Úspora energií pro ZŠ Zubří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úspora energií pro ZŠ Zubří"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Úspora energií pro ZŠ Zubří I. Identifikační údaje o zadavateli a kontaktní místa Subjekt: Město Zubří Sídlo: U Domoviny 234, Zubří Právní forma: obec, kód právní formy 801 Identifikační číslo: Daňové identifikační číslo: CZ Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Rožnov p. Radh. Číslo účtu: /0100 Zástupce: Jiří Randus, starosta města Telefon: Kontaktní osoba: Ing. Aleš Kubják Telefon: Zástupce zadavatele v zadávacím řízení Zadavatel ustanovil pro tuto veřejnou zakázku svého zástupce dle ustanovení 151 zákona, kterému budou uchazeči směřovat veškerou komunikaci v souvislosti se zadávacím řízením (žádosti o zadávací dokumentaci, dodatečné dotazy apod.) Příloha č. 1 kopie plné moci. Zástupcem zadavatele v zadávacím řízení je: Subjekt: IWWAL consulting, s.r.o. Sídlo: Kostelany 161, , Kroměříž Jednatel: Mgr. Jaroslav Fránek Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Kolouchová Telefon: Adresa pro doručování: IWWAL consulting, s.r.o., Hulínská 1799, Kroměříž Zástupce zadavatele splňuje požadavek nepodjatosti dle ustanovení 74 odst. 7 zákona. Pokud není v zadávacích podmínkách výslovně uvedeno jinak, zasílá uchazeč všechna podání, která v tomto řízení učiní (včetně námitek podaných dle 110 zákona) v listinné podobě na kontaktní adresu zástupce zadavatele: IWWAL consulting, s.r.o., Hulínská 1799, Kroměříž. V případě, že uchazeč bude podávat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele dle 113 zákona, doručí tento návrh přímo zadavateli, kopii zašle na kontaktní adresu zástupce zadavatele. II. Obecná ustanovení Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně platných norem. 1

2 III. Vymezení předmětu zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací ve formě zateplení obvodových stěn, a výměna některých výplní otvorů v souladu s projektovou dokumentací k provádění stavby (dále jen DPS a zadávací dokumentací. Zakázka bude dodavatelem zabezpečena v celém rozsahu. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle DPS. Dílem se dále rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací k provádění stavby, která je přílohou této zadávací dokumentace, položkovým rozpočtem v členění položek a s výměrami dle dokumentace stavby výkaz výměr. K záměru byl vypracován energetický audit (dále jen EA ), který definuje úsporná opatření, která budou v rámci zakázky realizována. Na základě těchto opatření byla vytvořena PD, která bude podkladem při plnění veřejné zakázky. Opatření daná EA budou plně respektována a splněna. Dílo bude provedeno v souladu s ustanovením čl. 2 vnitřního předpisu Města Zubří č. 002/2013 Obchodních podmínek města Zubří pro stavební práce smlouvy o dílo (dále jen OPSt ). Součástí předmětu zakázky je, kromě výše uvedeného a kromě činností, poplatků a opatření uvedených v čl. 4 odst. (2) OPSt, také: - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, - zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury, - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, - obstarání/dodávka zboží, materiálů a zařízení, - provedení přejímky stavby, - vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle staveb. zákona č. 183/2006 Sb., platném znění, a prováděcích předpisů a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla, - odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Pokud náklady na výše uvedené součástí předmětu zakázky a náklady uvedené v čl. 4 odst. (2) OPSt nejsou uvedeny samostatně v položkovém rozpočtu, zahrne je uchazeč do položky vedlejší, případně ostatní náklady. Pokud ze strany uchazeče dojde k neocenění či vynechání některé položky nebo nákladu, uhradí ji uchazeč. Klasifikace předmětu zakázky: CPV kód: Stavební úpravy školních budov Stavební práce Rekonstrukce budov Okna, dveře a související položky Zadavatel upozorňuje, že projekt je spolufinancován z fondů EU, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu životního prostředí. Informace a údaje obsažené v jednotlivých částech Zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito požadavky je uchazeč povinen se při zpracování své nabídky řídit. V případě, že uchazeč nemá jistotu ve stanovení základních technických nebo obsahových podmínek, je povinen si vyjasnit veškerá sporná místa, a to formou písemné žádosti o dodatečné informace. 2

