ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Dolní Žleb" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen Zákon ) v certifikovaném elektronickém nástroji podle 149 Zákona. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace byla uveřejněna na profilu zadavatele na Zadavatel: Statutární město Děčín Statutární zástupce: František Pelant primátor města Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV IČ: DIČ: CZ nezapsáno v obchodním rejstříku Kontaktní osoba: Telefon, Miroslav Šašek , V Děčíně dne ZD Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Strana 1

2 Obsah: 1. Základní informace Předmět veřejné zakázky Obecné vymezení předmětu plnění Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace Obchodní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Další podmínky a práva zadavatele Způsob zpracování nabídkové ceny Kriteria a hodnocení nabídek Lhůty plnění Místo plnění Prohlídka místa plnění Požadavky na prokázání kvalifikace Splnění kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady ( 53 Zákona): Profesní kvalifikační předpoklady ( 54 Zákona): Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 50 odst. 1 písm. c) zák.: Doklady o kvalifikaci Forma Dokladů o kvalifikaci Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a podání nabídky Nabídka uchazeče Forma nabídky Obsah a členění nabídky uchazeče Podání nabídky Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Ostatní podmínky zadávacího řízení Dodatečné stavební práce Vyloučení variantních řešení Otevírání obálek s nabídkami Popis posuzování a hodnocení nabídek Priorita jednotlivých dokumentů Zrušení zadávacího řízení Uveřejňování informací Náklady na reprodukci Zadávací dokumentace Jistota Příloha č. 1 - Vzory formulářů pro zpracování dokladů o kvalifikaci Příloha č Formulář prohlášení dle 53 a dle Příloha č Formulář Čestné prohlášení dle 50 odst. 1 c) Zákona Příloha č. 2 Formulář krycího listu nabídky Příloha č. 3 - Návrh smlouvy ZD Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Strana 2

3 1. Základní informace Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek uchazečů (dále jen Zadávací dokumentace ) ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ). Práva, povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci neuvedené se řídí Zákonem a příslušnými právními platnými předpisy. Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na Veškeré úkony včetně předložení Dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky (viz bod 10. Zadávací dokumentace) se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu ustanovení 148 Zákona probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Pro komunikaci se Zadavatelem včetně podání nabídky je třeba registrace uchazeče včetně nastavení a přidělení práv oprávněné osobě dodavatele k veřejné zakázce. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na: index.html V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje nebo technického nastavení dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.: , Statutární město Děčín, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV - Podmokly, IČ: , nezapsáno v obchodním rejstříku, provádí zadávací řízení a zadává tuto veřejnou zakázku podle 17 písm. m) Zákona na stavební práce označenou názvem Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb, (dále také zadávací řízení ) za účelem jejího zadání podle 17 písm. k) Zákona se zahájením plnění v září 2013 (podrobněji bod Lhůty plnění). Zadávaná veřejná zakázka je zakázkou podlimitní podle 12 odst. 2 Zákona. Dodavatelem se v Zadávací dokumentaci v souladu se Zákonem rozumí právnická nebo fyzická osoba, která provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, který je zahraniční osobou podle 21 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která provádí stavební práce. Uchazečem se v Zadávací dokumentaci v souladu se Zákonem rozumí dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku ve zjednodušeném podlimitním řízení. Pod pojmem Doklady o kvalifikaci se v Zadávací dokumentaci v souladu se Zákonem rozumí souhrn dokumentů vyžadovaných Zákonem a zadávacími podmínkami a blíže specifikovaných touto Zadávací dokumentací, kterými dodavatel prokazuje splnění své kvalifikace dle hlavy V části druhé Zákona. Zadávacím řízením se rozumí podle 21 odst. 1 písm. f) Zákona zjednodušené podlimitní řízení podle 38 Zákona. Zadávací podmínky poskytnuté neomezeným a přímým dálkovým přístupem podle 48 Zákona na se stávají majetkem dodavatele a nemusí být Zadavateli vráceny. Dodavatel smí zadávací podmínky použít pouze pro účely zpracování nabídky včetně Dokladů o kvalifikaci pro toto zadávacího řízení a Zadavatel doporučuje, aby na jejich případné zjištěné vady a nedostatky zadávacích podmínek, především Obchodních a Technických podmínek stanovených vzorovou smlouvou o dílo a projektovou dokumentací (viz přílohy č. 3 a 4 této Zadávací dokumentace), upozornil Zadavatele bez zbytečného odkladu. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení. ZD Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Strana 3

