Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávané v souladu s 38 zákona

2 1. Informace o zadavateli Název veřejné zakázky / projekt Typ veřejné zakázky Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" zjednodušené podlimitní řízení Identifikační údaje zadavatele Název Obec Slavkov IČ DIČ Adresa sídla Ludvíka Svobody 30, Slavkov Osoba oprávněná za zadavatele jednat Vladimír Chovanec, starosta Telefon/mobilní telefon URL (adresa profilu zadavatele) Kód NUTS CZ Opava Kód ZÚJ Identifikační údaje osoby, zastupující zadavatele v řízení Název Ratifico s.r.o. Sídlo Nad Rokoskou 2361/2a, Praha 8 Zastoupená Mgr. Martinem Kučným, jednatelem IČ DIČ CZ Korespondenční adresa Nad Tejnkou 10a, , Praha 6 - Břevnov Telefon Kontaktní osoba Ing. Martin Pešek ID datové schránky: 8yxwfzd 2. Údaje o veřejné zakázce 2.1 Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu 25, 38 a dalších souvisejících ustanovení zákona. 2.2 Název zakázky a popis předmětu plnění Název veřejné zakázky je: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ". Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka komunální techniky podle dále uvedených podmínek a související služby a vybavení tj. komunálního stroje pro úklid komunikací pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ". Tento projekt je spolufinancován z fondu Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí. 2

3 2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s 12 a násl. zákona; předpokládaná hodnota zahrnuje předpokládanou hodnotu dodávky vozu a hodnotu souvisejících služeb. 2.4 Popis a Plnění předmětu Veřejné zakázky Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Kupní smlouvy (dále i jen jako "smlouva"), přičemž předmětem plnění se rozumí dodávka komunální techniky, která je předmětem této zakázky, a její základní specifikace je uvedena v této zadávací dokumentaci (dále i jako "ZD") a jejích přílohách a dalšího souvisejícího vybavení, včetně záručního a pozáručního servisu dle minimálních požadavků uvedených v zadávací dokumentaci či dle nabídky uchazeče, pokud je pro zadavatele výhodnější a dodání stroje a dalšího vybavení na místo určené zadavatelem, jeho uvedení do provozu a zaškolení odpovědných pracovníků zadavatele, provedení přejímky dodávky a sepsáním protokolu o předání a převzetí. Prodávající je povinen dodat stroj na základě této podepsané kupní smlouvy se všemi podmínkami v ní uvedenými a v souladu se ZD. Předmětem veřejné zakázky je dodávka komunálního stroje pro úklid komunikací (dále také jen vůz nebo stroj ) a související služby a vybavení. Klasifikace předmětu plnění: Kód CPV Zametací vozy Řádnou dodávkou stroje (resp. plnění předmětu této veřejné zakázky) se rozumí dodávka všech požadovaných prvků, jejich doprava na místo určení, osazení, jejich zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, zejména: a) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních, technických nebo hygienických předpisů platných v době provádění a předání dodávky, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů; b) provedení přejímky stroje včetně předvedení funkčnosti stroje c) předání technické dokumentace, záručních listů, návodu k obsluze, prohlášení o shodě, technická osvědčení, odpovídajícího velkého technického průkazu, případně další nezbytná osvědčení o schválení stroje k provozu na pozemních komunikacích, seznam doporučených náhradních dílů (pokud existuje); d) zaškolení obsluhy (pracovníků zadavatele); e) odstranění všech obalů nebo materiálu po ukončení dodávky; f) koordinace dodavatele s činností třetích osob v místě plnění; g) záruční servis; h) pozáruční a mimo záruční servis. 2.5 Technické parametry vozu: Technické parametry vozu jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. A jsou k dispozici uchazečům na základě jejich požadavku výzvy. 2.6 Související služby Záruční servis: Součástí plnění předmětu této veřejné zakázky dodavatele je servis v rámci a po dobu záruky za jakost vozidla, kdy zadavatel požaduje tuto záruku v délce nejméně 24 měsíců ode dne dodání a převzetí zboží. 3

