Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US"

Transkript

1 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby... 5 B.2.4. Bezbariérové užívání stavby... 5 B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby... 5 B.2.6. Základní charakteristiky objektů... 5 B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických objektů... 6 B.2.8. Požární bezpečnost... 6 B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi... 6 B Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí... 6 B Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí... 6 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu... 7 B.4 Dopravní řešení... 7 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav... 7 B.6 Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana... 7 B.7 Ochrana obyvatelstva... 8 B.8 Zásady organizace výstavby... 8 Stránka 1 z 13

2 B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebních pozemků: Staveniště tvoří místní asfaltová komunikace sk. C., příjezdová komunikace se zámkovou dlažbou, na kterou navazuje příjezdová komunikace se svrchní vrstvou ze zatravňovacích tvárnic. Objekt kanalizační přípojky je v zastavěném území, v bytové a rodinné zástavbě. Přepojení stávajících přípojek od budovy bude probíhat ve výkopu pro kanalizační potrubí. Potrubí gravitační splaškové kanalizace bude uložené koordinaci s ostatními IS (dodržení prostorové normy). V trase stavby kanalizace se nenachází žádná vzrostlá zeleň (vzrostlé stromy). b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický, hydrogeologický, apod.) Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl prováděn. Projektová dokumentace uvažuje se zeminy 3.tř.-50%, 4.tř.-50%. c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma Při stavbě dojde k dotčení ochranných pásem ostatních IS uložených v komunikaci (souběžně nebo při křížení). Jedná se o kabelové vedení NN, sdělovacího vedení telekomunikace, trubní vedení plynovodu. Navrhovaná ochranná pásma kanalizace vycházejí ze Zákona o vodovodech a kanalizacích - jsou navržena v délce 1,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu. d) Poloha vzhledem k záplavovému území apod. Stavba se nenachází v záplavovém území. e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí Stavba nebude mít v budoucnu záporný vliv na ŽP, výstavbou splaškové kanalizace se nebudou již nadále vypouštět splašky do bezodtokového septiku. Vliv na odtokové poměry se oproti stávajícímu stavu nezmění. f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Během stavby bude docházet k demolici stávajících septiků vrchních železobetonových desek, stávajících ocelových poklopů 2 ks, vyčerpání a odvoz splašků ze stávajících septiků. Po vybudování splaškové kanalizace budou zbylé části septiků zasypány výkopovou zeminou, řádně zhutněny a veškeré povrchy budou obnoveny. Stránka 2 z 13

3 g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo lesních pozemků Vzhledem k charakteru stavby nejsou. h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) Stavba je přístupná z veřejné komunikace, nebude napojena na veřejný dopravní systém, kanalizační přípojka bude napojena na stávající kanalizační systém města Dubí. Technické řešení stavby bylo zvoleno s ohledem na trvanlivost, cenu a funkčnost jako nejvhodnější. i) Věcné časové vazby, podmiňující vyvolané investice, související investice Provádění stavebních prací - podmínky pro realizaci v blízkosti ostatních inženýrských sítí (silové, parovodní, plynové, vodovodní, sdělovací, kanalizační vedení a další) a objektů (regulační plynové stanice, železniční trati, vodoteče, apod.) omezení stavebních strojů, ruční výkopy, apod.) Oprava povrchů bude prováděna dle jejich původního stavu, jejich skladba a šíře v podélném a příčném směru dle požadavků správců jednotlivých povrchů Při výstavbě kanalizace dojde k částečnému uzavření místní komunikace sk. C budou zajištěny provizorní přístupy do objektů. Majitelé nemovitostí budou informováni o termínu stavebních prací a uzavření daných úseků. Materiály použité při výstavbě kanalizace musí vyhovovat platným vyhláškám a normám. Stavba kanalizace má časové vazby na: před vysazením revizní šachty na hlavní stoce BE DN 400/600 mm v místní komunikaci je nutné provést ucpávku na potrubí v úseku mezi dvěma nejbližšími stávajícími revizními šachtami. Následně bude osazeno kalové ponorné čerpadlo do šachty nad ucpávkou s hadicovým odvodem čerpaných vod. Čerpadlo bude čerpat natékající vody během stavební činnosti z horního úseku kanalizace do úseku stávající kanalizace pod nově vybudovanou přípojkou. Další časové a věcné vazby se nepředpokládají. Dopravní omezení bude probíhat dle etapizace stavby v daném stavebním úseku za upraveného dopravního značení dle návrhu dopravního značení během výstavby navržené a zpracované zhotovitelem. Stránka 3 z 13

