Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE"

Transkript

1 Č. j. KRPE /ČJ VZ V Pardubicích dne 1. srpna 2013 Počet stran: 14 Přílohy: 5/33 Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), vedené pod názvem Vestavba mobilního pracoviště do vozidla Mercedes-Benz Sprinter pro KŘP Pak 2., jejímž předmětem je realizace vestavby mobilního pracoviště do vozidla Mercedes-Benz Sprinter typu 319 CDI KA/43 L 4x2 a doplňkového vybavení k vozidlu, které bude sloužit k provádění silničních kontrol dopravní policií v rámci celého KŘP Pardubického kraje se zaměřením na dodržování všech povinností pro silniční dopravu, včetně kontroly váhy vozidel. Zadávací dokumentaci v souladu s 44 zákona tvoří soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Předběžné oznámení veřejného zadavatele bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. dubna ZADAVATEL 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem: Na Spravedlnosti 2516, Pardubice zastoupený: plk. Mgr. Radkem Malířem, ředitelem právní forma: organizační složka státu IČ: DIČ: CZ (dále také zadavatel ) 1.2. KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE PRO ÚČELY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: Milan Řehoř, DiS. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje odbor veřejných zakázek Tel: , Fax: Ing. Eva Hájková Krajské ředitelství policie Pardubického kraje odbor veřejných zakázek Tel: Fax: Ing. Stanislav Jelínek Krajské ředitelství policie Pardubického kraje odbor veřejných zakázek Tel: Fax:

2 1.3. KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE PRO VĚCI TECHNICKÉ: Ing. Vladimír Daněk Krajské ředitelství policie Pardubického kraje vedoucí automobilního oddělení Tel: Lukáš Vosáhlo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje automobilní oddělení Tel: kpt. Mgr. Pavel Hajdú Krajské ředitelství policie Pardubického kraje odbor služby dopravní policie Tel.: PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem Vestavba mobilního pracoviště do vozidla Mercedes-Benz Sprinter pro KŘP Pak 2. je realizace vestavby mobilního pracoviště do vozidla Mercedes-Benz Sprinter typu 319 CDI KA/43 L 4x2 a doplňkového vybavení k vozidlu, které bude sloužit k provádění silničních kontrol dopravní policií v rámci celého KŘP Pardubického kraje se zaměřením na dodržování všech povinností pro silniční dopravu, včetně kontroly váhy vozidel, v rozsahu Zadávací dokumentace (dále také ZD ) a návrhu Smlouvy o dílo včetně její Přílohy č. 1 - Specifikace dodávky a souvisejících montáží Zadávací dokumentace této VZ pro účely specifikace předmětu plnění obsahuje: a) závazný Návrh smlouvy o dílo v Příloze č. 1 (dále také Návrh SoD ), b) Specifikaci dodávky a souvisejících montáží, zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, včetně grafické části, v Příloze č. 2 (dále také Specifikace dodávky ), c) Specifikaci vozidla Mercedes-Benz Sprinter, určeného k vestavbě, v Příloze č. 3, d) Specifikaci soupravy mobilních vah, určených k vestavbě, v Příloze č K provedení vestavby bude zhotoviteli předáno vozidlo - skříňová dodávka tovární značky Mercedes-Benz Sprinter typu 319 CDI KA/43 L 4x2, VIN: WDB S715882, registrační značky 3E a souprava dvou kusů mobilních elektronických vah značky Haenni WL t s příslušenstvím, v rozsahu a dle popisu specifikovaném v Příloze č. 3 a 4 a v předávacím protokolu. Předané vozidlo a souprava mobilních vah jsou ve výlučném vlastnictví objednatele Předmět plnění sestává z dodávky a montáže dílů, součástí a příslušenství, včetně nutných úprav k realizaci vestavby mobilního pracoviště s rozdělením do čtyř částí: a) část A pracoviště řidiče, b) část B pracoviště kanceláře, c) část C nákladový prostor, d) část D nástavbová část vozidla, v rozsahu podle Specifikace dodávky v Příloze č Pracoviště řidiče A bude doplněno zvláštní výbavou kabiny pro plnění policejních úkolů za jízdy. Plnění v této části zahrnuje zejména zajištění instalace technických prostředků policie pro spojení a dokumentaci, instalace vozidlové radiostanice, bezpečnostní schránky pro uložení cenin, montáž a umístění dalších prostředků (monitor couvací kamery, hasicí přístroj) v kabině vozidla. Součástí je rovněž úprava a zpřístupnění dělící příčky pro komunikaci mezi prostorem pro řidiče a užitkovým prostorem vozidla. 2

