Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) s názvem HD záznamové stroje ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zadávací podmínky obsahují upřesňující informace k údajům, které byly obsaženy v Oznámení o zakázce uveřejněném v souladu s ustanovením 146 a souvisejících Zákona v informačním systému (dále jen OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE), a jsou pro dodavatele závazné. Obsahují zadávací podmínky (podmínky zadavatele), které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyloučení nabídek z hodnocení. Zadávací podmínky v tištěné formě jsou nedílnou součástí kompletní zadávací dokumentace, kterou obdrží všichni dodavatelé, kteří si vyžádali a objednali zadávací dokumentaci. Pokud dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v zadávacích podmínkách a údaji uvedenými v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE, platí vždy údaje uvedené v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Veškeré další údaje, které zadavatel poskytuje dodavatelům podle podmínek zadávacího řízení, předává písemně prostřednictvím držitele poštovní licence (pokud to Zákon vyžaduje), písemně osobně, písemně prostřednictvím datové schránky (pokud to zákon umožňuje), písemně em nebo faxem (pokud to Zákon umožňuje) nebo jinak v souladu s ustanovením 148 Zákona, a to v českém jazyce na adresy, které dodavatelé uvedou při vyžádání zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen se seznámit se zadávací dokumentací a před podáním nabídky si případné nejasnosti vyjasnit u zadavatele formou, kterou stanoví Zákon. OBSAH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK: 1. Časové údaje rozhodné pro zadávací řízení 2. Údaje o zadavateli 3. Údaje o uchazeči 4. Údaje o zadávací dokumentaci 5. Prohlídka místa plnění 6. Údaje pro podání nabídky 7. Charakteristika veřejné zakázky 8. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami 9. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace 10. Kritéria pro zadání veřejné zakázky 11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 12. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny 13. Platební podmínky 14. Obchodní podmínky 15. Technické podmínky 16. Varianty nabídky 17. Požadavek na poskytnutí jistoty 18. Další požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky 19. Obsah nabídky 20. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení V Brně dne Ve spolupráci se zadavatelem zpracoval: Ing. Jiří Kudělka ikis, s.r.o. Zadávací podmínky otevřené nadlimitní řízení strana 1

2 1. Časové údaje rozhodné pro zadávací řízení: Oznámení o zakázce Číslo objednávky:... Evidenční číslo veřejné zakázky:... Datum odeslání žádosti k uveřejnění: Datum rozhodné pro stanovení lhůt: Předpokládané datum uveřejnění v IS VZ: Předpokládané datum uveřejnění v Doplňku Úředního věstníku EU (TED): Údaje o zadavateli: Zadavatel ve smyslu Zákona: Právní forma: zápis v OR: Název zadavatele: jiná právnická osoba - 2 odst. 2 písm. d) Zákona 361 veřejně prospěšná instituce zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi nezapsaná v obchodním rejstříku Česká televize Sídlo zadavatele: Kavčí hory, Praha 4 IČ: DIČ: bankovní spojení: CZ číslo účtu: /0300 Osoba oprávněná jednat: Kontaktní osoba: Československá obchodní banka, a.s. Petr Dvořák, generální ředitel Ing. Martin Rajman, vedoucí centrálního nákupu telefon: fax: Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Zadavatel uzavřel mandátní smlouvu na zastoupení zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení 151 Zákona s dále uvedenou právnickou osobou jako zástupcem zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení 151 odstavec (1) a (2) Zákona (pro účely této veřejné zakázky dále jen zastupující zadavatel ) Název: Sídlo: ikis s.r.o. IČ: DIČ: CZ Kontaktní adresa pracoviště Brno: Kontaktní osoby: telefon: fax: Kontaktní adresa pracoviště Praha: Kontaktní osoby: telefon: fax: Údaje o uchazeči: Kaštanová 496/123a, Brno Kaštanová 496/123a, Brno Ing. Jiří Kudělka, Ing. Martin Šimek, Milena Černá, Iva Momirovová Slovinská 751/9, Praha - Vršovice Ing. Luděk Kaňák, Klára Kodrasová Uchazeč je povinen uvést v nabídce v souladu s ustanovením 68 odst. 2 Zákona v návaznosti na ustanovení 17 písmeno d) Zákona své identifikační údaje takto: Právnické osoby: Obchodní firma nebo název. Sídlo. Právní forma. Identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále právnické osoby uvedou v nabídce tato další údaje: Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu. Zadávací podmínky otevřené nadlimitní řízení strana 2