4 B.2 Celkový popis stavby B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek Účelem stavby je odkanalizování budovy městské policie Dubí. Odkanalizování bude provedeno pomocí gravitační splaškové kanalizační přípojky, která bude napojena na stávající kanalizační systém - kanalizaci BE DN 400/600 mm. Stavba kanalizační stoky Stavba gravitační kanalizační přípojky od budovy městské policie Dubí v ul. Střední je navržena z polypropylenu PP Ultra Rib 2 SN10 DN 200/225x3,0 mm v délce 29,97 m, pokládka do štěrkopískového lože tl. 150 mm a obsypem tl. 300 mm nad dříkem potrubí. Na přepojení kanalizačních přípojek (3 ks) od budovy z PP Ultra Rib 2 SN10 DN 150/170x3,0 mm je celková délka 8,14 m potrubí. Osazení plastových kanalizačních revizních šachet v počtu 2 ks DN400 mm, 1 ks DN600 mm, ŽB revizní šachty 1 ks DN 1000 mm. Související stavební práce a objekty Dopravní značení během etapizace stavby (stavebních úseků) zajistí zhotovitel. Úpravy povrchů komunikací, chodníků, obrubníků, zpevněných ploch, nezpevněných ploch, apod. Osazení orientačních tabulek dle ČSN Demolice (ekologická likvidace) stávajícího kanalizačního potrubí, které bude dotčené stavbou a stávajících železobetonových septiků vrchní žb. desky, vč. ocelových poklopů 2 ks. Popis koncepce technického řešení Jedná se o podzemní liniovou stavbu urbanistické a architektonické řešení nebylo posuzováno. Základní kapacity splašková kanalizace PP UR2 DN 200 mm, SN 10 celková délka: 29,97 m, přípojky 1x KAM DN 90, 1x PP DN 150, přes napojení do plastové revizní šachty DN 600 mm; 1x PP DN 100 přes napojení do plastové revizní šachty DN 400. Kanalizační splašková přípojka k budově městské policie Dubí bude postavená v otevřeném výkopu, Stránka 4 z 13

5 včetně přepojení stávajících kanalizačních přípojek z budovy a osazení potřebných revizních kanalizačních šachet. Začátek úseku tvoří páteřní kanalizační přípojka DN200 v příjezdové ploše s povrchem ze zatravňovacích tvárnic pokračující v příjezdové ploše s povrchem ze zámkové dlažby a napojení na stávající kanalizaci BE DN 400/600 mm v ulici Střední místní asfaltová komunikace sk. C na stávající kanalizaci bude vybudovaná nová betonová revizní šachta DN 1000 mm. V trase kanalizace se nepředpokládá kácení žádných vzrostlých stromů. Po instalaci nového připojovacího potrubí bude vnitřek té části stávajícího připojovacího potrubí, která nebude zasahovat do výkopu, vyplněn cementopopílkovou suspenzí. Po dokončení stavby bude toto stávající potrubí nefunkční. Ta část stávajícího připojovacího potrubí, která bude zasahovat do výkopu, bude demontována a odvezena na skládku. Veškeré části stavby jsou uloženy v zemi, na povrchu budou viditelné pouze poklopy kanalizačních šachet. B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení Jedná se o podzemní liniovou stavbu urbanistické a architektonické řešení nebylo posuzováno. B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje. Stavba nemá žádná technologická zařízení. B.2.4. Bezbariérové užívání stavby Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje. Stavba neslouží k užívání osob není v dokumentaci řešeno. Přístup k zařízení má pouze oprávněná osoba provozovatele. B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby Zásah do kanalizačního potrubí má pouze oprávněná osoba provozovatele. B.2.6. Základní charakteristiky objektů a) Jedná se o potrubí kanalizace (liniová stavba). b) Stavba kanalizační přípojky je navržena z polypropylenu PP Ultra Rib 2 SN10 DN 200/225x3,0 mm v délce 29,97 m, pokládka do štěrkopískového lože tl. 150 mm a obsypem tl. 300 mm nad dříkem potrubí. Na přepojení kanalizačních přípojek (2 ks) od budovy městské policie z PP Ultra Rib 2 SN10 DN 150/170x3,0 mm je celková délka 8,14 m potrubí. Stránka 5 z 13