4 Pozáruční a mimozáruční servis: Součástí nabídky budou podmínky pozáručního servisu, tzn. servisu po uplynutí záruky na jakost vozidla, a mimozáručního servisu, tzn. servisu, na který se záruka na jakost nevztahuje. Náklady na pozáruční a mimozáruční servis nejsou součástí nabídkové ceny za dodávku vozu. Zadavatel bude oprávněn, nikoli povinen, pozáruční servis u dodavatele využívat. 2.7 Lhůta plnění Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky: Zadavatel požaduje dodání stroje na základě podepsané kupní smlouvy (tj. podpisu smlouvy oběma stranami) nejpozději do 15-ti týdnů ode dne doručení výzvy ze strany zadavatele k plnění předmětu veřejné zakázky na ovou adresu uchazeče nebo poštou na základě přidělení Registračního listu k výše uvedenému projektu OPŽP. Podrobnější podmínky plnění jsou uvedeny v závazném vzoru kupní smlouvy uvedené v příloze k této ZD. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládané dodávky dodržet je zadavatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení služeb. 2.8 Místo plnění a prohlídka místa plnění Místem plnění bude sídlo zadavatele, obec Slavkov. Prohlídka nebude organizována, místo je volně přístupné. 3. Obchodní a platební podmínky Obchodní podmínky ve smyslu 44 odst. 3 písm. a) zákona, vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Zadavatel předkládá obchodní podmínky jako součást zadávací dokumentace, viz závazný vzor v příloze č. 2 a požaduje, aby uchazeči obchodní podmínky v plném rozsahu akceptovali v návrhu kupní smlouvy, který předloží jako součást své nabídky. Obchodní podmínky tvoří část zadávací dokumentace a jsou obsaženy i v návrhu kupní smlouvy. Návrh smlouvy předložený uchazečem, viz příloha č. 2 této ZD, tedy musí obsahovat i veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci. Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo respektive kupní smlouvy. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Nabídka uchazeče (nabídkou se rozumí soubor dokumentů včetně doplněného návrhu smlouvy požadovaných zadavatelem) musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. Uchazeč je povinen dodržovat i následující ustanovení v rámci předkládání smluv a nabídek: a) Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. b) Zadavatel umožňuje, aby uchazeč realizoval část zakázky za pomoci subdodavatelů. V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí uchazeč v souladu s ustanovením 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách ve své nabídce uvést, jakou část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou (u subdodavatele je uchazeč povinen uvést jeho identifikační údaje dle 17 písm. d) zákona). Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. S poukazem na 69 zákona musí být současně v takovém případě v nabídce předložena listina, ze které vyplývá, že subdodavatel bude pro dodavatele uvedenou subdodávku v rámci této veřejné zakázky realizovat; listina musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem nebo za subdodavatele; tato listina může mít i podobu smlouvy mezi uchazečem a subdodavatelem, která se týká této veřejné zakázky. Změna subdodavatele 4

5 uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchazeč pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však uchazeč prokázal splnění části kvalifikace pomocí subdodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze subdodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez objektivního důvodu odmítnout. c) Návrh smlouvy, krycí list, nabídkový list musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou a muže být vyřazena. d) Kupní cena za vůz bude shodná s cenou nabídkovou dodávky a bude uvedena jako cena nejvýše přípustná. e) Platba bude provedena po řádném uskutečnění dodávky převodním příkazem se splatností minimálně 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Tato lhůta se prodlužuje po dobu, než budou zadavateli uvolněny všechny finanční prostředky dotace vážící se k předmětu této veřejné zakázky. f) Pokud zadávací dokumentace výslovně neumožňuje uchazeči předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je uchazeč povinen stanovené platební podmínky uvedené v ZD a závazném návrhu smlouvy respektovat. 4. Závaznost požadavků zadavatele Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je zájemce povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení zájemce z další účasti na zadávacím řízení. 5. Kvalifikace zájemce Zájemce je povinen v souladu s 50 zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace. Zájemce je povinen v souladu s ustanovením 52 odst. 1 zákona prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. 5.1 Vymezení kvalifikace Splnění kvalifikace prokáže zájemce, který podle 50 odst. 1 zákona splní kvalifikační předpoklady uvedené dále Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační kritéria splňuje zájemce, který splňuje všechny body uvedené v 53 odst. 1 zákona. Tyto body jsou uvedeny rovněž v závazné příloze č. 4 této ZD Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona Profesní kvalifikační předpoklady splňuje zájemce, který předloží dle 54 zákona zejména případně další potřebné prokázání kvalifikace a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Technické kvalifikační předpoklady 5