3 Pracoviště kanceláře B vznikne rozdělením nákladového prostoru vozidla pomocí přepážky, kterou bude tvořit nábytková stěna se zabudovanými uzavíratelnými úložnými prostory. Upravena bude rovněž podlaha, stěny a strop. Součástí vestavby budou dvě seřiditelná sedadla pro policisty, umístěná kolmo ke směru jízdy na levé straně, před nimi budou dva stolky a dvě lavice pro vyšetřované řidiče, vybavené úložnými prostory. V podstropním prostoru vlevo budou umístěny odkládací prostory. Součástí je zvláštní instalace pro připojení výpočetní techniky a jejího příslušenství, prostředků komunikace, umístění administrativních prostředků, uložení speciálních kontrolních prostředků a dobíjení speciálních technických prostředků Upravený nákladový prostor C vznikne v zadní části původního nákladového prostoru, vytvořeného přepážkou ve formě nábytkové stěny. V prostoru bude umístěna dieselová elektrocentrála, sloužící jako hlavní zdroj elektrické energie pro mobilní kancelář a speciální příslušenství a přídavný gelový akumulátor jako záložní zdroj elektrické energie. Dále zde bude umístěn box nebo samostatný oddělený prostor pro bezpečné uložení soupravy mobilních vah s příslušenstvím. Zbývající prostor bude vybaven policemi a zásuvkami pro uložení dalšího speciálního vybavení, jako např. součástí provizorního dopravního značení, technických pomůcek, ochranných pomůcek a povinné výbavy vozidla Nástavbová část D zahrnuje doplňkové vybavení vozidla v jeho různých částech. Toto další doplňkové vybavení má zabezpečit hladký výkon specializovaných činností. Jedná se zejména o zajištění chodu celé mobilní kanceláře i za snížené viditelnosti a v nočních hodinách (osvětlovací stožár, pracovní LED světlomety na boku vozidla). Rovněž úprava základních skupin vozidla tak, aby vyhovovala realizované vestavbě (zadní náprava s pomocným vzduchovým pérováním) Zabudování vozidlových radiostanic Matra s příslušenstvím, které jsou používány Policií ČR a jsou ve vlastnictví objednatele, bude provedeno po jejich dodání zhotoviteli v průběhu realizace díla za přítomnosti technických zástupců objednatele způsobem a v termínech po dohodě technických zástupců obou smluvních stran Montované díly, součásti a příslušenství musí být z produkce roku 2013, objednatel bude jejich prvním uživatelem Vozidlo po provedení díla musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999, ve znění pozdějších předpisů a musí být zcela připraveno k okamžitému provozu na pozemních komunikacích Součástí předmětu plnění je zajištění schválení všech potřebných změn a zajištění zápisů provedených změn do technického průkazu motorového vozidla na náklady zhotovitele Součástí předmětu plnění je rovněž provedení zkušebního provozu vozidla a výbavy v reálném provozu za přítomnosti technických zástupců objednatele a zaškolení obsluhy vozidla o počtu 6 osob objednatele Předmět plnění je určen k zajištění přímého bezpečnostního výkonu služby Policie České republiky KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY CPV (Common Procurement Vocabulary) kódy hlavní činnost: Díly a příslušenství pro motorová vozidla Výbava k úpravě vozidel 2.3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí celkem ,- Kč bez DPH. 3

