Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul."

Transkript

1 Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, Tábor, IČ: , Č.j.: VST-VZ Tábor, 3. září 2013 Počet stran textu: 12 Přílohy: přílohy zadávací dokumentace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Vás vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), s názvem Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Zadavatel: Název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Sídlo: Kosova 2894, Tábor Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: DIČ: CZ zastoupen: Ing. Milan Míka, ředitel kontaktní osoba: Bohumila Štumfolová, tel

2 2. INFORMACE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Zakázka je definována jako veřejná zakázka na stavební práce malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona a zadávaná v souladu s 18 odst. 5 zákona (tj. s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace). Zadavatel deklaruje, že v zadávacím řízení nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. 3. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky je prodloužení vodovodního řadu z tř. Čsl. armády do Strkovské ulice. Jedná se o 178,6 m vodovodního řadu DN 200 mm. Cílem je zajistit zásobování objektů, které v současné době nejsou zásobovány ze systému městského vodovodu. S ohledem na trasu vedenou ve vozovce silně frekventovaných sil. III/13531 a sil. I/3 se navrhuje technologie bezvýkopového uložení potrubí za pomocí řízených protlaků prováděných po úsecích. Prodloužením řadu vznikne předpoklad pro budoucí propojení předmětného řadu se stávajícím řadem ve Strkovské ulici za tratí ČD. Tím v budoucnu po dokončení celého záměru dojde ke zlepšení tlakových poměrů a zvýšení spolehlivosti zásobování města. Trasa je vedena v oblasti veřejného uličního profilu. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci pro provádění a výběr dodavatele stavby zpracované projekční kanceláří DOUŠA Projektová a inženýrská kancelář, Luční 335, Tábor, IČ: , které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též ZD ). Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: - prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před zahájením prací; - vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO, pokud bude jeho vytvoření pro realizaci stavby nezbytné; - vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného stavu v listinné podobě a 1x v podobě elektronické; - fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů; - provedení kontrolních a průkazních zkoušek; - dodržení veškerých podmínek vydaného stavebního povolení; - zajištění veškerých dokladů, zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN; - zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby; - zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky do okolních nemovitostí; - zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi. 2

3 Uchazeč si vlastními silami a na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či povolení: - povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací; - přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště; - případné pronájmy pozemků; - min. jeden týden před zahájením stavby oznámí jeho záměr vlastníkům pozemků stavbou dotčených; - dílenské a výrobní výkresy; - přechodné dopravní značení a dopravní opatření; - dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště; - platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání; - vytýčení podzemních sítí v prostoru staveniště; - geodetickou činnost. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří DOUŠA Projektová a inženýrská kancelář, která je součástí zadávacích podmínek a odsouhlasená zadavatelem. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána uchazečem zadavateli při předání a převzetí díla ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě. Bez splnění této povinnosti nebude dílo převzato. Uchazeč je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele. Uchazeč se zavazuje přizpůsobit postup prací požadavkům zadavatele z hlediska finančních a časových potřeb. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV: stavební práce stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dobu realizace veřejné zakázky předpokládá zadavatel - max. v délce 1 měsíce. Předpoklad zahájení prací resp. předání staveniště Předání dokončené stavby - nejpozději listopad Místem plnění je k.ú. Planá nad Lužnicí, ulice ČSLA od zdravotního střediska směrem k ulici Strkovské. 3

4 5. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentaci veřejné zakázky tvoří tato výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace a její přílohy: 1) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná projekční kanceláří DOUŠA Projektová a inženýrská kancelář 2) Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr / výkaz výměr. 3) Příloha č. 3 - Závazný návrh smlouvy o dílo. 4) Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - vzor. 5) Příloha č. 5 - Seznam subdodavatelů - vzor. Kompletní zadávací dokumentace je osloveným dodavatelům a ostatním zájemcům - dodavatelům zpřístupněna po bezplatné registraci na PROFILU ZADAVATELE na adrese uvedené v Seznamu profilů zadavatelů ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen ( profil zadavatele ). 6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE 1) Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v rozsahu přílohy č. 4 ZD část Základní kvalifikační předpoklady. 2) Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů - předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán (prostá kopie, výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídek dle této výzvy); - předložením dokladu o oprávnění k podnikání (prostá kopie) podle zvláštních právních předpisů v rozsahu živnostenského oprávnění - provádění staveb, jejich změn a odstraňování, - výkon zeměměřičských činností; - předložením osvědčení prokazující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, tj. osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství případně osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby (prostá kopie), - prohlášení uchazeče o vzájemném poměru uchazeče a osoby odborně způsobilé podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Prohlášení uchazeče je součástí přílohy č. 4 ZD část Profesní kvalifikační předpoklady. 3) Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů - předložením seznamu min. 2 významných stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem v posledních pěti letech a to: 4

