obsah. 1 Vznik a druhy vlnění. 2 Interference 3. 5 Akustika 9. 6 Dopplerův jev 12. přenosu energie

Obsah. 1 Vznik a druhy vlnění. 2 Interference 3. 5 Akustika 9. 6 Dopplerův jev 12. přenosu energie Obsah 1 Vznik a druhy vlnění 1 2 Interference 3 3 Odraz vlnění. Stojaté vlnění 5 4 Vlnění v izotropním prostředí 7 5 Akustika 9 6 Dopplerův jev 12 1 Vznik a druhy vlnění Mechanické vlnění vzniká v látkách

Více

1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno, FYZIKA. Kapitola 8.: Kmitání Vlnění Akustika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,   FYZIKA. Kapitola 8.: Kmitání Vlnění Akustika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D. 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz FYZIKA Kapitola 8.: Kmitání Vlnění Akustika Mgr. Lenka Hejduková Ph.D. 1 Kmitání periodický pohyb: pohyb který se pravidelně opakuje

Více

(test version, not revised) 16. prosince 2009

(test version, not revised) 16. prosince 2009 Mechanické vlnění (test version, not revised) Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 16. prosince 2009 Obsah Vznik a druhy vlnění Interference Odraz vlnění. Stojaté vlnění Vlnění v izotropním prostředí Akustika

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D18_Z_OPAK_E_Elektromagneticke_kmitani_a_ vlneni_t Člověk a příroda Fyzika Elektromagnetické

Více

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna Rovinná harmonická elektromagnetická vlna ---- 1. příklad -------------------------------- 2 GHz prochází prostředím s parametry: r 5, r 1, 0.005 S / m. Amplituda intenzity magnetického pole je H m 0.25

Více

Fyzikální podstata zvuku

Fyzikální podstata zvuku Fyzikální podstata zvuku 1. základní kmitání vzduchem se šíří tlakové vzruchy (vzruchová vlna), zvuk je systémem zhuštěnin a zředěnin podstatou zvuku je kmitání zdroje zvuku a tím způsobené podélné vlnění

Více

m.s se souřadnými osami x, y, z? =(0, 6, 12) N. Určete, jak velký úhel spolu svírají a jakou velikost má jejich výslednice.

m.s se souřadnými osami x, y, z? =(0, 6, 12) N. Určete, jak velký úhel spolu svírají a jakou velikost má jejich výslednice. Obsah VYBRANÉ PŘÍKLADY DO CVIČENÍ 2007-08 Vybrané příklady [1] Koktavý, Úvod do studia fyziky... 1 Vybrané příklady [2] Koktavý, Mechanika hmotného bodu... 1 Vybrané příklady [3] Navarová, Čermáková, Sbírka

Více

MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ ZVUKU V PLYNECH

MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ ZVUKU V PLYNECH Úloha č. 6 MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ ZVUKU V PLYNECH ÚKOL MĚŘENÍ: 1. V zapojení dvou RC generátorů nalezněte na obrazovce osciloskopu Lissajousovy obrazce pro frekvence 1:1, 2:1, 3:1, 2:3 a 1:4 a zakreslete

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

Zvuk a jeho vlastnosti

Zvuk a jeho vlastnosti Tematická oblast Zvuk a jeho vlastnosti Datum vytvoření 3. prosince 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Komunikace hudebního umění se znakovými systémy uměleckých a společenských oborů 1.

Více

Akustické vlnění. Akustická výchylka: - vychýlení objemového elementu prostředí ze střední polohy při vlnění

Akustické vlnění. Akustická výchylka: - vychýlení objemového elementu prostředí ze střední polohy při vlnění Zvukové (akustické) vlny: Akustické vlnění elastické podélné vlny s frekvencí v intervalu 16Hz-kHz objektivní fyzikální příčina (akustická vlna) vyvolá subjektivní vjem (vnímání zvuku) člověk tyto vlny

Více

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů AA a BB a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu

Více

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj 2. Vlnění 2.1 Vlnění zvláštní případ pohybu prostředí Vlnění je pohyb v soustavě velkého počtu částic navzájem vázaných, kdy částice kmitají kolem svých rovnovážných poloh. Druhy vlnění: vlnění příčné

Více

KMITÁNÍ A VLNĚNÍ. Kmitavý pohyb je pravidelně se opakující pohyb tělesa kolem rovnovážné polohy (stálé).

KMITÁNÍ A VLNĚNÍ. Kmitavý pohyb je pravidelně se opakující pohyb tělesa kolem rovnovážné polohy (stálé). FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2017 KMITAVÝ POHYB Kmitavý pohyb je pravidelně se opakující pohyb tělesa kolem rovnovážné polohy (stálé). Příklady: (II.str.

Více

8.6 Dynamika kmitavého pohybu, pružinový oscilátor

8.6 Dynamika kmitavého pohybu, pružinový oscilátor 8.6 Dynamika kmitavého pohybu, pružinový oscilátor a) dynamika zkoumá příčiny pohybu b) velikost síly vyvolávající harmonický kmitavý pohyb F = ma = mω 2 y pohybová rovnice (II. N. z. a = ω 2 y m sin ωt

Více

Fyzikálními ději, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem se zabývá akustika.