4 3.1. LHŮTA PLNĚNÍ 3. LHŮTA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ Předpokládaná celková délka plnění: 2,5 měsíce Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: říjen Skutečná doba zahájení plnění je závislá na datu ukončení zadávacího řízení Dokončení a předání díla zadavateli bez vad a nedodělků: do 15. prosince MÍSTO PLNĚNÍ Místem plnění jsou prostory zhotovitele. Konkrétní místo plnění bude uvedeno ve Smlouvě o dílo po výběru uchazeče s nejvhodnější nabídkou Vozidlo a souprava mobilních vah, určených k realizaci veřejné zakázky, budou dodány do místa plnění objednatelem na jeho náklady. 4. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1. Veškeré obchodní podmínky, včetně vymezení předmětu plnění, platebních podmínek a objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, jsou stanoveny zadavatelem a uvedeny v této ZD a v závazném textu návrhu Smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 1 ZD Zadavatel upozorňuje, že neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb a že splatnost faktur bude 30 dní od jejich obdržení. 5. TECHNICKÉ PODMÍNKY 5.1. Technické podmínky budou v souladu s českými technickými normami, které přejímají evropské normy, případně jinými veřejně přístupnými dokumenty, uplatňovanými běžně v technické praxi Při realizaci díla budou zhotovitelem použity pouze díly, součásti a příslušenství (včetně prostředků), které jsou schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. mají atest na jakost a splňují požadavky na běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při užívání, požární bezpečnost a úsporu energie Zadavatel doporučuje použití ekologicky šetrných materiálů Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), v platném znění. Dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Technické podmínky zadavatel stanovil formou požadavků na výkon nebo funkci jednotlivých položek ve Specifikaci dodávky V případě, že jsou v Zadávací dokumentaci nebo ve Specifikaci dodávky, případně v další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jsou takové požadavky zcela odůvodněny předmětem veřejné zakázky a jiný popis předmětu veřejné zakázky by nebyl dostatečně přesný a 4

5 srozumitelný, přičemž se vždy jedná ve smyslu 44 odst. 11 zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelné výrobky nebo řešení, která určují nejnižší standard kvality. Zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení OBSAH NABÍDKY 6. NABÍDKA UCHAZEČE Podmínkou účasti uchazeče v zadávacím řízení je podání nabídky zadavateli. Nabídka musí vždy obsahovat identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, další dokumenty požadované zákonem nebo zadavatelem a rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace Zadavatel upozorňuje, že nabídku uchazeče musí tvořit všechny níže uvedené dokumenty a doklady: návrh Smlouvy o dílo, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, obsahující závazný text stanovený zadavatelem, doplněný o údaje vyplněné uchazečem v souladu s podmínkami a požadavky zadavatele, Specifikace dodávky a souvisejících montáží, uchazečem doplněná v souladu s čl. 6.5 Zadávací dokumentace, podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; specifikace dodávky se stane nedílnou součástí Smlouvy o dílo, prezentace řešení a vnitřního uspořádání nabízeného předmětu plnění v 3D nebo 2D (minimálně nákresy ve formě nárys, půdorys, bokorys) včetně popisu, v tištěné i elektronické podobě (na nosiči CD/DVD), doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona /výpisy z příslušných Rejstříků trestů/, čestné prohlášení prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. c) až k) zákona, doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů, zejména výpis z obchodního rejstříku a doklad o oprávnění k podnikání, doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 písm. a) a c) zákona, zejména seznam významných dodávek s osvědčeními zadavatelů a čestné prohlášení k osvědčení výrobce vozidla, pokud uchazeč prokazuje část kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, doklady podle čl této ZD smlouva mezi více dodavateli dle 51 odst. 6) zákona, podá-li nabídku více osob společně nebo případně smlouva dle 51 odst. 4) zákona v případě prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele bude doložena kopie příslušné smlouvy, seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, případně seznam nahrazující čestné prohlášení, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 5