5 - min. dvě stavby vodohospodářského charakteru v hodnotě celkových investičních nákladů ve výši min. 1 mil. Kč bez DPH za každou stavbu, kde byly použity bezvýkopové pokládky vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. - předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací, přičemž uchazeč doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci hlavního stavbyvedoucího a to min. v tomto rozsahu: - min. 5-ti letá odborná praxe při realizaci stavebních prací obdobného charakteru s vedením minimálně dvou již realizovaných obdobných staveb; - min. dosažené středoškolské vzdělání stavebního charakteru. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží formou čestného prohlášení. Čestné prohlášení je součástí přílohy č. 4 ZD část Technické kvalifikační předpoklady. 4) Uchazeč prokáže splnění ekonomických a finančních předpokladů předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení je součástí přílohy č. 4 ZD. 5) Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace uvedené v článku 6 této výzvy (profesní kvalifikační předpoklady, ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění profesního kvalifikačního předpokladu, a to předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán. 6) Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (viz 125 až 132 zákona), který nahrazuje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu a profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu zapsaných údajů (prostá kopie, výpis nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky). 7) Prokázání kvalifikace certifikátem Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona a údaje v něm jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky. Tento certifikát prokazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. 8) Společná nabídka více dodavatelů Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán v plném rozsahu. Splnění ostatní kvalifikace, tj. prokázání ekonomické a 5

6 finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (čestné prohlášení) a technické kvalifikační předpoklady musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování [a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)] a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a ového spojení. 7. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1) Smluvní (obchodní) podmínky zadavatele jsou uvedeny ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo (dále jen vzorová smlouva ), který tvoří přílohu č. 3 ZD. 2) Uchazeč může pro zpracování nabídky použít vzorovou smlouvu, přičemž je povinen doplnit své identifikační údaje v záhlaví vzorové smlouvy a nevyplněné údaje vzorové smlouvy. Uchazeč není povinen použít vzorovou smlouvu, avšak musí do svého návrhu smlouvy zapracovat veškeré smluvní podmínky požadované zadavatelem ve vzorové smlouvě a případné další smluvní podmínky uchazeče, které uchazeč bude požadovat zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky, přičemž tyto nesmí být v rozporu se smluvními podmínkami zadavatele uvedenými ve vzorové smlouvě a pro zadavatele musí být jednoznačně výhodnější. 3) Obchodní podmínky (tj. zejména platební, záruční a sankční podmínky) uvedené ve vzorové smlouvě jsou minimálními podmínkami požadovanými zadavatelem a uchazeč je oprávněn nabízet pouze pro zadavatele výhodnější podmínky (např. delší splatnost faktur, delší záruční dobu, vyšší smluvní pokuty apod.). 8. TECHNICKÉ PODMÍNKY, SPECIFIKACE A UŽIVATELSKÉ STANDARDY 1) Technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy jsou stanoveny v projektové dokumentaci, která je přílohou ZD. Je nutno respektovat ustanovení příslušných EN ČSN nebo jejich částí, které byly oprávněným orgánem prohlášeny za závazné. Veškeré prvky a součásti díla (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2) Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí zejména zákonem č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a platnými normami pro celý rozsah předmětu plnění. 3) Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými zákony a vyhláškami souvisejícími s výstavbou, technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Pro organizaci výstavby bude dodržena zásada regulace stavební činnosti s ohledem na minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 6