4 2. Předmět veřejné zakázky 2.1. Obecné vymezení předmětu plnění Název stavby Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Účel stavby Odstranění škod po povodni v roce Místo stavby Děčín - k. ú. Prostřední Žleb Dotčené pozemky 634/7, 1157/3, 1158/3, 1185 a 1345 vše v k. ú. Prostřední Žleb Vlastnické poměry Statutární město Děčín Stavebník Statutární město Děčín Projektant Projektová kancelář VANER s.r.o., ing. Bálik, V Horkách 101/1, Liberec, IČ: Způsob provedení stavby Dodavatelsky Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby Povodňové škody v roce k. ú. Prostřední Žleb za podmínek uvedených v projektové dokumentaci, vyhotovené firmou Projektová kancelář VANER s.r.o., ing. Bálik, V Horkách 101/1, Liberec, IČ: , v této zadávací dokumentaci a v návrhu smlouvy o dílo. Projektová dokumentace tvoří nedílnou část této Zadávací dokumentace (viz příloha č. 4). Další specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu smlouvy o dílo v čl. I. odst. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně omezit rozsah předmětu plnění s ohledem na způsob financování. Zadávací dokumentace obsahuje výkazy výměr jednotlivých prací, konstrukcí a dodávek jednotlivých stavebních objektů. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny výkaz výměr. Upozornění: V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel v souladu s 44 odst. 11 Zákona pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení Vymezení předmětu veřejné zakázky dle klasifikace Popis CPV Práce na opravě silnic Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Kč bez DPH, slovy: jedenmiliončtyřicetjedna tisíctřistakorunčeských bez DPH. ZD Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Strana 4

5 3. Obchodní podmínky 3.1. Všeobecné smluvní podmínky Obchodní podmínky stanovuje Zadavatel vzorovou smlouvou o dílo, která je Přílohou č. 3, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy Dodavatelem v rámci přípravy návrhu smlouvy o dílo, který musí být přílohou nabídky a který musí být podepsán oprávněným zástupcem Dodavatele. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze následující úpravy vzorové smlouvy: doplnění identifikačních údajů Dodavatele, doplnění nabídkové ceny. Vždy ta ustanovení, která jsou označena žlutou barvou. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je nabídkový položkový rozpočet. 4. Další podmínky a práva zadavatele 1. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet. 2. Veřejná zakázka je realizována v rámci žádosti o poskytnutí dotací. V případě neobdržení dotace může být zadávací řízení podle ustanovení 84 odst. 2 písm. e) zákona zrušeno. 3. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Uchazeče, je třeba postupovat dle 58 Zákona. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na dotazy zaslané mu ve smyslu 49 pouze elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek 5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob. 5. Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná se započtením veškerých nákladů, prací, dodávek a činností, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Nabídková cena musí být zpracována za celé plnění veřejné zakázky. Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny na základě ocenění jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr: nabídková cena celkem bez DPH; samostatně DPH; nabídková cena celkem včetně DPH. Nabídková cena bude uvedena v Kč. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena v krycím listu nabídky. ZD Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Strana 5