6 Osazení prefabrikované kanalizačních revizní šachty v počtu DN1000 mm - šachta je navržena z prefabrikovaného či monolitického betonu. Poklopy jsou navrženy pojezdové D400 - z litiny. Plastových revizních šachet 2 ks DN 400 mm a 1 ks DN 600 z PP poklopy pojezdové D400 -z LT. c) Mechanická odolnost a stabilita Veškeré materiály použité na stavbu kanalizace jsou navrženy tak, aby odolávaly zemnímu prostředí. Zpětné zásypy budou prováděny s patřičným hutněním tak, aby bylo zaručeno zhutnění zemní pláně na požadovanou mez pro pokládku obnoveného povrchu nad rýhou. B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických objektů V rámci stavby kanalizace jsou vyčleněny pouze stavební objekty. Technický ani technologický objekt není určen. B.2.8. Požární bezpečnost Podzemní části kanalizačního potrubí (šachty, armatury) jsou provedeny z nerezových materiálů (beton, litina, kamenina, plast) a uloženy v zemi - není zde žádné požární riziko. Nadzemní části objektů na kanalizačním potrubí tvoří pouze litinové či betonové poklopy tzn., že jsou provedeny z nehořlavých materiálů a rovněž zde není žádné požární riziko. B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje. B Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Technické řešení stavby je v souladu s příslušnými ČSN, zákony a nařízeními. Během realizace lze očekávat dočasné zvýšení prachových emisí a určité znečištění ovzduší oxidy dusíku při zemních pracech, dopravě zemin a materiálu a provozu stavebních strojů. Ovlivnění ovzduší se projeví v bezprostředním okolí jednotlivých stavenišť a nebude mít dopad na širší okolí stavby. Lze je hodnotit jako málo významné až nevýznamné. Při realizaci stavby v nezpevněných plochách je nutné oddělit vrstvu ornice (předpoklad cca 20 cm) od zbytku zeminy. V žádném případě nesmí dojít k promísení jednotlivých vrstev zeminy. z hlediska oprávněnosti realizace se stavba jeví jako nezbytná a jednoznačně pozitivní s ohledem na odvod splaškových vod od budovy městské policie Dubí se jedná o stavbu ve veřejném zájmu z hlediska lokalizace, územních vazeb a míry ovlivnění okolního prostředí je stavba situována optimálně Stránka 6 z 13

7 předpokládaný negativní dopad na složky životního prostředí je převážně soustředěn do etapy realizace stavby, lze jej minimalizovat vhodnou organizací výstavby provoz stavby nebude mít na životní prostředí žádné negativní dopady. B Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Vzhledem k charakteru stavby se toto hledisko neposuzuje. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu Stavba bude napojena pouze na stávající kanalizační systém, stavba splaškové kanalizační přípojky nevyvolá žádné přeložky inženýrských sítí. B.4 Dopravní řešení Návrh dopravního řešení bude zpracován zhotovitelem před zahájením stavebních prací. Během stavby bude realizováno dopravní značení schválené policií ČR v rámci přípravy stavby. Bude realizováno dopravní značení stavby v daném stavební úseku. Délka a charakter stavebního úseku bude volen v závislosti na charakteru ukládání potrubí a minimálním omezení dopravy zhotovitelem stavby. Zhotovitel bude postupovat dle harmonogramu stavby, který zhotoví v rámci přípravy stavby. Staveniště je tvořeno záborem části jednoho jízdního pruhu v komunikaci v ul. Střední v délce cca 25,00 m. Dopravní značení bude prováděno dle směrnice TP 66 omezení uzavírka po nezbytně nutnou dobu. Staveniště se nachází na veřejně přístupných pozemcích místní komunikací a školním pozemku. Při stavebních pracích na stavebním úseku je nutno provést zabezpečení výkopu v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Pro zabezpečení stavby bude provedená uzavírka části jednoho jízdního pruhu v délce cca 25,00 m v ul. Střední. Zbývající jízdní pruh bude ponechán pro projezd stavebních strojů, místní dopravy apod. Provoz bude řízen výstražnými a světelnými značky a světelnou signalizací. Z hlediska významnosti se jedná o omezení dopravy na komunikaci: místní komunikace sk. C - v ul. Střední B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav V trase kanalizace se nepředpokládá kácení žádných vzrostlých stromů. Stránka 7 z 13