3 Fyzické osoby: Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění např. plná moc). Kontaktní spojení telefon, fax, . Jméno, příjmení, případně obchodní firma. Místo podnikání případně místo trvalého pobytu. Identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále fyzické osoby uvedou v nabídce tyto další údaje: Kontaktní spojení telefon, fax, . Společná nabídka několika dodavatelů: Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je v souladu s ustanovením 51 odstavec (5) Zákona každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odstavec (1) písmeno a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písmeno a) Zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odstavce 1 písmena b) až d) Zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou v souladu s ustanovením 51 odstavec (6) Zákona zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Ve společné nabídce několika dodavatelů bude dále uvedeno pro všechny dodavatele, kteří podávají společnou nabídku: V případě právnické osoby Pozice dodavatele ve smlouvě o společné nabídce. Obchodní firma nebo název. Sídlo. Právní forma. Identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále právnické osoby uvedou v nabídce tato další údaje: Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu. Údaje o zápisu do obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, nebo o zápisu do jiné evidence, pokud je uchazeč zapsán v ní. Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. originálu či úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění např. plná moc). Kontaktní spojení telefon, fax, . V případě fyzické osoby Pozice dodavatele ve smlouvě o společné nabídce. Jméno, příjmení, případně obchodní firma. Místo podnikání případně místo trvalého pobytu. Identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Dále fyzické osoby uvedou v nabídce tato další údaje: Údaje o živnostenském oprávnění, na jehož základě bude předmětná veřejná zakázka realizována, včetně orgánu, který vydal příslušný živnostenský list. Kontaktní spojení telefon, fax, . V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele musí uchazeč splnit požadavky stanovené v 51 odstavec (4) Zákona. 4. Údaje o zadávací dokumentaci: V souladu s ustanovením 44 odstavec (9) Zákona obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní názvy a specifická označení zboží, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle 45 a 46 Zákona dostatečně přesný a srozumitelný) zadavatel v takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení Součásti zadávací dokumentace: Zadávací dokumentace tvoří tyto její samostatné části: OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Zadávací podmínky (v datové podobě na webových stránkách České televize) Zadávací podmínky otevřené nadlimitní řízení strana 3

4 Kvalifikační dokumentace (v datové podobě na webových stránkách České televize) Obchodní podmínky v podobě konceptu smlouvy obligatorního charakteru (v datové podobě na webových stránkách České televize) Tabulka Krycí list nabídky (v datové podobě na webových stránkách České televize) Tabulka Přehled realizovaných zakázek (v datové podobě na webových stránkách České televize) Technická a cenová specifikace (v datové podobě na webových stránkách České televize) 4.2. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se podává výhradně na brněnskou adresu osoby zastupujícího zadavatele v českém jazyce a musí být osobě zastupující zadavatele doručena nejpozději ve lhůtě uvedené v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Zadavatel odešle prostřednictvím osoby zastupujícího zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně ( em, faxem, osobním doručení, poštou) v souladu s ustanovením 49 odstavec (2) Zákona nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti a současně je zveřejní na webových stránkách České televize. Vzhledem k této Zákonem stanovené lhůtě zadavatel upozorňuje dodavatele, že žádost o dodatečné informace by měla být osobě zastupující zadavatele doručena nejpozději 5 pracovních dnů před lhůtou pro podání nabídek, aby bylo možné dodatečné informace v Zákonem stanovené lhůtě poskytnout ještě ve lhůtě před podáním nabídek, kdy poskytnuté dodatečné informace mají pro dodavatele smysl. Zájemci jsou povinni průběžně sledovat webové stránky České televize za účelem získání odpovědí na případné dodatečné informace, nebo se mohou pro získávání případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám zaregistrovat em u zástupce zadavatele V registraci zájemci uvedou název veřejné zakázky, ke které se registrují a přesnou identifikaci zájemce (název, adresa, IČO a kontakt , telefon, fax). Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyřizuje Ing. Jiří Kudělka a jím pověřená osoba asistentka Milena Černá nebo Iva Momirovová. 5. Prohlídka místa plnění: V souladu s ustanovením 49 odstavec (4) Zákona zadavatel nepovažuje prohlídku místa plnění pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídky za nezbytnou. 6. Údaje pro podání nabídky: Podle ustanovení 68 Zákona je předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli podání nabídky. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či zadavatelem v zadávací dokumentaci. Součástí nabídky jsou rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanovil-li zadavatel v zadávací dokumentaci jinak. Další požadavky pro podání nabídky se řídí ustanovením 69 Zákona. Podle ustanovení 69 odstavec (5) Zákona se nabídky podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle ustanovení 71 odstavec (6) Zákona. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Podle ustanovení 69 odstavec (2) Zákona dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel v souladu s ustanovením 69 odstavec (3) Zákona všechny nabídky podané takovým způsobem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. Nabídku může podat dodavatel společně s jinými dodavateli (společná nabídka více dodavatelů) za podmínek uvedených v 51 odstavec (6) Zákona. Nabídky se podávají písemně ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 zákona o podání nabídky po uplynutí lhůty po podání nabídek Závaznost nabídky Podle ustanovení 43 Zákona je uchazeč vázán svou nabídkou po celou dobu zadávací lhůty - do termínu uvedeného v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Lhůta pro podání nabídky Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení podle ustanovení 26 odstavce (1) Zákona a končí dnem a hodinou uvedenými v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Všechny nabídky budou zadavateli doručeny do skončení lhůty pro podání nabídky. Zadávací podmínky otevřené nadlimitní řízení strana 4