7 4) Celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a smluvními podmínkami. 5) Pokud je v zadávací dokumentaci uvedeno specifické označení výrobků nebo služeb, jedná se o popisné určení výrobku nebo služby s tím, že zadavatel umožňuje kvalitativně a technicky obdobná řešení. 9. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1) Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Nabídková cena musí být zpracována v cenové úrovni k datu předání díla. 2) Nabídková cena musí být zpracována po položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsaženého v této zadávací dokumentaci ve smyslu technických specifikací a technických a uživatelských standardů stavby. Úplně oceněný výkaz výměr musí být součástí nabídky. 3) Nabídková cena musí být stanovena v Kč bez DPH s uvedením sazby daně v %. 4) Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění zadávacími podmínkami specifikovaného předmětu veřejné zakázky. 5) V případě víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s obchodními podmínkami. 6) Nabídková cena bude obsahovat veškeré účelné náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 7) Nabídková cena musí zahrnovat náklady na realizaci vlastní stavby - včetně zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodu, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného dokončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zajištění materiálu a dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění a bankovní garance, daně a cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných a normami, případně vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, tlakové zkoušky, zaškolení obsluhy, zkušební provoz a jakékoli další výdaje, potřebné pro realizaci zakázky (pořízení dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby). 8) Zadavatel požaduje, aby uchazeč při zpracování položkového rozpočtu (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), tj. při oceňování slepého výkazu výměr, který obdržel jako součást zadávací dokumentace, dodržel strukturu výkazu výměr a členění na jednotlivé části dodávky a doprovodné práce stavebního charakteru, ocenil bez výjimek veškeré položky a dodržel obsahovou náplň výkazu výměr. 9) Zadavatel požaduje, aby uchazeč, pokud zjistí nesoulad mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace (tj. zejména zjistí, že ve výkazu výměr chybí položky, které by zde měly být uvedeny s ohledem na předmět veřejné zakázky uvedený v projektové dokumentaci), požádal o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Pokud zadavatel na základě žádosti uchazečů nebo z vlastního podnětu upřesní obsah výkazu výměr (např. formou doplnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek 7

8 výkazu výměr apod.), je uchazeč povinen tuto změnu oznámenou ve lhůtě a způsobem stanoveným v čl. 14 této výzvy zahrnout do svých položkových rozpočtů. Taková změna se nepovažuje za porušení podmínek výběrového řízení. 10) Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo. 11) Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění zakázky dle výkazů výměr a technických specifikací a technických a uživatelských standardů obsažených v zadávací dokumentaci. Vzorce obsažené v elektronické podobě výkazu výměr nemusí být správně nastaveny a uchazeč je povinen je upravit tak, aby stanovení nabídkové ceny splňovalo zadávací podmínky. Uchazeč nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu svého nepřesného, nebo neúplného ocenění výkazu výměr, pokud jsou tyto důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění výkazu výměr uchazečem. 10. PODÁNÍ NABÍDEK 1) Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem zejména ve smyslu ustanovení 4 a 5 vyhlášky č. 9/2011 Sb. (tj. zejména poskytování zadávací dokumentace a dodatečných informací, podávaní a otevírání obálek) probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na: Podmínkou podání nabídky prostřednictvím systému E-ZAK je bezplatná registrace dodavatele v systému, kterou lze provést na V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje nebo technického nastavení dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, prosím, paní Bohumilu Štumfolovou, VST s.r.o., tel.: , nebo Test nastavení internetového prohlížeče a test podání nabídky je k dispozici na index.html. 2) Nabídky mohou být podány pouze elektronicky pomocí certifikovaného nástroje E-ZAK přes webovou stránku Podání nabídek v listinné podobě není přípustné. 3) Lhůta pro podání nabídek je stanovena do do 09:00 hod. 4) Otevírání nabídek se uskuteční dne od 9:10 hodin na adrese zadavatele VST s.r.o., Kosova 2894, Tábor. S ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek pouze v elektronické podobě, otevírání nabídek se koná bez přítomnosti uchazečů. 8

