Obráběcí stroje Rozdělení obráběcích strojů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obráběcí stroje Rozdělení obráběcích strojů"

Transkript

1 Obráběcí stroje Rozdělení obráběcích strojů Obráběcí stroje jsou důležitou skupinou strojů výrobních. Z energetického hlediska patří obráběcí stroje ke strojům pracovním, to jest strojům, ve kterých se mechanická energie přeměňuje v teplo. Energie přivedená v obráběcím stroji do místa styku nástroje s obrobkem se zčásti mění na práci spotřebovanou na deformaci a následné porušení soudržnosti obráběného materiálu, zčásti na práci spotřebovanou k překonání tření třísky na čele nástroje a řezné plochy na hřbetu nástroje, zčásti na deformaci třísky. V konečném důsledku se ale veškerá dodaná energie přemění na teplo. Třídění či rozdělování obráběcích strojů není samoúčelné. Jeho cílem je získání ucelené informace o použitelnosti jednotlivých zařízení. Podle charakteru požadované informace může být třídění prováděno podle různých hledisek. Podle účelu se obráběcí stroje rozdělují na - stroje pro dělení a úpravu materiálu, přesněji polotovarů - stroje univerzální, určené pro obrábění jednoduchých ploch - stroje pro výrobu zvláštních tvarů jako jsou závity, ozubení, vačky a podobně - stroje na dokončovací operace k dosažení nejvyšší tvarové a rozměrové přesnosti při maximální kvalitě povrchu jako lapovačky, honovačky a stroje pro superfiniš - stroje určené k obrábění určitých konkrétních výrobků, tak zvané jednoúčelové - stroje pracující speciálními metodami obrábění k dosažení speciálního efektu. Podle povahy hlavního pohybu se obráběcí stroje rozdělují na - stroje s hlavním pohybem přímočarým, ke kterým patří - hoblovky (hlavní pohyb koná obrobek) - obrážečky (hlavní pohyb koná nástroj) - protahovačky a protlačovačky (hlavní pohyb koná nástroj) - stroje s hlavním pohybem otáčivým, ke kterým patří - soustruhy (hlavní pohyb koná obrobek) - vrtačky (hlavní pohyb koná nástroj) - frézky (hlavní pohyb koná nástroj) - brusky (hlavní pohyb koná nástroj) - stroje s hlavním pohybem složeným, ke kterým patří například - honovačky - lapovačky - stroje pro superfiniš. Podle stupně mechanizace a automatizace se obráběcí stroje rozdělují na - stroje s ručním přemisťováním nástroje nebo obrobku, u kterých je strojně proveden pouze hlavní pohyb

2 - stroje s ručním ovládáním, u kterých jsou všechny pohyby stroje mechanické, ale probíhají pod trvalým řízením pracovníka pomocí pák, ovládacích kotoučů, tlačítek nebo jiných ovladačů - stroje s automatizovanými úkony, u kterých jsou některé dílčí činnosti automatizovány - například natáčení nástrojové hlavy revolverových soustruhů, a jiné průběžně vykonává pracovník - stroje poloautomatické, které jsou schopny celý cyklus programovaných prací vykonat samočinně, ale k opakování cyklu vyžadují zásah obsluhy - například vyjmutí hotového obrobku a upnutí nového polotovaru, ale třeba pouhé opětné spuštění stroje po ukončení cyklu - stroje automatické, které samočinně vykonají celý programovaný cyklus a samočinně ho opakují - automatizované výrobní systémy, u kterých je automatizována práce většího počtu kooperujících obráběcích strojů, činnost zařízení pro dopravu polotovarů a obrobků, činnost zařízení pro manipulaci s obrobky a nástroji a činnost zařízení pro odstraňování a přepravu třísek vznikajících při obrábění. Základní druhy obráběcích strojů V této části budou stručně popsány základní druhy univerzálních obráběcích strojů. Kromě nich existuje ovšem řada jejich modifikací a neomezený počet zvláštních typů. Poznámka: Dále uvedený popis základních typů obráběcích strojů je jejich doplněn jednoduchými náčrty. V obrázcích jsou také pojmenovány hlavní konstrukční celky strojů a vyznačeny pohyby, které jednotlivé části během obrábění a při relativním nastavení nástroje vůči obrobku před započetím vlastního obrábění vykonávají. Druhy pohybu a jejich orientace jsou vyjádřeny následujícími symboly: Soustruhy Soustruhy jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná obrobek, a přímočarým nebo ve

3 zvláštních případech křivočarým posuvem. který koná nástroj. Hrotové soustruhy Základním typem soustruhů je hrotový soustruh. Kromě celkového pohledu je zakresleno také jeho blokové nebo také funkční schéma. Nejmenší soustruhy mají jeden společný motor pro ústrojí hlavního pohybu i ústrojí posuvové. Větší moderní stroje jsou vybaveny několika motory. Přitom existují dvě varianty jejich uspořádání. V prvém případě jsou motory společné pro obě ústrojí, ale jsou zapojovány automaticky podle potřebného výkonu (zatížení stroje). Výhodou oproti užití jednoho motoru zde je ekonomičtější provoz motorů. V druhém případě má každé ústrojí vlastní motor nebo motory. Této úpravy se užívá u největších strojů. Vedle funkčních částí má soustruh nosnou konstrukci tvořenou ložem se dvěma stojany a koník, pomocí kterého jsou podepírány delší obrobky na jejich volném konci. Hlavními soustružnickými pracemi jsou - soustružení - podélné - příčné (čelní) - kuželů - tvarové - vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování - řezání závitů. Kromě těchto obráběcích prací je možno na soustruhu vykonávat také některé práce tvářecí, jako je válečkování nebo vroubkování. Z hrotového soustruhu se postupně vyvinuly další typy soustruhů, jejichž konstrukce řeší určité specifické požadavky: čelní, svislé, revolverové, speciální, poloautomatické, automatické. Čelní soustruhy Hrotové soustruhy jsou vhodné zejména k obrábění součástí tak zvaného hřídelového typu, to jest rotačních obrobků, jejichž délka je stejná jako jejich průměr nebo je větší. Pro součásti tak zvaného přírubového typu, to jest obrobky tvaru plochých rotačních desek, byly vyvinuty čelní soustruhy. Mají velkou upínací neboli lícní desku, na kterou je upínán obrobek. Podle této desky bývají také