Fyzikálními ději, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem se zabývá akustika. Fyzikálními ději, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem se zabývá akustika. Zvuk je podélné mechanické vlnění, které vnímáme sluchem. Jeho frekvence je v

Více

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je: Přijímací zkouška na navazující magisterské studium - 16 Studijní program Fyzika - všechny obory kromě Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy, Varianta A Příklad 1 (5 bodů) Jak dlouho bude padat

Více

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY

VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY VY_32_INOVACE_FY.18 ZVUKOVÉ JEVY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí,

Více

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18 F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18 Podpis: Třída: Verze testu: A Čas na vypracování: 120 min. Datum: Učitel: INSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE: Na vypracování zkoušky máte 120 minut.

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Mechanické kmitání. Def: Hertz je frekvence periodického jevu, jehož 1 perioda trvá 1 sekundu. Y m

Mechanické kmitání. Def: Hertz je frekvence periodického jevu, jehož 1 perioda trvá 1 sekundu. Y m Mehaniké kmitání Periodiký pohyb - harakterizován pravidelným opakováním pohybového stavu tělesa ( kyvadlo, těleso na pružině, píst motoru, struna na kytaře, nohy běžíího člověka ) - nejkratší doba, za

Více

25 - Základy sdělovací techniky

25 - Základy sdělovací techniky 25 - Základy sdělovací techniky a) Zvuk - je mechanické (postupné podélné) vlnění látkového prostředí, které je lidské ucho schopno vnímat. Jeho frekvence je přibližně mezi 16 Hz a 20 khz. Zdroje zvuku

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. Sbírka úloh k obecné fyzice Kmity a vlny. Optika.

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. Sbírka úloh k obecné fyzice Kmity a vlny. Optika. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Sbírka úloh k obecné fyzice Kmity a vlny. Optika Eva Hejnová 2017 1 OBSAH Předmluva... 4 1 Kmity... 5 1.1 Netlumené harmonické

Více

I. část - úvod. Iva Petríková

I. část - úvod. Iva Petríková Kmitání mechanických soustav I. část - úvod Iva Petríková Katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti Osah Úvod, základní pojmy Počet stupňů volnosti Příklady kmitavého pohyu Periodický pohy Harmonický pohy,

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

- Princip metody spočívá ve využití ultrazvukového vlnění, resp. jeho odrazu od plošných necelistvostí.

- Princip metody spočívá ve využití ultrazvukového vlnění, resp. jeho odrazu od plošných necelistvostí. P10: NDT metody 3/5 Princip metody - Princip metody spočívá ve využití ultrazvukového vlnění, resp. jeho odrazu od plošných necelistvostí. - Ultrazvukovým vlněním rozumíme mechanické vlnění s frekvencí

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.28 EU OP VK. Šíření zvuku

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.28 EU OP VK. Šíření zvuku Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.28 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Duben 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Šíření zvuku

Více

pracovní list studenta Kmitání Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa

pracovní list studenta Kmitání Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa pracovní list studenta Kmitání Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa Výstup RVP: Klíčová slova: Eva Bochníčková žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje získaná data

Více

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu

Více

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m Řešení úloh 1. kola 59. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autoři úloh: J. Thomas (1,, 3, 4, 7), J. Jírů (5), P. Šedivý (6) 1.a) Je-li pohyb kuličky rovnoměrně zrychlený, bude pro uraženou dráhu

Více

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014

Prováděcí plán Školní rok 2013/2014 září Období Prováděcí plán Školní rok 2013/2014 Vyučovací předmět: Fyzika Třída: VIII. Vyučující: Jitka Wachtlová, Clive Allen Časová dotace: 1 hodina týdně v českém jazyce + 1 hodina týdně v anglickém

Více

frekvence f (Hz) perioda T = 1/f (s)

frekvence f (Hz) perioda T = 1/f (s) 1.) Periodický pohyb - každý pohyb, který se opakuje v pravidelných intervalech Poet Poet cykl cykl za za sekundu sekundu frekvence f (Hz) perioda T 1/f (s) Doba Doba trvání trvání jednoho jednoho cyklu

Více

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Kinematika hmotného bodu Kinematika = obor fyziky zabývající se pohybem bez ohledu na jeho příčiny Hmotný bod - zastupuje

Více

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP očekávané výstupy RVP témata / učivo 1. Časový vývoj mechanických soustav Studium konkrétních příkladů 1.1 Pohyby družic a planet Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon (vektorový zápis) pohyb satelitů

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

KMITÁNÍ A VLNĚNÍ. Kmitavý pohyb je pravidelně se opakující pohyb tělesa kolem rovnovážné polohy (stálé).