6 6.2. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Jestliže uchazeč předloží více variant nabídky na tuto veřejnou zakázku, bude tato nabídka považována za nepřijatelnou podle 22 odst. 1 písm. b) zákona, bude vyřazena a uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude podána v jedné, neprůhledné, uzavřené a neporušené obálce, či jiném obalu označeném na přední straně následovně: a) v levém horním rohu obálky (obalu) bude poštovní adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 6 zákona v případě podání žádosti po stanovené lhůtě, b) v pravém dolním rohu obálky (obalu) bude adresa zadavatele, c) uprostřed obálky (obalu) bude text: NEOTEVÍRAT! Vestavba mobilního pracoviště 2. PRO ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obálka (obal) bude opatřena na uzavření razítkem uchazeče, případně podpisem statutárního orgánu uchazeče Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými zadavatelem v ZD, v písemné formě, v českém jazyce a předložena v listinné podobě v originále Nabídka bude ve spodním pravém okraji očíslována (např. ručně) nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně nabídky. Vkládá-li uchazeč do nabídky jako její součást některý samostatný celek (listinu), který má již listy očíslovány vlastní číselnou řadou, uchazeč zřetelně odlišně očísluje i tyto všechny strany znovu, v rámci nepřerušené číselné řady Zadavatel doporučuje uchazeči, aby originál nabídky byl dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy bezpečnostními a jedinečnými prvky. Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné než požadované dokumenty, např. tiskoviny, reklamní materiály, apod Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení ZÁVAZNÝ TEXT NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO Závazný text návrhu Smlouvy o dílo uchazeč doplní pouze o údaje označené v návrhu Smlouvy o dílo textem [DOPLNÍ UCHAZEČ], tj. článek I. - identifikační údaje zhotovitele článek I. zástupce zhotovitele pro věci technické článek IV. cena díla podpisovou doložku v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním či jiném rejstříku, v němž je uchazeč veden, a tyto údaje budou doplněny otiskem razítka, pokud je používáno Návrh Smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu nabídky osobou zmocněnou jednat za uchazeče musí nabídka obsahovat zmocnění této osoby podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (originál nebo ověřená kopie) Zadavatel si vyhrazuje právo o konečném znění Smlouvy o dílo dále jednat a vyžadovat její upřesnění nebo změnu s výjimkou změny přesahující rozsah podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. 6

7 6.5. PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHU SOD - SPECIFIKACE DODÁVKY A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ Uchazeč v nabídce předloží doplněnou Specifikaci dodávky a souvisejících montáží, která je nedílnou součást Návrhu SoD v Příloze č. 2 ZD, v listinné podobě Uchazeč doplní u každé položky ve sloupci "Specifikace a parametry nabízené uchazečem slovo ANO, pokud uchazečem nabízené řešení splňuje požadavky, uvedené ve sloupci Požadovaná specifikace a technické parametry. Liší-li se nabízené řešení svou specifikací a parametry od požadovaných, uchazeč zde uvede konkrétní popis specifikace a parametrů. U vybraných položek označených textem podrobný popis řešení uchazeč vždy uvede konkrétní popis nabízeného řešení. Nabízené řešení musí splňovat požadavky zadavatele na výkon a funkci a nesmí být kvalitativně horší než požadované Doplněná Specifikace dodávky a souvisejících montáží musí být ze strany uchazeče podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a stane se nedílnou součástí Smlouvy o dílo Bez řádně doplněné a podepsané Specifikace dodávky a souvisejících montáží bude nabídka považovaná za neúplnou K doplněné Specifikaci dodávky uchazeč předloží vlastní prezentaci řešení a vnitřního uspořádání nabízeného předmětu plnění v 3D nebo 2D (minimálně nákresy ve formě nárys, půdorys, bokorys) včetně popisu, v tištěné i elektronické podobě (na nosiči CD/DVD) POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Veškeré cenové údaje v nabídce a vyčíslení částek daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ) budou uvedeny v korunách českých (dále jen Kč ), maximálně na dvě desetinná místa Nabídkovou cenu včetně DPH uchazeč uvede do návrhu Smlouvy o dílo v Příloze č. 1 ZD následujícím způsobem: celková cena díla bez DPH v Kč DPH 21% z celkové ceny díla v Kč celková cena díla včetně DPH v Kč. Takto v nabídce uvedená cena bude závazná pro uzavření Smlouvy o dílo Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci předmětu plnění (tj. včetně nákladů a poplatků za likvidaci a skládky přebytečných hmot a odpadů vzniklých při montáži, za úhradu veškerých poplatků, měření, atestů a jiných činností a výkonů nezbytných k řádnému provedení a předání díla). Cenová úroveň bude odpovídat termínu realizace všech prací a dodávek Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a závaznou pro uzavření Smlouvy o dílo a může být měněna pouze za podmínek stanovených v návrhu Smlouvy o dílo nebo se změnou daňových předpisů, které mají vliv na její vyčíslení. Zadavatel proto po uchazeči požaduje, aby se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít na nabídkovou cenu vliv a zjištěné skutečnosti do ní zahrnul POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 7. KVALIFIKACE UCHAZEČE Uchazeč je povinen nejpozději do konce lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci Splněním kvalifikace se rozumí: a) splnění základních kvalifikačních předpokladů, b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů a 7