4 nazývány lícní. Lože je odděleno od vřeteníku a postaveno napříč, kolmo na osu vřetene. Na loži bývá jeden nebo častěji více suportů, které mohou pracovat nezávisle na sobě. Tím je dosaženo zvýšení produktivity práce Tyto soustruhy vzhledem ke tvaru obráběných výrobků nepotřebují koník a proto se také nazývají kusé (ve smyslu neúplné). Svislé soustruhy, karusely Nevýhodou čelních soustruhů bylo obtížné upínání těžkých obrobků na svislou plochu lícní desky. Proto byly později nahrazeny svislými soustruhy, nazývanými karusely, které mají osu otáčení upínací desky spojené s vřetenem svislou a upínací plochu vodorovnou. Pro menší obrobky do průměru asi 1250 mm bývají jednostojanové, pro obrobky s větším průměrem dvoustojanové. Druhý typ je zobrazen v náčrtu. Karusely mohou mít kromě suportů umístěných na příčníku také další suporty na stojanech. Proto umožňují současné obrábění většího počtu ploch, čímž se produktivita práce významně zvyšuje. Revolverové soustruhy Při výrobě tvarově členitých obrobků na hrotových soustruzích je nutno často vyměňovat nástroje, potřebné pro obrobení různých ploch. S tím jsou spojeny značné časové ztráty. K odstranění popisovaného nedostatku byly zkonstruovány revolverové soustruhy, vybavené otáčivou upínací hlavou (z latiny: revolvere = otáčet zpět, valit zpět), do které je možno současně upnout velký počet nástrojů. Do pracovní polohy směrem k obrobku se nástroj dostává pouhým pootočením hlavy. Osa otáčení revolverové hlavy může být svislá, vodorovná nebo šikmá. Svisle nebo šikmo uložená hlava může mít tvar válce, hranolu nebo ploché desky. Vodorovně uložená hlava má tvar desky. Na připojeném obrázku je naznačen revolverový soustruh se svislou osou hlavy vhodný pro obrábění menších a středních obrobků.

5 Vrtačky Vrtačky jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná nástroj, a přímočarým posuvem, který ve většině případů koná také nástroj. Výjimkou jsou vícevřetenové vrtačky, u kterých posuv vykonává obrobek. Vrtačky jsou určeny pro opracování děr. Základními pracemi na vrtačkách jsou - vrtání - vyvrtávání - vyhrubování, vystružování a zahlubování - řezání závitů. Vrtáním se rozumí zhotovení díry v plném materiálu. Nástrojem je vrták. Vyvrtáváním se rozumí tvarová a rozměrová úprava již předhotoveného otvoru. Nástrojem pro vyvrtávání je vyvrtávací nůž upevněný ve vyvrtávací tyči. Vyhrubování a vystružování jsou operace, kterými se tvarově a rozměrově upravují válcové a kuželové díry. Nástrojem jsou vícebřité nástroje, výhrubníky nebo výstružníky. Výhrubník se užívá při nižší požadované přesnosti díry ( třída přesnosti 9 a 10) nebo jako nástroj předcházející vystružení. Vystružením se dosahuje přesnosti ve třídě 6 až 8. Zahlubováním se upravuje začátek díry určené pro vložení šroubových spojů. Podle tvaru hlavy šroubu jsou zahloubení válcová nebo kuželová. Ve výrobě se užívá mnoho typů vrtaček. Pro přehlednost se rozdělují podle několika hledisek: - podle polohy osy vřetene na svislé nebo vodorovné - podle počtu vřeten na jednovřetenové nebo několikavřetenové - podle konstrukce na sloupové, stojanové, stolní, otočné a speciální. Většina vrtaček má vřeteno svislé. Vodorovně uložená vřetena mají zejména speciální několikavřetenové vrtačky. Několikavřetenové vrtačky jsou vybaveny větším počtem vzájemně přestavitelných a současně pracujících vřeten se společným pohonem. Jsou určeny pro obrobky s větším počtem děr. Produktivita práce se výrazně zvýší jednak tím, že nástroje upnuté ve vřetenech pracují současně, jednak tím, že vřetena je možno ustavit podle výkresem předepsaných roztečí děr, takže odpadá rozměřování jednotlivých obrobků. Stojany nebo sloupy jsou nosnou částí vrtaček. Stojan je vlastně svisle ustavený nosník s nekruhovým dutým průřezem, sloup má průřez kruhový (přesněji mezikruhový). Na těchto vrtačkách je poloha osy vřetene stálá a do pracovní polohy vůči nástroji se ve svislém směru i ve vodorovné rovině přestavuje obrobek. Stolní vrtačky jsou malé typy vrtaček sloupových nebo stojanových, které jsou postaveny na pracovním stole.