6 a) Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky ve smyslu 56 odst. 1 písm. e) zákona: specifikaci (popis) vozu určeného k dodání (minimálně v rozsahu 2 stran) nebo čestným prohlášením. 5.2 Prokázání splnění kvalifikace Nestanoví-li zákon jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady Zájemce prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona, podepsaným čestným prohlášením (viz závazná příloha č. 4 ZD). Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem, a to v případech, kdy je to dle zákona potřeba, jak ve vztahu k České republice, tak i ve vztahu k zemi svého sídla či místa podnikání. Dokumenty nesmějí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů Profesní kvalifikační předpoklady Zájemce prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona, tj. odst zadávací dokumentace, předložením kopie požadovaných dokladů. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek starší než 90 kalendářních dnů. Uchazeč může rovněž v rámci zjednodušeného podlimitního řízení prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením viz odstavec Technické kvalifikační předpoklady Zájemce může prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 1 zákona, tj. odst zadávací dokumentace i předložením čestného prohlášení (viz návrh v příloze č. 4) podepsaného osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat a opatřeného razítkem dodavatele, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že vůz bude všechny zadavatelem požadované technické parametry uvedené v příloze č. 3 splňovat. Předložené doklady nesmějí být v rozporu s požadavky zadavatele na předmět dodávky Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Pokud je zájemce zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů ( 125 zákona), může prokázat splnění kvalifikace dle 53 odst. 1 nebo 2 zákona a dle 54 zákona, předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona pouze v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky Výpis ze systému certifikovaných dodavatelů Zájemce může doložit kvalifikaci rovněž předložením platného certifikátu dle 133 zákona. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů dle zákona a dále dle zadávací dokumentace odstavec 5.1 pouze v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro plnění této veřejné zakázky Prokázání splnění kvalifikace zahraničním dodavatelem Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. 6

7 Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Prokazování kvalifikace subdodavatelem Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž jednoznačně vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d). Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) zákona Prokazování kvalifikace více dodavateli Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem je podána společná nabídka, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně Prokázání kvalifikace v rámci předložených nabídek Dle 62 odst. 3 zákona platí, že ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje i předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel všechny kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 zákona, je však povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 5.3 Důsledek nesplnění kvalifikace Nesplní-li zájemce kvalifikaci v plném rozsahu, bude podle 60 odst. 1 zákona vyloučen ze zjednodušeného podlimitního řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu vyloučení. 6. Způsob zpracování nabídkové ceny 6.1 Základní požadavky zadavatele Nabídková cena bude v nabídce stanovena jako nejvýše přípustná částka za celý předmět plnění této veřejné zakázky, tzn. kupní cena za dodávku vozu případně dalšího souvisejícího vybavení, včetně všech poplatků a 7