6 6. Kriteria a hodnocení nabídek Základním kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena bez DPH. 7. Lhůty plnění Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. Předpokládaný termín zahájení prací: září 2013, Dobu realizace díla: 11 týdnů. Tato doba se počítá ode dne předání staveniště, které zadavatel předá uchazeči do 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zaslané uchazeči. 8. Místo plnění Místo plnění: Děčín, k.ú. Prostřední Žleb pozemky p.č. 634/7, 1157/3, 1158/3, 1185 a Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění se bude konat dne v 9.00 hod. na místě stavby (se srazem účastníků u železničního mostu přes Labe v Prostředním Žlebu). Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce místa konání prohlídky umožněna maximálně dvěma zástupcům jednoho dodavatele. Všichni účastníci prohlídky místa plnění se zapíší do prezenční listiny účastníků prohlídky místa plnění a bude pořízen zápis, který bude zveřejněn. 10. Požadavky na prokázání kvalifikace 10.1 Splnění kvalifikace V souladu se Zákonem je prokázání splnění kvalifikace předpokladem posouzení a hodnocení nabídky uchazeče ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zadavatel bude posuzovat a hodnotit pouze nabídky podané uchazeči, kteří prokázali splnění kvalifikace. V souladu s 62 odst. 3 Zákona dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel níže uvedené kvalifikační předpoklady požadované Zadavatelem splňuje. Zadavatel upozorňuje, že uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 Zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Kvalifikace se bude pomocí dokladů prokazovat ve lhůtě do , tj. lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 Zákona. Zadavatel proto doporučuje dodavatelům, aby měli připravené doklady prokazující splnění kvalifikace (nejenom čestná prohlášení) ke dni podání nabídek. Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených 53 Zákona; b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů stanovených v 54 Zákona. Podrobnější specifikace dokladů je dále uvedena v této Zadávací dokumentaci. ZD Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Strana 6

7 Uchazeči zapsaní v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 125 Zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce. Tento výpis prokazuje splnění kvalifikace podle 127 Zákona. Uchazeč, kterým byl vydán certifikát v rámci Systému certifikovaných dodavatelů ( 139 Zákona) mohou prokázat splnění kvalifikace předložením platného certifikátu ( 140 Zákona) a tím prokázat kvalifikaci podle 134 Zákona. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované Zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) Zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel (uchazeč) je v takovém případě povinen Zadavateli předložit: a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) Zákona subdodavatelem, b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí věcí i práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) Zákona. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) Zákona. Podává-li nabídku několik dodavatelů společně ( 51 odst. 5 Zákona), musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) Zákona v plném rozsahu. Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. b) Zákona musí dodavatelé podávající nabídku společně prokázat společně. Podává-li nabídku několik dodavatelů společně, podle 51 odst. 5 Zákona jsou povinni přiložit k nabídce smlouvu, z níž vyplývá závazek specifikovaný v 51 odst. 6 Zákona, tj. že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty předchozí, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování (a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka sdružení) a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a ového spojení. Pověření dle předchozí věty musí být v nabídce doloženo řádnou plnou mocí v originále nebo v úředně ověřené kopii. Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem popsaným v 51 odst. 7 Zákona, a to v rozsahu, způsobem a v úrovni odpovídající minimálně požadované Zákonem a požadované Zadavatelem v zadávacích podmínkách. Zahraniční dodavatel může splnit podle 143 Zákona část kvalifikačních předpokladů výpisem ze zahraničního seznamu či zahraničním certifikátem pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán. Doklady o kvalifikaci předkládá zahraniční osoba v původním jazyce s připojením jejího úředně ověřeného překladu do českého nebo slovenského jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu ZD Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Strana 7

8 na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Základní kvalifikační předpoklady ( 53 Zákona) Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 62 odst. 3 Zákona předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované Zadavatelem. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který splnil podmínky podle 53 odst. 1 písm. a) až k) Zákona. Dodavatel (uchazeč), se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 Zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit Zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek, které nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. lhůty pro podání nabídek dne ), starší 90 dnů, podle 53 odst. 3 Zákona takto: a) výpisy z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písm. a) a b) Zákona], a to jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby, b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f) Zákona], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [odstavec 1 písm. h) Zákona], d) čestného prohlášení [odstavec 1 písm. c) až e) a g), i) až k) Zákona] Profesní kvalifikační předpoklady ( 54 Zákona) Profesní kvalifikační předpoklady podle 54 písm. a), b) a d) Zákona splňuje v souladu s 62 odst. 3 Zákona dodavatel předložením čestného prohlášení, které předloží společně s nabídkou. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné profesní kvalifikační předpoklady požadované Zadavatelem: a) Podle ust. 54 písm. a) Zákona: Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tj. lhůty pro podání nabídek dne ), starší 90 dnů. b) Podle ust. 54 písm. b) Zákona: Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, opravňujícího dodavatele (uchazeče) realizovat předmět veřejné zakázky. Jedná se o předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. c) Podle ust. 54 písm. d) Zákona: Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost k výkonu vybraných činností podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ZD Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Strana 8