6 Otočné neboli také radiální vrtačky mají možnost ustavit ve svislém směru i ve vodorovné rovině nástroj, tedy osu vřetene, vůči nehybnému obrobku. Používají se při vrtání děr do větších a těžších obrobků, se kterými se obtížně manipuluje. Nejsložitějším typem otočné vrtačky je vrtačka univerzální, jejíž náčrt je připojen. Podle výšky obrobku se svisle přestaví rameno nesoucí vřeteník. Vlastní posuv vykonává vřeteno, které se z vřeteníku vysouvá. Nástroj se ustaví nad místo, kde je třeba vrtat, složením otáčivého pohybu stojanu s ramenem a radiálního pohybu vřeteníku na rameni. Tento způsob ustavení odpovídá určení polohy bodu jeho polárními souřadnicemi a. Tyto možnosti nastavení mají všechny typy otočných vrtaček. Univerzální otočná vrtačka navíc umožňuje vrtání děr se šikmou osou. Toho se dosahuje natáčením ramene kolem vodorovné osy a natáčením vřeteníku podle vodorovné osy. Někdy stačí jedno z popsaných nastavení, ve složitějších případech je třeba současně užít obě. Vyvrtávačky Vyvrtávačky jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná nástroj, a přímočarým posuvem, který koná také nástroj. Jak již bylo uvedeno u vrtaček, rozumí se vyvrtáváním úprava díry, který již byla nějakým způsobem předhotovena. Předchozí operací mohlo být vrtání, ale také předkování nebo předlití díry. Vyvrtávačky jsou konstruovány ve dvou základních typech: vodorovné a svislé. Neliší se ale pouze polohou osy svého vřetene, ale zásadním pracovním určením. Vodorovné vyvrtávačky Vodorovné vyvrtávačky jsou obráběcí stroje s možností vykonávat mnoho různých operací: vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování, zahlubování, řezání vnějších i vnitřních závitů, soustružení (přesněji obtáčení, protože obrobek stojí a kolem něho obíhá nástroj), frézování a broušení. Na obrázku je nakreslena vodorovná vyvrtávačka určená pro malé a střední obrobky. Obrobek je ustaven na upínacím stole, který má křížové přestavení a otočnou desku. Příčné saně stolu slouží k nastavení správné polohy obrobku vůči nástroji ve vodorovném směru. Ve svislém směru se naopak vůči obrobku

7 ustavuje nástroj upnutý do vřetene vřeteníku. Podélné saně stolu slouží přiblížení obrobku k vřeteníku, aby nebylo nutno příliš vysouvat vřeteno. Otočná deska stolu umožňuje pootočení obrobku kolem svislé osy. Zadní stojan nese podpěrné ložisko pro vyvrtávací tyč, která se užívá při obrábění průchozích děr. Má možnost podélného přestavení do blízkosti obrobku, aby délka vyvrtávací tyče mezi vřetenem a ložiskem byla co nejmenší. Vyvrtávačky určené pro obrábění větších výrobků mají méně možností pohybu obrobku upnutého na stole a více možností přestavení předního stojanu. Svislé vyvrtávačky Svislé vyvrtávačky jsou určeny k obrábění děr s vysokou přesností jejich roztečí. Zaručují přesnost do 0,01 mm, nové typy do 0,002 mm. Pro malé obrobky jsou konstruovány jako jednostojanové, pro větší obrobky jako dvoustojanové. Dvoustojanová svislá vyvrtávačka je znázorněna v náčrtu. Nastavení polohy nástroje vůči obrobku se provádí podélným přestavením upínacího stolu s obrobkem a příčným přestavením vřeteníku. Tento způsob ustavení odpovídá určení polohy bodu jeho pravoúhlými souřadnicemi. Z toho je zřejmé, že stroj má na příčníku pouze jeden vřeteník. Někdy mívá na jednom ze stojanů druhý vřeteník, který ovšem na práci hlavního vřeteníku není vázán. Odměřování polohy bylo u starších typů prováděno optickým zařízením. U nových typů je poloha stolu a vřeteníku určována numerickým řídícím systémem. Frézky Frézky jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná nástroj, fréza. Posuv při frézování je přímočarý, výjimečně otáčivý, a koná jej zpravidla obrobek. Nástroj koná posuv pouze u speciálních frézovacích strojů vykonávajících současně a nezávisle více operací. Základními pracemi prováděnými na frézkách jsou frézování rovinných ploch, frézování drážek, frézování zakřivených ploch a frézování rotačních ploch. Frézování je velmi produktivní způsob obrábění zejména u kratších ploch. Při obrábění dlouhých prismatických ploch, jako jsou například vodicí plochy na ložích obráběcích strojů, bývá dána přednost jejich hoblování.

8 Podle velikosti obrobku a povahy práce jsou základními typy frézek frézky - konzolové - vodorovné - svislé - univerzální - stolové - vodorovné - svislé - rovinné - speciální. Konzolové frézky Konzolové frézky jsou určeny pro obrábění menších obrobků. Obrobek je upnut na stole a s výjimkou hlavního pohybu vykonává všechny pohyby ostatní, to jest posuv i uvedení obrobku do potřebné polohy vůči nástroji před obrábění. Pohyby uskutečňované ve vodorovné rovině vykonávají podélné a příčné saně stolu, svislý pohyb vykonává konzola. Konzola také dala tomuto typu frézek název. Na prvním obrázku je nakreslena vodorovná konzolová frézka. Nástroje se upínají buď přímo do dutiny vřetene, nebo na trn, vložený jedním koncem do dutiny vřetene a druhým koncem do ložiska na podpěrném rameni. Svislá konzolová frézka, nakreslená na druhém obrázku, se odlišuje pouze tím, že její vřeteník se svislým vřetenem je uložen na místě ramena. Univerzální konzolová frézka je složitějším typem frézky vodorovné. Mezi podélné a příčné saně jejího upínacího stolu je vložena otočná deska se svislou osou otáčení. Podélný stůl pak může konat posuv šikmo vůči ose vřetene.