8 c) splnění technických kvalifikačních předpokladů ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady stanovenými zákonem a doklady požadovanými zadavatelem v této zadávací dokumentaci Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v prosté kopii, není-li výslovně v této ZD uvedeno jinak ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Uchazeč o tuto veřejnou zakázku musí splňovat základní kvalifikační předpoklady ve smyslu ustanovení 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů Zadavatel upozorňuje zájemce - právnické osoby že pro splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona platí, že a) jde-li o právnickou osobu, musí tyto předpoklady splňovat tato právnická osoba, (uchazeč předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů právnických osob); b) jde-li o právnickou osobu, musí tyto předpoklady splňovat statutární orgán (je-li jeden) nebo každý člen (je-li jich více) statutárního orgánu (na jméno každého jednotlivého člena statutárního orgánu uchazeč předloží výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob) Splnění ostatních základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 písm. c) až k) zákona, uchazeč prokáže předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. c) až k), zákona doporučuje zadavatel uchazečům použít vzor čestného prohlášení uvedeného v Příloze č. 5 ZD Čestné prohlášení musí být opatřeno podpisovou doložkou v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním či jiném rejstříku a tyto údaje budou doplněny otiskem razítka, pokud je používáno Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEPOKLADY Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže zájemce, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán [zájemce prokazuje v souladu s 54 písm. a) zákona], b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci [zájemce prokazuje v souladu s 54 písm. b) zákona] Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 8

9 Uchazeč o tuto veřejnou zakázku musí splňovat technické kvalifikační předpoklady ve smyslu ustanovení 56 odst. 1 písm. a) a c) zákona Požadavky na technické kvalifikační předpoklady jsou přiměřené předmětu plnění veřejné zakázky, který je určen k zajištění přímého bezpečnostního výkonu služby Policie České republiky Uchazeč prokazuje splnění technického kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 1 písm. a) zákona předložením seznamu významných dodávek realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být a) osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo c) smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Zadavatelem požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží osvědčení o minimálně 1 významné dodávce, realizované v posledních 3 letech, s předmětem plnění odpovídajícím předmětu plnění této veřejné zakázky, v minimálním finančním objemu 1 mil. Kč včetně DPH. Za obdobný předmět plnění zadavatel považuje vícefunkční, komplexní vestavby do užitkových vozidel Uchazeč prokazuje splnění technického kvalifikačního předpokladu podle 56 odst. 1 písm. c) zákona předložením dokladu, osvědčujícího zajištění opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti jím realizované dodávky. Zadavatelem požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Uchazeč čestným prohlášením potvrdí, že nejpozději před uzavřením smlouvy o dílo na tuto veřejnou zakázku prokáže zadavateli platným osvědčením od výrobce vozidla případně jeho autorizovaného zástupce v ČR, že tento výrobce nebo jeho autorizovaný zástupce v ČR souhlasí s prováděním změn do konstrukce vozidla a s podmínkami za jakých lze tyto změny provádět, aniž by došlo k omezení nebo zániku záručních dob. Bez tohoto platného osvědčení nebude smlouva o dílo na tuto veřejnou zakázku uzavřena VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu ( 127 zákona). Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 nebo 2 zákona a b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CERTIFIKÁTEM Dodavatel může v souladu s 134 zákona prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem vydaným v rámci Systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, a údaje v něm uvedené jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty 9