5 6.3. Adresa pro podání nabídky Nabídky se podávají na pražskou adresu zastupujícího zadavatele (ikis, s.r.o., Slovinská 751/9, Praha Vršovice) a způsobem uvedeným v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE v pracovní dny od 9 00 hod. do hod. a v poslední den lhůty pro podání nabídek od 9 00 hod. do hodiny jejího skočení uvedené v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Nabídky bude přebírat Ing. Luděk Kaňák nebo jím pověřená osoba - asistentka Klára Kodrasová. Podle ustanovení 148 odstavec (1) Zákona nesmí být při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli narušena důvěrnost nabídek a žádostí o účast a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek a žádostí o účast před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání Potvrzení o převzetí nabídky V souladu s ustanovením 69 odstavec (6) Zákona zástupce zadavatele bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. Každý uchazeč, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli, zastupujícím zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení. 7. Charakteristika veřejné zakázky: 7.1. Název veřejné zakázky HD záznamové stroje 7.2. Druh veřejné zakázky Podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14 Zákona se jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Místo plnění veřejné zakázky Praha, kód NUTS CZ0100, kód obce ZÚJ areál České televize, Kavčí hory, Praha Doba plnění veřejné zakázky Zahájení plnění veřejné zakázky je zadavatelem předpokládáno od termínu podpisu smlouvy o dílo, uvedeného v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Klasifikace veřejné zakázky CPV m.j. rozsah Přístroje pro nahrávání a reprodukci obrazu komplet 1 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH je ,- Kč Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na koupi záznamových a reprodukčních kazetových strojů pro obrazové signály ve vysokém rozlišení dle technické a cenové specifikace, která tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek jako jejich příloha Předmět veřejné zakázky dále tvoří: předání návodů k obsluze; návodu na provoz a údržbu a dokumentace údržby a jejich předání Zadavateli ve třech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD ROM) vše v českém jazyce. Prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 Sb., a nařízení Vlády ČR č. 17/2003 Sb Požadavky zadavatele na servis předmětu veřejné zakázky Po dobu záruční lhůty se dodavatel zavazuje k bezplatnému odstranění všech závad, které se na zařízení vyskytnou. Záruční servis zabezpečovaný autorizovanou servisní organizací se sídlem v ČR s nástupem na lokalizaci a opravě závady dodavatel zahájí do 24 hodin od telefonického, ového nebo faxového nahlášení závady kromě sobot, nedělí a státem uznaných svátků odstraněním závady nejpozději do 10 pracovních dnů od okamžiku nahlášení závady, pokud nebude sjednaná lhůta odlišná. Telefonická podpora v českém jazyce (hot-line v pracovních dnech od 8:00hod. do 22:00 hod.). V této pracovní době budou také odstraňovány případné vady na zařízení Dodavatel je povinen zajistit dodávky náhradních dílů po dobu 6 let po skončení záruční doby. Zadávací podmínky otevřené nadlimitní řízení strana 5

6 Další požadavky zadavatele na plnění předmětu veřejné zakázky jinde neuvedené Dodavatel se podáním své nabídky zavazuje dodat nové přístroje (ne repasované nebo demo); dodavatel se podáním své nabídky zavazuje k dodání předmětu veřejné zakázky do místa plnění a v termínu dohodnutém ve smlouvě; dodavatel se podáním své nabídky zavazuje k bezplatnému předání případných licencí na SW, který bude instalován na jednotlivých zařízeních; dodavatel jako součást své nabídky předloží technické dokumentace provozování dodaného zboží (teplota, vlhkost, prašnost apod.); dodavatel jako součást své nabídky předloží seznam možného příslušenství a možných součástí včetně aktuálních cen Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky Dodavatel se bezvýhradně zavazuje, že finanční prostředky poskytnuté Zadavatelem budou použity pouze a výlučně na plnění předmětu smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že v případě, že s ním bude uzavřena smlouva, poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle 2 písmeno e) zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Dodavatel se zavazuje k souhlasu se zpracováním svých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se zavazuje k souhlasu s právem zadavatele zveřejnit náležitosti obsažené v nabídce ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (pokud netvoří předmět obchodního tajemství) Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ustanovení 98 Zákona. 8. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami: 8.1. Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány komisí pro otevírání obálek v den a hodinu uvedených v OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE na místě uvedeném tamtéž Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami Osoby zadavatele: Členové nebo jejich náhradníci komise pro otevírání obálek. Členy a náhradníky komise pro otevírání obálek jmenuje zadavatel. Členové a náhradníci komise pro otevírání obálek budou splňovat podmínku nepodjatosti podle ustanovení 74 odstavec (7) Zákona a budou vázáni mlčenlivostí podle ustanovení 71 odstavec (2) Zákona. Zástupce zadavatele: 1 2 osoby zástupce zadavatele, kteří budou splňovat podmínku nepodjatosti podle ustanovení 74 odstavec (7) Zákona a budou vázáni mlčenlivostí podle ustanovení 71 odstavec (2) Zákona. Osoby zastupujícího zadavatele pořizují protokol o otevírání obálek. Zástupce uchazečů: Otevírání obálek se v souladu s ustanovením 71 odstavec (7) Zákona mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek a kteří se prokáží písemným zmocněním k účasti při jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů Postup jednání komise pro otevírání obálek při otevírání obálek Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. V souladu s ustanovením 71 odstavce (8) Zákona, komise otevírá obálky s nabídkami doručené ve lhůtě pro podání nabídek postupně podle pořadového čísla doručení a kontroluje úplnost nabídky, tedy zda: a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyce b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče c) nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách. Komise pro otevírání obálek kontroluje pouze formální úplnost nabídek, neprovádí posuzování kvalifikace a neposuzuje věcnou a obsahovou správnost jednotlivých dokumentů. S ohledem na ustanovení 59 odstavce (4) Zákona (o možnosti vyžádání doplnění kvalifikace) a ustanovení 76 odstavce (3) Zákona (o možnosti vyžádání písemného vysvětlení nabídky) ponechává komise pro otevírání obálek s nabídkami na hodnotící komisi ustanovené zadavatelem, aby podrobně posoudila Zadávací podmínky otevřené nadlimitní řízení strana 6