9 Stolové frézky vřeteník. Stolové frézky jsou určeny pro obrábění středních obrobků. Z toho důvodu koná upínací stůl pouze pohyb podélný a pohyb příčný, svislý pohyb koná Rovinné frézky Rovinné frézky jsou určeny pro obrábění velkých a těžkých obrobků. Stroje jsou pro urychlení práce zpravidla vybaveny několika samostatně pracujícími vřeteníky. Upínací stůl s obrobkem koná pouze podélný posuv. Všechny další pohyby potřebné pro nastavení potřebné polohy nástroje vůči obrobku konají vřeteníky. V náčrtu je uveden největší typ rovinných frézek, tak zvaná frézka portálová. Portálem (z latiny portus: brána, vchod...) je nazývána nosná konstrukce frézky tvořená dvěma stojany spojenými příčkou, po kterých svisle pojíždí příčník nesoucí vřeteníky. U zakresleného provedení stroje je možno současně a zcela nezávisle obrábět čtyřmi nástroji. Brusky - na ostření nástrojů. Brusky jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná nástroj, brusný kotouč. Posuv při broušení může být přímočarý, otáčivý nebo složený. Podle způsobu broušení ho koná obrobek nebo nástroj. Podle povahy práce je možno brusky rozdělit na brusky - pro hrubé broušení - pro přesné broušení

10 Brusky pro hrubé broušení Brusky pro hrubé broušení jsou užívány na pomocné práce, neumožňují dosažení přesných tvarů a rozměrů, nevytvářejí kvalitní povrch. Patří k nim nejznámější typ dílenské brusky, dvoukotoučová bruska, u které jsou brusné kotouče nasazeny na konce hřídele vystupujícího z elektromotoru. U této brusky obsluhující pracovník přikládá obrobek k brusnému kotouči ručně. Jiným typem brusek na hrubé broušení jsou přenosné brusky, u kterých pracovník přikládá k nehybnému obrobku rotující brusný kotouč. Těmito bruskami se text nebude zvlášť zabývat. Brusky pro přesné broušení Brusky pro přesné broušení jsou největší skupinou výrobních brusek. Slouží k dokončovacím pracem po soustružení, frézování, hoblování a dalších operacích. Broušením se dosahuje požadované rozměrové a tvarové přesnosti i žádané jakosti povrchu obrobené plochy. Podle tvaru broušených ploch se brusky pro přesné broušení rozdělují na brusky - rovinné - vodorovné - svislé - na vnější rotační plochy - hrotové - bezhroté - na díry - planetové - na vnější plochy - na vnitřní plochy - speciální (na broušení ozubení, závitů atd.). Rovinné brusky Rovinné brusky jsou určeny pro broušení rovinných ploch. Podle polohy osy vřetene a brusného kotouče mohou být vodorovné nebo svislé. Vodorovné rovinné brusky se užívají pro obrábění menších obrobků. Obrobek je uložen na stole, jehož podélné saně konají posuv. Příčné saně slouží k přestavování obrobku, ke kterému dochází v okamžiku úvrati podélného stolu. Toto přestavení je potřebné pro přebroušení celé šířky obráběné plochy, která je zpravidla větší než šířka brusného kotouče. Ve svislém směru se polohy nástroje vůči obrobku nastavuje posouváním vřeteníku.

11 Svislé rovinné brusky se užívají pro obrobení větších obrobků. Bruska je vybavena brousicí hlavou s vloženými brusnými kameny, jejíž průměr je větší než šířka broušené plochy. Proto upínací stůl nemá příčné saně. Vřeteník je svisle přestavitelný. Má také možnost určitého pootočení kolem vodorovné osy kolmé k vedení stojanu. Hrubý úběr materiálu probíhá produktivněji při malém vychýlení osy brusného kotouče ze svislého směru. Kotouč pak zabírá jednou stranou a vzniká tak zvaný dutý výbrus. Vybroušená plocha je ale proláklá. K dokončení broušení se ustaví osa kotouče kolmo na broušenou plochu, obrábějí obě strany kotouče a vzniká rovinná plocha s viditelným křížovým výbrusem. Hrotové brusky Hrotové brusky jsou určeny na obrábění rotačních obrobků. Obrobek je upnut mezi hroty. Jeden hrot je uložen ve vřeteníku, který obrobku dává otáčivý posuv. Druhý hrot je uložen v koníku, který je podle délky obrobku podélně přestavitelný. Způsob broušení a s tím spojená kinematika stroje závisí na tvaru a rozměrech broušené rotační plochy. Základními způsoby jsou broušení podélné a broušení zapichovací. Podélné broušení se užívá při broušení delších válcových nebo kuželových ploch. Šířka brusného kotouče je zde menší než délka broušené plochy. Brusný kotouč koná hlavní otáčivý pohyb a příčný přísuv do hloubky. Podélný posuv u kratších obrobků koná obrobek (jak je naznačeno v obrázku), u delších obrobků saně s brousícím vřeteníkem. Základní variantou podélného broušení je postup, při kterém se kotouč nalézající se v daném okamžiku v úvrati podélného posuvu, to jest mimo broušenou plochu, přísuvem přiblíží k ose obrobku pouze na hloubku odebírané vrstvy (tj. několik setin mm) a broušení probíhá relativním podélným posuvem ve směru povrchové přímky broušené plochy. Další malý přísuv se uskuteční opět v jedné nebo obou úvratích podélného posuvu. Druhou variantou podélného broušení je postup, při kterém se mimo broušenou plochu ustaví brusný kotouč směrem k ose obrobku na plnou broušenou hloubku a pomalým podélným posuvem dojde k odbroušení celého přídavku. Zapichovací způsob se užívá při broušení krátkých ploch různého tvaru včetně válcových nebo kuželových. Brusný kotouč je na svém obvodu