10 pro prokázání splnění kvalifikace. Tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu 140 odst. 1 zákona SPOLEČNÁ NABÍDKA VÍCE DODAVATELŮ A SUBDODAVATELÉ Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona (tj. základní kvalifikační předpoklady podle 53 zákona) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona mohou prokázat všichni dodavatelé společně V případě, že má být předmět zakázky plněn podle 51 odst. 5 zákona společně několika dodavateli, jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud jiný právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit a) doklad prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona subdodavatelem (lze využít vzoru čestného prohlášení v Příloze č. 5 ZD), b) doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem (výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) a c) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZAHRANIČNÍ OSOBY Nevyplývá-li z jiného právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 10

11 7.10. ZMĚNY V KVALIFIKACI Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout Povinnost podle předchozího bodu se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle 81 zákona možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. 8. SOUČÁST NABÍDKY 8.1. Součástí nabídky musí být podle 68 odst. 3 zákona: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; tento seznam lze nahradit čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že statutární orgán uchazeče nebo jeho člen nebyl v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. - viz Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů Uchazeč může využít vzorů čestných prohlášení a prohlášení, které jsou v Příloze č Čestná prohlášení dle tohoto článku musí být opatřena podpisovou doložkou v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeným v obchodním či jiném rejstříku a tyto údaje budou doplněny otiskem razítka, pokud je používáno. 9. OSTATNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY 9.1. Uchazeč se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této veřejné zakázky v tajnosti a zjištěné údaje nezveřejňovat ve vztahu ke třetím osobám Vybraný uchazeč je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k veřejné zakázce plnili také subdodavatelé podílející se na zakázce Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu Podáním nabídky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel může poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejnit na svém profilu zadavatele (SOFTENDER.CZ) veškerou dokumentaci související s touto veřejnou zakázkou. 11

12 9.5. Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací včetně všech příloh k této veřejné zakázce a že je mu jejich znění srozumitelné a jasné Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem (např. změna právní formy uchazeče, apod.), je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, bude postupováno dle 58 zákona Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce u třetích osob Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v 84 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen po dokončení díla předložit zadavateli seznam subdodavatelů podle 147a odst. 4 a 5 zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, nebo b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok Dodavatel je povinen předložit seznam subdodavatelů podle předchozího nejpozději do: a) 60 dnů od splnění smlouvy nebo b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. srpna 2013 v hodin V případě osobního doručení nabídky je místem pro podání nabídek: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor veřejných zakázek (Milan Řehoř DiS., Ing. Eva Hájková, Ing. Stanislav Jelínek) Na Spravedlnosti Pardubice, kde lze nabídku předat v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. do konce lhůty pro podání nabídek dle předchozího bodu V případě doručení nabídky poštou, kurýrní službou, apod. se za místo pro podání nabídky považuje podatelna zadavatele na téže adrese a za termín podání nabídky se považuje datum a čas převzetí zásilky touto podatelnou Všechny podané nabídky budou při obdržení opatřeny na obálce datem a hodinou přijetí a pořadovým číslem, pod kterým budou zapsány do seznamu podaných nabídek pro tuto VZ. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou do tohoto 12