8 veškerých dalších nákladů na dodávku vozu a servis. Takto nabídnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. Cena v případě pozáručního a mimozáručního servisu nebude součástí nabídkové ceny. Nabídková cena bude uvedena v Kč ve struktuře: cena bez DPH, sazba DPH v %, samostatně vyčíslená DPH a cena celkem s DPH. Za správnost určení výše DPH nese odpovědnost uchazeč Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci plnění předmětu veřejné zakázky vymezeného v této zadávací dokumentaci a uzavřené kupní smlouvě. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 6.2 Podmínky překročení ceny Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH. 7. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a) Uchazeč je povinen podat pouze jednu nabídku a v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající ze zákona. b) Uchazeč je povinen v nabídce dále uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele. Pokud bude dodavatel plnit kvalifikační kritéria pomocí subdodávek, pak je uchazeč povinen uvést dle 62 a dle zadávací dokumentace, které konkrétní části veřejné zakázky bude kterým subdodavatelem plnit a procentuální rozsah jejich plnění. c) Uchazeči podávají své nabídky písemně a to v listinné podobě v řádně uzavřené obálce s náležitostmi dle zákona, označené názvem veřejné zakázky a s uvedením výzvy Neotvírat - Veřejná zakázka, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné dle 71 odst. 6 zákona vyrozumět zájemce o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podávání nabídek. d) Nabídky se podávají osobně či poštou a to na adresu osoby, zastupující zadavatele v řízení: Ratifico s.r.o., Nad Tejnkou 10a, Praha 6 Břevnov, Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky. e) Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. f) Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu s 71 odst. 6 zákona otevírány. g) Nabídka musí v souladu s 68 zákona obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce, z něhož vyplývá, že je zájemce vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty (prohlášení ve formě krycího listu nabídky). V nabídce musí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o zájemci v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) zákona. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Zájemce předloží nabídku v českém jazyce ve dvou (2) výtiscích, z nichž jeden výtisk bude označen na krycím listě názvem Originál a další Kopie a v elektronické podobě na CD, DVD či jiném vhodném paměťovém mediu. 7.1 Způsob označení jednotlivých listů: Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, 8

9 budou očíslovány vzestupnou řadou; není třeba číslovat kopie požadovaných dokumentů, které nejsou čestným prohlášením dodavatele. 7.2 Nabídka musí být předložena v následující struktuře: a) Titulní list nabídky; b) Obsah nabídky s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh, prohlášením o počtu číslovaných listů a o celkovém počtu listů; c) Krycí list nabídky (dle závazného vzoru - příloha č. 1 ZD), s uvedením identifikačních údajů zájemce a prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce, z něhož vyplývá, že je zájemce vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty; vzor krycího listu nabídky je přílohou zadávací dokumentace; Na krycím listu musejí být uvedeny identifikační údaje o zájemci a to minimálně obchodní název, adresa, IČ a rovněž platná ová adresa uchazeče, na níž bude možno zasílat potřebná vyrozumění a případnou další korespondenci požadovanou platnou legislativou a dalšími nařízeními v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky. Krycí list bude rovněž obsahovat údaj o nabídkové ceně a dalších hodnotících kritériích (v požadovaném členění dle závazného vzoru; d) Doklady prokazující splnění základních a technických kvalifikačních předpokladů (viz příloha č. 4 ZD); e) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů; f) Originál nebo úředně ověřená kopie smlouvy o solidární odpovědnosti podle 51 odst. 6 zákona, předkládá-li nabídku více zájemců společně; včetně uvedení identifikačních údajů všech dodavatelů; g) Návrh smlouvy; h) Informace o subdodavatelích název, adresa, kontaktní osoba vč. spojení, procentuální podíl na pracích souvisejících s dodávkou či jakým jiným způsobem se budou podílet na plnění zakázky u dodávek a služeb. Pokud se na plnění předmětu zakázky nebude podílet žádný subdodavatel, uvede tuto skutečnost dodavatel v čestném prohlášení, které vloží do své nabídky. V takovém případě však není oprávněn, za předpokladu, že mu bude veřejná zakázka zadána, žádnou část této veřejné zakázky jakémukoliv subdodavateli následně zadat; i) Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele - viz závazný vzor - příloha č. 5 ZD; j) Seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v případě je-li uchazečem akciová společnost, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazeč doplní v závazném vzoru čestného prohlášení - viz příloha č. 5 ZD; k) Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 143/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou viz příloha č. 5. ZD; 8. Návrh smlouvy a) Návrh smlouvy je součástí nabídky. Smlouva je svým charakterem kupní smlouvou uzavřenou podle 409 a násl. obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kde dodavatel je v postavení prodávajícího a zadavatel v postavení kupujícího. b) Předmětem smlouvy bude zejména závazek dodavatele k plnění předmětu veřejné zakázky v požadované lhůtě na straně jedné a závazek zadavatele k úhradě kupní ceny za vůz na straně druhé. Vlastnické právo k vozidlu přechází na zadavatele okamžikem jeho převzetí. c) Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci. Ustanovení, která omezují zadavatele, zhoršují jeho postavení nebo mu ukládají závazky či povinnosti nad rámec této zadávací dokumentace nebo závazných ustanovení právních předpisů, nejsou přípustná. 9