12 upraven do tvaru zrcadlově odpovídajícího žádanému obrysu broušené plochy. Posuv probíhá plynule a to pouze v příčném směru až do žádané hloubky. Tvar obvodu brusného kotouče se tedy kopíruje do obrobku. Bezhroté brusky Bezhroté broušení je možno použít pouze u obrobků válcového tvaru, které mají v převažující části své délky stejný průměr. Mohou mít úzké drážky, ale nikoli vnější osazení. Princip broušení je naznačen na obrázku. Obrobek podepíraný pravítkem je broušen brousícím kotoučem. Podávací brusný kotouč má svou osu otáčení mírně skloněnu vůči ose obrobku i brousícího kotouče. Jeho obvodová rychlost je oproti obvodové rychlosti brousícího kotouče výrazně menší. Podávací kotouč podpírá obrobek ze zadní strany a v důsledku své pootočené polohy mu uděluje šroubový pohyb. Obrobek tak podélně prochází mezi oběma kotouči a je obrušován. Výhodou bezhrotého broušení je možnost jeho automatizace. Obrobky vhodného tvaru se vlastní tíhou přemisťují ze zásobníku skloněným žlabem ke kotoučům, kterými jsou zachyceny a broušeny. Brusky na díry Brusky na díry pracují podobně jako hrotové brusky. Obrobek je za jeden svůj konec upnut ve sklíčidle, kleštině nebo jiném upínači. Koník u těchto brusek samozřejmě není. Z volné strany do díry v obrobku vstupuje vřeteno s brusným kotoučem. Protože brusné kotouče mají malý průměr, musí mít pro dosažení optimální řezné rychlosti vřetena těchto brusek velmi vysoké otáčky. Princip broušení děr je naznačen v obrázku. Brusky planetové Planetové brusky slouží k broušení dílčích vnějších a vnitřních rotačních ploch na obrobcích, které samy rotační nejsou a neumožňují obrobení na bruskách jiných. Obrobky jsou během broušení pevně ustaveny a nástroj, brusný kotouč, vykonává kromě hlavního pohybu i všechny ostatní potřebné pohyby. Přísuvem je ustaven do výchozí polohy oproti obrobku a v témž smyslu také postupuje do hloubky. Vřeteno s kotoučem obíhá otáčivým posuvem kolem osy broušené plochy a koná podélný posuv pro její obsažení. Brusky na ostření nástrojů Tyto stroje jsou konstruovány pro ostření břitů různých obráběcích nástrojů a proto existují v mnoha variantách. Některé jsou univerzálnější, jiné jsou speciální. Z toho důvodu nebudou blíže popisovány.

13 Hoblovky Hoblovky jsou obráběcí stroje s přímočarým hlavním pohybem, který koná obrobek. Posuv při hoblování je přímočarý, ve zvláštních případech křivočarý. Je přerušovaný (přetržitý) a koná ho v úvratích pohybu stolu mimo záběr nástroj. Hoblování se užívá při obrábění delších relativně úzkých ploch rovinných nebo prismatických. V tomto případě bývá hoblování produktivnější než frézování a přesnost obrobených ploch je vyšší. Náčrt zachycuje základní tvar dvoustojanové hoblovky. Hlavní pohyb koná stůl s obrobkem. Pohyb stolu v jenom smyslu je hlavním pohybem, v opačném smyslu se stůl zpravidla pouze vrací do původní polohy. Stroje určené pro zvlášť dlouhé obrobky obrábějí při obou smyslech pohybu stolu, držák s nástrojem se v úvrati stolu otočí kolem svislé osy čelem proti obrobku. Nosnou konstrukci tvoří portál. Suporty, skládající se ze dvojích saní, jsou uloženy jednak na příčníku, jednak na stojanech. Příčník se ve svislém směru před započetím obrábění přestavuje podle výšky obrobku. Pro menší obrobky se užívají jednostojanové hoblovky, jejichž podoba je snadno představitelná. Mají pouze jeden stojan, nemají příčku a místo příčníku mají rameno. Pro zvlášť velké a těžké obrobky se užívají tak zvané hoblovky portálové. Obrobek je u nich upínám přímo na nepohyblivé lože, na jehož stranách je zhotoveno vedení pro portál. Portál, jehož hmotnost je menší než hmotnost obrobku, po tomto vedení podélně pojíždí a vykonává tak hlavní pohyb. Je zřejmé, že z hlediska přesnosti názvosloví je v tomto případě označení portálové hoblovky nepřesné (portál mají i dvoustojanové hoblovky) a nesprávné. Hlavní pohyb totiž koná nástroj a proto se ve skutečnosti jedná o obrážečky. Obrážečky vodorovné nebo svislé. Obrážečky jsou obráběcí stroje s přímočarým hlavním pohybem, který koná nástroj, obrážecí nůž upnutý v hlavě smykadla. Posuv při obrážení je přímočarý, ve zvláštních případech křivočarý. Je přerušovaný (přetržitý) a koná ho v úvratích pohybu smykadla mimo záběr buď nástroj nebo obrobek. Obrážečky se užívají při obrábění kratších rovinných i prismatických ploch. Podle orientace směru hlavního pohybu jsou obrážečky

14 Vodorovné obrážečky U vodorovné obrážečky nazývané také šeping koná hlavní pohyb ve vodorovném směru smykadlo. Náčrt představuje základní typ tohoto stroje. Obrobek je upevněn na stole, který má možnost svislého a vodorovného příčného přestavení. Svislý pohyb stolu slouží k přiblížení obrobku k dráze hlavního pohybu nože. Vodorovný pohyb stolu je posuvem užívaným při obrážení vodorovných ploch na obrobku. Nožová hlava nesoucí nástroj vykonává svislý posuv při obrážení svislých ploch. Bývá uložena otočně kolem vodorovné osy. Tím je umožněno i obrážení ploch šikmých. Svislé obrážečky Princip práce svislé obrážečky je zřejmý z náčrtu uvedeného. Mohou obrážet vnější i vnitřní plochy. Smykadlo s nástrojem koná svislý hlavní pohyb. Vedení smykadla je možno pootočit kolem vodorovné osy a tak umožnit i obrážení šikmých ploch. Stůl nesoucí obrobek má křížové saně a na nich otočnou desku. Otáčení obrobku se užívá při obrážení okrouhlých ploch.