9 Zadavatel požaduje předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení 158 odst. 1 a 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění v těchto oborech; autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, Uchazeč ve své nabídce uvede čestné prohlášení, že splňuje profesní kvalifikační předpoklady a současně prohlásí, že má zajištěnu spolupráci s autorizovanou osobou. Dodavatel (uchazeč), se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 Zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit Zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, tj. podle 54 písm. a), b) a d) Zákona (viz výše). Ohledně autorizované osoby doloží uchazeč před podpisem smlouvy: o v případě zaměstnance čestné prohlášení o trvání zaměstnaneckého poměru podepsané oprávněnou osobou za Dodavatele či jeho jménem jednat, o v případě externí spolupráce čestné prohlášení autorizované osoby o spolupráci této osoby s Dodavatelem na realizaci této veřejné zakázky. Takové čestné prohlášení bude podepsané citovanou autorizovanou osobou Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti 50 odst. 1 písm. c) Zák. Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Dodavatel (uchazeč), se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 Zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii čestného prohlášení prokazující splnění kvalifikace, tj. podle 50 odst. 1 písm. c) Zákona (viz výše) Doklady o kvalifikaci Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě souboru nazvaného Doklady o kvalifikaci. Prokazuje-li kvalifikaci více dodavatelů podávajících nabídku společně, musí být prokázáno splnění kvalifikace pro každého dodavatele minimálně v rozsahu prokazujícím splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) Zákona. Splnění části kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. b) a c) Zákona prokazují dodavatelé podávající nabídku společně. Podle 57 odst. 1 Zákona stanovuje Zadavatel, že doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v prosté kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky, starší 90 dnů. Podle 149 odst. 4 Zákona prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Podle 149 odst. 5 Zákona neexistují-li doklady k prokázání kvalifikace v elektronické podobě či nelze li tuto podobu zajistit běžnými technickými prostředky (např. převedení do elektronické podoby pomocí scanneru), předloží dodavatel zadavateli tyto doklady v listinné podobě v době podle 52 Zákona. ZD Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Strana 9