10 d) Návrh smlouvy musí být ze strany zájemce podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy zájemce. e) Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští. f) Zájemce musí v návrhu smlouvy uvést veškeré obchodní podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci, zejm. v odst. 3 zadávací dokumentace a související. Prodávaný vůz a další související plnění musí být v souladu s touto ZD. 9. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením 78 odst. 1, písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena. Pro plátce daně z přidané hodnoty je dle 79 zákona rozhodující cena bez DPH, pro neplátce cena včetně DPH. Nabídky budou vyhodnoceny dle nejnižší celkové nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší celkovou cenou za dodávku předmětného stroje. 10. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Uchazeč je oprávněn požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám a obchodním podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se podává výhradně v českém jazyce datovou schránkou, em nebo doporučeně na adresu pověřené osoby tj.: Ratifico s.r.o., Nad Tejnkou 10a, Praha 6 Břevnov, ID datové schránky: 8yxwfzd, a musí být doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pověřená osoba nebo přímo zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti. V případě, že zadavatel odešle dodatečné informaci prostým em, uchazeč se zavazuje potvrdit přijetí těchto dodatečných informací zpětně potvrzovacím em na adresu pověřené osoby zadavatele. 11. Lhůty - Podávání nabídek a otevírání obálek s nabídkami a) Lhůta pro podání nabídek se stanoví do do 12:00 hod. Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou každý pracovní den lhůty v době od 10:00 do 15:00 hod. (poslední den lhůty do 12:00 hod.) výhradně na adresu osoby, zastupující zadavatele v řízení: Ratifico s.r.o., Nad Tejnkou 10a, Praha 6 Břevnov. Nabídku lze odevzdat i osobně na adrese: Ratifico s.r.o., Nad Tejnkou 10a, Praha 6 Břevnov, avšak pouze po předchozím objednání na telefonním čísle: nebo a to nejméně 1 pracovní den dopředu. b) Otevírání obálek proběhne dne v 14:00 hod. v sídle zadavatele tj. obec Slavkov, Ludvíka Svobody 30, Slavkov, IČ: Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob za zadavatele všichni zájemci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek; maximálně však dvě osoby za jednoho zájemce, které se prokáží plnou mocí, nejde-li o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu zájemce. c) Délka zadávací lhůty, kterou je uchazeč svou nabídkou vázán a stanoví se od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek, činí 90 dní. d) Prohlídka místa plnění se nebude konat, jelikož je místo volně přístupné 12. Další informace a ujednání a) Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. Zadavatel nepřipouští rozdělení veřejné zakázky na části. b) V souvislosti s přípravou a odevzdáním nabídky není zájemce oprávněn požadovat úhradu jakýchkoli nákladů, kompenzací nebo jiných plnění od zadavatele; odevzdáním své nabídky to zájemce bere výslovně na vědomí. 10