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj.

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj. Vrtání a vyvrtávání Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj. Posuv je přímočarý ve směru otáčení a vykonává jej

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Základy soustružení, druhy soustruhů

Základy soustružení, druhy soustruhů Podstata soustružení Základy soustružení, druhy soustruhů při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle pohybuje přímočaře hlavní pohyb při soustružení je vždy otáčivý. Pracovní

Více

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem.

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. 1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. Rozdělení vrtaček podle konstrukce : stolní, sloupové, stojanové,

Více

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1 TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ Technologie vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování mají mnoho společných technologických charakteristik a často bývají souhrnně označovány

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení.

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 9. března 2013 Název zpracovaného celku: Soustružení Soustružení Použití a kinematika řezného pohybu Použití: pro soustružení rotačních

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek: Soustružení nejrozšířenější způsob obrábění (až 40%) račních součástí soustružnickým nožem (většinou jednobřitý nástroj) obrábění válcových ploch (vnějších, vnitřních) obrábění kuželových ploch (vnějších,

Více

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ 1 TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ Frézování se využívá pro obrábění rovinných a tvarových ploch na nerotačních součástech, kdy se obráběcí proces realizuje vícebřitým nástrojem - frézou. Frézování je mladší způsob

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1 TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1. TECHNOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA Soustružení je obráběcí metoda, která se používá při obrábění rotačních součástí, kdy se pracuje zpravidla jednobřitým nástrojem. Kinematika obráběcího

Více

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ 1 HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem, hlavní pohyb přímočarý vratný koná obvykle obrobek. Vedlejší pohyb (posuv) přerušovaný a kolmý na hlavní pohyb koná nástroj. Obrážení

Více

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy:

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby 2 M. Geistová Březen 2014 Název zpracovaného celku: Vrtání a vyvrtávání Vrtání a vyvrtávání Základní pojmy: Vrtání je proces, při kterém zhotovujeme díry

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

FRÉZOVÁNÍ III- stroje

FRÉZOVÁNÍ III- stroje FRÉZOVÁNÍ III- stroje Rozdělení frézek Konzolové frézky Stolové frézky Rovinné frézky Speciální frézky Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Obrábění TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

Opakování učiva I. ročníku

Opakování učiva I. ročníku Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

20 Hoblování a obrážení

20 Hoblování a obrážení 20 Hoblování a obrážení Podstata hoblování : Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem ( hoblovacím nožem), přičemž hlavní pohyb je přímočarý, vratný a koná jej převážně obrobek. Vedlejší posuv je přerušovaný,

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

1. Stroje se sériovou strukturou (kinematikou) 2. Stroje se smíšenou kinematikou 3. Stroje s paralelní kinematikou

1. Stroje se sériovou strukturou (kinematikou) 2. Stroje se smíšenou kinematikou 3. Stroje s paralelní kinematikou Podle konstrukčního uspořádání a kinematiky 1. Stroje se sériovou strukturou (kinematikou) 2. Stroje se smíšenou kinematikou 3. Stroje s paralelní kinematikou VSZ -1.př. 1 2. Výrobní stroj jako základní

Více

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 Jedná se v podstatě o výrobu zubové mezery, která tvoří boky zubů. Bok zubu je tvořen - evolventou (křivka vznikající odvalováním bodu přímky po kružnici) - cykloidou

Více

Technologický proces

Technologický proces OBRÁBĚCÍ STROJE Základní definice Stroj je systém mechanismů, které ulehčují a nahrazují fyzickou práci člověka. Výrobní stroj je uměle vytvořená dynamická soustava, sloužící k realizaci úkonů technologického

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

Obrážečky, protahovačky a hoblovky

Obrážečky, protahovačky a hoblovky 1. Obrážečky Obrážečky, protahovačky a hoblovky S ohledem na konstrukci stroje, se kterou souvisí směr hlavního pohybu, rozlišujeme vodorovné a svislé obrážení. a) Vodorovné (šepinky) se používají pro

Více

Broušení rovinných ploch

Broušení rovinných ploch Obvodové rovinné broušení Broušení rovinných ploch Rovinné broušení se používá obvykle pro obrábění načisto po předcházejícím frézování nebo hoblování. Někdy se používá i místo frézování, především u velmi

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Výrobní program. TOS Čelákovice, Slovácké strojírny a.s. ČESKÁ REPUBLIKA.