7 nabídku a v případě potřeby rozhodla o využití citovaných ustanovení Zákona. Pokud nabídka obsahuje část, ve které jsou obsaženy dokumenty prokazující kvalifikaci, nabídkovou cenu a podepsaný návrh smlouvy, je považována komisí pro otevírání obálek s nabídkami za nabídku úplnou. O otevírání obálek sepisuje komise protokol o otevírání obálek. Komise provede kontrolu úplnosti každé nabídky podle ustanovení 71 odstavce (8) Zákona a po provedení kontroly úplnosti uvede komise do protokolu o otevírání obálek a současně sdělí přítomným uchazečům u každé nabídky: a) identifikační údaje uchazeče b) zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce c) zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče d) zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích podmínkách e) informaci o nabídkové ceně Závěrem u každé nabídky komise konstatuje, zda nabídka splňuje či nesplňuje požadavky podle 71 odstavce (8) Zákona a je tedy úplná či neúplná. Pokud nabídka nesplňuje požadavky 71 odstavce (8) Zákona, komise nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. Zadavatel umožní uchazečům na jejich žádost nahlédnout do protokolu o otevírání obálek a pořídit si z něj výpis nebo jeho opis. 9. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace: Požadavky zadavatele na prokázání a splnění kvalifikace jsou součástí Kvalifikační dokumentace. 10. Posouzení a hodnocení nabídek: Hodnotící komise ustanovená zadavatelem: Pro posouzení a hodnocení nabídek ustanoví zadavatel v souladu s ustanovení 74 Zákona hodnotící komisi. Činí-li hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele. Hodnotící komise musí mít nejméně 5 členů a je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí být nejméně 1/3 členů komise s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zadavatel jmenuje za každého člena hodnotící komise jeho náhradníka. Ustanovení zákona vztahující se na člena hodnotící komise platí obdobně pro jeho náhradníka. Členové hodnotící komise nesmí být podle ustanovení 74 odstavec (7) Zákona ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemné prohlášení na počátku prvního jednání hodnotící komise. Členové hodnotící komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svojí účastí v hodnotící komisi. Jednání hodnotící komise se mohou zúčastnit i jiné osoby (přizvaní poradci), které určí zadavatel nebo hodnotící komise. Pro tyto osoby platí závazek nepodjatosti a závazek mlčenlivosti obdobně jako pro členy hodnotící komise Posouzení nabídek: Hodnotící komise v souladu s ustanovením 76 Zákona provede posouzení nabídek uchazečů z hlediska splněných zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, a to samostatně pro každou část veřejné zakázky, pokud je zakázka rozdělena na části. Hodnotící komise dále posoudí, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku, která je v rozporu s platnými právními předpisy (ve smyslu ustanovení 22 odstavec (1) písmeno d) Zákona). Nabídky, které nesplňují výše uvedené požadavky, musí hodnotící komise vyřadit. Uchazeče, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel uchazeči písemně oznámí. Hodnotící komise může v případě nejasnosti požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky v souladu s ustanovením 76 odstavec (3) Zákona. Hodnotící komise může po písemném zdůvodnění nejasnosti nabídky přizvat uchazeče na jednání hodnotící komise za účelem vysvětlení jeho nabídky v souladu s ustanovením 76 odstavec (4) Zákona. Dodatečné informace uchazeče nesmí obsahovat změnu nabídky a nesmí být v rozporu s výzvou k podání nabídky. Hodnotící komise posoudí též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, musí si hodnotící komise vyžádat od uchazeče zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny v souladu s ustanovením 77 Zákona Základní hodnotící kritérium a dílčí hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky: Zadavatel zvolil v souladu s ustanovením 78 odstavec (1) písmeno a) Zákona jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a současně stanovil v souladu s ustanovením 78 odstavec (4) Zákona dílčí hodnotící kritéria. Nabídky uchazečů bude zadavatel hodnotit podle následujících dílčích hodnotících kritérií (dále označených též jako kritérium ), pro která stanovil v souladu s ustanovením 78 odstavce (5) a (6) Zákona váhu takto: Zadávací podmínky otevřené nadlimitní řízení strana 7