10 V případě této zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení není součástí nabídky žádný doklad, který by nebylo možné převést do elektronické podoby Forma Dokladů o kvalifikaci: Zadavatel doporučuje dodavateli zpracovat Doklady o kvalifikaci podle níže uvedených doporučení, přičemž dodavatel může využít vzory dokladů předané v přílohách Zadávací dokumentace. Důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení nebude, pokud dodavatel po formální stránce nezpracuje Doklady o kvalifikaci tak, jak doporučuje Zadavatel nebo ji nepodá v požadovaném počtu vyhotovení (v případě listinného vyhotovení). Doklady o kvalifikaci musí být zpracovány v elektronické podobě vyjma dokladů, které neexistují v elektronické podobě a nelze je ani v elektronické podobě zajistit např. nascanováním (v tom případě budou podle 149 odst. 5 Zákona dodavatelem předloženy v listinné podobě v době podle 52 Zákona). Veškeré doklady o kvalifikaci musí být doloženy v českém nebo slovenském jazyce. Doklady vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka. Zadavatel požaduje v případě dokumentů Dokladů o kvalifikaci, které nelze v elektronické podobě zajistit např. nascanováním, tyto doložit v listinné podobě v jednom vyhotovení. V případě existence výše uvedených dokladů Zadavatel doporučuje, aby listinné Doklady o kvalifikaci byly vloženy do jednoho společného obalu (dále jen Obálka"), který bude uzavřen a na všech uzavřeních opatřen přelepením. Všechna přelepení doporučuje Zadavatel opatřit razítkem nebo podpisem dodavatele nebo podpisem osoby/osob oprávněné/oprávněných za dodavatele jednat. Obálka bude označena názvem veřejné zakázky, adresou (sídlem) dodavatele a nápisem NEOTVÍRAT DOKLADY O KVALIFIKACI v listinné podobě/část v listinné podobě - ZŘ Povodňové škody k. ú. Prostřední Žleb". V případě této zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení není součástí nabídky žádný doklad, který by nebylo možné převést do elektronické podoby. Zadavatel doporučuje použít vzory formulářů předepsaných v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace, které dodavatel dle potřeby vyplní. 11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky a podání nabídky 11.1 Nabídka uchazeče Pod pojmem nabídka se rozumí krycí list nabídky, návrh smlouvy podle bodu 3 Zadávací dokumentace podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, Doklady o kvalifikaci podle bodu 10 Zadávací dokumentace, dále doklady podle 68 odst. 3 Zákona. Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) plnou moc Zadavatel doporučuje doložit k návrhu smlouvy uchazeče, není-li součástí Dokladů o kvalifikaci. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle 51 odst. 6 Zákona. Zadavatel upozorňuje na způsob podepisování uvedený v bodě 11.2 Zadávací dokumentace. ZD Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Strana 10

11 11.2 Forma nabídky Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořené v souladu s Přílohou č. 3 Zadávací dokumentace podepsané elektronicky uchazečem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nebo osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat. V případě osoby oprávněné za uchazeče jednat musí být její plná moc součástí nabídky. Dále musí nabídka obsahovat Doklady o kvalifikaci uchazeče podle bodu 10. Zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje na způsob podepisování - návrh smlouvy a všechny dokumenty, u kterých je nezbytný podpis uchazeče (např. čestná prohlášení apod.) musí být podepsány: a) elektronicky platným zaručeným podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu b) nebo vlastnoručně v listinné podobě s následnou konverzí dokumentu do el. podoby podle zák. č. 300/2008 Sb. zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (takže uchazeč zašle takto podepsaný dokument s konverzní doložkou). Za uchazeče může podepisovat: Statutární orgán; Osoba k tomu oprávněná na základě plné moci nebo pověření. Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu v elektronickém nástroji E-ZAK. Při tvorbě nabídky je možné využít přiložených formulářů v příloze. Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v elektronické podobě (vyjma dokladů o kvalifikaci v listinné podobě) a v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka. Zadavatel doporučuje, aby všechny dokumenty nabídky byly v pravém dolním rohu každého listu očíslovány souvislou číselnou řadou vzestupně od čísla 1. Nabídka může být rozdělena do více souborů, které je také doporučeno očíslovat a přehledně pojmenovat (SOD, krycí list apod.). Soubory je možné odeslat ve formátu zip. Dokumenty mohou být ve formátu doc(x)., rtf, pdf Obsah a členění nabídky uchazeče Uchazeč sestaví nabídku dle podmínek zadavatele viz bod 11 Zadávací dokumentace. Jednotlivé adresáře s nabídkou budou přehledně pojmenovány. Jako samostatný soubor bude uveden krycí list nabídky a návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče. Ostatní dokumenty lze nahrát v jednom souboru (doporučeno komprimovat *.zip). Součástí nabídky musí být dle 68 odst. 3) Zákona (viz prohlášení příloha č. 1.1): Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. ZD Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Strana 11