3 IV. Poskytování zadávací dokumentace a náklady na pořízení zadávací dokumentace Dodavatelé mohou písemně žádat dle 48 zákona o zadávací dokumentaci u zástupce zadavatele na výše uvedených kontaktech. Zadávací dokumentace se všemi přílohami (dodatečné informace, změna zadávacích podmínek atd.) bude vložena na profilu zadavatele: Úhrada nákladů na pořízení zadávací dokumentace Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů na pořízení zadávací dokumentace. Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný dodavatel. Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí dodavatel v souvislosti s návštěvami a zkoumáním místa plnění nebo jiných aspektů zadávacího řízení. V. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění dle 49 zákona Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám Dodavatel může žádat o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle ustanovení 49 odst. 1 zákona, tedy písemně nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel bude poskytovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s ustanovením 49 zákona. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace se zadavatelem, či zástupcem zadavatele vedena pouze písemnou formou. Jakýkoliv další způsob (např. osobní jednání, osobní konzultace apod.) může být důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Dle ustanovení 49 odst. 3 zákona zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, též způsobem, jakým poskytl přístup k zadávací dokumentaci, který umožňuje dálkový přístup. Dodatečné informace budou tedy zveřejněny na profilu zadavatele zde: Zadavatel doporučuje uchazečům, aby pravidelně sledovali výše uvedený odkaz a před podáním nabídky si zkontrolovali, zda zapracovali do nabídky všechny dodatečné informace. Zadavatel stanoví, že poskytování dodatečných informací bude realizovat prostřednictvím zástupce zadavatele. Pro tento účel je uchazeč povinen poskytnout zástupci zadavatele alespoň 1 kontaktní , na který zástupce zadavatele odešle případně dodatečné informace. Za správnost a funkčnost poskytnutých ů nese plnou odpovědnost uchazeč. Pokud uchazeč neposkytne alespoň jeden kontaktní ani na výzvu zástupce zadavatele, odešle zástupce zadavatele uchazeči dodatečné informace v listinné podobě. ová adresa pro zasílání kontaktních ů: Prohlídka místa plnění Osobní prohlídka místa se koná se srazem účastníků v 9:00 na adrese Základní škola Zubří, okres Vsetín, Hlavní 70, ZUBŘÍ. Čekací doba je 15 min. Zástupce uchazeče nemusí doložit plnou mocí za jakého uchazeče se účastní prohlídky místa plnění, ale na místě vyplní a podepíše presenční listinu. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem plnění a s jeho technickými a provozními parametry. 3

4 VI. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro akci Úspora energií pro ZŠ Zubří je ,- Kč bez DPH. Rezerva ve výši 5 % z celkové ceny díla. Výše rezervy bude v nabídce uvedena. Rezerva nebude uvedena jako součást celkové ceny díla ani v rozpočtu, v krycím listu a návrhu smlouvy o dílo. Uchazeč uvede 5% rezervu odděleně od celkové ceny díla. VII. Doba a místo plnění zakázky Předpokládané datum zahájení: 06/2013 Předpokládané datum ukončení: 08/2013 Místo plnění: Základní škola Zubří, okres Vsetín, Hlavní 70, ZUBŘÍ VIII. Podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny Výši nabídkové ceny lze překročit pouze z důvodů uvedených v ustanovení čl. 4 odst. (4) OPSt. IX. Obchodní a platební podmínky Uchazeč předloží návrh smlouvy o dílo v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s vnitřním předpisem Města Zubří č. 002/2013 Obchodní podmínky města Zubří pro stavební práce smlouvy o dílo (příloha č. 7). Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny dle vnitřního předpisu Města Zubří č. 002/2013 Obchodní podmínky města Zubří pro stavební práce smlouvy o dílo (příloha č. 7). V návrhu smlouvy bude obsažena podmínka, že: - zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z OPŽP (tj. pokud nebude uzavřena Smlouva se SFŽP o poskytnutí podpory). - dodavatel je povinen na žádost zadavatele nebo příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2. Písm. e) zák. č. 320/2001 Sb.). - technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Přílohy smlouvy: 1. Zadávací dokumentace ze dne Projektová dokumentace k provádění stavby 3. Kopie nabídky dodavatele ze dne Oceněný výkaz výměr, podepsaný oprávněnou osobou 5. Finanční a časový harmonogram provedení díla Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče o veřejné zakázce. Originál či úředně ověřené kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka uchazeče je v takovém případě neúplná a zadavatel ji vyloučí z dalšího posuzování pro nesplnění zadávacích podmínek. Upozornění: Po ukončení soutěže jsou změny v návrhu ze strany uchazeče nepřípustné. Zadavatel je však oprávněn o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo změnu, dle zákona o veřejných zakázkách. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani zadavatel ani dodavatel (např. prodloužení zadávacího řízení z důvodů námitek nebo řízení před ÚOHS) dojde k situaci, že předpokládaný termín plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet, posunuje se termín zahájení plnění o dobu, po kterou 4