8 1. Celková výše nabídkové ceny bez DPH váha kritéria 85 % 2. Délka záruční doby na nabízené přístroje váha kritéria 10 % 3. Dodací lhůta (v kalendářních dnech) váha kritéria 5 % 1. kritérium: 2. kritérium: 3. kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny bez DPH. Jako nejvhodnější bude v tomto dílčím kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu. Zadavatel bude hodnotit délku záruční doby na nabízené přístroje v měsících. Jako nejvhodnější bude v tomto dílčím kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejdelší záruční dobu na nabízené přístroje. Zadavatel bude hodnotit dodací lhůtu v kalendářních dnech, uvedenou v návrhu smlouvy v nabídce uchazeče. Pro toto číselně vyjádřitelné kritérium má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria Údaje uchazečů k dílčím kritériím Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje a doklady, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky: K 1. kritériu: Uchazečem vyplněný Krycí list nabídky, který tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace jako její příloha Uchazečem vyplněný text konceptu smlouvy, který tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace jako její příloha Ke 2. a 3. dílčímu kritériu: Uchazečem vyplněný text konceptu smlouvy, který tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace jako její příloha Způsob hodnocení nabídek uchazečů podle dílčích kritérií Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce Výsledné hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty Popis způsobu hodnocení nabídek uchazečů podle dílčích kritérií 1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu uchazeče bodovací metodou. Nabídková cena uchazeče bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých bez DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce nejnižší nabídková cena v Kč x 100 (bodů) hodnocená nabídková cena v Kč Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno vahou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 3 desetinná místa. 2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit uchazečem nabízenou délku záruční doby v měsících bodovací metodou. Záruční doba uchazeče bude hodnocena podle její délky v měsících. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce hodnocená záruční doba x 100 (bodů) nejdelší záruční doba Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno vahou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení Zadávací podmínky otevřené nadlimitní řízení strana 8

9 tohoto kritéria s přesností na 3 desetinná místa. 3. kritérium: Zadavatel bude hodnotit uchazeči nabízenou délku dodací lhůty v kalendářních dnech výše uvedenou bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce Výběr nejvhodnější nabídky nejkratší dodací lhůta ve dnech x 100 (bodů) hodnocená dodací lhůta ve dnech Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno vahou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 3 desetinná místa. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení výše uvedeným způsobem nejvyšší výsledné bodové ohodnocení. 11. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 11.1 Základní cenová ujednání Nabídková cena bude uvedena jako celková cena za celou dodávku včetně všech požadovaných služeb v členění uvedené v Krycím listu nabídky. Celková nabídková cena (i ceny všech složek) bude uvedena v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky podle podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci. Nabídková cena je cena konečná Do sjednávané ceny za realizaci celého předmětu veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace bez DPH zahrne uchazeč veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní dodání zboží do sídla zadavatele včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během celé doby realizace dodávek zboží včetně všech případných souvisejících nákladů. Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka a tedy nabídková cena zahrnuje všechny práce a dodávky vymezené v Oznámení o zakázce, uveřejněném v souladu s ustanovením 146 a následujících Zákona v informačním systému veřejné správy a v zadávací dokumentaci Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny Doložení způsobu výpočtu nabídkové ceny Zadavatel jako podmínku soutěže požaduje, aby uchazeči doložili v nabídce způsob výpočtu nabídkové ceny a to oceněním jednotlivých položek uvedených v Technické specifikaci Cena za realizaci celého předmětu veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace musí zahrnovat veškeré náklady na výrobu, obstarávání, přepravu zboží, včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů dodávaného zboží a jakékoliv další výdaje spojené s dodávkou předmětu této veřejné zakázky Splnění požadavků uvedených v tomto článku je podmínkou zadavatele 12. Podmínky, při nichž je možné překročit výši nabídkové ceny: Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, pokud v průběhu plnění předmětu této veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 13. Platební podmínky: Platební podmínky tvoří nedílnou součást obchodních podmínek konceptu smlouvy. 14. Obchodní podmínky: Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou konceptu smlouvy obligatorního charakteru. Text konceptu smlouvy včetně jejích příloh je součástí zadávací dokumentace ve formátu.pdf. Uchazeč text konceptu smlouvy vytiskne, vyplní v textu konceptu smlouvy rukou údaje, které jsou určeny k vyplnění a takto vyplněnou smlouvu přiloží jako součást nabídky zadavateli Obchodní podmínky obsažené v připojeném návrhu smlouvy včetně jejích příloh jsou neměnné Smlouva bude podepsána (ve všech částech k podpisu určených) oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. Smlouva, která nebude takto podepsaná, je nepodepsanou nabídkou ve smyslu Zákona, a je proto Zadávací podmínky otevřené nadlimitní řízení strana 9