12 Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy: o Příloha č. 1 oceněný výkaz výměr o Příloha č. 2 Smlouva dle 51 odst. 6 Zákona. Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) plnou moc doloží uchazeč k návrhu smlouvy uchazeče. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle 51 odst. 6 Zákona. Zadavatel upozorňuje na způsob podepisování uvedený v bodě Zadávací dokumentace Podání nabídky Nabídky se podávají elektronicky dle 149 Zákona prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK ( prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. V případě eventuálních listinných dokladů k prokázání splnění kvalifikace - Dokladů o kvalifikaci - (pouze v případě objektivní nemožnosti zajistit jejich elektronickou podobu) je možno podávat je doporučeně poštou nebo na podatelnu na adrese: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV - Podmokly. Kontaktní osoba: Miroslav Šašek, oddělení veřejných zakázek, tel Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, skončí dne ve hod. Zadavatel nepřijme žádné Obálky Dokladů o kvalifikaci, které budou poškozeny tak, že se z nich dá vyjmout některá jejich část. 12. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Uchazeč/dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na požadovat po Zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručené ve stanovené lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na dodatečné informace, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje. Lhůta pro doručení žádosti uchazeče o dodatečné informace zadavateli je do Zadavatel může v souladu s 49 odst. 4 Zákona poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, poskytne zadavatel uchazečům v souladu s 48 odst. 2 Zákona, nejpozději do 2 pracovních dnů. Tyto části budou poskytovány uchazečům na písemné (elektronické) vyžádání prostřednictvím elektronického nástroje na adrese ZD Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Strana 12

13 13. Ostatní podmínky zadávacího řízení 13.1 Dodatečné stavební práce V případě, že se v průběhu plnění veřejné zakázky vyskytnou dodatečné stavební práce nezahrnuté ve sjednaném předmětu plnění veřejné zakázky, bude jejich zadání řešeno v souladu se Zákonem Vyloučení variantních řešení Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne ve 12:00 hod. na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV - Podmokly, pokud budou doručeny nabídky, resp. Doklady o kvalifikaci, v listinné podobě. Otevírání nabídek proběhne elektronicky a komise pro otevírání obálek s nabídkami tyto elektronické nabídky otevře ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek dle 71 odst. 4 Zákona. Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje pouze nabídky v elektronické podobě podávané prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání obálek se v souladu s 72 odst. 4 Zákona nekoná za přítomnosti uchazečů Popis posuzování a hodnocení nabídek Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise. Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s 79 Zákona. Hodnotící komise posoudí nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle 22 odst. 1 písm. d) Zákona, a z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Hodnotící komise dále posoudí nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Uchazeče, jehož nabídka při posuzování nabídek nesplnila výše uvedená hlediska, Zadavatel ze zadávacího řízení bezodkladně vyloučí. Vyloučení, včetně uvedení důvodů, Zadavatel vyloučeným uchazečům bezodkladně písemně oznámí. Hodnocení nabízených cen provede hodnotící komise podle základního hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH. Pořadí nabídek stanoví komise podle výše nabídkové ceny bez DPH, přičemž jako nejvhodnější nabídka v pořadí bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou Priorita jednotlivých dokumentů Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné ve výzvě k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. ZD Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Strana 13

14 13.6 Zrušení zadávacího řízení Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených Zákonem. Za důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu 84 odst. 2 písm. e) Zákona, pro který nelze na Zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bude přitom považováno mj., pokud Zadavatel neobdrží předpokládaný příspěvek ze státního rozpočtu Uveřejňování informací Zadavatel upozorňuje, že v souladu s 147a Zákona má povinnost uveřejnit celé znění smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jímž dodavatel uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky Náklady na reprodukci Zadávací dokumentace Zadavatel v souladu s oznámením zadávacího řízení nepožaduje od uchazečů o veřejnou zakázku úhradu nákladů za reprodukci Zadávací dokumentace Jistota Zadavatel nepožaduje pro zajištění plnění povinností uchazeče jistotu. ZD Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Strana 14

15 Příloha č. 1 - Vzory formulářů pro zpracování dokladů o kvalifikaci Příloha č Formulář prohlášení dle 53 a 68 Zákona Příloha č Formulář Čestné prohlášení dle 50 odst. 1 písm. c) Zákona