8 Po dokončení stavby budou jednotlivé povrchy uvedeny do původního stavu B.6 Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana Výstavbou kanalizace dojde k vyřešení problému s odpadními vodami v dané lokalitě, bude zrušen septik a budova bude napojená na kanalizační systém. Vliv stavby na životní prostředí je posuzován jako kladný. Během realizace dojde ke krátkodobému narušení životního prostředí zvýšenou prašností a hlukem v důsledku zvýšené nákladní dopravy a práce zemních strojů. B.7 Ochrana obyvatelstva Stavba neslouží k ochraně osob není v dokumentaci řešeno. B.8 Zásady organizace výstavby a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot Rozhodující hmotou při stavbě jsou zemní práce a to: odstranění stávajících povrchů (asfaltových, zpevněných a betonových) výkop zemní rýhy a odvoz na meziskládku podsyp a obsyp potrubí uloženého do výkopu zpětný zásyp obnova povrchů nad rýhou včetně navazujících prací (stávající odvodnění, obrubníky, apod.) Výkopek bude nakládán na nákladní automobily a odvážen na meziskládku či skládku. Meziskládku (vzdálenost do 3 km) si zajistí zhotovitel stavby v rámci přípravy stavby. Předpokládaný odvoz na skládku ve vzdálenosti cca 10 km od staveniště. b) odvodnění staveniště V případě výskytu spodní vody bude nutné čerpání po dobu výstavby. Na dno výkopu bude osazeno provizorní drenážní potrubí, které zajistí svod vod ve výkopu do nejnižšího místa stavebního úseku (otevřeného výkopu) s následným odčerpáním. Po dokončení pokládky stoky zůstane provizorní drenážní potrubí v zemi. Režim podzemních vod se následně po dokončení obnov povrchů vrátí do původního stavu. c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Stránka 8 z 13

9 Staveniště se nachází na veřejně přístupných pozemcích místní komunikace a oploceném pozemku města, který užívá městská policie Dubí. Vodu pro staveniště je možno získat ze stávajících vodovodních řadů po dohodě s provozovatelem. Jako zdroj elektrické energie je možné využit odběrné místo určené správcem rozvodné sítě, nebo po dohodě s majitelem příslušného odběrného místa. d) Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky Během realizace dojde ke krátkodobému narušení životního prostředí zvýšenou prašností a hlukem v důsledku zvýšené nákladní dopravy a práce zemních strojů. Dále bude omezen volný pohyb v uzavřeném stavebním úseku. Doprava bude omezena na základě dočasného dopravního značení během stavby (stavebních etap respektive stavebních úseků v etapě). Přístupy a příjezdy k jednotlivým nemovitostem budou během výstavby omezeny, budou vytvořeny dočasné přechody a přejezdy přes výkop. Dočasná obnova povrchu bude znamenat částečné zhoršení komfortu dopravy při projíždění/procházení tímto úsekem do doby konečné obnovy povrchu. e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin Další ochrana okolí staniště ani požadavky na související asanace, demolice ani kácení dřevin, které není uvedeno v kapitolách výše se nepředpokládá. f) Maximální zábory pro staveniště Dočasný zábor plochy staveniště cca 460 m 2 (včetně výkopu, příjezdové a manipulační plochy). Dočasný zábor plochy pro zařízení staveniště stavebník zajistí samostatně během projednaní výstavby. g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace Veškeré odpady vzniklé stavební činností budou využity nebo odstraňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů dle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění vyhl. MŽP č. 503/2004 Sb., a to pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně v zařízení k tomu určených a technicky způsobilých dle 10, 11 a 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dojde během stavby ke vzniku nebezpečných odpadů, bude s nimi nakládáno v souladu s ust. 12 zákona a vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Stránka 9 z 13