10 právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyřazena a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku, a smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku (ve všech částech k podpisu určených). 15. Technické podmínky: Technické podmínky jsou stanoveny v technické specifikaci a v zadávací dokumentaci. 16. Varianty nabídky: Zadavatel varianty nepřipouští s případnou výjimkou dále uvedenou. 17. Požadavek na poskytnutí jistoty: Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením 67 Zákona, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši ,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč jednou z uvedených forem: a) Bankovní záruka. Platnost bankovní záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty. Bankovní záruka (originál a prostá kopie listiny) musí být součástí nabídky. Zadavatel je povinen jako součást nabídky uchovat kopii bankovní záruky, originál listiny vrací zadavatel uchazeči podle podmínek uvedených v čl. 20. b) Složení peněžní částky na účet zadavatele (peněžní jistota). c) Pojištění záruky Poskytne-li uchazeč jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele, musí být peněžní částka odpovídající výši jistoty připsána na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Součástí nabídky musí být doklad o poskytnutí peněžní jistoty. Uchazeč v nabídce dále uvede bankovní spojení, číslo účtu a platební symboly, se kterými má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Účet zadavatele pro poskytnutí peněžní jistoty: Bankovní spojení zadavatele: Československá obchodní banka, a.s. Číslo účtu: / 0300 Variabilní symbol: Specifický symbol: IČ uchazeče (zahraniční dodavatel, který nemá přiděleno IČ, uvede jako specifický symbol jiné, pro jeho osobu zcela jedinečné číslo, např. DIČ) IBAN: CZ SWIFT kód CEKOCZPP Pojištění záruky. Platnost pojištění záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v ustanovení 67 odstavec (7) Zákona pojistné plnění. Toto písemné prohlášení (originál listiny) musí být součástí nabídky Uvolnění jistoty se řídí ustanovením 67 odstavec (2) Zákona. Právo na plnění z poskytnuté jistoty vzniká zadavateli za podmínek uvedených v ustanovení 67 odstavec (7) Zákona. 18. Jiné požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky: Jiné požadavky pro plnění veřejné zakázky stanovuje zadavatel v souladu s ustanovením 44 odstavec (3) písmeno i) Zákona. Tyto jiné požadavky jsou proto podmínkou zadavatele a budou posuzovány z pohledu, zda uchazeč nepředložil nepřijatelnou nabídku ve smyslu ustanovení 22 odstavec (1) písmeno b) Zákona Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení a nabídky nevrací. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení způsobem stanoveným v ustanovení 84 Zákona Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce jakékoliv nepravdivé údaje. Požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky proto je, aby v nabídce byla doložena plná moc uchazeče, kterou zplnomocňuje zadavatele k ověřování skutečností uvedených v nabídce. Plná moc bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku Dalším požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky je, aby nabídka uchazeč byla zpracována v českém jazyce. Doklady, které jsou vyhotoveny v jiném než českém jazyce, musí být opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Tato podmínka se nevztahuje pouze na prospektový materiál. Zadávací podmínky otevřené nadlimitní řízení strana 10