5 trvá překážka, pro kterou nelze plnění zahájit. X. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude zpracována jako celková cena veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací, DPS a výkazem výměr. Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude uvedena v členění: Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) Samostatně uvedené DPH (uvedené v % i v CZK) Nabídková cena včetně DPH Nabídkovou cenu v této skladbě uvede dodavatel v Krycím listu (příloha č. 2) a současně tento údaj zapracuje do návrhu smlouvy o dílo. Nabídková cena za celý předmět veřejné zakázky musí akceptovat zadané parametry. Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na kvalitu projektu a cenu nabídky. Nabídková cena musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky. Součástí sjednané ceny jsou tedy veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používaní zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. Dodavatel uvede samostatně v Krycím listu a návrhu smlouvy o dílo rezervu ve výši 5% z celkové ceny veřejné zakázky. Tato rezerva není nárokovou částí a není součástí celkové ceny díla. Rezerva (ve výši 5% z celkové ceny díla) bez daně z přidané hodnoty (DPH) Samostatně uvedené DPH (uvedené v % i v CZK) Rezerva (ve výši 5% z celkové ceny díla) včetně DPH XI. Požadavky na kvalifikaci a způsob prokázání kvalifikace Uchazeč prokazuje kvalifikaci plně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, a to ve lhůtě pro podání nabídek dle ustanovení 52 odst. 1 zákona. Uchazeč je povinen splnit následující kvalifikační předpoklady: Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1. písm. a) až k). Profesní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona a) kopii výpisu z OR, pokud je v něm uchazeč zapsán či z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. b) kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména kopii dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci, 5

6 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle ustanovení 50 odst. 1 písm. c) zákona. Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží: a) Seznam alespoň 3 stavebních prací (obdobného charakteru zateplení budov) poskytnutých dodavatelem v posledních 5 letech v minimální hodnotě každé jednotlivé poskytnuté stavební práce ,- Kč bez DPH a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Způsob prokázání kvalifikace Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rozsahu a formou dle zadávacích podmínek, a to plně v souladu s ustanovením 62 odst. 3 zákona, tedy dodavatel k prokázání výše uvedených kvalifikačních předpokladů předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel požadované kvalifikační předpoklady splňuje. Čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu jinou osobou na základě plné moci, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. Pravost a stáří dokladů prokáže uchazeč dle ustanovení 57 zákona. XII. Seznam subdodavatelů dle ustanovení 44 odst. 6 V nabídce uchazeč uvede, zda a jakou část zakázky má v úmyslu zadat jinému subdodavateli. Seznam subdodavatelů bude obsahovat minimálně název, sídlo, IČ subdodavatele, specifikovanou část plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli. Nebude-li uchazeč plnit kteroukoliv část subdodavatelsky, v nabídce uchazeč uvede BEZ SUBDODAVATELŮ. Zadavatel si vyhrazuje, že níže uvedená část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem (výkaz výměr-rekapitulace): Díl 0062: Úpravy povrchů vnější XIII. Lhůta a místo pro podání nabídek a jejich forma Lhůta pro doručení nabídek končí dne v 9:00 hod. Nabídka musí být doručena na adresu sídla zadavatele, tj. Město Zubří, U Domoviny 234, Zubří. Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek vždy v pracovních dnech v době mezi 8:00 14:00 hod. Poslední den lhůty budou nabídky přijímány do 9:00 hodin Uchazeč podá nabídku v souladu s ustanovením 69 zákona. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 6