11 Nabídky se uchazečům rovněž nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky. c) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu. d) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem (př. nepřidělení dotace atp.) e) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle 58 zákona. f) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. g) Dodavatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. h) Dodavatel předloží veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů dle 147a odst. 4 zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % (i) z celkové ceny veřejné zakázky, nebo (ii) z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. i) Dodavatel předloží seznam subdodavatelů podle 147a odst. 5 zákona nejpozději do (i) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo (ii) do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Máli subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. j) Zadavatel vyloučí uchazeče z účasti v zadávacím řízení, který nesplní kvalifikaci dle 60 zákona. Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnění tohoto rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele v souladu s 60 odst. 2 zákona. k) Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče dle 76 zákona na profilu zadavatele, a to v souladu s 76 odst. 6 zákona. l) Zadavatel si vyhrazuje možnost uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 zákona na profilu zadavatele, a to v souladu s 81 odst. 4 zákona. 13. Zadávací dokumentace 13.1 Podmínky přístupu k ZD Základní znění zadávací dokumentace je dle 38 zákona 137/2006 Sb. uveřejněna a dostupná pro uchazeče na profilu zadavatele: Zbylé části zadávací dokumentace (např. přílohy, výkaz výměr, podmínky zadávacího řízení, krycí list nabídky, nabídkový list, návrh kupní smlouvy, projektová dokumentace a další technické nákresy, specifikace a přílohy k zadávací dokumentaci) budou zájemcům zaslány v elektronické podobě na (uvedený v jejich žádosti), na základě jejich písemného vyžádání zaslaného v souladu s 48 zákona, poštou, kurýrní službou, prostřednictvím datové schránky, elektronickými prostředky, na adresu osoby pověřené k zastupování zadavatele Ratifico s.r.o., Nad Tejnkou 10a, Praha 6 Břevnov, ID datové schránky: 8yxwfzd, v souladu s 48 odst. 2, tj. do 2 pracovních dnů. Dodavatel v písemné žádosti uvede svůj název, kontaktní adresu, telefonní spojení, a adresu datové schránky (má-li jí zřízenu). Kontaktní osobou pro poskytnutí části zadávací dokumentace dle 48 odst. 2 je Ing. Martin Pešek, Ratifico s.r.o., tel , Termín případného osobního předání zadávací dokumentace na adrese pověřené osoby (v zákonné lhůtě 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti) je nutné sjednat telefonicky. 11

12

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. KRPZ-35352-14/CJ-2015-1500VZ-STA Počet listů: 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení v souladu s 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Zadávací dokumentace 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Č. j. KRPE-62384-8/ČJ-2013-1700VZ V Pardubicích dne 1. srpna 2013 Počet stran: 14 Přílohy: 5/33 Zadávací dokumentace pro zadání podlimitní veřejné zakázky v zadávacím řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Dolní Žleb" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na dodávky dle Směrnice MŽP č. 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ( verze účinná od 6.10.2014) a mimo

Více

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Modernizace bytových jader a výměna stoupaček

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Systém odděleného sběru zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Zařízení na zefektivnění odpadu zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

FINANCOVÁNÍ AKCE "REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO KOMPLEXU STARS V TŘINCI

FINANCOVÁNÍ AKCE REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO KOMPLEXU STARS V TŘINCI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky FINANCOVÁNÍ AKCE "REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO KOMPLEXU STARS V TŘINCI

Více

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul.

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-VZ07-2013 Tábor, 3. září 2013 Počet stran textu: 12 Přílohy: přílohy zadávací dokumentace VÝZVA K

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROJEKTU: Název veřejné zakázky Energetické úspory Domu Služeb Slavkov Identifikační údaje zadavatele Název Obec Slavkov IČ 00300667 Adresa sídla Osoba oprávněná za zadavatele jednat

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY DLE USTANOVENÍ 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ ( DÁLE JEN ZÁKON) Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ. Kontaktní osoba. Telefon 734 522 683 Fax E-mail

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ. Kontaktní osoba. Telefon 734 522 683 Fax E-mail Kontaktní osoba Martin Jandík Telefon 734 522 683 Fax E-mail jandik@iss-cheb.cz Datum 16.05.2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ dle ustanovení 44

Více

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ

Zadávací dokumentace. Servis a údržba technologií budov NZ Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Část 1 ZD pokyny pro zpracování nabídky Zadavatel: Město Kosmonosy Adresa: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy Zastoupený: Ing. Jiřím Müllerem, starostou IČO: 00508870 Kód NUTS: CZ0207 Kód

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mateřská škola Veselá školka Šumperk, Prievidzská 1 příspěvková organizace 787 01 Šumperk ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

UZAVŘENÍ A REKULTIVACE SKLÁDKY TKO POLEŇKA - HLINIŠTĚ

UZAVŘENÍ A REKULTIVACE SKLÁDKY TKO POLEŇKA - HLINIŠTĚ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU UZAVŘENÍ A REKULTIVACE SKLÁDKY TKO POLEŇKA - HLINIŠTĚ ZADÁVANÉ DLE ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP A DLE ZÁVAZNÝCH POSTUPŮ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Textová část Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.7 PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více