11 18.4. Dalším požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ustanovením 44 odstavec (6) Zákona, aby uchazeč specifikoval v nabídce části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavatelům a uvedl identifikační údaje těchto subdodavatelů. Uchazeč předloží ve své nabídce přehled všech subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky z více jak 10 % objemu veřejné zakázky a v přehledu uvede: identifikační údaje subdodavatele popis části VZ, která bude daným subdodavatelem zajišťována % objem subdodávky zajišťované daným subdodavatelem Zadavatel požaduje, aby uchazeč realizoval veřejnou zakázku pomocí těch subdodavatelů, které uvedl v nabídce. Přehled subdodavatelů a závazek, že tito subdodavatelé budou veřejnou zakázku realizovat, bude mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. V případě, že bude uchazeč realizovat zakázku pouze vlastními kapacitami nebo subdodávkami, které budou menší než 10 % objemu zakázky, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení Dalším požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky je, aby uchazeč ve své nabídce předložil čestné prohlášení uchazeče o tom, že souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností zadavatele poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu zadavatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo dodavatele. Uchazeč (budoucí dodavatel) v čestném prohlášení dále uvede, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku Dalším požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky v souladu s ustanovením 69 odstavec (2) Zákona je, aby uchazeč ve své nabídce doložil čestné prohlášení uchazeče o tom, že jako dodavatel, který podává nabídku v zadávacím řízení, není současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku Dalším požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky je, aby uchazeč ve své nabídce doložil formou čestného prohlášení závazek, že v případě, že s ním bude uzavřena smlouva, poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Závazek bude rovněž obsahovat právo přístupu kontrolního orgánu v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. 11 písmeno c) a d), 12 odstavec (2) písmeno f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění) vč. zajištění stejných podmínek u svých subdodavatelů. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku. 19. Obsah nabídky Nabídka musí obsahovat v souladu s ustanovením 68 odstavec (2) Zákona identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a doklady požadované zákonem a touto zadávací dokumentací Nabídka bude obsahovat následující dokumenty a součásti, které budou formálně řazeny takto: krycí list nabídky; obsah nabídky; smlouva o podání společné nabídky více dodavatelů (pokud předkládá nabídku více dodavatelů společně); doklady o prokázání splnění kvalifikačních předpokladů; ostatní doklady a údaje požadované Zákonem či zadavatelem výše neuvedené; ostatní dokumenty a informace uchazeče, které uchazeč považuje ve vztahu k předmětu plnění za účelné (prospektové a obrazové materiály apod.); podepsaný návrh na uzavření smlouvy obligátního charakteru, která je přílohou této zadávací dokumentace; doklady ke splnění jiných požadavků zadavatele pro plnění veřejné zakázky; plná moc zadavateli k ověřování skutečností v nabídce uvedených; poslední číslovaný list nabídky s prohlášením uchazeče o celkovém počtu listů nabídky Nabídka bude podána v jednom originálním vyhotovení. Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Součástí nabídky bude její datová podoba (sken) na datovém nosiči (CD-R nebo DVD-R). Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné Zadávací podmínky otevřené nadlimitní řízení strana 11

12 manipulace. Zadavatel upozorňuje, že např. kroužková vazba nebo termovazba nesplňuje podmínku na zabezpečení proti vyjmutí listů, neboť je volně rozebíratelná. Pro zabezpečení nabídky je třeba použít např. způsobu obdobného, jaký je užíván notáři Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu listů nabídky. 20. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení: Obsah čl. 20 nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování nabídky. Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení pro vybraného uchazeče (uchazeče, který obdržel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější) a pro ostatní uchazeče v zadávacím řízení Protokol o posouzení kvalifikace Protokol o posouzení kvalifikace bude k dispozici k nahlédnutí všem dodavatelům, jejichž kvalifikace byla posuzována na adrese zastupujícího zadavatele. Termín nahlédnutí do protokolu je možné sjednat u zastupujícího zadavatele na kontaktech uvedených v těchto zadávacích podmínkách Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek bude k dispozici k nahlédnutí všem uchazečům, jejichž nabídky byly předmětem hodnocení, na adrese zastupujícího zadavatele, a to až do podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. Uchazeč musí o nahlédnutí do zprávy písemně požádat alespoň em na adresu zastupujícího zadavatele, aby bylo možné zdokladovat datum, ve kterém o nahlédnutí do zprávy požádal a telefonicky dohodnout s asistentkou termín, ve kterém hodlá do zprávy nahlédnout. Zastupující zadavatel umožní uchazečům nahlédnutí do zprávy kdykoliv od vyžádání (ještě tentýž den), hodinu nahlédnutí je třeba dohodnout telefonicky s asistentkou, a dále pak v pracovní dny od 8 00 hod. do hod. Pokud uchazeč hodlá nahlédnout do zprávy, učiní tak v termínu, který si sám stanoví podle vlastního uvážení s ohledem na lhůty stanovené v 110 odstavec (4) Zákona. Zadavatel nenese odpovědnost za nedodržení lhůt stanovených v 110 odstavec (4) Zákona ze strany uchazeče, pokud uchazeč nevyužije včas svého práva nahlédnutí do zprávy Námitky proti úkonům zadavatele Námitky proti úkonům zadavatele se podávají v souladu s ustanovením 110 Zákona výhradně na adresu zadavatele. Námitky doručené na adresu zastupujícího zadavatele se nepovažují za doručené zadavateli ve smyslu Zákona Předložení čistopisu smlouvy Vybraný uchazeč, který obdržel oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, bude po uplynutí zákonem stanovených termínů zadavatelem vyzván k podpisu smlouvy. V souladu s ustanovením 82 odstavec (2) Zákona musí být stejnopisy smlouvy identické s textem smlouvy, která byla součástí nabídky. Stejnopisy smluv budou ze strany vybraného uchazeče doplněny o doklady, které byly požadovány k předložení ze strany uchazeče před podpisem smlouvy (pokud v zadávací dokumentaci byly požadavky na takové doklady uvedeny). Tento postup je nutný i přes to, že součástí nabídky uchazeče byl uchazečem podepsaný návrh smlouvy. Nabídku je nutné archivovat po dobu 5 let v souladu se Zákonem, a to v podobě, v jaké byla v zadávacím řízení předložena. Po dobu realizace veřejné zakázky je tedy technicky nevhodné, aby smlouva podepsaná oběma smluvními stranami byla součástí nabídky. Zadavatel požaduje po vítězném uchazeči předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle ustanovení 57 odstavec (1) Zákona, které předloží vítězný uchazeč současně s předložením odpovídajícího počtu stejnopisů smlouvy, která tvořila součást nabídky vítězného uchazeče Poskytnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvy V souladu s ustanovením 82 odstavec (3) Zákona je vybraný uchazeč povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě uvedené v 82 odstavec (2) Zákona. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva ve lhůtě podle ustanovení 82 odstavec (2) Zákona uzavřena, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí. Odmítne-li uchazeč druhý v pořadí uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může uzavřít zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí. Uchazeč druhý či třetí v pořadí, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy Uveřejnění výsledku zadávacího řízení V souladu s ustanovením 83 odstavec (1) Zákona je zadavatel je povinen do 48 dnů po uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému veřejných zakázek. Zadávací podmínky otevřené nadlimitní řízení strana 12