9 Zadavatel zpřístupní uchazečům protokol o otevírání obálek bezodkladně elektronickými prostředky pomocí certifikovaného nástroje E-ZAK. 5) Způsob podávání a podepisování nabídek V případě, že nabídku podává: statutární zástupce (dle údajů zapsaných v obchodním rejstříku) - u odeslané nabídky je připojen jeho uznávaný elektronický podpis / podpisy (jednotlivé dokumenty nabídky mohou být jím v listinné podobě podepsány, případně k dokumentům je připojen opět uznávaný elektronický podpis / podpisy statutárních zástupců); jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče (např. na základě plné moci) - u odeslané nabídky je připojen její uznávaný elektronický podpis / podpisy a skutečnost, že se jedná o osobu oprávněnou jednat za uchazeče bude uvedena v čestném prohlášení (příloha č. 4 ZD část Čestné prohlášení osoby oprávněné ); jiná osoba neoprávněná jednat za uchazeče v předmětném výběrovém řízení - u odeslané nabídky je připojen její uznávaný elektronický podpis, - jednotlivé dokumenty nabídky (součásti nabídky) - tj. čestné prohlášení, seznam subdodavatelů a návrh smlouvy o dílo musí být v listinné podobě podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a následně v naskenované podobě vloženy do nabídky NEBO - k jednotlivým dokumentům nabídky (součásti nabídky) - tj. k v listinné podobě nepodepsanému čestnému prohlášení, seznamu subdodavatelů a návrhu smlouvy o dílo musí být připojen uznávaný elektronický podpis / podpisy osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Shrnutí: Čestné prohlášení, seznam subdodavatelů a návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou či osobami oprávněnými jednat jménem či za uchazeče. Dokumenty musí být podepsány buď v listinné podobě a následně naskenovány, nebo naskenované dokumenty (resp. celá elektronická nabídka) musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem / podpisy osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. Pozn.: Uznávaný elektronický podpis je zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb; aktuální seznam naleznete na stránkách Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu v elektronickém nástroji E-ZAK. 11. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 1) Nabídky budou podány prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK přes webovou stránku 2) Podává-li dodavatel nabídku elektronickými prostředky, musí být datová zpráva (soubor) opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Způsob podávání a podepisování nabídek je uveden v čl. 10 odst. 5 této výzvy. 9

10 3) Zadavatel doporučuje zájemcům z důvodu předejití technickým problémům při otevírání nabídek vkládat do systému E-ZAK nabídky ve formátech pdf, jpg nebo doc/docx (textové části nabídky), případně xls/xlsx (rozpočet díla). 4) Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Veškeré cizojazyčné doklady a texty musí být opatřeny překladem do českého jazyka. 5) Varianty nabídek zadavatel nepřipouští. 6) Veškeré doklady musí být naskenovány kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů zadavatel doporučuje očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou. 7) Součástí nabídky musí být: a) doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace; b) návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy o dílo uchazeč též předloží v samostatném souboru ve formátu kompatibilním s MS Word; c) oceněný výkaz výměr (viz příloha č. 2 ZD), který uchazeč předloží též v samostatném souboru ve formátu kompatibilním s MS Excel; d) písemné prohlášení, zda uchazeč má nebo nemá v úmyslu zadat část plnění zakázky jednomu či více subdodavatelům, včetně identifikačních údajů subdodavatelů s vymezením přesného popisu jednotlivých částí plnění - vzor prohlášení tvoří přílohu č. 5 ZD; e) prohlášení uchazeče, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. - vzor prohlášení je součástí přílohy č. 4 ZD část Prohlášení o zakázané dohodě ; f) uchazeč v nabídce předloží vlastní harmonogram postupu stavebních prací vypracovaný v týdnech, který bude respektovat zadavatelem stanovené předpokládané hraniční termíny plnění a vlastní zpracované zásady organizace výstavby (technologického postupu, harmonogramu postupu prací, optimálního nasazení mechanizmů, situace zařízení staveniště dopravních tras vč. schématu dopravních opatření) respektující veškeré projektem stanovené požadavky na ochranu životního prostředí a zadavatelem stanovenou dobu realizace a termín předání dokončené stavby (údaje uvedené v čl. 4 této výzvy); g) případně další dokumenty (identifikace subdodavatelů, doklady prokazující závazkový vztah v případě, že nabídku podává více dodavatelů společně apod.). 12. HODNOCENÍ NABÍDEK Zadavatel stanovil jako jediné hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka uchazeče, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídku a neuzavřít smlouvu o dílo v případě, kdy uchazeč předloží nepřiměřeně nízkou nabídkovou cenu, neodpovídající požadavkům na řádné plnění zakázky. 10