7 Forma zpracování nabídky Nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen dodat písemně 1x v tištěném originále (označeném ORIGINÁL ) a 1x tištěné kopii (označené KOPIE ) v souladu se zadávacími podmínkami, a to v českém jazyce ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Každý výtisk nabídky bude svázán nebo jinak zabezpečen proti manipulaci s jednotlivými listy do jednoho svazku včetně všech příloh. V případě rozporů mezi originálem a kopií jednotlivých výtisků se považuje za rozhodný text originálního vyhotovení příslušného svazku. Veškeré položky a ostatní finanční údaje budou uvedeny v korunách českých (CZK). Jakékoliv přepisy a opravy jsou nepřípustné. Originalita nabídky bude doložena parafou na každé její straně včetně příloh. V případě předložení textu v cizím jazyce bude přiložen úřední překlad těchto dokumentů do českého jazyka (s výjimkou případných propagačních materiálů). Nabídka bude předložena také v elektronické podobě (na CD-ROM ve formátu kompatibilním s MS Word, MS Excel nebo PDF). V případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloženým originálem v písemné formě je rozhodující tištěná forma nabídky. Nabídka, včetně veškerých požadovaných dokladů či prohlášení, bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního. V případě podpisu nabídky osobou pověřenou k tomuto úkonu, doloží uchazeč v nabídce příslušnou úředně ověřenou plnou moc, či jiný platný úředně ověřený pověřovací dokument. Všechny listy nabídky budou v pravém dolním rohu očíslovány souvislou číselnou řadou, počínaje číslem 1 na titulní straně. V nabídce (na Krycím listu) bude uvedeno prohlášení o celkovém počtu stran. Nabídka (originál, kopie a CD) musí být podána v jedné, řádně uzavřené, označené a neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Úspora energií pro ZŠ Zubří a s výzvou NEOTEVÍRAT. Obálka musí obsahovat jméno a adresu uchazeče dle ustanovení 69 odst. 5, na kterou je možno nabídku vrátit či zaslat oznámení dle 71 odst. 6 nebo 7 zákona. Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných práv. Využívá-li dodavatel k doručení nabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese plně riziko včasného a řádného doručení nabídky, včetně neporušitelnosti obálky. Zadavatel stanoví, že nabídky mohou být podávány pouze v písemné formě a nabídku není možné podat elektronicky. XIV. Struktura nabídky Jednotlivé dále uvedené části (kapitoly) nabídky budou od sebe zřetelně odděleny např. barevnými papíry se záložkou. Nabídka bude předložena v následující struktuře: 1. KRYCÍ LIST NABÍDKY -pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč závazně použije přílohu č OBSAH -nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol 3. Originál smlouvy o sdružení (je-li nabídka podána více subjekty) nebo originál smlouvy se subdodavatelem (je-li některý z kvalifikačních předpokladů prokázán prostřednictvím subdodavatele. 7