16 Veřejná zakázka Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Prohlášení Společnost.. se sídlem. IČ.., zapsaná v obchodním rejstříku u.., která samostatně/společně s jinou osobou/společně s jinými osobami*) hodlá podat nabídku na následující veřejnou zakázku: Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb, předkládá tyto Doklady o kvalifikaci dle zadávacích podmínek obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci a čestně a pravdivě prohlašuje, že: se před předložením Dokladů o kvalifikaci podrobně seznámila se zadávacími podmínkami, splňuje základní kvalifikační předpoklady uvedené v 53 odst. 1 písmenu c) až e) a g), a i) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani podle 53 odst. 1 písm. f) uvedeného zákona, v posledních třech letech pracovali u zadavatele tito členové statutárních orgánů a statutární orgány: nemá formu akciové společnosti/*) má formu akciové společnosti a předkládá tento aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %*): neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou ( 68 odst. 3 písm. c) Zákona) předkládané Doklady o kvalifikaci obsahuje celkem číslovaných listů, zmocněnou kontaktní osobou uchazeče k projednání otázek souvisejících s Doklady o kvalifikaci je.., tel., , podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých dokumentů uvedených v těchto Dokladech o kvalifikaci. V.dne *) nehodící se škrtněte..... Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat za dodavatele

17 Veřejná zakázka Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb Prohlášení Společnost.. se sídlem. IČ.., zapsaná v obchodním rejstříku u.., která samostatně/společně s jinou osobou/společně s jinými osobami *) hodlá podat nabídku na následující veřejnou zakázku: Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Žleb, čestně a pravdivě prohlašuje, že: je ekonomicky a finančně způsobilá splnit výše uvedenou veřejnou zakázku. V.dne.... Podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR či jiné obdobné evidence či osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat za dodavatele

18 Příloha č. 2 Krycí list nabídky Povodňové škody v roce 2013 k.ú. Prostřední Žleb Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku** Uchazeč o veřejnou zakázku identifikační údaje **Vyplní dodavatel a vloží jako titulní list nabídky Obchodní firma/název Sídlo IČ DIČ Jméno a příjmení kontaktní osoby dodavatele Telefon cena celkem (Uchazeč nevyplňuje. Uchazeč vyplní jednotlivé stavební objekty) cena v Kč bez DPH DPH cena v Kč včetně DPH 0,00 0,00 0,00 komunikace Labské nábřeží (Přípeř Pr.Žleb) 0,00 Labské nábřeží č.p.2 0,00 Úbočí 0,00 cyklostezka Pr. Žleb Čertova voda 0,00

19 Příloha č. 3 Návrh smlouvy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

"Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní"

Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako podlimitní zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem ZADAVATEL: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky,, Strana 1 z 13 Obsah PREAMBULE... 3 1. Identifikační údaje zadavatele...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70932581 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV IČ: 00261238 DIČ: CZ00261238 nezapsáno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: DODÁVKA KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB. vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Č. j. KRPE-62384-8/ČJ-2013-1700VZ V Pardubicích dne 1. srpna 2013 Počet stran: 14 Přílohy: 5/33 Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Název veřejné zakázky: Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě II Pořadové číslo: 137/2013

Název veřejné zakázky: Nákup zdravotnického vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě II Pořadové číslo: 137/2013 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, ke zjednodušenému

Více

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem MU Rekonstrukce a dostavba historického areálu Filozofické fakulty, Arna Nováka, Brno, technický dozor investora a koordinátor BOZP

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul.

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-VZ07-2013 Tábor, 3. září 2013 Počet stran textu: 12 Přílohy: přílohy zadávací dokumentace VÝZVA K

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje podlimitní

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, příspěvková organizace Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Zateplení a výměna otvorových

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA ZUBŘÍ III Pro zadávací řízení organizované v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov; Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostkou města Bc. Kamilou Bláhovou dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Statutární město Děčín Statutární zástupce: Sídlo: IČ: 00261238 DIČ: Mgr. Marie Blažková, primátorka města Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV CZ00261238 nezapsáno

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 8/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0001

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více