13 V Brně dne... ve spolupráci se zadavatelem zpracoval Ing. Jiří Kudělka ikis, s.r.o. Samostatné přílohy zadávacích podmínek Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Příloha 5 Kvalifikační dokumentace (v datové podobě na webových stránkách České televize) Obchodní podmínky v podobě smlouvy obligatorního charakteru (v datové podobě na webových stránkách České televize) (v tištěné podobě zabezpečené) Tabulka Krycí list nabídky (v datové podobě na webových stránkách České televize) Tabulka Přehled realizovaných zakázek (v datové podobě na webových stránkách České televize) Technická a cenová specifikace (v datové podobě na webových stránkách České televize) Zadávací podmínky otevřené nadlimitní řízení strana 13

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec(1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, příspěvková organizace Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Více

Dodávka vybavení kuchyně ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu

Dodávka vybavení kuchyně ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle metodického

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Textová část Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.7 PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Veřejná zakázka na dodávky podle 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. HD Objektivy druh zadávacího řízení: název veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. HD Objektivy druh zadávacího řízení: název veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) název veřejné zakázky: HD Objektivy druh zadávacího řízení: Otevřené

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY DLE USTANOVENÍ 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ ( DÁLE JEN ZÁKON) Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné ejné zakázce zadávané podle zákona č.. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce - nadlimitní zakázka Druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Bezpásková produkční technologie ST KH druh zadávacího

Více

Dodání parcelní sklízecí mlátičky na ČZU

Dodání parcelní sklízecí mlátičky na ČZU Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

Správce stavby pro projekt:

Správce stavby pro projekt: Strana 1 (celkem 28) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Správce stavby pro projekt:

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Část 1 ZD pokyny pro zpracování nabídky Zadavatel: Město Kosmonosy Adresa: Debřská 223, 293 06 Kosmonosy Zastoupený: Ing. Jiřím Müllerem, starostou IČO: 00508870 Kód NUTS: CZ0207 Kód

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Digitální mamografický přístroj (FFDM) pro screeningové pracoviště

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu podle metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen metodika ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky

1. Identifikační údaje zadavatele. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Předmět veřejné zakázky 2 1. Identifikační údaje zadavatele Veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Správa silnic

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH Č.J.: 01177/2015 VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č 1/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec

VNITŘNÍ SMĚRNICE č 1/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec VNITŘNÍ SMĚRNICE č 1/2008 o postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Vestec I. Úvodní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 1.2.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Dolní Žleb" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem ZADAVATEL: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky,, Strana 1 z 13 Obsah PREAMBULE... 3 1. Identifikační údaje zadavatele...

Více

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Evidenční číslo

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (textová část) Pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku: "Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ, Moderní strojařina pro dospělé, Modernizace výuky biologie a chemie

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem veřejné zakázky: Komplexní služba nakládání s komunálními odpady pro obec Kateřinice zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO- VINOHRADY Velkopavlovická 25, 628 00 Brno IČ: 44992785-19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU HLUBOKOMRAZÍCÍHO BOXU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU HLUBOKOMRAZÍCÍHO BOXU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA UZAVŘENÍ SMLOUVY NA DODÁVKU HLUBOKOMRAZÍCÍHO BOXU I. ZADAVATEL 1) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště, IČ: 00020702,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Nákup zametacího stroje zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání zakázky OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY LISTOPAD 2011 1 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Část 1 Pokyny pro uchazeče Projektová dokumentace Výkazy výměr Část 2 Smlouva

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU změna ze dne 31.3.2014

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU změna ze dne 31.3.2014 Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Obec Tlumačov 76362 Tlumačov, Nádražní 440 Ing. Antonín Jonášek, starosta 00284572 všem dodavatelům Ve Zlíně dne 31.3.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Rýmařov 795 01 Rýmařov, nám. Míru 230/1 IČO 00296 317 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce rozdělené na dílčí části, zveřejněné dne 25.6.2010 v IS VZ US pod evidenčním číslem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serveru pro VM Ware cluster ESX do IS Celní správy Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1)

Více