11 13. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Staveniště je volně přístupné a jeho umístění vyplývá z projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Na základě uvedeného nebude prohlídka místa plnění zadavatelem organizována. 14. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na základě žádosti zaslané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám odešle všem známým zájemcům a uveřejní na profilu zadavatele do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. 15. SOUČINNOST K UZAVŘENÍ SMLOUVY Zadavatel v rámci součinnosti k uzavření smlouvy požaduje, aby uchazeč před uzavřením smlouvy předložil zadavateli v listinné podobě originál nebo ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo potvrzení o pojištění (pojistný certifikát) dokládající pojištění uchazeče o obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši min. 2,0 mil. Kč. V případě, že uchazeč tento požadavek zadavatele nesplní, bude to považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy a zadavatel může vyzvat k součinnosti k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil na dalším v pořadí. 16. INFORMACE UCHAZEČŮM Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče z výběrového řízení uveřejněním na PROFILU ZADAVATELE. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na PROFILU ZADAVATELE. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 17. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje do OSTATNÍ PODMÍNKY 1) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění a doplnění zadávacích podmínek. 2) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a nevracet podané nabídky. 11

12 3) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv i bez udání důvodu zrušit. 4) Nabídky, které nebudou splňovat zadávací podmínky stanovené v této výzvě a v zadávací dokumentaci, mohou být z výběrového řízení vyřazeny a zadavatel si vyhrazuje právo tyto nabídky nehodnotit. 5) Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Případná žádost bude dotčenému uchazeči zaslána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Ing. Milan Míka ředitel společnosti 12

Parkány - kopané sondy

Parkány - kopané sondy Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-12/03-2015 Tábor, 21. srpna 2015 Počet stran textu: 10 Přílohy: přílohy ZD VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky

1 Vymezení předmětu veřejné zakázky Zadavatel: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KRAJE Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70932581 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem: Běžná údržba komunikací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

"Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní"

Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako podlimitní zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

II/117 Mirošov Strašice etapa I. B. a II. Zadávací dokumentace

II/117 Mirošov Strašice etapa I. B. a II. Zadávací dokumentace č.j. 5270/14/SÚSPK-P Zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Dolní Žleb" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M Ě S T O B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva číslo 06/2012 Pro výběr zhotovitele stavby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., - veřejná zakázka malého rozsahu na

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 52201/2013 č. j.: MUCL/81061/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon: 495 540 211 Fax: 495 533 973 E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz IČ: 708 89 546 DIČ: CZ70889546 ROZDĚLOVNÍK Váš

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Modernizace bytových jader a výměna stoupaček

Více

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA ZUBŘÍ III Pro zadávací řízení organizované v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

UPOL Teoretické ústavy LF UP v Olomouci úpravy 5 sekcí

UPOL Teoretické ústavy LF UP v Olomouci úpravy 5 sekcí Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů UPOL

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Textová část Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.7 PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na zakázku: Stravenky a poukázky

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) SKTS 3/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: MŠ Kytička realizace úspor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí. Přírodě blízká zahrada

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c-M1 /SM-M-01/

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c-M1 /SM-M-01/ Zadavatel: Obec Smilovice Smilovice 13 739 55 Smilovice u Třince Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c-M1 /SM-M-01/ 1 Obsah

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

pravomocného územního rozhodnutí těchto

pravomocného územního rozhodnutí těchto Oznámení o zahájení zadávacího řízení Domov pro seniory Chotěboř zadávané jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH Č.J.: 01177/2015 VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

Splašková kanalizace Písečná I. etapa

Splašková kanalizace Písečná I. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v otevřeném řízení dle Pravidel České republiky Ministerstva zemědělství, č.j. 144690/2012-MZE-15131 pro poskytování

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/3191 Javornice - Blatiny

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/3191 Javornice - Blatiny Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO- VINOHRADY Velkopavlovická 25, 628 00 Brno IČ: 44992785-19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. KRPZ-35352-14/CJ-2015-1500VZ-STA Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

OZNÁMENÍ/VÝZVA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

OZNÁMENÍ/VÝZVA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA OZNÁMENÍ/VÝZVA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKTU PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA NÁZEV ZAKÁZKY: DRUH ZAKÁZKY: ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ: DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Modernizace farmy Řenče

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/32749 Chomutice - Domoslavice.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. III/32749 Chomutice - Domoslavice. Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Cyklostezka Sudkov Dolní Studénky Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku (dále jen VZ ) Čl. I Identifikační údaje zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 IČ: 71214011

Více

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace Výzva k předložení nabídky a zadávací dokumentace 1. Úvod a název zakázky: Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66 Z důvodu přípravy realizace projektu Projektová dokumentace Řenče obytná zóna Z66

Více