13 seznamu zapsány, nebudou v souladu s 71 odst. 6 otevírány a budou pouze uloženy k dokumentaci zakázky Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení nabídky zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem Upozornění: Doručené poštovní zásilky pro KŘP Pak jsou přebírány na příslušné poště v pracovní den cca v 8:00 hodin. Pro včasné podání nabídky prostřednictvím pošty zadavatel doporučuje její doručení nejpozději v předcházející pracovní den před posledním dnem lhůty pro podání nabídek. 11. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27. srpna 2013 ihned po skončení lhůty pro podání nabídek v budově Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice, v zasedací místnosti Sraz účastníků, kteří se chtějí účastnit otevírání obálek s nabídkami, je v den otevírání obálek dle předchozího bodu v 9.55 hodin na výše uvedené adrese, u recepce ve vstupní hale Zadavatel je oprávněn ze závažných důvodů termín otevírání obálek s nabídkami změnit. O takové změně budou uchazeči písemně informování ve lhůtě alespoň 5 pracovních dní předem Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel umožní při otevírání obálek s nabídkami přítomnost pouze jednomu zástupci uchazeče. Zástupci uchazečů stvrdí svou účast při otevírání obálek podpisem v listině přítomných uchazečů Ze zasedání komise pro otevírání obálek je zakázáno pořizovat jakýkoliv audiovizuální záznam. Zástupce uchazeče, který tento zákaz nebude respektovat, bude z jednání komise vyloučen Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá; v důsledku toho se nekoná otevírání obálek s nabídkami. 12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena díla včetně DPH V případě, že dva či více uchazečů, se kterými může zadavatel uzavřít smlouvu dle 82 zákona, předloží naprosto stejnou nabídkovou cenu, určí pořadí jejich nabídek zadavatel losem. 13. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ Zadávací dokumentace je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele na webové adrese DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti o dodatečné informace. 13

14 Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti o dodatečné informace, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ BEZ PŘEDCHOZÍ ŽÁDOSTI Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti Provede-li zadavatel úpravy zadávacích podmínek, je povinen současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to podle povahy provedené úpravy. V případě takové změny zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek. 14. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Délka zadávací lhůty činí 90 dnů. Zadávací lhůta neběží, jsou-li splněny okolnosti dle 43 odst. 4 nebo odst. 5 zákona. 15. SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Návrh Smlouvy o dílo (9 stran) Příloha č. 2 Specifikace dodávky a souvisejících montáží (18 stran) Příloha č. 3 Specifikace vozidla Mercedes-Benz Sprinter, určeného k vestavbě (1 strana) Příloha č. 4 Specifikace soupravy mobilních vah, určených k vestavbě (1 strana) Příloha č. 5 Vzory čestných prohlášení a prohlášení (4 strany) Schvaluji zadávací dokumentaci včetně příloh k čj. KRPE-62384/ČJ VZ. Dne: 1. srpna 2013 Za zadavatele:..... plk. Mgr. Radek Malíř ředitel 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. KRPZ-35352-14/CJ-2015-1500VZ-STA Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Dolní Žleb" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Část 1 ZD pokyny pro zpracování nabídky Zadavatel: Město Kosmonosy Adresa: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy Zastoupený: Ing. Jiřím Müllerem, starostou IČO: 00508870 Kód NUTS: CZ0207 Kód

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/26 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje dotovaný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 k č.j. KRPE-32270-3/ČJ-2012-1700NE-VZ Počet listů: 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 12 odst. 3 zadávané ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č.

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Evidenční číslo

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO- VINOHRADY Velkopavlovická 25, 628 00 Brno IČ: 44992785-19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-17104-61/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21odst. 1 písm. a) zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 příspěvková organizace 787 01 Šumperk ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č.j.: HSHK 725 82/2014 nábřeţí U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE KOMPOSTÁRNA MAŠŤOV dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 12/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) DIVADLO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Rozšíření svozu bioodpadu ve městě Vimperk zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více