KMITÁNÍ A VLNĚNÍ. Kmitavý pohyb je pravidelně se opakující pohyb tělesa kolem rovnovážné polohy (stálé). FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 KMITAVÝ POHYB Kmitavý pohyb je pravidelně se opakující pohyb tělesa kolem rovnovážné polohy (stálé). Příklady: (II.str.

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Harmonické oscilátory

Harmonické oscilátory Harmonické oscilátory Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz Abstrakt Tato úloha se zabývá měřením rezonančních vlastností mechanických tlumených i netlumených oscilátorů. 1 Úvod 1. Změřte tuhost pružiny statickou

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákon Relativnost klidu a pohybu, klasifikace pohybů z hlediska

Více

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Ze zadaných třinácti příkladů vypracuje každý posluchač samostatně

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

BIOMECHANIKA KINEMATIKA BIOMECHANIKA KINEMATIKA MECHANIKA Mechanika je nejstarším oborem fyziky (z řeckého méchané stroj). Byla původně vědou, která se zabývala konstrukcí strojů a jejich činností. Mechanika studuje zákonitosti

Více

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku Zvukové jevy Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku 2. musí existovat látkové prostředí, kterým se zvuk šíří - ve vakuu se zvuk nešíří! 3.

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 4: Cavendishův experiment Datum měření: 3. 1. 015 Skupina: 8, čtvrtek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace: 1 Zadání 1. DÚ: V přípravě odvoďte vztah pro

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY Školní rok 2016 / 2017 Struktura zkoušky: příprava ke zkoušce trvá 15 minut; ústní zkouška trvá 15 minut - její součástí je i řešení fyzikálních úloh Pomůcky: Matematické, fyzikální

Více

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 9 Mechanické kmitání - určení

Více

Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky )

Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky ) Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.18 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno 8.12.2013 Předmět, ročník Fyzika, 2. ročník Tematický celek Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění Téma Zvuk a

Více

POZOROVÁNÍ VLN NA VLNOSTROJI

POZOROVÁNÍ VLN NA VLNOSTROJI POZOROVÁNÍ VLN NA VLNOSTROJI Obecná část Vlna vzniká, pokud řada vzájemně vázaných kmitavých systémů vykonává postupně oscilace stejného typu. V hmotném prostředí kmitají kolem rovnovážné polohy hmotné

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:...

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum 1 Úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jan Kotek stud.sk.: 17 dne: 2.3.2012 Odevzdal dne:... možný počet bodů

Více

POZOROVÁNÍ VLN NA VLNOSTROJI

POZOROVÁNÍ VLN NA VLNOSTROJI POZOROVÁNÍ VLN NA VLNOSTROJI Obecná část Vlna vzniká, pokud řada vzájemně vázaných kmitavých systémů vykonává postupně oscilace stejného typu. V hmotném prostředí kmitají kolem rovnovážné polohy hmotné

Více

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Matematické kyvadlo.

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Matematické kyvadlo. Mechanické kmitání (SŠ) Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment Určení tíhového zrychlení z doby kmitu matematického kyvadla Fyzikální princip Matematickým kyvadlem rozumíme abstraktní model mechanického

Více

Přípravný kurz - příklady

Přípravný kurz - příklady Přípravný kurz - příklady 1. Cyklista ujel první čtvrtinu cesty rychlostí v 1, další tři čtvrtiny pak rychlostí 20 km/hod, průměrná rychlost na celé dráze byla16 km/hod, jaká byla průměrná rychlost v první

Více

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání Počítačová podpora statických výpočtů Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání 1) Vlastnosti materiálů při dynamickém namáháni ) Základní vztahy teorie kmitání s jedním stupněm volnosti Katedra konstrukcí

Více

Cvičení Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí (

Cvičení Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí ( Cvičení 11 1. Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí ( σxx τ xy τ xy σ yy ) (a) Najděte vyjádření tenzoru napětí v soustavě souřadnic pootočené v rovině xy o

Více

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium V řešení číslujte úlohy tak, jak jsou číslovány v zadání. U všech úloh uveďte stručné zdůvodnění. Vyřešené úlohy zašlete elektronicky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. RNDr. Zdeněk Chobola,CSc., Vlasta Juránková,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 17. 10. 2012 Pořadové číslo 05 1 Kmitavý pohyb Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Fyzika - Kvinta, 1. ročník - Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo fyzikální

Více

TESTY Závěrečný test 2. ročník Skupina A

TESTY Závěrečný test 2. ročník Skupina A 1. Teplota tělesa se zvýšila o o C. Analogicky tomu lze říci, že se a) snížila o K. b) zvýšila o 93,15 K c) snížila o 53,15 K d) zvýšila o K. Částice v látce se pohybují a) neustáleným a uspořádaným pohybem

Více

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály FP 1 Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí Úkoly : 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály 2. Určete moduly pružnosti vzorků nepřímo pomocí měření rychlosti

Více

Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou

Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=13 Tato úloha patří zejména svým teoretickým základem k nejobtížnějším. Pojem momentu setrvačnosti dělá

Více