10 Nejpozději při kolaudačním řízení budou investorem doloženy doklady o odstranění, případně dalším využitím všech odpadů vzniklých při stavbě. Technický odhad množství a specifikace odpadů vzniklých stavbou Kód Název druhu Kategorie druhu odpadu Odpadu odpadu Množství odpadu Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotříska N 0,01t Piliny, hobliny, dřevo neuvedené pod O 0,01t Papírové a lepenkové obaly O 0,01t Plastové obaly O 0,005t Dřevěné obaly O 0,01t Kovové obaly O Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné Absorpční činidla, filtr. mat, čistící tkaniny, znečištěné nebezpečnými látkami N 0 N Beton O 4 m Cihly O Tašky a keramické výrobky O Dřevo O 0,05t Sklo O Plasty O 0,005t Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N Asfaltové směsi neuvedené pod číslem O 2 m Železo a ocel O 0,03t Směsné kovy O Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N Kabely neuvedené pod O Zemina a kamení neuvedené pod číslem O 03 6 m Ornice O Izolační materiály neuvedení pod číslem O Jiné stavební a demoliční odpady neuvedené N pod čísly , , Stránka 10 z 13

11 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly , , O Textilní materiály O Biologicky rozložitelný odpad O Směsný komunální odpad O 0,004 t Kal ze septiků, žump a chemických toalet N 3 t Demontované kanalizační potrubí bude odvezeno na skládku nebezpečných odpadů. h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Viz. Tabulka odpadů. Přebytečný výkopek bude dopraven na skládku do vzdálenosti cca 10 km. i) Ochrana životního prostředí při výstavbě Během realizace stavebních prací je nutno dbát zvýšené opatrnosti a zajistit ekologickou ochranu vod proti případnému znečištění zejména ropnými látkami. Dále je nutné řídit se požadavky jednotlivých správců IS a DOSS, které uvádějí své požadavky na ochranu životního prostředí ve svých vyjádřeních. j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Stavba se bude řídit zákonem č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákonem č. 309/2006 Sb. (kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích), nařízením vlády č. 591/2006 Sb., nařízením vlády č. 362/2005 Sb. Obecně platí, že: Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí v úvahu. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovištích musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno protipožární bezpečnosti a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Pracoviště v temných prostorech a při snížené viditelnosti musí být řádně osvětlena. Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu přezkoušený elektrikář. Stránka 11 z 13

12 V úsecích zasahujících pod hladinu podzemní vody musí být výkopy v předstihu zajištěny pažením a následně drenáží. Při zjištění neověřených podzemních vedení je třeba vyrozumět stavební dozor investora, který zajistí další postup Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a během prací zabezpečit proti poškození Na staveništi musejí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, lékařské pohotovosti a policie. Výkopy musí být pečlivě paženy, na veřejných prostranstvích řádně ohrazeny a při snížené viditelnosti označeny výstražnými světly. Přechody pěších přes výkopy se opatří pevnými lávkami s oboustranným zábradlím. Omezení veřejné dopravy musí být řádně vyznačeno v souladu s vydaným dopravně-inženýrským rozhodnutím. Při práci v ochranných pásmech inženýrských sítí se musí dodržovat podmínky, stanovené jejich správci. Obecně se musí v bezprostřední blízkosti inženýrských sítí (do 1,0 m) provádět výkopy ručně. Obnažené sítě se musí ve výkopu vyvěsit a zabezpečit proti poškození před záhozem případně při odkrytí zavolat správce obnažené sítě viz vyjádření jednotlivých správců IS. k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje. l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření Výjezdy ze staveniště musí být označeny a zajištěny dopravními značkami. Řízení dopravy bude zajištěno dle TP 66, situace návrhu dopravního řešení stavby viz situace návrhu dopravního řešení stavby. m) Stanovení sociálních podmínek pro provádění stavby Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje. Při stavbě bude používáno chemické TOI. n) Postup výstavby, termíny Předpokládaný postup stavební činnosti stavby: Předání staveniště zhotoviteli a oznámení stavby všem dotčeným Zřízení dočasného zařízení staveniště Vytyčení veškerých podzemních IS Stránka 12 z 13