Výrobní program. TOS Čelákovice, Slovácké strojírny a.s. ČESKÁ REPUBLIKA. Výrobní program TOS Čelákovice, Slovácké strojírny a.s. ČESKÁ REPUBLIKA www.sub.cz Česká republika Váš partner Tradiční výrobce obráběcích strojů Brusky: BUA 25B NC Practic BUA 25B CNC Profi BUB 40B, 50B

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Soustružení Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

FRÉZOVÁNÍ VI. Frézování šikmých ploch Frézování tvarových ploch

FRÉZOVÁNÍ VI. Frézování šikmých ploch Frézování tvarových ploch FRÉZOVÁNÍ VI Frézování šikmých ploch Frézování tvarových ploch Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

02 Soustružení tvarových ploch

02 Soustružení tvarových ploch 02 Soustružení tvarových ploch V praxi se často vyskytují strojní součásti, jejichž povrch je různě tvarován. Jejich složitý tvar může být omezen přímkami, kružnicemi nebo obecnými křivkami. Takové plochy

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci Příklady k procvičení podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ Příklad 1 - ŘEZNÁ RYCHL. A OBJEMOVÝ SOUČINITEL TŘÍSEK PŘI PROTAHOVÁNÍ Doporučený objemový

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.2 ZÁKLADNÍ DRUHY BRUSEK, OBSLUHA A BRUSNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola

Více

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa

SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa Příloha č. 1 - Technické podmínky SUSEN CNC obráběcí centrum na ozářená zkušební tělesa 1. Kupující vzadávacím řízení poptal dodávku zařízení vyhovujícího následujícím technickým požadavkům: Součástí dodávky

Více

Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí, jejíž velikost je určena vztahem:

Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí, jejíž velikost je určena vztahem: 4.SOUSTRUŽENÍ Soustružení je nejrozšířenější způsob obrábění a představuje 30 až 40 % celkové pracnosti strojního obrábění. Soustružením lze obrábět vnější a vnitřní válcové i kuželové plochy, tvarové

Více

Obráběcí stroje řady 2013-10. www.bow.cz

Obráběcí stroje řady 2013-10. www.bow.cz Obráběcí stroje řady 2013-10 www.bow.cz Vážení zákazníci, v katalogu, který držíte v ruce, naleznete přehled nabízených výrobků nové řady. Tato řada zahrnuje v praxi odzkoušené stolní i robustní vrtačkofrézky,

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Základy vrtání 2.část

Základy vrtání 2.část Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy vrtání 2.část Zahlubování, vyhrubování, vystružování Zahlubováním obrábíme díry pro zapuštěné hlavy

Více

Broušení děr na planetové brusce

Broušení děr na planetové brusce Broušení děr na planetové brusce Obrobky větších rozměrů, které se nedají dobře upnout na unášecím vřeteníku se musí brousit planetovým způsobem. Obrobek je přitom nehybný a vřeteno se otáčí nejen kolem

Více

VÝROBNÍ STROJE. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

VÝROBNÍ STROJE. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

11. Vrtání a vyvrtávání

11. Vrtání a vyvrtávání 11. Vrtání a vyvrtávání Vrtáním zhotovujeme díry válcového průřezu menších průměrů do plného materiálu nástrojem s jedním či dvěma břity. Pokud zvětšujeme díry předvrtané, předlité v odlitcích, předkované

Více

TOS Hostivař s.r.o. UBB 50

TOS Hostivař s.r.o.   UBB 50 UBB 50 Specifikace řady strojů UBB 50 CNC Stroj UBB 50 CNC vychází z univerzální hrotové brusky UB 50 CNC, Jedná se o brusky na kulato pro obrobky maximálního průměru 500 mm a maximální délky 3 000 mm.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_01 Autor Jaroslav Kopecký

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.2 ZÁKLADNÍ DRUHY FRÉZEK A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

4.SOUSTRUŽENÍ. Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí, jejíž velikost je určena vztahem:

4.SOUSTRUŽENÍ. Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí, jejíž velikost je určena vztahem: 1 4.SOUSTRUŽENÍ Soustružení je nejrozšířenější způsob obrábění a představuje 30 až 40 % celkové pracnosti strojního obrábění. Soustružením lze obrábět vnější a vnitřní válcové i kuželové plochy, tvarové

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Obrábění TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420 283 006 226

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Lenka Havlova 1 Broušení

Více

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Hrubování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Cílem je odebrat co nejvíce materiálu za

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 19

Více

Broušení. Kinematika řezného pohybu. Nástroj

Broušení. Kinematika řezného pohybu. Nástroj Broušení Broušení řadíme mezi dokončovací operace, které vedou ke zlepšení jakosti, větší přesnosti a zlepšení geometrického tvaru. Broušením můžeme obrábět všechny plochy, které se dají vyrobit jedním

Více

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky

Výrobní stroje pro obrábění. Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Výrobní stroje pro obrábění Soustruhy Vrtačky Frézy Brusky Typy soustruhů a práce s nimi (soustružení) Soustruhy jsou obráběcí stroje, na kterých se metodou soustružení obrábí výrobek (obrobek) do potřebného

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 23

Více

Trochu teorie o obrábění

Trochu teorie o obrábění Trochu teorie o obrábění Základní pojmy: 1.VRTÁNÍ-Patří mezi nejstarší a nejpoužívanější technologické operace.provádí se do plného materiálu a takto získané otvory se mohou dále vystružovat, vyhrubovat

Více

BND BNJ BND-51SY2 BNJ 42SY/51SY. CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji a Y osou

BND BNJ BND-51SY2 BNJ 42SY/51SY. CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji a Y osou BND BNJ BND-51SY2 CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 1 nástrojovou hlavou s poháněnými nástroji a Y osou BNJ 42SY/51SY CNC soustružnické centrum s 2 vřeteny, 2 nástrojovými hlavami s poháněnými nástroji

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA

HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA HCW 1000 NOVÝ TYP LEHKÉ HORIZONTKY ŠKODA PŘEDSTAVENÍ STROJE HCW 1000 ŠKODA MACHINE TOOL a.s. pokračuje ve více než 100leté tradici výroby přesných obráběcích strojů. Na základě výsledků situační analýzy

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Broušení, broušení na plocho a na kulato. Broušení součástí na CNC bruskách.