8 4. Prokázání splnění kvalifikace dodavatele dle čl. XI. Zadávací dokumentace - dodavatel k prokázání výše uvedených kvalifikačních předpokladů předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel požadované kvalifikační předpoklady splňuje. 5. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů Příloha č Souhlas se zveřejněním obsahu smlouvy Příloha č Součástí nabídky musí být rovněž dle ustanovení 68 odst. 3 a) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, b) Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 8. Podepsaný návrh smlouvy o dílo v souladu se zadávací dokumentací včetně všech požadovaných příloh. 9. Seznam subdodavatelů dle čl. XII. Zadávací dokumentace 10. Elektronické zpracování nabídky (na CD-ROM ve formátu kompatibilním s MS Word, MS Excel nebo PDF). V případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloženým originálem v písemné formě je rozhodující tištěná forma nabídky. 11. Ostatní doklady či informace tvořící nabídku XV. Způsob hodnocení nabídek Jediným hodnotícím kritériem je dle ustanovení 78 odst. 1 písm. b) nejnižší nabídková cena (cena bez DPH). Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky (příloha č. 2) a návrhu smlouvy o dílo. Uvedení rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky. Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH. XVI. Zadávací lhůta Zadávací lhůta dle 43 zákona je ustanovena zadavatelem a činí 90 dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. XVII. Práva zadavatele a povinnosti uchazeče Práva zadavatele a) Nabídku nelze považovat za návrh na uzavření smlouvy. b) Dodavateli podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy na provedení dodávky se zadavatelem. c) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné dodavatelem v nabídce. d) Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, pokud uchazečova nabídka nebude odpovídat uvedeným požadavkům nebo bude neúplná. e) Náklady účastníků spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí. f) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. g) Zakázka není členěna na části, proto není možné pouze částečné plnění. Povinnosti uchazeče a) Uchazeč je povinen jakožto budoucí dodavatel umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním zakázky. b) Uchazeč je povinen jakožto budoucí dodavatel uchovat účetní záznamy (účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, účtový rozvrh, inventurní soupisy a záznamy dokladující formu vedení 8

9 účetnictví) po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci, v souladu s pravidly poskytovatele dotace. c) Uchazeč/dodavatel je povinen v rámci realizace zakázky spolupracovat se zaměstnanci zadavatele a konzultovat své návrhy a postupy s osobami, které budou za zadavatele ve smlouvě stanoveny jako kompetentní k této činnosti. XVIII. Otevírání obálek Obálky budou otevírány dne ve 9:01 hod. na adrese Město Zubří, U Domoviny 234, Zubří. Otevírání obálek s nabídkami se mohou kromě zadavatele, zástupců zadavatele a komise pro otevírání obálek zúčastnit rovněž uchazeči, jejichž nabídky byly řádně doručeny do konce lhůty. Tedy jeden pověřený zástupce za uchazeče, který podal nabídku. Pokud se otevírání obálek zúčastní člen statutárního orgánu dodavatele, doloží tuto skutečnost pouze výpisem z obchodního rejstříku dodavatele (případně obdobnou listinou prokazující složení statutárního orgánu dodavatele) a předložením občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti. Občanský průkaz předloží i dodavatel fyzická osoba. Pokud se otevírání obálek zúčastní za dodavatele jiná pověřená osoba, předloží kromě výše uvedených dokladů též plnou moc udělenou osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Výše uvedené doklady budou předloženy v originálu, popř. v úředně ověřené kopii, a nesmějí být (kromě oficiálních průkazů totožnosti) starší 90 kalendářních dnů. Komise pro otevírání obálek ustanovená v souladu se zákonem postupuje v souladu s ustanovením 71 a násl. zákona. Nejprve budou postupně otevřeny obálky všech dodavatelů, kteří podali nabídku ve lhůtě, a to v pořadí v jakém byly doručeny. Po otevření každé obálky komise pro otevírání obálek provede kontrolu úplnosti nabídek dle ustanovení 71 odst. 9 zákona. Po provedení kontroly úplnosti sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje a informace o tom, zda nabídka splňuje požadavky dle ustanovení 71 odst. 9 zákona. XIX. Další práva zadavatele Zadavatel vyloučí dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud: a) Dodavatel nesplní kvalifikaci (neprokáže splnění kvalifikačního předpokladu požadovaným způsobem) za neprokázání kvalifikace se považuje i případ, kdy zadavatel ověřením dodavatelem tvrzených resp. prohlašovaných skutečností zjistí, že se tyto nezakládají na pravdě. b) Nabídka dodavatelem byla shledána jako neúplná a z tohoto důvodu vyřazena, za neúplnost nabídky se považuje jakýkoli rozpor nabídky s požadavky v této dokumentaci. Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: a) Zadavatel požaduje, aby mu dodavatel ohlásil do 14 dnů změny, které nastaly po podání nabídky a které se dotýkají údajů uvedených ve výpisu z obchodního rejstříku (jiné evidence, v níž je dodavatel zapsán). b) Zadavatel nevrací podané nabídky. c) Zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění. d) Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s 77 zákona vyžádat od dodavatele písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny. e) Zadavatel neposkytuje náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů, které dodavatel vynaložil na účast v zadávacím řízení v souladu s 153 zákona. f) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Změna obsahu zadávací dokumentace bude provedena formou požadovanou zákonem. XX. Ostatní Způsob ukončení zadávacího řízení Zadávací řízení může být ukončeno: 9