13 Vymezení stavebního úseku a úprava dopravního značení Vytyčení stavby Provedení výkopu rýhy pro uložení kanalizace Provedení pokládky nových potrubí a přepojení přípojek Provedení geodetického zaměření pro možnost zpracování projektu skutečného provedení Zkoušky potrubí (tlaková, těsnost, ovalita) Zásyp rýhy Provedení dočasné a finální obnovy povrchů Likvidace dočasného zařízení staveniště Předání staveniště Jednotlivé pracovní procesy musí být prováděny v souladu s harmonogramem stavby zpracované zhotovitelem, dále pak s technickými podmínkami jednotlivých výrobků použitých na stavbě, platnými ČSN pro pokládku a montáž potrubí. Musí být dodrženy platná ustanovení o bezpečnosti práce při stavebních pracech. Zahájení: předpoklad rok 2015 Dokončení: dle podmínek investora a provozovatele cca do 2 měsíců. Stránka 13 z 13

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Kloužovická tepelná sro Teplofikace místní části Kloužovice z bioplynové stanice ZD Dolní Hořice B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebních pozemků Pozemky pro výstavbu

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ

OBEC SKALKA ČOV A STOKOVÁ SÍŤ BEC SKALKA ČV A STKVÁ SÍŤ DPS A. Průvodní zpráva 1/10 bsah: A.1 Identifikační údaje... 4 A.1.1 Údaje o stavbě... 4 a) název stavby... 4 b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SUHRÁ TECHICKÁ ZPRÁVA Akce: prava stávající autobusové zastávky s čekárnou v obci Sběř okres Jičín, k.ú. Sběř Vypracoval: Ing. Tomáš Janča Datum: říjen 2013 1. PPIS ÚZEMÍ STAVBY Charakteristika stavebního

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář

STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení a mobiliář MÚ ŠUMPERK JESENICKÁ 31 PD PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE TEXTOVÁ ČÁST A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Část: STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ JESENICKÁ 31 ŠUMPERK SO.02.7 - Vybavení

Více

Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa. SO 01 - rekonstrukce chodníků

Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa. SO 01 - rekonstrukce chodníků Objednatel: Statutární město Teplice Nám. Svobody 2/2 415 01 Teplice Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa SO 01 - rekonstrukce chodníků Dokumentace pro povolení stavby D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště 1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 1.1 ROZSAH A POPIS STAVBY Předmětem této projektové dokumentace je propojení všech zásobních vodovodních řadů A, B, C v obci Choustníkovo Hradiště v jedno tlakové

Více

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát:

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát: Zodpov dný Vypracoval: Technická projektant: Ji í Myslík, DiS. Ji í Myslík, DiS. Ing. Lubor Dít Kraj: Pardubický M sto: Nasavrky Investor: M sto Nasavrky, Nám stí 77, 538 25 Nasavrky REVITALIZACE ZELEN

Více

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV

ÁST E DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV DPS-E-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing.

Více

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica EP ROŽNOV, a.s. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Investor : HIP: Rekonstrukce varny MŠ Zašová Obec Zašová Ing.

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Popis území stavby SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební pozemek je na většině plochy mírně svažitou parcelou přiléhající k místní komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku dobře přístupnou pro chodce

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY HRANICE TRPNOUZE PRODLOUŽENÍ VODOVODU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY HRANICE TRPNOUZE PRODLOUŽENÍ VODOVODU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY V ROZSAHU PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU Akce: HRANICE TRPNOUZE PRODLOUŽENÍ VODOVODU A. TEXTOVÁ ČÁST Investor: Obec Hranice Hranice 86 Zhotovitel: Ing. Lubomír

Více

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA Stavba: Místo stavby: Zateplení fasády ZŠ Jungmannova - Kuřim parcela č. parc. 2785/1, 1453, 1449, 1455/1, kat. úz. Kuřim, okres Brno-venkov 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva

Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. A Průvodní zpráva Příloha č. 1 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová dokumentace

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz Zod.projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval Jakub Jeništa, DiS. Jan Jeništa Jan Jeništa Jakub Jeništa, DiS. Stavební úřad: Milevsko Obec: Bernartice Investor: Obec Bernartice, Nám. Svobody 33, 398 43

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci BŘECLAV Zpevněná plocha u kina 1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby: Investor: Adresa : Katastrální území: Kraj: Zodp. projektant: Druh stavby:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Místo stavby: Předmět: Žadatel, objednatel Zpracovatel: Ostrava, Radvanice, ÚZSVM, kvn, TS

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

Zajištění a kontrola kvality

Zajištění a kontrola kvality Zajištění a kontrola kvality Všeobecné podmínky Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce (plán kontrol a zkoušek). Systém bude podrobně popsán a k předání

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov tel: 317 754 111 fax: 317 721 256 e-mail: mubene@benesov-city.cz epodatelna@benesov-city.cz ČÍSLO JEDNACÍ: Vod. 235 35851,35835/2013 SPIS. ZNAČKA:

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Označení stavby: Sportovní areál ZŠ Černošice Místo stavby: pozemeky č. 2657/20; 2657/31; 2657/17; 2657/21; 2666 kat. území Černošice, v majetku

Více

Vodohospodářské projekty s r.o., Náměstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, IČ 22793186

Vodohospodářské projekty s r.o., Náměstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, IČ 22793186 . OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 A.1. Identifikační údaje... 1 A.1.1 Údaje o stavbě... 1 a) název stavby... 1 b) místo stavby... 1 c) předmět dokumentace... 1 A.1.2 Údaje o stavebníkovy... 1 A.1.3 Údaje

Více

SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE

SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE DANIELA BIČIŠŤOVÁ, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, KAMENICKÁ 255/95, 405 02, DĚČÍN 2, TEL. 605 726 875 Akce: SBĚRNÝ DVŮR NA P.P.Č. 588/6, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALŠOVICE Stavebník: Obec Malšovice, Malšovice

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Karel ŠVARCBACH P r o j e k t o v á k a n c e l á ř e l e k t r o IČO 48314285 Teplice, Jankovcova 33, PSČ 415 01 Stavba Stavebník Část DOSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI LHENICE U BŽAN OBEC BŽANY, BŽANY

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název stavby: MČ Vinoř Revitalizace území u ul. V Podskalí 2.část Místo stavby: Městská část Vinoř, k. ú. Vinoř Charakter stavby: rekonstrukce, stavba inženýrská Investor stavby:

Více

Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l

Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l NA ODPAD KATEGORIE: O, N OBSAH: 1.1 Základní údaje o za ízení 1.2 Charakter a ú el za ízení 1.3 Stru ný popis za ízení 1.4 Technologie a obsluha za ízení 1.5

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Číslo jednací: KUJI 89725/2009, ODSH 1277/2009 Šed/SP VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Ředitelství

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 F.7 OBJEKT SO.07 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA Obsah dokumentace:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města.

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města. Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO04 - Kanalizace splašková 1. PŘEDMĚT PROJEKTU Předkládaná dokumentace je součástí uceleného celku, jež bude sloužit pro realizaci

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany Místo stavby: Chrudim Stolany Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby INVESTOR

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3

OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3 KOMUNIKACE OBYTNÝ SOUBOR PANORÁMA území JJ1 A JJ3 Jílové u Prahy Textové části DSP dle vyhl.146/2008-příl.8 A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby 1. stránka z 11 A. Průvodní zpráva 1) Označení stavby,

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE

SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE D1.4e.01 D1.4e.02 D1.4e.03 D1.4e.04 D1.4e.05 TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUACE PŮDORYS 5.NP PODÉLNÉ ROZVINUTÉ ŘEZY VÝKAZ VÝMĚR PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České

Více

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 59 Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, 460

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod

Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod naše značka 5001245190 vyřizuje Pavel Gabriel datum 29.01.2016 Věc: Oprava chodníku ul. Vyšehradská v Libici nad doubravou K.ú. - p.č.: Libice nad Doubravou