Broušení, broušení na plocho a na kulato. Broušení součástí na CNC bruskách. Projekt: Téma: Broušení, broušení na plocho a na kulato. Broušení součástí na CNC bruskách. Obor: Nástrojař, Obráběč kovů Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Kapitola 01 lekce 01 - Úvod, význam předmětu, seznam kapitol

Kapitola 01 lekce 01 - Úvod, význam předmětu, seznam kapitol Kurz MS Technologie I. + II. ročník Strojní obrábění kovů Kapitola 01 lekce 01 - Úvod, význam předmětu, seznam kapitol Školitelé: Svoboda Jaroslav, Ulej Milan Technologie je obor, který se zabývá praktickým

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.3 SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTOJE, UPÍNÁNÍ, OSTŘENÍ A ŘEZNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik)

Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik) Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik) 1) Zpracování kovů a vybraných nekovových materiálů měření a orýsování řezání kovů ruční a strojní pilování rovinných,

Více

VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1.VRTÁNÍ je zhotovování děr (vnitřních rotačních ploch) průchozích i neprůchozích do plného materiálu, zpravidla dvoubřitým nástrojem. 1.1 Podstata hlavní

Více

Broušení rovinných ploch a úkosů 1.část

Broušení rovinných ploch a úkosů 1.část Broušení rovinných ploch a úkosů 1.část Obvodové rovinné broušení Rovinné broušení se používá obvykle pro obrábění načisto po předcházejícím frézování nebo hoblování. Někdy se používá i místo frézování,

Více

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00

Obráběcí stroje. Nabízíme Vám tyto služby: Obráběcí stroje. Schönfeld Oto Sládkovičova 1266 Praha 4 142 00 Kombi brusky Srážeč hran Hoblovky, dlabačka Truhlářské frézky Soustruhy na dřevo Pily kotoučové a formátovací s předřezem Pásové pily na dřevo Odsavače prachu Pásové pily na kov Sukovací vrtačky Stolní

Více

Bezpečnost práce ve strojní dílně

Bezpečnost práce ve strojní dílně Bezpečnost práce ve strojní dílně Definice bezpečnosti práce mám jistotu, že svojí prací neohrožuji sebe ani druhé pracovníky. 1. Dbáme na správné pracovní oblečení. 2. Na pracovišti udržujeme neustále

Více

14 Základy frézování

14 Základy frézování 14 Základy frézování Frézování je jedním z nejpoužívanějších způsobů strojního třískového obrábění. Frézováním je možno obrábět jednoduché rovinné plochy, různé složité nepravidelné tvary i rotační plochy.

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Vrtání a vyvrtávání. Průřez třísky při vrtání (odebírané jedním břitem)

Vrtání a vyvrtávání. Průřez třísky při vrtání (odebírané jedním břitem) Vrtání a vyvrtávání vrtání obrábění vnitřních račních ploch (děr) do plného materiálu pravidla dvoubřitým nástrojem vyvrtávání většování děr (předvrtaných, předlitých, předkovaných) dokončování děr (vyhrubování,

Více

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC

STUDIJNÍ MATERIÁLY. Obrábění CNC STUDIJNÍ MATERIÁLY Obrábění CNC Autor: Ing. Miroslav Dýčka Seminář je realizován v rámci projektu Správná praxe ve strojírenské výrobě, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/05.0011 Vzdělávací modul: Obráběč

Více

AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ NA OBRÁBĚCÍCH STROJÍCH. Ondřej Tyc

AUTOMATICKÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ NA OBRÁBĚCÍCH STROJÍCH. Ondřej Tyc SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA STUDENTSKÝCH A DOKTORSKÝCH PRACÍ FST 007 AUTOATICKÁ VÝĚNA NÁSTROJŮ NA OBRÁBĚCÍCH STROJÍCH Ondřej Tyc ABSTRAKT Práce je provedena jako rešerše používaných systémů pro automatickou výměnu

Více

Výroba ozubení - shrnutí

Výroba ozubení - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba ozubení - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Vrtání,vyvrtávání,vyhrubování,vystružování

Vrtání,vyvrtávání,vyhrubování,vystružování Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Vrtání,vyvrtávání,vyhrubování,vystružování

Více

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ

PROTAHOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA

OZUBENÁ KUŽELOVÁ KOLA Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

FRÉZOVÁNÍ IV-upínání

FRÉZOVÁNÍ IV-upínání FRÉZOVÁNÍ IV-upínání Upínání nástrojů Upínání obrobků Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Prezentace společnosti AMEKAN s.r.o.

Prezentace společnosti AMEKAN s.r.o. Prezentace společnosti AMEKAN s.r.o. Společnost AMEKAN s.r.o. je výrobně-obchodní společnost, která zabezpečuje dodávky výrobků a služeb v oblasti strojírenství. Jsme schopni pružně reagovat na potřeby

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

5.FRÉZOVÁNÍ. Frézováním se obrábějí rovinné i tvarové plochy otáčejícím se vícebřitým nástrojem, tj. frézou.

5.FRÉZOVÁNÍ. Frézováním se obrábějí rovinné i tvarové plochy otáčejícím se vícebřitým nástrojem, tj. frézou. 1 5.FRÉZOVÁNÍ Frézováním se obrábějí rovinné i tvarové plochy otáčejícím se vícebřitým nástrojem, tj. frézou. Podstata frézování Obrobek upnutý na pracovním stole frézky vykonává plynulý pohyb - posuv.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

The heart of engineering

The heart of engineering The heart of engineering BOHATÁ HISTORIE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST 2 3 1942 1962 2005 současnost ahájena výroba a montáž přesných vyvrtávacích strojů, soustruhů, konzolových frézek a speciálních strojů v nově

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Frézování spojených ploch

Frézování spojených ploch Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Frézování spojených ploch Frézování spojených ploch pravoúhlých Spojené plochy pravoúhlé jsou ty, které spolu

Více