10 a) Uzavřením smlouvy s vítězným dodavatelem. b) Uzavřením smlouvy s dodavatelem umístěným v dalším pořadí, jestliže nedojde k uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem ( 82 odst. 3 zákona). c) Zrušením zadávacího řízení v souladu s ustanovením 84 zákona. d) Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení a neuzavírat smlouvu s žádným z uchazečů v případě, že mu nebude přidělena dotace k financování veřejné zakázky. Důvěrnost informací Dodavatel je povinen zacházet se všemi informacemi, které mu budou poskytnuty v průběhu zadávacího řízení, jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikované). Dodavatel je povinen zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky. Obchodní názvy jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Předložená nabídka je pro vítězného dodavatele závazná po celou dobu plnění díla. V Zubří, dne Jiří Randus, starosta města Přílohy: 1. Kopie plné moci 2. Krycí list nabídky 3. Projektová dokumentace k provádění stavby 4. Výkaz výměr 5. Čestné prohlášení o pravdivosti údajů 6. Souhlas se zveřejněním obsahu smlouvy 7. Vnitřní předpis Města Zubří č. 002/2013 Obchodní podmínky města Zubří pro stavební práce smlouvy o dílo 8. Energetický audit Tato zadávací dokumentace je v souladu s usnesením Rady města Zubří RM 57/858 ze dne

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Město Zubří. U Domoviny 234, 756 54 Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA ZUBŘÍ III Pro zadávací řízení organizované v zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka a instalace digitální techniky I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 2 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 40278/2013 č. j.: MUCL/28255/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle 28 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

pravomocného územního rozhodnutí těchto

pravomocného územního rozhodnutí těchto Oznámení o zahájení zadávacího řízení Domov pro seniory Chotěboř zadávané jako podlimitní zakázka v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, ke zjednodušenému

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ, pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: Snížení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rekonstrukce stáje pro výkrm krůt

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na zpracovatele projektové dokumentace ke stavbě Stavební úpravy a přístavba pavilonu CH Nemocnice

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí. Přírodě blízká zahrada

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Dolní Žleb" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Zateplení a výměna otvorových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Modernizace bytových jader a výměna stoupaček

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a dle metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a ust. 27 zákona č.

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

"Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní"

Rekonstrukce místní komunikace a inženýrských sítí - ul. Dělnická II., Slunečná, Skalní ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako podlimitní zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 12/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) DIVADLO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem: Běžná údržba komunikací

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel MĚSTO ŽELEZNÝ BROD Nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod, IČ 00262633 zastoupené starostou města Mgr. Františkem Lufinkou veřejný zadavatel DATUM ZVEŘEJNĚNÍ 1.6.2015 EVIDENČNÍ ČÍSLO 08-2015 Výzva k podání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 52201/2013 č. j.: MUCL/81061/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, příspěvková organizace Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov; Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostkou města Bc. Kamilou Bláhovou dle

Více

Novostavba obecní ČOV Budětice Vlkonice

Novostavba obecní ČOV Budětice Vlkonice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZKCE MALÉ HODNOTY Novostavba obecní ČOV Budětice Vlkonice ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO OBDOBÍ 2014

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace, Jana A. Komenského 540, 357 51 Kynšperk nad Ohří ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky.

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení: na služby Vzdělávání v MoroSystems, vyhlášené dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7 Zadavatel: MoroSystems, s.r.o., se sídlem Nová 147/14,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M Ě S T O B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva číslo 06/2012 Pro výběr zhotovitele stavby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., - veřejná zakázka malého rozsahu na

Více