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

Vlkov Letovice, oprava vodovodního přivaděče. Technická zpráva. nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému

Vlkov Letovice, oprava vodovodního přivaděče. Technická zpráva. nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému Výškové zaměření stavby JTSK. Trasa : nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému Potrubí HDPE, PE 100-RC, typ 2 dle PAS 1075, SDR 11, PN 16 160 / 14,6 mm Potrubí obnovy řešeného vodovod.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE C1.1 Příloha č. Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

B - Souhrnná technická zpráva TDW.doc Strana 1 (celkem 12)

B - Souhrnná technická zpráva TDW.doc Strana 1 (celkem 12) Obsah: B.1 Popis území stavby B.2 Celkový popis stavby B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení B.2.3 Celkové provozní řešení,

Více

1. Základní údaje stavby

1. Základní údaje stavby - 1 - Technická zpráva 1. Základní údaje stavby Název stavby: Katastrální území: Přípojka kanalizace pro objekt č.p. 49/1 ul. Havlíkova 643033 Horní Jiřetín Dotčené pozemky: - p.p.č. 80/5, Potoční 15/1,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE. Textová část

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE. Textová část ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE Textová část Územní studie upřesňuje řešení lokality B7 územního plánu. Předmětná lokalita je umístěna v k.ú. Loštice na rozhraní s k.ú. Žádlovice v části

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice MÍSTO STAVBY Adresa : Libušina ulice Teplice katastrální území : k.ú. Teplice, 766003 OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 28651/131-A/2011/Kr Trhové Sviny, dne 19.12.2011 Vyřizuje : František Kříha 34716/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva. C. Situace - C.1 katastrální - C.2 situace širších vztahů

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva. C. Situace - C.1 katastrální - C.2 situace širších vztahů Dokumentace pro ohlášení odstranění Strana 1 ÚVODNÍ ÚDAJE Stavba: Objekt pro bydlení č.p. 16 Místo: Obec Míchov č.p. 16, st.p.č. 14 k.ú Míchov Vlastník: Obec Míchov, Míchov 50, 679 61 Letovice Okres: Blansko

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : Zodp. proj.

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A(5A-K1, 5A-03, 5A-04) strana 1/7 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 Příprava území Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: 2015/149625/STAV/SU/PR

Více

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ----------------------------------------------------------- 1.Identifikační údaje Investor : Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 Akce : OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno A. Průvodní zpráva a) Identifikační údaje: a.1. Identifikace stavby Název: Pěší komunikace hřbitov Vrbno pod Pradědem Místo: obecní hřbitov, ul. Hřbitovní Katastrální území: Vrbno pod Pradědem 786080 Parcely

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI A. Objekt : kostel Narození Panny Marie v Lidmani Místo stavby: k. ú. LIDMAŇ, st. 35, parc. č. 1143/4, 1143/1, 1110/1 Okres : Kraj : Stavebník: Stupeň:

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby A. Průvodní zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / A Zhotovitel : Ing. Jan Görner Nad Lipinou 1729 738 01 Frýdek

Více

Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou. Průvodní zpráva. Katastrální území města Žďár nad Sázavou

Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou. Průvodní zpráva. Katastrální území města Žďár nad Sázavou 1. Evidenční údaje stavby Průvodní zpráva Název stavby: Obsah: Místo stavby: Dokumentace: Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou SO400 - Veřejné osvětlení + Místní rozhlas Katastrální území

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

OBSAH : 4. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ... 4. STR. 5. PROVÁDĚNÍ STAVBY... 5. STR. Název stavby :

OBSAH : 4. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ... 4. STR. 5. PROVÁDĚNÍ STAVBY... 5. STR. Název stavby : Název stavby : OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE..................... 2. STR. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY.................. 2. STR. 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY................ 3. STR. 4. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ...................

Více

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300 Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Stupeň : Dokumentace k výběru dodavatele Změně využití stávajících prostor Objednatel

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Investor: Stupeň PD: Projekt obnovy objektu elektrické rozvodny na objekt depozitářů, výstavního sálu (expozice) a garáže v areálu NKP důl Michal NPÚ v Ostravě Korejská 12, Ostrava-Přívoz

Více